Konjunktur og Arbejdsmarked

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konjunktur og Arbejdsmarked"

Transkript

1 Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen i 2013 Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Overskuddet på handelsbalancen var stort set uændret i december 2013 Lidt højere stigning i forbrugerpriserne i januar Historisk højt salg af personbiler i januar 2014 Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Dansk Arbejdsgiverforening udgav i midten af sidste uge deres arbejdsmarkedsrapport for Rapporten sætter blandt andet fokus på den høje danske jobmobilitet samt antallet af jobåbninger. Det danske arbejdsmarked er kendetegnet ved høj jobomsætning Omkring jobåbninger årligt Rapporten viser, at på trods af den stagnerende samlede beskæftigelse, er det danske arbejdsmarked stadig kendetegnet ved en høj jobomsætning og mange jobåbninger. Efter krisen i 2008 faldt antallet af jobåbninger med 20 pct., fra ca. 1 mio. til ca årlige jobåbninger på det danske arbejdsmarked. En tredjedel af disse jobåbninger besættes af ledige, mens de resterende jobs dækker over lønmodtagere, som skifter fra et job til et andet. Internationalt set er Danmark et af de lande i OECD, som har den højeste jobmobilitet, på trods af faldet siden Højere jobmobilitet i den private sektor end i den offentlige Personer der arbejder i den private sektor er generelt mere tilbøjelige til at skifte job end personer der arbejder i den offentlige sektor. Således er der 20 pct. af privatansatte, som mellem juni 2011 og maj 2012 har skiftet job, mod 17 pct. blandt offentligt ansatte. Den høje jobmobilitet er traditionelt blevet fremhævet som et forhold der er med til at begrænse langtidsledigheden og insider/outsider problematikken på det danske arbejdsmarked. På trods af at mange danskere bliver ledige hver måned, er der i international sammenligning få langtidsledige i Danmark, som følge af, at mange ledige hurtigt kommer tilbage i job. Den høje danske jobmobilitet er med til at gøre Danmark til et af de OECD lande som har den laveste langtidsledighed, vurderer DA. Hele rapporten kan læses her.

2 Boks 1. Om DA s arbejdsmarkedsrapport DA s arbejdsmarkedsrapport 2013 præsenterer nye tal for jobåbninger på det danske arbejdsmarked. Beregningerne bygger på oplysninger fra eindkomstregistret. Med registret kan man belyse jobskift på et meget detaljeret niveau, herunder skift fra måned til måned, for samtlige lønmodtagere, hvilket ikke tidligere har været muligt. Det er bl.a. også blevet muligt at få et bedre indblik i nyansatte i kortere ansættelsesforhold. De skift mellem job er opgjort ved for hver måned at undersøge, hvor mange lønmodtagere, der har skiftet arbejdsplads. Skift mellem to arbejdspladser inden for samme virksomhed, der hverken indebærer en ny arbejdsfunktion eller arbejdskommune er ikke en del af jobskiftene i denne opgørelse. Når man tidligere har opgjort antallet af jobåbninger, har især opgørelser på baggrund af AKU været fremtrædende. Aftale om nye overenskomster i industrien Aftalen omfatter medarbejdere Søndag d. 9. februar 2014 indgik CO-industri og DI en aftale om nye treårige overenskomster på industriens område. De treårige overenskomster vil gælde fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017 og dækker ca medarbejdere fordelt på ca virksomheder. Aftalen om overenskomsterne i industrien er den første i rækken af aftaler, som sammen skal forny overenskomsterne på det private arbejdsmarked under DA/LO-området. Hovedelementerne i aftalen er: Mulighed for en ekstra uges uddannelse ved afskedigelse Arbejdsgivers bidrag til pension under barselsorlov forhøjes Medarbejdere får mulighed for en ekstra uges uddannelse i forbindelse med afskedigelse med støtte fra Industriens Kompetenceudviklingsfond. Anciennitetskrav for uddannelse, der er støttet af Industriens Kompetencefond, sænkes fra 9 måneder til 6 måneder. Mulighed for støtte fra Industriens Kompetencefond til danskuddannelse af voksenlærlinge. For medarbejdere, der arbejder på skiftehold, vil skifteholdstillæg indgå i beregningerne af den løn, der ydes kompensation for i forbindelse med selvvalgt uddannelse. Der indføres mulighed for at aftale funktionsløn på TL-området. I funktionæroverenskomsten udvides dækningsområdet på TLdelen til at omfatte professionsbacheloruddannelser og diplomuddannelser på det tekniske område. Arbejdsgivers bidrag til pension under barselsorlov forhøjes fra 7 kr. pr. time til 8,50 kr. pr. time med virkning fra 1. juli Forældreorloven med løn forlænges fra 11 uger til 13 uger, hvoraf hver af forældrene har ret til at holde 5 uger, og de resterende 3 ugers orlov ydes enten til den ene eller anden forælder. Forældre af samme køn sikres lige adgang til forældreorlov. Loftet for løn under forældreorlov forhøjes fra 140 kr. til 145 kr. Virksomheden og medarbejderrepræsentanter kan bede organisationerne om bistand til lokale drøftelser af fleksibilitet, herunder brug af vikarer, etablering af varierende ugentlig arbejdstid, indgåelse af overenskomstfravigende aftaler mv. I forbindelse med brug af vikarer kan virksomhedens tillidsrepræsentant få oplyst, hvilke lokalaftaler og kutymer, som virk-

3 somheden har meddelt vikarbureauet, skal overholdes for de arbejdsfunktioner, vikarerne udfører på virksomheden Der etableres et fælles udvalgsarbejde, der skal afklare mulighederne for at lette administrative byrder i forbindelse med ferie og feriefridage. Medarbejderne får i forbindelse med afskedigelse mulighed for to timers frihed til at mødes med deres A-kasse. Satser for mindstebetaling og bidrag til Fritvalgs Lønkontoen forhøjes. Satser for genetillæg og for lærlinge og elever reguleres. Forhøjet sats for mindsteløn og bidrag til Fritvalgs Lønkontoen Aftalen skal ifølge CO og DI sikre bedre vilkår for industriens lønmodtagere samtidig med, at konkurrenceevnen skal forbedres for virksomhederne. Forliget om de treårige nye overenskomster mellem DI og CO kan læses på DI s hjemmeside her. Ugens tendens: Rekordoverskud på betalingsbalancen i 2013 Betalingsbalanceoverskud på 9,4 mia. kr. Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster var i december 2013 på 9,4 mia. kr. Dermed er overskuddet 4,6 mia. kr. større i forhold til samme måned året før, jf. figur 1. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Betalingsbalanceoverskuddet for hele 2013 var på 133,9 mia. kr., hvilket er 24,7 mia. kr. højere end i Det høje overskud i 2013 kan forklares ved en stigning i overskuddet på løn- og formueindkomst på 15,7 mia. kr. samt en stigning i overskuddet på varer og tjenester på hhv. 2,1 mia. kr. og 9,6 mia. kr. Underskuddet på løbende overførsler steg med 2,3 mia. kr. Betalingsbalancens løbende poster opgøres på baggrund af bl.a. handelsbalancen, EU-overførsler, ulandshjælp og renteudgifter/indtægter og øvrige transfereringer til og fra udlandet. Figur gav rekordoverskud på betalingsbalancen Mia. kr. 25 Mia. kr Anm.: Udviklingen i betalingsbalancens løbende poster, mia. kr., januar 2008 december 2013.

4 Handelsoverskud på 5,5 mia. kr. Overskuddet på handelsbalancen var på 5,5 mia. kr. i december 2013, når der korrigeres for sæsonudsving, jf. figur A bagerst i publikationen. Danmark importerede i december for ca. 45,9 mia. kr., mens eksporten udgjorde ca. 51,4 mia. kr. Dermed var den samlede eksport stort set uændret, mens importen steg svagt med 0,9 pct. fra november til december. Stigning i eksport til Storbritannien, men fald til Tyskland Fra 3. til 4. kvartal steg eksporten til Storbritannien med 11,0 pct., hvilket primært kan forklares ved et øget salg af vindmølledele. I samme periode faldt eksporten til Tyskland med 4,5 pct. Faldet i eksporten til Tyskland kan tilskrives fald i eksport af en række varer, men skyldtes primært et fald i eksport af råolie. Eksporten til Tyskland er dog steget 15,0 pct. sammenlignet med 4. kvartal 2012.

5 Tal om konjunktur og arbejdsmarked Andre tendenser De vigtigste nøgletal Niveau* Ændr.** Periode Kvartalsvis økonomisk vækst 0,4 3. kvt. 13 Handelsbalance (mio. kr.) dec-13 Inflation 1,0 jan-14 Figur A. Overskuddet på handelsbalancen var stort set uændret i december 2013 Årlig lønstigningstakt 1) 1,6 3. kvt. 13 Antal ledige dec-13 Ledighedsprocent 5,6 dec-13 Beskæftigelse (1.000 pers.) 2) kvt. 13 * Inflation og Årlig lønstigningstakt er faktiske tal, mens de øvrige tal er sæsonkorrigerede. ** For de faktiske tal er ændringen beregnet ift. samme periode sidste år, mens ændringen for de sæsonkorrigerede tal er beregnet ift. forrige periode. 1) På DA-området. 2) På baggrund af nationalregnskabet. Kilde: Danmarks Statistik og DA. Konjunkturindikatorer Forventninger til næste kvartal Niveau Ændr. Periode Varslede fyringer 703 jan-14 *Danmarks Statistik offentliggør ikke sæsonkorrigerede tal for detailhandlen, derfor benyttes det u korrigerede tal. Anm.: Ændringen i varslede fyringer er beregnet ift. samme måned sidste år. Kilde: Danmarks Statistik og Jobindsats.dk. Beskæftigelsespolitiske ordninger -- sæsonkorrigeret -- - Industri 13 jan-14 - Bygge og anlæg -5 jan-14 - Servicesektoren 9 jan-14 - Detailhandlen* 3 jan faktiske tal -- Niveau Ændr.* Periode -- sæsonkorrigeret -- Nettoledige dec-13 - Dagpengemodtagere dec-13 - Kontanthjælpsmodtagere dec-13 Aktiverede dec-13 - Dagpengemodtagere dec-13 - Kontanthjælpsmodtagere dec-13 Bruttoledighed dec faktiske tal -- Ikke arb.parate kth dec-13 Revalidering dec-13 Forrevalidering dec-13 Sygedagpenge dec-13 Ressourceforløb dec-13 Ledighedsydelse dec-13 Fleksjob dec-13 Anm.: Udviklingen i eksport, import og handelsbalance (ekskl. skibe mv., sæsonkorrigeret), januar december Figur B. Lidt højere stigning i forbrugerpriserne i januar Anm.: Forbrugerprisindeks, stigning i pct. i forhold til samme måned sidste år, jan jan Figur C. Historisk højt salg af personbiler i januar 2014 Førtidspension jan-14 Efterløn 1) nov-13 *For de faktiske tal er ændringen beregnet ift. samme periode sidste år, mens ændringen for de sæsonkorrigerede tal er beregnet ift. forrige måned. 1) Antallet af efterlønsmodtagere er berørte, mens antallet af personer på de øvrige ordninger er fuldtidspersoner. Kilde: Sæsonkorrigerede tal: Statistikbanken. Faktiske tal: Jobindsats.dk og Arbejdsmarkedsstyrelsen. Anm.: Nyregistrerede motorkøretøjer, personbiler i alt, sæsonkorrigeret.

4. Høj dansk jobmobilitet

4. Høj dansk jobmobilitet 4. Høj dansk jobmobilitet 4.1 Sammenfatning 17 4.2 Mere end 8. får nyt job hvert år 19 4.3 Hvad kendetegner lønmodtagernes mobilitet? 115 4.4 Jobmobilitet i internationalt perspektiv 132 Bilag 4.1 Nye

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal og diagrammer

Arbejdsmarkedet i tal og diagrammer 20 05 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Arbejdsmarkedet i tal og diagrammer 6.1 Organisationerne på arbejdsmarkedet... side 169 6.2 Aftaler på DA/LO-området... side 175 6.3 Løn og indkomst... side 184 6.4 Arbejdsstyrke

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Kapitel 1 1 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 I tabeller

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Marts 213 Vækstplan DK teknisk baggrundsrapport Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Det samfundsøkonomiske forløb frem til 22... 3 1.1 Forløbet i hovedtræk... 3

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2014 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Kommunebeskrivelse Odder Kommune

Kommunebeskrivelse Odder Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Odder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR ODDER... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I ODDER... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

En analyse af dagpengesystemets dækning

En analyse af dagpengesystemets dækning 'DJSHQJHV\VWHPHW En analyse af dagpengesystemets dækning Januar 2006 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH.DSLWHO,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ 1.1. Indledning... 3 1.2 Sammenfatning... 3.DSLWHO'DJSHQJHQHVN EHNUDIW.DSLWHO.RPSHQVDWLRQVJUDGHUQHLGDJSHQJHV\VWHPHW

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

Kommunebeskrivelse Herning Kommune

Kommunebeskrivelse Herning Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Herning Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR HERNING... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I HERNING... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 3 1.1 Arbejdsmarkedskommissionens opgave... 3 1.2 Beskæftigelsesudsigterne

Læs mere

Kommunebeskrivelse Favrskov Kommune

Kommunebeskrivelse Favrskov Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Favrskov Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR FAVRSKOV... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I FAVRSKOV... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Konvergensprogram. Danmark 2014

Konvergensprogram. Danmark 2014 Konvergensprogram Danmark 2014 April 2014 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020... 3 1.2 Mål og strategi frem mod 2020... 5 2. Det samfundsøkonomiske

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere