ØK23 Borgerrepræsentationens beslutning af 25. april om budgetnotat vedrørende fremadrettet justering af grundskyld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØK23 Borgerrepræsentationens beslutning af 25. april om budgetnotat vedrørende fremadrettet justering af grundskyld"

Transkript

1 Økonomiforvaltningen BUDGETNOTAT ØK23 Borgerrepræsentationens beslutning af 25. april om budgetnotat vedrørende fremadrettet justering af grundskyld Tema: Vækst og beskæftigelse Baggrund Borgerrepræsentationen besluttede 25. april at Økonomiforvaltningen fremkommer med et forslag, der kan indgå i forhandlingerne om Budget 2014 og som går ud på at københavnerne fremadrettet ikke skal betale mere i grundskyld end grundskylden udgjorde i kronebeløb i Indhold Opkrævet grundskyld vil stige i Københavns Kommune i de kommende år. Stigningen skyldes et efterslæb i opkrævet grundskyld sammenholdt med grundværdierne. Hvis kommunens indtægter fra grundskyld fastfryses på 2010 niveau, vil det medføre et samlet indtægtstab på ca. 4,0 mia. kr. i De stigende indtægter fra grundskyld i Københavns Kommune tilfalder hovedsageligt staten. Sænker København på egen hånd grundskyldspromillen får kommunen ingen kompensation via tilskud og udligning. Særligt ejere af parcelhuse vil nyde godt af en lavere grundskyldspromille. Lavere grundskyldspromillen forventes at medføre højere grundværdier til gavn for de nuværende ejere. De københavnske parcelhusejere har i gennemsnit en friværdi på over 1 mio. kr. Notatet belyser forslaget fra tre overordnede vinkler. Først skitseres udviklingen i opkrævet grundskyld i Københavns Kommune til 2014 og frem mod Herefter beskrives den samlede økonomiske konsekvens for Københavns Kommune af at fastfryse grundskylden i 2010 niveau. Endelig beskrives de fordelingsmæssige konsekvenser af forslaget for forskellige grupper københavnere. Udvikling i grundskyld Grundskyld er en kommunal skat, som er pålagt grunde. Ifølge reglerne på området skal den enkelte kommune i forbindelse med budgetvedtagelsen fastsætte årets grundskyldspromille. Satsen skal Side 1 af august 2013 Sagsbehandler Max Nielsen Lene Toftkær Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling JA / NEJ Nej Ja

2 udgøre minimum 16 prm. (1,6 pct.) og maksimum 34 prm. (3,4 pct.). I Københavns Kommune har grundskyldspromillen siden 2000 udgjort 34 prm. Seks andre kommuner opkræver ligeledes grundskyld med lovens maksimum. Opkrævet grundskyld er siden 2003 underlagt det såkaldte grundskatteloft. Loftet medfører en grænse for, hvor meget grundskylden kan stige fra år til år for den enkelte borger. Grundskylden kan dermed højst stige med den årligt fastsatte reguleringsprocent på mellem 3 pct. og 7 pct. Den afgiftspligtige grundværdi reguleres årligt, indtil den svarer til grundværdien i ejendomsvurderingen. Grundværdierne er fastsat af SKAT, mens reguleringsprocenten er fastsat af Folketinget. I nedenstående figur og tabel fremgår udviklingen i henholdsvis vurderede grundværdier og afgiftspligtige grundværdier under grundskatteloftet i Københavns Kommune. Figur 1: Udvikling i opkrævet grundskyld ved vurdering og skatteloft (mio. kr., løbende pl) Indtægt ved vurdering Indtægt ved skatteloft Tabel 1: Indtægt fra grundskyld, mio. kr Bruttoindtægt v. vurdering Bruttoindtægt v. skatteloft Kilde: ESR-statistik november året før skatteåret, som er grundlaget for skattebilletten. Bruttoindtægt ved skatteloft i 2013 på baggrund af vedtaget budget. Indtægten i 2014 er foreløbig på baggrund af ESR statistik juli Modregning i tilskud og udligning indgår ikke i det opgjorte. Figuren og tabellen viser, at grundværdierne i årene frem mod den økonomiske krise samlet set er steget kraftigt i Københavns Kommune. Derfor er de faktiske grundværdier trods et fald i Side 2 af 10

3 vurderingerne i dag samlet set højere end det aktuelt anvendte grundlag for opkrævning af grundskyld. Boligejerne har dermed opnået en gevinst i form af reduceret betaling af grundskyld. I de kommende år vil dette efterslæb alt andet lige mindskes med reguleringsprocenten i det enkelte år, indtil det opkrævede svarer til grundværdien i ejendomsvurderingen. For nogle ejendomme kan den afgiftspligtige grundværdi derfor stige trods uændret eller faldende ejendomsvurdering. For andre ejendomme vil faldet i ejendomsvurderingen dog være så stort, at opkrævet grundskyld ikke kan stige mere. Fastfrysning af grundskyld Lov om kommunal ejendomsskat giver ikke Københavns Kommune mulighed for generelt at korrigere grundlaget for opkrævet grundskyld for den enkelte boligejer. Der kan altså ikke foretages en egentlig fastfrysning af den enkelte boligejers betaling af grundskyld. For at fastholde den samlede opkrævede grundskyld på kronebeløbet i 2010 skal BR sænke kommunens grundskyldspromille i forbindelse med budgetvedtagelsen for Hvis niveauet skal fastfryses gennem flere år, skal promillen sænkes yderligere i hvert af de kommende år. Tabel 1 ovenfor viser, at kommunens indtægter fra grundskyld forventes at stige fra ca mio. kr. fra 2010 til mio. kr. i 2014 (løbende pl). Hvis kommunens provenu fra grundskyld ikke må overstige niveauet i 2010 medfører det dermed et finansieringsbehov i 2014 i størrelsesordenen 714 mio. kr. I overslagsårene frem til 2017 svarer det samlede provenutab til mio. kr. I tabellen nedenfor fremgår en beregningsteknisk fremskrivning til Tabel 2: Provenutab grundskyld og afledt grundskyldspromille ved fastfrysning Mio. kr., løbende pl Indtægt ved vurdering med 34 promille Indtægt ved skatteloft med 34 promille Indtægt 2010-niveau Merprovenu ved skatteloft med 34 promille ift inkl. udligning Provenutab ved fastfrysning 2010-niveau Sats ved indtægt 2010-niveau, promille 26,7 25,4 24,2 23,1 22,0 20,9 20,9 Anm: 2013 på baggrund af VB2013 og 2014 på baggrund af foreløbig ESR statistik juli I årene efter 2014 antages skatteloftet at stige med 5 pct. pr. år, mens vurderingerne antages at være uændret på 2014-niveau. Som det fremgår af overslaget, stiger indtægterne ved en promille på 34 fra ca mio. kr. i 2010 til mio. kr. i 2020 (løbende pl). Det svarer til ca mio. kr. Tabellen viser herudover, at forslaget Side 3 af 10

4 medfører et fald i grundskyldspromillen fra 34 prm. i 2013 til ca. 27,6 prm. i 2014 og ca. 20,9 prm. frem mod Afledt provenutab dækningsafgift offentlige grundværdier Såfremt grundskyldspromillen bliver sænket til under 30 medfører det herudover færre indtægter fra dækningsafgift vedrørende offentlige grundværdier, fortrinsvis statslige. Det skyldes, at promillen automatisk er fastsat som halvdelen af den fastsatte grundskyldspromille, dog højst 15. Hvis grundskyldspromillen for 2014 sænkes til 26,7 falder promillen for dækningsafgift vedrørende offentlige grundværdier fra 15,0 i 2013 til ca. 13,4 i Det svarer til et provenutab på godt 18 mio. kr. I overslagsårene frem til 2017 svarer det samlede provenutab til 115 mio. kr. Tabel 3: Provenutab dækningsafgift offentlige grundværdier og afledt promille ved fastfrysning Mio. kr., løbende pl Grundskyldspromille ved fastfrysning 26,7 25,4 24,2 23,1 22,0 20,9 20,9 Afledt promille dækningsafgift offentlige grundværdier, 2013=15,0 Provenu dækningsafgift offentlige grundværdier med 15 prm. 13,4 12,7 12,1 11,5 11,0 10,5 10, Provenutab ved fastfrysning Anm.: 2014 på baggrund af foreløbig ESR statistik juli Afledt promille udgør halvdelen af grundskyldspromille. Afvigelser i beregninger skyldes afrunding. Forslaget medfører dermed et samlet provenutab fra grundskyld og dækningsafgift i størrelsesordenen mio. kr. i Statskassen får det ekstra provenu fra grundskyld Økonomiforvaltningen skal understrege, at det er staten ikke kommunerne der får gavn af det stigende provenu fra grundskyld, når de afgiftspligtige grundværdier stiger. Det skyldes, at de ekstra penge medfører modregning i det statslige bloktilskud til kommunerne. Det er staten, som beslutter, hvad reguleringen af grundværdierne maks. skal være. De kommuner, som har en stigning i grundværdierne over landsgennemsnittet får umiddelbart et ekstraprovenu ud over det som modregnes i balancetilskuddet. Ekstraprovenuet reduceres imidlertid væsentligt som følge af den mellemkommunale udligning. For kommuner med en stigning i grundværdierne under landsgennemsnittet er der samlet et tilsvarende mindre provenu efter modregning for reduceret statstilskud og udligning. Da Københavns Kommune har en stigning i grundværdierne over landsgennemsnittet, betyder det, at kommunen ud af merprovenuet fra 2013 til 2014 på 168 mio. kr., afleverer 115 mio. kr. i reduceret tilskuds- og Side 4 af 10

5 udligningsbeløb, således at nettoprovenuet er 53 mio. kr. Beløbene er bekræftet af KL s Økonomiske Sekretariat. Da udligningen baseres på beskatningsgrundlaget vil en eventuel nedsættelse af Københavns Kommunes grundskyldspromille ikke medføre en stigning i kommunens indtægter fra udligning. Økonomiforvaltningen bemærker herudover, at hvis Folketinget i de kommende år vedtager ny lovgivning, som fastfryser eller begrænser udviklingen i opkrævet grundskyld vil Københavns Kommune have berettigede forventninger om kompensation for dette provenutab. Det vil imidlertid ikke være tilfældet ved en ensidig fastfrysning. Særligt om tilskud til nedsættelse af skat i 2014 I økonomiaftalen mellem KL og regeringen i juni indgår en tilskudsordning til de kommuner, som for 2014 nedsætter skatten svarende til 250 mio. kr. set under ét. Ordningen omfatter kommunal indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift erhvervsejendomme. Tilskudsrammen for kommunerne set under ét udgør maks. 187,5 mio. kr. i 2014, 125 mio. kr. i 2015 og 2016 og 62,5 mio. kr. i Tilskuddet til den enkelte kommune kan højest udgøre 75 pct. af provenutabet i 2014, 50 pct. i 2015 og 2016 og 25 pct. i Tilskuddet beregnes med udgangspunkt i de nævnte procenter. Men hvis kommunerne vedtager skattenedsættelser på mere end 250 mio. kr., reduceres tilskuddet for de kommuner, der har de absolut set største beregnede tilskud. Størrelsen på et eventuelt tilskud til Københavns Kommune er dermed usikkert. Tilskuddet afhænger af de øvrige kommuners skattefastsættelse for 2014 samt de af Økonomi- og Indenrigsministeriets anvendte kriterier. Økonomiforvaltningen vurderer, at en nedsættelse af grundskyld i størrelsesordenen 714 mio. kr. i 2014 vil medføre et tilskud væsentlig under de angivne procenter. Omvendt antages det, at en mere beskeden sænkelse af skatten i Københavns Kommune vil udløse fuldt tilskud på 75 pct. i 2014, 50 pct. i 2015 og 2016 og 25 pct. i Fordelingsmæssige konsekvenser I dette afsnit vil de fordelingsmæssige konsekvenser af en grundskyldsændring for boligejere og lejere blive belyst. Endvidere vil udviklingen i de generelle vilkår for boligejere blive skitseret herunder købsprisen, boligbyrden og boligformuen. Økonomiforvaltningen har beregnet gevinsten ved at fastfryse opkrævet grundskyld i 2010 niveau for en typisk boligejer i henholdsvis lejlighed, rækkehus og villa. Beregningen er foretaget på Side 5 af 10

6 baggrund af bidrag fra Københavns Borgerservice for konkrete ejerboliger, som vurderes som typiske. Tabellen viser, at en lavere betaling af grundskyld alt andet lige vil tilfalde københavnere, som råder over store grunde. Det vil typisk være tilfældet for ejere af villaer/parcelhuse, i mindre grad for rækkehuse, mens beboere i lejligheder typisk deler ejendommens grundareal med en række øvrige beboere. Selv om gevinsten vil variere fra boligejer til boligejer, viser eksemplerne, at der er væsentlig forskel mellem gevinsten for københavnere i lejlighed (88 pct.) og i villaer/parcelhuse (5 pct.). Tabel 3: Konsekvens ved fastfrysning af grundskyld (kr., 2014-pl) Boligtyper (omfatter ejer-, andels og lejeboliger samt almene boliger) Antal Andel Maks. årlig gevinst ved fuld indfasning Antal år inden fuld indfasning Side 6 af 10 Kapitalisering af grundskyldslettelse Gevinst i 2014 Lejligheder pct heraf almene boliger pct Rækkehuse pct Villaer/parcelhuse pct Øvrige pct Kilde: Danmarks Statistik, Københavns Borgerservice samt egne beregninger Anm.: Øvrige ejendomme dækker fortrinsvis over kollegier og fritidshuse. I kategorierne indgår ejer- og lejeboliger, andelsboliger samt almene boliger. Beregnede gevinster er baseret på konkret afregning for typiske ejerboliger pba. aktuelle afgiftspligtige grundværdier og ejendomsvurderinger. I beregning er ejendomsvurdering holdt konstant, årlig reguleringspct. fastsat til 5 og inflation fastsat til 2 pct., mens renten antages at være 4,75 pct. Kapitaliseringen er her beregnet som den direkte effekt af grundskyldslettelsen. Den mindre stigning i grundskyldsbetalingen som følge af højere grundværdi er ikke medtaget. Særligt vedrørende lejeboliger og almene boliger For almene boliger vil princippet om balanceleje medføre, at lejen alt andet lige vil falde for familie- og ældreboliger. Beboere i ungdomsboliger vil dog ikke opnå lavere husleje. Det skyldes, at Københavns Kommune i forvejen kompenserer boligforeningerne for den del af opkrævet grundskyld, som vedrører ungdomsboliger. Tabel 3 viser, at forslaget vil medføre lavere husleje i en typisk almen lejlighed i størrelsesordenen kr. pr. år ved fuld indfasning i Det er dermed udtryk for den samlede stigning i grundskyld fra 2010 til Sammenlignet med 2013 forventes grundskylden ved fuld indfasning at stige med 889 kr. om året, svarende til 139 kr. pr. måned. For almindelige lejemål vil et fald i ejendomsbeskatningen ifølge lovgivningen alt andet lige medføre en tilsvarende lavere husleje for de fleste lejemål. For ejendomme taget i brug efter 31. december 1991 med fri huslejefastsættelse vil faldet eller manglende stigning dog

7 afhænge af, om der i den enkelte lejekontrakt er taget forbehold for skatter og afgifter. Økonomiforvaltningen bemærker supplerende, at lejere med lav indkomst har mulighed for at søge om boligstøtte efter de gældende regler. Disse lejere er dermed i noget omfang skærmet mod eventuelle stigninger i huslejen som følge af grundskyld. Særligt vedrørende boligejere For gruppen af boligejere vil gevinsten ved at sænke grundskyldspromillen herudover afhænge af, om der er tale om nuværende eller kommende boligejere. Tabel 4: Konsekvens for grupper af boligejere Nuværende boligejere Kommende boligejere + sænket grundskyld + sænket grundskyld + højere boligpris - højere boligpris Det antages, at et fald i boligbeskatningen alt andet lige medfører et opadgående pres på boligprisen. Som det fremgår af tabellen vil nuværende boligejere både opleve et fald i opkrævet grundskyld samtidig med, at deres ejendom alt andet lige vil stige i værdi. For førstegangskøbere må et fald i boligbeskatningen antages at blive modsvaret af højere ejendomspriser. Denne gruppe vil dermed ikke opnå en gevinst med forslaget. Generelle vilkår for boligejere Grundskyld er naturligvis ikke den eneste udgift forbundet med at være boligejer. I dette afsnit skitseres en række øvrige vilkår for de københavnske boligejere. Ejendomsværdiskatten er fastfrosset siden 2002 Meget lavt renteniveau. Boligbyrden, der angiver finansieringsomkostningerne ved køb af et hus i pct. af den gennemsnitlige husstandsindkomst, ligger ifølge Nationalbanken tæt på gennemsnittet for de seneste knap 40 år og er faldet betydeligt siden Familieindkomsten i Københavns Kommune er samlet set steget med ca. 41 pct. i perioden , sammenlignet med ca. 33 pct. på landsplan. Den kommunale indkomstskat blev i 2009 sænket med 0,2 procent-point fra et i forvejen lavt niveau. Dermed er Københavns Kommune en af få kommuner, der har sænket indkomstskatten gennem de senere år. I figuren nedenfor fremgår udviklingen i det københavnske boligmarked fra 2000 til Side 7 af 10

8 Figur 2: Købspriser i Københavns Kommune (2000K1=100) K1 2002K1 2004K1 2006K1 2008K1 2010K1 2012K1 Parcel-/rækkehus Ejerlejlighed Kilde: Danmarks Statistik Figuren viser, at priserne på bolig i Københavns Kommune samlet set steg kraftigt frem mod 2006, efterfulgt af et fald frem til ca Herefter har priserne i noget omfang stabiliseret sig. Priserne på boliger er trods prisfaldet fordoblet sammenholdt med niveauet i Hvorvidt den enkelte boligejer har vundet eller tabt på boligmarkedet afhænger bl.a. af, hvornår man har købt, samt om man har købt hus eller lejlighed. Danmarks Nationalbank har beregning boligbyrden siden Det konkluderes, at den aktuelle boligbyrde ligger tæt på gennemsnittet for de seneste knap 40 år, som er 31 pct. Endvidere gør det sig gældende, at boligbyrden er faldet betydeligt siden Realkreditforeningen har også lavet en beregning af udviklingen i boligbyrden til og med 2011 og konkluderer, at den på nuværende tidspunkt er lavere end i 1980 erne, hvilket fremgår af nedenstående figur. Side 8 af 10

9 Figur 3: Boligbyrden siden 1985 Kilde: Realkreditforeningen. I 2010 lavede Økonomi- og Erhvervsministeriet en analyse af boligejernes økonomi. En af konklusionerne var, at boligejerne set under et stadigvæk er velpolstrede og råder over betydelige friværdier i boligerne. Frem mod 2007 steg boligpriserne kraftigt, og selv om boliggælden steg hurtigere end indkomsten, øgedes friværdierne. Faldet i boligpriserne herefter har medført tilsvarende formuetab. Nettoformuen i boliger i 2009 var dog på samme niveau som før de ekstraordinære store stigninger i 2005 og 2006, hvilket fremgår af nedenstående figur. Figur 4: Danske husholdningers boligformue Kilde: Økonomi- og Erhvervsministeriet. Realkredit Danmark beregnede i 2012 parcelhusejernes friværdier i alle landets kommuner. Selvom parcelhusejernes friværdi i gennemsnit er faldet med 56 pct. siden toppen i 2007 er der stadig syv kommuner, hvor de i gennemsnit er millionærer i friværdi. Med en gennemsnitlig friværdi på 1,2 mio. kr. indgår Københavns Kommune i denne gruppe kommuner, se tabel 5. Side 9 af 10

10 Tabel 5: Her har parcelhusejerne gennemsnitligt en mio. i friværdi Kommune Friværdi Kommune Friværdi Frederiksberg København Gentofte Furesø Rudersdal Hørsholm Lyngby-Taarbæk Kilde: Realkredit Danmark Side 10 af 10

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016.

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016. Bilag 4 Skatteskøn 27. april 2012 Sagsbeh: JJJ Sagsnr.: 2012/0045609 Økonomiafdelingen Skatteskøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende skatteskøn er skønnet efter samme metode,

Læs mere

Indledning... 1 To grundscenarier ved en skattestigning... 1 Familietypeeksempler... 3 Bilag Beregningsforudsætninger... 7 Kommunale skatter...

Indledning... 1 To grundscenarier ved en skattestigning... 1 Familietypeeksempler... 3 Bilag Beregningsforudsætninger... 7 Kommunale skatter... NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Notat om skat Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Indhold Indledning... 1 To grundscenarier ved en skattestigning... 1 Familietypeeksempler... 3

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Orientering af Økonomiudvalget om nyt boligbeskatningssystem

Orientering af Økonomiudvalget om nyt boligbeskatningssystem KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Orientering af Økonomiudvalget om nyt boligbeskatningssystem D. 2. maj blev der indgået en aftale om et nyt boligbeskatningssystem mellem

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Bilag 5 Skatteindtægter

Bilag 5 Skatteindtægter Bilag 5 Skatteindtægter 26. marts 2015 Sagsbeh: jtp Sag: 2015/0007766 Dokument: 2 Økonomiafdelingen Opsummering Det nye skøn for skatteindtægter viser samlede mindreindtægter på 78 mio. kr. i 2016 med

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Tabel 1 Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016

Tabel 1 Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets nomiske redegørelse fra maj 2012 24. juli 2012 Sagsbehandler: JJJ Dok.nr.: 2012/0062713-3

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017 Bilag 4 Skatteskøn 21. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Skøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende redegørelse er

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets økonomiske redegørelse fra maj 2011 10. august 2011 Sagsbeh: JJJ Sags nr.: 2011-9626/2

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

NOTAT. Muligheder og konsekvenser ved ændringer af skat, grundskyld og dækningsafgift

NOTAT. Muligheder og konsekvenser ved ændringer af skat, grundskyld og dækningsafgift NOTAT Muligheder og konsekvenser ved ændringer af skat, grundskyld og dækningsafgift Notatet gør rede for de økonomiske konsekvenser af ændringer i satserne for indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift

Læs mere

Analyse af skatteomlægning fra personskat til hhv. grundskyld og dækningsafgift

Analyse af skatteomlægning fra personskat til hhv. grundskyld og dækningsafgift Analyse af skatteomlægning fra personskat til hhv. grundskyld og dækningsafgift Århus Kommune juli 2005 Indhold Indhold... 2 Analyse af en skatteomlægning fra personskat til hhv. grundskyld og dækningsafgift...

Læs mere

Kommunale dækningsafgifter stiger mere end skattestoppet

Kommunale dækningsafgifter stiger mere end skattestoppet Kommunale dækningsafgifter stiger mere end skattestoppet tillader Sammenfatning Gennem de seneste år er der for den kommunale dækningsafgift opkrævet mere i forhold til udviklingen i beskatningsgrundlaget.

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner Notat Maj 2015 Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at Halsnæs, Silkeborg, Sorø og Sønderborg Kommune har valgt afskaffe dækningsafgiften i

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-09-2015 Indtægtsprognose 2016 Økonomisk udvikling og sammenfatning I slutningen af august fremlagde Finansministeriet en konjunkturvurdering,

Læs mere

STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING

STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING 15. april 2003 Af Thomas V. Pedersen og Agnethe Christensen Resumé: STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING De regionale konsekvenser af skattestoppet specielt vedrørende ejendomsværdiskatten

Læs mere

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Notat Side 1 af 8 Til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Til Drøftelse Kopi til Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2017 BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Byrådet

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 27. september 2010 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2010-3566 Dok.nr: 2010-177995 Budgetbilag

Læs mere

Notat 14. januar 2014

Notat 14. januar 2014 Notat 14. januar 2014 Fordelingseffekter af skattestoppet på ejerboliger Af Esben Anton Schultz Dette notat belyser de fordelingsmæssige virkninger af skattestoppet på ejerboliger (fastfrysningen af ejendomsværdiskatten

Læs mere

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget 2016-2019 20. august

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter 15. august 2011 Sags id: 190-2011-8309 Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016

Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016 Notat Februar 2016 Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016 En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at de positive takter med at sænke og afskaffe dækningsafgiften i kommunerne næsten er gået i stå

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger

Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober 2013 Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober

Læs mere

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2.

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2. Bilag 3 Notat Side 1 af 7 Til Til Byrådet Drøftelse ved 2. Fællesmøde Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for 2016 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet træffe et valg mellem selvbudgettering

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter i budgetoplægget for 2013-2016. Furesø

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 18.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 7 2016 Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget

Frederikshavn Kommune Budget Frederikshavn Kommune Budget 2016 2019 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2015 Sag nr. 14/21235 # 149390-15 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Regeringens udspil til boligbeskatning

Regeringens udspil til boligbeskatning - 1 Regeringens udspil til boligbeskatning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge lancerede regeringen et udspil til den fremtidige boligbeskatning i Danmark. Skattestigninger er ikke

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 104 Bilag 1 Offentligt 19. januar 2017 J.nr. 16-1729722 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7 Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Drøftelse Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2018 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune NOTAT Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune 2018-2021 Notatet viser resultatet af den nye indtægtsprognose for Helsingør Kommune for 2018 2021 og de forudsætninger, der er anvendt. Prognosen er beregnet

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Kommunerne kræver for meget ind i dækningsafgift

Kommunerne kræver for meget ind i dækningsafgift Kommunerne kræver for meget ind i dækningsafgift Resumé Dækningsafgiften, dvs. skatten på forretningsejendomme, er igen sat op i 2009. Der opkræves i 2009 dækningsafgift i 45 ud af de 98 kommuner. Det

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2015 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 22-09-2014

Læs mere

Mange kommuner sænker afgift på virksomheder

Mange kommuner sænker afgift på virksomheder Ny opgørelse fra Dansk Byggeri viser, at rekordmange kommuner sænker dækningsafgiften i år, mens ingen kommuner sætter den op. Holbæk Kommune har valgt helt at afskaffe afgiften i år, mens 18 andre kommuner

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændrede regler for opkrævning af grundskyld

Forslag til folketingsbeslutning om ændrede regler for opkrævning af grundskyld 2012/1 BSF 129 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 02. maj 2013 af Ole Birk Olesen (LA), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Mette Bock (LA), Leif Mikkelsen

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Byrådet BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat redegøres for tering af Furesø Kommunes skatteindtægter for 2015-2018, som indgår i Totaltet 2015-2018 til tets 2. behandling

Læs mere

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering?

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 19. september 2013 UNDERBILAG A TIL BUDGETBILAG VI Indtægter 2014 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Baggrund: De foreløbige beregninger,

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Grundskyldspromillen bliver 3 gange så høj i udkanten som i storbyerne

Grundskyldspromillen bliver 3 gange så høj i udkanten som i storbyerne Grundskyldspromillen bliver 3 gange så høj i udkanten som i storbyerne Med fastfrysningen af grundskylden og fastlåsning af kommunale grundskyldsprovenuer, som er en del af VLAK s forslag til et nyt boligskattesystem,

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

2 Kommunal udligning

2 Kommunal udligning Kommunal udligning Kommunal udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af en række komponenter: Bloktilskud (statstilskud) Landsudligning Hovedstadsudligning Udligningstilskud til kommuner med højt

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 06.07.2016 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

Dækningsafgiften falder fortsat i kommunerne

Dækningsafgiften falder fortsat i kommunerne Notat Februar 2017 Dækningsafgiften falder fortsat i kommunerne En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at de positive takter med at sænke og afskaffe dækningsafgiften i kommunerne fortsætter i 2017. Fire

Læs mere

Indtægtsprognose budget

Indtægtsprognose budget Indtægtsprognose budget 2016-2019 Indtægtsprognosen for 2016-19 er beregnet og viser i hovedtræk en forøgelse af indtægterne i budgetperioden på 92,8 mio. kr. Merindtægterne afspejler imidlertid også væsentlige

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning

Notat. Budget indtægter. Indledning Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2017 - indtægter 17. august 2016 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2017-2020. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 11. september 2014 Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Læs mere

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget N O TAT Opdatering september 2010 Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2014. De nye skøn har konsekvenser for KL s skøn for balancetilskuddet

Læs mere

Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 04.07.2016 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret.

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret. NOTAT Dato: 14. september 2017 Budget 2018 budgettering af skatter, tilskud og udligning Indledning Byrådet skal i forbindelse med vedtagelsen af budgettet vælge om kommunen selvbudgetterer det skattegrundlag

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-318-0044 Dato: 8. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 217-221 og 223 af 23. april 2008. Spørgsmålene er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF).

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Valg af skattegrundlag 2017 - statsgaranti eller selvbudgettering Dette notat har til formål at beskrive konsekvenserne af ved et valg af henholdsvis selvbudgettering

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Loven træder i kraft den 1. januar 2007. Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 163 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. september 2006 Kontor: Kommunaladm. kt. J.nr.: 2006-2400-44 Sagsbeh.: MWP Fil-navn: L grundskyld produktionsjord

Læs mere

NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018

NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018 NOTAT Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018 I notatet gennemgås baggrunden for valget, samt hvilken udvikling der har været i befolkningen og i skattegrundlaget i Helsingør Kommune. Resultatet

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Udkast (1)

Skatteministeriet J. nr Udkast (1) Skatteministeriet J. nr. 15-3135149 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Fastfrysning af grundskyld for

Læs mere

Ejendomsvurderingerne

Ejendomsvurderingerne - 1 Ejendomsvurderingerne 2015 2017 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i december 2014 særregler om den offentlige vurdering for landets faste ejendomme i 2015 2017. Med

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014 Bilag 8 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014 Forudsætninger for budget 2014 KL og Finansministeriet aftalte i juni 2013 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Notat 27. september 2017 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering En kommune kan ved hvert budget vælge mellem et statsgaranteret indtægtsgrundlag eller et eget skøn for indtægtsgrundlaget,

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Indtægtsskøn for

Indtægtsskøn for Indtægtsskøn for 2014-2017 Der er udarbejdet en ny indtægtsprognose for Fredensborg Kommune medio april 2013. Prognosen er beregnet med udgangspunkt i KL s nye skatte- og tilskudsmodel. NOTAT Center for

Læs mere