DANSK JOURNALISTFORBUND FAGBLAD OG FORBUND SAMEKSISTENS MELLEM FORBUND OG FAGBLADE I SYV FAGLIGE ORGANISATIONER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK JOURNALISTFORBUND FAGBLAD OG FORBUND SAMEKSISTENS MELLEM FORBUND OG FAGBLADE I SYV FAGLIGE ORGANISATIONER"

Transkript

1 DANSK JOURNALISTFORBUND FAGBLAD OG FORBUND SAMEKSISTENS MELLEM FORBUND OG FAGBLADE I SYV FAGLIGE ORGANISATIONER Ingeniørforeningen i Danmark, IDA/Ingeniøren Danmarks Lærerforening, DLF/Folkeskolen Forbundet for pædagoger og klubfolk, BUPL/Børn & Unge Danske Fysioterapeuter, DF/Fysioterapeuten Dansk Sygeplejeråd, DSR/Sygeplejersken Danmarks Jurist- og Økonomforbund, DJØF/DJØF Bladet Teknisk Landsforbund, TL/Teknikeren RAPPORT TIL HB MAJ 2005 PÅ ANMODNING FRA ORGANISATIONSUDVALGET FORFATTER: ESBEN ØRBERG I SAMARBEJDE MED KOLLEGER I DE SYV ORGANISATIONER

2 INDLEDNING SÅDAN GRADBØJES REDAKTIONEL FRIHED Det er ofte sagt, at redaktionel frihed ikke kan gradbøjes akkurat som man ikke kan være halvt gravid. Den halve graviditet er ganske givet ikke mulig. Men det er helt forkert at hævde, at redaktionel frihed ikke kan gradbøjes. Det er denne rapports indhold blandt andet et udtryk for. Den omhandler en række danske fagblade, som har redaktionel frihed, men alligevel er underlagt nogle redaktionelle principper fra deres udgiveres side. Bladene har vagthundens frihed og visse pligter til at informere. Rapporten er bestilt af DJs organisationsudvalg som led i en kommende HB-beslutning om forbundets kommunikationsstrategi og politik, incl. medlemsbladet Journalisten. Rapporten er således det andet trin mod nyformulering af DJs kommunikationspolitik i efteråret Første trin mod en ny kommunikationspolitik var at se på situationen med medlemsøjne. Hvad disse øjne så og ønskede at se - fremgik af den undersøgelse blandt medlemmerne om forbund og fagblad, som HB 1. behandlede i april og 2. behandler i maj. Organisationsudvalget har ønsket en beskrivelse af sameksistensen mellem forbund og fagblade i flere sammenlignelige faglige organisationer. Der er tale om fagblade, som i større eller mindre omfang udfører best practice på fagbladsområdet og erfaringer herfra således burde således være lærerige for enhver fagbladsudgiver. 324 fagblade er medlem af Dansk Fagpresse. 2 ud af 3 af disse er såkaldte organisationsblade. Det vil sige fagblade, der udgives af en organisation, som har til formål at varetage fællesskabet om en bestemt interesse, holdning, aktivitet, fag m.v. De beskrevne blade er alle af denne karakter. Det tilnærmelsesvis fuldendte billede af forholdet mellem de beskrevne forbund og deres fagblade ville have betydet, at denne rapport skulle være baseret på bidrag fra både organisationen og fagbladet og en redaktionel sammenskrivning af disse. Dette har ikke været muligt og forfatteren har derfor ladet organisationen (udgiveren) beskrive forholdet. Bortset fra Danmarks Lærerforening. Syv organisationer indgår i rapporten. Fire bidrag er leveret gennem samtale (IDA, DSR, TL og BUPL). De øvrige bidrag (DF, Folkeskolen/DLF, DJØF, TL) er modtaget skriftligt. To bidragydere (DJØF og Folkeskolen) har svaret konkret på de stillede spørgsmål og spørgsmål/svar er derfor gengivet som stillede/besvarede. En af de adspurgte organisationer (Dansk Magisterforening) har ikke ønsket at svare. 2

3 Rapporten koncentrerer sig om fagblad-forbund og medtager kun forbundskommunikation i øvrigt, hvis denne anses for at fremme forståelsen for forholdet mellem udgiver-medlemsblad (forbund/fagblad). Rækkefølgen af de beskrevne organisationer og deres sameksistens med fagbladet/medlemsbladet er tilfældig, bort fra de to første; Ingeniøren/IDA og Danmarks Lærerforening/Folkeskolen. I disse to tilfælde er der tale om helt adskilte forhold. I øvrigt skal henvises til den skala, som angives af Danske Fysioterapeuters informationschef Mikael Mølgaard (Se Danske Fysioterapeuter) i beskrivelsen af den dobbelthed, som alle redaktører af et organisationsblad kender: I den ene ende af skalaen, lad os kalde den venstre side, er idealforestillingen om et fagblad, hvor man har tilstræbt så stor løsrivelse fra organisationen som mulig (fysisk placering væk fra organisationen, egen økonomi og det erklærede mål at være læsernes vagthund overfor embedsmænd og politikere). I den anden ende af skalaen, lad os kalde den højre side, er idealforestillingen om fagbladet som serviceorgan for de valgte politikere (hvor alle artikler er clearet af eller skrevet på bestilling af politikere og udvalgte embedsmænd, og hvor opgaven er at sørge for så lidt friktion som mulig i organisationen). De fleste fagblade ligger formentlig et sted til venstre for midten i denne akse, afhængig af hvilket stofområde og emner der behandles og i hvor stort omfang organisationens politikere, ansatte og medlemmer sættes i et kritisk lys. På baggrund af samtalerne og gennemgangen af en lang række redaktionelle retningslinier, kan konkluderes: Det daglige samspil/samarbejde mellem mennesker er vigtigere end nedskrevne samspilsregler. Tre forhold bør iagttages: I organisationer hvor den fysiske kontakt i form af orienteringsmøder mellem forbund og fagblad er tæt (systematisk og vedvarende) skabes en synergi, som giver stort redaktionelt udbytte og skaber baggrund for øget læser/medlemstilfredshed. I organisationer, hvor fagbladets redaktionelle målsætning er forankret i organisationens målsætning og kommunikationspolitik, reduceres potentielle konflikter uden at den redaktionelle frihed ser ud til at blive belastet. I organisationer hvor personerne i redaktionsledelse og forbundsledelse oplever en god indbyrdes kemi og respekt for hinandens roller, reduceres potentielle konflikter uden at der lægges låg på uundgåelige modsætningsforhold. Svarpersonerne har alle modtaget identiske spørgsmål, men som nævnt har flere ønsket at lade en samtale ligge til grund for besvarelsen. Spørgsmålene gengives i afsnittene vedr. Folkeskolen og DJØF. 3

4 Følgende har stillet sig til rådighed i forbindelse med rapportens tilblivelse: IDA: informationschef Anne Schoen Folkeskolen (DLF): ansvarshavende chefredaktør Thorkild Thejsen BUPL: informationschef Lone Karkov DF: informationschef Mikael Mølgaard DSR: kommunikationschef Erik Harr DJØF: kommunikationschef Christian Ahlefeldt-Laurvig, ansvarshavende red. Lis Issa TL: afdelingschef for Kompetence & Kommunikation Judi Olsen 4

5 Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Medlemstal: Medlemsblad: Ingeniøren (udkommer hver uge) Web: ida.dk Medlemsbladet Ingeniøren udgives og ejes af Ingeniøren A/S. Bladets bestyrelse er rekrutteret af et konsulentfirma blandt erhvervsledere med Jens Carsten Nielsen, CBS som formand. IDA har et medlem af bestyrelsen, men er dog flertalsaktionær. Bladets uafhængighed blev indført i Den ansvarshavende chefredaktør er også administrerende direktør. DIEU (efteruddannelse) er udskilt i en selvstændig virksomhed på samme vilkår, men dog fondsejet. Det formelle samspil mellem IDA og medlemsbladet er beskrevet i to aftaler; en aftale om redaktionel frihed og en aftale om forretningsmæssig uafhængighed. Dertil kommer en abonnementsaftale, som aktuelt betyder at IDA køber abonnementer for 13 mio. kr. om året. Medlemsbladet er en del af foreningens kommunikationsstrategi ( ). Det hedder bl.a.: Den troværdighed Ingeniøren har oparbejdet, skyldes i høj grad, at bladet har total redaktionel frihed det giver samlet set IDA en fantastisk platform for at udfylde sin kommunikationsstrategi: Dels vil ingeniøren frit og uafhængigt gå efter historier ud af en ekstern bladverdens vurdering. Dels vil IDA selv bringe historier og meninger ud fra en intern foreningsmæssig vurdering. Samlet set får IDA en eksponering af medlemmernes og foreningens arbejdsliv og holdninger, som er enestående. Med IDAs egne historier og meninger menes de to sider, som IDA køber hver uge til foreningsinformation og til regionernes information. IDA er altså bevidst om, at man vil underminere troværdigheden og det stærke brand ved at lægge sin klamme hånd på bladet, som kommunikationschef Anne Schoen udtrykker det. Ingeniøren er først og fremmest et nyhedsmagasin, som i disse år arbejder på at brede målgrupper ud til at omfatte også andre end ingeniører, men som dog også en særlig rolle som medlemsblad, hvilket fremgår af aftalen om redaktionel frihed: Bladet skal understøtte IDAs formålsbestemte opgaver, herunder arbejde med at påvirke den teknologiske udvikling og fremme ingeniørers standsmæssige og arbejdsmæssige interesser. Bladet skal gennemføre en løbende og nuanceret dækning af, hvad der rører sig inden for foreningen. Denne bestemmelse indebærer, at bladet ofte udsættes for kritik, hvilket betyder at de redaktionelle medarbejdere ofte bånder interviews og i det hele taget arbejder efter journalistiske kriterier. 5

6 Det er også aftalebestemt, at der holdes regelmæssige kontaktmøder på direktør og/eller formandsniveau med redaktionsledelsen. Mødernes formål er at orientere gensidigt. Det samme gælder det redaktionelle kontaktmøde mellem kommunikationsafdeling og redaktionen, som finder sted hver 14. dag på skift hos hinanden. Hensigten med mødet er at skabe den bedst mulige synergi mellem bladets og foreningens aktiviteter. Til daglig er der forholdsvis tæt, uformel kontakt, idet bladet er afhængig af kommunikationsafdelingens kendskab til foreningen og dermed mulighed for forsyninger af stof/tip. Bladet har også andre modydelser. I aftalen om forretningsmæssig uafhængighed fremgår det, at alle ydelser mellem forening og blad afregnes til markedspris. Desuden afstår IDA fra kommerciel medievirksomhed, der konkurrerer med Ingeniøren. 6

7 Danmarks Lærerforening Medlemstal: Medlemsblad: Folkeskolen (44 årlige udgivelser) Web: dlf.org og folkeskolen.dk Foreningens informationschef ønskede ikke at medvirke. Følgende er en gengivelse af det skriftlige svar, som den ansvarshavende chefredaktør for Folkeskolen, Thorkild Thejsen i stedet blev bedt om at afgive: Kommunikationsstrategi og medlemsblad. Hvad er nedfældet?: Om bladet og bladets web står der i Danmarks Lærerforenings kommunikationsstrategi: Folkeskolen skal give læserne nyheder, baggrund og perspektiv, så de selv kan tage stilling til forhold om undervisning, læring og arbejde i folkeskolen. Både blad og netversion redigeres efter journalistiske relevanskriterier. Hovedmålgruppen er lærere, børnehaveklasseledere, ledere og lærerstuderende. Fagbladet Folkeskolen udkommer hver torsdag - 44 gange om året. På Internettet bringer Folkeskolen.dk skolenyheder mv. Folkeskolen udgives af Danmarks Lærerforening. Det er chefredaktøren, der har det fulde ansvar for både artikler og ledere. Lederne udtrykker bladets - og altså ikke nødvendigvis Danmarks Lærerforening - synspunkter. Har bladet en art "frihedsbrev" eller andre tilsvarende rammer for at have ret til at være medlemmernes vagthund overfor administrationen? "Den pædagogiske udvikling og den faglige linje - eller de faglige linjer - skal beskrives og debatteres i Folkeskolen. Alle problemer skal søges blotlagt. Der må aldrig være en sag, der ikke kan omtales, hvis den vedkommer Danmarks Lærerforenings medlemmer. Manglende omtale af kritisable forhold - både i folkeskolen, på seminarierne, blandt politikere og i DLF - ødelægger bladets troværdighed. Folkeskolen skal være alsidigt, debatskabende og kritisk". (Fra DLF's kongresberetning, 1993.) Er der fastsat nogen form for "public service" forpligtelser for redaktionen til at informere om forbundets virke? Hvordan er bladets formål og rammer beskrevet i love eller andre vedtagelser? Folkeskolen Medlemsbladet Folkeskolen redigeres efter journalistiske kriterier og bladets leder udtrykker ikke nødvendigvis foreningens politik. Det er chefredaktøren, der har ansvaret både for bladets ledere og artikler. Folkeskolen udkommer 44 gange om året. Medlemsbladet Folkeskolen skal: Bidrage til belysning og diskussion af lærernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser. Sørge for, at DLF's medlemmer til enhver tid har det bedst mulige grundlag for at 7

8 vurdere og tage stilling til skole- og uddannelsesproblemer. Informere medlemmerne om DLF's politik, beslutninger og synspunkter, så de har det nødvendige grundlag for at kunne forstå disse og deres udmøntning. Støtte kommunikationen mellem foreningens medlemmer og ledelse og medlemmerne imellem. Være alsidigt og debatskabende og støtte foreningens demokratiske proces og frie meningsdannelse gennem en åben redaktionel linje. Folkeskolen skal desuden: Informere bredt om konsekvenserne af skole- og samfundspolitiske tiltag og udviklingstendenser, så også offentlighed og myndigheder har mulighed for at forholde sig til skolens og lærernes samfundsmæssige betydning og til Danmarks Lærerforenings politik. Er redaktøren ansvarshavende efter medieansvarsloven, eller er det forbundsformanden? Redaktøren. Refererer redaktøren til direktionen/administrationen, informationschefen, den valgte forbundsledelse, til hovedbestyrelsen eller til en selvstændig bestyrelse? Til hovedbestyrelse og kongres Er redaktionen underlagt nogen instruktionsbeføjelser fra valgte eller ansatte i forhold til indhold i bladet? Nej Er der samme ledelse af redaktion og informationsafdeling? Nej, det er to helt uafhængige afdelinger. Inf.afd. er en del af foreningens sekretariat, det er redaktionen ikke. Er arbejdsdelingen mellem redaktion og informationsafdeling nærmere beskrevet? Nej. Bladet laver journalistik, informationsafd. informerer om foreningens politik. Er der medarbejdere, der både arbejder for bladet og for informationsafdelingen? Nej. Er der sammenhæng i web-løsninger til information og for bladet? Nej Har bladet et selvstændigt budget, og hvorledes fastsættes dette? Ja. Fastsættes af hovedbestyrelsen. Hvordan er forholdet mellem resurser (budget/mandskab) til bladet i forhold til informationsafdeling? Har redaktionen referat-ret og/eller referat-pligt ved forbundets HB-møder? Ja, men forbud mod referat fra strategi- og mandatgivende møder. 8

9 Er forholdet mellem redaktion og sagsbehandlere som ethvert andet redaktion/kildeforhold, eller holdes der fælles møder til inspiration, planlægning eller efterkritik? Som til andre kilder. Har der været "sager" mellem blad og forbundsadministration, der afspejler mere konkret, hvor balancen/grænsen går mellem friheden som vagthund/pligten til information? Ja. Aflægger bladet en årlig beretning - i givet stilet mod hvem? Nej, ikke ud over den, der aflægges i hvert blad, hver uge Foretager bladet læserundersøgelser af effekt/kvalitet? Ja 9

10 Forbundet for pædagoger og klubfolk BUPL Medlemstal: Medlemsblad: Børn & Unge Web: bupl.dk Børn & Unge skal være kritisk, nyhedsorienteret, seriøst, dybdeborende, vidensskabende og redigeres efter journalistiske kriterier. Bladets ansvarshavende redaktør er også kommunikationschef i forbundet. BUPL var i 2003/2004 rystet af sagen om de gyldne håndtryk til bl.a. den afgående forbundsformand. Efterfølgende blev bladet massivt kritiseret. Konsekvensen er et meget tættere samarbejde med forbundet end hidtil, men ingen indskrænkning i den redaktionelle frihed. Bladet afgiver årligt en beretning til HB om den økonomiske situation, året der gik og tiden der kommer. Et eksternt firma måler læsertilfredsheden hvert 3. år. I forbindelse med hver udgivelse udarbejder bladets bibliotekar en optælling af alle bladets spalter fordelt på stofområder. Dette skyldes en passus i bladets redaktionelle målsætning om, at Børn & Unge skal indeholde lige mængder pædagogisk og fagligt stof (stof der handler om fagpolitik og BUPLs virke). Bladets daglige ledelse er redaktionschefen. Blad og forbund har hver sin hjemmeside. Nogle medarbejdere leverer stof til både forbundssite og til bladets site. Bladets målsætning er senest revideret i juli 2003 og yderligere revision er på vej i løbet af Selvom målsætningen er fra før sagerne om gyldne håndtryk vurderes det ikke, at en ny målsætning vil påvirke den redaktionelle frihed negativt. I den overordnede målsætning hedder det bl.a., at fagbladet aktivt skal understøtte forbundets bestræbelser på at sætte dagsordenen for den samfundsmæssige debat og politiske beslutninger på det pædagogiske område og daginstitutionsområdet. Fagbladet vil aktivt medvirke til at synliggøre medlemmernes og fagets betydning og dermed højne fagets anseelse og den pædagogiske debat.bladet er først og fremmest de almindelige pædagogers medie, og deres ønsker til indhold skal være bærende for, hvad bladet indeholder. Blandt de mere detaljerede målsætninger (10 del-målsætninger i alt) hedder det bl.a. under overskriften Sikre demokratiet i BUPL : Bladet er medlemmernes eneste reelle chance for at holde sig ajour med, hvad der sker i BUPL. Bladet skal derfor åbent og kritisk skrive om det arbejde, organisationen leverer for kontingentkronerne. Under del-målsætningen Udfordre hedder det: Pædagogerne skal ikke kun stryges med hårene. De har krav på at blive udfordret, så fastgroede tankegange eller fordomme gøres synlige. Det kan ske ved at trække ny viden fra bl.a. omverdenen ind i bladet, vise upopulære holdninger og måske pege på områder, hvor pædagogerne bør opkvalificeres. 10

11 I del-målsætningen Være vagthund påpeges, at Både pædagoger, arbejdsgivere og beslutningstagere (også i BUPL) skal vide, at bladet skriver utilsløret om emner, hvor pædagogerne kommer i klemme, behandles urimeligt eller får forringet deres arbejdsvilkår. En del-målsætning handler om at information fra forbundet: Børn & Unge skal informere om, hvad der sker i forbundet og A-kassen - hvilke politikker der vedtages, og hvordan de skal føres ud i livet. Forbundsledelsens holdninger og arbejde skal gøres synligt, så medlemmerne får mulighed for at vurdere, hvad BUPL står for, og hvad de støtter med deres kontingentkroner. Holdninger og politikker skal også udfordres gennem professionel journalistik. I bladets samarbejdsaftale med forbundet fremgår det, at FU-medlemmer kan deltage efter tur i redaktionsmøder og FU ser redaktionsplanen for det kommende nummer. Hensigten med disse møder er at etablere gensidig sparring og skabe overblik over, hvad der sker politisk i forbundet. Den er også hensigten, at politikerne skal lære at forstå bladet og forstå kommunikation som ledelsesværktøj. Bladets og forbundets økonomi er tæt forbundne, idet alle bladindtægter (heraf overvejende de tre mio. kr. for stillingsannoncer) går i forbundets kasse. 11

12 Dansk Sygeplejeråd (DSR) Medlemsblad: Sygeplejersken Medlemstal: (ingen arbejdsløshed!) Web: dsr.dk Sygeplejersken er lovmæssigt fæstet til DSRs love - 1 og 2, hvorefter bladet skal bidrage til at samle Danmarks sygeplejersker til varetagelse af disses faglige, løn- og ansættelsesmæssige og organisatoriske interesser. Dette formål opnås bl.a. ved at udgive et tidsskrift for sygeplejersker. Bladets seneste mission og vision er fra sommeren 2002, hvor HB vedtog en indstilling fra en bredt sammensat arbejdsgruppe. HB vedtog bl.a., at bladet er et væsentligt redskab til at organisationen får markeret sygeplejefaglige synspunkter i dansk sundhedspolitik. DSRs love pålægger HB at foranledige udgivelse af bladet og fastsætter retningslinier for bladets redaktion og administration. Lovene knæsætter at HB ansætter (og afskediger) den ansvarshavende chefredaktør. DSR har et presseudvalg, hvis kompetence dog udelukkende er af rådgivende karakter over for chefredaktøren og HB. Udvalget består af to HB-medlemmer, seks repræsentanter fra praksis og én repræsentant fra de sygeplejestuderende. HB har vedtaget, at bladet fastholder sig journalistisk og uafhængigt til forhold og problemstillinger inden for DSR. Uafhængigheden beskrives i et særskilt afsnit under målsætning for bladet. Det hedder: Chefredaktøren har det endelige ansvar, kompetencen og den redaktionelle frihed til at træffe beslutning om bladets indhold. Beslutninger træffes således efter journalistiske relevanskriterier samt under ansvar for bladets vision, mission og mål.med til uafhængigheden hører også det forhold, at bladets journalister og skrivende medarbejdere ikke kan pålægges opgaver, der strider mod hans/hendes samvittighed eller overbevisning. Videre beskrives de journalistiske mål, hvor det hedder at bladet vil understøtte DSRs bestræbelser på at sætte dagsordener og perspektiver i den offentlige debat for de beslutninger, der berører sygeplejerskernes arbejde (..) bladets journalistiske del udarbejdes udelukkende på baggrund af journalistiske relevanskriterier. Eventuelle emneforslag fra DSR til bladet indgår på lige fod med øvrige forslag og ønsker. Bladet består af fire hoved-dele: En journalistisk del, en sygeplejefaglig del, en organisatorisk del og en debat-del. Om den organisatoriske del hedder det i bladets målsætning, at bladet behandler emner, artikler, oplysninger mv., som DSR ønsker bragt i forbindelse med DSRs aktiviteter. Endelig har bladet netop genbesat deltidsstillingen som Læsernes redaktør. 12

13 I efteråret 2004 lancerede DSR et politisk (elektronisk HTML-baseret) nyhedsbrev med titlen Synergi. Hovedområderne er det organisatoriske, det fagpolitiske og det sundhedspolitiske. Synergi er i høj grad et nyhedsbrev, der forsøger at afspejle hele organisationens holdninger og arbejde. Således kommer historierne både fra DSR's formandsskab og sekretariat, DSR's lokale afdelinger samt den enkelte tillidsrepræsentant." Nyhedsbrevet udgives af kommunikationsafdelingen og henvender sig primært til TR, politiske beslutningstagere og presse. Det udkommer hver 14. dag i de uger, hvor tidsskriftet ikke udkommer. Synergi har nu ca modtagere og omsætter hver gang én til to historier i ét eller flere eksterne medier. De to redaktioner arbejder selvstændigt. Dog afholdes ca. hver 3. uge et koordinationsmøde mellem ledende medarbejdere i redaktionen, kommunikationsafdelingen, formandskabet og analyseafdelingen for at diskutere relevante emner, og hvordan emnerne kan håndteres kommunikationsmæssigt. I den sammenhæng vurderes det, hvilke historier der har størst relevans i de respektive medier set i relation til de primære målgrupper for DSR samlet set: medlemmerne, udvalgte medlemsgrupper (f.eks. TR og organisatorisk valgte), professionelle interessenter, pressen og den øvrige befolkning. Da Sygeplejersken arbejder under sin egen vision og mission i modsætning til Synergi, der ønsker sætte en dagorden for hele organisationen, sker det i respekt for mediernes forskellige roller. Hvis det vurderes, at en historie, der som udgangspunkt er planlagt til Synergi, vil stå bedre i TfS for på den måde at ramme en bredere målgruppe, er det oplagt, at historien overgives til tidsskriftets redaktion frem for, at den står i Synergi. Endelig kan Synergi også følge op på historier eller temaer i tidsskriftet, som kan tilføjes nye vinkler og perspektiver. 13

14 Dansk Fysioterapeuter Medlemstal: Medlemsblad: Fysioterapeuten (22 årlige udgivelser) Web: fysio.dk Fagbladets rammer og formål beskrives i kommunikationspolitikken og i de redaktionelle retningslinier. Fagbladet Fysioterapeuten udgives af Danske Fysioterapeuter, der varetager faglige og fagpolitiske interesser for godt fysioterapeuter i Danmark. Ifølge kommunikationspolitikken er hovedformålet at understøtte arbejdet for at virkeliggøre foreningens vision. Dette skal ske ved at synliggøre overfor interne og eksterne interessenter, hvilke mål, handlinger og holdninger Danske Fysioterapeuter og fysioterapeuter har og står for. Det vil sige, at al kommunikation skal understøtte det fælles mål, nemlig at opfylde visionen. Eller sagt på anden vis, skal organisationen tale med én stemme, som det beskrives i kommunikationspolitikken (corporate communication). Derfor er fagbladet Fysioterapeuten som udgangspunkt et blandt flere medier, som organisationen benytter i bestræbelserne på at nå det fælles mål. Informationschefen er også ansvarshavende redaktør. Informationschef Mikael Mølgaard skriver bl.a. som følger i en artikel, der vil blive trykt hos CFJE og i Fagpressen: FAGBLADETS KULTUR OG SPILLEREGLER Fysioterapeuten har sin egen identitet, kultur og egne spilleregler, der er opbygget gennem mange år. Redaktøren og redaktionen har stor grad af autonomi og har lov og pligt til selvstændigt at sætte faget og organisationen til debat. Udgangspunktet er i stort omfang pressens ideelle formål, at varetage demokratiet og ytringsfriheden, som det er formuleret i Dansk Fagpresses etiske retningslinier (Bilag 1). Altså at fagbladet skal fremme saglig og fri informationsformidling og meningsdannelse, og at indholdet er opbygget over de journalistiske opdelinger og genrer, som er udviklet i dagspressen. Redaktøren har frihed til at behandle og sætte alle væsentlige emner og spørgsmål til debat. Disse retningslinier er nedskrevet og godkendt af Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse. Politikere og embedsmænd i organisationen er i princippet underlagt de samme regler, som almindelige læsere, f.eks. vedr. optagelse af læserindlæg. I praksis har de dog større mulighed for at få indflydelse på emner, vinkling, kildebrug m.v. Både fordi de har stor viden om de forhold, som fagbladet beskæftiger sig med, og ofte direkte eller inddirekte er parter i sagerne. Her er det så op til redaktøren og redaktionen at finde en balance, så 14

15 det ideelle formål kan opretholdes samtidig med, at der tages hensyn til embedsmænd og politikere, der per definition alle (bør) arbejde for at bringe organisationen tættere på det overordnede mål. Dermed har såvel politikere, embedsmænd som redaktør og skribenter det samme overordnede mål, om end forskellige roller og måder at fortolke opgaven på. Denne dobbelthed kender alle redaktører af et organisationsfagblad. Der er forskellige måder at tackle dobbeltheden på, afhængig af faglige-, fagpolitiske og organisatoriske traditioner, kulturer m.v. I den ene ende af skalaen, lad os kalde den venstre side, er idealforestillingen om et fagblad, hvor man har tilstræbt så stor løsrivelse fra organisationen som mulig (fysisk placering væk fra organisationen, egen økonomi og det erklærede mål at være læsernes vagthund overfor embedsmænd og politikere). I den anden ende af skalaen, lad os kalde den højre side, er idealforestillingen om fagbladet som serviceorgan for de valgte politikere (hvor alle artikler er clearet af eller skrevet på bestilling af politikere og udvalgte embedsmænd, og hvor opgaven er at sørge for så lidt friktion som mulig i organisationen). De fleste fagblade ligger formentlig et sted til venstre for midten i denne akse, afhængig af hvilket stofområde og emner der behandles og i hvor stort omfang organisationens politikere, ansatte og medlemmer sættes i et kritisk lys. Sådan er det i hvert fald for fagbladet Fysioterapeuten. Fagbladet har som medie udviklet sig til organisationernes flagskib. Nogle fagblade har endog formået at brande sig selv så effektivt som medie, at de formentlig er mere nærværende blandt medlemmerne og bedre kendt i offentligheden end den organisation, hvis interesser de varetager. Dermed også sagt, at fagbladet har vist sin slidstyrke og værd. Men spørgsmålet er, om fagbladet som medie også fremover vil blive ved med at indtage denne fremtrædende rolle? I hvert fald i den form, som vi kender i dag. Mølgaard fortsætter her med interessante (men i denne sammenhæng ikke relevante) visioner om digitale udgivelsers større og større betydning for fagforbundene. Sammenhæng mellem medier Redaktionen er ikke underlagt nogen instruktionsbeføjelser i den forstand, at politikere, faglige sekretærer eller andre på egen hånd kan bestille indrykninger af bestemte sager, synspunkter m.v. Ud over formandens leder på side 3, er der ikke andre faste sider, som foreningen frit kan råde over. Fysioterapeuterne lægger stor vægt på at skabe sammenhæng mellem de forskellige medier, først og fremmest fagbladet Fysioterapeuten og de forskellige hjemmesider. Eksempelvis ved at bringe et kort interview med en fysioterapeut, der fortæller om en bestemt faglig metode, i fagbladet, give læserne mulighed for at downloade hele hendes videnskabelige afhandling for metoden på forbundets hjemmeside samt give adgang til instruktionsvideo, hvor man kan se metoden i praktisk brug. Forholdet mellem redaktionen og sagsbehandlere er både tæt og professionelt adskilt. Forstået på den måde, at redaktionen er lydhør overfor gode ideer, og bruger tit sagsbehandlere til at give baggrund og til at sikre sig, at faglige eller fagpolitiske problemstillinger er korrekt beskrevet. Men det er ikke det samme som, at der er fri 15

16 adgang til spalterne, eller at redaktionen automatisk beskriver et problem på samme måde, som sagsbehandlere oplever det. Det betyder heller ikke, at redaktionen undlader at indhente synspunkter fra kilder, der har modsatrettede synspunkter eller repræsenterer andre interesser. Ind i mellem opfatter sagsbehandlerne utvivlsomt, det er irriterende, besværligt og underligt, at redaktionen ikke trække på samme hammel, men i det store hele er der forståelse for, at det tjener alle parter bedst, at lade alle komme til orde. Der har ikke været sager under den nuværende informationschef Mikael Mølgaard. Han siger selv om den mulige årsag: Det skyldes formentlig en kombination af, at organisationen accepterer, at der er et stort frirum for redaktøren og fagbladet - og at jeg forsøger at klare de organisatoriske problemer, der måtte opstå, på en måde, at det ikke giver anledning til ballade. Dermed også sagt, at der selvfølgelig er en dobbelthed i både at skulle rådgive formand og hovedbestyrelse strategisk og være redaktør for et fagblad, der kritisk skal kunne beskrive væsentlige forhold for fysioterapeuter. Om snitflade og balancen så er den rigtige, er jeg i virkeligheden ikke den rigtige til at vurdere. Hovedbestyrelsen har et ønske om at diskutere fagbladet en gang om året. Fremover bliver dette dog såvel fagblad som hjemmesider, fordi det bliver sværere og sværere at adskille disse to aktiviteter. DF foretager læseranalyser af såvel fagblad som de andre medier. Fremover vil foreningen i stadig større omfang kvalitetsteste foreningens forskellige aktiviteter, herunder medierne. 16

17 Danmarks Jurist- og Økonomforbund Medlemstal: Medlemsblad: DJØF Bladet (udkommer hver 14. dag) Web: djoef.dk Har forbundet en beskrevet kommunikationsstrategi? Svar: Ja i forhold til de enkelte medier, som DJØF Blad, hjemmeside, presse etc. Og i givet fald, hvordan indgår medlemsbladet heri? Svar: Bladet indgår som en del af DJØFs medier med et særskilt beskrevet formål. Har bladet en art "frihedsbrev" eller andre tilsvarende rammer for at have ret til at være medlemmernes vagthund overfor administrationen? Svar: Bladets formål og rammer er beskrevet og godkendt af Hovedbestyrelsen, der også har godkendt Bladets overordnede koncept. Der ligger ikke i formålet en særskilt opgave, som medlemmernes vagthund over for administrationen. Er der fastsat nogen form for "public service" forpligtelser for redaktionen til at informere om forbundets virke? Svar: DJØF Bladets indhold er opdelt i en journalistisk redigeret del og i medlemssider der redigeres af Kommunikationsafdelingen i DJØF. I redigeringen af medlemssiderne indgår en vurdering læsernes interesse og behov, men siderne indeholder mange elementer af public service karakter. Hvordan er bladets formål og rammer beskrevet i love eller andre vedtagelser? Svar: Ja Er redaktøren ansvarshavende efter medieansvarsloven, eller er det forbundsformanden? Svar: Redaktøren Refererer redaktøren til direktionen/administrationen, informationschefen, den valgte forbundsledelse, til hovedbestyrelsen eller til en selvstændig bestyrelse? Svar: Redaktøren refererer til den administrerende direktør i DJØF Er redaktionen underlagt nogen instruktionsbeføjelser fra valgte eller ansatte i forhold til indhold i bladet? Svar: Nej. Redaktøren er ansvarlig over for den administrerende direktør, og redaktionen er ansvarlig over for redaktøren. Er der samme ledelse af redaktion og informationsafdeling? Svar: Nej, det er to selvstændige afdelinger. Er arbejdsdelingen mellem redaktion og informationsafdeling nærmere beskrevet? Svar: Ja i rammerne for DJØF Bladet ellers ikke. 17

18 Er der medarbejdere, der både arbejder for bladet og for informationsafdelingen? Svar: Nej Er der sammenhæng i web-løsninger til information og for bladet? Svar: Bladets artikler indgår som en del af DJØFs hjemmeside. Har bladet et selvstændigt budget, og hvorledes fastsættes dette? Svar: Ja, bladet har et selvstændigt udgiftsbudget. Budgettet fastlægges ved normal budgetprocedure. Hvordan er forholdet mellem ressourcer (budget/mandskab) til bladet i forhold til informationsafdeling? Svar: Bladet har 5 ansatte, Kommunikationsafdelingen har 13 ansatte inklusive marketingfolk og web-programmører. Har redaktionen referat-ret og/eller referat-pligt ved forbundets HB-møder? Svar: Nej Er forholdet mellem redaktion og sagsbehandlere som ethvert andet redaktion/kildeforhold, eller holdes der fælles møder til inspiration, planlægning eller efterkritik? Svar: Forholdet mellem journalister og sagsbehandlere er i princippet som ethvert andet journalist/kilde-forhold, dog med en noget tættere relation. De enkelte journalister mødes jævnligt med sagsbehandlere til inspirationsmøder. Har der været "sager" mellem blad og forbundsadministration, der afspejler mere konkret, hvor balancen/grænsen går mellem friheden som vagthund/pligten til information? Svar: Ikke i nyere tid. Aflægger bladet en årlig beretning - i givet stilet mod hvem? Svar: Nej Bladet indgår i DJØFs almindelige beretning Foretager bladet læserundersøgelser af effekt/kvalitet? Svar: Ja VENLIG HILSEN Christian Ahlefeldt-Laurvig, kommunikationschef Lis Issa, ansvarshavende redaktør 18

19 Teknisk Landsforbund (TL) Medlemstal: Medlemsblad: Teknikeren (udkommer månedligt) Web: tl.dk TL og Teknikeren lever i et relativt harmonisk forhold, hvor redaktionen altid og hele tiden oplever et pres for at komme 'på' i bladet. Men der er ikke formelle slagsmål mellem eks. politikere og redaktion. TL har et såkaldt 'rent snit' mellem administrativ og politisk ledelse. Bladets ansvarshavende redaktør refererer til afdelingschefen for Kompetence & Kommunikation - Judi Olsen, som igen refererer til forbundets administrerende direktør. Forbundsformanden varetager det politiske arbejde og styring i forhold til de politiske udvalg. Bladets formål beskriver, at medlemsgrupperne som forbundsmedlem skal profileres og at bladet desuden skal beskrive 'medlemmets (designeren, teknikeren, konstruktøren)rolle i arbejde, uddannelse og samfund. Der er tale om pligtstof i begrænset omfang. Det gælder f.eks. ferielov og nyt fra lokalafdelingernes generalforsamlinger. Men bladets journalistiske linie afgøres af journalistisk faglighed og relevans for medlemsgrupper. Det vil f.eks. sige, at bladet beskriver faglige sager af en vis tyngde/relevans - med fokus på medlemmet Judi Olsen oplever, at kritikken af bladet ofte er baseret på følelser/fornemmelser. Derfor vil hun fremover i højere grad - via de kommende læserundersøgelser - få dokumenteret, i hvor stort omfang bladet evner at dække forbundets forskellige faggrupper. Hun forventer, at undersøgelserne vil vise, at der dækkes bredt, men har brug for dokumentation. TL lægger stor vægt på, at bladets indhold koordineres i forhold til organisationens elektroniske medier, hvor forbundssitet tl.dk er det vigtigste. Bladet udgives i dag blot som paralleludgivelse på nettet. Bladet er altså forbundets vigtigste trykte medie, mens forbundssitet er det vigtigste elektroniske - og der er ofte samspil mellem de to udgivelser. Bladet undergår jævnligt læserundersøgelser, som viser meget stor læsertilfredshed. Redaktionen mener, at den høje tilfredshed navnlig skyldes bladets vægtning af faglighed og integritet. Judi Olsen mener også, at bladets store netværk af freelancere, som udgør en vigtig nyhedsfødekanal, bidrager til bladets relativt høje anseelse. Den faste redaktion udgøres af en redaktør, en redaktionssekretær og en journalist. 19

20 Bilag: 1. Ifølge de etiske retningslinier fra Dansk Fagpresse, er det en pligt for redaktøren: altid at have pressens ideelle mål for øje. Redaktøren skal varetage ytringsfriheden og efter bedste evne arbejde for det, som efter hans eller hendes mening tjener samfundet. Gennem sit blad skal redaktøren fremme saglig og fri informationsformidling og meningsdannelse. Han eller hun skal efterstræbe en journalistik, som gør det klart for læseren, hvad der er reportage og formidling af information og fakta, og hvad der er bladets egne meninger og vurderinger. En redaktør forudses at dele sit blads grundsyn, idegrundlag og formålsbestemmelser. Men inden for denne ramme skal redaktøren have en fri og uafhængig ledelse af redaktionen og fuld frihed til at forme bladets meninger, selv om disse i enkelte spørgsmål ikke deles af udgiveren eller ledelsen. 20

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Sammenfatning Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og

Læs mere

VIRKSOMHEDER I BALANCE: ETIK BETALER SIG / LØFTER ET LØFTE ETIKKEN? CSR-FÆLDEN: SOM NÅR EN VEGETAR SPISER BØF

VIRKSOMHEDER I BALANCE: ETIK BETALER SIG / LØFTER ET LØFTE ETIKKEN? CSR-FÆLDEN: SOM NÅR EN VEGETAR SPISER BØF magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 34 / oktober / 2008 ETIK VIRKSOMHEDER I BALANCE: ETIK BETALER SIG / LØFTER ET LØFTE ETIKKEN? CSR-FÆLDEN: SOM NÅR EN VEGETAR SPISER BØF INDHOLD 04

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

SPECIALRAPPORT. Medieetik. Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V

SPECIALRAPPORT. Medieetik. Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V SPECIALRAPPORT Medieetik Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk/medieudviklingen

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Særnummer ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Advokaten gennemgår det nye regelsæt for advokaterne EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET

Særnummer ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Advokaten gennemgår det nye regelsæt for advokaterne EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET SELVJUSTITS MIDDELALDERENS LAUG I NYE KLÆDER MORAL NYT BOGPROJEKT UDFORDRER ADVOKATER LOGO DEN BESYNDERLIGE HISTORIE OM PALLAS ATHENE ADVOKATERNES SERVIC 1 2008 UDGIVET

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER En kvalitativ undersøgelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og virke i industrisektoren. Undersøgelsen er udført i samarbejde

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne ARBEJDSRAPPORT SKOV & LANDSKAB 148 / 2012 Delphi-undersøgelse i projekt Innovativ plankultur Karina Sehested Dorthe Hedensted Lund d e

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek

sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek institut for menneskerettigheder, 2005 Mekanisk, fotografisk eller anden

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere