Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand"

Transkript

1 Notat Oprettelsesdato: 8. november 2012 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2013 Middelfart Spildevand Budget 2013 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer og drift af disse anlæg. Herudover er der indeholdt betalinger til Middelfart Service A/S for de leverede ydelser. Indtægterne stammer fra vandafledningsbidrag, tilslutningsbidrag samt vejafvandingsbidrag. Derudover optages der et lån, som det også er planlagt i selskabets 10-års budget. Lånet skal dække anlægsinvesteringer i Det overordnede budget ser ud som følger: Overordnet budget 2013 Driftsudgifter inkl. afdrag på lån Anlægsinvesteringer Indtægter Lån i Overskydende byggekredit I alt Side 1 af 9

2 Driftsudgifter Driftsudgifterne for 2013 i Middelfart Spildevand A/S er underopdelt i nedenstående tabel. Budget Middelfart Spildevand A/S Drift af renseanlæg Drift og vedligehold af kloakker og pumpestationer Tømning af slambede Drift af biler Tømningsordninger - Udgifter Tømningsordninger - Indtægter Ejendomsskatter Betaling til Forsyningssekretariatet DANVA - medlemskab og benchmarking Klimatilpasningsplan Ledelsessystemer Afdrag på lån Renteudgifter på lån Udgifter fra Service I alt En kort gennemgang af forudsætningerne for budgettet følger her: Drift af renseanlæg Der er afsat kr. til den daglige drift af renseanlæggene mv. Budgettet dækker først og fremmest udgifter til El, statsafgifter, materialer til renseanlæg, vedligeholdelse af renseanlæg, samt bortskaffelse af slam. Beløbet er det samme, som det der var afsat i budgettet for 2012, Beløbet indeholder ikke udgifter vedr. de timer som de ansatte bruger i forbindelse med arbejdet på renseanlæggene. Disse udgifter er indeholdt i kategorien Udgifter fra Service. De vurderes at udgøre kr. i Drift og vedligehold af kloakker og pumpestationer Der er budgetteret med udgifter for kr. til vedligehold af ledninger, brønde, bassiner og pumpestationer. Beløbet er det samme, som der var afsat i budgettet for 2012, dog forhøjet med kr. til ekstraordinær oprensning af bassin ved Juelsmindevej. Disse udgifter vedr. oprensning af bassin, forventes at kunne indregnes i prisloftet, som en midlertidig udvidelse.. Det skal bemærkes at dette er eksterne udgifter. De timer som de ansatte bruger i forbindelse Side 2 af 9

3 med arbejdet på kloakker og pumpestationer er budgetteret for sig selv i denne oversigt under punktet Udgifter fra Service. Udgifterne til timer forventes at udgøre kr. i Tømning af slambede Der forventes udgifter til hensættelser vedr. tømning af slambede for kr. i Der er primo 2012 afsat kr. til tømning af slambede, men der forventes at blive brugt af dette beløb i sidste måneder af 2012, således at beløbet er mindre ved indgangen til Drift af biler Der budgetteres med kr. til brændstof, vedligehold, forsikring, afgifter mv. til selskabets biler og maskiner. Udgifterne skal ses i lyset af at selskabet løser flere opgaver selv, og dermed også bruger egne biler og maskiner. Der vil som følge heraf være en besparelse på driftsområderne, hvor vi så ikke bestiller så mange eksterne entreprenører til at løse opgaverne. Ejendomsskatter Der forventes udgifter til ejendomsskatter for kr. i Skatterne vedrører hovedsageligt grunde ved renseanlæg og bassiner. Betaling til Forsyningssekretariatet Der er afsat kr. til den årlige betaling til Forsyningssekretariatet. Betalingen er lovmæssigt fastsat, og kan indregnes i prisloftet som en 1:1-omkostning i prisloftet. DANVA Medlemskab og benchmarking Der afsættes kr. der dækker det årlige medlemskab, samt benchmarking på standardniveau. Betalingen kan indregnes som en 1:1-omkostning i prisloftet. Klimatilpasningsplan Der bruges timer i forbindelse med klimatilpasningsplaner, der udarbejdes sammen med Middelfart Kommune. Det forventes at udgifterne kan indregnes i prisloftet som en 1:1- omkostning. Ledelsessystemer Der afsættes kr. De er en årlig udgift vedr. certificering, mens det resterende beløb vedrører færdiggørelsen af systemerne som forventes fuldført i Side 3 af 9

4 Afdrag på lån Der forventes udgifter til afdrag på lån på kr. i Der er tale om afdrag på Middelfart Spildevands 7 lån hos KommuneKredit. Der er heri inkluderet et lån på 11, 4mio. kr. som forventes optaget ved udgangen af Det skal bemærkes at afdragene ikke indgår i resultatopgørelsen, men udelukkende fremgår af selskabets balance. Det er dog stadig en reel udgift som skal dækkes af de likvider som selskabet har. Afdragene indgår således heller ikke i de driftsudgifter der måles og styres af Forsyningssekretariatet. Renteudgifter på lån Der forventes renteudgifter på kr. i 2013 vedr. Middelfart Spildevands 7 lån hos KommuneKredit. Renteudgifterne er væsentligt lavere end i budgettet for 2012, da renteudviklingen har været positiv, set med Middelfart Spildevands øjne. Et af lånene er variabelt forrentet og et andet er til genforhandling i 2013, så der er lidt usikkerhed forbundet med dette. I forbindelse med indberetninger til Prisloftssekretariatet har renteudgifterne deres egen post, og indgår derfor ikke direkte i de målte driftsomkostninger. Udgifter fra Service Budgettet omfatter udgifter til administration og løntimer fra Middelfart Service A/S. Det fordeles månedligt på renseanlæg, vedligehold af ledninger, administration o.lign. I 2013 forventes driftsområdets andel af disse udgifter at udgøre kr. mens de sidste kr. vedrører anlægsarbejder. Side 4 af 9

5 Anlægsinvesteringer Anlægsbudgettet kan underopdeles på følgende måde: Anlægsbudget 2013 Kloaksanering og klimasikring Byggemodninger - Erhverv Byggemodninger - Bolig Kloak - Åbne land Renseanlæg Andre anlæg I alt Herunder følger en kort beskrivelse af de forskellige budgetpuljer. Det skal bemærkes at der i disse projekter er indeholdt løn- og maskintimer, som forventes at udgøre i alt 3,0 mio. kr. i Kloaksanering og klimasikring Der er afsat kr. til forbedringer af kloakkerne, samt klimasikring. De afsatte midler er afsat med henblik på udførelse af følgende projekter : - Kloaksanering og klimasikring, Kongebrovej og Skovgade (5,000 mio. kr.) - Møgelvænget, Strib (1,200 mio. kr.) - Ellemosevej, Røjle - Kloakfornyelse (1,500 mio. kr.) - Afskæring af Harndrup Renseanlæg til Brenderup (2,000 mio. kr.) - Båring, kloaksanering Undersøgelser og skitseprojekt (1,000 mio. kr.) - Erhvervsvej, Ejby Udvidelse af regnvandsbassin (0,650 mio. kr.) - Spildevandsrensning/minirenseanlæg i det åbne land (0,500 mio. kr.) - Bubbelvej Krakning af ledning (0,250 mio. kr.) - Altonavej Strømpeforing (0,150 mio. kr.) - Harndrup, kloaksanering (2,500 mio. kr.) - Fjelsted Nyt bassin (2,600 mio. kr.) Side 5 af 9

6 - Oprensning og forbedring af bassin, Ny Billeshavevej (1,000 mio. kr.) - Vand i byer Udviklingsprojekter, LAR mm. (0,100 mio. kr.) - Pulje til uforudsete kloakrenoveringer (3,000 mio. kr.) Byggemodninger(Erhverv) Der afsættes kr. til kloakering i forbindelse med erhvervsbyggemodninger. Beløbet fordeler sig på følgende puljer/projekter : - Nr. Aaby Bassin ved Rønnevej/Industrivænget (1,500 mio. kr.) - Nyvang Bassin i industriområdet i Middelfart (0,500 mio. kr.) - Pulje til byggemodninger, erhverv (4,500 mio. kr.) Byggemodninger(Bolig) Der afsættes kr. til kloakering i forbindelse med byggemodninger til boligformål. Beløbet er afsat på baggrund af forventningerne til efterspørgslen, samt kendskab til Middelfart Kommunes planer for byggemodninger på området. Der forventes i 2013 følgende udgifter : - Assensvej Syd - Byggemodning, bassin mv. (5,000 mio. kr.) - Pulje til byggemodninger, bolig (1,900 mio. kr.) Kloak, åbne land Der afsættes kr. til kloakering af ejendomme i det åbne land. Der vil være afledte indtægter fra dette, som kan ses i oversigten over indtægter. Dette er baseret på at der i 2012 bruges 6,27 mio. kr. på dette område. Bruges der mindre eller mere, vil beløbet i 2013 ændre sig forholdsmæssigt. I forbindelse med dette forventes der indtægter fra tilslutningsbidrag fra 90 ejendomme. Renseanlæg Der er i 2013 afsat et beløb på kr. til investeringer på renseanlæggene. Beløbet fordeler sig på projekter på følgende måde : Side 6 af 9

7 - Ny strukturplan på renseanlæg, fornyelse (2,111 mio. kr.) - Nyt indløbsbygværk, Nr. Aaby Renseanlæg (14,000 mio. kr.) - Sandfang, indløbsspjæld Middelfart Renseanlæg (0,200 mio. kr.) - Ny hammer på forklaringstank, Middelfart renseanlæg (0,350 mio. kr.) - Online styring, Nr. Aaby Renseanlæg (0,290 mio. kr.) - Ny pumpestyring, Ejby Renseanlæg (0,694 mio. kr.) - Rørkærsvej, pumpestation 28 (0,150 mio. kr.) - Kappelsbjerg, pumpestation, Middelfart (0,208 mio. kr.) - Ny styring, pumpestation i Ejby og Gelsted (1,000 mio. kr.) - Kloakkamera til kloakteam (0,280 mio. kr.) - Fornyelse af kritiske bygværker, herunder indmåling mv. (3,500 mio. kr.) Andre anlæg Der afsættes et beløb på kr. til fornyelse af bilpark. Side 7 af 9

8 Indtægter Indtægterne er uddybet i nedenstående oversigt. Indtægter - Budget 2013 Vandafledningsbidrag Tilslutningsbidrag - Erhverv Tilslutningsbidrag - Bolig Tilslutningsbidrag - Åbne land Vejafvandingsbidrag I alt Her følger en kort gennemgang af beregningerne bag indtægterne. Der er regnet med indtægter fra følgende takster Takst ekskl. moms Takst inkl. moms Vandafledningsbidrag 40,60 kr. pr. m3 50,75 kr. pr. m3 Tilslutningsbidrag kr kr. Vandafledningsbidraget er steget med 1,5% i forhold til 2012, svarende til KLs Pris- og lønskøn for Det skal bemærkes, at tilslutningsbidraget også er steget forhold til Dette skyldes at der tages udgangspunkt i Indeks for jordarbejder fra Danmarks Statistik, som sidste år udgjorde 170,10 men i år udgør 170,71. Vandafledningsbidrag Vandafledningsbidraget er fastsat med udgangspunkt i det udmeldte prisloft fra Forsyningssekretariatet. Der er taget udgangspunkt i mængderne fra 2011, som var en vandmængde på m3. Vandafledningsbidraget er ud fra dette i 2013 fastsat til 40,60 kr. pr. m3 ekskl. moms. Dette svarer til indtægter for kr. Vejafvandingsbidrag Der opkræves et vejafvandingsbidrag hos Middelfart Kommune. Bidraget svarer til 1,5 % af de forventede afholdte anlægsudgifter der vedrører ledningsnettet i det pågældende år. Dette er i ,5% af kr., hvilket giver kr. Side 8 af 9

9 Tilslutningsbidrag(Erhverv) Der budgetteres med indtægter for kr. i Indtægten er baseret på forventningerne til årets salg af erhvervsjord. Tilslutningsbidrag(Bolig) Der budgetteres med indtægter for kr. i Indtægten er baseret den forventede mængde af byggemodnede boliger i Der regnes med at vi i gennemsnit får 70% af byggemodningernes udgifter ind, afhængig af typen af boliger. Ved byggemodningernes afslutning afregnes der med kommunen som derefter opkræver tilslutningsbidrag fra den senere køber. Tilslutningsbidraget udgør kr. pr. bolig ekskl. moms. Kloak, åbne land - Indtægter Der forventes 90 tilslutningsbidrag á 60% af den fulde takst, da det kun er spildevand der tilsluttes til i denne omgang. Det giver en forventet indtægt på kr. Låneoptagelse 2013 Der forventes et likvidt underskud på 32,6 mio. kr. i Noget af dette skyldes at anlægsprojekter fra 2012 er udskudt til Der er optaget byggekredit til nogle af disse udskudte projekter i 2012, og denne byggekredit overføres til 2013, hvilket betyder at disse penge ikke skal overføres igen. Det vurderes at 10,0 mio. kr. kan overføres, hvilket betyder at det kun er nødvendigt at hjemtage 22,6 mio. kr. i Det samlede lån der optages er dog 32,6 mio. kr., da de overførte 10 mio. kr. medtages i dette lån ved årets afslutning. Konklusion Der optages et lån på 32,6 mio. kr., hvoraf de 10,0 mio. kr. er overført byggekredit fra 2012, til at dække de anlægsinvesteringer, der ikke kan opkræves via taksterne. Der forventes at kassebeholdningen primo 2012 er på 10,0 mio. kr. Hvis der viser sig nævneværdige afvigelser til dette, vil det blive taget i betragtning ved låneoptagelsen ultimo I det senest udarbejdede 10-års budget var der budgetteret med en låneoptagelse på 19,0 mio. kr. i 2012 og 16,0 mio. kr. i Disse tal tyder i skrivende stund på at blive 10,0 mio. kr. i 2012 og 32,6 mio. kr. i Det er en stigning på 7,6 mio. kr. i låneoptagelse, som skyldes færre indtægter fra tilslutningsbidrag end forventet. Der var budgetteret med tilslutningsbidrag for 12,75 mio. kr. i 2012, men i skrivende stund forventes dette tal at blive 10,0 mio. kr. Derudover er der tilkommet to anlægsprojekter til sammenlagt 4,6 mio. kr. Der er tale om Afskæring af Harndrup Renseanlæg til Brenderup(2,0 mio. kr.) og et nyt bassin i Fjelsted(2,6 mio. kr.). Side 9 af 9

Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 24. oktober 2014 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2015 Middelfart Spildevand Budget 2015 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Forord Bestyrelsen har den 17. december 2013 behandlet og godkendt budgettet for 2014. Udgangspunktet for budgetlægningen for 2014

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 15 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 14 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Titel: Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Jens Munk, Renée Hamilton, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK OG FINANSIEL STYRING 2007 2010 GODKENDT AF BYRÅDET DEN Dok.nr: 851058 / jb 1 Indledning. Den økonomiske politik og finansielle styring tjener følgende overordnede formål:??

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan

Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Departement for Finanser april 2012 FM 2012 / 46 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning...

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00.

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. 2. marts 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 24. februar 2015 Mødedato / sted: 24. februar 2015 /, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming Møller (FM) Susan Kjeldgaard

Læs mere

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk Økonomisk politik 2009-2012 www.skive.dk Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012...4 1. Den økonomiske handlefrihed...4 2. Skatterne...4 3. Driftsudgifter og økonomisk styring...4

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

14. Redegørelse for amtets gældssituation

14. Redegørelse for amtets gældssituation 14. Redegørelse for amtets gældssituation 14.1 Typer af lån... 2 14.2 Den historiske Udvikling i amtets gæld... 3 14.3 Gældens sammensætning i 2005... 4 14.4 Risikovurdering af gælden 2005-08... 6 Socialudvalget

Læs mere

Konkurrencen på realkreditmarkedet

Konkurrencen på realkreditmarkedet Konkurrence styrelsen Den 11. februar 2000 Jnr.: 2:802-31, ke Konkurrencen på realkreditmarkedet Resumé og konklusion Konkurrencestyrelsen har i løbet af 2. halvår 1999 undersøgt konkurrencen på realkreditmarkedet.

Læs mere