CSR-politik for Danske Andelskassers Bank A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CSR-politik for Danske Andelskassers Bank A/S"

Transkript

1 CSR-politik for Danske Andelskassers Bank A/S Indledning Danske Andelskassers Bank A/S (DAB) har gennem mange år haft principper som god opførsel, etik og lokalt engagement som et ikke nedskrevet men væsentligt grundlag for forretningsførelsen. Dette er en naturlig følge af bankens historie - med et lokalt forankret og kundeejet grundlag gennem andelskasserne - og til stadighed en del af bankens oplevede værdigrundlag. Disse principper og værdier uskrevne såvel som nedskrevne danner grundlag for bankens samfundsansvar, bankens Corporate Social Responsibility, som beskrevet i denne politik og som løbende redegjort for i bankens rapporter på området. Det betyder overordnet set, at banken har et særligt fokus på det lokale ansvar, og at dette fokus også fremadrettet skal være styrende for bankens handlinger. En samfundsmæssig aktør DAB bygger på en godt 100-årig historie og er resultatet af mange personers engagement og samarbejde i først andelskasserne, siden Sammenslutningen Danske Andelskasser og nu DAB, der er det foreløbigt sidste trin i denne udvikling. DAB har således et historisk baseret etisk ansvar, ligesom DAB har et etisk ansvar som en samfundsmæssig aktør indenfor pengeinstitutsektoren. Dette ansvar har gennem alle årene udmøntet sig i en forretningsdrift baseret på et ønske om ikke alene at opføre sig ordentligt men også gøre mere end dette. Det har altså ikke været nok at være et redeligt pengeinstitut, man ville også være et pengeinstitut, der gjorde mere end bare at varetage pengesager. Sådan vil og skal det fortsat være CSR-politikken er udarbejdet med udgangspunkt i blandt andet Finansrådets anbefalinger om CSR samt publikationen»overskud med Omtanke«fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Denne CSR-politik er på baggrund heraf inddelt i følgende områder: 1. Overordnet politik 2. Forretning 3. Medarbejdere 4. Kunder 5. Lokalsamfund 6. Klima og miljø 1. Overordnet politik DAB bygger på andelskassernes mere end 100-årige historie og værdier hvoraf skal fremhæves en grundlæggende tro på samarbejde og lokalkendskab som styrke og arbejdsform. 1

2 Indeværende politik omkring Corporate Social Responsibility omfatter Danske Andelskassers Bank med datterselskaber og dermed altså tillige det brede grundlag af filialer, der under navnet Andelskassen opererer i Jylland og på Fyn. Det skal understreges, at CSR-politikken i lighed med det samfund, den influerer på og er en del af hele tiden udvikler sig, og nærværende dokument er således et øjebliksbillede, der løbende vil blive opdateret og tilpasset. Ansvaret for DABs CSR-politik ligger overordnet hos bankens bestyrelse, der har uddelegeret det praktiske ansvar til HR og Kommunikation. Det lokale engagement, samarbejde og demokratisk tankegang er helt afgørende elementer i DAB. Det samme er det, der kan betegnes som traditionelle danske værdier og dyder, og det er således en selvfølge for DAB, at dansk og international lovgivning overholdes, at menneskerettigheder respekteres, og at der tages de nødvendige generelle hensyn, så DAB overordnet set skaber positiv merværdi for alle sine interessenter. Det betyder, at DAB også har et ansvar i forhold til sine samarbejdspartnere, hvorfor banken på den ene side aktivt skal træde ind, hvis der konstateres brud på lovgivning, menneskerettigheder eller andet, der strider mod DABs værdier, og på den anden side naturligvis er åben over for mulighederne i tættere CSRrelaterede samarbejder med primært nuværende samarbejdspartnere, sekundært nye samarbejdspartnere. 1.1 Værdi for ejerne og kunderne DAB har på tidspunktet for denne politiks vedtagen omkring aktionærer, hvoraf mere end 99 % på samme tid er kunder. Der er således et kombineret ansvar for at skabe værdi for aktionærer og kunder på samme tid. DABs største aktionærer er endvidere 16 fonde, der er opstået i forbindelse med omdannelsen fra andelsselskab til aktieselskab i foråret Som en del af disse fondes formål fremgår af vedtægterne Fonden kan ved uddelinger virke til gavn for almen nytte og velgørende formål inden for det område, der forud for Sammenslutningen Danske Andelskassers omdannelse til aktieselskab udgjorde Andelskassen [**] s lokalområde. Dette medfører et ansvar for DAB i forhold til såvel kundernes grundlæggende bankforretninger som det lokalmiljø, der udgør rammen om kundernes hverdag og trivsel. Ved at levere gode resultater sikres støtte til de lokalområder, DAB er en del af, og god økonomisk drift og ideelt set udbytteudbetaling er overordnet set grundlaget for værdiskabelsen for aktionærerne. Det er DABs holdning, at dette bedst sikres ved at udnytte de kompetencer, DAB sidder inde med, jævnfør det, der i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens publikation»redegørelse for samfundsansvar«beskrives med ordene:»både virksomheden og samfundet får imidlertid størst udbytte af arbejdet med samfundsansvar, hvis det hænger naturligt sammen med virksomhedens forretningsstrategi og kernekompetencer. Det er det, der betegnes forretningsdrevet samfundsansvar.«helt grundlæggende er DABs ansvar som pengeinstitut således at leve op til netop dette ansvar. Det har koncernen kunnet hidtil, og det skal den blive ved med. Ønsket om at gøre noget ekstra må aldrig stå i stedet for grundproduktets kvalitet. Men ønsket må heller aldrig glemmes. I forhold til den overordnede CSR-politik skal DAB således: Sikre demokratisk kultur og demokratiske værdier Sikre at lovgivning og konventioner overholdes i hele forsyningskæden og anvende muligheder for at indgå i CSR-samarbejder med samarbejdspartnere 2

3 Sikre en stabil og fornuftig økonomisk udvikling til gavn for aktionærer, lokalsamfund, kunder og banken. 2 Forretning DAB driver sin forretning med udgangspunkt i kunden og ser det som sit altovervejende ansvar at give kunderne den rigtige rådgivning og de rigtige løsninger. Det er vurderingen, at det væsentligste for kunderne er, at de basale bankmæssige forretninger fungerer. Med udgangspunkt i bankens værdier skal det ske i samarbejde med kunderne, og det er i den sammenhæng også ansvar at sige nej til kunders ønsker, hvis disse ikke tjener kunden eller den samlede banks bedste. Hensynet til den enkelte kunde må som udgangspunkt ikke belaste DABs øvrige kunder. DAB er sig bevidst, at dette fordrer en balancegang og stiller krav til uddannelsen og sparringen på alle medarbejderniveauer. 2.1 Ansvarlige investeringer DAB har som udgangspunkt ikke nogle fast definerede politikker angående investeringer på kunders vegne i virksomheder, der kan betegnes som uansvarlige. DAB vil og skal sikre, at kunderne er vidende om hvilke former for investeringer, de har foretaget, og lader det på den baggrund være op til den enkelte kundes vurdering, hvorvidt en investering i kundens optik er ansvarlig. En anden form for investeringer er de ejerandele, DAB har i forskellige virksomheder. Disse investeringer skal som udgangspunkt ske ud fra en synergi-tankegang, så der med investeringerne følger mere end et forventet afkast. Det vil eksempelvis sige, at en attraktiv investering ikke alene er en investering, der indeholder et umiddelbart stort potentiale, men en investering, der samtidig kan have en merværdi i form af eksempelvis udvidet forretningsomfang indenfor DABs primære arbejdsområder og deraf følgende synergi i forhold til de primære kunder, ejerne, andelshaverne. 2.2 Kreditgivning Kreditgivningen i DAB er som følge af DABs ansvar som samfundsmæssig aktør baseret på etiske, moralske og miljømæssige forhold. Dette medfører, at der ikke ydes lån til formål, der er i strid med sådanne forhold eller ikke opfylder lovgivningsmæssige krav. Der findes således forretninger, DAB ikke ønsker at udføre, og kunder, DAB ikke ønsker at handle med. DABs kreditgivning baseres på det såkaldte kirketårnsprincip, hvorfor DAB primært ønsker kunder med forankring i bankens lokalområder. Dette indebærer, at der tages hensyn til lokale forhold, så lokalområdet udvikles med bæredygtige virksomheder. Men det indebærer ikke, at en lokal virksomhed, der ikke er bæredygtig, holdes i live på baggrund af lokale relationer, da dette ikke vil være til gavn for hverken virksomheden, DAB eller lokalområdet. 2.3 Anti-korruption DAB opererer ikke for nuværende udenfor Danmark, der jævnfør Transparency International er et af verdens mindst korrupte lande. DAB har på den baggrund ikke særskilt fokus på anti-korruption, men er sig naturligvis etiske såvel som legale forhold i denne forbindelse bevidst og søger at rådgive kunder, der opererer i lande med korruptionsrisici, ud fra denne bevidsthed. 3

4 Såfremt DAB i fremtiden udvider forretningsområdet til lande med øgede korruptionsrisici, vil koncernen udarbejde mere detaljerede politikker på området. Som et pengeinstitut med aktiviteter på områder som formueforvaltning, betalingsformidling, valutahandel, fondshandel, værdipapirforvaltning og lignende er der en vis risiko for, at DAB udnyttes af kunder til hvidvask af penge og terrorfinansiering. Denne risiko er DAB sig bevidst, hvorfor der er et stort fokus på eksisterende regler og produkter, der kan mindske risikoen for, at koncernen udnyttes til hvidvask og/eller terrorfinansiering. DAB vil og skal hele tiden leve op til gældende regler og udnytte de relevante værktøjer på området. I forhold til forretningen skal DAB således Sikre at investeringer sker på et oplyst også etisk og moralsk - grundlag Sikre at der ikke ydes lån til virksomheder, der ikke opfylder etiske, moralske eller miljømæssige krav Sikre en langsigtet positiv udvikling for kunder og lokalområder Sikre sig mod misbrug i forhold til korruption eller terrorfinansiering. 3. Medarbejdere DAB vil være en god og attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker og fastholder kompetente medarbejdere. Det overordnede ansvar for at sikre dette ligger hos HR, der forestår såvel den overordnede medarbejderpolitik som mere detaljerede delpolitikker og initiativer på medarbejderområdet. På det overordnede plan er det DABs ønske, at bankens medarbejdere oplever DAB som en god arbejdsplads, man har lyst til at bevare tilknytningen til gennem mange år. Der tilstræbes således varigt ansatte medarbejdere. Det er DABs overbevisning, at stabiliteten sikres ved, at medarbejderne tilbydes udviklingsmuligheder, så de kompetencemæssigt hele tiden kan modsvare kundernes ønsker og krav, og sådan at de har mulighed for at få nye jobmuligheder, såfremt dette ønskes. Samtidigt tilstræbes en åben og dialogbaseret kultur under hensyntagen til blandt andet de regler, DAB er underlagt som en børsnoteret bank. Denne kultur har været en del af DABs historie siden den første andelskasse og er i praksis eksemplificeret ved»den åbne dørs princip«. DAB er sig bevidst, at en sådan kultur kræver et løbende fokus for at blive fastholdt. 3.1 Fastholdelse af medarbejdere Medarbejderne i DAB ansættes på konkurrencedygtige vilkår i forhold til situationen i finansbranchen. Dette er til gavn for banken, der på den måde tiltrækker kompetente medarbejdere, til gavn for medarbejderne, der får gode vilkår, og til gavn for kunderne, der får kompetent rådgivning fra tilfredse medarbejdere. Foruden vilkårene for den enkelte medarbejder har DAB en række forskellige politikker og tiltag, der medvirker til at gøre banken til en attraktiv arbejdsplads og endvidere sikrer stabiliteten. Det drejer sig om eksempelvis misbrugs-, uddannelses- og seniorpolitik, ligesom der arbejdes med at sikre en fortsat åben samarbejdsform og et godt arbejdsmiljø, både fysisk og psykisk. Et element i dette er blandt andet sundhedsforsikring og pensionsordning tillige med valgfrihed mellem fem og seks ugers ferie. Banken udbyder ikke særlige ordninger omkring medarbejderaktier. 4

5 3.2 Udvikling af medarbejdere Det er grundlæggende i forhold til fastholdelse af såvel medarbejdere som kunder, at medarbejderne har gode udviklingsmuligheder, og at disse udnyttes. HR i DAB er også på dette punkt ansvarlig for politikker og initiativer, der tjener til dels at udvikle medarbejderne fagligt, dels at udvikle dem personligt, så de kan udføre jobbet på et stadigt højere niveau og, hvis de ønsker det, kan påtage sig nye og anderledes job/opgaver. Dette sker gennem intern og ekstern uddannelse, og DAB tilbyder gode udviklingsmuligheder for den enkelte medarbejder. Uddannelsesbehovet afklares i forbindelse med den årlige medarbejdersamtale, så sammenhængen mellem medarbejderens og koncernens behov garanteres til fælles interesse. Der er i DAB fokus på, at medarbejderne kan udnytte kompetencerne fuldt ud. Et element i dette er mobilitet mellem filialerne og mellem filialerne og hovedkontoret. Denne mobilitet ønskes på alle organisatoriske niveauer. Det er imidlertid også essentielt, at udvikling og mobilitet ikke sker på bekostning af den enkelte medarbejders balance mellem arbejde og fritid. I den forbindelse er det også DABs holdning, at man eksempelvis gerne vil motivere og støtte op om medarbejdernes sportslige aktiviteter men samtidig er sig meget bevidst, at deltagelse i sådanne aktiviteter skal være båret af frivillighed. I forhold til medarbejderne skal DAB således: Sikre attraktive og værdiskabende vilkår Sikre en fortsat kompetenceudvikling Fastholde den store stabilitet uden at gå på kompromis med udviklingen. 4. Kunder Visionen for DAB lyder:»vi vil være det foretrukne lokale pengeinstitut i vores markedsområde«i centrum er ønsket om at skabe værdi for hele kunden. Med hele kunden menes, at værdien ikke begrænser sig til at give kunden, hvad han/hun forventer af et pengeinstitut, men også at give værdi på andre områder end de rent økonomiske. Fundamentet er rådgivning, produkter og løsninger, der matcher kundens behov og ønsker. Som pengeinstitut er det DABs ypperste ansvar at sikre, at kunderne får og har den økonomi, der passer til netop dem. Fungerer det ikke, er alt andet ligegyldigt. Dette betyder, at DAB har et ansvar i forhold til alle sine kunder. I forhold til kunder, der får økonomiske problemer, er koncernen således medansvarlig for at hjælpe kunden ud af disse, og i forhold til kunder med økonomisk overskud er banken medansvarlig for, at dette overskud anvendes på den måde, der tjener kunden bedst muligt. For at sikre dette er det nødvendigt med dels førnævnte høje kompetenceniveau, dels tid og overskud til at give den enkelte kunde personlig rådgivning, således løsninger passer præcist til den enkeltes behov. Når det er på plads, er det imidlertid DABs ønske, at man også på andre områder end de rent økonomiske kan medvirke til at skabe værdi. Dette hænger tæt sammen med de under afsnittet»lokalsamfundet «nævnte initiativer. 5

6 I forhold til kunderne skal DAB således: Være en stærk samarbejdspartner, så kunderne udnytter muligheder og modstår udfordringer Tage ansvar også for de kunder, der af forskellige årsager har det hårdt Finde den rigtige balance mellem hensynet til den enkelte kunde og hensynet til fællesskabet af kunder Skabe værdi for den enkelte kunde. 5. Lokalsamfundet I DAB er det svært at trække en skillelinje mellem kunder og lokalsamfund. Ønsket om at skabe værdi for den enkelte kunde hænger tæt sammen med at skabe værdi for det lokalsamfund, kunden er en del af, da de to ting som oftest er nært knyttede. DABs enheder er geografisk spredt over det meste af Jylland og Fyn, hvilket betyder, at bankens lokale engagement i overvejende grad vil være koncentreret om de enkelte filialers lokalområder. Landsdækkende initiativer, tiltag, foreninger og lignende støttes som udgangspunkt kun i begrænset omfang og kun i det omfang, det skønnes at komme et flertal af bankens kunder til gode. Udvikling af lokalsamfundet handler i DABs optik ikke kun om eksempelvis at sponsorere lokale foreninger og arrangementer men i lige så høj grad om at bidrage til et levende miljø i lokalområderne. Det er derfor DABs ønske, at støtte i den grad, det er muligt, sker ved at indgå i partnerskaber, hvor bankens kompetencer kan komme partneren til gode, samtidig med at banken tilegner sig erfaring og udvikler kompetencer. I forhold til lokalsamfundet skal DAB således: Bidrage til vækst, udvikling og værdiskabelse Støtte op om det lokale foreningsliv og lokale aktiviteter Indgå som en aktiv sparringspartner. 6. Klima og miljø Klima og miljø indgår ikke for nuværende som en integreret del af DABs strategiske overvejelser, men banken er sig bevidst, at klima- og miljøproblematikker er et centralt område i forhold til såvel store som små beslutninger og initiativer. DAB tilstræber således, at der i forbindelse med nybyggeri og renovering af bygninger indtænkes energibesparende og miljørigtige løsninger, så koncernens samlede miljøpåvirkning begrænses til et minimum. Elementer i forhold til begrænsning af miljøpåvirkningen omfatter også mere dagligdags handlinger som at begrænse print, udnytte at stadig mere kan gøres elektronisk og sortere affald. DAB er sig meget bevidst, at initiativer på klima- og miljøområdet er nødvendige, og der bliver og skal løbende igangsættes nye initiativer og tiltag. Det skal endvidere vurderes, hvorledes der kan skabes økonomisk såvel som samfundsmæssig værdi for kunderne gennem miljørigtige løsninger. I forhold til klima og miljø skal DAB således: Sikre at energibesparende og miljøvenlige løsninger anvendes og udnyttes 6

7 Arbejde for at kunderne får det optimale udbytte af mulighederne på området Hammershøj den 14. december

Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank

Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank Politikken Nærværende politik for Vestjysk Bank er udarbejdet med udgangspunkt i årsregnskabsloven 99a vedrørende virksomheders samfundsansvar Formål Formålet

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Overskud til dig. Samfundsansvar i Middelfart Sparekasse

Overskud til dig. Samfundsansvar i Middelfart Sparekasse Overskud til dig Samfundsansvar i Middelfart Sparekasse 2 Overskud til dig Middelfart Sparekasse var ved grundlæggelsen i 1853 tænkt som en sparekasse til fælles bedste, og filosofien var, at Sparekassen

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Skab forretning med CSR

Skab forretning med CSR VELKOMMEN I DANMARKS CSR HUS Skab forretning med CSR Opbyg de rette CSR kompetencer og løsninger i samarbejde med Green Network GREEN NETWORK MAKE CSR YOUR BUSINESS NÅ I MÅL MED CSR Få styr på kvaliteten

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

Fokus på egne medarbejdere er god CSR. Vinsa Side-event den 13. november, 2012

Fokus på egne medarbejdere er god CSR. Vinsa Side-event den 13. november, 2012 Fokus på egne medarbejdere er god CSR Vinsa Side-event den 13. november, 2012 Program Fokus på egne medarbejdere er god CSR hvor brænder det på lige nu? Danske virksomheder er frontløbere, når det gælder

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S. Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016

Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S. Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016 1 Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016 Baggrund Samfundsansvar eller som det hedder på engelsk - Corporate Social Responsibility (CSR) er betegnelsen

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq Frivillighedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vision... 4 Frivilligt socialt arbejde... 4 Mål for Kommuneqarfik Sermersooqs Frivillighedspolitik... 5 Strategi for Frivillighedspolitikken...

Læs mere

CSR - politik Danmarks Skibskredit

CSR - politik Danmarks Skibskredit CSR - politik Danmarks Skibskredit Indholdsfortegnelse Formål 3 Lovregulering 3 Målsætning 3 Fokusområder 4 Ansvar for CSR 5 Rapportering 5 2 Formål Corporate Social Responsibility (CSR) politikken har

Læs mere

Fonden for Sparekassen Himmerland. Uddelingspolitik

Fonden for Sparekassen Himmerland. Uddelingspolitik Fonden for Sparekassen Himmerland Uddelingspolitik November 2016 1. FONDEN FOR SPAREKASSEN HIMMERLANDS HISTORIE... 3 2. FONDEN FOR SPAREKASSEN HIMMERLANDS FORMÅL... 3 3. UDDELINGER FRA FONDEN FOR SPAREKASSEN

Læs mere

Virksomhedsworkshop. Chefkonsulent Dia Wolffhechel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. gennemføres af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

Virksomhedsworkshop. Chefkonsulent Dia Wolffhechel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. gennemføres af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN Virksomhedsworkshop Chefkonsulent Dia Wolffhechel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen gennemføres af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN Projektet er støttet af INTEGRATIONSMINISTERIET og REGION SYDDANMARK Opgaver

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

CSR-rapport 2011. for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen

CSR-rapport 2011. for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen CSR-rapport 2011 for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen 1 CSR-rapport 2012 CSR-rapport for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen 2011 Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen er et dansk pengeinstitut

Læs mere

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppen har siden foråret 2012 arbejdet med at udvikle en ny investeringsstrategi. De vigtigste input i denne

Læs mere

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI 23. MARTS 2015 JRC / LDG 201403377 DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI Ansvarsområdet har ved udarbejdelse af strategi taget udgangspunkt i de af landsmødet vedtagne indsatsområder og ansvarsområdets

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

Politik for samfundsansvar i Sampension CSR

Politik for samfundsansvar i Sampension CSR Bestyrelsesmøde 23. oktober 2015 Sampension KP Livsforsikring a/s Politik for samfundsansvar i Sampension CSR Sampension administrerer pensionsordninger for knap 300.000 danskere. Hovedparten af kunderne

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Personalepolitik. Frederikssund kommune

Personalepolitik. Frederikssund kommune Personalepolitik Frederikssund kommune Vi har fokus på opgaven I Frederikssund Kommune er vi ca. 4.500 medarbejdere og ledere, der skal samarbejde om at løse opgaverne professionelt og samtidigt arbejde

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen til aktionærerne i EjendomsSelskabet Norden A/S

Redegørelse fra bestyrelsen til aktionærerne i EjendomsSelskabet Norden A/S Den 17. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Redegørelse fra bestyrelsen til aktionærerne i EjendomsSelskabet Norden A/S Bestyrelsen finder det beklageligt,

Læs mere

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt.

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt. Version 1.1 April 2012 2 3 Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier Formålet med formuleringen af Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier er at skabe et fælles

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

Møns Banks redegørelse for samfundsansvar

Møns Banks redegørelse for samfundsansvar Møns Banks redegørelse for samfundsansvar Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar jf. 135 i Bekendtgørelse for finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Denne redegørelse

Læs mere

Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2012. for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen

Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2012. for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2012 for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen 1 CSR-rapport 2012 Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2012 Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen

Læs mere

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart.

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. Vores værdier Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. rundlag Et fælles I Associated Danish Ports A/S har vi et fælles værdigrundlag, som er det fundament,

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme

Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde...3 Fokus på frivillighed...5 Frivillighed i Frederikssund

Læs mere

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling 2 Alsidig og vedvarende kompetenceudvikling er vigtig for alle og kræver opmærksomhed hele tiden fordi arbejdsopgaverne i kommunen kræver dygtige medarbejdere

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Finansrådets ledelseskodeks 2014

Finansrådets ledelseskodeks 2014 Finansrådets ledelseskodeks 2014 1 Indledning: Nedenfor følger en oversigt over hvordan Sparekassen Balling forholder sig til Finansrådets Ledelseskodeks 2014. Ledelseskodekset blev udsendt den 22. november

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Marts 2017 16. marts 2017 Politik for aktivt ejerskab At være en aktiv ejer indebærer for Foreningen Nykredit, at foreningen deltager aktivt i at sikre en

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden September 2015 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed.

Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed. Indledning Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed. Den har rødder helt tilbage til virksomhedens grundlæggelse i 1920 erne, men dengang

Læs mere

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme Frivillighed i Frederikssund Kommune en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er fri vilje og villighed til at tilbyde...3 Fokus på frivillighed...5 Frivillighed i Frederikssund Kommune...7

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Denne lovpligtige redegørelse for Frøs Herreds Sparekasses

Læs mere

CSR Redegørelse. for Nordjyske Bank A/S 19. januar 2017

CSR Redegørelse. for Nordjyske Bank A/S 19. januar 2017 CSR Redegørelse for Nordjyske Bank A/S 19. januar 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning..... 3 2. Kunder 3 3. Medarbejdere 3 4. Miljø. 5 5. Lokalsamfund 5 2 Nordjyske Banks lovpligtige redegørelse for

Læs mere

Demokratiske Iværksættere Indhold

Demokratiske Iværksættere Indhold Demokratiske Iværksættere Indhold 1. Demokratisk handling, der giver forvandling 2. Begrundelser for projekter 2.1. Efterskoleforeningens formål 2.2. Projektets formål 3. Om projektet 3.1. Projektet tilbyder

Læs mere

UDKAST TIL STRATEGI FOR EN BÆREDYGTIG SEKTOR

UDKAST TIL STRATEGI FOR EN BÆREDYGTIG SEKTOR UDKAST TIL STRATEGI FOR EN BÆREDYGTIG SEKTOR 2. MARTS 2015 201403636 INDLEDNING Strategien for ansvarsområdet En Bæredygtig Sektor (EBS) skal tjene som fagligt og politisk grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks

Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Indledning Vores garanter, kunder og andre interesserede kan i det følgende læse mere om, hvorledes Dronninglund Sparekasse forholder

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Ledelses- og værdigrundlag

Ledelses- og værdigrundlag Ledelses- og værdigrundlag Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Forord I Sundhed & Omsorg arbejder vi bevidst med aktiv, værdibaseret ledelse for at skabe en effektiv organisation, som leverer serviceydelser

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi værdsætter højt, og som vi gerne vil værne om. Vi

Læs mere

Forretningsdrevet samfundsansvar

Forretningsdrevet samfundsansvar Forretningsdrevet samfundsansvar - Eller hvordan en virksomhed får overblik over deres aktiviteter indenfor samfundsansvar og vurderer behovet for en regelmæssig gennemgang af aktiviteter og behov Fuldmægtig

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937 BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi 2015 2017 Bosweels kerneværdier Idégrundlag, vision og værdier 02 IDÉGRUNDLAGET Bosweel udvikler, fremstiller og leverer skjorter og nært beslægtede produkter

Læs mere

Drømmer du om at skrue ned for energiregningen? Vi kan finansiere dine grønne boligdrømme med et energilån.

Drømmer du om at skrue ned for energiregningen? Vi kan finansiere dine grønne boligdrømme med et energilån. værd at vide om din bank Tryghed i din økonomi Drømmer du om at skrue ned for energiregningen? Vi kan finansiere dine grønne boligdrømme med et energilån. Tryghed i din økonomi Med vores nye kampagne sætter

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar.

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar. Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar. Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

STRATEGI. Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2016-2020

STRATEGI. Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2016-2020 STRATEGI Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2016-2020 Forord Baggrund Vækstudvalget drøftede på deres møde d. 3. februar 2015 socialøkonomiske virksomheder i forhold til at understøtte indsatsen

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

sociale samfundsansvar

sociale samfundsansvar (B)CSR Byggebranchens sociale samfundsansvar Byens Netværk 23.2.2010 Tekst og foto: Nanna Jardorf Byens Netværk og Dansk Arkitektur Center sætter skarpt fokus på de betingelser, standarder og problematikker

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Forretningsdrevet samfundsansvar

Forretningsdrevet samfundsansvar Forretningsdrevet samfundsansvar - Eller hvordan en virksomhed får overblik over deres aktiviteter indenfor samfundsansvar og vurderer behovet for en regelmæssig gennemgang af aktiviteter og behov Fuldmægtig

Læs mere

Jobanalyse og jobbeskrivelse for ny direktør

Jobanalyse og jobbeskrivelse for ny direktør 26. oktober 2012 Jobanalyse og jobbeskrivelse for ny direktør 1. Indledning Skolen arbejder indenfor politikområderne arbejdsmarked, erhverv og uddannelse. Skolen er en selvejende institution under Ministeriet

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik. Lyngby-Taarbæk Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik. Lyngby-Taarbæk Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Lyngby-Taarbæk Forsyning 2015 Indledning Lyngby-Taarbæk Forsyning foretager hvert år indkøb og udbud i stort omfang for at løse forsyningens kerneopgaver inden for vandforsyning,

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag Samfundsmæssigt ansvar i Nordea Skaber tillid hver dag Skaber tillid hver dag Hvad betyder samfundsmæssigt ansvar? Samfundsmæssigt ansvar (CSR) handler om virksomhedens vilje til at tage hensyn til sin

Læs mere

Møns Banks redegørelse for samfundsansvar 2014

Møns Banks redegørelse for samfundsansvar 2014 Møns Banks redegørelse for samfundsansvar 2014 CVR-nr. 65746018 Møns Bank har åbnet filial i Næstved i november 2014. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. 135 i Bekendtgørelse for finansielle

Læs mere