rr "/5. 2-,,o9 fnde f B'LRDEI : ELODDIQYPFENDf Kl'?iMi.l VCLDCGDIJMHID, S[]L_SF3RJ-, rnl-ilrvifwol'4,['1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "rr "/5. 2-,,o9 fnde f B'LRDEI : ELODDIQYPFENDf Kl'?iMi.l VCLDCGDIJMHID, S[]L_SF3RJ-, rnl-ilrvifwol'4,['1"

Transkript

1 rr "/5. 2-,,o9 fnde f B'LRDEI : ELODDIQYPFENDf Kl'?iMi.l VCLDCGDIJMHID, S[]L_SF3RJ-, rnl-ilrvifwol'4,['1.

2 2. NYT R.sDAKTioxsLornrE! i- rt gl rngtt Der er sket meget, siden vi I februar udsendte d.et forste nummer af vores sensationelle skoleblad. rr Rap 'i De f l este t ing er sket indenf or d"en sid-ste maned. F. eks. er vi 1 ige flyttet ned i det gamle formningsdepot vd. indgangen tif klubb no Nu behoves vi ikke flytte rundt over hele skolen hves gang vi holder et s Akald.t "mode ", Vores Rap-kasse eiler postkasse, som nogen kalder den, er ikke blevet flyttet nogen sted r r os orn det sker, aner j eg lkke, Ved det sidste mode vi holdt, diskuterede vi ganske grundigt. Det al j erne i d enne d.iskus s ion vil j eg ikke komme narmere ind- p&, men resultaterne var nok vard at vide noget om. Forst og fremmest har vi f &et en ny red.aktionschef, som folge af at Lars Petter Nielsen sogte sin afsked.. Den nye red aktionschef blev Iviaria Sparle fra I real. Vi har ogsa faet det ordnet sadan, at alt det pjat med at alle skulle vare red.aktor af en elier anden sl ags er af skaf fet _f ordl visse personer heklagede siq ovetrrat Ce aldrig har skrevet noget on det de skulle. 3e nu er der kun to sorn er redaktor r- nemlig ehe.freoaktoren og red.aktionschefen. Vi andre er nu almindelige journalister som bare skriver, det de finder ud af. Det var faktisk det sidste DX r selfolgellg er der ogsa sket en masse smatlng, men det er ikke noget sarligt. SPARK SELV! Jeg vil gerne glve,og elever et lille br5.de larere spark bagi t for det lader tii at mange elever og larere er ligeglad-e med at d.er overhovedet eks lsterer et skoleblad, og hvis I (lasernee)l 3er s&dan, sa er der snart ikke noget skoleblad mere. Jeg vedgod.t, at nange synes r at "RaP" er kedeligr men ieg vil bare sige Jer, mi-ne kare lasere, st et skolebl ad. ald.rig kan bl ive god t t hvis det er redaktlonenr som skal lave d,et hele. Det eneste vi mangler r for at vores skolebladskal blive fuldendt t er indleg og den slags fra ier. I m& jo ogs& huske PAr at RaP-kassen ikke er sat op for, 8t man skal putte gammelt viskelad"er og karamelpapir ir men til jeres!! ind"lag og hvad. 1nu ellers kan f ind.e p&. Jeg heber r at I efter at have last detteher vil v ere lidt bedtil at skrive indlag, sa vi kan fe et godt skoleblad ud. af RaP. R.s.c. l?ees*.\mlsc[.4 drt.' [r-q- A4 lrrra)rtl rrr-ljengode K{P. TLE 3{ toor

3 3. WWWWWWMWWWWW WW%MffiWWWWWW I DETrE rntereview U.DTRLETa ufeja,ere rnirug 36Q6 \JSEIU SiCr Oyvl.,GL, Q. trhj^e:srnle!(jcpq.e rnhqraley glavidsotrue,ra" ql6. gvfgaoet. uu kom trertir i L973 fra Asscrls Hvordan var det at komme hertil- rog trvad var grundene til, dt du kom? Grunden til at jeg sagte herned var r at overbygningen i As s ens j o forsvandt r og da jeg gerne vil undervise i fysik, mitte jee ssge et sted tren, hwor der var overbygllirg, og sa sogte Jee her til Mariager Skole, fordi det var stdan ligetil. Sonne Ctrristensen var rejst, s3 de mangl-ede en fys iklarer. Er der nogen forskel pa at vere hrer og at vare i Assens; er der et bedre klima her, ller er det det samo ven. Det er en and, tror ieg. Alts5, der er jo p& enhver arbejdsplads men"nesker, der er mere pf;. bsl-ge l:engde end andre ; men en o p- me? Det er anderledes at vare her i og med, dt skolen er starrer o det er selvfslgelig sveerere at overskue en stor skol.e end en lille skole; men jeg synes ikke, skolen er s3, stor, at det virker generende. Jeg synes, den trar en god starrelses cd. Joo elewer er en god starrelse r o den skul l e he ls t ikke bl ive starre. Hwordan er kl-imaet mellem larerne? Klimaet mellem larerne er i mine ojne godt. Selvfolgelie vil der jo altid, hvor der er mennesker sammen, v re forskellige men opfattelser; det er da min mening, of vi- respekterer hinandens forskelligartede opfattelser. Jeg har ladet mig fortelle, at man pa larerverelset sidder ordnet efter politisk overbevisning. Er det rigt igt? Nej, Nej, altsf', det er tren i sko- ' ',0,,",',.r.",,1;tf''it',r'ttlu;-;,,'-',,,,,,,. deling tror ieg ikke, marl kan ba-ie om. For eksempel sidder der ved mit bord to modpolern fremskridtsog nog1e, der stemmer pi partifolk venstresocialisterne, kunne jeg forestille mig, e1ler i hvert fald S.F. Hvordan er dit indtryk af klimaet rnellem larerne og eleverne? NAr man tager i betragtning, &t der p5 mange skol.er er nogle firtrtastisk store dicipli-narproblerner,

4 {. synes jeg, dt Mariager Skole pl I-andsbasis vel- nok ml betragtes pt som noget af cn oase, forstdet den m5de t dt der faktisk ikke er probl-emer nogle rigtigt alvorlige Lrerl som man kender til- andre steder. Stort se t mener J eg, at fo.rholdet mellem l-ererrre og eleverrre er godt; men derfor kan der jo godt verc nogl-e af e leverllr r der syng s, at f orho l-dene pt' sko 1en er ut5lelige set fra deres synspunkt. Hvordan mener du fortroldene er med henbl-ik pe' underwisningslokaler? Som fysikl-arer synes Jcg, det p& &t man for sl"n wis er ergerligt, at spare pengc har inddraget den ene hal-vdel af de oprindeligt to fysiklokaler til biologiunderwisning. Ikke at Jeg mener der ikke rnen skal vare et biologilokale; den nuv rende ordning med et halvt biologilokal-e og et hal-wt fysiklokale kan vist kun tilfredsstille de bevilgende myndigheder. f den forbindelse vil jeg godt lige sig:c r at jeg sjrnes ikke, vi bruger ret mange penge pa Mariager Skole og i det l.etre taget til skolevasenet trer i kommunen'; men det skyldes jo nok t?t kommunen ikke er ret stor, og at man pr. skatteyder ikke former at yde det, der mtske var snskeligt. Rengoringen trer pl stedet er jo et efterhenden meget omdiskuteret emrre. Har du ogsl nogle kommentarer tit- den? Jeg vil gerne udtrykke en vis forund,ring over, dt det socialdemo kratiske bystyre her i kornmunen af kan acceptere en forringelse wel nok de lavest lsnnedes k8.rr og jeg synes aerlig talt, at de socialdemokrat i ske byr5dsmedlemmer pa dette, skylder os en forklaring wel nok iser dem der s idder i skohvad ang&r selve rennomiudvalget. at r.nan gsringen har ieg forstaet, dt Abenbart hylder det Princip, der hvor der svines mest, bliwer der gjart rnindst rent, det vare hvor der aldrig sig i slsjdsalen, gjort ren!' uren ogst i gymbliver Jeg trar hsrt, at der nastiksalen. her kun skal va-skes gulv een gang orn Aret. Se kan ruan jo selvfolge1ig udst;-re e1e\-errle med fluesmakkere. \Ar de sa ser mider og bil1er og alt sadan noget, sa kan de jo rende rundt o g klaske dem. Det ogst en form for er naturligvis motlon. For at komme lidt p5. afstand af skolen, hvad var st. grunden ti1t at du kobte din motorcykle? Det var fordi jeg ikke havde r3.a Det er sare til at have to bil r. enkelt. Og s3' fordi ieg godt kan lide at kare pa motorcykle. Jeg flere motorcykler har haft indtil og scootere, to scootere C og to rno- {" n'*sc.\\"-s si&e- to )

5 5. 935U951:5{!5!91 Ivlari-ager Se j lklub har i 6.r eksisteret i f ire 6.r. I d.e sid.ste par Ar har ktubben haft en stor fremgang i bade aktivitet og nedlemstal. Du har sansynligvis set optimistjollerne sejle ud af havnen p6. vej til kapsejlad.sban r r enten til trenlng eller til kapsejlads hvor det virkelig gaelder noget.du har n&ske ogsa gesket at du selv sad ved ror t rmen det er blevet ved onsket. Det er slet iklre svart at blive akippnr i en optinistjolle.du skal bare neld.e Aig ind i sejlklubben. Det koster 7okr. om &ret og det eneste du sral kunne i forvejen er at svomne mindst loocmeter.det er en ford.el at have en redningsvest se1v, men det er ogsa muligt at lane sig f rem i du f Ar nemlig i t<re lov ti 1 at sejle uden vest! Der tranes en gang om ugen. PA land f 6.r clu i grove trak at vld e hvordan baden skal sejlesr og n6.r d.u sejler r der alt id en storre bad med" en nere erfaren sej1er onbord., d.er kan undervise og hjalpe dig,hvis der skulle ske noget. Klubben har 4 optimistjoller du kan 16.ne. Da der j o ikke er en bed til a1le med-lemmernergar man to eller tre mand. sammen om en bed og skiftes til at sejle i den. Ivian kan alts& lane en bed i klubben, men da der j o kun er f ire, er det begrenset rhvor mange med lemm.er d.er kan optage 9 hvi s d-e virke I ig skal fa sejlet noget. Derfor er det en fordel selv at have en bed.. En optimistjolle behover slet ikke at vare dyr.en ny jolle af gfasfiber ko ster 27 ookr., men d"en skal j o ikke nodvendigvis vape nyiog en brugt kan man fe for 5ookr. og opefte r. Ivian. larer ret hurtigt at manovrere med sin optimistrnen at komme ti1 at gi rietig stnrkt kr.aver megen tran- ing'

6 6. I',ir rnan kan sejle sin. optimist bare nogenl.unde, kan man begynde at kapse j I e. Nok vinder man ikke de forst- gang.rmen man lerer fantastisk meqo t ved at konkurere ned. mere d-rev n,. seilere. La optimisten er meget Ii1le er det let at transportere den ps tag-,:t r'f en bilrsi man kan tage den med n',i S orlnsrferie el L.er ko.nrne t i I l.:apse,jlad s":r' i andre byer. Nir nan er blevet I> 5r er der en rege I, sorn siger at man ikke mri se j - ]e kapsejlads i optimistjolle mere, men s&. kan man skifte ti1 mange forske 1 1 ige andre j o1 le typer. Hvis man stadig vil sejle aleneer en OKjolle god at fortsatte irmen hvis man dreimod vil til at sejle Senrnen med en kammerat kan man valfre en Pirat j oll e e ller en Flipper- ;ioll-e. iuiariaser Sejlklub ejer endnu ingen af de to ioll.etynerrmen der er fire rne d - lertt'''er r som har pirati ol -Ler og to.der har flippere. flipneren er en meget levende jo1- -i e;at sejle hvorimod piraten er rner.i stabil. \r: r'1' s har 1o*2 se ji og har derfor ircj e n en spi l er pa 9*2. Det der giver for:skel1en i sejlegenskaberne er at flipperen har en flad stavn og kun vejer 72k9. ob at piraten har en si'jcls strcvn og ve,,ier 2ookg. ucb sei ler selv piratjolle og kan 'i'.'d sikkerhed sige sl hvis man kan sr.:iie c,ptimisten haderligt varer r:':+" iktte lanr,.e ittden man k,an sejie nilafen,det sbmn'e geider fripnerien rren hqr krrves <ier en fid.t storre kropsva?gt for at kunne holde jollen pi benene i h{rdt vjer. Optimistjolle T eknis ke data: Lengde 2,30 nlr' Bredde 1,14 mlr' Masteholde 2,3) rttlt. L'agt uden rih, st'erd, rot j5 Ag Sejlareal 3,5 ffi2 Piratj o1 1e Teknishc data: Lengdc Brcdde Scjlarcal Vegt C $o'\ssjtk$ 5,00 mlr. 1,61 mlr. 10 n2 tzo kg $ si.l.e- 8.)

7 KOMMUMEffi$ LEDE&'3 ge M KOMEDAE.O'O?. Vi sender resulotioner, n&r man vil pille ved. vore egne Ion-kroner. Vi reagerer ikke, nar skolens lavtlonnede de usynlige medarbe jdere, rengoringsd amerne r presses end.nu h&rdere - og tll en ganske anden timelon. Vi onsker kontanter for vor indsats hvor er solid.ariteten med rengoringsdamerne, koll eger? Skulle vi starte en dlalog? Hvor lange f ind.er vl os i kommunens d.ispositioner m. h.t. rengoringen af damern sr elevernes og vor egen arbejdsplad.s - rene ord. og for pengene. rent bord II I P. S. C. Forslag fra RAP z AngS.end.e rengoring p& skolen mener vi f s1gende. Larerne bor vise d.eres solidaritet ved at msd.e op om morgenen og assistere rengoringsd-amerne med rengcrringen. Red.aktionen kan levend.e forestille sig hvcdan det vil tage sig ud. nar Sond,ergerd. g&r igang med lofterne, mens Per swaber gulve. Vagn Andreasen tager sig af cigaretskoderne p& lokummerne. BrunsgArd. har tilbud.t s ig som gulvswaber, id et han l iggend.e pa gulvet, i f srt TarzanmAtte p& brystet, skal trakkes efter Per i en snor. Dette skulle have en rengorende virkning ( pa gulvene ). Eleverne kan s elvf olgel ig ikke bland.e s ig i forholdene pa larervarelset, men n&r lugten breder sig til oml i ggend e lokalitet rr mener vi at larerne som et led. i deres solis& d.aritet, og f ord i man ikke kan titbyd e nogen erhvervs- sygdomsfremkalend-e arbe jdsbetingelser, ogsa bsr rengore d-ette * iu og Ivi.

8 8. ( {o.tea* $.0. s.fe 6 ) fndtil videre har klubhen ikke haft noget klubhusrmen i Ar er der blevet bygqet et for enden af kulkajen. Ved kl-ubhuset bliver der ogs8. slabested sa badene kan sattes i vandet d.er. lars. Smedemester. ut. vand-og gasmest t1f.(08) >+ ro L1 l-ttojd B'ondt Hvis d-u er intreseret i at med.l em af kl ubben e ller vil d.u vide mere om den kan du henvende dig til mig. Lars Petter Nie lsen IfIa. ell er bl rve K. Vartrnand Astergade I4AREN 3tHL - t4cnfej<+lrre - Torzv*q I4AR/'AOgQ. fury. - H. MAI?KUgEl.l OsrercaaDg - \ Tery l,4,4nd / vr sra 3J,, scs llrd Dni* '' SA lqfi/le/ \.l?zr rtla,qtr.t - HAre-tA6' A- K,flqTSBSGMI Mar\er T1.F. 5A to6q futv Tll. t08) frtariager C HEVreO/V,,fErEV/CE /-t {illj / /\A A nu H,U /7P DSE N scmarrncgn - 'l f a r...$,( \ Rflic TIL: jrred erik L/s MarJ-ager: 5rl015 Johan sen tcdjndrhlirq I t.o pc.l os fto.rve, TLtr Hla.*orer stt 11:!

9 g. ffiomkummehge ffi Sorn f sikkert trusker, var dcr i forrige n:ummcr Gra konkurrcrrg cl sort gik ud pt at findc' narrnct pt Gn by llvori nogl-e motorcyklister startede som deltagcre i et vaddelsb. ti fik kun otte losninger p5. opgavenir sksnt vi havde vcntet at fa hrlvtreds. Dette aflioldt o s dog ikke fna at udtrakke to vindere, som iovri'gt blev. HclLe Ssndsrgaard, 4.b og Jyt tc. Ssrens sn r. 4. b. De to rrindere bar hverr f&ct fem eo1a" cr. Vi 11ar igennem en de 1 modtagrre las erbreve erf are t, at sa godt som allc erko lens trgange ggrne wi1 kunne deltagc i Gll i<onkurrenc. Vi har derfor i dette nummer lavct cn konkurrcncc trvori al-lc skolens Ergange kan deltage ' Det gelder om at finde st mangc ord som muligt der rim'er pt Rap, we-l lt narkc betydende danske ord. Lss:rr.fngen lagges i postkassen eller afleveres til- en medarb'c'jder t redaktionen. Lssningen skal dkrives p& nedensttende kuponr ob vcdkommende der finder de fleste rimende ord vil fa tildelt cn premie. Lssnings-kupon Narrn og klasse! Losning: Tndsend.es senest d_. Itr/5 oaaaa -':' ata a a a a ' ' :' ' ' :':':' aaa :':' a a aa a :' _' ' a a a a

10 '-' (*o"tso\ tr) $"o. sl.\t 10. torcykl-er, hen?ro ldswi s en AJS og en Harley Davidson fra 1927, beggc 35o em3. Harley Davidsonen rnen s5 kunne ksre 6o kn/timeni stod der ogs& meterlange flammer ud af udstodningsroret. Interview MBL Fotorepotage - BS Vi har 1 d,enne n&ned nodtaget mange laserbreve. En meget stor d.el af d.isse er enten underskrevet med, sporgsmalstegn eller barer overhovededet ingen underskrift. Derfor gor vi lgen opmarksom PA: InIet_btey kgg_bgingeg-i BAP-me9: mlndge leegktlgggg Eg.n9gr- skglgglgns HEl at fa klassevmelserne vinduer og spare en da kunne m5. vrcgge.man sived. at d-er ikke masse olie ver sa nneget varme ud. af utatte vind.uer. Det er ogs6. meget imiterende en hel tine rnar man skal koncentrere sig om et reg-; nestykke, ai hsre pa, fra klassen pa d-en ene sid.e, talen fra en tysk film og Cen anden side et engelsk band.man kan ikke skrue ret hojt f or det kan hores vidt og bred.t Hvad. med isoleret bed.re,b5.d.e omkring. d I ser ned"e fra s1o j d.l.okalet er et galt r sto j en derned-e fra kan hsres over hele skolerl. Den stsj genered-e EeJ RAP. Jeres blad. er udnarket. Jeg har et problenr som f kan hjalpe nig og mange andre med. Jeg synes splsetiden er for kort. Min klasse er vandreklasse r ob inden vi nar hen til det klasse\rarelse: vi skal spise I t er der gaet et god.t stykke t id. JeB hi.ber at I forlanger splsetid.en med. tre minuter. Drovtyg6seren. Kare Drovtygger. er utvlvlsomt f or kort t et er d et f orkerte sted" d-u har henvendt dig med d-it problerl. RAP kan ikke forlange spisetiden. Ptsv i elevr&d.et. Spisetid.en men d IVIBL Kare Stojgenerede. Jeg er helt enig med dig i at skolen nasten ligner en si nmen Rap kan ikke gore noget ved det sa jeg kan d.esvame kun henvise dig til elevr&det. "'lars

11 11. KViu.lDE,sF\ct *'{,?,4 f kvind earet I97, krrnne d et \Bre interessant at se lid.t pa, hvadd er i skolen er med til at opretholde 1)kr*.diskriminati,onen. Selv om skolen p5. nogle purrkter har gj ort fremskrid.t, f. eks. ved- at d.rengene far und.ervisnirrg i husgerning og h8.nd.arbejde og pigerne i slojd, er der end.nu omr6.d.er, hvor d.et star d6.rligt til-. I skoleboger, som stad.ig bruges i vid udstrakni-ng, kan man lase 2)""mangt og meget, som viser en aktionm opfattelse af ksnsrollerne: Mor passer huset, f ar er pa arbejde, pigen leger med sin d-ukke og d-rengen med sit el ektriske tog. Ganske vist er det sa.:rd-t, at d.e fleste msdre passer huset, men d.et bare sd.dan, at 6o% af d.em santid.ig har erhvervsarbejde ud.en for hjemmet. De har altsa to stillinger. Pigerne beskrives som huslige d.yd.smonstre, sod.e og passive r og der st5.r gennemgaende ]mn halvb s& meget om d-em som om drengen. Drengene d erimod. er nod-ige, aktive og ud-f orer spand.end e ting og eksperimenter. Ser man billeder af ho jtud.d.anned.e mennesker som f. eks. 1ager, jurister eiler vid.enskabsrnrend., er r:res t en ud en und t age l s e naend-. f Verner Ssrensens: Skriv rigtigt (c;eflerup, 196Z) hedder et afsnit trerhverv f or pigerne ". Det lyder i sin helhed-: " Barneplejerske, bornehavelarerind.e, bibliotekar, d.anselmerind.e, d-amefrisor, d-arneskrredd-erind.e, gangpige r eksped"itric r j ord emod-er., husassistent, kontorist, kahfbs jomfru, massose, lmerind.e t syerske, sygeplejerske, steward.esse r okonoma, telef onistind.ell Vars&god og spis r. piger.!! S6.d.an noget er bri.de,)ioaoktrine. ring og konsd.iskrinination. Ikke ford.i alle d.e nrevnte erhverv ikke er samfundsgarnelige og -nsd.vend-ige og nogle af d-em ogsa menneskeligt neningsfuld e, der sear bare ikke noget o0r at piger ogsa kan blive hand.vrerkere, arkitekt r r ingeniorer, lager, tand-lag r r iurister o. S. V. Det kan d.e f aktisk r og d.er f indes jo d"a ogse et par stykker rundt oo r der er d.et. Hvad ern3er og intelligens ang6.r r r der ingen f orskel p6. d.e to ksn. Det er oven i ksbet vid.enskabeligt bevist. Den kamp, d-er i d.isse Ar fsres af kvind.er i marlge land e for at opnd. en reel lighed. mellem mand og kvinde, na ogi:ia vi piger vetre med i. Vi ndl gore os klart, hvad politik er r og nar vi bliver gamle nok, m& vi ga aktivt ind i det. Politik er beslutningerne orrr r hvord-an vores samfund skal ind"rettes r ob hvord.an d.et skal handle over for andre samfund. Og da samfundet best6.r af mind st lige sa mange kvind-er som rnrend, burd-e der f. eks. vare 5o% kvinder i folketinget i stedet for I5%. Ogs6. alle andre sted-er, hvor d.er tages beslutninger, som har betyd.ning f or bad.e nredg og kvind ers tilvarelse, slmlle d.et rrere et samarbejd.e mellem nrend- og kvind_er. Vi tranger i meget haj grad til, at kvind-erne er med til at tage be-

12 12. slutningerne. For selvom mrends og kvind-ers e\mer og intelligens er lige gode r r d-er al1igevel PF mange m6.der forskel pa d-eres sertil tilvaerelsen' pre.g og instilling Hvor maenciene gro f i; s agt elr inst i l= let p5. effektivitet ud-en hensyn tii d-e menneskelige ornkostni-ng r r som f. eks. forurening og helbredsodel,reggende arbe j d.e, tror i eg, at kvlnder har mere tilb oielighed- til at satte mennesket i centrum. Formi.let med alt, hvad, vi gar og laver het p5. Jord.en, skulle j o veere at give alle menne sker et s5. god-t og lykkeiigt liv som muligt. En ballance mellem effektivitet og menneskermd-ige levevilkar ma vdre m6.1et. Det indbef atter ogsa, at d-e rigd.omme, som f indes i naturen og de rigdomme, som mennesker skaber ved d-eres arbejd-e, ikke salnl-es hos nogle fa mennesker r men at d.isse rigd"omrne fordeles mere retfrerdigt. Ge a1ts6. ind i Politik, Piger! -31iv politisk bevid-ste! Skaf i er viden og indblik i r hvad d-er f oregir i jeres eget og and-re samfund-. Lces aviser rd.er el? uafhengige af Fe i er s6. god en udpartipolitik. dannelse som muligt. Y::r solid ariske med. and-re kvinder; vi skal ikke konlcurrere med hinand-en, men arb e j Ce sammen for en bedre verden. OPdrr-"g j eres frerntid-ige born, sa pigen og d-renge har sarrne pligter og rettigheder. Arbeid ogsi. pa at beft' fri mendene f or d-en unclertrykkelse r ce licer under. nqxiu 3. trbemmedord- forklaring sagtt i til tr' Kvin- Konsd.iskrimination: Forskelsbehandling af kvinder og nrend. Reakt ionar :. Fremskridtsf iend't1ig ' Indoktrinering: Indgivelse af bestemte rneninger. Man bl iver aicr ig f or garnme I und-tagen til at lare hvis man er teenager.,t %.,F b I ) 0 VILLE N.U vf*,ev ir<,g.ppel gk/t\)t,-t.iqm VI VAR TTE.QE L Ar TE6NE *T=.R. I 1}rE1- BLADp-'i-. {.*b

13 13. ET MORD ved. Christi-an lvlikkelsen. En mork rep;nf uld- af ten kom f nr Ves bergarcl h jem f ra julelndkob i den s tore by. Da hun d.re j ed e ind ad d-en vi"llave j, hun boede PA, sa hun en rod og sort Opelrekord Lloo holde uden for sit hus. Der sad en hoj lysharet mand-sperson i den og hold.t motoren l gang. Ham havde hun ald.rig far set! Just da hun korte ind i ind.korsel h r tud ed.e manden i bilen med- horne t. Et vlndue pa f ors te sal blev sm:ekket op r en and.en mand. kravlede ud af vind"uet og lob ned til den holdende bil. Denne startede og ksrte i en vj-s fart hen ad. den svagt oplyste villavej ' Mand.en, der kom ud. af vinduet, var ikke sil hoj, som d.en lyse mand. i opelen i han var f aktisk lille og rriurkh&ret. Da fru VestergArd. korn ind i f organgen og kald-te pa sin mancl, horte hun kun et d.ybt suk. Hun gik ind i stuen og sa hur at d.et hele var end-evend.t. Pengeskabet var brudt op ; verd.ipapirer og penge var f j ernet. Hun kigecle ind. i bad-evaerelset r men d.er var hend.es kare mand. heller ikke. Hvor kom sukkene fra far?? Men c1a hun kom op pa hans kontor r f ra hvig vindue d.en msrke person var kommet ud, st hun hen, at det f lod. med blod. overalt. Hun blev ude af sig selv, kaldte flere gange pa hamr rnen fik lntet sv&r. Med dt gik gard erobeskabetg lage op rog ud" f a1d.t hendes mand.. DOD! Hun skyndte sig ttl telefonen for at ringe ti1 politiet om hjaelpt men led.ningen var sk6rret over, Det samme vi'rr tilfald.et med. privattelefonen i stuen. Skrakslagen styrted-e hun ind. til naboent Jens rlo De havd.e god.t nok set bilen og lnart slcud r men havd-e i ovrigt ikke spekuleret ncrrnere d.erover, id.et der ofte er folkt som gar pi jagt i den narliggende skov. Da kriminalkommisar, Boje senere kommer for at uncl-ersoge sagen, st&r han p& bar bund..

14 l{. Det eneste hr. Boje hoj og lysha.ret og ved om mord.eretr r er r at d.en ene mand. er tda j at d.en anden lii1e og morkh6.ret. Ind.e i byens mid.te, City, ligger en bank, s om hed.d.er Provinsbanken. forsdag, d.. 19 d.ecemb rr kl. 24, havd.e d.er netop varet vagtsklfte. Vagten var ltige konmet tilbage fra sin forste rwrde og sad nu I ophold.sstuen og fik sig en styrkend,e kop kaff e. Han aner lkker at der er nogen I vagternes kladeskab, men d,a han har d.rukket sin kaffe, falder han dod. om pa gulvetl %ffi ". " En 1i11e- msrkharet l: "*11'll] ::: ".:: ":.:' :.:, d.eren og stjaler 2 mi1l. k3. 1 men er sa uheldig at tabe den ene sko pa vej tilbage til bilerr. Den neste dagr d& kri,rninalpolitiet kommiger hr. Boi" finder han skoll:.:::::::: :::' 7j"' :ttrq, *rolq Skoen, han f andt r gav han politihund.en 'fg=i3l G-ffiffi burtlgt kon p& sporet af band.ittrne. De blev f anget 2oom fra Provinsbanken. Det vlste sig s&, at d.et var dem, der havd.e myrd.et hr. VestergArd"!! De blev fundet skyld.ig I to mord. og 6t bankroveri, y r ti'\4\frtrf"-\rr"*:-.tag EN SEKS C'6ETU6EBIAD. Kurp ALLE so-er- nvibg FoTos uo' Kr-ip osse EN HEL Mnsga sn"er-le su st:aver oo. Tir< DEREF-rER ET ARK +}VIDT?AP'E?. DEf OI<AL 2 OG 18 CI,T BREDT. LAV ET FLOT B'LLEDE VED AT LIME Btr-t-speR 06 Bo<s'rAveR?X?APlRer' Dir BuLEDe. Hl+N FX 'HAI\DLE om: tg 6 FR.ED,LYKKE 06 ULyKKe,$.FcMl+ED og FrEL- LESS}<Ats, STDRE +UvroE.R oe spra fioveder,,l4ustt< o6 pll-nl<,?&,:;.r('tj oe hda. * - wno Du ELIERS (aru - t+itre ar SKRIV NAVN q KLASSE PR BITIEDETS T>Ur -DEr I RAP'= pgtgasse. -flor-o 6<}Tl f 6JE MED F3RsIDEJ.,.J :3ALLAEE - Er I FR BnesrDF, <:6 OE EF"ER. \lu MtvtE q,-.-

15 ts. \/OLD o$ DUltt{ED $s\es De trmind.restt problemer ned. de sto- re, det er nogett som bl.a. har varet neget d.iskuteret i vores klasse. Dette emne har der nok varet neget snak om i de fleste nindre klasser, d.ermed mener jeg mest 6o og?. klass rfor d.e har et verre bovl med, elever fra 8o,9. og sommeti-der ogsri. 10 o Argang o Selvf olgelig er de trmind.refr elever ikke belt sri ssd e son det frengar af dette stykke, men en hel 8. klasse behover ve1 ikke at bugge en unge fra 7. klasse til plukfisk, bare ford.i han eller hun har giv* et en fra 8 ' et ogenavn. Jeg forstar ikke r Bt nogen fra 8 og 9" Argang ikke kan fatte, at det ikke kun er dem, der skal her pa skoled. Hvis d.e nu kunne f atte d.et r og vi (6. og 7. klasse) lod vare med at d.rille den, sa ville skolen vere meget rarere at vare pa. Selfolgelig er det neget sjovt for tr d.e storett at tage frd.e mind.restl bold. og smid.e den neil i busken. Ivlen d.et kan ef terhernd en komme til at koste en trmind.retrelev en formue, hvis han eller hun nister en bold. hver dag. Selfolgelig kan man bare sige til vedkonnend.e, som har smid.t ens bold. vak, &t han eller hun (mest han ) skal f ind e den, men d.et er lettere sagt end. g j ort, f or ved.kommend.e siger bare, &t d.et kan man selv gore r ob der er nok ikke ret mang r som kan slebe en elev ned i buskene uden at sla sig selv o aa!!!!!!!! b.alvt f ordrervet r og d.er er nok heller lkke ret nange I son vil slad,re. OB hvis man nu gor d.etrhvad. kan gard,vagten sa stille op nod. en f lok d.renge, og sa ma man aliigevel selv rend.e ef tdr bold.en, men selvom man nok kan find.e nange bolde lgen, sa kend.er jeg alligevel rrsnbe r som bar nistet en eller flere bold e pa d,en mad.e. Det er dog ikke blot bold.e r det er galt ned.. Det sker ogsa tit, hvis man star og snakker ligesa fredeligt med si-nne kammerat er., Bt man lige plud.sellg f6.r en spyklat I hoved,et, og d.et er Jo heller ikke sarlig rart og lakkert. Jeg kunne god.t tanke nig at vid.e on d.e ff storett ikke har sa neget bj erne r at de kan f orsta, at der o6sa skal v re andre her pa skolen end. lige netop dem, for hvj-s nu alle larere og elever vat lid.t mere hensynsfuld.e og samanbejds- viillge over for hinand Dr sa vilie skolen vare neget rarere at fard.es pa, og man ville f a neget mere ud. af den. RoS.Co

16 N.P NITLSEN?5 Tapet og farvehande grra Flariager ' '-ilf'(oe)5'+1112 N.DTIfiECil?BM5EN BmEer og f4onniorj.(pe) 511 to nfffore I'b leennfattz: qssmadre'm, i.ntrw HADSUNDVEJ Tlf ASSENS gt Pott emager B. Kristensen Mariager. tif. (o8)r4 L2 16 Tde,Banlianrun, Ivlobler og tapper MA{UAGEII a/^ -rr?aragllrlex.toel 5 / rltr, (osr) 5AJ Mariager- tel f.>t l{illl\f'5 - Teglgade 8. Telefon 254 L2 w [rtil? 11 DNtmd"J"rnlrnlf' Mariager & tyaainctrr IJNGMMSSOLT" L lllcio MnRlPrGE"RBFX\K F).. A. Nielsen torvettf - Hariqff'l1 rel4dr 6clss) A {4 {'q - 6.nrt rrsl3s "L brxnnt^ L"t'1b! - SAO{MNNA. TOrd\ -reles'oat T 5q tt l,l.e.sl{["110f nrlrpr -ltf. (or)otl lo RffiF.?s6o Ho 1 ger Svend sen SI.,AGTER. f 'ru 1o 6l Jhud kod-f ta sk-p6r K lag- o st : irkegyden- Ilariager'tlf. 5/r 1l- IrC Tryk: OFFSETA,8544 Morke' telr' t06) 33

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord.

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord. 1 Gale Streger Forfatter: Helle S. Larsen Illustration: Lars Hornemann Forfatteren og Furesø Museer, 2013 Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-24-2 Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ.

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ. Korartitur orano lgto (q = 108) Når son rammer o Gunge 2012 øren Ulrik homsen 2002 lto enor ass aryton solo b b b 3 b b værste er når so n rammer en bar berkniv og b b 129 133 b b lasken klor hex i din

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08 Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 7-8.-3. klasse Generel tilfredshed Hvordan har du det med dine klassekammerater? Er du glad for at gå i skole? 8 7 4 6 3 2 1 godt

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE. Jeg b de p g lån. n e. e, jeg. får e af m. r d. in fa m. g spil. ilie, v. r de g bru. ke p på sp. an e.

DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE. Jeg b de p g lån. n e. e, jeg. får e af m. r d. in fa m. g spil. ilie, v. r de g bru. ke p på sp. an e. DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE 5 A. Jeg b ru tjene ger kun de p enge B. Je r., jeg g lån får e ller eller er penge andr af m e. C. Je in fa m g spil ilie, v enne ler fo D. Je r r de peng g bru e,

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

LIV "Er vi okay efter i lørdags" VICTORIA "Ja det tror jeg da... Hvorfor skulle vi ikke være det?"

LIV Er vi okay efter i lørdags VICTORIA Ja det tror jeg da... Hvorfor skulle vi ikke være det? Screenplay 1. SKOLEN (GANGEN) EFTERMIDDAG I starten af scenen er der mange på gangen efterhånden er der kun dem (Isabella(14), Liv(14) og Victoria(14). Isabella, Victoria og Liv står ude på gangen og snakker.

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013

Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Bilag I Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013 Kursiv: Indikerer, der er lagt ekstra

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Marta er med (Startsang)

Marta er med (Startsang) Marta (Startsang) Swing = 120 3 = A F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at F/a Gm7 syn - ge (klap klap) F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at B /c dan - se B /c Mar - ta Pi - g - Dren - ge - Dem (find selv på fle

Læs mere

Hvordan underviser man børn i Salme 23

Hvordan underviser man børn i Salme 23 Hvordan underviser man børn i Salme 23 De fleste børn er rigtig gode til at lære udenad, og de kan sagtens lære hele Salme 23. Man kan f.eks. lære børnene Salme 23, mens man underviser om Davids liv. Det

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Triatlon. t1:5t. f1-r4-l. 1 mile: 1.609 km Et maratonlab er pil 42,195 km

Triatlon. t1:5t. f1-r4-l. 1 mile: 1.609 km Et maratonlab er pil 42,195 km Triatln Triatln er en sprt, der bestir af svmning, cykling glab. En af de fsrste knkurrencer i triatln blev aftrldt i USA i 1914. Den bestd af 9,5 kmlsb,10,0 km cykling g 600 m svmning. t1-,{l Hvr mange

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

I,. Grammatik. Indholdsfortegnelse. .nd-

I,. Grammatik. Indholdsfortegnelse. .nd- **-.nd- Grammatik Indholdsfortegnelse I,. \ b i:' F F 3 Udsagnsord 10 Navneord 14 Egennavne 15 Tillegsord 17 Forholdsord og biord 18 Udsagnsled og grundled 19 Genstandsled 20 Hensynsled 2I Omsagnsled til

Læs mere

Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*.

Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*. Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*. Legelopva rm n ingsøve!se, 1 l-et rnstisn af lsd ikr*pp*n, start fra t*p tiltå, 3] L*t opvarnrr*ing m*d lgb cg te*:po sk!{t 3i Opvar*rnings l-egr D*jang Hockey ag Z*mbie

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

Transskription af interview med Hassan den 12. november 2013

Transskription af interview med Hassan den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Bilag J Transskription af interview med Hassan den 12. november 2013 Kursiv:

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Oveark til Kryds 8. bolle 81

Oveark til Kryds 8. bolle 81 Oveark til Kryds 8. bolle 81 B1 HUSKat verballed er det safllme som subjekt er det samme som grundled. udsagnsled, 09 Sadan: Lise gav mig skiorten. (4 led) XO Prav nu selv. Skriv selv antal Sat bolle (O)

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Kata: Vi tænkte, om du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. Du skal vide, at det vil være anonymt, og vi kommer til at skifte navn.

Kata: Vi tænkte, om du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. Du skal vide, at det vil være anonymt, og vi kommer til at skifte navn. Bilag 3 Interview med Mia. Mia er kærester med Martin og sammen har de datteren Mette. Kata: Jeg stiller spørgsmålene, og hedder Katariina Sofie: Jeg hedder Sofie, og jeg vil supplere Katariina. Kata:

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Generel tilfredshed. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke. Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4%

Generel tilfredshed. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke. Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4% Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja,

Læs mere

25A KARISMATISKE DRATMETER. sammensatte mobler og farver, sd hver. bolig skovshoved. en smykkedesigner, der. kvadratmeter oser af personlig karisma

25A KARISMATISKE DRATMETER. sammensatte mobler og farver, sd hver. bolig skovshoved. en smykkedesigner, der. kvadratmeter oser af personlig karisma bolig skovshoved 25A KARISMATISKE KV DRATMETER en smykkedesigner, der lave fingerringe: Hun kan sammensatte mobler og farver, sd hver kvadratmeter oser af personlig karisma mykkedesigneten Rebecca Elbek

Læs mere

Side 1 af 11. 1. Simple tabeller. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 18. december 2012

Side 1 af 11. 1. Simple tabeller. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 18. december 2012 Resultatudtrækket er foretaget 18. december 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i fritidshjemmet, Drilleri og mobning, Uddybende om drilleri/mobning, Uddybende

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Side 1 af 11. 1. Simple tabeller. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 18. december 2012

Side 1 af 11. 1. Simple tabeller. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 18. december 2012 Resultatudtrækket er foretaget 18. december 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i fritidshjemmet, Drilleri og mobning, Uddybende om drilleri/mobning, Uddybende

Læs mere

Blot en drengestreg Vrny Søn Nspirl

Blot en drengestreg Vrny Søn Nspirl Blot en drengestreg Vrny Søn Nspirl To drenge der var brødre, fordi de havde samme forældre, havde desuden en onker til fætes der en skønne dag fik fjærnet et ben' Af den grund steg drengenes interesse

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% 84 / 26% 178 / 55% 56 / 17% 6 / 2%

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% 84 / 26% 178 / 55% 56 / 17% 6 / 2% Dato4.december207 Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle

Læs mere

Skovkontrakten. Skovkontrakten lyder sådan:

Skovkontrakten. Skovkontrakten lyder sådan: Skovkontrakten Skovkontrakten, den er vigtig! Alle dyr og nisser har skrevet under på den, og har lovet at holde den. Hvis der er en eller anden der bryder den, vil ingen af de andre have noget med dem

Læs mere

and? sko? mus? Hvad rimer på Hvad rimer på Hvad rimer på Fx: mand, sand, land, vand, tand Kan vi lave en sætning med to ord, der rimer?

and? sko? mus? Hvad rimer på Hvad rimer på Hvad rimer på Fx: mand, sand, land, vand, tand Kan vi lave en sætning med to ord, der rimer? and? Fx: mand, sand, land, vand, tand 5 1 5 1 sko? Fx: lo, ko, ro, bro, glo, gro 5 2 5 2 mus? Fx: lus, hus, sus, krus 5 3 5 3 hat? Fx: nat, kat, ladt, klat, fladt 5 4 5 4 hår? Fx: år, lår, får, mår, tår,

Læs mere

side 9 manden Portræt af Århus-klubbens formand

side 9 manden Portræt af Århus-klubbens formand StilladsInformation nr. 73 - oktober 2004 side 9 manden Portræt af Århus-klubbens formand Navn: Thorkil Jansen Bopæl: Århus Alder: 33 år Start i branchen: Februar 1996 Nuværende firma: Mars Stilladser

Læs mere

Samtaleark om undervisningsmiljø - til forældre og børn i grundskolen

Samtaleark om undervisningsmiljø - til forældre og børn i grundskolen Samtaleark om undervisningsmiljø - til forældre og børn i grundskolen D a n s k C e n t er for Undervisningsmiljø Køn Glad og tilfreds Midt imellem Sur og ked Ved ikke Der er i alt indkommet 140 besvarelser,

Læs mere

HF 72O S.METER FORSTERKER

HF 72O S.METER FORSTERKER HF 72O S.METER FORSTERKER S-METER FORSTERKER HF 72O er tenkt anvendt til alle former for modtagere hvor man @nsker at vide hvor kraftig den modtagne station er. Dette er isar aktuelt ved brug af.wal"kie-talkie

Læs mere

ALKOHOL Undervisningsmateriale til indskolingen

ALKOHOL Undervisningsmateriale til indskolingen ALKOHOL Undervisningsmateriale til indskolingen Flere af øvelserne knytter sig til tegnefilmen om alkohol. Vi anbefaler derfor, at klassen sammen ser tegnefilmen og supplerer med de interviewfilm, som

Læs mere

amilien Rantanen var en rigtig storbyfamilie, som boede på femte sal i Stockholm og kørte byen rundt med tunnelbanen. Børnene, Isadora og Ingo,

amilien Rantanen var en rigtig storbyfamilie, som boede på femte sal i Stockholm og kørte byen rundt med tunnelbanen. Børnene, Isadora og Ingo, amilien Rantanen var en rigtig storbyfamilie, som boede på femte sal i Stockholm og kørte byen rundt med tunnelbanen. Børnene, Isadora og Ingo, elskede at køre med tunnelbane. Men mor Ritva og far Roger

Læs mere

Jeg besøger mormor og morfar

Jeg besøger mormor og morfar Jeg besøger mormor og morfar I dag er det søndag. Normalt kan jeg sove længe, for jeg skal selvfølgelig ikke i skole om søndagen. Men i dag står jeg alligevel tidligt op. Jeg skal nemlig besøge mormor

Læs mere

Esrum og det mystiske Møn 3.oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og 3

Esrum og det mystiske Møn 3.oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og 3 .oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og Elever indtager vandrehjem og oplever Danmarks fødsel på Møns Klint Rejsen til Møn Lavet af: Nambahlou D.1/10.2014 Det var en lang rejse. Vi skulle både tage

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: Køn: Ikke viste hold: 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6B, 6C, 7A, 7C, 8A, 8B, 8C M, K 6A Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Er

Læs mere

4. oktober 1956. Bare hun nu er der. Tredje sal til venstre. Hr. Burma? Nestor Burma? Ja, det er mig.

4. oktober 1956. Bare hun nu er der. Tredje sal til venstre. Hr. Burma? Nestor Burma? Ja, det er mig. 4. oktober 1956 Bare hun nu er der Tredje sal til venstre. Hr. Burma? Nestor Burma? Ja, det er mig. 3 Mit navn er Colin, Auguste Colin, eller Nikolson med K, det er mit kunstner navn Siger det Dem noget?

Læs mere

Opgaver til Den frie by

Opgaver til Den frie by Opgaver til Den frie by 1. Kaj og Jette eller far og mor? Mormor synes, at det er lidt underligt, at Liv siger Kaj og Jette i stedet for far og mor. Hvad synes du? 2. Hvem skal bestemme? Liv siger Kaj

Læs mere

Garbi Schmidt Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed

Garbi Schmidt Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed E T O M R Å D E I K O N S T A N T ( O G ) F O R A N D R I N G : N Ø R R E B R O S O M M U L T I K U L T U R E L B Y D E L O G B E T Y D N I N G E N F O R B E B O E R E S L E V E K Å R I E T I N D VA N

Læs mere

Hvad gov Tesus nu, S0ndag: Mandag: Lad barnet. Torsdag: Lag frem et stykke papir, hvorpä

Hvad gov Tesus nu, S0ndag: Mandag: Lad barnet. Torsdag: Lag frem et stykke papir, hvorpä Hvad gov Tesus nu, a Skriftsteder: Ap.G. 7,31; 4b.20, 12;22, 11. 12; Mal. 3, 16; Prad. 12, 14; Matt. 10, 32.33; Ab. 3, 5. Hjelp tit studiet: Den store strid, s. 424-435. 482-485. Lektiens hovedtanke: At

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Ordtræning 7. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Ordtræning 7. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. ORDTRÆNING 7 er en revideret udgave af Ordtræningsbogen 7. Serien består af otte hæfter. I dette

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg

Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg kan finde Robin Hood-bladet. Mor siger, at jeg roder,

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

- med o. .F-e (D- s;lmol fdondring G.R. .xrryl*

- med o. .F-e (D- s;lmol fdondring G.R. .xrryl* o.xrryl* FA OVERBLIK LAV EN MASTERPLAN Begynd at samle id6er: kopi6r frabager, riv ud fra blade eller tag et foto af nogle sjove farvemiks. Set det sammen pa et sekaldt moodboard - en slags opslagstavle,

Læs mere

Side 1 af 11. 1. Simple tabeller. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 2. november 2012

Side 1 af 11. 1. Simple tabeller. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 2. november 2012 Resultatudtrækket er foretaget 2. november 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i fritidshjemmet, Drilleri og mobning, Uddybende om drilleri/mobning, Uddybende

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

LÆS BARE LØS. A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist. 2. Det er en tiger. 3. Dette er ikke en klovn.

LÆS BARE LØS. A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist. 2. Det er en tiger. 3. Dette er ikke en klovn. LÆS BARE LØS A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist.. Han maler en lille ko.. Her er en glad lille pige. 2. Hun maler en ko. 2. Han råber vist noget. 3. Hun maler

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4. årgang M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 24 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

2.1. Opgavesæt A. 1. januar - 30. juni 2014. Prøvetiden er 45 minutter til opgavesæt 1 15 minutters pause og 1 time og 15 minutter til opgavesæt 2

2.1. Opgavesæt A. 1. januar - 30. juni 2014. Prøvetiden er 45 minutter til opgavesæt 1 15 minutters pause og 1 time og 15 minutter til opgavesæt 2 2.1 Opgavesæt A FVU-Læsning Trin 2 Forberedende voksenundervisning 1. januar - 30. juni 2014 Prøvetiden er 45 minutter til opgavesæt 1 15 minutters pause og 1 time og 15 minutter til opgavesæt 2 Eksaminandens

Læs mere

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara.

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara. Bilag 1. Transskription af interview. Interview gennemført d. 5. maj 2014, via Skype. Beskrivelse af interview med Clara Interviewet med Clara blev udført den 5. maj 2014, som et Skype-interview. Vi blev

Læs mere

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab Indvandreren Ivan Historien om et godt fællesskab Ih, hvor jeg føler mig underlig i denne her by!, tænkte jeg den første gang, jeg gik mig en tur i byen, da vi lige var ankommet. Mit hjemland, Argentina,

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere