aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv"

Transkript

1 dtborg blev ligesom et stort Kabel som forsynede Vejle Amts og Bys Sygehus med strøm blev ødelagt hvilket var til megen Gene. norske Regering en ring formelt fastslaaet at der bestaar Krigstilstand mellem Norge og Japan og at denne Krigsti1stand har bestaaet siden 7. December aru ve ve maa selv styrker er i Færd med at Danmark. Det Ordre til at de der befinder og det vides allerede er i sidste Tid afde ve:stjyske Esbjerg. Ef. har forladt det ikke have Tropper. De danske klare Flygt nse En regulær Sammensværgelse afsløret (R.B.) L o n d o n. Renters Bureau meddeler fra Her ford VVestfalen: ~ Va.rulvene«udfolder stadig større Virksomhed i den engelske Zone i Tyskland. Soldater der er vendt til bage fra Orlov i England fortæller at deres Tog blev standset i to Timer i Nærheden af Gennep ved den tyske Grænse indtil nogle Bjælker l der var lagt over Sporet. var fjernet. Siden har Jernbanetogene været eskorteret af MiJitærpatruljer gennem de usikre Omraader. Egnen omkring Flensborg har Varulvene strøet Søm og Glasstumper paa. Vejene for at punktere Ringene paa allierede Motorkøretøjer. l Arnsberg i Ruhr har man paagrebet en Tysker medens han var i Færd med at overskære en engelsk Telefonledning. En Officer i Nibøl i Nærheden af den danske Grænse der repræsenterer den engelske Militærregering udtaler at man cr kommet paa Sporet af en regulær Sammensværgelse. der tog Sigte paa at faa polske og russi.. ske Landarbejdere erstattet med SS.. Mænd men til alt Held blev dette forpurret

2 ii lin '" '... Utr hil h/lf rlllu' """. lt' "UdØf <rllllltl / ill H... kuorlllh' h~ 111" 111 il. Srnr.ll(JttJntl.r." J'ltyhnlmrw u '0'/1 dur/ur UHlddf d' l1l'tl \fhlndut' l '''''ol kdll('.ou jlmlln M""'" M""u r ':!::~~: N! "clldc' Hkyltlel llu tlj rufl"" rll 0"11'.modn' 'rll/l~g" lwulultl t'111 dft P 11f)1~llhrfl.Nlt' 'tlr~1 : ' ljlluojekl.rt'o. " "lt! ".11' (' Uu'forlll Oll 11/1 '". " ". hrfllr hlll lir v.nl r t "D!lmK~d" " _kylthk t1l '/tln 1M (V "..Onl.h;!" tor dtro' lu!jrmlllll. hnn ullllør."11 der '" ul!ftrøkrlct "r 1.8 /1 dl'll vtern "ulojlt" Ul htte Krllllln 111V(l1);;;;;;;; BrlQNt' i\1f1lt!ntllh thlr K"( 'Dr dl.~'" P.llcre / pia fy"ke Kontorer J l. Orde mod ~ DlHllnøll(!kt"r kil lanonl klc~ al 'y.klllnn 0/1 Noq(t' 'd 'Olllllllllll" lir øl (lun tl'kj'rlbr~ ~nllrll~t klin alll ul/lrvnel Uulforlll.klll 10rellll(01l morn Ul _lollde K/H.bltl mrll hllvdo hl/ri" i/gi d ( 0111 nojlnll Dldene Nnnr hllll Hyell Ur!)ntlKraldcr'c ved 1.jlinøllloUl f)cr hollr O" med dl hh O til LnHHn'!Jktmul1 dor.rk_om pnn do riko.k)'lc!!!1 dol n 'OrllnlcHllO!oro!JarOlMl ud for Hllnør/mUl kuldo lllc :! 0lf '" "' ni hlu1 ndllor 'hl kko nlll' nfl'h)'ky'tcnø nllkodo rnn kko..1"" "" o"10r lir MO dt 1'(1 Vhlllnr erklruull1l / nvll "'... Pløre apærrejlo Konll 11111!llllthp kou d! U.le yor t hl.'d ""/(t hllnlll ~ntl enøfl 11urup Ankcl SehulltJl / al """H'fll Jrll "n ~c hllnl Urrllorlll 10:1'" 011 hun rud dlll! 21. April 1940 droll Orn "Hlel :1l1dvlllenl " 1lev lth'k.hll tlll /l11!lclorllllc lorl( (lr ni ll vcd AlmOrllUlH ) nyhlk Nødhavn K(l/dol":n rlljdlnrhjclltl (llllculrlkc 1~lyvllro h16v' l~" H"t1U(lr milli Mini ovllrl{lvct Tyskerne OK lr r 1'lcbllkkolJf(1 Købmand Kaj Toft tlollno Dnnd wdlo( horl hil Hor pll p/fkorllll ~k('f Oll i Rettell. /lnu1 O"rll~! Oll TnkkJskrlvelrw øl Sarld llllen 'Dr øllml 011 l1uul/lr "UU ludo Kr ' V menor 10ur MOllrnll ni Oll "... Udtoflllnlnr. cr r/vnl! ø t er lvor tlcr Olell'llJl~! Anholdelsen (lnrctholtllofl dr.t. U en R_hr ~lhavl1 for 1~løkcr 'ft 'r" ' c '" læhr drrutølorc:ojng aløluhcdt er lijrtll endelig 0ll' Onlll øjn tlroolllukc 0" en Ulf By nlnren ' Købmnlld K r ndll1lltct! do! golle Vejr værel betl"1 1 ~~n ~ftr e~ler dlln8kc blev Llrdag Blllfmlddog mllnge Mennesker. Fodbold vllndl en ur/mej/ii: lang Ullet Orundlovslorhør Alf51~en Sy~ekø8se? Ræhr (ver 01110rlld Ø.ternd hans Anholde/le Vllr ul Pollllet ~ Thi lover O:~~: ~~l ~:!lr 1~~lJ!le ndhold blev l/troldl ved al arbejde med Anders Hon værende ReprlC!en. nlng.enø Forhold var kommen pi ' ni der klin nhlqon deltog 24 er M~nlnRen.1 under Vejr mod / Købm Tolt ron SYUt!kOlU UllCt H biandi o unge Piger. og Munk Jensen.kulde have solgl Cigar eller llglllforholdcllc. R'lmt '01f!or i Alf!o Mldsen Ræhr og c: for denne Slig Overprl.er til Henningsen Denne MOl gen ARner Sørensen Ræhr forhandles med hllvde forklarcl ol hon bctalte ell. 2 Kr. 25 Øre pr. Pakke mens Sløkkebrllnd Ullerup. for den smukkesl pynlede tllfaldl Henrk Jørgensen r j Vesletvl~. hedder Hanl Chr. sig lor norle Dage ~ pll8 Holstebro under dellalske Jlgurd og han hold lordl man myal/ak Rellen til han under el K BllndarolcprJsen vur Hos Odr Peler Jensen Ulla oj( DamernCl Præmie \) tl \.. "... "nd.. Hkuel.ld wn med lorrljlc ""f M MWtko til C ml Au. HQJt: rnrn.3 b"lydcl1u under. lt! vir udan11et ouke Hl nf 1m lin S'll" JlrllmllilllnRtn al flje rkr mindre end lidlll(u ':;;: Koululllnl!OUild _nl&ercl til n!llrlunl lo KOln.O!er nl. y l "' ' hllhuldllllll(.~1 SYt!vlud tn Udlnm k~~';:"'';'~; Orn"l(1b!wlue Orflnl.llj.11 Præmieiis DRÆTTEN Jyd.k_ H. 3l1l1rl"1: Hi Anno Jøq:~cmen Ræhr Køb/Jl. Toft ttlglede bcslernl ol rup vod Hump v (' ('11 rl ugen fik del hele cl vellykkel /lave fdgelovcrprlscr. Han huskede Pormiddag lør hon drop Mor Porløb og dcr at blive el kke nøle Bnkellhcdernc ved tlcn ken lænde sin Pibe vod co lilie pronl Overskud pallræjdendc Handel der foregik Hfllrnlllllk. Dr:r Ulk ld Stakken Arbejde r 1942 men del vllr eoo~~"::'~~.:~~e~~!:~~~~~~!:~~:!~~~~~~~~~~~~ del. Tofl k cl fini 01 ellll 120 Kr. o~ bolulle Kr konlonl plus en Kasse C Del elgorellt'r Tort har overll:lgel KunstdrtJer ====_~~ Tobaksforrelnlnl( al hall hovde hol! lcer al Cgareler. O L "'" raten Rallon VH ogsoa sao Slor al han lre Ar"eJlfefp.rtl Thfsle4 godl kunde lælgc nogle uden al del gik ud over han8 Kunder Han drev nogen en gros Handel '. Por per.onlll(l og havde lerf! Kunder.om "k _klørln hlld.1 Kl. en halv eller en hel MlJlc Muned. Henningsen fik CfC Yklpldltlon 2.'W ln R.llon lge.om de ru'krllr. prlval) Kunder Under Alhørlngen erkendle Toll d J'cohjlf!n) 280. han ved en enkel! Lt'/Ughed arlal1/j Masned hnde lagel Overprla hol C.tllr pr mm 11 Øre 4 ~~ 1 Øfe for ftf:e ndryltnlllkm. hrll "t" HJ pct. anden Klnde. Jeg hlr lorelagt Tobaklraødel mn Salgfforrlnhlg Hlgde Tofl vlderr rltcr ~.. lordl ler bude lør og Maj hrr Vfllret ud"11 H \'lld.~r J( "'lerk Kritik "' min 'obakølordetp'.(jldmlntl~1!ng. 1l1 er uhyre vatlllkellgt al rlv" Pottl'!llJog Daj{_ if:."l'tr 11. 0'" fn'ls PorkJarlll1( kkf! ølf'mle ' '''fm" At.11 mf'd A. t'r(loh'kllen!! hlev tpn Vi hol er Rcn~l'riøl erle.. er llkkøl /6.28. lilli ind. paa Grund af ferie Vi "enstlllor "øfligst til vore Kunder at afhente Tøjet inden Perlen da vi ikke kan paatagc os Ansvarrt for Tøjet udovl'r el1 Maancd rra tndlcvcringrdn l{c1..".t\i'~/11 :m"'(o~ TELEFON 14 THSTED Pr.: Relll "lerrrlll loreninu 2udSCt Hil Pr.: J. Cralen.c OJ( L.ur. KObbetod 2.rlj;ft H( 'r plul Ditelc.l' Ærupræm\e 3~ Kr. Ve.lel vi" Kloler Porp i Hoh 2 Martin ler HiliR'6 Bedsted f.en Tranlc.jlllf Tage g.lud J A. Peder. 3. Pr. Kr. Kril Hcmiilen Ul KrORBjlaard B URlev Cl Laur. 3aarille. Pr plu. Propri Æn'apræmit 25 K Hclli~kilde. p SO VetelvlJl Oveq~aa 2. Pr: Lyhne 13ed8rd floulev \o Bunel Slc.it felho t. Pr Cplua Pu Sf'llvllld : M. C K Pr pil Ære'l Vllen Molt'11 0< S p Jf'lli 'fho tb. n P:'1l1ll lls 2 j't. ' N nll

3 TED GN.. '"... OH' " ''''''Jf''.'''' "~"~ /"/1" :":~:: 1'1/.1." 'J"'f'~.. fljl~"'''' ur fly""ltjnlt ".j.... b9/6.'... "... _ 1." _.../1.""." "'"11../J. ".. '.Ø'od/ ""~.. Yq... ~" ' la H'.~ J!~.. ~... f ""... /1/#' "".'~.fl 'J f' 11./ bl....~.. ~.". './1.1."..~ h1"' 11/."tf. '1_' 0.4 ''P'.. fllh# wp 1'"."" /"""* _".. ".' "'/f.m" '' "_ " /f..... '...11/11 fif.... "'".... 0"'" " >1/ /"..... '''.1/' r"jlf'". J.."." 11/./.."." hof 'P~"" lur l!!fl("".1 'l' J. "". "."1 '" "" "O'".."'". "" O';'>" "01 "'.~' "; 'A' ''/~ "~t/. '. _."hu fl'"'' ".. ~. f/; p. ~ 1J~J y." 'p.. """ 'J!"". "'1 ~. _" du "'M""" H. "u41(' "kl.~1 ".A... D41!~p~.. f.. H"h "'~.e:f "" nd Kaj r gft. Jel'~D 0.2e fjprelhljldltli K'J 1 {Jt B/elm/dd'l! rrrj/.~"1 lfjvdmb/j1 /cj!'~.. V't "''' ""Køn een S'tku~!'? "ml~n ~ H.. e ul~d And"~.' f.'d~fl' fj"n. bfjlt Vllr kommen ' Thl"fd O~. Vl~ ed/ Y.øbm. t". de tun un.. 1 nd ' ""'.

4 " Stykker. ~~""'= 2!O ' ' OiO 270 1!iO lio 180 1) li O l"t.. /Ho"'Jlnden. r_ M"il<" ~" Ul ' r. ''r._011" 11<". hf '~" """' A m'l" tll~r i_lkl!:olt. 18 x ;14. 6 ~.~ : 111uUN. J ~ mm. 1.". ill mnl. \!v :'". 'k'" 8 Ar " "h.r' _... ~ ''''fl. ~... '. 111 " \ ) 7.10 ~. T_P_pbenCl eu... Tj... ("'; '" HulJ~r ~.5 Ø1m... 1 S (lo.f.~o!ill.nld )\' "" "./j.. ~.~" Sølll ui "orbruflt. O ~ød~ Pr/... r r flon r "f'>r' 1'4111 hll.nd\' "'''Ou_il Prl... rn~... d t"r u... te~::;;;cju~1 et prlmll "'0". u'n~.. d~. "0'l''' (øu'.""1 "ud~. øj( lom ~".. 1~r prlmll ren... utllfvrdr..ølll~. bil" blf" ojt mhkcdt.uhub. dr " (lrol''''''e Tl'2't'r D mlokrda KøhlØr ul.ktl1' h'ldt h' under U...lo;rJwhrn af hvr. rnktll \"'l1'rn... kal 'dtrttc.. " op 't/llull'lllll lulollnmlrr. "}Uf{ "ølrr'ø!~' "111' JlHl~d' '(nav m~d Hrnoyn r :Olk. (:'1\'). Ur".. nlnrl".\!ollrrløl.. l.nll"~ (.\f) ot ""trrlolru'r P ot tor H.. ebbl~høer. S.ølrrmt drr.1 "lder lør ""... 'r fffmoj1jrl tr ~rnøn"thllør... duer... ' ".trtlølr.... od"...ur "obut rue....n~ c~ V1'lfrn med O pct. ankehaar ~" dr Kolonne ~ufl1'mt du øuwnde reue Hulelfl "g ønwndt løar.""ren(!l' n("rlc PrlUf ffduce... mrd ri /Jl'1'b. pr Ul P"orbru~er for prlmn mhkedll "'ø"t~ut:n mtllcm\lakjlmalprlon \d Salli d ' 1" til Forbruger for prlmll nnr trhltharthlllr øl! akllm.lprl.en ~t "a mlsbdr 1'ne HHlemllnkthur Jo; l de 1 j(olomne nntorlc! S2lt~mt der Dm'rndM blandtde Hllr. 't; unnde lu Fon"elleu Pr''''' "dut't'1't1 med ri 'klob pr kg øuhndt o1ll;~!tehlllthaør \ed Salg meuem \w'malprlttn før prm. mhk.. dr rc~e jlnt! ctt~r d~ Jl!"'d~ndo P"orhr"ltr Oll en J>rli fnr UllndlnlJ'fhu.n!ne d '~ fulludlnll<n lodllllede \ k malrlon td Salli l'orbrujlh ar e... K l 011 lk.lemrn~dløn..\engdcr He!ftelUlltbur ur. \"Jkedt korte hlgte øg Saalrcmt der.nhndt!! lur der rikft b er kg n\'endt Hllr varende mluwe ~lo:al Prlvme redurtr~d md:~~!k5~n~plpp:brr ved Sllg fil Forbruger Ll Fgnklllen mtlltm tie C" en J r liar tor bemlld.de Jl.:r gr tit læ/tlende."aklmlllpr Jer d or r: b. rul An"cndes der torndc lur bn Prisen terhnju ml e t 1 a SVArt e Ll to Merudgift pr. kg anvendl HUlf pall lir pr kg Anvendes dl'j latu.de dier polcnde B"nltltætr. kan Prben torhajes mtd dfn dhal r..'"tndll MenldJl"lt r r> r Prl.rn tor honodfrukne Dønlel'a"".øm J /inl"ntll '11 dinmeter og.mllll" \llterjllldænllde.h J(~r ra ø\'ennlc"nte Varer.kol nswes s~dnnllgt Forhold til Prbtn ror ovennø:l7lte Vanr Det puh\'llr dtjl der l~mjtjller Varen øl mærke denne m.a den JovUllt Pris til Porbrulltr ulml med et Mlrrkt. dl'! l1lfl.l\ er bvem der hor frmutijlet ".rrn Mrddelelle øm n'hket Mærke Fremslllleren ngter nt.nvende kal unest den 15. Juli J90S ndshel Ul Prbdlrektøratel Mll'rk njneen.kal lorttagu med Stetnpl'.l B:ek ejler BlzksUft direkte plln Vareu eller pu en pauat Obl.t. Ycd S al baaadtrukne Sor.tevører til Grosdlter ~knl dn gl\'e5 en Rabat poil de ø\'cnnlr\'u(e Prber pall 33 1 /. pct Ved Sllg til Detal1Jbter.k.l det h'es '.n Rabat paa de o\'cnnævnte Priser plln 23 pct. O\"tnstu~nd.. S.. ttemmehtr træder Kran.trlk5. Varer der er nd Bilet til tic b/lndrnd~' Lager nden drn " Juli 191!'i knn dog ndtil U. August 1'l~.J.æSCl Ul de bidtl løvligt b"regnede PT/5'.r. Derefter kal QlWSe V"er væro prhmzrkel l Henhuld til ovcnstøllendc. AJUvar ler; Over1rzdebe af ø\'entallende B~temmeher givet Fald blive gsor1 læ!dtnde lallvel over ror GTønlste/l øg/eller Detailllslen lem Ol'er lor d~n dcr har rtmsullel Varen. 'rlødirektorølet den 4. lull H>15 Bekendtgørelse angaaende Anmeldelse ar og Dspositioner over her l Landet værende tysk og Japansk Ejendom. 1. A her Landet værende Ejendom der er eller den 5. Maj Hl45 ~". ejler pall aogel TldJpunkl hererler hrr været tysk Eje skal lenl'st J Lgtr dier dtnm Dekendlgorebes Jkrarttr~den.nmelde til Direktørlltet ror Vllrefora;ynlng Adr.: Vognmag"rlflldo 2 ( Ejendom der [or.t eller ~nrh~d~k BekendlgfJrelJu Jkrafltr'''dt/l kommer lylk he kal anme]. u VOdtl~:t t~::~l ror ~reføuynlnr ~~nclt < Dage erter Erhvervelun h nme f e en er '1lannc dagjlge HUlholdnlngsførncden. ~der 'lllie~ædnlnglgenjtullde og grh'nd~. lom tjener Ul Vedkommen le~ ~':'':~1l!e t ~g.nrluldø/lnc Varer Ptuge m. v. hidflrende fro dtn ty~ke _ter/ru H~ke~~t~:r:1;: ~'k~l;fnt~rh~r!jri9~~.r 0urllttel af HatH~1Jmlnl_ '''An~vldr'd''r dt af yke ~fyndlglrl'drr' her L~nd~~par:;t:r~J~~~nk'rdeh "mp t vn d~r ~knj afglvt. t A. ~.. re Jnllglvrt ftnltf.ljd l U1in~ Dm nmrldrlle djlmerfl manlt. "23. Juni ro'" t ~ fqndd~mlnhterlth HrkendlBllTellcr Nr '"'' " øm nd or l:df/jflcl nr ' V... ' Btlrrndl/Jllrcl.e Nr. 07.:1.r 27 D f'n/je CR ærdlpap]rer m v laml Oll" l1hpl)llllojler Over fremlned 'hr et;1t ~r 1 { O onrallrnt!r \ ml' dl'be al pli Tr(o eg Lf)ve olf ndrv" ljr r nnr rt Vll!renda EJl'ndmn ka nt"v{' torilet for VUdOflYJl ll rrj"t J1lanktUtr dtr Hlleveru Ulrc" y4ulj!ftf OplYlnlnøtf 1l~~ddrrtek~?~lll(( :; bcreluhrl til ni fordre ~H nll! 2 ly.jc l~jl Henhold Ul t rørtl t de hhomluuhjlrde l"orhul4. Virre Ullfrtmt dtn ljhorer: dtnnc Uekcndl8"orrlte 011'(11 f:jl'ldom d n... * F."l~.'.\1. _ rlp"" n. n j _ ).r L..l~r. n. 1<"<'1.. ro._ "r.. in"".etl l M.. '."'r.. "k all O1'n.'' mult. i L l<nlor har r' ~ t " "'''' Of/.nd'j<! l r "n """.1 _e.. f cuvrd... HU.".. r od t~l~!' '" n"r.. M t '~~'~~' ~~':'~:~~'_~'::"'~':::'''~''~'~~~'~~'=''~'::~='~::;::~:;;;;;;;;:~~:;; k Kommulllf 0f! andre ty."" offentlig_ Myne!.!. 1) <lrn nk. SlD t~ '" n V. hrd.. r. ".P hnr '.k <';tohbotøerrd " r't"on~r " l være t.tslom Ol 50m Knen :1) 1'< Dna. '"11l H riter man lnl.u'" hur halt pk S~~!~n~~:2~1~1 3) angivne Perloner; 4) UL1<ibOf'r ~r~... nln rr o Jurhlldø PH~on~r Ulluom SlUehu Pondi ~J Srl.kohl r. f'd~..!t\e ~.tlt\ltlun.. r. Mr hm. Hlem ~teu till" Hov.dlltdc U.!l'nrl'ld~ <eli.' hvil rrtll!l" Tllv..rctc hvll~r pllll ty.k Lovgivning Y ~ lin. t' CT Vlrk.omlrd Trlkland gennem en Fllhll.ldJle Til.. 1L~r lom 'rh.'vldllll1"t Ejendom. der 'edrøref.. adan FlUat.... lcl.. duj<: un or " 3. \nmcl<irl~.pllj<:"" omfnller' ) 1'111 EJtndnmi <;klbe Varrlll!lrc (n"ømnlerløler Mulullllcr under 2) 1.'UBrt. hhun tf 1'rt>; L "lirer/ Mllklner tr"rkloj OK "ndel Drift. F(lTlH~~'d~'lnl~;"r;;~k;;"dlll~J<:~ltrn~OndO (jlr dng l Stk. 2) (un.l mller ". n! Perler nit 1':<l'$teoe Hule DR nndre lusdyr K.~ "..tand... 'u" l d ~~J;~ln~.. :~~;r~~:n~~~j( o~!::~t1~'nrr "klltr og Andehbovlur. GældS' 3) bn!\'e l' ttvllt'r r"r hhbkuo Hllnker. Sparekauu og lignende). 4) P<'lf{; V.. kller. Ch.. ckl Anvbnloller øg øndre DelilllnRlmldltr 5) 1()lall"lcrr.~er eller Anpart en her Londll bjemmeborendll Virk lomhed. "'od enln der om Sillldnn 1(llpllillln\erelle eller Anpart er oprl'ttet nogel sktlftlllll Dokumrnt 1'.1er kke; 6) FordrlnRH mod Skyldnere der er hjemmehørende eller hor Bøpæ.l eller ro$1 Ophold her Landet og FordrlnRer. der hldroru ra en al Skyld' O('ren hl'r ll.andet dre"en Vlrk$ømhed; 7) RettlBhcder øg HefoJl'lser der remf[allr al danske Tingbøger elll'.r det ahnindcllgc Skil.lHegi ~ler; 8) Patento \'nrrmrerke or Mon~terretUgheder. der er regjstnrede ber Lllndel. {) Anden Formue. tier ln\'ende Driften af en ler Lllndcl øprettet nhlll ellrr Førretlllnglvlrksomhcd 10) Rettigheder de under Nr. 1)9) anførte Formue\'ærdluj 11) Rettll{heder der hidrører fra Køntrakter med Hensyn Ul de undl'.r Nr. JU) opførte Førmuevrerdler ' t\nmeltlelsesplll{tcn!(wlder kke rlp tyske Myndlheder her t Landet øpførte Barakker. f 4 Anmeldehespllgten pailh\"l1er: l) CJer!'n (Jndehllverrn) lf d~n pllag:orldende anmeldelsespllgtlgc Formue ":erdl (RettlJlhcdl før SB vdt ]ln befinder ~J! her Landet; 2) den der her L:mdet føn'nlter he11dder eller tlber annleldtlsupugtlg EJendøm eller løm er bereltlgcl Ul lt ø~t ræde paa EJeren5 Vegne; 3) den. der o ~kylder en nnmeldehespllgtlr 'idche; <) Lederen elltr den. der lonigt l'r beret liget til at optrll'dc før el Selskah ellcr tn Jurldi~k Persøn søll1 nævnt 2 r.:r. 5; 6) for Ejendom O\'er 1\'ktll der ejter den 5. :llnj lui5 men nden denne Bekeudtgørehes krnrtlræden har fundet DhpollUøntr Sted eller h\'ør der ndenror lomme Tidsrum er sogt Fyldll$tgorelse ellu Sikring pia hvller Anmeldelso~pliMlen drn der har føretaget den plagll!ldende Dspostløn elltr rek\'lrerct det pnagll!ldende HeUskrldt. 6 Dlsposltløntr O\'er onmejdehespllgug EJ~ndølll skol ror at være gyldige gødkendes af ;'Unlsterlel før Handel. ndustri og Sol art. Afgoreher angnocjde Jasl Ejendom trlclte~ or ndenrlgsmlnlsttriet dog eter For handlinm led Jlnndel5mln15terlet før sila vidt anllllar EJendøm dt.r Ul herer de f 2 Nr. 2 nævnte Hetssubjekter. Til Dbpoltloner O\'er Formueværdier der ømfaltes ar Bekendtgorelst. Nr. 33; af 25. Juni 1940 om nd ØR Udførsel fif Penge øg Værcllpaplrer meddeles søm hidtil Sam tykke f DAnmark. Nntlønalbnnk eftt.r nænnere Retnlngsllnlt.r fra Mini sterlet før Hll.ndd ldu~trl øg o;;lfnrl. Besttmmeherne dtnne Parngraf~ t. Stk. finder tilsvarende Annndelse paa retlllgo T\'øng!fuldbyrdclseukrldt eller Slkrlngdorantaltnlnger saa. løm Udlll'g Udpantning og Arrest De5temmel~erne drnne PoroRrn! v af Domstolene vll're nt paa5f1 l Embedl Medfor. O. De 5 ndeholdte l.iesttmtu..."... r finder kke Annndtbe paa Dlspo all oner der forelagu ndtlfor Grn.'lsell nf normal Forvultnln8 af rut Ejendom cllrr nornol Drift af en Virksomhed eller 1001 er nød\"l'ndlge til VldHefortlhe af en lusholdnlnr; ddr kun At\'elldrhe or Oparbejdning af nnmllldellesplfrtlge Honvartr og lulvlobrlknta. dtr tr ruer har \'lrret b~jtemt til Sulg eller Lt'verlng._ cvelltuelt. gennem Mellemhandler _ til tyske Afla~ere kun flndo Mtd rter forud ndhentet TU1adrh~ fn Mini. lerlet for lnndel ldutrl 0R SMart. 7. ne~temmthl'rne lær\ "'rend... lektndtgørehc nnder lnarendc \nvt'}dcl~e lina Jupullsk EJtlldom her Lllndt'l. Spprgsmaølet om. hvor ~dl LJ'!elom mnn nn~e~.0111 Vil'rtnt!' Jnpansk Ej!' afrore~ dter Rrgltr vartlde iii de 2 ful_alll'. S. OVl1rlmdl'lltl nf de drnne Btktndlll;ortlle 'nueholdtt'l Fonkrllter 'rnt... dlrr UrJllrrnt Lnv Nr 1.\R nr 2~1 'hrll 1!l4:\ Plll l'rh\'rrnnkonn. lllkl hmulltnllllln"er. \'nrtlouynlllg nl. \'. jfr. ovlllord!lln l'\r 91 f '. Mllrtl Hil.. U. )/lnna nl'kcndll{/ltd~... rl\'lil'r J(rn!l trnkr. Hnlldch;jJ~('rlrl t(\n :!. Jll l!h6. '

5 tou1 ~ _' "' ~t ll... ". '... r'm "t U~H~ J6.~ 1'1 + 'lu 11".11"11"'11" ll~" h ~ " 'U "'''''' ;("H..".... '" ill~ i '/.tll rj"lllut!tlll'n M"lhl M~Utjil' ri i ' lo Uf. 111 t~ ~fo ' " " ~ V~~H ' "1111 iv>';"..~"w'1f 1" tu ri'''. ~t 11\11 "hhlo..... " ~" "ll.lt! / \'~ ".Uft 1111"111111" 1( ~" hlll' h.~! P il ~ 'UN'hd 6011' 1' '\'U lu ~.rtl \'~"'''~ ulll1 1'f1i~Jrl.. ll' Hil lw 'millturtl. "' l." "Ul! r ~.u hol\ '1 ~~" ' ' til All H lu llu\ løu".holhullll l n... W" klid ~ t\llt~\j.1111f1.t 11~~Mhl 1:111.1<11 1 "dll t) ) lull "".. ~ lil 1'"lh! tl' ' UtilUC' lu.\ " ~1 ' f' l /lh"llpil l.1 'W hil"'" N.llilllilHtl t) hjl1 \'rl hll'" cl! Mlllr. rh~"jll~'.tr' h.f "lilli jrf1rlilcl 1).10 Uo'11 " M... " jiu ol ill lu! /O " 'ål' "' ilti tø t.. kd it.ul111 rh"lø. Jnfllil'l1r1 '1lnhlll t ~lli'k.lll' l h.11'''w11 1 "".till hl"\ t lli~' "Mf~ill V'''1 l\lfllllj.tufl "'ti ilt Llitll1 tlj!'" ~lll.k" vllr hlll/ulkl1 i.k.' lt>kollllutdm. ul....1u):tlv' V.1011 r.. 11l1l "il 111'1 \. " M":"U/tl.. """to "... ( ">ill.. N' illlrd 'U! i1 ".d " t~ h~\l 1 1 '.U... _lllll11111 Ulml". i 'il!' hh'" j" l. \fhh!lfillllfl tllill" ~'nkl! lll SV'ld ' " j~1 dtu tl~'~"~ "'"Ø Kv.ll rn r J 1~.kuil lill li Mll' ~' 11(""il1 ti ~1.. 1t.1.. n~ 111'.kltl.~"' '11 løl. 1' ii ".U jllllu" hl". ~' "U l ~ t.ll\ullll." '11!flll 'v'1111 h'~" ludluulltl ~l' h.tul.~" fil.k~.rulhlll.l.nl 1\... " ~ t ~ l rllllfl'\l po "li VV" "uln6(cl ytl(i Vlllviljø lh< ''~( l luvlhl m!ih.. ll1lni/ bl LlUlhltUjlCl 11th." P)'F li " l.il111hl A l.ha> lhil Hyt111

6 nm.. " bs8 b e J' erne arbuno 'o r 'uo d' P" (gerede '" rg"'~v""'' ngen Beredsk8 den l. Juni ør O g. benhs" i August. Vslgt blev d S kræv din Rel". Den hsr kostet Red. Brunsg8Brd MAr. Madsen ved paabegyn e. 535 Kr Ræbr. og Agner Oodi 'seo Per e!o.~ 1 Slalen stiller lis Mi Kr. Lykønskningstal r blev holdt af ritslev. Stedlorlrædere blev S. d pormaoden for H ers ev "aoslrup Dollerup Thsted Ole. Mener yge iii RaadlKbe Afdeling Karl Holm Porm.nden Khm. og MariDuS Chrstensen 116. Arbejds og Socialmllllsleriel lor Ko~munens soclaldemokrali Amtel.. gedel. d rllel til finansudvalget ske HusmAnd Ka.l Pr. ADdersen. Landslingsmsnd Hvid redeglorde de bar ~ R ". es 118 \1111. Kr til Tveds Ha''fellnd Cbr. Va.ndet til Slut for en Ræk~e pollllske al der "giv b b'd d Tblsted og Cbr Harbo ThlSled. Spargsmasl og liere af Deltagerne nge Stølle ril BeredSka sar ef er er Talerne' gav Ud'tryk fer Otæ~eo havde Ordet. k at kan sætres nd eher forehggende over deo Porbedriog af Arbelds Planer og Kommunerne vil nu mæodeoes Kaar der er fulg l i B i SBuea. ort. f Tilladetse ii al pa.begyode Pagtoreoiogernes Plovlu'er og del Der gaar ersherrer rore da: bos Beskæltigelsesudvalgeoe blev fra flere Sider stærkl frem Tbisled bar powiel h.ae! fal ge. d Arbejder dog iodlil bævet at det ou mere end nog. eo i Enden ~f en ny. sierre "'lære.e' registrere e p :t f b Sinde gælder fagligt og pollllsk med sort Tobak. To Thistedboer Videre kun fem ro e" er ar ver A b 'd aar Kommune. Tillade. seo gves. f or rele. Formanden rettede ii Slut ed er anbo" l"t og dl e yeo te s a 111 ere kai rios;is til Arbejder der ikke bjertelig Tak li! Cbr. versen for vil komme op al bænge i de roe kræver nog el større Par brug af bans utrættelige Arbejde for oærmesl e Dage. 81 Materialer og Dræning.arbejder Bgnens Arbejdsmænd. MaD sang kommer foreløbig ikke i Betragt iii Slut.Danmark lor Folket. Vort Blad. ~. ning. Mystiken i Hansted. l Søndags holdt Repræsenlanlel skabe! tor Thisled SQcraldemo rat ~. Havevandring i Ræbr. Det er endnu ikke lykkedes de! ordioære aarrge Repræeo ~d Nordlhy Havebrugsseklions Ræbr Kriminalpolitiet fra Tbisted at laa lantskabsmede pas Tbis ed Al.. Afdeling bavde i Aftes Havevan opklaret hvorledes del hænger boldsbolel. n driog ved Konsulent Prk. Ager sammen med den Helve esma KonlrolKomite~D5 Formllod te beck. Man samledes i Ræhr Skole Vagtmester P. " r il a a r d. r edeb d <. '. og esaa f k skioe der... ar anbragt ved el ere er <J 5 ars e rge gjorde lor deo Soci81~emo 'r3i e e Haver og Delagerne fik Oplys. stort Ammunitionslager i Haosted. Presses Vilksombed og ø 00 mi Oioger om megel vedr. Buske og Flere Personer bar værel til ind i Trods Tideos maoge3jtede t Urter.. gaaeade Afhøringer men ~8n Vanskelioheder Pa i. h d r Lærer Cbrtstensen takkede Frk. b d "'k k t ~.. p r n~p e ar en nu h. e 'unne reise Tyskercensur osv. havde Aar t ~ Sigtelse mod nogen. dog \'ær~t godt med en anselig Fremgaog i.'\bodoenlt!lllet og en Sollormørkel.øn Gaar 511mlet lodlægl fremgang tlea.. med rif Træmeling... "ar i det.tnajende ot.kins e'r... ~ill.. r. Ogs a Bladet i This ee Tiæremalinemegetsynlig.ogdaden.lU. paa.it vste lorsat smu' Fremgan Tegtak. h ieste var omkrina Halvdelen sf Sol?a de Abonnements o '\nnone Vi har Varerne og i fin f\litet... dt t t t d men det kciber med EmballBl1;e~ oki"en sort. Del sp"red" tydel gt. '" n li'g er og re s u e e me der "ar noget særligt psa færde. idet et pænt Dufts ~'ers t0lgaard. TELEF. 462 D.~yset ble'.vagt og Luflen mere Form.nden la ede A onenkølig lerne for deres Taalmodighed o ud.

7 er.'""l U ue~' _ med B ryg_ i:w.:;en cf. ~ln nd ('n og hxru'berme_ isted mefhv. Gdr. pnder meurken val' g mange ~m et talte sskov og ukke Ord ende Nat. Derefder skilavde bekkede f9r han alt id e. n til Kitderi k jet : "Din d P.. Jen )tykke af aet bort em ('nd te rte efter '"l taklu e n ~tagflt p. a ('n hghe af Victor ~ Læ r!' r afdød pt l\or llnr!1 t g j r talte H Vd ~c ru GOdes Chef B li S k Mindeord' Aage Pedersen. nstallatør over Svend Angivet Arbejdsmand i A erjy en Mathiassen Sond. d gger. del' Fred.ag va r fremstillet ved Ret Len l Vestervig sin+~t f. v ' 6"'" 01' Ang! en nægtede som meddelt dette hvorefter han af Politiet blev fo~ rehol~t en Rapport fra 1942 ifølge hvlken en tysk Officer havde henvendt sig til Kystpolitiet fol' at f~ straffet en Arbejdsmand Martm Pedersen Skørping der s kulde have udtalt at alle Ty_ skere skulde udryddes. Denne Anmeldelse var foretaget efter Tilskyndelse af Mathiassen. Han hævdede at han kun havde anmeldt Pedersen for at han skulde have en Advru'sel. lovrigt paastod ban at have gjort Aggerboel1le mange Tjenester og at han ingen Fjender havde derude J vad han sagde havde han man ge Beviser fol' i Breve derudefra pnastod han. lan fængsledes til G. August. 'orgt"n fylder lila rnh tt'r J C Johansen 111l.1t«l i!l ARr; l;!armt'l't l'r JOl({t>n Birkholm 1'hu.lt""(1 6:1 Anrj P skt'!' Jacob.\iortt>n ~' TambtJhu" 77 ARr ~yjtdor"ikril\1c1'n.. ThiHtl'd \ mt " holflt l.atrdtlk (il'llt'ralfol Samhng i Thl.v ~1 Vi!'kai " (l r~n bring<' Rdt' r n ~ l)('nrll.. VVlUJ.1.e1' nan i Dag har maaltet meddele os at det var forkert hv a d h an forst havde sagt Han ' var dog ikke villigt til at give L~ndmændene nogen Undskyldnmg eller offentlig meddele at han havde sagt. noget forkert forste Gang; men nu har Arbejdsmændene altsaa pau Grund af versensoptæden i Sommer kunnet hæve for stor Lon for deres Arbejde og der el' sikkert ingen Mulighed for at faa nogen Erstatning herfor" Til Holla.ndslnds.unlingen har vi modtaget: N. N. 30 Kr. Johanne Thousgaal'd 10 Kr" Ubenævnt 100 Kr. Kobmand Hundahl Vestervig 10 Kr. Gertrud 10 Kr. X. 2 lu.. K. 10 Kr. Med det tidligere indkomne ialt 702 Kr. samt en Del Rationelings mærker. Kreaturopkobet i Hurup \ al' Fredag tilfort 23 5tol'C Krealurer og 18 Kalw Til Sla~el'e prut Egnen ~olgtes 9 store Krealurer og 8 Knlw. til Esbjerg H store Kl'eaturer o~ 6 Kal\'\~. OZ 2 Knive nfdstes. Sat pul (; "od. To Thyholmbo<>re \':lldemar Andersen og ehr. Hoel~;lt\l'd d('r hal' siddet inh.'rnl' rc'l i \'esternsr liden den r;. ~tt\j. lll snjl1 nu t~g. laa l'r jlulbliuhh't dt'll $to\"l.' 1 y. {'!'illrfr'n' l'r i!.ol'dajls hl\\'('t n~ll\dl 34 Øre hvilket l blevet tilstillet B teen. is ) Rentier Chr. Ve borg fylder paa ' Chr. Vestergaal Juli 1870 i Sjørn ha\'de el mindre Børneflok og sma nødvendigt al Chl sil tiende Aar tjene for sit Br han sin Væmepl nfanterist. og ef tid hlev han Stal ring Kro nger Vesterga: og samme Aar o' ders daværendl Tdr Bygsdl. hl Hundborg Gennem 40 Al gaard her udfol og dygtigt Arbe: kendelse værd han mere end men!'; Areal. o nye Bygnin~er. forstaaet at ud sin Jord paa d gende )laade o inde som ude store Ordt'n~~:l han :'>edlem af relsen men h. taget i det (lffel en hah Sn.. : A Ejl'ndommen t' d Hus tæt \e hvor hall oj.! ha bod indtil hul :lidt'n dødt' Chr \'l':h'1'1l \hh'r d ui hul'l.\l'b\j'\'" kd DaJl'n 1 hanl t 1'1" t jwnlh'm lull \....""" l. nl '~

8 ndborte ndmæn_ etale for gen. blev der forskel enven Nord!e være le l Kr. ugning Øre for ter Maskulde e Gang 22 Øre de den il Ar Skatten Thirskelen Øerne tidsti. hvorliver 1 ed stil ig tilat Chr. e vide et han udtale ordthy Forræderisagernes Pnadømmt.]se. De første S'!gcr sendt til Statsadvokaten. Det synes nu ikke at skulle< va... re san længe for de første Sager efter det nye Straffelovstillæg kan behandles her i Amtet. Der foreligger saaledes i et enkelt Tilfælde udarbejdet Anklagaskrift mod en Marinevægter der har fungeret som saadan i Thisted men for Tiden sidder fængslet i Randers" Hans Sag skal ~ dommes i Thisted og vil komme ior san snart Dommer Holm Vestervig paabegynder Benandlingen af disse Sager. Der foreligger endnu ikke officiel Udnævnelse af Anklagerne men i hvert Fald hvad angaar i\larinevægterne er Politifuldmægtig Svendsen beskikket som Anklager. Fra Thisted har Politiet nu sendt en halv Snes Sager tilstatsadvokaten og flere vil følge efler i den kommende Tid. Disse forste Sager drejer sig hovedsagelig om Marinevægtere Hipomænd og lignende. Markedet i Thisted i Dag var uden Betydning. l det gode Vejr val' der næsten ingen Landboere kommet til Byen. Tilf'lri~lerne VM Yderst ~mna cn Uedde Lo" en Baa Badesl BMde< Meter væren< Murer1 borgve blev l10lgej med h øvrige svømr Tir~ Landn 76 A De' Sogaa har fulds hjælp uagte nnar sin ~ me d relse ger Dø" Jykk( hina! ea. t E dig væ~ te " ege fre~

9 s Bedrift t af hans Aal" var assebestyikke del Fol' Allarl istod han og kobte le Hjem siden har aanedslld ll'ods Sin b'ed og g usvækffer man Han hal' hele Bill den dnn 'kcd re KreUr n. Til turer og Kreatue til By og 20 Krratu j( i'r kun... _. "..... _...~.~ mund Martin Sørensen og Branddir ektør Skov "ladbo. l paa K~ ~ Spærrede Bankkonti. Stalstidende meddeler at yderli gere folgende Bankkonti er spll'r Kong' afholdt Slot. ret: Entreprenor ======~ HojeKrilltensen t Hurup samt Mnsklllsmed l;\nder~ Johall Andersen Fiskeek!iportol' Kristen :'L Espersen Arbddsmund Sommer :\artin Hallsen Husassisten Ebba Elfrida Andersen Holm Vognmand Aage Kjær Kristensen Arbejdsmand Soren Chr. Breinholdl ;\!ogensen og ArbejdsmanQ. Anker Chr Schmidt alle fra Thyboron. Forhastet Anholdelse. En Dame fra Vejgaard der for Tiden ferierer ved Svinklov lagde forleden mellem de tyske Minorer Mærke til en Mand som hun bestemt mente at genkende fra Vejgaal'd og henledede Politiets Opmærksomhed derpaa da det forekom hende mist.'lmkeligt at en Dansker gik i tysk Uniform. Da Politiet forlangte Munden udleveret blev dette nægtet af en Underofficer hvorfor bunde denne og den formodede Hipomand nnholdlcs og indsattes i F'jerritsl('v Arrest. Dag~n ('fter da Soldnt('n f"rt('~ lil De~ ndm<!'ru BeT... Fru ~ Alle Fru Ki.J Fru A Fru Ol _.ej 1. L atl6 S Fru Ef db Frue.. de _ El \fej

10 JfJ. Juli. SSMand Huleboer Militær Flyverute fra Norden til Paris (R B.) ost". t ~nmibnlkt Flp~~bMJ Ar Tr;n~ ComlUltd mnd~r"" af ell AY"erutt rj.~er fif' MC<'t oprtrttc mel/ml Stockholm Kl'bmh.l\'n Bru"eDrl P... j!: Bmncn GaNtmllX'n FJ}'V('pbdJ tr d~lff.!)er gur m A}'\"MUs!une 11m VrJ mellem PJril og Slod:Lolm 'ttll('1!lun.!ing p.u G.l'duTOtn og de ~ er Z\nt vensk Regeringsifte den 31. ds. (R B.) Stoci:bol. rings!htet ~tnl" efter Stockholms_ mc " &de St~ dtn 31 d. M. da c~"i"~(u skal a{gu og dc nyt ndr M'nlSltriull!s \ltdlcmmtranzg_ JruJJNrn til Konilcn pu Stock_ G!. Konlrtn kommer h no B ~t:ld holm. og cher Regmngl$killft fritil Snrudrn. nadisk Kom til tyske Arbejdere rililll:c b (R.B) 54folllrtdl..~1l Hope. en udnlne Kom. ladningm tf pu. Komet er M. for al hin " A""'l'r pri ~t:r Ul "" t ".. ' l" "t! trolr dtt ~..f J 'r~ku'."... " o le " "r""... ~.'.. '.1 _". "at'r.. "~ ~" ' Ul. 'r. ". lu_ '.. '.' '" _"..." );tØ " nl" "..." ~ l'" ri.... ".. '"'' S/tf.' " ' " '"'' : r._n.rr. " kw' ~'.1l.1 r '."~tl."'h h'" lo..rrtl.nl....~ ti... 'r r l_ 11. c;.~._ ri rhl~' ~" "r"rt!~ r 'o M.l"!!". M_tr_".nd... ~."''''' 1""'0'"'' '..'" ~ ~."'''' 101.'. '''~;".''~' t " ~! '" \ ~'~~i;~!.t!'~ dl ~~~::~7:::J~'~"~' ~'~'~'2"_::::::;;:::~ " k f/l 1~1.. " ' ". ''.". l'r... U" " ' ::: ctel~e øl rast EJelldom. Delallng fur lysk Ue J Y d.telse 0111 ldlf/ den.5. Ma tv."'1t Myul1J/l"dtr Dtkttl Tiden.'!"'url l_rnv l' ' joun.. n d~"o" tllt~." ~ '" \' rn.n.pl "_ 11_' ('! ~n \.~... r brln t~~ '.t " /.n t'~~~ol"'"'' ~i ~:t' "" (. :o.1_j!9~~::t for nlkvul...n~.... \ "t ri." i.l>p nol'" 't' lrn~t lor.h '.tutrl C)? :~':~"" ;~"."." l i!'ldrll ndtil d~u '5. Juli '<n hu l"dk<lldl' :11 "r.utn'''!! t~.ø rr 'r" {.\1;.. knyufll.. t d... llftl.~ol~ J) '... t'r"ln';"' 1 ~"lf. hvor :~~<::~.. lrt "ndrl ly.k!u ' "otr~ '"~ ;~ s."~ t.. ~k r.t.~'lltt"ll' /'Otl'MlnlnMkontrlll<l J\nnrllt'" r tw"ru'd r fnrrl_..~j"'".r " li "m"n ø d h"r' r '... n v rlll r c \ Llrlon 1 1"'"M'~.vll\l;øør.... Ja 'J"nlm.. ~ :1:':rtln'"1 'ur ':::~ ~kf... v n f ~e;d ~~Jll1nrr"lf dll nsk.. M ynrurr "U i rl." "'"... A' rf lodkl'ndl!' luduhrlllrhcjd'r m. v. i\ n~~";lrr 1111" tr~~~!:'llet for rk~trnor~:.:"'nrd'llle 'llrd.. r UMM\eVJ) ~:~nh;;' (.\"'ln~';i'~~:;\' :;r. '/hl ni ~t~ "1~10PPlM 0111 fmrlldl! Forht.tld nd l J 1c!101 t nlr"'d" " J [l '\drr.. e Oll.\"ntlolo ' '~... rrtllll"r' :;1~'n... ~ (A homrnunl! Glldl! 0'1 lul 11 dril.. nllltnt"~ J"dol"" r~i~.. t11;'jh8~.brltll"nrl<t> slrnl EJrndorn_ '..P hot~tlrd~ " 'plr :;r. op:. n"n"rr.. nl"" l k" dl" ~u"'. krud' f ro d.llllls ~ n 'e. r'" ~\'rn l'"." tlttll!!.. rr tr hln~'. ~o'd AMlluh"n rr truffet h"(jrbq. :1) ".'"C' ' hr"" "f hu;('/' l\hl1 11'1' r for Afgøre!...." (S krlvrl~n) oph"".. nclldrnl '" JourllPluurmur >1111\11 n'u... nqlutn " _ 1111 ENllllnlng for Skade lu.a fut "!!ft\'g;~1 blj~'prd.1! lir ~'lr~~ ('~e v dtr 5enere blh'e truttet B... _ ".k" r.. f n tolll lonohu il e..~r~:"l1ej~_ t ('nkrlte 'fu.. lde bea:temmu af nd"nrll!.'_.. \.."mlnd" anld le 'l'"l ttelse øl fot Ejendom Oll d.trlll f... for 1\'1 "!1>lnbler.. n yd..' ".. drr all hlrende l\'entur kke th bo err ) pl;.. ru"r JD';1n~ke.stnt~Ull~ tpk eller japansk St.at5bo~et1'el 2) JtlltJøu (r..... n~ l bnr ~ lrnl~kyjdiøe Henhold til Lo" ~r. 260 al. 3) p""ollrr. lom er ftlndrl 'D H llg SlntTelo\' angøøt>nde FOf1'"Zderl og Juni H~S om T"hl'll 011; _ndtn lndj~k_d('ujol vrrk~omhtle: 'nnden )øade har afstaaet 3f\1gen øj: 'l Perloner. <.ler frl\'lllllt "U"r. p ~" l m \' uden lt _gtlage de danske l d'" " 'rll t 1'5kr 'Crne". l$t ~ en 1. cd Yederlaget for alldan Brug jfr. n"jtej11ul'~er om Prlskontro m. lidi L "" '62 Bektndtgllrt'be " r...lsi f 30. NO\"'U1be~191'210' m "Od e~t cl' 0' c. ;. øl 19_ Juli 1943 jfr. l.ovnnordnlnjl " r Q" ti. S o. r_ 111 ul lu. Marts 19~5. Er no::en.lgl.. t for en Medfor ovennævnte Lov øf t. Juni 1945 $tllw"r HnndUng klin 13l'hpndllnjilen n dl'n Henhold til nænærende BeJ.;:endl.f!H'else~ l ind~lvne Anmcldebc udsn:oltes ndtil Sporgsmaalet om Strafskyld er endelljll nfgjort J 4. For SAA vidt \'edl'rlag for den tyske Benrttelse nf fast Ejendom lj.;:ko Jlercdc er fasuat eller godkendt af de l 4. St1 kke. omhandlede ll!ndshl'der ASlsætlt'!l dct af L'd\'alget for ndkvqrleringserstalnlng_ L'dvolget kan hen~j.;:) de Algorelsen til det 4 Lov Nr. 307 nf 29. Juni 1945 om Tillæg ni htdk \'nrterlngslo\""øh'nlngen omhllndjede Vurderinøsnæ\"ll. 5_ Afgørelser tru let n Udvalget for ndkvarterlngserstalnlng kan inden 4 Uger ndankes for det 4 omhandlede Vttrderingsnæ\'D. 1'11 Vurderlng.snævnels Bchall.lling og Afgorelse o\'ergnar alle Sager dtr er indbrngt for tiet f 7 midicrudig Lov Nr 362 af 19 Juli hlndltde Vurderingsnævn og som kko endeligt er afgjort af dette. For Vurt\erlngsnævnct kan endvidere indankes de at Udvalget for ebtraordlnærn ndustriarbejder m. v l Henhold til Loven ar 19. Juli 1~43 trufde Afgørelser for san vidt den l Loven fastsatte Ankc1rlst at 4 Uger ikke er udlobel Ved Beregningen a.f Ankefrlst.m $es der bort fra Tiden fra den 5. Maj 1945 indtil nref\'ærende BekendtgørebCli Jkraftt.nedl'cn_ Vurdcringsnævne15 Adresse er Cllrlstlanstxlrg. Sondre Ridebnnelloj kebenha\1l K f G. Nnnr Udvalget for ndk\'urterlngserslrtnlng eller Vurderlngsmelnet har truffet Afgørelse udfærdiger Ud\'algel en Resolution. Udbetnllng af del Resolutlontns ndehanr tilkommende Vederlag sker gl"nnem de stedlige 11ldkvnrterlngsmyndlsheder (pnr Lrutdet PollUmesle ~n Kob~tædcmc Borgmesteren i Kobenhavn Ml18istraten) hvem RcsoluUoncn \'11 ValTt at fore\'!se "cd h\'cr Udbetnllng og som vil paalegne Resolutionen om den stedfundne Udbetaling. Tilfælde af Anke til VurderingsnævDCt skol Resolutionen indsendes til dette. f 7 Henvendelse om Frigivelse n Ejendomme der hor været beslaglagt lejet rll~r pall ondrn Maode overtaget ar den tyske: Værnemagt m. ". retles Ul den stedlige lndk'artl'crlngsmyndlghcd jfr. 6. Ved lo~rlglvelst'n hør der af Hensyn Ul Be"lsl'ct for hvllkl'cn Skade der 10m Følge.r den lyske Benyttelse mnalte: ' ære paafort Ejendommen med lndkvarlerlng~myndlrhedens Dlstnlld forl'ctages en Vurdering. 8. De i nærværende Bekendtgørelso for fasl Ejendom fostsalte Reliller finder ligeledes An~ endelse paa ln\'cntar der har været bc.nyttet som Tilbehør til sl'lldl'ln Ejendom.. '9_ ndtil øndet mllolte bllve btstl'mt kommer Reglerne t nær. ~æ::n~e BekendlR!rehe kke til A\'endelse paø. det offentliges herunder o eklrkens og Kommuners Krav Anledning af tysk Ben)1l0lse af asl Ejtndom ' Bekendtgørelse om Alglvelse al Jord og Bygninger Meafør al den midlertidige ndkvarterjngslovglvnjng. ellt~ :ille~:~t~~~~~~s:t:r~ng~~~~:!s~~:ast Ej{'~ddom til Dækning af dun~k n den sltldllge "dk' rt es paa n {'nrl8"smlnlstet'c'n~ Yegno Kabstæderne Borgm~:u!r nsm~'nd8htd (pra Landl'ct Polltlmestef'l'n kll./1 sao\'l'l for l.andets O!!; f ~b~nhøvn MRR!strntt>l\). Be~tcnlmth('n for AmlmudlUl. or ø stædernes ' tdkornmende l\dbrlng~ Hvor Aføtvellen kke D d dl sted eller ndenlor en enke~ t ";:li lf;~'~ t!.kll ndeufor en enkelt Købmaøden etter Samraad med v dk " DdkommunC!r. træner Amt Bestemmel.. Sa.m. :eru~~men". A/Borømutre 0l (eller) Politler om llve1.. kal " B~'. ellrf «" " L" lakl'lt '~~~ loqø u "ltrt tuer lyut... et _ ' v.rupptr. hvile. l "'rbel'" r. a..":~~~' "errot t.~l<l a m de blt lvp' r. Mflleø...&rod 1M ArbelthlØ\>t ot.. ')p Arbtjdll!ivr _ r... ~ ~ k::bfr..rlllandea h~ dtt lod t ku ;ck G run. ørt t f...._... ~.. n""" velt.. Tlild. '''~''~ '!) a VaU1age la_ne kal atxolul '~_ f """'" l'i <m Arbt hl.. 4tt er kbn Ulle.tf. btjdsri.tl~ v tla mand laaede$.." A have derts... Detfcr 1bc:lPibeLgt al ViB har m04ubejtlrt Ti met. De multe dog at (.rdnede rc.ril"'! d tes nter~se. Men lidsmand skal ~'ær Arbejdernes Oldl btjd~givern han K Oe!1tral fofiamlinico dernes Tillidsmand 5ahOnen a!tua o gens Bnlyrt\se el se_ Om disse to man ikke synes.. Tvh'l men und na\'lhg elier Af Krig. h\'or der en Opl;sningstils!aa lu:lsmænd l Engl! tydeligt større i lidsmand herldte! Sk\1.<!rt og de! kaldtes Tbe s~ Tilhdsmand~b/ tenseredes dl dene søgte al se udenom formede Sig lidsmændenf bejdsplad..«.er anden j a manæ;l.:ong de foreli~ åen.\\aadt de at der toe< b3e<.n d.n ". ne" var Mqltrateall Afllenbe kan p.. lage lnd

11 ~ d".. Købmand Tofts Cigaretter. NOc~ Kuøder Uk p'ald dde tore Nallnaer. K.l.nd K. r o THSTED OGJEGN fhlll1rd "' 'or 10mllltr elll'rnlldd." l. mdl. ~ Æ"ltlpar i Thilied hit borde. lil.. nllnen et 45 Pk. mdl. FOrlnanden Madl J o e l' Uetle PordelinR.. per~'la'l ved ubnede feeten OR rt'ttede en Tik rører for ' vidt ikke lelve S'Ken til alle; del havde ydel BidraR ii mod KøbOl Tolt idel en uligelig Pantn. fordelig ikke er nlbar. Del bliv("f Redaklør L Y t k e R ' a r d..~~~....: od J nll..a f' ti ~ lth. f n.... " ri d N.'"" Url n' r. O ~ h 1 l".14 bv ' t.u li!...!]f M. upl ".1 red _." n.d" d ' t' f And. 1.wd n "'rl''"~ m ~.v...1" ~ P"".nu. H~. nl' :: d... boj du ) r (h.1 d.. licl n t"a" " n lir nu. p.r m _1."1 em n.l hn pe. es pl' "d mm. KfUllm" l rn... d.. d dt ubll:""dld. " 4. So".... ' ClK. RnK' d iii "towr!! rd" klum'".." lo' y"." Uc < M Y l f'df' ndtryk.0" MrJH ~ Ji.. l.. n i.ch l du opn." l'nlmhcd... " "'" t'lj.ndl HU rlltf Hdl dd.1 f'oll1nlrmnlhl KK.d. hit' i R'N1. Krimln.Jlllllht'1 h.r h.1 havtl mrd.1 undrr.. a Cl h.n' Porhold 'rmrtl' nk dl" vil hhve v bl )nlll'" loll.ndø.ladum11aten.lh.1 rlllmlr dntr.. U~" ~.rnll''' Odduo nd Vi h.r ydcij(t'lf mlldt.u rl : h hl1 1deml1lrl hin hlr M to Kr. furt lir re lundredr PlkkN Ci ""rrllrt Sottberapriltt hol Klj folt. [ht V1 tlt'le!'orhold Klj rol!.elv t'rkrndlt' i Rrllt'l l1en 11111( S""K m Llllu 1). 111 Y hin mrul': illlll' dtl drrjedt' lill.1 LRWeutl 1dJl 0111 l1er".."d Cl 700 Kr. illl' O. T _. M.ød t Aller 'edlalet hehandle Overprilrr..nm T.klt.0 Politit'! har lotrll"el ell Oennem Vrd Wetw" VlhotW: ti dcn 27 "'R' TUU Kl1lelrk ovt't roblkl' Ol '" ~ny ehr Jnprllcl hln'cn llrft" T h n lot ell M nrd. la" Cl kunderne i A.rrl '944. Ol{ del tr Faneindvielse hos de truet o' Unllrf1t:ll b hlrvd d ~. POllnu lul iii t hlnl TOb'kllordehnR hlr har vcret Rc"na."b..'~t vrd ~;'.n vill el '10Ut't ut'n..ttt. Ocr er i1 gamle. T. i AK"rr. Ul".."lU 10r K. 214 Toblklkunder O" dilu har Pesl Thisled Aldeøreøte blllel vuben Oll Unllo rm ctlndltdr ~ luet Vel o Plkk"r 111"edli". '"1111 lor at have lru~1 C l)aml" i sil" loreol02' Tu' Kunder har 'ucl q Pk. lire Vlher":. ø.. multi Kunder har 'atult 31 Pk O hit ndvielien al Thilllt'd Aldetlrtnlc ".d G lu.1 25 Pk llul. OV. Dl vi.cr 10rtl1lllR'1 Pallt' nrcrik Sencll" rene hlifn~nde 0il" andre Man.tlT 1 htllod... vlt.um ndr. L_ftr 0' lir' l' dl' lorc Rllioner er "aul P.llcrmiddoU v('d N.muk P' 1i til hmilie O" Rode BOkcndte bl. hed i ø.trc Skolc" OYll1nlllik U St'du olll! (J1... k.r al knu.le bjcfi (Je t (fcc poa portove Ol Kllrl~n.r. BU' Arbelde lor t l. til udenby Polk med.ore Her ltunledu omkrlnu 100 tl t'01 er ll1eltl' Ut Oll del D "lbudt l' Syge..." 10f KriRlindkomlter. K"Hlllnd Toltl cnil1rtll1 Medlcl1l11l'r Oludcnllo"le... dlnnfl Skllr."atcl akl.. mmen om prlvlle Ration var i 1944 &0 p.kker indbudtc Oruller om tlllik" KaUt" der.b.r P k.r mal ml. nok i.""'" op ponm111 hlr Huøj... at \.rn. gurelll. 1'11 ~.g 1rllel1l Tobaklnævnet og borjl (Aldenre1cblldel" holdt h.rn OK hvia delle Na:vn linder Pe'llllen Hn udiie hl. a. al fordelingen urimelig. k.n Toblkl Aldenrcnltloeninllcrne arl1t'jdcde ideli"kune blive tcøbmanden ha pu t Rørt Renll'n)'derne iii Kel. pct. BorKere. Det havde Sleder hlemme henvile til OK. Spø'Rlmaalcl om det daarligt de rauialemmer Parli Vin K.bm Tolt leverede ttl havde del i og Odr. Niell Lykke i Sv.nkjlllr der inkm Orund til lent're 10lRle del! til Rode Prile lord det nu val bedre. i ain KAlinl' vil komme frem i de Rlmle kulde.ege om Rtlten. K.bm. Tofl havdel. t BkalnbevillinR. var de Mennelker. Del V" Nlell Lykke henvendle.ig iii ham Rig.daRen bevilgede for fil Vin. menl Niela Lyllke TileR men i mangl forklarer t Tofl purgle h.m om muner lik de glmle ikke han kke kunde all.ur cl P.rlt. Penge Por mange almle Vir Nu kal Rellen "' ae al finde ud oa'" pinligt Oed Alh.rinaerne hv.d der er ritrliljl. pli SoClllkonlorerne. Selvom Perlonalel vir llink nok. kom der let en Porh..lone det. S do'od H ma.d.lore.' Klir vi fælles Syltekasse? Tb d A." Po... '". kali 11 aleld. o Sa Syae10rliluintrtn Thiled Am' holdl Oencrallorømlina pli lied Alhold.holel L4trd'" Der vir m.dl el hlly hundrede L.rer D.m Ydbyl Ordllyrer. ~orm. Boalrykke Olo'a N i el e n NJ".bmR. opl.tl ~ Medlem.tlllel Ylf.e." ff. 4 pc dol odlla Ar til'" Kuft Porl llel""." " borg Aml k.n vil' lene _nini p ov.. lopc. de ".r. la... y.~ Arbejd. Str._ hor leede.. ndt lit......

12 080t LE 8 Luftangreb D. Begravelser ordnes al pens. Klokker C. RS Vestergade 27 Tlf. 61. Læge Hoppe hortrejst fra lørstk. Fredag Middag til og med Tirsdag d. 17. ds. SM' eg har overtaget Dr. Lenbrochs Prakøis. Kon~ultationstid K og 1718 Lørdag kun K Doktor Drost. Offentligt Møde Onsdag den 11. Juli Kl. 20 ved Pastor Erik J e n s e n København. Alle ndbydes Sognepræsten. Ræhr Søndag den 15. Juli Kl Fodboldbanen. Rytterne møder paa Pladsen K1.31 ndmeldelse til Bestyrelsen ell. 11 Klitmøller senrst Fredag d. 13. dl Vandet og Vang Gymnaslikforl ndbydes. Om Aftenen BAL i V Forsamlingshus K to.s D. U. Klltmøll Amtslæge Folke træffes SkovgHde 20 samt Mandag Aften af 3 store Hoveder 1 Flibldts Fr En hjertelig Tak bringes alle de mange der har støttet Foreningen vor Telefon 069. Mærli.. Tak til de der ~t!~"~l :::_;=:=.=~~_~nii!'::

13 "'. _ nledar ~ S; g sit var beg J ved stort Chrir de e&te o. q e" Jng.et. ; elig Dr de na'._._ selsbetjent i Thisted. Minerne i Thyborøn. f L d f'~' Sprængninger a an mmer soil Tyskerne i stort Antal har nedlagt i Thyborøn foregaar stadig. Kontaktminerne som ligger over Kanalen samt Betonminerne der f indes langs Kysten er endnu ikke nær ajle fjernede ejler sprængte men der arbejdes fortsat med dette nø'ovendige Problem. AV Børnefest paa Thyholm. Den aarlige Børnefest paa "Stenshøjgaard"s Strand paa Thyholm afholdtes i Gaar i straalende Vejr :'1'""10 ~_"''''' '

14 ..... æg 'Fi ~_"J! YgPæ'EL id :m.: 1". l "'" ' L et &.:t' l 'nd C '" l :::!"' i''; y 7 :!>tj TlJfL!w"!e: l".t ~ Fro."... :n.. % _. " Ell :..: e.:c c. : _ l': ; r ':'h... >l!!'... _ i1'ao! _.: ""' 1~... '... ;:<0<00. ;'~." _ ::c h"' ~ VP l» b. _ A.."'"... ~~JRtwa "'" z mild. b.l ' ' ~"... hu... ~'~' a :ns D r t.. a ~"! T81~ TE D Ti::: t r" ; L A.Ts:... ~l:s '.1_ :r;a.. Tt'!l '""..... ~ y.' _ z m..." _ "'A L G' Ol!!!' _ o.::r _" L _._~ Ul![ ~ 0y _... 9 Z.r.....a:...: ~= z '"...".'+q z' am an.. blft'... "".!loo!l mm: ~(; ~;>O!.O!.Q$ U Cll:.. ~... h1zo\ Xl<{')00 > T ~ ~ 'u' e sa.s;; ~ tie 13::: he~...;æ.. $:ÆtJe:".... ' ~.t.::: ~ ~ ~ :na...' ~ ~v...". ~? ~. lind' ~ ~ _""" " Ftv...'1 'jo""""" ce=s;e """"" " "w:;: SAl. r:gr 0* s:jrger ':'e:n. ~ T.: :.ksf... iæ!m;:s\;;ou!! et "... :=.n:::. ~ bz ~ be... ~5..;iF: ''''7 '."; ~ Y;:f.erE'_ og ~ ::le: er yoe:si ~jtls:mrr G!:lJ Xah..."nr>.anf; T d"!ine.id Tlbp1'~.El :::!t r': bl:æ ~ =00 l S2;gen ~ ~e=mss'~ set '!olL!' fnnz l'l 'Gddeq " "P' A= 4 r Pfi5 iet ~ 5.1 de:. j "re:: ~ ~ :=:l ;: cl:.> E '"<: r &o?oma1d. åer ti! ::D ex _.. " 3J i s Rwndi' p ~ Eekene~ 'far et. DelE Vedkci::l mnvw f f &'" jr'dlertid adsb1ep llæl't' Of: s=}r b.r hød 'beregnet sig al E"'QT! Pu 50 P.. iker Cigaret :er øm MSH eden. De fleste indel.::it den lr\"i1l' 1i.&.tE'gori lig bp'" ' ~ Ck..:J D.. J ~ T a. ~.oe""..e:?~ LJl:::rll p lwim Fen~ f$ ~ *'e ::liet" ijf!t ~ J=~r.. je j 4fm =l't.. lu;oe" Fy ti "en." """"ie'w i ' Ti'_ J "" e' _"iilæ:f' J""...:c ~!.4..~... 1 :1>".. ~::ø>:! ~ ~~ ~ :il ~.id... ~ ~L ;;~ "i" cer.nl:;.:l!!o a ~ 2 T sknrl ~ B" :h:_ = E El...."1.. 1~ 'T'o' Sv.:id' o M""gim.."._fa z"' Chr " 'Ufkktgsrr.d 'MtiDer 5ø:n.d Gdr AMh'Fr{;B.C'":;)TleT. Snea c.ea hu vea JLa~?:dvu!.ittt 'tf.!"'t'l ~i.e.."'t!jl!' P.u lti'ij"lo 1. Sko... i ~U!d hold: oee Oa l G~ T"f~jjiriRr'~ Autim at'6 le :Mreu!jf:l"!'Om ~.f'~ Tro~ ha :paa Efllf.! D ~ A;r;:c ""'_.."..... _ 1" ~ ' b. '. i;.._p... l: f~b 4 ' oi et ::t?ms. r J ~ S=rt" "Gcl; ;['lug:. tjl 'Sjeu"'E" Da: 'lz ol :!'t:a J"loeo Gerik~ lu. 1'>:b ~ T. GC q i' ECilZ paa z pe"ie~~ ~ {W.(1i"f' "~.u l1iws TBlS1' 9: ~'l.'l'h!za1...""" n ~..kt' r bm ld ~ ~ soeul: P.Jm.. flyverbegravelse

15 en egner 0 renilie komlligt. t. sig lu"ctinligr og go J ncdvillden alt ret Ti E ft cfflpork>le1 ~fter (le un "lnt k ~ VOCJ C PUR V" tre Skole i Thillted hold l~ 1 der Guar E(t{' rmiddnka Auktion OV r de 17 K"rcloj r 110m un Karllke Tropper ht:r paa EKnen E ved Flyv l.ø.jc A {v J A "~EN TOl8 red RoyaJ Ttv""lr et.: ld 1')1{ l.uft ~ "0'''+ Film. Kl. e...r"'1 er wq Tyskerne begravede Hefrterne af 8 allierede F1yvere t et Huj i en Klitbakke. S L'lten overtager nu det omliggende Areal. at ~r l a ve aa ik ~o r lre un il i. at er d r.g e ~ l... ~ e ~. Den 29. A ugust l Fjor styrtede en engelsk F lyvemaskine ned paa et Klitareal ved Forby. Der var otte Mand om Bord i Maskinen og de blev alle dræbt ved Nedstyrtningen der fremkaldte en Eksplosion hvorved alle otte Mand blev bogstavelig talt sprængt i Stykker. Tyskerne beg ravede Resterne af Ligene i et Hul de gravede i en Klit bakke. Dette overværedes kun af een Dansker nemlig OverkJitfoged R a s m u s s e l Søholt som vi hal' bedt fortælle os lidt om den ne tragiske Begivenhed. "Jeg havde den 30. Au~u s t været en Tur i Agger for Amtet " fortæ.ler Overklitfogden "og pful. Tilbagevejen kørte vi over Forby. idet jeg vilde benytte Lejligheden til at se om Klitarealet havde taget nogen Skade ved den natlige Brand der opstod da den allierede Maskine styrtede ned. Da jeg kom derud var Stedet imidlertid helt afspærret af det tyske Feltgendarmeri ; men da en af de Tlsynsførende kendte mig fra tidligere Forhandling med Klitvæsenet. fik jeg Lov til at komme derind. Jeg saa da at der i 0sts kræn t il med at samle nogen Legemsdele sammen. Da jeg var den eneste Dansker der saa Graven inden den blev til~ kastet og da jeg var klar over at det kunde blive af nteresse Benere for danske Myndigheder at vide hvad der var blevet af de engelske Flyvere indprentede jeg mig saa godt Jeg kunde Gravens sørgelige ndhold og dens Beliggenhed.".Er der senere foretaget noget med Hensyn til denne Begtavelse?" "Jeg sendte naturligvis ndbe :r:etning om det passerede til Polit i og Amt og jeg har drøftet med Klitinspektøren at lade Staten erhverve hele Arealet nord for Førby Sø til Fredning; det drejer sig om ca. 70 Tdr. Land. og det s toder op til Arealer. Staten allerede har erhvervet til Torvegravning. Det tilhører nogle Lodsejere fra Nr. Vorupor og nu er Landbrugsministeriet gaaet med til at Arealet erhvet"'\"'es. Sagen ligger i Øjeblikket hos Landins pektøren og venter paa Udstykning. Det \'ar saa mm Plan at naar vi raadede over Arealet l.."llnde Jorden blive indviet som Begl'aten af en lille Klitbakke var gra velsesplads og der kunde ved Revet et Hul paa en halv Snes plantning omkring Graven skabes Kvadratmeter og heri lagde de en smuk fredfyldt )fjndelund. tyske Soldater Resterne af de ot Der har fra anden Side været talt te engejske Flyvere. Tyskerne om at grave Ligresterne op og sagde at naar man ikke lagde begrave dem paa Vorupør Kirke Flyvernes jordiske Rester i en gaard men jeg synes selv den Kiste og lod dem begrave pas en anden Losning er den smukkeste.. Kirkegaard ener i anden indviet Graven ligger ganske kont i et Jord var det fordi Ligresterne typisk Klittenæn meget smukt i var saa medtagne af Eksplosio sin Ensomhed. Desværre er den nen og Branden at det var umll ikke ret dyb _ kun en Meter ligt at skelne til hvem de forskel saa jeg har ladet Gravpladsen lige Kropsdele horte. Det var og overdække med Honsevæ\ for at saa i Overensstemmelse med ikke Rævene skal guwe sig der Sandheden at Ligene var odelag ne. Graven ligg~ 0gSaa temmelig te til Ukendelighed. nær ved Soen. Sla denne ved Hojl Graven la..:1. afrevne Anne vande kan stluj op over~ Derfor WUl der naturligvis ogsaa fore Ben Hænder FinWre og Hoveder med eller uden Dele af O\l\!rkrnp tage<! en mindre Sikringsfolilnog blandet med iturevne ~æd staltning herimod. men det kan ningsatykker. Det var ganske.for altsajnmen ikke blive særlig om... færdel:illt :rt ae. Olf; j~hj8lp selv tattende.

16 ".... i Ydby. 1'"r ArbeJy Sogn inomst hos Sill!lrup. ennesker n bod vel t pall KllfderJles HitgO'cr Osom Al'beje blev der og Pastor Historier ~us og Hud Andall't. filejsen es VC']\C : Dugen el iden. Kilm er. idomt en lært 8 Da 1ve re:;pllkukke1id. sl ing havde ensen Bnrmod() med stesen ar en Sne!! Mm'kvane...Bedstemu... ell' lu fi d e n lukkede paa de modtes Vegne Vflrten for den lyrgelige Og foj"n"jelil~e Sammenkomst. NedkastningcmC o\'cr 'fhyholm. l Hvidbjerg har der væl'et ufholdt en illegajudstilling der vm' meget. omfattende og gav et godt. Jndb]i\( i l\lodslundsbevægelscns Arbejde lige fra de illegale Blade til Vaabenmodlagningerne Det. oplyses j den FO'bindelse at dej' under Besættelsen var bebudet otie Nedkastninger paa Thyholm. men kun de tre blev til noget. Disse Nedkastninger fandt Sted over Norreheden. Del' el' modtaget ialt 38 Containers nemlig 12 store. 24 med femdelte Containers og to med et Cykledæk samt et Radiopejlingsfyr. Dette Pejlefyr va j" de første tre Uger stationeret hos E1~viperingshandlel' østergaard Hvidbje.rg men blev senere flyttet til Chr. Riis Helleris hvor det var de sidste tomaaneder for Kapitulationen Sedllterl!{ F U i\j. og L havde Søndag Cn vellykket Udflugt til SJorring Vold~ hvor der blev lcg('l Oj.:' "rind..._~ ~~"~o~~dcr var [flllcs KlllCbO 'd. ~lall _~_..."\ llarringstalt'~trup

17 fede 1_ og 2aarige sælges i disse Dage... AMERCA" Thisted Tlf THS Ti 13. ds. Eftel' 14. ds. elsen. værkerf. t. L. Spangrus Legat g dygtig vinde d" r en lek odører \ il den danske B{\~a~e. Som Følge af Regiment Danforce's (Brigadens) Ophævelse maa.eventuelle Fordringer paa dennes 2. Batainon og denneskompagmer være forelagt Batai110nen senest den 12. ds. Eventuene ubetalte Regninger sendes til Bataillonens Adresse: d l".. Regiment Danl'orce 2. Bat\. Hotel Preisler. Viborg. o f' _ lu. SENNELS Alle i Sennels Sogn indbydes til National Aften Fredag den 13. Juli Kl. 8 i Forsamlingshuset. Talex af Pastor Frederiksen StaghUD. l'er Aabenhus Skjoldborg fortæller om Undergt'unds N' c S sog ~

18

19 A. ANOERSEN Allyl~.de 15. Tl. 16 e/dtli~ke All/æ!! Ol! Repølaliolu!f Telefon 18. Thlted. Nylorv 3 O.mn\l 11 Lwder p... t. lob. r ldkamp i Freder Tyak Marinesoldat skudt Kamp med danske Marinere \ og Frihedskæmpere A li b O r R Paa deu Mole ved stemte hvol dan der skulde gaas frederikshavns Havn hvor de tyake tem forlod de dan8ke Marinere Marinefartøjer ligger som skal Vagten og overlod deune til EnRforetage Minestrygning i Ksllegst lændeme. Vagten blev dog igen i kom det Mandag Alten til el Sam. Gaar overtaget at Danskerne. \ menslød mellem tyske Mapnere Der er tilkaldt en Auditør til at og de danske Marinesoldatef som loretsge Alhøringer i Sagen holdt Vagt paa Molen. Tyskerne Gaar Elterrniddag samledes ca. nægtede at elterkomme en Ordre 800 Værllarbejdere lornn Englæn om al forføje sig om Bord da den dernes Kontor paa/ Havnen paa Till var inde hvor de efter Regle Grund al Affæren og etlerhaanden mclllet ikke maa opholde sig i sluuede mange Hundrede sig til Land. Siede for al adlyde Demonstranterne. Fem Tillids~ gjorde de Nar ad de danske Sol mæne ra Værltet tik foretræde dater. Vagtposten affyrede derlor lor Englæneerne og de krævede el Varøelikud og da Tyskerne bl. a. de tyske Skibe lørl ud paa besvarede lden udviklede der sig Rheden og en Undersøgelie al en ldkamp hvorunder de danske om Tyskdrne havde liere Vaaben Soldater fik Undsætning ra Pri end hvad Englænderne havde til hedskæmperne. En tysk Mariner ladt dem. Disse Krav vilde Eng blev 88aret i Maven og døde i lænderne ikke opfylde OR Arbejdet! Nattens Løb. blev derfor ikke genoptaget i Gaar. Oer kom engelske Soldater iii GaBr holdt Arbejdernes fælles Stede og del korn iii et Optrin organisation Møde og her ved toda de bebrejdede de danske Marine ges en Resolution til Ministeriet. soldater al de havde skudt. Oa l Morges genoptog es Arbejdet Englænderne holdt paa at Tyskerne paa Værftet. var deres fangeri og at de be kom han a\lid ind OR købte lorskelli5e Varer som han ikke kunde.a i Morup Mølle. Oet hal han gjort siden jeg fik forretningen i 1934 Under Krigen er han bteven Tørvelabrikant og har vistnok tjent en Del Penge og ellerhaanden blev hans ndkøb større navnlig al Spiritus.. Havde de ikke m"oge lokale Kunde" der gerne vilde hove haft lidt mere Vin og liere Cigaretter?. Oe køn appellere til Lar.dsreHen 8a~de han men De ved hvordan Kursen s laar i Øjeblikket Forsvareren troede heller ikke det kunde nytte at Bppellere. KAUNN Sovjetunionens Præsident Gaar Minister Th. Døsslng alne Akkreditiver. Paratyfus Torødal{ de.n piia Grund at A. CHRSTANSEN EfterbetaUng. Landrnæn.. der luhlt oph;ldt derc paa Kommunekonloret Jllll KJ Bede.... modtog der over Mange Tilfælde Sdr. Vej e Pø. Sdr. OmmeEgnen er lorelaldet 5060 Tillælde al Paratylus blandt den danske Be lolkning Det er en Mætkeepidemi SOnl er meget hellig. De angrebne ligger hen i en Des med hej Feber. Hele Familier er angrebet. M.n har endnu ikke lundet Smiltekilden men en Bkspert fra Serum institutet er nu ankommen. Politifuld mægtig suspenderet. ~ kontortiden og Fredag Arbeldernu Hundatrup og ft;!\t Sendag draf; af Kroeo8 Ha.e i V.ir l Salen. Alle R\. t9 er der for med HUl!!tand andre Murernt~ <111 alder samlin~ \Q30 p.' Land Et fotogr Han har gjort lidt Værnemagerl.~uPA ~iltl~ er haudler S0aile~. fi

20 Vesløs ræng""" Viggo P. p e d e r btev Mandag Aften an.igtes lor Med Tyverier. som er.fresterede P. fultæret pa. Tyvetourne En Dag da de to ad forbi en Gaard futlrup ind paa n tog en Del Tøj. et hjem hos Peder opbevaredes paa ~en Dag da de.til ej til Thisted stjal kle ved Østerild saa kom Pedersen ~d ham til Thisted. ~endte Pedersen i r klar over at det han havde halt en han hævdede vde været med til af det. Dommeren til 23. Juli. med min Kone og de Pedersen. de De have lænkt varede Dommeren. i ikke have med amilien ikke klare det offentlige jo Mors. øbing aabnede i lmerlejr i V. J"lby ikal tilbringe en givelier ved SkOV tret:.kejseren al nøk Slluespil efter Vi afsendte Aftes en ny Ræhr modtog Abonnenterne ikke Tirsdagsnumret. OgSS8 denne Pakke var rettidig afsendt. og hvor den e~ gaset hen vides i øjeblikket ikke. V har i Dag sendt en ny Pakke til Ræhr. Anholdelse i 0sterild. Oaar anholdtes Fru Mary Margrethe Nielsen Øslerild. der sigtes for at have angivet Smeden i Østerild til Tyskerne. Han blev ført til Afhøring paa Falsbjerg. Den anholdte bliver i Dag frem stillet i Grundlovsforhør. Jordefærd i Tbisted. Gaar blev Gartner Vilhelm Andersen Thisted begravet under stor Deltagelse. Baaren stod p~a Græsplænen ved Siden al DriVbusene i Andersens Have og ber talte Pastor Holm. Paa Gartnernes Kredslorenings Vegne talte Gartner Hurup der takkede aldøde lor hans Arbejde i Pagels og Slandens nteresse. Paa Vestre Kirkegaard forrettede Pastor Holm Jordpaakastelsen Kontorbestyrer Henry Thomsen overbragte Porsvarsbrødrenes sidste Hilsen og afdødes Broder Handelsgartner Andersen Vejlby bragte Pamiliens Tak til Pølget. Fire Aars Fængsel. Ung SSMand fra Mors Købmand Kai Tot Sagen mod Købmand K Thisted behandledes atter ved Retten i Thisted og. endte med at K fængslet lor 14 Dage. sædet beklædtes af Dom mægtig Hove. Det Sagfører Bjerregaard ket sig tilbage som Kaj Toft og i Stedet fører y depoulsen mødte ved Lrs. J. Ra Entreprenør N. Chr. Oddesund alhørles blev ham betydet at vilde blive sigtet. Det Kaj Toft har solgt de Cigaretter der omt lørste Retsmøde. Hvor længe har hos Købm. Tolf red. _ Del er vel 3 4 skyldes Bekendtskab dømt. Tid. Har De 1944 Ved en Domsmandr.ret i Nykø Cigaretter? bing er den 20 aarige Helge Mag. Ja det kan vist tret: Jeg pr kun nussen idømt 4 Aars Pængsel. Hvor meget ==~~~...;t~rlo~~r nok.

ror,~'::';,,~'~~" :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han

ror,~'::';,,~'~~ :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han Vorupør -fiskorbaad torlist. Redølørlb dea b'errede de lire omb(jrd'f~rc:øde. Our.. lir fem Slide Vorup.' allel ud lor.e!l nogle Redikabet '01:'1 de havde 'lende H.V ~ ror~'::';~'~~ :.':;' Vedkommende

Læs mere

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog r - - - De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog ikke denne Gang taget!lun meget. Land, som det san ofte har været

Læs mere

ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet

ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet t:'1 AUUJU'~lJ Ul ~J~..."'" ~~U'... ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. U Miner mere. Ved Agger er yderligere nddrevet 3 Miner ved Lyngby 6 ved Sten bjerg 4 ved Vorupør 2 ved Vangsaa

Læs mere

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende:

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende: nr. ZOb (2 Linier) m Støt de Annoncerende er aøben hver Dag Klo 9_13 fredll!! l1lge Kl. b_t'. Lord.!: kun 9_12. "Y' Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll

Læs mere

ns OG Kan Kreditforeningerne ikke lide Boligforeninger? ~~--------------------- A, t.. Side 4. to,.h han har Ekøemoler paa, at Kredit4 k1

ns OG Kan Kreditforeningerne ikke lide Boligforeninger? ~~--------------------- A, t.. Side 4. to,.h han har Ekøemoler paa, at Kredit4 k1 Side 4. ~~ M.rkl_gnlngen bagy_der Aften Kl. 2145 Oli!: urer til KJ. 430 'ærdlelølygterne lendes 2135 0R'.ukke. '10. Kan Kreditforeningerne ikke lide Boligforeninger? ns OG relt og A t.. h a to.h han har

Læs mere

VoreBYRÅt) valgt blandt kommunens mest fremtrædende borgere

VoreBYRÅt) valgt blandt kommunens mest fremtrædende borgere øåd q?y -:; 7.cg.:,: \o Fulesø Tidende -J 2L=

Læs mere

Startopstilling MAPPE G 'I: 20. okt 1993-28. nov 1993

Startopstilling MAPPE G 'I: 20. okt 1993-28. nov 1993 Startopstilling MAPPE G 'I: 20. okt 1993-28. nov 1993 A - Stol'men p:\ Stu

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3.

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3. LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3 Fe br ua r 1 98 3. I NDBOLD: Fa5te1a vn5baden.... 5.42 Ko mme nt a r........... 5. 34 Hvor fo r hedde r det 5adan? Fri1uf t55cene n....... 5.35

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

Man kan sige og mene, h

Man kan sige og mene, h nde.rj-~- 9..., HANDELS- OG DBRUGS BRANDE Filial at Heming Handels- og Landbrugsbank, Aktleselskab TELEFON 90 Kontortid Kl. 10-12og 14-16, L0rdage Kl. 9-12 Kontorer i BLAAH0J og THYREGOD Bankens Aktiekapital

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

HENRY. SØN AF O.P., Nykøbing Sj. EN TOLDERS BARNDOMSERINDRINGER. Henry G. Petersen LOK.t\1 JIISTORISK FORENING, NYK.SJ. 1999 v) Lene Puck Ishøy

HENRY. SØN AF O.P., Nykøbing Sj. EN TOLDERS BARNDOMSERINDRINGER. Henry G. Petersen LOK.t\1 JIISTORISK FORENING, NYK.SJ. 1999 v) Lene Puck Ishøy HENRY SØN AF O.P., Nykøbing Sj. EN TOLDERS BARNDOMSERINDRINGER Henry G. Petersen LOK.t\1 JIISTORISK FORENING, NYK.SJ. 1999 v) Lene Puck Ishøy f\1 8 s! 5 Min tilværelse begyndte ifølge d~ibsallestcn den

Læs mere

På grund af redaktørens langvarige sygdom er der i året 1923 kun udkommet 18 hæfter af Ferskvandsfiskeribladet.

På grund af redaktørens langvarige sygdom er der i året 1923 kun udkommet 18 hæfter af Ferskvandsfiskeribladet. På grund af redaktørens langvarige sygdom er der i året 1923 kun udkommet 18 hæfter af Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvan dsfisk eriblad e t. Ferskvandsfiskerifo rellingells Medlcmsb lad. 1923. 21de Aargang.

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

KREJL. Kommentar side 18 M/S "Livø. Af Ole 8an9... side 19 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 23. ÅRGANG - NR. 2 - NOVEMBER 2OO3 INDHOLD:

KREJL. Kommentar side 18 M/S Livø. Af Ole 8an9... side 19 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 23. ÅRGANG - NR. 2 - NOVEMBER 2OO3 INDHOLD: KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 23. ÅRGANG - NR. 2 - NOVEMBER 2OO3 INDHOLD: Kommentar side 18 M/S "Livø. Af Ole 8an9...... side 19 Slagteriarbejderne. Af Johs. Sørensen side 21 Post

Læs mere

SPEJDERCHEFEN HAR ORDET

SPEJDERCHEFEN HAR ORDET SPEJDERCHEFEN HAR ORDET I 1929 var der en stor jamboree i England - vi var over 50.000 spejdere fra alle lande -. og det regnede hele lejrperioden. Baden Powell sagde da til os i sin tale, at enhver kunne

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeriforeningens Medlemsblad. 1920. 18de Aargang Sorø. i... BoR1ryldw! Akt.'lllkab) IIt\l Ru"ul..-n -l(rclø!. 1920. Ferskvandsfiskeriforeningen : Aarsberetningen for

Læs mere

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 2 Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3 Forord Silkeborg Kommune er her i 2007 blevet større. Den består nu af de tidligere kommuner: Gjern, Kjellerup, Silkeborg og Them. Derfor

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang Indhold Leder s. 3 Medlemsmøde i FOA s. 4-6 Arbejdsmiljø s. 7-10 Fumleby s. 10 Vold s. 12-14 Pensionisten s. 18 Køreteknisk Klub på pension s.

Læs mere

VlS. al s J. Futesø Tidende. Om et I{ITTEBARN Det lyder uhyggeligt. at en ulykkelig pige

VlS. al s J. Futesø Tidende. Om et I{ITTEBARN Det lyder uhyggeligt. at en ulykkelig pige al s J a VlS Gladsaxe Kommune F ormanden fbr trafik og tcknisk udvalg i (Jlndsare Kommune Ole Skrald Rasmussen Itadhuset, (lladsaxe Itnder henvisning til cn tids debat om placeringen af et Rema meget tæt

Læs mere

Trafficking nu - Hvid Slavehandel før

Trafficking nu - Hvid Slavehandel før Merete Ipsen og Agnete Birger Madsen Trafficking nu - Hvid Slavehandel før Fænomenet trafficking handel med kvinder og unge piger til prostitution synes at brede sig med en hast, som overgår de mest succesfulde

Læs mere

Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden

Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden Nr. 28 Efterår 2008 Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden Billedet viser den gamle tiggerske Memme liggende syg i sit hus

Læs mere

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger Nr. 7 - september 2004 4. årgang Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger Indhold nr. 7 2004 Kronprinseparret

Læs mere

Gengangere. NBO Ms.8 953

Gengangere. NBO Ms.8 953 Gengangere NBO Ms.8 953 1881 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Margit Sauar, Gunnhild Wiggen 1 1. Gengangere. Et familjedrama i tre akter af Henrik Ibsen. 1881. 2

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere