IF indsatsområder 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IF indsatsområder 2014"

Transkript

1 IF indsatsområder 2014 Forord December 2013 Vi har valgt, at der i 2014 skal arbejdes videre med de strategiske spor som blev lagt ud allerede i Sporene blev lagt ud fra de strategiske analyser, som blev udarbejdet på IF s strategiseminar i november Godt begyndt er halvt fuldendt, siger et gammelt ordsprog. Vi er godt i gang med, men har endnu ikke fuldendt med vores indsatsområder. Derfor skal vi fortsætte den proces, vi har igangsat. Vi skal have fokus på synligheden af vores uddannelser i 2014 og deres vækstpotentialer. Vi vil på de næste sider beskrive, hvordan vi ser, at der konkret arbejdes videre med de indsatsområder vi har valgt. Det er vigtigt, at både IF og udviklingsudvalgene kommer på banen, hvis vi skal lykkes med vores indsatsområder. Vi håber, at vi med dette papir skaber klarhed over, hvad vi ser er vigtigt at arbejde med i fælleskab i det kommende år. Det er et vigtigt skridt til, at vi sammen kan nå vores fælles mål. Pia Maul Andersen, IF Formand Christine Bernt Henriksen, IF Næstformand Side 1/12

2 IF indsatsområder 2014 rejsen fortsætter IF indsatsområder 2014 TEMA: Leveringssikkerhed i AMU 1. Implementering og formidling af garantikurser 2. Digital læring TEMA: Jobmobilitet 3. Videreudvikling og formidling af AMU kursuspakker TEMA: Vækstpotentiale 4. Flere elever på IF s uddannelser 5. Optimering og udvikling af IKV/RKV praksis 6. Meritvej fra AMU til EUD og fra EUD til EUD TEMA: Kvalitet i EUD 7. Operationelle praktikmål i alle IF erhvervsuddannelser TEMA: Synlighed 8. Udvikling af søgeportal til erhvervsuddannelser 9. Drift og videreudvikling af amukurs.dk 10. Oplev AMU IF s indsatsområder hvordan vi arbejder med dem De 10 strategiske indsatsområder, som IF fokuserer på i 2014, har forskellig historik og kompleksitet. Men fælles for indsatsområderne er, at de alle kræver samarbejde og alliancer på tværs af udvalgene og med andre aktører, for at de lykkes. Indsatsområderne understøtter IF s strategiske målsætninger, som er: Behovsdækning og udvikling Synlighed Kvalitet og evaluering Interessevaretagelse I det følgende beskrives de 10 indsatsområder nærmere. Side 2/12

3 TEMA: LEVERINGSSIKKERHED I AMU 1. Indsatsområde: Implementering og formidling af garantikurser Leveringsikkerhed har i 2013 været et centralt emne i udviklingsudvalgene, hvor særligt fastlæggelse af garantikurser har været i fokus. Garantikurser ses som én af flere metoder til at opnå leveringssikkerhed i AMU. I 2013 blev der indgået aftaler om garantikurser på 10 FKB er. Indsatsen ses som vigtig i forhold til at øge aktiviteten på IF s AMU kurser og sikre flere tilfredse brugere. Konkrete initiativer: Relevante udviklingsudvalg fortsætter tæt samarbejde med udbudsskoler for at følge op på aftaler om garantikurser samt understøtte yderligere fastlæggelses af kurser med garanti Sekretariatet følger op på at skolerne får synliggjort garantikurser på efteruddannelse.dk og - når muligt - på amukurs.dk Udviklingsudvalgene beslutter markedsføringsstrategi for egne garantikurser og koordinere denne med de øvrige udviklingsudvalg Sekretariatet vil i samarbejde med organisationerne sørge for, at garantikurser bliver kommunikeret ud til relevante netværk IF evaluerer garantikursusudbuddets resultater i forhold til målet om at få flere kursister som følge af ordningen. Med afsæt i resultaterne fra evalueringen skal der træffes beslutning om, hvorvidt der er grundlag for at igangsætte en proces med skoler i forhold til at få etableret et udbud af kursuspakker med garanti inden for en nærmere specificeret periode. IF udvalgene giver formel tilbagemelding til undervisningsministeriet om, hvilke skoler der samarbejder om garantikurser og derfor kan fritages fra udbudsforpligtelsen, som den er defineret i 19 i bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser mv. Succeskriterier: At kurser der er markeret med garanti gennemføres, og at der er tilslutning til disse kurser. Det er også et selvstændigt succeskriterium, at aktiviteten på IF s kurser bliver højere i 2014 end i den forudgående periode. Side 3/12

4 2. Indsatsområde: Digital læring IU har udarbejdet projektet IKT i AMU, der har en række anbefalinger til, hvordan øget brug af Information og Kommunikations Teknologi (IKT) i AMU kan bringes i spil på en værdifuld måde. Erfaringer fra dette projekt, sammenkoblet med anden viden inden for digital læring, skal i 2014 bringes i spil. Sekretariatet deltager ved en international konference i Berlin i december 2013 om digital læring og forbereder en evt. deltagelse på konferencen i London i januar Herudover har Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering igangsat drøftelser inden for åbent værksted og digital læring og Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning- og støbeindustri har allerede indhentet mange konkrete erfaringer omkring brug af digitale undervisningsmaterialer. I flere af de udmeldte strategier eller reformudkast fra regeringen er der aktuelt fokus på digitalisering. Målet er derfor, at der i 2014 i samarbejde med andre relevante sekretariater og, hvis muligt, med deltagelse af fagpersoner fra undervisningsministeriet, udarbejdes en fælles ansøgning, der understøtter udvikling af digital læring for IF s målgruppe. Succeskriterier: At der ansøges midler til et projekt, der understøtter digital læring for IF s målgruppe. TEMA: JOBMOBILITET 3. Indsatsområde: Videreudvikling og formidling af kursuspakker Siden oprettelse af amukurs.dk er der udviklet over 75 kursuspakker alene inden for IF s område. Uddannelsespakkerne har forskellige formål: a) at kvalificere til en konkret jobprofil/ et jobområde, b) er Basiskurser eller introduktion til et fagområde eller branche, c) efteruddannelsesmulighed for faglærte (overbygning) eller d) standardmerit i forhold til en erhvervsuddannelse. Indsatsen er vigtig, fordi pakker dels kan understøtte fortsat beskæftigelse for medarbejdere i industrien, dels er med til at sikre overskuelighed i udbuddet af AMU samt gøre det synligt, hvorledes AMU kan være skridt på vejen til en erhvervsuddannelse. Konkrete initiativer som skal igangsættes: Side 4/12

5 Relevante udviklingsudvalg skal løbende udvikle og justere kursuspakker, så de stemmer overens med branchens behov Sekretariatet skal sikre, at alle udviklede kursuspakker er synliggjorte på amukurs.dk Sekretariatet skal i samarbejde med organisationerne arbejde for en målrettet kommunikation af centrale uddannelsespakker. Formålet er, at relevante netværk og brancher har kendskab til de udviklede kursuspakker. IF skal sikre, at der sker en koordination af de drøftelser som pågår mellem skolerne og de enkelte udviklingsudvalg. Dette for at sikre, at evt. tværgående løsninger ikke overses Succeskriterier: Det er ikke et selvstændigt succeskriterium, at der bliver udviklet flere kursuspakker. Succeskriterium for 2014 vil derimod være at få udbredt kendskabet og synliggjort værdien af udvalgte kursuspakker. Disse kan udvælges, fordi de giver værdi bredt i industrien, at de giver merit ind i en erhvervsuddannelse eller med afsæt i et aktuelt område i industrien, hvor der efterspørges arbejdskraft. Succes skal måles i forhold til en stigning i aktiviteten på de AMU kurser, der indgår i kursuspakkerne. TEMA: VÆKSTPOTENTIALE 4. Indsatsområde: Flere elever til IF s uddannelser Flere af IF s erhvervsuddannelser har svært ved at fungere under de nuværende finansielle rammer for erhvervsuddannelserne. Ligeledes er IF s arbejdsmarkedsuddannelser udfordret på grund af faldende aktivitetstal på mange områder. Undersøgelser 1 har vist, at der er en betydelig del af de jobs, der i dag varetages af ufaglærte, som reelt forudsætter faglærte kompetencer. Det betyder, at mange af disse jobs skal besættes af en faglært, når de ufaglærte trækker sig tilbage. IF s uddannelser skal være med til at sikre, at fremtidens arbejdskraft har de efterspurgte kompetencer, Det er derfor vigtigt, at IF får realiseret det vækstpotentiale der er inden for de respektive uddannelsesområder. Konkrete initiativer: Alle udviklingsudvalg skal vurdere vækstpotentialet for egne uddannelser og udarbejde konkrete målsætninger og en handlingsplan, der beskriver hvilke konkrete initiativer de vil arbejde med for at 1 Demografi og mangel på arbejdskraft i industrien, Jan 2013 Side 5/12

6 realisere vækstpotentialet. Blandt redskaberne til at realisere vækstpotentialet kan være bl.a. broer og merit mellem de forskellige IF uddannelser, opdyrkninger af nye brancheområder samt markedsføringstiltag. Handlingsplanens effekt evalueres inden udgangen af IF udvalget får en koordinerende rolle, hvilket betyder, at IF vil være ansvarlig for en prioritering og implementering af de aktiviteter, som går på tværs af alle udviklingsudvalg. Succeskriterier: Det er et succeskriterium, at alle udviklingsudvalg inden april 2014 får opstillet mål for, hvor mange elever og kursister udvalget satser på at tiltrække samt får lavet plan for aktiviteter, der skal igangsættes for at nå dette mål. Det er også et selvstændigt succeskriterium, at alle udviklingsudvalg inden oktober 2014 har gennemført de planlagte aktiviteter. Endelig er det et succeskriterium, at alle udviklingsudvalg har evalueret deres handlingsplaner inden udgangen af januar Optimering af Individuelle kompetencevurderinger (IKV) i AMU og EUD Det er oplevelsen, at flere skoler er tilbageholdende med at bruge IKV/RKV pga. usikkerhed omkring, hvordan disse udføres på en fagligt og forretningsmæssigt forsvarlig måde. Samtidig er det oplevelsen, at mange skoler gennemfører IKV/RKV på en måde, som ikke er hensigtsmæssig i forhold til medarbejdernes og virksomhedernes behov. Derfor er det vigtigt, at IF kan give et kvalificeret indspil i forhold til, hvordan IKV/RKV kan gennemføres på en måde som sikrer en god kvalitet for medarbejdere og virksomheder i industrien. Sekretariatet har i 2. halvår af 2013 igangsat et pilotprojekt, hvor der indgås aftale med tre skoler omkring udbud af et ensartet landsdækkende IKV forløb med henblik på uddannelse af 600 industrioperatører. Erfaringerne af dette pilotprojekt vil blive evalueret af udviklingsudvalget for industrioperatør i december Endvidere har sekretariatet i 2013 været tovholder for et TUP projekt, som har til formål at finde bæredygtige forretningsmodeller for IKV i AMU. Målgruppen for projektet er ufaglærte og faglærte medarbejdere i procesindustrien og industriteknikere inden for fremstillingsindustrien. Projektet afsluttes februar 2014 med anbefalinger omkring bæredygtige forretningsmodeller for IKV i AMU. Konkrete initiativer igangsættes: Side 6/12

7 Resultaterne af TUP projektet omkring forretningsmodeller for IKV i AMU skal udfoldes til de øvrige dele af IF s portefølje. Udviklingsudvalg for industrioperatør implementerer konkrete erfaringer fra pilotprojekt og bæredygtige forretningsmodeller for IKV i AMU til samtlige udbydere af industrioperatører. Erfaringerne fra implementeringen evalueres. Erfaringer fra industrioperatør videregives til øvrige udvalg i regi af IF med henblik på at implementere god praksis inden for IF s øvrige uddannelser. IF udvalget skal evaluere erfaringerne med at udbrede nye koncepter for IKV/RKV med henblik på at vurdere, om der er problemstillinger inden for feltet, som bør drøftes nærmere med ministeriet. IF udvalget har den koordinerende rolle i forhold til at sikre, at de erfaringer som er indhentet i pilotprojektet på industrioperatør og TUP projektet spredes til de øvrige IF uddannelsesområder. Succeskriterier: Det er en succes, at sekretariatet har udarbejdet brugbart IKV værktøj inden for industrioperatør, som er klar til implementering i januar Indsatsområdet er en yderligere en succes, hvis der er gennemført en implementeringsstrategi som sikre bredt kendskab til IKV mulighederne, og at der gennemføres en god og ens praksis inden for uddannelsen til industrioperatør inden juni Endvidere er det en succes, hvis samtlige udvalg inden september 2014 har udarbejdet en implementeringsstrategi for, hvordan de vil understøtte en synlig og ensartet IKV praksis på eget område. 6. Indsatsområde: Meritveje fra AMU til EUD og fra EUD til EUD Som en del af en vækststrategi skal der ses på mulighederne for standardmerit fra AMU over i en af IF s erhvervsuddannelser. Her skal fokus være på standardmerit i forhold til de udviklede kursuspakker. Indsatsen er med til at sikre, at AMU ikke bliver en uddannelsesmæssig blindgyde ligeledes er det vigtigt, da det er medvirkende til at gøre vejen fra ufaglært til faglært kortere og mere overskuelig. Endvidere skal der ses på meritveje imellem IF erhvervsuddannelser og IF erhvervsuddannelser i forhold til andre uddannelser. Uddannelsesmulighederne bliver mere sammenhængende og understøtter den politiske dagsorden om fra ufaglært til faglært. Konkrete initiativer: Side 7/12

8 Sekretariatet kortlægger, hvilke AMU pakker der kan give standardmerit ind i IF s erhvervsuddannelser. Udviklingsudvalgene validerer dette arbejde inden for de specifikke brancheområder. Sekretariatet udarbejder oplæg til meritveje mellem IF erhvervsuddannelser samt fra IF uddannelser til videre uddannelsesmuligheder. Udviklingsudvalgene og IF validerer dette arbejde. Udviklingsudvalgene drøfter markedsføringsinitiativer i forhold til at få udbredt kendskabet til mulighed for standardmerit. IF har en koordinerende rolle i forhold til de markedsføringsinitiativer, som foreslås i de enkelte udviklingsudvalg. Dette for at sikre, at eventuelle synergier udnyttes og markedsføringsbehov, som går på tværs, bliver eksekveret af IF. Succeskriterier: Det er et succeskriterium, at alle udviklingsudvalg inden juli 2014 har valideret en eller flere meritgivende AMU-pakker på eget område samt drøftet mulighederne for markedsføring af disse. I forlængelse heraf er det et succeskriterium, at meritmulighederne fremgår af relevante bekendtgørelser og uddannelsesordninger. Det er et særskilt succeskriterium, at IF inden oktober 2013 har besluttet en strategi for markedsføring af de meritgivende AMU-pakker og merit generelt. TEMA: KVALITET I EUD 7. Operationelle praktikmål i alle IF s erhvervsuddannelser En nærmere gennemgang af praktikmålene i IF s uddannelser viser, at flere af disse mål ofte ikke er særligt konkrete eller operationelle. Dermed kan det være vanskeligt for virksomheder at lave en uddannelsesplan, ligesom det er vanskeligt at sikre en optimal dialog mellem skole og virksomheder og sikre et kontinuerligt læringsforløb. Konkrete og operationelle praktikmål vil også betyde et bedre grundlag i forhold til virksomhedsgodkendelse. Endvidere vil det muliggøre en bedre og mere korrekt meritvurdering i forhold til opnåede kompetencer, inden en elev starter på en af IF s erhvervsuddannelser. Konkrete initiativer: Side 8/12

9 Alle udviklingsudvalg med ansvar for en erhvervsuddannelse gennemgår uddannelsens praktikmål med det formål at gøre mål konkrete og operationelle. Alle udviklingsudvalg udarbejder en strategi for, hvordan de kan gøre de nye praktikmål synlige for brugerne af udvalgets erhvervsuddannelse Sekretariatet sikrer en opdatering de steder, hvor praktikmål er beskrevet; uddannelsesordning og dermed elevplan.dk, praktikvejledning, praktikerklaringer, virksomhedsgodkendelse. Succeskriterier: Det er en succes, hvis alle udvalg har gennemgået samt beskrevet konkrete og operationelle praktikmål inden sept Opdateringerne i nævnte dokumenter skal finde sted straks efter, at praktikmål er godkendt i udviklingsudvalget. TEMA: SYNLIGHED 8. Indsatsområde: Udvikling af søgeportal til erhvervsuddannelser En del af IF erhvervsuddannelsers vækstpotentiale ligger i at skabe kendskab til uddannelserne og de mange veje der kan føre til et uddannelsesbevis. Et af initiativerne hertil er at udvikle en ny søgeportal, som kan give uddannelsessøgende og personer med en GVU plan et hurtigt overblik over mulighederne for erhvervsuddannelse i eget lokalområde eller på relevante skoler. Konkrete initiativer skal igangsættes: Udarbejdelse af kravsspecifikation til ny portal, i forhold til hvilke funktioner, portalen skal indeholde, således at den bliver brugbar for både virksomheder og medarbejder herunder afklare om der skal udvikles en ny portal, eller om der skal ske en videreudvikling på platformen amukurs.dk. Løbende analyse af ny erhvervsuddannelsesreformen, så uddannelsesforløb stemmer overens med fremtidens veje til en erhvervsuddannelse. Igangsættelse af udvikling pba. kravspecifikationen. Det bør undersøges, hvorvidt andre udvalg end udvalg i regi af Industriens Uddannelser, skal indgå i udviklingen. Side 9/12

10 Succeskriterier: Det er en succes, at der inden medio marts 2014 er udarbejdet en kravsspecifikation til ny søgeportal til erhvervsuddannelser. Herudover er det en succes, at den endelige søgeportal er færdigudviklet dec Indsatsområde: Drift og udvikling af søgeportalen amukurs.dk IF har siden lanceringen af amukurs.dk i juni 2012 haft ansvaret for at drifte og videreudvikle søgeportalen. I de seneste to måneder (september oktober 2013) har der i gennemsnit været besøgende på amukurs.dk. I maj 2013 blev HAKL og TUR tilkoblet amukurs.dk, hvilket udbreder portalens målgruppe væsentligt. Søgeportalen er blevet en stor succes, som anvendes af både virksomheder, medarbejdere og offentlige uddannelsesaktører som VUC, AMU udbydere, E-vejledning, Undervisningsministeriet mfl. For at sikre fortsat succes, er det vigtigt, at amukurs.dk løbende bliver justeret og videreudviklet i forhold til brugernes behov. Konkrete driftsopgaver og nye initiativer: Fortsat professionel håndtering af det stigende antal henvendelser, som kommer til IF som følge af portalen. Fortsat drifte og udvikle amukurs.dk ved også i 2014 at prioritere en fast medarbejderressource til området. Synlighed af garantikurser på amukurs.dk Udvikling af ny funktion, hvor den enkelte (virksomhed/ kursist) kan tilkendegive interesse for et konkret kursus. Dermed mulighed for at samle hold eksempelvis på tværs af udbydere. Klar formidling af kursuspakker på amukurs.dk Arbejde for overskuelighed på amukurs.dk. Idet der løbende sker en udvikling af kursuspakker, er der en risiko for at enketlheden går tabt. Anvendelse af analyseværktøjer skal give kendskab til hvilke hjemmesider de besøgende kommer fra, og hvor i landet brugerne bor. Dette vil bidrage stærkt til at målrette udbredelsen af amukurs.dk til oversete medier eller områder. Side 10/12

11 Succeskriterier: Det er et succeskriterium, hvis antallet af besøgende på amukurs.dk i 2014 bliver 20% højere end antallet af besøgende på portalen i Antallet af indgangsveje til amukurs.dk skal udbygges igennem engagement af hidtil oversete medier og områder. Herudover skal garantikurser være synlige på amukurs.dk inden udgangen af februar Det er en succes, at der inden juni 2014 er udarbejdet en kravspecifikation for, hvordan en tilkendegivelsesfunktion kan håndteres på amukurs.dk. 10. Indsatsområde: Oplev AMU Industriens Uddannelser har i fællesskab med de øvrige udvalg bag amukurs.dk søsat et projekt med navnet Oplev AMU. Indsatsen er vigtig, fordi den bidrager til at øge synligheden af IF s AMU-kurser i forhold til målgruppen. Synlighed ses som en forudsætning for, at der sker en stigning i efterspørgslen på AMU-kurser. Konkrete initiativer: En social mediekampagne, som inddrager landets kursister og faglærere og opfordrer dem til at dele deres AMU-oplevelser med andre. Disse historier vil bl.a. blive delt på Facebooksiden Oplev AMU eller på Instagram under #oplevamu. Der vil desuden blive skabt noget PR af disse historier. I 2014 vil der blive sat stort ind på 98 skoler i hele landet, hvor skoler vil få fysisk besøg af Oplev AMU. En ny funktion til amukurs.dk kaldet Min profil bliver udviklet. Denne er målrettet den enkelte kursist, og kan anbefale relevante kurser ud fra allerede gennemførte og tilmeldte kurser. Et mobilvenligt amukurs.dk, så den potentielle kursist altid kan have AMU med på farten. Det er vigtigt, at IF udvalget og udviklingsudvalgene bidrager til kampagnens succes i det omfang, det er muligt. Dette kræver først og Side 11/12

12 fremmest, at udvalgsmedlemmerne har kendskab til kampagnen. Sekretariatet vil understøtte, at dette sker. Succeskriterier: Det er et succeskriterium for Oplev AMU, hvis personer i målgruppen bliver inspireret til at deltage på AMU-kurser som følge af kampagnen, og hvis der bliver skabt øget positiv omtale af AMU. (Konkrete mål er beskrevet i Oplev AMU projektbeskrivelsen) Erhvervsuddannelsesreformen nye muligheder i 2014 I det foregående er præsenteret de indsatsområder, som IF har valgt at arbejde videre med i Disse indsatsområder er valgt, fordi de strategiske analyser som IF og udviklingsudvalgene lavede i 2012, viste, at der er behov for dels at reducere nogle af de svagheder som vores uddannelser har, dels at gribe nogle af de muligheder, som der ligger i vores omverden. En af de store muligheder, som det gælder om at gribe i 2014, er den nye erhvervsuddannelses-reform faglært til fremtiden. Det er vigtigt, at IF prioriterer arbejdet med udmøntningen af erhvervsuddannelsesreformen, da den praksis, som bliver besluttet, kommer til at blive IF udvalgenes arbejdsgrundlag fremadrettet. Det er stadig uvist, hvornår den største arbejdsbelastning omkring erhvervsuddannelsesreformen kommer til at ligge, men helt sikkert er det, at den vil komme til at fylde en del i 2014 og kan have indflydelse på arbejdet med IF s indsatsområder. Oversigt over anvendte forkortelser AMU: Arbejdsmarkedsuddannelser EUD: Erhvervsuddannelser FKB: Fælles Kompetencebeskrivelse IKT: Informations- og kommunikationsteknologi IKV: Individuel Kompetencevurdering RKV: Realkompetencevurdering TUP: Tværgående Udviklings Puljer GVU: Grunduddannelse for voksne HAKL: Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse TUR: Transporterhvervets Uddannelser VUC: Voksenuddannelsescenter Side 12/12

IF indsatsområder 2014

IF indsatsområder 2014 IF indsatsområder 2014 Forord 20. december 2013 Vi har valgt, at der i 2014 skal arbejdes videre med de strategiske spor som blev lagt ud allerede i 2013. Sporene blev lagt ud fra de strategiske analyser,

Læs mere

IFs STRATEGI 2013 indsatsområder

IFs STRATEGI 2013 indsatsområder Bilag 7.1.1. IF s indsatsområder 2013 IFs STRATEGI 2013 indsatsområder December 2012 Industriens Fællesudvalgs (IF) strategiplan for 2013 er et fælles produkt, som er udsprunget af mange positive drøftelser

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 27. august 2013 TAB MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Finn Brøndum Niels Henning

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013 København d. 27. februar 2013 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Niels Henning H. Jørgensen Helle Ankersen Industriens Uddannelser Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen 3F-repræsentanter:

Læs mere

IF indsatsområder 2013 hvor er vi nu?

IF indsatsområder 2013 hvor er vi nu? IF indsatsområder 2013 hvor er vi nu? SWOT- Hvad fandt vi ud af i 2012? A Styrker - Relevante kurser - amukurs.dk - LUU og UU medlemmer = fagligt netværk i brancherne Svagheder - UU ernes sammensætning:

Læs mere

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning København den 10. april 2014 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Bodil Agnete Christensen Louise Milo Referat af MØDE I

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Referat af møde i UDVIKLINGSUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

Referat af møde i UDVIKLINGSUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København november 2014 DI-repræsentanter: Søren Nielsen (Formand) Christine Bernt Henriksen Connie Christensen Klaus Høffer Larsen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Næstformand) Benedikte Maul Andersen

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU

Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU Indholdsfortegnelse Nye veje i arbejdet med synliggørelse af AMU s styrker, projektnummer 135798 omtales i publikationen som

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00 Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00 Mødet blev holdt hos Terma, Hovmarken 4, 8520 Lystrup Mødedeltagere: DI-repræsentanter Morten Revsbeck

Læs mere

Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan

Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Kontor for arbejdsmarkedsuddannelser Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen Disposition

Læs mere

Tirsdag d. 4. marts 2014 kl

Tirsdag d. 4. marts 2014 kl AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 25. marts 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Niels Henning H. Jørgensen Finn Brøndum

Læs mere

Referat FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. 9. marts 2015. Elise Andsager (tilforordnet) IF sekretariatet:

Referat FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. 9. marts 2015. Elise Andsager (tilforordnet) IF sekretariatet: Referat DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Finn Brøndum Niels Henning H. Jørgensen Helle Ankersen Morten V.B. Revsbeck IF sekretariatet: Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen

Læs mere

Fredag d. 27. juni kl. 10.00-14.00. Ingeniørforeningen IDA s lokaler Kalvebod Brygge 31-33 - 1780 København V. 2. juli 2014

Fredag d. 27. juni kl. 10.00-14.00. Ingeniørforeningen IDA s lokaler Kalvebod Brygge 31-33 - 1780 København V. 2. juli 2014 MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 2. juli 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Finn Brøndum Niels Henning H. Jørgensen (deltog under pkt. 4-8)

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Referat af mødet i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 23. september 2015

Referat af mødet i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 23. september 2015 København september 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Flemming Glerup Nielsen Sigrid (gæst) 3F-repræsentanter: Elise Andsager (Tilforordnet) Kurt Thomsen Lars

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 6. oktober 2015 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Tom Brandt. Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 4. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt Dansk Byggeri

Læs mere

En uddannelsespolitisk status på opgaver og initiativer i arbejdet med anerkendelse af realkompetencer

En uddannelsespolitisk status på opgaver og initiativer i arbejdet med anerkendelse af realkompetencer En uddannelsespolitisk status på opgaver og initiativer i arbejdet med anerkendelse af realkompetencer Louise Lee Leth Chefkonsulent Malene Christophersen Fuldmægtig Ministeriet for Børn og Undervisning

Læs mere

Industriens Uddannelser: REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Industriens Uddannelser: REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 15.maj 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær) Afbud: Claus Henriksen Morten V.B.

Læs mere

Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017

Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017 Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017 31. januar 2017 TAB/CSH Deltagere: DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Finn Brøndum Michael Risager Nørgaard Niels Henning Jørgensen

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 24.april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Claus Henriksen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær)

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Indhold 1. EVALUERING AF IF INDSATSOMRÅDER KONKLUSION STATUS OG EVALUERINGEN AF DE ENKELTE INDSATSOMRÅDER...

Indhold 1. EVALUERING AF IF INDSATSOMRÅDER KONKLUSION STATUS OG EVALUERINGEN AF DE ENKELTE INDSATSOMRÅDER... Indhold 1. EVALUERING AF IF INDSATSOMRÅDER 2015... 3 2. KONKLUSION... 4 3. STATUS OG EVALUERINGEN AF DE ENKELTE INDSATSOMRÅDER... 6 3.1 Den gode realkompetence (RKV)... 7 3.1.1 Baggrund... 7 3.1.2 Konkrete

Læs mere

København den 2.august 2011

København den 2.august 2011 København den 2.august 2011 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Allan Thomsen (3F Industri) Jan Lorentzen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F Byg) Jørgen

Læs mere

Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU. Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser

Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU. Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Implementering Offentliggjort udfoldet tidsplan på uvm.dk

Læs mere

Dagsorden. Onsdag d. 18. februar kl. 10.00-15.00. Hos AMU Nordjylland Sofievej 61 9000 Aalborg. 4. februar 2015

Dagsorden. Onsdag d. 18. februar kl. 10.00-15.00. Hos AMU Nordjylland Sofievej 61 9000 Aalborg. 4. februar 2015 Dagsorden 4. februar 2015 TAB/CSH DAGSORDEN FOR MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Finn Brøndum Niels Henning

Læs mere

Michael Risager Nørgaard To vakante plads. Berit Flindt Pedersen Elise Andsager Morten Christensen

Michael Risager Nørgaard To vakante plads. Berit Flindt Pedersen Elise Andsager Morten Christensen DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (formand) Finn Brøndum Michael Risager Nørgaard To vakante plads 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen (næstformand) Charlotte Jacobsen Berit Flindt Pedersen

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15 REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL. 10.00-CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15 16. september 2013 DI-repræsentanter Asger Smedegaard

Læs mere

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Hos Danfoss Silicon Power GMBH Husumer strasse 251, 24941 Flensburg, Tyskland Til udvalgsmødet foreslå følgende dagsorden:

Læs mere

Flemming Lassen. Morten V.B. Revsbeck, DI REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Flemming Lassen. Morten V.B. Revsbeck, DI REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Dagsorden DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Niels Henning H. Jørgensen Rasmus Grusgaard Industriens Uddannelser Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen Rikke Vium Madsen pkt.

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 12. februar 2015 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 25. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen Dansk Byggeri repræsentanter: Benny

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Formandskabsmøde i HAKL tirsdag den 23. maj 2017 kl. 10.00 11.30 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Drøftelse af tværgående

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 14. december 2015 kl. 10.00-13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal 1780 København V I det grønne mødelokale I mødet deltog:

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Køge Handelsskoles udbud... 3 Mission... 3 Vision... 4 Kursuscentrets strategiske mål for 2012... 4 Udbudsprincipper...

Læs mere

Dorte Würtz REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Dorte Würtz REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 9. december 2010 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Claus Henriksen Niels Henning Jørgensen Morten V.B. Revsbeck Kurt Mikkelsen Helle Ankersen 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen

Læs mere

Tirsdag d. 4. marts 2013 kl. 10.00-15.00

Tirsdag d. 4. marts 2013 kl. 10.00-15.00 MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 20. februar 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Niels Henning H. Jørgensen Finn Brøndum

Læs mere

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE København den 29. september 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

HAKL dialogmøde 5. maj 2015 Strategi og erfaringer med udbud af garantikurser

HAKL dialogmøde 5. maj 2015 Strategi og erfaringer med udbud af garantikurser HAKL dialogmøde 5. maj 2015 Strategi og erfaringer med udbud af garantikurser Lisbeth Olander Rasmussen Chefkonsulent, Learnmark Erhverv lor@learnmark.dk Strategiske overvejelser udgangspunkt efteråret

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

TAB/LA. Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning- og støbeindustri torsdag den 23. marts 2017 kl. 10.

TAB/LA. Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning- og støbeindustri torsdag den 23. marts 2017 kl. 10. 23.3.2017 TAB/LA Formand Jens Peter Christensen, 3F Næstformand Christine Bernt Henriksen, DI - Dansk Industri Medlem Carl A. Petersen, DI - Dansk Industri Medlem Hans Ole Sannes Nielsen DI - Dansk Industri

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence. Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet

Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence. Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet Anerkendelse af realkompetencer hvordan kommer vi videre?

Læs mere

Kvalitetshåndbog for individuel kompetencevurdering i AMU

Kvalitetshåndbog for individuel kompetencevurdering i AMU Kvalitetshåndbog for individuel kompetencevurdering i AMU Indhold Indledning... 3 Kvalitets-flow... 4 Kompetence- og rollefordelinger... 5 VEU-Center sekretariat... 5 VEU Institutioners receptioner...

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V København den 4. december 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet.

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet. UDBUDSPOLITIK 2013 UDBUDSPOLITIK 2013... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Formand Niels Henning Holm Jørgensen Brigitte Pudor Gullev København den 12. december 2014 3F-repræsentanter: Næstformand Allan B. Schmidt Vagn Schmidt Benny Vinther Jensen Tom Brandt

Læs mere

Industriens Fællesudvalg har besluttet at udviklingsudvalgene skal gennemføre SWOT-analyser af egne uddannelsesområder.

Industriens Fællesudvalg har besluttet at udviklingsudvalgene skal gennemføre SWOT-analyser af egne uddannelsesområder. Oplæg til SWOT-analyse Udviklingsudvalg for Svejse, Skibsbygnings og Støberiindustri Indledning og baggrund Industriens Fællesudvalg har besluttet at udviklingsudvalgene skal gennemføre SWOT-analyser af

Læs mere

AMU DIALOGMØDE. Den 27. februar 2014 hos TEC

AMU DIALOGMØDE. Den 27. februar 2014 hos TEC AMU DIALOGMØDE Den 27. februar 2014 hos TEC NYT FRA TUR AMU DIALOGMØDE FEBRUAR 2014 Ved Trine Nexmand Rofelt AMUKURS.DK I FORANDRING Oplev AMU Nye funktioner, blandt andet en nye sorteringsmuligheder

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 18. marts 2015

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 18. marts 2015 København marts 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Flemming Glerup Nielsen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Formand) Elise Andsager (Tilforordnet) Lars Sørensen

Læs mere

København den 22.september 2011

København den 22.september 2011 København den 22.september 2011 LUU AMU Vest Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F Byg) LUU Tradium Erhverv Vagn Smidt (3F Byg) ** Niels Ove Pedersen (Tradium) Benny Madsen (Tradium)

Læs mere

Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI)

Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) 1. Formål MI nedsætter udviklingsgrupper (UG) dækkende MI s uddannelsesmæssige ansvarsområde. UG skal arbejde med

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice Præsentation af resultater

Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice Præsentation af resultater Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice Præsentation af resultater Oplæg v. konference for De lokale Uddannelsesudvalg for Ejendomsservice 17. marts 2015 Indhold 1. Formål og baggrund

Læs mere

Fra egen indgang til 9 selvstændige bekendtgørelser

Fra egen indgang til 9 selvstændige bekendtgørelser TUR Baggrund Det faglige udvalgs overvejelser omkring oprettelse af selvstændige uddannelser Fakta om de nye uddannelser Konsekvenser af EUD reformen Grafiske oversigter, et vejledningsmateriale 1 TUR

Læs mere

Max Lehmann, DI. Afbud fra: Kurt Thomsen, 3F

Max Lehmann, DI. Afbud fra: Kurt Thomsen, 3F Udviklingsudvalg for Vindmølleindustrien Pia Maul Andersen, 3F Lars Sørensen, Vestas Narcelles A/S Kurt Thomsen, 3F Siemens A/S Svend Nilsson, 3F - Vestas Blades A/S Christine Bernt Henriksen, DI Max Lehmann,

Læs mere

Initiativer på erhvervsrettet VEU

Initiativer på erhvervsrettet VEU Initiativer på erhvervsrettet VEU Regeringen har som målsætning, at flere ufaglærte voksne skal være faglærte, hvilket skal opnås via den netop vedtagne erhvervsuddannelsesreform. Der udbydes samtidig

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 352 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Spørgsmål AF: Der er i dag stort set mangel på alle

Læs mere

Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014.

Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014. Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014. Indledning EUC Syd udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) i overensstemmelse med Lov om arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

Referat af udvalgsmøde i Industriens Fællesudvalg

Referat af udvalgsmøde i Industriens Fællesudvalg 5. december 2016 Referat af udvalgsmøde i Industriens Fællesudvalg TAB/CSH Tid: Torsdag d. 1. december 2016 kl. 10.00-12.40 med efterfølgende julefrokost Sted: Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D,

Læs mere

TUR STRATEGINOTAT 2013

TUR STRATEGINOTAT 2013 TUR STRATEGINOTAT 2013 1 Indledning TURs bestyrelse fremlægger et kort strateginotat til årets strategikonference 2012/13. Baggrunden for dette er, at en række væsentlige og forventeligt omfattende uddannelsespolitiske

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 24. september 2012 kl. 10.00-15.30 Mødet blev holdt hos Energi Midt, Tietgensvej 2-4, 8600 Silkeborg I mødet deltog: Christine Bernt

Læs mere

Fælles Tværgående Dag

Fælles Tværgående Dag VEU- Center FYN VEU- Center Trekantområdet Fælles Tværgående Dag VEU- Center Vest VEU Center-Syd TUP 2012 Fra Plan til Udvikling Task Force Fælles Tværgående dag 10. september 2014 Tidsrum Indhold Hvem

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 10. december 2015

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 10. december 2015 København december 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Formand) Elise Andsager Lars Sørensen Svend Nilsson Afbud: Kurt Thomsen

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Status, trends og udfordringer på VEU-området

Status, trends og udfordringer på VEU-området Status, trends og udfordringer på VEU-området Kontorchef Lisbeth Bang Thorsen Undervisningsministeriet VEU-konference Danske Erhvervsskoler 26-2-2015 Side 1 Dagsorden 1. Pejlemærker for VEU-indsatsen 2.

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 CSH Side 1 23-04-2010 Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 Aktiviteter Tilfredshed med faglærerkompetencer Andre internationale muligheder Oplæg om nano på Minimesse 8.april 2010 Virksomhedspraktik

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 4.4. Det fælles brugerportalsinitiativ for folkeskolen For at understøtte realiseringen af Brugerportalsinitiativet (BPI) for folkeskolen etablerede KL i 2015 et fælleskommunalt

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Fri-institutionsforsøg

Fri-institutionsforsøg Fri-institutionsforsøg Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne (DEG-L) ser meget positivt på fri-institutionsforsøget. Vi finder det af stor betydning for de forventede ændringer af voksen-, efter-

Læs mere

Bilag 5. Kommissorium for ekspertgruppe om voksen-, efter- og videreuddannelse August 2016

Bilag 5. Kommissorium for ekspertgruppe om voksen-, efter- og videreuddannelse August 2016 Arbejdsgruppen til Trepartsforhandlinger 2016 II Bilag 5. Kommissorium for ekspertgruppe om voksen-, efter- og videreuddannelse August 2016 Indledning Danmarks konkurrenceevne afhænger af, at vi har en

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

København den 25. oktober 2011. Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels-Erik Stahl. Afbud. Finn Buch Jannie Ottesen Bunk

København den 25. oktober 2011. Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels-Erik Stahl. Afbud. Finn Buch Jannie Ottesen Bunk UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering København den 25. oktober 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Helle Ankersen Kurt Mikkelsen (Vakant plads) Afbud Finn Buch Jannie Ottesen

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 24.oktober 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Søren Sejr Nielsen (3F Byg) Niels Henning Jørgensen (DI) Jørn Lausten (3F Byg) Hans-Jørgen Eriksen (Dansk Byggeri) Benny Vinther

Læs mere

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet Dagtilbudsområdet Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Dagtilbud og Kultur Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet 2014-2015 1 Side 2 / 6 Indledning Denne udviklingsaftale er indgået mellem Chefen for

Læs mere

Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen Steffen Daigaard

Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen Steffen Daigaard 01-02-2017 JD/LA Deltagere DI-repræsentanter Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen Steffen Daigaard 3F-repræsentater Hanne Simonsen (næstformand) Benedikte Maul Andersen Anette

Læs mere

AMU DIALOGMØDE. den 30. oktober 2014 hos Aarhus Tech

AMU DIALOGMØDE. den 30. oktober 2014 hos Aarhus Tech AMU DIALOGMØDE den 30. oktober 2014 hos Aarhus Tech NYT FRA TUR AMU DIALOGMØDE OKTOBER 2014 Program for 2015 AMU DIALOGMØDE OKTOBER 2014 TURs nye hjemmeside AMU DIALOGMØDE OKTOBER 2014 tur.dk tur.dk er

Læs mere

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund 2 af sporene fra konference om kvalificeret arbejdskraft Claus Steen Madsen, direktør teknik, miljø og erhverv Fra konferencen

Læs mere

Øget leveringssikkerhed i AMU

Øget leveringssikkerhed i AMU Øget leveringssikkerhed i AMU 28. januar 2013 MOM/NES Formål med dette notat IF ønskes at sætte gang i initiativer, som reducerer antallet af aflyste kurser, øger aktiviteten og dermed styrker leveringssikkerheden

Læs mere

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af Herningsholm Erhvervsskoles kerneydelse og støttefunktioner KVALITETSPOLITIK VISION OG MISSION Herningsholm Erhvervsskole

Læs mere

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet TUP12. VEU- Center Vest VEU Center-Syd

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet TUP12. VEU- Center Vest VEU Center-Syd VEU- Center FYN VEU- Center Trekantområdet TUP12 VEU- Center Vest VEU Center-Syd TUP 2012 Fra Plan til Udvikling NVR den 3. april 2014 Kl. Programpunkt 1 Præsentation Lis Hede VEU-Center Trekantområdet

Læs mere