Trivselsundersøgelse 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trivselsundersøgelse 2010"

Transkript

1 Trivselsundersøgelse Produktions Bygningskonstruktør, byggetekniker, kort-og landmålingsekniker, produktions og bygningskonstruktør (International) Prinsesse Charlottes Gade 38 København N T:

2 Indhold Indledning... 3 Metode... 3 Trivselsanalyse for produktions... 7 Styrker og indsatsområder... 9 Styrker... 9 Indsatsområder... 9 Produktions... Kommentarer...5 Det fysiske miljø...5 Uddybende kommentarer...54

3 Indledning I efteråret blev der foretaget trivselsevalueringer på alle videregående uddannelser på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Fra politisk hold har man vedtaget det såkaldte ressourceregnskab, der er en ny måde, hvorpå uddannelsesinstitutionerne på Undervisningsministeriets område (dvs. erhvervsskoler, almene gymnasier, VUC er, erhvervsakademier og professionshøjskoler) hvert år skal opgøre og præsentere deres resultater inden for de fire væsentligste uddannelsespolitiske målsætninger: Høj faglig kvalitet i uddannelserne Uddannelse til flere Udviklingsorienterede institutioner Effektiv institutionsdrift. Ressourceregnskabet har til formål at belyse uddannelsesinstitutionernes prioriteringer, kvalitet og resultater gennem en række indikatorer. Ressourceregnskabsmodellen indeholder indikatorer, der tilsammen belyser uddannelsesinstitutionens resultater i forhold til overordnede uddannelsespolitiske mål. En af disse indikatorer er trivselsmåling hos de studerende. Der er derfor nu udarbejdet et fælles spørgeskema, der skal anvendes på alle uddannelser på samme niveau. For betyder dette, at der er et fælles skema for alle erhvervsakademiuddannelser og et skema for alle voksne videregående uddannelser. Metode Trivselsevalueringen foretaget på er gennemført af i alt 654 studerende. Der har været en meget stor variation i svarprocenten fra uddannelse til uddannelse, som det fremgår af nedenstående skema. En konsekvens af ressourceregnskabet har desværre været en manglende fleksibilitet i forhold til afvikling af undersøgelsen, idet erhvervsakademierne kun kunne gennemføre uddannelsen i bestemte uger. Dette faldt ikke heldigt ud på alle uddannelser. På nogle uddannelser var en stor gruppe studerende i praktik og andre var i gang med at skrive speciale og var derfor ikke lette at kontakte og motivere til at deltage i undersøgelsen. Dette er meget beklageligt, da en høj svarprocent er afgørende for undersøgelsens validitet. Jo mindre population der deltager, jo større svarprocent kræves for at sikre validiteten. For at opnå validitet i en population på. kræves 585 svar. Ud fra dette kan det heldigvis 3

4 konkluderes, at for hele og de fleste uddannelser er antallet af besvarelser tilfredsstillende. Evalueringen blev gennemført som en anonym undersøgelse, hvilket de studerende blev informeret om inden de påbegyndte deres besvarelser. Det er vigtigt at pointere, at trivselsevalueringerne giver et øjebliksbillede af temperaturen på de forskellige uddannelser. De studerende giver udtryk for deres subjektive vurderinger, hvilket man skal tage med i analysen af resultaterne. Man kan aflæse tendenser af en trivselsmåling og udpege eventuelle indsatsområder, men resultaterne er ikke udtryk for en objektiv sandhed. Derfor kan der være behov for yderligere uddybning af resultaterne i form af andre kvantitative og kvalitative målinger. En almindeligt brugt fremgangsmåde i tvivlstilfælde kan være fokusgruppeinterviews blandt bestemte grupper af studerende. Det er vigtigt, at man primært opfatter en trivselsevaluering, som en temperaturmåling og et godt dialogværktøj. Evalueringen skal ses som et værktøj til at reflektere systematisk over arbejdet med de studerende og en mulighed for dialog på tværs af akademiet ikke mindst i forhold til vore brugere, de studerende. Det er et vigtigt signal at sende de studerende, at akademiet interesserer sig for deres mening og har en oprigtig vilje til at skabe udvikling og forbedringer. De studerende tog stilling til 44 spørgsmål, under følgende hovedtemaer: generel tilfredshed med uddannelsen 4

5 udbytte af uddannelsen tilknytning til uddannelsen organisering af uddannelse undervisningen udstyr og materialer fysisk miljø socialt miljø praktikdelen eksaminer & prøver egen indsats I de overordnede spørgsmål skulle de studerende besvare spørgsmålene ud fra en skalainddeling fra -, hvor ville vise en stor uenighed med det respektive udsagn og ville vise en stor enighed med det respektive udsagn. Der var også mulighed for at kunne svare ved ikke på spørgsmålet. De øvrige spørgsmål var primært formuleret som udsagn, som de studerende skulle forholde sig til i forhold til, hvor enige de var med udsagnet. Udover disse lukkede spørgsmål, har spørgeskemaet også inkluderet enkelte åbne kvalitative spørgsmål, hvor den studerende har haft mulighed for at komme med uddybende kommentarer. Besvarelserne af spørgeskemaet er trukket ud i uredigeret form, og er herefter nøje blevet analyseret ud fra forskellige gennemsigtige måleparametre. En bærende værdi i analysen er, at der ikke lægges skjulte parametre ind i analysen, men udsagnene sættes sammen efter tema og helheden vurderes herfra. Årsagssammenhænge søges afklaret, der hvor det giver mening. Hvis der ikke umiddelbart kan afklares sammenhænge i et tydeligt indsatsområde anbefales yderligere uddybning. Besvarelser på 7 og derover rates som gennemsnitlig eller positiv besvarelse. De udsagn der besvares efter enighedskriteriet vurderes en enighed på 75 % og derover også som værende positiv. Besvarelser på mellem 6-7 karakteriseres som en jævn eller middelmådig besvarelse, og en besvarelse på 6, eller derunder vurderes som et potentielt indsatsområde afhængig af tema og sammenhæng. Det er vigtigt at være opmærksom på korrelationen på spørgsmålene. Den har afgørende betydning for at nogle emneområder er vigtigere end andre. Man kan eksempelvis godt forestille sig, at direkte spørgsmål til emners relevans, vil give en skæv fordeling af vigtighed af et emne, idet alle respondenter vil være tilbøjelige til at mene, at samtlige emner er vigtige. Korrelationen mellem de studerendes overordnede tilfredshed med studiet viser sig stort set i 5

6 alle undersøgelser at korrelere med vurderinger af undervisningen, som vigtigste faktor og organisering af uddannelsen og det sociale miljø som de to næst vigtigste faktorer. Tilsammen udgør disse 3 emner kernen i de studerendes studieglæde. En konsekvens af denne korrelationsanalyse er at det letter muligheden for at vurdere effekten af et potentielt indsatsområde. Korrelationsanalyse 9% Organisering af uddannelsen 46% Undervisning % Socialt miljø % Fysisk miljø % Udstyr & materialer 5% Praktik Som det fremgår af ovenstående diagram vil en indsats i forhold til undervisning, organisering og socialt miljø have en god effekt, hvorimod en indsats på de ydre rammer ikke umiddelbart vil have den store effekt på de studerendes generelle tilfredshed med studiet. Heldigvis er det vigtigste for vore studerende undervisningen. 6

7 Trivselsanalyse for produktions Analysen bygger på besvarelser fra 43 studerende på produktionsuddannelsen. Generelt De studerende er overordnet tilfredse med uddannelsen og er højere end gennemsnittet på byggeri/produktion og som helhed. Der er tilfredshed med det faglige niveau og det faglige udbytte blandt de studerende. Holdet P er meget utilfredse. Ledelse Uddannelsen er ikke velstruktureret ifølge de studerende. De studerende kender kravene for at kunne fuldføre uddannelsen. Der er ikke klare informationer om de faglige forventninger til de studerende. De studerende har nemt ved at blive hørt. Studievejledning Knap halvdelen af de studerende har modtaget vejledning inden studiestart. Der er kun % af de studerende der har modtaget vejledning under uddannelsen. Studiemiljø Der er 4 % af de studerende der har deltaget i fællesarrangementer og disse studerende vurderer arrangementerne positivt. Undervisning De studerende er tilfredse med undervisernes engagement. Undervisningens faglige niveau er tilfredsstillende. Undervisere gode til at hjælpe. Der er en passende variation i undervisningsformerne. Der inddrages i tilstrækkelig grad IT og uddannelsen klæder de studerende på i at anvende IT. En stor andel af de studerende bruger - timer på forberedelse (73 %). Tilknytning De studerende kan ikke se muligheden for videreuddannelse eller jobmuligheder. De studerende vil anbefale uddannelsen og de mener at de har valgt rigtigt og forventer at fuldføre uddannelsen. 7

8 Udstyr Der er utilfredshed med adgangen til udstyr. Der er udtalt utilfredshed med de tilbudte it-faciliteter. De studerende mener ikke at de får god support. Der er tilfredshed med biblioteket. Socialt miljø De studerende føler sig som en del af et fællesskab. Der udvises et socialt medansvar overfor medstuderende. Der er en god stemning på ifølge de studerende. De studerende føler sig godt tilpasse i deres klasse. Fysiske rammer De studerende er utilfredse med indeklimaet, de fysiske rammer, fællesarealerne og kantineforholdene. 8

9 Styrker og indsatsområder Styrker Undervisningens faglige niveau er tilfredsstillende. De studerende vurderer lærernes engagement som højt. De studerende forventer at fuldføre deres uddannelse. De fleste studerende føler de har valgt den rigtige uddannelse. Det sociale miljø er godt. Indsatsområder Organisering af uddannelsen: Den er ikke velstruktureret, der er et lavt informationsniveau og der mangler rettidig information. Ikke mange benytter sig af vejledningsmulighederne. Det tilbudte udstyr, it-faciliteterne og support. De studerendes mulighed for videreuddannelse og deres jobmuligheder. 9

10 Produktions Table : Tilfredshed med uddannelsen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "meget utilfreds" og er "meget tilfreds") Byggeri & Produktion Produktions- P P 3P 4P Base Hvor tilfreds er du alt i alt med din uddannelse? 6,8 76 6,8 75 7,3 8 7,7 86 6,7 74 6,8 76 9, Table : Tilfredshed med uddannelsen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "kunne ikke være længere fra" og er "kunne ikke være tættere på") Byggeri & Produktion Produktions- P P 3P 4P Base Forestil dig den perfekte uddannelse. Hvor tæt på dette ideal er din uddannelse 6, 9 6, 88 6,4 93 6,8 5,4 8 6, 9 6, 88

11 Table 3: Tilfredshed med uddannelsen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Byggeri & Produktio n Produktio ns- P P 3P 4P Base Jeg føler mig motiveret i min uddannelse 6,9 88 6,9 88 7,5 94 7,7 98 6,3 8 7,9 7, 89 Jeg ser for det meste frem til at komme i gang med dagens studieopgaver (undervisning, opgaver, gruppearbejde og lignende) 6,9 85 6,8 84 7,4 9 7,5 9 6,7 8 8, 5, 6 Table 4: Udbytte af uddannelsen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "meget utilfreds" og er "meget tilfreds") Byggeri & Produkti on Produktion s- P P 3P 4P Base Det faglige udbytte af uddannelsen 6,6 8 6,6 8 6,9 86 7,4 9 5,7 7 6,6 83 8, Det faglige niveau på uddannelsen 6,5 8 6,6 8 7, 87 7,3 9 6, 75 6,8 85 8,

12 Table 5: Udbytte af uddannelsen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Bygger i & Produk tion Produktio ns- P P 3P 4P Base De valgte undervisningsformer er generelt gode for min læring 6,3 9 6, 87 6,6 94 6,7 96 6, 87 6,7 96 7,

13 Table 6: Tilknytning til uddannelsen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Byggeri & Produkt ion Produktio ns- P P 3P 4P Base Jeg er en af dem, der altid bidrager ekstra til et godt studiemiljø (både socialt og fagligt) 6,6 83 6,6 8 7, 87 6,6 83 6,6 83 8, 8, Jeg vil anbefale uddannelsen til andre 7, 88 7, 88 7,7 95 8, 6,8 83 7,6 93 8, 98 Jeg føler, at jeg har valgt den rigtige uddannelse 7,7 77 7,9 79 8, 8 8,5 85 6,9 69 7,5 75, Jeg forventer, at fuldføre min nuværende uddannelse 9,3 93 9,4 94 9,3 93 9,3 93 8,3 83,, 3

14 Table 7: Organisering af uddannelsen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Byggeri & Produktion Produktions- P P 3P 4P Base Uddannelsen er velstruktureret 5,3 83 4,8 75 5,7 9 6,4 5,3 84 4,8 75 5, 78 Jeg kender kravene, der stilles til mig, for at jeg kan fuldføre min uddannelse 6,7 84 6,5 8 7, 88 7, 88 6,7 83 7, 89 8, Der er klare informationer om, hvad der fagligt set forventes af mig som studerende 6, 95 5,7 9 5,8 9 6,3 5,4 86 5, 8 3, 48 Arbejdsmængden er godt fordelt på min uddannelse 6, 79 5,6 74 7, 93 6,9 9 6,8 89 7,6, Jeg får rettidig information om skemaændringer (fx aflysning af timer) 5,3 76 4,3 6 6, 86 6,7 96 3,8 54 7,, 9 Jeg har nem adgang til information, der er relevant for min uddannelse 6,7 89 6,5 85 7, 95 7,3 96 6,7 88 7,6 5, 66 På min uddannelse har de studerende nemt ved at blive hørt 6,7 83 6, 77 7,5 94 7,6 95 7, 89 8, 4, 5 4

15 Table 8: Organisering af uddannelsen - vejledning Jeg har modtaget vejledning om min uddannelse, før jeg påbegyndte studiet Ikke indekseret Byggeri & Produktion Produktions - P P 3P 4P Base Ja % 4% 47% 5 % 44% 3% % Nej % 59% 53% 48 % 56% 7% % 5

16 Table 9: Organisering af uddannelsen - vejledning Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Bygg eri & Prod uktio n Prod uktio ns- tekn olog P P 3P 4P Base Vejledningen jeg modtog om min uddannelse, før jeg startede var god 6,8 97 6,6 95 6,3 9 6,8 98 4,8 68 6, 86 7, Jeg har nemt ved at få vejledning om min uddannelse 6,4 8 6,5 8 7, 9 7,3 9 6, 77 7,7 96 8, 6

17 Table : Organisering af uddannelsen - vejledning Jeg har modtaget personlig studievejledning i løbet af min uddannelse Ikke indekseret Byggeri & Produkti on Produkti ons- teknolo g P P 3P 4P Base Ja % 3% % 4% % % % Nej % 77% 88% 96% 89% 8% % Table : Organisering af uddannelsen - vejledning Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Byggeri & Produktio n Produktio ns- P P 3P 4P Base Den personlige studievejledning jeg har modtaget i løbet af min uddannelse, har været god 6,8 86 7, 9 6, 75 8, 6, 75 4, 5 8, 7

18 Table : Organisering af uddannelsen - fællesarrangementer Jeg har deltaget i vejledende fællesarrangementer i løbet af min uddannelse (fx om praktik, studieteknik, valgfag og eksamener) Ikke indekseret Byggeri & Produktio n Produktions - P P 3P 4P Base Ja % 57% 4% 9% 56% 9% % Nej % 43% 6% 9% 44% % % 8

19 Table 3: Organisering af uddannelsen - fællesarrangementer Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig" Byggeri & Produkti on Produkti ons- P P 3P 4P Base De vejledende fællesarrangementer i løbet af min uddannelse, har været gode 6,3 78 6, 77 7, 88 6, 75 6,6 83 7,4 9 8, 9

20 Table 4: Undervisningen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Byggeri & Produktio n Produktio ns- P P 3P 4P Base Der skabes god sammenhæng mellem de forskellige fag inden for min uddannelse (fx fællesforløb, perspektivering til andre) 6,4 8 6, 75 6,9 86 7,6 95 5,4 67 6,4 8 8, Mine undervisere er gode til at se sammenhænge med andre fag inden for min uddannelse 6,5 8 6, 76 7, 87 7,8 97 6, 78 5,7 7 8, Jeg har indtryk af, at undervisningen er baseret på den nyeste viden inden for min uddannelsesretning 6,8 88 6,4 8 6,8 89 7,7 5,7 73 6,3 8 4, 5 Undervisningen har for det meste et højt fagligt niveau 6,7 88 6,7 88 7, 94 7,6 6, 8 7,3 96 6, 79 Der er en god kobling mellem teori og praksis i undervisningen 6,6 88 6, 8 6,6 88 7,5 4,6 6 6,6 87 5, 66

21 Table 4: Undervisningen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Bygg eri & Prod uktio n Prod uktio ns- tekno log P P 3P 4P Base Mine undervisere er for det meste engagerede i undervisningen 7,7 9 7, 85 7,8 9 8,3 97 6, 7 8,5 7, 8

22 Table 5: Undervisningen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Byggeri & Produktio n Produktio ns- P P 3P 4P Base Der er en passende variation i formen af den undervisning jeg deltager i (fx klasseundervisning, gruppearbejde, forelæsning 6,9 86 6,6 83 7,3 9 7,8 97 5,6 69 7,7 96 8, Uddannelsen inddrager i tilstrækkelig grad IT som en del af undervisningen 7,4 74 7, 7 8,5 85 8,8 88 7,7 77 8,5 85, Uddannelsen klæder dig på til at anvende IT som en del af den profession, du på sigt skal varetage 7, 7 6,9 69 8,5 85 9, 9 7,3 73 8,3 83, Der lyttes til de studerendes evaluering af undervisningen 6,7 77 6,3 7 7,8 89 8, 94 6, 69 8,7 6, 69 Jeg får tilstrækkelig tilbagemelding på mine resultater (opgaver, præsentationer, min aktivitet i timerne, mv.) 6,3 63 6,4 64 6,5 65 6,4 64 4,6 46 7,8 78,

23 Table 5: Undervisningen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Byggeri & Produkt ion Produkt ions- teknolo g P P 3P 4P Base Mine undervisere er gode til at hjælpe, hvis jeg selv eller en medstuderende har behov for det 7,6 93 7,4 9 7,8 96 8, 7,3 9 7,5 9 8, 98 3

24 Table 6: Udstyr og materialer Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Byggeri & Produktio n Produktio ns- P P 3P 4P Base Undervisningsmaterialet er tidssvarende 7, 96 6,7 9 6,9 93 7,4 5,8 78 6,7 9, Uddannelsesstedets tekniske udstyr fungerer for det meste tilfredsstillende 5,9 9 5,4 83 6, 93 6, 9 6, 9 6,5 3, 46 Uddannelsen tilbyder adgang til udstyr, der er relevant for min uddannelse (fx computere, div. maskiner, øvefaciliteter) 6,7 95 6,7 96 5,6 8 5, 74 6, 86 6, 89 7, Uddannelsen sikrer, at jeg har adgang til relevant undervisningsmateriale i god tid før jeg skal bruge det 6, 87 6, 86 6, 87 6,4 9 5, 75 6, 87 7, Der er god support til uddannelsesstedets tekniske udstyr 6, 95 5,6 89 5,9 94 6,3 5, 83 6, 97, 3 Biblioteket opfylder de studierelaterede behov, jeg har 5,7 57 6, 6 7,5 75 7,5 75 7,3 73 7, 7, 4

25 Tabe 7: Udstyr og materialer Anvender du egen bærbare pc på uddannelsen? Ikke indekseret Byggeri & Produktio n Produktio ns- P P 3P 4P Base Ja % 33% 3% 7% 44% % % Nej % 67% 77% 83% 56% 8% % 5

26 Table 8: Udstyr og materialer Gennemsnit, -skalaen (hvor er "meget utilfreds" og er "meget tilfreds") Byggeri & Produkti on Produktions- P P 3P 4P Base Hvor tilfreds er du med de it-faciliteter, som skolen tilbyder dig til dit eget medbragte udstyr (trådløst netværk, strøm) 5, 4,3 8 3,8 7 4, 78,9 55 4,7 89, 6

27 Table 9.: Udstyr og materialer Ikke indekseret Har du brug for, at du kan få adgang til relevante elektroniske materialer uden for skolens normale åbningstid? Byggeri & Produktion Produktion s- P P 3P 4P Base Slet ikke % 6% 6% 5% % 4% % 5 9 4% 3% % % % % % % 3% 3% % % % % 4 5 4% 3% % % % % % 5 5 8% 7% % % % % % % 6% 7% % 5% % %

28 % % 6% % % % % % 9% 3% 6% 38% 43% % % % 4% % 3% 9% % I høj grad % 3% 3% 6% 5% 4% % Ved ikke % % % % % % % 8

29 Table : Fysisk miljø Hvor lang tid om dagen bruger du på transport til og fra din uddannelsesinstitution? (NB: ikke praktikstedet) Ikke indekseret Bygg eri & Prod uktio n Prod uktio ns- tekno log P P 3P 4P Base minutter % 9% 4% 7% % % % - minutter % 4% 9% 6% % % % -3 minutter % 8% % 6% % % % 3-6 minutter % 5% 8% % 33% 4% % - timer % % 4% 4% % % % Mere end timer 47 3% 3 4% 5% 4% % % % 9

30 Table : Fysisk miljø Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Bygg eri & Prod uktio n Prod uktio ns- tekno log P P 3P 4P Base Jeg trives godt med indeklimaet på mit uddannelsesste d 5,7 93 4,8 78 4,4 73 4, 65 6, 4, 67 3, 49 De fysiske rammer på uddannelsesste det understøtter alle relevante undervisningsf ormer 5,9 98 5, 84 5, 86 4,5 74 6, 5,8 97 6, Fællesarealern e er inspirerende at opholde sig i 4,6 3,6 77 4, 87 4,3 93 3,8 8 3,7 8 3, 65 Kantineforhold ene er tilfredsstillende 4,6 69 4, 6 5,9 89 6,6 5,6 84 4,6 7 6, 9 3

31 Table : Socialt miljø Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Byggeri & Produktio n Produktio ns- P P 3P 4P Base Jeg føler mig som en del af et fællesskab på min uddannelse 7, 89 7,3 9 7,8 97 7,8 97 7,7 96 7,9 99 8, På min uddannelse udviser de studerende et socialt medansvar over for andre studerende 6,9 86 7, 88 7,6 95 7,7 96 7, 9 7,7 96 8, Jeg føler mig godt tilpas på mit hold/i min klasse 8, 8 8, 8 8,4 84 8,3 83 8,3 83 8,6 86, Der er en god stemning på mit uddannelsessted 7,8 78 8, 8 8,3 83 8,3 83 7,8 78 8,7 87, Der er tilstrækkeligt med sociale arrangementer på uddannelsesstedet 6,6 75 6,9 79 7,9 9 8, 93 6,6 75 8,8, Som studerende er der mulighed for at engagere sig i planlægningen af sociale arrangementer 7,3 79 7,3 79 8,4 9 8, 89 7,9 86 9, 8, 87 3

32 Table 3: Image/Uddannelsens relevans og brugbarhed Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Byggeri & Produktion Produktions- P P 3P 4P Base Jeg er stolt af at fortælle andre om min uddannelse 7,3 8 7,5 83 7,7 86 8, 9 7, 78 7,5 83 9, Uddannelsen giver mulighed for at videreuddanne sig 7,7 77 7,6 76 8, 8 8,8 88 6,7 67 7,8 78, Uddannelsen giver mig mulighed for at få et job, jeg kunne tænke mig 7,7 93 8, 99 7,4 9 8, 5,8 7 6,9 83 8, 97 3

33 Table 4: Praktikdelen Har du været i praktik på din igangværende uddannelse? Ikke indekseret Byggeri & Produktion Produktions- P P 3P 4P Base Ja % 8% % % % % % Nej % 8% % % % % % 33

34 Table 5: Praktikdelen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Bygg eri & Prod uktio n Prod uktio ns- tekno log P P 3P 4P Base Min uddannelse forbereder mig til min praktikperiode 5,9 84 6, 86 6,5 9 7, 4,7 67 6,6 94, Praktikopholdet er relevant i forhold til uddannelsen 8,3 99 8,4,,,,, Praktikopholdet giver mig en øget faglighed 8,3 97 8,5,,,,, Praktikopholdet sætter mine tidligere fag i perspektiv 7,8 98 8,,,,,, Min uddannelse inddrager mine erfaringer fra praktikken 7, 97 7,3,,,,, 34

35 Table 6: Praktikdelen Mangler du at komme i et praktikforløb, inden du afslutter din uddannelse? Ikke indekseret Byggeri & Produkti on Produkti ons- teknolo g P P 3P 4P Base Ja % 68% 93% 9% % % % Nej % 3% 7% 9% % % % Table 7: Praktikdelen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Byggeri & Produktion Produktio ns- P P 3P 4P Base Jeg har klare forventninger til udbyttet af mit kommende praktikophold 6,9 9 7, 9 7, 93 7,7 6, 78 7, 93, 35

36 Table 8: Eksaminer & Prøver Har du været til eksamener eller prøver på din nuværende uddannelse? Ikke indekseret Bygger i & Produk tion Produk tions- teknol og P P 3P 4P Base Ja % 7% 46% 8% 5% % % Nej % 9% 54% 8% 5% % % 36

37 Table 9: Eksaminer & Prøver Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Byggeri & Produktio n Produkti ons- P P 3P 4P Base Bedømmelseskriterier ne ved prøver og eksamener er klart kommunikerede 6,5 8 6,4 8 7,4 9 7,8 97 6,3 78 7,6 95 8, Der er god sammenhæng mellem undervisning og eksamenskrav 6,8 76 6,7 74 7,8 86 7,8 86 7,3 8 7,9 88 9, Table 3: Eksaminer & Prøver Gennemsnit, -skalaen (hvor er "meget utilfreds" og er "meget tilfreds") Byggeri & Produkti on Produkti ons- P P 3P 4P Base Hvor tilfreds er du alt i alt med dine resultater ved eksamener? 7,6 76 7,3 73 7,3 73 6,3 63 6,5 65 7,7 77, 37

38 Table 3: Egen indsats Gennemsnit, -skalaen (hvor er "meget utilfreds" og er "meget tilfreds") Byggeri & Produkt ion Produkt ions- teknolo g P P 3P 4P Base Hvor tilfreds er du alt i alt med din egen indsats på uddannelsen? 7,4 74 7,5 75 7,5 75 7,8 78 7, 7 7, 7, 38

39 Table 3: Egen indsats Gennemsnitlig tidsforbrug om ugen på undervisning (fx forelæsninger, holdtimer, øvelsestimer, gruppearbejde og lignende) Ikke indekseret Bygger i & Produk tion Produk tions- teknol og P P 3P 4P Base Op til timer % 7% 7% 5% 3% % % - timer % % % 4% 3% 4% % -3 timer % 33% 37% 4% 5% % % Mere end 3 timer % 48% 34% 4% 5% 3% % 39

40 Tble 33: Egen indsats Gennemsnitlig tidsforbrug om ugen på forberedelse (fx læsning, læsegruppearbejde, opgaveskrivning og lignende) Ikke indekseret Byggeri & Produkti on Produk tions- teknolo g P P 3P 4P Base Op til timer % 49% 73% 73% 75% 8% % - timer % 8% % 3% 5% % % -3 timer % % 5% 5% % % % Mere end 3 timer % % % % % % % 4

41 Table 34: Egen indsats Gennemsnitlig tidsforbrug om ugen på studenterforeningsarbejde (både fagligt og socialt) Ikke indekseret Byggeri & Produktion Produkti ons- P P 3P 4P Base Op til timer % 86% 94% 95% % 9% % - timer % 9% 6% 5% % % % -3 timer 34 6 % % % % % % % Mere end 3 timer 6 9 % 3% % % % % % 4

42 Table 35: Egen indsats Gennemsnitlig tidsforbrug om ugen på studierelevant arbejde (både lønnet og frivilligt arbejde) Ikke indekseret Byggeri & Produk tion Produktion s- P P 3P 4P Base Op til timer % 77% 88% 9% % 75% % - timer % 4% 9% % % 3% % -3 timer % 4% 3% % % 3% % Mere end 3 timer % 5% % % % % % 4

43 Table 36: Egen indsats Gennemsnitlig tidsforbrug om ugen på ikke studierelevant arbejde Ikke indekseret Byggeri & Produk tion Produk tions- teknolo g P P 3P 4P Base Op til timer % 7% 76% 84% 57% 7% % - timer % % 9% 5% % 9% % -3 timer % 5% 9% 5% 9% % % Mere end 3 timer 5 8 4% 4% 6% 5% 4% % % 43

44 Table 37: Baggrundsoplysninger - ikke indekseret Sprog Byggeri & Produktion Produktions- P P 3P 4P Base Dansk % 78% % % % % % English % % % % % % % Table 38: Baggrundsoplysninger - ikke indekseret Køn Byggeri & Produkti on Produkti ons- P P 3P 4P Base Mand % 84% 66% 68% 75% 5% % Kvinde % 6% 34% 3% 5% 5% % 44

45 Table 39: Baggrundsoplysninger - ikke indekseret Alder Byggeri & Produkt ion Produkt ions- teknolo g P P 3P 4P Base Yngre end år % 5% 7% 9% 3% % % -4 år % 38% 3% 3% 5% 3% % 5-3 år % 38% 9% 3% % 5% % Ældre end 3 år % 9% 3% 7% 63% % % 45

46 Table 4: Baggrundsoplysninger - ikke indekseret Uddannelsens opbygning i semestre eller moduler Byggeri & Produktion Produktio ns- P P 3P 4P Base Semestre % % % % % % % Moduler 8 5% % % % % % % 46

47 Table 4: Baggrundsoplysninger - ikke indekseret Hvilket semester/modul går du på? Byggeri & Produkti on Produktions - P P 3P 4P Base semester/.-. modul % 96 6% 55% 95% 3% % %. semester/3.-4. modul 38 5% 6 5% 8 % 5% 7 88% % % 3. semester/5.-6. modul 38 % 33 8% 9 3% % % 9 % % 4. semester/7.-8. modul 6 8% 3 4% 3% % % % % 5. semester/9.-. modul 73 % 8 % % % % % % 6. semester/.-. modul 4 3% 35 5% % % % % % 7. semester/3.-4. modul 7% 87 % % % % % % 47

48 8. semester/5.-6. modul % % % % % % % Table 43: Baggrundsoplysninger - ikke indekseret Hvilken prioritet den nuværende uddannelse var, da man ansøgte om optagelse Bygg eri & Prod uktio n Prod uktio ns- tekno log P P 3P 4P Base prioritet % 87% 78% 73% % 7% %. prioritet % % 5% 8% % % % 3. prioritet 36 % % % % % % % 4. prioritet eller lavere 7 % 5 % 3 7% 9% % % % 48

49 Table 44: Baggrundsoplysninger - ikke indekseret Adgangsgivende eksamen til den nuværende uddannelse Bygg eri & Prod uktio n Prod uktio ns- tekno log P P 3P 4P Base STX % 4% 7% 3% 3% % % HF % 8% % 9% 3% % % HHX 7% 3% % 5% % % % HTX % 6% 5% % 3% % % Erhvervsuddan nelse 43 8% % 54% 3 59% 3 38% 5 5% % Andet % 3% % 5% 5% % % 49

50 Table 45: Baggrundsoplysninger - ikke indekseret Civile stand Byggeri & Produk tion Produk tions- teknolo g P P 3P 4P Base Bor hos forældre/forælder 35 9% 55 7% 5% 5% % % % Bor alene uden børn 74 45% 34 43% 5 37% 8 36% 4 5% % % Bor alene med børn 4 9 3% % % % 3% % % Samlevende uden børn 55 33% 55 33% 7 4% 45% 5% 5 5% % Samlevende med bør 59 % 9 4% 6 5% 3 4% 3% % % 5

51 Kommentarer Her er medtaget kommentarer fra de studerende på uddannelsen. Der kommenteres først på det fysiske miljø og dernæst uddybende kommentarer til undersøgelsen. Efter hver kommentarrække er der en sammenfatning. Det fysiske miljø UE - Indeklimaet er rigtig dårligt i lokalet. Når der er varmt heroppe er der rigtig varmt og når der er koldt, er det rigtig koldt - vinduerne er utætte. Jeg synes stadig at rengøringen er mangelfuld og at i burde få sat termovinduer i, i bygn. A. Det piver ret så voldsomt ind af dem.. Opgang A, toiletterne på både. og. sal mangler ofte udluftning. Det ville være rat hvis toiletterne på. sal blev delt op i mand/kvinde. En knage inde på selve WCområdet, til taske og overtøj, ville også øge hygiejnen.. Rengøringen i klasselokalerne, UA 3-36 er ikke optimal. En hylde til kaffekopper kunne måske hjælpe klassen drenge til større ordenssans Rørene til vasken i det ene klasselokale er utæt. 4. Synlige urer når man kommer ind på skolens område. 5. Ellers er her pænt og dejligt ;). Bygning A sal 3. Der er umådelig koldt.. Vaskens rør inde i lokale AU 36 bygning a, er utæt og drypper ned på gulvet (har dog sat en spand under nu) 3. RENGØRINGEN den stinker over alt AU 3/36: vi fik i starten af vores semester besked på at rydde op på bordene og sætte stole på fra gulvet visse dage (tror det var mandag og onsdag) for så ville vores gulv blive gjort rene, tror aldrig vores gulv har set skyggen af vand før, samt vores borde, som vi sidder dagligt over og laver skole arbejde samt spiser ved. Toiletterne bygning A sal. og. dame/herre toiletterne på. sal er disideret ulækre, en ting er at folk som benytter toiletterne ikke kan finde ud af at behandle dem ordentigt (dvs. tis på brættene, lort op og ned af kummen, tis på gulvet samt papirer sommetider over det hele)men når det så er sagt dammer disse grisserier afmærkninger på brættet osv. og det er tydelig at det langt fra bliver gjort rent dagligt hvilket DET SKAL. sal. er ofte ubrugelige Der mangler et værksted, hvor der er plads til at arbejde med eksperimenter/modeller og hvor man har adgang til forskellige værktøjer. Der mangler ligeledes et loungeområde, til mere inspirerende gruppedialog og som "studerkammer" og koncentrationsrum. Indeklimaet i P's rum (UE)er meget ustabilt. Der er utætte vinduer og akustikken ringe. Lærredet er for lille til det store rum. De bageste studerende kan ikke se. Vi er 36 i klassen. Gamle slidte lokaler. Intet trådløst netværk. sløvt netværk. 5

52 vi sidder og fryser her i P og loftet er meget ulækkert, samtid bliver der et dårligt indeklima. Der er koldt hver morgen når vi møder ind. lokale UE. noget af jeres største mangle er af undervisningsformen er MEGA forældet! der findes 4 undervisnings metoder/former. se og benyt jer af den viden der ligger for jeres fødder, i kan virkelig få meget ud af det. noget andet i kan få SUPER meget ud af, er og skifte til UNIX kernel! NTFS er virkelig ikke et system man burde benytte. alle skifter til openoffice,vlc,songbird,firefox uden og vide hvorfor? selv jeres teamviewer er lavet inde for linux/unix. kan virkelig KUN anbefale Ubuntu og ved af hvem end der læser dette ikke aner noget om ubuntu! så find alt den viden du kan om det og prøv det! det er % gratis og alt virker som UNIX har virket i år, og alt er med i systemet office programmer, video/lyd, man bruger ikke anti-virus programmer hvorfor? fordi det virker. ALT er der og intet går ned :) citater: made for the internet, by the internet software is like sex, it is best when it is free Der er meget dårlig akustik i lokale UE, og samtidig svært at regulere temperaturforholdet. Det gør en ukoncentreret og mindre fokuseret i undervisningen Det blå loftrum byg E; Gammelt, slidt lokale med dårlig belysning og utætte vinduer!!!!! Vores klasselokale (P E) er langt fra up to date. Computere og internet fungerer langt fra optimalt og vinduer mm kræver reparation. Det virker som nødløsning i mangel på bedre lokaler. Dårlig akustik i klasselokalet ue, og mange af stolene er meget slidt, rent mekanisk Hos p : det er ikke så fedt at der ikke fungere noget trådløst netværk og hvis der gør at vi ikke får info herom... da jeg dagligt tager min bærbare pc med og ikke kan bruge den til andet end noter og tegneprogrammer men at man også kan gå på nettet i undervisnings hensyn Kantinen: Flere borde så man kan side mange sammen, vi spiser for det meste allesammen sammen i kantinen og sidder ofte presset da der kun er mange små borde.. Lokalet vi sidder i, er meget utæt, der er ofte meget koldt. Arkustiken er elendig, koncentrations niveauet kan hvae en dalende effekt herfra. DÅRLIG BELYSNING OG INDEKLIMA opstilling af tavle i p s klasselokale er uacceptabel. virkelig dårlig arbejdsmijø. ledninger hængene overalt er heller ikke tilfredsstillende. Det er ikke muligt på grund af begræsninger fremsat mod at bruge medbragt IT udstyr - da det ikke må tilsluttes skolens net. Fælles arealerne er en skændsel, det er ingen steder at få ørenlyd eller slappe af i/på - powernapping er udelukket! Selvom det er hårdt tiltrængt ved 7-8 timers lektioner i tørt stof. Luftkvalitetten i klasse lokalet er ulidelig om sommeren og lokalet er for koldt om vinteren - primært pga. træk/kuldebrimme Alle tiltag for at indrette klasselokalet på mere fornuftigvis er faldet til jorden, på trods af et stærkt engagement fra flere elever! Bureaukratiet og interne politiske stridigheder hindre skolen og uddannelses niveauet, i at nå det niveau som er opnåeligt uden større ændringer eller indsats. 5

53 Klasselokalerne er alt for kolde. Toiletterne bliver ikke gjort ordentligt rent, der er samtidig konstant kloak lugt. Eksisterer der isolering i følgende lokaler? UA 3/36 Der er alt for koldt! UA 3/36 Der er meget koldt i disse lokaler!! Nogle gange har jeg måtte gå hjem, fordi det har været for koldt til at sidde at arbejde! UA 3/36 Lokalerne er meget kolde Sammenfatning Generelt er lokalerne for kolde og luftkvaliteten samt belysningen og akustik er for dårlig. De studerende er stærkt utilfredse med rengøringen. Generel utilfredshed med fællesarealer og størrelsen på klasselokaler i forhold til antal studerende Det trådløse netværk fungerer ikke ordentligt. 53

54 Uddybende kommentarer Synes desværre ikke vi får særlig godt udnyttet vores lærers evner i de kreative fag. Dvs. ikke så meget undervisning i solidworks fra. semester af (ved der nu er kommet en SW café) men kunne godt bruge noget undervisning i det noget mere, samt frihåndstegning mm. Vi kunne godt bruge et værkssted, hvor vi kan lave prototyper/funktionsdygtige modeller, med evt. nogle redskaber, materialer og værktøj. Værksteds lokaler ønskes... =) tak Jeg synes generelt der er for meget larm i lokalet under undervisningen. Der er ingen konsekvens fra lærernes side. Lidt ærgerligt for folk der prøver at koncentrere sig. Jeg ville ønske at Underviserne brugte mere energi på at samarbejde og undervisningen bar mere præg af at være koordineret og forberedt, så man havde et sammenhæng mellem fagene og projekter - sideløbende. BRUGEN af materialer i undervisningen, er primært noget som lærerne har samlet sammen(noget af det mere eller mindre ulæseligt) på intranettet, men ikke altid delt med os, og ofte ikke noget som vi kan forberede os til, da der ikke er angivet hvilket stof kan findes hvor til lektionen. MEN VÆRST AF ALT - de mange og dyre bøger vi har købt, bliver IKKE brugt i undervisningen! Det kan jeg ikke leve med!!!! Jeg køber ikke en eneste bog resten af min uddannelse, det føles som et komplet spild af mine penge, som der ikke er mange af i forvejen. Jeg vil anbefale af skolen tog op til overvejelse, om ikke det ville være bedst med at lave fælles køb af bærbare og E-bogslæsere for fremtiden til undervisningen. På den måde kan alt materiale, som der undervises i, læses som PDF. Sammenfatning De studerende efterlyser værkstedslokaler. De studerende efterspørger mere samarbejde på tværs af fag og desuden efterspørges mere forberedelse fra lærernes side. 54

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Trivselsundersøgelse 2010 Prinsesse Charlottes Gade 38 2200 København N T: 4646 0300 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode... 3 trivselsanalyse... 7 Styrker og indsatsområder... 9...10 Kommentarer...36

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Trivselsundersøgelse PBA PBA i design / busin: Frederikkevej 8-9 Hellerup Ind Indledning... 3 Metode... 3 Trivselsanalyse for PBA i... 7 Styrker og indsatsområder... 9 Årgange... Danske og internationale...

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Trivselsundersøgelse n n og e-designer: Landskronagade 6-7 København Ø T 6 6 F 6 6 99 Indholdsfortegnelse Indledning... Metode... Trivselsanalyse for design... 7 Styrker og indsatsområder... 9 Hold. gang...

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - Svarprocent: 67% (64/96) Studieglæde 75 75 75 71 71 69 69 [+2] 68 69 65 66 [+2] 66 [-2] 65 [+2] 62 [-2] 2 Studieglæde 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med din uddannelse?

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: 44% (27/62) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 22% (72 besvarelser ud af 328 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - April 13 Svarprocent: 82% (1813/2222) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 28% (19 besvarelser ud af 69 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Generelt. Svarprocent: 82 % (40 %) Studieglæde: 62 (72) Udbytte: 59 (65) Loyalitet: 74 (83)

Generelt. Svarprocent: 82 % (40 %) Studieglæde: 62 (72) Udbytte: 59 (65) Loyalitet: 74 (83) Indsatsområde Generelt Opmærksomhedspunkter Svarprocent: 82 % (40 %) Studieglæde: 62 (72) Udbytte: 59 (65) Loyalitet: 74 (83) Andel af studerende der bruger 36 timer om ugen eller mere på studiet: 50 %

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 28% (37 besvarelser ud af 13 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 Professionshøjskoler December 11 Svarprocent: 31% (317 besvarelser ud af 1.24 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2.

Læs mere

Tilfredshed med uddannelsen. Udbytte af uddannelsen. Tilknytning til studiet. Hvor tilfreds er du alt i alt med uddannelsen?

Tilfredshed med uddannelsen. Udbytte af uddannelsen. Tilknytning til studiet. Hvor tilfreds er du alt i alt med uddannelsen? Tilfredshed med uddannelsen Hvor tilfreds er du alt i alt med uddannelsen? Forestil dig den perfekte uddannelse. Hvor tæt på dette ideal er ^uddannelse^? Kunne være længere fra Kunne være tættere på Ved

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 December 11 Nordjylland Svarprocent: 38% (1.939 besvarelser ud af 5.147 mulige) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 21% (79 besvarelser ud af 3 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1. Introduktion

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 68% (87 besvarelser ud af 128 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - n Aarhus Svarprocent: 81% (46/57) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: 64% (245/381) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - April 13 Svarprocent: 85% (288/337) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - Professionshøjskoler samlet December 12 - Svarprocent: 21% (1/9) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - Svarprocent: 27% (245/892) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - Maj 213 Svarprocent: 82% (113/137) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - April 213 Svarprocent: 51% (27/53) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: % (59/682) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler

Tilfredshedsundersøgelse Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 3% ( besvarelser ud af 2.139 mulige) Institutionsrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 45% (164/367) Skolerapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 45% (42/93) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - Maj 13 Svarprocent: 67% (64/96) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - December 13 Svarprocent: 73% (484/6) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - Svarprocent: % (47/73) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler

Tilfredshedsundersøgelse Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Tilfredshedsundersøgelse 29-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 21 Svarprocent: % (755 besvarelser ud af 1.2 mulige) Institutionsrapport Introduktion Indhold Indledning

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 December 11 Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 668 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2015

Studietilfredshedsundersøgelse 2015 Studietilfredshedsundersøgelse 15 - December 15 Svarprocent: 66% (127/191) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 212 - December 212 Svarprocent: % (2417/3557) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 47% (18/3948) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 Pædagogisk assistentuddannelsen UCC - Svarprocent: 56% (23/41) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion,

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 216 December 216 Svarprocent: 34% (32/93) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: % (1236/3) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 7% (136/195) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - Maj 13 Svarprocent: 58% (1564/26) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - n København Svarprocent: 72% (79/11) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 49% (145/298) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 Professionshøjskoler December 11 Svarprocent: % (45 besvarelser ud af mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - April 13 Svarprocent: 86% (171/) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: 42% (18/4176) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 48% (91/19) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 UCC Svarprocent: 48% (98/4) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - April 213 Svarprocent: 83% (286/343) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: % (478/737) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 1 Erhvervsakademier og Professionshøjskoler December 1 Metropol Svarprocent: 49% (1.16 besvarelser ud af 2.278 mulige) Institutionsrapport Introduktion Indhold Indledning 1. Introduktion

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 69% (115/1) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 38% (98/2) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 December 11 Svarprocent: 46% (1.782 besvarelser ud af 3.91 mulige) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 43% (4/11) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3.

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 36% (83/229) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 24% (352/1495) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 84% (79/94) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 Svarprocent: 32% (154/488) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: % (2629/4129) Skolerapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 216 December 216 Svarprocent: 31% (448/1435) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2015

Studietilfredshedsundersøgelse 2015 Studietilfredshedsundersøgelse 15 November 15 Svarprocent: % (7/678) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 43% (113/2562) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 3% (837/2751) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 54% (15/2928) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - Professionshøjskoler samlet Maj 213 - Svarprocent: 48% (394/818) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: % (21/355) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 28% (17/5798) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 49% (/8258) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2015

Studietilfredshedsundersøgelse 2015 Studietilfredshedsundersøgelse 15 November 15 Svarprocent: 53% (284/538) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 214 - December 214 Svarprocent: % (278/34) Skolerapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 214 Lillebælt - December 214 Lillebælt Svarprocent: % (2333/33) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte

Læs mere

Benchmarkingrapport. Erhvervsakademi Sjælland/ Roskilde Handelsskole. Akademi Uddannelser Fagmoduler. Trivselsundersøgelse 2010

Benchmarkingrapport. Erhvervsakademi Sjælland/ Roskilde Handelsskole. Akademi Uddannelser Fagmoduler. Trivselsundersøgelse 2010 Benchmarkingrapport Erhvervsakademi Sjælland/ Roskilde Handelsskole Akademi Uddannelser Trivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Erhvervsakademi Sjælland/Roskilde Handelsskole - Akademi

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2015

Studietilfredshedsundersøgelse 2015 Studietilfredshedsundersøgelse 15 - December 15 Svarprocent: 63% (25/481) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 56% (3783/99) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Meget utilfreds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10? 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med ^Fagmodulnavn^? Kunne ikke være længere fra.

Meget utilfreds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10? 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med ^Fagmodulnavn^? Kunne ikke være længere fra. Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes vurdere følgende fagmodul: ^Fagmodulnavn^ Spørgeskemaet besvares med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har haft som studerende på ^Institutionsnavn^.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - December 13 Svarprocent: % (2534/3812) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 27% (98 besvarelser ud af 365 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 71% (293/4143) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 Metropol - December 14 Metropol Svarprocent: 31% (2915/9452) Skolerapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2015

Studietilfredshedsundersøgelse 2015 Studietilfredshedsundersøgelse 215 - December 215 Svarprocent: 84% (139/1231) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - December 13 Svarprocent: 54% (11/2234) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: % (2925/4434) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Lillebælt Svarprocent: % (27/3) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3.

Læs mere

Læreruddannelsen i Århus

Læreruddannelsen i Århus Undervisningsmiljøvurdering 2010 Undersøgelse gennemført i studieåret 2009/2010 VIA University College Læreruddannelsen i Århus gennemførte en tilfredshedsundersøgelse blandt de studerende i efteråret

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - December 13 Svarprocent: % (21/3616) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - December 13 Svarprocent: 57% (1991/34) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2015

Studietilfredshedsundersøgelse 2015 Studietilfredshedsundersøgelse 15 - December 15 Svarprocent: 76% (3131/4115) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3.

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (922 besvarelser ud af 949 mulige) Elevtrivsel 1 Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89 4 [-3] 76 Elevtrivsel

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 51% (21/15747) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

UMV. Professionshøjskolen UCC Læreruddannelsen Bornholm. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_september 2016_

UMV. Professionshøjskolen UCC Læreruddannelsen Bornholm. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_september 2016_ UMV Dato:_2. sept. 2013 _ Professionshøjskolen UCC Læreruddannelsen Bornholm Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_september 2016_ UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør

Læs mere

21-02-2014. Kursisttrivselsundersøgelsen 2013. Elevtrivsel. HF-Centret Efterslægten 69 [+1] 69 [0] 68 [+1]

21-02-2014. Kursisttrivselsundersøgelsen 2013. Elevtrivsel. HF-Centret Efterslægten 69 [+1] 69 [0] 68 [+1] 21-2-14 Kursisttrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: 63% (1 besvarelser ud af 947 mulige) Elevtrivsel 1 Landsgennemsnit VUC 12 2 årig HF 13 på almene gymnasier Elevtrivsel 1 21-2-14 Elevtrivsel 1 [+3]

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Selandia - CEU Svarprocent: 53% (387 besvarelser ud af 727 mulige) Elevtrivsel Selandia - CEU Regionsgns. (Region Sjælland) Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Herlev Gymnasium og HF Svarprocent: 662 besvarelser Elevtrivsel 1 Herlev Gymnasium og HF Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Selandia - CEU Svarprocent: 7% (545 besvarelser ud af 777 mulige) Elevtrivsel 1 Selandia - CEU Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2015

Studietilfredshedsundersøgelse 2015 Studietilfredshedsundersøgelse 215 Lillebælt - December 215 Lillebælt Svarprocent: 62% (251/3316) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 212 Svarprocent: 67% (269 besvarelser ud af 41 mulige) Elevtrivsel 1 Bedste resultat for skole 4 [+3] 71 69 [-2] 2 Elevtrivsel Hvordan spiller trivsel sammen med demografi,

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse Svendborg Gymnasium og HF HF Datarapportering Svendborg Gymnasium og HF HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium og HF, HF Der har deltaget i alt 9 hf elever

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Holstebro Gymnasium og HF Svarprocent: 99% (733 besvarelser ud af 737 mulige) Elevtrivsel Holstebro Gymnasium og HF Landsgennemsnit Alm. GYM

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 20 Erhvervsakademier og Professionshøjskoler

Tilfredshedsundersøgelse 20 Erhvervsakademier og Professionshøjskoler Tilfredshedsundersøgelse Erhvervsakademier og Professionshøjskoler 1 December 1 Svarprocent: 73% (2.56 besvarelser ud af 2.832 mulige) Institutionsrapport Introduktion Indhold Indledning 1. Introduktion

Læs mere