Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:15-19:15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15"

Transkript

1 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave (PEN) O Kisser Franciska Lehnert (KFL) I Per Roos (PR) V Lisbeth Andersen (LA) A Torben Lundsgaard (TL) F Fraværende Torben Lundsgaard (TL) F Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden - Maj Rekreative stier - en status i Orientering om behandlede bemyndigelsessager - 1. kvt Orientering om status for lokalplaner, landzonesager samt byggesager Opfølgning på PBU kvalitetsmål Budgetrapport marts Plan- og Boligudvalg Overførsel af uforbrugte bevillinger Regnskab Orientering fra formand og administration - Maj

3 1. Godkendelse af dagsorden - Maj 2011 Sagsid: 10/5200 Sagen afgøres i: Bilag: Plan- og Boligudvalget Teknisk direktør indstiller, at dagsordenen godkendes. Godkendt 2. Rekreative stier - en status i 2011 Sagsid: 10/13302 Sagen afgøres i: Bilag: Plan- og Boligudvalget Indledning Orientering om status for planlægning og etablering af rekreative stier i Ringsted Kommune. Beskrivelse af sagen I kommuneplan , Hovedstruktur for landområderne, er der i jf. afsnit 7, Ferie og fritid, sat fokus på bl.a. rekreative stier. Af målsætningen fremgår at: Adgang til naturen skal forbedres. Stiforbindelser mellem land og by skal udbygges for at optimere mulighederne for at dyrke motion og rekreation i nærområdet. Formidle kulturhistoriske, landskabelige og naturhistoriske oplevelser til glæde for lokalbefolkningen og turister. Af retningslinjerne fremgår bl.a. at: Stinettet skal løbende detaljeres i kommuneplanlægningen. Sammenhæng med stinet i nabo-kommunerne skal sikres. På baggrund af disse målsætninger og retningslinjer har forvaltningen arbejdet videre med udvikling af stinettet bl.a. i samarbejder med øvrige kommuner indenfor Region Sjælland. I 2010 er der arbejdet med følgende stiprojekter: GPS-kortlagte stier:

4 Forslag til rundture og beskrivelser af naturoplevelser i Råen og Bringstrup skove. Munkevejen: Forvaltningen har i samarbejde med 7 andre kommuner indenfor Region Sjælland arbejdet videre med den internationale cykelrute Munkevejen. Ringsted Å-sti: Forarbejder til udbud af renoveringen samt fundraising til formidlingsdelen. Ringsted Oplevelsessti: Sparring af stigruppen. I 2011 arbejdes der med følgende projekter: Munkevejen: Aftaler med lodsejere er indgået (og stiforløbet justeret), seværdigheder er beskrevet i samarbejde med Historiens Hus og sognepræster m.fl. Cykelruten klargøres til åbning i juni Information om seværdigheder og faciliteter langs ruten er lagt i database til brug på hjemmesider. Ringsted Å-sti: Udbud af renoveringsprojektet samt arbejde med formidlingsdelingen, som LAG og FødevareErhverv har givet støtte til. Ringsted Oplevelsessti: Sparring af stigruppen med bl.a. screening af stiforløbet i forhold til naturbeskyttelsesloven samt sø- og åbeskyttelseslinjer. Nordrup trampesti: Kontakt til lodsejere for accept af etablering af stien. Videre arbejde med stifolder m.m. Formidling af fortidsminder: Ringsted Kommune har søgt og fået fondsmidler til formidling af et udvalg af fortidsminder. Projektet er delt i 2 delprojekter. Del 1 omfatter formidling og publikumsfaciliteter ved Ridebanen og Valsøgård voldanlæg. Del 2 omfatter formidling af udvalgte gravhøje ved opsætning af informationstavler ved stederne samt beskrivelse på hjemmeside. Projektet understøtter også Munkevejen ved at styrke formidlingen af kulturhistorien. Høring I forbindelse med gennemførelse af de enkelte projekter bliver de aktuelle lodsejere hørt. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Formidling af adgangsmuligheder til det åbne land samt formidling af kultur- og naturværdier efterspørges af mange borgere og fritidsorganisationer i Ringsted. Etablering af flere stiforløb og information om oplevelsesmuligheder vil være med til at imødekomme ønsket om bedre adgang til oplevelser i det åbne land samt kunne indgå i branding af Ringsted Kommune, som en kommune der også har en spændende kulturhistorie at fortælle. Teknisk direktør indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Taget til efterretning

5 3. Orientering om behandlede bemyndigelsessager - 1. kvt Sagsid: 05/12296 Sagen afgøres i: Bilag: Plan- og Boligudvalget - Åben: Bemyndigelser Indledning Plan- og Boligudvalget har bemyndiget Teknisk Forvaltning til at træffe afgørelser i forbindelse med ansøgning om dispensation fra Byggeloven med dertil knyttede regulativer, deklarationer, samt bebyggelsesregulerende bestemmelser i lokalplaner. Udvalget besluttede den 21. februar 2006, at der hvert kvartal orienteres om periodens afslag. Beskrivelse af sagen Forvaltningen har i perioden 1. januar 31. marts 2011 behandlet 4 ansøgninger om dispensation og et afslag, jf. vedlagte bilag. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Teknisk direktør indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Taget til efterretning. 4. Orientering om status for lokalplaner, landzonesager samt byggesager Sagsid: 10/11739 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: - Åben: Oversigt lokalplaner 1. kvartal Åben: Oversigt landzonesager 1. kvartal Åben: - Statestik for byggesager 1. kvartal 2011.PPT Indledning Orientering om status for lokalplaner, landzonesager samt byggesager i 1 kvartal 2011.

6 Teknisk direktør indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Taget til efterretning. 5. Opfølgning på PBU kvalitetsmål 2011 Sagsid: 11/11823 Sagen afgøres i: Bilag: Plan- og Boligudvalget - Åben: Mål 2011/ kvalitetskontrakt - teknisk forvaltning.doc - Åben: Opfølgningsredegørelse - kvalitetskontrakt - teknisk forvaltning.doc Indledning Byrådet godkendte på mødet den 28. juni 2010 mål for kvalitetskontakten. Nærværende sag med bilag belyser målopfyldelsen og præsenterer forslag til mål for 2011/2012. Beskrivelse af sagen Jf. bekendtgørelse om kommunal kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse, skal der årligt udarbejdes en opfølgningsredegørelse der senest samtidig med vedtagelsen af årsbudgettet, redegør for hvordan der følges op på kvalitetskontrakten. Opfølgningsredegørelsen skal første gang vedtages senest samtidig med budget Opfølgningsredegørelsen skal indeholde oplysninger om: 1. Hvor langt kommunen er kommet med opfyldelsen af de opstillede mål. 2. Hvordan kommunen følger op i forhold til eventuelle ikke realiserede mål Det skal desuden sikres, at kvalitetskontrakten er ajourført med mål for udviklingen af kvaliteten i den kommunale opgavevaretagelse, hvorfor der ligeledes er medsendt forslag til mål for 2011/2012. De opstillede mål udtrykker forslag til indsatsområder, som har en særlig politisk prioritet. Opfølgningsredegørelse og mål 2011/2012 medsendes som bilag. Opfølgningsredegørelsen, skal ligesom kvalitetskontrakten, offentliggøres, så den er tilgængelig for borgerne på it-portalen, senest en måned efter Byrådets vedtagelse. Økonomi Ingen bevillingsmæssig konsekvens. Vurdering I opfølgningsredegørelsen ses det, at målene er indfriet på området. Målet vurderes stadig relevant som styringsredskab på området og er derfor videreført i næste kontraktperiode

7 2011/2012. Teknisk direktør indstiller, at 1. opfølgningsredegørelse for 2010/2011 godkendes 2. mål for 2011/2012 godkendes. Tiltrådt 6. Budgetrapport marts Plan- og Boligudvalg Sagsid: 11/11845 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: - Åben: Bilag 2 - Budgetrapport specifikation ultimo marts Åben: Bilag 3 - Anlægsspecifikationer ultimo marts Åben: Bilag 4 - Indberetning på specialiseret socialområde 1. kvartal Åben: Bilag 1 - Budgetrapport ultimo marts Beskrivelse af sagen Med udgangspunkt i udviklingen i årets første kvartal er der udarbejdet en Budgetrapport ultimo marts Prognosen er i altovervejende grad baseret på de 3 første måneders forbrug. Budgetrapporten omfatter alle bevillinger og dermed både drift og anlæg, samt finansielle poster såsom renter, afdrag og likvide aktiver. Der er ikke taget højde for eventuelle budgetoverførsler fra 2010 i indeværende budgetrapport. Der er vedlagt 4 bilag til sagen. Bilag 1 er budgetrapporten ultimo marts 2011, bilag 2 er en specifikation af talmaterialet på et mere detaljeret niveau, bilag 3 viser alle anlægsprojekter, mens bilag 4 viser den lovpligtige afrapportering på det specialiserede socialområde til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Vurdering Nedenfor er vist et sammendrag af budgetrapporten ultimo marts 2011

8 Note: Negative tal angiver udgifter eller merforbrug/mindreindtægter. Positive tal angiver indtægter eller mindreforbrug/merindtægter Budgetårets ordinære drift viser et samlet merforbrug på 3,8 mio. kr. Dette skyldes primært merudgifter på Socialudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget. På Socialudvalgets område forventes der merudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering på 4,0 mio. kr. Prognosen er baseret på to måneders forbrug og derfor forbundet med en vis usikkerhed. Afvigelsen giver dog anledning til bekymring og vil blive undersøgt nærmere i samarbejde mellem Økonomisk afdeling og Sundhedsforvaltningen. Herunder skal prognoseværktøjerne vurderes nærmere, samt mulighederne for alternativ finansiering. Demografipåvirkningen vil endvidere blive inddraget i undersøgelsen. Udgifterne til boligsikring og boligydelse forventes 1,6 mio. kr. højere end budgetlagt, primært som følge af konjunkturudviklingen der har resulteret i flere sager på området. Fra 3. kvartal 2009 til 1. kvartal 2011 har antallet af sager haft en stigende tendens og er steget fra til Det er primært den økonomiske krise der har betydning for stigningen. Derudover er der en række mindre overskridelser, bl.a. på hjælpemidler. Generelt skal det på området undersøges, hvilke initiativer og tiltag der kan iværksættes for at forhindre eller begrænse de forventede merforbrug.

9 På Børne- og Undervisningsudvalgets område udgør de forventede merudgifter 2,2 mio. kr. De største afvigelser her er Ådalskolen, som forventer et merforbrug på 1,8 mio. kr. Selvom dette er indenfor de 5% som takstfinansierede tilbud må overføre, vil der blive taget initiativ til at søge merforbruget nedbragt. Merforbruget drejer sig primært om en ikke tilstrækkelig hurtig reaktion på ændret aktivitet. På Handicapkørsler indikerer forbruget for 1. kvartal et merforbrug i 2011 på 2,0 mio. kr. Det giver anledning til stor bekymring og skyldes at omegnskommuner der har børn i institutioner i Ringsted trækker deres børn ud af kørselsordningen. Det må anses for nødvendigt, at der meget hurtigt arbejdes på at etablere en ny kørselsmodel for at imødegå et fortsat merforbrug. Arbejdet med dette er igangsat. Arbejdsmarkedsudvalgets område viser en samlet merudgift på 6,7 mio. kr. Arbejdsmarkedsreformen som blev vedtaget i slutningen af 2010 har vist sig at have større økonomisk betydning end først antaget. Det er vigtigt at understrege, at der fortsat er stor budgetmæssig usikkerhed for beskæftigelsesområdet grundet den førnævnte politiske reform af aktiverings- og refusionsreglerne. Dette skyldes bl.a. de komplekse beregninger af kommunens beskæftigelsestilskud. Når midtvejsregulering af tilskuddet, faktiske refusioner for første kvartal samt halvårsregnskabet for 2011 foreligger i august 2011, vil det være muligt at give et mere detaljeret og kvalificeret bud på reformens budgetmæssige konsekvenser for kommunen, herunder indstille en eventuel ændring af budgetrammerne. Det skal bemærkes, at der i henhold til tidligere beslutning er arbejdet med præsentationen af Arbejdsmarkedsområdet. I denne budgetrapport er der således indarbejdet en udvidet rapportering i forhold til området i selve budgetrapporten. Under Ældreområdet er der indmeldt et mindreforbrug på 7,8 mio. kr. og heraf 4,2 mio. kr. under udvalgsbevillingen. I budget 2011 er der indarbejdet en budgetforøgelse begrundet i den demografiske udvikling på 4,2 mio. kr. I forlængelse af den seneste befolkningsprognose er der udarbejdet en ny demografimodel på Ældreområdet. Den nye model er mere nuanceret og sikrer i større omfang en demografibetinget budgetregulering der fastholder det politisk bestemte serviceniveau (ØU ). Den hidtidige demografimodel tager ikke i tilstrækkeligt omfang højde for, at det primært er antallet af de yngre ældre der stiger, mens hovedparten af udgifterne på ældreområder anvendes til de ældste årgange. Der er således tildelt et højere budget end der reelt har været behov for. Dette foreslås nu korrigeret i budget 2011 ved demografibudgettet på Ældreområder reduceres med 2,5 mio. kr. som tilbageføres til kassebeholdningen. Direktionen indstiller, at 1. Budgetrapporteringen ultimo marts 2011 tages til efterretning 2. Demografibudgettet på Ældreudvalget reduceres med 2,5 mio. kr. i 2011 som tilbageføres til kassebeholdningen. Anbefales taget til efterretning.

10 7. Overførsel af uforbrugte bevillinger Sagsid: 10/13539 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: - Åben: Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2010 Indledning Overførsel af budgetbeløb fra et budgetår til et efterfølgende har tidligere udelukkende været et forhold i den enkelte kommune. Det har primært haft en likviditetsmæssig virkning. Overførsel af budgetbeløb er imidlertid blevet problematiseret fra 2011 idet regeringen fra 2011 har indført sanktionslovgivning, som bevirker, at kommunen bliver målt på de faktiske udgifter i forhold til det vedtagne budget til service i det enkelte regnskabsår. Der bliver ikke nogen forøgelse af serviceudgiftsrammen, uanset om en kommune har et samlet mindreforbrug et givent år og ønsker at overføre disse midler til det efterfølgende år. Konsekvensen af et merforbrug i et regnskabsår er, at kommunen i efterfølgende år kan risikere at få en bøde af staten på et beløb på mellem 60 og 100 % af budgetoverskridelsen, afhængigt af, om den enkelte kommune og kommunerne under et har overholdt den aftalte ramme for serviceudgifter. Det skal i den forbindelse bemærkes, at kommunerne som helhed ikke har overholdt den aftalte serviceudgiftsramme i 2009 og Det er derfor vigtigt, at de overførte budgetbeløb fra foregående år ikke giver mulighed for væsentlige ændringer af den samlede aktivitet i kommunens institutioner. Der foreslås overført netto 15,9 mio. kr. (udgiftsbudget vedrørende service) til Såfremt de overførte beløb på 15,9 mio. kr. samt hele det vedtagne budget bliver forbrugt i 2011, er der således en risiko for, at kommunen vil blive omfattet af sanktionslovgivningen. Overførsel af positive budgetbeløb giver mulighed for at forbruge mere end der er afsat i det vedtagne budget. Omvendt skal områder der har fået overført negativer budgetbeløb forbruge mindre end der er afsat i det vedtagne budget. Negative overførsler er således med til at finansiere positive overførsler. Med herværende forslag overskrides den dog positivt med 15,9 mio. kr. Det er således vigtigt, at der er realiseret et mindreforbrug på minimum 15,9 mio. kr. når årets resultat foreligger. Med en stram økonomistyring er det dog direktionens vurdering, at det er muligt at finansiere overførselen. Økonomien følges under alle omstændigheder tæt, og i forbindelse med aflæggelse af halvårsregnskab i august 2011 vil det blive vurderet, om der er behov for initiativer der begrænser forbruget i 2011, med henblik på overholdelse af serviceudgiftsrammen. Beskrivelse af sagen På baggrund af regnskabsresultatet kan der opstilles følgende oversigt over bevillinger der overføres til 2011 eller senere.

11 Byrådets tidligere beslutning om overførselsadgang fastholdes i Det vil sige, at institutioner får overført op til 10 % af et mindreforbrug. Mindreforbrug derover overføres ikke. For så vidt

12 angår udvalgsbevillinger kan der kun ske overførsel på baggrund af specifikke og konkrete sager. Der er flere institutioner, der har oparbejdet så stor gæld, at det ikke er realistisk, at denne vil kunne udlignes på et år. Der er på den baggrund indgået aftale om at det opsamlede merforbrug kan afdrages i en periode på op til 6 år. Med henblik på at gøre kommunens budgetter mere realistiske og således kunne danne et bedre grundlag for økonomistyring vil overførslerne i de tilfælde hvor der er indgået aftale om tilbagebetaling over flere år blive fordelt ligeligt i tilbagebetalingsperioden. De enkelte poster og overførsler er gennemgået med de respektive fagforvaltninger. Beskæftigelsesområdet bliver udover kommunale skatter finansieret af statsrefusioner, budgetgaranti og beskæftigelsestilskud. Budgetgaranti og beskæftigelsestilskud bliver reguleret efterfølgende når regnskaberne for alle kommuner er opgjort. Efterreguleringernes omfang bliver udmeldt fra staten i løbet af Et væsentligt mer- eller mindreforbrug på området vil derfor ikke nødvendigvis påvirke kommunens økonomi på sigt. I regnskabet for 2010 viser udvalgsbevillingen et mindreforbrug på området på 6,1 mio. kr. Herudover har kommunen modtaget en foreløbig regulering af beskæftigelsestilskuddet på 1,0 mio. kr., således at der er et samlet mindreforbrug i 2010 på 7,1 mio. kr. Til imødegåelse af en forventet efterregulering at budgetgaranti og beskæftigelsestilskud overføres mindreforbruget. Mindreforbruget placeres budgetmæssigt under Økonomiudvalget til imødegåelse af den budgetusikkerhed der er for området jf. den vedtagne økonomiske politik. Høring Ingen. Økonomi Der henvises til bilag. Vurdering Ingen. Direktionen indstiller: 1. at uforbrugte bevillinger i 2010 genbevilges som anført. Anbefales taget til efterretning

13 8. Regnskab 2010 Sagsid: 10/13539 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: - Åben: Generelle bemærkninger til regnskab Åben: Specielle bemærkninger til regnskab Åben: Bilag 1 til regnskab Åben: Bilag 2 til regnskab for Åben: Bilag 3 til regnskab for 2010 Indledning Ringsted kommunes regnskab for 2010 foreligger som følgende 5 bilag til dagsordenen: Generelle bemærkninger. Specielle bemærkninger (regnskabsbemærkninger for de stående udvalgs politikområder samt afsluttede anlægsarbejder). Bilag: Oversigt over igangværende og afsluttede anlægsarbejder samt regnskaber for afsluttede anlægsarbejder Bilag: Regnskabsoversigt, som viser det budget Byrådet vedtog i oktober 2009 samt givne tillægsbevillinger Bilag: Øvrige oversigter og redegørelser bestående af: o Personaleoversigt o Arbejder udført for andre offentlige myndigheder o Omkostningskalkulationer ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand o Garantiforpligtelser Beskrivelse af sagen Det detaljerede regnskab fremgår af vedhæftede bilag. Resultatet af den ordinære drift udgør i regnskabet 100 mio. kr., hvilket er 26 mio. kr. bedre end det oprindeligt vedtagne budget og 23 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. Resultat

14 skyldes, at der er anvendt færre penge til områderne Trafik, vej og park, Ældreliv samt beskæftigelse end forudsat i budgettet. Til gengæld har skolerne brugt mere end forudsat i budgettet. I resultatet af det skattefinansierede område er de skattefinansierede anlæg medtaget. Det samlede resultatet viser et overskud på 60 mio. kr. eller 77 mio. kr. mere end det korrigerede budget. Resultatet skuldes dels det bedre driftsresultat på 23 mio. kr. og dels færre udgifter til anlæg på 55 mio. kr. En væsentlig del af mindreforbruget på anlæg skyldes, at anlægsprojekter er blevet forsinket og budgettet vil derfor blive overført til Resultatet af de brugerfinansierede områder Renovation og Varmeforsyning er en nettoindtægt på 10 mio. kr. Som en del af de skattefinansierede driftsudgifter har serviceudgifterne udgjort mio. kr. hvilket er 14 mio. kr. under det vedtagne budget. Kommunens tekniske serviceramme er beregnet til mio. kr. hvorfor kommunen netop har overholdt den udmeldte serviceramme for Det skal anføres, at der ikke i 2010 er sanktioner såfremt rammen ikke overholdes, men det vil der være i Kommunens likvide aktiver viste ved udgangen af mio. kr. hvilket er 56 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. Den bedre likviditet skyldes at anlægsprojekter er blevet forsinket. Den anførte likviditetsforbedring har således kun midlertidig karakter. Regnskabsresultatet dækker over merforbrug på nogle områder, eksempelvis skolerne, og mindreforbrug på andre områder, eksempelvis ældreområdet. Merforbrug er forbrugt af kassen, men samtidig har mindreforburg bevirket, at kassen er blevet styrket. Såvel positive som negative regnskabsafvigelser finansieres således af kassen. Med godkendelse af regnskabet godkender Byrådet samtidigt kassefinansiering af merforbrug. Det skal bemærkes, at Byrådet i separat sag vedrørende overførelse af uforbrugte bevillinger i 2010 tager stilling til gældsafvikling og overførsel af positive budgetoverførsler til 2011 forhold til mer- og mindreforbrug i regnskabsår Høring Ingen. Økonomi Der henvises til bilag. Vurdering Ingen. Direktionen indstiller, at: 1. udvalget godkender regnskabet incl. bemærkninger til udvalgets politikområde. 2. udvalget godkender afsluttede anlægsprojekter under udvalgets område. 3. afvigelser mellem budget og regnskab finansieres af kassen.

15 Anbefales taget til efterretning 9. Orientering fra formand og administration - Maj 2011 Sagsid: 10/125 Sagen afgøres i: Bilag: Plan- og Boligudvalget Indledning Orientering om status på ejendomscenteret Teknisk direktør indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Udvalget blev mundtligt orienteret om status på vindmøllesag i Sigersted, Påklagning af beslutning om vognmandsforretning på Nebs Møllevej og politianmeldelse af kommunen ved Nordrup vandværk. Orientering taget til efterretning.

16 Underskriftsside Thorkil Mølgaard (TM) V Per Roos (PR) V Gunnar Christiansen (GC) A Lisbeth Andersen (LA) A Per Nørhave (PEN) O Torben Lundsgaard (TL) F Kisser Franciska Lehnert (KFL) I

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen (A),

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk Økonomisk politik 2009-2012 www.skive.dk Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012...4 1. Den økonomiske handlefrihed...4 2. Skatterne...4 3. Driftsudgifter og økonomisk styring...4

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den 31. maj 20 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Referat Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Finn Andersen (FA) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. november 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. november 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. november 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 6. november 2013...2

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 11/2008 Mødedato: tirsdag den 24-06-2008 Mødetidspunkt: 18:30-19:45. Rådhuset

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 11/2008 Mødedato: tirsdag den 24-06-2008 Mødetidspunkt: 18:30-19:45. Rådhuset Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 11/2008 Mødedato: tirsdag den 24-06-2008 Mødetidspunkt: 18:30-19:45 Mødested: Harhoff Rådhuset Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Bent Pedersen (BP) O Poul Erik

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 21. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 21. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 21. marts 2012 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter

Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter Årsberetning 2008 Foto: Troels Witter Årsberetning 2008 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk Årsberetningen findes også på: www.regionmidtjylland.dk ISBN 87-7788-244-X

Læs mere

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Teknisk Udvalg, 27-08-2013 Referat fra mødet i Teknisk Udvalg (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00

Læs mere