NA1~URFREDNING. , i. C1II1ISTIAl,SBOIHi, DEN /. MA.I jfl: 17. Oili I\OBENJ-I.W1\ ,lis.i. IL SI:III'LTZ 110[;'1'[\\'1'1",1:1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NA1~URFREDNING. , i. C1II1ISTIAl,SBOIHi, DEN /. MA.I jfl: 17. Oili I\OBENJ-I.W1\ ,lis.i. IL SI:III'LTZ 110[;'1'[\\'1'1",1:1"

Transkript

1 Oili NA1~URFREDNING C1II1ISTIAl,SBOIHi, DEN /. MA.I jfl: 17 I', i I\OBENJ-I.W1\,liS.I. IL SI:III'LTZ 110[;'1'[\\'1'1",1:1

2 Vi Christian den Tiende, af Gud. NMde Kouge til Danmark og hlaud. de Vem!er. o~ Goters. HertIlo... til t-ijesrio", Holsten, Stormarn, Dillll:lrsken. JJnucnlJol'fT O'T OldellIJol'''.... v o ni Gan! vilicrli!jl: Rigsdagen Il:! l' vcd laget og Vi vcfl Vort S:lllllykke sl.:l dræstet folgenrie Lo \'. I. Lovens Omraade. ~ I. Efter HcgIcrne i tjenlic Lo,' kan der iværksættes Fredning af UllIraauer, som p:l:t t-:ruml ar deres Skønhed, Bcliggenlic(} eller EjClHll)llIl11e. lighctl har Y:l!sCIlLlig Betydning fur.-\1 lu L: 11 ljedcll, Ih'fuuJer Ulllra:ult,l'~ SOill P:l:1 GrulJtI a.f Udsigter, B(lpbntllillger, ~ll':cer.' 'lll'ægrllppei'. Slcl1g:enl~l', lc:\'clllle Hegn dier lignende hal' sa:lllan But)'<1ning, og af Olllr:lmler, Planter og Dyr, samt geologiske DUlllJclsel': hvis Bevarelse af n:llurvitlellslw.bl'1ige, underrisningsllllcs...ige ellcr historiske llellsyn Cl' af væsentlig Interesse, Dcl' kan moll fuld Erstatning aauncs Adgang til at færdes i Natul'en pan. Steuel', hvor!'aadan Frordselsrct af Hensyn til Befolkningens l!'l'illlflsii,' er af ræselltlig Betydning fol' Almenheden, og IHor Færdselen kan tinde Sted uden at t.ilsidesætte Hensynet til vedkolllmende Ejers eller BrugCl'3 hercltigede og nuscnuige Inlerc3ser~ navnlig den pl'iralc Fred eller Husfreden. 'ril udj'rkcdc Arealer: lilhol"cndc Stat og Kommune, skal (ler gives Alull'lIhellen Adgaug, for saa ridt det kali skc: liucil at aet offentliges 1lltcrcssl'1' komilier til.t lide dene.!. 2. Alle jonlfastc 11'ortit1sIlJIJltler, S:W501ll GI':lyltPjC, Gi'll.'IJllallscl", St~IlllJ'S5CI' og Badastcne 1 Vol(lslctlcl' og lignende ~at111e Befæstnillg~:\lI]æg samt H.nillC'l', Cl' fredel. Spurgsmaa!et ow,!ivaa der falder ind 1111rler denne Bestemmelse) og um de nærmere Grænser fol' det fredede Omra.adc af~øres af ~ationalrullsl!ct p.la eget Initiativ eller paa Beg:ering' af Ejeren eller redlwllllllclhle Frelll1ingsn~cvll eller J\onulltlualbestYl'l~lse. Med Hell~j'n til Fortidsminde!': slim af 1."re1lningsnmnlct i Forclling nlcd Nationalmuseet tillægges særlig Betp1niut!1 kan (let \"C~d Kendelse af Fl'edllingsnw\"llct bestemmes. at. del' inlien fol' en Omkreds af 100 ni fra ~ortiuslllindet ikke m3;l opfores nogen Bygning~ foretages Bepbntning eller anden Foransta1t.ning, nden at tie nævnte ~l)'ndighedel's lioclkendelsc forud el' illllllclltct. 'Dl'l'SOIll Nævnet erfarer, at ct Byggefr)l'ctu;;ende eller anden FOI'fl.llst.:l.ltning i Nærheden nf et. FOl'tirlSJllin(le af nævnte Art pnatænkes eiler p:lauc'g.rnues, illrlell [endelse som foran nævnt foreligger, "i( del' være al [01"1101(113 i Uverensstemmelse med Beslemmelserne i ~. Ocr lll:la ikl,e foreta.ges ieihlrillger i Jen freclcd{~ 'j'ilstallll uelen Xationall1lu~eels

3 og Fl'crlningsnre\'nets :)fl,llltyldi:c. Fillelcl' Nfltiollalmllscct~ at ct i\lij1i1esmæl'kcs Værdi Cl' saa forringet: al det har mistet sin Belyelning s:lavcl i arkæologisk SGm i 1:.lTlt1 slmbelig Henseende, giver tld~ cner forud indhentet Tilslulning fra Frcelnings nævllet, Ejel'en ~letlrlcll'lse hcrulij:!l\'ol'l'fll'r,1l!1i11cs (nlde R:ulllig-Itcd:'il'ct ntter illll tnc(ler. jjllskcl' l~jcl'{-'n af d sfl:lii~(1l's frigivet }lortitlslllinilc helt at sll'jfe delte: skal hnn minust 3 Manneder forlltl fl'elll~enrlc Merltlelclse herom til Natiol1allllllseet, fol' at II elle, om Ollskes: fonul 1':Ul l~lllc elet ul\(lersoge. guln-el' af Nationalmuseet i Henhold lil denne Bestcllllllcl~c truffen Afgørelse kan~ 1I:llJSct hhlnl Iler hnl' ]'(~jst Sagen, af l~j('ren, FJ'c!lningsnæ\'llct eller l\ollllllunalucst'j'rejscn indankes fol' UnrlervisnillgsministercJI. Nationa.llllllseet kan tilstille 'J'inglysl1ingskontorel'llc Meddelelse. (Jill fonlllt10l1t I,il:tgt I\orlskilsc til OpIIC\':ll"i!lg i gjclldollllllcns AJ.: t, \'ctlrorcnt1e de i Retsl'l'ec1s(m frec1ellc FortitlsmilJtler. h\'orolll Notering da Hutler Sted i 'PinglJogen. II. Fredningsmyndighederne. 3. J l\ohenll:l\'ll ug fol' hvcr Amlsra:ul:;krctls!lIed de dcrlllcd i Porhintlels,-,.!':Ita:wndc 1\llIJslædcl' opreltes et Frcllllillgsnævll bcst:wclltle af en Furmnntl og lo alllll'c!\[cdlellllllel' sa,rnt t-lt1ppleanter ful' disse. Til FOrlllnnd fol' li'l'cclllillgsnævllct ucsldkkrl" StnlsminiRtcrCJJl cfter Samrn.atl me.t Justitsministeren en DOTllmel', salli er Ministeriel bekendt ful' at ha.\'c KendslmlJ t.il ot-;" Intcrcs~e for Naturfredning, og Cll Suppleant. Denne lwn v::erc en Dommcrfulflmæglig. Af cle andre Medlemmer af NOO\'llct vælges et l\lctllem og en Suppleant af Amt."iraadet - i Kl"Ihcnllavn af i\lagistraten -, medells et Merllem og en Suppleant vælges af den Kommunalbestyrelse - i J\"Øhcllll:.lVn Borgerrepræsentatio1len -, pa:t hvis Olllra:\llc det Stp.fl lig;;cl', SOli l ::bgen :lug-anr; ptla Bornholm v:elges hngge Medlemmer og Suppleanter af Amtsr:lar1et. S:uutligc Valg g:l'lder for 4.-\.ar~ (log sli::d (le flll'ste Besltikl.;elscr og (le forstc Valg efter Lovens Ikl'afttræden kuli gwlelc indtil H. April 1941 ink!. Angaa.r en PI'Cdllingssag et Omraatle i to eller f1crn Amtsl':t'ldskl'celse, henvisl:':l' Stn.tslllinistel'en S:1gCll lil et f1.f Nævnene, Iler efter Statsministerens Bestemmelse kan suppleres metl cl eller ilel'tl kollllllllllale lhetllemmer af det eller eje <lhelre Kærn, Hvert il[ NW\'lIeJw Cl' hcrettiget til at afsige KelHlclse i Honboltl til Lo\'et ~ ~), 2det Stj'kke. 4. Der oprcltcs et fol' hele L:lIlrlct fælles O\'crfrctlnillgSl1mVII, hestaaentle a[ en :If 8t:lt.slllinist('rC'1l 1111tw'\'nt FOl'mallll~ Hre af lligsdagell valgte i\lerl1clllmer samt lo af J-1njestel'el hlttllelt Hetttns DomIlIere valgte 1\fecllellllllel'. Sitlllllige Valg ga!ldcl' fol' 4 AnI'.. o. Del' nctjsæltes en iot' hele Landet fælles 1'aksa.tionskomlllissiol1, bestaaende a.f ;j :'ledlc:lllulel'~ hvoraf 2:.h'l'i1JlaIHlt FOl'lll:tJHlen: beskikkes :tf Statsministeren; det 3elie JledlclII \"[l'lge:i i ElJbellh~l\'n nf Borgl'rreJll':eselltfltiolle!l~ Jlart. Frctlerikshel'g, i Købst:C(lenlC 111lell for Bnrnhollll og i F1a'kkcruc i de sililderjydske Lnndstlclc :lof KOlUffiUn:duesl}rrlscJl og i det Hnige Land for hyl'r.-\llltsr:ulllskreds af Arnlsl'fL:ulet. Samtlige Valg groluer fur -1 A.ar~ dog skal de flh'~te Beskikkelser og (le fol'ste Valg efter Lorens lj,;rarltr~(',lel1 lwn g:l'ltlc iudli} ]-1..-\pl'il l!:)-!.\ inld.

4 purposes, with acknowledgement of UNESCO Cultural Heritage ;, Laws Database as the source ( UNESCO). ll:ljj'kes Vænli SOIll i lantl "a, Frctlnings.I'ct n.ttci' il\llfe (lette, skal al museet, for IllIlRed ; ften I" rejst Sngen, j Il(l enislliil g-s fornljllell t i Retsli I'crbcn. li, Der oprettes et Natul'fl'cdningsl'aad. "estaaellrl~ :if 7 Medlellllllt'l'. :j 1\IC(lIclIlIuer u<1n:crncs uf Unuenisningsministel'clI efter S:ullr:l:ltl Illell Ullircl'silctels lllatcmalifikuatul'videnskabelige.fnkullet, evcljille1t andre rillcii5k:llleligr. (zoulogiske, butaniske eiler geologiske) Institutioner; et.i\lcdlelll, (ler skal r:ere sjl~rlig slwdi:yihligl, udnævlles af L:llH.lbl'lIgsIlljllisterell~ medens de ovrig-e :j l\!rlllellluler l af!i\'ilke en skal,,~en~ ArI,itckt, uullævlles af Sta,lsmillisleren, paa. Beg:crillg kali gi\'c saa(l:uliic Porcnjll.~cl' og Institlltioncr~ der virker fol' lltl af Lm'cn omfaucue FUl'l1laal, Het til at frel11sætle Forslag JlIed Bensj'1l li! Udnæ\'JlclsclI. Valgene g:dt1l'r ful' ~.-\:11'. Ha:\llcL vælgcr selv sin ForlIland. 7. Naar li'rel1jliljgssag Cl' n~jsl, kan L;lrctlllingHIlI J 'ndigllt:.!del'lic efler fcjj'lldgaaet ~le(ldeleise Lil Ejeren kr:.cvc fri og uhindret Adgaug lil Al'calcrllc, Oll!!I\'is ij'relillillg dl'1' el' Spnl'gslIlaal. l FOl'hindol~t.,. rlll:lllll og to Jfter Samra:111 'wc Kendskah ~ en DOlllmcr~ en Suppleant en Suppleant ionen -, pn.a JS hegge l\-1cl1.~ rlog skal fie I sælde iudtil Iskl'e(lse, hcilel'ens Bestenl Jller de Hndl'(~ J1cl til Lnvel taacllllc af en rllner samt lo Vnlg gad(ier hestaaenc1e al ereb; det :3die shel'g, i Kohle :if KOllJllJlI.Ild. Samtlige go efter Lorens III. Frellningssagernes Behanllling. Cl. Frrdllill,r;tjl/wpnelw. ~. I?rcdnillgsnro\'lwt er pligtigt at træde i Vil'ksolll!tCtl: n;tal' l-icgturing IICl'UIIl [J'elllsa~ttcs af et Ministeriulll. en KOllllJlu!lalhestyrclsc clll~r aj L'I! l'\ji'('jling eller] 11 stilutioll: der er :mcrkclhlt i Hcnhuld til tj. J tinigt træder N:unlct i Virksomhcfl, 11:1:11' det anscr sa:ulallt for pa;lkrævet.. Formandell sflllllllcnkallh\r NævIll't til IHorle og leller Nævllcls FurhaJHlIillger. ELhvert McLlll'lIl af Nævllet kan kne\'e Nævnet slllumenk:ddt til AfgHl'o1se af ;)!1I11'g'!'i Jll:l:llet om, hvorvidt Nævnet bol' træde i Virksomlle(1. Nævnet kan, snn.vel fol' Si-lgens Begyndelse HUIJl lilhier S,lgUI1S Gang, hesi~lig(' det paag:dllenl1e 1)11l1'a.:lfle uden Tilkalflclse af Parterne. N:e\'nets 1"ur!l:l.lIfl1inger ug Kendelser inllfljrcs i en Hf Furma.nrlcll autoriseret Protokol. Beslutning kan tagc:-, TliLltr lo i\fcdlenllllel' af Nawnel.: derihlandt ForllI:lIldcll: er til Stetle. Vell Kcndelscs Afsigclse hol' flog alle Med Il' III111cr n.fgi vc deres :::itcili me. Nævnet har Ret til at annmtle sagkyljdig.bistand. ~ ~l. BJ!.sJlillgskollllllissionel', 8undherlskolJllllissiollcr og Pulitimestre, del' kolllmer lil Kundsl,ah 0111 et Jl:1;lt:,enkt Byggcforetagende elll'l' anden ltul';li.lst:dtning, ~Olll slwliues al ville griue forstyrrende illll i den ul'staal'llflc 'l'ilsbllll paa de i ~ I og ~ nævnte Oml'a:ulcr. skal uopitol(lciig give Forlll;LOdcn for IheliJlingslhcrllet Meddelelse lierolij. Kali sa:ulannc Indgreb hefrygtcs som F'ulgf! af pa:llænhe VcjariJejller eller Anlæg af eleklriske LCllningcr, jln.nhvilel' (lel vedlwllllllclltlc I;UllllIll!llalc H:lllll (Allll:; ~ By- ellc!' ~ognerand) eller i ~i(jste 'riirældc vel1kollllllelllle ElekLril:itelssebkalJ illden ArlJCjdels Begj'lHlelse at gørc IndbereLning til Fredningsnævnet. Naar Nævnet l1erigl'iiilcil! eller ]ina and(~n Maadc kollllller lil-k."ilt1:;kalj OlU uogen Furansialtlliug af nævnte [orstyrreudc Art. kali tiet rclll'li rorclolji~ 1\.t'lltlebe. (ler afsiges snarest muligt og :-;encst j Louet af ~ Ua!!e: ug!30111 liopholdelig forj.:y1hlc5 \'cdlwnullendc eflel' Reglerne 0111 FOl'kyllt!else i borge:rlige Sagcr, heslemme: at dcil paag:elc1clhle For:lll~taltning illlllil yiderc 11I~lt eller delvis sk:d stille;.; i BI~ro. Fretlllil1gs1!~e\'l1ct...; F(Jl'!lI:.lnd indfc!' Bestelllmelse h\'oryidt d~1i furelohi!..!e l\:elldl'!::il.! yil \'a:l'~ at tillglyse. ::lagen ~kal den'fter lllldl'l'.i:t~)tlagelse af Htlglernt: i S~ lu-l~ frcul-

5 purposes, with acknowledgement of UNESCO Cultural Heritage lilaws Database as the source ( UNESCO). IllOS uden Illwllvenlligt Op1tol(l og sled være afsluttet inden Forlollet af pn lhn:l11crl. Dog Imn Stntsministm'cll l naft!' uovervindelige Hinc1ringel' skn1l1l(~s flt hnve fcl'cji!-.{get, bevilge en Forlrcllgelsc af den umrnr,ldtc JTl'ist. Kan N:ernet ildce straks s:llules,' k:lj1 1;ol'manclen alclle inden nævnte fl.'ijsfrist afsige en ff)l'eluhig KelJ(le1se, del' ua snarest ljluligt siw} forelægges Nævnet, SOlll vcrl sin l\:cndelse star1fæster eller oph:uvcl' del!. Oplt::eves FOl'm:ul(lells KenrIcise, elier gnal' den endelige l\:enuelse ud pau, at Fredning ikke sknl finde Sted l skal del' sftllltidig træffes Bestemnwlse Olll, hrol'\'idt og (Ja ln'ilken Erstn.tning eler tilkommer rcclkommclhlc i..'\nlec1lling' ne doll skete Fnr!;inlcelsl~. 1(l, Under Sagens Bcl!aml1illg skal sahvl:l Ej(:JHloHllllells Ejer SOlll :LII<lI'(~ i Ejcn ( ICn IJeroUigetle til Varetn.gl'l"l:~ ;lf acres lntp.l'esser af Fredningsnævnet indvarsler til et J\lode: dqr i RI:gelen skal afhohles pan ve'rlkommcllc1c Ejendom. Imlkn.JclehcJl sknl, fol' sna virlt de p:lflgmltlendf~ lt:lr bcli:el1flt Bopa:l her i Landet, forkyndes fol' (lem llle(l,) Dag!:s ral'scl tlflel' Reglerne om Forkyndelse i horgerlige S:lger piler ]ll(~11 ti ]);j!;cs Varsel ved ojtelltlig Illtlkaldelsc i 8tatstirlcllc1e og et eller lierc af Ile stell1igu Hl:ulu eft.cr 13cst!:mmclse af Næ\'llets _Forllland ;!Jar nugell af de paagml(lell!le bekendt Bopæl i U!lLll1liet, eller hal' ljill1 en hcl'ljoende hefllldmægtiget. skal dct derhos paallyile FUl'lIlantlen at give vel1kollllllenlle skri mig Meddelelse an'. l\iørlets AfllOldelse. Saafrclllt Sagen el' rejst pan. FOl'illlleduing af et MinisteriulIl eller af en KommlU1al1Jest'yl'el~e ellet' Cll i Hcnllo1(1 fil ~ li allerke'llllt Forenin!:f cher Institutioll, sknl del' af Nævnets Formand gives den, fler liat' rejst Sllgen~ skriftlig iheujeielhe om i\ihdets Afhol(lclsc. Saadan i\leddelehie skal derhos altid gives uen st.el1lig-o Konll1lun:11bcst'yre!~u S:llllt fur LandkolllUluncrs VedkolllJllende tillige Amtsraadet. rrii )'llerligel'c ihi'jdel' eml del første sker IndnLfsIing alene veu. r.l'ilfol'scl ti! Nævnets Protoknl og rrilkennegi\'clsu tj1 de l111 Jdte..Efter Udsættelse af en Sn,g pan llue!:ilejllt Till sl,er ImlvariiliJ!g aleno vea anlchliet Brev til de senest modte. De, der givor Mode uli(ler tiagen, skrl.1 have behorig Lejlighed til at udkde sig skriftligt. eller IHundtligt fol' Kærnet og til eventnelt at fremsætte.l\l''-lv om Erstatning og W,l)l'mcrc begrnnde clelte. De, der i H8nilold til ovennævnte Bestemmelser slml have Untlcrretning om MlJdets Afholdelse, har, seh r om de ikke giver Møde, Ret til at fremsendc skriftlig Erklæring om det rejste SpørgsllIaal. l l. Dd paahdlcl' 1,'rL'(lllillgs\l;cvnet SiW vidt Illuligt. at fw.!.p; 0pl1a:Let J~nig1Je(l mu Ejeren af vedkommende l~jej\(lorll og antlre i denne IJcretligede om Fredning eher Frerdselsret~ ligesom Næynet skal virke fol' itt opnaa en Orl1ning. (ler il;:ke medfm'er Hagen Udgift fol' rlet orfelltlige~ j fl'. 17, til Erstatnings Ltlrcdelse. Sanfrelllt sandall Enighed opnaas, og Onhlingell Cl' mlen Udgift fol' det offentlige: jfl'. i7~ kan Sagen ordnes ved OvC'renskomst, del' tilfores Nævnet:::; Pl'otokoJj i llloll!'i:lt Fald bliver Sporgsmaalet n,t afgøre "el1 J\enrlelsc. 'riih)'del' Ejeren Illed Tilslutning af de ovrige i l!;j8ndollllllen berettigede at P:Ud:l'gg8 ]~jcnr1ollll1lell Seniint OUl Fredning eljcr FænIR(~\.~l'et uden ErstrLtlling efter ~ 17, kan den forberedende Bch:mdling af Sagen foretages af Porlllanclen alene. 12. Yerl SpnrgsIIw:Ll OTlL llrorric1t Et UnlJ'iulde af ll:ltul'videnskabelige eller undervisningsl11njs;;,ir;c Grunde bul' fredes. skal Frc(l11illgsnlCvnet, forinden Kendelse afsige:;, indhente ej] Erld:ering fra N~\.turfrcdl1illgsra:ulet; s'-lafrcmt,lette ikj.:e anser Fredningen for at nore af vmsenllig Interessc, kali Frellning- ikke iværksætte:;.

6 7 Pil i\l:l:1.ilcd. le foreligget., S<llll!C';. kali I' {la. Sll:I.I'Cst l:t!\'el' rl(~ii.! 1111 jl:ta~ a.t 0111, hnlrri(ll 'Il ~kete For lldrr~ i l~jol1 et indvarsles.illtl bld,,],cll l, forli:j'l1rle:; {!.'rlige SngPI' et eller liel'c,) af Ih P:I:I 'lill! Ul:l'gtigd. el1l1c:\c):.w lili. I\! ih istcri 'orcllill~ nll.'r ~CIl. skriftlig id ~irc;,; lien tillign.-\ IIlls- 'l'ilfljrscl lil (~Il BHg paa,die. al ulll.:do sig III li:rsl:ltllillg SCl' skal have e,,ret ti I at 1~lli.!;lll:d 1111.' 'c,inill;.{ eller d'l' J1Wcl flln:r f!'emt s:\:ltlall i, I,nll SetgcJt Jlircr :)P(lI'gscl'dLigec1e :lt,lat.llillg efter Il alene. piler under (h lsl' af:.iiges, r FI't'l1l1iJJgi~n Ved ~pljl'gsll\aal UIII Frec1ning af cl Umra:ul.1 :.J hi~loriskc G I'U 1Il1e eller paa Grund af Ileis Nalul'slwllhed, Bcliggclllictl eller Ejcmlollllllclighed kan Nævnet, forinden Sa.gen afgul'e~j iilllhcnlo en Erklæring fra Nnlurfl'cllningsl'aaliet. ~ I a. Fredningsn:cnlCl kan "cti J\"elHlclse afgol'o, (JIll et illr1l'1l for ~æ\'ncls Virkekl'cds liggende Olllrftade slml fl'cdcs~ og ll\-ilke I?oranstaltninger del' i den Anledning skul træffes. Bestemmelse om Frellnillg kan Handig gita Ilil paa. al flet paagældende 0111 raauc skill hcv:tl'os i ilds naturlige 'tilstand, derunder mell Be,-al'clse af Planter, Dyr og geologiske Dnnnelscr, bibohollles ufol':tndrt't eiler vedligeholdes jlf1.:1 bestemt illaade, at det enten slet il,ko eller 1,1In pau 1Je~temt )Irrnde JlIan. udnyttes, ljehyggcs eller hep!anles, at llej" ikke m:ta anijringes i\iastcj'j Hoder eller nndre Itldl'otningel', del' kan \'irke sj.::clllrucnl1c, at en Ullsigt skal bevares eller lien ltjarthe være til groet - genaaljll(~s, uller ilt Færdsel "na. et fn'llet Umrnadc!lelt eller dcl\'is fol' IlYlIes. Vcd Kcmle1ser, dcl' "c(11"1i1'cr Behy~gelscr, Iwn det. n:w.r Fll1'ltoldenc særlig mantte tale derfor: tillige hestetlljtll's~ at Opfllrelsclt af en Bygning eller Umliygning nf eller 'J'ilhj'gning til en bcst:l.flellllc Bygning ikke maa he~ylldesj forilhlen Teg-ninger vg Planer fol' Bygnill.!;l:Jl er gollkclllll af Fl'ct.lnillg!':Jln:l\'llL't. J særlige rrilfælcle kall del derijos bestemmes, at allerc(le skete Bebyggelser. Beplalltllillger ejler alhll'c Indret.ninger: dcl' "irke!' skælll1ltelltle~ vil nore at fjerne, sa:.lfrellll delle il,ko el' forbuudet llied IIfol'ltoldslJlæs~ige Værditab. End"idcre kan Nærnet ved.i\:clldelse!wslelli1l1c, at tier pa;l li:l'rincre :.lngiren ~Inade og i nærmere fastsat Omfang sl,al være Adgang for alle og enhver til ut f:cnlcs pila de i I, 3dic Rt)'kke, nævnte :-:)loclcr. Na,vllct kan sful\'cl reel den oprindelige l{endelse som SeJlere fastsrcltc OnlenshestmulIlclser [Ol' santlanne Omroadcr. Ved Ovcrenskomst ll1l:'d Grundcjercn kali Gellllc1l1fol'clsen af en Fredning, nani' dut linrles hensigtsmæssigt, ogsaa ske vcd Afstauclse af vcdlwlillllcllde Ejendom til ~taten eller Lil en I\olllJllune. EUlhidere kan en af Hcn~)'n til Almenvellet pnakrrovel Arlgallg fol' alle og cnh\'cl' til CL OlllraatIe efter Olllsbl'nl1ighellernc gennemfures \'ed Eksprojlriation i Stedet for vcd Hen'itutpnnlæggeisc. Snadan.Ekspropriation foretages af ct af Overfl'cdningsnæ\'tlet nedsat Udndg pna 3 MedlcJllllICl', h\'oriblancit Formanden, i Overensstemmelse med Reglerne i B'oronl11ingcll af ;'1. Marts l:h:j 0111 Grunclafstanelser 1lJ, m. i Anledllillg :t[,lcl'nhnncrs Anl:-eg, Eventllelt fornndllc Il'alumtioner 'Ol'etages af 11uII i UfCl'\'fCl'entle Lo\'s :1 nrcvnte TnksnliollSiwlll111issiull, ~ 1 1. Vell KelH1elscl', del' ga:ll' ud paa, at nogen af de i ~ 13 ollllllcldte Foranstaltninger sl,al finde 8ted~ skal det tillige heiitcllillics. hvilke Foranstaltninger Ejercll eller Brugeren :lf rctlkljlilnlellde T~jclHlolll sk:11 træffe til L"rcdningens GellllelJlføt'else~ og om del' tilkoll1mer Ejeren eller nogen ;ludcn i EjCllll{tllllllCII hct'dtiget El'stntningj i hckncflendc Fald skal del' elllh'ill~l'e Ir:l'lTl's Bestelllmelse (lili El':ilatningclIs Størrelse og FOl'(ll'ling mellem Ejeren og andre ijerettigede. SOIlI 1I1:1ntte have nedlagt Pnast:uHl om Erstatning. Er Ejentlommen giret. ell ulldcll til Emg. hc'stcllllllcr ~:evllet, om den Brugeren tilkommende Erstatning slutl ydes liam \'eu ll'radr;lg i hans Afgift eller uud tagelsesvis yeel Udhetaling af et Belllh eejl G:I1lg' ful' alle_ rell I~enclelsen k:l11 det ltlltler gflltskc s:l,r1i!!c ~'orhl)ltl hestemmes, at Fred nillgen sknl v~ere ijetinget ;1f. :it den ikke mcl1fflrer llugen L\I,gift for dl! i ~ 17 næ\'lite offentlige 1\~ISSCl' til Ers!ntnings Udredel:)!::,. t'iler af. at l~rstatllillgen er udredet, inden en red l~elldelsell fastsat Frist.

7 ~ I,.. Kendelser, der gflar ud!jan, at nogell af de i * 13 uljllllcl,llc I!"urall!':ila!tllillgcl' skal tinde ~lcc1, skal forl,ymles fol' Ejeren ug fur!le andre i EjeJlllollllllcn ijt:rdligprll', SUIlI hal' givet. MI1de LIllIler Sagcll ellm' hal' frellls:lt. herettiget '1 w: J,; l' 0111 U1HlerrelJlillg". eflcr Reglerne om Forkyndelse i borgerlige ~ager. Afskrift af KCII(lc1scn skal tilstillei Næ\'nets Medlemmer. Om Keudelser. del' gaal' Hd pa:i, at intet skal foretages. skal Fikrifl.1ig Mel1~ tieleise tilstilles de i EjenrlOll1lllcn hcreuigctic, som har givet ~rl'jrlc under Sage1l., Udskrift af de af Jhedllingsna~\'net afsagte KeJlllelser sl.al Ill~l'}j()5 i alle 'rilfælde inden S Dn.ge efter Kendelsells Afsigelse tilstilles don stcflligc 4 KOlJlllllllWl J bestyrelse. Saafrelllt Sagen Cl' rejst plla Begæring af et.i"linistel'iulll. ell l{ollll1lllnnlbestyrelse eller en j Henhold til ~ li llllel'1nmdt D'Ol'cniJlg (!Ilul' Institutioll, skal Udskrift af Kendelsen tillige inden :i Ihlge tilstilles (len. der har rcj."t Sllgen, ng hvis Sagcn bar været forelagt eller Cl' rejst af NaLllrfredningsra:ulct: skal Udskrift tillige til stilles dette. ~ II;. Det paahdlcr Frcdningsu.c\'llels I~0l'111:1n,1 at b'a'ite llc f"rllptlne li'ol'allstaltninger til Gennrmftll'clsCll og Sikringen :tf den rell OH"!renskrJln~t,,11m' l\cndelse fasl, satte Ordning, derunder Tinglysning af UJskrift a.f UVErenskomst eller Kenllclse og U(lheta!ing af tilkendt Erstatning samt HckrndtgHrelsc Olll Orr1ningen og :\ flllærlwing fif dennes Omraarle. Foretager Ejeren (~Ilcr Brugeren ikke de hnm ifljlge OrerollskolllSL eller I{endelsc pnl.t1lrilemle Foranstaltningf'r, latler ~:m'ncts Furmand lid forlludne 1ll1 føre for hnns Hegning og kan hertil er!lo!lle ForsbuI af :\llltsiollllen eller rcc1j;:ullimenlie koltimuu:\.le Kasse, Det medg;l:leflc BelJliJ 1..::111 illlil1ri\'cs hos Ejeren eller Brugeren ved Udpantning. Nn:!r en tinglyst l l1 rcdlliljgs- eller Fæl'llseisscl'vitllt, bortfalder eller ha.:\'cs! ]la:lhviler det FredlJingsmcvnl'ls Formand at foralllcllige (JdsleLtelsc af rring1jogl:ll ::;allll Fornøden Bekendlgørelse Ill. m. *17, Af Er!italningcn udredes I-Iahrtlel~lI af Slalslmsscll, den andcn Halvciel bclale:; I 1\ohenhuvu, U're(lel'iksberg, l\i"li,stællci'jlc og Flækkcrne i de slmderb'sl.:c La IIdstll:'le af KOlllltlunens Kasse og paa LaJHlrt af.-lmtsfontlen - paa BornllOlm den fol' Kuhstæder og Land fa~lles Amtsfond, Ligger EjendOlJlluen uels i en Bj' ug dels i en Allltsr:tadskl'cds cller i flere AllltSl'a'llls!.relisc. inciter InuellrigslUinistercn Bl'stelllmelse om FonlelingclI af den de koullllullalc J.{as~cr paah\'ilenl1e HalVtId ilf Er~ s,tatningen. I rrilfæh1c: hvor (let llrejci' sig Ulll en :)ag, tlcr rillllcdflh'c ~ture Ullgiftcl', jrr,*~j; Stk, ], ug hvor Sagen IJ~u' Betydniug fur hele LalltleL ellcr store Vele deraf, IlICtlclIs t1eu By eller AmtslwUlllltllle. hvuri det paagruldolll1c Umraade ligger, ikke hal' s:ol'lig Illteresse i Sagell, kan Fl'cLlningsnævllct besteljlllle, al i)tatskasseu sl'id!ldrelle indtil to 'l'rcliielllde af Erstrtlllillgcll, Naal' en t:ftel' fol'illlstaaellllc ikke-l)idr:lgspjiglig ]{UlIlWUI1I:S Beboere Imr (lelt ovenejl!lllle Fordel af en Orrlnillg, kali l1d Jlaala:gge~ denne KLJlllllltlllQ al lillrelle en passende Del af Erstatningen, Hcstcll]\lld~e UIU saadaljt Bidrag Cl' IIdclI Indflydelse;: paa Furt1elillgclI af t1en lj\'i'ige El'stalningsmlretldse li](dlclll :-:ilall':l1 tig llc p\'ngc bi II ragspligtige, ~ IX. En red U\'el'cnskulJIst el1er l\elll1eh:i~ paabgl :-;crrilut :mg:wclltle Fredning eller Fæl'dselsret li:an sellere efter Allllrilgl:lll.le fl'il I~jcrcn ha.:\'e!:i vel! l'll af Fl'etluilli::'s- \ \

8 '1slallllillgl'1' hereltigerll', 111erretll ilig. ",I LiislilIe, :'iflli:; Med Sagen. i,tlle '1'il KOlllllltlllal I\Ollllllllllalwl Utlskrifl hvis Sagcn Lilli:;e til- 1llOl'allstall 1I11C!:iC fast-o ~cnllcbc og nerknillg af 'el'ollsl\ulllbl,rnthlnc 1Il1 er l"ctlkuiilcllcr 13ru- IOgcn llaj\'cs.. paa :mlll L idellletale:; Bi\t~ LalldsnllUillt den Bj' ug dels 'en Bl'stclll ;del ar Erer, jfr. ~ ;!I, Illedens dell lig Intcresse to Tl'ctlie- :rc lia r t1cil uurede en illtlllydel:ic 3 phige hi- ~ 1:'rlJt!ning Frednings- \ I lia~\'jlet ahhlgt 1\Cllllclsc l sa:lfreljlt [\'ml'nel. cllslclllllligl sk!-jlili(,.l', at,..:\.iil1f.mhcilen ikke I:ongerc!t;1I' ]lltercs~c i al: hc\':lru dl'll. J)t:I';iom OverfrcdnillgsllfeVnct har afs,lgt Kell (lt,,15c i Sagen. kan dellllc hæves af Orerfredningsll~enll'l. Hcglel'lltJ i * 15 HlJ(lcr o.!.!sa;l.-\liventlclsc \'ed Saad;\llllC l\cifh'her: jfl'. i livrigt ~ IIi, ~dcl Stykke. U. 01"'1'/1'1-11IIiJlfjSllttTW l,. I!I. 1~IIII\'er af Ihcllningsn:(wlld i ]-ll'1l11uid til dcnlle Lo\' afsa~t cllllclig- l\cn<1else 1:llcr tagell Beslutning l.:all jlj(lalll,es for Uvcrfl'cllningsll:evllt:t af Ejercll eller af andre i Ejcndullllllcll 1Jcrdtigede, SOIIl 1t:1!' gi'.'l.'t Mode lllllh:r Sagen, af ct.ministerium, :d ell i ~agejl illtcre:,;st"r~l KUllllllunalhc:;lyrebc eller af ell U'llrellillg ellel' ln:-.titutioll, tier Cl' :tnel'ken<lt i Henl<old l.il G. Ankefristen er i alle rfiifælflc 4 Uger fra l\cihlelsens Afsigelse eller Beslutningons TageIse at re.gnc, Jog al Fl'i S1.1..'11, for saa villi :lllganr!le Personel', fol' hvilke Pl'Cdllingsnævnets I\eu(ldser i Henhuld Lil I:).. lsle Stykke, ~I\al rorkylltles, regne.,; fra ]\cjltlelsl'1l5 Forkyndelse. Stalsministeren kali dug Illllltagt'lst's'ds l Ilaar særlige runde foreliggel', tillade _-\nkt, II:LIII'.-\IlJragen{le herom illllgi\'i..'s illl.lcn a l\iuanl,tlcr cfter ]\:emlel:=;cjls. \fsigclse. Enhver Kendelsl', {ler II1Cllfnl"l'1' Udgift fol' det uitcnttige til El'5tatnillg~ Udredl.'ise til ct Buln\; af (jver ;)00 1\1'... skal af Fretlllillgsmu\'llut furei:l..'ggcs for Overfredllingsn:e\'llel". Ovcrfl'l.:dnillgsn:ernct er vcd sin Af;,;ul'elsc bercttiget til at II{hide eller illdskrænl.:c.b'rellnillgcn~ (JllIf:lllg J ~amt lil i f'lvrigt at ::cntlre (le af l'i'n dningsn;e\'nct tl'lifllo Bcstelllmelser, tlilllset pil:l hvis Fur:llllec1nillg Sagen Upl'intll'!ig er rejst ellcr illl..1ttnkct ug uanset {le for IhedlliJlljSllæVIlp.l ill~tllnglc Paast:u\lle. GUllr den af PI'edningsnæ\'nt't afsagte Kendelse 1111 paa, at intet skal forctages, kan Orcrfrcdllingsllænlet hjelll\'isc Sagen lil Gennptagebe og sæ{haniig Belmnulillg af Fredllingsnænlt~1. Sa:ulan HjcHl\'i:ming kall ogsaa ske~ 11;lar O\'erfl'edningsnænlCt ijar besluttet ell Udvidelse af Pl'~dnillw-'n... Omfang. Uvcrfl'ednillgsllævlld er berettiget j,il at tijliahle ~;ngl)'l\dig Bistand, ligesuiii det 1.::tl1 indllcute I~rld:cring fri.\ Naturrrcdningsr:t:t.tlct. Orcrfrmlningsllil.'\'llels 1?onmll1l1 s:lulllumkaldcr ~:C\'lIct til Møde og letler Næv- ~ts Forhandlinger. Ch'cdl"etlnillgslHl'n((~tsForhandlinger og: Kt:IHleIser indfures i en.d ]~ormalldcll :.lnturi:;cret Prolokol. Saafremt Sagen for Fl'ctlllillgsu~e"llet er rejst af et l\lillislerilllll, af t.'n 1\.ollllllul1aIIH!st)'l'els~ ell(~r eh i.!::ll!llltoltl til ~ (i :lllorkcndl Jful" elling clier l11stitutiull, skal dcil l'aagæltlelllle have Lejligiled til at utltale sig slu'iftligt eller 1Il1111tltligt fur U\'~rfretlnillgsll~u\'lIet. ~ ~o. S:LftfrC'llll der lillder S:-;.gcll foreli.~ger Sporgslllaal om El'slatllillgs IrilkcIIc1else, :itultclse eller Fllnleii!l!;, slwl U\ erfl'e(lllillg~n:c\'ill't slige ~t tih'cjehringe cu mindelig 0\,cr-:lI:"kOlIl51. BH!!l Ile p;lag.-e!dclltle. npna:ls en sa:1tbn ild.:c; kali Erstatnill!!,ssporgs. IlI;WIl'IIl'.. sa;!frellll ~jerlle og dc andre i Ejt.'lIdolllll1t~ne 1Jeretligeue, som h[l.r gi\'et ~Itlde l\litlel' Sagen: dcri erklærer ~ig cllige, :lfgllres,lf Vrerfrcl1ningsnærnet; i modsat. (!1ttld furellogger O\'crfrC'tlningsllwrnet efter Afgørelse af Spørgsillaalene Olll~ for hvilke Krav Iler "il \":ere at yde l~l'stat.liillg, ug 0111 FOl'llelillgell a.f I~rstatlliltgerne mellem Ejerne og andre i Ejendollllllene ijerettigetle, Sagon for den i ~ ;y olldlandlerle 'raksaiiollskullllllission.. ucr afglil'.':j(lllrg~lllaalet 0111 l~l'statnillgerlles :)torrelsc. Tu.ksationskulll-

9 lu IllISSiOnen hal' l~et til al au rende s:lgk)'ndig Bistand. 'ril Taksationen ska.l aile i 'raksntionen interessen'de og Formanden fol' li'l'edningsnæ\'net indvarsles af 'r:.iksationsl~ommissionen erler Reglerne i 10. Af 'l'a.ksationskommissiooens Protokol sendes de fornodne Udskrifter til Lodsejerne S,,,"t fuldstændige Afskrifter til Fredniugsnæ\' nets,medlcjumer, 'raksatorerne og Orerfrcdningsllævnet. Nanl' 'l'uksationskommissioncns Vurdering foreligge!': tilbagesendes Sagen til Orerfredllingsllæ\'net, c.ler træffer Bestemmelse i Sagen og afgm' alle andre i tienne foreliggende Spørgsll1aal. (herfredningsnæ"llcls l\clldelser er endelige; de skal forkyndes for EjerIIc og de i lcjclldommene Lerettigcllc, SOIll har givet Mode under Sagen; efter Reglerne om Forkyndelse i borgerlige Sager. Reglerne i lj, 3(lie Stykke, finder tilsvarende Anvendelse. 21. Hvis Ovedrec1ningsn:urnets l\cndelse lliedfnrer Udgift. fol' det offentlige til Erstatnings Udrede!>e til et Belub af ol'cr Kr., fremsendes Kendelsen af O\'erfredningsnævnet til Sl.iltsJllinisteren, del" afgor) om han dl fremllie Sagen yeel at slige BevilIilIg "e(l Finansloven til ~t tulrede Statskassens At)(lel af Bel",het. Naar Statens AncIel er bevilget, er dermed ogsaa vedkummende By og Amtskomllluner forpligtede til at l.dl'ede deres An(lel af Beløhet. IV. Almindelige Bestemmelser. ~~. Na:1.r et Spnl'gsll1ilal om Frc(lning ell!.:!!' Fmnlsels!'ct er rejst a.f Frcdningsn~e\'llet ellel' indbragt fol' dette eller fol' Overfrcclningsnævnet, man. der ikke foretages 110gen FornnstnItnillg, (ler kan danne Hinclring fol' eller vanskeliggøre Silgells GennellI [",rejse. Bliyer Sa..gen ikke gennem fort, skitl Fl'cdllingsnærnet, henholdsvis Overfreclningsnævnet J palt Begæring \,0(1 Kendelse afgøre; i1vol'vi{lt og cla hvilken Er~ti1tlling del' tilkommer Ejeren eller andre i Anlednillg af sket Forsinkelse. 23. Alle fol' Gr:eSl':ukst blottede 8tmnilhredder, om h\'ilke Ejeren ikke bn godt Hore, at de for den l. Jannar ]!ntl Val' inddraget under Havearealer eller under en }lan. vedkommende Ejendom dreren J~rhrervs\'irksol11he(l; sausoln Værft, Fahrik elle: lignende, er aauile fol' Almenheden fol' Færdsel til Fous, (log paa eget Ansvar. Forekommer del' Hindringer for denne Færdsel, skal det stedlige.freclnings-,\ nævn, nnar dels OplllærksolllltCtl henledes derpaa J reel Kendelse tl'ætt'e Bestemmelse OUl, i hvilket Omfang og inden hvilken Frist saadnnne Hindringer simi fjernes. Frednillgsnævnet skal }laa. BC'g::Ul'ing af vedkommende Ejer eller Bruger afgore, hvorvillt dej- tilfojes nogen af disse hestemt l>aariselig Skade f. Eks. ved.fjernelse af Hindringer, del' er lovligt nnhl'agt inden Fremsættelsen for Rigsdagen af Forslaget til denne Lov. Fredningsnævnet afgol' derhos l hvilken Erstatning der i Anledning heraf I'ii \'ære at yde. Nnar Enerandigbed ol'er den til en Ejendom borende Sirundbred eller en Del af denne skønnes nødvendig fol' en pan Ejendommen dreven ErhvervsYirksomhed, eller uaar andre særlige Gl'unde taler for at udelukke eller hegrænse Almenhedens Færdsel }lan 8trnmlbredden, kan Fre(lningsnæ\'net træffe Afgorelse herom "ed Kendelse. Ul'llold pai! og Badning fra clen frie Strantlhretl kan forh.rdes a.f vedkommende Ejendoms J~jcr eller Bruger, 1l1etllJlindre der red en af Fredningsnævnet i Overens-

U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for. Frederiksborg Amtsraadsreds.

U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for. Frederiksborg Amtsraadsreds. U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Frederiksborg Amtsraadsreds. Aar 1943, Mandag den 22.November afsagde Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt i Sagen om Fredning af Humlebæk

Læs mere

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00060.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00060.00. Fredningen vedrører: Kanderende Sti. Domme. la ksations kom miss ionen.

00060.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00060.00. Fredningen vedrører: Kanderende Sti. Domme. la ksations kom miss ionen. 00060.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00060.00 Fredningen vedrører: Kanderende Sti Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 14-11-1919 Fredningsnævnet 28-07-1919 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> ALLINGE - GUDHJEM KOMMUNEz( REG. NR.1ys-

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nyrup Bugt. Domme. Taksationskomrri issionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nyrup Bugt. Domme. Taksationskomrri issionen. Naturklagenævnet 03593.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03593.00 Fredningen vedrører: Nyrup Bugt Domme Taksationskomrri issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-05-1967 Fredningsnævnet 11-01-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

STAVANGER MUSEUM / AARSHEFTKE, ÅRG: 19(1908), Il. S. 1-4. Il. EN KORT. BERE:rNING OM STAVANGERS MUSEUMS TILBLIVELSE A. J. OLSEN

STAVANGER MUSEUM / AARSHEFTKE, ÅRG: 19(1908), Il. S. 1-4. Il. EN KORT. BERE:rNING OM STAVANGERS MUSEUMS TILBLIVELSE A. J. OLSEN STAVANGER MUSEUM / AARSHEFTKE, ÅRG: 19(1908), Il. S. 1-4 Il. EN KORT BERE:rNING OM STAVANGERS MUSEUMS TILBLIVELSE AF A. J. OLSEN Jf. J. Olsen,. koleil/spek/ør. Th. S. Falck.. konsul. Joh. Iorallge, drif/sbesryrer.

Læs mere

01203.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01203.00. Fredningen vedrører: Visborg Kirke. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet

01203.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01203.00. Fredningen vedrører: Visborg Kirke. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet 01203.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01203.00 Fredningen vedrører: Visborg Kirke e Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 17-11-1949 Fredningsnævnet 04-04-1949 Kendelser Deklarationer

Læs mere

AAKIRKEBY KOMMUNE REG. NR.

AAKIRKEBY KOMMUNE REG. NR. 01183.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01183.00 Fredningen vedrører: Almindingen, skovparter, bøgetræer Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 16-11-1948 Kendelser

Læs mere

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 04497.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00 Fredningen vedrører: Ravnsbakke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 15-07-1969 Fredningsnævnet 11-09-1967 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Næsby Strand. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Næsby Strand. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet 00005.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00005.00 Fredningen vedrører: Næsby Strand Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 27-09-1918 Fredningsnævnet 08-12-1917 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Yt- V1. ~Jb REG. NR. 'i! U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Holbæk Amtsraadskreds.

Yt- V1. ~Jb REG. NR. 'i! U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Holbæk Amtsraadskreds. 00836.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00836.00 Fredningen vedrører: Bognæs Skov Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet Fredningsnævnet 03-06-1942 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02403.00. Fredningen vedrører: Abenrå Fjordvej. Domme. la ksations kom miss ionen.

02403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02403.00. Fredningen vedrører: Abenrå Fjordvej. Domme. la ksations kom miss ionen. 02403.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02403.00 Fredningen vedrører: Abenrå Fjordvej e Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 16-12-1961 Fredningsnævnet 02-08-1958 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

01403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01403.00. Fredningen vedrører: Sigerslev Kirke. Domme. Taksations kom m ission en.

01403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01403.00. Fredningen vedrører: Sigerslev Kirke. Domme. Taksations kom m ission en. 01403.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01403.00. Fredningen vedrører: Sigerslev Kirke Domme Taksations kom m ission en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1950, 21-10-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01548.00. Fredningen vedrører: Hesbjerg. Domme. Taksations komm issione n. Naturklagenævnet

01548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01548.00. Fredningen vedrører: Hesbjerg. Domme. Taksations komm issione n. Naturklagenævnet 01548.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01548.00 Fredningen vedrører: Hesbjerg Domme Taksations komm issione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 17-03-1952 Fredningsnævnet 23-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

I. Domme 01352.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00. Fredningen vedrører: Lysnet. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

I. Domme 01352.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00. Fredningen vedrører: Lysnet. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet 01352.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00 I. Domme Fredningen vedrører: Lysnet Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 12-01-1951 Fredningsnævnet 29-07-1950 Kendelser Deklarationer

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn ?ot" Os)I/smnZSl' OM Os)^3v nsr OZ bk'uzs^srtizkscisr; SS vsniizle vvvwv.l

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

00535.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00. Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet

00535.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00. Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet 00535.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00 Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-08-1937 Fredningsnævnet 16-12-1936 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Strib Odde. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Strib Odde. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet 00045.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00045.00 Fredningen vedrører: Strib Odde Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 13-05-1919 Fredni ngsnævnet 21-12-1918 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02064.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.01. Fredningen vedrører: Fanø. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02064.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.01. Fredningen vedrører: Fanø. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02064.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02064.01 Fredningen vedrører: Fanø Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 10~09-1953 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

04212.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00. Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg. Domme. Taksations komm iss ione n.

04212.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00. Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg. Domme. Taksations komm iss ione n. 04212.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00 Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg Domme Taksations komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-11-1967 Fredningsnævnet 01-12-1966 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

02100.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02100.00. Fredningen vedrører: Tårup Kirke 06-01-1954. Domme. Taksations komm iss io nen.

02100.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02100.00. Fredningen vedrører: Tårup Kirke 06-01-1954. Domme. Taksations komm iss io nen. 02100.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02100.00 Fredningen vedrører: Tårup Kirke Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredninasnævnet..., 21-01-1954, 07-01-1954, 06-01-1954 Kendelser

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Skolebakken, Høsterkøb Skole. Domme. Taksations kom missionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Skolebakken, Høsterkøb Skole. Domme. Taksations kom missionen. 00832.00.Afgørelser - Reg. nr.: 00832.00 Fredningen vedrører: Skolebakken, Høsterkøb Skole Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet. 19-10-1942 fe Fredningsnævnet 07-05-1942

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose. Domme. la ksations kom missio nen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose. Domme. la ksations kom missio nen. Naturklagenævnet 03672.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03672.00 Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose Domme la ksations kom missio nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-09-1965 Fredningsnævnet 30-03-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Poulsker Piletræ - Ophævet. Domme. Taksations kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Poulsker Piletræ - Ophævet. Domme. Taksations kom miss ionen. 01042.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01042.01 Fredningen vedrører: Poulsker Piletræ - Ophævet Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 02-07 -1946, 15-01-1980 Kendelser

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet. Domme. Taksations komm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet. Domme. Taksations komm iss ionen. 03320.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03320.00 Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 09-04-1965 Fredningsnævnet 20-04-1964 Kendelser

Læs mere

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00133.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00 Fredningen vedrører: Troense Kyst Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-08-1924 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen.

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen. 05658.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00 Fredningen vedrører: Marienlyst Nord Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-07-1973 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryebakke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryebakke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 02850.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02850.00 Fredningen vedrører: Ryebakke Domme la ksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-08-1963 Fredningsnævnet 06-09-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Strib Vesterstrand. Domme. la ksations komm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Strib Vesterstrand. Domme. la ksations komm iss ionen. 00510.01 Afgørelser - Reg. nr.: 00510.01 Fredningen vedrører: Strib Vesterstrand Domme la ksations komm iss ionen 'Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-09-1936 Fredningsnævnet 27-04-1936 Kendelser Deklarationer

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Frederiksværk Slugt- Ophævet. Domme. la ksations kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Frederiksværk Slugt- Ophævet. Domme. la ksations kom miss ionen. 01279.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01279.00 Fredningen vedrører: Frederiksværk Slugt- Ophævet Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-10-1950 Fredningsnævnet 20-01-1950 Kendelser

Læs mere

01578.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01578.00. Fredningen vedrører: Høsterkøb Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen.

01578.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01578.00. Fredningen vedrører: Høsterkøb Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. 01578.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01578.00 Fredningen vedrører: Høsterkøb Kirke Domme Taksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 16-04-1952 Fredningsnævnet 02-05-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01588.00. Fredningen vedrører: Nr. Nissum Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

01588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01588.00. Fredningen vedrører: Nr. Nissum Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. ,e 01588.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01588.00 Fredningen vedrører: Nr. Nissum Kirke I e Domme Taksatio nskomm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-05-1951, 29-05-1951, 01-06-1951,

Læs mere

005' Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Fastruplund Gravhøje. Domme. Taksations kom m iss ionen.

005' Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Fastruplund Gravhøje. Domme. Taksations kom m iss ionen. 005'58.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00558.00 Fredningen vedrører: Fastruplund Gravhøje Domme Taksations kom m iss ionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet 12-08-1937 Fredningsnævnet 11-06-1937 Kendelser

Læs mere

02753.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02753.00. Fredningen vedrører: Hågendrup Kyst. Domme. Taksationskom miss ionen. Naturklagenævnet

02753.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02753.00. Fredningen vedrører: Hågendrup Kyst. Domme. Taksationskom miss ionen. Naturklagenævnet 02753.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02753.00 Fredningen vedrører: Hågendrup Kyst Domme Taksationskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 04-06-1963 Fredningsnævnet 08-01-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C

Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C 11-04- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende Århus Lejerforenings henvendelse om udpe g- ning af medlemmer til huslejenævnene i Århus Århus Lejerforening

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Melby Strandadgang - Ophævet. Domme. Taksations komm iss io nen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Melby Strandadgang - Ophævet. Domme. Taksations komm iss io nen. 02024.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02024.00 Fredningen vedrører: Melby Strandadgang - Ophævet Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 26-01-1952 Fredningsnævnet 03-04-1953 Kendelser

Læs mere

. e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hjerpsted Hus. Taksations kom miss ionen. .

. e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hjerpsted Hus. Taksations kom miss ionen. . 02792.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02792.00 Fredningen vedrører: Hjerpsted Hus. e Domme Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 25-07-1962 Fredningsnævnet 24-05-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

REGLEMENT. Det Nordfynske Kystsikrings- Digeog Pumpelag. strandbredden ud for dette

REGLEMENT. Det Nordfynske Kystsikrings- Digeog Pumpelag. strandbredden ud for dette REGLEMENT for benyttelsen af Det Nordfynske Kystsikrings- Digeog Pumpelag og af strandbredden ud for dette Redigering Det Nordfynske Kystsikrings- Dige- og Pumpelag erstatter navnene på tidligere digelag.

Læs mere

En vejledning om skilte og offentlighedens adgang til naturen. Anbefalinger fra

En vejledning om skilte og offentlighedens adgang til naturen. Anbefalinger fra En vejledning om skilte og offentlighedens adgang til naturen Anbefalinger fra Danmaks Naturfredningsforening Amtsrådsforeningen Friluftsrådet Dansk Landbrug Dansk Skovforening Skov- og Naturstyrelsen

Læs mere

01735.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01735.02. Fredningen vedrører: Reersø Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01735.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01735.02. Fredningen vedrører: Reersø Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01735.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01735.02 Fredningen vedrører: Reersø Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-10-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

00946.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00946.00. Fredningen vedrører: Listed - Bølshavn. Domme. Taksationskomm issionen.

00946.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00946.00. Fredningen vedrører: Listed - Bølshavn. Domme. Taksationskomm issionen. 00946.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00946.00 Fredningen vedrører: Listed - Bølshavn Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 14-01-1946 Fredningsnævnet 28-10-1944 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00044.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00044.00. Fredningen vedrører: Strand-Esbønderup, Gilbjergstien. Domme. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet

00044.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00044.00. Fredningen vedrører: Strand-Esbønderup, Gilbjergstien. Domme. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet 00044.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00044.00 Fredningen vedrører: Strand-Esbønderup, Gilbjergstien Domme Taksationskom missionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-06-1937 Kendelser 04-12-1918

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

01969.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01969.07. Fredningen vedrører: Hedensted Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en.

01969.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01969.07. Fredningen vedrører: Hedensted Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. 01969.07 Afgørelser - Reg. nr.: 01969.07 Fredningen vedrører: Hedensted Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredninasnævnet... 27-12-1952, 07-11-1959 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet le 02048.32 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32 Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke e Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-06-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01945.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02 Fredningen vedrører: Skjern Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

00481.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00481.00. Fredningen vedrører: Hylleholt Strande. Domme. Naturklagenævnet. Overfred ningsnævnet

00481.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00481.00. Fredningen vedrører: Hylleholt Strande. Domme. Naturklagenævnet. Overfred ningsnævnet 00481.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00481.00 Fredningen vedrører: Hylleholt Strande Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet Fredningsnævnet 01-07-1935 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01863.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00 Fredningen vedrører: Rom Kirke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

01851.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00. Fredningen vedrører: Arslev Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01851.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00. Fredningen vedrører: Arslev Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01851.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00 Fredningen vedrører: Arslev Kirke Domme Taksatio nskomm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-02-1953 Kendelser Deklarationer e, FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Kirkestillinge Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Kirkestillinge Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. 01524.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01524.01 Fredningen vedrører: Kirkestillinge Kirke Domme Taksations kom miss io nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hammersholm. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hammersholm. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05911.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05911.00 Fredningen vedrører: Hammersholm Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 08-02-1908 DEKLARATIONER>

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Adresse: Arbejds- og Socialministeriet, laxegade 19, København K. U.K.J Nr2 7 7.1 o l3 *

Adresse: Arbejds- og Socialministeriet, laxegade 19, København K. U.K.J Nr2 7 7.1 o l3 * Udvalget til Realisation af Barakiter m.v. CP«Adresse: Arbejds- og Socialministeriet, Beskæftigelsescentralen,, 9 7 ah n København, den 1047 laxegade 19, København K. U.K.J Nr2 7 7.1 o l3 * Under Dags

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

00837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00837.00. Fredningen vedrører: Østerbølle Lynghede. Domme. Taksations kom m iss ionen.

00837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00837.00. Fredningen vedrører: Østerbølle Lynghede. Domme. Taksations kom m iss ionen. 00837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00837.00 Fredningen vedrører: Østerbølle Lynghede Domme Taksations kom m iss ionen Natu rklagenævn~t Overfredningsnævnet 03-11-1942 Fredningsnævnet 03-06-1942 Kendelser

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

A f S 11: r i f t.reg. NR..l(;).tf1.~I3 s~ For at sikre den frie beliggenhed af Arr1ld. som ejer af ejendommen art. nr. 2 Arr11d

A f S 11: r i f t.reg. NR..l(;).tf1.~I3 s~ For at sikre den frie beliggenhed af Arr1ld. som ejer af ejendommen art. nr. 2 Arr11d 02022.03 Afgørelser - Reg. nr.: 02022.03 Fredningen vedrører: Arrild Kirke Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-03-1953, 27-08-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

03692.02. Afgørelser - Reg. nr.: 03692.02. Fredningen vedrører: Borregård Hus. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

03692.02. Afgørelser - Reg. nr.: 03692.02. Fredningen vedrører: Borregård Hus. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 03692.02 Afgørelser - Reg. nr.: 03692.02 Fredningen vedrører: Borregård Hus Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 03-05-1966 DEKLARATONER>

Læs mere

06421.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00. Fredningen vedrører: Kissebjerg "Øen" Domme. Taksations kom miss io nen.

06421.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00. Fredningen vedrører: Kissebjerg Øen Domme. Taksations kom miss io nen. 06421.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00 Fredningen vedrører: Kissebjerg "Øen" Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 25-07-1979 Fredningsnævnet 19-07-1977 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02073.29. Afgørelser - Reg. nr.: 02073.29. Fredningen vedrører: Vester Torup Kirke. Domme. Taksationskom missionen.

02073.29. Afgørelser - Reg. nr.: 02073.29. Fredningen vedrører: Vester Torup Kirke. Domme. Taksationskom missionen. 02073.29 Afgørelser - Reg. nr.: 02073.29 Fredningen vedrører: Vester Torup Kirke Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 13-10-1953 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kmml mfiii f Småt i 27- cmi f mm i i t f jt f E m mml mfiii å måt i i t Mj 21 Si 1 f 7 Ilftl...4 Ljli fl...4 Kmml mfiii...7 i 1.1 Smmlii mllm i i Dm: Kmml mfiii i lt...7 i 1.2 Smmlii mllm mm i i t: Kmml

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen Modtaget Fredericia den 03.04.14 7 MAJ 2014 Receptionen Indsigelser til lokalplan nr. 315 boligområde på Puggårdsvej, Ullerup Indsigelser for følgende punkter: 1. Sti mellem Peder Bøgvads Vej og Puggårdsvej

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen , 01629.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00 Fredningen vedrører: Skibinge Kirke e Domme la ksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 08-06-1951, 23-06-1952 Kendelser

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening Dok. om bebyggelse, beplantning, grundstørrelse, hegn, beplantning, skiltning, parkeringsplads, veje, vandforsyning, pligt til at være medlem af, grundejerforening

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen

Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen Herved bekendtgøres lov om udstykning og anden registrering i

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb Forslag til Regulativ For Smågårdsrenden med sideløb November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Grundlaget for regulativet 1 2. Betegnelse af vandløbet 1 3. Afmærkning og stationering 2 4. Vandløbets skikkelse

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 27.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 27.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 27.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af I INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet.""."""".""""""""""""""".""""""""""".. ""."".. ""."".. "... "... ""...

Læs mere

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01959.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03 Fredningen vedrører: Fly Kirke Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-11-1952 Kendelser Deklarationer ti FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet"... "".".. ""... """.. "".. ".".. """... ".... """.. "".. "... ""."...

Læs mere

Hundeloven 2010 - En fejltagelse af format - Med mine kommentarer i rødt. Jeg er ikke ekspert i jura, faktisk amatør!

Hundeloven 2010 - En fejltagelse af format - Med mine kommentarer i rødt. Jeg er ikke ekspert i jura, faktisk amatør! Hundeloven 2010 - En fejltagelse af format - Med mine kommentarer i rødt. Jeg er ikke ekspert i jura, faktisk amatør! Fredag den 4. juni 2010 vedtog Folketinget en ændring af Hundeloven. Med de nye bestemmelser

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01019.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01019.00. Fredningen vedrører: Strårup Skov. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01019.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01019.00. Fredningen vedrører: Strårup Skov. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01019.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01019.00 Fredningen vedrører: Strårup Skov Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-03-1946 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

I. Domme 00875.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00875.00. Fredningen vedrører: Ordrup Mose. la ksations kom m iss ionen.

I. Domme 00875.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00875.00. Fredningen vedrører: Ordrup Mose. la ksations kom m iss ionen. - ---------- 00875.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00875.00 I. Domme Fredningen vedrører: Ordrup Mose la ksations kom m iss ionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet le Fredningsnævnet 26-05-1943 Kendelser

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01900.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01 Fredningen vedrører: Værum Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-09-1952, 23-12-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) 3. For dømte, som i anledning af straffesagen har været varetægtsfængslet så længe, at der er mulighed for prøveløsladelse allerede ved ophøret af varetægtsfængslingen, skal der kun træffes afgørelse om

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning nr. af. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 41 i lov om adoption, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere