10.0 Sikrede Fælles undtagelser Ændring i arbejdet Anmeldelse af skade Anmeldelse af erstatningskrav 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5"

Transkript

1 FORSIKRINGSBETINGELSER KOMBINERET ENTREPRISEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Indhold Side Indhold Side I All Risks forsikring af entreprisen 1.0 Forsikringens omfang Forsikrede genstande Undtagelser 2 II All Risks forsikring af bygherrens eksisterende bygninger og bygningsanlæg 4.0 Forsikringens omfang Forsikrede genstande Undtagelser 3 III Ansvarsforsikring 7.0 Forsikringens omfang 3 Fællesbetingelser 10.0 Sikrede Fælles undtagelser Ændring i arbejdet Anmeldelse af skade Anmeldelse af erstatningskrav Skadeopgørelse Sikkerhedsforholdsregler Præmiebetaling Tillægspræmie og vilkår for 5-6 forlængelse af bygge- og anlægsperioden 19.0 Forældelse Forsikring andetsteds Dækningssum Undtagelser 4 IND (11.07) Tryg Klausdalsbrovej Ballerup TrygVesta Forsikring A/S CVR-nr

2 I All Risks forsikring af entreprisen 1.0 Forsikringens omfang 1.1 Forsikringen dækker fysisk tab af og skade på de forsikrede genstande ved uforudsete begivenheder med de neden for angivne undtagelser og på de i policen angivne betingelser. 1.2 Forsikringen dækker tab og skade, der konstateres i den i policeteksten anførte bygge- og anlægsperiode; dog ophører dækningen ved ibrugtagning. Tab og skade skal anmeldes senest 1 måned efter bygge- og anlægsperiodens ophør eller ibrugtagning. 1.3 Hvis der i policeteksten er anført en afhjælpningsperiode, dækker forsikringen tillige tab og skade, der konstateres i denne periode. Dækningsomfanget er i henhold til pkt. 1.1, dog dækker forsikringen kun tab og skade - af en årsag, der kan henføres til bygge- og anlægsperioden og den anførte arbejdsplads, eller - er forårsaget af sikret entreprenør under udførelse af mangelafhjælpning i henhold til hans entreprisekontrakt, eller - er en direkte følge af andre af forsikringens afsnit I omfattede, men endnu ikke afleverede eller ibrugtagne entreprisers udførelse. Afhjælpningsperiodedækningen begynder ved ophør af forsikringsdækning i bygge- og anlægsperioden. Tab og skade i henhold til denne bestemmelse skal anmeldes senest 1 måned efter udløbet af afhjælpningsperioden. 1.4 Trygs hæftelse er begrænset til den i policeteksten anførte forsikringssum, med fradrag af den angivne selvrisiko. 1.5 Forsikringssummen skal svare til den angivne totale entreprisesum, og der foreligger underforsikring, hvis entreprisesummen er højere end forsikringssummen. 2.0 Forsikrede genstande 2.1 Forsikringen omfatter entreprisen som beskrevet i policeteksten, herunder materialer, der er beregnet til indføjelse i den færdige konstruktion og midlertidige arbejder til brug for udførelse af entreprisen. 2.2 Forsikringen dækker på den anførte arbejdsplads eller under indenlandsk transport dertil. 3.0 Undtagelser Forsikringen dækker ikke: 3.1 Tab af og skade på genstande, der skal indgå i den færdige konstruktion, ved brand, lynnedslag og eksplosion samt andre forsikringsbegivenheder, der omfattes af Trygs almindelige forsikringsbetingelser for brandforsikring. 3.2 Tab og skade der skyldes: - mangelfulde materialer - slid eller gradvis forringelse - mangelfuld udførelse af projektering, beregning eller konstruktion. Denne undtagelse er begrænset til den bygningsdel eller det konstruktionselement, hvori den slidte, mangelfulde eller fejlbehæftede del indgår. 3.3 Tab eller skade der skyldes mangelfuldt udført arbejde, herunder mangelfuld afstivning og afdækning. Denne undtagelse er begrænset til den del af entreprisen, som bliver skaderamt som en direkte følge af det mangelfulde arbejde. Undtagelsen vedrører ikke andre dele af entreprisen, som derefter skades som følge af den første skade. 3.4 Normal afhjælpning af mangler og fejl. 3.5 Tab af eller skade på entreprenørmateriel; herved forstås alle genstande, der er fabrikeret eller sædvanligvis anskaffet til anvendelse i mere end én entreprise, og således ikke indgår i den totale entreprisesum med den fulde værdi. 3.6 Tab der viser sig ved manko, når sådant tab konstateres ved opgørelse af regnskab eller lager. 3.7 Bod eller erstatning for - forsinkelse - manglende fuldførelse - manglende overholdelse af entreprisekontraktens bestemmelser. 3.8 Driftstab eller andet indirekte tab af enhver art, herunder rentetab. 2

3 II All Risks forsikring af bygherrens eksisterende bygninger og bygningsanlæg 4.0 Forsikringens omfang 4.1 Forsikringen dækker fysisk tab af og skade på de forsikrede genstande ved uforudsete begivenheder, såfremt sikrede godtgør, at tabet eller skaden er en direkte følge af entreprisens fysiske udførelse. 4.2 Forsikringsdækningen er begrænset af de nedennævnte undtagelser, og dækningen gives på de i policen angivne betingelser. 4.3 Trygs hæftelse er begrænset til den i policeteksten anførte forsikringssum ved samme forsikringsbegivenhed eller række af forsikringsbegivenheder, der udspringer af samme hændelse, med fradrag af den angivne selvrisiko. 5.0 Forsikrede genstande 5.1 Forsikringen omfatter bygninger og bygningsanlæg, der tilhører bygherren, eller som denne bærer risikoen for. 6.0 Undtagelser Forsikringen dækker ikke: 6.1 Maskiner, inventar og andet løsøre, herunder software samt varelagre, med mindre tabet eller skaden skyldes udførelse af de under pkt. 7.2 nævnte arbejder. 6.2 Konstruktioner og anlæg, der er en del af entreprisen, herunder bygherreleverancer. 6.3 Tab og skade på de genstande, der direkte beskadiges ved en mangelfuld behandling eller bearbejdning af disse. 6.4 Tab og skade der skyldes, at udførelsen er i strid med offentlige forskrifter eller at der i planlægningen af arbejdet ikke er taget forsvarlige forholdsregler mod skade ved udførelse af sikringsmæssige foranstaltninger, herunder afdækning og afstivning. Afdækning og afstivning skal være tilpasset arbejdets karakter, den eksisterende bygning samt perioden, hvori entreprisen udføres. 6.5 Tab og skade ved forsikringsbegivenheder, der omfattes af en sædvanlig forsikring mod bygningsbeskadigelse. 6.6 Tab og skade der skyldes brand og eksplosion. 6.7 Tab og skade ved tyveri og hærværk. 6.8 Driftstab eller andet indirekte tab af enhver art, herunder rentetab. 6.9 Tab eller skade anmeldt senere end 1 måned efter at entreprisen er afleveret til bygherren eller taget i brug. III Ansvarsforsikring 7.0 Forsikringens omfang 7.1 Forsikringen dækker bygherrens erstatningsansvar for skade tilføjet personer og ting - som en direkte følge af den fysiske udførelse af den i policen beskrevne entreprise, og - som grundejer af den i policen anførte arbejdsplads. 7.2 Forsikringen dækker endvidere entreprenørens erstatningsansvar, hvis han er nævnt som sikret, for skade tilføjet ting ved - midlertidig grundvandssænkning - ramning og nedvibrering af pæle og spuns - optrækning og opvibrering af pæle og spuns - undermuring og understøbning - afstivningsarbejde - nedbrydningsarbejde - sprængningsarbejde i forbindelse med udførelsen af entreprisen. 7.3 Dækning af entreprenørens og bygherrens erstatningsansvar for skade ved udførelse af de under pkt. 7.2 nævnte arbejder er betinget af, at Tryg ved forsikringens tegning er gjort skriftligt bekendt med, at sådanne arbejder skal udføres. 3

4 8.0 Dækningssum 8.1 Den i policeteksten anførte dækningssum danner højeste grænse for Trygs forpligtelse ved samme forsikringsbegivenhed eller række af forsikringsbegivenheder, der udspringer af samme hændelse med fradrag af den i policeteksten angivne selvrisiko. Hvis ansvarsforsikringen omfatter flere sikrede, gælder den for hver af disse på samme måde, som hvis særskilt police var udstedt for hver af de sikrede, dog uden at Trygs forpligtelse derved forhøjes. 8.2 Rimelige omkostninger ved erstatningsspørgsmålets afgørelse samt renter af idømte erstatningsbeløb betales af Tryg, selv om dækningssummen derved overskrides. 9.0 Undtagelser Forsikringen dækker ikke ansvar: for skade på ting, som sikrede har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring eller som af anden grund befinder sig i sikredes varetægt eller som sikrede har sat sig i besiddelse af, for skade på ting tilhørende bygherren samt deraf følgende formuetab, for skade på de af forsikringens afsnit I omfattede genstande samt deraf følgende formuetab, som følge af, at sikrede ved aftale eller på anden måde har pådraget sig et videregående ansvar end efter dansk rets almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontraktforhold, for skade som følge af permanent grundvandssænkning, for skade forårsaget ved benyttelse af søfartøj, for skade, der i henhold til lovgivning skal dækkes af lovpligtige ansvarsforsikringer, for skade forvoldt af sikrede med forsæt, for skade, der anmeldes til Tryg senere end 1 år efter bygge- og anlægsperiodens udløb. Anmeldelsen skal ske skriftligt for tab der skyldes, at entreprisearbejdet ikke opfylder sine formål eller på anden måde ikke er konditionsmæssigt, Fællesbetingelser 10.0 Sikrede 10.1 Forsikringen dækker under hvert dækningsafsnit dem, der i policeteksten er anført som sikrede Tryg afstår fra regres mod en skadevolder, der er anført som sikret i det dækningsafsnit, som omfatter skaden Fælles undtagelser Forsikringen dækker ikke skader og ansvar for skader, der direkte eller indirekte er forårsaget af: krig, krigslignende forhold, terrorisme, herunder biologiske/kemiske angreb, neutralitetskrænkelser, borgerkrig, oprør, tumult, borgerlige uroligheder eller foranstaltninger til værn herimod, Ved terrorisme forstås en handling, herunder - men ikke begrænset til - vold eller trussel om anvendelse af vold, foretaget af én eller flere personer, uanset om de handler på egen hånd eller i forbindelse med én eller flere organisationer og/eller myndigheder, begået med politisk, religiøst, ideologisk eller etnisk formål eller begrundelse, herunder med hensigt til at påvirke en regering og/eller at sprede frygt i offentligheden eller dele af offentligheden. For at karakterisere handlingen som terrorisme forudsættes, at handlingen er egnet til at påvirke en regering og/eller sprede frygt i offentligheden eller dele deraf jordskælv, cykloner, tornadoer, vulkanudbrud eller andre naturkatastrofer, 4

5 atomkernereaktioner, f.eks. kernespaltning (fission), kernesammensmeltning (fusion) og radioaktiv stråling, Skade, som forårsages af kernereaktioner benyttet til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, er imidlertid dækket, når der er tale om forskriftsmæssig anvendelse, der ikke har stået i forbindelse med reaktor eller acceleratordrift forurening, medmindre skaden er opstået uventet, utilsigtet og ved et pludseligt uheld Ændring i arbejdet 12.1 Sikrede skal straks underrette Tryg: - hvis der foretages ændringer i den oplyste arbejdsmetode for entreprisen, eller - hvis arbejdet stoppes helt, således at arbejdspladsen er forladt i perioder længere end 1 uge, således at Tryg kan træffe beslutning om, hvorvidt og på hvilke betingelser forsikringen kan fortsætte Anmeldelse af skade 13.1 Sikrede skal straks skriftligt anmelde til Tryg enhver skade, der må antages dækket under forsikringen samt give alle oplysninger og yde enhver bistand, der er nødvendig for, at Tryg kan vurdere og opgøre skaden Foretages udbedring af skade, før Tryg har haft mulighed for at besigtige det beskadigede, fortabes retten til erstatning, medmindre sikrede kan godtgøre skadens omfang og årsag, og at den er omfattet af dækningen Anmeldelse af erstatningskrav 14.1 Såfremt erstatningskrav rejses eller formodes at ville blive rejst mod sikrede, skal det straks anmeldes til Tryg I det omfang, Tryg har udredt en erstatningsydelse, indtræder Tryg i sikredes eventuelle krav mod tredjemand Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af erstatningskrav må kun ske med Tryg samtykke, og Tryg træffer i øvrigt bestemmelse om sagens behandling Skadeopgørelse 15.1 Skade opgøres som de normale omkostninger ved nødvendig udskiftning eller reparation af beskadigede genstande til den stand, hvori de befandt sig umiddelbart før skadens indtræden I opgørelsen medregnes: - udgifter til materialer, arbejdsløn, materielindsats og andre nødvendige ydelser efter normale takster - normal avance til den genopførende entreprenør - meromkostninger til nødvendige og normale arkitekt- og ingeniørhonorarer - oprydning af beskadigede genstande og transport heraf til nærmeste affaldsdepot I opgørelsen fratrækkes: - udgifter til foreløbig reparation, medmindre udgifterne hertil bevirker tilsvarende reduktion i udgifterne for den endelige reparation - værdien af beskadigede genstande, der kan genanvendes - merudgifter til over-, nat- og helligdagsarbejde, luftog ekspresfragt eller andre ekstraordinære takster - meromkostninger ved anvendelse af andre materialekvaliteter eller ændring af konstruktion som følge af en skade - sikredes udgifter til sikringsmæssige foranstaltninger, hvis skadens årsag eller omfang kan henføres til, at sådanne foranstaltninger var manglende eller mangelfulde før skadens opståen Sikkerhedsforholdsregler 16.1 Efter en skade har Tryg ret til med 1 uges varsel efter skadens anmeldelse at give pålæg om sikkerhedsforholdsregler, der skal iagttages for at forebygge eller begrænse tilsvarende skader. 5

6 17.0 Præmiebetaling 17.1 Præmien forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og eventuelle senere præmier ved påkrav. Tryg er berettiget til ud over præmien at opkræve inkassogebyr Tillægspræmie og vilkår for forlængelse af bygge- og anlægsperioden 18.1 Forsikringstageren skal straks meddele Tryg, hvis aflevering af entreprisen bliver forsinket udover den udløbsdato, der er anført i policeteksten Forlængelse af forsikringen kan ske mod betaling af tillægspræmie samt eventuelt ændrede vilkår Bliver forsikringen ikke forlænget til aflevering finder sted, er afhjælpningsperiodedækningen begrænset til skader forårsaget af entreprenøren ved udførelse af afhjælpningsarbejder Forældelse 19.1 Såfremt forsikringstageren ikke inden 6 måneder, efter at Tryg skriftligt har afslået at yde erstatning, anlægger retssag, mister forsikringstageren sin ret til erstatning Forsikring andetsteds 20.1 Er det fastsat i anden forsikringsaftale, som dækker mod samme fare, at ansvaret falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet andetsteds, gælder denne forsikring med samme forbehold. 6

7

8

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring Betingelser nr. 307502 Forsikringsbetingelser for All-risks bygningsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Entrepriseforsikringens dækninger

Entrepriseforsikringens dækninger Entrepriseforsikringens dækninger Forsikringen er udformet med betydelig inspiration fra engelske standardvilkår for entrepriseforsikring, og indeholder følgende dækninger: Forsikring af entreprisen (all

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013 MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013 Betingelserne gælder for MasterCard Platinum og MasterCard Platinum Debit Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer Sektion C Forlænget

Læs mere

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

ŠKODA All Inclusive. Forsikringsbetingelser for. Person- og varebiler. finansieret via. ŠKODA Finans

ŠKODA All Inclusive. Forsikringsbetingelser for. Person- og varebiler. finansieret via. ŠKODA Finans ŠKODA All Inclusive Forsikringsbetingelser for Person- og varebiler finansieret via ŠKODA Finans Oktober 2013 - version 1.43 Gældende for køretøjer indregistreret 10.2013 Dækninger: Aftalen vil omfatte:

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014 S A L G S- og L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R af maj 2014 1 I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

CAR TRAWLER SELVRISIKO- OG DEPOSITUMFORSIKRING I FORBINDELSE MED BILLEJE

CAR TRAWLER SELVRISIKO- OG DEPOSITUMFORSIKRING I FORBINDELSE MED BILLEJE CAR TRAWLER SELVRISIKO- OG DEPOSITUMFORSIKRING I FORBINDELSE MED BILLEJE Vedrører og udgør en del af Generelle Bestemmelser for Forsikring og forsikringscertifikatet hos. Skaden skal anmeldes til: Falck

Læs mere

Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden

Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden Forsikrings betingelser Nr. RF-07 Gældende fra 11. juli 2014 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Den Europæiske Menneskerettighedskonvention ændret ved 11. og 14. tillægsprotokol med tillægsprotokollerne 1, 4, 6, 7, 12 og 13 Konventionsteksten omfatter de

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention P a g e 1 Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Præambel De underskrivende regeringer, der er medlemmer af Europarådet; i betragtning af, at De forenede nationers Plenarforsamling den 10. december

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere