lfljâçãáí Éå=Ó=oÉÑÉê~í=

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "lfljâçãáí Éå=Ó=oÉÑÉê~í="

Transkript

1 lfljâçãáí Éå=Ó=oÉÑÉê~í= Referat, OIO-komitéens møde den 21. januar, 2010 = oéñéê~íi= lfljhçãáí Éåë=NNK=ã ÇÉ= ÇK=ONK=à~åì~êI=OMNM= Mødet afholdtes d. 21. januar, 2010 fra kl. 13:00 15:30 i Direktionens mødelokale, 4 sal, IT- og Telestyrelsen, Holsteinsgade 63. Til stede: Cecile Christensen, ITST, formand Søren Peter Nielsen, ITST, fast medlem Peter Falkenberg, KL Benjamin Ronmey Rasmussen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Mette Jørgensen, Økonomistyrelsen Anders Bo Nielsen, Rigsarkivet Frank Carvalho, SKAT Flemming Nissen, KMS Willy Kofoed, Undervisningsministeriet Franci Johansen, FødevareErhverv Helge Frederiksen, Beskæftigelsesministeriets IT Henrik Hvid, Devoteam Søren Sørup Hansen, Tinglysningsretten Michael Bang Kjeldgaard, ITST Karina Velling Olesen, ITST Camilla Grynnerup Fisker, ITST Martin Ege Nielsen, ITST Brian Nielsen, ITST Per de Place Bjørn, ITST, referat = a~öëçêçéå= = 1. Velkomst 2. Godkendelse af dagsorden og referat (B) Referatet godkendt uden kommentarer; dagsordenen med ændret rækkefølge godkendt. 3. Meddelelser Kontorerne KIP og KAP i It- og telestyrelsen er blevet sammenlagt til Center For Digitalisering (CDI). Cecile Christensen er én af de to kontorchefer i centeret. Den anden kontorchefstilling er opslået. Cecile Christensen er herefter formand for OIO-komitéen, den anden CDI-kontorchef bliver næstformand. Der ud over bliver CDIs chefarkitekt (Søren Peter Nielsen) fast medlem af komitéen. OIO-komitéen for it-arkitektur og standardisering koordinerer offentlige initiativer inden for standardisering og it-arkitektur, og består af repræsentanter fra ministerier, kommuner og regioner. Digitalisér.dk/group/11917

2 OIO-komitéen : Referat Standardisering af referencearkitekturer (D) Michael Bang Kjeldgaard, ITST, fremlagde sekretariatets forslag om at iværksætte en evalueringsprocedure, hvorigennem komitéen kan bidrage til kvalitetssikring af referencearkitekturer. Komitéen er generelt interesseret i, at det offentlige udvikler referencearkitekturer, men mener ikke at der er behov for at komitéen forholder sig formelt til dem. Blandt andet fordi de referencearkitekturer som kan tænkes at bliver udviklet efter de første to sag og dokument samt geodata vil have mindre tværgående karakter, og således bedre kan evalueres i deres respektive domæner. Der var interesser for de foreslåede best practice-anbefalinger - det blev foreslået at skabe diskussion om dem på Digitalisér.dk 5. e-tinglysning orientering om ibrugtagning (O) Søren Sørup Hansen, Retspræsident, Tinglysningsretten i Hobro, og Henrik Hvid, Devoteam, orienterede om arkitekturen i e-tinglysningen samt kommenterede de vanskeligheder systemet har haft i forbindelse med ibrugtagning. Præsentationen er vedlagt. Systemet har teknisk set været en succes, men den lidt for hurtige ibrugtagning uden overgangsordning har resulteret i en sagspukkel for de sager, som ikke kan afgøres automatisk. Systemet håndterer i øjeblikket 70 % af alle sager automatisk denne fraktion forventes at stige, når flere sager indrapporteres korrekt. E-tinglysningen omfatter en række komponenter, som kan genbruges i andre it-systemer: Fuldmagtsbog, Bilagsbank, Underskriftmappe samt et Generelt kontrolrammeværk for objektiv sagsbehandling E-tinglysningens snitflader forventes formuleret som OIOXML i løbet af Generel hændelsesbesked (B) Brian Nielsen, ITST, orienterede præsentationen er vedlagt. Indstillingen godkendtes uden kommentarer 7. Begrebsmodel for brugerstyring (B) Søren Peter Nielsen, ITST, orienterede. Indstillingen godkendtes uden kommentarer 8. edag 3 - krav til myndigheder (O) Martin Ege Nielsen, ITST, orienterede om målene i edag3 præsentationen er vedlagt. Komitéen diskuterede blandt andet hvilke incitamenter, borgerne kunne have i forhold til, at anvende dokumentboks 9. edag 3 - kampagnen (O) Karina Velling Olesen orienterede om edag3-kampagnen præsentationen er vedlagt. Der er stadig mulighed for, at flere myndigheder kan deltage. 10. Konference om Cloud computing i Danmark (O) Camilla Grynnerup Fisker orienterede præsentationen er vedlagt. 2

3 OIO-komitéen : Referat Konferencen indeholdt både overordnede temaer og præsentationer af konkrete Cloud Computing projekter. Komitéen diskuterede fremtiden for Cloud computing og lagde vægt på, at der stadig er uafklarede spørgsmål, især i forhold til sikkerhed. Det blev bemærket, at de projekter som indtil videre er under udvikling, ikke har tungtvejende sikkerhedsproblematikker. ITST er dog i gang med, at udvikle pilot-projekter som skal afprøve forskellige måder at øge sikkerheden i cloud-løsninger. 11. Referencegrupper til OIO-komitéen (D) Per de Place Bjørn, ITST, fremlagde sekretariatets forslag om at tilknytte referencegrupper til OIO-komitéen. Komitéen diskuterede det formålstjenlige i at oprette denne kategori af tilknytning og fremhævede, at der skulle være en reel nytte for komitéens formål for at det kunne komme på tale. Alternativt kunne forslagets målsætning måske nås ad anden vej. Der blev lagt vægt på, at referencegrupper skulle være fri for særinteresser. Sekretariatet fik mandat til, at formulere et konkret kommissorium for en referencegruppe til fremlæggelse for komitéen ved et senere møde. 12. Eventuelt Cecile Christensen gjorde opmærksom på konferencen om offentlige data i spil den 4. februar Punkter mærket B, D, E, O er til henholdsvis (B) Beslutning (D) Drøftelse (E) Efterretning (O) Orientering = 3

4 Genbrugelige komponenter i Digital Tinglysning OIO-Komiteen Januar 2010 C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y

5 Dagsorden 7 min: Komponenter i Digital Tinglysning (SSH) 5 min: Hvad betyder serviceorienteringen for Digital Tinglysning (HHJ) 13 min: Genbrugelige komponenter i Digital Tinglysning (HHJ) 15 min: Spørgsmål (Alle) C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y 2 Copyright

6 Komponenter i digital tinglysning 3 Fx ansatte i realkredit institutter Interne skærmbilleder Ekstern service snitflade Klient system Klient system Klient system Processer Hændelser Services Begrebsmodel Browser Bruger skærmbilleder Ekstern e-tl portal Fx almindelig borger eller mindre virksomhed Browser Intern e-tl portal e-tl motor e-tl akt Database Ansatte i Tinglysningen Eksternt system Eksternt system Eksternt system Fx CPR, CVR, KMS, SVUR C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y

7 E-TL er opbygget efter serviceorienterede principper Eksternt rettet serviceorientering Krav om enighed om service-grænseflader Involvering af tredjepart Test i multipartsmiljø Høringer og kommenteringer af eksterne parter Krav til eksterne parters organisering Kommunikation til eksterne parters kunder/interessenter Ligebehandling af såvel store som små Hvilken betydning vil løsningen have for konkurrencesituationen indenfor området Hændelser, så alle kan få information øjeblikkeligt Genbrug Hvordan har vi opbygget genbrugelige forretnings-services, som kan indgå som generelle komponenter i det offentliges infrastruktur 4 C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Copyright

8 Genbrugelige komponenter i e-tl Fuldmagtsbog Bilagsbank Generelt kontrolrammeværk for objektiv sagsbehandling Underskriftmappe 5 C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Copyright

9 Fuldmagtsbog Opbevaring af digitale fuldmagter Webservices til at tilføje en fuldmagt til at forespørge på om en fuldmagt eksisterer Kontrolrammeværk til at kontrollere indholdet i en fuldmagt overholder myndighedens krav Myndighed kan udstille egen kontrolservice, der bruges til at kontrollere indholdet af fuldmagter til myndighedens domæne Indskanning af papirfuldmagter og manuel behandling er på plads Den enkelte myndighed kan selv etablere skærmbilleder og services, der passer i dets kontekst 6 C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Copyright

10 Fuldmagter består af tre dele Kan udskiftes Født med: Ejendom, stelnummer Kan f.eks. udvides til CVR, pakkenummer Kan udskiftes Født med: Tinglysningsekspeditioner Kan f.eks. udvides til Hente pakke på posthuset Indberette regnskab 7 C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Copyright

11 Bilagsbanken Opbevaring af bilag der skal bruges i forbindelse med en sagsbehandling Webservices til Indlæggelse af bilag i bilagsbanken Hentning af bilag fra bilagsbank Sikkerhed er bestemt ud fra ikke-gætbar identifikator UUID = 550e8400-e29b-41d4-a Kun dem som ejeren af bilaget har fortalt om identifikatoren, kan finde bilaget Ikke søgbart Security through obscurity Der behøves altså ikke være fælles sikkerhed-arkitektur I dag PDF, XML Vi ønsker ikke dokumenter med virus-risici Klar i dag, alle kan bruge den Bruger Digital Signatur til at identificere den som lægger et bilag ind C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Copyright 8

12 Kontrolrammeværket til automatisering af objektiv sagsbehandling Begrebet objektiv sagsbehandling dækker over de kommunale opgaveområder, hvor kommunen ikke skal foretage et forvaltningsretsligt skøn. Boligstøtte, folkepension, økonomisk friplads, barseldagpenge og forskudsvist udbetalt børnebidrag Tinglysningen kan også karakteriseres som objektiv sagsbehandling Centralisering i Hobro Digitalisering af anmeldelser gennem services Automatisering af sagsbehandlingen gennem kontrolrammeværket 9 C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Copyright

13 Der ligger en færdig infrastruktur til objektiv sagsbehandling XML Modtagelse af digitale dokumenter med digital signatur Kontrol af om ansøgning opfylder de objektive kriterier (Motoren) Automatisk behandlet (Over 60 % af tinglysningerne) Manuel behandling (Hvis maskinen er i tvivl ) Kontrollerne kan implementeres senere, hvis man ikke ønsker både digitalisering og automatisering samtidigt Manuel behandling kan foretages overalt i Danmark Det kræver blot en browser Sammenhæng med sikkerhedsløsning (Typisk en AD-integration) Svar retur til anmelder og andre interessenter Abonnement løsning er klar Infrastrukturen er stabil, sikker og kan skalere Gennemtestet Afvisning Anmelder Modtag e-tl-dok Kontroller digital signatur Indledende kontroller, løbenr, tidsstempling Foretag prøvelse Registrer i e-tl akten Signer og Send information 10 C O N N E C T I N G B U S I N E S S Manuel prøvelse & T E C H N O L O G Y Abonnent Copyright

14 Eksempel: Folkepension indgår i kontrolrammeværket Definition af XML-anmeldelse af folkepension Webservices til anmeldelse, forespørgsel og modtagelse af svar Underskrive med digital signatur (evt. fuldmagt) Definition af kontroller til kontrol af folkepension-anmeldelsen Genbrug af tinglysningskontroller: KontrolCPR, KontrolCVR Vi har ca. 200 kontroller i e-tl Opbygning af skærmbilleder Eksterne hjemmesider Sagsbehandlings-skærmbilleder Andet Fysiske breve, hændelser Indenfor et ½ år er folkepensionen Digitaliseret Automatiseret 11 C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Copyright

15 Kan også brugs til semiobjektiv sagsbehandling Ansøgning om tilskud til boligforbedringer F.eks. automatisk godkendelse hvis: Underskrevet af en husejer og en håndværker Gælder nye vinduer Beløbet er under kr. (Parameter) Ellers udtages til manuel behandling 12 C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Copyright

16 Underskriftmappen Lægger et dokument til digital underskrift i borgers underskriftmappe Log på med digital signatur og du får vist hvilke dokumenter du skal underskrive Webservices Læg dokument i underskriftmappe Forespørg på egne dokumenter Påfør underskrift Send dokument til behandling Måske som en del af dokumentboks? 13 C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Copyright

17 Andre mulige genbrugelige komponenter Tidsstemplings-service En domstol tidsstempler som tredje part et dokument Hændelsesmodul Abonnerer på hændelser på mange forskellige objekter C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y 14 Copyright

18 Spørgsmål? C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y 15 Copyright

19 Anbefaling for en generel hændelsesbesked OIO Komitéen Torsdag den 21. januar 2010 Brian Nielsen, CDI-U

20 Disposition Baggrund, proces og høring Anvendelse Indstilling Spørgsmål Lidt mere om EDA

21 Baggrund Første høringsudkastudkast fra webservice pilotprojekt for Integration af Sager og Dokumenter (WSI-SD) 2008 Blev ikke godkendt af OIO-komitéen, der savnede en tydeliggørelse af relationer til internationale standarder på området. Ny process med inddragelse af relevante nationale og internationale erfaringer, med nyt udkast i 2009.

22 Proces Der er identificeret to WS-standard som omhandler hændelser og som begge har deres bud på et format - WS-Eventing og WS-Notification. Halvdags workshop lige før sommerferien gav vurderingen ingen af disse var entydige kandiater. Forventet anvendelsekontekst er vigtig. Generelle egenskaber for services på sags- og dokumentområde. Standard i December. Reference Arkitekturen for Sag & Dokument har stort fokus på anvendelser af hændelser til at skabe en løskoblet arkitektur som proces integration.

23 Høring I høring via høringsportalen sammen med de øvrige standarder for Sag & Dokument okt-nov. Halvdags workshop lige før sommerferien gav vurderingen ingen af disse var entydige kandiater. Forventet anvendelse kontekst er vigtig. Generelle egenskaber for services på sags- og dokumentområde. Standard i December. Reference Arkitekturen for Sag & Dokument har stort fokus på anvendelser af hændelser til at skabe en løskoblet arkitektur som proces integration.

24 20 svar uden kommentarer. 8 høringssvar Datatilsynet Region Hovedstaden Region Sjælland Digital Sundhed CSC SKAT KMD KL Høringssvar

25 Indstilling Det indstilles til OIO-komitéen at gøre den generelle hændelsesbesked til en anbefalet standard for det videre arbejde med generel hændelsesbaseret proces integration for Sag & Dokument. For øvrige områder og sektorer anbefales det, at de overvejer anvendelsen hvis det passer anvendelsesområdet. Således skal eksisterende hændelsesformater og integrationer IKKE ændres med mindre det vurderes at ville give yderligere værdi.

26 Spørgsmål? Anbefaling for en generel hændelsesbesked Brian Nielsen IT-Arkitekt Center for digitalisering (CDI) - Udvikling IT- og Telestyrelsen

27 Programming Without a Call Stack:Event-driven Architectures, Gregor Hohpe

28

29

30

31 edag3 Nem adgang til det offentlige på nettet Formålet med edag3 er at give borgerne en væsentligt mere effektiv og fleksibel service på internettet edag3 er d. 1. november 2010 Martin Ege Nielsen Fuldmægtig, projektleder edag3 - målsætning 2 IT- og Telestyrelsen, Center for digitalisering Oplæg for OIO-komité d. 21. januar 2010

32 edag3 - målsætningerne 1. Alle borgerrettede selvbetjeningsløsninger med national udbredelse, hvor der er behov for sikker identifikation, skal alene anvende NemLog-in med Digital Signatur. 2. Alle borgerrettede selvbetjeningsløsninger med national udbredelse skal integreres visuelt i borgerportalen. 3. Alle myndigheder kan kontaktes og svare via dokumentboksen, og alle myndigheder skal afsende alle relevante masseforsendelser via dokumentboksen til tilsluttede borgere og virksomheder.

33 Hvilke løsninger omfattet? Borgerrettet: Nationalt udbredt: Anvendes af borgere Statslig eller mindst 20 kommuner Selvbetjening: Løsningen svarer indholdsmæssigt til en blanket, hvorigennem der sker udveksling af en eller anden form for personhenførbare oplysninger mellem borger og det offentlige Borgere kan indberette oplysninger til, ansøge, eller bestille noget hos det offentlige Borgere får adgang til egne data, f.eks. persondata eller matrikelspecifikke data og lignende

34 edag3 målsætning 1 Alle borgerrettede selvbetjeningsløsninger med national udbredelse, hvor der er behov for sikker identifikation, skal alene anvende NemLog-in med Digital Signatur.

35 edag3 målsætning 1 Udfasning af pinkodeløsninger Løsninger på Nem Log-in (før ny signatur - Nem ID idriftsættes => fordel) Driften håndteres af det fælles projekt SSO føderation => nemmere for borgeren Samme indgang som bankerne

36 edag3 målsætning 2 Alle borgerrettede selvbetjeningsløsninger med national udbredelse skal integreres visuelt i borgerportalen.

37 edag3 målsætning 2 iframe: kræver direkte URL til løsning OIM og OIM CSS: Fælles krav, standarder og stylesheet Mere ensartet og sammenhængende oplevelse Større tryghed hos bruger øge anvendelse Integration af samme løsning i flere portaler

38 edag3 målsætning 3 Alle myndigheder kan kontaktes og svare via dokumentboksen, og alle myndigheder skal afsende alle relevante masseforsendelser via dokumentboksen til tilsluttede borgere og virksomheder.

39 edag3 målsætning 3 3a Kontaktbarhed: Registrere sikker e-postadresse Svare: svar går til borgers dokumentboks 3b Masseforsendelse: Computergenereret En eller anden grad af personalisering af indholdet

40 edag3 målsætning 3 Borger skriver fra sin dokumentboks Myndighed svarer til borgers dokumentboks Dokumentboks sørger for sikker kanal Myndighed bestemmer selv én eller flere adresser Mulighed for at medsende metadata til intern kanalisering

41 Mere information edag3: Martin Ege Nielsen Fuldmægtig, projektleder edag3 - målsætning 2 IT- og Telestyrelsen, Center for digitalisering

42 edag3-kampagnen Markedsføringskampagne for digital forvaltning anno 2010

43 Kan I huske Søren og Lars?

44 Det er godt nok smart Det er nemt at kontakte det offentlige på nettet

45 Kampagne i forlængelse af edag3 I forlængelse af edag3 afholdes en fællesoffentlig informationskampagne. Kampagnen afvikles ultimo 2010, 1. nov. Baggrunden for kampagnen er, at anvendelsesgraden og kendskabet til de offentlige digitale selvbetjeningsløsninger er for lavt. Samtidig henvender for mange borgere sig personligt eller telefonisk. Undersøgelser viser, at personlig henvendelse er 50 gange dyrere end en digital transaktion. Undersøgelser viser endvidere, at borgerne er mere end parate til at kommunikere digitalt. Fx har 83 % af alle danske familier adgang til internet hjemmefra og ca. 3 mio. danskere bruger i dag netbank.

46 Formål med kampagnen? Øge anvendelsen af de konkrete løsninger. Øge kendskabet til løsningerne. Brande det offentlige som en moderne, digital og servicebevidst koncern. Positiv påvirkning af holdninger ved at fremhæve specifikke services på borger.dk.

47 Fællesoffentlig kampagne Relevante myndigheder går sammen og puljer kommunikationsmidler - og sikrer mest mulig effekt og en bredere forankring. For langt de fleste partnere vil det ikke være muligt at producere og indrykke tv-spots med tilstrækkelig antal visninger, hvis de selv skulle indrykke en kampagne. Det er erfaringerne fra Betragtelige økonomiske fordele ved at bruge samme kreative koncept og købe stort ind i forhold til f.eks. indrykning i medierne.

48 Status Seks myndigheder har fået tilsendt kontrakter: 1. ATP (1 mio. = 1 løsning) 2. Økonomistyrelsen (1. mio. = løsning) 3. KL (2 mio. = 2 løsninger) 4. Styrelsen for Bibliotek og Medier (1. mio. = 1 løsning) 5. borger.dk (1 mio. = 1 løsning) 6. SKAT (1 mio. = 1 løsning) Afventer svar fra yderligere to myndigheder; DanID og Elsparefonden I forvejen medfinansierer STS kampagnen med 5 millioner

49 Potentiel fremadrettet indsats På baggrund af det fællesoffentlige e2012-program har IT- og Telestyrelsen fået til opgave at afdække, hvorvidt der er behov for at lave en fremadrettet koordineret markedsføringsindsats af digital kommunikation over for borgerne frem mod Det skal ske i form af en analyse, som skal kortlægge, hvorvidt etableringen af en fællesoffentlig informationsindsats kan drage en række fordele, der ikke umiddelbart vil kunne opnås uden et samarbejde på tværs af flere forskellige myndigheder. IT- og Telestyrelsen afholder den 28. januar dialogmøde med relevante myndigheder om holdningen til en fælles fremadrettet informationsindsats.

50 Skal I være med? Kontakt sekretariatet i ITST: Projektleder Rikke Akselbo Holm: eller kampagne og konferencemedarbejder Karina Velling Olesen:

51 Spørgsmål?

52 Cloud computing OIO-komitéen 21. januar 2010 Camilla Grynnerup Fisker, ITST

53 Initiativer indtil videre Samarbejde med KL Diskussionspapir sommer 2009 Aktiv dialog med interessenter Tematiseret dialog på digitaliser.dk Konference 13. januar 2010

54 Cloud computing er It ressourcer leveret som en service, som leveres og betales efter behov og forbrug, tilgås via internettet, leveres fra en platform af fælles computer ressourcer, let kan skaleres op og ned efter behov.

55 Cloud computing - i det offentlige Afholdt 13. januar deltagere Offentlige it-chefer og it-medarbejdere, beslutningstagere samt cloud leverandører Program: Formiddag: Visioner og det store billede Eftermiddag: Konkrete cases og hvordan gør jeg

56 Program Velkommen - Marie Munk, ITST Cloud Computing - The Big Picture - Professor Michael R. Nelson, Georgetown University. Scenen er sat - Fem spørgsmål til cloud computing - Michael Hald, KL. Den fulde cloud-løsning - Magnus Andersen, PodcastMachine. Sikkerhed: Mere af det samme klarer ikke opgaven- Jens Roed Andersen, Arla Foods og Jakob Illeborg Pagter, Alexandra Instituttet. Erfaringer fra virkeligheden i skyen - Simon Kaastrup-Olsen, Københavns Kommune, og Kasper Pedersen, Process 2 ebusiness Er det sikkert at bygge sikkerhedsløsninger i skyen? - Søren Maigaard, Inspekt. Hvordan gør du? - Migration til skyen - Martin Høegh Mortensen, ITST og Heinrich Clausen, Hothouse Cph Hvordan får vi tal på potentialet i cloud computing? - Bjarne Kohl, partner, Implement Consulting Group Cloud computing - hvilke tanker gør man sig i andre lande?- Martin Bellamy, Office of the Government CIO & SIRO. Hvor modent er cloud computing og hvor kan vi starte? - Søren Peter Nielsen, ITST, Camilla G. Fisker, ITST og Michael Hald, KL

57 Budskaber Cloud computing er fremtiden, men er stadig i de første stadier Udviklingen kan gå mange veje Det er den vej det går -> vi skal have styr på sikkerheden Der skal nye sikkerhedsmodeller til Det var ikke så svært som forventet Økonomisk fordelagtigt Start i det små og skab erfaringer

58 Omtale Højhastighedskommitéen: Danmark som cloud nation Harddisken på P1 i uge 2 og 3 Computerworld: Kommuner kan score kassen ved at skifte til Google Version2: Det offentlige skal satse massivt på cloud computing Børsen: Skyen skal trækkes i gang af det offentlige

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning December 2008 Sekretariat c/o Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 En helhedsorienteret digital forvaltning rammer og

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige Rapport Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige integrationsmodel for borgerportalen og virksomhedsportalen Offentlig Erfaringsrapport Den Digitale Taskforce Christiansborg Slotsplads 1 1218

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER AUGUST 2011 INDHOLD SLUT MED PAPIRBLANKETTER OG BREVPOST Fokusområde 1 EFFEKTIV

Læs mere

Publikationen udleveres gratis. Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens Hjemmeside: http://www.itst.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Publikationen udleveres gratis. Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens Hjemmeside: http://www.itst.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen udleveres gratis Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens Hjemmeside: http://www.itst.dk ISBN

Læs mere

OIOREST. Diskussionsoplæg til workshop vedrørende anvendelse af REST-baserede webservices i Det Digitale Danmark. Version 1.00

OIOREST. Diskussionsoplæg til workshop vedrørende anvendelse af REST-baserede webservices i Det Digitale Danmark. Version 1.00 OIOREST Diskussionsoplæg til workshop vedrørende anvendelse af REST-baserede webservices i Det Digitale Danmark. Version 1.00 IT- & Telestyrelsen marts 2008 1. Indhold > 1. Indhold 5 2. Figurfortegnelse

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering

Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering Enhed OFFVEL, Offentlig Fornyelse og Velfærdspolitik Sagsbehandler DEPMJB Koordineret med Sagsnr. 2012-01984 Doknr. Dato 01-11-2012 Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering Deltagere

Læs mere

Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere

Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere ÅRSRAPPORT 2013 FOTO: SØREN SOLKÆR VI TUNER E-BOKS TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER OG VÆKST. HENRIK ANDERSEN, ADM. DIREKTØR, E-BOKS A/S Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere I

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOB Foranalyse November 2011 Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tel 3334 9417 / 2913 3837 www.kombit.dk Email RHI@kombit.dk KOB Projektet Foranalyse

Læs mere

Initiativkatalog til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. 25 digitale skarpe fra erhvervet

Initiativkatalog til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. 25 digitale skarpe fra erhvervet Initiativkatalog til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 25 digitale skarpe fra erhvervet 4. marts 2015 De flerårige fællesoffentlige digitaliseringsstrategier har hævet barren for den

Læs mere

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Videnskabsministeriet i samarbejde med KL November 2005 > Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Den digitale udvikling i Danmark

Den digitale udvikling i Danmark Den digitale udvikling i Danmark De ældre De unge Ankerstjerne Bøger Cvr. nr.: 26 96 62 05 ISBN nr: 978-87-989746-8-0 (PDF) ISBN nr: 978-87-989746-4-2 (Paperback) Forfatter: Jette Ankerstjerne Logo er

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Koncern it-strategi 2010-2012 2010

Koncern it-strategi 2010-2012 2010 Koncern it-strategi 2010-2012 Maj 2010 Koncern it-strategi 2010-2012 2010 Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af en gruppe bestående af: Hakon Iversen,

Læs mere

Messekatalog2010. Find dit adgangskort på bagsiden. Odense Congres Center 8. september 2010. Arrangører: KL Borgerservice Danmark KIT@

Messekatalog2010. Find dit adgangskort på bagsiden. Odense Congres Center 8. september 2010. Arrangører: KL Borgerservice Danmark KIT@ Odense Congres Center 8. september 2010 Messekatalog2010 En platform for videndeling mellem leverandører, udviklere og chefer, ledere og medarbejdere i kommunerne. Find dit adgangskort på bagsiden Arrangører:

Læs mere

Tinglysningens it-arkitektur

Tinglysningens it-arkitektur Tinglysningens it-arkitektur Kortdage 2006, Herning Messecenter, tirsdag 7. november 2006 Forfatter og Seniorkonsulent, Henrik Hvid Jensen, Devoteam Consulting, henrik.hvid@devoteam.dk C O N N E C T I

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift

Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift Erfaringer fra de seks kommuner der har arbejdet med DOB Vejle Kommune, Rudersdal Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 Regionssekretariatet Region Midtjylland

Virksomhedsplan 2015 Regionssekretariatet Region Midtjylland Virksomhedsplan 2015 Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariatets virksomhedsplan 2015 Henvendelse om virksomhedsplanen til: Region Midtjylland Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postbox

Læs mere

MesseKatalog. Odense Congress Center 25. september 2014. Kit@

MesseKatalog. Odense Congress Center 25. september 2014. Kit@ En platform for videndeling mellem leverandører, udviklere og chefer, ledere og medarbejdere i kommunerne MesseKatalog Odense Congress Center 25. september 2014 Arrangører: KL, Borgerservice Danmark og

Læs mere