Metadata, langtidsbevaring af e-arkivalier og LO-fagforbundenes elektroniske informationssystemer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metadata, langtidsbevaring af e-arkivalier og LO-fagforbundenes elektroniske informationssystemer"

Transkript

1 Metadata, langtidsbevaring af e-arkivalier og LO-fagforbundenes elektroniske informationssystemer Af Jesper Jørgensen Abstract Med udgangspunkt i begreberne metadata og langtidsbevaring af e-arkivalier og af resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse af de danske LO-fagforbunds e-systemer forsøges det at besvare problemstillingerne: Lever forbundene op til standarderne? Og kan der forventes at være tilstrækkelig metadata til at sikre en tilfredsstillende langtidsbevaring af forbundenes e-arkivalier? Af undersøgelsen tegner der sig for det første et billede af, at de mindre forbund endnu ikke benytter sig af e-systemer; at de mellemstore forbund har udvidede e-registre i form af medlems- og a-kassesystemer; og at de store forbund har EDH/ESDH. For det andet kan man konkludere, at der på nær et par store forbund er en klar tendens til at vælge standardløsninger (fx FESD-systemer), der må vurderes som den bedste garant for tilstrækkelig metadata. Til gengæld forfølges en anden bevaringsstrategi, end den der anbefales på området, hvilket kan gøre bevaringen af den fremtidige, historiske kildemasse vanskelig. Jesper Jørgensen, arkivar, cand.mag. og MA, Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, Indledning Kulturministeriets Privatarkivudvalg under ledelse af Statens Arkiver har i september 2007 udarbejdet en redegørelse om indsamling, bevaring og tilgængeliggørelse af private e-arkivalier. Hovedpointen er, at vi står over for store problemer, der skal løses, hvis ikke uerstattelige dele af den danske kulturarv skal gå til grunde. Der er så at sige udfordringer hele vejen rundt. Arkivinstitutionerne mangler viden, praktiske erfaringer og resurser. Og mindst lige så slemt; de private arkivskabere, der formentlig skal betale gildet, mangler motivationen for at gå ind i det (Redegørelse til Privatarkivudvalget, ). Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv (herefter ABA), hvor jeg selv er ansat som arkivar, står derfor ikke alene med udfordringerne i forbindelse med langtidsbevaring af elektroniske arkivalier. Problemstillingerne er til gengæld heller ikke nye, da overgangen til elektronisk tekstbehandling allerede tog fart i 1980 erne og blev den dominerende form for tekstproduktion i løbet af 1990 erne, men først i 2007 har ABA modtaget det første e-arkiv i form af et elektronisk dokumenthåndteringssystem (EDH). Derved er udfordringerne for ABA gået fra at være teoretiske til nu også at være praktiske og nærværende. Selvom vi længe har vidst, at også fagbevægelsen gradvist har taget flere og flere e-systemer i brug i deres daglige virksomhed, så har vi ikke haft megen eksakt viden om disse systemer og deres indhold. Dansk Biblioteksforskning årg. 4, nr. 3,

2 Det er der flere gode grunde til, men én af dem er, at ABA ikke tidligere har indhentet den type af viden, da det ikke har været ambitionen at påvirke arkivdannelsen i organisationerne. Problemet er imidlertid, at denne praksis kan have mere vidtrækkende konsekvenser for bevaringen af e-arkiver end for bevaring af papirarkiver, fordi en tilfredsstillende langtidsbevaring af e-arkivalier kræver betydelig mere af organisationerne end tidligere. De nye krav handler dels om implementering af e-systemer og procedurer for omgangen med disse, hvilket ikke vil blive forfulgt yderligere her. Dels knytter det an til metadata og bevaringsstrategier, der berører den mere tekniske side af sagen og er fokuspunkter her i artiklen. Metadata er en kompleks størrelse og kan bruges i mange sammenhænge. Afgørende er det, at der til e-dokumenter skal være tilknyttet metadata om en række forhold for, at de kan langtidsbevares som e-arkivalier med autenticiteten i behold. Man kan således sige, at metadata er fundamentet i dokumentationen af e-arkiver og e-arkivalier (Hansen, 1999). Uden metadata vil det ikke være muligt at genskabe samt vurdere dokumenterne i deres organisatoriske og historiske sammenhæng. Alternativet er i værste fald, at eftertiden vil stå uden brugbare kilder til fagbevægelsens historie fra midten af 1990 erne og frem. Sikringen af tilstrækkelig metadata er ikke en opgave, som ABA kan eller skal løfte alene. Der er grund til at have en vis tiltro til, at både producenter af e-systemer, andre dokumentstyrings- og arkivaktører samt vedtagne standarder på området vil påvirke vores arkivskabere i en positiv retning, men vi skal have den fornødne viden for at kunne agere i feltet og for at kunne tilbyde tilfredsstillende og relevante løsninger. Et skridt på vejen må være, at få overblik over problemets omfang både teoretisk og praktisk. Dernæst må situationen vurderes i forhold til best practice på området, nationalt og internationalt. Konkret vil jeg her i artiklen, på baggrund af en diskuterende gennemgang af de teoretiske problemstillinger bag begreberne metadata og langtidsbevaring i relation til e-dokumenter/-arkivalier, præsentere resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse af LOfagforbundenes e-systemer og forsøge at besvare følgende spørgsmål: 1) Lever LO-fagforbundene op til standarderne på området? 2) Kan der forventes at være tilstrækkelig metadata til at sikre en tilfredsstillende langtidsbevaring af forbundenes fremtidige e-arkivalier? 1 Dokumentstyringsmetadata 2 Udbredelsen af den elektroniske tekstbehandling har været massiv inden for de sidste år. Størstedelen af den dokumentariske information inden for al form for virksomhed skabes i dag i et elektronisk format. Håndteringen af alle disse e-dokumenter har imidlertid ikke fulgt med udviklingen. Alt for mange steder bliver e-dokumenter håndteret efter en ukontrolleret ad hoc-praksis, der ikke tager højde for e-dokumenters særlige egenskaber og behovet for kontrolleret tildeling af metadata. Konsekvensen er mange steder en kaotisk opfyldning af filservere, hvor ukontrollerede kopier og forskellige versioner af dokumenter ligger mellem hinanden, og hvor opbygningen af virksomhedens viden derfor ikke følger mængden af data, der produceres. Med henvisning til den internationale standard for dokumentstyring, ISO 15489, kan dette ikke betragtes som god virksomhedspraksis (Morelli, 2007, s. 17f). Netop standarder har været svaret på de udfordringer, der er opstået med den øgede produktion af e- dokumenter. Standarder skulle kunne sikre interoperabilitet og effektiv udnyttelse af altid sparsomme resurser populært sagt reducere genopdagelsen af hjulet -syndromet (Pember, 2006, s. 23f). Det er dog et forholdsvist nyt fænomen inden for feltet. Først i 2001 lancerede International Organization for Standardization (ISO) ISO 15489, der bl.a. beskriver dokumentets livscyklus, dets karakteristika, autenticitet, pålidelighed, integritet og anvendelse. Ligeledes beskrives processerne bag dokumenthåndteringen: klassifikation, indeksering, tesaurus, opbevaringsperioder, adgang til dokumenter m.m. samt selve systemet bag dokumenthåndteringen. Målet er at sikre kvalitet i virksomheders omgang med dokumenter (Marker, Nymand, Pedersen, 2001). Der er siden hen arbejdet på en standard for dokumentstyringsmetadata, ISO 23081, der refererer til ISO Indtil videre er der udkommet Part 1: Principles (ISO, 2006) og Part 2: Conceptual and implementation issues (ISO, 2007), der tilsammen ifølge ISO skulle give et godt grundlag for en fornuftig metadataproduktion. For Danmarks vedkommende behandles standarder for dokumentstyringsmetadata for det offentliges vedkommende gennem FESD-projektet (Fællesof- 6

3 fentlig Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering) under Projekt Digital Forvaltning (Se Om FESD, ). FESD-standarderne baserer sig bl.a. på Noark-4, som jeg vil komme nærmere ind på i analysedelen. På europæisk plan foregår standardiseringsarbejdet i DLM-Forum (Document Lifecycle Management), der er i gang med udviklingen af 2. udgave af Model Requirements for the management of electronic documents (MoReq2), hvorunder krav til metadata figurerer som et selvstændigt kapitel (MoReq2 Scoping Rapport, Version 3, Februar 2006). MoReq inddrages også i FESD. Kendetegnende for projekterne er, at de bygger på en opfattelse af, at e-dokumentet skal håndteres i e-systemer ved hjælp af bl.a. metadata igennem hele dets livscyklus. Livscyklusopfattelsen relaterer til record continuum -tænkningen, men baserer sig på både kustodiale (custodial) og post-kustodiale principper. Arkivmetadata Ifølge Frank Upward (1996, 1997), der har fået æren for udviklingen og defineringen af begrebet records continuum, er der afgørende forskelle på papir- og e-dokumenter/-arkivalier. Tabet af det fysiske dokument gør det nødvendigt, at arkivarer revurderer deres opfattelse af dokumentets natur og dets dokumentariske kvaliteter. Det er, ifølge Upward (1996), nødvendigt at bevæge sig fra en kustodial til en postkustodial strategi: This strategy is a departure from the traditional custodial approach taken by archival institutions but recognizes that in the electronic age physical custody is no longer an essential element of preservation strategy. What is essential is for electronic records to be identified, controlled and accessible for as long as they have value to Government and the Community. I den post-kustodiale tænkning ligger en forestilling om record continuum, altså at dokumenter ikke på samme måde som tidligere udtjenes i virksomhedssammenhæng, afleveres på arkiv og skifter karakter bliver et arkivalie til historisk brug (jf. Schellenbergs (1956) distinktion mellem dokumenters primære og sekundære værdier). I stedet lægges der vægt på, at dokumentet ikke skifter karakter, og at der derfor ikke skal skelnes mellem elektronisk sag- og dokumenthåndtering og virtuel arkivering. Upward (1996) opererer derfor heller ikke med en livscyklusmodel, men med en tid/sted-konstruktion, hvor dokumentets forskellige funktioner i princippet kan udnyttes kontinuerligt. Selvom dette sidste kun delvist er slået igennem (jf. fx navnet DLM-Forum), er der draget den afgørende konsekvens af record continuum -tænkningen, at arkivarbejdet skal sættes i værk langt tidligere i processen, end det før er sket. Faktisk skal arkivarer være med i udviklingen af systemerne for at sikre en tilfredsstillende langtidsbevaring (se også Gilliland-Swetland, 2005, s ). Disse nye forudsigelser om konsekvenserne af den såkaldte 2. generation af e-systemer (se også Wallace, 1993) har affødt flere skeptiske kommentarer. Ikke alle inden for arkivverdenen har uden videre villet opgive den traditionelle opfattelse af arkivinstitutionernes og arkivarernes rolle. Især Heather MacNeil (1996) har gjort sig til talsmand for, at der ikke er noget specielt anderledes ved elektronisk arkivmateriale. Hun mener derfor heller ikke, at den nye metadata systems approach overflødiggør den traditionelle arkivbeskrivelse. Med henvisninger fra den moderne arkivteoris pionerer Muller, Feith and Fruins Handeleiding voor het Ordenen en Beschrijven van Archiven (1898) til International Council of Archives (ICA) General International Standard Archival Description (ISAD(G)) (1994) om bl.a. proveniensprincippet argumenterer hun for, at fortalerne for eksistensen af en 2. generation af dokumenter og systemer glemmer, at der ikke er noget nyt ved behovet for at beskrive konteksten for at forstå dokumenters mening. Endvidere har hun ikke tiltro til, at e-systemers metadata kan give tilstrækkelig information, fordi de med deres tilknytning til det enkelte element (item)/ system af natur er afskåret fra at give oplysninger på fondsniveau. Hun beskriver forskellen mellem arkivbeskrivelser (arkivmetadata) og metadata (dokumentstyringsmetadata) som forskellen mellem en dagbog og en biografi. Kun den sidste kan løfte sig over daglige liv og analysere det allerede levede liv (MacNeil, 1996, s. 24f). En tredje interessant indvending er, at ved (også) at opfatte e-systemer som redskaber for arkivformål og derfor forsøge at inkorporere arkivmetadata i e-systemerne, interveneres der direkte i den primære brug af dokumenterne og derved i dokumenternes historiske 7

4 kontekst. Denne indvending er tilsyneladende blevet negligeret - formentlig af praktiske grunde. For hvad er alternativet til at søge indflydelse på e-systemerne? Umiddelbart må konsekvenserne, ved ikke at gøre det, være værre. At vente med at sikre oplysninger om indhold og kontekst til efter e-materialet er afleveret, vurderes som resursemæssigt uoverskueligt selv for de bedst finansierede arkivinstitutioner (Wallace, 1993, s. 106). Det andet kritikpunkt er siden hen indirekte imødegået ved optagelsen af flere facetter i metadatabegrebet og med udarbejdelsen af ISO og ISO 23081, der fastsætter en række skrappe krav til metadata vedr. elementers indhold og kontekst på alle aggregeringsniveauer, inkl. hvad der svarer til fondsniveau, over tid. Proveniensbegrebet er i nyere arkivteori blevet udvidet. Med e-arkivalier er det ikke længere tilstrækkeligt at opfatte proveniensen som statisk. Der må anlægges et bredere perspektiv på de processer, der har skabt arkivaliet - et perspektiv, der er åben for flere arkivskabere med flere forskellige roller over for arkivaliet (Hansen, 2007, s. 18). Til gengæld er der bred enighed om, at ISAD(G) skal tilpasses de nye elektroniske forhold og suppleres med nye typer af arkivmetadata. Den seneste udgivelse fra ICA (2005, s. 65) om arkivering af e-dokumenter, der i øvrigt relaterer sig til ISO 15489, ser dette som en udfordring for fremtiden [sic]. Det har imidlertid ikke afholdt Shepherd & Smith (2000) fra at give et bud på, hvad der kan være mangler i ISAD(G) for at beskrive e-arkivalier i form af elektroniske datasæt 3 og med fokus på de lavere beskrivelsesniveauer (serie- og sagsniveau). Undersøgelsen går helt ned i detaljerne af ISAD(G) og dens 26 beskrivelseselementer samt foreslår omskrivninger og suppleringer (se de kursiverede elementer i Figur 1), så de også kan omfavne datasæt. Uden at gå nærmere ind i de enkelte elementer i figuren, så er det tydeligt, at der i forhold til tidligere anbefales et yderligere fokus på e-arkivaliernes kontekst og struktur for at sikre autenticiteten. Forslagene nåede ikke at blive indarbejdet i 2.-udgaven af ISAD(G), hvilket illustreres godt ved, at termerne digital og electronic kun figurerer henholdsvis 1 og 2 gange i det 91 sider lange dokument (ICA, 2000). I forlængelse af Shepherd & Smiths undersøgelse er der lavet forsøg med at mappe ISAD(G) med ISO elementer. Shepherd & West (2003a, b) 3. ELEMENTS OF DESCRIPTION 3.1 Identity Statement Area Reference code(s) Title Dates of creation of the material in the unit of description Dates of contents of the material in the unit of description Date of last input Date of last access Level of description Extent of the unit of description (quantity, bulk, or size) 3.2 Context Area Administrative/biographical history Aim and purpose Statement of responsibility Custodial history Immediate source of acquisition 3.3 Scope and Content Area Scope and content/abstract Appraisal, destruction and scheduling information Accruals 3.4 Structure Area Logical structure and schema The active/working nature of the database Data capture and validation before tansfer to the archive Constraints on the data reliability 3.5 Conditions af Access and Use Area Legal status Access conditions Copyright/conditions govering reproduction Data protection requirements Language of material Finding aids 3.6 Applied Materials Area Related units of description Associated material Publication produced by the originating body Publication produced by external researchers 3.7 Original system Attributes Area Hardware Operating system Application software User interface 3.8 Archive Management Area Digital processing and arrangement Content validation Transformation validation 3.9 Note Area Note Figur 1. Shepherd & Smiths (2000, s. 68) forslag til udvidelse af ISAD(G) 8

5 konkluderer, at der trods mangler er en stor grad af korrelation mellem de metadata, som et ISO certificeret system skulle producere, og de informationskrav som kræves af arkivbeskrivelser ifølge ISAD(G). Hvis det derfor kan sikres, at disse metadata faktisk bliver produceret, og at de overføres, mens de eksisterer, er Shepherd & West (2003b, s. 66f) optimistiske med hensyn til at få sikret at e-arkivalier bliver beskrevet tilstrækkeligt. Forbeholdene i Shepherd & Wests optimistisk konklusion er imidlertid ikke uvæsentlige. Den første del handler om implementering af e-systemer og procedurer i virksomheden og er en hel forskningsgren for sig (se fx Oliver, 2007 og Højmark Larsen, 2004). Den anden del knytter an til bevaringsmetadata (preservation metadata) og bevaringsstrategier, der berører den mere tekniske side af langtidsbevaring. Bevaringsmetadata Langtidsbevaring af digitale objekter (og metadata) er et voksende problem. Primært fordi både producenter og forbrugere af elektroniske løsninger har et andet fokus nemlig den daglige brug. Bevaringen har derfor heller ikke været tænkt ind i vores informationsstruktur fra begyndelsen. Først fra starten af det nye årtusinde er der sat større projekter i gang med at udvikle holdbare bevaringsstrategier. Strategierne forsøger at råde bod på de problemer, der opstår på grund af 1) de elektroniske mediers samt software og hardwares relativ korte levetid og 2) den digitale informations fleksibilitet, der trods sine mange fordele har den ulempe, at det er vanskeligere at stole på autenticiteten (Day, 2004, s. 253f). Ifølge Day (2004, s. 254f) er der identificeret fire forskellige strategier, henholdsvis: bevaring af teknologien, emulation, migration og indkapsling. På nær den første er strategierne afhængige af indhentning, skabelse og vedligeholdelse af (bevarings-)metadata, der muliggør gendannelse og fortolkning af informationsobjekters indhold og struktur over tid. Bevaring af teknologien (også kaldet den museale strategi) er baseret på en opbygning af samlinger af forældet hardware og software, der kan læse data i deres oprindelige miljø. Emulation baserer sig på udvikling af software, der kan efterligne det oprindelige miljø på nye platforme. Migration er periodiske overførsler af information fra en generation af computerteknologi til den næste. Indkapsling bygger på ideen om, at det enkelte informationsobjekt indkapsles sammen med tilstrækkelig af ekstra information til, at det kan dechifreres og forstås på et senere tidspunkt. Den museale strategi bliver af de fleste vurderet som urealistisk. Det vil kræve for mange resurser, at opbygge og vedligeholde (hvis muligt) en sådan samling af udtjent hardware og software, og tilgængeligheden vil være begrænset. Ifølge Rothenberg (1998) må man derfor bevare det originale på en anden måde. Han argumenterer for emulationstrategien, som den eneste holdbare løsning, da der sker et for stort tab af objekternes kontekst og struktur i konverteringsstrategierne. En analogi for Rothenberg er, hvis Homer skulle have været oversat til moderne engelsk gennem de sidste 2500 års mellemliggende sprog. Problemet med emulering er, at det kræver betydelige resurser at udvikle disse emulatorprogrammer. Den mest benyttede strategi er migration, primært fordi softwareproducenterne allerede har taget højde for det i deres produktudvikling, eller fordi migration har en kortsigtet relevans for den enkelte virksomhed. Der er imidlertid flere problemer forbundet med strategien: 1) det vil kræve hyppige migreringer, ellers vil konverteringen ikke være mulig; og 2) data og datarelationer vil typisk ændre sig en smule, hvilket kun vil blive værre med tiden. I det lange perspektiv er indkapslingsstrategien derfor vurderet som bedre (se fx ICA, 2005, s. 54). Også her er der tale konvertering, men om konvertering til et så vidt muligt systemuafhængigt standardformat, der skulle kunne læses af fremtidig programmel. I realiteten er der tale om en form for migrering, der opererer med længere intervaller. Den mest omtalte model for langtidsbevaring af informationsobjekter, der baserer sig på indkapslingsstrategien, er The Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS), der er udviklet for at standardisere arkiveringen af rumfartens data. Modellen blev til i samarbejde med ISO og er nu optaget som ISO 14721:2003. Den beskriver helt overordnet strukturen for en såkaldt Archival Information Package (AIP) indeholdende henholdsvis content information, preservation description 9

6 information, package information og descriptive information about package (se Figur 2). bevaring af elektroniske arkivalier, som gælder for de offentlige myndigheder (Redegørelse til Privatarkivudvalget, , s. 16). Indholdet af SA s arkiveringsversion (se Figur 3) indeholder udover selve informationsobjekterne forskellige former for metadata. Som OAIS indholdsinformationspakke består arkiveringsversionen af dels data vedr. objektets indhold (semantisk dokumentation), dels objektets struktur (kaldet syntaktisk dokumentation). Figur 2. Informationspakkebegreber og -relationer (CCSDS B-1, 2002) Modellen har inspireret arkivverdenen. Senest er OAIS blevet diskuteret på et møde i april 2006 for de statslige arkiver i Norden om tilgængeliggørelse af elektroniske arkivalier, hvor især Statens Arkiv i Sverige kunne berette om deres brug af modellen (Þjóðskjalasafn Íslands, u.d.). Det fremgår dog ikke af Statens Arkiver (SA) i Danmarks egen publikationer, at OAIS skulle have været en inspiration for valg af bevaringsstrategi, men på flere måder minder AIP en om SA s arkiveringsversion. Strategien bag arkiveringsversionen, er baseret på indkapsling (dog af SA kaldt konvertering eller omformning til tidssvarende standarder ) og valgt, fordi den vurderes som bedre end migrationsstrategien og som mere økonomisk realistisk end både emulation og den museale strategi. Konkret skal arkivskaberne de offentlige myndigheder således producere og aflevere en sådan version af deres e-system til SA, inden der sker sletning af data, eller inden systemerne går ud af administrativt brug. Typisk betyder det en arkivering hvert 5. år, for at undgå at data går tabt ved sletning (fx som følge af Persondataloven) eller ved teknologisk forældelse. I implementeringen af strategien indgår, at SA godkender myndighedernes nye systemer (Kristmar, , se også Vejledning til Bekendtgørelse om arkiveringsversioner af bevaringsværdige data fra elektroniske arkivsystemer, Marts 2004). De private arkivskabere anbefales at følge samme standard for Indkapslingsmetaforen passer meget godt på det SA gør, da det afleverede materiale indtil i dag blot bevares på et standardiseret, systemuafhængigt format. For først på et senere tidspunkt at udvikle programmer til at tilgængeliggøre det, hvilket jo er formålet med bevaringen 4. Netop tilgængeliggørelsen er derfor også et af SA s aktuelle satsningsområder. Som et delprojekt under Tilgængeliggørelsesprojektet (TGP12), der har været fastsat til at undersøge behov og muligheder for kortfattede arkivskabte beskrivelser af e-arkivalier med henblik på at lette identifikationen (Hansen, Maj 2007, s. 7), har Else Hansen udviklet et spørgeskema (Hansen, Maj 2007, Bilag 4), der skal indhente yderligere informationer om e-systemerne hos de afleverende myndigheder. 5 Disse beskrivelser (metadata) og dette spørgeskema vil jeg se nærmere på i den næste del af artiklen, hvor jeg undersøger situationen i den danske fagbevægelse. Spørgeskemaundersøgelsen Da SA er den største aktør på feltet i Danmark og derved skaber præcedens, har jeg valgt at ligge min empiriske undersøgelse op af TGP12, og min spørgeskemaundersøgelse tager derfor udgangspunkt i det af Hansen udviklede spørgeskema. Skemaet betegnes som et dokumentationsskema for e-systemer, hvis formål er at give arkivbrugerne en række oplysninger (kaldet General information se Figur 3), der skal gøre dem istand til dels at finde de relevante arkivalier, dels at vurdere deres kildeværdi. Med henvisning til Gilliland (u.d.) kan man sige, at fokus er på metadata om indhold og kontekst på systemniveau. Mere specifikt har Hansen (Maj 2007) opstillet en række områder, der vurderes som vigtige at få dokumenteret. Hansen trækker især på et forstudie af Smith Jespersen (Januar 2005), der har set på best 10

7 Figur 3. SA s arkiveringsversion (Arkivhåndbogen for statslige myndigheder, 2005, s. 67) practice -projekter i ind- og udland, bl.a. OAIS og ISAD(G). Ligesom det bygger videre på SA s tidligere praksis vedr. e-arkivalier 6 og på dansk arkivteori, der også har ligget i SA s regi. Det anbefales at dokumentere følgende områder: E-systemets formål og indhold Overførsel af data til og fra andre e-systemer E-systemets administrative funktioner, herunder retningslinjer for indtastning i e-systemet Lovmateriale som baggrund for e-systemets oprettelse og brug E-systemets fælles funktioner med ældre og nyere systemer Myndighedernes egen kvalitetskontrol E-systemets tekniske udformning (Hansen, Maj 2007, s. 8) SA s dokumentationsskema er rettet mod afleverende, statslige myndigheder. Dette er ikke tilfældet i min undersøgelse. For det første er de arkivskabere, der afleverer arkiver til ABA, ikke offentlige. De er private og er derfor hverken underlagt Arkivloven eller Offentlighedsloven, hvilket betyder, at hver enkelt organisation selv bestemmer, hvordan og hvor meget, der skal arkiveres. E-systemerne er heller ikke anmeldt og godkendt af ABA, ligesom de ikke er udviklet i samarbejde med ABA. For det andet er målgruppen ikke i en afleveringssituation. Der er derfor tale om systemer, der stadig er i brug. Som konsekvens af dette har det været nødvendigt at tilpasse skemaet. Derudover blev der tilført yderligere spørgsmål om deltagerne; om hvilke metadata, der tilføres sagerne/ dokumenterne; og om forbundets stilling til lang- 11

8 tidsbevaring de sidste to typer af spørgsmål for at inddrage henholdsvis de lavere aggregeringsniveauer og metadata om dokumentstrukturen i systemerne samt bevaringsaspektet (se skemaet sidst i artiklen). Da der imidlertid ikke blev svaret fyldestgørende på spørgsmålet omkring metadata på sags- og dokumentniveau, har dette aspekt af problemstillingen ikke været mulig at forfølge nærmere. Andre mangelfulde besvarelser er forsøgt suppleret med oplysninger fra e-system-producenternes hjemmesider. Samtidig har undersøgelsen givet en række resultater, der har haft mindre relevans for artiklens problemstillinger, og som derfor er udeladt her. Deltagerne I alt 8 ud af 17 forbund svarede på spørgsmål i spørgeskemaet. Tilsammen dækker de deltagene forbund 84 % af forbundenes i alt ca medlemmer (LO, u.d.). Så selvom kun omkring halvdelen af forbundene svarede, repræsenterer deltagerne hovedparten af de LO-organiserede lønmodtagere. På plussiden er især, at de tre store forbund valgte at deltage: FOA Fag og Arbejde (FOA), HK/Danmark (HK) og NN1 7. Samtidig fik jeg også svar fra både mellemstore (under medlemmer): Teknisk Landsforbund (TL), Dansk El-Forbund (DEF) og NN2; og mindre (under ) forbund: Blik og Rørarbejderforbundet (Blik og Rør) og Malerforbundet i Danmark (MFD). Jeg vil senere bruge denne opdeling af forbundene i mindre, mellemstore og store til at generalisere om tilstanden på e-arkivområdet i fagbevægelsen. Forbundets primære e-systems navn Af de 8 deltagende forbund oplyste to forbund, at de ikke har et e-system. Det drejer sig om Blik og Rør og MFD, der også er de to mindste forbund i undersøgelsen. På den baggrund kunne det antages, at de endnu mindre forbund, der har valgt ikke at deltage, heller ikke har et e-system. De resterende nævner følgende navne på deres e-systemer: TL og NN2: Winnie DEF: Modulus FOA: Acadre Case Management HK: EDH NN1: Aurora Winnie og Modulus leveres som standardprodukter af henholdsvis Organisator, der er en del af KMD, og det finsk-svenske TietoEnator. Ifølge TietoEnator ( ) skulle Modulus yderligere benyttes af FOA, HK og MFD. For HK og MFD s vedkommende er det i hvert fald gældende fra 2008 (jf. nedenstående afsnit om Andre systemer ), mens FOA muligvis har Modulus som et sekundært system. FOA s Acadre udbydes af Traen. Derudover indgik Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) i 2006 en aftale med TietoEnator om implementering af Modulus (Nilsson, ). Winnie-systemet bliver også brugt af Dansk Funktionærforbund Serviceforbundet (DFF-S) (Organisator, u.d.a). Endelig formidler Organisator ScanJour-produktet Captia, som Dansk Metalarbejderforbund (Metal) og Socialpædagogerne (SL) benytter sig af (ScanJour, u.d.; Organisator, ). Hvis man ser bort fra de store forbund, NN1 og HK, er der altså en klar tendens til at vælge standardsystemer. Dato for e-systemets ibrugtagen Yderår er en af de mest gængse informationer, hvoraf relevans af materiale kan vurderes. Til dette spørgsmål har jeg fået følgende besvarelser: NN2: FOA: August 2004 ultimo juni 2006 HK: ultimo 2002 NN1: 2000 FOA implementerede systemet i etaper. I august 2004 kom de første brugere på. En egentlig udrulning startede i november 2004, og først i juni 2006 var alle de tiltænkte brugere koblet på. NN1 og HK s systemer er de ældste, hvilket kunne være grunden til, at de ikke anvender standardprodukter. For bare 5-7 år siden var markedet for e-systemer betydeligt mindre og i højere grad præget af individuelle og mindre omfattende løsninger. ESDH-systemer var et særsyn i Danmark før Ifølge Hall-Andersen (2000, s. 68) havde SA i 2000 kun modtaget 30 ESDH-anmeldelser fra de offentlige myndigheder. Udvikling og drift af e-systemet Spørgsmål og besvarelse delte sig i henholdsvis udvikling og drift: 12

9 Udvikling: NN2: Organisator FOA: Traen Informationssystemer A/S og FOA s ESDH-Projektgruppe HK: HK i samarbejde med IBM NN1: NN1 Organisator står bag udviklingen af medlems- og a-kassesystemet Winnie. De deltagende forbund og a-kasser indgår i dag i et ledelsesforum, der følger udviklingen af nye versioner af Winnie. Et af målene for udviklingen af systemet er, at harmonisere forskellige varianter af Winnie-systemet (Østerfelt, ). De større forbund har deltaget mere aktivt i udviklingen af deres systemer. NN1 har således ifølge besvarelsen selv udviklet systemet. Dette sidste lader ikke til at være en fordel i forhold til dokumentation i form af kravspecifikation og af systemets tekniske udformning, der ifølge NN1 s besvarelse ikke eksisterer for Auroras vedkommende. Modsat NN2, FOA og HK, der alle skulle ligge inde med dokumentation for de to områder. DEF har ikke besvaret spørgsmålet, men Modulus er som sagt udviklet af TietoEnator. Der er endvidere markeret, at DEF ikke skulle være i besiddelse af dokumentation vedr. udviklingen af systemet. Som jeg har været inde på, kan denne dokumentation være afgørende for en fornuftig langtidsbevaring af indholdet i systemet. Det kan ikke forudsættes, at den manglende information efterfølgende kan indhentes hos producenten. På grund af konkurrencehensyn er producenterne generelt ikke åbne omkring det specifikke indhold af systemerne. Drift: NN2: Organisator FOA: Pen-Sam ( ), TietoEnator ( ) og FOA ( ) HK: KMD NN1: NN1 Driften varetages både internt og eksternt. Igen står NN1 selv for det, mens de øvrige tre forbund samarbejder med eksterne partnere. NN2, FOA og HK har angivet, at der eksisterer dokumentation for forhold vedr. e-systemets drift. NN1 har ikke besvaret spørgsmålet. FOA s besvarelse antyder, at forhold omkring driften kan have ændret sig, da det har været nødvendigt skifte driftaktør flere gange inden for relativ kort tid. Sådanne hyppige skift vil foranledige behov for ekstra opmærksomhed på sikring af dokumentation af evt. ændringer i relation til systemet og dets indhold. Ifølge Organisator (u.d.b) samarbejder firmaet med 10 ud af 17 LO-fagforbund: DEF, Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund, DFF-S, Metal, FOA, HK, NN2, SL, TL og TIB. Omfanget og perioden for de enkelte samarbejder fremgår ikke. Det er samtidig tydeligt, at der mellem TietoEnator og Organisator kappes om at have den største del af fagbevægelsen som kunder. TietoEnator ( ): Ser vi på markedet i dag er TietoEnator den førende leverandør til fagforbund og a-kasser: Vi er nr. 1 målt på medlemstal. Vi er nr. 1 målt på antal kunder. Begge påstande kan være rigtige, da AC-, FTF- og gule fagforeninger også indgår i kundegrundlaget. Derudover driftede Organisator i 2004 konkurrentens system, Modulus, for to forbund (Organisator, 2004). E-systemets formål og indhold De to mellemstore forbund svarer således på spørgsmålet om e-systemets formål og indhold: DEF: Der anvendes stadig papirarkiv/-sager i Formandssekretariatet. Fagligt sekretariat gemmer elektroniske og skannede dokumenter i Windows fil-systemets mapper. Faglige sager tildeles entydigt journalnummer, der udtrækkes /reserveres i hjemmelavet system. Man kan søge på tekster i to beskrivelsesfelter: Titel og Vedrører. NN2: Winnie-systemet varetager alle de vigtigste administrative funktioner omkring driften og administrationen af [NN2] s a-kasse. Systemet indeholder også faciliteter, så vi har styr på og kan administrere vores faglige forhold. Dette rækker væsentlig længere end blot at registrere navn og adresser på tillidsfolk. DEF og NN2 har begge primært et medlems- og a- kassesystem, henholdsvis Modulus og Winnie. De har angiveligt de samme behov for elektronisk dokumentstyring, men har valgt lidt forskellige veje til at afhjælpe deres behov. De har begge udvidet deres elektroniske organisering med henblik på faglige sager, men mens DEF ved hjælp af almindelige filserverfunktioner selv har udviklet et søgesystem, har NN2 købt ekstra funktioner i Winnie. Undersøgelsen siger ikke noget om, hvordan de forskellige løsninger 13

10 virker, men med hensyn til dokumentation, så skulle den være tilstede for NN2 s vedkommende. FOA, HK og NN1 har alle EDH/elektronisk sagsog dokumenthåndteringssystemer (ESDH) og giver derfor andre svar på spørgsmålet. Svarene er præget af større ambitioner end at løse praktiske problemer. Det er gennemgående, at forbundene ønsker at udnytte systemernes vidensdelende egenskaber i deres sagsbehandling til gavn for deres medlemmer. De vil kort sagt gerne give en bedre service. Det lader til at være det primære mål. Derudover kan der nok heller ikke være tvivl om, at der også ligger et stærkt ønske om rationalisering bag implementeringen af systemerne. Især i besvarelsen fra FOA er dette element fremtrædende. Som sidegevinster nævnes bedre forhold for de ansatte i forbundene og større gennemsigtighed i sagsbehandlingen igen til gavn for medlemmerne. Fra et arkivperspektiv er det interessant, at HK forestiller sig, at den elektroniske dokumentstyring vil mindske resurseforbruget til arkivering, samt at ingen forbund nævner noget om langtidsbevaring eller historiske perspektiver. Det er imidlertid ikke overraskende eller uforståeligt, da fokus er, som jeg allerede tidligere har nævnt, på den daglige virksomhed. Det antyder imidlertid, at der kan opstå udfordringer i forhold til betaling for langtidsbevaring, der formentlig hurtigt kan komme til at neutralisere tidligere opnåede rationaliseringsgevinster. Disse overordnede mål/motivationer for indførelsen af systemerne siger dog ikke meget om selve systemet og dets indhold og har derfor begrænset værdi for fremtidige arkivbrugere. De forventede svar i SA s dokumentationsskema (Hansen, 2007, s. 43) peger også mere i retning af de yderligere oplysninger, som FOA og HK har givet om systemernes interne afgrænsninger i organisationerne: FOA: I forhold til udbredelsen er det sådan, at al medlemsrelateret sagsbehandling i a-kassen og mellem forbund og afdelinger foregår via Acadre. Øvrige sager afhænger af, hvor sagen er placeret: A-kassen her foregår al sagsbehandling via Acadre. Forbundshuset her foregår det meste sagsbehandling via Acadre. Lokalafdelingerne her er det meget forskelligt, i hvilket omfang der sagsbehandles via Acadre eller på almindelige fil-drev. HK: Hvem skal benytte EDH: EDH retter sig i første omgang mod sagsbehandlere indenfor a- kassen og medlem/kontingent, men på længere sigt forventes EDH tillige implementeret i den faglige gren til afløsning for JASS. Ligesom for DEF og NN2 er det primært a-kasserne, der er dækket af systemet. Derudover er al medlemsrelaterede sager tilsyneladende dækket af systemet. Det er uvist, om HK har udvidet systemet til den faglige gren siden indførelsen af systemet. Dette er oplysninger, der har afgørende betydning for en vurdering af systemets kildeværdi. Endelig har HK givet en beskrivelse af deres systems nærmere indhold: EDH er HK s løsning til elektronisk arkivering af dokumenter. De dokumenter som arkiveres elektronisk kan være: Breve som HK modtager enten i form af breve eller andre dokumenter på papir. s med tekst eller s med både tekst og medsendte filer. Breve som HK sender til medlemmer. Dette må dække den primære elektroniske kommunikation, der finder sted i alle virksomheder. Derudover må man formode, at der også eksisterer elektroniske medlemsregistre o.lign., der består af skemaindtastet data. Dette oplyses der ikke noget om, men det er klart at registre også vil indeholde unik information, der i fremtiden vil kunne udnyttes af fx slægtsforskere og til statistiske studier. Med hensyn til dokumentation for e-systemets formål og indhold gør det sig igen gældende, at NN2, FOA og HK skulle være i besiddelse af dokumentation, mens NN1 ikke har en sådan. Det kunne derfor tyde på, at der er dokumentations- og bevaringsmæssige fordele ved standardiserede løsninger og/eller systemer, der er udviklet i samarbejde med etablerede firmaer i branchen. Kun FOA har angivet, at deres metadatasæt lever op til nationale eller internationale standarder, nemlig Noark-4 og FESD. Noark-4 er betegnelsen for den 4. udgave (1999) af standarden Norsk Arkivsystem, der er en kravspecifikation for elektroniske arkivsystemer (e-systemer) i den offfentlige forvaltning i Norge en såkaldt applikationsstandard. Standar- 14

11 den gælder altså for hele systemer/produkter, der skal certificeres inden de kan sælges til offentlige myndigheder. Standarden relaterer sig derfor ikke kun til dokumenter, men dækker fire hovedområder: informationsindhold, datastruktur, funktionalitet og brugergrænseflade (Nielsen, 1999, s. 42f). Noark-4 er sammen med MoReq grundlaget for udviklingen af FESD-standarderne, der som tidligere nævnt, er udviklet til de offentlige myndigheder i Danmark. I praksis er de imidlertid i lige så høj grad udviklet til potentielle leverandører af ESDH er, der skal leve op til standarderne for at komme i betragtning. På baggrund af FESD blev der i 2004 udvalgt tre konsortier med hver deres system, som de statslige og kommunale institutioner kan entrere med. De tre systemer er Acadre fra Traen, Captia fra ScanJour og Public 360 fra Software Innovation (Steinmark, 2005, s. 372). Med udgangen af 2008 skal Økonomistyrelsens FESD-enhed have udarbejdet en kravspecifikation til FESD II, der efterfølgende vil komme i udbud (Nyt udbud af FESD II, ). På linje med de internationale bestræbelser med ISO vurderes disse FESD-systemer, ifølge Steinmark (2005, s. 369f), også til at være en forudsætning for en tilfredsstillende langtidsbevaring: From an archival point of view, the FESD project is an invaluable chance to ensure that, when the results of the full digital administration penetrate the whole of the public sector, the effect will not solely be simpler work routines and better services to the public, but also that documentation practices and legislative demands are met, made easier and the whole life cycle for electronic archives from birth through to archiving and preservation is simplified. Udfra et langtidsbevaringsperspektiv må den bedste løsning derfor også for LO-fagforbundene være et FESD-certificeret system. Andre systemer Dokumentation af hvilke e-systemer, der afløser hinanden og på hvilken måde, er afgørende for at vurdere indholdet af systemerne. Er dokumenter fra et tidligere system fx konverteret til det næste? DEF, HK og FOA har svaret, at deres system ikke tidligere afløste et andet. Undersøgelsens resultater viste, at følgende tidligere systemer har været i brug: TL: TLMAK 2000 NN2: ARKE FOA: CUBUS TLMAK blev udviklet af TL selv. Der er ikke givet tidspunkter for systemet. Perioden for NN2 s ARKEsystem angives til at være , hvilket må siges at være en overraskende tidlig start. FOA angiver systemet CUBUS, uden periodeangivelse og uden nærmere beskrivelse af systemet. Både TL, NN2 og FOA har konverteret data fra de tidligere systemer til deres nuværende. Til spørgsmålet om fremtidige systemer angiver Blik og Rør, at de går over til Gammel Modulus i februar/marts Hvad Gammel dækker over er uklart, men det kunne være a-kasse-modulet. DEF udvider deres Modulus i 2009, hvor der udover medlems- og a-kasse-funktionerne skal integreres et sagsmodul i systemet. Samme system overgår HK til i TL, NN2, FOA og NN1 har ifølge besvarelsen ikke planer om at overgå til et nyt system inden for en kendt fremtid. Besvarelserne giver samlet set et indtryk af, at der i de seneste år er udskiftet mange primære systemer. De gamle systemer, der havde sin hovedvægt på medlems- og a-kassestyring opgraderes til mere udviklede ESDH er, der kan håndtere større dele af forbundenes elektroniske kommunikation og arkivdannelse. Langtidsbevaring Til sidst blev der spurgt til, om forbundene har taget stilling til langtidsbevaring af deres nuværende e- system. Det var der ingen, der havde, og kun NN2 havde langtidsbevaret et tidligere system (på DVD). I spørgeskemaet bliver der ikke opstillet en definition på langtidsbevaring. Det er, som antydet her i artiklen, heller ikke en entydig størrelse, men hvis man med langtidsbevaring mener, som SA gør, at arkivskaberen afleverer en systemuafhængig arkivversion af e-systemet til en arkivinstitution, så er NN2 s langtidsbevaring ikke tilstrækkelig. Det skal dog indskydes, at ifølge records continuum -tænkningen vil selve placeringen af materialet i en arkivinstitution ikke være afgørende, men alt andet lige vil der være 15

12 flere fordele ved at benytte allerede eksisterende strukturer for arkivhåndtering. Den bedste forklaring på, at forbundene ikke har taget stilling til langtidsbevaring af deres systemer, må være, at de dels har et andet fokus i deres daglige arbejde, dels at de i praksis forfølger en anden bevaringsstrategi, nemlig migrationsstrategien. Ud fra besvarelserne tyder det på, at de sætter deres lid til, at de dokumenter, der arkiveres i deres systemer, og disse dokumenters tilknyttede metadata, kan konverteres til nye systemer, så længe dokumenterne er relevante for virksomheden. Endvidere skal det økonomiske aspekt af en langtidsbevaring ikke undervurderes. Som jeg har været inde på, kan det blive en betydelig udfordring at få de private arkivskabere til at betale for langtidsbevaringen, hvis digitaliseringen af virksomhedens dokumentstyring i udgangspunktet var tænkt som en spareøvelse i forhold til arkivering. Konsekvensen af migrationsstrategien vil være, som jeg også har været inde på, at der sker uhensigtsmæssige dataændringer, der kan skabe usikkerhed om dokumenternes autenticitet og derved skade deres kildeværdi samt i værste fald gøre materiale utilgængeligt. Perspektivering af resultaterne Min undersøgelse har givet nogle pejlemærker for, hvad der kan være af udfordringer med langtidsbevaring af de danske LO-fagforbunds e-arkiver. Af resultatet tegner der sig et billede af, at 1) de mindre forbund endnu ikke benytter sig af e-systemer, at 2) de mellemstore forbund har udvidede e-registre i form af medlems- og a-kassesystemer; og at 3) de store forbund har EDH eller ESDH. Potentielt set må det derfor forventes, at det største problem ligger hos de mindre forbund. Her må det formodes, at e-dokumenter ligger spredt rundt på forskellige filservere, hvilket der nok aldrig vil blive sat resurser af til at reorganisere. I de tilfælde må man håbe, at der som for DEF s formandssekretariats vedkommende eksisterer papirarkiver, ellers er risikoen for at organisationernes historie forsvinder stor. Om der arkiveres dokumenter i papirform er ikke blevet undersøgt i denne undersøgelse. De mellemstore forbund har ifølge mine resultater indtil nu primært haft e-systemer til at varetage deres medlems- og a-kasse-funktioner. Derudover har de udvidet området til at dække faglige sager. Der er tilsyneladende gjort brug af forskellige løsninger, der har forskellige konsekvenser. Samlet set er der dog en orientering mod standardløsninger, hvilket må vurderes som positivt i forhold til at opfylde krav om tilstrækkelige tilknyttede metadata. Der er tilsyneladende også en bevægelse mod mere omfangsrige systemer, hvilket SL s Captia er et eksempel på. For de mellemstore forbund er udsigterne derfor bedre, men set i forhold til at medlems- og a-kassemateriale normalt ikke indeholder samme historiske værdi, som det mere politiske materiale fra de beslutningsdygtige organer i forbundene, er de samme problemer stadig tilstede, som for de mindre forbund. De store forbund er gået over til elektronisk dokumenthåndtering i form af enten EDH eller ESDH. Her er det positivt, at Metal og FOA benytter sig af FESD-certificerede systemer (henholdsvis Captia og Acadre), der giver den størst mulige sikkerhed for langtidsholdbare løsninger. Resultaterne har ikke givet mulighed for at gå i detaljen med, hvilke metadata, der er findes eller ikke findes i systemerne. I stedet har der været fokus på, om der eksisterer metadata i form af dokumentation for forskellige aspekter ved systemerne, hvilket generelt set har været tilfældet for standardsystemerne. Potentielt set burde der derfor være gode muligheder for at bevare de store forbunds e-arkiver for eftertiden. På den negative side er, at forbundene i praksis arbejder med en anden bevaringsstrategi end den, der anbefales på området. Endnu har kun ét forbund afleveret en arkiveringsversion af et tidligere system til ABA. De andre har konverteret gamle data til de nye systemer, hvilket på længere sigt vil få en negativ betydning for autenticitet og tilgængelighed. De skitserede problemer skal holdes op mod, hvad der hidtil har været situationen med papirarkiver. For det har jo heller ikke været problemfrit. Til forskel fra offentlige institutioner er vores arkivskabere, som nævnt, ikke underlagt Arkivloven. Det betyder, at ABA langt fra har modtaget al den dokumentproduktion, der har været i den danske arbejderbevægelse. De relevante organisationer og privatpersoner har gennem tiderne gemt og senere afleveret det, de mente kunne have en værdi for dem selv og deres omgivelser på længere sigt. Det har derfor varieret meget, hvad der er gemt af papirarkivalier og følgende er meget gået tabt under vejs. Det er der ikke no- 16

13 get odiøst i. Ingen har haft resurser til at gemme alle papirarkivalier. SA har meget illustrativt et mål om at kassere 85 % af den offentlige papirarkivdannelse (Sode-Pedersen, 2006, s. 14) hermed selvfølgelig ikke sagt, at det er underordnet, hvem der foretager kassationen. Det er derfor ikke nødvendigvis nogen katastrofe, at et af forbundenes a-kasse-systemer går tabt, men hvis det viser sig, at der er opstået et decideret hul i den historiske kildemasse, eller hvis centralt politisk materiale er gået tabt, så er det et problem. Målet må derfor være at løse problemerne inden de bliver irreversible. Til det er viden om de teoretiske problemstillinger og den faktiske situation en forudsætning. Derudover består udfordringen for arkivinstitutioner som ABA i at overbevise organisationerne om, at det er til deres eget bedste at følge vore anbefalinger både på kort og langt sigt. På nuværende tidspunkt må den bedste anbefaling være: køb et standardsystem (gerne FESD-certificeret) og aflever løbende arkiveringsversioner til en arkivinstitution (gerne ABA!). Konklusion Lever forbundene op til standarderne på området? Delvist. For det første er det tilsyneladende kun en mindre del af forbundene, der har implementeret elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystemer. De forbund, der ikke har, lever naturligvis ikke op til standarderne. De øvrige gør det tilsyneladende også kun delvist. Som jeg har været inde på er metadatastandarden ISO og ISO dominerende internationalt. De opstiller en lang række krav, der skal indfries, hvis virksomheder vil sikre kvaliteten i deres dokumentstyring. LO-fagforbundene refererer ikke selv til ISO-standarderne. De standarder, der refereres til, er derimod den danske FESD-standard, der baserer sig på Noark-4 og MoReq. I min undersøgelse er det FOA og deres FESD-certificerede Acadre-system fra Traen, der skiller sig positivt ud. Derudover er der indhentet oplysninger om, at Metal og SL bruger det FESD-certificerede system Captia fra ScanJour. Det tyder derfor på, at der er tre forbund, der lever op til standarderne. De øvrige store forbund har ikke valgt standardløsninger, hvilket bl.a. for NN1 s vedkommende giver sig udtryk i manglende dokumentation for forskellige forhold omkring dokumentstyringen. For arkivinstitutionerne er det afgørende, om der kan forventes at være tilstrækkelig metadata til at sikre en tilfredsstillende langtidsbevaring af forbundenes fremtidige e-arkivalier. Dette er relateret til om forbundene lever op til standarderne for dokumentstyringsmetadata. Hvis det kan sikres, at standardernes krav til metadataproduktionen bliver fulgt, og at metadata og dokumenter indhentes, mens de eksisterer, så vil der være en god mulighed for at e-arkivalierne kan beskrives i arkivinstitutionernes systemer i et tilstrækkeligt omfang (jf. Shepherd & West, 2003b). Det sidste skal sikres ved, at den rigtige bevaringsstrategi følges. Her står vi overfor en stor udfordring, da ABA indtil nu kun har modtaget et enkelt e-arkiv. I stedet for at aflevere arkiveringsversioner af deres systemer har forbundene valgt at konvertere gamle dokumenter til deres nye systemer, hvorved de forfølger migrationsstrategien, der ikke anbefales på området. Konsekvensen ved ikke at aflevere systemuafhængige arkiveringsversioner, som fx Statens Arkiver anbefaler, og som følger af indkapslingsstrategien, er, at der vil ske ændringer i data og datarelationer, der med tiden vil forurette skade på dokumenternes autenticitet og tilgængeligheden til dem. Ligeledes vil sandsynligheden for, at tilstrækkeligt metadata i form af dokumentation for forskellige aspekter ved tidligere systemer bliver bevaret, være begrænset. Noter Artiklen baserer sig på min masterafhandling fra Danmarks Biblioteksskole (Jørgensen, Oktober 2007). Dokumentstyring er Dansk Standards oversættelse af records management. Oversættelsen responderer ikke med oversættelsen af electronic records management systems, der som bekendt betegnes som sag- og dokumenthåndteringssystemer på dansk. Dokumentstyring og sagsog dokumenthåndtering vil på den baggrund blive behandlet som synonymer her i opgaven. Det samme gælder for records management og recordkeeping, hvor det første begreb de senere år har afløst det sidste. Datasæt defineres som en samling af rå data, der er fjernet fra deres oprindelige computermiljø (databaser) (Shepherd & Smith, 2000, s. 57). 17

14 Statens Arkiver har i oktober 2008 lanceret softwareprogrammet Sofia (Søg og find i arkiveringsversioner). Skemaet indgår i et pilotprojekt ( ), der foreslås fulgt op af et kravsrevisionsprojekt, og kan derfor ikke opfattes som et endeligt udviklet skema (Hansen, Maj 2007, s. 61 og Bilag 6 (projektbeskrivelse)). Se fx SA s Anmeldelsesskema (2002) og Hall- Andersens (2000) gennemgang af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse foretaget af SA i To forbund ønskede anonymitet ved en evt. offentliggørelse af resultaterne. De vil derfor figurere som NN1 og NN2. Referencer Anmeldelsesskema. Anmeldelsesskema til elektroniske journalsystemer samt elektroniske dokumenthåndteringssystemer (EDH og ESDH-systemer) (2002). Statens Arkiver. Lokaliseret på WWW: stat/vejl/anmskema.pdf. Arkivhåndbogen for statslige myndigheder. Fra informationer til arkivalier (2005). Statens Arkiver. Lokaliseret på WWW: sa.dk/statslige_myndigheder/stat/vejl/ah_samlet.pdf. CCSDS B-1 (2002). Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS). Washington, D.C.: Consultative Committee on Space Data Systems. Lokaliseret på WWW: pdf. Day, M (2004). Preservation metadata. I: G.E. Gorman, & D.G. Dorner (Eds.). Metadata. Applications and Management. International Yearbook of Library and Information Management 2003/2004 (s ). London: Facet Publishing. Gilliland, AJ (u.d.). Setting the Stage. I: M. Baca (ed.), Introduction to Metadata. Pathways to Digital Information. Online Edition, Version 2.1. Lokaliseret på WWW: conducting_research/standards/intrometadata/setting. html. Gilliland-Swetland, A (2005). Electronic Records Management. Annual Review of Information Science and Technology (ARIST), 39, Hall-Andersen, M (2000). De statslige myndigheders brug af IT en spørgeskemaundersøgelse. Fuld elektronisk arkivering i staten er stadig fremtidsmusik. ARKIV, 5, Hansen, B (1999). IT-udviklingen i Statens Arkiver. Opgaver og strategier for Statens Arkivers IT-afdeling. ARKIV, 4, Hansen, E (Maj 2007). Arkivskabte beskrivelser og administrationshistorisk dokumentation af e-arkivalier. Tilgængeliggørelsesprojektet, delprojekt 12. Rigsarkivet. Lokaliseret på WWW: oldwww.sa.dk/forskning_og_udvikling/itogarkiv/rk/ tgp/tgp12.htm. Højmark Larsen, V (2004). Hvad har organisationskultur og ESDH med hinanden at gøre? Biblioteksarbejde, 69, ICA (2000). ISAD(G): General International Standard Archival Description. 2. Ed. Ottawa: International Council of Archives. Lokaliseret på WWW: g_2e.pdf. ICA (2005). Electronic Records: A Workbook for Archivist. International Council of Archives. Lokaliseret på WWW: ISO (2006). ISO Information and documentation Records management processes Metadata for records Part 1: Principles. First edition International Organization for Standardization. Lokaliseret på WWW: https:// committees.standards.org.au/committees/it- 021/N0001/ISO_ _2006.pdf. ISO (2007). ISO Information and documentation Records management processes Metadata for records Part 2: Conceptual and implementation issues. STD Version 2.2. Lokaliseret på WWW: https://committees.standards.org.au/com- 18

15 MITTEES/IT-021/N0002/ISO% X. pdf. Jørgensen, J (Oktober 2007). Metadata, langtidsbevaring af e-arkivalier og en undersøgelse af LOfagforbundenes elektroniske informationssystemer. Upubliceret masterafhandling. Danmarks Biblioteksskole. Kristmar, KV ( ). Statens Arkivers strategi for modtagelse, bevaring og tilgængeliggørelse af elektroniske arkivalier. Lokaliseret på WWW: LO (u.d.). Forbund. Landsorganisationen i Danmark. Lokaliseret på WWW: RUNDTOMLO/LOsmedlemmer/Forbund.aspx. MacNeil, H (1996). Metadata Strategies and Archival Description: Comparing Apples to Oranges. Archivaria, 39, Marker, N, Nymand, U, & Pedersen, I (2001). Ny ISO standard om dokumentstyring. Er den interessant for bibliotekarer? Bibliotekspressen, 16, Morelli, J (2007). Hybrid filing schemes: the use of metadata signposts in functional file plans. Records Management Journal, 17 (1), MoReq2 Scoping Rapport, Version 3 (Februar 2006). DLM-Forum. Lokaliseret på WWW: Nielsen, AB (1999). NOARK 4. En norsk kravspecifikation for elektroniske arkivsystemer. ARKIV, 4, Nilsson, J ( ). Nyt it-system. Forbundet Træ-Industri-Byg. Lokaliseret på WWW: Nyt udbud af FESD II ( ). Modernisering. dk. Lokaliseret på WWW: udbud_af_fesd. Oliver, G (2007). Implementing international standards: first, know your organisation. Records Management Journal, 17 (2), Om FESD ( ). Modernisering.dk. Lokaliseret på WWW: projekter/fesd. Organisator (2004). Organisationer der rykker. KundeNyt, 3. Lokaliseret på WWW: Id= Organisator ( ). Referat fra Gå-hjem-møde om digitalisering. Lokaliseret på WWW: Organisator (u.d.a). Individuel brugergrænseflade i Winnie. Lokaliseret på WWW: Organisator (u.d.b). Referencer. Lokaliseret på WWW: Redegørelse til Privatarkivudvalget vedrørende indsamling, bevaring og tilgængeliggørelse af private e- arkivalier ( ). Arbejdsgruppen vedr. private e-arkivalier. Lokaliseret på WWW: vedr%c3%b8rende_private_e-arkivalier_september_2007.pdf Pember, M (2006). Sorting out the standards: what every records and information professional should know. Records Management Journal, 16 (1), Rothenberg, J (1998). Avoiding Technological Quicksand. Finding a Viable Technical Foundation for Digital Preservation. Council on Library and Information Resources. Lokaliseret på WWW: contents.html. ScanJour (u.d.). Dansk Metal. Lokaliseret på WWW: aspx?id=f0d967de-6a23-4c8d-aeb5-7aef7871a690. Schellenberg, TR (1956). The Appraisal of Modern Public Records. Bulletins of The National Archives, 8,

16 Shepherd, E & Smith, C (2000). The Application of ISAD(G) to the Description af Archival Datasets. Journal of the Society of Archivists, 21 (1), Shepherd, E & West, V (2003a). Are ISO :2001 and ISAG(G) compatible? Part 1. Records Management Journal, 13 (1), Shepherd, E & West, V (2003b). Are ISO :2001 and ISAG(G) compatible? Part 2. Records Management Journal, 13 (2), Smith Jespersen, L (Januar 2005). En informationsvidenskabelig og arkivteoretisk undersøgelse af arkivalier og forslag til dokumentation af data i systemuafhængige arkiveringsversioner af elektroniske arkivalier. UMTS-projekt. Digitalisering af dokumentation af IT-arkivalier. Statens Arkiver. Lokaliseret på WWW: forskning_og_udvikling/itogarkiv/teknologi/erfa/ edokrapport.pdf. Sode-Pedersen, A (2006). Tekstreduktion og historiesyn. Et forsøg på dekonstruktion af den danske kassationsdiskurs, s I: E. Bloch & C. Larsen, At vogte kulturarven eller at slette alle spor. Om arbejdet med den danske bevaringsstrategi. København: Arkivforeningen. Steinmark, C (2005). EDM in the Danish public sector: the FESD project. Aslib Proceedings, 57 (4), TietoEnator ( ). A-kasser og fagforbund. Lokaliseret på WWW: TietoEnator ( ). Modulus referencer. Lokaliseret på WWW: dk/default.asp?path=487,616,16089,9672,10267, Upward, F (1996). Structuring the Records Continuum Part One: Postcustodial principles and properties. Archives and Manuscripts, 24 (2). Lokaliseret på WWW: au/research/rcrg/publications/recordscontinuum/ fupp1.html. Upward, F (1997). Structuring the Records Continuum, Part Two: Structuration Theory and Recordkeeping. Archives and Manuscripts, 25 (1). Lokaliseret på WWW: edu.au/research/rcrg/publications/recordscontinuum/ fupp2.html Wallace, DA (1993). Metadata and the Archival Management of Electronic Records: A Review. Archivaria, 36, Vejledning til Bekendtgørelse om arkiveringsversioner af bevaringsværdige data fra elektroniske arkivsystemer. Bekendtgørelse nr. 342 af 11. marts (Marts 2004). Statens Arkiver. Lokaliseret på WWW: Østerfelt, P ( ). Winnie Ledelsesforum mødtes for første gang. Wi2Nyt, 2. Lokaliseret på WWW: Þjóðskjalasafn Íslands (u.d.). Indlæg om OAIS. Lokaliseret på WWW: is/index.php?node=

17 Spørgeskema vedr. LO-fagforbundenes e-systemer Oversigt over spørgeskemaet 1. Deltager 2. Forbundets primære e-systems navn(e) 3. Dato for e-systemets ibrugtagen 4. Udvikling og drift af e-systemet 5. E-systemets beslutningsgrundlag 6. E-systemets formål og indhold 7. Tilvejebringelse af e-systemets metadata 8. Andre e-systemer 9. Øvrige oplysninger om e-systemet 10. Publikationer, interne rapporter m.m. af og om data 11. Langtidsbevaring 12. Kontaktperson for evt. yderligere oplysninger 1. Deltager 1a. Forbund, navn, stilling: 1b. Ønsker forbundet anonymitet ved evt. videnskabelig offentliggørelse af undersøgelsens resultater? Ja Nej Navn under 1a. vil under alle omstændigheder blive behandlet konfidentielt. 2. Forbundets primære e-systems navn(e) 2a. E-systemets officielle navn (eventuelle forkortelser opløses): 2b. Almindeligt benyttede kaldenavne (inkl. forkortelser) for e-systemet: 1 21

18 3. Dato for e-systemets ibrugtagen 3a. Dato for ibrugtagning (første inddatering eller overførsel af data): 4. Udvikling og drift af e-systemet 4a. Hvem har udviklet systemet? (Hvis både interne enheder (kontor, afdeling) og private leverandører har bidraget til udviklingen af e-systemet angives alle): DOKUMENTATION i form af kravspecifikation eller tilsvarende findes? Ja Nej DOKUMENTATION af e-systemets tekniske udformning findes? Ja Nej 4b. Hvem har stået for driften af e-systemet? (Angiv både interne enheder og evt. private leverandører): Navn Periode DOKUMENTATION af særlige forhold vedr. e-systemets drift findes? Ja Nej 5. E-systemets beslutningsgrundlag Er systemet oprettet og drevet i henhold til beslutninger i øverste organer (fx hovedbestyrelse)? Ja Nej Hvis Ja, hvilke? DOKUMENTATION af beslutningsgrundlag findes? Ja Nej 2 22

19 6. E-systemets formål og indhold 6a. Beskriv e-systemets formål (Hvorfor er e-systemet oprettet? Hvilke oplysninger indgår i e-systemet? Hvilke behov skal e-systemet opfylde? Omfatter det hele virksomheden eller kun dele af? Er der tilføjet eller fjernet formål efter oprettelsen?): 6b. DOKUMENTATION for e-systemets formål og indhold findes? Ja Nej 6c. Indgår standardidentifikatorer i e-systemet? CPR-numre Ja Nej SE-numre / CVR-numre Ja Nej Postnumre Ja Nej Kommunenumre før Ja Nej Kommunenumre efter Ja Nej Amtsnumre Ja Nej Regionsnumre Ja Nej Andre standardidentifikationer: 6d. Indgår termer fra journalplaner, emneordslister o.lign. i e-systemet? Ja Nej DOKUMENTATION for betydningen af disse termer (forklaring og/eller referenceliste) findes? Ja Nej 3 23

20 6e. Hvilke data tilføres sagerne/dokumenterne i e-systmet? Vedlæg venligst en oversigt over de matadata (titel, dato, ophav, emneord o.lign.), der bliver tilknyttet sagerne/dokumenterne i e-systemet. Baserer metadatasættet sig på dansk(e) eller international(e) standard(er)? Ja Nej Hvis Ja, hvilke(n)? 7. Tilvejebringelse af e-systemets metadata 7a. Er metadata tilvejebragt ved indtastning? Ja Nej Hvis Ja, besvares følgende: Hvem har indtastet metadata i e-systemet? Afdeling, kontor, personalegruppe DOKUMENTATION for retningslinjer ved indtastning i e-systemet (fx brugervejledninger) findes? Ja Nej 7b. Indeholder e-systemet indscannede dokumenter? Ja Nej DOKUMENTATION for scanningsprocedure findes? Ja Nej 4 24

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Dette dokument beskriver Rigsarkivets strategi for modtagelse og bevaring af digitalt skabte arkivalier. Ved digitalt skabte arkivalier forstås upubliceret

Læs mere

Aflevering af kommuner og og regioners digitale data og dokumenter til Statens Arkiver. En generel vejledning til kommunale og regionale myndigheder

Aflevering af kommuner og og regioners digitale data og dokumenter til Statens Arkiver. En generel vejledning til kommunale og regionale myndigheder Aflevering af kommuner og og regioners digitale data og dokumenter til Statens Arkiver En generel vejledning til kommunale og regionale myndigheder Version 3, juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Artikel af Kirsten Villadsen Kristmar i: Rapporter til 19. Nordiske Arkivdage år 2000

Artikel af Kirsten Villadsen Kristmar i: Rapporter til 19. Nordiske Arkivdage år 2000 Praksis Artikel af Kirsten Villadsen Kristmar i: Rapporter til 19. Nordiske Arkivdage år 2000 Denne artikel indeholder en præsentation af Statens Arkiver, Danmarks nuværende praksis for indsamling af elektroniske

Læs mere

Lovgivning, arkivet som myndighed

Lovgivning, arkivet som myndighed Lovgivning, arkivet som myndighed Oplæg på NORDIG 3. juni 2014 Indhold Hvad er målet? Hvilke udfordringer er der? Hvordan kan udfordringerne imødegås? Hvad gør vi i Danmark? Spørgsmål? Oplæg til diskussion

Læs mere

Det skal understreges, at kassation af dokumenter er en mulighed, og ikke en pligt for kommunerne.

Det skal understreges, at kassation af dokumenter er en mulighed, og ikke en pligt for kommunerne. KL notat 26-06-2014/FLN Beslutning om kassation i ESDH-systemer med tjekliste Notatet er til brug for den kommunale myndigheds beslutning, om den vil gøre brug af muligheden for kassation fra ESDH eller

Læs mere

Udkast til: Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer

Udkast til: Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer Udkast til: Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer I medfør af 3, stk. 2, og 5, stk. 1 samt 10 i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige arkivers virksomhed

Læs mere

KATALOG RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID

KATALOG RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID KATALOG RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2016 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE INDHOLD 4 ARKIVLOVEN OG DET DIGITALE ARKIV FOR STATSLIGE MYNDIGHEDER Statslige

Læs mere

KOMBIT Videncenter. Bestemmelser til it-kontrakter om efterlevelse af Arkivloven. Version 1.0 (april 2017)

KOMBIT Videncenter. Bestemmelser til it-kontrakter om efterlevelse af Arkivloven. Version 1.0 (april 2017) KOMBIT Videncenter Bestemmelser til it-kontrakter om efterlevelse af Arkivloven Version 1.0 (april 2017) KOMBIT A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR. 19 43 50 75 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed Bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed I medfør af 9, 10, stk. 1-3, 12, stk. 2, 13, stk. 2-3, 14, 20, 21, stk. 2, 41, stk.

Læs mere

Brug af OAIS til udarbejdelse af omkostningsmodel til digital bevaring. Anders Bo Nielsen, Rigsarkivet, Danmark Alex Thirifays, Rigsarkivet, Danmark

Brug af OAIS til udarbejdelse af omkostningsmodel til digital bevaring. Anders Bo Nielsen, Rigsarkivet, Danmark Alex Thirifays, Rigsarkivet, Danmark Brug af OAIS til udarbejdelse af omkostningsmodel til digital bevaring Anders Bo Nielsen, Rigsarkivet, Danmark Alex Thirifays, Rigsarkivet, Danmark Introduktion til Cost Model for Digital Curation Begrundelse

Læs mere

Overordnet beskrivelse af projektet, herunder ændringer ifht oprindelig projektbeskrivelse

Overordnet beskrivelse af projektet, herunder ændringer ifht oprindelig projektbeskrivelse Deff Status på projektet 30. oktober 2015 Automatisk indhentning af oplysninger om statslige myndigheders digitale publikationer Overordnet beskrivelse af projektet, herunder ændringer ifht oprindelig

Læs mere

Retnings. for arkivering

Retnings. for arkivering Retnings linjer for arkivering Indhold Retningslinjer for arkivering i Københavns Kommune 5 1. Hvorfor arkiverer vi og hvem gør det? 6 1.1 Hvorfor arkiverer vi? 6 1.2 Hvad arkiverer vi? 6 1.3 Hvem arkiverer?

Læs mere

Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af statslige it-systemer Hvad er nyt?

Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af statslige it-systemer Hvad er nyt? Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af statslige it-systemer Hvad er nyt? Ved specialkonsulent Mette Hall-Andersen Overordnede ændringer i cirkulæret Et samlet regelsæt for alle typer af itsystemer

Læs mere

Internationalt udblik: Digital bevaring på Rigsarkivet i Danmark

Internationalt udblik: Digital bevaring på Rigsarkivet i Danmark Internationalt udblik: Digital bevaring på Rigsarkivet i Danmark Jan Dalsten Sørensen Digital Bevaring og Oparbejdning 29. November 2016 1 Agenda Generelt om udfordringer ved digital bevaring Strategivalg

Læs mere

Open Science, open access, open data - Rigsarkivet som aktør indenfor e-science

Open Science, open access, open data - Rigsarkivet som aktør indenfor e-science Open Science, open access, open data - Rigsarkivet som aktør indenfor e-science Anne Sofie Fink, områdeleder for DDA Formidling af it-arkivalier og forskningsdata Rigsarkivet 14-10-2016 DeIC konference

Læs mere

Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter

Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter Dansk standard DS/ISO 14641-1 1. udgave 2012-02-29 Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter Electronic

Læs mere

Rigsarkivets brugerundersøgelse blandt myndigheder og leverandører 2014

Rigsarkivets brugerundersøgelse blandt myndigheder og leverandører 2014 Rigsarkivets brugerundersøgelse blandt myndigheder og leverandører 2014 Rigsarkivet, april 2015 Indledning... 2 1. Status på antal besvarelser... 3 2. Typer af interessenter... 4 3. Baggrund for kontakt

Læs mere

Vejledning i projektledelse

Vejledning i projektledelse Dansk standard DS/ISO 21500 2. udgave 2013-09-27 Vejledning i projektledelse Guidance on project management DS/ISO 21500 København DS projekt: M268368 ICS: 03.100.40 Første del af denne publikations betegnelse

Læs mere

Statsbibliotekets. Politik for digital bevaring

Statsbibliotekets. Politik for digital bevaring Statsbibliotekets Politik for digital bevaring Version 4 Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Formål... 4 3. Rammer for bevaring... 4 3.1 Ansvar og roller... 4 3.2 Videndeling og kompetenceudvikling...

Læs mere

N O TAT. Udkast til: KL s politik på sags- og dokumentområdet. Anbefalinger i KL s politik på sags- og dokumentområdet

N O TAT. Udkast til: KL s politik på sags- og dokumentområdet. Anbefalinger i KL s politik på sags- og dokumentområdet N O TAT Udkast til: KL s politik på sags- og dokumentområdet Kommunernes politik på sags og dokumentområdet støtter kommunerne i at træffe de rigtige beslutninger om valg af it-løsninger til sags- og dokumenthåndtering,

Læs mere

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering i Region Nordjylland (ESDH) Lovgivning/aftalegrundlag Politikken

Læs mere

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2015 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE 4 ARKIVLOVEN OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING Alle myndigheder 5 DET DIGITALE

Læs mere

KURSUSKATALOG 2017 RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KURSUSKATALOG 2017 RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KURSUSKATALOG 2017 RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK INDHOLD SIDE 4 ARKIVLOVEN OG DET DIGITALE ARKIV FOR STATSLIGE MYNDIGHEDER STATSLIGE MYNDIGHEDER Få styr på regler og praksis for digital

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

RIGSARKIVET KURSUSKATALOG 2018 KURSER KONFERENCE ARKIVNETVÆRK

RIGSARKIVET KURSUSKATALOG 2018 KURSER KONFERENCE ARKIVNETVÆRK Grafisk design: Mette Secher Indsamling og Bevaring Rigsdagsgården 9 1218 København K www.sa.dk/kurser RIGSARKIVET KURSUSKATALOG 2018 KONFERENCE ARKIVNETVÆRK OM RIGSARKIVETS, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier fra gymnasiale uddannelsesinstitutioner

Bevaring og kassation af arkivalier fra gymnasiale uddannelsesinstitutioner Bevaring og kassation af arkivalier fra gymnasiale uddannelsesinstitutioner Vejledning til bekendtgørelse nr. 343 af 6. maj 2008 om bevaring og kassation af arkivalier fra uddannelsesinstitutionerne, bilag

Læs mere

Digital Bevaring - Internetarkivering. Dansk Datahistorisk Forening Ballerup d. 30/3 2011 Birgit Nordsmark Henriksen

Digital Bevaring - Internetarkivering. Dansk Datahistorisk Forening Ballerup d. 30/3 2011 Birgit Nordsmark Henriksen Digital Bevaring - Internetarkivering Dansk Datahistorisk Forening Ballerup d. 30/3 2011 Birgit Nordsmark Henriksen Digital Bevaring en ekspertgruppe på KB Samlingsafd., DIS, ADM DEFF Digital Bevaring

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

Journalinstruks Aarhus Universitet gældende fra 1. december 2016 til 1. december 2021

Journalinstruks Aarhus Universitet gældende fra 1. december 2016 til 1. december 2021 Journalinstruks Aarhus Universitet gældende fra 1. december 2016 til 1. december 2021 Indhold Formål... 2 Lovgrundlag... 2 Lov om offentlighed i forvaltningen... 2 Forvaltningsloven... 2 Arkivloven...

Læs mere

Leverancebeskrivelse - Bilag 1

Leverancebeskrivelse - Bilag 1 Leverancebeskrivelse - Bilag 1 Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 17-07-2008 Kontor: Udviklingsenhed J.nr.: I4148 Sagsbeh.: CHS Fil-navn: Leverancebeskrivelse bilag

Læs mere

It-løsninger i forbindelse med kommunalreformen. Sikring af at grundlæggende forvaltningsretlige krav overholdes

It-løsninger i forbindelse med kommunalreformen. Sikring af at grundlæggende forvaltningsretlige krav overholdes FOB 05.409 It-løsninger i forbindelse med kommunalreformen. Sikring af at grundlæggende forvaltningsretlige krav overholdes Ombudsmanden konstaterede i flere sager at grundlæggende forvaltningsretlige

Læs mere

Diskussion af de kommunale arkivaliers tilgængelighed

Diskussion af de kommunale arkivaliers tilgængelighed Diskussion af de kommunale arkivaliers tilgængelighed - M E D H E N B L I K P Å A T Ø G E B O R G E R N E S M U L I G H E D E R F O R B E N Y T T E L S E A F S A M L I N G E R N E Masterafhandling af Heidi

Læs mere

Spørg om bevaring, kassation og aflevering

Spørg om bevaring, kassation og aflevering Spørg om bevaring, kassation og aflevering Ved arkivar Christian Larsen og arkivar Birgitte Vedel-Troelsen 14-03-2017 Netværksmøde for kommuner og regioner der afleverer til Rigsarkivet 1 Summeopgave Tal

Læs mere

Statens Arkivers brug af digitale arkivalier Erfaringer med brug af digitale arkivalier i Statens Arkiver

Statens Arkivers brug af digitale arkivalier Erfaringer med brug af digitale arkivalier i Statens Arkiver Statens Arkivers brug af digitale arkivalier Erfaringer med brug af digitale arkivalier i Statens Arkiver Lone Smith Jespersen Specialkonsulent, Statens Arkiver Emner Sofia-systemet grundlaget for at bruge

Læs mere

Referat Indsamling og Bevaring

Referat Indsamling og Bevaring Rigsarkivet Referat Indsamling og Bevaring Møde: K-udvalget Dato og tidspunkt: 20. oktober 2014 kl. 10-13 Sted: Rigsarkivet, Kalvebod Brygge 34 Deltagere fra Rigsarkivet: Kirsten Villadsen Kristmar, Jan

Læs mere

Håndter adgang til arkivalier

Håndter adgang til arkivalier Håndter adgang til arkivalier Samarbejdsproces mellem kommuner og Udbetaling Danmark - udmøntning af opgavesplit Udbetaling Danmark, 25. maj 2012 Version 1.5 1 Håndter adgang til arkivalier Definition

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

Quality management systems Guidelines for quality plans

Quality management systems Guidelines for quality plans Dansk standard DS/ISO 10005 3. udgave 2006-12-05 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/ISO 10005:2006 Kvalitetsstyringssystemer Retningslinjer for kvalitetsaktivitetsplaner

Læs mere

Kontakthierarkier i. Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder

Kontakthierarkier i. Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder Kontakthierarkier i digital post Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder i digital post. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Indledning Statens Arkiver igangsatte i november 2012 et tilsyn med de statslige myndigheders arkivdannelse. Tilsynet blev

Læs mere

Referat. Dato: 24. april 2017 Journalnr.: 16/01755 Referent: AHE/KVK. Privatarkivudvalget Dato og tidspunkt: 9. marts 2017 kl.

Referat. Dato: 24. april 2017 Journalnr.: 16/01755 Referent: AHE/KVK. Privatarkivudvalget Dato og tidspunkt: 9. marts 2017 kl. Referat Møde: Privatarkivudvalget Dato og tidspunkt: 9. marts 2017 kl. 10-13 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra SA: Rigsarkiver Asbjørn Hellum, vicedirektør Ole Magnus Mølbak Andersen, vicedirektør Kirsten

Læs mere

Anmeldelse og godkendelse af it-systemer i Danmark - Krav til myndigheders arkivdannelse. Arkivar Jette H. Kjellberg

Anmeldelse og godkendelse af it-systemer i Danmark - Krav til myndigheders arkivdannelse. Arkivar Jette H. Kjellberg Anmeldelse og godkendelse af it-systemer i Danmark - Krav til myndigheders arkivdannelse Arkivar Jette H. Kjellberg Hvordan stiller vi krav til arkivdannelsen? It-systemer skal anmeldes og godkendes af

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997.

Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997. Vedtægter Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997. Gladsaxe Byarkiv er i henhold til Arkivloven, Lov nr. 1050 af 17. december 2002 7, samt

Læs mere

BEVARINGSINSTITUTIONERS DIGITALE STRATEGIER I DAG TEMADAG FOR STATENS ARKIVER 23. JUNI 2011

BEVARINGSINSTITUTIONERS DIGITALE STRATEGIER I DAG TEMADAG FOR STATENS ARKIVER 23. JUNI 2011 BEVARINGSINSTITUTIONERS DIGITALE STRATEGIER I DAG TEMADAG FOR STATENS ARKIVER 23. JUNI 2011 1 1 Indledning...3 2 Hvad ligger til grund for strategier for digital arkivering?...4 2.1 Institutionens vilkår...4

Læs mere

Dansk overgang til nye, internationale katalogiseringsregler, RDA

Dansk overgang til nye, internationale katalogiseringsregler, RDA NOTAT H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon +45 3373 3373 Telefax +45 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk EAN 5798000793132 CVR 2648986 4. marts 2016 Dansk overgang til

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Arbejdsmiljøledelsessystemer Kravbeskrivelse

Arbejdsmiljøledelsessystemer Kravbeskrivelse Dansk standard DS/OHSAS 18001 2. udgave 2008-01-14 Arbejdsmiljøledelsessystemer Kravbeskrivelse Occupational health and safety management systems Specification DS/OHSAS 18001 København DS projekt: M224197

Læs mere

DUBU Sag og Dokument integrationer

DUBU Sag og Dokument integrationer DUBU Sag og Dokument integrationer Formålet med dette notat er at informere DUBU kommuner omkring hvilke integrationer vedrørende Sager og Dokumenter der er en del af DUBU, samt hvilke integrationsmuligheder

Læs mere

4. Den offentlige sektors brug af it

4. Den offentlige sektors brug af it Den offentlige sektors brug af it 39 4. Den offentlige sektors brug af it Figur 4.1 Digitale serviceydelser til borgere og virksomheder 1 8 6 Pct. af myndigheder 87 88 9 94 94 Downloade blanketter digitalt

Læs mere

Afleveringsbestemmelse for Kingo

Afleveringsbestemmelse for Kingo Kultur- og Fritidsforvaltningen Stadsarkivet Afleveringsbestemmelse for Kingo Efter drøftelse mellem Center for Specialundervisning, Børne- og Ungeforvaltningen og Københavns Stadsarkiv fastsættes hermed

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Lidt om mig. Records management - drivers

Lidt om mig. Records management - drivers Status over records i den offentlige og den private sektor Aalborg Universitet IVA, 3. april 2014 Tine Weirsøe, Scandinavian Information Audit Indhold Records drivers Records programmet Records i processerne

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014

Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014 Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014 Side 1 Indhold Baggrund for undersøgelse... 3 Organisering... 4 Tilgængelighed... 5 Papirarkivalier... 7 Digitale arkivalier...

Læs mere

Persondataforordningen og ISO 27001

Persondataforordningen og ISO 27001 Persondataforordningen og ISO 27001 Hans Chr. Spies, spies@hcspies.dk, 5/3-2017 ISO 27001 beskriver en internationalt anerkendt metode til at implementere informationssikkerhed i en organisation. Det er

Læs mere

INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION INSPIRE OG KOMMUNERNE

INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION INSPIRE OG KOMMUNERNE INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION INSPIRE OG KOMMUNERNE Jes Ryttersgaard Hvordan vil Inspire påvirke kommunerne? Indirekte påvirkninger Kommunen som omfattet af INSPIRE Kommunen som bruger af INSPIRE

Læs mere

Baggrund for oplægget

Baggrund for oplægget ESDH-systemer og videndeling Lone Smith Jespersen Rigsarkivets konference 4. november 2015 Baggrund for oplægget Afsluttende opgave i forbindelse med Master i IT, linjen organisation, ved IT-VEST Udgangspunkt

Læs mere

Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler

Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler Dansk Standard Tillæg DS/ISO/IEC 10746-4/Amd.1 1. udgave 2002-06-04 Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler Information

Læs mere

CCS Formål Produktblad December 2015

CCS Formål Produktblad December 2015 CCS Formål Produktblad December 2015 Kolofon 2015-12-14

Læs mere

Brugervejledning til AU Filarkiv

Brugervejledning til AU Filarkiv Brugervejledning til AU Filarkiv AU IT, Johan Cardel og Henrik Ravn Brugervejledning til AU Filarkiv, version 1.0 Side 1 Brugervejledning til AU Filarkiv AU Filarkiv er et arkiveringssystem, hvor brugerens

Læs mere

Ny generation ESDH Konfigurerbare procesplatforme

Ny generation ESDH Konfigurerbare procesplatforme Behov for gearskifte Ny generation ESDH Konfigurerbare procesplatforme Løbende tilpasning af systemerne giver stor værdi men er systemerne og myndighederne klar? Der er potentiale i konfigurerbare standardsystemer

Læs mere

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER ANALYSERAPPORT KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER Denne rapport samt bilag indeholder den endelige database af spørgeskemaet Anvendelsen af digitale ressourcer

Læs mere

Sag: Ekspertudvalget om åbne standarder: Indstilling af 23. marts 2011.

Sag: Ekspertudvalget om åbne standarder: Indstilling af 23. marts 2011. Til videnskabsministeren og Folketingets IT-ordførere Sag: Ekspertudvalget om åbne standarder: Indstilling af 23. marts 2011. Vedr. afgivelse af dissens Som anført i mit brev af 17. marts 2011 til ministeren

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler BEK nr 994 af 03/08/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., Statens Arkiver, j.nr. 2010-004823 Senere ændringer til forskriften BEK nr 740

Læs mere

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 Test af koncept Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 UDDANNELSESVALG...11 SØGNING AF INFORMATION...12 EN HJEMMESIDE FOR EN HANDELSSKOLE...12 HJEMMESIDENS

Læs mere

Guideline. EAN-systemet

Guideline. EAN-systemet Guideline Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tel: 39 27 85 27 Fax: 39 27 85 10 www.ean.dk for anvendelsen af EAN-systemet til entydig identifikation af målepunkter i EL-forsyningssektoren samt EAN-13

Læs mere

Leverandørmøde. Rigsarkivet 10. november Leverandørmøde 1

Leverandørmøde. Rigsarkivet 10. november Leverandørmøde 1 Leverandørmøde Rigsarkivet 10. november 2016 Leverandørmøde 1 Leverandørmøde 10. november 2016 1. Velkomst og orientering fra Rigsarkivet Herunder ny strategi 2. Tilsyn med kvalitetssikring i statslige

Læs mere

Larm Case Data Management Plan

Larm Case Data Management Plan Larm Case Data Management Plan 1 : Basisoplysninger om projektet 7. juni 2016 Projektnavn Projekt ID Bevillingsgiver Bevillingsnummer Projektbeskrivelse Varighed Primærforsker(e) Arkivering af brugerskabte

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. Informationssikkerhed (ISMS) Krav

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. Informationssikkerhed (ISMS) Krav Dansk standard DS/ISO/IEC 27001 2. udgave 2007-06-06 Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Ledelsessystemer for Informationssikkerhed (ISMS) Krav Information technology Security techniques Information

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Formålet med INSPIRE er : at støtte tilgængeligheden af geografisk information til brug ved formulering, implementering og

Læs mere

Data Management i praksis

Data Management i praksis Data Management i praksis Det Nationale Forum 26. oktober 2015 v/ Katrine Gasser Projektdeltagere Samarbejdspartnere Projektets rammer Projektdeltagere AUB, SB, DDA, SDUB, RUB, KB, DEFF, Det Nationale

Læs mere

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012.

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012. Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/11-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Att: Mads Ellehammer:

Att: Mads Ellehammer: KL Att: Mads Ellehammer: 27. august 2008 FESD-standardiseringsgruppen har nu færdigbehandlet de indkomne svar til høringen, som løb fra den 22. marts 2008 til 23. maj 2008, og ønsker med dette brev at

Læs mere

9. KONKLUSION... 119

9. KONKLUSION... 119 9. KONKLUSION... 119 9.1 REFLEKSIONER OVER PROJEKTETS FUNDAMENT... 119 9.2 WWW-SØGEVÆRKTØJER... 119 9.3 EGNE ERFARINGER MED MARKEDSFØRING PÅ WWW... 120 9.4 UNDERSØGELSE AF VIRKSOMHEDERNES INTERNATIONALISERING

Læs mere

miljøportal er klar dertil. Overfladevand Amternes Miljøportal har endnu ikke den GeoEnviron bør også fremover spille en

miljøportal er klar dertil. Overfladevand Amternes Miljøportal har endnu ikke den GeoEnviron bør også fremover spille en NR 15 Juli, 2006 G E O E N V I R O N E t i n f o r m a t i o n s s y s t e m i s t a d i g u d v i k l i n g D a n m a r k s M i l j ø p o r t a l Miljøministeriet vil videreføre Amter nes miljøportal.

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. 2

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. 2 DEN EUROPÆISKE UNIONS Luxembourg, den 14. juni 2013 DOMSTOL BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. 2 Overførsel fra kapitel til kapitel (i henhold til bestemmelserne i finansforordningens artikel 25, stk. 1, litra b),

Læs mere

InfoPro 2i. Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro.

InfoPro 2i. Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro. InfoPro 2i Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro. Mission MaCom's mission er at sikre og skabe struktur i vores kunders

Læs mere

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att. Palle Aagaard FESD Grænseflade til CMS-løsninger, høringssvar fra Gentofte Kommune Gentofte Kommune har med

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder REFERAT Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder RUNDBORD D. 15. maj 2017 Fremme af ansvarlige globale værdikæder Sted: DIEH Hub, Overgaden Oven Vandet 10, st. 1415 København

Læs mere

Markeds-, opinions- og samfundsundersøgelser

Markeds-, opinions- og samfundsundersøgelser Dansk standard DS/ISO 20252 2. udgave 2012-07-05 Markeds-, opinions- og samfundsundersøgelser Ordliste og servicekrav Market, opinion and social research Vocabulary and service requirements DS/ISO 20252

Læs mere

Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge

Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge 30. maj 2008 Jeg har nu afsluttet min behandling af sagen. Det er min opfattelse at det er kritisabelt at nævnet har kasseret

Læs mere

Tilgængelighed og bevaring af arkiver

Tilgængelighed og bevaring af arkiver Tilgængelighed og bevaring af arkiver Vor tagline er Tilgængelighed og bevaring af arkiver. Det er kendetegnende for vore aktiviteter, produkter og produktsammensætning. Kurt Nielsen, Adm. Direktør 2 Tilgængelighed

Læs mere

IFC Egenskaber. Mohammad Hussain Parsianfar s102951 BYG DTU

IFC Egenskaber. Mohammad Hussain Parsianfar s102951 BYG DTU Mohammad Hussain Parsianfar s102951 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 1.1 Hvorfor er det interessant... 3 1.2 Formål... 4 2 Simplebim... 5 2.1 Præsentation af softwaren... 5 2.1.1 Brugergrænseflade...

Læs mere

Referat. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt

Referat. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Referat Møde: K-udvalget Dato og tidspunkt: 27. februar 2013 kl. 10-13 Sted: Rigsarkivet, Kalvebod Brygge 32 Dato: 19. og 26. marts 2013 Journalnr: 2008-006935 Deltagere fra SA: Kirsten Villadsen Kristmar,

Læs mere

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015 Syddansk Universitet Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas Publication date: 2015 Citation for pulished version (APA): Breum, L., & Madsen, T. Hønen

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

Rigsarkivets fremtidige ressourcesituation side 5

Rigsarkivets fremtidige ressourcesituation side 5 1 Indledning side 2 2 Digitale udfordringer side 2 2.1 Digital bevaringsarkivet side 2 2.2 Digital tilgængeliggørelse side 3 2.3 Teknologisk kapabilitet side 3 2.4 It-strategisk modenhed side 4 3 Juridiske

Læs mere

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Frederikshavn Stadsarkiv er i henhold til Arkivlovens 7 offentligt arkiv for Frederikshavn Kommune. 1. Formål Frederikshavn Stadsarkiv har til formål: 1) at sikre bevaring

Læs mere

Anvendelsesvejledning for entydig identifikation af målesteder i naturgas distribution ved hjælp af EAN-systemet.

Anvendelsesvejledning for entydig identifikation af målesteder i naturgas distribution ved hjælp af EAN-systemet. Anvendelsesvejledning for entydig identifikation af målesteder i naturgas distribution ved hjælp af EAN-systemet. Version: 1.0, maj 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 2 2. Mål... 2 3. Definition

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 4 Offentligt KOMITÉNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 18. juni 2015 Europa-Kommissionens forslag af 11. juni 2015 om gennemførelsesretsakt vedrørende

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere