rr "/5. 2-,,o9 fnde f B'LRDEI : ELODDIQYPFENDf Kl'?iMi.l VCLDCGDIJMHID, S[]L_SF3RJ-, rnl-ilrvifwol'4,['1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "rr "/5. 2-,,o9 fnde f B'LRDEI : ELODDIQYPFENDf Kl'?iMi.l VCLDCGDIJMHID, S[]L_SF3RJ-, rnl-ilrvifwol'4,['1"

Transkript

1 rr "/5. 2-,,o9 fnde f B'LRDEI : ELODDIQYPFENDf Kl'?iMi.l VCLDCGDIJMHID, S[]L_SF3RJ-, rnl-ilrvifwol'4,['1.

2 2. NYT R.sDAKTioxsLornrE! i- rt gl rngtt Der er sket meget, siden vi I februar udsendte d.et forste nummer af vores sensationelle skoleblad. rr Rap 'i De f l este t ing er sket indenf or d"en sid-ste maned. F. eks. er vi 1 ige flyttet ned i det gamle formningsdepot vd. indgangen tif klubb no Nu behoves vi ikke flytte rundt over hele skolen hves gang vi holder et s Akald.t "mode ", Vores Rap-kasse eiler postkasse, som nogen kalder den, er ikke blevet flyttet nogen sted r r os orn det sker, aner j eg lkke, Ved det sidste mode vi holdt, diskuterede vi ganske grundigt. Det al j erne i d enne d.iskus s ion vil j eg ikke komme narmere ind- p&, men resultaterne var nok vard at vide noget om. Forst og fremmest har vi f &et en ny red.aktionschef, som folge af at Lars Petter Nielsen sogte sin afsked.. Den nye red aktionschef blev Iviaria Sparle fra I real. Vi har ogsa faet det ordnet sadan, at alt det pjat med at alle skulle vare red.aktor af en elier anden sl ags er af skaf fet _f ordl visse personer heklagede siq ovetrrat Ce aldrig har skrevet noget on det de skulle. 3e nu er der kun to sorn er redaktor r- nemlig ehe.freoaktoren og red.aktionschefen. Vi andre er nu almindelige journalister som bare skriver, det de finder ud af. Det var faktisk det sidste DX r selfolgellg er der ogsa sket en masse smatlng, men det er ikke noget sarligt. SPARK SELV! Jeg vil gerne glve,og elever et lille br5.de larere spark bagi t for det lader tii at mange elever og larere er ligeglad-e med at d.er overhovedet eks lsterer et skoleblad, og hvis I (lasernee)l 3er s&dan, sa er der snart ikke noget skoleblad mere. Jeg vedgod.t, at nange synes r at "RaP" er kedeligr men ieg vil bare sige Jer, mi-ne kare lasere, st et skolebl ad. ald.rig kan bl ive god t t hvis det er redaktlonenr som skal lave d,et hele. Det eneste vi mangler r for at vores skolebladskal blive fuldendt t er indleg og den slags fra ier. I m& jo ogs& huske PAr at RaP-kassen ikke er sat op for, 8t man skal putte gammelt viskelad"er og karamelpapir ir men til jeres!! ind"lag og hvad. 1nu ellers kan f ind.e p&. Jeg heber r at I efter at have last detteher vil v ere lidt bedtil at skrive indlag, sa vi kan fe et godt skoleblad ud. af RaP. R.s.c. l?ees*.\mlsc[.4 drt.' [r-q- A4 lrrra)rtl rrr-ljengode K{P. TLE 3{ toor

3 3. WWWWWWMWWWWW WW%MffiWWWWWW I DETrE rntereview U.DTRLETa ufeja,ere rnirug 36Q6 \JSEIU SiCr Oyvl.,GL, Q. trhj^e:srnle!(jcpq.e rnhqraley glavidsotrue,ra" ql6. gvfgaoet. uu kom trertir i L973 fra Asscrls Hvordan var det at komme hertil- rog trvad var grundene til, dt du kom? Grunden til at jeg sagte herned var r at overbygningen i As s ens j o forsvandt r og da jeg gerne vil undervise i fysik, mitte jee ssge et sted tren, hwor der var overbygllirg, og sa sogte Jee her til Mariager Skole, fordi det var stdan ligetil. Sonne Ctrristensen var rejst, s3 de mangl-ede en fys iklarer. Er der nogen forskel pa at vere hrer og at vare i Assens; er der et bedre klima her, ller er det det samo ven. Det er en and, tror ieg. Alts5, der er jo p& enhver arbejdsplads men"nesker, der er mere pf;. bsl-ge l:engde end andre ; men en o p- me? Det er anderledes at vare her i og med, dt skolen er starrer o det er selvfslgelig sveerere at overskue en stor skol.e end en lille skole; men jeg synes ikke, skolen er s3, stor, at det virker generende. Jeg synes, den trar en god starrelses cd. Joo elewer er en god starrelse r o den skul l e he ls t ikke bl ive starre. Hwordan er kl-imaet mellem larerne? Klimaet mellem larerne er i mine ojne godt. Selvfolgelie vil der jo altid, hvor der er mennesker sammen, v re forskellige men opfattelser; det er da min mening, of vi- respekterer hinandens forskelligartede opfattelser. Jeg har ladet mig fortelle, at man pa larerverelset sidder ordnet efter politisk overbevisning. Er det rigt igt? Nej, Nej, altsf', det er tren i sko- ' ',0,,",',.r.",,1;tf''it',r'ttlu;-;,,'-',,,,,,,. deling tror ieg ikke, marl kan ba-ie om. For eksempel sidder der ved mit bord to modpolern fremskridtsog nog1e, der stemmer pi partifolk venstresocialisterne, kunne jeg forestille mig, e1ler i hvert fald S.F. Hvordan er dit indtryk af klimaet rnellem larerne og eleverne? NAr man tager i betragtning, &t der p5 mange skol.er er nogle firtrtastisk store dicipli-narproblerner,

4 {. synes jeg, dt Mariager Skole pl I-andsbasis vel- nok ml betragtes pt som noget af cn oase, forstdet den m5de t dt der faktisk ikke er probl-emer nogle rigtigt alvorlige Lrerl som man kender til- andre steder. Stort se t mener J eg, at fo.rholdet mellem l-ererrre og eleverrre er godt; men derfor kan der jo godt verc nogl-e af e leverllr r der syng s, at f orho l-dene pt' sko 1en er ut5lelige set fra deres synspunkt. Hvordan mener du fortroldene er med henbl-ik pe' underwisningslokaler? Som fysikl-arer synes Jcg, det p& &t man for sl"n wis er ergerligt, at spare pengc har inddraget den ene hal-vdel af de oprindeligt to fysiklokaler til biologiunderwisning. Ikke at Jeg mener der ikke rnen skal vare et biologilokale; den nuv rende ordning med et halvt biologilokal-e og et hal-wt fysiklokale kan vist kun tilfredsstille de bevilgende myndigheder. f den forbindelse vil jeg godt lige sig:c r at jeg sjrnes ikke, vi bruger ret mange penge pa Mariager Skole og i det l.etre taget til skolevasenet trer i kommunen'; men det skyldes jo nok t?t kommunen ikke er ret stor, og at man pr. skatteyder ikke former at yde det, der mtske var snskeligt. Rengoringen trer pl stedet er jo et efterhenden meget omdiskuteret emrre. Har du ogsl nogle kommentarer tit- den? Jeg vil gerne udtrykke en vis forund,ring over, dt det socialdemo kratiske bystyre her i kornmunen af kan acceptere en forringelse wel nok de lavest lsnnedes k8.rr og jeg synes aerlig talt, at de socialdemokrat i ske byr5dsmedlemmer pa dette, skylder os en forklaring wel nok iser dem der s idder i skohvad ang&r selve rennomiudvalget. at r.nan gsringen har ieg forstaet, dt Abenbart hylder det Princip, der hvor der svines mest, bliwer der gjart rnindst rent, det vare hvor der aldrig sig i slsjdsalen, gjort ren!' uren ogst i gymbliver Jeg trar hsrt, at der nastiksalen. her kun skal va-skes gulv een gang orn Aret. Se kan ruan jo selvfolge1ig udst;-re e1e\-errle med fluesmakkere. \Ar de sa ser mider og bil1er og alt sadan noget, sa kan de jo rende rundt o g klaske dem. Det ogst en form for er naturligvis motlon. For at komme lidt p5. afstand af skolen, hvad var st. grunden ti1t at du kobte din motorcykle? Det var fordi jeg ikke havde r3.a Det er sare til at have to bil r. enkelt. Og s3' fordi ieg godt kan lide at kare pa motorcykle. Jeg flere motorcykler har haft indtil og scootere, to scootere C og to rno- {" n'*sc.\\"-s si&e- to )

5 5. 935U951:5{!5!91 Ivlari-ager Se j lklub har i 6.r eksisteret i f ire 6.r. I d.e sid.ste par Ar har ktubben haft en stor fremgang i bade aktivitet og nedlemstal. Du har sansynligvis set optimistjollerne sejle ud af havnen p6. vej til kapsejlad.sban r r enten til trenlng eller til kapsejlads hvor det virkelig gaelder noget.du har n&ske ogsa gesket at du selv sad ved ror t rmen det er blevet ved onsket. Det er slet iklre svart at blive akippnr i en optinistjolle.du skal bare neld.e Aig ind i sejlklubben. Det koster 7okr. om &ret og det eneste du sral kunne i forvejen er at svomne mindst loocmeter.det er en ford.el at have en redningsvest se1v, men det er ogsa muligt at lane sig f rem i du f Ar nemlig i t<re lov ti 1 at sejle uden vest! Der tranes en gang om ugen. PA land f 6.r clu i grove trak at vld e hvordan baden skal sejlesr og n6.r d.u sejler r der alt id en storre bad med" en nere erfaren sej1er onbord., d.er kan undervise og hjalpe dig,hvis der skulle ske noget. Klubben har 4 optimistjoller du kan 16.ne. Da der j o ikke er en bed til a1le med-lemmernergar man to eller tre mand. sammen om en bed og skiftes til at sejle i den. Ivian kan alts& lane en bed i klubben, men da der j o kun er f ire, er det begrenset rhvor mange med lemm.er d.er kan optage 9 hvi s d-e virke I ig skal fa sejlet noget. Derfor er det en fordel selv at have en bed.. En optimistjolle behover slet ikke at vare dyr.en ny jolle af gfasfiber ko ster 27 ookr., men d"en skal j o ikke nodvendigvis vape nyiog en brugt kan man fe for 5ookr. og opefte r. Ivian. larer ret hurtigt at manovrere med sin optimistrnen at komme ti1 at gi rietig stnrkt kr.aver megen tran- ing'

6 6. I',ir rnan kan sejle sin. optimist bare nogenl.unde, kan man begynde at kapse j I e. Nok vinder man ikke de forst- gang.rmen man lerer fantastisk meqo t ved at konkurere ned. mere d-rev n,. seilere. La optimisten er meget Ii1le er det let at transportere den ps tag-,:t r'f en bilrsi man kan tage den med n',i S orlnsrferie el L.er ko.nrne t i I l.:apse,jlad s":r' i andre byer. Nir nan er blevet I> 5r er der en rege I, sorn siger at man ikke mri se j - ]e kapsejlads i optimistjolle mere, men s&. kan man skifte ti1 mange forske 1 1 ige andre j o1 le typer. Hvis man stadig vil sejle aleneer en OKjolle god at fortsatte irmen hvis man dreimod vil til at sejle Senrnen med en kammerat kan man valfre en Pirat j oll e e ller en Flipper- ;ioll-e. iuiariaser Sejlklub ejer endnu ingen af de to ioll.etynerrmen der er fire rne d - lertt'''er r som har pirati ol -Ler og to.der har flippere. flipneren er en meget levende jo1- -i e;at sejle hvorimod piraten er rner.i stabil. \r: r'1' s har 1o*2 se ji og har derfor ircj e n en spi l er pa 9*2. Det der giver for:skel1en i sejlegenskaberne er at flipperen har en flad stavn og kun vejer 72k9. ob at piraten har en si'jcls strcvn og ve,,ier 2ookg. ucb sei ler selv piratjolle og kan 'i'.'d sikkerhed sige sl hvis man kan sr.:iie c,ptimisten haderligt varer r:':+" iktte lanr,.e ittden man k,an sejie nilafen,det sbmn'e geider fripnerien rren hqr krrves <ier en fid.t storre kropsva?gt for at kunne holde jollen pi benene i h{rdt vjer. Optimistjolle T eknis ke data: Lengde 2,30 nlr' Bredde 1,14 mlr' Masteholde 2,3) rttlt. L'agt uden rih, st'erd, rot j5 Ag Sejlareal 3,5 ffi2 Piratj o1 1e Teknishc data: Lengdc Brcdde Scjlarcal Vegt C $o'\ssjtk$ 5,00 mlr. 1,61 mlr. 10 n2 tzo kg $ si.l.e- 8.)

7 KOMMUMEffi$ LEDE&'3 ge M KOMEDAE.O'O?. Vi sender resulotioner, n&r man vil pille ved. vore egne Ion-kroner. Vi reagerer ikke, nar skolens lavtlonnede de usynlige medarbe jdere, rengoringsd amerne r presses end.nu h&rdere - og tll en ganske anden timelon. Vi onsker kontanter for vor indsats hvor er solid.ariteten med rengoringsdamerne, koll eger? Skulle vi starte en dlalog? Hvor lange f ind.er vl os i kommunens d.ispositioner m. h.t. rengoringen af damern sr elevernes og vor egen arbejdsplad.s - rene ord. og for pengene. rent bord II I P. S. C. Forslag fra RAP z AngS.end.e rengoring p& skolen mener vi f s1gende. Larerne bor vise d.eres solidaritet ved at msd.e op om morgenen og assistere rengoringsd-amerne med rengcrringen. Red.aktionen kan levend.e forestille sig hvcdan det vil tage sig ud. nar Sond,ergerd. g&r igang med lofterne, mens Per swaber gulve. Vagn Andreasen tager sig af cigaretskoderne p& lokummerne. BrunsgArd. har tilbud.t s ig som gulvswaber, id et han l iggend.e pa gulvet, i f srt TarzanmAtte p& brystet, skal trakkes efter Per i en snor. Dette skulle have en rengorende virkning ( pa gulvene ). Eleverne kan s elvf olgel ig ikke bland.e s ig i forholdene pa larervarelset, men n&r lugten breder sig til oml i ggend e lokalitet rr mener vi at larerne som et led. i deres solis& d.aritet, og f ord i man ikke kan titbyd e nogen erhvervs- sygdomsfremkalend-e arbe jdsbetingelser, ogsa bsr rengore d-ette * iu og Ivi.

8 8. ( {o.tea* $.0. s.fe 6 ) fndtil videre har klubhen ikke haft noget klubhusrmen i Ar er der blevet bygqet et for enden af kulkajen. Ved kl-ubhuset bliver der ogs8. slabested sa badene kan sattes i vandet d.er. lars. Smedemester. ut. vand-og gasmest t1f.(08) >+ ro L1 l-ttojd B'ondt Hvis d-u er intreseret i at med.l em af kl ubben e ller vil d.u vide mere om den kan du henvende dig til mig. Lars Petter Nie lsen IfIa. ell er bl rve K. Vartrnand Astergade I4AREN 3tHL - t4cnfej<+lrre - Torzv*q I4AR/'AOgQ. fury. - H. MAI?KUgEl.l OsrercaaDg - \ Tery l,4,4nd / vr sra 3J,, scs llrd Dni* '' SA lqfi/le/ \.l?zr rtla,qtr.t - HAre-tA6' A- K,flqTSBSGMI Mar\er T1.F. 5A to6q futv Tll. t08) frtariager C HEVreO/V,,fErEV/CE /-t {illj / /\A A nu H,U /7P DSE N scmarrncgn - 'l f a r...$,( \ Rflic TIL: jrred erik L/s MarJ-ager: 5rl015 Johan sen tcdjndrhlirq I t.o pc.l os fto.rve, TLtr Hla.*orer stt 11:!

9 g. ffiomkummehge ffi Sorn f sikkert trusker, var dcr i forrige n:ummcr Gra konkurrcrrg cl sort gik ud pt at findc' narrnct pt Gn by llvori nogl-e motorcyklister startede som deltagcre i et vaddelsb. ti fik kun otte losninger p5. opgavenir sksnt vi havde vcntet at fa hrlvtreds. Dette aflioldt o s dog ikke fna at udtrakke to vindere, som iovri'gt blev. HclLe Ssndsrgaard, 4.b og Jyt tc. Ssrens sn r. 4. b. De to rrindere bar hverr f&ct fem eo1a" cr. Vi 11ar igennem en de 1 modtagrre las erbreve erf are t, at sa godt som allc erko lens trgange ggrne wi1 kunne deltagc i Gll i<onkurrenc. Vi har derfor i dette nummer lavct cn konkurrcncc trvori al-lc skolens Ergange kan deltage ' Det gelder om at finde st mangc ord som muligt der rim'er pt Rap, we-l lt narkc betydende danske ord. Lss:rr.fngen lagges i postkassen eller afleveres til- en medarb'c'jder t redaktionen. Lssningen skal dkrives p& nedensttende kuponr ob vcdkommende der finder de fleste rimende ord vil fa tildelt cn premie. Lssnings-kupon Narrn og klasse! Losning: Tndsend.es senest d_. Itr/5 oaaaa -':' ata a a a a ' ' :' ' ' :':':' aaa :':' a a aa a :' _' ' a a a a

10 '-' (*o"tso\ tr) $"o. sl.\t 10. torcykl-er, hen?ro ldswi s en AJS og en Harley Davidson fra 1927, beggc 35o em3. Harley Davidsonen rnen s5 kunne ksre 6o kn/timeni stod der ogs& meterlange flammer ud af udstodningsroret. Interview MBL Fotorepotage - BS Vi har 1 d,enne n&ned nodtaget mange laserbreve. En meget stor d.el af d.isse er enten underskrevet med, sporgsmalstegn eller barer overhovededet ingen underskrift. Derfor gor vi lgen opmarksom PA: InIet_btey kgg_bgingeg-i BAP-me9: mlndge leegktlgggg Eg.n9gr- skglgglgns HEl at fa klassevmelserne vinduer og spare en da kunne m5. vrcgge.man sived. at d-er ikke masse olie ver sa nneget varme ud. af utatte vind.uer. Det er ogs6. meget imiterende en hel tine rnar man skal koncentrere sig om et reg-; nestykke, ai hsre pa, fra klassen pa d-en ene sid.e, talen fra en tysk film og Cen anden side et engelsk band.man kan ikke skrue ret hojt f or det kan hores vidt og bred.t Hvad. med isoleret bed.re,b5.d.e omkring. d I ser ned"e fra s1o j d.l.okalet er et galt r sto j en derned-e fra kan hsres over hele skolerl. Den stsj genered-e EeJ RAP. Jeres blad. er udnarket. Jeg har et problenr som f kan hjalpe nig og mange andre med. Jeg synes splsetiden er for kort. Min klasse er vandreklasse r ob inden vi nar hen til det klasse\rarelse: vi skal spise I t er der gaet et god.t stykke t id. JeB hi.ber at I forlanger splsetid.en med. tre minuter. Drovtyg6seren. Kare Drovtygger. er utvlvlsomt f or kort t et er d et f orkerte sted" d-u har henvendt dig med d-it problerl. RAP kan ikke forlange spisetiden. Ptsv i elevr&d.et. Spisetid.en men d IVIBL Kare Stojgenerede. Jeg er helt enig med dig i at skolen nasten ligner en si nmen Rap kan ikke gore noget ved det sa jeg kan d.esvame kun henvise dig til elevr&det. "'lars

11 11. KViu.lDE,sF\ct *'{,?,4 f kvind earet I97, krrnne d et \Bre interessant at se lid.t pa, hvadd er i skolen er med til at opretholde 1)kr*.diskriminati,onen. Selv om skolen p5. nogle purrkter har gj ort fremskrid.t, f. eks. ved- at d.rengene far und.ervisnirrg i husgerning og h8.nd.arbejde og pigerne i slojd, er der end.nu omr6.d.er, hvor d.et star d6.rligt til-. I skoleboger, som stad.ig bruges i vid udstrakni-ng, kan man lase 2)""mangt og meget, som viser en aktionm opfattelse af ksnsrollerne: Mor passer huset, f ar er pa arbejde, pigen leger med sin d-ukke og d-rengen med sit el ektriske tog. Ganske vist er det sa.:rd-t, at d.e fleste msdre passer huset, men d.et bare sd.dan, at 6o% af d.em santid.ig har erhvervsarbejde ud.en for hjemmet. De har altsa to stillinger. Pigerne beskrives som huslige d.yd.smonstre, sod.e og passive r og der st5.r gennemgaende ]mn halvb s& meget om d-em som om drengen. Drengene d erimod. er nod-ige, aktive og ud-f orer spand.end e ting og eksperimenter. Ser man billeder af ho jtud.d.anned.e mennesker som f. eks. 1ager, jurister eiler vid.enskabsrnrend., er r:res t en ud en und t age l s e naend-. f Verner Ssrensens: Skriv rigtigt (c;eflerup, 196Z) hedder et afsnit trerhverv f or pigerne ". Det lyder i sin helhed-: " Barneplejerske, bornehavelarerind.e, bibliotekar, d.anselmerind.e, d-amefrisor, d-arneskrredd-erind.e, gangpige r eksped"itric r j ord emod-er., husassistent, kontorist, kahfbs jomfru, massose, lmerind.e t syerske, sygeplejerske, steward.esse r okonoma, telef onistind.ell Vars&god og spis r. piger.!! S6.d.an noget er bri.de,)ioaoktrine. ring og konsd.iskrinination. Ikke ford.i alle d.e nrevnte erhverv ikke er samfundsgarnelige og -nsd.vend-ige og nogle af d-em ogsa menneskeligt neningsfuld e, der sear bare ikke noget o0r at piger ogsa kan blive hand.vrerkere, arkitekt r r ingeniorer, lager, tand-lag r r iurister o. S. V. Det kan d.e f aktisk r og d.er f indes jo d"a ogse et par stykker rundt oo r der er d.et. Hvad ern3er og intelligens ang6.r r r der ingen f orskel p6. d.e to ksn. Det er oven i ksbet vid.enskabeligt bevist. Den kamp, d-er i d.isse Ar fsres af kvind.er i marlge land e for at opnd. en reel lighed. mellem mand og kvinde, na ogi:ia vi piger vetre med i. Vi ndl gore os klart, hvad politik er r og nar vi bliver gamle nok, m& vi ga aktivt ind i det. Politik er beslutningerne orrr r hvord-an vores samfund skal ind"rettes r ob hvord.an d.et skal handle over for andre samfund. Og da samfundet best6.r af mind st lige sa mange kvind-er som rnrend, burd-e der f. eks. vare 5o% kvinder i folketinget i stedet for I5%. Ogs6. alle andre sted-er, hvor d.er tages beslutninger, som har betyd.ning f or bad.e nredg og kvind ers tilvarelse, slmlle d.et rrere et samarbejd.e mellem nrend- og kvind_er. Vi tranger i meget haj grad til, at kvind-erne er med til at tage be-

12 12. slutningerne. For selvom mrends og kvind-ers e\mer og intelligens er lige gode r r d-er al1igevel PF mange m6.der forskel pa d-eres sertil tilvaerelsen' pre.g og instilling Hvor maenciene gro f i; s agt elr inst i l= let p5. effektivitet ud-en hensyn tii d-e menneskelige ornkostni-ng r r som f. eks. forurening og helbredsodel,reggende arbe j d.e, tror i eg, at kvlnder har mere tilb oielighed- til at satte mennesket i centrum. Formi.let med alt, hvad, vi gar og laver het p5. Jord.en, skulle j o veere at give alle menne sker et s5. god-t og lykkeiigt liv som muligt. En ballance mellem effektivitet og menneskermd-ige levevilkar ma vdre m6.1et. Det indbef atter ogsa, at d-e rigd.omme, som f indes i naturen og de rigdomme, som mennesker skaber ved d-eres arbejd-e, ikke salnl-es hos nogle fa mennesker r men at d.isse rigd"omrne fordeles mere retfrerdigt. Ge a1ts6. ind i Politik, Piger! -31iv politisk bevid-ste! Skaf i er viden og indblik i r hvad d-er f oregir i jeres eget og and-re samfund-. Lces aviser rd.er el? uafhengige af Fe i er s6. god en udpartipolitik. dannelse som muligt. Y::r solid ariske med. and-re kvinder; vi skal ikke konlcurrere med hinand-en, men arb e j Ce sammen for en bedre verden. OPdrr-"g j eres frerntid-ige born, sa pigen og d-renge har sarrne pligter og rettigheder. Arbeid ogsi. pa at beft' fri mendene f or d-en unclertrykkelse r ce licer under. nqxiu 3. trbemmedord- forklaring sagtt i til tr' Kvin- Konsd.iskrimination: Forskelsbehandling af kvinder og nrend. Reakt ionar :. Fremskridtsf iend't1ig ' Indoktrinering: Indgivelse af bestemte rneninger. Man bl iver aicr ig f or garnme I und-tagen til at lare hvis man er teenager.,t %.,F b I ) 0 VILLE N.U vf*,ev ir<,g.ppel gk/t\)t,-t.iqm VI VAR TTE.QE L Ar TE6NE *T=.R. I 1}rE1- BLADp-'i-. {.*b

13 13. ET MORD ved. Christi-an lvlikkelsen. En mork rep;nf uld- af ten kom f nr Ves bergarcl h jem f ra julelndkob i den s tore by. Da hun d.re j ed e ind ad d-en vi"llave j, hun boede PA, sa hun en rod og sort Opelrekord Lloo holde uden for sit hus. Der sad en hoj lysharet mand-sperson i den og hold.t motoren l gang. Ham havde hun ald.rig far set! Just da hun korte ind i ind.korsel h r tud ed.e manden i bilen med- horne t. Et vlndue pa f ors te sal blev sm:ekket op r en and.en mand. kravlede ud af vind"uet og lob ned til den holdende bil. Denne startede og ksrte i en vj-s fart hen ad. den svagt oplyste villavej ' Mand.en, der kom ud. af vinduet, var ikke sil hoj, som d.en lyse mand. i opelen i han var f aktisk lille og rriurkh&ret. Da fru VestergArd. korn ind i f organgen og kald-te pa sin mancl, horte hun kun et d.ybt suk. Hun gik ind i stuen og sa hur at d.et hele var end-evend.t. Pengeskabet var brudt op ; verd.ipapirer og penge var f j ernet. Hun kigecle ind. i bad-evaerelset r men d.er var hend.es kare mand. heller ikke. Hvor kom sukkene fra far?? Men c1a hun kom op pa hans kontor r f ra hvig vindue d.en msrke person var kommet ud, st hun hen, at det f lod. med blod. overalt. Hun blev ude af sig selv, kaldte flere gange pa hamr rnen fik lntet sv&r. Med dt gik gard erobeskabetg lage op rog ud" f a1d.t hendes mand.. DOD! Hun skyndte sig ttl telefonen for at ringe ti1 politiet om hjaelpt men led.ningen var sk6rret over, Det samme vi'rr tilfald.et med. privattelefonen i stuen. Skrakslagen styrted-e hun ind. til naboent Jens rlo De havd.e god.t nok set bilen og lnart slcud r men havd-e i ovrigt ikke spekuleret ncrrnere d.erover, id.et der ofte er folkt som gar pi jagt i den narliggende skov. Da kriminalkommisar, Boje senere kommer for at uncl-ersoge sagen, st&r han p& bar bund..

14 l{. Det eneste hr. Boje hoj og lysha.ret og ved om mord.eretr r er r at d.en ene mand. er tda j at d.en anden lii1e og morkh6.ret. Ind.e i byens mid.te, City, ligger en bank, s om hed.d.er Provinsbanken. forsdag, d.. 19 d.ecemb rr kl. 24, havd.e d.er netop varet vagtsklfte. Vagten var ltige konmet tilbage fra sin forste rwrde og sad nu I ophold.sstuen og fik sig en styrkend,e kop kaff e. Han aner lkker at der er nogen I vagternes kladeskab, men d,a han har d.rukket sin kaffe, falder han dod. om pa gulvetl %ffi ". " En 1i11e- msrkharet l: "*11'll] ::: ".:: ":.:' :.:, d.eren og stjaler 2 mi1l. k3. 1 men er sa uheldig at tabe den ene sko pa vej tilbage til bilerr. Den neste dagr d& kri,rninalpolitiet kommiger hr. Boi" finder han skoll:.:::::::: :::' 7j"' :ttrq, *rolq Skoen, han f andt r gav han politihund.en 'fg=i3l G-ffiffi burtlgt kon p& sporet af band.ittrne. De blev f anget 2oom fra Provinsbanken. Det vlste sig s&, at d.et var dem, der havd.e myrd.et hr. VestergArd"!! De blev fundet skyld.ig I to mord. og 6t bankroveri, y r ti'\4\frtrf"-\rr"*:-.tag EN SEKS C'6ETU6EBIAD. Kurp ALLE so-er- nvibg FoTos uo' Kr-ip osse EN HEL Mnsga sn"er-le su st:aver oo. Tir< DEREF-rER ET ARK +}VIDT?AP'E?. DEf OI<AL 2 OG 18 CI,T BREDT. LAV ET FLOT B'LLEDE VED AT LIME Btr-t-speR 06 Bo<s'rAveR?X?APlRer' Dir BuLEDe. Hl+N FX 'HAI\DLE om: tg 6 FR.ED,LYKKE 06 ULyKKe,$.FcMl+ED og FrEL- LESS}<Ats, STDRE +UvroE.R oe spra fioveder,,l4ustt< o6 pll-nl<,?&,:;.r('tj oe hda. * - wno Du ELIERS (aru - t+itre ar SKRIV NAVN q KLASSE PR BITIEDETS T>Ur -DEr I RAP'= pgtgasse. -flor-o 6<}Tl f 6JE MED F3RsIDEJ.,.J :3ALLAEE - Er I FR BnesrDF, <:6 OE EF"ER. \lu MtvtE q,-.-

15 ts. \/OLD o$ DUltt{ED $s\es De trmind.restt problemer ned. de sto- re, det er nogett som bl.a. har varet neget d.iskuteret i vores klasse. Dette emne har der nok varet neget snak om i de fleste nindre klasser, d.ermed mener jeg mest 6o og?. klass rfor d.e har et verre bovl med, elever fra 8o,9. og sommeti-der ogsri. 10 o Argang o Selvf olgelig er de trmind.refr elever ikke belt sri ssd e son det frengar af dette stykke, men en hel 8. klasse behover ve1 ikke at bugge en unge fra 7. klasse til plukfisk, bare ford.i han eller hun har giv* et en fra 8 ' et ogenavn. Jeg forstar ikke r Bt nogen fra 8 og 9" Argang ikke kan fatte, at det ikke kun er dem, der skal her pa skoled. Hvis d.e nu kunne f atte d.et r og vi (6. og 7. klasse) lod vare med at d.rille den, sa ville skolen vere meget rarere at vare pa. Selfolgelig er det neget sjovt for tr d.e storett at tage frd.e mind.restl bold. og smid.e den neil i busken. Ivlen d.et kan ef terhernd en komme til at koste en trmind.retrelev en formue, hvis han eller hun nister en bold. hver dag. Selfolgelig kan man bare sige til vedkonnend.e, som har smid.t ens bold. vak, &t han eller hun (mest han ) skal f ind e den, men d.et er lettere sagt end. g j ort, f or ved.kommend.e siger bare, &t d.et kan man selv gore r ob der er nok ikke ret mang r som kan slebe en elev ned i buskene uden at sla sig selv o aa!!!!!!!! b.alvt f ordrervet r og d.er er nok heller lkke ret nange I son vil slad,re. OB hvis man nu gor d.etrhvad. kan gard,vagten sa stille op nod. en f lok d.renge, og sa ma man aliigevel selv rend.e ef tdr bold.en, men selvom man nok kan find.e nange bolde lgen, sa kend.er jeg alligevel rrsnbe r som bar nistet en eller flere bold e pa d,en mad.e. Det er dog ikke blot bold.e r det er galt ned.. Det sker ogsa tit, hvis man star og snakker ligesa fredeligt med si-nne kammerat er., Bt man lige plud.sellg f6.r en spyklat I hoved,et, og d.et er Jo heller ikke sarlig rart og lakkert. Jeg kunne god.t tanke nig at vid.e on d.e ff storett ikke har sa neget bj erne r at de kan f orsta, at der o6sa skal v re andre her pa skolen end. lige netop dem, for hvj-s nu alle larere og elever vat lid.t mere hensynsfuld.e og samanbejds- viillge over for hinand Dr sa vilie skolen vare neget rarere at fard.es pa, og man ville f a neget mere ud. af den. RoS.Co

16 N.P NITLSEN?5 Tapet og farvehande grra Flariager ' '-ilf'(oe)5'+1112 N.DTIfiECil?BM5EN BmEer og f4onniorj.(pe) 511 to nfffore I'b leennfattz: qssmadre'm, i.ntrw HADSUNDVEJ Tlf ASSENS gt Pott emager B. Kristensen Mariager. tif. (o8)r4 L2 16 Tde,Banlianrun, Ivlobler og tapper MA{UAGEII a/^ -rr?aragllrlex.toel 5 / rltr, (osr) 5AJ Mariager- tel f.>t l{illl\f'5 - Teglgade 8. Telefon 254 L2 w [rtil? 11 DNtmd"J"rnlrnlf' Mariager & tyaainctrr IJNGMMSSOLT" L lllcio MnRlPrGE"RBFX\K F).. A. Nielsen torvettf - Hariqff'l1 rel4dr 6clss) A {4 {'q - 6.nrt rrsl3s "L brxnnt^ L"t'1b! - SAO{MNNA. TOrd\ -reles'oat T 5q tt l,l.e.sl{["110f nrlrpr -ltf. (or)otl lo RffiF.?s6o Ho 1 ger Svend sen SI.,AGTER. f 'ru 1o 6l Jhud kod-f ta sk-p6r K lag- o st : irkegyden- Ilariager'tlf. 5/r 1l- IrC Tryk: OFFSETA,8544 Morke' telr' t06) 33

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE. Jeg b de p g lån. n e. e, jeg. får e af m. r d. in fa m. g spil. ilie, v. r de g bru. ke p på sp. an e.

DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE. Jeg b de p g lån. n e. e, jeg. får e af m. r d. in fa m. g spil. ilie, v. r de g bru. ke p på sp. an e. DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE 5 A. Jeg b ru tjene ger kun de p enge B. Je r., jeg g lån får e ller eller er penge andr af m e. C. Je in fa m g spil ilie, v enne ler fo D. Je r r de peng g bru e,

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Kapitel 9: Budgetter. b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993.

Kapitel 9: Budgetter. b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993. I b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993. Man To (442-100) rn i 1996 og ucerer ravab skal ses pi le 5.:ngde. Kapitel 9: Budgetter I modsretning

Læs mere

Tabeirapport Osterbro, d. 2. august 1994 Hen-Ry Undersogelse om rygelovgivning Juli 1994 (Bus 27.2 & 28.1) scgg ssf g

Tabeirapport Osterbro, d. 2. august 1994 Hen-Ry Undersogelse om rygelovgivning Juli 1994 (Bus 27.2 & 28.1) scgg ssf g Tabeirapport Osterbro, d. 2. august 1994 Undersogelse om rygelovgivning Juli 1994 (Bus 27.2 & 28.1) scgg ssf g Jobnr. : d8671 Udarbejdet af : Jonna Nielsen Pia Einfeldt Olesen I Undersogelse om rygelovgivning,

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632 AF 631-32 30 u,att AF631 * 10 'gtatt AF 632 TEKNISKE DATA AF 63I: Arbejdsspandlng max: Arbejdsspanding min: Stromforbrug ed 30 watt: Stromforbfug i tomgang: Udgangseffekt ed 3.2 ohm: HOj ttalerimpedans

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

L. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forlobne regnskabsir. Udsholt Vandverk A.m.b.A.

L. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forlobne regnskabsir. Udsholt Vandverk A.m.b.A. Udsholt Vandverk A.m.b.A. Referat f ra Udsholt Vandverks ord inare genera lforsa ml i ng Afholdt d. 12. maj 2013 pi Blistrup Skole. Til stede var: Bestyrelsen, vandverksbestyrer Preben olsen, revisor Per

Læs mere

Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter

Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter - rædsel og skræk Ordforklaring Se, syng, lyt, læs Skriv ind navneord Hvad er? Hvad betyder ordet? Hvorfor fejrer man? Se, syng, lyt og læs. Se videoen rædsel

Læs mere

VARMEFOBBRUGET VAFM ESPAF ERAD. af enengibesparelser og tilskud. Varmeforbrug over gennemsnittet for boligtypen

VARMEFOBBRUGET VAFM ESPAF ERAD. af enengibesparelser og tilskud. Varmeforbrug over gennemsnittet for boligtypen @ g + a c - xtt 3 3 C l (D n VARMEFOBBRUGET Varmefrbrug ver gennemsnittet fr bligtypen I 2O0B van det gennemsnitlige var mefnbnug i Mr-benhaven 15,1 MWh Pt-. 100 m2 Det gennemsnitlige var mefrbnug i 2008

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Ud af af efterskolens elever har helt eller delvist

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Kastrup Broforening en udstilling Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Kastrupfiskerne og havnen Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling viser fra den 1. juni og frem til

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Konference om Amager Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Focus pi Amagers historie En iben konference For forste gang er de tre lokalarkiver pa Amager giet sammen om at

Læs mere

Kun til lærerbrug. Skrivebog 1. i s o ø å a e l n m t f r

Kun til lærerbrug. Skrivebog 1. i s o ø å a e l n m t f r Bestil venligst direkte på www.forlagetdelta.dk Skrivebog 1 Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. Dette materiale skal bruges så tidligt som muligt. Det er først og fremmest tænkt som

Læs mere

Ikdovt for rnin farmor at komme pi besgg og. i-[

Ikdovt for rnin farmor at komme pi besgg og. i-[ y+. f-.&&&g8*qj& i-[ Pods vinh Y L l-n "- =-x t fi tilbudt en stor og dejlig andelslejlighed ti1 naesten ingen penge skete for Feng Shui-eksperten Lilan Kops, da hun for 12 k siden sagde ja tak ti1 154

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD Rapporten er lavet d.02-03-205 Svarfordelingsrapport: UMV - 205 - FULD 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Trivsel Kortlægning: UMV - Elever - 205 Denne rapport: Elever Periode

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup Spørgeskema Crossklubmiljø Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng.

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng. a o Matr.nr. 8 ad Fløng by, Fl@ng )o.- r vrt /ti- 7(7 åfi å[:p.:1'"**"bgu,b ful.9 o e E = f, c1 1.s,{< {t t(tc,1'1:'l '; ' Baliggenhed: '?qo, /. 7.r (7 -J 1r.t t,,u I Akacievej FlØng 264O Hedehusene DEKLARATION

Læs mere

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 1. Velkommen. Goddag gooddaaag. Balder og jeg har såmænd glædet os til at se jer igen. Det har jo været en lang ferie kunne I kende hinanden? Skolen? Jeg har været

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

E]ERFORENINGEN FREDERIKSKAI

E]ERFORENINGEN FREDERIKSKAI E]ERFORENINGEN FREDERIKSKAI Ar 2009, den 28. april afholdtes ordinar generalforsamting i Ejerforeningen Frederikskaj. Tifstede var ejeme af lejlighedsnr.: 6, 7, 9, 12, L7, 28, 3t, 33, 36, 37, 44, 51, 60,

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Landsdækkende belysning

Landsdækkende belysning Laddæede eig Går De med aer om a åe i eer reoere Dere ærede i eer oor a i ide føgede: Laddæede eigoeer, om år i rådighed med dregig af id og eregiger. Koeere føger projeere i dør i de er færdigmoerede.

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

VERD AT VIDE OM WS 1af4 TJEKLISTE

VERD AT VIDE OM WS 1af4 TJEKLISTE VERD AT VIDE OM WS 1af4 TJEKLISTE Din bolig er fuldt udstyret med tekniske installationer for varme, svarende til dagens standard. Installationerne passer i det vesentlige sig selv, dog er Verd at vide

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi.

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi. OB-NYT April 2014 Overblik Fra bog til film I uge 14 og 15 har hele overbygningen været i gang med forskellige projekter. 7. og 8. klasse har arbejdet sammen på kryds og tværs i begge uger. Den første

Læs mere

Dyrespecialisten Sådan får du succes med din hund nemt og enkelt

Dyrespecialisten Sådan får du succes med din hund nemt og enkelt Aktiveringsplan Vi har lavet en aktiveringsplan for Vovse idet vi ønsker at stimulere Vovse s behov som hund således at Vovse ikke lider afsavn i forhold til de grundlæggende behov hunde har. Dette vil

Læs mere

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET SiD Kastrup i 100 ir Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling SiD Kastrup 100 ir SiD Kastrup kan i ir fejre 100 Ars jubihum, og i den anledning har afdelingen udgivet et hrfte

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Indeklima og medbestemmelse

Indeklima og medbestemmelse Børnepanelrapport nr. 2 / 2011 Indeklima og medbestemmelse BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Kære læser I Børnerådet har vi valgt at have ekstra fokus på skolemiljø, og her er indeklimaet en vigtig del.

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

IOVIATT FoR Sltr Rt( E n,

IOVIATT FoR Sltr Rt( E n, OVATT FoR Sltr Rt( E n, SEMPROFESSONEL H-F STEREO FORST/ERKER. STEREOFORSTnRKEREN opbygges efter bllled og frontplade, de to forsterkere og str0mforsyningen anbringes i bunden af kassen pa afstandsstykker.

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Information: As we use CAPI, we have incorporated the changes in relation to the 9-10 and 11-16 yrs. in the same questionnaire.

Information: As we use CAPI, we have incorporated the changes in relation to the 9-10 and 11-16 yrs. in the same questionnaire. Information: s we use PI, we have incorporated the changes in relation to the 9-10 and 11-16 yrs. in the same questionnaire. EU Kids Online II 2/3/2010 PI QUESTIONNIRE 9-16 år SÅN UFYLES SKEMET I ENNE

Læs mere

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af Thermografirapport 2010 I l:i le7 Udarbejdet af Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia Tlf.: 76 20 75 15-36 16 83 44 www. tr.jeld-lauridsen. dk rd Undersøgdsessted: Thorsager

Læs mere

t6'?- \'- az\ /\ /\\ (r\tb {^ lt0rlb[re l[rh$t0fflllllg ffii $P[nlil

t6'?- \'- az\ /\ /\\ (r\tb {^ lt0rlb[re l[rh$t0fflllllg ffii $P[nlil az\ t6'?- \'- r\ t^ /\ /\\ /\ -'z- (r\tb {^ w lt0rlb[re l[rh$t0fflllllg ffii $P[nlil Helmuth Hansen blikkenslagermester Gå til rltls fagmandenl aut. gas- & vandmester Bækgade 2 - Telefn (0'4 5 t6 4 AMTSMESTRE

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

En god start med din nye kat

En god start med din nye kat En god start med din nye kat Ny kat i hjemmet At få en kat i familien er dejligt for alle parter. Og der vil ikke gå lang tid, før den lille ny har indtaget sin plads i familien. Der er dog et par ting,

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Metal Sorting Plant - Copenhagen Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Overview 1. Plant capacity, lay-out and function 2. Supply of Screens

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Mariager Efterskole Undervisningsmiljøvurdering November 2006

Mariager Efterskole Undervisningsmiljøvurdering November 2006 Bilag 1 frekvensanalyse Baggrundsoplysninger Hvilken klasse går du i? 9.a 11.0 15,49 9.b 12.0 16,9 9.c 15.0 21,13 10.a 16.0 22,54 10.b 17.0 23,94 Hvilket køn: Dreng 37.0 52,11 Pige 34.0 47,89 Hvor godt

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

[Trivsel og Bevægelse i Skolen] Brain breaks eksempelsamling

[Trivsel og Bevægelse i Skolen] Brain breaks eksempelsamling [Trivsel og Bevægelse i Skolen] Brain breaks eksempelsamling Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 SOCIALT FOKUS... 5 SVUISJ SPOING BANG... 5 HVEM ER HVEM HAR - SCHYYY... 6 HVIS DU HAR - SÅ SKAL DU...

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Famitieskonomi. th hs',,, 'ryrrl,e,{eis. Familieskonomi er ikke noget afgranset emne. Nir. til procentregning er vigtigt, da dette indi de.

Famitieskonomi. th hs',,, 'ryrrl,e,{eis. Familieskonomi er ikke noget afgranset emne. Nir. til procentregning er vigtigt, da dette indi de. Famitieskonomi th hs',,, Vi'ska' sya(e x%vi 'ryrrl,e,{eis Va',,, Familieskonomi er ikke noget afgranset emne. Nir man skal tose probtemer inden for dette omrdde, har man brug for mange forskeltige matematiske

Læs mere

4. oktober 1956. Bare hun nu er der. Tredje sal til venstre. Hr. Burma? Nestor Burma? Ja, det er mig.

4. oktober 1956. Bare hun nu er der. Tredje sal til venstre. Hr. Burma? Nestor Burma? Ja, det er mig. 4. oktober 1956 Bare hun nu er der Tredje sal til venstre. Hr. Burma? Nestor Burma? Ja, det er mig. 3 Mit navn er Colin, Auguste Colin, eller Nikolson med K, det er mit kunstner navn Siger det Dem noget?

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

1 1 1111 I Mitt. Struer Kommune, 08.07.2014 0stergade 11-15, 7600 Struer. Side 1 af 2.

1 1 1111 I Mitt. Struer Kommune, 08.07.2014 0stergade 11-15, 7600 Struer. Side 1 af 2. AAGE JENSEN RADGIVENDE INGENI0R F.R.I.. Bakkevaenget 75 A 8600 Silkeborg Telefon: 8680 5704 Mobil: 2673 5704 MODTAGET Struer Kommune // aa j Telefax: 8680 5705 Bankkonfo 9762-823 1346 1 1 1111 I Mitt ^TH/'/'TT

Læs mere

& 0 // *0 // 70 " : /"

& 0 // *0 // 70  : / ## # " # $ %& () * +, --./ 01." 231.$ *.$ * 3 *.+,. 04. 0. 0.5 & 0.5 *0.5 (6.5 70.5 80 / 06 / 09 / :-) 0 / :0 / : / ; / 20 / 8 /. 04 // 0 // ' '.' "# 0 // & 0 // *0 // (6 // 70 /" 80 /" 06 /" 09 /" :)

Læs mere

2]AS. Arsregnskab 2006. Danmarks-Samfundet. De$ ersregnskab indcholder 6 sider 07-1001ASL DOKH 1843006002.doc. Teleton 38183000

2]AS. Arsregnskab 2006. Danmarks-Samfundet. De$ ersregnskab indcholder 6 sider 07-1001ASL DOKH 1843006002.doc. Teleton 38183000 2]AS st'tsrllon*d Rdbion.trr.r@m.t b AUOIT Teleton 38183 Danmarks-Samfundet Arsregnskab 26 De$ ersregnskab indcholder 6 sider 7-11ASL DOKH 184362.doc Donho.IssatuIundet ArsreErskab 26 Indhold Pitegninger

Læs mere