Notat til Statsrevisorerne om orientering i forbindelse med Statsrevisorernes. Luxembourg og Bruxelles. September 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat til Statsrevisorerne om orientering i forbindelse med Statsrevisorernes. Luxembourg og Bruxelles. September 2013"

Transkript

1 Notat til Statsrevisorerne om orientering i forbindelse med Statsrevisorernes besigtigelsesrejse til Luxembourg og Bruxelles September 2013

2 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering i forbindelse med Statsrevisorernes besigtigelsesrejse til Luxembourg og Bruxelles 2. september 2013 RN 1903/13 OPSAMLING Notatet er et baggrundspapir til brug for Statsrevisorernes besøg ved EU-institutioner i Luxembourg og Bruxelles den september Formålet med notatet er at skitsere, hvordan EU s kontrol- og revisionsorganer samarbejder med de tilsvarende danske myndigheder og Rigsrevisionen. Notatet uddyber også Den Europæiske Revisionsrets og Rigsrevisionens revision af EU-midler og samarbejdet mellem de 2 institutioner (kap. I). Derudover berører notatet 3 områder: Folketingets og Europa-Parlamentets rolle i forbedringen af forvaltningen af EUmidler (kap. II). Revisionen skal tilføre værdi øget fokus på effekt (kap. III). Øget ansvarlighed i medlemslandene, better spending og øget transparens (kap. IV). Der henvises i notatet til programmet for besøget under de relevante kapitler.

3 2 I. Kontrol og revision af EU-midler 1. Kontrollen og revisionen af EU-midler foregår både på EU-niveau og nationalt niveau, jf. figur 1. Figur 1. Aktører i kontrollen og revisionen af EU-midler OLAF Europa- Parlamentet Budgetkontroludvalget INTERN KONTROL Europa- Kommissionen Danske forvaltningsmyndigheder Den Europæiske Revisionsret Rigsrevisionen EKSTERN REVISION Folketinget Statsrevisorerne Kilde: Rigsrevisionens tilvirkning. De blå kasser er EU-myndigheder, og de røde kasser er danske myndigheder. Europa-Kommissionen (herefter Kommissionen) og de danske forvaltningsmyndigheder samarbejder om den interne kontrol af EU-midler. Den Europæiske Revisionsret (herefter Retten) og Rigsrevisionen har til opgave at varetage den eksterne revision af EU-midler med hvert sit fokus. Retten rapporterer resultaterne af revisionen til Budgetkontroludvalget (CONT ofte kaldet CO- COBU fra den franske Commission du Contrôle Budgétaire) i Europa-Parlamentet (herefter Parlamentet). Rigsrevisionen rapporterer resultaterne af revisionen til Statsrevisorerne. Ved mistanke om svindel og svig med EU-midler overdrager Kommissionen og Retten sagen til OLAF, som er Kommissionens kontor for bekæmpelse af svig. Kommissionens kontrolbesøg i Danmark Kommissionen har gennemført et kontrolbesøg i Jylland i starten af juli i forbindelse med et projekt støttet af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF). Den interne kontrol af EU-midler 2. Den interne kontrol af EU-midler foretages både af Kommissionen og af de danske forvaltningsmyndigheder, som det fremgår af venstre side af figur 1. I Danmark kontrolleres og revideres alle EU-midler, der ud- eller indbetales af den danske stat af flere kontrolorganer. Dels kontrolleres midlerne af de respektive interne revisioner i NaturErhvervstyrelsen, SKAT og Finansministeriet, dels kontrolleres projektregnskaber af henholdsvis af en privat revisor (p.t. Deloitte) vedrørende landbrugsstøtte og EU-controllerenheden i NaturErhvervstyrelsen vedrørende strukturfondene.

4 3 3. På EU-niveau foretager Kommissionen regelmæssige kontrolbesøg hos de danske forvaltningsmyndigheder for at kontrollere myndighedernes administration af de EU-midler, der gives i støtte til Danmark. Kommissionen tager også i samarbejde med de nationale kontrol- og tilsynsmyndigheder på kontrolbesøg hos dem, der har modtaget støtte fra EU (fx en dansk landmand). Formålet er at følge den enkelte euro, der gives i støtte, fra den bliver udbetalt fra Kommissionen, til den havner hos den enkelte støttemodtager. 4. Kommissionen samarbejder med de interne revisioner og controllere i Danmark. Når Kommissionen besøger Danmark, anmelder den sine besøg direkte til forvaltningsmyndigheden, der orienterer Rigsrevisionen om det kommende revisionsbesøg. Kommissionen afrapporterer resultatet af kontrolbesøget til den relevante danske forvaltningsmyndighed. I de tilfælde, hvor Kommissionen har konstateret væsentlige fejl eller uregelmæssigheder, kan Kommissionen stille krav om tilbagebetaling af midler. 5. Rigsrevisionen deltager ikke i Kommissionens interne kontrolbesøg, men de respektive myndigheder orienterer Rigsrevisionen om resultatet af Kommissionens besøg og sender revisionsrapporter og relevant korrespondance til Rigsrevisionens orientering. Den eksterne revision af EU-midler 6. Den eksterne revision af EU-midler foretages både af Retten og af Rigsrevisionen, som det fremgår af højre side af figur 1. Retten er ansvarlig for den eksterne revision af EU s budget. Rigsrevisionen reviderer de EU-midler, der går via statsregnskabet. Rigsrevisionen koordinerer og deltager desuden i alle Rettens revisioner af EU-midler i Danmark. 7. Retten er EU s eksterne revisor og har til opgave at kontrollere, om EU s regnskab er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler. Ca. 80 % af EU-budgettet bliver udmøntet gennem delt forvaltning med medlemslandene. Derfor gennemfører Retten både revisionsbesøg hos Kommissionens institutioner og i medlemslandene. Resultaterne af Rettens arbejde bliver anvendt af Kommissionen, Parlamentet og Rådet samt af medlemsstaterne til at forbedre den økonomiske forvaltning af betalinger fra EU s budget. Yderligere information om Rettens organisation og opgaver findes i brochuren om Retten. Retten og Rigsrevisionen udfører 3 former for revision: Finansiel revision Giver regnskaberne i alt væsentlighed et retvisende billede? Juridisk-kritisk revision Er transaktionerne i overensstemmelse med bestemmelserne? Forvaltningsrevision Er forvaltningen sparsommelig, produktiv og effektiv? 8. Der er et tæt samarbejde mellem Retten og Rigsrevisionen, jf. boks 1. Når Retten besøger Danmark, går alle henvendelser fra Retten om revision af myndigheder eller private gennem Rigsrevisionen. Rigsrevisionen deltager i Rettens besøg for at holde sig orienteret om de sager, som Retten reviderer. BOKS 1. RETTENS BESØG I DANMARK I 2013 har der til dags dato været 2 revisionsbesøg fra Retten i Danmark. Rigsrevisionen deltager som udgangspunkt på det indledende og afsluttende møde, som Retten afholder med den reviderede myndighed. Fx deltog Rigsrevisionen i et revisionsbesøg i Danmark fra den februar Revisionsbesøget var et led i en forvaltningsrevision af integrationen af EU s vandpolitiske mål i den fælles landbrugspolitik. 9. I Rigsrevisionen er EU-revisionen samlet i ét kontor. Dette er gjort for at understøtte den specialistviden om de ofte komplicerede regelgrundlag, der ligger til grund for administrationen af EU-midler, som er nødvendig at have kendskab til ved revisionen af EU-midler.

5 4 Ud over at deltage i Rettens revisionsbesøg i Danmark gennemfører Rigsrevisionen også revisioner af EU-midler i Danmark, dvs. revision af de indtægter, som Danmark har modtaget fra EU (EU-indtægter), og de bidrag, som Danmark har betalt til EU (EU-udgifter). Revisionen danner grundlag for Rigsrevisionens EU-beretning, jf. boks 2, som afgives hvert år i november. Beretningen indeholder en erklæring om revisionen af EU-midler i Danmark. BOKS 2. RIGSREVISIONENS EU-BERETNING Formålet med EU-beretningen er at vurdere, om forvaltningen af EU-midler i Danmark samlet set fungerer tilfredsstillende. Den seneste EU-beretning havde fokus på 3 områder: Fødevareministeriets forvaltning af EU s landbrugsstøtteordninger, herunder administrationen af arealkontrollen og krydsoverensstemmelseskontrollen. Kommissionens underkendelser mod Danmark, og hvilke initiativer Fødevareministeriet havde taget for at mindske det beløbsmæssige omfang af underkendelserne. Effekten af lokale projekter, som modtager EU-støtte. Bornholm blev udvalgt som case, og det blev undersøgt, om der var opstillet effektmål for Regionalfonden, Landdistriktsfonden og Fiskerifonden, og om det var muligt at måle effekten af de givne tilskud. 10. Ud over EU-beretningen udarbejder Rigsrevisionen også erklæringer til statslige myndigheder. Rigsrevisionen udfærdiger i sin egenskab som statens revisor en revisionserklæring for de statslige myndigheder, når de har projekter, der støttes direkte gennem EU s forskellige programmer (7. rammeprogram, LIFE, Twinning m.fl.). Erklæringerne sendes til Kommissionen og indgår i resultaterne af Kommissionens interne kontrol. Rigsrevisionen har i 1. halvår 2013 udarbejdet 12 erklæringer og forventer at udarbejde yderligere 14 inden årets udgang. 11. Rigsrevisionen og Retten samarbejder også med de øvrige rigsrevisioner i EU gennem EU-Kontaktkomitéen. EU-Kontaktkomitéen er et centralt forum for videndeling og udvikling af revisionen med det formål at bidrage til forbedringen af administrationen af EU-midler i EU og medlemslandene. Rigsrevisionen har stort udbytte af deltagelsen i EU-Kontaktkomitéens aktiviteter. EU-Kontaktkomitéens medlemmer er EU s rigsrevisorer, der mødes 1-2 gange årligt. EU- Kontaktkomitéen støttes af et netværk af kontaktpersoner, der forbereder komitéens møder og driver arbejdsgrupper under EU-Kontaktkomitéen. Ud over arbejdsgrupper om bl.a. miljø, told og moms, den finansielle krise m.m. arrangeres også fælles revisioner, hvor flere rigsrevisioner samarbejder om en revision på tværs af landegrænser. Seneste eksempel er beretning nr. 2/2012 om Danmarks reduktion af CO 2 -udledningen, som blev afgivet til Statsrevisorerne i oktober Samarbejdet i EU-Kontaktkomitéen koordineres af Rigsrevisionens sekretariat, der også har ansvaret for at udarbejde de 2 notater årligt til Statsrevisorerne om Rettens årsberetning og Parlamentets dechargeafgørelse.

6 5 II. Folketingets og Parlamentets rolle i forbedringen af forvaltningen af EU-midler Relevant for besøget i CONT, Kommissionen og OLAF 12. Rigsrevisionen rapporterer som bekendt resultaterne af sin revision til Statsrevisorerne, som rapporterer til Folketinget. I lighed med dette rapporterer Retten resultaterne af sin revision til Parlamentet. Det mest centrale udvalg i Parlamentet i relation til Rettens arbejde er CONT. CONT undersøger, hvordan EU-budgettet bliver anvendt, om målene er opfyldt, og om de forskellige EU-programmer giver et tilfredsstillende udbytte. 13. Retten samarbejder også med OLAF. OLAF efterforsker svindel med EU-budgettet, korruption og alvorlige forseelser inden for EU s institutioner og udvikler Kommissionens politik for bekæmpelse af svig. Hvis Retten får mistanke om svig i forbindelse med sine revisioner eller via en ekstern kontakt, overdrages sagen til OLAF. OLAF samarbejder direkte med de danske myndigheder, fx SKAT og Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet. 14. Det er Statsrevisorernes og CONT s behandling af Rigsrevisionens og Rettens rapporter af resultaterne af revisionen, der sikrer, at administrationen følger op på revisionens anbefalinger, at procedurer og regler ændres m.m. Man kan sige, at den parlamentariske behandling betyder, at revisionsresultaterne får konsekvens. 15. Som nævnt i pkt. 7 administreres en stor del af EU s budget i delt forvaltning mellem EU og medlemslandene. Retten reviderer EU-budgettet som helhed og fokuserer ikke særligt på kvaliteten af administrationen i de enkelte lande. Retten har i de sidste mange år afgivet en samlet konklusion om, at de betalinger, EU udfører, er væsentligt fejlbehæftede. Kommissionen og Retten er af Parlamentet gentagne gange blevet opfordret til i højere grad at tydeliggøre, hvilke medlemslande der gør det godt, og hvilke der har problemer, for at Kommissionen kan fokusere særligt på de områder og lande, hvor de største problemer er, og indkredse og afhjælpe systematiske fejl. Der argumenteres for, at en mere målrettet indsats på de sagsområder eller lande/regioner, der har problemer, vil være givtigt i forhold til at nedbringe det samlede antal fejl. 16. På Statsrevisorernes møde med Europa- og Finansudvalgene den 1. marts 2013 blev det diskuteret, at der er mange fejl på områder, som både er reguleret af EU- og af national lovgivning. Parlamentet har opfordret Kommissionen til at undersøge, i hvor høj grad der findes overregulering, dvs. i hvilken udstrækning de nationale bestemmelser suppleret med EU-regler skaber unødigt store byrder for støttemodtagerne. Parlamentet opfordrer medlemslandene til i samarbejde med Kommissionen og Retten at indkredse unødigt komplicerede nationale regler med det formål at forenkle dem. Dette er en opgave, som ligger uden for revisionens område, men som Parlamentet og Folketinget kan løse.

7 6 III. Revisionen skal tilføre værdi øget fokus på effekt Relevant for besøget i Retten og Parlamentet 17. Både Retten og Rigsrevisionen har i dag fokus på, om administrationen af EU-midler foregår med så få fejl som muligt, og på, hvilke resultater der opnås med EU s midler. Eller med andre ord: Bliver der skabt mere værdi for borgerne? 18. Rigsrevisionen har siden 2008 årligt udarbejdet en beretning om revisionen af EU-midler i Danmark. Formålet med beretningen er at vurdere, om regnskabsforvaltningen af EUmidler i Danmark samlet set er tilfredsstillende. I de seneste år har beretningen ud over at undersøge, om der er en tilfredsstillende regnskabsforvaltning af EU-midlerne, også lagt vægt på at undersøge, hvad effekten har været af indsatsen fra de forskellige EU-fonde. Rigsrevisionen har haft særligt fokus på, om der er opstillet effektmål ved projektets start, effektmålenes betydning for indstilling af projekter, og om der er målt på effekterne i projekterne. 19. I beretningen om revisionen af EU-midler, der afgives til Statsrevisorerne i november 2013, har Rigsrevisionen udvalgt 3 områder, hvor der ses på effekten af EU-midlerne: Socialfondsprojekternes beskæftigelsesmæssige effekt, effekten af grøn vækst -initiativerne under Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne samt effekten af Skatteministeriets arbejde for at mindske fejlene i toldangivelserne. De foreløbige resultater af undersøgelsen viser, at der stadig er rum for forbedring i forhold til, hvordan der arbejdes med at skabe og dokumentere, at EU s midler har en effekt. 20. Kommissionen og Retten og interesserer sig også for effekten af EU-midlerne. Både Kommissionen og Retten har i løbet af de seneste år haft et stadigt større fokus på resultaterne af EU s udgiftsprogrammer efter i mange år primært at have fokuseret på, om de formelle regler var overholdt, og om de afsatte midler på EU s budget var blevet udbetalt i de enkelte medlemslande. EU s politiske beslutningstagere i Parlamentet og Rådet har også tilskyndet og støttet dette øgede fokus på resultater. Parlamentet har rost Retten for det øgede fokus på, hvilke resultater og effekter Kommissionen opnår. Parlamentet opfordrede i sin seneste dechargeafgørelse både Kommissionen og Retten til at fortsætte og udbygge arbejdet med rapportering om resultatopnåelse og effekt. 21. Boks 3 viser Rettens særberetninger om effekt. BOKS 3. RETTENS SÆRBERETNINGER OM EFFEKT Retten har i de seneste år udarbejdet særberetninger, som enten direkte eller indirekte har berørt, hvilken effekt og merværdi der er opnået med EU-støtten. I 2013 er der indtil videre offentliggjort: 7/2013 Har Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen givet EU merværdi i forhold til at reintegrere arbejdsløse? 5/2013 Er de EU-samhørighedsmidler, som anvendes på veje, givet godt ud? 4/2013 EU s samarbejde med Egypten på området regeringsførelse 3/2013 Har Marco Polo-programmerne været effektive med hensyn til at flytte trafik væk fra vejene? 1/2013 Har EU s støtte til fødevareindustrien effektivt og produktivt bidraget til at forøge værdien af landbrugsprodukter?

8 7 IV. Øget ansvarlighed i medlemslandene, better spending og øget transparens Relevant for besøget i Retten, Parlamentet og Kommissionen 22. Rettens og Rigsrevisionens øgede fokus på effekt er til dels en reaktion på et generelt større fokus på better spending. Særligt efter finanskrisen er der kommet øget fokus på, at EU s midler bruges bedst muligt, og at der kommer brugbare resultater ud af de projekter, som EU støtter. 23. Better spending er et politisk initiativ i forbindelse med reformen af EU-budgettet, der vil sætte fokus på at få mere for de samme penge, dvs. at få mest mulig merværdi ud af EUmidlerne. Det drejer sig ikke kun om at blive mere effektiv, men også om at blive bedre til at fokusere udgifterne i forhold til de politiske prioriteringer. Implementering af princippet om better spending vil forudsætte en øget koordinering på europæisk, nationalt og subnationalt plan. 24. Da udmøntningen af EU s budget i høj grad sker i medlemslandene, er better spending noget, der skal ske i et samarbejde mellem Kommissionen og de nationale myndigheder. Selv om Kommissionen har det samlede ansvar for hele EU s budget, er det vigtigt at sikre, at administrationen i medlemslandene er så god som muligt. Kommissionen har mulighed for at sanktionere og kræve tilbagebetaling, hvis der findes fejl i landenes administration, men det er også nødvendigt med et øget fokus på resultatskabelse og effekt for at opfylde ambitionen om better spending. 25. Grundet de mange fejl, som Retten finder i medlemslandenes administration, har der i en lang årrække været arbejdet med, hvordan medlemslandenes ansvarlighed kunne øges. Parlamentet har i mange år efterspurgt, at det blev et krav, at medlemslandenes myndigheder skulle udarbejde en erklæring til Kommissionen, hvori de garanterer for administrationen af midlerne. Dette har tidligere været et krav på landbrugsområdet, men fra 2013 gælder det også for strukturfondene og andre EU-midler. Erklæringerne skal revideres af en uafhængig revisor. I Danmark vil det være Deloitte og de interne revisioner, der fungerer som den uafhængige revisor i forbindelse med disse erklæringer. 26. Alle EU-lande har siden 2008 været forpligtet til at udarbejde en oversigt til Kommissionen over de EU-revisioner, der er gennemført i løbet af året. En undersøgelse fra den hollandske rigsrevision viser, at det kun er 14 ud af de 27 lande, der har valgt at offentliggøre oversigten over de gennemførte revisioner. Ydermere er de respektive oversigter udarbejdet ud fra forskellige skabeloner og indeholder forskellig information, hvilket gør det svært at danne sig et samlet indtryk af kvaliteten af administrationen af EU-midler i medlemslandene. 27. Det er Rigsrevisionens synspunkt, at en revisionserklæring på nationalt niveau som den, der er inkluderet i Rigsrevisionens EU-beretning øger gennemsigtigheden af kvaliteten af administrationen af EU-midler. På nuværende tidspunkt er der kun 4 lande (Danmark, Holland, Storbritannien og Sverige), der udarbejder en revisionserklæring om administrationen af EU-midler i landet. 28. I dette efterår påbegynder en arbejdsgruppe under EU-Kontaktkomitéen et arbejde, der skal undersøge mulighederne for at ensrette de 4 revisionserklæringer, der i dag udarbejdes, så de bliver nemmere at sammenligne, og undersøge, om flere lande kunne være interesserede i at lave en sådan erklæring. Lone Strøm

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01)

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01) 1.12.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 1 REVISIONSRETTEN I medfør af traktaterne (EKSF-traktatens artikel 45 C, stk. 4, EF-traktatens artikel 248, stk. 4, og Euratom-traktatens artikel 160 C,

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

EU s budget et overblik

EU s budget et overblik EU s budget et overblik Hvad bruges pengene til? Hvor kommer pengene fra? Hvordan vedtages budgettet? Hvordan bliver pengene brugt og kontrolleret? Hvordan aflægges der regnskab for anvendelsen af pengene?

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Årsrapport 2011 2007-2013 2007CB163PO057

Årsrapport 2011 2007-2013 2007CB163PO057 2007-2013 2007CB163PO057 Årsrapport 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelle data... 4 1.1 De strategiske mål for programmet... 4 2 Oversigt over gennemførelsen af det Operationelle Program... 9 2.1 Resultater

Læs mere

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Den almene boligsektors egenkontrol Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel: Den almene boligsektors egenkontrol

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Redegørelse 2008-2009 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V www.eogs.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

REGIONALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Årsrapport 2007

REGIONALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Årsrapport 2007 REGIONALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE Årsrapport 2007 1 DISPOSITION 1.0 INDLEDNING OG IDENTIFIKATION AF PROGRAMMET... 3 1.1 ÅRSRAPPORTERNES INDHOLD OG FORORDNINGSGRUNDLAG:...

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Styrket indsats mod skattely

Styrket indsats mod skattely Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse og skattelykonstruktioner November 2014 Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

Populærhåndbog om EU-Projekter

Populærhåndbog om EU-Projekter Populærhåndbog om EU-Projekter -En guide til den gode ansøgning September 2004 November 2004 EU-projekter 1. Indledning NordDanmarks EU-kontor har i den seneste tid oplevet en øget interesse fra de nordjyske

Læs mere

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc. Revisors ansvar Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.Aud Kandidata andling, November 2013 Aarhus School of Business and Social

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Sektoranalyse af erhvervsfremme

Sektoranalyse af erhvervsfremme STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: 1. april 2003 J. nr.: Fil-navn: Sektoranalyse af erhvervsfremme 0. Indledning Som led i strukturkommissionens arbejde er det blevet besluttet at gennemføre en række

Læs mere

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse Statsrevisorerne fremsender denne beretning

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse August 2014 BERETNING OM INDSATSEN OVER FOR HJEMLØSE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og hovedkonklusion...

Læs mere