NA1~URFREDNING. , i. C1II1ISTIAl,SBOIHi, DEN /. MA.I jfl: 17. Oili I\OBENJ-I.W1\ ,lis.i. IL SI:III'LTZ 110[;'1'[\\'1'1",1:1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NA1~URFREDNING. , i. C1II1ISTIAl,SBOIHi, DEN /. MA.I jfl: 17. Oili I\OBENJ-I.W1\ ,lis.i. IL SI:III'LTZ 110[;'1'[\\'1'1",1:1"

Transkript

1 Oili NA1~URFREDNING C1II1ISTIAl,SBOIHi, DEN /. MA.I jfl: 17 I', i I\OBENJ-I.W1\,liS.I. IL SI:III'LTZ 110[;'1'[\\'1'1",1:1

2 Vi Christian den Tiende, af Gud. NMde Kouge til Danmark og hlaud. de Vem!er. o~ Goters. HertIlo... til t-ijesrio", Holsten, Stormarn, Dillll:lrsken. JJnucnlJol'fT O'T OldellIJol'''.... v o ni Gan! vilicrli!jl: Rigsdagen Il:! l' vcd laget og Vi vcfl Vort S:lllllykke sl.:l dræstet folgenrie Lo \'. I. Lovens Omraade. ~ I. Efter HcgIcrne i tjenlic Lo,' kan der iværksættes Fredning af UllIraauer, som p:l:t t-:ruml ar deres Skønhed, Bcliggenlic(} eller EjClHll)llIl11e. lighctl har Y:l!sCIlLlig Betydning fur.-\1 lu L: 11 ljedcll, Ih'fuuJer Ulllra:ult,l'~ SOill P:l:1 GrulJtI a.f Udsigter, B(lpbntllillger, ~ll':cer.' 'lll'ægrllppei'. Slcl1g:enl~l', lc:\'clllle Hegn dier lignende hal' sa:lllan But)'<1ning, og af Olllr:lmler, Planter og Dyr, samt geologiske DUlllJclsel': hvis Bevarelse af n:llurvitlellslw.bl'1ige, underrisningsllllcs...ige ellcr historiske llellsyn Cl' af væsentlig Interesse, Dcl' kan moll fuld Erstatning aauncs Adgang til at færdes i Natul'en pan. Steuel', hvor!'aadan Frordselsrct af Hensyn til Befolkningens l!'l'illlflsii,' er af ræselltlig Betydning fol' Almenheden, og IHor Færdselen kan tinde Sted uden at t.ilsidesætte Hensynet til vedkolllmende Ejers eller BrugCl'3 hercltigede og nuscnuige Inlerc3ser~ navnlig den pl'iralc Fred eller Husfreden. 'ril udj'rkcdc Arealer: lilhol"cndc Stat og Kommune, skal (ler gives Alull'lIhellen Adgaug, for saa ridt det kali skc: liucil at aet offentliges 1lltcrcssl'1' komilier til.t lide dene.!. 2. Alle jonlfastc 11'ortit1sIlJIJltler, S:W501ll GI':lyltPjC, Gi'll.'IJllallscl", St~IlllJ'S5CI' og Badastcne 1 Vol(lslctlcl' og lignende ~at111e Befæstnillg~:\lI]æg samt H.nillC'l', Cl' fredel. Spurgsmaa!et ow,!ivaa der falder ind 1111rler denne Bestemmelse) og um de nærmere Grænser fol' det fredede Omra.adc af~øres af ~ationalrullsl!ct p.la eget Initiativ eller paa Beg:ering' af Ejeren eller redlwllllllclhle Frelll1ingsn~cvll eller J\onulltlualbestYl'l~lse. Med Hell~j'n til Fortidsminde!': slim af 1."re1lningsnmnlct i Forclling nlcd Nationalmuseet tillægges særlig Betp1niut!1 kan (let \"C~d Kendelse af Fl'edllingsnw\"llct bestemmes. at. del' inlien fol' en Omkreds af 100 ni fra ~ortiuslllindet ikke m3;l opfores nogen Bygning~ foretages Bepbntning eller anden Foransta1t.ning, nden at tie nævnte ~l)'ndighedel's lioclkendelsc forud el' illllllclltct. 'Dl'l'SOIll Nævnet erfarer, at ct Byggefr)l'ctu;;ende eller anden FOI'fl.llst.:l.ltning i Nærheden nf et. FOl'tirlSJllin(le af nævnte Art pnatænkes eiler p:lauc'g.rnues, illrlell [endelse som foran nævnt foreligger, "i( del' være al [01"1101(113 i Uverensstemmelse med Beslemmelserne i ~. Ocr lll:la ikl,e foreta.ges ieihlrillger i Jen freclcd{~ 'j'ilstallll uelen Xationall1lu~eels

3 og Fl'crlningsnre\'nets :)fl,llltyldi:c. Fillelcl' Nfltiollalmllscct~ at ct i\lij1i1esmæl'kcs Værdi Cl' saa forringet: al det har mistet sin Belyelning s:lavcl i arkæologisk SGm i 1:.lTlt1 slmbelig Henseende, giver tld~ cner forud indhentet Tilslulning fra Frcelnings nævllet, Ejel'en ~letlrlcll'lse hcrulij:!l\'ol'l'fll'r,1l!1i11cs (nlde R:ulllig-Itcd:'il'ct ntter illll tnc(ler. jjllskcl' l~jcl'{-'n af d sfl:lii~(1l's frigivet }lortitlslllinilc helt at sll'jfe delte: skal hnn minust 3 Manneder forlltl fl'elll~enrlc Merltlelclse herom til Natiol1allllllseet, fol' at II elle, om Ollskes: fonul 1':Ul l~lllc elet ul\(lersoge. guln-el' af Nationalmuseet i Henhold lil denne Bestcllllllcl~c truffen Afgørelse kan~ 1I:llJSct hhlnl Iler hnl' ]'(~jst Sagen, af l~j('ren, FJ'c!lningsnæ\'llct eller l\ollllllunalucst'j'rejscn indankes fol' UnrlervisnillgsministercJI. Nationa.llllllseet kan tilstille 'J'inglysl1ingskontorel'llc Meddelelse. (Jill fonlllt10l1t I,il:tgt I\orlskilsc til OpIIC\':ll"i!lg i gjclldollllllcns AJ.: t, \'ctlrorcnt1e de i Retsl'l'ec1s(m frec1ellc FortitlsmilJtler. h\'orolll Notering da Hutler Sted i 'PinglJogen. II. Fredningsmyndighederne. 3. J l\ohenll:l\'ll ug fol' hvcr Amlsra:ul:;krctls!lIed de dcrlllcd i Porhintlels,-,.!':Ita:wndc 1\llIJslædcl' opreltes et Frcllllillgsnævll bcst:wclltle af en Furmnntl og lo alllll'c!\[cdlellllllel' sa,rnt t-lt1ppleanter ful' disse. Til FOrlllnnd fol' li'l'cclllillgsnævllct ucsldkkrl" StnlsminiRtcrCJJl cfter Samrn.atl me.t Justitsministeren en DOTllmel', salli er Ministeriel bekendt ful' at ha.\'c KendslmlJ t.il ot-;" Intcrcs~e for Naturfredning, og Cll Suppleant. Denne lwn v::erc en Dommcrfulflmæglig. Af cle andre Medlemmer af NOO\'llct vælges et l\lctllem og en Suppleant af Amt."iraadet - i Kl"Ihcnllavn af i\lagistraten -, medells et Merllem og en Suppleant vælges af den Kommunalbestyrelse - i J\"Øhcllll:.lVn Borgerrepræsentatio1len -, pa:t hvis Olllra:\llc det Stp.fl lig;;cl', SOli l ::bgen :lug-anr; ptla Bornholm v:elges hngge Medlemmer og Suppleanter af Amtsr:lar1et. S:uutligc Valg g:l'lder for 4.-\.ar~ (log sli::d (le flll'ste Besltikl.;elscr og (le forstc Valg efter Lovens Ikl'afttræden kuli gwlelc indtil H. April 1941 ink!. Angaa.r en PI'Cdllingssag et Omraatle i to eller f1crn Amtsl':t'ldskl'celse, henvisl:':l' Stn.tslllinistel'en S:1gCll lil et f1.f Nævnene, Iler efter Statsministerens Bestemmelse kan suppleres metl cl eller ilel'tl kollllllllllale lhetllemmer af det eller eje <lhelre Kærn, Hvert il[ NW\'lIeJw Cl' hcrettiget til at afsige KelHlclse i Honboltl til Lo\'et ~ ~), 2det Stj'kke. 4. Der oprcltcs et fol' hele L:lIlrlct fælles O\'crfrctlnillgSl1mVII, hestaaentle a[ en :If 8t:lt.slllinist('rC'1l 1111tw'\'nt FOl'mallll~ Hre af lligsdagell valgte i\lerl1clllmer samt lo af J-1njestel'el hlttllelt Hetttns DomIlIere valgte 1\fecllellllllel'. Sitlllllige Valg ga!ldcl' fol' 4 AnI'.. o. Del' nctjsæltes en iot' hele Landet fælles 1'aksa.tionskomlllissiol1, bestaaende a.f ;j :'ledlc:lllulel'~ hvoraf 2:.h'l'i1JlaIHlt FOl'lll:tJHlen: beskikkes :tf Statsministeren; det 3elie JledlclII \"[l'lge:i i ElJbellh~l\'n nf Borgl'rreJll':eselltfltiolle!l~ Jlart. Frctlerikshel'g, i Købst:C(lenlC 111lell for Bnrnhollll og i F1a'kkcruc i de sililderjydske Lnndstlclc :lof KOlUffiUn:duesl}rrlscJl og i det Hnige Land for hyl'r.-\llltsr:ulllskreds af Arnlsl'fL:ulet. Samtlige Valg groluer fur -1 A.ar~ dog skal de flh'~te Beskikkelser og (le fol'ste Valg efter Lorens lj,;rarltr~(',lel1 lwn g:l'ltlc iudli} ]-1..-\pl'il l!:)-!.\ inld.

4 purposes, with acknowledgement of UNESCO Cultural Heritage ;, Laws Database as the source ( UNESCO). ll:ljj'kes Vænli SOIll i lantl "a, Frctlnings.I'ct n.ttci' il\llfe (lette, skal al museet, for IllIlRed ; ften I" rejst Sngen, j Il(l enislliil g-s fornljllell t i Retsli I'crbcn. li, Der oprettes et Natul'fl'cdningsl'aad. "estaaellrl~ :if 7 Medlellllllt'l'. :j 1\IC(lIclIlIuer u<1n:crncs uf Unuenisningsministel'clI efter S:ullr:l:ltl Illell Ullircl'silctels lllatcmalifikuatul'videnskabelige.fnkullet, evcljille1t andre rillcii5k:llleligr. (zoulogiske, butaniske eiler geologiske) Institutioner; et.i\lcdlelll, (ler skal r:ere sjl~rlig slwdi:yihligl, udnævlles af L:llH.lbl'lIgsIlljllisterell~ medens de ovrig-e :j l\!rlllellluler l af!i\'ilke en skal,,~en~ ArI,itckt, uullævlles af Sta,lsmillisleren, paa. Beg:crillg kali gi\'c saa(l:uliic Porcnjll.~cl' og Institlltioncr~ der virker fol' lltl af Lm'cn omfaucue FUl'l1laal, Het til at frel11sætle Forslag JlIed Bensj'1l li! Udnæ\'JlclsclI. Valgene g:dt1l'r ful' ~.-\:11'. Ha:\llcL vælgcr selv sin ForlIland. 7. Naar li'rel1jliljgssag Cl' n~jsl, kan L;lrctlllingHIlI J 'ndigllt:.!del'lic efler fcjj'lldgaaet ~le(ldeleise Lil Ejeren kr:.cvc fri og uhindret Adgaug lil Al'calcrllc, Oll!!I\'is ij'relillillg dl'1' el' Spnl'gslIlaal. l FOl'hindol~t.,. rlll:lllll og to Jfter Samra:111 'wc Kendskah ~ en DOlllmcr~ en Suppleant en Suppleant ionen -, pn.a JS hegge l\-1cl1.~ rlog skal fie I sælde iudtil Iskl'e(lse, hcilel'ens Bestenl Jller de Hndl'(~ J1cl til Lnvel taacllllc af en rllner samt lo Vnlg gad(ier hestaaenc1e al ereb; det :3die shel'g, i Kohle :if KOllJllJlI.Ild. Samtlige go efter Lorens III. Frellningssagernes Behanllling. Cl. Frrdllill,r;tjl/wpnelw. ~. I?rcdnillgsnro\'lwt er pligtigt at træde i Vil'ksolll!tCtl: n;tal' l-icgturing IICl'UIIl [J'elllsa~ttcs af et Ministeriulll. en KOllllJlu!lalhestyrclsc clll~r aj L'I! l'\ji'('jling eller] 11 stilutioll: der er :mcrkclhlt i Hcnhuld til tj. J tinigt træder N:unlct i Virksomhcfl, 11:1:11' det anscr sa:ulallt for pa;lkrævet.. Formandell sflllllllcnkallh\r NævIll't til IHorle og leller Nævllcls FurhaJHlIillger. ELhvert McLlll'lIl af Nævllet kan kne\'e Nævnet slllumenk:ddt til AfgHl'o1se af ;)!1I11'g'!'i Jll:l:llet om, hvorvidt Nævnet bol' træde i Virksomlle(1. Nævnet kan, snn.vel fol' Si-lgens Begyndelse HUIJl lilhier S,lgUI1S Gang, hesi~lig(' det paag:dllenl1e 1)11l1'a.:lfle uden Tilkalflclse af Parterne. N:e\'nets 1"ur!l:l.lIfl1inger ug Kendelser inllfljrcs i en Hf Furma.nrlcll autoriseret Protokol. Beslutning kan tagc:-, TliLltr lo i\fcdlenllllel' af Nawnel.: derihlandt ForllI:lIldcll: er til Stetle. Vell Kcndelscs Afsigclse hol' flog alle Med Il' III111cr n.fgi vc deres :::itcili me. Nævnet har Ret til at annmtle sagkyljdig.bistand. ~ ~l. BJ!.sJlillgskollllllissionel', 8undherlskolJllllissiollcr og Pulitimestre, del' kolllmer lil Kundsl,ah 0111 et Jl:1;lt:,enkt Byggcforetagende elll'l' anden ltul';li.lst:dtning, ~Olll slwliues al ville griue forstyrrende illll i den ul'staal'llflc 'l'ilsbllll paa de i ~ I og ~ nævnte Oml'a:ulcr. skal uopitol(lciig give Forlll;LOdcn for IheliJlingslhcrllet Meddelelse lierolij. Kali sa:ulannc Indgreb hefrygtcs som F'ulgf! af pa:llænhe VcjariJejller eller Anlæg af eleklriske LCllningcr, jln.nhvilel' (lel vedlwllllllclltlc I;UllllIll!llalc H:lllll (Allll:; ~ By- ellc!' ~ognerand) eller i ~i(jste 'riirældc vel1kollllllelllle ElekLril:itelssebkalJ illden ArlJCjdels Begj'lHlelse at gørc IndbereLning til Fredningsnævnet. Naar Nævnet l1erigl'iiilcil! eller ]ina and(~n Maadc kollllller lil-k."ilt1:;kalj OlU uogen Furansialtlliug af nævnte [orstyrreudc Art. kali tiet rclll'li rorclolji~ 1\.t'lltlebe. (ler afsiges snarest muligt og :-;encst j Louet af ~ Ua!!e: ug!30111 liopholdelig forj.:y1hlc5 \'cdlwnullendc eflel' Reglerne 0111 FOl'kyllt!else i borge:rlige Sagcr, heslemme: at dcil paag:elc1clhle For:lll~taltning illlllil yiderc 11I~lt eller delvis sk:d stille;.; i BI~ro. Fretlllil1gs1!~e\'l1ct...; F(Jl'!lI:.lnd indfc!' Bestelllmelse h\'oryidt d~1i furelohi!..!e l\:elldl'!::il.! yil \'a:l'~ at tillglyse. ::lagen ~kal den'fter lllldl'l'.i:t~)tlagelse af Htlglernt: i S~ lu-l~ frcul-

5 purposes, with acknowledgement of UNESCO Cultural Heritage lilaws Database as the source ( UNESCO). IllOS uden Illwllvenlligt Op1tol(l og sled være afsluttet inden Forlollet af pn lhn:l11crl. Dog Imn Stntsministm'cll l naft!' uovervindelige Hinc1ringel' skn1l1l(~s flt hnve fcl'cji!-.{get, bevilge en Forlrcllgelsc af den umrnr,ldtc JTl'ist. Kan N:ernet ildce straks s:llules,' k:lj1 1;ol'manclen alclle inden nævnte fl.'ijsfrist afsige en ff)l'eluhig KelJ(le1se, del' ua snarest ljluligt siw} forelægges Nævnet, SOlll vcrl sin l\:cndelse star1fæster eller oph:uvcl' del!. Oplt::eves FOl'm:ul(lells KenrIcise, elier gnal' den endelige l\:enuelse ud pau, at Fredning ikke sknl finde Sted l skal del' sftllltidig træffes Bestemnwlse Olll, hrol'\'idt og (Ja ln'ilken Erstn.tning eler tilkommer rcclkommclhlc i..'\nlec1lling' ne doll skete Fnr!;inlcelsl~. 1(l, Under Sagens Bcl!aml1illg skal sahvl:l Ej(:JHloHllllells Ejer SOlll :LII<lI'(~ i Ejcn ( ICn IJeroUigetle til Varetn.gl'l"l:~ ;lf acres lntp.l'esser af Fredningsnævnet indvarsler til et J\lode: dqr i RI:gelen skal afhohles pan ve'rlkommcllc1c Ejendom. Imlkn.JclehcJl sknl, fol' sna virlt de p:lflgmltlendf~ lt:lr bcli:el1flt Bopa:l her i Landet, forkyndes fol' (lem llle(l,) Dag!:s ral'scl tlflel' Reglerne om Forkyndelse i horgerlige S:lger piler ]ll(~11 ti ]);j!;cs Varsel ved ojtelltlig Illtlkaldelsc i 8tatstirlcllc1e og et eller lierc af Ile stell1igu Hl:ulu eft.cr 13cst!:mmclse af Næ\'llets _Forllland ;!Jar nugell af de paagml(lell!le bekendt Bopæl i U!lLll1liet, eller hal' ljill1 en hcl'ljoende hefllldmægtiget. skal dct derhos paallyile FUl'lIlantlen at give vel1kollllllenlle skri mig Meddelelse an'. l\iørlets AfllOldelse. Saafrclllt Sagen el' rejst pan. FOl'illlleduing af et MinisteriulIl eller af en KommlU1al1Jest'yl'el~e ellet' Cll i Hcnllo1(1 fil ~ li allerke'llllt Forenin!:f cher Institutioll, sknl del' af Nævnets Formand gives den, fler liat' rejst Sllgen~ skriftlig iheujeielhe om i\ihdets Afhol(lclsc. Saadan i\leddelehie skal derhos altid gives uen st.el1lig-o Konll1lun:11bcst'yre!~u S:llllt fur LandkolllUluncrs VedkolllJllende tillige Amtsraadet. rrii )'llerligel'c ihi'jdel' eml del første sker IndnLfsIing alene veu. r.l'ilfol'scl ti! Nævnets Protoknl og rrilkennegi\'clsu tj1 de l111 Jdte..Efter Udsættelse af en Sn,g pan llue!:ilejllt Till sl,er ImlvariiliJ!g aleno vea anlchliet Brev til de senest modte. De, der givor Mode uli(ler tiagen, skrl.1 have behorig Lejlighed til at udkde sig skriftligt. eller IHundtligt fol' Kærnet og til eventnelt at fremsætte.l\l''-lv om Erstatning og W,l)l'mcrc begrnnde clelte. De, der i H8nilold til ovennævnte Bestemmelser slml have Untlcrretning om MlJdets Afholdelse, har, seh r om de ikke giver Møde, Ret til at fremsendc skriftlig Erklæring om det rejste SpørgsllIaal. l l. Dd paahdlcl' 1,'rL'(lllillgs\l;cvnet SiW vidt Illuligt. at fw.!.p; 0pl1a:Let J~nig1Je(l mu Ejeren af vedkommende l~jej\(lorll og antlre i denne IJcretligede om Fredning eher Frerdselsret~ ligesom Næynet skal virke fol' itt opnaa en Orl1ning. (ler il;:ke medfm'er Hagen Udgift fol' rlet orfelltlige~ j fl'. 17, til Erstatnings Ltlrcdelse. Sanfrelllt sandall Enighed opnaas, og Onhlingell Cl' mlen Udgift fol' det offentlige: jfl'. i7~ kan Sagen ordnes ved OvC'renskomst, del' tilfores Nævnet:::; Pl'otokoJj i llloll!'i:lt Fald bliver Sporgsmaalet n,t afgøre "el1 J\enrlelsc. 'riih)'del' Ejeren Illed Tilslutning af de ovrige i l!;j8ndollllllen berettigede at P:Ud:l'gg8 ]~jcnr1ollll1lell Seniint OUl Fredning eljcr FænIR(~\.~l'et uden ErstrLtlling efter ~ 17, kan den forberedende Bch:mdling af Sagen foretages af Porlllanclen alene. 12. Yerl SpnrgsIIw:Ll OTlL llrorric1t Et UnlJ'iulde af ll:ltul'videnskabelige eller undervisningsl11njs;;,ir;c Grunde bul' fredes. skal Frc(l11illgsnlCvnet, forinden Kendelse afsige:;, indhente ej] Erld:ering fra N~\.turfrcdl1illgsra:ulet; s'-lafrcmt,lette ikj.:e anser Fredningen for at nore af vmsenllig Interessc, kali Frellning- ikke iværksætte:;.

6 7 Pil i\l:l:1.ilcd. le foreligget., S<llll!C';. kali I' {la. Sll:I.I'Cst l:t!\'el' rl(~ii.! 1111 jl:ta~ a.t 0111, hnlrri(ll 'Il ~kete For lldrr~ i l~jol1 et indvarsles.illtl bld,,],cll l, forli:j'l1rle:; {!.'rlige SngPI' et eller liel'c,) af Ih P:I:I 'lill! Ul:l'gtigd. el1l1c:\c):.w lili. I\! ih istcri 'orcllill~ nll.'r ~CIl. skriftlig id ~irc;,; lien tillign.-\ IIlls- 'l'ilfljrscl lil (~Il BHg paa,die. al ulll.:do sig III li:rsl:ltllillg SCl' skal have e,,ret ti I at 1~lli.!;lll:d 1111.' 'c,inill;.{ eller d'l' J1Wcl flln:r f!'emt s:\:ltlall i, I,nll SetgcJt Jlircr :)P(lI'gscl'dLigec1e :lt,lat.llillg efter Il alene. piler under (h lsl' af:.iiges, r FI't'l1l1iJJgi~n Ved ~pljl'gsll\aal UIII Frec1ning af cl Umra:ul.1 :.J hi~loriskc G I'U 1Il1e eller paa Grund af Ileis Nalul'slwllhed, Bcliggclllictl eller Ejcmlollllllclighed kan Nævnet, forinden Sa.gen afgul'e~j iilllhcnlo en Erklæring fra Nnlurfl'cllningsl'aaliet. ~ I a. Fredningsn:cnlCl kan "cti J\"elHlclse afgol'o, (JIll et illr1l'1l for ~æ\'ncls Virkekl'cds liggende Olllrftade slml fl'cdcs~ og ll\-ilke I?oranstaltninger del' i den Anledning skul træffes. Bestemmelse om Frellnillg kan Handig gita Ilil paa. al flet paagældende 0111 raauc skill hcv:tl'os i ilds naturlige 'tilstand, derunder mell Be,-al'clse af Planter, Dyr og geologiske Dnnnelscr, bibohollles ufol':tndrt't eiler vedligeholdes jlf1.:1 bestemt illaade, at det enten slet il,ko eller 1,1In pau 1Je~temt )Irrnde JlIan. udnyttes, ljehyggcs eller hep!anles, at llej" ikke m:ta anijringes i\iastcj'j Hoder eller nndre Itldl'otningel', del' kan \'irke sj.::clllrucnl1c, at en Ullsigt skal bevares eller lien ltjarthe være til groet - genaaljll(~s, uller ilt Færdsel "na. et fn'llet Umrnadc!lelt eller dcl\'is fol' IlYlIes. Vcd Kcmle1ser, dcl' "c(11"1i1'cr Behy~gelscr, Iwn det. n:w.r Fll1'ltoldenc særlig mantte tale derfor: tillige hestetlljtll's~ at Opfllrelsclt af en Bygning eller Umliygning nf eller 'J'ilhj'gning til en bcst:l.flellllc Bygning ikke maa he~ylldesj forilhlen Teg-ninger vg Planer fol' Bygnill.!;l:Jl er gollkclllll af Fl'ct.lnillg!':Jln:l\'llL't. J særlige rrilfælcle kall del derijos bestemmes, at allerc(le skete Bebyggelser. Beplalltllillger ejler alhll'c Indret.ninger: dcl' "irke!' skælll1ltelltle~ vil nore at fjerne, sa:.lfrellll delle il,ko el' forbuudet llied IIfol'ltoldslJlæs~ige Værditab. End"idcre kan Nærnet ved.i\:clldelse!wslelli1l1c, at tier pa;l li:l'rincre :.lngiren ~Inade og i nærmere fastsat Omfang sl,al være Adgang for alle og enhver til ut f:cnlcs pila de i I, 3dic Rt)'kke, nævnte :-:)loclcr. Na,vllct kan sful\'cl reel den oprindelige l{endelse som SeJlere fastsrcltc OnlenshestmulIlclser [Ol' santlanne Omroadcr. Ved Ovcrenskomst ll1l:'d Grundcjercn kali Gellllc1l1fol'clsen af en Fredning, nani' dut linrles hensigtsmæssigt, ogsaa ske vcd Afstauclse af vcdlwlillllcllde Ejendom til ~taten eller Lil en I\olllJllune. EUlhidere kan en af Hcn~)'n til Almenvellet pnakrrovel Arlgallg fol' alle og cnh\'cl' til CL OlllraatIe efter Olllsbl'nl1ighellernc gennemfures \'ed Eksprojlriation i Stedet for vcd Hen'itutpnnlæggeisc. Snadan.Ekspropriation foretages af ct af Overfl'cdningsnæ\'tlet nedsat Udndg pna 3 MedlcJllllICl', h\'oriblancit Formanden, i Overensstemmelse med Reglerne i B'oronl11ingcll af ;'1. Marts l:h:j 0111 Grunclafstanelser 1lJ, m. i Anledllillg :t[,lcl'nhnncrs Anl:-eg, Eventllelt fornndllc Il'alumtioner 'Ol'etages af 11uII i UfCl'\'fCl'entle Lo\'s :1 nrcvnte TnksnliollSiwlll111issiull, ~ 1 1. Vell KelH1elscl', del' ga:ll' ud paa, at nogen af de i ~ 13 ollllllcldte Foranstaltninger sl,al finde 8ted~ skal det tillige heiitcllillics. hvilke Foranstaltninger Ejercll eller Brugeren :lf rctlkljlilnlellde T~jclHlolll sk:11 træffe til L"rcdningens GellllelJlføt'else~ og om del' tilkoll1mer Ejeren eller nogen ;ludcn i EjCllll{tllllllCII hct'dtiget El'stntningj i hckncflendc Fald skal del' elllh'ill~l'e Ir:l'lTl's Bestelllmelse (lili El':ilatningclIs Størrelse og FOl'(ll'ling mellem Ejeren og andre ijerettigede. SOIlI 1I1:1ntte have nedlagt Pnast:uHl om Erstatning. Er Ejentlommen giret. ell ulldcll til Emg. hc'stcllllllcr ~:evllet, om den Brugeren tilkommende Erstatning slutl ydes liam \'eu ll'radr;lg i hans Afgift eller uud tagelsesvis yeel Udhetaling af et Belllh eejl G:I1lg' ful' alle_ rell I~enclelsen k:l11 det ltlltler gflltskc s:l,r1i!!c ~'orhl)ltl hestemmes, at Fred nillgen sknl v~ere ijetinget ;1f. :it den ikke mcl1fflrer llugen L\I,gift for dl! i ~ 17 næ\'lite offentlige 1\~ISSCl' til Ers!ntnings Udredel:)!::,. t'iler af. at l~rstatllillgen er udredet, inden en red l~elldelsell fastsat Frist.

7 ~ I,.. Kendelser, der gflar ud!jan, at nogell af de i * 13 uljllllcl,llc I!"urall!':ila!tllillgcl' skal tinde ~lcc1, skal forl,ymles fol' Ejeren ug fur!le andre i EjeJlllollllllcn ijt:rdligprll', SUIlI hal' givet. MI1de LIllIler Sagcll ellm' hal' frellls:lt. herettiget '1 w: J,; l' 0111 U1HlerrelJlillg". eflcr Reglerne om Forkyndelse i borgerlige ~ager. Afskrift af KCII(lc1scn skal tilstillei Næ\'nets Medlemmer. Om Keudelser. del' gaal' Hd pa:i, at intet skal foretages. skal Fikrifl.1ig Mel1~ tieleise tilstilles de i EjenrlOll1lllcn hcreuigctic, som har givet ~rl'jrlc under Sage1l., Udskrift af de af Jhedllingsna~\'net afsagte KeJlllelser sl.al Ill~l'}j()5 i alle 'rilfælde inden S Dn.ge efter Kendelsells Afsigelse tilstilles don stcflligc 4 KOlJlllllllWl J bestyrelse. Saafrelllt Sagen Cl' rejst plla Begæring af et.i"linistel'iulll. ell l{ollll1lllnnlbestyrelse eller en j Henhold til ~ li llllel'1nmdt D'Ol'cniJlg (!Ilul' Institutioll, skal Udskrift af Kendelsen tillige inden :i Ihlge tilstilles (len. der har rcj."t Sllgen, ng hvis Sagcn bar været forelagt eller Cl' rejst af NaLllrfredningsra:ulct: skal Udskrift tillige til stilles dette. ~ II;. Det paahdlcr Frcdningsu.c\'llels I~0l'111:1n,1 at b'a'ite llc f"rllptlne li'ol'allstaltninger til Gennrmftll'clsCll og Sikringen :tf den rell OH"!renskrJln~t,,11m' l\cndelse fasl, satte Ordning, derunder Tinglysning af UJskrift a.f UVErenskomst eller Kenllclse og U(lheta!ing af tilkendt Erstatning samt HckrndtgHrelsc Olll Orr1ningen og :\ flllærlwing fif dennes Omraarle. Foretager Ejeren (~Ilcr Brugeren ikke de hnm ifljlge OrerollskolllSL eller I{endelsc pnl.t1lrilemle Foranstaltningf'r, latler ~:m'ncts Furmand lid forlludne 1ll1 føre for hnns Hegning og kan hertil er!lo!lle ForsbuI af :\llltsiollllen eller rcc1j;:ullimenlie koltimuu:\.le Kasse, Det medg;l:leflc BelJliJ 1..::111 illlil1ri\'cs hos Ejeren eller Brugeren ved Udpantning. Nn:!r en tinglyst l l1 rcdlliljgs- eller Fæl'llseisscl'vitllt, bortfalder eller ha.:\'cs! ]la:lhviler det FredlJingsmcvnl'ls Formand at foralllcllige (JdsleLtelsc af rring1jogl:ll ::;allll Fornøden Bekendlgørelse Ill. m. *17, Af Er!italningcn udredes I-Iahrtlel~lI af Slalslmsscll, den andcn Halvciel bclale:; I 1\ohenhuvu, U're(lel'iksberg, l\i"li,stællci'jlc og Flækkcrne i de slmderb'sl.:c La IIdstll:'le af KOlllltlunens Kasse og paa LaJHlrt af.-lmtsfontlen - paa BornllOlm den fol' Kuhstæder og Land fa~lles Amtsfond, Ligger EjendOlJlluen uels i en Bj' ug dels i en Allltsr:tadskl'cds cller i flere AllltSl'a'llls!.relisc. inciter InuellrigslUinistercn Bl'stelllmelse om FonlelingclI af den de koullllullalc J.{as~cr paah\'ilenl1e HalVtId ilf Er~ s,tatningen. I rrilfæh1c: hvor (let llrejci' sig Ulll en :)ag, tlcr rillllcdflh'c ~ture Ullgiftcl', jrr,*~j; Stk, ], ug hvor Sagen IJ~u' Betydniug fur hele LalltleL ellcr store Vele deraf, IlICtlclIs t1eu By eller AmtslwUlllltllle. hvuri det paagruldolll1c Umraade ligger, ikke hal' s:ol'lig Illteresse i Sagell, kan Fl'cLlningsnævllct besteljlllle, al i)tatskasseu sl'id!ldrelle indtil to 'l'rcliielllde af Erstrtlllillgcll, Naal' en t:ftel' fol'illlstaaellllc ikke-l)idr:lgspjiglig ]{UlIlWUI1I:S Beboere Imr (lelt ovenejl!lllle Fordel af en Orrlnillg, kali l1d Jlaala:gge~ denne KLJlllllltlllQ al lillrelle en passende Del af Erstatningen, Hcstcll]\lld~e UIU saadaljt Bidrag Cl' IIdclI Indflydelse;: paa Furt1elillgclI af t1en lj\'i'ige El'stalningsmlretldse li](dlclll :-:ilall':l1 tig llc p\'ngc bi II ragspligtige, ~ IX. En red U\'el'cnskulJIst el1er l\elll1eh:i~ paabgl :-;crrilut :mg:wclltle Fredning eller Fæl'dselsret li:an sellere efter Allllrilgl:lll.le fl'il I~jcrcn ha.:\'e!:i vel! l'll af Fl'etluilli::'s- \ \

8 '1slallllillgl'1' hereltigerll', 111erretll ilig. ",I LiislilIe, :'iflli:; Med Sagen. i,tlle '1'il KOlllllltlllal I\Ollllllllllalwl Utlskrifl hvis Sagcn Lilli:;e til- 1llOl'allstall 1I11C!:iC fast-o ~cnllcbc og nerknillg af 'el'ollsl\ulllbl,rnthlnc 1Il1 er l"ctlkuiilcllcr 13ru- IOgcn llaj\'cs.. paa :mlll L idellletale:; Bi\t~ LalldsnllUillt den Bj' ug dels 'en Bl'stclll ;del ar Erer, jfr. ~ ;!I, Illedens dell lig Intcresse to Tl'ctlie- :rc lia r t1cil uurede en illtlllydel:ic 3 phige hi- ~ 1:'rlJt!ning Frednings- \ I lia~\'jlet ahhlgt 1\Cllllclsc l sa:lfreljlt [\'ml'nel. cllslclllllligl sk!-jlili(,.l', at,..:\.iil1f.mhcilen ikke I:ongerc!t;1I' ]lltercs~c i al: hc\':lru dl'll. J)t:I';iom OverfrcdnillgsllfeVnct har afs,lgt Kell (lt,,15c i Sagen. kan dellllc hæves af Orerfredningsll~enll'l. Hcglel'lltJ i * 15 HlJ(lcr o.!.!sa;l.-\liventlclsc \'ed Saad;\llllC l\cifh'her: jfl'. i livrigt ~ IIi, ~dcl Stykke. U. 01"'1'/1'1-11IIiJlfjSllttTW l,. I!I. 1~IIII\'er af Ihcllningsn:(wlld i ]-ll'1l11uid til dcnlle Lo\' afsa~t cllllclig- l\cn<1else 1:llcr tagell Beslutning l.:all jlj(lalll,es for Uvcrfl'cllningsll:evllt:t af Ejercll eller af andre i Ejcndullllllcll 1Jcrdtigede, SOIIl 1t:1!' gi'.'l.'t Mode lllllh:r Sagen, af ct.ministerium, :d ell i ~agejl illtcre:,;st"r~l KUllllllunalhc:;lyrebc eller af ell U'llrellillg ellel' ln:-.titutioll, tier Cl' :tnel'ken<lt i Henl<old l.il G. Ankefristen er i alle rfiifælflc 4 Uger fra l\cihlelsens Afsigelse eller Beslutningons TageIse at re.gnc, Jog al Fl'i S1.1..'11, for saa villi :lllganr!le Personel', fol' hvilke Pl'Cdllingsnævnets I\eu(ldser i Henhuld Lil I:).. lsle Stykke, ~I\al rorkylltles, regne.,; fra ]\cjltlelsl'1l5 Forkyndelse. Stalsministeren kali dug Illllltagt'lst's'ds l Ilaar særlige runde foreliggel', tillade _-\nkt, II:LIII'.-\IlJragen{le herom illllgi\'i..'s illl.lcn a l\iuanl,tlcr cfter ]\:emlel:=;cjls. \fsigclse. Enhver Kendelsl', {ler II1Cllfnl"l'1' Udgift fol' det uitcnttige til El'5tatnillg~ Udredl.'ise til ct Buln\; af (jver ;)00 1\1'... skal af Fretlllillgsmu\'llut furei:l..'ggcs for Overfredllingsn:e\'llel". Ovcrfl'l.:dnillgsn:ernct er vcd sin Af;,;ul'elsc bercttiget til at II{hide eller illdskrænl.:c.b'rellnillgcn~ (JllIf:lllg J ~amt lil i f'lvrigt at ::cntlre (le af l'i'n dningsn;e\'nct tl'lifllo Bcstelllmelser, tlilllset pil:l hvis Fur:llllec1nillg Sagen Upl'intll'!ig er rejst ellcr illl..1ttnkct ug uanset {le for IhedlliJlljSllæVIlp.l ill~tllnglc Paast:u\lle. GUllr den af PI'edningsnæ\'nt't afsagte Kendelse 1111 paa, at intet skal forctages, kan Orcrfrcdllingsllænlet hjelll\'isc Sagen lil Gennptagebe og sæ{haniig Belmnulillg af Fredllingsnænlt~1. Sa:ulan HjcHl\'i:ming kall ogsaa ske~ 11;lar O\'erfl'edningsnænlCt ijar besluttet ell Udvidelse af Pl'~dnillw-'n... Omfang. Uvcrfl'ednillgsllævlld er berettiget j,il at tijliahle ~;ngl)'l\dig Bistand, ligesuiii det 1.::tl1 indllcute I~rld:cring fri.\ Naturrrcdningsr:t:t.tlct. Orcrfrmlningsllil.'\'llels 1?onmll1l1 s:lulllumkaldcr ~:C\'lIct til Møde og letler Næv- ~ts Forhandlinger. Ch'cdl"etlnillgslHl'n((~tsForhandlinger og: Kt:IHleIser indfures i en.d ]~ormalldcll :.lnturi:;cret Prolokol. Saafremt Sagen for Fl'ctlllillgsu~e"llet er rejst af et l\lillislerilllll, af t.'n 1\.ollllllul1aIIH!st)'l'els~ ell(~r eh i.!::ll!llltoltl til ~ (i :lllorkcndl Jful" elling clier l11stitutiull, skal dcil l'aagæltlelllle have Lejligiled til at utltale sig slu'iftligt eller 1Il1111tltligt fur U\'~rfretlnillgsll~u\'lIet. ~ ~o. S:LftfrC'llll der lillder S:-;.gcll foreli.~ger Sporgslllaal om El'slatllillgs IrilkcIIc1else, :itultclse eller Fllnleii!l!;, slwl U\ erfl'e(lllillg~n:c\'ill't slige ~t tih'cjehringe cu mindelig 0\,cr-:lI:"kOlIl51. BH!!l Ile p;lag.-e!dclltle. npna:ls en sa:1tbn ild.:c; kali Erstatnill!!,ssporgs. IlI;WIl'IIl'.. sa;!frellll ~jerlle og dc andre i Ejt.'lIdolllll1t~ne 1Jeretligeue, som h[l.r gi\'et ~Itlde l\litlel' Sagen: dcri erklærer ~ig cllige, :lfgllres,lf Vrerfrcl1ningsnærnet; i modsat. (!1ttld furellogger O\'crfrC'tlningsllwrnet efter Afgørelse af Spørgsillaalene Olll~ for hvilke Krav Iler "il \":ere at yde l~l'stat.liillg, ug 0111 FOl'llelillgell a.f I~rstatlliltgerne mellem Ejerne og andre i Ejendollllllene ijerettigetle, Sagon for den i ~ ;y olldlandlerle 'raksaiiollskullllllission.. ucr afglil'.':j(lllrg~lllaalet 0111 l~l'statnillgerlles :)torrelsc. Tu.ksationskulll-

9 lu IllISSiOnen hal' l~et til al au rende s:lgk)'ndig Bistand. 'ril Taksationen ska.l aile i 'raksntionen interessen'de og Formanden fol' li'l'edningsnæ\'net indvarsles af 'r:.iksationsl~ommissionen erler Reglerne i 10. Af 'l'a.ksationskommissiooens Protokol sendes de fornodne Udskrifter til Lodsejerne S,,,"t fuldstændige Afskrifter til Fredniugsnæ\' nets,medlcjumer, 'raksatorerne og Orerfrcdningsllævnet. Nanl' 'l'uksationskommissioncns Vurdering foreligge!': tilbagesendes Sagen til Orerfredllingsllæ\'net, c.ler træffer Bestemmelse i Sagen og afgm' alle andre i tienne foreliggende Spørgsll1aal. (herfredningsnæ"llcls l\clldelser er endelige; de skal forkyndes for EjerIIc og de i lcjclldommene Lerettigcllc, SOIll har givet Mode under Sagen; efter Reglerne om Forkyndelse i borgerlige Sager. Reglerne i lj, 3(lie Stykke, finder tilsvarende Anvendelse. 21. Hvis Ovedrec1ningsn:urnets l\cndelse lliedfnrer Udgift. fol' det offentlige til Erstatnings Udrede!>e til et Belub af ol'cr Kr., fremsendes Kendelsen af O\'erfredningsnævnet til Sl.iltsJllinisteren, del" afgor) om han dl fremllie Sagen yeel at slige BevilIilIg "e(l Finansloven til ~t tulrede Statskassens At)(lel af Bel",het. Naar Statens AncIel er bevilget, er dermed ogsaa vedkummende By og Amtskomllluner forpligtede til at l.dl'ede deres An(lel af Beløhet. IV. Almindelige Bestemmelser. ~~. Na:1.r et Spnl'gsll1ilal om Frc(lning ell!.:!!' Fmnlsels!'ct er rejst a.f Frcdningsn~e\'llet ellel' indbragt fol' dette eller fol' Overfrcclningsnævnet, man. der ikke foretages 110gen FornnstnItnillg, (ler kan danne Hinclring fol' eller vanskeliggøre Silgells GennellI [",rejse. Bliyer Sa..gen ikke gennem fort, skitl Fl'cdllingsnærnet, henholdsvis Overfreclningsnævnet J palt Begæring \,0(1 Kendelse afgøre; i1vol'vi{lt og cla hvilken Er~ti1tlling del' tilkommer Ejeren eller andre i Anlednillg af sket Forsinkelse. 23. Alle fol' Gr:eSl':ukst blottede 8tmnilhredder, om h\'ilke Ejeren ikke bn godt Hore, at de for den l. Jannar ]!ntl Val' inddraget under Havearealer eller under en }lan. vedkommende Ejendom dreren J~rhrervs\'irksol11he(l; sausoln Værft, Fahrik elle: lignende, er aauile fol' Almenheden fol' Færdsel til Fous, (log paa eget Ansvar. Forekommer del' Hindringer for denne Færdsel, skal det stedlige.freclnings-,\ nævn, nnar dels OplllærksolllltCtl henledes derpaa J reel Kendelse tl'ætt'e Bestemmelse OUl, i hvilket Omfang og inden hvilken Frist saadnnne Hindringer simi fjernes. Frednillgsnævnet skal }laa. BC'g::Ul'ing af vedkommende Ejer eller Bruger afgore, hvorvillt dej- tilfojes nogen af disse hestemt l>aariselig Skade f. Eks. ved.fjernelse af Hindringer, del' er lovligt nnhl'agt inden Fremsættelsen for Rigsdagen af Forslaget til denne Lov. Fredningsnævnet afgol' derhos l hvilken Erstatning der i Anledning heraf I'ii \'ære at yde. Nnar Enerandigbed ol'er den til en Ejendom borende Sirundbred eller en Del af denne skønnes nødvendig fol' en pan Ejendommen dreven ErhvervsYirksomhed, eller uaar andre særlige Gl'unde taler for at udelukke eller hegrænse Almenhedens Færdsel }lan 8trnmlbredden, kan Fre(lningsnæ\'net træffe Afgorelse herom "ed Kendelse. Ul'llold pai! og Badning fra clen frie Strantlhretl kan forh.rdes a.f vedkommende Ejendoms J~jcr eller Bruger, 1l1etllJlindre der red en af Fredningsnævnet i Overens-

Bekendtgørelse af Lov om naturfredning.

Bekendtgørelse af Lov om naturfredning. Statsministeriets lovbekendtgorelse nr. 194 aj16. juni 1961. Bekendtgørelse af Lov om naturfredning. Herved bokend.f;gorca lov nr. 140 af 7. maj 1937 om naturfredning med de ændringer, der falger Il! lov

Læs mere

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il dem, havde taget i Brug i Holland. Herimod Mærker udtales: indvendtes dut bl. a. fra Sagsogtes Side,,,Der skal indi ømmes en Frist pan gæh al 13. Februar 1924. Under den for, at ond Tro foreligger. det

Læs mere

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog r - - - De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog ikke denne Gang taget!lun meget. Land, som det san ofte har været

Læs mere

.1 Om ]{ jøbellba, n 1 E})ideUlivæ en al DI'. S. Engelsted. v Kjebenhavn. '. A. }t-ul -l l' ol'la g, l lil), Kj"OOIlIl""II, - Blanco, Lunøs ";r\. Ho(-Uo~trykk.ri (F'. Dreyor). t.lctlnunc u nc~ t godline!l.

Læs mere

ror,~'::';,,~'~~" :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han

ror,~'::';,,~'~~ :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han Vorupør -fiskorbaad torlist. Redølørlb dea b'errede de lire omb(jrd'f~rc:øde. Our.. lir fem Slide Vorup.' allel ud lor.e!l nogle Redikabet '01:'1 de havde 'lende H.V ~ ror~'::';~'~~ :.':;' Vedkommende

Læs mere

DANSK VJTIDSSKRIFT. Jens Villadsens Fabriker 15. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG A/s KØBENHAVN V.

DANSK VJTIDSSKRIFT. Jens Villadsens Fabriker 15. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG A/s KØBENHAVN V. DANSK VJTIDSSKRIFT Professor ved den joigtekniske Læreanstalt A. II. Christensen (ansv.). I?EDAKTIO: Amtmand P. Chr. v. Stemann. Kontorchef i Ministeriet for offentlige Arbejder S. Garde. April fledaktinn:

Læs mere

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende:

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende: nr. ZOb (2 Linier) m Støt de Annoncerende er aøben hver Dag Klo 9_13 fredll!! l1lge Kl. b_t'. Lord.!: kun 9_12. "Y' Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll

Læs mere

ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet

ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet t:'1 AUUJU'~lJ Ul ~J~..."'" ~~U'... ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. U Miner mere. Ved Agger er yderligere nddrevet 3 Miner ved Lyngby 6 ved Sten bjerg 4 ved Vorupør 2 ved Vangsaa

Læs mere

00723.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00723.00. Fredningen vedrører: Dybesø. Domme. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

00723.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00723.00. Fredningen vedrører: Dybesø. Domme. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet 00723.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00723.00 Fredningen vedrører: Dybesø Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet 24-10-1942 Fredningsnævnet 05-12-1939 Kendelser Deklarationer

Læs mere

LOVSAMLING FORORD. Lovsamlingen er udarbejdet specielt med henblik på at dække pensum til faget Erhvervsret niveau C på HHx.

LOVSAMLING FORORD. Lovsamlingen er udarbejdet specielt med henblik på at dække pensum til faget Erhvervsret niveau C på HHx. LOVSAMLING FORORD I lovsamlingen findes nogle af de vigtigste erhvervsretlige love gengivet fuldt ud, mens andre er medtaget i uddrag. Lovsamlingen er ajourført til den 1. juli 2007, således at lovsamlingen

Læs mere

FORVALTNINGSKOMMISSIONEN AF 1946

FORVALTNINGSKOMMISSIONEN AF 1946 1. BETÆNKNING FRA FORVALTNINGSKOMMISSIONEN AF 1946 Kommissionens Nedsættelse og Arbejde. Under 28. Oktober 1946 udsendtes der gennem Finansministeriet følgende Meddelelse: Regeringen har anset det for

Læs mere

):\)!:.:~~::i'\:::'><:::

):\)!:.:~~::i'\:::'><::: EllEPARKEN ILysTRUP Ejer: Fabrikant G. A. L. Thorsen, Lystrup Projekt: Rådg. civilingeniør S. E. Landstrøm, Lystrup Advokat: Lrs. A. Therkelsen, Store Torv 5, Aarhus C Salg: Ejendomsmægler T. Saabye, Lystrup

Læs mere

DANSK VÆDDELØBSREGLEMENT. Marts 2012. Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB

DANSK VÆDDELØBSREGLEMENT. Marts 2012. Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB DANSK VÆDDELØBSREGLEMENT Marts 2012 INDHOLD DANSK GALOP Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme Almindelige bestemmelser 9 Funktioner.

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr. 4. 1936. STIFTAMTMAND N. TROLLE FRIIS. Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. REDAKTiON:

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr. 4. 1936. STIFTAMTMAND N. TROLLE FRIIS. Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. REDAKTiON: 1936. Ekspedition: Vestre l3oulevard 4, KjØbenhavn V. Nr. 4. Redaktion: Amagerbrogade 4, Kjøbenhavn S. REDAKTiON: DANSK VEJTIDSSKRIFT Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. Ekspeditionssekretar i Ministeriet

Læs mere

04761.01. Afgørelser - Reg. nr.: 04761.01. Fredningen vedrører: Dalumgård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

04761.01. Afgørelser - Reg. nr.: 04761.01. Fredningen vedrører: Dalumgård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04761.01 Afgørelser - Reg. nr.: 04761.01 Fredningen vedrører: Dalumgård Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-06-1982 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve.

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve. n r*-0 Min Afsked som falneniilieilsiiræsi paa lors belyst navnligt ved tjenstlige Breve. at Rasmus Lund. i^gi ft,! ^gpll ff^ ^^^^^^r- Kolding. Konrad Jørgensens Foilag. Hovedkommission hos Å'arl Sc/tenberg,

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Herved bekendtgøres lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 845 af 13. november

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1001 af 05/10/2006 (Retsplejeloven) Offentliggørelsesdato: 17-10-2006 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 526 af 07/06/2006 LOV nr 539 af 08/06/2006 LOV nr 1563 af 20/12/2006

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken. ADVOKATGÅRDEN Nygade 9 4700 Næstved Telefon (+45) 55 75 85 00 Telefax (+45) 55 75 85 01 Email: naestved@advodan.dk Homepage: www.advodan.com CVR: DK-20 46 40 38 Giro nr.: 920 3133 Fin Krog Aage Advokat

Læs mere

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015)

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) 1 LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) Mellem ejerne (herefter Udlejer) af 63 a og 63 f Sebbersund by, Sebber, benævnt Ejerskabet Navet, Sebbersund : - Sebber Borgerforening Engvej 7 9240 Nibe (Som ejer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE FORENINGENS NAVN, FORMÅL, VÆRNETING, M.V. 1. Foreningens navn er "Ejerforeningen Platanhusene". Foreningens hjemsted er Frederiksberg. Foreningens formål er at

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Politikommissionen. Betænkning om politilovgivning

Politikommissionen. Betænkning om politilovgivning Politikommissionen Betænkning om politilovgivning - 2 - - 3 - - 4 - Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Politikommissionens nedsættelse og kommissorium.... 9 Kapitel 2. Politikommissionens arbejde... 13 2.1.

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere