NA1~URFREDNING. , i. C1II1ISTIAl,SBOIHi, DEN /. MA.I jfl: 17. Oili I\OBENJ-I.W1\ ,lis.i. IL SI:III'LTZ 110[;'1'[\\'1'1",1:1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NA1~URFREDNING. , i. C1II1ISTIAl,SBOIHi, DEN /. MA.I jfl: 17. Oili I\OBENJ-I.W1\ ,lis.i. IL SI:III'LTZ 110[;'1'[\\'1'1",1:1"

Transkript

1 Oili NA1~URFREDNING C1II1ISTIAl,SBOIHi, DEN /. MA.I jfl: 17 I', i I\OBENJ-I.W1\,liS.I. IL SI:III'LTZ 110[;'1'[\\'1'1",1:1

2 Vi Christian den Tiende, af Gud. NMde Kouge til Danmark og hlaud. de Vem!er. o~ Goters. HertIlo... til t-ijesrio", Holsten, Stormarn, Dillll:lrsken. JJnucnlJol'fT O'T OldellIJol'''.... v o ni Gan! vilicrli!jl: Rigsdagen Il:! l' vcd laget og Vi vcfl Vort S:lllllykke sl.:l dræstet folgenrie Lo \'. I. Lovens Omraade. ~ I. Efter HcgIcrne i tjenlic Lo,' kan der iværksættes Fredning af UllIraauer, som p:l:t t-:ruml ar deres Skønhed, Bcliggenlic(} eller EjClHll)llIl11e. lighctl har Y:l!sCIlLlig Betydning fur.-\1 lu L: 11 ljedcll, Ih'fuuJer Ulllra:ult,l'~ SOill P:l:1 GrulJtI a.f Udsigter, B(lpbntllillger, ~ll':cer.' 'lll'ægrllppei'. Slcl1g:enl~l', lc:\'clllle Hegn dier lignende hal' sa:lllan But)'<1ning, og af Olllr:lmler, Planter og Dyr, samt geologiske DUlllJclsel': hvis Bevarelse af n:llurvitlellslw.bl'1ige, underrisningsllllcs...ige ellcr historiske llellsyn Cl' af væsentlig Interesse, Dcl' kan moll fuld Erstatning aauncs Adgang til at færdes i Natul'en pan. Steuel', hvor!'aadan Frordselsrct af Hensyn til Befolkningens l!'l'illlflsii,' er af ræselltlig Betydning fol' Almenheden, og IHor Færdselen kan tinde Sted uden at t.ilsidesætte Hensynet til vedkolllmende Ejers eller BrugCl'3 hercltigede og nuscnuige Inlerc3ser~ navnlig den pl'iralc Fred eller Husfreden. 'ril udj'rkcdc Arealer: lilhol"cndc Stat og Kommune, skal (ler gives Alull'lIhellen Adgaug, for saa ridt det kali skc: liucil at aet offentliges 1lltcrcssl'1' komilier til.t lide dene.!. 2. Alle jonlfastc 11'ortit1sIlJIJltler, S:W501ll GI':lyltPjC, Gi'll.'IJllallscl", St~IlllJ'S5CI' og Badastcne 1 Vol(lslctlcl' og lignende ~at111e Befæstnillg~:\lI]æg samt H.nillC'l', Cl' fredel. Spurgsmaa!et ow,!ivaa der falder ind 1111rler denne Bestemmelse) og um de nærmere Grænser fol' det fredede Omra.adc af~øres af ~ationalrullsl!ct p.la eget Initiativ eller paa Beg:ering' af Ejeren eller redlwllllllclhle Frelll1ingsn~cvll eller J\onulltlualbestYl'l~lse. Med Hell~j'n til Fortidsminde!': slim af 1."re1lningsnmnlct i Forclling nlcd Nationalmuseet tillægges særlig Betp1niut!1 kan (let \"C~d Kendelse af Fl'edllingsnw\"llct bestemmes. at. del' inlien fol' en Omkreds af 100 ni fra ~ortiuslllindet ikke m3;l opfores nogen Bygning~ foretages Bepbntning eller anden Foransta1t.ning, nden at tie nævnte ~l)'ndighedel's lioclkendelsc forud el' illllllclltct. 'Dl'l'SOIll Nævnet erfarer, at ct Byggefr)l'ctu;;ende eller anden FOI'fl.llst.:l.ltning i Nærheden nf et. FOl'tirlSJllin(le af nævnte Art pnatænkes eiler p:lauc'g.rnues, illrlell [endelse som foran nævnt foreligger, "i( del' være al [01"1101(113 i Uverensstemmelse med Beslemmelserne i ~. Ocr lll:la ikl,e foreta.ges ieihlrillger i Jen freclcd{~ 'j'ilstallll uelen Xationall1lu~eels

3 og Fl'crlningsnre\'nets :)fl,llltyldi:c. Fillelcl' Nfltiollalmllscct~ at ct i\lij1i1esmæl'kcs Værdi Cl' saa forringet: al det har mistet sin Belyelning s:lavcl i arkæologisk SGm i 1:.lTlt1 slmbelig Henseende, giver tld~ cner forud indhentet Tilslulning fra Frcelnings nævllet, Ejel'en ~letlrlcll'lse hcrulij:!l\'ol'l'fll'r,1l!1i11cs (nlde R:ulllig-Itcd:'il'ct ntter illll tnc(ler. jjllskcl' l~jcl'{-'n af d sfl:lii~(1l's frigivet }lortitlslllinilc helt at sll'jfe delte: skal hnn minust 3 Manneder forlltl fl'elll~enrlc Merltlelclse herom til Natiol1allllllseet, fol' at II elle, om Ollskes: fonul 1':Ul l~lllc elet ul\(lersoge. guln-el' af Nationalmuseet i Henhold lil denne Bestcllllllcl~c truffen Afgørelse kan~ 1I:llJSct hhlnl Iler hnl' ]'(~jst Sagen, af l~j('ren, FJ'c!lningsnæ\'llct eller l\ollllllunalucst'j'rejscn indankes fol' UnrlervisnillgsministercJI. Nationa.llllllseet kan tilstille 'J'inglysl1ingskontorel'llc Meddelelse. (Jill fonlllt10l1t I,il:tgt I\orlskilsc til OpIIC\':ll"i!lg i gjclldollllllcns AJ.: t, \'ctlrorcnt1e de i Retsl'l'ec1s(m frec1ellc FortitlsmilJtler. h\'orolll Notering da Hutler Sted i 'PinglJogen. II. Fredningsmyndighederne. 3. J l\ohenll:l\'ll ug fol' hvcr Amlsra:ul:;krctls!lIed de dcrlllcd i Porhintlels,-,.!':Ita:wndc 1\llIJslædcl' opreltes et Frcllllillgsnævll bcst:wclltle af en Furmnntl og lo alllll'c!\[cdlellllllel' sa,rnt t-lt1ppleanter ful' disse. Til FOrlllnnd fol' li'l'cclllillgsnævllct ucsldkkrl" StnlsminiRtcrCJJl cfter Samrn.atl me.t Justitsministeren en DOTllmel', salli er Ministeriel bekendt ful' at ha.\'c KendslmlJ t.il ot-;" Intcrcs~e for Naturfredning, og Cll Suppleant. Denne lwn v::erc en Dommcrfulflmæglig. Af cle andre Medlemmer af NOO\'llct vælges et l\lctllem og en Suppleant af Amt."iraadet - i Kl"Ihcnllavn af i\lagistraten -, medells et Merllem og en Suppleant vælges af den Kommunalbestyrelse - i J\"Øhcllll:.lVn Borgerrepræsentatio1len -, pa:t hvis Olllra:\llc det Stp.fl lig;;cl', SOli l ::bgen :lug-anr; ptla Bornholm v:elges hngge Medlemmer og Suppleanter af Amtsr:lar1et. S:uutligc Valg g:l'lder for 4.-\.ar~ (log sli::d (le flll'ste Besltikl.;elscr og (le forstc Valg efter Lovens Ikl'afttræden kuli gwlelc indtil H. April 1941 ink!. Angaa.r en PI'Cdllingssag et Omraatle i to eller f1crn Amtsl':t'ldskl'celse, henvisl:':l' Stn.tslllinistel'en S:1gCll lil et f1.f Nævnene, Iler efter Statsministerens Bestemmelse kan suppleres metl cl eller ilel'tl kollllllllllale lhetllemmer af det eller eje <lhelre Kærn, Hvert il[ NW\'lIeJw Cl' hcrettiget til at afsige KelHlclse i Honboltl til Lo\'et ~ ~), 2det Stj'kke. 4. Der oprcltcs et fol' hele L:lIlrlct fælles O\'crfrctlnillgSl1mVII, hestaaentle a[ en :If 8t:lt.slllinist('rC'1l 1111tw'\'nt FOl'mallll~ Hre af lligsdagell valgte i\lerl1clllmer samt lo af J-1njestel'el hlttllelt Hetttns DomIlIere valgte 1\fecllellllllel'. Sitlllllige Valg ga!ldcl' fol' 4 AnI'.. o. Del' nctjsæltes en iot' hele Landet fælles 1'aksa.tionskomlllissiol1, bestaaende a.f ;j :'ledlc:lllulel'~ hvoraf 2:.h'l'i1JlaIHlt FOl'lll:tJHlen: beskikkes :tf Statsministeren; det 3elie JledlclII \"[l'lge:i i ElJbellh~l\'n nf Borgl'rreJll':eselltfltiolle!l~ Jlart. Frctlerikshel'g, i Købst:C(lenlC 111lell for Bnrnhollll og i F1a'kkcruc i de sililderjydske Lnndstlclc :lof KOlUffiUn:duesl}rrlscJl og i det Hnige Land for hyl'r.-\llltsr:ulllskreds af Arnlsl'fL:ulet. Samtlige Valg groluer fur -1 A.ar~ dog skal de flh'~te Beskikkelser og (le fol'ste Valg efter Lorens lj,;rarltr~(',lel1 lwn g:l'ltlc iudli} ]-1..-\pl'il l!:)-!.\ inld.

4 purposes, with acknowledgement of UNESCO Cultural Heritage ;, Laws Database as the source ( UNESCO). ll:ljj'kes Vænli SOIll i lantl "a, Frctlnings.I'ct n.ttci' il\llfe (lette, skal al museet, for IllIlRed ; ften I" rejst Sngen, j Il(l enislliil g-s fornljllell t i Retsli I'crbcn. li, Der oprettes et Natul'fl'cdningsl'aad. "estaaellrl~ :if 7 Medlellllllt'l'. :j 1\IC(lIclIlIuer u<1n:crncs uf Unuenisningsministel'clI efter S:ullr:l:ltl Illell Ullircl'silctels lllatcmalifikuatul'videnskabelige.fnkullet, evcljille1t andre rillcii5k:llleligr. (zoulogiske, butaniske eiler geologiske) Institutioner; et.i\lcdlelll, (ler skal r:ere sjl~rlig slwdi:yihligl, udnævlles af L:llH.lbl'lIgsIlljllisterell~ medens de ovrig-e :j l\!rlllellluler l af!i\'ilke en skal,,~en~ ArI,itckt, uullævlles af Sta,lsmillisleren, paa. Beg:crillg kali gi\'c saa(l:uliic Porcnjll.~cl' og Institlltioncr~ der virker fol' lltl af Lm'cn omfaucue FUl'l1laal, Het til at frel11sætle Forslag JlIed Bensj'1l li! Udnæ\'JlclsclI. Valgene g:dt1l'r ful' ~.-\:11'. Ha:\llcL vælgcr selv sin ForlIland. 7. Naar li'rel1jliljgssag Cl' n~jsl, kan L;lrctlllingHIlI J 'ndigllt:.!del'lic efler fcjj'lldgaaet ~le(ldeleise Lil Ejeren kr:.cvc fri og uhindret Adgaug lil Al'calcrllc, Oll!!I\'is ij'relillillg dl'1' el' Spnl'gslIlaal. l FOl'hindol~t.,. rlll:lllll og to Jfter Samra:111 'wc Kendskah ~ en DOlllmcr~ en Suppleant en Suppleant ionen -, pn.a JS hegge l\-1cl1.~ rlog skal fie I sælde iudtil Iskl'e(lse, hcilel'ens Bestenl Jller de Hndl'(~ J1cl til Lnvel taacllllc af en rllner samt lo Vnlg gad(ier hestaaenc1e al ereb; det :3die shel'g, i Kohle :if KOllJllJlI.Ild. Samtlige go efter Lorens III. Frellningssagernes Behanllling. Cl. Frrdllill,r;tjl/wpnelw. ~. I?rcdnillgsnro\'lwt er pligtigt at træde i Vil'ksolll!tCtl: n;tal' l-icgturing IICl'UIIl [J'elllsa~ttcs af et Ministeriulll. en KOllllJlu!lalhestyrclsc clll~r aj L'I! l'\ji'('jling eller] 11 stilutioll: der er :mcrkclhlt i Hcnhuld til tj. J tinigt træder N:unlct i Virksomhcfl, 11:1:11' det anscr sa:ulallt for pa;lkrævet.. Formandell sflllllllcnkallh\r NævIll't til IHorle og leller Nævllcls FurhaJHlIillger. ELhvert McLlll'lIl af Nævllet kan kne\'e Nævnet slllumenk:ddt til AfgHl'o1se af ;)!1I11'g'!'i Jll:l:llet om, hvorvidt Nævnet bol' træde i Virksomlle(1. Nævnet kan, snn.vel fol' Si-lgens Begyndelse HUIJl lilhier S,lgUI1S Gang, hesi~lig(' det paag:dllenl1e 1)11l1'a.:lfle uden Tilkalflclse af Parterne. N:e\'nets 1"ur!l:l.lIfl1inger ug Kendelser inllfljrcs i en Hf Furma.nrlcll autoriseret Protokol. Beslutning kan tagc:-, TliLltr lo i\fcdlenllllel' af Nawnel.: derihlandt ForllI:lIldcll: er til Stetle. Vell Kcndelscs Afsigclse hol' flog alle Med Il' III111cr n.fgi vc deres :::itcili me. Nævnet har Ret til at annmtle sagkyljdig.bistand. ~ ~l. BJ!.sJlillgskollllllissionel', 8undherlskolJllllissiollcr og Pulitimestre, del' kolllmer lil Kundsl,ah 0111 et Jl:1;lt:,enkt Byggcforetagende elll'l' anden ltul';li.lst:dtning, ~Olll slwliues al ville griue forstyrrende illll i den ul'staal'llflc 'l'ilsbllll paa de i ~ I og ~ nævnte Oml'a:ulcr. skal uopitol(lciig give Forlll;LOdcn for IheliJlingslhcrllet Meddelelse lierolij. Kali sa:ulannc Indgreb hefrygtcs som F'ulgf! af pa:llænhe VcjariJejller eller Anlæg af eleklriske LCllningcr, jln.nhvilel' (lel vedlwllllllclltlc I;UllllIll!llalc H:lllll (Allll:; ~ By- ellc!' ~ognerand) eller i ~i(jste 'riirældc vel1kollllllelllle ElekLril:itelssebkalJ illden ArlJCjdels Begj'lHlelse at gørc IndbereLning til Fredningsnævnet. Naar Nævnet l1erigl'iiilcil! eller ]ina and(~n Maadc kollllller lil-k."ilt1:;kalj OlU uogen Furansialtlliug af nævnte [orstyrreudc Art. kali tiet rclll'li rorclolji~ 1\.t'lltlebe. (ler afsiges snarest muligt og :-;encst j Louet af ~ Ua!!e: ug!30111 liopholdelig forj.:y1hlc5 \'cdlwnullendc eflel' Reglerne 0111 FOl'kyllt!else i borge:rlige Sagcr, heslemme: at dcil paag:elc1clhle For:lll~taltning illlllil yiderc 11I~lt eller delvis sk:d stille;.; i BI~ro. Fretlllil1gs1!~e\'l1ct...; F(Jl'!lI:.lnd indfc!' Bestelllmelse h\'oryidt d~1i furelohi!..!e l\:elldl'!::il.! yil \'a:l'~ at tillglyse. ::lagen ~kal den'fter lllldl'l'.i:t~)tlagelse af Htlglernt: i S~ lu-l~ frcul-

5 purposes, with acknowledgement of UNESCO Cultural Heritage lilaws Database as the source ( UNESCO). IllOS uden Illwllvenlligt Op1tol(l og sled være afsluttet inden Forlollet af pn lhn:l11crl. Dog Imn Stntsministm'cll l naft!' uovervindelige Hinc1ringel' skn1l1l(~s flt hnve fcl'cji!-.{get, bevilge en Forlrcllgelsc af den umrnr,ldtc JTl'ist. Kan N:ernet ildce straks s:llules,' k:lj1 1;ol'manclen alclle inden nævnte fl.'ijsfrist afsige en ff)l'eluhig KelJ(le1se, del' ua snarest ljluligt siw} forelægges Nævnet, SOlll vcrl sin l\:cndelse star1fæster eller oph:uvcl' del!. Oplt::eves FOl'm:ul(lells KenrIcise, elier gnal' den endelige l\:enuelse ud pau, at Fredning ikke sknl finde Sted l skal del' sftllltidig træffes Bestemnwlse Olll, hrol'\'idt og (Ja ln'ilken Erstn.tning eler tilkommer rcclkommclhlc i..'\nlec1lling' ne doll skete Fnr!;inlcelsl~. 1(l, Under Sagens Bcl!aml1illg skal sahvl:l Ej(:JHloHllllells Ejer SOlll :LII<lI'(~ i Ejcn ( ICn IJeroUigetle til Varetn.gl'l"l:~ ;lf acres lntp.l'esser af Fredningsnævnet indvarsler til et J\lode: dqr i RI:gelen skal afhohles pan ve'rlkommcllc1c Ejendom. Imlkn.JclehcJl sknl, fol' sna virlt de p:lflgmltlendf~ lt:lr bcli:el1flt Bopa:l her i Landet, forkyndes fol' (lem llle(l,) Dag!:s ral'scl tlflel' Reglerne om Forkyndelse i horgerlige S:lger piler ]ll(~11 ti ]);j!;cs Varsel ved ojtelltlig Illtlkaldelsc i 8tatstirlcllc1e og et eller lierc af Ile stell1igu Hl:ulu eft.cr 13cst!:mmclse af Næ\'llets _Forllland ;!Jar nugell af de paagml(lell!le bekendt Bopæl i U!lLll1liet, eller hal' ljill1 en hcl'ljoende hefllldmægtiget. skal dct derhos paallyile FUl'lIlantlen at give vel1kollllllenlle skri mig Meddelelse an'. l\iørlets AfllOldelse. Saafrclllt Sagen el' rejst pan. FOl'illlleduing af et MinisteriulIl eller af en KommlU1al1Jest'yl'el~e ellet' Cll i Hcnllo1(1 fil ~ li allerke'llllt Forenin!:f cher Institutioll, sknl del' af Nævnets Formand gives den, fler liat' rejst Sllgen~ skriftlig iheujeielhe om i\ihdets Afhol(lclsc. Saadan i\leddelehie skal derhos altid gives uen st.el1lig-o Konll1lun:11bcst'yre!~u S:llllt fur LandkolllUluncrs VedkolllJllende tillige Amtsraadet. rrii )'llerligel'c ihi'jdel' eml del første sker IndnLfsIing alene veu. r.l'ilfol'scl ti! Nævnets Protoknl og rrilkennegi\'clsu tj1 de l111 Jdte..Efter Udsættelse af en Sn,g pan llue!:ilejllt Till sl,er ImlvariiliJ!g aleno vea anlchliet Brev til de senest modte. De, der givor Mode uli(ler tiagen, skrl.1 have behorig Lejlighed til at udkde sig skriftligt. eller IHundtligt fol' Kærnet og til eventnelt at fremsætte.l\l''-lv om Erstatning og W,l)l'mcrc begrnnde clelte. De, der i H8nilold til ovennævnte Bestemmelser slml have Untlcrretning om MlJdets Afholdelse, har, seh r om de ikke giver Møde, Ret til at fremsendc skriftlig Erklæring om det rejste SpørgsllIaal. l l. Dd paahdlcl' 1,'rL'(lllillgs\l;cvnet SiW vidt Illuligt. at fw.!.p; 0pl1a:Let J~nig1Je(l mu Ejeren af vedkommende l~jej\(lorll og antlre i denne IJcretligede om Fredning eher Frerdselsret~ ligesom Næynet skal virke fol' itt opnaa en Orl1ning. (ler il;:ke medfm'er Hagen Udgift fol' rlet orfelltlige~ j fl'. 17, til Erstatnings Ltlrcdelse. Sanfrelllt sandall Enighed opnaas, og Onhlingell Cl' mlen Udgift fol' det offentlige: jfl'. i7~ kan Sagen ordnes ved OvC'renskomst, del' tilfores Nævnet:::; Pl'otokoJj i llloll!'i:lt Fald bliver Sporgsmaalet n,t afgøre "el1 J\enrlelsc. 'riih)'del' Ejeren Illed Tilslutning af de ovrige i l!;j8ndollllllen berettigede at P:Ud:l'gg8 ]~jcnr1ollll1lell Seniint OUl Fredning eljcr FænIR(~\.~l'et uden ErstrLtlling efter ~ 17, kan den forberedende Bch:mdling af Sagen foretages af Porlllanclen alene. 12. Yerl SpnrgsIIw:Ll OTlL llrorric1t Et UnlJ'iulde af ll:ltul'videnskabelige eller undervisningsl11njs;;,ir;c Grunde bul' fredes. skal Frc(l11illgsnlCvnet, forinden Kendelse afsige:;, indhente ej] Erld:ering fra N~\.turfrcdl1illgsra:ulet; s'-lafrcmt,lette ikj.:e anser Fredningen for at nore af vmsenllig Interessc, kali Frellning- ikke iværksætte:;.

6 7 Pil i\l:l:1.ilcd. le foreligget., S<llll!C';. kali I' {la. Sll:I.I'Cst l:t!\'el' rl(~ii.! 1111 jl:ta~ a.t 0111, hnlrri(ll 'Il ~kete For lldrr~ i l~jol1 et indvarsles.illtl bld,,],cll l, forli:j'l1rle:; {!.'rlige SngPI' et eller liel'c,) af Ih P:I:I 'lill! Ul:l'gtigd. el1l1c:\c):.w lili. I\! ih istcri 'orcllill~ nll.'r ~CIl. skriftlig id ~irc;,; lien tillign.-\ IIlls- 'l'ilfljrscl lil (~Il BHg paa,die. al ulll.:do sig III li:rsl:ltllillg SCl' skal have e,,ret ti I at 1~lli.!;lll:d 1111.' 'c,inill;.{ eller d'l' J1Wcl flln:r f!'emt s:\:ltlall i, I,nll SetgcJt Jlircr :)P(lI'gscl'dLigec1e :lt,lat.llillg efter Il alene. piler under (h lsl' af:.iiges, r FI't'l1l1iJJgi~n Ved ~pljl'gsll\aal UIII Frec1ning af cl Umra:ul.1 :.J hi~loriskc G I'U 1Il1e eller paa Grund af Ileis Nalul'slwllhed, Bcliggclllictl eller Ejcmlollllllclighed kan Nævnet, forinden Sa.gen afgul'e~j iilllhcnlo en Erklæring fra Nnlurfl'cllningsl'aaliet. ~ I a. Fredningsn:cnlCl kan "cti J\"elHlclse afgol'o, (JIll et illr1l'1l for ~æ\'ncls Virkekl'cds liggende Olllrftade slml fl'cdcs~ og ll\-ilke I?oranstaltninger del' i den Anledning skul træffes. Bestemmelse om Frellnillg kan Handig gita Ilil paa. al flet paagældende 0111 raauc skill hcv:tl'os i ilds naturlige 'tilstand, derunder mell Be,-al'clse af Planter, Dyr og geologiske Dnnnelscr, bibohollles ufol':tndrt't eiler vedligeholdes jlf1.:1 bestemt illaade, at det enten slet il,ko eller 1,1In pau 1Je~temt )Irrnde JlIan. udnyttes, ljehyggcs eller hep!anles, at llej" ikke m:ta anijringes i\iastcj'j Hoder eller nndre Itldl'otningel', del' kan \'irke sj.::clllrucnl1c, at en Ullsigt skal bevares eller lien ltjarthe være til groet - genaaljll(~s, uller ilt Færdsel "na. et fn'llet Umrnadc!lelt eller dcl\'is fol' IlYlIes. Vcd Kcmle1ser, dcl' "c(11"1i1'cr Behy~gelscr, Iwn det. n:w.r Fll1'ltoldenc særlig mantte tale derfor: tillige hestetlljtll's~ at Opfllrelsclt af en Bygning eller Umliygning nf eller 'J'ilhj'gning til en bcst:l.flellllc Bygning ikke maa he~ylldesj forilhlen Teg-ninger vg Planer fol' Bygnill.!;l:Jl er gollkclllll af Fl'ct.lnillg!':Jln:l\'llL't. J særlige rrilfælcle kall del derijos bestemmes, at allerc(le skete Bebyggelser. Beplalltllillger ejler alhll'c Indret.ninger: dcl' "irke!' skælll1ltelltle~ vil nore at fjerne, sa:.lfrellll delle il,ko el' forbuudet llied IIfol'ltoldslJlæs~ige Værditab. End"idcre kan Nærnet ved.i\:clldelse!wslelli1l1c, at tier pa;l li:l'rincre :.lngiren ~Inade og i nærmere fastsat Omfang sl,al være Adgang for alle og enhver til ut f:cnlcs pila de i I, 3dic Rt)'kke, nævnte :-:)loclcr. Na,vllct kan sful\'cl reel den oprindelige l{endelse som SeJlere fastsrcltc OnlenshestmulIlclser [Ol' santlanne Omroadcr. Ved Ovcrenskomst ll1l:'d Grundcjercn kali Gellllc1l1fol'clsen af en Fredning, nani' dut linrles hensigtsmæssigt, ogsaa ske vcd Afstauclse af vcdlwlillllcllde Ejendom til ~taten eller Lil en I\olllJllune. EUlhidere kan en af Hcn~)'n til Almenvellet pnakrrovel Arlgallg fol' alle og cnh\'cl' til CL OlllraatIe efter Olllsbl'nl1ighellernc gennemfures \'ed Eksprojlriation i Stedet for vcd Hen'itutpnnlæggeisc. Snadan.Ekspropriation foretages af ct af Overfl'cdningsnæ\'tlet nedsat Udndg pna 3 MedlcJllllICl', h\'oriblancit Formanden, i Overensstemmelse med Reglerne i B'oronl11ingcll af ;'1. Marts l:h:j 0111 Grunclafstanelser 1lJ, m. i Anledllillg :t[,lcl'nhnncrs Anl:-eg, Eventllelt fornndllc Il'alumtioner 'Ol'etages af 11uII i UfCl'\'fCl'entle Lo\'s :1 nrcvnte TnksnliollSiwlll111issiull, ~ 1 1. Vell KelH1elscl', del' ga:ll' ud paa, at nogen af de i ~ 13 ollllllcldte Foranstaltninger sl,al finde 8ted~ skal det tillige heiitcllillics. hvilke Foranstaltninger Ejercll eller Brugeren :lf rctlkljlilnlellde T~jclHlolll sk:11 træffe til L"rcdningens GellllelJlføt'else~ og om del' tilkoll1mer Ejeren eller nogen ;ludcn i EjCllll{tllllllCII hct'dtiget El'stntningj i hckncflendc Fald skal del' elllh'ill~l'e Ir:l'lTl's Bestelllmelse (lili El':ilatningclIs Størrelse og FOl'(ll'ling mellem Ejeren og andre ijerettigede. SOIlI 1I1:1ntte have nedlagt Pnast:uHl om Erstatning. Er Ejentlommen giret. ell ulldcll til Emg. hc'stcllllllcr ~:evllet, om den Brugeren tilkommende Erstatning slutl ydes liam \'eu ll'radr;lg i hans Afgift eller uud tagelsesvis yeel Udhetaling af et Belllh eejl G:I1lg' ful' alle_ rell I~enclelsen k:l11 det ltlltler gflltskc s:l,r1i!!c ~'orhl)ltl hestemmes, at Fred nillgen sknl v~ere ijetinget ;1f. :it den ikke mcl1fflrer llugen L\I,gift for dl! i ~ 17 næ\'lite offentlige 1\~ISSCl' til Ers!ntnings Udredel:)!::,. t'iler af. at l~rstatllillgen er udredet, inden en red l~elldelsell fastsat Frist.

7 ~ I,.. Kendelser, der gflar ud!jan, at nogell af de i * 13 uljllllcl,llc I!"urall!':ila!tllillgcl' skal tinde ~lcc1, skal forl,ymles fol' Ejeren ug fur!le andre i EjeJlllollllllcn ijt:rdligprll', SUIlI hal' givet. MI1de LIllIler Sagcll ellm' hal' frellls:lt. herettiget '1 w: J,; l' 0111 U1HlerrelJlillg". eflcr Reglerne om Forkyndelse i borgerlige ~ager. Afskrift af KCII(lc1scn skal tilstillei Næ\'nets Medlemmer. Om Keudelser. del' gaal' Hd pa:i, at intet skal foretages. skal Fikrifl.1ig Mel1~ tieleise tilstilles de i EjenrlOll1lllcn hcreuigctic, som har givet ~rl'jrlc under Sage1l., Udskrift af de af Jhedllingsna~\'net afsagte KeJlllelser sl.al Ill~l'}j()5 i alle 'rilfælde inden S Dn.ge efter Kendelsells Afsigelse tilstilles don stcflligc 4 KOlJlllllllWl J bestyrelse. Saafrelllt Sagen Cl' rejst plla Begæring af et.i"linistel'iulll. ell l{ollll1lllnnlbestyrelse eller en j Henhold til ~ li llllel'1nmdt D'Ol'cniJlg (!Ilul' Institutioll, skal Udskrift af Kendelsen tillige inden :i Ihlge tilstilles (len. der har rcj."t Sllgen, ng hvis Sagcn bar været forelagt eller Cl' rejst af NaLllrfredningsra:ulct: skal Udskrift tillige til stilles dette. ~ II;. Det paahdlcr Frcdningsu.c\'llels I~0l'111:1n,1 at b'a'ite llc f"rllptlne li'ol'allstaltninger til Gennrmftll'clsCll og Sikringen :tf den rell OH"!renskrJln~t,,11m' l\cndelse fasl, satte Ordning, derunder Tinglysning af UJskrift a.f UVErenskomst eller Kenllclse og U(lheta!ing af tilkendt Erstatning samt HckrndtgHrelsc Olll Orr1ningen og :\ flllærlwing fif dennes Omraarle. Foretager Ejeren (~Ilcr Brugeren ikke de hnm ifljlge OrerollskolllSL eller I{endelsc pnl.t1lrilemle Foranstaltningf'r, latler ~:m'ncts Furmand lid forlludne 1ll1 føre for hnns Hegning og kan hertil er!lo!lle ForsbuI af :\llltsiollllen eller rcc1j;:ullimenlie koltimuu:\.le Kasse, Det medg;l:leflc BelJliJ 1..::111 illlil1ri\'cs hos Ejeren eller Brugeren ved Udpantning. Nn:!r en tinglyst l l1 rcdlliljgs- eller Fæl'llseisscl'vitllt, bortfalder eller ha.:\'cs! ]la:lhviler det FredlJingsmcvnl'ls Formand at foralllcllige (JdsleLtelsc af rring1jogl:ll ::;allll Fornøden Bekendlgørelse Ill. m. *17, Af Er!italningcn udredes I-Iahrtlel~lI af Slalslmsscll, den andcn Halvciel bclale:; I 1\ohenhuvu, U're(lel'iksberg, l\i"li,stællci'jlc og Flækkcrne i de slmderb'sl.:c La IIdstll:'le af KOlllltlunens Kasse og paa LaJHlrt af.-lmtsfontlen - paa BornllOlm den fol' Kuhstæder og Land fa~lles Amtsfond, Ligger EjendOlJlluen uels i en Bj' ug dels i en Allltsr:tadskl'cds cller i flere AllltSl'a'llls!.relisc. inciter InuellrigslUinistercn Bl'stelllmelse om FonlelingclI af den de koullllullalc J.{as~cr paah\'ilenl1e HalVtId ilf Er~ s,tatningen. I rrilfæh1c: hvor (let llrejci' sig Ulll en :)ag, tlcr rillllcdflh'c ~ture Ullgiftcl', jrr,*~j; Stk, ], ug hvor Sagen IJ~u' Betydniug fur hele LalltleL ellcr store Vele deraf, IlICtlclIs t1eu By eller AmtslwUlllltllle. hvuri det paagruldolll1c Umraade ligger, ikke hal' s:ol'lig Illteresse i Sagell, kan Fl'cLlningsnævllct besteljlllle, al i)tatskasseu sl'id!ldrelle indtil to 'l'rcliielllde af Erstrtlllillgcll, Naal' en t:ftel' fol'illlstaaellllc ikke-l)idr:lgspjiglig ]{UlIlWUI1I:S Beboere Imr (lelt ovenejl!lllle Fordel af en Orrlnillg, kali l1d Jlaala:gge~ denne KLJlllllltlllQ al lillrelle en passende Del af Erstatningen, Hcstcll]\lld~e UIU saadaljt Bidrag Cl' IIdclI Indflydelse;: paa Furt1elillgclI af t1en lj\'i'ige El'stalningsmlretldse li](dlclll :-:ilall':l1 tig llc p\'ngc bi II ragspligtige, ~ IX. En red U\'el'cnskulJIst el1er l\elll1eh:i~ paabgl :-;crrilut :mg:wclltle Fredning eller Fæl'dselsret li:an sellere efter Allllrilgl:lll.le fl'il I~jcrcn ha.:\'e!:i vel! l'll af Fl'etluilli::'s- \ \

8 '1slallllillgl'1' hereltigerll', 111erretll ilig. ",I LiislilIe, :'iflli:; Med Sagen. i,tlle '1'il KOlllllltlllal I\Ollllllllllalwl Utlskrifl hvis Sagcn Lilli:;e til- 1llOl'allstall 1I11C!:iC fast-o ~cnllcbc og nerknillg af 'el'ollsl\ulllbl,rnthlnc 1Il1 er l"ctlkuiilcllcr 13ru- IOgcn llaj\'cs.. paa :mlll L idellletale:; Bi\t~ LalldsnllUillt den Bj' ug dels 'en Bl'stclll ;del ar Erer, jfr. ~ ;!I, Illedens dell lig Intcresse to Tl'ctlie- :rc lia r t1cil uurede en illtlllydel:ic 3 phige hi- ~ 1:'rlJt!ning Frednings- \ I lia~\'jlet ahhlgt 1\Cllllclsc l sa:lfreljlt [\'ml'nel. cllslclllllligl sk!-jlili(,.l', at,..:\.iil1f.mhcilen ikke I:ongerc!t;1I' ]lltercs~c i al: hc\':lru dl'll. J)t:I';iom OverfrcdnillgsllfeVnct har afs,lgt Kell (lt,,15c i Sagen. kan dellllc hæves af Orerfredningsll~enll'l. Hcglel'lltJ i * 15 HlJ(lcr o.!.!sa;l.-\liventlclsc \'ed Saad;\llllC l\cifh'her: jfl'. i livrigt ~ IIi, ~dcl Stykke. U. 01"'1'/1'1-11IIiJlfjSllttTW l,. I!I. 1~IIII\'er af Ihcllningsn:(wlld i ]-ll'1l11uid til dcnlle Lo\' afsa~t cllllclig- l\cn<1else 1:llcr tagell Beslutning l.:all jlj(lalll,es for Uvcrfl'cllningsll:evllt:t af Ejercll eller af andre i Ejcndullllllcll 1Jcrdtigede, SOIIl 1t:1!' gi'.'l.'t Mode lllllh:r Sagen, af ct.ministerium, :d ell i ~agejl illtcre:,;st"r~l KUllllllunalhc:;lyrebc eller af ell U'llrellillg ellel' ln:-.titutioll, tier Cl' :tnel'ken<lt i Henl<old l.il G. Ankefristen er i alle rfiifælflc 4 Uger fra l\cihlelsens Afsigelse eller Beslutningons TageIse at re.gnc, Jog al Fl'i S1.1..'11, for saa villi :lllganr!le Personel', fol' hvilke Pl'Cdllingsnævnets I\eu(ldser i Henhuld Lil I:).. lsle Stykke, ~I\al rorkylltles, regne.,; fra ]\cjltlelsl'1l5 Forkyndelse. Stalsministeren kali dug Illllltagt'lst's'ds l Ilaar særlige runde foreliggel', tillade _-\nkt, II:LIII'.-\IlJragen{le herom illllgi\'i..'s illl.lcn a l\iuanl,tlcr cfter ]\:emlel:=;cjls. \fsigclse. Enhver Kendelsl', {ler II1Cllfnl"l'1' Udgift fol' det uitcnttige til El'5tatnillg~ Udredl.'ise til ct Buln\; af (jver ;)00 1\1'... skal af Fretlllillgsmu\'llut furei:l..'ggcs for Overfredllingsn:e\'llel". Ovcrfl'l.:dnillgsn:ernct er vcd sin Af;,;ul'elsc bercttiget til at II{hide eller illdskrænl.:c.b'rellnillgcn~ (JllIf:lllg J ~amt lil i f'lvrigt at ::cntlre (le af l'i'n dningsn;e\'nct tl'lifllo Bcstelllmelser, tlilllset pil:l hvis Fur:llllec1nillg Sagen Upl'intll'!ig er rejst ellcr illl..1ttnkct ug uanset {le for IhedlliJlljSllæVIlp.l ill~tllnglc Paast:u\lle. GUllr den af PI'edningsnæ\'nt't afsagte Kendelse 1111 paa, at intet skal forctages, kan Orcrfrcdllingsllænlet hjelll\'isc Sagen lil Gennptagebe og sæ{haniig Belmnulillg af Fredllingsnænlt~1. Sa:ulan HjcHl\'i:ming kall ogsaa ske~ 11;lar O\'erfl'edningsnænlCt ijar besluttet ell Udvidelse af Pl'~dnillw-'n... Omfang. Uvcrfl'ednillgsllævlld er berettiget j,il at tijliahle ~;ngl)'l\dig Bistand, ligesuiii det 1.::tl1 indllcute I~rld:cring fri.\ Naturrrcdningsr:t:t.tlct. Orcrfrmlningsllil.'\'llels 1?onmll1l1 s:lulllumkaldcr ~:C\'lIct til Møde og letler Næv- ~ts Forhandlinger. Ch'cdl"etlnillgslHl'n((~tsForhandlinger og: Kt:IHleIser indfures i en.d ]~ormalldcll :.lnturi:;cret Prolokol. Saafremt Sagen for Fl'ctlllillgsu~e"llet er rejst af et l\lillislerilllll, af t.'n 1\.ollllllul1aIIH!st)'l'els~ ell(~r eh i.!::ll!llltoltl til ~ (i :lllorkcndl Jful" elling clier l11stitutiull, skal dcil l'aagæltlelllle have Lejligiled til at utltale sig slu'iftligt eller 1Il1111tltligt fur U\'~rfretlnillgsll~u\'lIet. ~ ~o. S:LftfrC'llll der lillder S:-;.gcll foreli.~ger Sporgslllaal om El'slatllillgs IrilkcIIc1else, :itultclse eller Fllnleii!l!;, slwl U\ erfl'e(lllillg~n:c\'ill't slige ~t tih'cjehringe cu mindelig 0\,cr-:lI:"kOlIl51. BH!!l Ile p;lag.-e!dclltle. npna:ls en sa:1tbn ild.:c; kali Erstatnill!!,ssporgs. IlI;WIl'IIl'.. sa;!frellll ~jerlle og dc andre i Ejt.'lIdolllll1t~ne 1Jeretligeue, som h[l.r gi\'et ~Itlde l\litlel' Sagen: dcri erklærer ~ig cllige, :lfgllres,lf Vrerfrcl1ningsnærnet; i modsat. (!1ttld furellogger O\'crfrC'tlningsllwrnet efter Afgørelse af Spørgsillaalene Olll~ for hvilke Krav Iler "il \":ere at yde l~l'stat.liillg, ug 0111 FOl'llelillgell a.f I~rstatlliltgerne mellem Ejerne og andre i Ejendollllllene ijerettigetle, Sagon for den i ~ ;y olldlandlerle 'raksaiiollskullllllission.. ucr afglil'.':j(lllrg~lllaalet 0111 l~l'statnillgerlles :)torrelsc. Tu.ksationskulll-

9 lu IllISSiOnen hal' l~et til al au rende s:lgk)'ndig Bistand. 'ril Taksationen ska.l aile i 'raksntionen interessen'de og Formanden fol' li'l'edningsnæ\'net indvarsles af 'r:.iksationsl~ommissionen erler Reglerne i 10. Af 'l'a.ksationskommissiooens Protokol sendes de fornodne Udskrifter til Lodsejerne S,,,"t fuldstændige Afskrifter til Fredniugsnæ\' nets,medlcjumer, 'raksatorerne og Orerfrcdningsllævnet. Nanl' 'l'uksationskommissioncns Vurdering foreligge!': tilbagesendes Sagen til Orerfredllingsllæ\'net, c.ler træffer Bestemmelse i Sagen og afgm' alle andre i tienne foreliggende Spørgsll1aal. (herfredningsnæ"llcls l\clldelser er endelige; de skal forkyndes for EjerIIc og de i lcjclldommene Lerettigcllc, SOIll har givet Mode under Sagen; efter Reglerne om Forkyndelse i borgerlige Sager. Reglerne i lj, 3(lie Stykke, finder tilsvarende Anvendelse. 21. Hvis Ovedrec1ningsn:urnets l\cndelse lliedfnrer Udgift. fol' det offentlige til Erstatnings Udrede!>e til et Belub af ol'cr Kr., fremsendes Kendelsen af O\'erfredningsnævnet til Sl.iltsJllinisteren, del" afgor) om han dl fremllie Sagen yeel at slige BevilIilIg "e(l Finansloven til ~t tulrede Statskassens At)(lel af Bel",het. Naar Statens AncIel er bevilget, er dermed ogsaa vedkummende By og Amtskomllluner forpligtede til at l.dl'ede deres An(lel af Beløhet. IV. Almindelige Bestemmelser. ~~. Na:1.r et Spnl'gsll1ilal om Frc(lning ell!.:!!' Fmnlsels!'ct er rejst a.f Frcdningsn~e\'llet ellel' indbragt fol' dette eller fol' Overfrcclningsnævnet, man. der ikke foretages 110gen FornnstnItnillg, (ler kan danne Hinclring fol' eller vanskeliggøre Silgells GennellI [",rejse. Bliyer Sa..gen ikke gennem fort, skitl Fl'cdllingsnærnet, henholdsvis Overfreclningsnævnet J palt Begæring \,0(1 Kendelse afgøre; i1vol'vi{lt og cla hvilken Er~ti1tlling del' tilkommer Ejeren eller andre i Anlednillg af sket Forsinkelse. 23. Alle fol' Gr:eSl':ukst blottede 8tmnilhredder, om h\'ilke Ejeren ikke bn godt Hore, at de for den l. Jannar ]!ntl Val' inddraget under Havearealer eller under en }lan. vedkommende Ejendom dreren J~rhrervs\'irksol11he(l; sausoln Værft, Fahrik elle: lignende, er aauile fol' Almenheden fol' Færdsel til Fous, (log paa eget Ansvar. Forekommer del' Hindringer for denne Færdsel, skal det stedlige.freclnings-,\ nævn, nnar dels OplllærksolllltCtl henledes derpaa J reel Kendelse tl'ætt'e Bestemmelse OUl, i hvilket Omfang og inden hvilken Frist saadnnne Hindringer simi fjernes. Frednillgsnævnet skal }laa. BC'g::Ul'ing af vedkommende Ejer eller Bruger afgore, hvorvillt dej- tilfojes nogen af disse hestemt l>aariselig Skade f. Eks. ved.fjernelse af Hindringer, del' er lovligt nnhl'agt inden Fremsættelsen for Rigsdagen af Forslaget til denne Lov. Fredningsnævnet afgol' derhos l hvilken Erstatning der i Anledning heraf I'ii \'ære at yde. Nnar Enerandigbed ol'er den til en Ejendom borende Sirundbred eller en Del af denne skønnes nødvendig fol' en pan Ejendommen dreven ErhvervsYirksomhed, eller uaar andre særlige Gl'unde taler for at udelukke eller hegrænse Almenhedens Færdsel }lan 8trnmlbredden, kan Fre(lningsnæ\'net træffe Afgorelse herom "ed Kendelse. Ul'llold pai! og Badning fra clen frie Strantlhretl kan forh.rdes a.f vedkommende Ejendoms J~jcr eller Bruger, 1l1etllJlindre der red en af Fredningsnævnet i Overens-

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

00481.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00481.00. Fredningen vedrører: Hylleholt Strande. Domme. Naturklagenævnet. Overfred ningsnævnet

00481.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00481.00. Fredningen vedrører: Hylleholt Strande. Domme. Naturklagenævnet. Overfred ningsnævnet 00481.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00481.00 Fredningen vedrører: Hylleholt Strande Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet Fredningsnævnet 01-07-1935 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00 Fredningen vedrører: Gedebjerg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-12-1944 Fredningsnævnet 26-05-1944 Kendelser Deklarationer OVER

Læs mere

Fredningsdeklaration

Fredningsdeklaration 02048.21 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.21 Fredningen vedrører: Hammer Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-09-1953 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01900.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01 Fredningen vedrører: Værum Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-09-1952, 23-12-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler Resum é: S tatsf or val tni ngen Hovedstaden udtal er, at en r ække kommuner ikke har tilsidesat reglerne i servicelovens 112 ved ikke på villingen

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02043.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01 Fredningen vedrører: Næs Stubhave e Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 13-05-1953 DEKLARATIONER>

Læs mere

Side 1 af 6 UDDRAG AF Ministeriet for Grønlands lovbekendtgørelse nr. 99 af 21. marts 1984 Ajourført med ændringer til og med 12. juni 1996. Kapitel 7 Fuldbyrdelse af domme m.v. A. Civile sager 1. Tvangsfuldbyrdelse

Læs mere

00919.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00919.00. Fredningen vedrører: Høje Skodsborg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00919.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00919.00. Fredningen vedrører: Høje Skodsborg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00919.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00919.00 Fredningen vedrører: Høje Skodsborg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 16-01-1945 Fredningsnævnet 03-04-1944 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen.

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. 01780.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05 Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-02-1952, 19-12-1951 Kendelser

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

Model til en JAGTLEJEKONTRAKT. Mellem navn adresse telefonnr. som har brugsretten/er ejer af ejendommen matr.nr. beliggende på adressen

Model til en JAGTLEJEKONTRAKT. Mellem navn adresse telefonnr. som har brugsretten/er ejer af ejendommen matr.nr. beliggende på adressen Model til en JAGTLEJEKONTRAKT Mellem navn adresse telefonnr. som har brugsretten/er ejer af ejendommen matr.nr. beliggende på adressen i det følgende betegnet udlejeren, og navn adresse telefonnr. cpr.nr.

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet Retssikkerhed for den udsatte borger Rammeaftalen / socialområdet Hvad er retssikkerhed? Mange forsøg på definition et par eksempler Samfundsforholdenes regulering sker ved retsregler, der er klare og

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen.

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen. 05837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00 Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-07-1975 Fredningsnævnet 25-11-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

00609.03. Afgørelser - Reg. nr.: 00609.03. Fredningen vedrører: Nyland. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

00609.03. Afgørelser - Reg. nr.: 00609.03. Fredningen vedrører: Nyland. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. 00609.03 Afgørelser - Reg. nr.: 00609.03 Fredningen vedrører: Nyland e Domme Taksationskom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 19-06-1962 DEKLARATONER>

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Erfaringer med 19b-anmeldelser i Esbjerg Kommune. Naturårsmøde 3. september 2014 Biolog Mette Kirkebjerg Due

Erfaringer med 19b-anmeldelser i Esbjerg Kommune. Naturårsmøde 3. september 2014 Biolog Mette Kirkebjerg Due Erfaringer med 19b-anmeldelser i Esbjerg Kommune Naturårsmøde 3. september 2014 Biolog Mette Kirkebjerg Due 19b-lovgivningen 19b: Aktiviteter nævnt på bilag 2 i NBL i Natura 2000 skal anmeldes Kommunen

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 Vedtægt for byplan 17 for et område mellem Jægersborg Allé, Kystbanen, Fredensvej, Lille Fredensvej og Lindegårdsvej i Gentofte Kommune HELLERUP AUG.

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården. Grønnegade 57 c. 6700 Esbjerg. Overenskomst.

Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården. Grønnegade 57 c. 6700 Esbjerg. Overenskomst. Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården Grønnegade 57 c 6700 Esbjerg Overenskomst. Overenskomst mellem byrådet i Esbjerg Kommune og bestyrelsen for Esbjerg Menighedsbørnehave. Beliggende Hjertingvej

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Hjordkær kirke Aabenraa provsti ( Aabenraa kommune) Haderslev stift I For benyttelse af kirken TAKSTREGULATIV A. til gudstjenester a. der afholdes af kirkens præst eller en

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26. juni 1974. Ændret april 1975,juni 1984, maj 2011 og maj 2014.

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Vejledning om skelforretninger

Vejledning om skelforretninger Vejledning om skelforretninger Vejledning om skelforretninger 1. Anvendelsesområde. Reglerne om afholdelse af skelforretning til konstatering af den rette beliggenhed af en ejendomsgrænse findes i kapitel

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning,

Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning, / ~ Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning, - Gåsestræde 14 B, 5~7oo Svendborg. SVENDBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 81 for et område i Grasten ( Valborgs

Læs mere

J.nr. 65167 cp/ts. Tff.nr. 14 43 43 63

J.nr. 65167 cp/ts. Tff.nr. 14 43 43 63 Advokaterne Kongevej 64 Tff.nr. 14 43 43 63 J.nr. 65167 cp/ts Undertegnede ejer af ejendommen matr. nr. 3c Broager, Broager pålægger herved ejendommen og de fra ejendommen udstykkede parceller følgende

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

HOVEDAFTALE. ok-l l BEM/ERKNINGER: $ 1. SAMARBEJDE OG ORGANISATIONSFRIHED MAS KINMESTRENES FORENING KONSTRUKTØRFORENINGEN

HOVEDAFTALE. ok-l l BEM/ERKNINGER: $ 1. SAMARBEJDE OG ORGANISATIONSFRIHED MAS KINMESTRENES FORENING KONSTRUKTØRFORENINGEN 33.18.2 Side REGONERNES LØNNNGS- OG TAKSTNÆVN MAS KNMESTRENES FORENNG KONSTRUKTØRFORENNGEN HOVEDAFTALE mellem Regionernes LØnnings- og Takstnævn og Maskinmestrenes Forening og KonstruktØrforeni n gen.

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING 1 Grundejerforeningens navn er Skovsvinget- og Skovledets Grundejerforening. Grundejerforeningens

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962 Love for Gershøj Grundejerforening Stiftet 2. oktober 1962 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Gershøj Grundejerforening. Dens hjemsted er: Bramsnæs Kommune. Dens værneting er: Roskilde. 2. Formål:

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01860.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02 Fredningen vedrører: shøj Kirke Domme Taksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II)

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II) Byplanvedtægt A 10 Byplanvedtægt for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) Byplanvedtægt A 10 for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) medfør

Læs mere

Klage over Gribskov Kommunes godkendelse af nye vedtægter for Landvindingslaget Karsemosen

Klage over Gribskov Kommunes godkendelse af nye vedtægter for Landvindingslaget Karsemosen By- og Landskabsstyrelsen Haraldsgade 53, 2100 København Ø Fremsendt via Gribskov Kommune Frederiksberg, den 19. oktober 2010 Klage over Gribskov Kommunes godkendelse af nye vedtægter for Landvindingslaget

Læs mere

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser 1 Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser Indledning ved biskopperne Baggrunden for denne vejledning er, at den kirkebogsførende sognepræst er begravelsesmyndighed i sognet.

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

VEDTÆGTER. Grundejerforeningen Vejlby Strand

VEDTÆGTER. Grundejerforeningen Vejlby Strand VEDTÆGTER Grundejerforeningen Vejlby Strand 1, stk. a Grundejerforeningen Vejlby Strand er stiftet ved deklaration af 11. september 1974 af ejerne af matrikelnumrene 67i, 67k, 68a, 70a og 70ab. 1, stk.

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Skibinge kirke Stege-Vordingborg provsti (Vordingborg kommune) Roskilde stift Side 1 af 7 TAKSTREGULATIV I. For benyttelse af kirken A. til gudstjenester a. der afholdes af

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV

Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d 1 7-1 1-2 0 1 0 Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV Allerød Kommune har ved brev af 20. september

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Laget 1 Lagets navn er Harboøre Pumpelag, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune.

Laget 1 Lagets navn er Harboøre Pumpelag, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune. Vedtægt for Harboøre Pumpelag Baggrunden for oprettelsen af et nyt stort pumpelag er behovet for at sikre, at de arealer, som er omfattet af pumpelaget, fremover kan benyttes til de formål, som de bruges

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet

Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet Side 1 af 5 LOV nr 431 af 09/06/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-06-2004 Finansministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet

Læs mere

Lov om Indførelse af dansk Personret, Familieret og Arveret i de sønderjyske Landsdele.

Lov om Indførelse af dansk Personret, Familieret og Arveret i de sønderjyske Landsdele. Lov om Indførelse af dansk Personret, Familieret og Arveret i de sønderjyske Landsdele. ( Jf. Lov 519. 21.December 1921 og Lov 212. 1.Juni 1922) 1. I de sønderjydske Landsdele skal dansk Personret, Familieret

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2009. Gældende regler. Forslag til ændringer. Side 1 af 5. Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag

Ordinær generalforsamling 2009. Gældende regler. Forslag til ændringer. Side 1 af 5. Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag Vedtægt for Kystsikringslaget - Ålsgårde Boderne Ellekilde (Vedtaget 14-08-2000, godkendt 14.08.2001). 1. Kystsikringslagets dannelse Ålsgårde kystsikringslag er oprettet i henhold til lov nr. 235 af 12.

Læs mere