rr "/5. 2-,,o9 fnde f B'LRDEI : ELODDIQYPFENDf Kl'?iMi.l VCLDCGDIJMHID, S[]L_SF3RJ-, rnl-ilrvifwol'4,['1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "rr "/5. 2-,,o9 fnde f B'LRDEI : ELODDIQYPFENDf Kl'?iMi.l VCLDCGDIJMHID, S[]L_SF3RJ-, rnl-ilrvifwol'4,['1"

Transkript

1 rr "/5. 2-,,o9 fnde f B'LRDEI : ELODDIQYPFENDf Kl'?iMi.l VCLDCGDIJMHID, S[]L_SF3RJ-, rnl-ilrvifwol'4,['1.

2 2. NYT R.sDAKTioxsLornrE! i- rt gl rngtt Der er sket meget, siden vi I februar udsendte d.et forste nummer af vores sensationelle skoleblad. rr Rap 'i De f l este t ing er sket indenf or d"en sid-ste maned. F. eks. er vi 1 ige flyttet ned i det gamle formningsdepot vd. indgangen tif klubb no Nu behoves vi ikke flytte rundt over hele skolen hves gang vi holder et s Akald.t "mode ", Vores Rap-kasse eiler postkasse, som nogen kalder den, er ikke blevet flyttet nogen sted r r os orn det sker, aner j eg lkke, Ved det sidste mode vi holdt, diskuterede vi ganske grundigt. Det al j erne i d enne d.iskus s ion vil j eg ikke komme narmere ind- p&, men resultaterne var nok vard at vide noget om. Forst og fremmest har vi f &et en ny red.aktionschef, som folge af at Lars Petter Nielsen sogte sin afsked.. Den nye red aktionschef blev Iviaria Sparle fra I real. Vi har ogsa faet det ordnet sadan, at alt det pjat med at alle skulle vare red.aktor af en elier anden sl ags er af skaf fet _f ordl visse personer heklagede siq ovetrrat Ce aldrig har skrevet noget on det de skulle. 3e nu er der kun to sorn er redaktor r- nemlig ehe.freoaktoren og red.aktionschefen. Vi andre er nu almindelige journalister som bare skriver, det de finder ud af. Det var faktisk det sidste DX r selfolgellg er der ogsa sket en masse smatlng, men det er ikke noget sarligt. SPARK SELV! Jeg vil gerne glve,og elever et lille br5.de larere spark bagi t for det lader tii at mange elever og larere er ligeglad-e med at d.er overhovedet eks lsterer et skoleblad, og hvis I (lasernee)l 3er s&dan, sa er der snart ikke noget skoleblad mere. Jeg vedgod.t, at nange synes r at "RaP" er kedeligr men ieg vil bare sige Jer, mi-ne kare lasere, st et skolebl ad. ald.rig kan bl ive god t t hvis det er redaktlonenr som skal lave d,et hele. Det eneste vi mangler r for at vores skolebladskal blive fuldendt t er indleg og den slags fra ier. I m& jo ogs& huske PAr at RaP-kassen ikke er sat op for, 8t man skal putte gammelt viskelad"er og karamelpapir ir men til jeres!! ind"lag og hvad. 1nu ellers kan f ind.e p&. Jeg heber r at I efter at have last detteher vil v ere lidt bedtil at skrive indlag, sa vi kan fe et godt skoleblad ud. af RaP. R.s.c. l?ees*.\mlsc[.4 drt.' [r-q- A4 lrrra)rtl rrr-ljengode K{P. TLE 3{ toor

3 3. WWWWWWMWWWWW WW%MffiWWWWWW I DETrE rntereview U.DTRLETa ufeja,ere rnirug 36Q6 \JSEIU SiCr Oyvl.,GL, Q. trhj^e:srnle!(jcpq.e rnhqraley glavidsotrue,ra" ql6. gvfgaoet. uu kom trertir i L973 fra Asscrls Hvordan var det at komme hertil- rog trvad var grundene til, dt du kom? Grunden til at jeg sagte herned var r at overbygningen i As s ens j o forsvandt r og da jeg gerne vil undervise i fysik, mitte jee ssge et sted tren, hwor der var overbygllirg, og sa sogte Jee her til Mariager Skole, fordi det var stdan ligetil. Sonne Ctrristensen var rejst, s3 de mangl-ede en fys iklarer. Er der nogen forskel pa at vere hrer og at vare i Assens; er der et bedre klima her, ller er det det samo ven. Det er en and, tror ieg. Alts5, der er jo p& enhver arbejdsplads men"nesker, der er mere pf;. bsl-ge l:engde end andre ; men en o p- me? Det er anderledes at vare her i og med, dt skolen er starrer o det er selvfslgelig sveerere at overskue en stor skol.e end en lille skole; men jeg synes ikke, skolen er s3, stor, at det virker generende. Jeg synes, den trar en god starrelses cd. Joo elewer er en god starrelse r o den skul l e he ls t ikke bl ive starre. Hwordan er kl-imaet mellem larerne? Klimaet mellem larerne er i mine ojne godt. Selvfolgelie vil der jo altid, hvor der er mennesker sammen, v re forskellige men opfattelser; det er da min mening, of vi- respekterer hinandens forskelligartede opfattelser. Jeg har ladet mig fortelle, at man pa larerverelset sidder ordnet efter politisk overbevisning. Er det rigt igt? Nej, Nej, altsf', det er tren i sko- ' ',0,,",',.r.",,1;tf''it',r'ttlu;-;,,'-',,,,,,,. deling tror ieg ikke, marl kan ba-ie om. For eksempel sidder der ved mit bord to modpolern fremskridtsog nog1e, der stemmer pi partifolk venstresocialisterne, kunne jeg forestille mig, e1ler i hvert fald S.F. Hvordan er dit indtryk af klimaet rnellem larerne og eleverne? NAr man tager i betragtning, &t der p5 mange skol.er er nogle firtrtastisk store dicipli-narproblerner,

4 {. synes jeg, dt Mariager Skole pl I-andsbasis vel- nok ml betragtes pt som noget af cn oase, forstdet den m5de t dt der faktisk ikke er probl-emer nogle rigtigt alvorlige Lrerl som man kender til- andre steder. Stort se t mener J eg, at fo.rholdet mellem l-ererrre og eleverrre er godt; men derfor kan der jo godt verc nogl-e af e leverllr r der syng s, at f orho l-dene pt' sko 1en er ut5lelige set fra deres synspunkt. Hvordan mener du fortroldene er med henbl-ik pe' underwisningslokaler? Som fysikl-arer synes Jcg, det p& &t man for sl"n wis er ergerligt, at spare pengc har inddraget den ene hal-vdel af de oprindeligt to fysiklokaler til biologiunderwisning. Ikke at Jeg mener der ikke rnen skal vare et biologilokale; den nuv rende ordning med et halvt biologilokal-e og et hal-wt fysiklokale kan vist kun tilfredsstille de bevilgende myndigheder. f den forbindelse vil jeg godt lige sig:c r at jeg sjrnes ikke, vi bruger ret mange penge pa Mariager Skole og i det l.etre taget til skolevasenet trer i kommunen'; men det skyldes jo nok t?t kommunen ikke er ret stor, og at man pr. skatteyder ikke former at yde det, der mtske var snskeligt. Rengoringen trer pl stedet er jo et efterhenden meget omdiskuteret emrre. Har du ogsl nogle kommentarer tit- den? Jeg vil gerne udtrykke en vis forund,ring over, dt det socialdemo kratiske bystyre her i kornmunen af kan acceptere en forringelse wel nok de lavest lsnnedes k8.rr og jeg synes aerlig talt, at de socialdemokrat i ske byr5dsmedlemmer pa dette, skylder os en forklaring wel nok iser dem der s idder i skohvad ang&r selve rennomiudvalget. at r.nan gsringen har ieg forstaet, dt Abenbart hylder det Princip, der hvor der svines mest, bliwer der gjart rnindst rent, det vare hvor der aldrig sig i slsjdsalen, gjort ren!' uren ogst i gymbliver Jeg trar hsrt, at der nastiksalen. her kun skal va-skes gulv een gang orn Aret. Se kan ruan jo selvfolge1ig udst;-re e1e\-errle med fluesmakkere. \Ar de sa ser mider og bil1er og alt sadan noget, sa kan de jo rende rundt o g klaske dem. Det ogst en form for er naturligvis motlon. For at komme lidt p5. afstand af skolen, hvad var st. grunden ti1t at du kobte din motorcykle? Det var fordi jeg ikke havde r3.a Det er sare til at have to bil r. enkelt. Og s3' fordi ieg godt kan lide at kare pa motorcykle. Jeg flere motorcykler har haft indtil og scootere, to scootere C og to rno- {" n'*sc.\\"-s si&e- to )

5 5. 935U951:5{!5!91 Ivlari-ager Se j lklub har i 6.r eksisteret i f ire 6.r. I d.e sid.ste par Ar har ktubben haft en stor fremgang i bade aktivitet og nedlemstal. Du har sansynligvis set optimistjollerne sejle ud af havnen p6. vej til kapsejlad.sban r r enten til trenlng eller til kapsejlads hvor det virkelig gaelder noget.du har n&ske ogsa gesket at du selv sad ved ror t rmen det er blevet ved onsket. Det er slet iklre svart at blive akippnr i en optinistjolle.du skal bare neld.e Aig ind i sejlklubben. Det koster 7okr. om &ret og det eneste du sral kunne i forvejen er at svomne mindst loocmeter.det er en ford.el at have en redningsvest se1v, men det er ogsa muligt at lane sig f rem i du f Ar nemlig i t<re lov ti 1 at sejle uden vest! Der tranes en gang om ugen. PA land f 6.r clu i grove trak at vld e hvordan baden skal sejlesr og n6.r d.u sejler r der alt id en storre bad med" en nere erfaren sej1er onbord., d.er kan undervise og hjalpe dig,hvis der skulle ske noget. Klubben har 4 optimistjoller du kan 16.ne. Da der j o ikke er en bed til a1le med-lemmernergar man to eller tre mand. sammen om en bed og skiftes til at sejle i den. Ivian kan alts& lane en bed i klubben, men da der j o kun er f ire, er det begrenset rhvor mange med lemm.er d.er kan optage 9 hvi s d-e virke I ig skal fa sejlet noget. Derfor er det en fordel selv at have en bed.. En optimistjolle behover slet ikke at vare dyr.en ny jolle af gfasfiber ko ster 27 ookr., men d"en skal j o ikke nodvendigvis vape nyiog en brugt kan man fe for 5ookr. og opefte r. Ivian. larer ret hurtigt at manovrere med sin optimistrnen at komme ti1 at gi rietig stnrkt kr.aver megen tran- ing'

6 6. I',ir rnan kan sejle sin. optimist bare nogenl.unde, kan man begynde at kapse j I e. Nok vinder man ikke de forst- gang.rmen man lerer fantastisk meqo t ved at konkurere ned. mere d-rev n,. seilere. La optimisten er meget Ii1le er det let at transportere den ps tag-,:t r'f en bilrsi man kan tage den med n',i S orlnsrferie el L.er ko.nrne t i I l.:apse,jlad s":r' i andre byer. Nir nan er blevet I> 5r er der en rege I, sorn siger at man ikke mri se j - ]e kapsejlads i optimistjolle mere, men s&. kan man skifte ti1 mange forske 1 1 ige andre j o1 le typer. Hvis man stadig vil sejle aleneer en OKjolle god at fortsatte irmen hvis man dreimod vil til at sejle Senrnen med en kammerat kan man valfre en Pirat j oll e e ller en Flipper- ;ioll-e. iuiariaser Sejlklub ejer endnu ingen af de to ioll.etynerrmen der er fire rne d - lertt'''er r som har pirati ol -Ler og to.der har flippere. flipneren er en meget levende jo1- -i e;at sejle hvorimod piraten er rner.i stabil. \r: r'1' s har 1o*2 se ji og har derfor ircj e n en spi l er pa 9*2. Det der giver for:skel1en i sejlegenskaberne er at flipperen har en flad stavn og kun vejer 72k9. ob at piraten har en si'jcls strcvn og ve,,ier 2ookg. ucb sei ler selv piratjolle og kan 'i'.'d sikkerhed sige sl hvis man kan sr.:iie c,ptimisten haderligt varer r:':+" iktte lanr,.e ittden man k,an sejie nilafen,det sbmn'e geider fripnerien rren hqr krrves <ier en fid.t storre kropsva?gt for at kunne holde jollen pi benene i h{rdt vjer. Optimistjolle T eknis ke data: Lengde 2,30 nlr' Bredde 1,14 mlr' Masteholde 2,3) rttlt. L'agt uden rih, st'erd, rot j5 Ag Sejlareal 3,5 ffi2 Piratj o1 1e Teknishc data: Lengdc Brcdde Scjlarcal Vegt C $o'\ssjtk$ 5,00 mlr. 1,61 mlr. 10 n2 tzo kg $ si.l.e- 8.)

7 KOMMUMEffi$ LEDE&'3 ge M KOMEDAE.O'O?. Vi sender resulotioner, n&r man vil pille ved. vore egne Ion-kroner. Vi reagerer ikke, nar skolens lavtlonnede de usynlige medarbe jdere, rengoringsd amerne r presses end.nu h&rdere - og tll en ganske anden timelon. Vi onsker kontanter for vor indsats hvor er solid.ariteten med rengoringsdamerne, koll eger? Skulle vi starte en dlalog? Hvor lange f ind.er vl os i kommunens d.ispositioner m. h.t. rengoringen af damern sr elevernes og vor egen arbejdsplad.s - rene ord. og for pengene. rent bord II I P. S. C. Forslag fra RAP z AngS.end.e rengoring p& skolen mener vi f s1gende. Larerne bor vise d.eres solidaritet ved at msd.e op om morgenen og assistere rengoringsd-amerne med rengcrringen. Red.aktionen kan levend.e forestille sig hvcdan det vil tage sig ud. nar Sond,ergerd. g&r igang med lofterne, mens Per swaber gulve. Vagn Andreasen tager sig af cigaretskoderne p& lokummerne. BrunsgArd. har tilbud.t s ig som gulvswaber, id et han l iggend.e pa gulvet, i f srt TarzanmAtte p& brystet, skal trakkes efter Per i en snor. Dette skulle have en rengorende virkning ( pa gulvene ). Eleverne kan s elvf olgel ig ikke bland.e s ig i forholdene pa larervarelset, men n&r lugten breder sig til oml i ggend e lokalitet rr mener vi at larerne som et led. i deres solis& d.aritet, og f ord i man ikke kan titbyd e nogen erhvervs- sygdomsfremkalend-e arbe jdsbetingelser, ogsa bsr rengore d-ette * iu og Ivi.

8 8. ( {o.tea* $.0. s.fe 6 ) fndtil videre har klubhen ikke haft noget klubhusrmen i Ar er der blevet bygqet et for enden af kulkajen. Ved kl-ubhuset bliver der ogs8. slabested sa badene kan sattes i vandet d.er. lars. Smedemester. ut. vand-og gasmest t1f.(08) >+ ro L1 l-ttojd B'ondt Hvis d-u er intreseret i at med.l em af kl ubben e ller vil d.u vide mere om den kan du henvende dig til mig. Lars Petter Nie lsen IfIa. ell er bl rve K. Vartrnand Astergade I4AREN 3tHL - t4cnfej<+lrre - Torzv*q I4AR/'AOgQ. fury. - H. MAI?KUgEl.l OsrercaaDg - \ Tery l,4,4nd / vr sra 3J,, scs llrd Dni* '' SA lqfi/le/ \.l?zr rtla,qtr.t - HAre-tA6' A- K,flqTSBSGMI Mar\er T1.F. 5A to6q futv Tll. t08) frtariager C HEVreO/V,,fErEV/CE /-t {illj / /\A A nu H,U /7P DSE N scmarrncgn - 'l f a r...$,( \ Rflic TIL: jrred erik L/s MarJ-ager: 5rl015 Johan sen tcdjndrhlirq I t.o pc.l os fto.rve, TLtr Hla.*orer stt 11:!

9 g. ffiomkummehge ffi Sorn f sikkert trusker, var dcr i forrige n:ummcr Gra konkurrcrrg cl sort gik ud pt at findc' narrnct pt Gn by llvori nogl-e motorcyklister startede som deltagcre i et vaddelsb. ti fik kun otte losninger p5. opgavenir sksnt vi havde vcntet at fa hrlvtreds. Dette aflioldt o s dog ikke fna at udtrakke to vindere, som iovri'gt blev. HclLe Ssndsrgaard, 4.b og Jyt tc. Ssrens sn r. 4. b. De to rrindere bar hverr f&ct fem eo1a" cr. Vi 11ar igennem en de 1 modtagrre las erbreve erf are t, at sa godt som allc erko lens trgange ggrne wi1 kunne deltagc i Gll i<onkurrenc. Vi har derfor i dette nummer lavct cn konkurrcncc trvori al-lc skolens Ergange kan deltage ' Det gelder om at finde st mangc ord som muligt der rim'er pt Rap, we-l lt narkc betydende danske ord. Lss:rr.fngen lagges i postkassen eller afleveres til- en medarb'c'jder t redaktionen. Lssningen skal dkrives p& nedensttende kuponr ob vcdkommende der finder de fleste rimende ord vil fa tildelt cn premie. Lssnings-kupon Narrn og klasse! Losning: Tndsend.es senest d_. Itr/5 oaaaa -':' ata a a a a ' ' :' ' ' :':':' aaa :':' a a aa a :' _' ' a a a a

10 '-' (*o"tso\ tr) $"o. sl.\t 10. torcykl-er, hen?ro ldswi s en AJS og en Harley Davidson fra 1927, beggc 35o em3. Harley Davidsonen rnen s5 kunne ksre 6o kn/timeni stod der ogs& meterlange flammer ud af udstodningsroret. Interview MBL Fotorepotage - BS Vi har 1 d,enne n&ned nodtaget mange laserbreve. En meget stor d.el af d.isse er enten underskrevet med, sporgsmalstegn eller barer overhovededet ingen underskrift. Derfor gor vi lgen opmarksom PA: InIet_btey kgg_bgingeg-i BAP-me9: mlndge leegktlgggg Eg.n9gr- skglgglgns HEl at fa klassevmelserne vinduer og spare en da kunne m5. vrcgge.man sived. at d-er ikke masse olie ver sa nneget varme ud. af utatte vind.uer. Det er ogs6. meget imiterende en hel tine rnar man skal koncentrere sig om et reg-; nestykke, ai hsre pa, fra klassen pa d-en ene sid.e, talen fra en tysk film og Cen anden side et engelsk band.man kan ikke skrue ret hojt f or det kan hores vidt og bred.t Hvad. med isoleret bed.re,b5.d.e omkring. d I ser ned"e fra s1o j d.l.okalet er et galt r sto j en derned-e fra kan hsres over hele skolerl. Den stsj genered-e EeJ RAP. Jeres blad. er udnarket. Jeg har et problenr som f kan hjalpe nig og mange andre med. Jeg synes splsetiden er for kort. Min klasse er vandreklasse r ob inden vi nar hen til det klasse\rarelse: vi skal spise I t er der gaet et god.t stykke t id. JeB hi.ber at I forlanger splsetid.en med. tre minuter. Drovtyg6seren. Kare Drovtygger. er utvlvlsomt f or kort t et er d et f orkerte sted" d-u har henvendt dig med d-it problerl. RAP kan ikke forlange spisetiden. Ptsv i elevr&d.et. Spisetid.en men d IVIBL Kare Stojgenerede. Jeg er helt enig med dig i at skolen nasten ligner en si nmen Rap kan ikke gore noget ved det sa jeg kan d.esvame kun henvise dig til elevr&det. "'lars

11 11. KViu.lDE,sF\ct *'{,?,4 f kvind earet I97, krrnne d et \Bre interessant at se lid.t pa, hvadd er i skolen er med til at opretholde 1)kr*.diskriminati,onen. Selv om skolen p5. nogle purrkter har gj ort fremskrid.t, f. eks. ved- at d.rengene far und.ervisnirrg i husgerning og h8.nd.arbejde og pigerne i slojd, er der end.nu omr6.d.er, hvor d.et star d6.rligt til-. I skoleboger, som stad.ig bruges i vid udstrakni-ng, kan man lase 2)""mangt og meget, som viser en aktionm opfattelse af ksnsrollerne: Mor passer huset, f ar er pa arbejde, pigen leger med sin d-ukke og d-rengen med sit el ektriske tog. Ganske vist er det sa.:rd-t, at d.e fleste msdre passer huset, men d.et bare sd.dan, at 6o% af d.em santid.ig har erhvervsarbejde ud.en for hjemmet. De har altsa to stillinger. Pigerne beskrives som huslige d.yd.smonstre, sod.e og passive r og der st5.r gennemgaende ]mn halvb s& meget om d-em som om drengen. Drengene d erimod. er nod-ige, aktive og ud-f orer spand.end e ting og eksperimenter. Ser man billeder af ho jtud.d.anned.e mennesker som f. eks. 1ager, jurister eiler vid.enskabsrnrend., er r:res t en ud en und t age l s e naend-. f Verner Ssrensens: Skriv rigtigt (c;eflerup, 196Z) hedder et afsnit trerhverv f or pigerne ". Det lyder i sin helhed-: " Barneplejerske, bornehavelarerind.e, bibliotekar, d.anselmerind.e, d-amefrisor, d-arneskrredd-erind.e, gangpige r eksped"itric r j ord emod-er., husassistent, kontorist, kahfbs jomfru, massose, lmerind.e t syerske, sygeplejerske, steward.esse r okonoma, telef onistind.ell Vars&god og spis r. piger.!! S6.d.an noget er bri.de,)ioaoktrine. ring og konsd.iskrinination. Ikke ford.i alle d.e nrevnte erhverv ikke er samfundsgarnelige og -nsd.vend-ige og nogle af d-em ogsa menneskeligt neningsfuld e, der sear bare ikke noget o0r at piger ogsa kan blive hand.vrerkere, arkitekt r r ingeniorer, lager, tand-lag r r iurister o. S. V. Det kan d.e f aktisk r og d.er f indes jo d"a ogse et par stykker rundt oo r der er d.et. Hvad ern3er og intelligens ang6.r r r der ingen f orskel p6. d.e to ksn. Det er oven i ksbet vid.enskabeligt bevist. Den kamp, d-er i d.isse Ar fsres af kvind.er i marlge land e for at opnd. en reel lighed. mellem mand og kvinde, na ogi:ia vi piger vetre med i. Vi ndl gore os klart, hvad politik er r og nar vi bliver gamle nok, m& vi ga aktivt ind i det. Politik er beslutningerne orrr r hvord-an vores samfund skal ind"rettes r ob hvord.an d.et skal handle over for andre samfund. Og da samfundet best6.r af mind st lige sa mange kvind-er som rnrend, burd-e der f. eks. vare 5o% kvinder i folketinget i stedet for I5%. Ogs6. alle andre sted-er, hvor d.er tages beslutninger, som har betyd.ning f or bad.e nredg og kvind ers tilvarelse, slmlle d.et rrere et samarbejd.e mellem nrend- og kvind_er. Vi tranger i meget haj grad til, at kvind-erne er med til at tage be-

12 12. slutningerne. For selvom mrends og kvind-ers e\mer og intelligens er lige gode r r d-er al1igevel PF mange m6.der forskel pa d-eres sertil tilvaerelsen' pre.g og instilling Hvor maenciene gro f i; s agt elr inst i l= let p5. effektivitet ud-en hensyn tii d-e menneskelige ornkostni-ng r r som f. eks. forurening og helbredsodel,reggende arbe j d.e, tror i eg, at kvlnder har mere tilb oielighed- til at satte mennesket i centrum. Formi.let med alt, hvad, vi gar og laver het p5. Jord.en, skulle j o veere at give alle menne sker et s5. god-t og lykkeiigt liv som muligt. En ballance mellem effektivitet og menneskermd-ige levevilkar ma vdre m6.1et. Det indbef atter ogsa, at d-e rigd.omme, som f indes i naturen og de rigdomme, som mennesker skaber ved d-eres arbejd-e, ikke salnl-es hos nogle fa mennesker r men at d.isse rigd"omrne fordeles mere retfrerdigt. Ge a1ts6. ind i Politik, Piger! -31iv politisk bevid-ste! Skaf i er viden og indblik i r hvad d-er f oregir i jeres eget og and-re samfund-. Lces aviser rd.er el? uafhengige af Fe i er s6. god en udpartipolitik. dannelse som muligt. Y::r solid ariske med. and-re kvinder; vi skal ikke konlcurrere med hinand-en, men arb e j Ce sammen for en bedre verden. OPdrr-"g j eres frerntid-ige born, sa pigen og d-renge har sarrne pligter og rettigheder. Arbeid ogsi. pa at beft' fri mendene f or d-en unclertrykkelse r ce licer under. nqxiu 3. trbemmedord- forklaring sagtt i til tr' Kvin- Konsd.iskrimination: Forskelsbehandling af kvinder og nrend. Reakt ionar :. Fremskridtsf iend't1ig ' Indoktrinering: Indgivelse af bestemte rneninger. Man bl iver aicr ig f or garnme I und-tagen til at lare hvis man er teenager.,t %.,F b I ) 0 VILLE N.U vf*,ev ir<,g.ppel gk/t\)t,-t.iqm VI VAR TTE.QE L Ar TE6NE *T=.R. I 1}rE1- BLADp-'i-. {.*b

13 13. ET MORD ved. Christi-an lvlikkelsen. En mork rep;nf uld- af ten kom f nr Ves bergarcl h jem f ra julelndkob i den s tore by. Da hun d.re j ed e ind ad d-en vi"llave j, hun boede PA, sa hun en rod og sort Opelrekord Lloo holde uden for sit hus. Der sad en hoj lysharet mand-sperson i den og hold.t motoren l gang. Ham havde hun ald.rig far set! Just da hun korte ind i ind.korsel h r tud ed.e manden i bilen med- horne t. Et vlndue pa f ors te sal blev sm:ekket op r en and.en mand. kravlede ud af vind"uet og lob ned til den holdende bil. Denne startede og ksrte i en vj-s fart hen ad. den svagt oplyste villavej ' Mand.en, der kom ud. af vinduet, var ikke sil hoj, som d.en lyse mand. i opelen i han var f aktisk lille og rriurkh&ret. Da fru VestergArd. korn ind i f organgen og kald-te pa sin mancl, horte hun kun et d.ybt suk. Hun gik ind i stuen og sa hur at d.et hele var end-evend.t. Pengeskabet var brudt op ; verd.ipapirer og penge var f j ernet. Hun kigecle ind. i bad-evaerelset r men d.er var hend.es kare mand. heller ikke. Hvor kom sukkene fra far?? Men c1a hun kom op pa hans kontor r f ra hvig vindue d.en msrke person var kommet ud, st hun hen, at det f lod. med blod. overalt. Hun blev ude af sig selv, kaldte flere gange pa hamr rnen fik lntet sv&r. Med dt gik gard erobeskabetg lage op rog ud" f a1d.t hendes mand.. DOD! Hun skyndte sig ttl telefonen for at ringe ti1 politiet om hjaelpt men led.ningen var sk6rret over, Det samme vi'rr tilfald.et med. privattelefonen i stuen. Skrakslagen styrted-e hun ind. til naboent Jens rlo De havd.e god.t nok set bilen og lnart slcud r men havd-e i ovrigt ikke spekuleret ncrrnere d.erover, id.et der ofte er folkt som gar pi jagt i den narliggende skov. Da kriminalkommisar, Boje senere kommer for at uncl-ersoge sagen, st&r han p& bar bund..

14 l{. Det eneste hr. Boje hoj og lysha.ret og ved om mord.eretr r er r at d.en ene mand. er tda j at d.en anden lii1e og morkh6.ret. Ind.e i byens mid.te, City, ligger en bank, s om hed.d.er Provinsbanken. forsdag, d.. 19 d.ecemb rr kl. 24, havd.e d.er netop varet vagtsklfte. Vagten var ltige konmet tilbage fra sin forste rwrde og sad nu I ophold.sstuen og fik sig en styrkend,e kop kaff e. Han aner lkker at der er nogen I vagternes kladeskab, men d,a han har d.rukket sin kaffe, falder han dod. om pa gulvetl %ffi ". " En 1i11e- msrkharet l: "*11'll] ::: ".:: ":.:' :.:, d.eren og stjaler 2 mi1l. k3. 1 men er sa uheldig at tabe den ene sko pa vej tilbage til bilerr. Den neste dagr d& kri,rninalpolitiet kommiger hr. Boi" finder han skoll:.:::::::: :::' 7j"' :ttrq, *rolq Skoen, han f andt r gav han politihund.en 'fg=i3l G-ffiffi burtlgt kon p& sporet af band.ittrne. De blev f anget 2oom fra Provinsbanken. Det vlste sig s&, at d.et var dem, der havd.e myrd.et hr. VestergArd"!! De blev fundet skyld.ig I to mord. og 6t bankroveri, y r ti'\4\frtrf"-\rr"*:-.tag EN SEKS C'6ETU6EBIAD. Kurp ALLE so-er- nvibg FoTos uo' Kr-ip osse EN HEL Mnsga sn"er-le su st:aver oo. Tir< DEREF-rER ET ARK +}VIDT?AP'E?. DEf OI<AL 2 OG 18 CI,T BREDT. LAV ET FLOT B'LLEDE VED AT LIME Btr-t-speR 06 Bo<s'rAveR?X?APlRer' Dir BuLEDe. Hl+N FX 'HAI\DLE om: tg 6 FR.ED,LYKKE 06 ULyKKe,$.FcMl+ED og FrEL- LESS}<Ats, STDRE +UvroE.R oe spra fioveder,,l4ustt< o6 pll-nl<,?&,:;.r('tj oe hda. * - wno Du ELIERS (aru - t+itre ar SKRIV NAVN q KLASSE PR BITIEDETS T>Ur -DEr I RAP'= pgtgasse. -flor-o 6<}Tl f 6JE MED F3RsIDEJ.,.J :3ALLAEE - Er I FR BnesrDF, <:6 OE EF"ER. \lu MtvtE q,-.-

15 ts. \/OLD o$ DUltt{ED $s\es De trmind.restt problemer ned. de sto- re, det er nogett som bl.a. har varet neget d.iskuteret i vores klasse. Dette emne har der nok varet neget snak om i de fleste nindre klasser, d.ermed mener jeg mest 6o og?. klass rfor d.e har et verre bovl med, elever fra 8o,9. og sommeti-der ogsri. 10 o Argang o Selvf olgelig er de trmind.refr elever ikke belt sri ssd e son det frengar af dette stykke, men en hel 8. klasse behover ve1 ikke at bugge en unge fra 7. klasse til plukfisk, bare ford.i han eller hun har giv* et en fra 8 ' et ogenavn. Jeg forstar ikke r Bt nogen fra 8 og 9" Argang ikke kan fatte, at det ikke kun er dem, der skal her pa skoled. Hvis d.e nu kunne f atte d.et r og vi (6. og 7. klasse) lod vare med at d.rille den, sa ville skolen vere meget rarere at vare pa. Selfolgelig er det neget sjovt for tr d.e storett at tage frd.e mind.restl bold. og smid.e den neil i busken. Ivlen d.et kan ef terhernd en komme til at koste en trmind.retrelev en formue, hvis han eller hun nister en bold. hver dag. Selfolgelig kan man bare sige til vedkonnend.e, som har smid.t ens bold. vak, &t han eller hun (mest han ) skal f ind e den, men d.et er lettere sagt end. g j ort, f or ved.kommend.e siger bare, &t d.et kan man selv gore r ob der er nok ikke ret mang r som kan slebe en elev ned i buskene uden at sla sig selv o aa!!!!!!!! b.alvt f ordrervet r og d.er er nok heller lkke ret nange I son vil slad,re. OB hvis man nu gor d.etrhvad. kan gard,vagten sa stille op nod. en f lok d.renge, og sa ma man aliigevel selv rend.e ef tdr bold.en, men selvom man nok kan find.e nange bolde lgen, sa kend.er jeg alligevel rrsnbe r som bar nistet en eller flere bold e pa d,en mad.e. Det er dog ikke blot bold.e r det er galt ned.. Det sker ogsa tit, hvis man star og snakker ligesa fredeligt med si-nne kammerat er., Bt man lige plud.sellg f6.r en spyklat I hoved,et, og d.et er Jo heller ikke sarlig rart og lakkert. Jeg kunne god.t tanke nig at vid.e on d.e ff storett ikke har sa neget bj erne r at de kan f orsta, at der o6sa skal v re andre her pa skolen end. lige netop dem, for hvj-s nu alle larere og elever vat lid.t mere hensynsfuld.e og samanbejds- viillge over for hinand Dr sa vilie skolen vare neget rarere at fard.es pa, og man ville f a neget mere ud. af den. RoS.Co

16 N.P NITLSEN?5 Tapet og farvehande grra Flariager ' '-ilf'(oe)5'+1112 N.DTIfiECil?BM5EN BmEer og f4onniorj.(pe) 511 to nfffore I'b leennfattz: qssmadre'm, i.ntrw HADSUNDVEJ Tlf ASSENS gt Pott emager B. Kristensen Mariager. tif. (o8)r4 L2 16 Tde,Banlianrun, Ivlobler og tapper MA{UAGEII a/^ -rr?aragllrlex.toel 5 / rltr, (osr) 5AJ Mariager- tel f.>t l{illl\f'5 - Teglgade 8. Telefon 254 L2 w [rtil? 11 DNtmd"J"rnlrnlf' Mariager & tyaainctrr IJNGMMSSOLT" L lllcio MnRlPrGE"RBFX\K F).. A. Nielsen torvettf - Hariqff'l1 rel4dr 6clss) A {4 {'q - 6.nrt rrsl3s "L brxnnt^ L"t'1b! - SAO{MNNA. TOrd\ -reles'oat T 5q tt l,l.e.sl{["110f nrlrpr -ltf. (or)otl lo RffiF.?s6o Ho 1 ger Svend sen SI.,AGTER. f 'ru 1o 6l Jhud kod-f ta sk-p6r K lag- o st : irkegyden- Ilariager'tlf. 5/r 1l- IrC Tryk: OFFSETA,8544 Morke' telr' t06) 33

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Bilag 5, Fokusgruppesamtale nr. 1

Bilag 5, Fokusgruppesamtale nr. 1 Deltagere: Sanne (S): Tidligere kunde i DB, har valgt at skifte Cathrine (C): Aldrig været kunde i DB Sophie (Soph): Følger sine forældres bankengagement ikke kunde i DB Jeppe (J): Tidligere kunde i DB

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Interviewperson 1: Receptionsanalysen - opdelt efter Schrøders model Forståelse Interview 1 Interview 2 Interview

Læs mere

Personskifte. 1--f~~/ UDGIVET AF DANSK MASKINBESETNINGSFORBUND

Personskifte. 1--f~~/ UDGIVET AF DANSK MASKINBESETNINGSFORBUND M3fitHtt' A.. /. UDGIVET AF DANSK MASKINBESETNINGSFORBUND ' Personskifte Normalt beskreftiger Faklen sig ikke med begivenheder i andre organisationer, men dette er en undtagelse. Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Hvor stammede dine forældre fra? Min mor stammede fra Bredsten og min far oppe i nærheden af Randers. Min far var smed.

Hvor stammede dine forældre fra? Min mor stammede fra Bredsten og min far oppe i nærheden af Randers. Min far var smed. Arbejdererindring J.nr. 03/004/01 - Mand Mit navn er HEN Hvornår er du født? D. 19.10.18 i Horsens, Søndergade 41. Hvor mange søskende havde du? Jeg havde 15. Er du så selv nr. 16? Nej jeg er nr. 4 fra

Læs mere

Film skal se fede ud! Omar Shargawi. A f Eva Novrup Redvall

Film skal se fede ud! Omar Shargawi. A f Eva Novrup Redvall Dar Salim i Ma Salama Jamil (2008, Gå med fred Jamil), Foto: Christian Geisnæs. Film skal se fede ud! Omar Shargawi A f Eva Novrup Redvall Du dukkede i 2008 op ud a f det blå og gjorde din entré i dansk

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

21.11.1996. Tillæg til "En alkoholiker i storm og stille"

21.11.1996. Tillæg til En alkoholiker i storm og stille 21.11.1996 1 Tillæg til "En alkoholiker i storm og stille" Der er nu gået næsten 20 år siden "En alkoholiker i storm og stille" udkom første gang. Nogen vil måske spørge: har bogen været til hjælp for

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

satellit' Konstuktion: -! r---------7oo *&a-

satellit' Konstuktion: -! r---------7oo *&a- Konstuktion: satellit' rnceret konstruktionsteknik ndtil dato har de hojttalerkonstruktioner, vi har presenteret, ikke vaere genstand for nogen sarlig kritisk undersogelse fra bladets side. Nir en konstruktion

Læs mere

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD Om forfatterne Lisbeth Pilegaard (f. 1968) er sektionsleder i international afdeling på norsk Flyktninghjelps hovedkontor

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

1: Observationer. Obs: Alt hvad der står i parentes er vores fortolkninger og kommentarer. 1:1: Observation (Rebecca) 1:2: Observation (Louise)

1: Observationer. Obs: Alt hvad der står i parentes er vores fortolkninger og kommentarer. 1:1: Observation (Rebecca) 1:2: Observation (Louise) 1 1 1 1 1 1 0 1 Bilag 1: Observationer 1:1: Observation (Rebecca) 1:: Observation (Louise) 1:: Observation (Dogan) : Interviews :1: Aden :: Andreas :: Efe :: Izel :: Jakub :: Karl Emil :: Kim :: Ozan ::

Læs mere

qffifis;,rtt,t Hav en rigtig god sommer - p8 s0 eller hav! og HUSK.: Sosportens 10 bud! TSNGSHEITHhTS If

qffifis;,rtt,t Hav en rigtig god sommer - p8 s0 eller hav! og HUSK.: Sosportens 10 bud! TSNGSHEITHhTS If Posttresorget blad s7016, (8245AnCt. :1 4C):()3 ffi rb ]T ir ffifis;,rtt,t TSNGSHEITHhTS If Redaktionen holder ferie i resten af juli mined, men bruger tiden til at samle inspiration til nrste nummer af

Læs mere

Bilagshæfte. Med børn på museum - analyse af børns oplevelser af udstillingen Danmarkshistorier. til

Bilagshæfte. Med børn på museum - analyse af børns oplevelser af udstillingen Danmarkshistorier. til Bilagshæfte til Med børn på museum - analyse af børns oplevelser af udstillingen Danmarkshistorier Side 2 Side 6 Side 8 Side 9 Side 19 Side 28 Side 29 Side 47 Side 49 Side 50 Side 62 Side 71 Side 72 Side

Læs mere

HENRY. SØN AF O.P., Nykøbing Sj. EN TOLDERS BARNDOMSERINDRINGER. Henry G. Petersen LOK.t\1 JIISTORISK FORENING, NYK.SJ. 1999 v) Lene Puck Ishøy

HENRY. SØN AF O.P., Nykøbing Sj. EN TOLDERS BARNDOMSERINDRINGER. Henry G. Petersen LOK.t\1 JIISTORISK FORENING, NYK.SJ. 1999 v) Lene Puck Ishøy HENRY SØN AF O.P., Nykøbing Sj. EN TOLDERS BARNDOMSERINDRINGER Henry G. Petersen LOK.t\1 JIISTORISK FORENING, NYK.SJ. 1999 v) Lene Puck Ishøy f\1 8 s! 5 Min tilværelse begyndte ifølge d~ibsallestcn den

Læs mere

Interview med Otto Skak, direktør, Karina Brauner, HR-chef, Edvard Køhrsen, souschef.

Interview med Otto Skak, direktør, Karina Brauner, HR-chef, Edvard Køhrsen, souschef. Interview med Otto Skak, direktør, Karina Brauner, HR-chef, Edvard Køhrsen, souschef. Transcription Eva: Så tror jeg bare vi starter nu.. Så tror jeg gerne vi vil høre hvordan du fik ideen til Slotssøbadet?

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Man kan sige og mene, h

Man kan sige og mene, h nde.rj-~- 9..., HANDELS- OG DBRUGS BRANDE Filial at Heming Handels- og Landbrugsbank, Aktleselskab TELEFON 90 Kontortid Kl. 10-12og 14-16, L0rdage Kl. 9-12 Kontorer i BLAAH0J og THYREGOD Bankens Aktiekapital

Læs mere

ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE

ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE Morgenudsendelser i Danmarks Radio Uge 32 / 1992 MANDAG Sommerferien er ved at være forbi. Et nyt arbejdsår ligger forude: Et nyt år en ny begyndelse... Specielt en ny begyndelse

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere