KonjunkturNYT - uge 25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT - uge 25"

Transkript

1 KonjunkturNYT - uge 2 1. juni 22. juni 2 Danmark Lille fald i forbrugertilliden i juni Lille stigning i detailomsætningsindekset i maj Faldende boligpriser i 1. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken Fald i den offentlige beskæftigelse i 1. kvartal Internationalt USA: Faldende forbrugertillid og industriproduktion, stigende boligpriser Euroområdet: Uændret erhvervstillid Tyskland: Faldende erhvervstillid Storbritannien: Uændret ledighed Sverige: Stigende ledighed Fald i verdenshandlen Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Federal Reserve fastholder renten Stigende aktiekurser og svækkelse af den danske krone Dansk Økonomi / Makropolitik Redaktionen er afsluttet fredag kl. Henvendelse rettes til

2 Side 2 af DANSK KONJUNKTURNYT Lille fald i forbrugertilliden i juni Den samlede forbrugertillidsindikator faldt fra -, i maj til -2, i juni. Forbrugertilliden ligger dermed under det historiske gennemsnit, men stadig tæt på det neutrale niveau, jf. figur 1.1. Forbrugertilliden ligger fortsat væsentligt over niveauet ved årsskiftet. Faldet i juni afspejler et fald i vurderingen af Danmarks nuværende og fremtidige økonomiske situation og i vurderingen af fordelagtigheden i køb af større forbrugsgoder, mens en stigning i vurderingen af familiens egen økonomi trak op i forbrugertillidsindikatoren. Forbrugernes forventninger til ledighedsudviklingen var i juni en anelse forværret, og der er nu et lille (vægtet) flertal, der forventer, at arbejdsløsheden vil være højere om et år sammenlignet med i dag, jf. figur 1.2. Indikatoren har i årets tre første måneder forbedret sig betydeligt og ligger stadig under gennemsnittet for første halvår. Denne delindikator indgår ikke i den samlede forbrugertillid. Svækkelsen af tilliden de seneste par måneder skal givetvis ses i lyset af de store usikkerheder knyttet til statsgældskrisen i en række sydeuropæiske lande. Figur 1.1 Forbrugertillidsindikatoren Figur 1.2 Forventninger til ledigheden Nettotal Nettotal Nettotal Nettotal Forbrugertillid Gennemsnit siden 197 Kilde: Danmarks Statistik Anm.: Et negativt tal betyder, at forbrugerne forventer et fald i ledigheden over de næste måneder. Kilde: Danmarks Statistik. -2

3 Side 3 af Lille stigning i detailomsætningsindekset i maj Mængdeindekset for detailomsætningen steg i maj med,2 pct. i forhold til il (sæsonkorrigeret), efter et fald på 1, pct. i marts, jf. figur 1.3. Indekset lå stabilt i andet halvår 2, men har siden årsskiftet udvist en faldende tendens. Fremgangen i detailomsætningsindekset afspejler en stigning i salget af beklædning mv. og andre forbrugsgoder på henholdsvis 1,3 og, pct. fra il til maj, mens salget af fødevarer og andre dagligvarer faldt med,3 pct., jf. figur 1.. Ved offentliggørelsen i maj var servicestationer som noget nyt inkluderet i tallene for detailsalget, og Danmarks Statistik har endvidere gennemført en række andre metodiske ændringer. I 2 stod servicestationerne for ca. pct. af den samlede detailomsætning, og de historiske tal er også blevet revideret. Det nye detailomsætningsindeks ligger lidt højere end det gamle indeks i 29 og 2, mens niveauerne i 2 er stort set de samme, jf. figur 1.3. Det sæsonkorrigerede mængdeindeks for detailomsætningen faldt 2, pct. i maj sammenlignet med tilsvarende måned sidste år. Til sammenligning steg dankortomsætningen i samme periode med 2,7 pct. (egen sæsonkorrektion og deflateret med forbrugerprisindekset). Figur 1.3 Mængdeindekset for detailomsætningen Figur 1. Detailomsætningens underkomponenter (3-mdrs. glidende gnst.) Indeks (2=) Indeks (2=) Indeks 2= Indeks Gammelt indeks (ekskl. servicestationer) Nyt indeks (inkl. servicestationer) 7 9 Fødevarer o.a. dagligvarer Andre forbrugsvarer Beklædning mv. Anm.: I figur 1.3 viser gammelt indeks Danmarks Statistiks offentliggørelse af detailomsætningsindekset pr. marts 2, mens nyt indeks viser det aktuelle detailomsætningsindeks. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

4 Side af Faldende boligpriser i 1. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken De gennemsnitlige kvadratmeterpriser på parcel- og rækkehuse faldt ifølge Realkreditrådet, Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditforeningen og Finansrådets opgørelse i Boligmarkedsstatistikken i 1. kvartal 2 med 1, pct. i forhold til kvartalet før (egen sæsonkorrektion), hvilket er sjette kvartal i træk med faldende huspriser på landsplan, jf. figur 1.. Til sammenligning viste Danmarks Statistiks månedsbaserede ejendomsprisstatistik et fald på,9 pct. for enfamiliehuse i 1. kvartal (egen sæsonkorrektion). Huspriserne faldt i tre af landets fem regioner i 1. kvartal 2 efter prisfald i alle regioner i de foregående to kvartaler. Region Syddanmark og Region Nordjylland oplevede prisstigninger på henholdsvis, og 3, pct., når der korrigeres for sæsonudsving. Den procentvise forskel mellem sidste udbudspris og realiseret salgspris for parcel- og rækkehuse var godt pct. i 1. kvartal 2, hvilket er omtrent på niveau med kvartalet før, jf. figur 1.. En stor forskel mellem udbuds- og salgspriser peger typisk i retning af nogen grad af usikkerhed på boligmarkedet. Kvadratmeterpriserne for ejerlejligheder faldt i 1. kvartal med 1,2 pct. sammenlignet med det foregående kvartal. Priserne har været faldende siden 2. kvartal 2 (egen sæsonkorrektion). Danmarks Statistiks månedstal viste et fald på, pct. for ejerlejligheder i 1. kvartal i forhold til kvartalet før (egen sæsonkorrektion). Region Hovedstaden står for godt pct. af alle ejerlejlighedshandler, og kvadratmeterprisen for ejerlejligheder var her omtrent uændret i 1. kvartal 2 i forhold til kvartalet før, når der korrigeres for sæsonudsving. Priserne på fritidshuse faldt i 1. kvartal med,3 pct. i forhold til foregående kvartal, og fortsætter dermed den nedadgående tendens siden begyndelsen af 2. Figur 1. Kvadratmeterpris (sk.) Figur 1. Udvikling i boligpriser for parcel- og rækkehuse i salgsperioden, (sk.) 1. kr. pr. kvm. 1. kr. pr. kvm. 1. kr. pr. kvm. Pct Parcel- og rækkehuse Ejerlejligheder Fritidshuse 7 9 Afslag (h. akse) Salgspris Første udbudspris Sidste udbudspris Anm.: I figur 1. er afslaget beregnet som den procentvise forskel mellem sidste udbudspris og den faktiske salgspris for parcel- og rækkehuse. Egen sæsonkorrektion. Kilde: Realkreditforeningen, Realkreditrådet, Dansk Ejendomsmæglerforening, Finansrådet, og egne beregninger.

5 Side af Fald i den offentlige beskæftigelse i 1. kvartal Den sæsonkorrigerede beskæftigelse i offentlig forvaltning og service faldt med 3.3 personer i 1. kvartal 2 i forhold til. kvartal 2. Dermed har den offentlige beskæftigelse været faldende siden tredje kvartal 2, jf. figur 1.7. Beskæftigelsen i 1. kvartal 2 er på niveau med beskæftigelsen i starten af 29. Udviklingen i 1. kvartal dækker især over et fald i den kommunale beskæftigelse på 2. personer og et fald i staten på personer. I regionerne var beskæftigelsen stort set uændret. Tallene bekræfter, at kommunerne har gennemført en tilpasning nedad i beskæftigelsen gennem den senere tid, jf. figur 1.. Set i forhold til 1. kvartal 2 er den offentlige beskæftigelse faldet med godt 1. personer. Beskæftigelsen er faldet på alle tre store velfærdsområder. Inden for social beskyttelse, som er den største gruppe af offentligt beskæftigede og bl.a. dækker pædagoger, hjemmehjælpere og socialrådgivere, er beskæftigelsen reduceret med ca.. personer inden for det seneste år. Inden for undervisning var der et fald på ca. 3. personer og i sundhedsvæsenet et fald på personer. Udviklingen i den offentlige beskæftigelsesstatistik er på linje med nationalregnskabet og arbejdstidsregnskabet, som viste fald på henholdsvis 3.7 personer (ekskl. orlov) og. personer i 1. kvartal sammenholdt med kvartalet forinden. I Økonomisk Redegørelse, maj 2, er skønnet en stigning i den offentlige beskæftigelse på. personer i 2. Det er afledt af et skøn for realvæksten i det offentlige forbrug på 1,3 pct., som bl.a. er baseret på kommunernes og regionernes budgetter for 2. Beskæftigelsesskønnet afspejler en forventning om, at størstedelen af tilpasningen nedad i den offentlige beskæftigelse har fundet sted. Figur 1.7 Offentlig fuldtidsbeskæftigelse Figur 1. Offentlig fuldtidsbeskæftigelse, fordelt på sektorer 1. personer 1. personer personer 1. personer Stat Regioner Kommuner (h.akse) Anm..: Antal fuldtidsbeskæftigede opgjort på basis af offentlige lønindberetninger (aftalt arbejdstid samt overtid). Kilde: Danmarks Statistik.

6 Side af INTERNATIONALT KONJUNKTURNYT USA Forbrugertilliden, målt ved Michigans University s forbrugertillidsindeks, faldt fra 79,3 til 7,1 i juni, jf. figur 2.1. Faldet i indekset skyldes et fald både i vurderingen af den nuværende situation og i forventningerne til fremtiden. Industriproduktionen faldt,1 pct. i maj i forhold til foregående måned. Industriproduktionen har udvist en stigende trend siden juni 29, men er dog stadig lavere end toppunktet i september 27, jf. figur 2.2. På årsbasis steg industriproduktionen med,7 pct. Boligpriserne, målt ved FHFA-indekset, steg i il med, pct. sammenlignet med måneden forinden, jf. figur 2.3. Boligpriserne har, med undtagelse af et mindre fald uar, været stigende siden november 2. I forhold til samme måned sidste år var boligpriserne i il 3, pct. højere. Figur 2.1 Forbrugertillid (Michigan), USA Figur 2.2 Industriproduktion, USA Indeks Indeks Indeks (2=) Indeks (2=) Samlet forbrugertillidsindeks Nuværende situation Forventninger til fremtiden Anm.: Den stiplede linje i figur 2.1 angiver et historisk gennemsnit. Kilde: Reuters Ecowin Euroområdet Den samlede PMI-indikator for erhvervstilliden i euroområdet (foreløbig opgørelse) var uændret på indeks, i juni. Indikatoren ligger dermed stadig under indeksværdien, der markerer grænsen mellem stigende og faldende aktivitet i økonomien. Udviklingen i den samlede PMI-indikator skal ses i lyset af et fald i PMI-indikatoren for fremstillingssektoren på,3 indeksenheder og en stigning for PMI-indikatoren for servicesektoren på,1 indeksenheder, jf. figur 2..

7 Side 7 af Figur 2.3 Boligpriser, USA Figur 2. Erhvervstillid, euroområdet Indeks (. 2=) Indeks (. 2=) Indeks Indeks FHFA Case Shiller C2 PMI fremstilling PMI service Kilde: Reuters Ecowin. Tyskland Erhvervstilliden, målt ved IFO-indikatoren, faldt 1, indeksenheder fra maj til juni til indeks,3, jf. figur 2.. Faldet er forårsaget af en tilbagegang i forventningerne til udviklingen de kommende seks måneder og en lille fremgang i vurderingen af den nuværende økonomiske situation. Figur 2. Erhvervstillid (Ifo), Tyskland Figur 2. Ledighed, Storbritannien Indeks (2=) Indeks (2=) Pct. af arbejdsstyrken personer IFO samlet IFO expectations IFO conditions Kilde: Reuters Ecowin. Ændring i beskæftigelsen (højre akse) Ledighed ILO Storbritannien Målt ved ILO s (International Labour Organization) definition var ledigheden i il,2 pct. (3-mdrs. glidende gns.), hvilket er uændret i forhold til marts, jf. figur 2.. Ledigheden har siden midten af 29 ligget nogenlunde stabilt omkring det nuværende niveau. Beskæftigelsen steg i il med 32. personer i forhold til måneden før.

8 Side af Figur 2.7 Ledighed, Sverige Figur 2. Verdenshandel Pct. af arbejdsstyrken Pct. af arbejdsstyrken Indeks (. 2 = ) Indeks (. 2 = ) Kilde: Reuters Ecowin. Sverige Den svenske AKU-ledighed var i maj 7, pct. af arbejdsstyrken, hvilket er en stigning på, pct.-point i forhold til måneden forinden, jf. figur 2.7. Dermed befinder ledigheden sig på det højeste niveau siden uar 2. Verdenshandlen Ifølge CPB (Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis) faldt verdenshandlen med, pct. i il efter et fald på,2 pct. i marts, jf. figur 2.. Ses der bort fra de seneste to måneder, har verdenshandlen udvist en stigende tendens siden ober 2, og i de seneste tre måneder (februar-il) steg verdenshandlen med,7 pct. i forhold til de tre forudgående måneder (november-uar).

9 Side 9 af RENTER, OLIEPRISER, VALUTA- OG AKTIEMARKEDER Federal Reserve (FED) besluttede på mødet den 2. juni at fastholde den pengepolitiske rente (FED funds target rate) i intervallet mellem og ¼ pct. Både det danske OMXC2-aktieindeks og de ledende udenlandske aktieindeks med undtagelse af det amerikanske S&P-aktieindeks er steget siden sidste fredag, jf. tabel 3.1. Den danske krone er igennem ugen blevet svækket over for US-dollar, det engelske pund, den norske og den svenske krone., mens den danske krone er blevet styrket over for den japanske yen Tabel 3.1 Renter og valutakurser mv. Danske renter og valutakurser mv. Internationale renter og valutakurser mv. Fredag Ændring ift. Fredag 22/ sidste fredag 22/ Ændring ift. sidste fredag Renter, pct. p.a.: 3-md. pengemarkedsrente Ledende renter, pct. p.a.:,1, pct.point USA (federal funds rate),2, pct.point Japan (unc. call rate),, pct.point Stat. -årig 1,2,17 pct.point Sverige (repo) 1,, pct.point Realkreditrenter 1 : Euroområdet (min. bid) 1,, pct.point Kort realkreditlån,3 -, pct.point Storbritannien (repo),, pct.point Langt realkreditlån 3, -,1 pct.point Danmark (udlånsrenten),, pct.point Nationalbankens satser: Rente på -årige statsobligationer, pct. p.a.: Diskonto,2, pct.point USA 1,2,3 pct.point Indskud på folio,, pct.point Japan,3 -,2 pct.point Indskudsbeviser,, pct.point Tyskland 1,, pct.point Udlån,, pct.point Storbritannien 1,,1 pct.point Rentespænd til Tyskland (pct.-point): Valutakurser 2 : Kort (3-md.) -,, pct.point USD/JPY 3,2 1,9 pct. Langt (-årigt) -,1,7 pct.point GBP/USD 1,7 -,1 pct. Aktiekurser (kursindeks): EUR/USD,1 -,7 pct. OMXC2 (3/7-9 = ) 39,99 2, pct. Aktiekurser (kursindeks): USD, S&P 132-1,29 pct. Valutakurser 2 : Japan, Nikkei ,7 pct. EUR/DKK 73,32,2 pct. Euroomr., Eurostoxx USD/DKK 92,39,9 pct. indeks 221 1,3 pct. SEK/DKK,3,2 pct. Storbritannien, FTSE 1, pct. NOK/DKK 99,2, pct. GBP/DKK 92,1, pct. Oliepriser: JPY/DKK 7,3-1,19 pct. Brent (USD), -9,9 USD Effektiv kronekursindeks (19 = ),73, point Brent (DKK) 22 -,2 DKK 1) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med 1- og 2-årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af 3-årige realkreditrenter. 2) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet fx vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). 3) Pris i yen for én dollar. Kilde: Reuters Ecowin og Danmarks Nationalbank

10 Side af Figur 3.1 Pengepolitisk rente Figur 3.2 Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland Pct. Pct. Pct. Pct.-point 7 7, 1, 3, 3, 2, 2,,,,,2, , 1,,, -,2 -, -, -, -1, USA Danmark Euroområdet -årig, rentespænd (h.a.) -årig, dansk 3-mdr., rentespænd (h.a.) 3-mdr., dansk Kilde: Reuters Ecowin Figur 3.3 Rentespænd i forhold til Tyskland Figur 3. Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og Euro Pct.-point Pct.-point Euro Dollar Italien Grækenland Spanien Portugal Irland Frankrig Euro Dollar (h. akse) Kilde: Reuters Ecowin Figur 3. Udvalgte aktieindeks Figur 3. Udvalgte valutakurser Indeks (2 = ) Indeks (2 = ) USD/EUR USD/JPY 1 1, 13 13, 1 1,,7,7 7 7,, 7 Eurostoxx OMX C2 Nikkei 22 S&P Kilde: Reuters Ecowin USD/EUR USD/JPY (h. akse)

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonkturNYT - uge. august. august Dank Stigende AKU-ledighed i. kvartal Uændret forbrugertillid i august Inflation i Dank fortsat lavere end i euroområdet i juli Faldende detailomsætning i juli Svag stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge 6 6. april. april Danmark Fortsat stigning i forbrugertilliden i april Stigning i dankortomsætningen i marts Inflationen i Danmark på niveau med euroområdet i marts Stigning i prisen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. oktober Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i august Fortsat faldende forbrugertillid i oktober Stigning i detailsalget i. kvartal efter fald i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Uændret AKU-ledighed og stigning i AKU-beskæftigelsen i. kvartal Omtrent uændret forbrugertillid i maj Lav inflation i Danmark i april Fald i detailomsætningsindekset

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. november Danmark Stigning i ledigheden i september Vigende huspriser i august Konjunkturbarometre: Fremgang i serviceerhverv og byggeri, detailhandel uændret og fald i industrien

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts 1. marts Danmark Stigning i udenrigshandlen med varer i uar Fald i overskuddet på betalingsbalancen i uar Stigning i ledigheden for 3F ere i februar Svagt fald i beskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonjunkturNYT - uge 8. februar. februar Danmark Højere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Uændret lønstigningstakt i. kvartal Højere lønstigninger til ansatte i regionerne og kommunerne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge 8. 4. februar 17 Side af 17 KonjunkturNyt Uge 8 17 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 116 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.-. oktober 7 Flere lønmodtagere i august +. personer 8 9 7 Danmark Flere lønmodtagere i august Detailsalget steg i september Lille stigning i dankortomsætningen i september Højere inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 17 22. april 2. april 213 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i april Fald i detailomsætningsindekset i marts Markant opjustering af industriens investeringsforventninger for 213

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i bruttoledigheden i december Fald i F-ledigheden i december Stigende beskæftigelse og uændret ledighed ifølge den månedlige AKU Erhvervenes konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 9. august. august Danmark Faldende ledighed og stigende beskæftigelse ifølge AKU Stort set uændret lønmodtagerbeskæftigelse, når der ses bort fra lockouten Fald i F-ledigheden i juli

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 3. september 7. september Danmark DANSK KONJUNKTURNYT Stigning i industriproduktionen i juli Firmaernes Industriproduktionen samlede salg steg i juli Stabile huspriser i juni Dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 9. maj. maj Danmark Lavere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Stigning i forbrugertilliden i maj Stigning i detailomsætningsindekset i april Energipriser trak dansk

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 6. marts Danmark Svagt fald i industriproduktionen og omsætningen Lille fald i bruttoledigheden i januar Faldende energipriser har trukket forbrugerpriserne ned i både Danmark

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 9. september 6. september Danmark Stigning i detailomsætningen i august Forbrugertilliden faldt i september, men ligger fortsat højt Inflationen i Danmark atter lavere end i euroområdet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge 8. januar. januar Danmark Stadig flere lønmodtagere i november Fald i forbrugertilliden i januar Fald i detailsalget i december Internationalt IMF World Economic Outlook update, januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 38

KonjunkturNYT - uge 38 KonjunkturNYT - uge 8 7. september. september Danmark Nationalbankens prognose i kvartalsoversigten for. kvartal Svagt faldende huspriser i. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken Fald i forbrugertilliden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november 7. november Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i tember Fortsat beskedne private lønstigninger ifølge Danmarks Statistik Omtrent uændrede konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 8 9. april. maj Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Positive konjunkturbarometre i detailhandlen, mens industri, serviceerhvervene samt bygge og anlæg er negative Stigende boligpriser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 3 6. ust 1. ust Danmark Fald i industriproduktionen i juni Firmaernes samlede salg faldt i juni Fald i dankortomsætningen i juli Fald i det påbegyndte byggeri i. kvartal Stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 8. september. september Danmark Firmaernes salg steg i juli Stigning i vare- og tjenesteeksporten i juli Lille stigning i betalingsbalance overskuddet i juli Stigning i bilsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19 6. maj 8. maj 213 Danmark Industriproduktionen steg i 1. kvartal Udenrigshandlen viser stigning i både eksporten af varer og tjenester i 1. kvartal Underskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 25 ( juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 25 ( juni 2016) KonjunkturNyt Uge 2 (2.-2. juni 26) Side 2 af 8 KonjunkturNyt Uge 2, 26 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 28 København

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar 2017

KonjunkturNYT uge januar 2017 KonjunkturNYT uge. 7. januar 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 9. januar-. februar 8 Ledigheden faldt i december -.8 personer 6 7 8 9 6 7 Danmark Ledigheden faldt i december Stigende forventninger i byggeriet, men fald i industrien i januar Renter,

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016)

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016) KonjunkturNyt Uge (.-7. maj 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 1. december 1. december 1 Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i oktober Lille fald i eksporten over de seneste tre måneder Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i oktober

Læs mere

KonjunkturNYT uge 18

KonjunkturNYT uge 18 KonjunkturNYT uge 8.-. maj 7 Side af KonjunkturNyt Uge 8 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 4 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 25

KonjunkturNYT uge 25 KonjunkturNYT uge 9.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 12

KonjunkturNYT - uge 12 KonjunkturNYT - uge 8. marts. marts Danmark Fortsat faldende huspriser i ifølge Boligmarkedsstatistikken Uændret forbrugertillid i marts Stigning i detailomsætningsindekset i februar Forbrugerprisinflationen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 9. marts Danmark Stigning i industriproduktionen i uar Fald i det indenlandske salg i uar Stigning i dankortomsætningen i februar Færre ledige stillinger i, men flere stillinger

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts. marts Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i januar Vareeksporten steg i januar, mens tjenesteeksporten fortsat faldt Lidt lavere overskud på betalingsbalancen i januar

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 47 ( november 2016)

KonjunkturNyt. Uge 47 ( november 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-. november 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 9. september 3. oktober 1 Danmark Lille stigning i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i august Lille fald i konjunkturbarometrene Fald i dankortomsætningen i september Boligpriserne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 9. december 13. december 213 Danmark Firmaernes samlede salg steg i oktober Genopretningen i Europa sikrer fremgang i både eksporten af varer og tjenester Fortsat stort overskud på

Læs mere

KonjunkturNYT uge 21

KonjunkturNYT uge 21 KonjunkturNYT uge.-. maj 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 13

KonjunkturNYT - uge 13 KonjunkturNYT - uge 13. marts 8. marts 1 Danmark Fald i bruttoledigheden i februar Erhvervenes konjunkturbarometre udviser fortsat positive takter i marts Stigende huspriser i. kvartal Penge- og realkreditinstitutternes

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-9. april 6) Side af KonjunkturNyt Uge 7, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november. november Danmark Stigning i BNP i. kvartal ifølge foreløbige NR-tal Uændret ledighedsprocent i oktober Konjunkturbarometre: Stigning i serviceerhverv, detailhandel og industri,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 1. oktober. oktober 1 Danmark Fald i industriproduktionen i august efter stor stigning i juli Firmaernes samlede salg steg i august Lille stigning i dankortomsætningen i september Stabile

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Fortsat stigning i byggebeskæftigelsen i. kvartal Lidt flere ledige stillinger i september, men fremgangen er stagneret Fortsat lav forbrugerprisinflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 41

KonjunkturNYT - uge 41 KonjunkturNYT - uge 8. oktober. oktober Danmark Stigning i eksporten i august Overskud på betalingsbalancen i august IMF nedjusterer skøn for den globale vækst Stigning i både husholdningernes og erhvervenes

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016) KonjunkturNyt Uge 8 (.-6. februar 6) Side af KonjunkturNyt Uge 8, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT uge 26

KonjunkturNYT uge 26 KonjunkturNYT uge 6 6.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 6 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed KonjunkturNYT uge. oktober.-. november 7 Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed 7.8 personer 7 8 9 7 Danmark Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 39 23. september 27. september 213 Danmark Bruttoledigheden faldt i august Stigende erhvervstillid i industri og service Stigende huspriser i 2. kvartal Det samlede udlån steg svagt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 8. januar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i september-november Olieprisen trækker fortsat priserne på engros- og råvarer ned Fald i F-ledigheden i december

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonjunkturNYT - uge 8 8. februar. februar Danmark Fald i detailomsætningsindekset i januar Uændret forbrugertillid i februar Internationalt EU-kommissionens vinterprognose USA: Fald i inflationen og industriproduktionen,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 7. januar Danmark Firmaernes samlede salg er omtrent uændret i november Stort set uændret byggebeskæftigelse i. kvartal Fald i antal varslede afskedigelser, men også i ledige

Læs mere

KonjunkturNYT uge 38

KonjunkturNYT uge 38 KonjunkturNYT uge 38 18.-. september 17 Side af 16 KonjunkturNyt Uge 38 17 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 116 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 12

KonjunkturNYT - uge 12 KonjunkturNYT - uge 7. marts. marts Danmark Fortsat positiv forbrugertillid i marts Dansk inflation igen lavere end euroområdets Stigning i detailomsætningsindekset i februar Stigende producentpriser i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august 9. august Danmark BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016)

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016) KonjunkturNyt Uge 4 (3.-7. oktober 216) Side 2 af 17 KonjunkturNyt Uge 4, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1

Læs mere