BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende"

Transkript

1 1. nov EM BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut, at der på FL 2013 og fremover afsættes 2,3 mio. kr. årligt til renovering, udvidelse eller forbedring af boliger i henhold til 45 og 46 i Landstingsforordning nr. 11 af 19. november 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v. Således at BSD-husejere omfattet af kapitel 4 i forordningen igen får mulighed for at opnå offentlig støtte til renovering af deres huse fra og med (Medlem af Inatsiartut Anders Olsen, Siumut) Afgivet til forslagets 2. behandling Udvalget har under behandlingen bestået af: Inatsisartutmedlem Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit, formand Inatsisartutmedlem Andreas Uldum, Demokraterne, næstformand Inatsisartutmedlem Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Inatsisartutmedlem Knud Fleischer, Kattusseqatigiit Partiiat Inatsisartutmedlem Malik Berthelsen, Siumut Inatsisartutmedlem Anders Olsen, Siumut Inatsisartutmedlem Per Berthelsen, Siumut Udvalget har efter 1. behandlingen den 2. oktober 2012 under EM2012 gennemgået forslaget. Forslagets indhold og formål På FFL 2011 blev ordningen om boligstøtteejeres mulighed for få støtte til renovering, udvidelser eller forbedringer på op til kr. sparet væk. Forslagsstiller ønsker med nærværende forslag, at der afsættes 2,3 mio. kr. på finansloven for 2013 og fremover, således at boligstøtteejere igen kan få mulighed for at få støtte til renovering mv. af deres boliger. EM lnr

2 1. nov EM2012/ behandling af forslaget i Inatsisartut Der var generel opbakning til forslaget. Siumut, Atassut og Kattusseqatigiit Partiiat støttede forslaget i den foreliggende form. Siumut opfordrede dog udvalget til at undersøge muligheden for, at der kan afsættes yderligere midler til formålet. Inuit Ataqatigiit var enige i, at der skal afsætte 2,3 mio. kr. på FFLl3 og fremover til renovering, udvidelse og forbedring. Inuit Ataqatigiit fandt dog, at reglerne i Landstingsfol'Ordningen skal ændres sådan, at boligstøtteejere kan søge om op til kr. i stedet for kr. og opfordrede på den baggrund udvalget til at fremsætte et ændringsforslag til 2. behandlingen. Demokraterne havde forståelse for, at ikke alle boligejere har råd til selv at renovere deres boliger, men ville ikke på forhånd lægge sig fast på en bestemt løsning, idet Demokraterne fandt det relevant at overveje andre muligheder som f.eks. indførelse af et renoveringsfradrag. Udvalget skal generelt henvise til partiernes ordførerindlæg og de faldne bemærkninger under behandlingen i Inatsisartut. Samråd Udvalget har som led i udvalgets behandling af forslaget haft Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur og Trafik i samråd. Kopi af samråds indkaldelsen og Naalakkersuisoqs talepapir er vedlagt nærværende betænkning som bilag 1 Udvalgets behandling af forslaget Indledningsvis skal udvalget bemærke, at der på Finansloven tidligere har været afsat midler på 2 forskellige hovedkonti til renovering, udvidelser og forbedring af boliger. Hovedkonto omfatter boligstøtte, udlån til renovering og særlig vedligehold, mens hovedkonto vedrører Boligstøtte og istandsættelsestilskud. Der har ikke været afsat midler på begge konti siden FFL F.s.v.a omfatter denne tilskud til låntagere, der på grund af ringe indtægt ikke kan forrente og afdrage lån, og derfor ikke kan modtage udlån til renovering og særlig vedligehold over hovedkonto Der er således tale om en decideret støtte, og det er reelt den hovedkonto forslagsstiller foreslår, at der afsættes 2,3 mio. kr. på. Udvalget konstaterer, at der i på FL 2009 var afsat 2,5 mio. kr. på kontoen, mens der på FL 2010 var afsat 1,4 mio. kr. Under behandlingen i salen blev det drøftet, om de 2,3 mio. kr. skal afsættes til lån eller støtte til boligstøtteejerne. Et enigt udvalg skal hertil bemærke, at udvalget findel', at midlerne skal afsættes på hovedkonto , og dermed bruges som tilskud til boligstøtteejerne og ikke lån. Udvalget finder det ikke sandsynligt, at boligejere del' i forvejen har en ringe indtægt og har svært ved at have råd til at skulle betale deres lån i boligen yderligere kan betale et renoveringsstøttelån. Desuden skal udvalget bemærke, at administrationen af en låneordning kan være forbundet med betydelige administrative omkostninger. Naalakkersuisoq anfører jf. EM2012/156 J.nr

3 1. nov EM bilag 1, at erfaringerne med boligstøtte ordningen viser, at størstedelen af boligstøtteejerne ikke har et tilstrækkeligt indkomstgrundlag til at servicere yderligere lån, og at der i bygder og yderdistrikter oftest alene er grundlag for at operere med tilskud frem for lån. Udvalget har under udvalgsbehandlingen endvidere gennemgået de gældende betingelser i Landstingsforordningens 45 og 46 med henblik på at undersøge, om der er et behov for at revidere de gældende regler. I henhold til 45 i Landstingsforordningen er det en betingelse for at kunne modtage støtte, at man de seneste slutlignende år har haft en skattepligtig årlig husstandsindkomst under kr. eller i nærmeste fremtid forventes at få en skattepligtig årlig husstandsindkomst under kr. Indtægtsgrænsen på kr. har bl.a. været genstand for drøftelse i udvalget. Af bilag 1 fremgår det, at man i forbindelse med den samlede politiske drøftelse af 2025 planen generelt har drøftet indtægtsgrænser herunder også i forhold til tilskud og lån. Det er udvalgets vurdering, at grænsen på de kr. på nuværende tidspunkt ikke skal ændres, idet grænsen er udtryk for en standardgrænse, der bruges som indikator for en lav skattepligtig indkomst. Udvalget mener dog, at der ved de fremtidige reformer på bl.a. boligområdet skal ske en generel vurdering af, om indtægtsgrænserne for bl.a. tilskud og lån skal ændres. Som nævnt blev det drøftet i salen, om Landstingsforordning nr. 11 af 19. november 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt mv. skal ændres, således at det fremover bliver muligt at søge om kr. Udvalget skal hertil bemærke, at bestemmelsen i 45 fastslår, at der kan ydes tilskud på makimalt kr. Det er dermed ikke sikkert den konkrete ansøger får tildelt et tilskud på kr. Af 46, stk. 2, fremgår det at, " Landstyret skal ved vurdering af ansøgning tage hensyn til omfanget af den ønskede renovering, udvidelse eller forbedring i relation til ansøgerens formueforhold og forventede evne til selv at forstå arbejdet samt boligens alder og markedsmæssige værdi)j. Ved vurderingen af ansøgningen skal det således reelt indgå i afvejningen, om det kan betale sig at renovere boligen. Set i forhold til de tidligere boligstøttehuses generelle standard og markedsmæssige værdi anser udvalget det for vanskelig at begrunde, at en støtte til renovering for kr. efter betingelserne i 45 og 46 kan stå i rimeligt forhold til boligens alder og markedsmæssige værdi. Et enigt udvalg er på baggrund af ovenstående enige med N aalakkersuisut i, at beløbet på kr. ikke skal ændres. jf. bilag 1. Udvalget mener samtidig og følgelig, at rammen på de 2,3 mio. kr. skal fastholdes. Udvalget finder beløbet passende i forhold til, at der jf. bilag 1 er registreret 165 boligejere, der kan få EM2012/156 J.nr

4 1. nov EM mulighed for at søge om tilskud til renovering, udvidelse eller forbedring af deres boliger i henhold til 45. Finansiering af forslaget Naalakkersuisut foreslår, at forslaget finansieres ved rokering af midlerne på hovedkonto Anlægsstrategi for bygder og yderdistrikter. Naalakkersuisut vil til 2. behandlingen af Finansloven fremsætte ændringsforslag med henblik på finansieringen af forslaget. Et enigt udvalg er enige med Naalakkersuisut i finansieringen, idet de bemærker, at langt den overvejende del af boliger i henhold til kap. 4 i Landstingsforordningen er placeret i bygder og yderdistrikterne, hvilket kan begrunde at midlerne hentes fra denne konto. Forslagets økonomiske konsekvenser Det fremgår af 33, stk. 1, i Inatsisartuts forretningsorden, at de økonomiske og administrative konsekvenser ved realiseringen af beslutningsforslag skal beskrives i forslagets begrundelse. Udvalget har noteret sig, at forslaget i overensstemmelse hermed angiver de økonomiske konsekvenser ved forslagets realisering. Forslagsstiller foreslår, at der afsættes 2,3 mio. kr. Forslagsstiller anfører derudover, at der vil være udgifter til eksterne konsulenter til varetagelse af administreringen af bevillingen. Afslutningsvis skal udvalget understrege, at det ligger udvalget meget på sinde, at befolkningen bor i nogle ordentlige og sunde boliger. Det er derfor udvalgets håb, at nærværende forslag kan bidrage til, at boligstøtteejere vil få en bedre boligstandard. Samtidig finder udvalget det positivt, hvis forslaget får klimamæssige konsekvenser i form af, at forbedring af klimaskærme, vinduer, oliefyr m.m. kan resultere i mindre CO 2 udledning og olieforbrug. Udvalgets indstillinger Et enigt udvalg indstiller beslutningsforslaget til vedtagelse. Med disse bemærkninger og med den 1 betænkningen anførte forståelse skal udvalget overgive forslaget til 2. behandling. EM J.nr

5 1. nov EM2012/156 Juliane Henningsen Formand Per Berthelsen Andreas Uldum /J t C,/j t:{q4{c~jlec;/ rs; ~ccdj0 p.v.a. Malik Berthelsen Aqqaluaq B Egede Anders Olsen Knud Fleischer EM J.nr

6 Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik N GOVERNMENT OF GREENLAND Naalakkersuisut Siuliltaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut I natsisartut Anlægs- og Miljøudvalget Udvalgsformand Juliane Henningsen 1 her I Samråd med Anlægs- og Miljøudvalget den 16. oktober 2012 Kære Juliane Henningsen, Indledningsvis skal jeg takke udvalget for indkaldelse til samråd med Anlægs- og Miljøudvalget tirsdag den 16. oktober 2012 kl i mødelokale 1, om EM2012/156 forslag til Inatsisartutbeslutning om, at BSU-ejere kan få støtte til renovering, udvidelse og forbedring af deres huse samt om forpligtelse i henhold til Kyotoprotokollen II ( /20) og samarbejdsaftale på klimaområdet. 16. oktober 2012 Sagsnr.: Dok.nr.: Postboks Nuuk Tlf. (+299) Fax (+299) I denne besvarelse besvares spørgsmålene vedrørende EM 2012/156. Først gengives Udvalgets spørgsmål, hvorefter mit svar følger. Spørgsmål vedrørende EM2012/156 Spørgsmål 1: a) Naalakkersuisut bedes redegøre for fordele og ulemper ved, at der afsættes 2,3 mio. kr. til henholdsvis tilskud til BSU-ejerne eller lån med krav om tilbagebetaling? Det er vanskelligt at forholde sig til spørgsmålet, idet der ikke angives hvem der skal være fordele for og/eller ulemper ved. Principielt har Landstinget (nu Inatsisartut) taget stilling tilordningen ved vedtagelse af Landstingsforordning nr. 11 af 19. november 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v. og et enigt Infrastruktur- og Boligudvalg, indstillede også forslaget til vedtagelse med små justeringer. b) Finder Naalakkersuisuf, at den administrative byrde ved administration af en evt. låneordning vil kunne opvejes af fordelene ved at indføre en låneordning frem for en tilskudsordning? Nej. Hidtidige erfaringer fra Boligstøtteordningen viser med al tydelighed at der i bygder og yderdistrikter bør opereres med tilskud frem for lån. e) Finder Naalakkersuisut det realistisk at BSU- ejerne, der har en indkomst på under og som måske i forvejen betaler af på deres lån til huset, vil have mulighed for at kunne tilbagebetale lån til renoveringen? 1/4

7 Nej. Hidtidige erfaringer fra boligstøtteordningen viser med al tydelighed at størstedelen af boligstøttehusejere ikke har et tilstrækkeligt indkomstgrundlag til at servicere yderligere lån. Spørgsmål 2: Hvor mange BSU- ejere er ca. omfattet af kap. 4 i Landstingsforordning nr. 11 af 19. november 2007, og vil dermed kunne få mulighed for at opnå offentlig støtte til renovering af deres huse? AJS Boligselskabet INI, som administrerer boligstøtteordningen, har oplyst, at der er i alt boligstøttehusejere med kap. 4 lån og som tjener over kr. årligt. Disse vil kunne ansøge om lån til renovering, udvidelse eller forbedring af boliger. Der er i alt ejer med kap. 5 lån og som tjener over kr. årligt. Disse vil kunne ansøge om lån til renovering, udvidelse eller forbedring af boliger. Ud af de kap. 4 lån er der registreret 165 konverteringslån som kan ansøge om tilskud til renovering, udvidelse eller forbedring af boliger iflg. 45, og det dem som tjener under kr ,00 årligt. AJS Boligselskabet INl's oplysninger tyder således på, at der er et behersket behov for tilskudsordning til renovering, udvidelse eller forbedring af boliger. Spørgsmål 3: Har Naalakkersuisut gjort sig nogen overvejelser om, hvorvidt den gældende indtægtsgrænse på kr. skal forhøjes, og i givet fald, hvilke forhold kan begrunde en forhøjelse af indtægten, og hvor meget mener Naalakkersuisuf, at grænsen skal forhøjes til? Ja. Spørgsmålet behandles i den samlede politiske drøftelse omkring 2025 planen, hvor blandt andet spørgsmål omkring indtægtsgrænser drøftes i almindelighed og i forhold til tilskud og lån i særdeleshed. Spørgsmål 4: I henhold til gældende regler kan Naalakkersuisut yde tilskud på op til kr. Mener Naalakkersuisut forsat, at dette beløb er tilstrækkeligt henset til behovet for renovering og prisstigningen på byggematerialer mv? Ja. Det er vigtigt at huske, at en god husejer vedligeholder sit hus løbende og afsætter midler hertil. Baggrunden for tilskuddet på QQ.Jil kr., var at yde en hjælpende hånd i svære og uforudsete situationer samt til renovering, udvidelse eller forbedring af boliger. Det kan i den forbindelse bemærkes, at mange af midlerne har været anvendt til at udskifte gamle pottefyr, skibsovne og olieovne med moderne oliefyr med centralvarme og radiatorer. Spørgsmål 5: a) Hvorledes foreslår Naalakkersuisut, at de 2,3 mio. kr. finansieres? 2/4

8 Ved rokering af midler fra hoved konto Anlægsstrategi for bygder og yderdistrikter. b) Såfremt det besluttes, at beløbet på kr. skal fordobles, men at samme antal BSU- ejere skal have glæde af ordningen, hvorledes foreslår Naalakkersuisut, at de yderligere 2,3 mio. kr. finansieres? Indledningsvis skal det bemærkes, at det ikke er givet, at en konkret boligstøttehusejer har brug for kr. til uforudsete situationer samt til renovering, udvidelse eller forbedring af sin bolig. Naalakkersuisut fastholder derfor, at rammen forbliver på 2,3 mio. kr. e) Har Naalakkersuisut overvejet at finansiere ordningen ved yderligere miljøafgifter eller miljøtiltag? Nej. Spørgsmål 6: Ser Naalakkersuisut fordele i, at man i stedet for at afsætte tilskud til renovering indfører et renoveringsfradrag, som vil kunne benyttes af alle boligejere? Nej. Et renoveringsfradrag forudsætter i princippet, at boligejeren har en positiv skattepligtig indkomst. Spørgsmål 7 Finder Naalakkersuisut det rimeligt at, kun de BSU-ejere, der har en skattepligtig årlig indkomst på under kr. vil få mulighed for at få støtte til renovering af deres huse? Jeg henviser i det væsentlige til min besvarelse af spørgsmål 3, idet der skal ske en generel drøftelse af hvilke indkomstgrænser der skal være for modtagelse af f.eks. tilskud og sociale ydelser. SpørgsmålS Der eksisterer i dag forskellige muligheder for at optage lån til renovering og forbedring af privat ejendom. GrønlandsBanken har bl. a. reklameret med sådant lån på favorable vilkår. Hvor stor en skattepligtig årlig husstandsindkomst skønner Naalakkersuisut er nødvendig for at kunne optage sådanne lån på det private lånemarked? Ved bedømmelsen af en tilstrækkelig indkomst for at servicere et lån skal der ske en generel vurdering af låntagerens økonomi, hvori bland andet indgår elementer som alder, beskæftigelsesmæssige forhold, familiestørrelse, forbrugsmønster og øvrige gæld. Som et eksempel kan anføres, at til et lån på kr. med en løbetid på 5 år og 8 3/4

9 procent i rente, vil den månedlige ydelse ligge på knapt kr. Det vil sige, at låntageren skal have en tilstrækkelig indtægt til at dække sine nuværende udgifter plus ydelsen på det nye lån. Spørgsmål 9 Kan Naalakkersuisut se nogle fordele ved, at midlerne afsættes på to forskellige hovedkonti - en til tilskud eller lån til BSU-ejer i byer og en til BSU-ejere i bygder? Nej. Fremgangsmåden for ydelse af tilskud fremgår af 46, stk. 2, der lyder: "Landsstyret skal ved vurdering af ansøgning tage hensyn til omfanget af den ønskede renovering, udvidelse eller forbedring i relation til ansøgerens formueforhold og forventede evne til selv at forestå arbejdet samt boligens alder og markedsmæssige værdi." Spørgsmål 10: Kan Naalakkersuisut oplyse andet af relevans for sagen? Ja, det er vigtigt at erindre at den gode og flittige husejer passer godt på sit hus og sparer op til planlagt, periodisk vedligehold. Det forekommer derfor ikke rimmeligt at etablere og understøtte en ordning hvorefter en række borgere kan nedslide deres egen ejendom og forvente at samfundet skal træde til og dække deres udgifter. Det er derfor vigtigt at ordningen administreres i den ånd og tager udgangspunkt i at yde en hjælpende hånd i svære og uforudsete situationer samt til renovering, udvidelse eller forbedring af boliger. Ordningen skal ikke kunne bruges eller misbruges til dækning af almindeligt og løbende vedligehold. Det er mit håb at jeg herved har besvaret de stillede spørgsmål på tilfredsstillende vis. Med venlig hilsen Jens B. Frederiksen 4/4

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain,

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain, Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Miljø Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her Formand Agathe Fontain Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 11. mødedag, torsdag den 29. marts 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit

Læs mere

BETÆNKNING. vedrørende. følgende 2 beslutningsforslag:

BETÆNKNING. vedrørende. følgende 2 beslutningsforslag: BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende følgende 2 beslutningsforslag: EM2013/S7 Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en målrettet indsatsplan,

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012 Boligpolitisk redegørelse 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1.Indledning... 4 2.Udfordringerne på boligmarkedet i dag... 5 3.Strategi for byfornyelse af Selvstyrets boliger...

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

Konkursrådets betænkning om gældssanering, oktober 2004

Konkursrådets betænkning om gældssanering, oktober 2004 Konkursrådets betænkning om gældssanering, oktober 2004 -Bemærkninger fra DRF Justitsministeriet Lovafdelingen Slotsholmsgade 10 1216 København K Den 16. oktober 2004 Vedr. Deres sagsnr.: 2004-711-0114

Læs mere

Aftale om finansloven for 2015 5. maj 2015 Naalakkersuisut og Siumut, Atassut samt Demokraatit har indgået Aftale om finansloven for 2015. Aftaleparterne er enige om at forberede og gennemføre nye initiativer

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Æ n d r i n g s f o r s l a g

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Æ n d r i n g s f o r s l a g Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 7. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Forkortelse

Læs mere

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag.

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag. Skatteministeriet Pr. e-mail: Juraogsamfundsoekonomi@skm.dk SF@skm.dk MJR@skm.dk Høringssvar til L200 Ministeriets j.nr. 13-0250471 9. juli 2014 Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl. Til lovforslag nr. L 211 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

4. maj. 2012 FM 2012/85 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

4. maj. 2012 FM 2012/85 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 4. maj. 2012 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges om at gøre en tidlig indsats for at give kommende og nybagte

Læs mere

Ingen børn skal vokse op i fattigdom. i børnehøjde i Grønland

Ingen børn skal vokse op i fattigdom. i børnehøjde i Grønland Ingen børn skal vokse op i fattigdom Fattigdom og social ulighed i børnehøjde i Grønland Udarbejdet af Cecilia Petrine Pedersen, Stine Schou Mikkelsen og Peter Bjerregaard for MIO, 2013 Ingen børn skal

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

Orientering til Naalakkersuisut om Finans- og Skatteudvalgets beslutning onsdag 1. august 2012 - Sagsnr. 01.31.06/12-00584

Orientering til Naalakkersuisut om Finans- og Skatteudvalgets beslutning onsdag 1. august 2012 - Sagsnr. 01.31.06/12-00584 Inatsisartut Aningaasaqarnermut Akileraartarnermullu Ataatsimiititaliaq Finans- og Skatteudvalget Naalakkersuisutmedlemmet for Finanser Ulloq/Dato: J.nr.: 7. august 2012 01.31.06/12-00584 Orientering til

Læs mere

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp Vejledning til Landstingsforordningen om offentlig hjælp Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 FORMÅL... 6 2.1 Formålet med offentlig

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

1. Sammenfatning og overvejelser

1. Sammenfatning og overvejelser Velfærdsministeriet Rapport om Offentlige-Private-Partnerskaber (OPP) og de kommunale låneregler samt visse øvrige spørgsmål i relation til lånebekendtgørelsen Maj 2008 2 3 1. Sammenfatning og overvejelser

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

I dette kapitel fremlægges en række forslag på boligområdet ud fra følgende overordnede principper og mål

I dette kapitel fremlægges en række forslag på boligområdet ud fra følgende overordnede principper og mål Kapitel 4: Boliger 4.1 Indledning Boligforhold er en afgørende velfærdsparameter. Det er vigtigt, at alle har mulighed for at bo i en ordentlig og tidssvarende bolig. Kravene til boliger ændres i takt

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden novem Forside Dagsorden Fredag den 16. januar 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Justus Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Titel: Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse

Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att. Henrik Bruun Johannessen Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse samt vejledning om god skik Under henvisning til Tilsynets mail af

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådet Maj 2007 ISBN 87-7985-046-4 Indholdsfortegnelse

Læs mere