Notat til Statsrevisorerne om orientering i forbindelse med Statsrevisorernes. Luxembourg og Bruxelles. September 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat til Statsrevisorerne om orientering i forbindelse med Statsrevisorernes. Luxembourg og Bruxelles. September 2013"

Transkript

1 Notat til Statsrevisorerne om orientering i forbindelse med Statsrevisorernes besigtigelsesrejse til Luxembourg og Bruxelles September 2013

2 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering i forbindelse med Statsrevisorernes besigtigelsesrejse til Luxembourg og Bruxelles 2. september 2013 RN 1903/13 OPSAMLING Notatet er et baggrundspapir til brug for Statsrevisorernes besøg ved EU-institutioner i Luxembourg og Bruxelles den september Formålet med notatet er at skitsere, hvordan EU s kontrol- og revisionsorganer samarbejder med de tilsvarende danske myndigheder og Rigsrevisionen. Notatet uddyber også Den Europæiske Revisionsrets og Rigsrevisionens revision af EU-midler og samarbejdet mellem de 2 institutioner (kap. I). Derudover berører notatet 3 områder: Folketingets og Europa-Parlamentets rolle i forbedringen af forvaltningen af EUmidler (kap. II). Revisionen skal tilføre værdi øget fokus på effekt (kap. III). Øget ansvarlighed i medlemslandene, better spending og øget transparens (kap. IV). Der henvises i notatet til programmet for besøget under de relevante kapitler.

3 2 I. Kontrol og revision af EU-midler 1. Kontrollen og revisionen af EU-midler foregår både på EU-niveau og nationalt niveau, jf. figur 1. Figur 1. Aktører i kontrollen og revisionen af EU-midler OLAF Europa- Parlamentet Budgetkontroludvalget INTERN KONTROL Europa- Kommissionen Danske forvaltningsmyndigheder Den Europæiske Revisionsret Rigsrevisionen EKSTERN REVISION Folketinget Statsrevisorerne Kilde: Rigsrevisionens tilvirkning. De blå kasser er EU-myndigheder, og de røde kasser er danske myndigheder. Europa-Kommissionen (herefter Kommissionen) og de danske forvaltningsmyndigheder samarbejder om den interne kontrol af EU-midler. Den Europæiske Revisionsret (herefter Retten) og Rigsrevisionen har til opgave at varetage den eksterne revision af EU-midler med hvert sit fokus. Retten rapporterer resultaterne af revisionen til Budgetkontroludvalget (CONT ofte kaldet CO- COBU fra den franske Commission du Contrôle Budgétaire) i Europa-Parlamentet (herefter Parlamentet). Rigsrevisionen rapporterer resultaterne af revisionen til Statsrevisorerne. Ved mistanke om svindel og svig med EU-midler overdrager Kommissionen og Retten sagen til OLAF, som er Kommissionens kontor for bekæmpelse af svig. Kommissionens kontrolbesøg i Danmark Kommissionen har gennemført et kontrolbesøg i Jylland i starten af juli i forbindelse med et projekt støttet af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF). Den interne kontrol af EU-midler 2. Den interne kontrol af EU-midler foretages både af Kommissionen og af de danske forvaltningsmyndigheder, som det fremgår af venstre side af figur 1. I Danmark kontrolleres og revideres alle EU-midler, der ud- eller indbetales af den danske stat af flere kontrolorganer. Dels kontrolleres midlerne af de respektive interne revisioner i NaturErhvervstyrelsen, SKAT og Finansministeriet, dels kontrolleres projektregnskaber af henholdsvis af en privat revisor (p.t. Deloitte) vedrørende landbrugsstøtte og EU-controllerenheden i NaturErhvervstyrelsen vedrørende strukturfondene.

4 3 3. På EU-niveau foretager Kommissionen regelmæssige kontrolbesøg hos de danske forvaltningsmyndigheder for at kontrollere myndighedernes administration af de EU-midler, der gives i støtte til Danmark. Kommissionen tager også i samarbejde med de nationale kontrol- og tilsynsmyndigheder på kontrolbesøg hos dem, der har modtaget støtte fra EU (fx en dansk landmand). Formålet er at følge den enkelte euro, der gives i støtte, fra den bliver udbetalt fra Kommissionen, til den havner hos den enkelte støttemodtager. 4. Kommissionen samarbejder med de interne revisioner og controllere i Danmark. Når Kommissionen besøger Danmark, anmelder den sine besøg direkte til forvaltningsmyndigheden, der orienterer Rigsrevisionen om det kommende revisionsbesøg. Kommissionen afrapporterer resultatet af kontrolbesøget til den relevante danske forvaltningsmyndighed. I de tilfælde, hvor Kommissionen har konstateret væsentlige fejl eller uregelmæssigheder, kan Kommissionen stille krav om tilbagebetaling af midler. 5. Rigsrevisionen deltager ikke i Kommissionens interne kontrolbesøg, men de respektive myndigheder orienterer Rigsrevisionen om resultatet af Kommissionens besøg og sender revisionsrapporter og relevant korrespondance til Rigsrevisionens orientering. Den eksterne revision af EU-midler 6. Den eksterne revision af EU-midler foretages både af Retten og af Rigsrevisionen, som det fremgår af højre side af figur 1. Retten er ansvarlig for den eksterne revision af EU s budget. Rigsrevisionen reviderer de EU-midler, der går via statsregnskabet. Rigsrevisionen koordinerer og deltager desuden i alle Rettens revisioner af EU-midler i Danmark. 7. Retten er EU s eksterne revisor og har til opgave at kontrollere, om EU s regnskab er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler. Ca. 80 % af EU-budgettet bliver udmøntet gennem delt forvaltning med medlemslandene. Derfor gennemfører Retten både revisionsbesøg hos Kommissionens institutioner og i medlemslandene. Resultaterne af Rettens arbejde bliver anvendt af Kommissionen, Parlamentet og Rådet samt af medlemsstaterne til at forbedre den økonomiske forvaltning af betalinger fra EU s budget. Yderligere information om Rettens organisation og opgaver findes i brochuren om Retten. Retten og Rigsrevisionen udfører 3 former for revision: Finansiel revision Giver regnskaberne i alt væsentlighed et retvisende billede? Juridisk-kritisk revision Er transaktionerne i overensstemmelse med bestemmelserne? Forvaltningsrevision Er forvaltningen sparsommelig, produktiv og effektiv? 8. Der er et tæt samarbejde mellem Retten og Rigsrevisionen, jf. boks 1. Når Retten besøger Danmark, går alle henvendelser fra Retten om revision af myndigheder eller private gennem Rigsrevisionen. Rigsrevisionen deltager i Rettens besøg for at holde sig orienteret om de sager, som Retten reviderer. BOKS 1. RETTENS BESØG I DANMARK I 2013 har der til dags dato været 2 revisionsbesøg fra Retten i Danmark. Rigsrevisionen deltager som udgangspunkt på det indledende og afsluttende møde, som Retten afholder med den reviderede myndighed. Fx deltog Rigsrevisionen i et revisionsbesøg i Danmark fra den februar Revisionsbesøget var et led i en forvaltningsrevision af integrationen af EU s vandpolitiske mål i den fælles landbrugspolitik. 9. I Rigsrevisionen er EU-revisionen samlet i ét kontor. Dette er gjort for at understøtte den specialistviden om de ofte komplicerede regelgrundlag, der ligger til grund for administrationen af EU-midler, som er nødvendig at have kendskab til ved revisionen af EU-midler.

5 4 Ud over at deltage i Rettens revisionsbesøg i Danmark gennemfører Rigsrevisionen også revisioner af EU-midler i Danmark, dvs. revision af de indtægter, som Danmark har modtaget fra EU (EU-indtægter), og de bidrag, som Danmark har betalt til EU (EU-udgifter). Revisionen danner grundlag for Rigsrevisionens EU-beretning, jf. boks 2, som afgives hvert år i november. Beretningen indeholder en erklæring om revisionen af EU-midler i Danmark. BOKS 2. RIGSREVISIONENS EU-BERETNING Formålet med EU-beretningen er at vurdere, om forvaltningen af EU-midler i Danmark samlet set fungerer tilfredsstillende. Den seneste EU-beretning havde fokus på 3 områder: Fødevareministeriets forvaltning af EU s landbrugsstøtteordninger, herunder administrationen af arealkontrollen og krydsoverensstemmelseskontrollen. Kommissionens underkendelser mod Danmark, og hvilke initiativer Fødevareministeriet havde taget for at mindske det beløbsmæssige omfang af underkendelserne. Effekten af lokale projekter, som modtager EU-støtte. Bornholm blev udvalgt som case, og det blev undersøgt, om der var opstillet effektmål for Regionalfonden, Landdistriktsfonden og Fiskerifonden, og om det var muligt at måle effekten af de givne tilskud. 10. Ud over EU-beretningen udarbejder Rigsrevisionen også erklæringer til statslige myndigheder. Rigsrevisionen udfærdiger i sin egenskab som statens revisor en revisionserklæring for de statslige myndigheder, når de har projekter, der støttes direkte gennem EU s forskellige programmer (7. rammeprogram, LIFE, Twinning m.fl.). Erklæringerne sendes til Kommissionen og indgår i resultaterne af Kommissionens interne kontrol. Rigsrevisionen har i 1. halvår 2013 udarbejdet 12 erklæringer og forventer at udarbejde yderligere 14 inden årets udgang. 11. Rigsrevisionen og Retten samarbejder også med de øvrige rigsrevisioner i EU gennem EU-Kontaktkomitéen. EU-Kontaktkomitéen er et centralt forum for videndeling og udvikling af revisionen med det formål at bidrage til forbedringen af administrationen af EU-midler i EU og medlemslandene. Rigsrevisionen har stort udbytte af deltagelsen i EU-Kontaktkomitéens aktiviteter. EU-Kontaktkomitéens medlemmer er EU s rigsrevisorer, der mødes 1-2 gange årligt. EU- Kontaktkomitéen støttes af et netværk af kontaktpersoner, der forbereder komitéens møder og driver arbejdsgrupper under EU-Kontaktkomitéen. Ud over arbejdsgrupper om bl.a. miljø, told og moms, den finansielle krise m.m. arrangeres også fælles revisioner, hvor flere rigsrevisioner samarbejder om en revision på tværs af landegrænser. Seneste eksempel er beretning nr. 2/2012 om Danmarks reduktion af CO 2 -udledningen, som blev afgivet til Statsrevisorerne i oktober Samarbejdet i EU-Kontaktkomitéen koordineres af Rigsrevisionens sekretariat, der også har ansvaret for at udarbejde de 2 notater årligt til Statsrevisorerne om Rettens årsberetning og Parlamentets dechargeafgørelse.

6 5 II. Folketingets og Parlamentets rolle i forbedringen af forvaltningen af EU-midler Relevant for besøget i CONT, Kommissionen og OLAF 12. Rigsrevisionen rapporterer som bekendt resultaterne af sin revision til Statsrevisorerne, som rapporterer til Folketinget. I lighed med dette rapporterer Retten resultaterne af sin revision til Parlamentet. Det mest centrale udvalg i Parlamentet i relation til Rettens arbejde er CONT. CONT undersøger, hvordan EU-budgettet bliver anvendt, om målene er opfyldt, og om de forskellige EU-programmer giver et tilfredsstillende udbytte. 13. Retten samarbejder også med OLAF. OLAF efterforsker svindel med EU-budgettet, korruption og alvorlige forseelser inden for EU s institutioner og udvikler Kommissionens politik for bekæmpelse af svig. Hvis Retten får mistanke om svig i forbindelse med sine revisioner eller via en ekstern kontakt, overdrages sagen til OLAF. OLAF samarbejder direkte med de danske myndigheder, fx SKAT og Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet. 14. Det er Statsrevisorernes og CONT s behandling af Rigsrevisionens og Rettens rapporter af resultaterne af revisionen, der sikrer, at administrationen følger op på revisionens anbefalinger, at procedurer og regler ændres m.m. Man kan sige, at den parlamentariske behandling betyder, at revisionsresultaterne får konsekvens. 15. Som nævnt i pkt. 7 administreres en stor del af EU s budget i delt forvaltning mellem EU og medlemslandene. Retten reviderer EU-budgettet som helhed og fokuserer ikke særligt på kvaliteten af administrationen i de enkelte lande. Retten har i de sidste mange år afgivet en samlet konklusion om, at de betalinger, EU udfører, er væsentligt fejlbehæftede. Kommissionen og Retten er af Parlamentet gentagne gange blevet opfordret til i højere grad at tydeliggøre, hvilke medlemslande der gør det godt, og hvilke der har problemer, for at Kommissionen kan fokusere særligt på de områder og lande, hvor de største problemer er, og indkredse og afhjælpe systematiske fejl. Der argumenteres for, at en mere målrettet indsats på de sagsområder eller lande/regioner, der har problemer, vil være givtigt i forhold til at nedbringe det samlede antal fejl. 16. På Statsrevisorernes møde med Europa- og Finansudvalgene den 1. marts 2013 blev det diskuteret, at der er mange fejl på områder, som både er reguleret af EU- og af national lovgivning. Parlamentet har opfordret Kommissionen til at undersøge, i hvor høj grad der findes overregulering, dvs. i hvilken udstrækning de nationale bestemmelser suppleret med EU-regler skaber unødigt store byrder for støttemodtagerne. Parlamentet opfordrer medlemslandene til i samarbejde med Kommissionen og Retten at indkredse unødigt komplicerede nationale regler med det formål at forenkle dem. Dette er en opgave, som ligger uden for revisionens område, men som Parlamentet og Folketinget kan løse.

7 6 III. Revisionen skal tilføre værdi øget fokus på effekt Relevant for besøget i Retten og Parlamentet 17. Både Retten og Rigsrevisionen har i dag fokus på, om administrationen af EU-midler foregår med så få fejl som muligt, og på, hvilke resultater der opnås med EU s midler. Eller med andre ord: Bliver der skabt mere værdi for borgerne? 18. Rigsrevisionen har siden 2008 årligt udarbejdet en beretning om revisionen af EU-midler i Danmark. Formålet med beretningen er at vurdere, om regnskabsforvaltningen af EUmidler i Danmark samlet set er tilfredsstillende. I de seneste år har beretningen ud over at undersøge, om der er en tilfredsstillende regnskabsforvaltning af EU-midlerne, også lagt vægt på at undersøge, hvad effekten har været af indsatsen fra de forskellige EU-fonde. Rigsrevisionen har haft særligt fokus på, om der er opstillet effektmål ved projektets start, effektmålenes betydning for indstilling af projekter, og om der er målt på effekterne i projekterne. 19. I beretningen om revisionen af EU-midler, der afgives til Statsrevisorerne i november 2013, har Rigsrevisionen udvalgt 3 områder, hvor der ses på effekten af EU-midlerne: Socialfondsprojekternes beskæftigelsesmæssige effekt, effekten af grøn vækst -initiativerne under Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne samt effekten af Skatteministeriets arbejde for at mindske fejlene i toldangivelserne. De foreløbige resultater af undersøgelsen viser, at der stadig er rum for forbedring i forhold til, hvordan der arbejdes med at skabe og dokumentere, at EU s midler har en effekt. 20. Kommissionen og Retten og interesserer sig også for effekten af EU-midlerne. Både Kommissionen og Retten har i løbet af de seneste år haft et stadigt større fokus på resultaterne af EU s udgiftsprogrammer efter i mange år primært at have fokuseret på, om de formelle regler var overholdt, og om de afsatte midler på EU s budget var blevet udbetalt i de enkelte medlemslande. EU s politiske beslutningstagere i Parlamentet og Rådet har også tilskyndet og støttet dette øgede fokus på resultater. Parlamentet har rost Retten for det øgede fokus på, hvilke resultater og effekter Kommissionen opnår. Parlamentet opfordrede i sin seneste dechargeafgørelse både Kommissionen og Retten til at fortsætte og udbygge arbejdet med rapportering om resultatopnåelse og effekt. 21. Boks 3 viser Rettens særberetninger om effekt. BOKS 3. RETTENS SÆRBERETNINGER OM EFFEKT Retten har i de seneste år udarbejdet særberetninger, som enten direkte eller indirekte har berørt, hvilken effekt og merværdi der er opnået med EU-støtten. I 2013 er der indtil videre offentliggjort: 7/2013 Har Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen givet EU merværdi i forhold til at reintegrere arbejdsløse? 5/2013 Er de EU-samhørighedsmidler, som anvendes på veje, givet godt ud? 4/2013 EU s samarbejde med Egypten på området regeringsførelse 3/2013 Har Marco Polo-programmerne været effektive med hensyn til at flytte trafik væk fra vejene? 1/2013 Har EU s støtte til fødevareindustrien effektivt og produktivt bidraget til at forøge værdien af landbrugsprodukter?

8 7 IV. Øget ansvarlighed i medlemslandene, better spending og øget transparens Relevant for besøget i Retten, Parlamentet og Kommissionen 22. Rettens og Rigsrevisionens øgede fokus på effekt er til dels en reaktion på et generelt større fokus på better spending. Særligt efter finanskrisen er der kommet øget fokus på, at EU s midler bruges bedst muligt, og at der kommer brugbare resultater ud af de projekter, som EU støtter. 23. Better spending er et politisk initiativ i forbindelse med reformen af EU-budgettet, der vil sætte fokus på at få mere for de samme penge, dvs. at få mest mulig merværdi ud af EUmidlerne. Det drejer sig ikke kun om at blive mere effektiv, men også om at blive bedre til at fokusere udgifterne i forhold til de politiske prioriteringer. Implementering af princippet om better spending vil forudsætte en øget koordinering på europæisk, nationalt og subnationalt plan. 24. Da udmøntningen af EU s budget i høj grad sker i medlemslandene, er better spending noget, der skal ske i et samarbejde mellem Kommissionen og de nationale myndigheder. Selv om Kommissionen har det samlede ansvar for hele EU s budget, er det vigtigt at sikre, at administrationen i medlemslandene er så god som muligt. Kommissionen har mulighed for at sanktionere og kræve tilbagebetaling, hvis der findes fejl i landenes administration, men det er også nødvendigt med et øget fokus på resultatskabelse og effekt for at opfylde ambitionen om better spending. 25. Grundet de mange fejl, som Retten finder i medlemslandenes administration, har der i en lang årrække været arbejdet med, hvordan medlemslandenes ansvarlighed kunne øges. Parlamentet har i mange år efterspurgt, at det blev et krav, at medlemslandenes myndigheder skulle udarbejde en erklæring til Kommissionen, hvori de garanterer for administrationen af midlerne. Dette har tidligere været et krav på landbrugsområdet, men fra 2013 gælder det også for strukturfondene og andre EU-midler. Erklæringerne skal revideres af en uafhængig revisor. I Danmark vil det være Deloitte og de interne revisioner, der fungerer som den uafhængige revisor i forbindelse med disse erklæringer. 26. Alle EU-lande har siden 2008 været forpligtet til at udarbejde en oversigt til Kommissionen over de EU-revisioner, der er gennemført i løbet af året. En undersøgelse fra den hollandske rigsrevision viser, at det kun er 14 ud af de 27 lande, der har valgt at offentliggøre oversigten over de gennemførte revisioner. Ydermere er de respektive oversigter udarbejdet ud fra forskellige skabeloner og indeholder forskellig information, hvilket gør det svært at danne sig et samlet indtryk af kvaliteten af administrationen af EU-midler i medlemslandene. 27. Det er Rigsrevisionens synspunkt, at en revisionserklæring på nationalt niveau som den, der er inkluderet i Rigsrevisionens EU-beretning øger gennemsigtigheden af kvaliteten af administrationen af EU-midler. På nuværende tidspunkt er der kun 4 lande (Danmark, Holland, Storbritannien og Sverige), der udarbejder en revisionserklæring om administrationen af EU-midler i landet. 28. I dette efterår påbegynder en arbejdsgruppe under EU-Kontaktkomitéen et arbejde, der skal undersøge mulighederne for at ensrette de 4 revisionserklæringer, der i dag udarbejdes, så de bliver nemmere at sammenligne, og undersøge, om flere lande kunne være interesserede i at lave en sådan erklæring. Lone Strøm

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012 Juni 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde.

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde. Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde December 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Den Europæiske

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012. December 2013

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012. December 2013 Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012 December 2013 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012 10. december 2013

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Statsrevisorerne 2005-06 Beretning nr. 17 Rigsrevisors fortsatte notat af 13. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel August 2012 RIGSREVISORS

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 6. februar 2004 RN SEKR01/04

RIGSREVISIONEN København, den 6. februar 2004 RN SEKR01/04 RIGSREVISIONEN København, den 6. februar 2004 RN SEKR01/04 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning, revisionserklæring og særberetninger for regnskabsåret 2002

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Juni 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning nr. 17/05)

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2010 om

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12.

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets

Læs mere

Revisionsordninger i offentlig revision. April 2013. rigsrevisionen. rigsrevisionen

Revisionsordninger i offentlig revision. April 2013. rigsrevisionen. rigsrevisionen Revisionsordninger i offentlig revision April 2013 rigsrevisionen rigsrevisionen REVISIONSORDNINGER I OFFENTLIG REVISION 1 Revisionsordninger i offentlig revision har det overordnede ansvar for revisionen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den parlamentariske kontrol En del af den demokratiske kontrol hvordan? Rigsrevisionens opgaver og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012. November 2013

Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012. November 2013 Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 November 2013 BERETNING OM REVISIONEN AF EU-MIDLER I DANMARK I 2012 Indholdsfortegnelse I. Erklæring om EU-midler i Danmark i

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. september 2013

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2013 om SKATs indsats

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet December 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Evaluering af statslige evalueringer

Evaluering af statslige evalueringer Evaluering af statslige evalueringer Agenda Baggrund Undersøgelse af statslige evalueringer Effektundersøgelser Nogle eksempler Aktuelle udfordringer hvor er vi på vej hen? 2 Revisionsordningen i Danmark

Læs mere

Rigsrevisionen, digitalisering og dokumentation Statens Arkiver den 5. november 2014 v/rigsrevisor Lone Strøm

Rigsrevisionen, digitalisering og dokumentation Statens Arkiver den 5. november 2014 v/rigsrevisor Lone Strøm Rigsrevisionen, digitalisering og dokumentation Statens Arkiver den 5. november 2014 v/rigsrevisor Lone Strøm Offentlig revision Folketinget Finansudvalget Øvrige politiske udvalg De af Folketinget valgte

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde August 2014 BERETNING OM DANMARKS UDNYTTELSE AF TILSKUD FRA EU S FONDE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Landbo Syd. Krydsoverensstemmelse 2014. 20. Oktober 2014

Landbo Syd. Krydsoverensstemmelse 2014. 20. Oktober 2014 Landbo Syd Krydsoverensstemmelse 2014 20. Oktober 2014 Kodeks for det gode kontrolbesøg Vibeke Højbjerg Enhed for Landbrugskontrol 20. Oktober 2014 Kontrolstrategi 2013-16 6 strategiske indsatsområder

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2014

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2014 Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2014 med organets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg T (+352) 4938 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 168 Offentligt Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) Notat J.nr. 2010-221-0034 Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen Maj 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om grænsekontrollen (beretning nr. 4/04) 28. april 2008 RN A307/08

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne November 2007 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk RAPPORT 25. MARTS 2015 Antikorruptionsberetning 2014 rødekors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Aktuelle Korruptionssager... 4 2.1 Zimbabwe (C1029)... 4 2.2 Uganda (C1290)... 4 2.3 Guinea (C1298)... 4 2.4

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 EU s bankunion Sammenfatning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om satsreguleringspuljen (beretning nr. 3/02) I. Indledning 1. I mit notat i henhold

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V.

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V. Erhvervsstyrelsen carsor@erst.dk miasim@erst.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 M O B I L + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 C P H

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03)

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet,

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

Årsrapport om åbenhedsregistrets aktiviteter 2014. forelagt af generalsekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen.

Årsrapport om åbenhedsregistrets aktiviteter 2014. forelagt af generalsekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen. Årsrapport om åbenhedsregistrets aktiviteter 2014 forelagt af generalsekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen for Europa-Parlamentets næstformand Sylvie Guillaume og Kommissionens førstenæstformand,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om misbrug af bistandsmidler under programmet for national forsoning og opbygning af civilsamfundet i Burma (kanaliseret via Den Danske Burma Komité) Juni 2011 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006 RIGSREVISIONEN København, den 23. maj 2006 RN A606/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om midtvejsstatus for udredningsarbejdet mv. om Banedanmark I. Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig på deres

Læs mere

Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020

Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020 INFORMATIONSMØDE Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020 - for jer der vil bidrage til udvikling af lokalsamfundet Afdelingschef Christian Lützen Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 Notat (nr. 2) til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger August 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Tilskud via Lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder Mørke 28. august 2012 Program Introduktion til LAG (eventuelt!) Introduktion til kommende

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Rigsrevisionens virksomhed i 2013. April 2014

Rigsrevisionens virksomhed i 2013. April 2014 Rigsrevisionens virksomhed i 2013 April 2014 RIGSREVISIONENS VIRKSOMHED I 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Rigsrevisionen... 2 Faglige og økonomiske resultater Målopfyldelse i 2013... 7 Fordelingen

Læs mere

Statsrevisorernes sekretariat Christiansborg 1240 København K

Statsrevisorernes sekretariat Christiansborg 1240 København K Skatteministeren Statsrevisorernes sekretariat Christiansborg 1240 København K Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR-nr. 17146815 EAN-nr. 5798000033757 www.skm.dk

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Revision af pengeinstitutter

Revision af pengeinstitutter Revision af pengeinstitutter Hvor meget information kan en revisor overskue? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/2014 1 Hovedkonklusioner Det overordnede mål med ekstern revision af finansielle

Læs mere

Den Europæiske Revisionsret. Håndbog i finansiel revision og. juridisk-kritisk revision

Den Europæiske Revisionsret. Håndbog i finansiel revision og. juridisk-kritisk revision Den Europæiske Revisionsret 2012 Håndbog i finansiel revision og juridisk-kritisk revision DA 2 Oversigt HÅNDBOG I FINANSIEL REVISION OG JURIDISK-KRITISK REVISION OVERSIGT HÅNDBOG I FINANSIEL REVISION

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen Analyse 23. marts 215 Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi Af Nicolai Kaarsen Hvilke politiske temaer optager danskerne, hvordan har det ændret sig over tid og hvad er sammenhængen

Læs mere