kongres 2012 Fokus på Fremtiden dit arbejdsliv og din udvikling Beretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kongres 2012 Fokus på Fremtiden dit arbejdsliv og din udvikling Beretning"

Transkript

1 kongres 2012 Fokus på Fremtiden dit arbejdsliv og din udvikling Beretning

2 BERETNING KONGRES 2012 Indhold Hovedbestyrelsens indledning 2 TL s politiske struktur 6 Medlemsudvikling 8 Personale og organisation 11 Fagpolitisk udvalg (FPU) 13 Det faglige område 16 Uddannelsespolitisk udvalg (UPU) 45 Uddannelse og Kompetence 48 Skolesekretariatet 53 Lønstatistik 56 Kommunikation 58 Økonomi 63 IT 65 Intern Service 68 Teknikernes Arbejdsløshedskasse (TAK) 69 Teknik & Design 73 Landsdækkende udvalg 74 Forkortelser 93 1

3 HOVEDBESTYRELSENS INDLEDNING Udgangspunktet for alle TL s indsatser, aktiviteter og politikker er en mission om at skabe de bedst mulige rammer for medlemmernes arbejdsliv og udvikling. TL s medlemmer repræsenterer en mangfoldig gruppe af teknikere, designere og konstruktører inden for en ganske lang række fag og brancher på både det private og offentlige arbejdsmarked. Fælles for medlemmerne er deres kreativitet og evne til at skabe resultater og finde løsninger i udvikling, produktion og processer alt det, som Danmark har brug for, når vi som land igen skal komme op i gear økonomisk og beskæftigelsesmæssigt. Dette er Hovedbestyrelsens skriftlige beretning for kongresperioden Den redegør for de væsentligste begivenheder og resultater i hele organisationen. Beretningens hovedindhold baserer sig på den centrale indsats, idet lokalafdelingernes beretninger er aflagt på de årlige generalforsamlinger. Brug for flere jobs nu Ved kongresperiodens begyndelse var ledigheden blandt TL s medlemmer historisk lav nemlig på 3,4 pct. Kort tid efter ramte det kraftige tilbageslag i økonomien, som begyndte med en global finans- og kreditkrise i slutningen af I sommeren 2010 var ledigheden mere end tredoblet til 10,8 pct. Selvom medlemmerne har en fantastisk evne til at se fremad og forholde sig proaktivt til forandringer og barske udfordringer, har den verdensomspændende økonomiske krise kastet mørke skygger over manges situation: Flere studerende kan ikke færdiggøre deres uddannelse, fordi der mangler praktikpladser. Et stigende antal nyuddannede kæmper med at få fodfæste på arbejdsmarkedet. TL s medlemmer er ikke gået ram forbi, hverken i det private eller det offentlige, når firmaer er gået konkurs eller institutioner og virksomheder har skåret kraftigt ned. Samtidig har det været vanskeligt at opretholde reallønnen. Rammerne i forbindelse med fornyelse af overenskomsterne har været smalle, og lokalt er der generelt set kun opnået beskedne stigninger. Vi kan se en ganske lille positiv udvikling i ledighedsprocenten i TL s a-kasse, TAK det glæder vi os naturligvis over. Men det er fortsat mere end vanskeligt at finde et nyt job. Oveni har folketinget forringet dagpengene og gennemtrumfet et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem præget af kassetænkning vi ser fx, at virksomhedspraktik bliver tilgodeset på bekostning af omskoling og efteruddannelse Kravet til genoptjening af dagpengeret er fordoblet fra ½ til 1 år, mens dagpengeperioden er halveret til kun 2 år. Over 200 medlemmer risikerer at miste retten til dagpenge ved årsskiftet 2012/13, og TL og TAK er derfor i gang med at understøtte disse medlemmer med en særlig indsats, samtidig med at vi politisk presser på for at trække dagpengeforringelserne tilbage i en situation, hvor væksten lader vente på sig. 2

4 Invester i mennesker og viden Selvom der i kongresperioden har været en såkaldt blå og rød regering, har den økonomiske tankegang i praksis været den samme. Mest tydeligt har vi set det med VK-regeringens tilbagetrækningsreform, som blev videreført af S-SF-RVregeringen. Reformen betyder en de facto-afskaffelse af efterlønnen for kommende generationer og en forringelse af ordningen for de, der i dag betaler til den. Opspillet til reformen var dramatisk. TL s pejlemærke var, at der var brug for en konstruktiv debat om fremtidens arbejdsmarked og tilbagetrækningssystem. TL deltog i det historiske topmøde 2. februar 2011, hvor medlemmer og tillidsvalgte i LO-fagbevægelsen satte hinanden stævne. Politikernes begrundelse for at ødelægge efterlønnen var, at vi i fremtiden bliver flere ældre og færre erhvervsaktive. TL s svar på den udfordring er at investere i uddannelse af vores unge og efteruddannelser, så vi kan opretholde og videreudvikle vores vækst og velfærd baseret på viden og faglige kompetencer. Fokus på fremtiden Medlemmerne har et skarpt fokus på fremtiden det samme gælder TL. Hovedbestyrelsen har i kongresperioden arbejdet med forskellige scenarier for organisationen. Hovedbestyrelsens perspektiv er, at TL fortsat skal være en selvstændig organisation med en stærk lokal forankring. Det har også været overvejet, om TL skal tage konkurrencen op med de såkaldt gule foreninger, når det gælder pris også set i lyset af, at der nu kun kan fradrages 250 kr. om måneden for fagligt kontingent. Hovedbestyrelsen er endt med en anden tilgang - nemlig, at TL meget stærkere skal brande og synliggøre TL's fag- og uddannelsespolitiske indsatser for at vise nuværende og potentielle medlemmer alle de goder, de får for kontingentet. Vi skal kort sagt ikke konkurrere på pris alene - det rette indhold og en ordentlig kvalitet er mindst lige så vigtigt. Baggrundstæppet for fremtidsdrøftelserne har blandt andet været et pres på TL s toplinje altså færre medlemmer samtidig med, at kontingentet stort set har været holdt i ro i hele kongresperioden. Den skærpede økonomiske situation har betydet, at der løbende har skulle tænkes kreativt for at udnytte ressourcerne bedst muligt - medarbejderne har givet et stort bidrag gennem medarbejderdreven innovation og omstillingsevne. Men desværre har det også været nødvendigt at reducere i normeringerne og opsige dygtige medarbejdere. Dit arbejdsliv og din udvikling Alt, TL gør, begynder og slutter med at skabe værdi for medlemmerne i deres arbejdsliv og udvikling. Derfor har TL gennemført to store undersøgelser af medlemmernes tilfredshed med - og udbytte af TL i 2010 og Vi kan glæde os over, at medlemmernes tilfredshed er steget. Især er medlemmerne tilfredse med TL s rådgivning. TL skal blive bedre til at synliggøre den gode rådgivning, der er i afdelingerne. I øjeblikket sker det blandt andet i form af det såkaldte Projekt 2012, hvor alle 3

5 faglige medarbejdere lokalt og centralt sikrer, at alle medlemmer bliver kontaktet af deres lokalafdeling med tilbud om sparring, hjælp og råd i netop dét medlems situation. På kort form favner projektet således kongressens slogan dit arbejdsliv din udvikling. Projektet kan sammen med de mange tillidsvalgtes store arbejde være en af nøglerne til at vende medlemstilbagegangen. Der er således indikationer på, at det er nemmere at fastholde medlemmer, som er i kontakt med eller er blevet kontaktet af TL. Udfordringen er derfor at bruge alle vores gode kræfter tillidsrepræsentanter, tillidsvalgte, politikere, medarbejdere i afdelinger og centralt til at fastholde og rekruttere flere medlemmer. Hovedbestyrelsen ønsker at takke alle tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsvalgte, lokale bestyrelser, vores repræsentanter på skolerne og i de landsdækkende udvalg og alle medarbejderne for en stor og uegennyttig indsats. Vi sætter jeres ideer og engagement meget højt. Hermed byder Hovedbestyrelsen velkommen til læsning og debat samt ikke mindst videreudvikling af TL til gavn for nuværende og kommende medlemmer. Her er TL repræsenteret Forbundet er repræsenteret en række eksterne steder. Tilgangen til hele denne repræsentation er, at det skal give værdi for medlemmerne, at TL bruger ressourcer på at få indflydelse og varetage medlemmernes interesse i diverse bestyrelser og udvalg. Nedenfor følger en oversigt over TL s repræsentation på centralt plan, udpeget af Hovedbestyrelsen. I Landsorganisationen i Danmark (LO) har Gita Grüning (GGR) plads i LO s forretningsudvalg, valgt direkte på LO s kongres. Derudover har TL to pladser i LO s hovedbestyrelse. Disse varetages p.t. af Lena Haraldsson og GGR. Derudover har GGR plads i Overenskomstudvalget og i Velfærdspolitisk udvalg. Desuden er TL repræsenteret i LO s udvalg inden for det uddannelsespolitiske, arbejds- og ansættelsesret, arbejdsmiljø- og samarbejde samt inden for det arbejdsmarkedspolitiske. Hertil kommer en række underudvalg og arbejdsgrupper. I CO-I, der dækker lønmodtagersiden på industriens funktionæroverenskomst, har TL en plads i Forretningsudvalget og i Kompetencefonden IKUF. Disse er besat af GGR. Derudover har TL fire pladser i centralledelsen, som varetages af Johanne Gregersen, GGR samt to embedsmænd. Også i CO-I er der en række udvalg (uddannelse, OK-fortolkning, SU og A/S-bestyrelse, ESU, TR, overenskomst, ligestilling og social, pension, energipolitik, lønsystem samt timeudvalget), hvor TL er repræsenteret ved embedsmænd. I OAO, der dækker lønmodtagersiden på det offentlige område under LO, har TL en plads i forretningsudvalget og i kommunaludvalget. Disse pladser varetages p.t. af GGR. Ligeledes deltager TL s embedsmænd i udvalg inden for det kommunale og statslige område. I KTO, der dækker det samlede offentlige arbejdsmarked, har TL en plads i bestyrelsen, der varetages af GGR. Derudover har TL to pladser i repræsentantskabet, hvortil der udpeges personer ad hoc. 4

6 I BAT-kartellet, der dækker bygge- og anlægssektoren, er GGR medlem af forretningsudvalget. TL er repræsenteret af en embedsmand i uddannelsesudvalget. På uddannelsesområdet er Lone Engberg Thomsen udpeget til Rådet for erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Medlemmer af TL og TL s uddannelseskonsulenter indgår desuden i professionsudvalget for bygge- og anlægsområdet, det faglige udvalg for tekniske designer-uddannelsen, det faglige udvalg for teater, udstilling og eventteknikere samt det faglige udvalg for den hospitalstekniske assistentuddannelse (herunder audiologiassistent). Endelig sidder Johanne Gregersen og en uddannelseskonsulent i den partssammensatte følgegruppe om erhvervsakademierne kaldt EA I PFA s bestyrelse indgår TL i et valgfællesskab med tre andre organisationer, hvor GGR er valgt til bestyrelsen. Derudover har TL to pladser i Kunderådet. Disse besættes af Connie Abel og GGR. I Forbrugsforeningens repræsentantskab har TL en plads, der p.t. varetages af GGR. Derudover er GGR udpeget til en række eksterne poster gennem LO. Det drejer sig om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, LO skolens repræsentantskab, ATP s repræsentantskab, Arbejderbevægelsens Erhvervsråds bestyrelse og repræsentantskab. TL har to pladser som dommere i Sø- og Handelsretten disse varetages af faglige medarbejdere. Ligeledes sidder medarbejdere i en række kompetencefonde på TL s overenskomstområder. 5

7 TL S POLITISKE STRUKTUR Hovedbestyrelsen består af: Forbundsformand Gita Grüning TL København Carsten Rosenørn-Due fra marts 2011 Lars Bo Køppler fra marts 2010 indtil marts 2011 Bente Vesth indtil marts 2010 Lena Haraldsson TL Sjælland, Hillerød Martin Ungermand Bichel fra oktober 2009 Dorthe Lindquist indtil oktober 2009 Connie G. Abel TL Sjælland, Ringsted Mads Alring fra oktober 2009 Susanne R. Henningsen indtil oktober 2009 Lene Ertner fra august 2009 Jørgen V. Jensen indtil august 2009 TL Fyn, Odense Hans Ove Mertz Lone Engberg Thomsen TL SydVest, Esbjerg Dieter Jessen Johanne Gregersen TL SydØst, Vejle Hanna Møller Tove Birk Kjeldsen TL Østjylland, Århus Martin Løjtved Hansen fra oktober 2009 Else Marie Nielsen indtil oktober 2009 Dorthe Hindborg TL MidtVest, Herning Vera Friis Knudsen fra oktober 2009 Lene Quist Berggreen indtil oktober 2009 Jens Ole M. Olesen fra marts 2010 Tonni Nørgaard indtil marts 2010 TL Nord, Aalborg Allan Milton Kristensen Peter Thyregod fra marts 2011 Benny Falk indtil marts

8 Hovedbestyrelsen har opdelt sig i to faste udvalg Fagpolitisk Udvalg (FPU) se side 13 og Uddannelsespolitisk Udvalg (UPU) se side 45. 7

9 MEDLEMSUDVIKLING Det fald i medlemstallet, som gennem de seneste knap 20 år har tegnet sig for LOområdet, er desværre ikke gået ram forbi TL og TAK. Selvom vi har klaret os bedre end gennemsnittet, er der sket et fald i antallet af betalende medlemmer. Vi kan glæde os over, at der er sket en stigning i antallet af studerende. Denne gruppe er jo potentielt kommende betalende medlemmer og derfor væsentlig at fastholde. Medlemmernes aldersfordeling betyder nemlig, at der fortsat er flere medlemmer, der melder sig ud på grund af pensionering end medlemmer, der melder sig ind. Konkurrencen fra de såkaldt gule foreninger har præget kongresperioden. Effekten blev ikke mindre af, at fradragsretten fra 2011 blev udhulet, så der kun kan fratrækkes 250 kr. for fagligt kontingent pr. måned. En uforståelig og unfair regel, som straffer de overenskomstbærende lønmodtagerorganisationer på arbejdsmarkedet og de fagforeninger, der er med til at bære de uddannelses- og arbejdsmiljømæssige indsatser i samfundet. For arbejdsgiverne er der ikke en tilsvarende begrænsning af fradragsretten. Tabel 1 viser det samlede antal medlemmer i TL og TAK i kongresperioden. Tabel 1 Samlet medlemsudvikling i TL og TAK (bruttotal) Ændring i perioden ,0% Kilde: TL s medlemsdatabase. Anm.: Tallene fra er ultimo de pågældende år, mens 2012 er pr Tabel 2 viser udviklingen i antal betalende medlemmer. I kongresperioden er der tale om et fald på medlemmer. I 2010 er sket en stor forøgelse i antallet af medlemmer på frikontingent. Frikontingent indeholder også studerende, der for at kunne få fulde dagpenge står registreret som frikontingent i TAK og TL - det drejer sig om ca medlemmer. Tabel 2 Antal TL-medlemmer Ændring i perioden TL medlemmer ,6% - studerende ,6% - pensionister ,7% - frikontingent ,8% = TL-betalende ,8% Kilde: TL s medlemsdatabase. 8

10 Anm.: Tallene fra er ultimo de pågældende år, mens tallene fra 2012 er pr Tabel 3 viser udviklingen i TAK s medlemstal opdelt i medlemmer, der alene er medlem af TAK og medlemmer, der er medlemmer af både TL og A-kasse. I 2009 fik studerende mulighed for at få gratis A-kasse - pga. disse ændringer er tallene fra 2010 blevet suppleret med antallet af TAK-medlemmer på frikontingent. Tabel 3 Antal TAK-medlemmer Ændringer i perioden TAK medlemmer ,8% - heraf TAK-alene ,0% - herfra frikontingent til TAK - heraf medlemmer af både TAK og TL Ej opgjort i hele perioden ,1% Kilde: TL s medlemsdatabase. Anm.: Tallene fra er ultimo det pågældende år, og tallene fra 2012 er fra Faktisk kontra budgetteret medlemsfald I kongresperioden er der budgetteret med et fald på 600 betalende TL medlemmer og 800 betalende TAK medlemmer årligt. For TL har medlemsfaldet i kongresperioden været højere end forventet. I 2008 holdt man budgettet, men i de efterfølgende år har TL haft et medlemsfald der er højere end budgetteret. Værst så det ud i 2011, hvor medlemstallet faldt med 810 betalende TL medlemmer. I 2012 forventes det, at medlemsfaldet kan holde sig under det forventede. I kongresperioden har man forventet betydelige fald i antallet af TAK medlemmer. I 2010 indførte man frikontingent for studerende, der ønskede at være medlem af en A-kasse. Det påvirker det samlede medlemstal af A-kassen positivt. Ser man på betalende medlemmer, så har faldet været betydeligt, men holdt sig på de budgetterede 800 betalende medlemmer pr. år. I 2011 blev faldet højere end forventet og endte med et medlemsfald på 851 betalende TAK medlemmer. I 2012 ser det ud til at udviklingen på TAK området vender. I første del af 2012, er der en fremgang på 127 betalende TAK medlemmer. Skift af A-kasse Tabel 4 viser medlemsbevægelserne på A-kasseområdet. Det fremgår, at TAK har Nettotilgang fra andre LO A-kasser, særligt Dansk Metal. Nettoafgang til FTF A-kasser og nettoafgang til AC A-kasser. En meget stor nettoafgang til tværfaglige A-kasser, særligt Lederne. Nettoafgangen til FTF- og AC-kasser skyldes primært, at en del af vores medlemmer videreuddanner sig, hvilket naturligvis er positivt. Vi ser også medlemmer af Dansk Metal og El-forbundet uddanne sig ind i TL. 9

11 Derimod er der ingen tvivl om, at overflytninger til billigere foreninger er en stor udfordring. Selvom tallene kun viser a-kasse flytninger, er der ingen tvivl om, at det også er de billigere alternativer, medlemmer af TL søger til. Det viste en undersøgelse blandt udmeldte i Særligt Lederne tiltrækker mange af TL s medlemmer. Tabel 4 TAK-medlemmernes vandringer 2011 Tilgang til TAK Afgang fra TAK Nettotilgang LO A-kasser Heraf EL-A Heraf HK-A Heraf Metal-A FTF A-kasser AC A-kasser Tværfaglige A kasser -Heraf ASE Heraf DLA Heraf KRIFA A-kasse Heraf DANA Heraf Leder-A Øvrige a-kasser Ikke-forsikrede I alt Kilde: LO og Danmarks Statistik. Fremtidige udfordringer Fremtidens udfordring i forhold til medlemsudviklingen ligner på mange måder kongresperiodens udfordring. Demografien er stadig en udfordring - vi er ikke helt igennem de store årgange, der går på pension. Samtidig har TL en udfordring i forhold til de såkaldt gule foreninger, der lokker med en meget lav pris. TL skal fastholde de medlemmer, vi har. Vi skal sørge for at fastholde vores studerende, når de dimitterer. Det er dog ikke nok til at vende udviklingen - TL skal også hverve medlemmer på arbejdspladserne, herunder tage konkurrencen op med de gule ved at konkurrere på kvalitet og faglighed. 10

12 PERSONALE OG ORGANISATION Forbundets administrative organisation baserer sig på den struktur, der trådte i kraft 1. januar I det daglige samarbejdes der fleksibelt på tværs inden for organisationsdiagrammet for at kunne imødekomme medlemmernes behov og vidensdele mest muligt. Målet er at være en dynamisk og levende arbejdsplads, der er båret af visionen om at øge medlemmernes tilfredshed og medarbejdernes motivation og trivsel de to målsætninger skulle gerne gå hånd i hånd. Lokalt er der 9 geografisk afgrænsede afdelinger spredt over landet, så det er muligt at komme i menneskelig kontakt med TL, for alle medlemmer. Forbundskontoret har en række afdelinger, hvis beretninger i øvrigt følger på de næste sider. Det drejer sig om Ledelse & Kommunikation, der omfatter Kommunikation, Ledelsessekretariat, Uddannelse & Kompetence og Skolesekretariat, Faglig afdeling, Medlem og Arbejdsmarked, der omfatter Forsikringssekretariat og Medlemsafdeling samt Økonomi, der omfatter HR og Intern Service samt IT-afdelingen. Der gennemføres medarbejderudviklingssamtaler (MUS) for alle medarbejdere hvert år på baggrund af handlingsplaner for hver afdeling. Handlingsplanerne tager afsæt i TL s målsætninger. Der er etableret et obligatorisk efteruddannelses- og udviklingsforløb for TL s ledere, ligesom der afsættes de nødvendige midler til efteruddannelse af medarbejderne, således at de fortsat kan yde en professionel medlemsservice på et højt niveau. I 2011/12 er TAK og TL s organisation tilpasset medlemstallet i henholdsvis TAK og TL, hvilket har medført nedlæggelse af en række stillinger. Hovedbestyrelsen har samtidig truffet beslutning om, at personalenormeringen fremover skal afpasses udviklingen i medlemstallet. Tabel 1 Personaleudviklingen (normerede årsværk) Forbundskontor 79,34 68,15 71,15 50,00 43,00 Lokalafdelinger 74,52 90,91 88,91 80,50 71,00 Firmaer 16,66 1,81 1,81 1,81 1,20 Total 170,52 160,87 161,87 132,31 115,2 Tabel 1 viser udviklingen i personalenormeringen inden for de seneste 4 kongresperioder. Den administrative struktur for Teknikernes Arbejdsløshedskasse (TAK) er i 2012 ændret. De 9 afdelingers a-kasse er nu inddelt i 3 enheder med hver sin leder. Der er fortsat a-kassemedarbejdere i alle afdelingerne, og TAK s forretningsfører er overordnet administrativ leder af hele TAK. Personaleoverenskomsterne Medarbejderne er omfattet af to overenskomster indgået med henholdsvis HK og det faglige personale. 11

13 Ved overenskomstfornyelsen for blev der i overenskomsten for det faglige personale aftalt et nyt lønsystem indeholdende 3 elementer, nemlig grundløn, personlig løn og eventuel jobbestemt løn. Ved overenskomstforhandlingerne aftales det, hvor stor en del af lønstigningen, der skal udmøntes i puljer til de individuelle løndele. Det nye lønsystem ligger i forlængelse af de beslutninger, som TL s kongres i 2008 anbefalede om at lønstrukturen i højere grad skulle matche det øvrige arbejdsmarked. Overenskomstforhandlingerne i 2011 blev en særdeles langstrakt affære og kunne først afsluttes for de faglige medarbejdere efter mellemkomst af mæglingsmand, udpeget af LO. For HK s vedkommende var der af HK fremsendt 1. strejkevarsel, og her blev der indgået forlig ved HK Danmarks (forbundets) mellemkomst. Det er HK s afdeling i København, der er den formelle overenskomstpart. Der er for begge overenskomsters vedkommende tale om 2-årige aftaler med udløb pr Honorarpolitik Beslutningen fra kongressen i 2008 om at eksterne honorarer til TL-aflønnede skal indbetales til TL er udmøntet af Hovedbestyrelsen. De respektive ansættelseskontrakter er ligeledes bragt i overensstemmelse med beslutningen. 12

14 FAGPOLITISK UDVALG (FPU) v. formand Johanne Gregersen Også i de forgangne 4 år har fagpolitik været højt på dagsordenen i Teknisk Landsforbund. Det er et vigtigt og meget spændende arbejde, hvor FPU har gået på med krum hals. Overenskomster Fornyelse af overenskomsterne er en meget vigtig del af FPU s arbejde. Hvert år har TL overenskomster til fornyelse på enten det private eller det offentlige område. I den seneste kongresperiode har størstedelen af overenskomsterne haft en kortere løbetid, hvorfor netop dette arbejde har været intenst. Siden 2008 har lønmodtagerne været hårdt presset af den økonomiske krise, så det er kun blevet til begrænsede forbedringer i overenskomsterne. På det private område er frihed grundlovsdag, længere barselsorlov, øget barselspension og seniorordninger nogle af forbedringerne. På det offentlige område er der tale om ganske små generelle stigninger og midler til kompetenceudvikling. Desuden har vi afværget øget og mere fleksibel arbejdstid samt såkaldt fleksible (individuelle) forhandlingsregler. I hele perioden har de tre karteludvalg - Industriudvalget, Kommunaludvalget og Statsudvalget - bistået FPU med konkret faglig viden samt deltaget i overenskomstforhandlingerne for hvert deres område. Kampen mod jobløn/funktionsløn - og for dækningsområdet Den måske største sejr i perioden har været, at TL ikke har accepteret jobløn/funktionsløn i nogen af vores overenskomster. Arbejdsgiverne har i samlet flok presset på for at få mulighed for at indgå aftaler uden højeste arbejdstid og betaling for overarbejde. Senest ved forhandlingerne af OK 2012, hvor HK Privat accepterede funktionsløn med en præcisering af dækningsområdet i deres del af Industriens Funktionæroverenskomst, mens TL afviste byttehandlen. Dybest set mener vi, at det arbejdsgiverne tilbød os var noget, som vi allerede har. Derfor var prisen for at få teksten moderniseret, så det stod tydeligere, at MVUuddannelsesområdet er omfattet af overenskomsten, alt for høj. Det at alle øvrige arbejdsgivere efterfølgende pressede TL yderligere på jobløn/funktionsløn og derved sendte overenskomstforhandlingerne i 2012 i Forligsinstitutionen og senere til sammenbrud, var blot endnu en pris, TL måtte betale for at undgå jobløn/funktionsløn. Se i øvrigt mere om overenskomstforhandlingerne under Det Faglige Område på side 16. Kompetenceudviklingsfonde På de fleste af Teknisk Landsforbunds overenskomstområder har man siden 2009 kunnet søge midler fra kompetenceudviklingsfondene. På nogle af overenskomstområderne administreres fondene centralt af en ekstern administrator, mens administrationen på andre overenskomstområder sker lokalt på virksomhederne. Det er derfor svært at tegne et præcist billede af, hvor mange teknikere der kommer på uddannelse, samt hvilke uddannelser der søges og gives tilskud til. 13

15 Med de sparsomme oplysninger vi har, ser det dog ud til, at flere teknikere godt kunne søge midler fra kompetenceudviklingsfondene. Fremadrettet vil vi gøre en ekstra indsats for at få det til at ske, så flere teknikere får den nødvendige efteruddannelse. TR-uddannelse En hjørnesten i hele TL s organisation er de tillidsvalgte, hvorfor det er vigtigt løbende at forny og justere TR-uddannelsen, som er placeret under FPU s ansvarsområde. Grunduddannelsen revideres og evalueres løbende, sådan at det hele tiden er en tidssvarende uddannelse. Der har i kongresperioden været 147 tillidsrepræsentanter på uddannelse. TL har medio 2012 i alt 303 tillidsrepræsentanter på arbejdspladserne, som yder en formidabel frivillig indsats for kollegaer og TL i dagligdagen. Herudover gennemføres en meget bred vifte af aktiviteter for de tillidsvalgte. Eksempelvis afholdes hvert år temakurser for tillidsvalgte, og en del tillidsrepræsentanter har gennemført længerevarende uddannelsesforløb akademiuddannelser på LO-skolen i Helsingør. Samtidigt afholder lokalafdelingerne kurser for de tillidsvalgte med fokus på dagligdagen og for at danne stærke netværk lokalt. I kongresperioden har sikkerhedsrepræsentanterne i øvrigt skiftet navn til arbejdsmiljørepræsentanter. Ændringen er også fulgt op af aktiviteter i afdelingerne. Pension Pension er af stor betydning for vores medlemmer. Vi skal derfor sikre bedst mulige pensionsforhold i overenskomsterne og hos pensionsudbyder. Vi følger udviklingen og undersøger kontinuerligt, om PFA, der er TL s pensionsudbyder, fortsat har det rigtige produkt til den rigtige pris. TL har opbygget et tæt samarbejde med PFA, og TL s afdelinger hjælper medlemmerne rundt i pensionsjunglen. TL har en bestyrelsespost i PFA, som fra 2008 har været besat af Gita Grüning. Der er afholdt utallige pensionsmøder, seniorkurser og 2 konferencer i samarbejde med tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i den forgangne kongresperiode. Samarbejds- og uddannelsesfonde/udviklingsfonde På flere af Teknisk Landsforbunds overenskomster er der udover en kompetenceudviklingsfond også en samarbejds- og uddannelsesfond/udviklingsfond. Der indbetales typisk 20 øre pr. arbejdstime til denne fond. Som regel er fondens overordnede formål styrkelse af det lokale samarbejde. De projekter, der skal - eller kan - støttes skal være paritetiske, hvilket vil sige, at der skal udvikles projekter, der er interessante - dels for Teknisk Landsforbunds medlemmer og dels for arbejdsgiverparten på det pågældende overenskomstområde. FPU nedsatte i 2011 en arbejdsgruppe til at give et overblik over mulige projekter, der kunne finansieres via disse. Projekterne præsenteres løbende for de relevante arbejdsgiverorganisationer ved møder i fondene. Samarbejde med andre organisationer TL har et tæt samarbejde med andre organisationer i flere forskellige sammenhænge. I CO-Industri forhandler TL sammen med de andre LO 14

16 medlemsorganisationer, og i flere tilfælde har vi samarbejdet med HK om eksempelvis kompetencefonde. Ved fornyelse af Danske Ark s overenskomst og udviklingen af et nyt lønsystem på området har TL i forbindelse med forhandlingerne et godt samarbejde med Arkitektforbundet. Derudover har TL samarbejds- og grænseaftaler med Metal og med El-forbundet, som danner udgangspunkt for løbende drøftelser og samarbejde med de to forbund. TL har også samarbejde med andre organisationer via medlemskab af BAT-kartellet. På det offentlige område er samarbejdet nu opbygget omkring Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) og Kommunale Tjenestemænds Organisationer (KTO). Lederinitiativer FPU har også særligt fokus på initiativer, der kunne styrke fundamentet hos de af vore medlemmer, der arbejder med ledelse, hvad enten det drejer sig om kompetenceudvikling, inspiration eller muligheden for netværk. I den forgangne kongresperiode har vi derfor både haft en dialog inden for LO og udviklet vores egne tiltag. En udløber heraf, projektlederuddannelsen, er en stor succes. I oktober 2011 afholdt TL et ledertræf med tre meget inspirerende oplægsholdere. I 2012 gennemfører vi et pilotprojekt om netværksdannelse for ledere. Afslutning Vi har nået et stykke på det fagpolitiske område, men der er meget at tage fat på endnu. Det er vigtigt at holde fast i at overenskomster er vigtige, kort sagt at der er brug for fagpolitiske målsætninger. Vi løfter opgaven i fællesskab, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke engagerede udvalgsmedlemmer og karteludvalg samt personalet i Faglig afdeling. Jeg ser frem til de næste års arbejde og glæder mig til - på kongressen - at høre nye ønsker og visioner, fra medlemmerne på det fagpolitiske område. 15

17 DET FAGLIGE OMRÅDE Faglig afdeling arbejder tæt sammen med Fagpolitisk Udvalg (FPU) og med lokalafdelingerne, hvor de allerfleste sager, som Faglig afdeling arbejder med, opstår. Det private område TL har følgende overenskomster med private arbejdsgiverorganisationer: Medlemmer af Dansk Arbejdsgiverforening (DA) DIO 1 (Funktionæroverenskomsten mellem CO-industri og DI) Dansk Byggeri TEKNIQ Dansk Erhverv Arbejdsgiver DIO 2 (tidl. HTS) Dansk Mode & Textil. Udenfor DA DS Håndværk og Industri Danske Ark Praktiserende Landinspektørers Forening (PLF) Kooperationen TIO-Teatrenes Interesseorganisation (tidl. BTS/FAST). Forhandling og overenskomstfornyelse Den store gruppe TL-overenskomster på det private område blev fornyet i Det gjaldt overenskomsten med DI (Industriens Funktionæroverenskomst mellem CO-industri og DI), Dansk Byggeri, TEKNIQ, Dansk Erhverv Arbejdsgiver, DIO 2, Dansk Mode & Textil, DS Håndværk & Industri samt Kooperationen. Alle for en 2- årig periode. Resultatet på industriens område mellem CO-industri og DI ved fornyelse af Industriens overenskomst (for timelønnede) og Industriens Funktionæroverenskomst kom - traditionen tro - til at danne model for resultaterne på de fleste øvrige områder. Der blev derfor gennemført en række næsten identiske krav med små afvigelser - i næsten alle overenskomster. I 2012 blev der udover den samme gruppe som ovenfor forhandlet ekstraordinært med Danske Ark, da overenskomsten i 2011 kun kom til at gælde for 1 år. Jobløn var et af de helt store punkter på dagsordenen. Det må ses som en sejr at TL ikke accepterede jobløn i nogen af de indgåede overenskomster. Resultatet på industriens område mellem CO-industri og DI om fornyelse af Industriens Overenskomst (for timelønnede) og Industriens Funktionæroverenskomst kom traditionen tro til at danne model for resultaterne på de fleste øvrige områder blot ikke TL s på områder. Med udgangspunkt i funktionæroverenskomsten indgået med DI, forsøgte Teknisk Landsforbund at få et forlig inden for samme økonomiske ramme. Arbejdsgiverorganisationerne var dog ikke enige i den ramme, der skulle/kunne forhandles ud fra. Det betød, at arbejdsgiverorganisationerne ikke ville forhandle noget ud over forliget mellem DI og CO-I uanset, om man på det pågældende overenskomstområde allerede havde elementer fra industriforliget. TL blev mødt 16

18 med krav om jobløn og mulighed for at indgå overenskomstfravigende aftaler direkte med den enkelte medarbejder. Disse krav ville TL ikke imødekomme. På den baggrund endte vi i forligsinstitutionen. Efter forgæves forsøg på et resultat i forligsinstitutionen blev overenskomsterne med Dansk Byggeri, Tekniq, Dansk Erhverv Arbejdsgiver, DIO 2 (tidl. HTS) og Dansk Mode & Textil omfattet af forligsmandens mæglingsforslag. Se mæglingsforslaget under de enkelte overenskomster. Herunder ses resultater af de enkelte overenskomster i kongresperioden: DIO 1 - Industriens Funktionæroverenskomst OK 2010 De vigtigste nyskabelser: Anciennitetskrav for indtrædelse i pensionsordningerne sænkes fra 9 til 2 måneder Ligelønsloven blev indarbejdet i overenskomsten. Sikrer synlighed og fagretlig behandling. Etablering af et ligelønsnævn til behandling i ligelønssager. Giver bedre og hurtigere behandling af denne komplicerede type sager. Endvidere gives bedre mulighed for at få udleveret oplysninger i forbindelse med opstart af ligelønssag. Grundlovsdag gøres til hel fridag. Får ikke betydning i overenskomstperioden. Forældreorlov udvides fra 9 til 11 uger. Hvoraf der øremærkes 4 uger til hver forælder (i alt 8 uger). Elever sikres ret til invalidepension, forsikring ved kritisk sygdom og dødsfaldssum. Satsforhøjelser for elever og praktikanter på 2,0% pr og 2,5% pr Ved opsigelse af funktionær, kan vedkommende ikke pålægges at afholde feriefridage i opsigelsesperioden. Tillidsrepræsentanter får ret til overarbejdsbetaling, når almindelig arbejdstid overskrides som følge af møder og andet arbejde, som ledelsen har iværksat. Vikardirektivet implementeres i overenskomsten i perioden. OK 2012 De vigtigste dele af resultatet i Industriens Funktionæroverenskomst var: Seniorordning. Fleksibel forældreorlov og højere maks. timebetaling. Forbedret barselspension. Pension af alle løndele (A-skattepligtige indkomst). Pension fra 18 år, dog ikke elever. Revision af teksten om pension i OK-perioden. Opsparing af selvvalgt uddannelse - maks. 6 uger. IKUF-uddannelse, når timelønnede er på arbejdsfordeling. Omlægning af administration af selvvalgt uddannelse. Rådgivning fra TEKSAM i uddannelsesarbejdet. Mulighed for lokalaftale om udvidet arbejdstid. Højere bidrag til Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond praktikpladskampagne Brug af elektroniske dokumenter til lønsedler/feriekort mv. 17

19 Dansk Byggeri OK 2010 Overenskomsten fulgte funktionæroverenskomsten indgået med DI. Yderligere ændringer var: Alene medarbejdere, der er medlem af TL har stemmeret ved valg af tillidsrepræsentant. I overenskomstperioden var der fælles udvalgsarbejde med PFA, hvor pensionsbestemmelserne blev gennemskrevet. Gennemskrivningerne erstattede de gældende pensionsbestemmelser. Nyoptagne virksomheder og tilpasningsforhandlinger. Reglerne om varierende ugentlig arbejdstid omskrives, så lokale parter kan fastlægge rammerne for de ugentlige arbejdstider. Reglerne for behandling af uoverensstemmelser skærpes, idet begæring om organisationsmøde skal være modparten i hænde senest én måned efter mæglingsmødets afholdelse. I forlængelse af forhandlingerne i 2010 var der enighed om, at sætte fokus på seniorpolitik med henblik på, at få medarbejderne til at blive længere på arbejdsmarkedet. Der var under drøftelserne enighed om, at det er meget individuelt, hvad der er væsentligt for at den enkelte føler sig tilskyndet til at blive på arbejdsmarkedet. På denne baggrund blev der sammen med HK og Dansk Byggeri udarbejdet en pjece, som danner grundlag for individuelle drøftelser og løsninger. Dansk Byggeri kontaktede i maj 2011 Teknisk Landsforbund, idet de ønskede at sammenskrive deres to funktionæroverenskomster med henholdsvis Teknisk Landsforbund og HK. Sammenskrivningen skulle alene være en teknisk sammenskrivning. Dansk Byggeri var med de øvrige medlemmer i BAT-kartellet i gang med en sådan sammenskrivning. Derudover ville en sammenskrivning lette administrationen for Dansk Byggeris medlemmer, da de så kun ville have én overenskomst at forholde sig til. Teknisk Landsforbund mente ikke, at tiden var til en sådan sammenskrivning, fordi arbejdsgiverne ikke ønskede at rette mindre ubalancer i forbindelse med dette arbejde, men gik efter laveste fællesnævner. OK 2012 Mæglingsforslaget i 2012 indeholdt følgende elementer af betydning for dette område: Seniorordning svarende til den på Industriens område. Fleksibel forældreorlov samt forhøjelse af den maksimale timesats under forældreorlov. Forhøjet pensionsbidrag under barselsorlov hæves. Brug af elektroniske dokumenter til lønsedler, feriekort mv. Opkrævningen til DA/LO Udviklingsfond hæves med 4 øre til i alt 40 øre pr. arbejdstime. Regulering af elevlønninger. TEKNIQ OK 2010 Overenskomsten fulgte funktionæroverenskomsten indgået med DI. Yderligere ændringer var: Alene medarbejdere, der er medlem af TL har stemmeret ved valg af tillidsrepræsentant. 18

20 I overenskomstperioden var der fælles udvalgsarbejde med PFA, hvor pensionsbestemmelserne blev gennemskrevet. Gennemskrivninger erstattede de gældende pensionsbestemmelser. Nyoptagne virksomheder og tilpasningsforhandlinger. Der nedsættes et udvalg, der løbende følger udviklingen i Teknikerpension. Der etableres et udvalg, der analyserer og drøfter overenskomst- og lovgivningsmæssige barrierer for ældres beskæftigelse. Hævelse af sats for anvendelse af eget befordringsmiddel. Reglerne for behandling af uoverensstemmelser skærpes, idet begæring om organisationsmøde skal være modparten i hænde senest én måned efter mæglingsmødets afholdelse. OK 2012 Mæglingsforslaget i 2012 indeholdt følgende elementer af betydning for dette område: Seniorordning svarende til den på Industriens område. Fleksibel forældreorlov samt forhøjelse af den maksimale timesats under forældreorlov. Forhøjet pensionsbidrag under barselsorlov hæves. Brug af elektroniske dokumenter til lønsedler, feriekort mv. Opkrævningen til DA/LO Udviklingsfond hæves med 4 øre til i alt 40 øre pr. arbejdstime. Regulering af elevlønninger. Dansk Erhverv Arbejdsgiver OK 2010 Overenskomsten fulgte funktionæroverenskomsten indgået med DI. Yderligere ændringer var: Nedsættelse af anciennitet for ret til barns første sygedag fra 12 til 9 måneder. Ret til frihed ved barns indlæggelse fra ansættelsestidspunktet, tidligere var der krav om 12 måneders anciennitet. Hvis pensionsordningen er en anden end Tekniker Pension, er der nu kun krav om 3 måneders anciennitet mod tidligere 9 måneder. Ved lokalaftale kan der laves overenskomstfravigende aftaler om arbejdstid, deltid og overarbejde. OK 2012 Mæglingsforslaget i 2012 indeholdt følgende elementer af betydning for dette område: Seniorordning svarende til den på Industriens område. Fleksibel forældreorlov samt forhøjelse af den maksimale timesats under forældreorlov. Forhøjet pensionsbidrag under barselsorlov hæves. Pension af alle løndele. Hurtigere sagsbehandling ved bortvisning. Brug af elektroniske dokumenter til lønsedler, feriekort mv. Opkrævningen til DA/LO Udviklingsfond hæves med 4 øre til i alt 40 øre pr. arbejdstime. Regulering af elevlønninger. Mulighed for udvidet arbejdstid dog kun hvis overenskomsten i forvejen giver mulighed for ved lokalaftale at fravige arbejdstidsreglerne. DIO 2 (tidligere HTS) 19

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND 2014 2014 4 2014 Teknikeroverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens

Læs mere

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DANSK EL-FORBUND SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DEF Kongres 2014 2 Karsten Borup. Elektrikeren 02/2010 Foto: Henrik Bjerregrav Indhold 5 Formandssekretariatets beretning 9 Medlemshvervning og medlemsorganisering

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere

Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten. En del af

Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten. En del af En del af Fødevareforbundet NNF C.F. Richs Vej 103 2000 Frederiksberg Telefon 3818 7272 Fax 3818 7200 E-mail okse@nnf.dk www.nnf.dk Børsen 1217 København K Telefon 3374 6000 Fax 3374 6080 E-mail info@danskerhverv.dk

Læs mere

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014 Brancheoverenskomst for vagtassistenter 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794654 verenskomst 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

ok14 privat bladet Så er forhandlingerne om dine vilkår i gang HVIS OG HVIS... MERE UDDANNELSE OG MODERNE OVERENSKOMSTER OK14

ok14 privat bladet Så er forhandlingerne om dine vilkår i gang HVIS OG HVIS... MERE UDDANNELSE OG MODERNE OVERENSKOMSTER OK14 1 I 2014 for ansatte i private virksomheder privat bladet HVIS OG HVIS... MERE UDDANNELSE OG MODERNE OVERENSKOMSTER OK14 Stort tema Sådan bygger du oven på dine kompetencer Arbejdstiden er blevet fleksibel

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

2. Produktivitets Kommissions rapport nr

2. Produktivitets Kommissions rapport nr 2. Produktivitets Kommissions rapport nr KAPITEL 1 OVERBLIK 5 KAPITEL 2 DET OFFENTLIGE OG PRIVATE OVERENSKOMSTSYSTEM 7 2.1 Forskelle på det offentlige og private overenskomstsystem 8 2.2 Den historiske

Læs mere

Lokalaftaler. En arbejdsretlig og arbejdsøkonomisk analyse. Bachelorafhandling for HA(jur.) 1. maj 2013 Jacob Bruun JB87557-529210

Lokalaftaler. En arbejdsretlig og arbejdsøkonomisk analyse. Bachelorafhandling for HA(jur.) 1. maj 2013 Jacob Bruun JB87557-529210 Lokalaftaler En arbejdsretlig og arbejdsøkonomisk analyse Bachelorafhandling for HA(jur.) 1. maj 2013 Jacob Bruun JB87557-529210 Vejledere: Ole Hasselbalch, Juridisk Institut Niels Westergård-Nielsen,

Læs mere

beretning flere medlemmer en spændende og UdvikLende arbejdsplads ti

beretning flere medlemmer en spændende og UdvikLende arbejdsplads ti de og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere medlemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på Uæ ere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere

Læs mere

FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport

FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport FOA: Pædagogisk sektor F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Statusrapport Årsmøde 2003 Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Grinsted Public a/s Layout og indhold:

Læs mere

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19 Nr. 2 - April 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Samfundskrisen Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7 Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER

FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER Hvad er? A-kasser (arbejdsløshedskasser) A-kasser er institutioner, hvis historie strækker sig tilbage til den danske models etableringsperiode. De nye fagforbund begyndte

Læs mere

Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Beretning for perioden 2012-2013

Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Beretning for perioden 2012-2013 Hovedorganisationen af Officerer i Danmark Beretning for perioden 2012-2013 Januar 2014 Indhold Indledning... 3 Overenskomst 2013... 3 Forsvarsforlig... 4 HR- strategi... 7 Organisation... 8 Medlemstal...

Læs mere

Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00

Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00 Nr. 4 - oktober 2014 Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-35 Regnskab 2013 for 3F København s. 36-39 Indkomne forslag s. 40-43 Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Den danske model i to varianter og i forandring

Den danske model i to varianter og i forandring Den danske model i to varianter og i forandring Af Herman Knudsen og Jens Lind Aalborg Universitet Indledning Ligesom begrebet det udviklende arbejde oprindeligt stammer fra den svenske fagbevægelse, var

Læs mere

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 nr. 1 januar 2009 En rummelig seniorpolitik Side 10-11 To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 To ekstra ugers uddannelse til alle Leder

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014 mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

2014-2017. Industriens. Organisationsaftaler

2014-2017. Industriens. Organisationsaftaler 2014-2017 Industriens Organisationsaftaler Organisationsaftaler 2014-2017 Indhold Indhold I. Industriens Overenskomst 7 Dækningsområde 7 Protokollat Vagt og Portner........................7 Protokollat

Læs mere

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede dende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere medlemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på edere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU November 2006 HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Nye tider i TDC? Spørgeskemaundersøgelsen om de Individuelle lønsamtaler 2006 Overenskomst

Læs mere

Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens. december 2012. HAST Kommunikation. Det Faglige Hus

Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens. december 2012. HAST Kommunikation. Det Faglige Hus Østerbrogade 17C 5600 Faaborg Tlf. 6265 1011 Mobil: 2081 1272 Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens væsentligste konkurrenter december 2012 Det Faglige Hus Generelt Det Faglige Hus (DFH) er en

Læs mere

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22 MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Oktober 2013 En god tillidsmand skal blandt andet være interesseret i at tale med andre mennesker og skal kunne respektere forskellige

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE Praktikpladskampagnen har skaffet flere lærlinge- og elevpladser og haft flere positive sidegevinster Af Dorthe Kragh Der er blevet plads til 142 ekstra lærlinge og elever,

Læs mere