@le+"ar le+iesryf \Z. Kinemato gr afiens udviklingshi storie - og filmens fsdsel. Dansk Fotohistorisk Selskab. Nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "@le+"ar le+iesryf \Z. Kinemato gr afiens udviklingshi storie - og filmens fsdsel. Dansk Fotohistorisk Selskab. Nr."

Transkript

1 @le+"ar le+iesryf \Z Nr. 71 December 1995 Kinemato gr afiens udviklingshi storie - og filmens fsdsel Dansk Fotohistorisk Selskab

2

3 I'aat pv I a itn llra /o OpWu") ( ;'.il,,; /..r' It.L. tl,vu.,.t,,,. r nir*t obterve,cl rolr, oci/ curiua,.4 ce qtt'll vott.te prcl,.ran.t,nala',' Zz-i "tu Z"U*na,{o &)u,.lqzta,/q[a"',.fm I'un *;firr^rto, Jttgc La,tauq 1uz//c art /,u ptrtd -Uouur_,t. Forside: Naturprofessor Emile Reynauds Praxinoskop er det farste vellykkede forsag pd at skabe bevegelige animerede billeder - et skridt pd vej mod filmens opfindelse.

4 Tak for bidrag til Objektiv. NORDISK FILM

5 Kinematografiens udviklingshistorie r og filmens fsdsel Temanummer Af Flemming Berendt Computerudskrift : Niels-Ove Rolighed

6 De historiske informationer, som denne beretning bygger pir, stammer fra boger, dokumenter og fotografier tilhsrende autor suppleret af nedennrevnte institutioner og privatpersoner: Det Danske Filmmuseum Danmarks Tekniske Museum Danmarks Fotomuseum Det kgl. Biblioteks kort- og Billedsamling Flemming Anholm Janus Barfod Hans Bonnesen Cote Cuculiza Leif Hammelev Peter Haagen Niels R. Jensen Tune Laug Sigfred Lsvstad Uffe Lomholt Madsen Bjarne Meldgird Ib Monty Andreas T. Msrch Kurt Petersen John Philipp Mogens Svane Filmhistorikerne har indtil dato kun villet acceptere begrebet film til at grelde episk skildring optaget pi en cellutoidstrimmel. Denne skarpe akademiske adskillelse mellem stroboskopiske billedserier og den projicerede celluloidfilms frie lrengde, bsr ikke vrere normgivende. Begrebet film bsr omfatte alle mekaniske og visuelle "levende" billeder, herunder TV-mediet, video, disc, samt hvad fremtiden mitte bringe. Dansk Fotohistorisk Selskab

7 Indholdfortegnelse 6 B B4 Prahistorie Laterna Magica Fantasmagori Vort oje Thaumatropen Dioramaet Praxinoskopet Kinematografien Brsdrene Lumidre Filmen kommer til Danmark Nordisk Films Kompagni - Ole Olsen Noter Litteratur

8 Mindetavle pd 160 Wood House Lane i Leeds. Den 28. december 1995 vil man pi Institut Lumi6re i Lyon og Mus6e du Cin6ma i Paris fejre filmens 100-irs jubilreum - som den syvende kunstart. Denne franske manifestering er dog udelukkende for dens fsrste kommercielle fremfsrelse og ikke dens opfinder. Brsdrene August og Louis Lumiire erklrerede da ogsfr umiddelbart efter prresentationen i det parisiske blad L'Illustration, Journal Universal, at de ikke var filmens opfindere, men dens t'fsdselshjrelpere". Kendsgerningen var, at de fsrste "levende" billeder allerede blev forevist 7 ir tidligere af en anden franskmand i byen Leeds, England. Pi grund af sin tragiske skrebne og omverdenens trang til at give reren til brsdrene Lumiire, som var de fsrste til udnytte opfindelsen kommercielt, er opfinderen og kinegrafkonstruktsren Louis-Aim6 Le Prince forblevet en mere eller mindre ukendt person i filmhistorien. Filmens ttopfindertt Le Prince blev fodt 28. august 1842 i byen Metz. Faderen var officersven med fotografiets opfinder Louis Mand6 Daguerre. Det kunstneriske og teknisk videnskabelige trjem var en god grobund for den videbegrerlige og talentfulde Le Prince. Efter endt skolegang begyndte han at lese kemi og fysik i Leipzig, samtidig var han sterkt optaget af maleri ph lertaj og metalplade. Den fotografiske metode indgik i hans utallige eksperimenter, som pi et tidspunkt skaffede ham mange bestillinger og serpregede kunstneriske opgaver. Det blev ham en stor rlre at fremstille portretter af dronning Victoria og William Gladstone pi guldbelagte metalplader, disse blev i 1878 indemuret i obelisken "Kleopatras Nil" pa Thames Embankment i hjertet af London. Den initiativrige og alsidige Le Prince havde pi dette tidspunkt etableret et mekanisk vrerksted i byen Leeds, n&rmere betegnet 160 Woodhouse Lane, et hus som stadig eksisterer. Den succesfulde mekanikus og konstruktor havde 2. november 1886 fiet udtaget amerikansk patent pi et apparatil at frembringe "levende" billeder. Den 10. januar 1888 far han det fsrste "kinematografiske patent". Det gjaldt anvendelsen af gelatinefilm til projektion af "levende" billeder. I 6rene forinden havde Le Prince udfort omfattende forsog med at konstruere en filmoptager og projektor. I sommerhalvaret 1888 var den ferdigkonstrueret, med malteserkors og objektiv, hvorefter han i oktober optog verdens forste "levende" billeder (1). Filmmaterialet var amerikaneren 4

9 Hannibal Goodwins ( ), celluloidfilm, patenteret 2. maj De legendariske optagelser blev forevist i 1988, hvor englrenderne fejrede filmens 100-irs jubilreum. Filmen blev optaget fra et butiksvindue i hans hjemby, og viser bl.a. trafikken over en bro i Leeds. Le Princes konstruktsr J.W. Longley skrev i sin dagbog: "Jeg var forblaffit over at se Billederne af hestetrulcne Sporvogne paa vej over Broen, og over at der kom Rog op af en af Personernes pibe,,. En ond skebne skulle imidlertid ramme denne geniale opfinder. I august 1890 begav den sunde og raske, samt okonomisk velstillede Le prince sig pi en rejse, forst til broderen i Dijon. Derefter fortsatte han til Paris for at fa patenterne gjort retsgyldige. Med sig havde han den fardigbyggede optager og projektor, patenttegninger og planer. Den i6. december steg han pi toget i Dijon, hvorefter han forsvandt sporlost. Alle politiets efterforskninger forblev resultatlsse. Hukommelsestab eller udsat for et rovmord? Vi ved det ikke! Le Prince blev dog ikke helt glemt. 40 ir senere, i 1930, blev der opsat en mindetavle pi huset 160 Woodhouse Lane, hvor byens magistrat mindes den geniale opfinder i folgende ord: Louis Aimd Augustin Le Prince had a workship on this site, where he made a one-lens Camera and with it photographed - animated pictures - Some were taken on Leeds Bridge in He also made a projecting machine and thus initiated the art of cinematography. He was assisted by his son & by Joseph Whitley, James WV Longley, Frederic Mason of Leeds. This tablet was placed here by public subcription. Filmens ttgenfodelse" De bevegelige billeder fik derfor fsrst deres officielle fremforelse 7 5r senere af tre andre franskmrend, Antonie Lumidre og brodrene August og Louis Lumidre. Filmen blev for fsrste gang fremvist mod betaling lardag den 28. december 1895 i den nyindrettede biograf Cin6matographe Lumidre. Her kunne fotografen Cl6ment Maurice, pi brodrene Auguste og Louis Lumidres vegne, byde velkommen i Grand Caf6s Salon Indien pa 14, Boulevard des Capucines i Paris. pi en veg i det hotel, som i dag findes pa stedet, har byens magistrat opsat en beskeden marmortavle: " Her fandt ved hjelp af Cindm.atografen de for s t e offe nt I i ge fr e mv i s nin ge r af levende billeder sted'. Filmens endelige og succesfulde presentation var kulminationen pa utallige personers opfindsomme og ihrerdige bestrebelser pa at levendegsre deres billeddromme. Det er denne kinematografiens udviklinsshistorie som her skal fortrelles. 5

10 Prrehistorie,2' Med markerod jordfarve blev vildsvinejagten foreviget, ikke blot i Altamiragrotten, men overalt i middelhwsomrddet. Begyndelsen Fra tidernes morgen har mennesket snsket at fastholde og videregive dets handlinger. Bevregelse, mimik, gestus og dans har veret dets udtryksmide. Allerede fra slutningen af den reldre stenalder finder vi spor i den spanske Altamira grotte, hvor cro-magnonfolket for ar siden afbildede springende vildsvin med 8 fsdder, m6- ske et forsog pa at illudere bevregelse. I Norden kendes tilsvarende billeder i form af helleristninger som bl.a. viste jregerens kamp for at nedlregge en hjort. Pi v ggene i Tutankhamons grav i Egypten, skildres jagten ph laver fra krigsvogn. I Grakenland ser vi veg- og gulvmosaikker med precise gengivelser af livet i det gamle Athen. Med tiderne endredes udtryk og midler. For mere end tusind ar siden udvikledes forskellige former for skyggespil og bevregelseskunst pi det asiatiske kontinent, forst og fremmest i Kina, Indien og pi Java. Under Sung dynastiet ( ) blev det kinesiske skyggespil fremfsrt som en blanding af lysspil, dukketeater og mimisk bevregelse. Skyggespillene handlede om herskernes hofliv, Kinas op- og nedgangsperioder, krig og fred, men ogs6 om kerlighed, had, jalousi, mord og hevntogt. Den ledsagende musik underbyggede illusionen af bevregelse og liv. I det indiske skyggeteater fandtes de samme dramatiske motiver, dog med udprreget religiost islet. p6 Java udvikledes en serlig variant af skyggeteatret. Her var figurerne fremstillet siledes, at lyset faldt p6 figurenes bagside, som var forgyldt eller sslvbelagt. Hensigten var ogsi her, at illudere bevregelse. Takket vrere de krigeriske mongoler niede skyggeteatretil Persien og de arabiske lande, for endelig at dukke op i Tyrkiet og Europa. 6

11 De bersmte Kiwik-helleristninger i sverige blev hugget totusinde dr far Kristi fodsel. Motivets gentagelse skal tydeligvis illudere bevregelse, "$'fi 'Y..:::::: f1,rii De eg,tptiske legioner i taktfast Frise fra en grcv i det vestlige Theben ca f.lv. Her opleves en tydelig bevegelsesfase i motivet.

12 Laterna Magica Tryllelampen - laterna magica De forste forsog, vi kender med billeddannelse ved brug af laterna magica, blev gjort omkring 6r En Laterna Magica (2) er konstrueret som en lukket kasse af tre eller metal pa hvis ene side, der er pasat en tubus. Inde i kassen sidder en klart lysende lampe, bagved findes et hulspejl, som forstrerker lyset og ensretter det. I rsret er der anbragt en bikonveks linse, og i linsernes frelles brendpunkt findes en spalte, hvori der kan indskydes glasplader eller lignende. Billedet kastes op pi en hvid veg i et msrkt verelse. t6+ {pr(o):ft$risrrs,rmiusdieitt,quim oroximi cxcqurns z, Lzmprt A ellychnio eoifvpino Ads fpiffo, olivis &prcfo olco, birris'.(uc /piraculiii lircrc, inftni&r & ft,ccolo- cavo propiis ad' mora I D ua lenrcr vfu rca E F 6c H Gclus pretcrproptcr atnplitu(linb 6< ccnvcxirat;s-.cuius crant duortmotiora oculrrtt Telcfcopii rroftri rertii, Ph:err. XIII.Tentam. prrccd. dcfcri' pte. binis tubisd lamiria tcrrca confc&is fibidric mutudinferiis cbnclufa; ita ut jungirnagis vcl disjungi piotbiru poll"cnq Roger Bacon Roger Bacon Denne Laterna Magica passer fint pd ove:nnevnte beslvivelse Den engelske franciskanermunk Roger Bacon ( ) fremstillede forskellige kombinationer, hvori der indgik hulspejle, han skrev bl.a.: "Ved hjelp af et spejlarrangement kan man frembringe lysbilleder paa en mur". 8

13 Q* p7t1-&'&. $c"& /aa'8 h*,f tf-" fft"w0tsr' I lr*ura *dlff+ r gw *'51t1 -h E+Eml* 4n"'; Jlfirai-]. ttr/./:'esp 6. Y- n, S;* ikll,a op". O cr Pa.'Fo aa.lil"nl rbc. io'rub-,n t*r;r- 4TFry,L {q4"1qllsya. 4--+Ls1 lau-jfuei.* <q*al+r oj'qz Jllaq /Tltro*tt!E/+44tc StrTp.l4qtLd JIH+J &N,&.; o->'fl+zev- ' Tysk verl<sted for Laterna Magica. Dateret I 392! Den magiske lygte har fremmanet djevelen i forstorret skikkelse. En "mekanisme" gjorde den bevegelig. Hdndslviftillustration af Giovanni Fontana I420. Det er dog uvist, om han fik fremstillet en egentlig projektor. I et h6ndskrift fra 1420 tegnede italieneren Giovanni Fontana en Laterna Magica som projicerede en natlig ibenbarelse til beskuerens radsel. Billedet forestillede djevelen. Effekten forstrerkedes yderligere ved en "drejemekanisme", som gjorde billedet bevregeligt. Florantineren Leonardo da Vinci ( ) beskriver Camera Obscura og setter en linse ind i lygten for at forsterke lyset fra lygten. Leonardo ben vner det "Oculus artificialis" - "det kunstige oje" eller "tyrens oje". Omkring 1650 introducerede venetianeren Giuseppe Cavazza sine "italienske skyggebilleder" pa en rekke torve i de italienske byer. De meget populere forestillinger spredte sig som ringe i vandet. I hundredvis af markedsgoglere varierede deres fremvisninger, nogle gode, andre dirlige. I 1760'erne blev gogleren Lorrain Sdraphin ( ) den fsrende. Hans forestillinger "Kinesiske skyggebilleder" vakte sa stor begejstring, at han i 1172 drog til Paris, hvor han etablerede et skyggeteater i Hotel Lannion i forstaden Versailles. Her havde S6raphin lykken med sig, idet det blev ham bevilget at fremfore sit skyggespil for dronning Marie- Antoinette og hendes son. Den 22. aprll 1781 flyttede skyggeteatret til Palais Royal i centrum af Paris. Snart strsmmede aristokratiet og det hojere bourgeoisi til hans forestillinger. Under den franske revolution fik den et politisk preg. Den altid rebelske S6raphin kaldte fra l79l sit teater for "De sande revolutionrres teater". I

14 En djevlefigur Qdeligfremstillet med "bevegelige" led til anvendelse i Camerq Obscura eller tryllelygte. Hdndslviftillustration af Giovanni Fontana lo

15 yyhe <'^It ^ tt,rrtar+r yta r,, I n'ijtrnru t L. '.ral{4'1a 4\ I.l'lt + if -'f.t n t l Jt,ldL. # * l,l1$ltcl 1t1N *-.Nl*n l,! t", l,'- *- { -ln*,rd,g l*,,{41.1..{.r r I,l*^lf. Den magiske lygte har fremmanet djevelen i forstarret skikkelse. En "mekanisme" gjorde den bevegelig. Hdndskriftillustration af Giovanni Fontana ll

16 De tre kobberstik er fra en lerebog skrevet af den lerde munk, Johannes Zahn ( ). Med en olieflamme som lyskilde forsogte man at lose projektionens oroblemer. l2

17 Gogleren Lorrain Sdraphin. ;f,':#:::; Middelalderlig dukkespil. Det var en kunstalt at gar figurerne bevegelige og "levende". Skyggeteatret, filmens forfuder, havde et stort publikum i de arabiske lande. Opstillingen er meget lig vore dages biograf. l3

18 r. '" t.,.- *"- G o gl er en L orr ain S 6r ap h i n s p I akat for " Kines i s ke s lgt ggeb i I I e der,,. r4

19 = - - t = - t / = l =l - l -l :\ : \ : \ ih \- C o,/, IN A B c I a I0' 1( B T tlt,i\ /\rr C.F.M. Dechales viser i sin matematiske lerebog "Cursus seu Mundus Mathematicus" (vol, ii,p. 666) fra 1674 en skitse til Laterna Magica tegnet af Thomas l(algensten; N lampe, GH hulspejl der kaster lyset mod et papirbillede, AB de to linser, CB og EF danner sd en lyslveds med et forstarret billede KL pd en Bemerk en tegnefejl CB skal vere CD. En dansk Laterna Magica En dansk videnskabsmand og naturforsker, Thomas Walgensten Rasmussen (ca ), arrangerede i 1665 en forevisning af lysbilleder i den sydfranske by Lyon. Stedet, hvor brsdrene Lumidre 230 ttr senere skal prresentere deres Cin6mathographe. Det havde vakt srerlig opmrerksomhed, at Walgensten i sin "spejlskrivekunst" bl.a. gjorde brug af linser og hulspejle. Derfor mi opfindelsen af Laterna Magica nok nermere tilskrives den opfindsomme dansker end jesuitterprasten Athanasius Kircher ( ), som hidtil antaget. Kircher fremviste ganske vist allerede i i646 lysbilleder pi et lrerred for kardinalkollegiet i Rom, men angiver Thomas Walkenstens Laterna'er som de bedste. I 1670 konstruerede Kircher et enormt apparat kaldet Catoptric til fremvisning af "bevregelige" billeder, og i et skrift: "Lyset og skyggens store Kunst" udgivet i Amsterdam 1671, nnvner Kircher Walgensten og tryllelygten, som benevntes "nova lucerna". Adskillige undersogelser peger da ogs6 pi Walkensten som den egentlige opfinder. I 1888 foretog dr. Reinhardt Meissen en grundig undersogelse og konkluderer folgende: "Danskeren Thomas Walgensten tilkommer eren, fremover at blive betragtet som opfinderen af Laterna Magica og proj ektionskunsten". t5

20 Jesuittermunken Athanasius Kircher's opstilling til fremvisning af "bevegelige" billeder, det sdkatdte "livshjul", besltrevet i "Art Magna" anno Walgensten rejste i de folgende Ar rundt i Europa, hvor han i adelige og fyrstelige kredse fremviste lysbilledserier med Laterna Magica. I byerne Rom, Venedig og Firenze opfsrte han serier af legemsstore billeder i klare farver, med komiske og tragiske indslag. Adskillige fyrster "gjorde bestillinger" pfl hans tryllelygte. Hjemvendt til Danmark i 6ret 1670 viste Walgensten sine lysbilleder for kong Frederik III ( ) og det danske hof. Han forrerede kongen en tryllelygte, som desvrerre er forsvundet. Et lysbillede af "Doden med sit Timeglas" behagede majestreten si meget, at det blev forevist tre gange. Hoffolkene opfattede det som et ondt varsel. Kongen dode ulykkeligvis kort efter den 9. februar. Arsagen var en kombination af lungebetrendelse og et svagt hjerte.

21 F r q-,-. 27-), (' Denfromme abbed Jean-Antoine Nollet konstruerede i 1777 et legemsstort solmikroskop, som via et s p ej I ar r an gem ent kunn e fr emv i s e I at er nq m a gi c a- b i I I e der. t7

22 Laterna Magica blev forst gang beslvevet af Giambattista della Porta i verket "Magia naturalis,, i Denne kavqlkade af "Tryllelygter" viser hvilkenfantasi og skabertrang tidens fremstillere har lagt i deres apparater. De forste koger og syder, en magisk udstrdling som har vakt opsigt. De senere modeller stammer fra Det Danske Filmmuseums samling, pt. deponeret pd Danmarks Tekniske Museum. 1B

23 -7{3J Forskellige konstruktioner i metal af laterna magicafra beg,,ndelsen af 1700'tallet. I lygtens tubus var indsqt en primitiv linse. l9

24 20

25 En "rigtig" kineser fffi t.x V.\l.LlSTtl, $AXUtrClUntiC olttct X,{xAltlg tttttt.t,t, seasolq OF 187a-1A79. REDUCTION IN PRICES ot l lagic Lantern Views, ALr, rhf,,*r, qooiirr,,,nr roro*ro rro- TOGRAPIIIC SLIDEfi,,u p,,1;cs t3 lo 56olCrl!l)xrt',lrc'l')l curh ult[, rl,r; 1..r,, ]l,l,rtricrl llortrurnti, rt r(h of '.'Ann $.60 Etch, S 8.OO Po. Doron. o! lte abole treu; ca^ bt lur^tsh.d UIIQLORED' ot,qno," jlnt',i D! ', inci?r, u^lrdhed,4t t^1. qf 60 Conts Each, S5O.OO P6r IOO' ALL TEt) uxcolonm*-vlbws oo r"r"" 5?!o 68 or Oatalo*ue, obrrcidg Americon coil Foreign Seuor;r, Cloud EtLcts; Crryon TrnnsPrrcncies, otc., 0t lste ol 6() Conts Each, S5O.q) Po' too' ALL TEE COUIC Vmfri''n(*Jile motioo, or lugor 1A?3 of Crlaloguo at nto of 75 Cante Eachr tt7.5l,_pcr Doton' STATUARY, *ilh blocl bochgrouod, oo rqorn glur' lf f,r-l-t""f,*, t"frunoj, crrl'rrcing o tull liuo ol Rogon' a'."';,".;;,i n,,,ov,l tl,o,,rl,cr rul'joctr on pr3o 0d, nl nlc ol el.'oo Each, $e.oo Po' Dorcn' ALL TEE ECIDNTIf IfBLIDES-Aratoml' Boloav' CJrrr, I'i'"',"*y,,ih.-.ro Piso, 74lo 70 or cahl'rst'' ol trl4 ol fl.oo Ercll, $9'oo Pot Doron' Ita.t l,ti.s'll':lt, MAN(ll.,\{ l Iilili'i(l ol'i lt;lan, Reklame for Laterna Magica til "netto" priser. 2l

26 Fantasmagori ttteatermagit' Robertsons mobile Fantaskop, patenteret Efterhflnden begyndte teaterdirektsrer og markedsgoglere at udnytte de muligheder, som li i de primitive tekniske frembringelser. En belgisk fysiker, Etienne Gaspard Robert ( ), etablerede i l790'erne et storslaet showteater i Paris. Denne kendte aeronaut og opfinder af faldskermen var bekendt med livets "op- og nedture". Hans hensigt var bl.a. ved hjrelp af Laterna Magica at opfare skrrekindjagende okulte og spiritistiske seancer, kort sagt, at tilbyde det parisiske teaterpublikum mere gys - som "dessert" til den franske revolution. Under artistnavnet Robertson gjorde han udtrykket "Fantasmagori" - spogelsesscener fremkaldt ad optisk vej - til et skrakfyldt begreb. Hans "teater" 16 i Rue de la Provence, hvor publikum efter en behorig entre blev fsrt ad morke og kringlede gange ind i et dunkelt rum, som var delt i to af et hvidt lrerred fra gulv til loft. Forestillingen begyndte med lyden af silende regn, buldrende torden, akkompagneret af f.eks. hylende ulve. Pludselig dukkede et magisk lysbillede frem pi det hvide lrerred visende doden med sin le eller et fantom. Effekten af billedet var oveffaskende og skrremmende. Et srerligt raffinement var det, nar en medhjelper ved hjelp af Laterna Magica fra et skummelt hjorne i lysglimt viste svrevende flagermus eller dodningehoveder. Forestillingen afsluttedes ofte med, at de tilstedeverende blev indhyldet i hvide rogskyer, efterfulgt af moralske besvrergelser 22

27 *lr)' o )r!, rr,,,, /lrl/n' l t,) "t ) t,' { rt lr t r'.',// ",'jt / Det finere borgerskab ser pd Laterna Magica-biileder fremvist aj'en,,hel<seagtig,, person, over menneskets udsvavende sksrlevned. En anden af Robertsons opfindelser kaldte han Fantaskop, patenteret i 7799, en Laterna Magica monteret pi hjul. Denne fantasirige showman havde enorm succes, turnerede overalt i Europa og tjente mange penge, med hvilke han finansierede sin store hobby, ballonopstigning. Robinson Crusoes hdndfaste "befrielse" fra de indfodte Laterna Magica forestillingerne havde dog, pi grund af olielampens ringe lyseffekt, visse begrensninger. Men i 1825 blev problemet lsst ved opf,rndelsen af Drummonds kalklys, frembragt ved glodning af kridt i en ilt-brint-flamme. Det var strerkt, skarpt og hvidt og i 1880'erne kom den elektriske buelampe, hermed var alle begransninger overnrndet. Langsomt endrede man repertoire, publikum krrevede mere indhold, bl.a. sprendende eventyr og romantiske fortrellinger. Der blev fremstillet billedserier pi glasplader med Gullivers rejse og Robinson Crusoes eventyr. 25

28 ffi d.i tt f$ 1,, /i'!r 'f/. i' -tts R K * t r tt S. ; '{ Ai >-{, t * N Y a \ S l * s ss xs -*.x * R x h:.f* s s x -xs ^..\ X > G S "<1 > E \ 'ii.s s co\ ->t-\ : * N \ s -. 1 : x ^H-S " RSF Ms s d i\.: F {4"r3 s " F i : sns \ s \!i! 24

29 q) { $) oo n.$ P^ Ro t \.B \ {^ s 'Ds \ \ A? r tsx - F X ) ni O N * \ d \ S x " Y = \. S \ +: n, 9 -ri \ s - \ R R h S -as o \ < Q J R = A*t \ h 25

30 Vort sje \ -.1/-z -\\rr -_r1 JJe'afl, -ltld- rr -r t) -r-o.irfr,.{,:*n I 1550 foresldr Hieronymus Cardano at udnytte den sknrphedseffekt, som brillelinsen harfor det menneskelige oje, til hulkamerqet. Daniele Barbaro anbefaler i 1568 at indsette en samlelinse i det lille hul i camera obscura. Den store grreske naturforsker Klaudios Ptolemaios ca. ttr 130 efter kr.f. omtaler i sit vrerk "Optik", hvorledes en hvid skive, hvoraf blot et enkelt udsnit er farvelagt, fir denne farve, nir skiven bringes i hurtig omdrejning. Mange tenkere har siden beskeftiget sig med ojets "besynderlige" opforsel bl.a. den store astronom Alhazen (-1038), Leonardo da Vinci ( ), samt Isaac Newton ( ). Vi vil derfor, inden vi gir videre i beskrivelsen af de mange opfindelser, som fsrte frem til filmen, beskrive hvorledes den menneskelige hjerne kan opleve indtrykket af "levende" billeder. Det er ojets evne til at fastholde lysindtryk, eller rettere hjernens treghed - dens manglende evne til at adskille flere efter hinanden folgende synsindtryk - som er grundlaget for oplevelsen. Ojets nethinde fastholder det visuelle billede i ca. 1/10 sek. efter at lysindtrykket er ophort. Iagttagelsen kunne vrere en svingende fakkel eller et ildhjul. Nar nethinden treffes af flere, kortvarige billedglimt, opfatter ajet det som 6t uafbrudt billede, en rrekke kontinuerlige stadier af en bevregelse, kaldet den stroboskopiske effekt (3). Dette bekreftedes videnskabeligt i 1765 af franskmanden Chevalier d'arcy, han milte ojets treghed til 1/ sek. I videnskabelige kredse blev fenomenet ofte diskuteret og ved en sammenkomst i The Royal Society udspilledes folgende lille hrendelse mellem den beromte engelske astronom Sir John William Herschel ( ) og matematikeren Charles Babbage ( )(10). Sir Herschel, som havde en shilling i hinden, spurgte Babbage: "Kan De sige mig, hvordan jeg skal bere mig ad med pd 6n gang at se bdde forsiden og bagsiden af denne mont?" Babbage tsvede et ojeblik og svarede'. "Hold den op foran et spejl!". "Indrommef" sagde Herschel, "men her ser De en endnu simplere metode" - samtidig med, at han satte monten i en snurrende bevegelse pi bordet og lod Babbage holde ojet i hajde med den snurrende man! hvorved denne si begge sider af pengestykket samtidig! 26

31 Thaumatropen Med fortryllende elegance fremfores en "bevegelse" med Thaumatropen Medens de unge damer er betaget af Zoetropens snurren, demonstreres troldskiven af husets san. 27

32 i#l'u-, * l - ' " ' l ;r :i Thaumatropen eller troldskiven, her forsynet med en lille elektromotor, var det tilte srykke legetoj, som for farste gang gav indtrykket af et,,levend",, bfllndn. Danmarl<s Tekniske Museum, Hels ingar. ' \\. k Troldskiven Det fsrste kendte apparat, som gengav et billede i bevegelse var et stykke legetaj. Opfindelsen blev giort af to personer samtidig. Dr. W.H. Fitton ( ) og Dr. John Ayrton paris (17g5_ 1865) i De kaldte det lille stykke legetoj for Thaumatropen (4) eller troldskiven. Det var ganske enkelt virkeliggorelsen af Sir. William Herschels trick med en mont. En papskive pa_ malet en fugl pi den ene side og et fuglebur med pind pi den anden. Hvis man snor traden os trekker hurtigt til, vil skiven rulle mellem fingrel ne - nu ser ojet begge sider afpapskiven, og bil_ lederne falder sammen - fuglen sidder inde i bu_ ret - et s6kaldt efterbillede. Mange pudsige pafund sa dagens lys. lg32 op_ fandt to personer uafhengig af hinanden slags billedteater. Den belgiske fysiker Joseph A. plau_ teau ), fremstillede phenakistoskopet, ogsi kaldet Phantaskop eller Troposkop (5), og professor Simon von Stamfer (1792-1g64) pre_ senterede den7. maj 1833 i Wien Stroboskopet, _ i folkemunde kaldet "det levende hiul". phena_ kistoskopet bestod af to overfor hinanden sidden_ de roterende papskiver, den ene med kighuller i, den anden med 5-10 billeder. Skiverne skulle dreje ca. 6n gang pr. sekund for at illudere be_ vregelse - her var et spejl overflodigt. Stamfer kaldte det "billedteater". I 1g39 lanceiede Henry Langdon Childs overblrendingsbilleder (tagebille_ der). Det blev muligt at synkronisere billederne, dvs. arbejde med to projektorer, samt mekanisk at fremkalde enkle bevregelser i lysbilledfrem_ visninsen. 28

33 Forslrellige stroboskopiske billedhjul. Dqnmarks Tekniske Museum, Helsingor. De "Optische Zauberscheiben" (trylleskiver) konstrueret af professor Stamfer 29

34 Folioskopet opfundet af franskmanden M. Watilliaux i De "levende billeder" fremkommer ved at bladre. Flipperbog pd stativ. D.T.M. 30

35 Amerikansk Mutoskop. Danmarl$ Tekniske Museum. En forlystelsessyg dame kigger i Mutoskop. Mutoskopet er en avanceret formfor "Flip-bog", hvor man ser "levende" billeder. Ved at dreje pd et hdndtag akliveres en mekanisk "motor" som gennembladrer de tusinder af smd fotografier. 3l

36 Et engelsk Mutoskop. Science museum, London Engelsk Mutoskop med forstonelseslinse. Opfundet af Herman Cqsler i Science Museum, London. 32

37 Englenderen W.G. Horner fremstillede i 1832 treforskellige udgaver af Zoetropen. 33 Zoetropen Det naste slaidt var en videreudvikling af Phenakistoskopet, det s6kaldte Zoetropen (6) ogsa kaldet "trylletromlen" eller "djevelens hjul". En billedstrimmel med 12 billedfelter anbragtes pa indersiden af en cylinder, overst forsynet med 12 lodrette sprrekker. Cylinderen drejedes rundt, og ved at se igennem spalteebningerne kom der bevegelse i billederne. Zoetropen blev i ovrigt opfundet ikke mindre end tre gange. I 1833 af amerikaneren William Horner ( ), som gav den navnet Dredaleum (gr. kunstfrerdig), og i 1860 af Pierre Desvigne, for endelig i 1867 at blive patenteret af E. Lincoln i Amerika. Zoetropen blev uhyre populer som underholdning i de borgerlige hjem, men den blev ogsi grundlaget for den videre udvikling. Allerede i 1854 fremstillede Horner den fsrste kendte tegnede filmstrimmel. Den blev efterfulgt i 1856 af "Parkesin" en kollodium/gelatinefilm, navngivet efter sin opfinder, Alexander Parkes ( ) fra Birmingham, senere aflsst af celluloidfilm.

38 S =S == l----:-. -N il \Fl rel Ei ts S\ { "Kukkassemanden" har taget opstilling pd markedspladsen i en italiensk by Kobberstik af Pinelli Roma, I8l 5. o. jt.it "Kukkassemanden" fremviser skibskatastrofer, brandkatastrofer, kendte pladser og bygningsverker i mdnelys. Prospekterne er udfort af Balthasar Proebst i Augsburg. Alwarel af Anton Haas

39 ---..,-,.* #$ 3. % Den 12. juli 1824 blev denne akvarel udfort af tegneren Georg Dill. Vi ser den astriske kaptajn Franz Uchatius demonstere sin billedmaskine eller "hjemmekino". ---;- _--:- F-:: - -1:r -v+ JD

40 "Kuk-kasse" pd markedsplads. Kobberstik af J. Dauville, efter maleri af J.B.M. Pierre Ofte var det umoralske billeder, som blev fremvist. Engelsk kobberstikfra det 18. drhundrede.

41 Omrejsende "kuk-kasse-trup" fra det 18. drhundrede. Hdndmalet kobberstik. Transportabel "kuk-kasse". Litografi af F. Grenier J/

42 En "kuk-kasse" kunne ofte vere levebrod for krigsinvalider. Lilografi af Theodor Hosemann (l 807- I 87 5), Tyskland. 38

43 Lysbilledprojekiion I

44 Dioramaet Det store teater-diorama (7) er ligeledes et forsog pi at levendegare tilskuernes opfattelse af drama og skuespil. Paris blev teater- og dioramaernes mekka. I 1822 installeredes gaslys i den traditionelle pariseropera, prremiereforestillingen hed: "Aladdins vidunderlige lampe". Teatret blev gjort til en pragtfuld billedbog. Den tydelige forvandlingseffekt fremkom ved lysets virkning, og de stadig forbedrede optiske muligheder. Transparente skrerme manovreredes ved hjelp af et kompliceret teatermaskineri. Dioramaet var opstiet, og en af de fsrende blev den hojt begavede illusionist, teatermaler og opfinder Louis Mand6 Daguerre, som den 11. juli 1822 etablerede sit eget "Maison du Diorama" p6 rue des Marais i Paris. Daguerre ville skabe et alternativ til det fransk-klassiske hofteater med dets litterere eksklusivitet og intellektuelle kolighed. Det folkelige publikum skulle have underholdning, romantik og melodrama. Det blev straks en forrygende succes, som det forste itr indbragte franc. Pengene blev bl.a. brugt til hans eksperimenter med fotografiets opfindelse. Daguerre forbloffede i 1830'erne det parisiske publikum med en fornyelse. Et diorama med dobbelteffekt. Metoden var den, at store hindmalede kulisseagtige trepper af groft bomuldsstof blev ophangt i flere lag. Nar en grsn og rod del af treppet blev belyst af rcdt lys, forsvandt de rodmalede partier, medens de gronne fremtridte msrkere. Pi denne made kunne de malede figurer pi forsiden, gennem lyseffekten, langsomt tones bort, medens bagsidens billeder blev synlige. Dette var en markant fornyelse i forhold til det hidtidige statiske tableau. Alt blev gjort for at skabe "bevegelse" i oplevelsen. Fotografiets opfindelse Louis Daguerre dramte om og eksperimenterede med at finde en kemisk metode til at fastholde det eksakte farvebillede i hans Camera Obscura. Forsogene var mange, omkostningeme store og forst efter indgielse af et forskningssamarbejde i 1829 med Joseph Nic6phore Niepce (1765-1S33) begyndte mulighederne at vise sig. Desverre da- Joseph Niepce og Louis Daguerre arbejdede pd at filrsere Camera Obscura billedet. Det lykkedes - ogfotografiet var opfundet. de Niepce i 1833, men i august 1839 kunne Videnskabernes Selskab i Paris prresentere 6rhundredets opfindelse: daguerreotypiet, det fotografiske billede. Fi maneder senere var tredimensionale stereoskopiske optagelser en mulighed og med englrenderen Fox Talbots opfindelse af papirnegativet i 1841, blev det muligt at mangfoldigore billeder i et ubegrrenset antal. Nreste slaidt blev, at den belgiske professor Joseph Platau ( ) foreslog at anvende den nye kunst i de bevregelige billeders tjeneste. Vi kender desverre ikke noget til resultaterne, men ved hjelp af hans Anorthoskop (8), hvortil han anvendte 16 modellerede gibsmodeller, 32 daguerreotypier samt 32 tegninger, lykkedes det at vise billeder pa et lerred, omend indtrykket af bevagelse var ringe. 40

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Andrzej Wirth og Thomas Martius: Las Venice 5. - 6. april 2005

Andrzej Wirth og Thomas Martius: Las Venice 5. - 6. april 2005 Andrzej Wirth og Thomas Martius: Las Venice 5. - 6. april 2005 Ordet "Island" flakser med mellemrum henover væggene i Kanonhallens foyer. Den ene ende er fyldt med caféborde, som publikum sidder ved. Bagved

Læs mere

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - opfindelser - damplokomotiv

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - opfindelser - damplokomotiv U N D E R VISNINGS MATERIALE - opfindelser - Når vi taler om 1800-tallet, taler vi også ofte om industrialiseringen. Det var en tid, hvor der skete en stor udvikling i samfundet. Der kom flere og flere

Læs mere

GrunUeiertoreningen Solmerhen

GrunUeiertoreningen Solmerhen GrunUeiertoreningen Solmerhen Solrsd Strand, den27. oklober 2012. Referat af ordiner generalforsamling onsdag den 24. ohober 2012H.20.00 pi Solrsd Bibliotek, Solrod Center. Dagsorden: 1) Valg af dirigent.

Læs mere

Maskiner og robotter til leg og læring

Maskiner og robotter til leg og læring Se dig om i din hverdag. Overalt vil du kunne finde forskellige slags værktøjer og sindrige maskiner, der kan hjælpe dig eller andre med forskellige opgaver i hverdagen. Mennesker har altid brugt redskaber

Læs mere

VINTITGE- SHOPPING. dffiem. nffiffrumh. - det nve skgnhe-dsideal? ffi MATTHT. RYNKER OG DEttE. i Arnsterdam. rgprop ngst

VINTITGE- SHOPPING. dffiem. nffiffrumh. - det nve skgnhe-dsideal? ffi MATTHT. RYNKER OG DEttE. i Arnsterdam. rgprop ngst Nr.25 21. juni 2007 Kr. 26,00 RYNKER OG DEttE - det nve skgnhe-dsideal? l dffiem GUIDE VINTITGE- SHOPPING i Arnsterdam tilopcqr-vinder"., - on, nffiffrumh ffi MATTHT rgprop ngst ER DU?, 4, - Seie shorts,hotte

Læs mere

dimensioner og menneskets bevidsthed

dimensioner og menneskets bevidsthed Prolog - de højere h dimensioner og menneskets bevidsthed Den 0-dimensionale 0 verden Din bevidsthed er begrænset til det punkt du står r i. Hvad der sker omkring dig er ubekendt. Oplevelsesverdenen er

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Kastrup Broforening en udstilling Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Kastrupfiskerne og havnen Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling viser fra den 1. juni og frem til

Læs mere

Side 1. Rettelser foretaget fredag 13. apr 2012. Uge 16, mandag 16. apr 2012 17/04/2012 10:24. 21:25 Horisont: De virtuelle massemordere Ny tekst

Side 1. Rettelser foretaget fredag 13. apr 2012. Uge 16, mandag 16. apr 2012 17/04/2012 10:24. 21:25 Horisont: De virtuelle massemordere Ny tekst Side 1 Uge 16, mandag 16. apr 2012 21:25 Horisont: De virtuelle massemordere Ny tekst Når sagen mod norske Anders Breivik begynder mandag, vil der være fokus på hans syn på indvandrere og højreekstremisme.

Læs mere

EL GENNEM 400 ÅR. OPGAVER TIL THRIGE LAB 5. 7. klasse

EL GENNEM 400 ÅR. OPGAVER TIL THRIGE LAB 5. 7. klasse EL GENNEM 400 ÅR OPGAVER TIL THRIGE LAB 5. 7. klasse Dette opgavehæfte lærer dig om elektricitetens historie, sådan som Thrige laboratoriets udstilling fortæller den. I Thrige lab kan du se forskellige

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Matematik D. Almen forberedelseseksamen. Skriftlig prøve. (4 timer)

Matematik D. Almen forberedelseseksamen. Skriftlig prøve. (4 timer) Matematik D Almen forberedelseseksamen Skriftlig prøve (4 timer) AVU122-MAT/D Torsdag den 24. maj 2012 kl. 9.00-13.00 Olympiske Lege London 2012 Matematik niveau D Skriftlig matematik Opgavesættet består

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Fra antikkens smukke atleter til vor tids gipsfigurer

Fra antikkens smukke atleter til vor tids gipsfigurer Fra antikkens smukke atleter til vor tids gipsfigurer Otte eksempler pi billedanalyse (- af Alena Marchwinski MUSEUM TUSCULANUMS FORLAG KOBENHAVNS UNIVERSITET 1996 INDLEDNING Billedanal2sens aesen Billedanalysen

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.)

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Datoen 4-12-1904 er anført på etiketterne, men Herold har i sin dagbog under den 2. december 1904 anført: I dag sang jeg 5 titler

Læs mere

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark.

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. September 2014 Fra gade til galleri Interview & Portræt Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. FRA GADE TIL GALLERI Interview af Louise Jørgensen Graffiti,

Læs mere

Ejerforeningen Tuborg Havnepark C. Regnskab for perioden Lll - 31112 2049

Ejerforeningen Tuborg Havnepark C. Regnskab for perioden Lll - 31112 2049 Ejerforeningen Tuborg Havnepark C Regnskab for perioden Lll - 31112 2049 Indholdsfortegnelse Side 1 Oplysninger om ejendommen og ejerforeningen I Anvendt regnskabspraksis 2 Ledelsespitegning 3 Den uafhrengige

Læs mere

Matematik i børnehøjde

Matematik i børnehøjde Matematik i børnehøjde Uglerne 2009 Hættegården Vi spillede kryds og bolle Det begyndte nærmest ved en tilfældighed. Et par piger gik rundt med en kurv med murerværktøj i plastik og vi faldt i snak om,

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2014/15 Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2014 UNGDOMSSKOLEN

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 4 Jens Ingvard Hansen Hans Ole Madsen Udstiller i Kunstforeningen 6. september - 5. oktober 201 4 Næstved Kunstforening inviterer

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET SiD Kastrup i 100 ir Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling SiD Kastrup 100 ir SiD Kastrup kan i ir fejre 100 Ars jubihum, og i den anledning har afdelingen udgivet et hrfte

Læs mere

Nyhedsbrev december 2011

Nyhedsbrev december 2011 Nyhedsbrev december 2011 Hej alle gode MJ ere! Dødsfald Vi har desværre modtaget meddelelse om, at vores tidligere medlem, Martin Kilt er afgået ved døden den 30. oktober efter kort tids sygdom. Martin

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

J.F.Willumsens Notesbøger 1913. Før dateringerne. Her starter den datoinddelte del af notesbogen. 1/1 rejste fra Monte Carlo om Morgenen Kl 5 og

J.F.Willumsens Notesbøger 1913. Før dateringerne. Her starter den datoinddelte del af notesbogen. 1/1 rejste fra Monte Carlo om Morgenen Kl 5 og Før dateringerne [I oversigtskalenderen er de fire første uger i januar streget ud med diagonale linjer; d. 5., 12., 19. og 26. januar, samt d. 2., 9., 16. og 23. februar og d. 2. og 9. marts er streget

Læs mere

Billedkomposition. Billederne oven for er da pæne, men de siger jer sikkert ikke så meget, fordi I ikke selv har taget dem.

Billedkomposition. Billederne oven for er da pæne, men de siger jer sikkert ikke så meget, fordi I ikke selv har taget dem. Tryk på knappen og billedet er i kassen De fleste mennesker har prøvet at fotografere. At tage billeder er blevet meget let efter at de nye kameraer næsten kan tænke selv. Man skal ikke stille afstand,

Læs mere

Ikdovt for rnin farmor at komme pi besgg og. i-[

Ikdovt for rnin farmor at komme pi besgg og. i-[ y+. f-.&&&g8*qj& i-[ Pods vinh Y L l-n "- =-x t fi tilbudt en stor og dejlig andelslejlighed ti1 naesten ingen penge skete for Feng Shui-eksperten Lilan Kops, da hun for 12 k siden sagde ja tak ti1 154

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Ideen om at processen har gyldighed, støttes af et fokus der ligger på et produkt.

Ideen om at processen har gyldighed, støttes af et fokus der ligger på et produkt. Anvendelse af Iphone, Ipad og apps i undervisning. Pædagogikken bag ved brugen af Iphone, Ipad og apps i undervisningen, er et ønske om en tilgang til læring der bygger på erfaring, oplevelse og løsning/handling

Læs mere

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm Oven over skyerne..! Du skal lære mennesker, steder og ting ude i rummet og på jorden hvor du bor Du skal lære om stjernetegnene Du skal lave din egen planet-rap Du skal skrive et brev fra Månen Du skal

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Elektronik er en videnskab og et fagområde, der beskæftiger sig med elektriske kredsløb og komponenter. I daglig tale bruger vi også udtrykket elektronik om apparater, der udnytter elektroniske kredsløb,

Læs mere

Mellem stjerner og planeter

Mellem stjerner og planeter Mellem stjerner og planeter Et undervisningsmateriale for folkeskolens 4. til 7. klassetrin om Tycho Brahes målinger af stjernepositioner Titelbladet fra Tycho Brahes bog De Nova Stella, udgivet i 1573.

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge:

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge: Side 1 af 9 Materialer: Til én klasse skal du bruge: til hver elev: fire slags paprør, nr. 1-4 en linse et okular (sørg for at hver gruppe nogle forskellige okularer) en saks to runde stykker sort karton

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Billedserie om Paris - Seinen med fotos af bl.a.: Notre Dame Katedralen - Nye kirkeklokker til katedralen - demonstration i kirken - Frihedsgudinden

Billedserie om Paris - Seinen med fotos af bl.a.: Notre Dame Katedralen - Nye kirkeklokker til katedralen - demonstration i kirken - Frihedsgudinden Billedserie om Paris - Seinen med fotos af bl.a.: Notre Dame Katedralen - Nye kirkeklokker til katedralen - demonstration i kirken - Frihedsgudinden på Svaneøen - Maleri med Paris-motiv v. J. F. Willumsen

Læs mere

Kapitel 9: Budgetter. b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993.

Kapitel 9: Budgetter. b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993. I b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993. Man To (442-100) rn i 1996 og ucerer ravab skal ses pi le 5.:ngde. Kapitel 9: Budgetter I modsretning

Læs mere

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet.

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Jeg fik solfanger anlæg for 19 år siden, den fungere stadig

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Optiske eksperimenter med lysboks

Optiske eksperimenter med lysboks Optiske eksperimenter med lysboks Optik er den del af fysikken, der handler om lys- eller synsfænomener Lysboksen er forsynet med en speciel pære, som sender lyset ud gennem lysboksens front. Ved hjælp

Læs mere

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm,

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm, Byg din fladskærm ind i væggen Lad dit fladskærms-tv sidde helt i plan med væggen, og skjul samtidig alle ledninger fra tv et til spillemaskiner, optagere og stikkontakt. lot ser den ud, den nye fladskærm,

Læs mere

JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ. Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016

JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ. Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016 JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016 Det Nationale Fotomuseum, Den Sorte Diamant Søren Kierkegaards Plads 1, København K Alle dage undtagen søndag: 10-19

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

L. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forlobne regnskabsir. Udsholt Vandverk A.m.b.A.

L. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forlobne regnskabsir. Udsholt Vandverk A.m.b.A. Udsholt Vandverk A.m.b.A. Referat f ra Udsholt Vandverks ord inare genera lforsa ml i ng Afholdt d. 12. maj 2013 pi Blistrup Skole. Til stede var: Bestyrelsen, vandverksbestyrer Preben olsen, revisor Per

Læs mere

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms Dansk Quick Guide Nu kan du styre dit kamera live via sms Når du modtager dit kamera pakkes det ud, du finder 12 Stk. NYE batterier, finder dit Sandisk SD Kort og dit nye simkort fra det teleselskab du

Læs mere

Skattejagt på Amalienborg

Skattejagt på Amalienborg Skattejagt på Amalienborg Nr. 2 Skattejagten på Amalienborgmuseet er planlagt som en rundtur i museets værelser. Inden I går i gang med at løse opgaverne, er museet nødt til at gøre opmærksom på, at det

Læs mere

På rejse med musikken

På rejse med musikken Eksotiske fugle På besøg hos DR SymfoniOrkestret s. 2 På rejse med musikken Du skal snart på besøg hos DR SymfoniOrkestret. Her skal du høre symfoniorkestret spille flere forskellige musikværker. Men vi

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Konference om Amager Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Focus pi Amagers historie En iben konference For forste gang er de tre lokalarkiver pa Amager giet sammen om at

Læs mere

Teorien om High Dynamic Range Fotografering

Teorien om High Dynamic Range Fotografering Teorien om High Dynamic Range Fotografering Indhold High Dynamic Range - HDR 2 HDR sidder i øjet 3 Du ser kun en lille del ad gangen 4 HDR for det hele med, Princip 1 5 Ev-trin på histogrammet 6 Farver

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Mine fototips. 6 gode råd til bedre fotos. Version 1.1. Søren Udby www.kanonfotografen.dk. Søren Udby Fototips, side 1

Mine fototips. 6 gode råd til bedre fotos. Version 1.1. Søren Udby www.kanonfotografen.dk. Søren Udby Fototips, side 1 Mine fototips 6 gode råd til bedre fotos Version 1.1 Søren Udby www.kanonfotografen.dk Søren Udby Fototips, side 1 Fototips Min filosofi omkring succesfuld fotografering er, at man som fotograf skal have

Læs mere

Vikingernes billedfortællinger

Vikingernes billedfortællinger Vikingernes billedfortællinger RUNESTEN Signe og Bjørn hjælper hver dag deres far med arbejdet, så han kan nå at blive færdig med høvdingens store runesten inden solhvervsfesten. Billeder og runeindskrift

Læs mere

PIET HEIN (1905-1996) BRUNO MATHSSON (1907-1988) ARNE JACOBSEN (1902-1971) DESIGN BESKRIVELSE GARANTI

PIET HEIN (1905-1996) BRUNO MATHSSON (1907-1988) ARNE JACOBSEN (1902-1971) DESIGN BESKRIVELSE GARANTI BORD SERIE Bordserien omfatter Super-Elliptiske og Super-Cirkulære borde designet af Piet Hein og Bruno Mathsson samt cirkulære, kvadratiske og rektangulære borde designet af Arne Jacobsen Inspirationen

Læs mere

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe 200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe Vi har foran os en Bog, der, nylig udkommen i Danmark, giver os et Billede af Tilstandene før og efter den store franske Revolution. Den kaster,

Læs mere

rolige farver i sydfrankrig

rolige farver i sydfrankrig Af Vanessa Popplewell foto: Joanna Maclennnan/living Inside rolige farver i sydfrankrig Det fine franske hus emmer af historie og sydfransk charme. Husets beboere har sat det i stand fra kælder til kvist

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund.

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den digitale verden et barn af oplysningstiden Af redaktionen Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den elektroniske computer er blevet

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Nyhedsbrev april 2013 Nr. 51 6. årgang

Nyhedsbrev april 2013 Nr. 51 6. årgang Nyhedsbrev april 2013 Nr. 51 6. årgang Vi er ikke de eneste, der bygger broer i lokalområdet. Heldigvis er vort behov for løftegrej ikke i samme størrelsesorden som dem, dem der bygger jernbanebro på Limfjorden!

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Serie 8 blev oprindeligt designet til Danmarks Nationalbank. Den omtales ofte som Liljen. Serie 8 blev introduceret i 1968, og udgaven med armlæn,

Serie 8 blev oprindeligt designet til Danmarks Nationalbank. Den omtales ofte som Liljen. Serie 8 blev introduceret i 1968, og udgaven med armlæn, LilJEN Serie 8 blev oprindeligt designet til Danmarks Nationalbank Den omtales ofte som Liljen Serie 8 blev introduceret i 1968, og udgaven med armlæn, model, blev introduceret for markedet på den danske

Læs mere

Guide til valg af kikkert

Guide til valg af kikkert Guide til valg af kikkert At vælge kikkert behøver ikke at være svært, vi beskriver her lidt om teknikken i en kikkert og giver en oversigt over de forskellige typer og deres anvendelsesområder. Vi håber

Læs mere

@run[eierforeningen Solmsrhen

@run[eierforeningen Solmsrhen @run[eierforeningen Solmsrhen Solrsd Strand, den 3. november 2009. Referat af Ordiner generalforsamling onsdag den 28. oktober 2009 kl. 19.00 i Aktivitetscenteret. Solrod Center 85. Solrsd Strand. Daqsorden:

Læs mere

Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010

Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010 Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010 Computere er uvurderlige redskaber for personer der ønsker at arbejde med matematiske modeller

Læs mere

Linseteleskopet. Et billigt alternativ - Unge forskere 2015. Af: Thorbjørn Ledet Maagaard og Lukas Balderlou Jensen

Linseteleskopet. Et billigt alternativ - Unge forskere 2015. Af: Thorbjørn Ledet Maagaard og Lukas Balderlou Jensen Linseteleskopet Et billigt alternativ - Unge forskere 2015 Af: Thorbjørn Ledet Maagaard og Lukas Balderlou Jensen Abstract Formål: Formålet med projektet er at bygge billige linseteleskoper, der ville

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Otto Frello Workshop på Varde Museum

Otto Frello Workshop på Varde Museum Otto Frello Workshop på Varde Museum Workshoppen er udviklet og afprøvet af Skanderup Efterskole 9:00 Ankomst Varde Museum. Vi bærer materialer ind og gør klar (Nb: husk, bestil særåbning fra kl. 9:00

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Julegaver Firmajulegaver

Julegaver Firmajulegaver Julegaver Firmajulegaver Et juletilbud med rabat ved køb af flere puder. Bestiller I firmajulegaver inden den 1. november, sikrer I at der er puder til jer. Alt arbejdet udføres i Danmark og produceres

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Multimagikeren og overtossen Ovartaci

Multimagikeren og overtossen Ovartaci Multimagikeren og overtossen Ovartaci Undervisningsmateriale 8.-10. klasse Ovartacis liv Museum Ovartaci er opkaldt efter en helt unik mand og en helt unik kunstner ved navn Ovartaci. Han levede fra 1894-1985

Læs mere

Folie monteret på glas / Nokia. Supergrafik

Folie monteret på glas / Nokia. Supergrafik Folie monteret på glas / Nokia. Supergrafik Print på specialfolier monteret på henholdsvis væg og gulv / Chr. Hansen og Kraks Forlag. Print på perforerede stålplader / Kastrup Station. Print på vægge og

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

HALDGUTTENBERG. FUNDATS for Sadelmager- & Tapetsererlauget i Ksbenhavns Stiftelse & Legatfond

HALDGUTTENBERG. FUNDATS for Sadelmager- & Tapetsererlauget i Ksbenhavns Stiftelse & Legatfond FUNDATS for Sadelmager- & Tapetsererlauget i Ksbenhavns Stiftelse & Legatfond s1 Fondens navn er "sadelmager- og Tapetsererlauget i Kobenhavns Stiftelse og Legatfond". Fondens hjemsted er Ksbenhavn Kommune.

Læs mere

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE MED BILLEDHUGGERENS ØJNE Undervisningsmateriale til særudstillingen ILDSJÆL Anne Marie Carl-Nielsen 150 år BRANDTS, Jernbanegade 13, Odense ( tidligere Fyns Kunstmuseum ) Kære underviser De fire opgaver

Læs mere

Grafisk design Logo til sports event. Andreas Ernst Tørnqvist

Grafisk design Logo til sports event. Andreas Ernst Tørnqvist Logo til sports event Andreas Ernst Tørnqvist Redegørelse Opgaven Opgaven omhandler forslag til logo for Sportslege 2013. Bidrag Jeg vil tage udgangspunkt i et logoforslag, som jeg ud arbejdede til lejligheden.

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

MODELSÆT 2; MATEMATIK TIL LÆREREKSAMEN

MODELSÆT 2; MATEMATIK TIL LÆREREKSAMEN MODELSÆT ; MATEMATIK TIL LÆREREKSAMEN Forberedende materiale Den individuelle skriftlige røve i matematik vil tage udgangsunkt i følgende materiale:. En diskette med to regnearks-filer og en MathCad-fil..

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

KAN MAN SE VINDEN? HVAD ER VIND? LUFTTRYK VI MÅLER LUFTTRYKKET

KAN MAN SE VINDEN? HVAD ER VIND? LUFTTRYK VI MÅLER LUFTTRYKKET KAN MAN SE VINDEN? HVAD ER VIND? For at svare på spørgsmålet om, hvad vind er, så skal vi vide noget om luft. I alle stoffer er molekylerne i stadig bevægelse. I faste stoffer ligger de tæt og bevæger

Læs mere

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 Vi er her for at søge Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 På sidste års kundeseminar spurgte jeg skuespiller Lars Mikkelsen, hvorfor tvivlen er en ressource og en drivkraft for ham. Han forklarede

Læs mere

Dyrs tilpasning. Hej med dig!

Dyrs tilpasning. Hej med dig! Dyrs tilpasning Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk jeg elsker teknik og natur. Jeg skal lære dig en masse om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I dette emne

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Vandtet 7x50 kikkert med kompas 150758. Instruktioner for brug og vedligeholdelse

Vandtet 7x50 kikkert med kompas 150758. Instruktioner for brug og vedligeholdelse Vandtet 7x50 kikkert med kompas 150758 Instruktioner for brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse l. Generel oversigt Tekniske specifi kationer Konstruktion Sfldan bruges kikkerten Montering af stativ

Læs mere

Rockerne på DMJU s udstilling. Ih se! Man kan også lave noget af det selv. et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe. ModelBane Piger, redigeres af

Rockerne på DMJU s udstilling. Ih se! Man kan også lave noget af det selv. et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe. ModelBane Piger, redigeres af et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe MBP netblad nr. 15, efterår 2004 Rockerne på DMJU s udstilling. Bag enhver tilfreds modeljernbane mand står en tålmodig kvinde. En mor, en søster, en veninde,

Læs mere

Johnbold foregår så hurtigt at mange fotos vil være rystede og viser dobbelte steger, hvor der i virkeligheden kun er én streg.

Johnbold foregår så hurtigt at mange fotos vil være rystede og viser dobbelte steger, hvor der i virkeligheden kun er én streg. Johnbold Johnbold er så hurtigt og spændende at man har brug for to dommere Johnbold giver mere motion end noget andet havespil Johnbold gør ikke forskel på mænd og kvinder Johnbold egner sig bedst til

Læs mere