aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv"

Transkript

1 dtborg blev ligesom et stort Kabel som forsynede Vejle Amts og Bys Sygehus med strøm blev ødelagt hvilket var til megen Gene. norske Regering en ring formelt fastslaaet at der bestaar Krigstilstand mellem Norge og Japan og at denne Krigsti1stand har bestaaet siden 7. December aru ve ve maa selv styrker er i Færd med at Danmark. Det Ordre til at de der befinder og det vides allerede er i sidste Tid afde ve:stjyske Esbjerg. Ef. har forladt det ikke have Tropper. De danske klare Flygt nse En regulær Sammensværgelse afsløret (R.B.) L o n d o n. Renters Bureau meddeler fra Her ford VVestfalen: ~ Va.rulvene«udfolder stadig større Virksomhed i den engelske Zone i Tyskland. Soldater der er vendt til bage fra Orlov i England fortæller at deres Tog blev standset i to Timer i Nærheden af Gennep ved den tyske Grænse indtil nogle Bjælker l der var lagt over Sporet. var fjernet. Siden har Jernbanetogene været eskorteret af MiJitærpatruljer gennem de usikre Omraader. Egnen omkring Flensborg har Varulvene strøet Søm og Glasstumper paa. Vejene for at punktere Ringene paa allierede Motorkøretøjer. l Arnsberg i Ruhr har man paagrebet en Tysker medens han var i Færd med at overskære en engelsk Telefonledning. En Officer i Nibøl i Nærheden af den danske Grænse der repræsenterer den engelske Militærregering udtaler at man cr kommet paa Sporet af en regulær Sammensværgelse. der tog Sigte paa at faa polske og russi.. ske Landarbejdere erstattet med SS.. Mænd men til alt Held blev dette forpurret

2 ii lin '" '... Utr hil h/lf rlllu' """. lt' "UdØf <rllllltl / ill H... kuorlllh' h~ 111" 111 il. Srnr.ll(JttJntl.r." J'ltyhnlmrw u '0'/1 dur/ur UHlddf d' l1l'tl \fhlndut' l '''''ol kdll('.ou jlmlln M""'" M""u r ':!::~~: N! "clldc' Hkyltlel llu tlj rufl"" rll 0"11'.modn' 'rll/l~g" lwulultl t'111 dft P 11f)1~llhrfl.Nlt' 'tlr~1 : ' ljlluojekl.rt'o. " "lt! ".11' (' Uu'forlll Oll 11/1 '". " ". hrfllr hlll lir v.nl r t "D!lmK~d" " _kylthk t1l '/tln 1M (V "..Onl.h;!" tor dtro' lu!jrmlllll. hnn ullllør."11 der '" ul!ftrøkrlct "r 1.8 /1 dl'll vtern "ulojlt" Ul htte Krllllln 111V(l1);;;;;;;; BrlQNt' i\1f1lt!ntllh thlr K"( 'Dr dl.~'" P.llcre / pia fy"ke Kontorer J l. Orde mod ~ DlHllnøll(!kt"r kil lanonl klc~ al 'y.klllnn 0/1 Noq(t' 'd 'Olllllllllll" lir øl (lun tl'kj'rlbr~ ~nllrll~t klin alll ul/lrvnel Uulforlll.klll 10rellll(01l morn Ul _lollde K/H.bltl mrll hllvdo hl/ri" i/gi d ( 0111 nojlnll Dldene Nnnr hllll Hyell Ur!)ntlKraldcr'c ved 1.jlinøllloUl f)cr hollr O" med dl hh O til LnHHn'!Jktmul1 dor.rk_om pnn do riko.k)'lc!!!1 dol n 'OrllnlcHllO!oro!JarOlMl ud for Hllnør/mUl kuldo lllc :! 0lf '" "' ni hlu1 ndllor 'hl kko nlll' nfl'h)'ky'tcnø nllkodo rnn kko..1"" "" o"10r lir MO dt 1'(1 Vhlllnr erklruull1l / nvll "'... Pløre apærrejlo Konll 11111!llllthp kou d! U.le yor t hl.'d ""/(t hllnlll ~ntl enøfl 11urup Ankcl SehulltJl / al """H'fll Jrll "n ~c hllnl Urrllorlll 10:1'" 011 hun rud dlll! 21. April 1940 droll Orn "Hlel :1l1dvlllenl " 1lev lth'k.hll tlll /l11!lclorllllc lorl( (lr ni ll vcd AlmOrllUlH ) nyhlk Nødhavn K(l/dol":n rlljdlnrhjclltl (llllculrlkc 1~lyvllro h16v' l~" H"t1U(lr milli Mini ovllrl{lvct Tyskerne OK lr r 1'lcbllkkolJf(1 Købmand Kaj Toft tlollno Dnnd wdlo( horl hil Hor pll p/fkorllll ~k('f Oll i Rettell. /lnu1 O"rll~! Oll TnkkJskrlvelrw øl Sarld llllen 'Dr øllml 011 l1uul/lr "UU ludo Kr ' V menor 10ur MOllrnll ni Oll "... Udtoflllnlnr. cr r/vnl! ø t er lvor tlcr Olell'llJl~! Anholdelsen (lnrctholtllofl dr.t. U en R_hr ~lhavl1 for 1~løkcr 'ft 'r" ' c '" læhr drrutølorc:ojng aløluhcdt er lijrtll endelig 0ll' Onlll øjn tlroolllukc 0" en Ulf By nlnren ' Købmnlld K r ndll1lltct! do! golle Vejr værel betl"1 1 ~~n ~ftr e~ler dlln8kc blev Llrdag Blllfmlddog mllnge Mennesker. Fodbold vllndl en ur/mej/ii: lang Ullet Orundlovslorhør Alf51~en Sy~ekø8se? Ræhr (ver 01110rlld Ø.ternd hans Anholde/le Vllr ul Pollllet ~ Thi lover O:~~: ~~l ~:!lr 1~~lJ!le ndhold blev l/troldl ved al arbejde med Anders Hon værende ReprlC!en. nlng.enø Forhold var kommen pi ' ni der klin nhlqon deltog 24 er M~nlnRen.1 under Vejr mod / Købm Tolt ron SYUt!kOlU UllCt H biandi o unge Piger. og Munk Jensen.kulde have solgl Cigar eller llglllforholdcllc. R'lmt '01f!or i Alf!o Mldsen Ræhr og c: for denne Slig Overprl.er til Henningsen Denne MOl gen ARner Sørensen Ræhr forhandles med hllvde forklarcl ol hon bctalte ell. 2 Kr. 25 Øre pr. Pakke mens Sløkkebrllnd Ullerup. for den smukkesl pynlede tllfaldl Henrk Jørgensen r j Vesletvl~. hedder Hanl Chr. sig lor norle Dage ~ pll8 Holstebro under dellalske Jlgurd og han hold lordl man myal/ak Rellen til han under el K BllndarolcprJsen vur Hos Odr Peler Jensen Ulla oj( DamernCl Præmie \) tl \.. "... "nd.. Hkuel.ld wn med lorrljlc ""f M MWtko til C ml Au. HQJt: rnrn.3 b"lydcl1u under. lt! vir udan11et ouke Hl nf 1m lin S'll" JlrllmllilllnRtn al flje rkr mindre end lidlll(u ':;;: Koululllnl!OUild _nl&ercl til n!llrlunl lo KOln.O!er nl. y l "' ' hllhuldllllll(.~1 SYt!vlud tn Udlnm k~~';:"'';'~; Orn"l(1b!wlue Orflnl.llj.11 Præmieiis DRÆTTEN Jyd.k_ H. 3l1l1rl"1: Hi Anno Jøq:~cmen Ræhr Køb/Jl. Toft ttlglede bcslernl ol rup vod Hump v (' ('11 rl ugen fik del hele cl vellykkel /lave fdgelovcrprlscr. Han huskede Pormiddag lør hon drop Mor Porløb og dcr at blive el kke nøle Bnkellhcdernc ved tlcn ken lænde sin Pibe vod co lilie pronl Overskud pallræjdendc Handel der foregik Hfllrnlllllk. Dr:r Ulk ld Stakken Arbejde r 1942 men del vllr eoo~~"::'~~.:~~e~~!:~~~~~~!:~~:!~~~~~~~~~~~~ del. Tofl k cl fini 01 ellll 120 Kr. o~ bolulle Kr konlonl plus en Kasse C Del elgorellt'r Tort har overll:lgel KunstdrtJer ====_~~ Tobaksforrelnlnl( al hall hovde hol! lcer al Cgareler. O L "'" raten Rallon VH ogsoa sao Slor al han lre Ar"eJlfefp.rtl Thfsle4 godl kunde lælgc nogle uden al del gik ud over han8 Kunder Han drev nogen en gros Handel '. Por per.onlll(l og havde lerf! Kunder.om "k _klørln hlld.1 Kl. en halv eller en hel MlJlc Muned. Henningsen fik CfC Yklpldltlon 2.'W ln R.llon lge.om de ru'krllr. prlval) Kunder Under Alhørlngen erkendle Toll d J'cohjlf!n) 280. han ved en enkel! Lt'/Ughed arlal1/j Masned hnde lagel Overprla hol C.tllr pr mm 11 Øre 4 ~~ 1 Øfe for ftf:e ndryltnlllkm. hrll "t" HJ pct. anden Klnde. Jeg hlr lorelagt Tobaklraødel mn Salgfforrlnhlg Hlgde Tofl vlderr rltcr ~.. lordl ler bude lør og Maj hrr Vfllret ud"11 H \'lld.~r J( "'lerk Kritik "' min 'obakølordetp'.(jldmlntl~1!ng. 1l1 er uhyre vatlllkellgt al rlv" Pottl'!llJog Daj{_ if:."l'tr 11. 0'" fn'ls PorkJarlll1( kkf! ølf'mle ' '''fm" At.11 mf'd A. t'r(loh'kllen!! hlev tpn Vi hol er Rcn~l'riøl erle.. er llkkøl /6.28. lilli ind. paa Grund af ferie Vi "enstlllor "øfligst til vore Kunder at afhente Tøjet inden Perlen da vi ikke kan paatagc os Ansvarrt for Tøjet udovl'r el1 Maancd rra tndlcvcringrdn l{c1..".t\i'~/11 :m"'(o~ TELEFON 14 THSTED Pr.: Relll "lerrrlll loreninu 2udSCt Hil Pr.: J. Cralen.c OJ( L.ur. KObbetod 2.rlj;ft H( 'r plul Ditelc.l' Ærupræm\e 3~ Kr. Ve.lel vi" Kloler Porp i Hoh 2 Martin ler HiliR'6 Bedsted f.en Tranlc.jlllf Tage g.lud J A. Peder. 3. Pr. Kr. Kril Hcmiilen Ul KrORBjlaard B URlev Cl Laur. 3aarille. Pr plu. Propri Æn'apræmit 25 K Hclli~kilde. p SO VetelvlJl Oveq~aa 2. Pr: Lyhne 13ed8rd floulev \o Bunel Slc.it felho t. Pr Cplua Pu Sf'llvllld : M. C K Pr pil Ære'l Vllen Molt'11 0< S p Jf'lli 'fho tb. n P:'1l1ll lls 2 j't. ' N nll

3 TED GN.. '"... OH' " ''''''Jf''.'''' "~"~ /"/1" :":~:: 1'1/.1." 'J"'f'~.. fljl~"'''' ur fly""ltjnlt ".j.... b9/6.'... "... _ 1." _.../1.""." "'"11../J. ".. '.Ø'od/ ""~.. Yq... ~" ' la H'.~ J!~.. ~... f ""... /1/#' "".'~.fl 'J f' 11./ bl....~.. ~.". './1.1."..~ h1"' 11/."tf. '1_' 0.4 ''P'.. fllh# wp 1'"."" /"""* _".. ".' "'/f.m" '' "_ " /f..... '...11/11 fif.... "'".... 0"'" " >1/ /"..... '''.1/' r"jlf'". J.."." 11/./.."." hof 'P~"" lur l!!fl("".1 'l' J. "". "."1 '" "" "O'".."'". "" O';'>" "01 "'.~' "; 'A' ''/~ "~t/. '. _."hu fl'"'' ".. ~. f/; p. ~ 1J~J y." 'p.. """ 'J!"". "'1 ~. _" du "'M""" H. "u41(' "kl.~1 ".A... D41!~p~.. f.. H"h "'~.e:f "" nd Kaj r gft. Jel'~D 0.2e fjprelhljldltli K'J 1 {Jt B/elm/dd'l! rrrj/.~"1 lfjvdmb/j1 /cj!'~.. V't "''' ""Køn een S'tku~!'? "ml~n ~ H.. e ul~d And"~.' f.'d~fl' fj"n. bfjlt Vllr kommen ' Thl"fd O~. Vl~ ed/ Y.øbm. t". de tun un.. 1 nd ' ""'.

4 " Stykker. ~~""'= 2!O ' ' OiO 270 1!iO lio 180 1) li O l"t.. /Ho"'Jlnden. r_ M"il<" ~" Ul ' r. ''r._011" 11<". hf '~" """' A m'l" tll~r i_lkl!:olt. 18 x ;14. 6 ~.~ : 111uUN. J ~ mm. 1.". ill mnl. \!v :'". 'k'" 8 Ar " "h.r' _... ~ ''''fl. ~... '. 111 " \ ) 7.10 ~. T_P_pbenCl eu... Tj... ("'; '" HulJ~r ~.5 Ø1m... 1 S (lo.f.~o!ill.nld )\' "" "./j.. ~.~" Sølll ui "orbruflt. O ~ød~ Pr/... r r flon r "f'>r' 1'4111 hll.nd\' "'''Ou_il Prl... rn~... d t"r u... te~::;;;cju~1 et prlmll "'0". u'n~.. d~. "0'l''' (øu'.""1 "ud~. øj( lom ~".. 1~r prlmll ren... utllfvrdr..ølll~. bil" blf" ojt mhkcdt.uhub. dr " (lrol''''''e Tl'2't'r D mlokrda KøhlØr ul.ktl1' h'ldt h' under U...lo;rJwhrn af hvr. rnktll \"'l1'rn... kal 'dtrttc.. " op 't/llull'lllll lulollnmlrr. "}Uf{ "ølrr'ø!~' "111' JlHl~d' '(nav m~d Hrnoyn r :Olk. (:'1\'). Ur".. nlnrl".\!ollrrløl.. l.nll"~ (.\f) ot ""trrlolru'r P ot tor H.. ebbl~høer. S.ølrrmt drr.1 "lder lør ""... 'r fffmoj1jrl tr ~rnøn"thllør... duer... ' ".trtlølr.... od"...ur "obut rue....n~ c~ V1'lfrn med O pct. ankehaar ~" dr Kolonne ~ufl1'mt du øuwnde reue Hulelfl "g ønwndt løar.""ren(!l' n("rlc PrlUf ffduce... mrd ri /Jl'1'b. pr Ul P"orbru~er for prlmn mhkedll "'ø"t~ut:n mtllcm\lakjlmalprlon \d Salli d ' 1" til Forbruger for prlmll nnr trhltharthlllr øl! akllm.lprl.en ~t "a mlsbdr 1'ne HHlemllnkthur Jo; l de 1 j(olomne nntorlc! S2lt~mt der Dm'rndM blandtde Hllr. 't; unnde lu Fon"elleu Pr''''' "dut't'1't1 med ri 'klob pr kg øuhndt o1ll;~!tehlllthaør \ed Salg meuem \w'malprlttn før prm. mhk.. dr rc~e jlnt! ctt~r d~ Jl!"'d~ndo P"orhr"ltr Oll en J>rli fnr UllndlnlJ'fhu.n!ne d '~ fulludlnll<n lodllllede \ k malrlon td Salli l'orbrujlh ar e... K l 011 lk.lemrn~dløn..\engdcr He!ftelUlltbur ur. \"Jkedt korte hlgte øg Saalrcmt der.nhndt!! lur der rikft b er kg n\'endt Hllr varende mluwe ~lo:al Prlvme redurtr~d md:~~!k5~n~plpp:brr ved Sllg fil Forbruger Ll Fgnklllen mtlltm tie C" en J r liar tor bemlld.de Jl.:r gr tit læ/tlende."aklmlllpr Jer d or r: b. rul An"cndes der torndc lur bn Prisen terhnju ml e t 1 a SVArt e Ll to Merudgift pr. kg anvendl HUlf pall lir pr kg Anvendes dl'j latu.de dier polcnde B"nltltætr. kan Prben torhajes mtd dfn dhal r..'"tndll MenldJl"lt r r> r Prl.rn tor honodfrukne Dønlel'a"".øm J /inl"ntll '11 dinmeter og.mllll" \llterjllldænllde.h J(~r ra ø\'ennlc"nte Varer.kol nswes s~dnnllgt Forhold til Prbtn ror ovennø:l7lte Vanr Det puh\'llr dtjl der l~mjtjller Varen øl mærke denne m.a den JovUllt Pris til Porbrulltr ulml med et Mlrrkt. dl'! l1lfl.l\ er bvem der hor frmutijlet ".rrn Mrddelelle øm n'hket Mærke Fremslllleren ngter nt.nvende kal unest den 15. Juli J90S ndshel Ul Prbdlrektøratel Mll'rk njneen.kal lorttagu med Stetnpl'.l B:ek ejler BlzksUft direkte plln Vareu eller pu en pauat Obl.t. Ycd S al baaadtrukne Sor.tevører til Grosdlter ~knl dn gl\'e5 en Rabat poil de ø\'cnnlr\'u(e Prber pall 33 1 /. pct Ved Sllg til Detal1Jbter.k.l det h'es '.n Rabat paa de o\'cnnævnte Priser plln 23 pct. O\"tnstu~nd.. S.. ttemmehtr træder Kran.trlk5. Varer der er nd Bilet til tic b/lndrnd~' Lager nden drn " Juli 191!'i knn dog ndtil U. August 1'l~.J.æSCl Ul de bidtl løvligt b"regnede PT/5'.r. Derefter kal QlWSe V"er væro prhmzrkel l Henhuld til ovcnstøllendc. AJUvar ler; Over1rzdebe af ø\'entallende B~temmeher givet Fald blive gsor1 læ!dtnde lallvel over ror GTønlste/l øg/eller Detailllslen lem Ol'er lor d~n dcr har rtmsullel Varen. 'rlødirektorølet den 4. lull H>15 Bekendtgørelse angaaende Anmeldelse ar og Dspositioner over her l Landet værende tysk og Japansk Ejendom. 1. A her Landet værende Ejendom der er eller den 5. Maj Hl45 ~". ejler pall aogel TldJpunkl hererler hrr været tysk Eje skal lenl'st J Lgtr dier dtnm Dekendlgorebes Jkrarttr~den.nmelde til Direktørlltet ror Vllrefora;ynlng Adr.: Vognmag"rlflldo 2 ( Ejendom der [or.t eller ~nrh~d~k BekendlgfJrelJu Jkrafltr'''dt/l kommer lylk he kal anme]. u VOdtl~:t t~::~l ror ~reføuynlnr ~~nclt < Dage erter Erhvervelun h nme f e en er '1lannc dagjlge HUlholdnlngsførncden. ~der 'lllie~ædnlnglgenjtullde og grh'nd~. lom tjener Ul Vedkommen le~ ~':'':~1l!e t ~g.nrluldø/lnc Varer Ptuge m. v. hidflrende fro dtn ty~ke _ter/ru H~ke~~t~:r:1;: ~'k~l;fnt~rh~r!jri9~~.r 0urllttel af HatH~1Jmlnl_ '''An~vldr'd''r dt af yke ~fyndlglrl'drr' her L~nd~~par:;t:r~J~~~nk'rdeh "mp t vn d~r ~knj afglvt. t A. ~.. re Jnllglvrt ftnltf.ljd l U1in~ Dm nmrldrlle djlmerfl manlt. "23. Juni ro'" t ~ fqndd~mlnhterlth HrkendlBllTellcr Nr '"'' " øm nd or l:df/jflcl nr ' V... ' Btlrrndl/Jllrcl.e Nr. 07.:1.r 27 D f'n/je CR ærdlpap]rer m v laml Oll" l1hpl)llllojler Over fremlned 'hr et;1t ~r 1 { O onrallrnt!r \ ml' dl'be al pli Tr(o eg Lf)ve olf ndrv" ljr r nnr rt Vll!renda EJl'ndmn ka nt"v{' torilet for VUdOflYJl ll rrj"t J1lanktUtr dtr Hlleveru Ulrc" y4ulj!ftf OplYlnlnøtf 1l~~ddrrtek~?~lll(( :; bcreluhrl til ni fordre ~H nll! 2 ly.jc l~jl Henhold Ul t rørtl t de hhomluuhjlrde l"orhul4. Virre Ullfrtmt dtn ljhorer: dtnnc Uekcndl8"orrlte 011'(11 f:jl'ldom d n... * F."l~.'.\1. _ rlp"" n. n j _ ).r L..l~r. n. 1<"<'1.. ro._ "r.. in"".etl l M.. '."'r.. "k all O1'n.'' mult. i L l<nlor har r' ~ t " "'''' Of/.nd'j<! l r "n """.1 _e.. f cuvrd... HU.".. r od t~l~!' '" n"r.. M t '~~'~~' ~~':'~:~~'_~'::"'~':::'''~''~'~~~'~~'=''~'::~='~::;::~:;;;;;;;;:~~:;; k Kommulllf 0f! andre ty."" offentlig_ Myne!.!. 1) <lrn nk. SlD t~ '" n V. hrd.. r. ".P hnr '.k <';tohbotøerrd " r't"on~r " l være t.tslom Ol 50m Knen :1) 1'< Dna. '"11l H riter man lnl.u'" hur halt pk S~~!~n~~:2~1~1 3) angivne Perloner; 4) UL1<ibOf'r ~r~... nln rr o Jurhlldø PH~on~r Ulluom SlUehu Pondi ~J Srl.kohl r. f'd~..!t\e ~.tlt\ltlun.. r. Mr hm. Hlem ~teu till" Hov.dlltdc U.!l'nrl'ld~ <eli.' hvil rrtll!l" Tllv..rctc hvll~r pllll ty.k Lovgivning Y ~ lin. t' CT Vlrk.omlrd Trlkland gennem en Fllhll.ldJle Til.. 1L~r lom 'rh.'vldllll1"t Ejendom. der 'edrøref.. adan FlUat.... lcl.. duj<: un or " 3. \nmcl<irl~.pllj<:"" omfnller' ) 1'111 EJtndnmi <;klbe Varrlll!lrc (n"ømnlerløler Mulullllcr under 2) 1.'UBrt. hhun tf 1'rt>; L "lirer/ Mllklner tr"rkloj OK "ndel Drift. F(lTlH~~'d~'lnl~;"r;;~k;;"dlll~J<:~ltrn~OndO (jlr dng l Stk. 2) (un.l mller ". n! Perler nit 1':<l'$teoe Hule DR nndre lusdyr K.~ "..tand... 'u" l d ~~J;~ln~.. :~~;r~~:n~~~j( o~!::~t1~'nrr "klltr og Andehbovlur. GældS' 3) bn!\'e l' ttvllt'r r"r hhbkuo Hllnker. Sparekauu og lignende). 4) P<'lf{; V.. kller. Ch.. ckl Anvbnloller øg øndre DelilllnRlmldltr 5) 1()lall"lcrr.~er eller Anpart en her Londll bjemmeborendll Virk lomhed. "'od enln der om Sillldnn 1(llpllillln\erelle eller Anpart er oprl'ttet nogel sktlftlllll Dokumrnt 1'.1er kke; 6) FordrlnRH mod Skyldnere der er hjemmehørende eller hor Bøpæ.l eller ro$1 Ophold her Landet og FordrlnRer. der hldroru ra en al Skyld' O('ren hl'r ll.andet dre"en Vlrk$ømhed; 7) RettlBhcder øg HefoJl'lser der remf[allr al danske Tingbøger elll'.r det ahnindcllgc Skil.lHegi ~ler; 8) Patento \'nrrmrerke or Mon~terretUgheder. der er regjstnrede ber Lllndel. {) Anden Formue. tier ln\'ende Driften af en ler Lllndcl øprettet nhlll ellrr Førretlllnglvlrksomhcd 10) Rettigheder de under Nr. 1)9) anførte Formue\'ærdluj 11) Rettll{heder der hidrører fra Køntrakter med Hensyn Ul de undl'.r Nr. JU) opførte Førmuevrerdler ' t\nmeltlelsesplll{tcn!(wlder kke rlp tyske Myndlheder her t Landet øpførte Barakker. f 4 Anmeldehespllgten pailh\"l1er: l) CJer!'n (Jndehllverrn) lf d~n pllag:orldende anmeldelsespllgtlgc Formue ":erdl (RettlJlhcdl før SB vdt ]ln befinder ~J! her Landet; 2) den der her L:mdet føn'nlter he11dder eller tlber annleldtlsupugtlg EJendøm eller løm er bereltlgcl Ul lt ø~t ræde paa EJeren5 Vegne; 3) den. der o ~kylder en nnmeldehespllgtlr 'idche; <) Lederen elltr den. der lonigt l'r beret liget til at optrll'dc før el Selskah ellcr tn Jurldi~k Persøn søll1 nævnt 2 r.:r. 5; 6) for Ejendom O\'er 1\'ktll der ejter den 5. :llnj lui5 men nden denne Bekeudtgørehes krnrtlræden har fundet DhpollUøntr Sted eller h\'ør der ndenror lomme Tidsrum er sogt Fyldll$tgorelse ellu Sikring pia hvller Anmeldelso~pliMlen drn der har føretaget den plagll!ldende Dspostløn elltr rek\'lrerct det pnagll!ldende HeUskrldt. 6 Dlsposltløntr O\'er onmejdehespllgug EJ~ndølll skol ror at være gyldige gødkendes af ;'Unlsterlel før Handel. ndustri og Sol art. Afgoreher angnocjde Jasl Ejendom trlclte~ or ndenrlgsmlnlsttriet dog eter For handlinm led Jlnndel5mln15terlet før sila vidt anllllar EJendøm dt.r Ul herer de f 2 Nr. 2 nævnte Hetssubjekter. Til Dbpoltloner O\'er Formueværdier der ømfaltes ar Bekendtgorelst. Nr. 33; af 25. Juni 1940 om nd ØR Udførsel fif Penge øg Værcllpaplrer meddeles søm hidtil Sam tykke f DAnmark. Nntlønalbnnk eftt.r nænnere Retnlngsllnlt.r fra Mini sterlet før Hll.ndd ldu~trl øg o;;lfnrl. Besttmmeherne dtnne Parngraf~ t. Stk. finder tilsvarende Annndelse paa retlllgo T\'øng!fuldbyrdclseukrldt eller Slkrlngdorantaltnlnger saa. løm Udlll'g Udpantning og Arrest De5temmel~erne drnne PoroRrn! v af Domstolene vll're nt paa5f1 l Embedl Medfor. O. De 5 ndeholdte l.iesttmtu..."... r finder kke Annndtbe paa Dlspo all oner der forelagu ndtlfor Grn.'lsell nf normal Forvultnln8 af rut Ejendom cllrr nornol Drift af en Virksomhed eller 1001 er nød\"l'ndlge til VldHefortlhe af en lusholdnlnr; ddr kun At\'elldrhe or Oparbejdning af nnmllldellesplfrtlge Honvartr og lulvlobrlknta. dtr tr ruer har \'lrret b~jtemt til Sulg eller Lt'verlng._ cvelltuelt. gennem Mellemhandler _ til tyske Afla~ere kun flndo Mtd rter forud ndhentet TU1adrh~ fn Mini. lerlet for lnndel ldutrl 0R SMart. 7. ne~temmthl'rne lær\ "'rend... lektndtgørehc nnder lnarendc \nvt'}dcl~e lina Jupullsk EJtlldom her Lllndt'l. Spprgsmaølet om. hvor ~dl LJ'!elom mnn nn~e~.0111 Vil'rtnt!' Jnpansk Ej!' afrore~ dter Rrgltr vartlde iii de 2 ful_alll'. S. OVl1rlmdl'lltl nf de drnne Btktndlll;ortlle 'nueholdtt'l Fonkrllter 'rnt... dlrr UrJllrrnt Lnv Nr 1.\R nr 2~1 'hrll 1!l4:\ Plll l'rh\'rrnnkonn. lllkl hmulltnllllln"er. \'nrtlouynlllg nl. \'. jfr. ovlllord!lln l'\r 91 f '. Mllrtl Hil.. U. )/lnna nl'kcndll{/ltd~... rl\'lil'r J(rn!l trnkr. Hnlldch;jJ~('rlrl t(\n :!. Jll l!h6. '

5 tou1 ~ _' "' ~t ll... ". '... r'm "t U~H~ J6.~ 1'1 + 'lu 11".11"11"'11" ll~" h ~ " 'U "'''''' ;("H..".... '" ill~ i '/.tll rj"lllut!tlll'n M"lhl M~Utjil' ri i ' lo Uf. 111 t~ ~fo ' " " ~ V~~H ' "1111 iv>';"..~"w'1f 1" tu ri'''. ~t 11\11 "hhlo..... " ~" "ll.lt! / \'~ ".Uft 1111"111111" 1( ~" hlll' h.~! P il ~ 'UN'hd 6011' 1' '\'U lu ~.rtl \'~"'''~ ulll1 1'f1i~Jrl.. ll' Hil lw 'millturtl. "' l." "Ul! r ~.u hol\ '1 ~~" ' ' til All H lu llu\ løu".holhullll l n... W" klid ~ t\llt~\j.1111f1.t 11~~Mhl 1:111.1<11 1 "dll t) ) lull "".. ~ lil 1'"lh! tl' ' UtilUC' lu.\ " ~1 ' f' l /lh"llpil l.1 'W hil"'" N.llilllilHtl t) hjl1 \'rl hll'" cl! Mlllr. rh~"jll~'.tr' h.f "lilli jrf1rlilcl 1).10 Uo'11 " M... " jiu ol ill lu! /O " 'ål' "' ilti tø t.. kd it.ul111 rh"lø. Jnfllil'l1r1 '1lnhlll t ~lli'k.lll' l h.11'''w11 1 "".till hl"\ t lli~' "Mf~ill V'''1 l\lfllllj.tufl "'ti ilt Llitll1 tlj!'" ~lll.k" vllr hlll/ulkl1 i.k.' lt>kollllutdm. ul....1u):tlv' V.1011 r.. 11l1l "il 111'1 \. " M":"U/tl.. """to "... ( ">ill.. N' illlrd 'U! i1 ".d " t~ h~\l 1 1 '.U... _lllll11111 Ulml". i 'il!' hh'" j" l. \fhh!lfillllfl tllill" ~'nkl! lll SV'ld ' " j~1 dtu tl~'~"~ "'"Ø Kv.ll rn r J 1~.kuil lill li Mll' ~' 11(""il1 ti ~1.. 1t.1.. n~ 111'.kltl.~"' '11 løl. 1' ii ".U jllllu" hl". ~' "U l ~ t.ll\ullll." '11!flll 'v'1111 h'~" ludluulltl ~l' h.tul.~" fil.k~.rulhlll.l.nl 1\... " ~ t ~ l rllllfl'\l po "li VV" "uln6(cl ytl(i Vlllviljø lh< ''~( l luvlhl m!ih.. ll1lni/ bl LlUlhltUjlCl 11th." P)'F li " l.il111hl A l.ha> lhil Hyt111

6 nm.. " bs8 b e J' erne arbuno 'o r 'uo d' P" (gerede '" rg"'~v""'' ngen Beredsk8 den l. Juni ør O g. benhs" i August. Vslgt blev d S kræv din Rel". Den hsr kostet Red. Brunsg8Brd MAr. Madsen ved paabegyn e. 535 Kr Ræbr. og Agner Oodi 'seo Per e!o.~ 1 Slalen stiller lis Mi Kr. Lykønskningstal r blev holdt af ritslev. Stedlorlrædere blev S. d pormaoden for H ers ev "aoslrup Dollerup Thsted Ole. Mener yge iii RaadlKbe Afdeling Karl Holm Porm.nden Khm. og MariDuS Chrstensen 116. Arbejds og Socialmllllsleriel lor Ko~munens soclaldemokrali Amtel.. gedel. d rllel til finansudvalget ske HusmAnd Ka.l Pr. ADdersen. Landslingsmsnd Hvid redeglorde de bar ~ R ". es 118 \1111. Kr til Tveds Ha''fellnd Cbr. Va.ndet til Slut for en Ræk~e pollllske al der "giv b b'd d Tblsted og Cbr Harbo ThlSled. Spargsmasl og liere af Deltagerne nge Stølle ril BeredSka sar ef er er Talerne' gav Ud'tryk fer Otæ~eo havde Ordet. k at kan sætres nd eher forehggende over deo Porbedriog af Arbelds Planer og Kommunerne vil nu mæodeoes Kaar der er fulg l i B i SBuea. ort. f Tilladetse ii al pa.begyode Pagtoreoiogernes Plovlu'er og del Der gaar ersherrer rore da: bos Beskæltigelsesudvalgeoe blev fra flere Sider stærkl frem Tbisled bar powiel h.ae! fal ge. d Arbejder dog iodlil bævet at det ou mere end nog. eo i Enden ~f en ny. sierre "'lære.e' registrere e p :t f b Sinde gælder fagligt og pollllsk med sort Tobak. To Thistedboer Videre kun fem ro e" er ar ver A b 'd aar Kommune. Tillade. seo gves. f or rele. Formanden rettede ii Slut ed er anbo" l"t og dl e yeo te s a 111 ere kai rios;is til Arbejder der ikke bjertelig Tak li! Cbr. versen for vil komme op al bænge i de roe kræver nog el større Par brug af bans utrættelige Arbejde for oærmesl e Dage. 81 Materialer og Dræning.arbejder Bgnens Arbejdsmænd. MaD sang kommer foreløbig ikke i Betragt iii Slut.Danmark lor Folket. Vort Blad. ~. ning. Mystiken i Hansted. l Søndags holdt Repræsenlanlel skabe! tor Thisled SQcraldemo rat ~. Havevandring i Ræbr. Det er endnu ikke lykkedes de! ordioære aarrge Repræeo ~d Nordlhy Havebrugsseklions Ræbr Kriminalpolitiet fra Tbisted at laa lantskabsmede pas Tbis ed Al.. Afdeling bavde i Aftes Havevan opklaret hvorledes del hænger boldsbolel. n driog ved Konsulent Prk. Ager sammen med den Helve esma KonlrolKomite~D5 Formllod te beck. Man samledes i Ræhr Skole Vagtmester P. " r il a a r d. r edeb d <. '. og esaa f k skioe der... ar anbragt ved el ere er <J 5 ars e rge gjorde lor deo Soci81~emo 'r3i e e Haver og Delagerne fik Oplys. stort Ammunitionslager i Haosted. Presses Vilksombed og ø 00 mi Oioger om megel vedr. Buske og Flere Personer bar værel til ind i Trods Tideos maoge3jtede t Urter.. gaaeade Afhøringer men ~8n Vanskelioheder Pa i. h d r Lærer Cbrtstensen takkede Frk. b d "'k k t ~.. p r n~p e ar en nu h. e 'unne reise Tyskercensur osv. havde Aar t ~ Sigtelse mod nogen. dog \'ær~t godt med en anselig Fremgaog i.'\bodoenlt!lllet og en Sollormørkel.øn Gaar 511mlet lodlægl fremgang tlea.. med rif Træmeling... "ar i det.tnajende ot.kins e'r... ~ill.. r. Ogs a Bladet i This ee Tiæremalinemegetsynlig.ogdaden.lU. paa.it vste lorsat smu' Fremgan Tegtak. h ieste var omkrina Halvdelen sf Sol?a de Abonnements o '\nnone Vi har Varerne og i fin f\litet... dt t t t d men det kciber med EmballBl1;e~ oki"en sort. Del sp"red" tydel gt. '" n li'g er og re s u e e me der "ar noget særligt psa færde. idet et pænt Dufts ~'ers t0lgaard. TELEF. 462 D.~yset ble'.vagt og Luflen mere Form.nden la ede A onenkølig lerne for deres Taalmodighed o ud.

7 er.'""l U ue~' _ med B ryg_ i:w.:;en cf. ~ln nd ('n og hxru'berme_ isted mefhv. Gdr. pnder meurken val' g mange ~m et talte sskov og ukke Ord ende Nat. Derefder skilavde bekkede f9r han alt id e. n til Kitderi k jet : "Din d P.. Jen )tykke af aet bort em ('nd te rte efter '"l taklu e n ~tagflt p. a ('n hghe af Victor ~ Læ r!' r afdød pt l\or llnr!1 t g j r talte H Vd ~c ru GOdes Chef B li S k Mindeord' Aage Pedersen. nstallatør over Svend Angivet Arbejdsmand i A erjy en Mathiassen Sond. d gger. del' Fred.ag va r fremstillet ved Ret Len l Vestervig sin+~t f. v ' 6"'" 01' Ang! en nægtede som meddelt dette hvorefter han af Politiet blev fo~ rehol~t en Rapport fra 1942 ifølge hvlken en tysk Officer havde henvendt sig til Kystpolitiet fol' at f~ straffet en Arbejdsmand Martm Pedersen Skørping der s kulde have udtalt at alle Ty_ skere skulde udryddes. Denne Anmeldelse var foretaget efter Tilskyndelse af Mathiassen. Han hævdede at han kun havde anmeldt Pedersen for at han skulde have en Advru'sel. lovrigt paastod ban at have gjort Aggerboel1le mange Tjenester og at han ingen Fjender havde derude J vad han sagde havde han man ge Beviser fol' i Breve derudefra pnastod han. lan fængsledes til G. August. 'orgt"n fylder lila rnh tt'r J C Johansen 111l.1t«l i!l ARr; l;!armt'l't l'r JOl({t>n Birkholm 1'hu.lt""(1 6:1 Anrj P skt'!' Jacob.\iortt>n ~' TambtJhu" 77 ARr ~yjtdor"ikril\1c1'n.. ThiHtl'd \ mt " holflt l.atrdtlk (il'llt'ralfol Samhng i Thl.v ~1 Vi!'kai " (l r~n bring<' Rdt' r n ~ l)('nrll.. VVlUJ.1.e1' nan i Dag har maaltet meddele os at det var forkert hv a d h an forst havde sagt Han ' var dog ikke villigt til at give L~ndmændene nogen Undskyldnmg eller offentlig meddele at han havde sagt. noget forkert forste Gang; men nu har Arbejdsmændene altsaa pau Grund af versensoptæden i Sommer kunnet hæve for stor Lon for deres Arbejde og der el' sikkert ingen Mulighed for at faa nogen Erstatning herfor" Til Holla.ndslnds.unlingen har vi modtaget: N. N. 30 Kr. Johanne Thousgaal'd 10 Kr" Ubenævnt 100 Kr. Kobmand Hundahl Vestervig 10 Kr. Gertrud 10 Kr. X. 2 lu.. K. 10 Kr. Med det tidligere indkomne ialt 702 Kr. samt en Del Rationelings mærker. Kreaturopkobet i Hurup \ al' Fredag tilfort 23 5tol'C Krealurer og 18 Kalw Til Sla~el'e prut Egnen ~olgtes 9 store Krealurer og 8 Knlw. til Esbjerg H store Kl'eaturer o~ 6 Kal\'\~. OZ 2 Knive nfdstes. Sat pul (; "od. To Thyholmbo<>re \':lldemar Andersen og ehr. Hoel~;lt\l'd d('r hal' siddet inh.'rnl' rc'l i \'esternsr liden den r;. ~tt\j. lll snjl1 nu t~g. laa l'r jlulbliuhh't dt'll $to\"l.' 1 y. {'!'illrfr'n' l'r i!.ol'dajls hl\\'('t n~ll\dl 34 Øre hvilket l blevet tilstillet B teen. is ) Rentier Chr. Ve borg fylder paa ' Chr. Vestergaal Juli 1870 i Sjørn ha\'de el mindre Børneflok og sma nødvendigt al Chl sil tiende Aar tjene for sit Br han sin Væmepl nfanterist. og ef tid hlev han Stal ring Kro nger Vesterga: og samme Aar o' ders daværendl Tdr Bygsdl. hl Hundborg Gennem 40 Al gaard her udfol og dygtigt Arbe: kendelse værd han mere end men!'; Areal. o nye Bygnin~er. forstaaet at ud sin Jord paa d gende )laade o inde som ude store Ordt'n~~:l han :'>edlem af relsen men h. taget i det (lffel en hah Sn.. : A Ejl'ndommen t' d Hus tæt \e hvor hall oj.! ha bod indtil hul :lidt'n dødt' Chr \'l':h'1'1l \hh'r d ui hul'l.\l'b\j'\'" kd DaJl'n 1 hanl t 1'1" t jwnlh'm lull \....""" l. nl '~

8 ndborte ndmæn_ etale for gen. blev der forskel enven Nord!e være le l Kr. ugning Øre for ter Maskulde e Gang 22 Øre de den il Ar Skatten Thirskelen Øerne tidsti. hvorliver 1 ed stil ig tilat Chr. e vide et han udtale ordthy Forræderisagernes Pnadømmt.]se. De første S'!gcr sendt til Statsadvokaten. Det synes nu ikke at skulle< va... re san længe for de første Sager efter det nye Straffelovstillæg kan behandles her i Amtet. Der foreligger saaledes i et enkelt Tilfælde udarbejdet Anklagaskrift mod en Marinevægter der har fungeret som saadan i Thisted men for Tiden sidder fængslet i Randers" Hans Sag skal ~ dommes i Thisted og vil komme ior san snart Dommer Holm Vestervig paabegynder Benandlingen af disse Sager. Der foreligger endnu ikke officiel Udnævnelse af Anklagerne men i hvert Fald hvad angaar i\larinevægterne er Politifuldmægtig Svendsen beskikket som Anklager. Fra Thisted har Politiet nu sendt en halv Snes Sager tilstatsadvokaten og flere vil følge efler i den kommende Tid. Disse forste Sager drejer sig hovedsagelig om Marinevægtere Hipomænd og lignende. Markedet i Thisted i Dag var uden Betydning. l det gode Vejr val' der næsten ingen Landboere kommet til Byen. Tilf'lri~lerne VM Yderst ~mna cn Uedde Lo" en Baa Badesl BMde< Meter væren< Murer1 borgve blev l10lgej med h øvrige svømr Tir~ Landn 76 A De' Sogaa har fulds hjælp uagte nnar sin ~ me d relse ger Dø" Jykk( hina! ea. t E dig væ~ te " ege fre~

9 s Bedrift t af hans Aal" var assebestyikke del Fol' Allarl istod han og kobte le Hjem siden har aanedslld ll'ods Sin b'ed og g usvækffer man Han hal' hele Bill den dnn 'kcd re KreUr n. Til turer og Kreatue til By og 20 Krratu j( i'r kun... _. "..... _...~.~ mund Martin Sørensen og Branddir ektør Skov "ladbo. l paa K~ ~ Spærrede Bankkonti. Stalstidende meddeler at yderli gere folgende Bankkonti er spll'r Kong' afholdt Slot. ret: Entreprenor ======~ HojeKrilltensen t Hurup samt Mnsklllsmed l;\nder~ Johall Andersen Fiskeek!iportol' Kristen :'L Espersen Arbddsmund Sommer :\artin Hallsen Husassisten Ebba Elfrida Andersen Holm Vognmand Aage Kjær Kristensen Arbejdsmand Soren Chr. Breinholdl ;\!ogensen og ArbejdsmanQ. Anker Chr Schmidt alle fra Thyboron. Forhastet Anholdelse. En Dame fra Vejgaard der for Tiden ferierer ved Svinklov lagde forleden mellem de tyske Minorer Mærke til en Mand som hun bestemt mente at genkende fra Vejgaal'd og henledede Politiets Opmærksomhed derpaa da det forekom hende mist.'lmkeligt at en Dansker gik i tysk Uniform. Da Politiet forlangte Munden udleveret blev dette nægtet af en Underofficer hvorfor bunde denne og den formodede Hipomand nnholdlcs og indsattes i F'jerritsl('v Arrest. Dag~n ('fter da Soldnt('n f"rt('~ lil De~ ndm<!'ru BeT... Fru ~ Alle Fru Ki.J Fru A Fru Ol _.ej 1. L atl6 S Fru Ef db Frue.. de _ El \fej

10 JfJ. Juli. SSMand Huleboer Militær Flyverute fra Norden til Paris (R B.) ost". t ~nmibnlkt Flp~~bMJ Ar Tr;n~ ComlUltd mnd~r"" af ell AY"erutt rj.~er fif' MC<'t oprtrttc mel/ml Stockholm Kl'bmh.l\'n Bru"eDrl P... j!: Bmncn GaNtmllX'n FJ}'V('pbdJ tr d~lff.!)er gur m A}'\"MUs!une 11m VrJ mellem PJril og Slod:Lolm 'ttll('1!lun.!ing p.u G.l'duTOtn og de ~ er Z\nt vensk Regeringsifte den 31. ds. (R B.) Stoci:bol. rings!htet ~tnl" efter Stockholms_ mc " &de St~ dtn 31 d. M. da c~"i"~(u skal a{gu og dc nyt ndr M'nlSltriull!s \ltdlcmmtranzg_ JruJJNrn til Konilcn pu Stock_ G!. Konlrtn kommer h no B ~t:ld holm. og cher Regmngl$killft fritil Snrudrn. nadisk Kom til tyske Arbejdere rililll:c b (R.B) 54folllrtdl..~1l Hope. en udnlne Kom. ladningm tf pu. Komet er M. for al hin " A""'l'r pri ~t:r Ul "" t ".. ' l" "t! trolr dtt ~..f J 'r~ku'."... " o le " "r""... ~.'.. '.1 _". "at'r.. "~ ~" ' Ul. 'r. ". lu_ '.. '.' '" _"..." );tØ " nl" "..." ~ l'" ri.... ".. '"'' S/tf.' " ' " '"'' : r._n.rr. " kw' ~'.1l.1 r '."~tl."'h h'" lo..rrtl.nl....~ ti... 'r r l_ 11. c;.~._ ri rhl~' ~" "r"rt!~ r 'o M.l"!!". M_tr_".nd... ~."''''' 1""'0'"'' '..'" ~ ~."'''' 101.'. '''~;".''~' t " ~! '" \ ~'~~i;~!.t!'~ dl ~~~::~7:::J~'~"~' ~'~'~'2"_::::::;;:::~ " k f/l 1~1.. " ' ". ''.". l'r... U" " ' ::: ctel~e øl rast EJelldom. Delallng fur lysk Ue J Y d.telse 0111 ldlf/ den.5. Ma tv."'1t Myul1J/l"dtr Dtkttl Tiden.'!"'url l_rnv l' ' joun.. n d~"o" tllt~." ~ '" \' rn.n.pl "_ 11_' ('! ~n \.~... r brln t~~ '.t " /.n t'~~~ol"'"'' ~i ~:t' "" (. :o.1_j!9~~::t for nlkvul...n~.... \ "t ri." i.l>p nol'" 't' lrn~t lor.h '.tutrl C)? :~':~"" ;~"."." l i!'ldrll ndtil d~u '5. Juli '<n hu l"dk<lldl' :11 "r.utn'''!! t~.ø rr 'r" {.\1;.. knyufll.. t d... llftl.~ol~ J) '... t'r"ln';"' 1 ~"lf. hvor :~~<::~.. lrt "ndrl ly.k!u ' "otr~ '"~ ;~ s."~ t.. ~k r.t.~'lltt"ll' /'Otl'MlnlnMkontrlll<l J\nnrllt'" r tw"ru'd r fnrrl_..~j"'".r " li "m"n ø d h"r' r '... n v rlll r c \ Llrlon 1 1"'"M'~.vll\l;øør.... Ja 'J"nlm.. ~ :1:':rtln'"1 'ur ':::~ ~kf... v n f ~e;d ~~Jll1nrr"lf dll nsk.. M ynrurr "U i rl." "'"... A' rf lodkl'ndl!' luduhrlllrhcjd'r m. v. i\ n~~";lrr 1111" tr~~~!:'llet for rk~trnor~:.:"'nrd'llle 'llrd.. r UMM\eVJ) ~:~nh;;' (.\"'ln~';i'~~:;\' :;r. '/hl ni ~t~ "1~10PPlM 0111 fmrlldl! Forht.tld nd l J 1c!101 t nlr"'d" " J [l '\drr.. e Oll.\"ntlolo ' '~... rrtllll"r' :;1~'n... ~ (A homrnunl! Glldl! 0'1 lul 11 dril.. nllltnt"~ J"dol"" r~i~.. t11;'jh8~.brltll"nrl<t> slrnl EJrndorn_ '..P hot~tlrd~ " 'plr :;r. op:. n"n"rr.. nl"" l k" dl" ~u"'. krud' f ro d.llllls ~ n 'e. r'" ~\'rn l'"." tlttll!!.. rr tr hln~'. ~o'd AMlluh"n rr truffet h"(jrbq. :1) ".'"C' ' hr"" "f hu;('/' l\hl1 11'1' r for Afgøre!...." (S krlvrl~n) oph"".. nclldrnl '" JourllPluurmur >1111\11 n'u... nqlutn " _ 1111 ENllllnlng for Skade lu.a fut "!!ft\'g;~1 blj~'prd.1! lir ~'lr~~ ('~e v dtr 5enere blh'e truttet B... _ ".k" r.. f n tolll lonohu il e..~r~:"l1ej~_ t ('nkrlte 'fu.. lde bea:temmu af nd"nrll!.'_.. \.."mlnd" anld le 'l'"l ttelse øl fot Ejendom Oll d.trlll f... for 1\'1 "!1>lnbler.. n yd..' ".. drr all hlrende l\'entur kke th bo err ) pl;.. ru"r JD';1n~ke.stnt~Ull~ tpk eller japansk St.at5bo~et1'el 2) JtlltJøu (r..... n~ l bnr ~ lrnl~kyjdiøe Henhold til Lo" ~r. 260 al. 3) p""ollrr. lom er ftlndrl 'D H llg SlntTelo\' angøøt>nde FOf1'"Zderl og Juni H~S om T"hl'll 011; _ndtn lndj~k_d('ujol vrrk~omhtle: 'nnden )øade har afstaaet 3f\1gen øj: 'l Perloner. <.ler frl\'lllllt "U"r. p ~" l m \' uden lt _gtlage de danske l d'" " 'rll t 1'5kr 'Crne". l$t ~ en 1. cd Yederlaget for alldan Brug jfr. n"jtej11ul'~er om Prlskontro m. lidi L "" '62 Bektndtgllrt'be " r...lsi f 30. NO\"'U1be~191'210' m "Od e~t cl' 0' c. ;. øl 19_ Juli 1943 jfr. l.ovnnordnlnjl " r Q" ti. S o. r_ 111 ul lu. Marts 19~5. Er no::en.lgl.. t for en Medfor ovennævnte Lov øf t. Juni 1945 $tllw"r HnndUng klin 13l'hpndllnjilen n dl'n Henhold til nænærende BeJ.;:endl.f!H'else~ l ind~lvne Anmcldebc udsn:oltes ndtil Sporgsmaalet om Strafskyld er endelljll nfgjort J 4. For SAA vidt \'edl'rlag for den tyske Benrttelse nf fast Ejendom lj.;:ko Jlercdc er fasuat eller godkendt af de l 4. St1 kke. omhandlede ll!ndshl'der ASlsætlt'!l dct af L'd\'alget for ndkvqrleringserstalnlng_ L'dvolget kan hen~j.;:) de Algorelsen til det 4 Lov Nr. 307 nf 29. Juni 1945 om Tillæg ni htdk \'nrterlngslo\""øh'nlngen omhllndjede Vurderinøsnæ\"ll. 5_ Afgørelser tru let n Udvalget for ndkvarterlngserstalnlng kan inden 4 Uger ndankes for det 4 omhandlede Vttrderingsnæ\'D. 1'11 Vurderlng.snævnels Bchall.lling og Afgorelse o\'ergnar alle Sager dtr er indbrngt for tiet f 7 midicrudig Lov Nr 362 af 19 Juli hlndltde Vurderingsnævn og som kko endeligt er afgjort af dette. For Vurt\erlngsnævnct kan endvidere indankes de at Udvalget for ebtraordlnærn ndustriarbejder m. v l Henhold til Loven ar 19. Juli 1~43 trufde Afgørelser for san vidt den l Loven fastsatte Ankc1rlst at 4 Uger ikke er udlobel Ved Beregningen a.f Ankefrlst.m $es der bort fra Tiden fra den 5. Maj 1945 indtil nref\'ærende BekendtgørebCli Jkraftt.nedl'cn_ Vurdcringsnævne15 Adresse er Cllrlstlanstxlrg. Sondre Ridebnnelloj kebenha\1l K f G. Nnnr Udvalget for ndk\'urterlngserslrtnlng eller Vurderlngsmelnet har truffet Afgørelse udfærdiger Ud\'algel en Resolution. Udbetnllng af del Resolutlontns ndehanr tilkommende Vederlag sker gl"nnem de stedlige 11ldkvnrterlngsmyndlsheder (pnr Lrutdet PollUmesle ~n Kob~tædcmc Borgmesteren i Kobenhavn Ml18istraten) hvem RcsoluUoncn \'11 ValTt at fore\'!se "cd h\'cr Udbetnllng og som vil paalegne Resolutionen om den stedfundne Udbetaling. Tilfælde af Anke til VurderingsnævDCt skol Resolutionen indsendes til dette. f 7 Henvendelse om Frigivelse n Ejendomme der hor været beslaglagt lejet rll~r pall ondrn Maode overtaget ar den tyske: Værnemagt m. ". retles Ul den stedlige lndk'artl'crlngsmyndlghcd jfr. 6. Ved lo~rlglvelst'n hør der af Hensyn Ul Be"lsl'ct for hvllkl'cn Skade der 10m Følge.r den lyske Benyttelse mnalte: ' ære paafort Ejendommen med lndkvarlerlng~myndlrhedens Dlstnlld forl'ctages en Vurdering. 8. De i nærværende Bekendtgørelso for fasl Ejendom fostsalte Reliller finder ligeledes An~ endelse paa ln\'cntar der har været bc.nyttet som Tilbehør til sl'lldl'ln Ejendom.. '9_ ndtil øndet mllolte bllve btstl'mt kommer Reglerne t nær. ~æ::n~e BekendlR!rehe kke til A\'endelse paø. det offentliges herunder o eklrkens og Kommuners Krav Anledning af tysk Ben)1l0lse af asl Ejtndom ' Bekendtgørelse om Alglvelse al Jord og Bygninger Meafør al den midlertidige ndkvarterjngslovglvnjng. ellt~ :ille~:~t~~~~~~s:t:r~ng~~~~:!s~~:ast Ej{'~ddom til Dækning af dun~k n den sltldllge "dk' rt es paa n {'nrl8"smlnlstet'c'n~ Yegno Kabstæderne Borgm~:u!r nsm~'nd8htd (pra Landl'ct Polltlmestef'l'n kll./1 sao\'l'l for l.andets O!!; f ~b~nhøvn MRR!strntt>l\). Be~tcnlmth('n for AmlmudlUl. or ø stædernes ' tdkornmende l\dbrlng~ Hvor Aføtvellen kke D d dl sted eller ndenlor en enke~ t ";:li lf;~'~ t!.kll ndeufor en enkelt Købmaøden etter Samraad med v dk " DdkommunC!r. træner Amt Bestemmel.. Sa.m. :eru~~men". A/Borømutre 0l (eller) Politler om llve1.. kal " B~'. ellrf «" " L" lakl'lt '~~~ loqø u "ltrt tuer lyut... et _ ' v.rupptr. hvile. l "'rbel'" r. a..":~~~' "errot t.~l<l a m de blt lvp' r. Mflleø...&rod 1M ArbelthlØ\>t ot.. ')p Arbtjdll!ivr _ r... ~ ~ k::bfr..rlllandea h~ dtt lod t ku ;ck G run. ørt t f...._... ~.. n""" velt.. Tlild. '''~''~ '!) a VaU1age la_ne kal atxolul '~_ f """'" l'i <m Arbt hl.. 4tt er kbn Ulle.tf. btjdsri.tl~ v tla mand laaede$.." A have derts... Detfcr 1bc:lPibeLgt al ViB har m04ubejtlrt Ti met. De multe dog at (.rdnede rc.ril"'! d tes nter~se. Men lidsmand skal ~'ær Arbejdernes Oldl btjd~givern han K Oe!1tral fofiamlinico dernes Tillidsmand 5ahOnen a!tua o gens Bnlyrt\se el se_ Om disse to man ikke synes.. Tvh'l men und na\'lhg elier Af Krig. h\'or der en Opl;sningstils!aa lu:lsmænd l Engl! tydeligt større i lidsmand herldte! Sk\1.<!rt og de! kaldtes Tbe s~ Tilhdsmand~b/ tenseredes dl dene søgte al se udenom formede Sig lidsmændenf bejdsplad..«.er anden j a manæ;l.:ong de foreli~ åen.\\aadt de at der toe< b3e<.n d.n ". ne" var Mqltrateall Afllenbe kan p.. lage lnd

11 ~ d".. Købmand Tofts Cigaretter. NOc~ Kuøder Uk p'ald dde tore Nallnaer. K.l.nd K. r o THSTED OGJEGN fhlll1rd "' 'or 10mllltr elll'rnlldd." l. mdl. ~ Æ"ltlpar i Thilied hit borde. lil.. nllnen et 45 Pk. mdl. FOrlnanden Madl J o e l' Uetle PordelinR.. per~'la'l ved ubnede feeten OR rt'ttede en Tik rører for ' vidt ikke lelve S'Ken til alle; del havde ydel BidraR ii mod KøbOl Tolt idel en uligelig Pantn. fordelig ikke er nlbar. Del bliv("f Redaklør L Y t k e R ' a r d..~~~....: od J nll..a f' ti ~ lth. f n.... " ri d N.'"" Url n' r. O ~ h 1 l".14 bv ' t.u li!...!]f M. upl ".1 red _." n.d" d ' t' f And. 1.wd n "'rl''"~ m ~.v...1" ~ P"".nu. H~. nl' :: d... boj du ) r (h.1 d.. licl n t"a" " n lir nu. p.r m _1."1 em n.l hn pe. es pl' "d mm. KfUllm" l rn... d.. d dt ubll:""dld. " 4. So".... ' ClK. RnK' d iii "towr!! rd" klum'".." lo' y"." Uc < M Y l f'df' ndtryk.0" MrJH ~ Ji.. l.. n i.ch l du opn." l'nlmhcd... " "'" t'lj.ndl HU rlltf Hdl dd.1 f'oll1nlrmnlhl KK.d. hit' i R'N1. Krimln.Jlllllht'1 h.r h.1 havtl mrd.1 undrr.. a Cl h.n' Porhold 'rmrtl' nk dl" vil hhve v bl )nlll'" loll.ndø.ladum11aten.lh.1 rlllmlr dntr.. U~" ~.rnll''' Odduo nd Vi h.r ydcij(t'lf mlldt.u rl : h hl1 1deml1lrl hin hlr M to Kr. furt lir re lundredr PlkkN Ci ""rrllrt Sottberapriltt hol Klj folt. [ht V1 tlt'le!'orhold Klj rol!.elv t'rkrndlt' i Rrllt'l l1en 11111( S""K m Llllu 1). 111 Y hin mrul': illlll' dtl drrjedt' lill.1 LRWeutl 1dJl 0111 l1er".."d Cl 700 Kr. illl' O. T _. M.ød t Aller 'edlalet hehandle Overprilrr..nm T.klt.0 Politit'! har lotrll"el ell Oennem Vrd Wetw" VlhotW: ti dcn 27 "'R' TUU Kl1lelrk ovt't roblkl' Ol '" ~ny ehr Jnprllcl hln'cn llrft" T h n lot ell M nrd. la" Cl kunderne i A.rrl '944. Ol{ del tr Faneindvielse hos de truet o' Unllrf1t:ll b hlrvd d ~. POllnu lul iii t hlnl TOb'kllordehnR hlr har vcret Rc"na."b..'~t vrd ~;'.n vill el '10Ut't ut'n..ttt. Ocr er i1 gamle. T. i AK"rr. Ul".."lU 10r K. 214 Toblklkunder O" dilu har Pesl Thisled Aldeøreøte blllel vuben Oll Unllo rm ctlndltdr ~ luet Vel o Plkk"r 111"edli". '"1111 lor at have lru~1 C l)aml" i sil" loreol02' Tu' Kunder har 'ucl q Pk. lire Vlher":. ø.. multi Kunder har 'atult 31 Pk O hit ndvielien al Thilllt'd Aldetlrtnlc ".d G lu.1 25 Pk llul. OV. Dl vi.cr 10rtl1lllR'1 Pallt' nrcrik Sencll" rene hlifn~nde 0il" andre Man.tlT 1 htllod... vlt.um ndr. L_ftr 0' lir' l' dl' lorc Rllioner er "aul P.llcrmiddoU v('d N.muk P' 1i til hmilie O" Rode BOkcndte bl. hed i ø.trc Skolc" OYll1nlllik U St'du olll! (J1... k.r al knu.le bjcfi (Je t (fcc poa portove Ol Kllrl~n.r. BU' Arbelde lor t l. til udenby Polk med.ore Her ltunledu omkrlnu 100 tl t'01 er ll1eltl' Ut Oll del D "lbudt l' Syge..." 10f KriRlindkomlter. K"Hlllnd Toltl cnil1rtll1 Medlcl1l11l'r Oludcnllo"le... dlnnfl Skllr."atcl akl.. mmen om prlvlle Ration var i 1944 &0 p.kker indbudtc Oruller om tlllik" KaUt" der.b.r P k.r mal ml. nok i.""'" op ponm111 hlr Huøj... at \.rn. gurelll. 1'11 ~.g 1rllel1l Tobaklnævnet og borjl (Aldenre1cblldel" holdt h.rn OK hvia delle Na:vn linder Pe'llllen Hn udiie hl. a. al fordelingen urimelig. k.n Toblkl Aldenrcnltloeninllcrne arl1t'jdcde ideli"kune blive tcøbmanden ha pu t Rørt Renll'n)'derne iii Kel. pct. BorKere. Det havde Sleder hlemme henvile til OK. Spø'Rlmaalcl om det daarligt de rauialemmer Parli Vin K.bm Tolt leverede ttl havde del i og Odr. Niell Lykke i Sv.nkjlllr der inkm Orund til lent're 10lRle del! til Rode Prile lord det nu val bedre. i ain KAlinl' vil komme frem i de Rlmle kulde.ege om Rtlten. K.bm. Tofl havdel. t BkalnbevillinR. var de Mennelker. Del V" Nlell Lykke henvendle.ig iii ham Rig.daRen bevilgede for fil Vin. menl Niela Lyllke TileR men i mangl forklarer t Tofl purgle h.m om muner lik de glmle ikke han kke kunde all.ur cl P.rlt. Penge Por mange almle Vir Nu kal Rellen "' ae al finde ud oa'" pinligt Oed Alh.rinaerne hv.d der er ritrliljl. pli SoClllkonlorerne. Selvom Perlonalel vir llink nok. kom der let en Porh..lone det. S do'od H ma.d.lore.' Klir vi fælles Syltekasse? Tb d A." Po... '". kali 11 aleld. o Sa Syae10rliluintrtn Thiled Am' holdl Oencrallorømlina pli lied Alhold.holel L4trd'" Der vir m.dl el hlly hundrede L.rer D.m Ydbyl Ordllyrer. ~orm. Boalrykke Olo'a N i el e n NJ".bmR. opl.tl ~ Medlem.tlllel Ylf.e." ff. 4 pc dol odlla Ar til'" Kuft Porl llel""." " borg Aml k.n vil' lene _nini p ov.. lopc. de ".r. la... y.~ Arbejd. Str._ hor leede.. ndt lit......

12 080t LE 8 Luftangreb D. Begravelser ordnes al pens. Klokker C. RS Vestergade 27 Tlf. 61. Læge Hoppe hortrejst fra lørstk. Fredag Middag til og med Tirsdag d. 17. ds. SM' eg har overtaget Dr. Lenbrochs Prakøis. Kon~ultationstid K og 1718 Lørdag kun K Doktor Drost. Offentligt Møde Onsdag den 11. Juli Kl. 20 ved Pastor Erik J e n s e n København. Alle ndbydes Sognepræsten. Ræhr Søndag den 15. Juli Kl Fodboldbanen. Rytterne møder paa Pladsen K1.31 ndmeldelse til Bestyrelsen ell. 11 Klitmøller senrst Fredag d. 13. dl Vandet og Vang Gymnaslikforl ndbydes. Om Aftenen BAL i V Forsamlingshus K to.s D. U. Klltmøll Amtslæge Folke træffes SkovgHde 20 samt Mandag Aften af 3 store Hoveder 1 Flibldts Fr En hjertelig Tak bringes alle de mange der har støttet Foreningen vor Telefon 069. Mærli.. Tak til de der ~t!~"~l :::_;=:=.=~~_~nii!'::

13 "'. _ nledar ~ S; g sit var beg J ved stort Chrir de e&te o. q e" Jng.et. ; elig Dr de na'._._ selsbetjent i Thisted. Minerne i Thyborøn. f L d f'~' Sprængninger a an mmer soil Tyskerne i stort Antal har nedlagt i Thyborøn foregaar stadig. Kontaktminerne som ligger over Kanalen samt Betonminerne der f indes langs Kysten er endnu ikke nær ajle fjernede ejler sprængte men der arbejdes fortsat med dette nø'ovendige Problem. AV Børnefest paa Thyholm. Den aarlige Børnefest paa "Stenshøjgaard"s Strand paa Thyholm afholdtes i Gaar i straalende Vejr :'1'""10 ~_"''''' '

14 ..... æg 'Fi ~_"J! YgPæ'EL id :m.: 1". l "'" ' L et &.:t' l 'nd C '" l :::!"' i''; y 7 :!>tj TlJfL!w"!e: l".t ~ Fro."... :n.. % _. " Ell :..: e.:c c. : _ l': ; r ':'h... >l!!'... _ i1'ao! _.: ""' 1~... '... ;:<0<00. ;'~." _ ::c h"' ~ VP l» b. _ A.."'"... ~~JRtwa "'" z mild. b.l ' ' ~"... hu... ~'~' a :ns D r t.. a ~"! T81~ TE D Ti::: t r" ; L A.Ts:... ~l:s '.1_ :r;a.. Tt'!l '""..... ~ y.' _ z m..." _ "'A L G' Ol!!!' _ o.::r _" L _._~ Ul![ ~ 0y _... 9 Z.r.....a:...: ~= z '"...".'+q z' am an.. blft'... "".!loo!l mm: ~(; ~;>O!.O!.Q$ U Cll:.. ~... h1zo\ Xl<{')00 > T ~ ~ 'u' e sa.s;; ~ tie 13::: he~...;æ.. $:ÆtJe:".... ' ~.t.::: ~ ~ ~ :na...' ~ ~v...". ~? ~. lind' ~ ~ _""" " Ftv...'1 'jo""""" ce=s;e """"" " "w:;: SAl. r:gr 0* s:jrger ':'e:n. ~ T.: :.ksf... iæ!m;:s\;;ou!! et "... :=.n:::. ~ bz ~ be... ~5..;iF: ''''7 '."; ~ Y;:f.erE'_ og ~ ::le: er yoe:si ~jtls:mrr G!:lJ Xah..."nr>.anf; T d"!ine.id Tlbp1'~.El :::!t r': bl:æ ~ =00 l S2;gen ~ ~e=mss'~ set '!olL!' fnnz l'l 'Gddeq " "P' A= 4 r Pfi5 iet ~ 5.1 de:. j "re:: ~ ~ :=:l ;: cl:.> E '"<: r &o?oma1d. åer ti! ::D ex _.. " 3J i s Rwndi' p ~ Eekene~ 'far et. DelE Vedkci::l mnvw f f &'" jr'dlertid adsb1ep llæl't' Of: s=}r b.r hød 'beregnet sig al E"'QT! Pu 50 P.. iker Cigaret :er øm MSH eden. De fleste indel.::it den lr\"i1l' 1i.&.tE'gori lig bp'" ' ~ Ck..:J D.. J ~ T a. ~.oe""..e:?~ LJl:::rll p lwim Fen~ f$ ~ *'e ::liet" ijf!t ~ J=~r.. je j 4fm =l't.. lu;oe" Fy ti "en." """"ie'w i ' Ti'_ J "" e' _"iilæ:f' J""...:c ~!.4..~... 1 :1>".. ~::ø>:! ~ ~~ ~ :il ~.id... ~ ~L ;;~ "i" cer.nl:;.:l!!o a ~ 2 T sknrl ~ B" :h:_ = E El...."1.. 1~ 'T'o' Sv.:id' o M""gim.."._fa z"' Chr " 'Ufkktgsrr.d 'MtiDer 5ø:n.d Gdr AMh'Fr{;B.C'":;)TleT. Snea c.ea hu vea JLa~?:dvu!.ittt 'tf.!"'t'l ~i.e.."'t!jl!' P.u lti'ij"lo 1. Sko... i ~U!d hold: oee Oa l G~ T"f~jjiriRr'~ Autim at'6 le :Mreu!jf:l"!'Om ~.f'~ Tro~ ha :paa Efllf.! D ~ A;r;:c ""'_.."..... _ 1" ~ ' b. '. i;.._p... l: f~b 4 ' oi et ::t?ms. r J ~ S=rt" "Gcl; ;['lug:. tjl 'Sjeu"'E" Da: 'lz ol :!'t:a J"loeo Gerik~ lu. 1'>:b ~ T. GC q i' ECilZ paa z pe"ie~~ ~ {W.(1i"f' "~.u l1iws TBlS1' 9: ~'l.'l'h!za1...""" n ~..kt' r bm ld ~ ~ soeul: P.Jm.. flyverbegravelse

15 en egner 0 renilie komlligt. t. sig lu"ctinligr og go J ncdvillden alt ret Ti E ft cfflpork>le1 ~fter (le un "lnt k ~ VOCJ C PUR V" tre Skole i Thillted hold l~ 1 der Guar E(t{' rmiddnka Auktion OV r de 17 K"rcloj r 110m un Karllke Tropper ht:r paa EKnen E ved Flyv l.ø.jc A {v J A "~EN TOl8 red RoyaJ Ttv""lr et.: ld 1')1{ l.uft ~ "0'''+ Film. Kl. e...r"'1 er wq Tyskerne begravede Hefrterne af 8 allierede F1yvere t et Huj i en Klitbakke. S L'lten overtager nu det omliggende Areal. at ~r l a ve aa ik ~o r lre un il i. at er d r.g e ~ l... ~ e ~. Den 29. A ugust l Fjor styrtede en engelsk F lyvemaskine ned paa et Klitareal ved Forby. Der var otte Mand om Bord i Maskinen og de blev alle dræbt ved Nedstyrtningen der fremkaldte en Eksplosion hvorved alle otte Mand blev bogstavelig talt sprængt i Stykker. Tyskerne beg ravede Resterne af Ligene i et Hul de gravede i en Klit bakke. Dette overværedes kun af een Dansker nemlig OverkJitfoged R a s m u s s e l Søholt som vi hal' bedt fortælle os lidt om den ne tragiske Begivenhed. "Jeg havde den 30. Au~u s t været en Tur i Agger for Amtet " fortæ.ler Overklitfogden "og pful. Tilbagevejen kørte vi over Forby. idet jeg vilde benytte Lejligheden til at se om Klitarealet havde taget nogen Skade ved den natlige Brand der opstod da den allierede Maskine styrtede ned. Da jeg kom derud var Stedet imidlertid helt afspærret af det tyske Feltgendarmeri ; men da en af de Tlsynsførende kendte mig fra tidligere Forhandling med Klitvæsenet. fik jeg Lov til at komme derind. Jeg saa da at der i 0sts kræn t il med at samle nogen Legemsdele sammen. Da jeg var den eneste Dansker der saa Graven inden den blev til~ kastet og da jeg var klar over at det kunde blive af nteresse Benere for danske Myndigheder at vide hvad der var blevet af de engelske Flyvere indprentede jeg mig saa godt Jeg kunde Gravens sørgelige ndhold og dens Beliggenhed.".Er der senere foretaget noget med Hensyn til denne Begtavelse?" "Jeg sendte naturligvis ndbe :r:etning om det passerede til Polit i og Amt og jeg har drøftet med Klitinspektøren at lade Staten erhverve hele Arealet nord for Førby Sø til Fredning; det drejer sig om ca. 70 Tdr. Land. og det s toder op til Arealer. Staten allerede har erhvervet til Torvegravning. Det tilhører nogle Lodsejere fra Nr. Vorupor og nu er Landbrugsministeriet gaaet med til at Arealet erhvet"'\"'es. Sagen ligger i Øjeblikket hos Landins pektøren og venter paa Udstykning. Det \'ar saa mm Plan at naar vi raadede over Arealet l.."llnde Jorden blive indviet som Begl'aten af en lille Klitbakke var gra velsesplads og der kunde ved Revet et Hul paa en halv Snes plantning omkring Graven skabes Kvadratmeter og heri lagde de en smuk fredfyldt )fjndelund. tyske Soldater Resterne af de ot Der har fra anden Side været talt te engejske Flyvere. Tyskerne om at grave Ligresterne op og sagde at naar man ikke lagde begrave dem paa Vorupør Kirke Flyvernes jordiske Rester i en gaard men jeg synes selv den Kiste og lod dem begrave pas en anden Losning er den smukkeste.. Kirkegaard ener i anden indviet Graven ligger ganske kont i et Jord var det fordi Ligresterne typisk Klittenæn meget smukt i var saa medtagne af Eksplosio sin Ensomhed. Desværre er den nen og Branden at det var umll ikke ret dyb _ kun en Meter ligt at skelne til hvem de forskel saa jeg har ladet Gravpladsen lige Kropsdele horte. Det var og overdække med Honsevæ\ for at saa i Overensstemmelse med ikke Rævene skal guwe sig der Sandheden at Ligene var odelag ne. Graven ligg~ 0gSaa temmelig te til Ukendelighed. nær ved Soen. Sla denne ved Hojl Graven la..:1. afrevne Anne vande kan stluj op over~ Derfor WUl der naturligvis ogsaa fore Ben Hænder FinWre og Hoveder med eller uden Dele af O\l\!rkrnp tage<! en mindre Sikringsfolilnog blandet med iturevne ~æd staltning herimod. men det kan ningsatykker. Det var ganske.for altsajnmen ikke blive særlig om... færdel:illt :rt ae. Olf; j~hj8lp selv tattende.

16 ".... i Ydby. 1'"r ArbeJy Sogn inomst hos Sill!lrup. ennesker n bod vel t pall KllfderJles HitgO'cr Osom Al'beje blev der og Pastor Historier ~us og Hud Andall't. filejsen es VC']\C : Dugen el iden. Kilm er. idomt en lært 8 Da 1ve re:;pllkukke1id. sl ing havde ensen Bnrmod() med stesen ar en Sne!! Mm'kvane...Bedstemu... ell' lu fi d e n lukkede paa de modtes Vegne Vflrten for den lyrgelige Og foj"n"jelil~e Sammenkomst. NedkastningcmC o\'cr 'fhyholm. l Hvidbjerg har der væl'et ufholdt en illegajudstilling der vm' meget. omfattende og gav et godt. Jndb]i\( i l\lodslundsbevægelscns Arbejde lige fra de illegale Blade til Vaabenmodlagningerne Det. oplyses j den FO'bindelse at dej' under Besættelsen var bebudet otie Nedkastninger paa Thyholm. men kun de tre blev til noget. Disse Nedkastninger fandt Sted over Norreheden. Del' el' modtaget ialt 38 Containers nemlig 12 store. 24 med femdelte Containers og to med et Cykledæk samt et Radiopejlingsfyr. Dette Pejlefyr va j" de første tre Uger stationeret hos E1~viperingshandlel' østergaard Hvidbje.rg men blev senere flyttet til Chr. Riis Helleris hvor det var de sidste tomaaneder for Kapitulationen Sedllterl!{ F U i\j. og L havde Søndag Cn vellykket Udflugt til SJorring Vold~ hvor der blev lcg('l Oj.:' "rind..._~ ~~"~o~~dcr var [flllcs KlllCbO 'd. ~lall _~_..."\ llarringstalt'~trup

17 fede 1_ og 2aarige sælges i disse Dage... AMERCA" Thisted Tlf THS Ti 13. ds. Eftel' 14. ds. elsen. værkerf. t. L. Spangrus Legat g dygtig vinde d" r en lek odører \ il den danske B{\~a~e. Som Følge af Regiment Danforce's (Brigadens) Ophævelse maa.eventuelle Fordringer paa dennes 2. Batainon og denneskompagmer være forelagt Batai110nen senest den 12. ds. Eventuene ubetalte Regninger sendes til Bataillonens Adresse: d l".. Regiment Danl'orce 2. Bat\. Hotel Preisler. Viborg. o f' _ lu. SENNELS Alle i Sennels Sogn indbydes til National Aften Fredag den 13. Juli Kl. 8 i Forsamlingshuset. Talex af Pastor Frederiksen StaghUD. l'er Aabenhus Skjoldborg fortæller om Undergt'unds N' c S sog ~

18

19 A. ANOERSEN Allyl~.de 15. Tl. 16 e/dtli~ke All/æ!! Ol! Repølaliolu!f Telefon 18. Thlted. Nylorv 3 O.mn\l 11 Lwder p... t. lob. r ldkamp i Freder Tyak Marinesoldat skudt Kamp med danske Marinere \ og Frihedskæmpere A li b O r R Paa deu Mole ved stemte hvol dan der skulde gaas frederikshavns Havn hvor de tyake tem forlod de dan8ke Marinere Marinefartøjer ligger som skal Vagten og overlod deune til EnRforetage Minestrygning i Ksllegst lændeme. Vagten blev dog igen i kom det Mandag Alten til el Sam. Gaar overtaget at Danskerne. \ menslød mellem tyske Mapnere Der er tilkaldt en Auditør til at og de danske Marinesoldatef som loretsge Alhøringer i Sagen holdt Vagt paa Molen. Tyskerne Gaar Elterrniddag samledes ca. nægtede at elterkomme en Ordre 800 Værllarbejdere lornn Englæn om al forføje sig om Bord da den dernes Kontor paa/ Havnen paa Till var inde hvor de efter Regle Grund al Affæren og etlerhaanden mclllet ikke maa opholde sig i sluuede mange Hundrede sig til Land. Siede for al adlyde Demonstranterne. Fem Tillids~ gjorde de Nar ad de danske Sol mæne ra Værltet tik foretræde dater. Vagtposten affyrede derlor lor Englæneerne og de krævede el Varøelikud og da Tyskerne bl. a. de tyske Skibe lørl ud paa besvarede lden udviklede der sig Rheden og en Undersøgelie al en ldkamp hvorunder de danske om Tyskdrne havde liere Vaaben Soldater fik Undsætning ra Pri end hvad Englænderne havde til hedskæmperne. En tysk Mariner ladt dem. Disse Krav vilde Eng blev 88aret i Maven og døde i lænderne ikke opfylde OR Arbejdet! Nattens Løb. blev derfor ikke genoptaget i Gaar. Oer kom engelske Soldater iii GaBr holdt Arbejdernes fælles Stede og del korn iii et Optrin organisation Møde og her ved toda de bebrejdede de danske Marine ges en Resolution til Ministeriet. soldater al de havde skudt. Oa l Morges genoptog es Arbejdet Englænderne holdt paa at Tyskerne paa Værftet. var deres fangeri og at de be kom han a\lid ind OR købte lorskelli5e Varer som han ikke kunde.a i Morup Mølle. Oet hal han gjort siden jeg fik forretningen i 1934 Under Krigen er han bteven Tørvelabrikant og har vistnok tjent en Del Penge og ellerhaanden blev hans ndkøb større navnlig al Spiritus.. Havde de ikke m"oge lokale Kunde" der gerne vilde hove haft lidt mere Vin og liere Cigaretter?. Oe køn appellere til Lar.dsreHen 8a~de han men De ved hvordan Kursen s laar i Øjeblikket Forsvareren troede heller ikke det kunde nytte at Bppellere. KAUNN Sovjetunionens Præsident Gaar Minister Th. Døsslng alne Akkreditiver. Paratyfus Torødal{ de.n piia Grund at A. CHRSTANSEN EfterbetaUng. Landrnæn.. der luhlt oph;ldt derc paa Kommunekonloret Jllll KJ Bede.... modtog der over Mange Tilfælde Sdr. Vej e Pø. Sdr. OmmeEgnen er lorelaldet 5060 Tillælde al Paratylus blandt den danske Be lolkning Det er en Mætkeepidemi SOnl er meget hellig. De angrebne ligger hen i en Des med hej Feber. Hele Familier er angrebet. M.n har endnu ikke lundet Smiltekilden men en Bkspert fra Serum institutet er nu ankommen. Politifuld mægtig suspenderet. ~ kontortiden og Fredag Arbeldernu Hundatrup og ft;!\t Sendag draf; af Kroeo8 Ha.e i V.ir l Salen. Alle R\. t9 er der for med HUl!!tand andre Murernt~ <111 alder samlin~ \Q30 p.' Land Et fotogr Han har gjort lidt Værnemagerl.~uPA ~iltl~ er haudler S0aile~. fi

20 Vesløs ræng""" Viggo P. p e d e r btev Mandag Aften an.igtes lor Med Tyverier. som er.fresterede P. fultæret pa. Tyvetourne En Dag da de to ad forbi en Gaard futlrup ind paa n tog en Del Tøj. et hjem hos Peder opbevaredes paa ~en Dag da de.til ej til Thisted stjal kle ved Østerild saa kom Pedersen ~d ham til Thisted. ~endte Pedersen i r klar over at det han havde halt en han hævdede vde været med til af det. Dommeren til 23. Juli. med min Kone og de Pedersen. de De have lænkt varede Dommeren. i ikke have med amilien ikke klare det offentlige jo Mors. øbing aabnede i lmerlejr i V. J"lby ikal tilbringe en givelier ved SkOV tret:.kejseren al nøk Slluespil efter Vi afsendte Aftes en ny Ræhr modtog Abonnenterne ikke Tirsdagsnumret. OgSS8 denne Pakke var rettidig afsendt. og hvor den e~ gaset hen vides i øjeblikket ikke. V har i Dag sendt en ny Pakke til Ræhr. Anholdelse i 0sterild. Oaar anholdtes Fru Mary Margrethe Nielsen Øslerild. der sigtes for at have angivet Smeden i Østerild til Tyskerne. Han blev ført til Afhøring paa Falsbjerg. Den anholdte bliver i Dag frem stillet i Grundlovsforhør. Jordefærd i Tbisted. Gaar blev Gartner Vilhelm Andersen Thisted begravet under stor Deltagelse. Baaren stod p~a Græsplænen ved Siden al DriVbusene i Andersens Have og ber talte Pastor Holm. Paa Gartnernes Kredslorenings Vegne talte Gartner Hurup der takkede aldøde lor hans Arbejde i Pagels og Slandens nteresse. Paa Vestre Kirkegaard forrettede Pastor Holm Jordpaakastelsen Kontorbestyrer Henry Thomsen overbragte Porsvarsbrødrenes sidste Hilsen og afdødes Broder Handelsgartner Andersen Vejlby bragte Pamiliens Tak til Pølget. Fire Aars Fængsel. Ung SSMand fra Mors Købmand Kai Tot Sagen mod Købmand K Thisted behandledes atter ved Retten i Thisted og. endte med at K fængslet lor 14 Dage. sædet beklædtes af Dom mægtig Hove. Det Sagfører Bjerregaard ket sig tilbage som Kaj Toft og i Stedet fører y depoulsen mødte ved Lrs. J. Ra Entreprenør N. Chr. Oddesund alhørles blev ham betydet at vilde blive sigtet. Det Kaj Toft har solgt de Cigaretter der omt lørste Retsmøde. Hvor længe har hos Købm. Tolf red. _ Del er vel 3 4 skyldes Bekendtskab dømt. Tid. Har De 1944 Ved en Domsmandr.ret i Nykø Cigaretter? bing er den 20 aarige Helge Mag. Ja det kan vist tret: Jeg pr kun nussen idømt 4 Aars Pængsel. Hvor meget ==~~~...;t~rlo~~r nok.

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by Mtr. nr., ejerlav, sogn: I,a, ra41. (i København kvarter) eller (i de sønderjydske lands- _Horsens by dele) bd. og bl. i tingbogen, OS BOSfl art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (udfyldes

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen , 01629.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00 Fredningen vedrører: Skibinge Kirke e Domme la ksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 08-06-1951, 23-06-1952 Kendelser

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

01716.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01716.00. Fredningen vedrører: Hoptrup Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01716.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01716.00. Fredningen vedrører: Hoptrup Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01716.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01716.00 Fredningen vedrører: Hoptrup Kirke e Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 25-09-1951, 26-09-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen.

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen. 01760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01760.00 Frdningn vdrørr: Jungt Kirk Domm Taksati onskomm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 20-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> -( REG. NR../7~o

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk.

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk. ITLITE n l: P på s l us slvn ln, v Mlssn l. s s sn vns- Tl Opløs sns l. v vl. Rn pns.... K K N NÆ T EN l. :,, :,. IN ---- R l p øs llæ,,,,,,, - -,,,, - Tlslnn,, Ul lln: n:.... l.. - - - Pn pn Nv l ( )

Læs mere

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01945.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02 Fredningen vedrører: Skjern Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11.

Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11. TKV K-11 Rettelse nr. 3 side 1. Fordeles som Tjenestekøreplan TKV. Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11. Gyldig fra 23.01.2011 udsendes følgende nye rettelsesblade: 10-15 Gyldig fra 23.01.2011

Læs mere

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01732.05 Afgøreser - Reg'. nr.: 01732.05 Fredningen vedrører: Sigersted Kirke e Domme Taksations kom miss ion en Naturkagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-10-1951, 26-02-1952 Kendeser Dekarationer

Læs mere

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008 Den danske Sang Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Homann, 1924 Arr. or Wind-Band and soloist Arne Dich 2008 I you use this arrangement, lease send a greeting to arne@dichmusik.dk Find more ree arrangements

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

y!fr ~~fr --REG. NRm,,$;Z~ {ljl". I 'I '-' /

y!fr ~~fr --REG. NRm,,$;Z~ {ljl. I 'I '-' / ,e 01574.00 Afgørelser- Reg. nr.: 01574.00 Fredningen vedrører: Gørslev Kirke Domme la ksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 27-04-1951, 08-08-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*.

Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*. Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*. Legelopva rm n ingsøve!se, 1 l-et rnstisn af lsd ikr*pp*n, start fra t*p tiltå, 3] L*t opvarnrr*ing m*d lgb cg te*:po sk!{t 3i Opvar*rnings l-egr D*jang Hockey ag Z*mbie

Læs mere

Et bud på en soldatersalme

Et bud på en soldatersalme Et bud på en soldatersalme Af Holger Lissner Da Per Møller Henriksen skrev til mig og bad mig om at skrive en salme til soldaterne, både de udsendte og dem herhjemme, svarende til Soldatens bøn i salmebogen,

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

01889.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01889.01. Fredningen vedrører: Set. Klemens Kilde. Domme. la ksati onskomm iss ione n.

01889.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01889.01. Fredningen vedrører: Set. Klemens Kilde. Domme. la ksati onskomm iss ione n. 01889.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01889.01 Fredningen vedrører: Set. Klemens Kilde Domme la ksati onskomm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 23-01-1967 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om?

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? Førlæsning / Opgave 1 Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? De to bedragere Der var engang en kejser. Han holdt så meget af smukt, nyt tøj, at han brugte alle sine penge på det.

Læs mere

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25.

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25. 8000 Aarhus C De 25. maj 20LL Plalægig og Byggeri Tekik og Miljø Aarhus Kommue Til orieerig vedr. ejedomme, Åboulevarde 51-53 Ejere af Åboulevarde 51-53 har søg om illadelse il idreig af bolig i ageage

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

A f S 11: r i f t.reg. NR..l(;).tf1.~I3 s~ For at sikre den frie beliggenhed af Arr1ld. som ejer af ejendommen art. nr. 2 Arr11d

A f S 11: r i f t.reg. NR..l(;).tf1.~I3 s~ For at sikre den frie beliggenhed af Arr1ld. som ejer af ejendommen art. nr. 2 Arr11d 02022.03 Afgørelser - Reg. nr.: 02022.03 Fredningen vedrører: Arrild Kirke Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-03-1953, 27-08-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl.

Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl. Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl. Familierne i Randers og Århus blev gennem Røde Kors underrettet om, at deres sønner og pårørende ved blevet dødsdømt ved den tyske standret i Århus og, at de

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Karla og Gert skal på ferie. Kapitel 1. Kapitel 2.

Karla og Gert skal på ferie. Kapitel 1. Kapitel 2. Karla og Gert skal på ferie. To personer ankommer i skib til Mombasa i Kenya. De skal møde en person på Hotel Royal. Her får de udleveret et kort over dele af det centrale Afrika. Kapitel 1. Mig og min

Læs mere

01851.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00. Fredningen vedrører: Arslev Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01851.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00. Fredningen vedrører: Arslev Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01851.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00 Fredningen vedrører: Arslev Kirke Domme Taksatio nskomm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-02-1953 Kendelser Deklarationer e, FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige forhold

Læs mere

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ",'ïrr''ïrll" rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013.

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ,'ïrr''ïrll rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013. Fredag 30 august 2013 Marmrkirken. MMK2-2 Alle værdier er "frit-felt" (krrektin = -6 db) 6' Ër d 970 =(U.9 c l Þ50.> Ê r',n õ '= 30 l< Þ20 ) ' Dagperide LAeq = 67 [dbl \ Aftenperide LAeq = 57 [db] Natpedde

Læs mere

00867.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00867.00. Fredningen vedrører: Marselisborg Træer. Domme. , Taksationskommissionen.

00867.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00867.00. Fredningen vedrører: Marselisborg Træer. Domme. , Taksationskommissionen. I. 00867.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00867.00 Fredningen vedrører: Marselisborg Træer Domme, Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-02-1943 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

AAKIRKEBY KOMMUNE REG. NR.

AAKIRKEBY KOMMUNE REG. NR. 01183.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01183.00 Fredningen vedrører: Almindingen, skovparter, bøgetræer Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 16-11-1948 Kendelser

Læs mere

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time KLASSE : 1a VHG, FORÅR 2013 CP 2x He 1a OC 1a GN 1a 1 fy/c 2.12 bi 2.15 Sa 1.1 DA 1.1 Kunst C WN 1a MN 1a JN 1a OC 1a JN 1a 2 id Id EN 1.1 ma 1.1 Sa 1.1 ma 1.1 CS 2x GN 1a JN 1a He 1a CS 2x 3 MA 2.3 DA

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Kirkegårde. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Kirkegårde. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 03156.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03156.00 Fredningen vedrører: Kirkegårde Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-11-1963 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere