TRIVELSUNDERSØGELSE 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRIVELSUNDERSØGELSE 2010"

Transkript

1 TRIVELSUNDERSØGELSE 2010 IKAST-BRANDE KOMMUNE Maj 2010 HOVEDRESULTATER MED KOMMENTARER Antal besvarelser: Svarprocent: 59 % Rapporten er udarbejdet af interresearch a s

2 INDHOLD INDHOLD... 2 OM DENNE RAPPORT... 3 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN... 4 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET... 5 DEL 1 RESULTATER... 6 RESULTATER MED FOKUS PÅ ALDER... 6 OVERSIGT OVER ALLE TEMAER... 7 BAGGRUNDSINFORMATION... 9 GRAFIKKER FOR HVERT TEMA Anerkendelse Ledelse Kommunikation og dialog Samarbejde og ansvarlighed Tillid Mening i arbejdet Udviklingsmuligheder MUS og GRUS Indflydelse Krav i arbejdet Jobtilfredshed Sygefravær Krænkende adfærd Fysisk arbejdsmiljø DEL 2 BILAG... FREKVENSTABELLER

3 OM DENNE RAPPORT Analyseinstituttet interresearch a s har stået for afvikling af Ikast-Brande Kommunes trivselsundersøgelse og bearbejdning af data. Trivselsundersøgelsen er kortlagt via defgo.net, som er et online spørgeskemasystem udviklet af interresearch a s. Ikast-Brande Kommune vil i det efterfølgende blive benævnt IBK. Undersøgelsen er gennemført i perioden 22. marts til 27. april Alle medarbejdere har modtaget informationen om undersøgelsen fra deres nærmeste leder. Medarbejderne skulle gå ind på og indtaste deres CPR-nummer som login og de sidste fire cifre i CPR-nummeret som password. Denne procedure er med til at sikre, at den enkelte medarbejder kun kan afgive én besvarelse. I alt har medarbejdere haft mulighed for at svare på skemaet. Antallet af medarbejdere fordeler sig på fastansatte og 898 timelønnede. De fastansatte defineres som alle, der får fast løn via Ikast-Brande Kommune inklusiv personer i jobtræning, løntilskud, fleksjob mv. De timelønnede er de, der ikke har et fast timeantal om måneden. Fordelingen af de to ansættelsestyper ses nedenfor. Flere gange i dataindsamlingsperioden har lederne opfordret medarbejderne til at deltage i undersøgelsen. Antallet af medarbejdere, der har svaret helt eller delvist ses nedenfor. Besvarelser, der kun er delvist gennemført medtages i rapporten, da disse anses for at give et retvisende billede af den pågældende medarbejders trivsel. Basis, der angiver antallet af besvarelser for de enkelte spørgsmål ses ved grafikkerne (spørgsmål med procentfordeling) eller i frekvensfordelingerne (Bilag). Besvarelser Svarprocent Ikast-Brande Kommune % Fastansatte % Timelønnede % Udover denne rapport med kommentarer på hovedresultaterne er der udarbejdet en samlet rapport for IBK uden kommentering af resultater samt en række delrapporter på direktør-, chef-, aftaleholder- samt arbejdsstedniveau. 3 22

4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN Nærværende rapport viser resultaterne for hele IBK med kommentarer til resultaterne. Alle kommentarer og fortolkninger er alene baseret på resultaterne fra trivselsundersøgelsen og tager dermed ikke udgangspunkt i konkret viden i forhold til IBK eller den offentlige sektor som helhed. Indledningsvist fremgår en opsummering af hovedresultaterne, hvorefter resultaterne fra analysen følger i to dele. Del 1 Resultater Som indledende overblik fremgår der en uddybning af alderssammensætningen i IBK, der vil blive anvendt igennem rapporten. Herefter følger der en grafik med resultaterne for alle temaer i trivselsundersøgelsen. Efterfulgt af analysens resultater på de enkelte temaer på spørgsmålsniveau, vist ved procentfordeling eller gennemsnit. I forståelsen af graferne er det vigtigt at vide at: Jo højere gennemsnit - jo længere søjlen er mod højre - jo mere positive har besvarelserne været. Uddybet forklaring på dette: De fleste spørgsmål i undersøgelsen er formuleret positivt sådan, at man i svaret vælger 1 for det mest negative svar - Slet ikke og 7 for det mest positive svar - I høj grad. I enkelte tilfælde er spørgsmålene dog formuleret negativ (eksempelvis i temaet Krænkende adfærd). Dette medfører, at besvarelserne vil være omvendt, så medarbejderen i svaret i stedet vælger 1 for det mest positive svar og 7 for det mest negative. For at kunne udregne gennemsnit på tværs af et tema (som jo består af flere spørgsmål) og for at kunne sammenligne temaerne på tværs, er det nødvendigt at vende svarskalaen for de negative spørgsmål om. Når du læser graferne, betyder det dermed, at jo højere gennemsnit - jo længere søjlen er mod højre - jo mere positive har besvarelserne gennemsnitligt set været, uanset om det oprindelige spørgsmål var formuleret positiv eller negativt. Svaret Ikke relevant indgår ikke i beregningen af gennemsnittet. Del 2 Bilag Bilaget indeholder frekvenstabeller med medarbejdernes svarfordeling for skalaspørgsmålene, således at spredningen i svarene vises. Spredningen kan bruges til at forstå svarene på udvalgte spørgsmål i dybden, som du synes har særlig interesse. Eksempelvis spørgsmål, der har haft et særlig lavt gennemsnit eller spørgsmål fra temaer, som er særligt vigtige for jeres arbejdssted. Basis, der angiver antallet af besvarelser for de enkelte spørgsmål er ligeledes gengivet i frekvenstabellerne. Rapporten er udarbejdet af interresearch a s. Har du spørgsmål til fortolkningen af resultaterne i rapporten kan du kontakte HR-konsulent Lisa Gramkow Østergaard på For andre spørgsmål til rapporten kan du kontakte analysekonsulent Helle L. Sahlholdt, God læselyst! 4 22

5 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET I Interresearchs optik bliver et resultat på 5,0 og derover generelt vurderet som et godt resultat. Ved at beregne et gennemsnit på samtlige spørgsmål i IBK s trivselsundersøgelse er resultatet på 5,5, hvilket betegnes som et meget godt resultat. Hvad der er et godt resultat for de enkelte temaer og de dertilhørende spørgsmål vil dermed blive vurderet ud fra IBK s totale gennemsnit. IBK har ønsket at se nærmere på om der er forskelle på resultaterne på tværs af alder. På det totale gennemsnit findes der ikke forskelle aldersgrupperne i mellem, men når man går ned på spørgsmålsniveau er der flere steder markante forskelle særligt mellem de helt unge og de helt ældre. Hvor dette er tilfældet, vil der være en tabel, der viser gennemsnittene for aldersintervallerne. Nedenfor er der en opsummering af IBK s væsentligste styrker og udfordringer på overordnet niveau. Der vil altid være plads til at lave forbedringer, men det er væsentligt at huske, at det er en udfordring i sig selv at bibeholde de gode resultater på et højt niveau. Styrker i Ikast-Brande Kommune Den samlede jobtilfredshed viser et godt resultat og man føler sig motiveret og engageret i arbejdet. Medarbejderne finder i høj grad, at der er mening i deres arbejde samtidig med, at der er gode samarbejdsrelationer både mellem kolleger og den nærmeste leder. Dette har en positiv indvirkning på medarbejdernes ansvarsfølelse, hvilket de i rimelig høj grad har både ansvar for egne og kollegers opgaver. Medarbejderne føler i rimelig høj grad, at de får anerkendelse. Endvidere oplever medarbejderne i høj grad tillid både til og fra den nærmeste leder, hvilket igen indikerer gode relationer til den nærmeste leder. Til trods for dette vurderes temaet Ledelse til et resultat omkring gennemsnittet. Medarbejderne føler i høj grad, at de har mulighed for at bruge egne evner i jobbet og finder positive udfordringer i arbejdsopgaverne. Medarbejderne føler, at de i høj grad har indflydelse på kvaliteten af eget arbejde samt hvordan man udfører det, hvilket dermed også kan være forklaringen på, at de i rimelig grad er tilfredse med den kvalitet, de leverer i arbejdet. Udfordringer i Ikast-Brande Kommune Der ligger en klar udfordring i at vende resultatet i temaet Krav i arbejdet, hvor der er tale om en klar stressindikator. Medarbejderne føler i høj grad, at de har meget at lave, skal overskue mange ting og arbejde meget hurtigt. Samtidig har de svært ved at nå arbejdsopgaverne inden for den afsatte tid. Arbejdet påvirker dermed medarbejderne følelsesmæssigt og deres privatliv. Kommunikation og dialog er et område, der bør forbedres, da en del medarbejdere føler, at de mangler informationer både om vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner, men også om eget arbejde. Medarbejderne oplever ligeledes i knap så høj grad, at tingene bliver ændret, hvis de kommer med forbedringsforslag. Endvidere mangler der mulighed for at udvikle sig uden for egne arbejdsopgaver, hvilket kan være en væsentlig faktor for motivationen. Det fysiske arbejdsmiljø kan i høj grad også trænge til forbedringer, hvor det særligt ved indeklimaet, støj og de fysiske forhold står knap så godt til. Dette område vil alt andet lige være betinget af den enkelte arbejdsplads samt arbejdsopgaver, hvorfor det er væsentligt at se på delrapporterne. Krænkende adfærd og sygefravær har et højt gennemsnit, men der er tale om nul-tolerancetemeaer, hvorfor det er væsentligt at fokusere på de medarbejdere, der ikke svarer helt positivt på disse spørgsmål. Trods udfordringerne, så er det værd at huske på, at samlet set viser denne trivselsundersøgelse et rigtig flot resultat og medarbejderne trives godt i Ikast-Brande Kommune. 5 22

6 DEL 1 RESULTATER RESULTATER MED FOKUS PÅ ALDER Det har været IBK s ønske, at resultaterne ydermere bliver belyst i forhold til aldersintervaller, for at kortlægge om der er forskelle på tværs. Alderen for den enkelte medarbejder er opgivet af IBK. Hvor der er interessante forskelle i resultaterne på tværs af alder, vil der være indsat en tabel i rapporten for at belyse dette. Nedenfor ses en oversigt over hvordan svarerne i rapporten fordeler sig på de angivne aldersintervaller samt hvordan aldersintervallerne er sammensat af fastansatte vs. timeansatte. Aldersinterval Fordeling af svar Under 30 år 8% år 23% år 27% år 33% 60 eller derover år 9% Total 100% Fastansatte Timeansatte 83% 17% 94% 6% 95% 5% 96% 4% 94% 6% 94% 6% Hovedparten af besvarelserne (83 %) udgøres af medarbejdere mellem år. Langt størstedelen af besvarelserne er fra medarbejdere, der er fastansatte (94 %) Der synes at være en tendens til, at unge under 30 år i højere grad er timeansatte (17 %). Nedenfor ses svarprocenten fordelt på alder samt ansættelsestype. Aldersinterval Svarprocent fastansatte Svarprocent timeansatte TOTAL Under 30 år 45% 8% 26% år 70% 23% 62% år 77% 25% 70% år 80% 27% 75% 60 eller derover år 67% 15% 55% Total svarprocent 71% 16% 59% En svarprocent på 71 % for de fastansatte må betragtes som tilfredsstillende. Som ventet er der en markant lavere svarprocent hos de timeansatte, hvilket alt andet lige er naturligt da disse medarbejdere har en lavere tilknytning til IBK som arbejdsplads. Ydermere ses det tydeligt, at medarbejdere under 30 år har en markant lavere svarprocent hvilket både er gældende for fastansatte og timeansatte. Dette kan skyldes, at de unge har en svagere tilknytning til arbejdspladsen og dermed ikke finder en trivselsundersøgelse væsentlig at bruge tid på. Det vil samtidig være relevant at se nærmere på, om der på overordnet niveau er forskel på resultatet på tværs af aldersintervallerne. Aldersinterval Gennemsnit Under 30 år 5, år 5, år 5, år 5,5 60 eller derover år 5,6 Total 5,5 Ud fra tabellen vurderes det, at der ikke er markante forskelle på det samlede gennemsnit aldersgrupperne imellem. 6 22

7 OVERSIGT OVER ALLE TEMAER Anerkendelse 5,7 Ledelse 5,6 Kommunikation og dialog 5,2 Samarbejde og ansvarlighed 6,0 Tillid 6,1 Mening i arbejdet 6,3 Udviklingsmuligheder 5,8 Indflydelse 5,7 Krav i arbejdet 4,1 Jobtilfredshed 5,9 Sygefravær 6,5 Krænkende adfærd 6,4 Fysisk arbejdsmiljø 5,1 7 22

8 Af de overordnede resultater fremgår det, at topscorerne er temaerne Sygefravær, Krænkende adfærd samt Mening i arbejdet med scorer på hhv. 6,5, 6,4 og 6,3. Dog er de to førstnævnte temaer såkaldte nul-toleranceområder, hvor et ønsket resultat vil være meget tæt på 7. Tillid ligger et godt stykke over det totale gennemsnit på 6,1 efterfulgt af Samarbejde og ansvarlighed med et resultat på 6,0. Den samlede vurdering af Jobtilfredshed ligger også pænt over det totale gennemsnit med 5,9. Medarbejderne føler, at de i relativ høj grad har Udviklingsmuligheder og temaet ligger over det totale gennemsnit med et resultat på 5,8. Medarbejderne føler i rimelig høj grad, at de bliver anerkendt og har indflydelse idet begge temaer har et resultat lidt over det totale gennemsnit på 5,7. Den nærmeste leder får en vurdering på 5,6, hvilket er omkring det totale gennemsnit. I den lave ende ligger Krav i arbejdet (4,1), Fysisk arbejdsmiljø (5,1) og Kommunikation og dialog (5,2), hvor der her er plads til forbedringer. Der vil i det følgende blive kommenteret nærmere på de 13 temaer, hvor der bliver kommenteret på de enkelte spørgsmål under temaerne. 8 22

9 BAGGRUNDSINFORMATION Hvilket direktør- og chefområde hører dit arbejdssted under? Børne- og kulturdirektør - Børne- og familiechefen 4% Børne- og kulturdirektør - Daginstitutionschefen 16% Børne- og kulturdirektør - Kultur- og Fritidsområdet (decentral) 2% Børne- og kulturdirektør - Skolechefen (inkl. SFO) 27% Børne- og kulturdirektør - stab inkl. kultur- og fritid adm. 0% Sundhedsdirektør - Psykiatri- og handicapchef 14% Sundhedsdirektør - Visitations- og myndighedschef 1% Sundhedsdirektør - Ældrechef 20% Sundhedsdirektør - stab og adm. 0% Sundhedsdirektør - forebyggende indsats 0% Teknisk direktør - Beredskabschef 0% Teknisk direktør - Byggechef 1% Teknisk direktør - Drift- og Anlægschef 3% Teknisk direktør - Miljøchef 1% Teknisk direktør - Planchef 1% Teknisk direktør - stab og adm. 0% Økonomidirektør - Arbejdsmarkedschefen 3% Økonomidirektør - Borgerservicechefen 1% Økonomidirektør - IT-chefen 1% Økonomidirektør - Ledelsessekretariatet 1% Økonomidirektør - Personale- og Organisation 1% Økonomidirektør - Økonomichefen 3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Pct. (Basis: 2472) I ovenstående grafik fremgår det, at besvarelserne i rapporten primært udgøres af Børne- og kulturområdet samt Sundhedsområdet, hvilket er naturligt, da disse to områder klart er de største i kommunen. 9 22

10 Hvor længe har du været ansat i dit nuværende job? Under ½ år 6% Mellem ½ og 2 år 19% Mellem 2 og 5 år 27% Mellem 6 og 10 år 18% 11 år eller derover 29% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Pct. (Basis: 2469) Næsten halvdelen (47 %) har været ansat i mindst 6 år i Ikast-Brande Kommune. Jf. nedenstående tabel, hvor spørgsmålet er delt op på alder fremgår det, at jo ældre man er jo længere tid har man været ansat. Under 30 år år år år 60 eller derover år Under ½ år 19% 8% 4% 4% 2% Mellem ½ til 2 år 51% 26% 17% 11% 8% Mellem 2 til 5 år 27% 40% 29% 19% 17% Mellem 6 til 10 år 3% 21% 23% 16% 17% 11 år eller derover 0% 4% 26% 50% 57% 10 22

11 Er du leder eller medarbejder? Medarbejder 91% Leder på niveau 1 (direktion) 0% Leder på niveau 2 (afdelingschefer) 1% Leder på niveau 3 (aftaleholdere el. 3. niveau i adm.) 2% Leder på niveau 4 (fx viceinsp, SFO-leder, lokalleder. Din nærmeste leder er på niv. 3) Leder på niveau 5 (fx daglig leder, teamleder. Din nærmeste leder er på niv. 4) 2% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Pct. (Basis: 2469) Hovedparten af de der har besvaret trivselsundersøgelsen er i sagens natur medarbejdere. Ved at dele spørgsmålet op på aldersintervaller ses det, at der er meget få ledere under 40 år jf. nedenstående tabel. Under 30 år år år år 60 eller derover år Medarbejder 98% 94% 89% 89% 89% Leder på niveau 1 (direktion) 0% 0% 0% 0% 0% Leder på niveau 2 (afdelingschefer) 0% 1% 1% 1% 0% Leder på niveau 3 (aftaleholdere el. 3. niveau i adm.) 1% 1% 2% 4% 3% Leder på niveau 4 (fx viceinsp, SFO-leder, lokalleder. Din nærmeste leder er på niv. 3) 0% 2% 3% 2% 4% Leder på niveau 5 (fx daglig leder, teamleder. Din nærmeste leder er på niv. 4) 1% 2% 5% 3% 3% 11 22

12 GRAFIKKER FOR HVERT TEMA ANERKENDELSE Bliver dit arbejde anerkendt af din nærmeste leder? 5,6 Bliver dit arbejde anerkendt af dine kolleger? 5,7 Bliver dit arbejde påskønnet af brugere eller andre der drager nytte af dit arbejde? 5,7 Temaet har en samlet score på 5,7 og ligger dermed lidt over det totale gennemsnit. Anerkendelse er en motivationsfaktor (jf. Herzbergs To-faktor teori, 1959) og påvirker dermed medarbejdernes trivsel positivt, hvorfor det er væsentligt, at der fastholdes et højt niveau for dette tema. LEDELSE Har du et godt samarbejde med din nærmeste leder? 5,8 Er din nærmeste leder god til at organisere opgaverne? 5,3 Hjælper din nærmeste leder med løsning af konflikter, når det er nødvendigt? 5,6 Oplever du, at din nærmeste leder er god til at kommunikere med dig som medarbejder? 5,6 Temaet har en samlet score på 5,6. Her er det samarbejdet med den nærmeste leder (5,8), der trækker op. I dette spørgsmål ses der en interessant forskel aldersintervallerne i mellem, hvilket fremgår af nedenstående tabel. Under 30 år år år år Har du et godt samarbejde med din nærmeste leder? 5,6 5,7 5,8 5,8 6,0 Er din nærmeste leder god til at organisere opgaverne? 5,2 5,3 5,4 5,4 5,5 Hjælper din nærmeste leder med løsning af konflikter, når det er nødvendigt? Oplever du, at din nærmeste leder er god til at kommunikere med dig som medarbejder? 60 år eller derover 5,5 5,5 5,6 5,5 5,7 5,6 5,6 5,7 5,7 5,

13 Der ses en tendens til, at jo ældre man er, jo bedre er samarbejdet med nærmeste leder. Der er markant forskel på medarbejder under 30 år og medarbejdere på 60 år eller derover. Som laveste score i dette tema ses organiseringen af opgaver (5,3), hvilket kan tyde på, at lederen mangler overblik over arbejdsbyrden hos den enkelte medarbejder. Ofte er løsning af konflikter lederens svage led, men her scorer denne 5,6, hvilket må betragtes som et positivt tegn og kan hænge sammen med, at man har et godt samarbejde med den nærmeste leder (5,8). At lederen er god til at kommunikere med den enkelte medarbejder (5,6) kan også være en del af forklaringen på det gode samarbejde. KOMMUNIKATION OG DIALOG Får du informationer om f.eks. vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid? 4,9 Får du al den information, du behøver for at klare dit arbejde godt? 5,2 Oplever du, at der er en god dialog på din arbejdsplads? 5,4 Dette tema scorer samlet set tredje lavest med et resultat på 5,2, hvor det særlig er galt med informationerne om vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner (4,9). Information for at klare arbejdet godt (5,2) og dialog på arbejdspladsen (5,4) scorer højere men de ligger stadig under det totale gennemsnit. Sidstnævnte spørgsmål kan have indflydelse på videndeling (5,6), der fremgår af det efterfølgende tema. De lave resultater i dette tema, kan hænge sammen med de lave resultater i temaet Krav i arbejdet (4,1) (gennemgås senere i rapporten), da mangel på information om arbejdsopgaver mv. kan få kravene til arbejdet til at virke mindre overskuelige. Det er væsentlig at fokusere på dette tema og foretage forbedringer, da mangel på information kan skabe utilfredshed hos medarbejderne. Det er en hygiejnefaktor (jf. Herzbergs To-faktor teori, 1959), som ikke direkte skaber trivsel, men hvis der ikke er en rimelig mængde information, vil dette virke negativt på trivslen. Det er således et tema, der skal vedligeholdes og være i orden

14 SAMARBEJDE OG ANSVARLIGHED Er der et godt samarbejde mellem dig og dine kolleger? Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når du har brug for det? Er I gode til at dele viden og erfaringer med hinanden? 5,6 5,9 6,0 Ved du, hvad der er dine ansvarsområder? Ved du, hvad der forventes af dig i dit arbejde? 6,2 6,1 Hjælper du kolleger, der har for meget at lave? 5,8 Tager du ansvar for at få tingene til at fungere? 6,3 Samlet set scorer dette tema 6,0, hvilket er yderst tilfredsstillende, da det ligger markant over det totale gennemsnit. Der er et godt samarbejde kollegerne i mellem (5,9), og man får også den hjælp og støtte fra kolleger som man har brug for (6,0). Knap så højt scorer videndeling (5,6) hvilket kan hænge sammen med, at dialog på arbejdspladsen (5,4), fra den foregående grafik, ligeledes scorer relativt lavt. En høj score opnås ved kendskabet til egne ansvarsområder (6,2) og forventninger (6,1). Det er vigtigt at fastholde et højt niveau ved disse spørgsmål, da det er udtryk for forudsigeligheden i jobbet. Konsekvensen af et lavt niveau kan skabe utryghed, hvilket dermed kan påvirke trivslen negativt. Medarbejderne hjælper gerne kolleger, der har meget at lave (5,8), hvilket viser, at man gerne tager et ansvar, der ligger ved siden af egne arbejdsopgaver. Det at medarbejderne selv tager ansvar for at få tingene til at fungere har temaets højeste score(6,3). Det skal dog påpeges, at ved spørgsmål, hvor man skal vurdere sig selv og egen adfærd, vil resultatet være højt. Ved dette tema, er der nogle interessante forskelle på vurderingerne aldersintervallerne i mellem, hvilket fremgår af nedenstående tabel. Under 30 år år år år Er der et godt samarbejde mellem dig og dine kolleger? 5,9 5,9 5,9 5,9 6,0 Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når du har brug for det? 60 år eller derover 6,0 6,0 6,0 5,9 6,0 Er I gode til at dele viden og erfaringer med hinanden? 5,7 5,6 5,6 5,6 5,8 Ved du, hvad der er dine ansvarsområder? 5,9 6,1 6,2 6,3 6,4 Ved du, hvad der forventes af dig i dit arbejde? 5,8 6,0 6,0 6,1 6,3 Hjælper du kolleger, der har for meget at lave? 5,7 5,8 5,8 5,8 5,9 Tager du ansvar for at få tingene til at fungere? 6,0 6,3 6,3 6,3 6,3 Ved både ansvarsområder, forventninger samt det at tage ansvar ses en klar tendens til, at jo ældre man er, jo højere score. Der er en markant forskel på de helt unge og de helt ældre ved disse spørgsmål. Dette kan umiddelbart forklares ved, at jo ældre man er, jo længere tid har man været ansat og har dermed større tilknytning til arbejdsstedet. At man har et godt samarbejde med kollegerne kan medvirke til, at man trives godt socialt på arbejdspladsen, hvilket betyder meget for den daglige trivsel

15 TILLID Oplever du, at den nærmeste leder stoler på, at du gør et godt stykke arbejde? 6,2 Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra den nærmeste leder? 6,0 Ovenstående tema scorer samlet 6,1 hvilket ligeledes må betegnes som yderst tilfredsstillende. Begge spørgsmål handler om tillid til den nærmeste leder, hvilket kan have indflydelse på de tidligere spørgsmål til Ledelse - særligt samarbejdet med den nærmest leder (5,8), da tillid er vigtigt for et godt samarbejde. MENING I ARBEJDET Er dine arbejdsopgaver meningsfulde? 6,2 Oplever du, at din arbejdsindsats har betydning? 6,3 Samlet set scorer dette tema tredje højest (6,3), hvilket er meget positivt for trivslen. At arbejdet er meningsfuldt, og at man føler at arbejdsindsatsen har betydning dækker også over, at man kan identificere sig med opgaven. Disse faktorer er væsentlige for motivationen i arbejdet og kan dermed betyde, at medarbejderen påtager sig et højt ansvar og yder en høj kvalitet i arbejdet. Dette stemmer overens med det høje resultat i temaet Samarbejde og ansvarlighed (6,0) og senere i rapporten ses også en relativ høj score med tilfredshed med kvaliteten af arbejdet (5,7). Der er forskel aldersgrupperne imellem hvilket ses af nedenstående tabel. Under 30 år år år år Er dine arbejdsopgaver meningsfulde? 5,9 6,1 6,2 6,2 6,3 Oplever du, at din arbejdsindsats har betydning? 6,1 6,3 6,3 6,3 6,4 60 år eller derover Det ses af ovenstående, at de helt unge igen scorer markant lavere end de andre. Dette kan have sammenhæng med, at medarbejderne under 30 år også scorer markant lavere på spørgsmålene om ansvarsområder (5,9), forventninger (5,8) samt det at tage ansvar (6,0) i temaet Samarbejde og ansvarlighed end de ældre. Hvis man ikke kan se meningen med opgaven, kan det være svært at identificere sig med opgaven og tage ansvar

16 UDVIKLINGSMULIGHEDER Har du muligheder for at lære noget nyt gennem dit arbejde? 5,8 Kan du bruge dine evner og dine færdigheder i dit arbejde? 6,1 Er der positive udfordringer i dit arbejde? 6,0 Har du muligheder for kompetenceudvikling? 5,3 Samlet set scorer dette tema 5,8, hvilket er godt, da også dette tema er en motivationsfaktor (jf. Herzbergs Tofaktorteori, 1959) og dermed påvirker trivslen positivt. De tre første spørgsmål har alle scorer, der ligger over det totale gennemsnit. Det tyder på, at man er tilfredse med udviklingsmulighederne inden for de nuværende arbejdsopgaver. Dog scorer mulighed for kompetenceudvikling lavt (5,3), hvilket kan tyde på, at der er medarbejdere, der savner mulighed for at udvikle sig ud over nuværende arbejdsopgaver. Det kan også betyde, at medarbejderne ikke er opmærksomme på mulighederne for kompetenceudvikling, eller at der ikke er tale om de kompetencemuligheder som medarbejderne søger

17 MUS OG GRUS Har du været til MUS (medarbejderudviklingssamtale) eller GRUS (gruppeudviklingssamtale) med din nærmeste leder indenfor det seneste år? Ja 61% Nej 39% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Pct. (Basis: 2459) I ovenstående grafik ses, at størstedelen har deltaget i MUS eller GRUS inden for det seneste år. Nedenstående spørgsmål er kun stillet til de, der har været til MUS eller GRUS inden for det seneste år. Blev der i den forbindelse lavet en udviklingsplan for dig? Ja 54% Nej 28% Ved ikke 18% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Pct. (Basis: 1508) I ovenstående grafik ses, at lidt over halvdelen af de, der har deltaget i MUS eller GRUS inden for det seneste år fik udarbejdet en udviklingsplan. Dog er der 18 %, der ikke er klar over om der er lavet en udviklingsplan

18 INDFLYDELSE Har du indflydelse på, hvordan du udfører dit arbejde? 6,2 Har du indflydelse på kvaliteten af dit arbejde? 6,1 Har du indflydelse på planlægningen af din arbejdstid? Har du indflydelse på indholdet af dit arbejde? Oplever du, at tingene bliver ændret, hvis man gør opmærksom på, at noget kan gøres bedre? Kommer du med forslag til forbedringer på arbejdspladsen? 5,5 5,6 5,3 5,5 Ovenstående tema har i alt et gennemsnit på 5,7, hvilket ligger over det samlede gennemsnit og indikerer, at medarbejderne har en rimelig indflydelse. Indflydelse på hvordan man udfører arbejdet (6,2) og kvaliteten af arbejdet (6,1), er de to spørgsmål, der scorer højest. Men faktorerne som arbejdstid (5,5) og indholdet af arbejdet (5,6) scorer relativt lavere hvilket dog kan være betinget af medarbejdernes arbejdsopgaver. Det at man som medarbejder oplever, at tingene bliver ændret, når man kommer med forbedringsforslag scorer lavest i dette tema (5,3). Samtidig scorer forslag til forbedringer (5,5) også relativt lavt i dette tema. At man kommer med forslag til forbedringer er et udtryk for, at man som medarbejder er engageret i sit arbejde. Det er væsentligt, at man føler, at der bliver lyttet aktivt til forbedringsforslag, da det ellers kan påvirke lysten til at komme med disse forslag fremover. I dette tema er der interessante forskelle på svarerne aldersintervallerne i mellem. Under 30 år år år år Har du indflydelse på, hvordan du udfører dit arbejde? 6,0 6,2 6,2 6,2 6,3 Har du indflydelse på kvaliteten af dit arbejde? 6,1 6,1 6,1 6,1 6,3 Har du indflydelse på planlægningen af din arbejdstid? 5,3 5,5 5,5 5,5 5,7 Har du indflydelse på indholdet af dit arbejde? 5,5 5,6 5,7 5,6 5,8 Oplever du, at tingene bliver ændret, hvis man gør opmærksom på, at noget kan gøres bedre? 60 år eller derover 5,3 5,2 5,4 5,3 5,3 Kommer du med forslag til forbedringer på arbejdspladsen? 5,1 5,5 5,6 5,6 5,5 Medarbejdere under 30 år (6,0) synes at have mindre indflydelse på udførelsen af arbejdet end medarbejderne på 60 år eller derover (6,5). Samtidig er det bemærkelsesværdigt, at medarbejdere under 30 år (5,1) synes, at de kommer med færre forbedringsforslag end alle andre medarbejdere (5,5-5,6). Dette kan umiddelbart have en sammenhæng med, at medarbejderne under 30 år (6,0) i mindre grad end de andre (6,3) tager ansvar jf. temaet om Samarbejde og ansvarlighed. Men det kan også betyde, at de ikke er opmærksomme på muligheden for at komme med forbedringsforslag

19 KRAV I ARBEJDET For alle søljerne gælder: Jo højere gennemsnit - jo længere søjlen er mod højre - jo mere positive har besvarelserne været, selvom nogle af spørgsmålene nedenfor er formuleret negativt (se evt. uddybet forklaring på s. 4 i Del 1 - resultater). Mangler du mulighed for at skabe balance mellem arbejdet og privatlivet? Mener du, at dit arbejde tager så meget af din energi, at det går ud over privatlivet? 5,1 5,0 Skal du overskue mange ting på en gang i dit arbejde? 2,9 Er du følelsesmæssigt belastet af dit arbejde? 4,9 Er der ofte rigtig meget at lave? 2,6 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt? 3,3 Sker det ofte, at du ikke når dine arbejdsopgaver indenfor din normale arbejdstid? Er der sammenhæng mellem dine arbejdsopgaver og den tid, du har til rådighed til at løse dem?* 4,4 4,3 * 1 = Slet ikke og 7 = I meget høj grad Krav i arbejdet er det tema, der scorer absolut lavest (4,1) af alle temaer. De tre spørgsmål, der scorer lavest omhandler, at der er ofte er rigtig meget at lave (2,6), overskue mange ting på en gang (2,9) og nødvendigt at arbejde meget hurtigt (3,3). Samtidig kan det være svært at nå opgaverne inden for afsatte tid, hvilket indikeres af de sidste to spørgsmål i grafikken, der scorer hhv. 4,4 og 4,3. Medarbejderne bliver i nogen grad følelsesmæssigt belastet af arbejdet (4,9), hvilket dog må forventes at være betinget af jobfunktionen. Dette spørgsmål vil også have indflydelse på om arbejdet tager energi, så det går ud over privatlivet (5,0), og dermed også om man har muligheden for at skabe balance mellem arbejdet og privatlivet (5,1). Medarbejderne oplever klart, at der bliver stillet krav som de har svært ved at imødekomme. Dette kan også være med til at forklare, at den nærmeste leder fik en relativ lav score ved spørgsmålet om organisering af opgaver (5,3) under temaet Ledelse. Resultaterne i dette tema viser en klar stressindikator, og det er væsentligt at få rettet op på dette, inden det får konsekvenser for medarbejderne. Der findes også i dette tema interessante forskelle på aldersgrupperne i mellem, hvilket fremgår af nedenstående tabel. Mangler du mulighed for at skabe balance mellem arbejdet og privatlivet? Mener du, at dit arbejde tager så meget af din energi, at det går ud over privatlivet? Under 30 år år år år 60 år eller derover 5,6 5,0 5,1 5,1 5,3 5,5 4,8 4,9 4,9 5,2 Skal du overskue mange ting på en gang i dit arbejde? 3,5 2,8 2,9 2,8 2,9 Er du følelsesmæssigt belastet af dit arbejde? 5,6 5,0 4,8 4,7 5,1 Er der ofte rigtig meget at lave? 3,3 2,7 2,6 2,4 2,5 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt? 3,9 3,3 3,3 3,1 3,2 Sker det ofte, at du ikke når dine arbejdsopgaver indenfor din normale arbejdstid? Er der sammenhæng mellem dine arbejdsopgaver og den tid, du har til rådighed til at løse dem? 5,0 4,4 4,4 4,2 4,5 4,7 4,2 4,3 4,3 4,

20 Her er det igen medarbejderne under 30 år, der skiller sig markant ud fra resten dog på den positive måde. Selvom de stadig oplever, at der bliver stillet krav til dem, som kan være svære at imødekomme, så er det slet ikke i samme grad som de andre medarbejdere. Medarbejderne under 30 år føler ikke, at de i samme grad skal overskue mange ting på en gang (3,5 vs. 2,8-2,9) eller at det er nødvendigt at arbejde meget hurtigt (3,9 vs. 3,1-3,3). Dette påvirker selvfølgelig også opfattelsen af, at der er sammenhæng mellem arbejdsopgaver og tid (4,7 vs. 4,2-4,5). JOBTILFREDSHED Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde? 6,1 Er du tilfreds med kvaliteten af det arbejde, du udfører? 5,7 Vil du anbefale andre at søge en stilling på din arbejdsplads? 5,9 Samlet set scorer dette tema 5,9, hvilket må betragtes som tilfredsstillende. Den højeste score i temaet går på spørgsmålet om man føler sig motiveret og engageret i arbejdet (6,1). Spørgsmål, der handler om egen adfærd scorer typisk højt. Medarbejderne mener, at de i høj grad er tilfredse med kvaliteten af det udførte arbejde (5,7), hvilket indikerer, trods travlhed, at man tilfreds med det udførte arbejde. At medarbejderne vil anbefale arbejdspladsen til andre (5,9) indikerer, at der er tale om loyale medarbejdere. I nedenstående tabel ses resultaterne delt op på aldersintervallerne. Under 30 år år år år Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde? 5,8 6,0 6,1 6,1 6,2 Er du tilfreds med kvaliteten af det arbejde, du udfører? 5,6 5,5 5,7 5,7 5,8 Vil du anbefale andre at søge en stilling på din arbejdsplads? 6,0 5,9 5,9 5,9 5,9 60 år eller derover Medarbejderne under 30 år føler sig i væsentlig lavere grad motiveret og engageret i arbejdet end de andre medarbejdere. Dette kan dermed være med til at forklare de tidligere resultater særligt under Samarbejde og ansvarlighed, Mening i arbejdet samt Indflydelse. Medarbejderne på 60 år eller derover er dog i højere grad tilfredse med kvaliteten af arbejdet medarbejderne under 40 år

21 SYGEFRAVÆR Alle spørgsmålene er formuleret negativt, men det gælder stadig, at jo højere gennemsnit - jo længere søjlen er mod højre - jo mere positive har besvarelserne været (se evt. uddybet forklaring på s. 4 i Del 1 - resultater). Sker det, at du har sygefravær, der skyldes problemer med det fysiske arbejdsmiljø? Fx dårlige arbejdstillinger, mangelfulde hjælpemidler, indeklima, støj, kemiske stoffer eller fysiske forhold 6,6 Sker det, at du har sygefravær, der skyldes problemer med det psykiske arbejdsmiljø? Fx manglende trivsel, dårligt samarbejde, stress, mobning eller andre psykiske påvirkninger 6,5 For alle spørgsmålene er skalaen vendt, så 1 = I meget høj grad og 7 = Slet ikke Temaet Sygefravær har et samlet resultat på 6,5, hvilket er tilfredsstillende. Dette er dog et område, der naturligt vil score højt, da få medarbejdere alt andet lige ikke har sygefravær på grund af det fysiske eller psykiske arbejdsmiljø. Dog er der tale om et såkaldt nul-toleranceområde, der betyder, at der bør reageres på samtlige medarbejdere, der har sygefravær forårsaget af arbejdsmiljøet. Hvis man ser nærmere på frekvensfordelingerne på dette tema, så er der 77 %, der slet ikke har haft sygefravær forårsaget af arbejdsmiljøet. Med andre ord har 23 % haft sygefravær i højere eller mindre grad forårsaget af arbejdsmiljøet. KRÆNKENDE ADFÆRD Krænkelser kan være: Mobning, chikane, trusler, vold, seksuelle krænkelser. Alle spørgsmålene er formuleret negativt, men det gælder stadig, at jo højere gennemsnit - jo længere søjlen er mod højre - jo mere positive har besvarelserne været (se evt. uddybet forklaring på s. 4 i Del 1 - resultater). I hvor høj grad har du oplevet krænkelser fra borgere, pårørende, brugere eller lignende? 6,0 I hvor høj grad har du oplevet krænkelser fra nærmeste kolleger? 6,5 I hvor høj grad har du oplevet krænkelser fra nærmeste leder? 6,7 For alle spørgsmålene er skalaen vendt, så 1 = I meget høj grad og 7 = Slet ikke Selvom der også her er tale om en flot score, så er der ligeledes tale om nul-toleranceområde, der betyder, at der bør reageres på samtlige medarbejdere, der føler sig krænket. Årsagen er, at krænkende adfærd kan påvirke trivslen negativt men også give sygefravær. Ved at se nærmere på frekvensfordelingerne kan man se, at 51 % har oplevet krænkelser fra borgere, pårørende, brugere eller lignende i højere eller mindre grad, 30 % har oplevet krænkelser fra nærmeste kolleger, 18 % har oplevet krænkelser fra nærmeste leder

22 FYSISK ARBEJDSMILJØ For alle søljerne gælder: Jo højere gennemsnit - jo længere søjlen er mod højre - jo mere positive har besvarelserne været, selvom nogle af spørgsmålene nedenfor er formuleret negativt (se evt. uddybet forklaring på s. 4 i Del 1 - resultater). Er du tilfreds med de arbejdsredskaber og hjælpemidler, som du arbejder med (fx lifte, maskiner, handsker, alarmer, håndværktøj, computer, telefon/pda, borde)? 5,2 Er du tilfreds med arbejdsstedets fysiske forhold og indretning (fx arbejdsrum/kontor, køkken- og toiletfaciliteter, lager)? 4,7 Er du tilfreds med indeklimaet (fx temperatur, træk, luftkvalitet, rengøringsstandard)? 4,3 Er du tilfreds med de ergonomiske forhold (løft, arbejdsstillinger, pladsforhold til dette)? 5,1 Er du tilfreds med instruktionen i fx løft, arbejdsstillinger og brug af arbejdsredskaber, hjælpemidler? Er du tilfreds med lysforholdene på arbejdet (fx sollys, lysarmaturer, genskin)? 5,2 5,1 Er du tilfreds med forebyggelsen af ulykker på dit arbejdssted (fx undersøgelse af ulykker og nærved-ulykker, ryddelighed)? 5,4 Er du tilfreds med håndteringen af kemikalier på dit arbejdssted (fx rengøringsmidler, medicin, andre kemikalier og arbejdspladsbrugsanvisninger herfor)? Er du tilfreds med håndteringen af hygiejne og smitterisiko på dit arbejdssted? 5,5 5,8 Er du generet af støj, uro og/eller dårlig akustik i dit arbejde?* 4,4 * Skalaen vendt, så 1 = I meget høj grad og 7 = Slet ikke Samlet set scorer dette tema 5,1, hvilket er under det totale gennemsnit og må dermed betragtes som utilfredsstillende og er dermed et oplagt indsatsområde. Et af de laveste gennemsnit er spørgsmålet om støj, uro og/eller dårlig akustik (4,4), hvilket der bør fokuseres på, da dette kan virke stressende. Arbejdsstedets fysiske forhold og indretning (4,7) og Indeklima (4,3) scorer også markant lavt, hvilket tyder på at arbejdsstederne bør ses efter. Arbejdsredskaber (5,2), Ergonomiske løft (5,1) samt Instruktioner (5,2) læner sig op af gennemsnittet af temaet, men der er plads til forbedringer. Spørgsmål, der trækker gennemsnittet op handler om forebyggelse af ulykker (5,4), håndteringen af kemikalier (5,8) og håndteringen af hygiejne og smitterisiko (5,5). Det fysiske arbejdsmiljø afhænger meget af de enkelte arbejdssteder samt arbejdsopgaver og der kan dermed være stor variation de enkelte steder i mellem. Samtidig skal det bemærkes, at der er en relativ høj andel, der svarer Ikke relevant i dette tema, da spørgsmålene naturligt nok ikke er relevante for samtlige medarbejdere. Derfor er det væsentligt, at det er de enkelte arbejdssteder, der bliver set efter. Det er et vigtigt område, da dårlig fysisk arbejdsmiljø kan medvirke til sygefravær. Bedre fysisk arbejdsmiljø er ikke noget i sig selv, der vil påvirke trivslen positivt. I stedet vil dårligt fysisk arbejdsmiljø påvirke trivslen negativ. Årsagen er, at der er tale om en såkaldt hygiejnefaktor (jf. Herzbergs To-faktor teori, 1959) og det er således et tema, der skal vedligeholdes og være i orden

23 DEL 2 - BILAG FREKVENSTABELLER Anerkendelse Bliver dit arbejde anerkendt af din nærmeste leder? Bliver dit arbejde anerkendt af dine kolleger? Bliver dit arbejde påskønnet af brugere eller andre der drager nytte af dit arbejde? Slet ikke I meget høj grad 7 Ikke relevant Basis 0% 2% 5% 12% 18% 34% 28% 1% ,6 0% 1% 3% 10% 21% 40% 25% 1% ,7 0% 1% 3% 10% 22% 40% 22% 1% ,7 Ledelse Har du et godt samarbejde med din nærmeste leder? Er din nærmeste leder god til at organisere opgaverne? Hjælper din nærmeste leder med løsning af konflikter, når det er nødvendigt? Oplever du, at din nærmeste leder er god til at kommunikere med dig som medarbejder? Slet ikke I meget høj grad 7 Ikke relevant Basis 0% 2% 4% 10% 16% 33% 35% 1% ,8 0% 3% 7% 15% 21% 32% 20% 3% ,3 1% 3% 6% 12% 17% 30% 29% 3% ,6 0% 3% 6% 11% 17% 31% 32% 1% ,6 Kommunikation og dialog Får du informationer om f.eks. vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid? Får du al den information, du behøver for at klare dit arbejde godt? Oplever du, at der er en god dialog på din arbejdsplads? Slet ikke I meget høj grad 7 Ikke relevant Basis 1% 5% 10% 18% 25% 28% 12% 0% ,9 0% 2% 8% 17% 24% 34% 14% 0% ,2 1% 2% 6% 14% 24% 32% 21% 0% ,4 Samarbejde og ansvarlighed Er der et godt samarbejde mellem dig og dine kolleger? Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når du har brug for det? Er I gode til at dele viden og erfaringer med hinanden? Slet ikke I meget høj grad 7 Ikke relevant Basis 0% 0% 2% 7% 19% 39% 32% 0% ,9 0% 1% 2% 7% 17% 37% 36% 1% ,0 0% 1% 4% 11% 22% 35% 26% 1% ,6 Ved du, hvad der er dine ansvarsområder? 0% 0% 1% 4% 11% 39% 44% 0% ,2 Ved du, hvad der forventes af dig i dit arbejde? Hjælper du kolleger, der har for meget at lave? Tager du ansvar for at få tingene til at fungere? 0% 0% 2% 5% 14% 41% 37% 0% ,1 0% 1% 2% 7% 20% 42% 25% 3% ,8 0% 0% 0% 3% 11% 42% 44% 0% ,3 Frederiksholms Kanal 4 DK 1220 København K T Frekvenstabeller

24 Tillid Slet ikke I meget høj grad 7 Ikke relevant Basis Oplever du, at den nærmeste leder stoler på, at du gør et godt stykke arbejde? Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra den nærmeste leder? 0% 1% 1% 5% 11% 36% 46% 0% ,2 0% 1% 3% 7% 13% 33% 44% 0% ,0 Mening i arbejdet Slet ikke I meget høj grad 7 Ikke relevant Basis Er dine arbejdsopgaver meningsfulde? 0% 0% 1% 4% 13% 37% 45% 0% ,2 Oplever du, at din arbejdsindsats har betydning? 0% 0% 0% 3% 10% 38% 49% 0% ,3 Udviklingsmuligheder Har du muligheder for at lære noget nyt gennem dit arbejde? Kan du bruge dine evner og dine færdigheder i dit arbejde? Slet ikke I meget høj grad 7 Ikke relevant Basis 0% 2% 2% 7% 18% 38% 32% 1% ,8 0% 0% 2% 5% 14% 40% 40% 0% ,1 Er der positive udfordringer i dit arbejde? 0% 0% 2% 6% 16% 41% 34% 0% ,0 Har du muligheder for kompetenceudvikling? 1% 4% 6% 13% 21% 32% 20% 2% ,3 Indflydelse Har du indflydelse på, hvordan du udfører dit arbejde? Har du indflydelse på kvaliteten af dit arbejde? Har du indflydelse på planlægningen af din arbejdstid? Har du indflydelse på indholdet af dit arbejde? Oplever du, at tingene bliver ændret, hvis man gør opmærksom på, at noget kan gøres bedre? Kommer du med forslag til forbedringer på arbejdspladsen? Slet ikke I meget høj grad 7 Ikke relevant Basis 0% 0% 1% 4% 13% 36% 46% 0% ,2 0% 0% 2% 5% 13% 36% 43% 0% ,1 3% 4% 5% 11% 18% 29% 31% 1% ,5 1% 2% 3% 11% 21% 34% 27% 0% ,6 1% 2% 5% 15% 26% 35% 16% 1% ,3 0% 1% 3% 11% 26% 40% 17% 1% ,5 Frederiksholms Kanal 4 DK 1220 København K T Frekvenstabeller

25 For alle gennemsnit gælder: Jo højere gennemsnit - jo mere positive har besvarelserne været, selvom nogle af spørgsmålene nedenfor er formuleret negativt (se evt. uddybet forklaring på s. 4 i Del 1 - resultater). Krav i arbejdet Slet ikke I meget høj grad 1 Ikke relevant Basis Mangler du mulighed for at skabe balance mellem arbejdet og privatlivet? Mener du, at dit arbejde tager så meget af din energi, at det går ud over privatlivet? 29% 23% 11% 12% 11% 8% 2% 3% ,1 22% 25% 15% 15% 11% 8% 3% 1% ,0 Skal du overskue mange ting på en gang i dit arbejde? 3% 5% 7% 15% 20% 31% 19% 0% ,9 Er du følelsesmæssigt belastet af dit arbejde? 19% 27% 15% 16% 12% 8% 3% 0% ,9 Er der ofte rigtig meget at lave? 1% 4% 6% 15% 20% 31% 23% 0% ,6 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt? 3% 8% 9% 21% 24% 23% 11% 2% ,3 Sker det ofte, at du ikke når dine arbejdsopgaver indenfor din normale 11% 24% 15% 17% 15% 13% 5% 2% ,4 arbejdstid? Er der sammenhæng mellem dine arbejdsopgaver og den tid, du har til rådighed til at løse dem?* 3% 9% 16% 27% 22% 18% 5% 1% ,3 * 1 = Slet ikke og 7 = I meget høj grad Jobtilfredshed Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde? Er du tilfreds med kvaliteten af det arbejde, du udfører? Vil du anbefale andre at søge en stilling på din arbejdsplads? Slet ikke I meget høj grad 7 Ikke relevant Basis 0% 0% 2% 5% 15% 39% 39% 0% ,1 0% 1% 2% 8% 27% 44% 18% 0% ,7 1% 2% 2% 7% 13% 32% 40% 2% ,9 Alle spørgsmålene er formuleret negativt, men det gælder stadig, at jo højere gennemsnit - jo mere positive har besvarelserne været (se evt. uddybet forklaring på s. 4 i Del 1 - resultater). Sygefravær Slet ikke I meget høj grad 1 Ikke relevant Basis Sker det, at du har sygefravær, der skyldes problemer med det fysiske arbejdsmiljø? Fx dårlige arbejdstillinger, mangelfulde hjælpemidler, indeklima, støj, kemiske stoffer eller fysiske forhold Sker det, at du har sygefravær, der skyldes problemer med det psykiske arbejdsmiljø? Fx manglende trivsel, dårligt samarbejde, stress, mobning eller andre psykiske påvirkninger 77% 12% 3% 3% 2% 1% 0% 1% ,6 77% 11% 4% 3% 2% 2% 1% 1% ,5 Frederiksholms Kanal 4 DK 1220 København K T Frekvenstabeller

26 Alle spørgsmålene er formuleret negativt, men det gælder stadig, at jo højere gennemsnit - jo mere positive har besvarelserne været (se evt. uddybet forklaring på s. 4 i Del 1 - resultater). Krænkende adfærd I hvor høj grad har du oplevet krænkelser fra borgere, pårørende, brugere eller lignende? I hvor høj grad har du oplevet krænkelser fra nærmeste kolleger? I hvor høj grad har du oplevet krænkelser fra nærmeste leder? Slet ikke Krænkelser kan være: Mobning, chikane, trusler, vold, seksuelle krænkelser I meget høj grad 1 Ikke relevant Basis 49% 26% 9% 7% 4% 2% 2% 1% ,0 70% 18% 4% 2% 2% 1% 1% 1% ,5 82% 11% 2% 1% 1% 1% 0% 1% ,7 For alle søljerne gælder: Jo højere gennemsnit - jo længere søjlen er mod højre - jo mere positive har besvarelserne været, selvom nogle af spørgsmålene nedenfor er formuleret negativt (se evt. uddybet forklaring på s. 4 i Del 1 - resultater). Fysisk arbejdsmiljø Slet ikke I meget høj grad 7 Ikke relevant Basis Er du tilfreds med de arbejdsredskaber og hjælpemidler, som du arbejder med (fx lifte, maskiner, handsker, alarmer, håndværktøj, computer, telefon/pda, borde)? Er du tilfreds med arbejdsstedets fysiske forhold og indretning (fx arbejdsrum/kontor, køkken- og toiletfaciliteter, lager)? Er du tilfreds med indeklimaet (fx temperatur, træk, luftkvalitet, rengøringsstandard)? Er du tilfreds med de ergonomiske forhold (løft, arbejdsstillinger, pladsforhold til dette)? Er du tilfreds med instruktionen i fx løft, arbejdsstillinger og brug af arbejdsredskaber, hjælpemidler? Er du tilfreds med lysforholdene på arbejdet (fx sollys, lysarmaturer, genskin)? Er du tilfreds med forebyggelsen af ulykker på dit arbejdssted (fx undersøgelse af ulykker og nærved-ulykker, ryddelighed)? 1% 3% 7% 14% 22% 31% 16% 6% ,2 3% 8% 12% 18% 20% 26% 12% 2% ,7 5% 12% 16% 19% 19% 20% 8% 2% ,3 1% 3% 7% 14% 21% 29% 12% 12% ,1 1% 3% 4% 11% 15% 24% 11% 30% ,2 3% 5% 7% 15% 19% 33% 15% 4% ,1 1% 1% 3% 14% 16% 32% 15% 18% ,4 Er du tilfreds med håndteringen af kemikalier på dit arbejdssted (fx rengøringsmidler, medicin, andre kemikalier og arbejdspladsbrugsanvisninger herfor)? 0% 1% 2% 8% 12% 30% 20% 27% ,8 Er du tilfreds med håndteringen af hygiejne og smitterisiko på dit arbejdssted? 1% 2% 3% 10% 18% 34% 20% 11% ,5 Er du generet af støj, uro og/eller dårlig akustik i dit arbejde?* * Skalaen vendt, så 1 = I meget høj grad og 7 = Slet ikke 18% 19% 11% 15% 15% 13% 6% 3% ,4 Frederiksholms Kanal 4 DK 1220 København K T Frekvenstabeller

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune.

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Læsevejledning Der er tilføjet forslag til nogle nye spørgsmål, der omhandler kerneopgave, udviklingspartnerskabsaftalen samt samarbejdet mellem leder og

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75%

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% TRIVSELSMÅLING 2011 Langeland Kommune Marts 2011 Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Medarbejdertrivselsmåling 2014

Medarbejdertrivselsmåling 2014 Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Totalrapport November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 910 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Medarbejdere afspændingspædagoguddannelsen i Randers Antal besvarelser: 9 Svarprocent VIA total 66,9% Rapporten

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

Totalrapport. Maj 2013. Udarbejdet af interresearch a s

Totalrapport. Maj 2013. Udarbejdet af interresearch a s APV 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TRIVSELSUNDERSØGELSE OG TIDSPRES 2013 Totalrapport Maj 2013 Udarbejdet af interresearch a s INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent:

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent: Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Børn og Unge November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 421 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Køge Kommune. Totalrapport. April Antal besvarelser: Svarprocent: %

Køge Kommune. Totalrapport. April Antal besvarelser: Svarprocent: % Køge Kommune Totalrapport April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: 3002 79% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 6 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 7 SOCIAL

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø 2016

Psykisk arbejdsmiljø 2016 Psykisk arbejdsmiljø 2016 Rødovre Kommune Ungecenter 2610 April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: 18 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS (MTI) 4

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Trivselsmåling. Børn og Uddannelse. Gråsten Skole. Marts Antal besvarelser: Svarprocent: 47 73%

Trivselsmåling. Børn og Uddannelse. Gråsten Skole. Marts Antal besvarelser: Svarprocent: 47 73% Trivselsmåling Sønderborg 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES Kommune Børn og Uddannelse Gråsten Skole Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 47 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

Center For Ledelse og Personale 2012

Center For Ledelse og Personale 2012 Center For Ledelse og Personale 212 Trivsels og apv målingen 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 90% (9/9) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning.

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning. APV-KORTLÆGNING Arbejdsplads og omgivelser Skovvej 7 33/35 - Svar% 94,3 Dato: Maj 2015 FYSISKE FORHOLD 1. Indretning 91 3 2. Pladsforhold 82 9 3 3. Temperatur 67 30 3 4. Træk 82 12 5. Ventilation 79 12

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Svarprocent: 9% (0/) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Størst positiv og negativ forskel (Top og bund ) Udvikling siden

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

VIA University College

VIA University College 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES Marts 2013 Antal besvarelser: Svarprocent: 16 94% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

VIA University College

VIA University College 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES VIA University College Totalrapport Marts 2013 Antal besvarelser: Svarprocent: 1608 83% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

5 Resultatområder Tilfredshed, Motivation og Engagement

5 Resultatområder Tilfredshed, Motivation og Engagement KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: % (000/880) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 8% (08/08) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Ringsted kommune Totalrapport. Marts 2015

Ringsted kommune Totalrapport. Marts 2015 Ringsted kommune Totalrapport Marts 2015 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET 6 TILFREDSHED GENERELT 7 PRIORITETSKORT

Læs mere

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Forvaltningsrapport KFF 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 33 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 1% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

Ringsted kommune EFK Borgerservice. Marts 2015

Ringsted kommune EFK Borgerservice. Marts 2015 Ringsted kommune EFK Borgerservice Marts INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET 6 TILFREDSHED GENERELT 7 PRIORITETSKORT

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 ØKONOMIFORVALTNINGEN. Svarprocent: 86% (1886/2189)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 ØKONOMIFORVALTNINGEN. Svarprocent: 86% (1886/2189) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 ØKONOMIFORVALTNINGEN Svarprocent: 8% (88/89) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Trivsel og tilfredshed i Økonomiforvaltningen Størst positiv og negativ forskel

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

APV og Trivselsundersøgelsen 2015

APV og Trivselsundersøgelsen 2015 Rapporten er lavet d.31-01-2015 APV og Trivselsundersøgelsen 2015 02 Afgrænsninger Skabelon: Kronologisk rapport Områder: APV Kortlægning: APV og Trivselsundersøgelsen 2015 Denne rapport: Borgmesterkontoret

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 9% (0/80) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 NØRREBRO/BISPEBJERG KLYNGE A MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (25/25) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

BRK 2014. Sådan læses rapporten

BRK 2014. Sådan læses rapporten BRK 2014 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema om trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Respondenter: 3203 Nogen svar: 29 Gennemført: 2500 Procent:

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet. Uddybende vejledning til NFAs virksomhedsskema og psykisk arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykisk arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har vi den

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015

Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Center for Policy NOTAT 17-04-2015 Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015 Den overordnede udvikling i trivselsundersøgelsen er negativ. Der er et generelt

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 141 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 75% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 8% (/8) Forord Fra tørre tal til bedre trivsel vil være en arbejdsplads med stor arbejdsglæde og trivsel. Vi tror på, at en organisation, som bygger

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 342 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 74% SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for Haderslev Kommune fremgår

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 156. Svarprocent: 91% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 156. Svarprocent: 91% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport beelser: 156 MTU 2015 Svarprocent: 9 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er et gennemsnitligt resultat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Totalrapport Maj 2011

Totalrapport Maj 2011 TRIVSELSMÅLING Totalrapport Maj Antal besvarelser: 1815 Svarprocent: 70% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s INDHOLD OM DENNE RAPPORT s. 3 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN s. 4 DEL 1: GRAFIKKER PÅ HVERT

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

Trivselsmåling 2011 - Dagplejen

Trivselsmåling 2011 - Dagplejen Trivselsmåling 2011 - Dagplejen 1 Trivselsmåling 2011 Billund kommune har i starten af 2011 gennemført en trivselsmåling for hele kommunen. Trivselsmålingen er en del af KTO/Sundhedskartellets aftale om

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel

Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel 9. juni 2009 j.nr. 08-633-2 Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel 1. Anerkendelse 1. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder? 2. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 140 Inviterede 149 Svarprocent 94% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84%

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84% Aalborg Kommune Klimamåling 2016 Rapportspecifikationer Gennemførte 12365 Inviterede 14674 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Det samlede resultat

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Rapport - Trivselsundersøgelsen - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 beelser: 2.353 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Svarprocent: 82% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Kommer du bagud med dit arbejde?

Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 1 1 Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 1 1 1 1 Har du stor indflydelse på beslutninger omkring dit arbejde?

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE. Svarprocent: 79% (28523/36039)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE. Svarprocent: 79% (28523/36039) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 KØBENHAVNS KOMMUNE Svarprocent: 9% (8/09) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Trivsel og tilfredshed i Københavns Kommune Udvikling siden 0 (Top og bund ) Undersøgelsens

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Sekretariatet Understedsrapport. Antal besvarelser: 6. Svarprocent: 100%

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Sekretariatet Understedsrapport. Antal besvarelser: 6. Svarprocent: 100% ab Antal besvarelser: 6 APV 2012 Svarprocent: 10 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som vises

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Roskilde Musiske skole. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85%

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Roskilde Musiske skole. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85% Trivselsundersøgelse 2013/2014 Resultat for: Roskilde Musiske skole Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85% INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Information om undersøgelsen Overblik Temaoversigt

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Biostatistisk afdeling Understedsrapport. Antal besvarelser: 27. Svarprocent: 77%

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Biostatistisk afdeling Understedsrapport. Antal besvarelser: 27. Svarprocent: 77% ab Antal besvarelser: 27 APV 2012 Svarprocent: 77% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere