Foreninger L del. Nr.2-februar200l Tirnby Kommune - Lokalhistorisk Samling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreninger L del. Nr.2-februar200l Tirnby Kommune - Lokalhistorisk Samling"

Transkript

1 Foreninger L del Nr.2-februar200l Tirnby Kommune - Lokalhistorisk Samling

2 Forcidei usttdion: Husmoderaflssningen pe bes6g i et sygdomsraml hjem. lssn Glerlmer du Skrcvet og rcdigeret af: Inger Kjer Jansen Layout: Vicky Bonde TSniby Kommunes Lokalhistoriske Samling

3 ',1 I /atzr,t:rqet I kommende numre af "Glemmer du' vil vi fortelle historien bag forskellige typer forenhger. Vi lagger ud med at fortelle om nogle lokale sygekasser og en sygeplejeforening. Sq4ziataeL SVaclaaaov.et Lato* I 1800-tallet var det offendige fattigvesen for de fleste mennesker, den absolut sidste udvej. Det var meget ydmygende at komme under fattigvesenet, blardt andet fordi mar blev ftataget en lang rekke borger- De fffste forening sygekaser kom i slutrlingen af 1820'eme og 1830'erne. Grunden til, at disse blev etablere! var blandt andet, at den offentlige forsorg i denne periode var blevet fornnget. Sygekasseme dakkede udgifter ved sygdom og begravelser men ikke almindelig alder'- domsforsorgelse. Enkelte kasser fungerede ogsi som pensionskasser. Det var dog forbinsvis de, der havde arbejde og k-unne betale konthgent, der blev medlemmer af en sygekasse. Sygekasseme blev da ogsi forst og fremmest etableret pe Yirksomleder eller i bestemte hendverksfag. De, der i virkeligheden havde stsrst brug for denne hjelp, havde sdledes ikke mulighed for at forsikre sig mod sygdom og ulykke. I 1892 blev der imidletid ibnet op for dette med sygekasse- Ioven. Nu kunrle de enjcelte sygekasser soge om statsan rkendelse og hermed opni bide kommunal og statslig st6tte, n6r visse betingelser var optldt. Kassen skulle have en bestemt storrelse i regelen mindst 200 medlemmer. Okonornien i sygekasseme skulle veere forsvallig, og medlemmeme sikret et minimum af ydelser'. d4 B. 2 - /e&<at 2Aol

4 I 1921 kom en ny sygekasselov, der bestemte, at all sygekassemedlemmer havde pligt til sikdng ophevet og erstattet af I 1960 blev loven om folkefor- at sitre sig imod invaliditet, sa to nye love om henholdsvis folke- og invalidepension og lov de ikke var henvist til fattighjelp. om offentlig sygeforsikring. Sidstnavnte lov bevirkede bl.a. Sygekassemes virke havde stor at personer, der ikke havde varet medfem af en sygekasse, nu betydnhg for gennemforelsen af socialreforrnen i Med ogsi kume opni folke- eller invalidepension, og nu kume alle den blev det shet fast, at borgeme i en lang rekke tilfelde blive medlem uden de tidligere havde ret til stotte fra det offendigegrensninger. Man blev alders- og helbredsmressige be- inddelt Socialreformen indeholdt blandt andet en lov om folkeforsikring, der brgd med den tidligere frivillighed. Nu skulle alle borgere mellem 21 og 60 ir vere medlem af en statsalerkendt sygekasseller en sygeforsikrhgsforeniag. Man Lurne dog selv velge om man ville were nydende eller blot bidragsydende medlem. Nydende medlem kunne man dog kwr vere, hyis indtegt og formue 16 under den sikaldte sygekassegrense (en faglarl a.r'bejders lsn). i A. og B-medlemmer. A- medlemmer der li under sygekassegrenseo modtog gratis lagehjalp. B-medlemrner skulle selv betale en vis andel af udgiften Loven om folkeforsikring galdt til 1974, da den sikaldte lov om offentlig bistand blev gennemfort. Med denne lov blev alle sygekasser opheyet og fiuf<tioneme overfsrt til det offentlige..4olah aagzlataoz Pi i hvert fald to af fabrikkeme i Kashrp var der sygekasser. qtuud //t kt&4r 20al

5 Legen Frits Rasmussen fra Sund' qeebesog i Kastrup, nuligvis glan)eftet. Ca. I9AA Den Eldste var Kastrup GIasvarks sygekasse. Den var indtokol &emg6r det, at der ud- Af sygekassens regnskabsprotil 1864 felles med Holmegirds Forenede Syge- og pen- udgifter til blodkoppel harreover de ovennelrrte ting var sionskasse, men blev selvstcndig fra Fra da af var den tardudteknhg, ojenlege, vargryn, brokbind, bandager, L:un sygekasse. Ejeren af glasverket betalte til kassen som ment, amerikansk olie, respirame bade, korsetmaskine, lave- dekkede en lege, hospitalsophold og administrationsudgifning af badebro. Til hvilke tor, samt ops etning og nedtagteme. Kontirgenteme fra de sygdomme man har benlttet ansatte dekkede udgifter til nogle af disse ting, er ikke medicin og sygedagrenge, der umiddelbart klart. Men haweca. vat et /z daglan udgifter til $}n har meske v6rct benyttet ksrsel for jordemor og lege. til varme omslag. Badebroen og endelig til begravelsesudgifter hvis det skulle gi si galt- havnen og veret en hal sikkert verct opstillet ved mulighed 9lzMaaa.. - let44 zuvr

6 for glasmageme at blive vasket fra top til ti og fi sveden ud af koppen. Nogle af sygdommene smdtes sikkert ogsi arbejdsmessige forhold, Herman Ebert der var hyttedreng pi glasvarket 1870'eme mistede et oje under arbejdet. Hermed bristede hans drsm om at blive glasmager. Det var ikke blot medlemmerne, glasverkets sygekasse dakkede men ogsi deres familier. Lagen holdt konsultation to gange om ugen i glasmagemes forsamlingssal. Her blev bomene ogsi vaccineret. Regnskabsbogen ophorer i 1912, om kassen dermed blev afrriklet vides ikke. Pa Kastrup Svovlsyre- og Godningsfabrikker havde arbejdeme ogsd en syge- og understottelseskasse, som vi ikke kender andet til end et sakaldt foreningstegn. Men det har sikked haft samme fi.nktion som glasverkets sygekasse. Kassens medlernner blev i 1927 overlllttet til Taanby Sogns Sygekasse (se nedenfol). Amagelbanen havde ligeledes en sygekasse for deres ansatte. Jan Clau.sens og Eustrus Syge og Begravelseskasse i Maglebylille blev stiftet i Dens form6l var at "udrede Sygehjelp til Medlemmer med Bsm under 16 Aar" samt yde begravelseshjalp. Betiagelsen for at blive medlem var at man var " dansk fodf' og boede i byen i Samtidig var medlemsskabet betinget af bopel i landsbyen Maglebylille, for "De boende Nord i en tinie [ukket fra Rernisen i ostlig Retning til Stranden udelades" det vil sige, de der boede i Kastrup og langere nordp6', kurme ikke v&re medlem. Samtidig kunne tilllyttere kun optages pe generalforsamlingen med % majoritet. Sygehjalpen udgjorde 50% for lage og medicin, ved kon- E*ry4 /4,' ol

7 sultation af specialister 25olo. I 192'7 blev der betalt 2 k. i sygedagpenge dog Lr.rn for sengeliggende, og fsrst nar pati nten havde veret sengeliggende i mindst 6 dage. Ved hospitalsophold blev der ydet 3 k. pr dag i I 3 uger pr. halver. Mal undrer sig i dag, nir man i sygekassens vedtegt fta 1960 stadig kan fi tilskud til hospitalsophold, ligesom sygekassen stadig stiller kaution ved hospitalsophold. Det har ikke vrret muligt at fi oplyst, hvornar det s6 blev gratis at blive indlag pi et offcntligt hospital. I 1963 foreslis at sygekassen ophaves. Men den forstetter uden egeutlige fualtioner, man blot vil bruge af kapitalen til sidste ore. Medlemmeme skal ikke langere betale kontingent. Da Maglebylilles dages er talte og byen skal udslettes i 1969, beslutter man sig for at bruge sygekassens formue til advokatbistand. Ejendommene i byen blev ca. 25 ir tidligere ekspropderct og erstatningeme blev da udbetalt. Men huslejen for de der valgte at blive boende til leje, havde spist erstatningen. Derfor onskede man at kore en r tssag mod staten for at fi yderligere godtgorelse for tabet af ejendommene. Som byen forsvaldt ogsi sygekassen - dog forpt endeligt i De resterende midler tilfaldt Kreftens Bekempelse. I 1857 blev Kastrup Syge. og Ligkasse stiftet. initiatirtagere var bodkermester Jaoob Thomberg, bidforer Chdstensen og Eduard Nielsen. Thornberg blev kassens forste formald. Sygekassen ansatte i 18?5 en lege Wolters til 2 gange ugentlig at give m6de "et forudbestemt sted i Kastrup" og her kunne medlemmeme mode op, hvis de forud havde anmeldt deres eventuelle sygdom. Legen var dog ogse forpligtigetil at g6l pi sygebesog i hjemnene. Fomanden for sygekassen frk et honorar, i 1887 blev det sat ned- men til gengald blev han s6 ogsa fii for at give punch til EkM d4 d. 2 - ktqa, zaal

8 de ftemmodte pi generalforsamlingen, hvor medlemmeme i swigt havde msdepligt! Da forenhgen i 1894 opniede statsanerkendelse blev bega- Besgrchenfor Tamby Sagns Syaekasse 194A. Fra venstre: CarlJensen ('Carl Undersoget"), galsnager Kaj Jensen, glasmaser Johs. Johansen, forretninesforcr VotJenal Hansen, fannanden yejassislent Peter G. Weichel, telefot nnnt,r O. Andersen, brandnand Carl Haack og skolebetj ent August Jeppesen. velseskassen udskilt som en meldte foreniagen sig ind i " selvstendig afdeling af forenin- De sjellandske Sygekassef'. gen. Det varede dog kun til Men kassen meldte sig ud igen 1905, hvor denne begravelses- i 1923 oe blev i stedet medlem kasse blev helt adskilt fra syge- af " De Samvirkende Sygekaskassen. Begravelseskassen op- ser i Ksbenhavn." heves i owigt i Medtemsantaret btev udvidet t l"$ii':lf*:tl,t'"*fi 1899, da ogsi beboere i Timby na'rm til "sygekassen io-r Taarnlandsby kunne optagesamtidig by kommune". Da var der /& e. 2 - klr.'24 zaal

9 3.370 medlemmer. Aet efter indfoles tandpleje Medlemmerne blev nu blandt og sygekassen bygger i 1934 andet sikret hjemmesygepleje hus pi Amager Landevej, der i gennem den lokale sygeplejeforening, og begravelsesfor- Dette hus bygges om i udvides med massage. silrin blev gjort obligatorisk. og Sygekassens ekspeditionslakale pa Anaser Lande,ej 8s, t 969. Fra venstre: Leo Gunnarsen og Ole Sorensen. Srgekassens brgnhg bte,, fia E3 benyttet so t hoyedbibliatek og h ser i dagkannunens pedag.igiske Center Vejen til hospitalet gores kortere I 1936, fra da af L:u::ne sygekassernes medlenrmer ogsi indlegges pi Sct. Elisabeth Hospital. Tidligere gjaldt det kun Gentofte Amtssygehus og Rigshospitalet. I1969 blev der p6 Amagel Landevej 89 bygget en hel ny sygekassebygning. Men tiden var lobet fta sygekasseme. Med den nye lov om offentlig bistand i 1974, fik sygekassen L-ua en levetid pi 5 fu her. Herefter overgik den videre adminishation af sygesikirg ril stat og kommune. Kastrup Kvindelige Sygepleje- d (.4u,41 zut

10 10 forening blev stiftet i 1886 med det formel at' yde Hj.elp til og fattige Familiet i alvorlige Sygdomstilfalde sqnxt i Barselsqfairer fo6aavidt Midlerne strekker til Midleme til sygeplejen fik man fra medlemmeme, der selv kunne bestemme hvor meget de ville betale. Dette blev dog en&et i 1903, si minimmkontingentet blev fastlagt til 30 sre pr. maned. Det var kun kvinder, der kunne blive medlem. Besttrelsen yar tydeligvis de fsrende fruer og frokener i Kastrup, leks. fru Flensburg hvis mand vat vreveriejer Carl Flensburg, Ama I{oyer datter af bjergningsagent C. Hsyer og froken Charlotte Norregaard, det senere blev kommunens forste bibliotekar. Man arsatte en sygeplejerske, der foruden en ma,nedlig lon pi 30 k. frk Hjennehjetp hr. Basballe, HybenAIe 23. Ca 1957 fri bolig i glasmagenekleme. Det mi have veret en tiltu engt hjalp og et alternativ for de fattige og syge fremfor det nedvardigende i at modtage fattighj alp, der havde nogle ubehagelige folger, blandt andet fiatagelse af val$et og fii- d4 B. 2 - /.A4dr 2001

11 1I hed til at indge egteskab. Hvem der blev behandlet og for hvad ftemgar desverre ikke af de bevarede forhandlingsprotokoller. For at {i foreningens sociale arbejde til at lobe rundt, fi& man tilskud fra forskellige foreninger og der blev opfort dilettantkomedier, hvor overskuddet herfra gik til foreningen. Samtidig med socialreformen i 1933 indgil foreniagen et samarbejde med Sygekassen for Taarnby kommune. Sygekassens medlemmer havde medlemsret i sygeplej eforeningen og silret ret ti.l sygepleje. Foreni:rgen tog sig endvidere af den sygepleje, komrnrmen havde pligt til at yde ifolge den nye socialreform. Sivel sygekassen som det sociale udvalg havde fremover plads i bestyrelsen. Midleme kom dels fra medlemmerne, sygekassen, kommune og amt, I 1957 kom en ny lov om blandt andet hj emmesygepleje, der yderligere forpligtigede kommunen. En ny overenskomst mellem sygeplejeforeningen og kommunen blev indgiet. Men der gik blot et par ar, si blev sygeplejeforeningens arbejde overtaget af sygekassen. Foreningen blev oplost i Et wa d4 a. 2 - {.t 44, 20al

12 t2 Hvis du har billeder, oplysninger eller andet aflokalhistorisk interesse, si henvendig til: Lokalhistorisk Samling Kamillevej Kastrup. Ttf s 45 Abningstider: Mandag Tirsdag Fredag Lokalhistorisk Samling har desuden udstillinger pa Kastrup girdssamlin gen : "Midt pa Amager" og "Kastrup Glas" Abent Tirsdag og sondag Onsdag tillige Plyssen, Amager Strandvej 350: Permanente og skiftende udstillinger Abent Lordag og sondag

MANEDSBLADET. Turistmdl i vores kommunefor og nu Nr.6 Juni/juli 1998 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Turistmdl i vores kommunefor og nu Nr.6 Juni/juli 1998 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Turistmdl i vores kommunefor og nu Nr.6 Juni/juli 1998 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Tufistforeninger Danmarks fomte turistforening blev stiftet i 1889. Formelet var at {iemme rejselivet

Læs mere

Jordemødre før, under og efter fru Rogvi - en lille fortælling om alle de"oversete" Af: Eva Molin, Gladsaxe Byarkiv

Jordemødre før, under og efter fru Rogvi - en lille fortælling om alle deoversete Af: Eva Molin, Gladsaxe Byarkiv Jordemødre før, under og efter fru Rogvi - en lille fortælling om alle de"oversete" Af: Eva Molin, Gladsaxe Byarkiv I 1862 blev det lovpligtigt for landets jordemødre at føre protokol over alle de fødsler,

Læs mere

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet 10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet Mini e-bog til sygemeldte og deres pårørende, kolleger og chefer Opdateret 30. december 2013 Af journalist Ulla Nygaard, forfatter til bogen På sygedagpenge

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Fleksjob er for alle virksomheder

Fleksjob er for alle virksomheder S IDE 8 Kontakt fagforeningen Hvis du ønsker at vide mere om fleksjob, kan du kontakte en lokal fagforening: Anlægs- og Bygningsarbejdernes Fagforening. Tlf. 8943 4050. Kontakt Ole Christiansen. Blik-

Læs mere

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET SiD Kastrup i 100 ir Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling SiD Kastrup 100 ir SiD Kastrup kan i ir fejre 100 Ars jubihum, og i den anledning har afdelingen udgivet et hrfte

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. Indbydelse til fest for 100 år Historien Nutiden Fremtiden

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. Indbydelse til fest for 100 år Historien Nutiden Fremtiden - et folkekirkeligt, socialt arbejde Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Jubilæumsnummer Indbydelse til fest for 100 år Historien Nutiden Fremtiden Hilsen fra kirkeministeren og socialministeren Anmeldelser: Ingen

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

LEKSIKON. Arbejdstid. Generelt

LEKSIKON. Arbejdstid. Generelt LEKSIKON Arbejdstid I 1904 var arbejdstiden for en dansk arbejder typisk 12 timer med i alt 1 ½ times pause i løbet af dagen. Man arbejdede 6 dage om ugen og havde fri om søndagen. Mange arbejdere boede

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Jubilæumsskrift. Vester Aaby private Vandværk. af Arne Rasmussen 1998. Handlingsforløb iflg. protokol og private erindringer.

Jubilæumsskrift. Vester Aaby private Vandværk. af Arne Rasmussen 1998. Handlingsforløb iflg. protokol og private erindringer. Jubilæumsskrift Vester Aaby private Vandværk. af Arne Rasmussen 1998. Handlingsforløb iflg. protokol og private erindringer. Fra ældre tid har der altid været to grundelementer, når man ville bygge et

Læs mere

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer INDHOLD Sygdom og Arbejde Sygedagpenge 6 Lønmodtagere 6 Selvstændige 6 Hvor meget kan man få i sygedagpenge? 6 Hvor længe kan man få sygedagpenge? 6 Supplerende sygedagpenge 7 Opfølgning 7 Supplerende

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Småt men godt? Effekter af spare-låne-grupper

Småt men godt? Effekter af spare-låne-grupper Rockwool Fondens Forskningsenhed Evalueringsnotat Småt men godt? Effekter af spare-låne-grupper KORT OM PROJEKTET Hvad er spare-låne-grupper? Grupper på 15-25 personer, der i fællesskab sparer penge op

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Slip kontrollen lad brugerne styre

Slip kontrollen lad brugerne styre selvbyg Slip kontrollen lad brugerne styre I MotivationsHuset i Esbjerg er det brugerne, som styrer deres egen behandling. Det gør de ved at anvende Byggeklodsmodellen, der er en enkel måde at sikre brugerindflydelse

Læs mere

Den Selvejende Institution Overførstergården. Årsberetning 2005.

Den Selvejende Institution Overførstergården. Årsberetning 2005. 30. april 2006 Den Selvejende Institution Overførstergården. Årsberetning 2005. Årsberetningen er i anledning af herbergets 10 års jubilæum skrevet, så den dækker begivenheder og erfaringer i perioden

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig.

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. FAKTUM KRIMINALFORSORGEN Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. Hans Andersen, Exit, til de indsatte

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Formand går Bestyrelsesformand Søren Madsen har trukket sig tilbage. Læs historien side 5. Ny formand valgt Gert Mark valgt som ny formand på ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere