lfljâçãáí Éå=Ó=oÉÑÉê~í=

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "lfljâçãáí Éå=Ó=oÉÑÉê~í="

Transkript

1 lfljâçãáí Éå=Ó=oÉÑÉê~í= Referat, OIO-komitéens møde den 21. januar, 2010 = oéñéê~íi= lfljhçãáí Éåë=NNK=ã ÇÉ= ÇK=ONK=à~åì~êI=OMNM= Mødet afholdtes d. 21. januar, 2010 fra kl. 13:00 15:30 i Direktionens mødelokale, 4 sal, IT- og Telestyrelsen, Holsteinsgade 63. Til stede: Cecile Christensen, ITST, formand Søren Peter Nielsen, ITST, fast medlem Peter Falkenberg, KL Benjamin Ronmey Rasmussen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Mette Jørgensen, Økonomistyrelsen Anders Bo Nielsen, Rigsarkivet Frank Carvalho, SKAT Flemming Nissen, KMS Willy Kofoed, Undervisningsministeriet Franci Johansen, FødevareErhverv Helge Frederiksen, Beskæftigelsesministeriets IT Henrik Hvid, Devoteam Søren Sørup Hansen, Tinglysningsretten Michael Bang Kjeldgaard, ITST Karina Velling Olesen, ITST Camilla Grynnerup Fisker, ITST Martin Ege Nielsen, ITST Brian Nielsen, ITST Per de Place Bjørn, ITST, referat = a~öëçêçéå= = 1. Velkomst 2. Godkendelse af dagsorden og referat (B) Referatet godkendt uden kommentarer; dagsordenen med ændret rækkefølge godkendt. 3. Meddelelser Kontorerne KIP og KAP i It- og telestyrelsen er blevet sammenlagt til Center For Digitalisering (CDI). Cecile Christensen er én af de to kontorchefer i centeret. Den anden kontorchefstilling er opslået. Cecile Christensen er herefter formand for OIO-komitéen, den anden CDI-kontorchef bliver næstformand. Der ud over bliver CDIs chefarkitekt (Søren Peter Nielsen) fast medlem af komitéen. OIO-komitéen for it-arkitektur og standardisering koordinerer offentlige initiativer inden for standardisering og it-arkitektur, og består af repræsentanter fra ministerier, kommuner og regioner. Digitalisér.dk/group/11917

2 OIO-komitéen : Referat Standardisering af referencearkitekturer (D) Michael Bang Kjeldgaard, ITST, fremlagde sekretariatets forslag om at iværksætte en evalueringsprocedure, hvorigennem komitéen kan bidrage til kvalitetssikring af referencearkitekturer. Komitéen er generelt interesseret i, at det offentlige udvikler referencearkitekturer, men mener ikke at der er behov for at komitéen forholder sig formelt til dem. Blandt andet fordi de referencearkitekturer som kan tænkes at bliver udviklet efter de første to sag og dokument samt geodata vil have mindre tværgående karakter, og således bedre kan evalueres i deres respektive domæner. Der var interesser for de foreslåede best practice-anbefalinger - det blev foreslået at skabe diskussion om dem på Digitalisér.dk 5. e-tinglysning orientering om ibrugtagning (O) Søren Sørup Hansen, Retspræsident, Tinglysningsretten i Hobro, og Henrik Hvid, Devoteam, orienterede om arkitekturen i e-tinglysningen samt kommenterede de vanskeligheder systemet har haft i forbindelse med ibrugtagning. Præsentationen er vedlagt. Systemet har teknisk set været en succes, men den lidt for hurtige ibrugtagning uden overgangsordning har resulteret i en sagspukkel for de sager, som ikke kan afgøres automatisk. Systemet håndterer i øjeblikket 70 % af alle sager automatisk denne fraktion forventes at stige, når flere sager indrapporteres korrekt. E-tinglysningen omfatter en række komponenter, som kan genbruges i andre it-systemer: Fuldmagtsbog, Bilagsbank, Underskriftmappe samt et Generelt kontrolrammeværk for objektiv sagsbehandling E-tinglysningens snitflader forventes formuleret som OIOXML i løbet af Generel hændelsesbesked (B) Brian Nielsen, ITST, orienterede præsentationen er vedlagt. Indstillingen godkendtes uden kommentarer 7. Begrebsmodel for brugerstyring (B) Søren Peter Nielsen, ITST, orienterede. Indstillingen godkendtes uden kommentarer 8. edag 3 - krav til myndigheder (O) Martin Ege Nielsen, ITST, orienterede om målene i edag3 præsentationen er vedlagt. Komitéen diskuterede blandt andet hvilke incitamenter, borgerne kunne have i forhold til, at anvende dokumentboks 9. edag 3 - kampagnen (O) Karina Velling Olesen orienterede om edag3-kampagnen præsentationen er vedlagt. Der er stadig mulighed for, at flere myndigheder kan deltage. 10. Konference om Cloud computing i Danmark (O) Camilla Grynnerup Fisker orienterede præsentationen er vedlagt. 2

3 OIO-komitéen : Referat Konferencen indeholdt både overordnede temaer og præsentationer af konkrete Cloud Computing projekter. Komitéen diskuterede fremtiden for Cloud computing og lagde vægt på, at der stadig er uafklarede spørgsmål, især i forhold til sikkerhed. Det blev bemærket, at de projekter som indtil videre er under udvikling, ikke har tungtvejende sikkerhedsproblematikker. ITST er dog i gang med, at udvikle pilot-projekter som skal afprøve forskellige måder at øge sikkerheden i cloud-løsninger. 11. Referencegrupper til OIO-komitéen (D) Per de Place Bjørn, ITST, fremlagde sekretariatets forslag om at tilknytte referencegrupper til OIO-komitéen. Komitéen diskuterede det formålstjenlige i at oprette denne kategori af tilknytning og fremhævede, at der skulle være en reel nytte for komitéens formål for at det kunne komme på tale. Alternativt kunne forslagets målsætning måske nås ad anden vej. Der blev lagt vægt på, at referencegrupper skulle være fri for særinteresser. Sekretariatet fik mandat til, at formulere et konkret kommissorium for en referencegruppe til fremlæggelse for komitéen ved et senere møde. 12. Eventuelt Cecile Christensen gjorde opmærksom på konferencen om offentlige data i spil den 4. februar Punkter mærket B, D, E, O er til henholdsvis (B) Beslutning (D) Drøftelse (E) Efterretning (O) Orientering = 3

4 Genbrugelige komponenter i Digital Tinglysning OIO-Komiteen Januar 2010 C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y

5 Dagsorden 7 min: Komponenter i Digital Tinglysning (SSH) 5 min: Hvad betyder serviceorienteringen for Digital Tinglysning (HHJ) 13 min: Genbrugelige komponenter i Digital Tinglysning (HHJ) 15 min: Spørgsmål (Alle) C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y 2 Copyright

6 Komponenter i digital tinglysning 3 Fx ansatte i realkredit institutter Interne skærmbilleder Ekstern service snitflade Klient system Klient system Klient system Processer Hændelser Services Begrebsmodel Browser Bruger skærmbilleder Ekstern e-tl portal Fx almindelig borger eller mindre virksomhed Browser Intern e-tl portal e-tl motor e-tl akt Database Ansatte i Tinglysningen Eksternt system Eksternt system Eksternt system Fx CPR, CVR, KMS, SVUR C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y

7 E-TL er opbygget efter serviceorienterede principper Eksternt rettet serviceorientering Krav om enighed om service-grænseflader Involvering af tredjepart Test i multipartsmiljø Høringer og kommenteringer af eksterne parter Krav til eksterne parters organisering Kommunikation til eksterne parters kunder/interessenter Ligebehandling af såvel store som små Hvilken betydning vil løsningen have for konkurrencesituationen indenfor området Hændelser, så alle kan få information øjeblikkeligt Genbrug Hvordan har vi opbygget genbrugelige forretnings-services, som kan indgå som generelle komponenter i det offentliges infrastruktur 4 C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Copyright

8 Genbrugelige komponenter i e-tl Fuldmagtsbog Bilagsbank Generelt kontrolrammeværk for objektiv sagsbehandling Underskriftmappe 5 C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Copyright

9 Fuldmagtsbog Opbevaring af digitale fuldmagter Webservices til at tilføje en fuldmagt til at forespørge på om en fuldmagt eksisterer Kontrolrammeværk til at kontrollere indholdet i en fuldmagt overholder myndighedens krav Myndighed kan udstille egen kontrolservice, der bruges til at kontrollere indholdet af fuldmagter til myndighedens domæne Indskanning af papirfuldmagter og manuel behandling er på plads Den enkelte myndighed kan selv etablere skærmbilleder og services, der passer i dets kontekst 6 C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Copyright

10 Fuldmagter består af tre dele Kan udskiftes Født med: Ejendom, stelnummer Kan f.eks. udvides til CVR, pakkenummer Kan udskiftes Født med: Tinglysningsekspeditioner Kan f.eks. udvides til Hente pakke på posthuset Indberette regnskab 7 C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Copyright

11 Bilagsbanken Opbevaring af bilag der skal bruges i forbindelse med en sagsbehandling Webservices til Indlæggelse af bilag i bilagsbanken Hentning af bilag fra bilagsbank Sikkerhed er bestemt ud fra ikke-gætbar identifikator UUID = 550e8400-e29b-41d4-a Kun dem som ejeren af bilaget har fortalt om identifikatoren, kan finde bilaget Ikke søgbart Security through obscurity Der behøves altså ikke være fælles sikkerhed-arkitektur I dag PDF, XML Vi ønsker ikke dokumenter med virus-risici Klar i dag, alle kan bruge den Bruger Digital Signatur til at identificere den som lægger et bilag ind C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Copyright 8

12 Kontrolrammeværket til automatisering af objektiv sagsbehandling Begrebet objektiv sagsbehandling dækker over de kommunale opgaveområder, hvor kommunen ikke skal foretage et forvaltningsretsligt skøn. Boligstøtte, folkepension, økonomisk friplads, barseldagpenge og forskudsvist udbetalt børnebidrag Tinglysningen kan også karakteriseres som objektiv sagsbehandling Centralisering i Hobro Digitalisering af anmeldelser gennem services Automatisering af sagsbehandlingen gennem kontrolrammeværket 9 C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Copyright

13 Der ligger en færdig infrastruktur til objektiv sagsbehandling XML Modtagelse af digitale dokumenter med digital signatur Kontrol af om ansøgning opfylder de objektive kriterier (Motoren) Automatisk behandlet (Over 60 % af tinglysningerne) Manuel behandling (Hvis maskinen er i tvivl ) Kontrollerne kan implementeres senere, hvis man ikke ønsker både digitalisering og automatisering samtidigt Manuel behandling kan foretages overalt i Danmark Det kræver blot en browser Sammenhæng med sikkerhedsløsning (Typisk en AD-integration) Svar retur til anmelder og andre interessenter Abonnement løsning er klar Infrastrukturen er stabil, sikker og kan skalere Gennemtestet Afvisning Anmelder Modtag e-tl-dok Kontroller digital signatur Indledende kontroller, løbenr, tidsstempling Foretag prøvelse Registrer i e-tl akten Signer og Send information 10 C O N N E C T I N G B U S I N E S S Manuel prøvelse & T E C H N O L O G Y Abonnent Copyright

14 Eksempel: Folkepension indgår i kontrolrammeværket Definition af XML-anmeldelse af folkepension Webservices til anmeldelse, forespørgsel og modtagelse af svar Underskrive med digital signatur (evt. fuldmagt) Definition af kontroller til kontrol af folkepension-anmeldelsen Genbrug af tinglysningskontroller: KontrolCPR, KontrolCVR Vi har ca. 200 kontroller i e-tl Opbygning af skærmbilleder Eksterne hjemmesider Sagsbehandlings-skærmbilleder Andet Fysiske breve, hændelser Indenfor et ½ år er folkepensionen Digitaliseret Automatiseret 11 C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Copyright

15 Kan også brugs til semiobjektiv sagsbehandling Ansøgning om tilskud til boligforbedringer F.eks. automatisk godkendelse hvis: Underskrevet af en husejer og en håndværker Gælder nye vinduer Beløbet er under kr. (Parameter) Ellers udtages til manuel behandling 12 C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Copyright

16 Underskriftmappen Lægger et dokument til digital underskrift i borgers underskriftmappe Log på med digital signatur og du får vist hvilke dokumenter du skal underskrive Webservices Læg dokument i underskriftmappe Forespørg på egne dokumenter Påfør underskrift Send dokument til behandling Måske som en del af dokumentboks? 13 C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Copyright

17 Andre mulige genbrugelige komponenter Tidsstemplings-service En domstol tidsstempler som tredje part et dokument Hændelsesmodul Abonnerer på hændelser på mange forskellige objekter C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y 14 Copyright

18 Spørgsmål? C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y 15 Copyright

19 Anbefaling for en generel hændelsesbesked OIO Komitéen Torsdag den 21. januar 2010 Brian Nielsen, CDI-U

20 Disposition Baggrund, proces og høring Anvendelse Indstilling Spørgsmål Lidt mere om EDA

21 Baggrund Første høringsudkastudkast fra webservice pilotprojekt for Integration af Sager og Dokumenter (WSI-SD) 2008 Blev ikke godkendt af OIO-komitéen, der savnede en tydeliggørelse af relationer til internationale standarder på området. Ny process med inddragelse af relevante nationale og internationale erfaringer, med nyt udkast i 2009.

22 Proces Der er identificeret to WS-standard som omhandler hændelser og som begge har deres bud på et format - WS-Eventing og WS-Notification. Halvdags workshop lige før sommerferien gav vurderingen ingen af disse var entydige kandiater. Forventet anvendelsekontekst er vigtig. Generelle egenskaber for services på sags- og dokumentområde. Standard i December. Reference Arkitekturen for Sag & Dokument har stort fokus på anvendelser af hændelser til at skabe en løskoblet arkitektur som proces integration.

23 Høring I høring via høringsportalen sammen med de øvrige standarder for Sag & Dokument okt-nov. Halvdags workshop lige før sommerferien gav vurderingen ingen af disse var entydige kandiater. Forventet anvendelse kontekst er vigtig. Generelle egenskaber for services på sags- og dokumentområde. Standard i December. Reference Arkitekturen for Sag & Dokument har stort fokus på anvendelser af hændelser til at skabe en løskoblet arkitektur som proces integration.

24 20 svar uden kommentarer. 8 høringssvar Datatilsynet Region Hovedstaden Region Sjælland Digital Sundhed CSC SKAT KMD KL Høringssvar

25 Indstilling Det indstilles til OIO-komitéen at gøre den generelle hændelsesbesked til en anbefalet standard for det videre arbejde med generel hændelsesbaseret proces integration for Sag & Dokument. For øvrige områder og sektorer anbefales det, at de overvejer anvendelsen hvis det passer anvendelsesområdet. Således skal eksisterende hændelsesformater og integrationer IKKE ændres med mindre det vurderes at ville give yderligere værdi.

26 Spørgsmål? Anbefaling for en generel hændelsesbesked Brian Nielsen IT-Arkitekt Center for digitalisering (CDI) - Udvikling IT- og Telestyrelsen

27 Programming Without a Call Stack:Event-driven Architectures, Gregor Hohpe

28

29

30

31 edag3 Nem adgang til det offentlige på nettet Formålet med edag3 er at give borgerne en væsentligt mere effektiv og fleksibel service på internettet edag3 er d. 1. november 2010 Martin Ege Nielsen Fuldmægtig, projektleder edag3 - målsætning 2 IT- og Telestyrelsen, Center for digitalisering Oplæg for OIO-komité d. 21. januar 2010

32 edag3 - målsætningerne 1. Alle borgerrettede selvbetjeningsløsninger med national udbredelse, hvor der er behov for sikker identifikation, skal alene anvende NemLog-in med Digital Signatur. 2. Alle borgerrettede selvbetjeningsløsninger med national udbredelse skal integreres visuelt i borgerportalen. 3. Alle myndigheder kan kontaktes og svare via dokumentboksen, og alle myndigheder skal afsende alle relevante masseforsendelser via dokumentboksen til tilsluttede borgere og virksomheder.

33 Hvilke løsninger omfattet? Borgerrettet: Nationalt udbredt: Anvendes af borgere Statslig eller mindst 20 kommuner Selvbetjening: Løsningen svarer indholdsmæssigt til en blanket, hvorigennem der sker udveksling af en eller anden form for personhenførbare oplysninger mellem borger og det offentlige Borgere kan indberette oplysninger til, ansøge, eller bestille noget hos det offentlige Borgere får adgang til egne data, f.eks. persondata eller matrikelspecifikke data og lignende

34 edag3 målsætning 1 Alle borgerrettede selvbetjeningsløsninger med national udbredelse, hvor der er behov for sikker identifikation, skal alene anvende NemLog-in med Digital Signatur.

35 edag3 målsætning 1 Udfasning af pinkodeløsninger Løsninger på Nem Log-in (før ny signatur - Nem ID idriftsættes => fordel) Driften håndteres af det fælles projekt SSO føderation => nemmere for borgeren Samme indgang som bankerne

36 edag3 målsætning 2 Alle borgerrettede selvbetjeningsløsninger med national udbredelse skal integreres visuelt i borgerportalen.

37 edag3 målsætning 2 iframe: kræver direkte URL til løsning OIM og OIM CSS: Fælles krav, standarder og stylesheet Mere ensartet og sammenhængende oplevelse Større tryghed hos bruger øge anvendelse Integration af samme løsning i flere portaler

38 edag3 målsætning 3 Alle myndigheder kan kontaktes og svare via dokumentboksen, og alle myndigheder skal afsende alle relevante masseforsendelser via dokumentboksen til tilsluttede borgere og virksomheder.

39 edag3 målsætning 3 3a Kontaktbarhed: Registrere sikker e-postadresse Svare: svar går til borgers dokumentboks 3b Masseforsendelse: Computergenereret En eller anden grad af personalisering af indholdet

40 edag3 målsætning 3 Borger skriver fra sin dokumentboks Myndighed svarer til borgers dokumentboks Dokumentboks sørger for sikker kanal Myndighed bestemmer selv én eller flere adresser Mulighed for at medsende metadata til intern kanalisering

41 Mere information edag3: Martin Ege Nielsen Fuldmægtig, projektleder edag3 - målsætning 2 IT- og Telestyrelsen, Center for digitalisering

42 edag3-kampagnen Markedsføringskampagne for digital forvaltning anno 2010

43 Kan I huske Søren og Lars?

44 Det er godt nok smart Det er nemt at kontakte det offentlige på nettet

45 Kampagne i forlængelse af edag3 I forlængelse af edag3 afholdes en fællesoffentlig informationskampagne. Kampagnen afvikles ultimo 2010, 1. nov. Baggrunden for kampagnen er, at anvendelsesgraden og kendskabet til de offentlige digitale selvbetjeningsløsninger er for lavt. Samtidig henvender for mange borgere sig personligt eller telefonisk. Undersøgelser viser, at personlig henvendelse er 50 gange dyrere end en digital transaktion. Undersøgelser viser endvidere, at borgerne er mere end parate til at kommunikere digitalt. Fx har 83 % af alle danske familier adgang til internet hjemmefra og ca. 3 mio. danskere bruger i dag netbank.

46 Formål med kampagnen? Øge anvendelsen af de konkrete løsninger. Øge kendskabet til løsningerne. Brande det offentlige som en moderne, digital og servicebevidst koncern. Positiv påvirkning af holdninger ved at fremhæve specifikke services på borger.dk.

47 Fællesoffentlig kampagne Relevante myndigheder går sammen og puljer kommunikationsmidler - og sikrer mest mulig effekt og en bredere forankring. For langt de fleste partnere vil det ikke være muligt at producere og indrykke tv-spots med tilstrækkelig antal visninger, hvis de selv skulle indrykke en kampagne. Det er erfaringerne fra Betragtelige økonomiske fordele ved at bruge samme kreative koncept og købe stort ind i forhold til f.eks. indrykning i medierne.

48 Status Seks myndigheder har fået tilsendt kontrakter: 1. ATP (1 mio. = 1 løsning) 2. Økonomistyrelsen (1. mio. = løsning) 3. KL (2 mio. = 2 løsninger) 4. Styrelsen for Bibliotek og Medier (1. mio. = 1 løsning) 5. borger.dk (1 mio. = 1 løsning) 6. SKAT (1 mio. = 1 løsning) Afventer svar fra yderligere to myndigheder; DanID og Elsparefonden I forvejen medfinansierer STS kampagnen med 5 millioner

49 Potentiel fremadrettet indsats På baggrund af det fællesoffentlige e2012-program har IT- og Telestyrelsen fået til opgave at afdække, hvorvidt der er behov for at lave en fremadrettet koordineret markedsføringsindsats af digital kommunikation over for borgerne frem mod Det skal ske i form af en analyse, som skal kortlægge, hvorvidt etableringen af en fællesoffentlig informationsindsats kan drage en række fordele, der ikke umiddelbart vil kunne opnås uden et samarbejde på tværs af flere forskellige myndigheder. IT- og Telestyrelsen afholder den 28. januar dialogmøde med relevante myndigheder om holdningen til en fælles fremadrettet informationsindsats.

50 Skal I være med? Kontakt sekretariatet i ITST: Projektleder Rikke Akselbo Holm: eller kampagne og konferencemedarbejder Karina Velling Olesen:

51 Spørgsmål?

52 Cloud computing OIO-komitéen 21. januar 2010 Camilla Grynnerup Fisker, ITST

53 Initiativer indtil videre Samarbejde med KL Diskussionspapir sommer 2009 Aktiv dialog med interessenter Tematiseret dialog på digitaliser.dk Konference 13. januar 2010

54 Cloud computing er It ressourcer leveret som en service, som leveres og betales efter behov og forbrug, tilgås via internettet, leveres fra en platform af fælles computer ressourcer, let kan skaleres op og ned efter behov.

55 Cloud computing - i det offentlige Afholdt 13. januar deltagere Offentlige it-chefer og it-medarbejdere, beslutningstagere samt cloud leverandører Program: Formiddag: Visioner og det store billede Eftermiddag: Konkrete cases og hvordan gør jeg

56 Program Velkommen - Marie Munk, ITST Cloud Computing - The Big Picture - Professor Michael R. Nelson, Georgetown University. Scenen er sat - Fem spørgsmål til cloud computing - Michael Hald, KL. Den fulde cloud-løsning - Magnus Andersen, PodcastMachine. Sikkerhed: Mere af det samme klarer ikke opgaven- Jens Roed Andersen, Arla Foods og Jakob Illeborg Pagter, Alexandra Instituttet. Erfaringer fra virkeligheden i skyen - Simon Kaastrup-Olsen, Københavns Kommune, og Kasper Pedersen, Process 2 ebusiness Er det sikkert at bygge sikkerhedsløsninger i skyen? - Søren Maigaard, Inspekt. Hvordan gør du? - Migration til skyen - Martin Høegh Mortensen, ITST og Heinrich Clausen, Hothouse Cph Hvordan får vi tal på potentialet i cloud computing? - Bjarne Kohl, partner, Implement Consulting Group Cloud computing - hvilke tanker gør man sig i andre lande?- Martin Bellamy, Office of the Government CIO & SIRO. Hvor modent er cloud computing og hvor kan vi starte? - Søren Peter Nielsen, ITST, Camilla G. Fisker, ITST og Michael Hald, KL

57 Budskaber Cloud computing er fremtiden, men er stadig i de første stadier Udviklingen kan gå mange veje Det er den vej det går -> vi skal have styr på sikkerheden Der skal nye sikkerhedsmodeller til Det var ikke så svært som forventet Økonomisk fordelagtigt Start i det små og skab erfaringer

58 Omtale Højhastighedskommitéen: Danmark som cloud nation Harddisken på P1 i uge 2 og 3 Computerworld: Kommuner kan score kassen ved at skifte til Google Version2: Det offentlige skal satse massivt på cloud computing Børsen: Skyen skal trækkes i gang af det offentlige

Der er penge i service Elektronisk tinglysning

Der er penge i service Elektronisk tinglysning Der er penge i service Elektronisk tinglysning IT Arkitekturkonferencen 2008 Forfatter og projektchef Henrik Hvid Jensen, Devoteam Consulting, henrik.hvid@devoteam.dk Blogs og kommentarer på www.soanetwork.dk

Læs mere

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Dagsorden 1. Visionen set centralt fra - Regeringens globaliseringsstrategi, e2012 - edage, herunder

Læs mere

Tinglysningens it-arkitektur

Tinglysningens it-arkitektur Tinglysningens it-arkitektur Kortdage 2006, Herning Messecenter, tirsdag 7. november 2006 Forfatter og Seniorkonsulent, Henrik Hvid Jensen, Devoteam Consulting, henrik.hvid@devoteam.dk C O N N E C T I

Læs mere

Elektronisk tinglysning

Elektronisk tinglysning Elektronisk tinglysning Arkitekturkonferencen Forfatter og Seniorkonsulent, Henrik Hvid Jensen, Devoteam Consulting, henrik.hvid@devoteam.dk C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Dagsorden

Læs mere

Elektronisk tinglysning i Danmark

Elektronisk tinglysning i Danmark Elektronisk tinglysning i Danmark DaVinci seminar, Hennie Onstad Kunstsenter, torsdag 9. november 2006 Forfatter og Seniorkonsulent, Henrik Hvid Jensen, Devoteam Consulting, henrik.hvid@devoteam.dk C O

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

Offentligt-privat it-samarbejde. - en forudsætning for dyb digitalisering. Hans Jayatissa Løsningsdirektør

Offentligt-privat it-samarbejde. - en forudsætning for dyb digitalisering. Hans Jayatissa Løsningsdirektør Offentligt-privat it-samarbejde - en forudsætning for dyb digitalisering Hans Jayatissa Løsningsdirektør CSC i Norden 3.700 medarbejdere Omsætning $ 900M (FY09) Consulting, System Integration & IT Outsourcing

Læs mere

lfljâçãáí Éå=Ó=oÉÑÉê~í=

lfljâçãáí Éå=Ó=oÉÑÉê~í= lfljâçãáí Éå=Ó=oÉÑÉê~í= Referat, OIO-komitéens møde den 23. april 2010 = oéñéê~íi= lfljhçãáí Éåë=NOK=ã ÇÉ= ÇK=OPK=~éêáä=OMNM= Mødet afholdtes d.23. april fra kl. 13 til 15:30 i Direktionens mødelokale,

Læs mere

Guide til kravspecifikation

Guide til kravspecifikation Side 1 af 10 10. november 2008 Guide til kravspecifikation Version 1.0. Denne guide indeholder en række råd til brug i kravspecifikationer for IT systemer, der skal anvende NemLog-in løsningen. Hensigten

Læs mere

Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0

Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0 Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0 Om Netmester Netmester A/S 10 års erfaring med web-udvikling Vinder af Bedst til Nettet 2006 og nomineret i 2007

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Dagsorden. OIO-Komitéens 11. møde d. 21. januar, 2010

Dagsorden. OIO-Komitéens 11. møde d. 21. januar, 2010 OIO-komitéen Dagsorden Dagsorden, OIO-komitéens møde den 21. januar, 2010 Dagsorden OIO-Komitéens 11. møde d. 21. januar, 2010 Mødet afholdes d. 21. januar, 2010 fra kl. 13 i Direktionens mødelokale, 4

Læs mere

Den nye fælles offentlige kravspecifikation. v/ projektleder Anna Schou Johansen

Den nye fælles offentlige kravspecifikation. v/ projektleder Anna Schou Johansen Den nye fælles offentlige kravspecifikation v/ projektleder Anna Schou Johansen Mål og visioner for kravspecifikationen Øget intern og ekstern sammenhæng Effektivisere indkøb og systemopbygning Optimering/effektivisering

Læs mere

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense CPR Broker version 2.0 Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense Steen Deth, Chefarkitekt sde@gentofte.dk CPR data hvor svært (og interessant) kan det være? Kommune Borgerservice

Læs mere

Serviceorienteret sikkerhed i teori og praksis Case: Elektronisk Tinglysning

Serviceorienteret sikkerhed i teori og praksis Case: Elektronisk Tinglysning Serviceorienteret sikkerhed i teori og praksis Case: Elektronisk Tinglysning Forfatter og Projektchef, Henrik Hvid Jensen, Devoteam Consulting, henrik.hvid@devoteam.dk, Blogs, nyhedsbrev og konferencetilbud

Læs mere

7. Forslag om optagelse af standarden OVF i OIO Kataloget (B)

7. Forslag om optagelse af standarden OVF i OIO Kataloget (B) Et emne, som allerede har affødt en del debat, er den obligatoriske brug af elektronisk kommuni kation, som blandt andet sidestiller en e mailhenvendelse med en henvendelse modtaget med pa pirpost, hvilket

Læs mere

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010 Informationsmøde om NemRefusion Torsdag den 15. april 2010 Velkomst Dagsorden Baggrunden for NemRefusion Præsentation af NemRefusion Informationskampagnen Spørgsmål Baggrunden for NemRefusion Mie Skovbæk

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 AGENDA Væsentligste observationer og konklusioner Relevans for kommuner STRATEGI OG ARKITEKTUR Analysen giver et bud

Læs mere

Den digitale tingbog er på vej

Den digitale tingbog er på vej Den digitale tingbog er på vej Tinglysningsmotor, digital signatur og internettet. Arbejdet med udformningen af den nye digitale tingbog er i fuld gang i Domstolsstyrelsen. Af chefkonsulent Anja Olsen,

Læs mere

De fællesoffentlige komponenter: Federativa identitetslösningar, Erfarenheter från Danmark

De fællesoffentlige komponenter: Federativa identitetslösningar, Erfarenheter från Danmark De fællesoffentlige komponenter: Federativa identitetslösningar, Erfarenheter från Danmark Digital post, NemSMS & Fjernprint samt strategien for udvikling af mobile løsninger for Digital post og Min side

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Den enkle vej til Virk.dk Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Lad os gøre arbejdet Digital selvbetjening og indberetning på Virk.dk forenkler arbejdsgangene og giver

Læs mere

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fra vision til virkelighed www.traen.dk Dem du skal høre på Mary Larsen Kommunikationschef Fredericia Kommune Michael Ibsen Manager Traen Lab Århus Gothersgade

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen Netværksmøde v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen 27. Marts 2015 DAGENS PROGRAM 10:00-10:45 Velkomst og præsentation 11:00-11:15 Pause 11:00-12:30 Workshops 12:30-13:15 Frokost 13:15-14:15

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB)

VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB) VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB) Udgangspunkt for Min Digitale Byggesag Pilotprojektet DOB med 6 pilotkommuner, staten og KL Politisk pres i forhold til hurtig, billig og ensartet

Læs mere

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik Agenda 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik 3) Selvbetjeningsløsninger hvor går de hen? 4) Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overblik

Læs mere

UDKAST v.2. Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring)

UDKAST v.2. Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring) Sektorstandardiseringsudvalget for ehandel Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring) UDKAST v.2. Høring over vision, pejlemærker og forretningskrav til ehandel mellem den offentlige

Læs mere

Referat 9. møde i OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet den 21. september 2010

Referat 9. møde i OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet den 21. september 2010 Referat af 9. møde i OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet 21.09.2010 Referat 9. møde i OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet den 21. september 2010 Mødested:, Holsteinsgade 63, 2100 Kbh. Ø, kl.

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Teknologi vurderingsmodel

Teknologi vurderingsmodel Teknologi vurderingsmodel Version 1.1 Dato 14. januar 2010 Status Færdigvurderet Produkt Borger.dk/Min side Udarbejdet af Kurt Hansen Indhold 1. Forside Dette faneblad 2. Vurderingsguide Kort vejledning

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Emner Rammerne for PDE (Projekt Digitalisering Erhverv) Formål. Hvad er

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Integration for forretningen - værdien af fælles retningslinjer for portalintegration

Integration for forretningen - værdien af fælles retningslinjer for portalintegration 1. april 2009 Integration for forretningen - værdien af fælles retningslinjer for portalintegration Kristian Hjort-Madsen Den Digitale Taskforce Integration for forretningen Integration skaber bedre digital

Læs mere

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013 Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen Januar 2013 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW)

SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW) SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW) - en security domain gateway Version 1.2 1/8 Indledning Region Syddanmark er udvalgt som pilotregion for projektet Det Fælles Medicingrundlag, og i den forbindelse arbejdes

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Sådan fungerer Danmarks Miljøportal. en pixibog om infrastrukturen bag Danmarks Miljøportal

Sådan fungerer Danmarks Miljøportal. en pixibog om infrastrukturen bag Danmarks Miljøportal Sådan fungerer Danmarks Miljøportal en pixibog om infrastrukturen bag Danmarks Miljøportal Kort om Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal giver adgang til mange forskellige fællesoffentlige data om

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

Byg og Miljø: En webbaseret selvbetjeningsløsning til borgere og virksomheder vedr. ansøgninger om bygge- og miljøtilladelser

Byg og Miljø: En webbaseret selvbetjeningsløsning til borgere og virksomheder vedr. ansøgninger om bygge- og miljøtilladelser Byg og Miljø: En webbaseret selvbetjeningsløsning til borgere og virksomheder vedr. ansøgninger om bygge- og miljøtilladelser Baggrund for projektet I 2011 fik KOMBIT i opdrag fra KL at etablere et ansøgningssystem

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Referat af bestyrelsesmøde nr.17 Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Deltagere: Harald E Mikkelsen, Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann Wiencke, Mai Louise

Læs mere

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning.

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning. Tinglysningsretten Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning. I forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning den 2.

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Hvad er cloud computing?

Hvad er cloud computing? Hvad er cloud computing? Carsten Jørgensen cjo@devoteam.dk Devoteam Consulting COPYRIGHT 11/05/2010 Architecture & Information Simplificering af it og effektiv it til forretningen Business Intelligence

Læs mere

e-boks præsentation - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS

e-boks præsentation - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS 1 e-boks præsentation - januar 2014 2 Agenda e-boks kort fortalt Værdi for afsendere og slutbrugere Løsninger fra e-boks 3 e-boks kort fortalt 4 Ideen bag e-boks Fra omkostningstunge fysiske breve til

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

OI OXML som obligatorisk, åben standard. - uddybende vejledning. 1 Om dette dokument. 2 Baggrund. 2.1 Datastandardisering

OI OXML som obligatorisk, åben standard. - uddybende vejledning. 1 Om dette dokument. 2 Baggrund. 2.1 Datastandardisering OI OXML som obligatorisk, åben standard - uddybende vejledning 1 Om dette dokument Dette dokument beskriver anbefalet praksis for at anvende OIOXML som åben, obligatorisk standard. IT- og Telestyrelsen

Læs mere

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion Indhold 1. Indledning... 1 Rapportens indhold... 1 2. Kontekst for ansøgning om lån til ejendomsskat... 3 Livssituationer... 3

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

End-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen

End-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen End-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen Side 1 af 6 15. januar 2013 TG Dette notat beskriver en række end-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen. Formålet er at illustrere sammenhænge og forløb på

Læs mere

Referat. UngSlagelses bestyrelse

Referat. UngSlagelses bestyrelse Referat UngSlagelses bestyrelse Mødedato 15. december 2014 kl. 19.00-21.00 Mødelokale UngSlagelse, Willemoesvej 2b, Slagelse, 1. sal, personaleloungen. Fraværende Anne Knudsen, Hanne B. Mejlstrøm, Daniel

Læs mere

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer Sager på tværs MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer 2 Sager på tværs Vil I gerne gøre det nemmere at sende dokumenter på tværs af jeres kommune? Så er MOX noget for jer! En kommune

Læs mere

Møde i følgegruppen for den fælleskommunale Serviceplatform

Møde i følgegruppen for den fælleskommunale Serviceplatform REFERAT Møde i følgegruppen for den fælleskommunale Serviceplatform Møde i den kommunale følgegruppe for den fælleskommunale Serviceplatform, 3. april 2014 Deltagere: Brian Andersen, Roskilde Henrik Flindt,

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

ITA - Manifest for Visioner for digitalisering

ITA - Manifest for Visioner for digitalisering ITA - Manifest for Visioner for digitalisering Manifest Et manifest er en tekst som danner grundlaget for en ideologi eller en anden slags bevægelse, ved at gøre rede for principperne og intentionerne

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst. Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.dk Det er nemmere, end du tror Her kan du læse, hvordan du kommer

Læs mere

Digital strategi, indsatsområde 1, delprojekt 1, Generiske sagsbehandlingsbegreber

Digital strategi, indsatsområde 1, delprojekt 1, Generiske sagsbehandlingsbegreber HØRINGSDOKUMENT Fra: Til: Resumé: David Rosendahl Høringsparter Arbejdsgruppen har identificeret de overordnede og tværgående begreber i sagsbehandlingsprocessen og struktureret og defineret disse generiske

Læs mere

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE HVAD ER DIGITAL POST? Digital Post er en fællesoffentlig postkasse, som alle offentlige myndigheder kan sende digital post til Med edag3 (1. november 2010)

Læs mere

Servicedeklaration For Borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen

Servicedeklaration For Borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen Servicedeklaration For Borger.dk Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen 1. Indhold 2. Formål 2 Vedligehold og distribution af servicedeklaration 3. Kort beskrivelse af service af Borger.dk 2 2 4. Servicetidsrum

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Projektleder : Jacob-Steen Madsen (jsm), Syddansk Universitet (SDU)

Projektleder : Jacob-Steen Madsen (jsm), Syddansk Universitet (SDU) Foranalyse Projekt: PDM-kerne Projektleder : Jacob-Steen Madsen (jsm), Syddansk Universitet (SDU) Projektdeltagere: 1. Indledning og baggrund Mogens Sandfær (MS), Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Jørgen

Læs mere

Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk

Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk UDVIKLING OG KOMMUNIKATION Dato: 28. august 2015 Tlf. dir.: 2069 1290 E-mail: akle@balk.dk Kontakt: Anne Sophie Kleding Sagsid: 85.11.00-P20-9-15 Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur,

Læs mere

Notat. Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan og ad hvilke kanaler der kommunikeres med de respektive målgrupper.

Notat. Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan og ad hvilke kanaler der kommunikeres med de respektive målgrupper. Notat 30. maj 2013 TWM Bilag 1: Kommunikationsstrategi for Digital Post 2013-2015 1. Formål For at sikre implementeringen og anvendelsen af Digital Post er det en forudsætning, at myndighederne i samarbejde

Læs mere

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets it-arkitekt.

Læs mere

derved får adgang til en række yderligere funktionalitet og services, ligesom de vil kunne se egne data.

derved får adgang til en række yderligere funktionalitet og services, ligesom de vil kunne se egne data. Referat Møde i OIO-udvalget for e-handel Tilstede: Afbud: Søren Lauritsen, Århus kommune Flemming Møller, Progrator/gatetrade Thomas Mærsk Pedersen, Progrator/gatetrade Troels Mogensen, Medicoindustrien

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

lfljâçãáí Éå=Ó=a~ÖëçêÇÉå=

lfljâçãáí Éå=Ó=a~ÖëçêÇÉå= lfljâçãáí Éå=Ó=a~ÖëçêÇÉå= Dagsorden, OIO-komitéens møde den 23. april 2010 = a~öëçêçéå= lfljhçãáí Éåë=NOK=ã ÇÉ= ÇK=OPK=~éêáä=OMNM= Mødet afholdes d. 23. april 2010 fra kl. 23. april 2010 i Direktionens

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

Projektgruppen består af Else Eisenhardt (Borgerservice) og Jan Engrob (Kommunikation)

Projektgruppen består af Else Eisenhardt (Borgerservice) og Jan Engrob (Kommunikation) Vedrørende: Projektbeskrivelse - Optimering af samspillet mellem borger.dk og randers.dk Sagsnavn: Optimering af borger.dk herunder artikelimport og lokalt indhold Sagsnummer: 00.13.06-P20-1-13 Skrevet

Læs mere

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE Digital Post og Fjernprint 2015-03-11 Dagsorden 1. Velkomst 2. Nuværende OIO-rest 3. Udfordringer 4. Afrunding Nuværende OIO-REST løsning Digital post De nuværende Digital Post

Læs mere

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger Temamøde: Obligatorisk digital selvbetjening for borgere og for erhvervslivet Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger v/ adm. direktør i By- og Kulturforvaltningen,

Læs mere

Procesoptimering mellem konkurrerende virksomheder i finanssektoren. CFIR og InfinIT seminar 23. oktober 2014 - Jesper Grona

Procesoptimering mellem konkurrerende virksomheder i finanssektoren. CFIR og InfinIT seminar 23. oktober 2014 - Jesper Grona Procesoptimering mellem konkurrerende virksomheder i finanssektoren CFIR og InfinIT seminar 23. oktober 2014 - Jesper Grona Mine emner Finanssektoren Konkurrenter og samarbejdspartnere Udviklingen e-nettet

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

e-boks mobilløsninger, tovejskommunikation og øvrige produktnyheder

e-boks mobilløsninger, tovejskommunikation og øvrige produktnyheder 1 e-boks mobilløsninger, tovejskommunikation og øvrige produktnyheder Erik Abildgaard Knudsen Product And Development Director E-mail: eak@e-boks.dk Mobil: 29487722 Hovedsponsor for Caroline Wozniacki

Læs mere

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 Samarbejde og rollefordeling Organisering Kommunikation & information Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser (1) Tydeliggørelse

Læs mere

Erfaringsopsamling 2014 - opsummering

Erfaringsopsamling 2014 - opsummering Erfaringsopsamling 2014 - opsummering Workshop, 24. februar 2014 24. marts 2014 1 PROGRAM 13:00 13:10 Velkomst, formål med og rammer for workshoppen (v/ Morten Meyerhoff Nielsen) 13:10 13:30 Vejledningens

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere