kongres 2012 Fokus på Fremtiden dit arbejdsliv og din udvikling Beretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kongres 2012 Fokus på Fremtiden dit arbejdsliv og din udvikling Beretning"

Transkript

1 kongres 2012 Fokus på Fremtiden dit arbejdsliv og din udvikling Beretning

2 BERETNING KONGRES 2012 Indhold Hovedbestyrelsens indledning 2 TL s politiske struktur 6 Medlemsudvikling 8 Personale og organisation 11 Fagpolitisk udvalg (FPU) 13 Det faglige område 16 Uddannelsespolitisk udvalg (UPU) 45 Uddannelse og Kompetence 48 Skolesekretariatet 53 Lønstatistik 56 Kommunikation 58 Økonomi 63 IT 65 Intern Service 68 Teknikernes Arbejdsløshedskasse (TAK) 69 Teknik & Design 73 Landsdækkende udvalg 74 Forkortelser 93 1

3 HOVEDBESTYRELSENS INDLEDNING Udgangspunktet for alle TL s indsatser, aktiviteter og politikker er en mission om at skabe de bedst mulige rammer for medlemmernes arbejdsliv og udvikling. TL s medlemmer repræsenterer en mangfoldig gruppe af teknikere, designere og konstruktører inden for en ganske lang række fag og brancher på både det private og offentlige arbejdsmarked. Fælles for medlemmerne er deres kreativitet og evne til at skabe resultater og finde løsninger i udvikling, produktion og processer alt det, som Danmark har brug for, når vi som land igen skal komme op i gear økonomisk og beskæftigelsesmæssigt. Dette er Hovedbestyrelsens skriftlige beretning for kongresperioden Den redegør for de væsentligste begivenheder og resultater i hele organisationen. Beretningens hovedindhold baserer sig på den centrale indsats, idet lokalafdelingernes beretninger er aflagt på de årlige generalforsamlinger. Brug for flere jobs nu Ved kongresperiodens begyndelse var ledigheden blandt TL s medlemmer historisk lav nemlig på 3,4 pct. Kort tid efter ramte det kraftige tilbageslag i økonomien, som begyndte med en global finans- og kreditkrise i slutningen af I sommeren 2010 var ledigheden mere end tredoblet til 10,8 pct. Selvom medlemmerne har en fantastisk evne til at se fremad og forholde sig proaktivt til forandringer og barske udfordringer, har den verdensomspændende økonomiske krise kastet mørke skygger over manges situation: Flere studerende kan ikke færdiggøre deres uddannelse, fordi der mangler praktikpladser. Et stigende antal nyuddannede kæmper med at få fodfæste på arbejdsmarkedet. TL s medlemmer er ikke gået ram forbi, hverken i det private eller det offentlige, når firmaer er gået konkurs eller institutioner og virksomheder har skåret kraftigt ned. Samtidig har det været vanskeligt at opretholde reallønnen. Rammerne i forbindelse med fornyelse af overenskomsterne har været smalle, og lokalt er der generelt set kun opnået beskedne stigninger. Vi kan se en ganske lille positiv udvikling i ledighedsprocenten i TL s a-kasse, TAK det glæder vi os naturligvis over. Men det er fortsat mere end vanskeligt at finde et nyt job. Oveni har folketinget forringet dagpengene og gennemtrumfet et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem præget af kassetænkning vi ser fx, at virksomhedspraktik bliver tilgodeset på bekostning af omskoling og efteruddannelse Kravet til genoptjening af dagpengeret er fordoblet fra ½ til 1 år, mens dagpengeperioden er halveret til kun 2 år. Over 200 medlemmer risikerer at miste retten til dagpenge ved årsskiftet 2012/13, og TL og TAK er derfor i gang med at understøtte disse medlemmer med en særlig indsats, samtidig med at vi politisk presser på for at trække dagpengeforringelserne tilbage i en situation, hvor væksten lader vente på sig. 2

4 Invester i mennesker og viden Selvom der i kongresperioden har været en såkaldt blå og rød regering, har den økonomiske tankegang i praksis været den samme. Mest tydeligt har vi set det med VK-regeringens tilbagetrækningsreform, som blev videreført af S-SF-RVregeringen. Reformen betyder en de facto-afskaffelse af efterlønnen for kommende generationer og en forringelse af ordningen for de, der i dag betaler til den. Opspillet til reformen var dramatisk. TL s pejlemærke var, at der var brug for en konstruktiv debat om fremtidens arbejdsmarked og tilbagetrækningssystem. TL deltog i det historiske topmøde 2. februar 2011, hvor medlemmer og tillidsvalgte i LO-fagbevægelsen satte hinanden stævne. Politikernes begrundelse for at ødelægge efterlønnen var, at vi i fremtiden bliver flere ældre og færre erhvervsaktive. TL s svar på den udfordring er at investere i uddannelse af vores unge og efteruddannelser, så vi kan opretholde og videreudvikle vores vækst og velfærd baseret på viden og faglige kompetencer. Fokus på fremtiden Medlemmerne har et skarpt fokus på fremtiden det samme gælder TL. Hovedbestyrelsen har i kongresperioden arbejdet med forskellige scenarier for organisationen. Hovedbestyrelsens perspektiv er, at TL fortsat skal være en selvstændig organisation med en stærk lokal forankring. Det har også været overvejet, om TL skal tage konkurrencen op med de såkaldt gule foreninger, når det gælder pris også set i lyset af, at der nu kun kan fradrages 250 kr. om måneden for fagligt kontingent. Hovedbestyrelsen er endt med en anden tilgang - nemlig, at TL meget stærkere skal brande og synliggøre TL's fag- og uddannelsespolitiske indsatser for at vise nuværende og potentielle medlemmer alle de goder, de får for kontingentet. Vi skal kort sagt ikke konkurrere på pris alene - det rette indhold og en ordentlig kvalitet er mindst lige så vigtigt. Baggrundstæppet for fremtidsdrøftelserne har blandt andet været et pres på TL s toplinje altså færre medlemmer samtidig med, at kontingentet stort set har været holdt i ro i hele kongresperioden. Den skærpede økonomiske situation har betydet, at der løbende har skulle tænkes kreativt for at udnytte ressourcerne bedst muligt - medarbejderne har givet et stort bidrag gennem medarbejderdreven innovation og omstillingsevne. Men desværre har det også været nødvendigt at reducere i normeringerne og opsige dygtige medarbejdere. Dit arbejdsliv og din udvikling Alt, TL gør, begynder og slutter med at skabe værdi for medlemmerne i deres arbejdsliv og udvikling. Derfor har TL gennemført to store undersøgelser af medlemmernes tilfredshed med - og udbytte af TL i 2010 og Vi kan glæde os over, at medlemmernes tilfredshed er steget. Især er medlemmerne tilfredse med TL s rådgivning. TL skal blive bedre til at synliggøre den gode rådgivning, der er i afdelingerne. I øjeblikket sker det blandt andet i form af det såkaldte Projekt 2012, hvor alle 3

5 faglige medarbejdere lokalt og centralt sikrer, at alle medlemmer bliver kontaktet af deres lokalafdeling med tilbud om sparring, hjælp og råd i netop dét medlems situation. På kort form favner projektet således kongressens slogan dit arbejdsliv din udvikling. Projektet kan sammen med de mange tillidsvalgtes store arbejde være en af nøglerne til at vende medlemstilbagegangen. Der er således indikationer på, at det er nemmere at fastholde medlemmer, som er i kontakt med eller er blevet kontaktet af TL. Udfordringen er derfor at bruge alle vores gode kræfter tillidsrepræsentanter, tillidsvalgte, politikere, medarbejdere i afdelinger og centralt til at fastholde og rekruttere flere medlemmer. Hovedbestyrelsen ønsker at takke alle tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsvalgte, lokale bestyrelser, vores repræsentanter på skolerne og i de landsdækkende udvalg og alle medarbejderne for en stor og uegennyttig indsats. Vi sætter jeres ideer og engagement meget højt. Hermed byder Hovedbestyrelsen velkommen til læsning og debat samt ikke mindst videreudvikling af TL til gavn for nuværende og kommende medlemmer. Her er TL repræsenteret Forbundet er repræsenteret en række eksterne steder. Tilgangen til hele denne repræsentation er, at det skal give værdi for medlemmerne, at TL bruger ressourcer på at få indflydelse og varetage medlemmernes interesse i diverse bestyrelser og udvalg. Nedenfor følger en oversigt over TL s repræsentation på centralt plan, udpeget af Hovedbestyrelsen. I Landsorganisationen i Danmark (LO) har Gita Grüning (GGR) plads i LO s forretningsudvalg, valgt direkte på LO s kongres. Derudover har TL to pladser i LO s hovedbestyrelse. Disse varetages p.t. af Lena Haraldsson og GGR. Derudover har GGR plads i Overenskomstudvalget og i Velfærdspolitisk udvalg. Desuden er TL repræsenteret i LO s udvalg inden for det uddannelsespolitiske, arbejds- og ansættelsesret, arbejdsmiljø- og samarbejde samt inden for det arbejdsmarkedspolitiske. Hertil kommer en række underudvalg og arbejdsgrupper. I CO-I, der dækker lønmodtagersiden på industriens funktionæroverenskomst, har TL en plads i Forretningsudvalget og i Kompetencefonden IKUF. Disse er besat af GGR. Derudover har TL fire pladser i centralledelsen, som varetages af Johanne Gregersen, GGR samt to embedsmænd. Også i CO-I er der en række udvalg (uddannelse, OK-fortolkning, SU og A/S-bestyrelse, ESU, TR, overenskomst, ligestilling og social, pension, energipolitik, lønsystem samt timeudvalget), hvor TL er repræsenteret ved embedsmænd. I OAO, der dækker lønmodtagersiden på det offentlige område under LO, har TL en plads i forretningsudvalget og i kommunaludvalget. Disse pladser varetages p.t. af GGR. Ligeledes deltager TL s embedsmænd i udvalg inden for det kommunale og statslige område. I KTO, der dækker det samlede offentlige arbejdsmarked, har TL en plads i bestyrelsen, der varetages af GGR. Derudover har TL to pladser i repræsentantskabet, hvortil der udpeges personer ad hoc. 4

6 I BAT-kartellet, der dækker bygge- og anlægssektoren, er GGR medlem af forretningsudvalget. TL er repræsenteret af en embedsmand i uddannelsesudvalget. På uddannelsesområdet er Lone Engberg Thomsen udpeget til Rådet for erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Medlemmer af TL og TL s uddannelseskonsulenter indgår desuden i professionsudvalget for bygge- og anlægsområdet, det faglige udvalg for tekniske designer-uddannelsen, det faglige udvalg for teater, udstilling og eventteknikere samt det faglige udvalg for den hospitalstekniske assistentuddannelse (herunder audiologiassistent). Endelig sidder Johanne Gregersen og en uddannelseskonsulent i den partssammensatte følgegruppe om erhvervsakademierne kaldt EA I PFA s bestyrelse indgår TL i et valgfællesskab med tre andre organisationer, hvor GGR er valgt til bestyrelsen. Derudover har TL to pladser i Kunderådet. Disse besættes af Connie Abel og GGR. I Forbrugsforeningens repræsentantskab har TL en plads, der p.t. varetages af GGR. Derudover er GGR udpeget til en række eksterne poster gennem LO. Det drejer sig om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, LO skolens repræsentantskab, ATP s repræsentantskab, Arbejderbevægelsens Erhvervsråds bestyrelse og repræsentantskab. TL har to pladser som dommere i Sø- og Handelsretten disse varetages af faglige medarbejdere. Ligeledes sidder medarbejdere i en række kompetencefonde på TL s overenskomstområder. 5

7 TL S POLITISKE STRUKTUR Hovedbestyrelsen består af: Forbundsformand Gita Grüning TL København Carsten Rosenørn-Due fra marts 2011 Lars Bo Køppler fra marts 2010 indtil marts 2011 Bente Vesth indtil marts 2010 Lena Haraldsson TL Sjælland, Hillerød Martin Ungermand Bichel fra oktober 2009 Dorthe Lindquist indtil oktober 2009 Connie G. Abel TL Sjælland, Ringsted Mads Alring fra oktober 2009 Susanne R. Henningsen indtil oktober 2009 Lene Ertner fra august 2009 Jørgen V. Jensen indtil august 2009 TL Fyn, Odense Hans Ove Mertz Lone Engberg Thomsen TL SydVest, Esbjerg Dieter Jessen Johanne Gregersen TL SydØst, Vejle Hanna Møller Tove Birk Kjeldsen TL Østjylland, Århus Martin Løjtved Hansen fra oktober 2009 Else Marie Nielsen indtil oktober 2009 Dorthe Hindborg TL MidtVest, Herning Vera Friis Knudsen fra oktober 2009 Lene Quist Berggreen indtil oktober 2009 Jens Ole M. Olesen fra marts 2010 Tonni Nørgaard indtil marts 2010 TL Nord, Aalborg Allan Milton Kristensen Peter Thyregod fra marts 2011 Benny Falk indtil marts

8 Hovedbestyrelsen har opdelt sig i to faste udvalg Fagpolitisk Udvalg (FPU) se side 13 og Uddannelsespolitisk Udvalg (UPU) se side 45. 7

9 MEDLEMSUDVIKLING Det fald i medlemstallet, som gennem de seneste knap 20 år har tegnet sig for LOområdet, er desværre ikke gået ram forbi TL og TAK. Selvom vi har klaret os bedre end gennemsnittet, er der sket et fald i antallet af betalende medlemmer. Vi kan glæde os over, at der er sket en stigning i antallet af studerende. Denne gruppe er jo potentielt kommende betalende medlemmer og derfor væsentlig at fastholde. Medlemmernes aldersfordeling betyder nemlig, at der fortsat er flere medlemmer, der melder sig ud på grund af pensionering end medlemmer, der melder sig ind. Konkurrencen fra de såkaldt gule foreninger har præget kongresperioden. Effekten blev ikke mindre af, at fradragsretten fra 2011 blev udhulet, så der kun kan fratrækkes 250 kr. for fagligt kontingent pr. måned. En uforståelig og unfair regel, som straffer de overenskomstbærende lønmodtagerorganisationer på arbejdsmarkedet og de fagforeninger, der er med til at bære de uddannelses- og arbejdsmiljømæssige indsatser i samfundet. For arbejdsgiverne er der ikke en tilsvarende begrænsning af fradragsretten. Tabel 1 viser det samlede antal medlemmer i TL og TAK i kongresperioden. Tabel 1 Samlet medlemsudvikling i TL og TAK (bruttotal) Ændring i perioden ,0% Kilde: TL s medlemsdatabase. Anm.: Tallene fra er ultimo de pågældende år, mens 2012 er pr Tabel 2 viser udviklingen i antal betalende medlemmer. I kongresperioden er der tale om et fald på medlemmer. I 2010 er sket en stor forøgelse i antallet af medlemmer på frikontingent. Frikontingent indeholder også studerende, der for at kunne få fulde dagpenge står registreret som frikontingent i TAK og TL - det drejer sig om ca medlemmer. Tabel 2 Antal TL-medlemmer Ændring i perioden TL medlemmer ,6% - studerende ,6% - pensionister ,7% - frikontingent ,8% = TL-betalende ,8% Kilde: TL s medlemsdatabase. 8

10 Anm.: Tallene fra er ultimo de pågældende år, mens tallene fra 2012 er pr Tabel 3 viser udviklingen i TAK s medlemstal opdelt i medlemmer, der alene er medlem af TAK og medlemmer, der er medlemmer af både TL og A-kasse. I 2009 fik studerende mulighed for at få gratis A-kasse - pga. disse ændringer er tallene fra 2010 blevet suppleret med antallet af TAK-medlemmer på frikontingent. Tabel 3 Antal TAK-medlemmer Ændringer i perioden TAK medlemmer ,8% - heraf TAK-alene ,0% - herfra frikontingent til TAK - heraf medlemmer af både TAK og TL Ej opgjort i hele perioden ,1% Kilde: TL s medlemsdatabase. Anm.: Tallene fra er ultimo det pågældende år, og tallene fra 2012 er fra Faktisk kontra budgetteret medlemsfald I kongresperioden er der budgetteret med et fald på 600 betalende TL medlemmer og 800 betalende TAK medlemmer årligt. For TL har medlemsfaldet i kongresperioden været højere end forventet. I 2008 holdt man budgettet, men i de efterfølgende år har TL haft et medlemsfald der er højere end budgetteret. Værst så det ud i 2011, hvor medlemstallet faldt med 810 betalende TL medlemmer. I 2012 forventes det, at medlemsfaldet kan holde sig under det forventede. I kongresperioden har man forventet betydelige fald i antallet af TAK medlemmer. I 2010 indførte man frikontingent for studerende, der ønskede at være medlem af en A-kasse. Det påvirker det samlede medlemstal af A-kassen positivt. Ser man på betalende medlemmer, så har faldet været betydeligt, men holdt sig på de budgetterede 800 betalende medlemmer pr. år. I 2011 blev faldet højere end forventet og endte med et medlemsfald på 851 betalende TAK medlemmer. I 2012 ser det ud til at udviklingen på TAK området vender. I første del af 2012, er der en fremgang på 127 betalende TAK medlemmer. Skift af A-kasse Tabel 4 viser medlemsbevægelserne på A-kasseområdet. Det fremgår, at TAK har Nettotilgang fra andre LO A-kasser, særligt Dansk Metal. Nettoafgang til FTF A-kasser og nettoafgang til AC A-kasser. En meget stor nettoafgang til tværfaglige A-kasser, særligt Lederne. Nettoafgangen til FTF- og AC-kasser skyldes primært, at en del af vores medlemmer videreuddanner sig, hvilket naturligvis er positivt. Vi ser også medlemmer af Dansk Metal og El-forbundet uddanne sig ind i TL. 9

11 Derimod er der ingen tvivl om, at overflytninger til billigere foreninger er en stor udfordring. Selvom tallene kun viser a-kasse flytninger, er der ingen tvivl om, at det også er de billigere alternativer, medlemmer af TL søger til. Det viste en undersøgelse blandt udmeldte i Særligt Lederne tiltrækker mange af TL s medlemmer. Tabel 4 TAK-medlemmernes vandringer 2011 Tilgang til TAK Afgang fra TAK Nettotilgang LO A-kasser Heraf EL-A Heraf HK-A Heraf Metal-A FTF A-kasser AC A-kasser Tværfaglige A kasser -Heraf ASE Heraf DLA Heraf KRIFA A-kasse Heraf DANA Heraf Leder-A Øvrige a-kasser Ikke-forsikrede I alt Kilde: LO og Danmarks Statistik. Fremtidige udfordringer Fremtidens udfordring i forhold til medlemsudviklingen ligner på mange måder kongresperiodens udfordring. Demografien er stadig en udfordring - vi er ikke helt igennem de store årgange, der går på pension. Samtidig har TL en udfordring i forhold til de såkaldt gule foreninger, der lokker med en meget lav pris. TL skal fastholde de medlemmer, vi har. Vi skal sørge for at fastholde vores studerende, når de dimitterer. Det er dog ikke nok til at vende udviklingen - TL skal også hverve medlemmer på arbejdspladserne, herunder tage konkurrencen op med de gule ved at konkurrere på kvalitet og faglighed. 10

12 PERSONALE OG ORGANISATION Forbundets administrative organisation baserer sig på den struktur, der trådte i kraft 1. januar I det daglige samarbejdes der fleksibelt på tværs inden for organisationsdiagrammet for at kunne imødekomme medlemmernes behov og vidensdele mest muligt. Målet er at være en dynamisk og levende arbejdsplads, der er båret af visionen om at øge medlemmernes tilfredshed og medarbejdernes motivation og trivsel de to målsætninger skulle gerne gå hånd i hånd. Lokalt er der 9 geografisk afgrænsede afdelinger spredt over landet, så det er muligt at komme i menneskelig kontakt med TL, for alle medlemmer. Forbundskontoret har en række afdelinger, hvis beretninger i øvrigt følger på de næste sider. Det drejer sig om Ledelse & Kommunikation, der omfatter Kommunikation, Ledelsessekretariat, Uddannelse & Kompetence og Skolesekretariat, Faglig afdeling, Medlem og Arbejdsmarked, der omfatter Forsikringssekretariat og Medlemsafdeling samt Økonomi, der omfatter HR og Intern Service samt IT-afdelingen. Der gennemføres medarbejderudviklingssamtaler (MUS) for alle medarbejdere hvert år på baggrund af handlingsplaner for hver afdeling. Handlingsplanerne tager afsæt i TL s målsætninger. Der er etableret et obligatorisk efteruddannelses- og udviklingsforløb for TL s ledere, ligesom der afsættes de nødvendige midler til efteruddannelse af medarbejderne, således at de fortsat kan yde en professionel medlemsservice på et højt niveau. I 2011/12 er TAK og TL s organisation tilpasset medlemstallet i henholdsvis TAK og TL, hvilket har medført nedlæggelse af en række stillinger. Hovedbestyrelsen har samtidig truffet beslutning om, at personalenormeringen fremover skal afpasses udviklingen i medlemstallet. Tabel 1 Personaleudviklingen (normerede årsværk) Forbundskontor 79,34 68,15 71,15 50,00 43,00 Lokalafdelinger 74,52 90,91 88,91 80,50 71,00 Firmaer 16,66 1,81 1,81 1,81 1,20 Total 170,52 160,87 161,87 132,31 115,2 Tabel 1 viser udviklingen i personalenormeringen inden for de seneste 4 kongresperioder. Den administrative struktur for Teknikernes Arbejdsløshedskasse (TAK) er i 2012 ændret. De 9 afdelingers a-kasse er nu inddelt i 3 enheder med hver sin leder. Der er fortsat a-kassemedarbejdere i alle afdelingerne, og TAK s forretningsfører er overordnet administrativ leder af hele TAK. Personaleoverenskomsterne Medarbejderne er omfattet af to overenskomster indgået med henholdsvis HK og det faglige personale. 11

13 Ved overenskomstfornyelsen for blev der i overenskomsten for det faglige personale aftalt et nyt lønsystem indeholdende 3 elementer, nemlig grundløn, personlig løn og eventuel jobbestemt løn. Ved overenskomstforhandlingerne aftales det, hvor stor en del af lønstigningen, der skal udmøntes i puljer til de individuelle løndele. Det nye lønsystem ligger i forlængelse af de beslutninger, som TL s kongres i 2008 anbefalede om at lønstrukturen i højere grad skulle matche det øvrige arbejdsmarked. Overenskomstforhandlingerne i 2011 blev en særdeles langstrakt affære og kunne først afsluttes for de faglige medarbejdere efter mellemkomst af mæglingsmand, udpeget af LO. For HK s vedkommende var der af HK fremsendt 1. strejkevarsel, og her blev der indgået forlig ved HK Danmarks (forbundets) mellemkomst. Det er HK s afdeling i København, der er den formelle overenskomstpart. Der er for begge overenskomsters vedkommende tale om 2-årige aftaler med udløb pr Honorarpolitik Beslutningen fra kongressen i 2008 om at eksterne honorarer til TL-aflønnede skal indbetales til TL er udmøntet af Hovedbestyrelsen. De respektive ansættelseskontrakter er ligeledes bragt i overensstemmelse med beslutningen. 12

14 FAGPOLITISK UDVALG (FPU) v. formand Johanne Gregersen Også i de forgangne 4 år har fagpolitik været højt på dagsordenen i Teknisk Landsforbund. Det er et vigtigt og meget spændende arbejde, hvor FPU har gået på med krum hals. Overenskomster Fornyelse af overenskomsterne er en meget vigtig del af FPU s arbejde. Hvert år har TL overenskomster til fornyelse på enten det private eller det offentlige område. I den seneste kongresperiode har størstedelen af overenskomsterne haft en kortere løbetid, hvorfor netop dette arbejde har været intenst. Siden 2008 har lønmodtagerne været hårdt presset af den økonomiske krise, så det er kun blevet til begrænsede forbedringer i overenskomsterne. På det private område er frihed grundlovsdag, længere barselsorlov, øget barselspension og seniorordninger nogle af forbedringerne. På det offentlige område er der tale om ganske små generelle stigninger og midler til kompetenceudvikling. Desuden har vi afværget øget og mere fleksibel arbejdstid samt såkaldt fleksible (individuelle) forhandlingsregler. I hele perioden har de tre karteludvalg - Industriudvalget, Kommunaludvalget og Statsudvalget - bistået FPU med konkret faglig viden samt deltaget i overenskomstforhandlingerne for hvert deres område. Kampen mod jobløn/funktionsløn - og for dækningsområdet Den måske største sejr i perioden har været, at TL ikke har accepteret jobløn/funktionsløn i nogen af vores overenskomster. Arbejdsgiverne har i samlet flok presset på for at få mulighed for at indgå aftaler uden højeste arbejdstid og betaling for overarbejde. Senest ved forhandlingerne af OK 2012, hvor HK Privat accepterede funktionsløn med en præcisering af dækningsområdet i deres del af Industriens Funktionæroverenskomst, mens TL afviste byttehandlen. Dybest set mener vi, at det arbejdsgiverne tilbød os var noget, som vi allerede har. Derfor var prisen for at få teksten moderniseret, så det stod tydeligere, at MVUuddannelsesområdet er omfattet af overenskomsten, alt for høj. Det at alle øvrige arbejdsgivere efterfølgende pressede TL yderligere på jobløn/funktionsløn og derved sendte overenskomstforhandlingerne i 2012 i Forligsinstitutionen og senere til sammenbrud, var blot endnu en pris, TL måtte betale for at undgå jobløn/funktionsløn. Se i øvrigt mere om overenskomstforhandlingerne under Det Faglige Område på side 16. Kompetenceudviklingsfonde På de fleste af Teknisk Landsforbunds overenskomstområder har man siden 2009 kunnet søge midler fra kompetenceudviklingsfondene. På nogle af overenskomstområderne administreres fondene centralt af en ekstern administrator, mens administrationen på andre overenskomstområder sker lokalt på virksomhederne. Det er derfor svært at tegne et præcist billede af, hvor mange teknikere der kommer på uddannelse, samt hvilke uddannelser der søges og gives tilskud til. 13

15 Med de sparsomme oplysninger vi har, ser det dog ud til, at flere teknikere godt kunne søge midler fra kompetenceudviklingsfondene. Fremadrettet vil vi gøre en ekstra indsats for at få det til at ske, så flere teknikere får den nødvendige efteruddannelse. TR-uddannelse En hjørnesten i hele TL s organisation er de tillidsvalgte, hvorfor det er vigtigt løbende at forny og justere TR-uddannelsen, som er placeret under FPU s ansvarsområde. Grunduddannelsen revideres og evalueres løbende, sådan at det hele tiden er en tidssvarende uddannelse. Der har i kongresperioden været 147 tillidsrepræsentanter på uddannelse. TL har medio 2012 i alt 303 tillidsrepræsentanter på arbejdspladserne, som yder en formidabel frivillig indsats for kollegaer og TL i dagligdagen. Herudover gennemføres en meget bred vifte af aktiviteter for de tillidsvalgte. Eksempelvis afholdes hvert år temakurser for tillidsvalgte, og en del tillidsrepræsentanter har gennemført længerevarende uddannelsesforløb akademiuddannelser på LO-skolen i Helsingør. Samtidigt afholder lokalafdelingerne kurser for de tillidsvalgte med fokus på dagligdagen og for at danne stærke netværk lokalt. I kongresperioden har sikkerhedsrepræsentanterne i øvrigt skiftet navn til arbejdsmiljørepræsentanter. Ændringen er også fulgt op af aktiviteter i afdelingerne. Pension Pension er af stor betydning for vores medlemmer. Vi skal derfor sikre bedst mulige pensionsforhold i overenskomsterne og hos pensionsudbyder. Vi følger udviklingen og undersøger kontinuerligt, om PFA, der er TL s pensionsudbyder, fortsat har det rigtige produkt til den rigtige pris. TL har opbygget et tæt samarbejde med PFA, og TL s afdelinger hjælper medlemmerne rundt i pensionsjunglen. TL har en bestyrelsespost i PFA, som fra 2008 har været besat af Gita Grüning. Der er afholdt utallige pensionsmøder, seniorkurser og 2 konferencer i samarbejde med tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i den forgangne kongresperiode. Samarbejds- og uddannelsesfonde/udviklingsfonde På flere af Teknisk Landsforbunds overenskomster er der udover en kompetenceudviklingsfond også en samarbejds- og uddannelsesfond/udviklingsfond. Der indbetales typisk 20 øre pr. arbejdstime til denne fond. Som regel er fondens overordnede formål styrkelse af det lokale samarbejde. De projekter, der skal - eller kan - støttes skal være paritetiske, hvilket vil sige, at der skal udvikles projekter, der er interessante - dels for Teknisk Landsforbunds medlemmer og dels for arbejdsgiverparten på det pågældende overenskomstområde. FPU nedsatte i 2011 en arbejdsgruppe til at give et overblik over mulige projekter, der kunne finansieres via disse. Projekterne præsenteres løbende for de relevante arbejdsgiverorganisationer ved møder i fondene. Samarbejde med andre organisationer TL har et tæt samarbejde med andre organisationer i flere forskellige sammenhænge. I CO-Industri forhandler TL sammen med de andre LO 14

16 medlemsorganisationer, og i flere tilfælde har vi samarbejdet med HK om eksempelvis kompetencefonde. Ved fornyelse af Danske Ark s overenskomst og udviklingen af et nyt lønsystem på området har TL i forbindelse med forhandlingerne et godt samarbejde med Arkitektforbundet. Derudover har TL samarbejds- og grænseaftaler med Metal og med El-forbundet, som danner udgangspunkt for løbende drøftelser og samarbejde med de to forbund. TL har også samarbejde med andre organisationer via medlemskab af BAT-kartellet. På det offentlige område er samarbejdet nu opbygget omkring Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) og Kommunale Tjenestemænds Organisationer (KTO). Lederinitiativer FPU har også særligt fokus på initiativer, der kunne styrke fundamentet hos de af vore medlemmer, der arbejder med ledelse, hvad enten det drejer sig om kompetenceudvikling, inspiration eller muligheden for netværk. I den forgangne kongresperiode har vi derfor både haft en dialog inden for LO og udviklet vores egne tiltag. En udløber heraf, projektlederuddannelsen, er en stor succes. I oktober 2011 afholdt TL et ledertræf med tre meget inspirerende oplægsholdere. I 2012 gennemfører vi et pilotprojekt om netværksdannelse for ledere. Afslutning Vi har nået et stykke på det fagpolitiske område, men der er meget at tage fat på endnu. Det er vigtigt at holde fast i at overenskomster er vigtige, kort sagt at der er brug for fagpolitiske målsætninger. Vi løfter opgaven i fællesskab, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke engagerede udvalgsmedlemmer og karteludvalg samt personalet i Faglig afdeling. Jeg ser frem til de næste års arbejde og glæder mig til - på kongressen - at høre nye ønsker og visioner, fra medlemmerne på det fagpolitiske område. 15

17 DET FAGLIGE OMRÅDE Faglig afdeling arbejder tæt sammen med Fagpolitisk Udvalg (FPU) og med lokalafdelingerne, hvor de allerfleste sager, som Faglig afdeling arbejder med, opstår. Det private område TL har følgende overenskomster med private arbejdsgiverorganisationer: Medlemmer af Dansk Arbejdsgiverforening (DA) DIO 1 (Funktionæroverenskomsten mellem CO-industri og DI) Dansk Byggeri TEKNIQ Dansk Erhverv Arbejdsgiver DIO 2 (tidl. HTS) Dansk Mode & Textil. Udenfor DA DS Håndværk og Industri Danske Ark Praktiserende Landinspektørers Forening (PLF) Kooperationen TIO-Teatrenes Interesseorganisation (tidl. BTS/FAST). Forhandling og overenskomstfornyelse Den store gruppe TL-overenskomster på det private område blev fornyet i Det gjaldt overenskomsten med DI (Industriens Funktionæroverenskomst mellem CO-industri og DI), Dansk Byggeri, TEKNIQ, Dansk Erhverv Arbejdsgiver, DIO 2, Dansk Mode & Textil, DS Håndværk & Industri samt Kooperationen. Alle for en 2- årig periode. Resultatet på industriens område mellem CO-industri og DI ved fornyelse af Industriens overenskomst (for timelønnede) og Industriens Funktionæroverenskomst kom - traditionen tro - til at danne model for resultaterne på de fleste øvrige områder. Der blev derfor gennemført en række næsten identiske krav med små afvigelser - i næsten alle overenskomster. I 2012 blev der udover den samme gruppe som ovenfor forhandlet ekstraordinært med Danske Ark, da overenskomsten i 2011 kun kom til at gælde for 1 år. Jobløn var et af de helt store punkter på dagsordenen. Det må ses som en sejr at TL ikke accepterede jobløn i nogen af de indgåede overenskomster. Resultatet på industriens område mellem CO-industri og DI om fornyelse af Industriens Overenskomst (for timelønnede) og Industriens Funktionæroverenskomst kom traditionen tro til at danne model for resultaterne på de fleste øvrige områder blot ikke TL s på områder. Med udgangspunkt i funktionæroverenskomsten indgået med DI, forsøgte Teknisk Landsforbund at få et forlig inden for samme økonomiske ramme. Arbejdsgiverorganisationerne var dog ikke enige i den ramme, der skulle/kunne forhandles ud fra. Det betød, at arbejdsgiverorganisationerne ikke ville forhandle noget ud over forliget mellem DI og CO-I uanset, om man på det pågældende overenskomstområde allerede havde elementer fra industriforliget. TL blev mødt 16

18 med krav om jobløn og mulighed for at indgå overenskomstfravigende aftaler direkte med den enkelte medarbejder. Disse krav ville TL ikke imødekomme. På den baggrund endte vi i forligsinstitutionen. Efter forgæves forsøg på et resultat i forligsinstitutionen blev overenskomsterne med Dansk Byggeri, Tekniq, Dansk Erhverv Arbejdsgiver, DIO 2 (tidl. HTS) og Dansk Mode & Textil omfattet af forligsmandens mæglingsforslag. Se mæglingsforslaget under de enkelte overenskomster. Herunder ses resultater af de enkelte overenskomster i kongresperioden: DIO 1 - Industriens Funktionæroverenskomst OK 2010 De vigtigste nyskabelser: Anciennitetskrav for indtrædelse i pensionsordningerne sænkes fra 9 til 2 måneder Ligelønsloven blev indarbejdet i overenskomsten. Sikrer synlighed og fagretlig behandling. Etablering af et ligelønsnævn til behandling i ligelønssager. Giver bedre og hurtigere behandling af denne komplicerede type sager. Endvidere gives bedre mulighed for at få udleveret oplysninger i forbindelse med opstart af ligelønssag. Grundlovsdag gøres til hel fridag. Får ikke betydning i overenskomstperioden. Forældreorlov udvides fra 9 til 11 uger. Hvoraf der øremærkes 4 uger til hver forælder (i alt 8 uger). Elever sikres ret til invalidepension, forsikring ved kritisk sygdom og dødsfaldssum. Satsforhøjelser for elever og praktikanter på 2,0% pr og 2,5% pr Ved opsigelse af funktionær, kan vedkommende ikke pålægges at afholde feriefridage i opsigelsesperioden. Tillidsrepræsentanter får ret til overarbejdsbetaling, når almindelig arbejdstid overskrides som følge af møder og andet arbejde, som ledelsen har iværksat. Vikardirektivet implementeres i overenskomsten i perioden. OK 2012 De vigtigste dele af resultatet i Industriens Funktionæroverenskomst var: Seniorordning. Fleksibel forældreorlov og højere maks. timebetaling. Forbedret barselspension. Pension af alle løndele (A-skattepligtige indkomst). Pension fra 18 år, dog ikke elever. Revision af teksten om pension i OK-perioden. Opsparing af selvvalgt uddannelse - maks. 6 uger. IKUF-uddannelse, når timelønnede er på arbejdsfordeling. Omlægning af administration af selvvalgt uddannelse. Rådgivning fra TEKSAM i uddannelsesarbejdet. Mulighed for lokalaftale om udvidet arbejdstid. Højere bidrag til Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond praktikpladskampagne Brug af elektroniske dokumenter til lønsedler/feriekort mv. 17

19 Dansk Byggeri OK 2010 Overenskomsten fulgte funktionæroverenskomsten indgået med DI. Yderligere ændringer var: Alene medarbejdere, der er medlem af TL har stemmeret ved valg af tillidsrepræsentant. I overenskomstperioden var der fælles udvalgsarbejde med PFA, hvor pensionsbestemmelserne blev gennemskrevet. Gennemskrivningerne erstattede de gældende pensionsbestemmelser. Nyoptagne virksomheder og tilpasningsforhandlinger. Reglerne om varierende ugentlig arbejdstid omskrives, så lokale parter kan fastlægge rammerne for de ugentlige arbejdstider. Reglerne for behandling af uoverensstemmelser skærpes, idet begæring om organisationsmøde skal være modparten i hænde senest én måned efter mæglingsmødets afholdelse. I forlængelse af forhandlingerne i 2010 var der enighed om, at sætte fokus på seniorpolitik med henblik på, at få medarbejderne til at blive længere på arbejdsmarkedet. Der var under drøftelserne enighed om, at det er meget individuelt, hvad der er væsentligt for at den enkelte føler sig tilskyndet til at blive på arbejdsmarkedet. På denne baggrund blev der sammen med HK og Dansk Byggeri udarbejdet en pjece, som danner grundlag for individuelle drøftelser og løsninger. Dansk Byggeri kontaktede i maj 2011 Teknisk Landsforbund, idet de ønskede at sammenskrive deres to funktionæroverenskomster med henholdsvis Teknisk Landsforbund og HK. Sammenskrivningen skulle alene være en teknisk sammenskrivning. Dansk Byggeri var med de øvrige medlemmer i BAT-kartellet i gang med en sådan sammenskrivning. Derudover ville en sammenskrivning lette administrationen for Dansk Byggeris medlemmer, da de så kun ville have én overenskomst at forholde sig til. Teknisk Landsforbund mente ikke, at tiden var til en sådan sammenskrivning, fordi arbejdsgiverne ikke ønskede at rette mindre ubalancer i forbindelse med dette arbejde, men gik efter laveste fællesnævner. OK 2012 Mæglingsforslaget i 2012 indeholdt følgende elementer af betydning for dette område: Seniorordning svarende til den på Industriens område. Fleksibel forældreorlov samt forhøjelse af den maksimale timesats under forældreorlov. Forhøjet pensionsbidrag under barselsorlov hæves. Brug af elektroniske dokumenter til lønsedler, feriekort mv. Opkrævningen til DA/LO Udviklingsfond hæves med 4 øre til i alt 40 øre pr. arbejdstime. Regulering af elevlønninger. TEKNIQ OK 2010 Overenskomsten fulgte funktionæroverenskomsten indgået med DI. Yderligere ændringer var: Alene medarbejdere, der er medlem af TL har stemmeret ved valg af tillidsrepræsentant. 18

20 I overenskomstperioden var der fælles udvalgsarbejde med PFA, hvor pensionsbestemmelserne blev gennemskrevet. Gennemskrivninger erstattede de gældende pensionsbestemmelser. Nyoptagne virksomheder og tilpasningsforhandlinger. Der nedsættes et udvalg, der løbende følger udviklingen i Teknikerpension. Der etableres et udvalg, der analyserer og drøfter overenskomst- og lovgivningsmæssige barrierer for ældres beskæftigelse. Hævelse af sats for anvendelse af eget befordringsmiddel. Reglerne for behandling af uoverensstemmelser skærpes, idet begæring om organisationsmøde skal være modparten i hænde senest én måned efter mæglingsmødets afholdelse. OK 2012 Mæglingsforslaget i 2012 indeholdt følgende elementer af betydning for dette område: Seniorordning svarende til den på Industriens område. Fleksibel forældreorlov samt forhøjelse af den maksimale timesats under forældreorlov. Forhøjet pensionsbidrag under barselsorlov hæves. Brug af elektroniske dokumenter til lønsedler, feriekort mv. Opkrævningen til DA/LO Udviklingsfond hæves med 4 øre til i alt 40 øre pr. arbejdstime. Regulering af elevlønninger. Dansk Erhverv Arbejdsgiver OK 2010 Overenskomsten fulgte funktionæroverenskomsten indgået med DI. Yderligere ændringer var: Nedsættelse af anciennitet for ret til barns første sygedag fra 12 til 9 måneder. Ret til frihed ved barns indlæggelse fra ansættelsestidspunktet, tidligere var der krav om 12 måneders anciennitet. Hvis pensionsordningen er en anden end Tekniker Pension, er der nu kun krav om 3 måneders anciennitet mod tidligere 9 måneder. Ved lokalaftale kan der laves overenskomstfravigende aftaler om arbejdstid, deltid og overarbejde. OK 2012 Mæglingsforslaget i 2012 indeholdt følgende elementer af betydning for dette område: Seniorordning svarende til den på Industriens område. Fleksibel forældreorlov samt forhøjelse af den maksimale timesats under forældreorlov. Forhøjet pensionsbidrag under barselsorlov hæves. Pension af alle løndele. Hurtigere sagsbehandling ved bortvisning. Brug af elektroniske dokumenter til lønsedler, feriekort mv. Opkrævningen til DA/LO Udviklingsfond hæves med 4 øre til i alt 40 øre pr. arbejdstime. Regulering af elevlønninger. Mulighed for udvidet arbejdstid dog kun hvis overenskomsten i forvejen giver mulighed for ved lokalaftale at fravige arbejdstidsreglerne. DIO 2 (tidligere HTS) 19

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010 Industriens Overenskomster 2010 Urafstemning Information om aftalen OK 2010 1 Kære medlem Danmark har i mere end et år befundet sig i en periode med en dramatisk økonomisk nedtur og stærkt stigende ledighed.

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Træ/Møbel............. side 3 Industri/Træ/Møbel........ side 5 Piano/orgel............ side 7 Textil/Beklædning........ side 8 Emballage............. side 10

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

OK2014. Urafstemning. information om aftalen 1

OK2014. Urafstemning. information om aftalen 1 OK2014 Urafstemning information om aftalen 1 Kære kollega Vi har nu indgået en aftale med arbejdsgiverne om forbedringer af industriens overenskomster. I forhandlingerne har vi især lagt vægt på at få

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Indledning Sidste års beretning indeholdt en bekymring for den voksende ulighed i samfundet. Desværre har vi stadig denne bekymring. Vi må konstatere, at uligheden fortsat

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Vagtassistentoverenskomsten

Vagtassistentoverenskomsten Vagtassistentoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtassistenter samt G4S-protokollater (vagtassistentoverenskomsten)

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels ABC 1234 5678 Selvvalgt uddannels ne u Selvvalgt ud uddannelse else 1 ABC ne Selvvalgt u ddannelse ud 9 234 678 Selvvalgt u lse Udgivet af CO-industri 2. udgave November 2009 Tekst: Linda Hansen Layout:

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Overenskomst og aftaler mellem DI og Fødevareforbundet NNF for slagteområdet

Overenskomst og aftaler mellem DI og Fødevareforbundet NNF for slagteområdet Overenskomst og aftaler mellem DI og Fødevareforbundet NNF for slagteområdet Nedennævnte parter har indgået aftale om fornyelse af Overenskomst og aftaler mellem DI og Fødevareforbundet NNF for slagteområdet

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST POST Overenskomst mellem Post Danmark og 3F for arbejdsledere og specialister m.fl. Industriens Overenskomst 2010 med tilhørende lokalaftaler mellem Post Danmark og 3F gældende

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

Urafstemning. Overenskomstfornyelsen 2007 BYGGEGRUPPEN

Urafstemning. Overenskomstfornyelsen 2007 BYGGEGRUPPEN Urafstemning Overenskomstfornyelsen 2007 BYGGEGRUPPEN Mange gode facetter i de nye overenskomster Side 2 Forventningerne har næppe nogensinde været så store som op til dette forårs overenskomstforhandlinger.

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

DI-DJ overenskomsten på JA området OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

DI-DJ overenskomsten på JA området OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 DI-DJ overensksten på JA rådet OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Jernbaneoverensksten for en tre-årig periode. Aftalen indgår

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s.

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s. OK08-forlig på forsikringsområdet FA og DFL er blevet enige om en treårig overenskomst s. 3 Klarhed over kompetencer Medarbejderen kan få sine aktuelle kompetencer afklaret s. 5 Gennembrud for VOK FA og

Læs mere

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver samt overvejelser og tiltag bestyrelsen har foretaget

Læs mere

Efteruddannelse. Det Grønne Område Branchemøde del I TR-Forum 2013

Efteruddannelse. Det Grønne Område Branchemøde del I TR-Forum 2013 Efteruddannelse Det Grønne Område Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Morten Gass, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks uddannelsesindsats Poul Erik Faarkrog, Fødevareforbundet NNF: Mejeribrugets

Læs mere

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig.

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig. FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 16. februar 2015 3982.22 Hovedelementerne i forliget på KL s område Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt

Læs mere

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI overenskst II (AHO) for Københavns Lufthavne A/S og 3F Transport for

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

Vikaroveren skom sten

Vikaroveren skom sten Vikaroveren sk sten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse afvikaroverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

ELEV- OG PRAKTIKANTLØNNINGER 2014-2016. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: Oktober 2014, Faglig afdeling - JTN Tryk: Teknisk Landsforbund.

ELEV- OG PRAKTIKANTLØNNINGER 2014-2016. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: Oktober 2014, Faglig afdeling - JTN Tryk: Teknisk Landsforbund. ELEV- OG PRAKTIKANTLØNNINGER 2014-2016 Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: Oktober 2014, Faglig afdeling - JTN Tryk: Teknisk Landsforbund. Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan ikke træde

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014

Overenskomstforhandlingerne 2014 Overenskstforhandlingerne 2014 Vikal'nvCr(~l1Sko,nstcn Fagligt Fælles FOI"bund Dansk Erhverv Arbejdsgiver Nedennævnte parter har dags dato i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Vikaroverensksten

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Pleje og Omsorgsoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

ABAF NYT NR. 19/2012. Forligsmandens mæglingsskitse DA og LO har opnået enighed om en skitse til et mæglingsforslag.

ABAF NYT NR. 19/2012. Forligsmandens mæglingsskitse DA og LO har opnået enighed om en skitse til et mæglingsforslag. ABAF NYT NR. 19/2012 Forligsmandens mæglingsskitse DA og LO har opnået enighed om en skitse til et mæglingsforslag. Forligsmanden vil i de kommende dage færdiggøre mæglingsskitsen og vil herefter fremsætte

Læs mere

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL)

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) KTO Sekretariatet 10. oktober 2007 Sagsnr.: 1127.27 KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) Idet KTO s formål for forhandlingerne ved OK-08

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Gode råd om lønforhandling april 2013 En vejledning for ledere og medarbejdere i virksomheder under DANSKE ARK

Gode råd om lønforhandling april 2013 En vejledning for ledere og medarbejdere i virksomheder under DANSKE ARK Gode råd om lønforhandling april 2013 En vejledning for ledere og medarbejdere i virksomheder under DANSKE ARK Indledning Denne vejledning henvender sig til både ledere og medarbejdere i DANSKE ARKs medlemsvirksomheder.

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

- dine rettigheder kort fortalt

- dine rettigheder kort fortalt Det nye lønsystem og lønforhandlinger - dine rettigheder kort fortalt For ansatte på virksomheder omfattet af overenskomst mellem DANSKE ARK og Arkitektforbundet JA (Jordbrugsakademikerne) Konstruktørforeningen

Læs mere

BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud.

BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud. BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud. INDHOLD 4 RET TIL EFTERUDDANNELSE 6 INDUSTRIENS OVERENSKOMST OG INDUSTRIENS FUNKTIONÆROVERENSKOMST

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

3F Industrigruppen. Kompetenceudviklingsfondene

3F Industrigruppen. Kompetenceudviklingsfondene 3F Industrigruppen 1. Kompetenceudviklingsfondene 2. Grundlaget 3. Kompetenceudviklingsfondene er overenskomststof! - og reglerne er forskellige fra overenskomst til overenskomst Formål Fra Industriens

Læs mere

T I L K E N D E L S E G I VE L S E

T I L K E N D E L S E G I VE L S E T I L K E N D E L S E G I VE L S E af 16. oktober 2009 i faglig voldgiftssag: FV 2009.67 CO-industri for 3F Fagligt Fælles Forbund for Kaj Rasmussen (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Klubarbejdet Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse 1. Teknikerklub på arbejdspladsen hvorfor?...3 2. Hvordan starter

Læs mere

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område IDA/DdL- overenskomsten lægger sig i sit indhold tæt op ad AC-fællesoverenskomsten men har enkelte resultater, der er specifikke for

Læs mere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere OK 2015 Ekstra: 10.03.2015 OK 2015 Orientering om CFU-aftalen af 6. Februar og Organisationsaftale af 9. marts. OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere Mandag formiddag nåede Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Diskussionsoplæg. OK 2008 Mine krav dine krav?

Diskussionsoplæg. OK 2008 Mine krav dine krav? Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E OK 2008 Mine krav dine krav? Overenskomst 2008 Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand Dennis Kristensen Vi har brug for din mening og dine

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Faktaark En ansvarlig lønudvikling

Faktaark En ansvarlig lønudvikling Faktaark En ansvarlig lønudvikling En ansvarlig økonomisk ramme med beskedne generelle lønstigninger. Den samlede økonomiske ramme for overenskomstperioden 2011-2013 udgør i alt 3,15 pct. Det har været

Læs mere

Forligsmandens mæglingsskitse af 17. marts 2014. For overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende:

Forligsmandens mæglingsskitse af 17. marts 2014. For overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende: Forligsmandens mæglingsskitse af 17. marts 2014 C For overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende: C.1. Fællesbestemmelser De under C.1.1.a, C.1.2.a, C.1.2.d, C.2 og C.3 nævnte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

M Æ G L I N G S S K I T S E. I de overenskomstforhold, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende: Fællesbestemmelser

M Æ G L I N G S S K I T S E. I de overenskomstforhold, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende: Fællesbestemmelser M Æ G L I N G S S K I T S E I de overenskomstforhold, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende: C. I Fællesbestemmelser De under 1a), 2a), 2d), 3 og 4 nævnte forhøjelser får virkning fra

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 1 Forlig i en svær tid En to-årig overenskomst Svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling Politisk ønske om senere tilbagetrækningsalder

Læs mere

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Analysen Nr. 5 / April 2012 Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Arbejdsmarkedets parter har i de nye overenskomster forbedret muligheden for efteruddannelse ved på en række områder

Læs mere

TR NYT udgives af: I dette nummer: Nummer 2 juni 2014. Redaktion: Kære tillidsrepræsentant. Julie Johnsen

TR NYT udgives af: I dette nummer: Nummer 2 juni 2014. Redaktion: Kære tillidsrepræsentant. Julie Johnsen Nummer 2 juni 2014 Redaktion: Julie Johnsen Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Arkitektforbundet. Layout: Per Rehfeldt, Arkitektforbundet

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Overenskomst og aftaler mellem Fødevareforbundet NNF og DI gældende for den fødevareindustrielle overenskomst for en 3-årig

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 Indhold EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING Fordele 4 Moderne investeringsmuligheder 5 Fordele med KundeKapital 6 Pension for Funktionærer er udviklet

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG FRA FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG FRA FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG FRA FORLIGSMANDEN 22. marts 2012 Samtlige de mellem Dansk Arbejdsgiverforening og organisationer og virksomheder under Dansk Arbejdsgiverforening på den ene side og Landsorganisationen

Læs mere

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet Lønudvikling gennem hele arbejdslivet - DM s lønpolitik DM s lønpolitik efterstræber at vise vejen for en offensiv lønpolitik tilpasset fremtidens arbejdsmarked. DM s lønpolitiske principper er, at: Livslønnen

Læs mere

Peter Rimfort CO-industri

Peter Rimfort CO-industri Peter Rimfort CO-industri e Ved forhandlingerne på det private arbejdsmarked i 2007 blev der i mange overenskomster etableret kompetenceudviklingsfonde Fondene blev etableret 2 efter oplevelser med lukning

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2015 på RLTN s område

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2015 på RLTN s område FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 10. december 2014 HKB/jb Sagsnr.: 3852.44 Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2015 på RLTN s område Forhandlingsfællesskabets overordnede

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK... 1

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Seniormedarbejdere kan have særlige behov for ændring af arbejdsopgaver og fysiske rammer for eksempel i form af enkeltmandskontor, større skærme

Seniormedarbejdere kan have særlige behov for ændring af arbejdsopgaver og fysiske rammer for eksempel i form af enkeltmandskontor, større skærme Seniorpolitik Delpolitik Det er Vejdirektoratets politik at sikre, at seniormedarbejdere er velkvalificerede, fleksible og en efterspurgt og accepteret arbejdskraft, indtil seniormedarbejderen ønsker at

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer:

Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer: Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer: En to-årig overenskomst indgået i en svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling. Der er et politisk ønske

Læs mere

Din overenskomst dit valg

Din overenskomst dit valg Debatoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Din overenskomst dit valg Hvordan skal fremtidens overenskomster se ud? Hvordan får den enkelte mere at sige? Hvad mener du er vigtigst? Hvad passer bedst til din

Læs mere

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav 7. februar 2013 12-00432 MSK/MN Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav I det følgende gennemgås hovedindholdet i den generelle del af CFU-forliget. Der er særlig fokus på emner/aftaler,

Læs mere

HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning

HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning Det talte ord gælder Kære deltagere på TL s repræsentantskabsmøde. Så mødes vi igen - alle i dejlige delegerede og jeres afdelingsbestyrelser

Læs mere

Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn

Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn 600 medarbejdere fik ved en fejl dobbelt betaling for overarbejde i seks måneder. Arbejdsretten afgjorde, at virksomheden kunne modregne i medarbejdernes løn,

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 1 26. marts 2014 (1. kvartal) Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening Du har nu modtaget den første udgave af Nyt fra Auto- Branchens ArbejdsgiverForening

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Transportgruppen gældende for taxikørsel

OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Transportgruppen gældende for taxikørsel OVERENSKOMST mellem DI Overenskst I (ATD) og 3F Transportgruppen OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere