کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد"

Transkript

1 راهاندازی مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد در نشست انعقاد تفاهم نامههای برنامه توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار )تکاپو( در صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات پروانه ایجاد واحد استانی مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپای فاوا برای پارک علم وفناوری یزد صادرشد. به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد روز جمعه 18 فروردین ماه و در نشست انعقاد تفاهم نامههای برنامه توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار )تکاپو( در صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات پروانه فعالیت مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپای فاوا واحد یزد به امضای رئیس سازمان فناوری اطالعات ایران استاندار یزد و رئیس پارک علم و فناوری یزد رسید که به این منظور مبلغ پانصد میلیون تومان به پارک علم و فناوری یزد جهت راهاندازی مرکز تخصیص داده شد. شناسایی تمام فعالین کارآفرین استان و ایجاد تعامل سازنده و هم افزا بین اعضای زیست بوم کارآفرینی استان و شناسایی تجمیع و تخصیص منابع استان برای آموزش رشد و توسعه کسب و کارهای نوپای محلی از جمله اهداف راهاندازی این مرکز است. از دیگر اهداف این مرکز جلب و حمایت کسب و کارهای توسعه یافته استان جهت سرمایهگذاری و تخصیص امکانات به کسب و کارهای نوپای محلی تسهیل ایجاد و رشد کسب و کارهای نوپای محلی برای حفظ سرمایههای انسانی استان خواهد بود. حمایت از برگزاری رویدادهای کارآفرینی در استان از طریق تامین امکانات الزم )فضای فیزیکی و مربیان و زیرساختهای ارتباطی( از محل منابع استان ارائه مشاورههای تخصصی ایجاد و توسعه کسب و کار به متقاضیان فنی وحقوقی ثبت و گزارش وضعیت کنونی کسب و کارهای نوپای محلی و روند رشد آن تهیه و ارسال گزارش فعالیتها و اقدامات واحد استانی برای مرکز به صورت ماهانه بخشی از وظایف این مرکز میباشد. گفتنی است رئیس پارک علم و فناوری یزد نماینده استانداری مدیرکل فناوری اطالعات و ارتباطات استان دو نفر از هیئت علمی دانشگاهها دونماینده سازمان نظام صنفی رایانهای استان کارآفرین موفق نماینده مرکز رشد نماینده اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی یزد و نماینده سازمان صنعت معدن و تجارت استان از اعضای کمیته راهبری واحد استانی مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپای فاوا میباشند. افتتاح دفتر توانمندسازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپای فاوا استان در پارک علم و فناوری یزد هفتمین جلسه شورای راهبری ارتباطات و فناوری اطالعات با حضور استاندار و اعضای این شورا در محل پارک علم و فناوری یزد تشکیل شد. به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد در حاشیه برگزاری هفتمین جلسه شورای راهبری ارتباطات و فناوری اطالعات استان عصر چهارشنبه ششم اردیبهشت ماه دفتر توانمندسازی و تسهیل گری کسب وکارهای نوپای فاوا استان با حضور استاندار یزد معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری یزد رئیس پارک علم و فناوری یزد و مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان در مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات افتتاح شد. در این جلسه استاندار یزد اظهار داشت: با توجه به اجرای طرح تکاپو در استان امیدواریم به زودی شاهد نتایج خوب و پیشرفت بیشتر استان در حوزه فناوری اطالعات باشیم که این امر تنها با جدیت و تالش بیشتر میسر است. سیدمحمد میرمحمدی با اشاره به وسعت فعالیت در حوزه فناوری اطالعات عنوان کرد: استان یزد دارای جایگاه و پتانسیل بسیار خوبی در این عرصه است و همکاری نهادها و دستگاهها در به ثمر رسیدن طر ح تکاپو ضروری است. وی با شایسته توصیف کردن مدل اولیه پیشبرد طرح تکاپو که توسط مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات ارائه شد خواستار هم افزایی بیشتر اعضا در اجرای این طر ح شد. رئیس پارک علم و فناوری یزد نیز در این جلسه عنوان کرد: صندوق پژوهش و فناوری مستقر در پارک عاملیتهای خوبی را از صندوقهای متولی حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات دارد و میتواند بر طبق سیاستگذاری شورای راهبری فناوری اطالعات و ارتباطات منابع را به خوبی به این بخش هدایت کند. وی با اشاره به تنوع ارائه خدمات در صندوق پژوهش و فناوری بیان کرد: پارک علم و فناوری یزد آمادگی کامل برای حمایت از طر حهایی با خطر پذیری باال را دارد و از ایدههای اجرایی در این زمینه استقبال میکند. پورسراجیان افزود: تعداد قابل توجهی از شرکتهای مستقر در پارک در حوزه فناوری اطالعات فعالیت میکنند و منابع صندوق پژوهش و فناوری میتواند به سهولت به این حوزه سوق داده شود. در ادامه این جلسه تقی فرهنگ نیا مدیر مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات نیز به تشریح اهداف راهاندازی مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپای فاوا استان پرداخت. گفتنی است در پایان این جلسه استاندار یزد و اعضای شورای راهبری ارتباطات و فناوری اطالعات استان از بخشهای مختلف پارک علم و فناوری یزد بازدید کردند. سرمقاله خبرنامه پارک علم و فناوری یزد - نیم سال اول 1396 در محیط کسب و کار پویای امروز پایش و بهبود مداوم عملکرد و فرآیندها در سازمانها به منظور بقا و ادامه حیات امری ضروری است و گزارش عملکرد با در دسترس قرار دادن و اشترا ک گذاری اطالعات و برنامه های سازمان بستری مناسب جهت یادگیری و مدیریت دانش در سازمان را فراهم می کند. بررسی نتایج عملکرد فرایندی مهم و راهبردی تلقی میشود که ضمن سنجش و اندازهگیری ارزشگذاری و قضاوت در خصوص عملکرد میزان پاسخگویی و تحقق اهداف و برنامههای هر سازمان را مشخص میکند که این مهم میتواند مدیران را در کیفی سازی اجرای پروژه ها و مخاطبان را جهت ارزیابی مجموعه یاری کند. ارائه گزارش عملکرد بهعنوان بازخوردی از عملکرد سازمان و ارائه اطالعات آن به مخاطبان نشانه اهمیت دادن به مخاطبین و ایجاد کانالهای ارتباطی با آنها است که عالوه بر اطالعرسانی و آ گاهی مخاطبان می تواند منجر به جلب نظر و مشارکت آنها شود. پارک علم و فناوری یزد با انتشار گزارش عملکرد به عنوان یک مستند عینی روشن و تمامنما به دنبال کمک به ایجاد فرایندی شفاف و منسجم در ارزیابی عملکرد و ایجاد نقش انگیزشی و رقابتی سازنده به منظور شناسایی نقاط ضعف قوت تهدید فرصت و زمینههای بهبود عملکرد مجموعه بوده و امیدوار است بتواند حس مشارکت و امید را در مخاطبان این مجموعه تقویت کند.

2 اول سال نیم - یزد فناوری و علم پارک خبرنامه گفتگو کرد: مطرح یزد فناوری و علم پارک رئیس 96 سال در یزد وفناوری علم پارک اولویت المللی بین تعامالت گسترش با گفتگو در یزد فناوری و علم پارک رئیس پورسراجیان داریوش گفت. 96 سال در یزد پارک برنامهها از پارک این عمومی روابط برای المللی بین تعامالت توسعه اهمیت به اشاره با پورسراجیان در حوزه این در یزد فناوری و علم پارک اقدامات از کشور پارکهای این جمله از فناوری تورهای برگزاری کرد: اضافه و گفت 95 سال فناوری مبادالت دفتر افتتاح به 95 سال اواخر در که بود اقدامات همین افتتاح است قرار و انجامید یزد پارک در گرجستان و ایران شود. پیگیری سالجاری برنامه اولین عنوان به گرجستان در دفتر دفتر افتتاح خصوص در گرجستان با همکاری مدل داد: ادامه وی ایتالیا جمله از کشورهایی با است قرار المللی بین فناوری تبادالت و تحقیقاتی کز مرا سایر و یزد دانشگاه همکاری با هند و مجارستان گردد. دنبال استان فناوری همکاریهای براساس را هدف کشورهای انتخاب پورسراجیان و استان نهادهای سایر همکاری استان پتانسیلهای گذشته یزد فناوری و علم پارک برعهده عتف وزارت که ملی ماموریتهای پارک با کراتی مذا اساس این بر افزود: و دانست است داده قرار است گرفته صورت روسیه )Skolkovo( اسکولکوو فناوری و علم جاری سال کار دستور در نیز پارک این با همکاری دفاتر ایجاد و بود. خواهد ایرانیان شورای با همکاری ادامه یزد فناوری و علم پارک رئیس دیگر از را سالیانه سازی تجاری جشنوارههای قالب در دبی عنوان 96 سال در پارک این المللی بین تعامالت توسعه برنامههای کرد. سازی عملیاتی خود سخنان از دیگری بخش در پورسراجیان سال در فناوری و علم پارک برنامههای دیگر از را پارک جامع ح طر بخش سرمایهگذاری جهت اولیه کرات مذا گفت: و کرد عنوان 96 است. آمده بدست نیز اولیه توافق و گرفته انجام خصوصی منابع تامین و خورشیدی مزرعه ایجاد طریق از انرژی تامین صندوقهای با مشارکت طریق از طرح این پروژه آغاز برای مالی شد. خواهد دنبال جدی صورت به امسال سرمایهگذاری زمینه در را یزد فناوری و علم پارک جدید رویکرد سراجیان پور عنوان فناوری تخصصی پردیسهای توسعه اداری و ساختاری در ویژه به جدید خدمات ارائه و رشد کز مرا تقویت طریق از که کرد دنبال فناوری پردیسهای توسط آموزش و مشاوره بازار بخش میشود. فناوری پردیس سه راهاندازی حاضر حال در کرد: عنوان وی و فناوری زیست فناوری پردیس )ICT( ارتباطات و اطالعات دستور در نرم فناوریهای پردیس و صنعتی پیشرفته سیستمهای این راهاندازی مسئولین و دارد قرار یزد فناوری و علم پارک کار اند. شده مشخص نیز پردیسها تقویت را پردیسها این گیری شکل در اصلی نکته پورسراجیان تخصصی بازاریابی همچنین و تخصصی خدمات ارائه در پارک توان حوزه هر خدمات مدیریت افزود: و دانست زمینهها این با متناظر میشود. محول آن تخصصی پردیس به متناسب سازمانها ساختار پذیری انعطاف لزوم به توجه با وی واحد عهده به پردیسها این هماهنگی وظیفه گفت: شرایط با میباشد یزد فناوری و علم پارک بازار خدمات نظارت و برنامهریزی زمینهها تمام در رشد کز مرا انسانی نیروی تقویت با است امید که توسعه جهت در مشاوره و آموزش بازار تخصصی خدمات جمله از بردارد. گام پردیس این 96 سال اینکه به اشاره با سخنانش ادامه در پورسراجیان داریوش است فناوری و علم پارک توسعه چهارم برنامه اجرای سال اولین تعریف که کالنی اهداف و سیاستها اساس بر باید برنامه این گفت: برسد. اجرا مرحله به 99 سال تا و شود پیگیری شده نقش توسعه و مشارکت تقویت موسسات کیفی سطح ارتقا وی و درآمدی منابع توسعه المللی بین و ملی سطح در پارک آفرینی استراتژیهای از را زیرساختها کیفی و کمی توسعه و نوآوری فرآیند کرد. عنوان یزد پارک پیشروی کالن نظام در یزد وفناوری علم پارک ویژه تاثیرگذاری سراجیان پور و دانست پارک استراتژیک اهداف از یکی را نوآوری منطقهای پیشرفته زیرساخت و خدمات از مندی بهره کرد: نشان خاطر بین و ملی تراز در فناور موسسات از برخورداری جهانی کالس در از برخورداری و استان اقتصاد در توجه قابل سهم داشتن المللی علم پارک شده تعریف استراتژیک اهداف دیگر از پایدار مالی منابع است. توسعه چهارم برنامه در یزد وفناوری شکل به کمک یزد فناوری و پژوهش صندوق مدیره هیأت رئیس موسسات و فناور شرکتهای بین مشترک فعالیتهای گیری کیفی و کمی وتوسعه کنسرسیومها ایجاد تشویق قالب در مستقر نیز را پژوهش صندوق بیشتر مشارکت و پژوهش صندوق خدمات دانست. یزد فناوری و علم پارک برنامههای دیگر از یزد: استان منطقهای فنبازار مدیر ای منطقه فنبازارهای سراسری نشست نهمین میزبان یزد منطقهای فنبازارهای سراسری نشست هشتمین برگزاری حاشیه در فنبازار مدیر خراسانی فقیه احمدرضا با گفتگو پای فارس در یزد فناوری و علم پارک نوآوری و فناوری معاون و استان منطقهای میآید. ادامه در که نشستیم برگزار هدفی چه با منطقهای فنبازارهای سراسری نشست هشتمین شد کارگزاران منطقهایباحضور فنبازارهای هشتمیننشستسراسری صاحبکار سیدمحمد تخصصی فنبازار یک و منطقهای فنبازار 15 معاونت دانشبنیان مؤسسات و شرکتها امور رئیس خراسانی آشنایی اندیشی هم هدف با و جمهوری ریاست فناوری و علمی خصوص در رسانی اطالع ملی فنبازار مقررات و قوانین آخرین با ارزیابی نتایج اعالم و تهران پردیس فناوری پارک برنامههای حاضر حال در خوشبختانه شد. برگزار سال 95 در کشور فنبازارهای شرکتهایدانشبنیانو ملیبرایحمایتاز فنبازار خوبیدر بستر میتوانندباارتباطباشرکتسورنا کارگزار کهشرکتها فناوروجوددارد شوند. نحوهارائهاینتسهیالتوحمایتهاباخبر یزداز فنبازار چگونهاست کشور فنبازارهای جایگاهاستانیزددر پارک که است استانی تنها یزد استان فنبازار متولیان بین در شرکت استانها بقیه در و است فنبازار متولی آن فناوری و علم شهرکهایصنعتیاینمسئولیتراداراست.امسالبرایاولینبار گرفتهوتوانست فنبازاریزدموردارزیابیقرار گزارشعملکردیکساله بودن نوپا به توجه با که کند کسب را کشور فنبازارهای پنجم رتبه ما البته میشود. محسوب قبولی قابل رتبه زمینه این در استان تا باشیم داشته بیشتری تالش باید آل ایده جایگاه به رسیدن برای بازارهایاستانوملیداشتهباشیموبهفروش از بتوانیمدیدیفراتر برسیم. کثری حدا چهاساسیاست فنبازارهابر نحوهارزیابی اساسبرنامهعملیاتیتدوین فنبازارهابهصورتساالنهوبر ارزیابی مانند شاخصهایی آن در و شده ارائه آنها به که است شدهای صندوق خدمات مستقر شرکتهای ارزیابی نحوه فنبازار معرفی در حضور خارجی و داخلی تورهای برگزاری فناوری و پژوهش نمایشگاههایتخصصی فروشمحصوالتفناورانهموردبررسیقرار مقایسه امتیازدهیشدهودر فنبازار گزارشعملکرد میگیرد.سپس میشود. رتبهبندی فنبازارهایدیگر با چگونه را منطقهای فنبازارهای سراسری نشست جنبی نشستهای ارزیابیمیکنید استان مانند استانهایی با چندجانبهای و دوجانبه نشستهای برای خوبی تصمیمات و کردیم برگزار فارس و اصفهان مرکزی استان با همچنین شد. گرفته استانها این با بیشتر همکاری و داخلی بازاریابی خصوص در رایزنیهایی بلوچستان و سیستان و استان این مابین موثر ارتباطات دلیل به که داشتیم المللی بین تورهای کشورها این همکاری با بتوانیم کستان پا و هند کشورهای سیستان استان فناوری و علم پارک همچنین کنیم. برگزار المللی بین باشد خودش استان در ملی فنبازار متولی دارد نظر در بلوچستان و بحث نیز ملی فنبازار با قرارداد انعقاد خصوص در منظور همین به و سیستان وفناوری علم پارک از بازدیدی تا شد قرار و شد نظر تبادل و علم پارک از بازدید باشیم. داشته چابهار آزاد منطقه و بلوچستان و فارس صنعتی شهرکهای شرکت فناوری شهرک و فارس فناوری و حضور با جلسهای در بودکه سفر این جنبی برنامههای دیگر از از یکی تا شد مصوب فارس فناوری و علم پارک فناوری معاون عملکرد ارائه و آموزش به داخلی بازاریابی حوزه در فناور شرکتهای یزد فناور شرکتهای اصلی مشکل تا بپردازد یزد فناور شرکتهای به متحمل نیز یزدی شرکتهای و شود مرتفع است بازاریابی بحث که نشوند. بازاریابی هزینه استان آیااستانیزدبرنامهایبرایمیزبانی باتوجهبهمیزبانیساالنههر ایننشستدارد نیمه در داریم نظر در که میشود برگزار سال در دوبار نشست این باشیم.با میزباننشستفنبازارهایمنطقهای سال 96 دوم شرکت استانها در منطقهای فنبازارهای متولیان اینکه به توجه ادبیاتنشستهاپیرامون شهرکهایصنعتیهستند فضاو میتواند یزد فناوری و علم پارک میزبانی و است صنعتی مسائل فناور شرکتهای به بیشتر تسهیالت ارائه و دیدگاه این تغییر موجب ودانشبنیانشود.

3 گفتگو 1396 اول سال نیم - یزد فناوری و علم پارک خبرنامه 3 96 سال در یزد فناوری و علم پارک جدید رویکرد فناوری تخصصی پردیسهای توسعه راهاندازی از یزد فناوری و علم پارک رئیس پورسراجیان داریوش میگوید. یزد پارک فناوری تخصصی پردیسهای داریوش یزد فناوری و علم پارک عمومی روابط گزارش به زمینه در را یزد فناوری و علم پارک جدید رویکرد پورسراجیان کرد عنوان فناوری تخصصی پردیسهای توسعه اداری ساختار در ویژه به جدید خدمات ارائه و رشد کز مرا تقویت طریق از که میشود. دنبال رشد کز مرا توسط آموزش و مشاوره بازار بخش فناوری پردیس سه راهاندازی حاضر حال در کرد: عنوان وی و فناوری زیست فناوری پردیس )ict( ارتباطات و اطالعات در نرم فناوریهای پردیس و صنعتی پیشرفته سیستمهای مسئولین و دارد قرار یزد فناوری و علم پارک 96 سال کار دستور سه محوریت با که اند شده مشخص نیز پردیسها این راهاندازی پورسراجیان کرد. خواهند فعالیت حوزه سه این در فعال رشد مرکز پارک توان تقویت را پردیسها این گیری شکل در اصلی نکته متناظر تخصصی بازاریابی همچنین و تخصصی خدمات ارائه در به حوزه هر خدمات مدیریت افزود: و دانست زمینهها این با میشود. محول آن تخصصی پردیس متناسب سازمانها ساختار پذیری انعطاف لزوم به توجه با وی واحد عهده به پردیسها این هماهنگی وظیفه گفت: شرایط با یزد فناوری و علم پارک بازار خدمات نظارت و برنامهریزی در رشد کز مرا انسانی نیروی تقویت با است امید که میباشد مشاوره و آموزش بازار تخصصی خدمات جمله از زمینهها تمام بردارد. گام پردیس این توسعه جهت در کشور برتر صندوق عنوان به یزد فناوری و پژوهش صندوق انتخاب بر عالوه گذشته سال 2 در یزد استان فناوری و پژوهش صندوق سازمانی چارت اصالح و جدید خدمات توسعه فرآیندها اصالح درصدی 100 افزایش با و است داشته چشمگیری کیفی و کمی رشد بیش افزایش اعطایی تسهیالت میزان برابری 3 رشد ثبتی سرمایه توانسته فناورانه طرحهای در سرمایهگذاری میزان در برابری 30 از صندوق عنوان به 96 سال در و باشد داشته توجهی قابل توسعه شد. برگزیده کشور فناوری و پژوهش برتر رفتیم سپهرمحمد صندوق این عامل مدیر سراغ بهانه همین به نقش و یزد استان فناوری و پژوهش صندوق فعالیتهای درباره و نشستیم. گفتگو به آن توسعه در فناوری و علم پارک )ع( جواد امام دانشگاه اقتصاد گروه علمی هیئت عضو سپهر محمد همچنین است. فناوری و پژوهش صندوق عامل مدیر 94 سال از و وی مدیریت دوره امسال شهریور 11 در مدیریه هیئت مثبت رای با شد. تمدید 98 سال تا توضیحاتی یزد استان فناوری و پژوهش صندوق سابقه مورد در بفرمایید. 10 سرمایه با 83 سال در یزد استان فناوری و پژوهش صندوق دولت شامل دولتی بخش درصد 49 ترکیب با و ریال میلیارد یزد دانشگاه یزد فناوری و علم پارک ایران اسالمی جمهوری ثبت به خصوصی بخش درصد 51 و یزد پزشکی علوم دانشگاه زمینه در را خود اجرایی فعالیت 1385 سال ابتدای از و رسید کرد. آغاز تسهیالت اعطای کشور فناوری و پژوهش صندوقهای اولین جزو صندوق این رسانده ریال میلیارد 70 به را خود سرمایه حاضر حال در و است میدهد. افزایش ریال میلیارد 105 به آنرا آینده سال تا و است پرسنل نفر 6 با کنون ا هم یزد استان فناوری و پژوهش صندوق به و مستقر یزد( فناوری و علم )پارک اقبال فناوری مرکز در ادامه اجرایی آئیننامههای و اساسنامه چارچوب در خود فعالیت میدهد. ارائهمیدهیدچیست اینمجموعه در که عمومخدماتی به تسهیالت اعطای میدهیم ارائه صندوق این در ما که خدماتی پروژههایفناورانه شرکت هایفناور سرمایهگذاریومشارکتدر کار و کسب خدمات ارائه و شرکتها برای نامه ضمانت صدور کار و کسب زمینه در مشاوره و آموزشی دورههای برگزاری همچون است. چهنوعشرکتهاییحمایتمیکنید از شما اشخاص از حتی و شود نمی شرکتها شامل تنها ما حمایتی گستره توجه با که اصلیای پارامتر کنیم. حمایت میتوانیم نیز حقیقی طرحی معرفی میدهیم ارائه خدمات شرکتها یا و افراد به آن به تسهیالت بازپرداخت توان طرح همان محل از که است فناورانهای راداشتهباشند. ترغیبمیکند حمایتهایمالیبیشتر در را چهعواملیشما دارای و فعال ما حمایتی چتر تحت مجموعههای که صورتی در سابقههای و داده انجام بهتر را طرحها باشند بیشتری طرحهای دریافتی سود و پرداختی مبلغ زمینه در باشند داشته بهتری مالی داشت. خواهیم آنها با بهتری همکاری چهبرنامههاییبرایبهبودشرایطصندوقدارید عنوان به بنده امسال شهریور 11 انتخابات در اینکه به توجه با سال 2 برای برنامه چندین شدم ابقا مجموعه در عامل مدیر منابع جذب برنامه ترین اصلی و اولین دارم. خود مدیریت آتی صندوق تاسیس برنامهها دیگر از است. صندوق برای بیشتر مالی در شرکت تخصصی فعالیتهای گسترش و فناورانه سرمایهگذاری خدمات تقویت مجموعه بعدی برنامه است. سرمایهگذاری زمینه مشاوران از گیری بهره با مشاوره خدمات همچون کار و کسب جدیدی خدمات هستیم صدد در همچنین است. برجسته کنیم. تعریف حوزهتوسعهبازار لیزینگدر همچون بندی رتبه و ارزیابی در یزد استان فناوری و پژوهش صندوق عنوان به مالی و مدیریتی شاخصهای براساس کشور صندوقهای است بوده چه انتخاب این دلیل شد. انتخاب کشور برتر صندوق انجام صندوق ارتقا برای زیادی فعالیتهای گذشته سال 2 در کردیم. اصالح را صندوق اجرایی فرآیندهای کلیه ابتدا در دادیم. پس کردیم. کلی بازنگری را صندوق سازمانی چارت دوم قدم در از را صندوق سرمایه شدیم موفق بنیادی تغییرات این انجام از دهیم. افزایش 96 سال در میلیارد 70 به 94 سال در میلیارد 35 بیش افزایش اعطایی تسهیالت میزان برابری 3 رشد با همچنین و فناورانه طرحهای در سرمایهگذاری میزان در برابری 30 از کنیم. توانستیمتوسعهقابلتوجهیایجاد کردهاید ارائه شرکتها و اشخاص به تسهیالت میزان چه کنون تا پیشرفت کردیم ارائه که تی تسهیال میزان گذشته سال 2 در به مورد 270 از تسهیالت این که طوری به داشت. چشمگیری ارزش به تسهیالت مورد 473 به 93 سال در ریال میلیارد 58 ارزش رسید. 95 سال در ریال میلیارد 190 از بیش

4 اول سال نیم - یزد فناوری و علم پارک خبرنامه نشست گفتگو/ عکاسی توسط شدن معرفی برای پارک باالی ظرفیتهای حاشیه و عکاسی آموزشی کارگاه فناوری و علم پارک در بار اولین برای شد. برگزار ایرانی فناوری طعم با زندگی عکس نمایشگاه در آموزشی کارگاه این فناوری و علم پارک عمومی روابط گزارش به برگزار RAW فایل ادیت و تجهیزات بدون پردازی نور زمینههای شد. خیرخواه محسن کارگاه این آشنا نام مدرس سراغ بهانه همین به او با اینچنینی جشنواره برگزاری ضرورت و عکاسی هنر درباره و رفتیم نشستیم. گفتگو به مقطع در که است یزد شهر در 59 سال متولد خیرخواه محسن عکاسی رشته در ارشد کارشناسی در و گرافیک رشته کارشناسی است. کرده تحصیل کیوچگونهبهعکاسیعالقهمندشدید پس که داشتیم عکاسی اسم به درسیای واحد کارشناسی دوره در گذراندنآنبهعکاسیعالقهمندشدموتصمیمبهادامهتحصیل از خود تحصیلی رشته ارشد کارشناسی مقطع در گرفتم. رشته این در دانشگاه در داشتم که عالقهای به توجه با و دادم تغییر عکاسی به را این در تدریس و حرفهای عکاسی همچنین شدم. قبول تهران هنر کردم. آغاز بودم ارشد کارشناسی دانشجوی که زمانی را حیطه کردید چهدانشگاههاییتدریس در نور پیام و کاربردی علمی دانشگاه یزد آزاد دانشگاه یزد دانشگاه جمله از اصفهان دانشگاه و اصفهان کاربردی علمی دانشگاه یزد در همچنین پرداختم. تدریس به آنها در که بودند دانشگاههایی عکاسی هنر آموزشگاه یک است سالی چند دانشگاه تدریس کنار میپردازم. هنرجویان آموزش به آنجا در و ام کرده تاسیس به اید بوده مشغول عکاسی تدریس به دراز سالیان اینکه به توجه با داشتهباشد ویژگیهاییباید شمایکعکاسخوببایدچه نظر فرم یکی که دارند اصلی مولفه دو هنرها تمامی بلکه عکاسی تنها نه هنر در موفقیت کلید موضوع دو این به توجه است. محتوا دیگری و است.باتوجهبهاینکهعکاسیهنریرئالاستوبهصورتمستقیم دقیق تلفیق قابلیت باید خوب عکاس یک دارد کار و سر واقعیت با باشد. داشته را مناسب خروجی یک ارائه و خود ذهن با واقعیت و اید کرده تدریس یزد دانشگاههای در زیادی سالهای که آنجایی از ارزیابی چگونه را یزدی عکاسان سطح هستید آشنا یزدی عکاسان با دارد جایگاهی چه کشور در یزد عکاسی میکنید عکاسی در بودن موفق برای کردم اشاره موضوع این به که همانطور که است حالی در این داشت. توجه محتوا به هم و فرم به هم باید توجه واقع در محتوا. تا است فرم به یزدی عکاسان بیشتر توجه مباحث تا بوده عکاسی تکنیکی بحثهای به بیشتر یزدی عکاسان این که است تکنیکی بحثهای در درآمدزایی امر این دلیل و نظری است. کاسته آنها کار کیفیت از محتوا به توجهی بی مباحث این به یزدی عکاسان نکردن توجه به توجه با همچنین دارد. کشور عکاسی در را نازلی جایگاه یزد روبروهستند استانباچهمشکالتی عکاسان حالحاضر در با است. مسئوالن توسط نشدن حمایت عکاسی مشکالت از یکی سازمانهای باید ندارد عام مخاطب هنری عکاسی اینکه به توجه کم مشکالت از دیگر یکی کنند. ویژه حمایت سبک این از دولتی کهبخشخصوصیودولتیباید بودنآموزشگاههایعکاسیاست کنند. جبران را خال این و شوند وارد حوزه این به صنعت در را تلگرام و گرام اینستا همچون اجتماعی شبکههای نقش بر تاثیری چه شبکهها این گسترش میکنید ارزیابی چگونه عکاسی عکاسیداشتهاند گذاشتندتشویق شبکههایاجتماعیبرعکاسی که بزرگترینتاثیری اینکه به توجه است.با هنر این به مختلف افراد کردن مند عالقه و است کنونی دنیای در مهم مقولههای از یکی زمان در جویی صرفه اطالعات سریع انتقال دلیل به فیلم و عکس همچون هنرهایی عالقه نسبت همان به و اند کرده پیدا بیشتری مخاطب مردم به شبکههای گسترش شدند.همچنین بیشتر حوزهها این به مندان اجتماعیموجباستفادهعکاسانازتجاربیکدیگرشدهواستفاده داشته نیز آموزشی بار میتواند شبکهها این از حرفهای و درست باشد. عکاسی ارتقا برای اندازه چه تا را اینچنینی آموزشیهای کارگاه برگزاری موثرمیدانید برای روش سریعترین و ارزانترین راحتترین همواره آموزش باید اساتید از یکی قول به است. فنون و علوم تمامی در گیری فرا برگزاری اهمیت که دومی موضوع روزگار. نه بگیریم یاد آموزگار از لزوم میکند نمایان پیش از بیش را اینچنینی آموزشیهای وکارگاه است. عکاسی بحث در یکدیگر تجارب از استفاده و جمعی کار باعث میتواند جمعی کار تقویت با اینچنینی آموزشی کارگاههای میشود. عکاسان افزایشانگیزهدر طعم با زندگی موضوع با عکاسی نمایشگاه میدانید که همانطور شما اینکه به توجه با شد. برگزار فناوری و علم پارک در ایرانی فناوری میکنید ارزیابی چگونه را آن سطح بودید جشنواره این داوران از یکی توسط آن داوطلبانه برگزاری جشنواره این نکات مهمترین از یکی و تقدیر جای و بوده ارزشمند بسیار موضوع این که بود پارک ضعفی نکات نمایشگاهها دیگر مانند نمایشگاه این دارد.ولی تشکر بود. عکاسی فراخوان بودن گنگ ضعف نکات از یکی داشت. نیز یکی بودن گرا محتوا نسبت به عکسها بودن گرا فرم همچنین نمایشگاه نشدن دیده دیگر بود.مشکل عکسها ضعف نقاط از نشود دیده ولی شود برگزار هم نمایشگاهها بهترین گر ا حتی بود. برگزاری فناوری و علم پارک به من پیشنهاد ندارد. چندانی فایده نمایشگاههایاینچنینیدرمکانهایعمومیاست. جامعه ثروت افزایش فناوری و علم پارک اصلی هدف اینکه به توجه با میان در رقابت توان افزایش و نوآوری فرهنگ ارتقا و تشویق طریق از شما نظر به است دانش و علم بر متکی که است مؤسساتی و شرکتها کند کمک میتواندبرایرسیدنبهاینهدف عکاسیچگونه مهمترین از یکی است. کرده کمک علوم همه رشد برای عکاسی است. تبلیغ و رسانی اطالع و رسانهای عکاسی عکاسی کارکردهای قابل کمک میتواند خود کارکردهای این به توجه با عکاسی هنر به توجه با بنده اعتقاد به کند. فناوری و علم پارک به توجهی میتواندسهمزیادی ظرفیتهایباالیپارکعلموفناوریعکاسی کند. ایفا آن معرفی در گرجستان و ایران مبادالت دفتر مسئولین نشست ملی فنبازار رئیس با ایران در آشنایی هدف با نشستی یزد به ایران ملی فنبازار رئیس سفر پیرو محل در مرداد 2 دوشنبه روز گرجستان و ایران مبادالت دفتر با وی پارک عمومی روابط گزارش به گردید. برگزار یزد فناوری و علم پارک این عملکرد گزارش ارائه ضمن نشست این در یزد فناوری و علم زمینههای و تشریح دفتر آتی برنامههای کنون تا تاسیس بدو از دفتر گرفت. قرار نظر تبادل و بحث مورد ملی فنبازار با آن همکاری اقدامات از خرسندی ابراز ضمن نشست این در نیز پور قنبر کبر ا این در الزم حمایتهای انجام برای را خود آمادگی شده انجام کرد. اعالم زمینه و ایران سرمایهگذاری و فناوری مبادالت دفتر است گفتنی افتتاح یزد فناوری و علم پارک در اسفندماه 17 تاریخ در گرجستان شد. نشست ششمین در یزد فناوری و علم پارک رئیس حضور کشور فناوری و علم ویژه مناطق هماندیشی و فناوری و علم ویژه مناطق مدیران اندیشی هم نشست ششمین در مردادماه 4 چهارشنبه روز مجوز دارای استانهای استانداران شد. برگزار اصفهان استان نشست این در یزد فناوری و علم پارک عمومی روابط گزارش به عامل سازمان راهاندازی خصوص در استانها عملکرد از گزارشی ویژه مناطق مدیران توسط استان ویژه منطقه توسعه و استقرار شد. ارائه متحد ملل صنعتی سازمان توانمندیهای و فرصتها معرفی گزارشی عالی شورای دبیرخانه با همکاری جهت )UNIDO( مناطق راهبری و مدیریت خصوص در دبیرخانه فعالیتهای از پروژه خروجیهای و رویکرد مدل ارائه کشور فناوری و علم ویژه از اتریش فناوری موسسه همکاری با رشیدی ربع نوآوری نظام بود. نشست این در شده ارائه برنامههای در هوشمند شهر کارگاه نتایج خالصه همچنین نشست این در و رویکرد مدل و بوشهر در هوشمند شهر پایلوت اجرای راستای شد. ارائه نیز رضوی خراسان در حالل غذای پروژه خروجیهای

5 نشست 1396 اول سال نیم - یزد فناوری و علم پارک خبرنامه 5 شد برگزار نرم فناوریهای پردیس اندیشی هم نشست اولین شهریور 7 شنبه سه نرم فناوریهای پردیس اندیشی هم نشست یزد فناوری و علم پارک رئیس پورسراجیان داریوش حضور با ماه مدیر پارک فناوری و نوآوری معاون خراسانی فقیه احمدرضا پردیس شرکتهای عامل مدیران و انسانی علوم پردیس اجرایی برگزارشد. انسانی علوم شرکت عامل مدیر یزد فناوری و علم پارک عمومی روابط گزارش به گزارشی ارائه با جلسه ابتدای در نرم فناوریهای پردیس مجری ابتدای از داشت: اظهار هنر و انسانی علوم رشد مرکز ایجاد روند از مرکز وارد کار و کسب ی هسته 110 از بیش کنون تا رشد مرکز فعالیت دادند. ادامه فعالیت به و شدند هنر و انسانی علوم رشد علوم رشد مرکز بودن پیشرو به اشاره با ادامه در مدرسی محمدعلی یزد فناوری و علم پارک فعالیتهای از بسیاری مانند هنر و انسانی در بار اولین برای گفت: رشد مرکز این برای فعالیت مجوز گرفتن و نرم فناوریهای جنس از فناوری یک عنوان به را انسانی علوم کشور سازی تجاری میتوان را هم انسانی علوم که دادیم نشان و معرفی با افزود: فناوری پردیسهای ساختار ایجاد خصوص در وی کرد. نرم فناوریهای حوزه شرکتهای فعالیت زمینه نزدیکی به توجه در ماندن باقی تقاضای شاهد رشد ی دوره پایان زمان در کثرا ا هم وجود به نیاز ی دهنده نشان این و هستیم رشد مرکز محل پردیسی مدیریت با میرسد نظر به که است باالتری سطح در افزایی میگردد. فراهم جهشها ساز زمینه را پردیسی فضای نوع این پایان در مدرسی این چارچوب در داد: ادامه و دانست بیشتر افزاییهای هم و میتوانند رشدیافته و بزرگ شرکتهای فناوری پردیسهای متقابال و استفاده نوپا شرکتهای نفس تازه و جوان نیروی از و میشوند منتفع پسارشد شرکتهای بازار از رشد پیش شرکتهای میشود. منتقل پسارشد دوره به رشد فرایند از بخشی ترتیب بدین هم جلسه این در مختلف شرکتهای عامل مدیران است گفتنی تبادل و بحث به خود شرکت فعالیت زمینه معرفی ضمن اندیشی پرداختند. و مالیاتی معافیتهای حقوقی مسائل زمینه در نظر ایران ملی فنبازار مرکز خدمات با آشنایی نشست برگزاری دوشنبه روز ایران ملی فنبازار مرکز خدمات با آشنایی نشست فنبازار شبکه دبیر کبریان ا علی محسن حضور با 2 مردادماه و علم پارک در مستقر فناور شرکتهای عامل مدیران و ایران ملی شد. برگزار پارک این جلسات سالن در یزد فناوری فنبازار شبکه دبیر یزد فناوری و علم پارک عمومی روابط گزارش به کشور ضعف دلیل به داشت: اظهار نشست این در ایران ملی و عرضه تقویت طریق از بازار توسعه رویکرد بازار توسعه حوزه در میشود. دنبال فنبازارها در جدی صورت به تقاضا تحریک توسعه فنبازار اصلی ماموریت داد: ادامه کبریان ا علی محسن و است فناوری و تجاری عملیات و فنبازار زیرساختهای و شبکه راستای در را خود پیشنهادی برنامههای ایران ملی فنبازار مرکز ارائه استانها در منطقهای فنبازارهای به اولویتها این تحقق است. داده ملی فنبازار برنامههای تشریح به نشست ادامه در کبریان ا علی هب و پرداخت استانها در منطقهای فنبازار شبکه ایجاد در ایران داد. پاسخ فناور شرکتهای عامل مدیران سواالت فناوری و علم پارک منتخب اقتصادی و یتی مدیر شرکتهای اندیشی هم نشست برگزاری پارک منتخب اقتصادی و مدیریتی شرکتهای اندیشی هم نشست مرکز کنفرانس سالن در تیرماه 25 یکشنبه روز یزد فناوری و علم شد. برگزار اقبال فناوری پارک پشتیبانی معاون شکوهی شهرام حضور با که نشست این در یزد پارک اقتصادی مشاور زاده کوچک میثم یزد فناوری و علم مسائلی خصوص در شد برگزار فناور شرکتهای عامل مدیران شرکتها فعالیت حوزه گسترش برای راهبردی نقشه قبیل: از راهاندازی و المللی بین نگاه مدیریتی حوزههای در پژوهی آینده اندیشی هم و مسئله طرح کشورها سایر در فناوری مبادالت دفاتر گرفت. صورت به میتوان نشست این در شده مطرح موضوعات دیگر از جلسات برگزاری پسارشد ی دوره در تر حرفهای آموزشهای و شرکتها افزایی هم و همکاری و بیشتر آشنایی جهت هفتگی کرد. اشاره نرم حوزه فناور شرکتهای پروژههای کم بودجه یزد در فناوری زیست دهنده شتاب ایجاد نشست برگزاری روز عصر یزد در فناوری زیست دهنده شتاب ایجاد نشست فناوری توسعه معاون صابری حسین حضور با تیر 21 چهارشنبه فناوری زیست رشد مرکز مدیر و پشتیبانی معاون پردیس پارک شد. برگزار یزد فناوری و علم پارک نشست این در یزد فناوری و علم پارک عمومی روابط گزارش به راهاندازی برای کویر آبسار شرکت زیرساختهای معرفی ضمن اجرایی روند خصوص در یزد در فناوری زیست دهنده شتاب شد. نظر تبادل و بحث آن به مربوط چالشهای و دهی شتاب تقدیر ضمن نیز پردیس پارک فناوری توسعه معاون صابری حسین عملی را یزد در فناوری زیست دهنده شتاب راهاندازی اقدام این از سطح در دهنده شتاب این توسعه خواستار و کرد توصیف جسورانه شد. المللی بین و ملی موردنظر فضای از پردیس پارک نمایندگان نشست این ادامه در مرکز و آزمایشگاهها فناوری زیست دهنده شتاب راهاندازی برای کردند. بازدید یزد فناوری زیست رشد یزد فناوری و علم پارک در مستقر یزد کویر آبسار شرکت است گفتنی زیست دهنده شتاب راهاندازی استان پتانسیلهای به توجه با است. داده قرار خود کار دستور در پارک حمایت با را فناوری و نوآوری صندوق تسهیالت اخذ قوانین تخصصی نشست شد برگزار جمهوری ریاست شکوفایی که نشست این در یزد فناوری و علم پارک عمومی روابط گزارش به انواع درخصوص شد برگزار فناور شرکتهای عامل مدیران حضور با لیزینگ تسهیالت جمله از شکوفایی و نوآوری صندوق خدمات تعهد نامههای ضمانت صدور و توانمندسازی 9 درصد نرخ با گرفت. صورت نظر تبادل و بحث پرداخت هدف با و یزد فناوری و علم پارک همت به نشست این است گفتنی ریاست شکوفایی و نوآوری صندوق تسهیالت و خدمات معرفی شد. برگزار جمهوری

6 6 خبرنامه پارک علم و فناوری یزد - نیم سال اول 1396 نشست / تفاهمنامه برگزاری نشست ایجاد شتاب دهنده بیوتکنولوژی در یزد نشست ایجاد شتاب دهنده بیوتکنولوژی در یزد روز دوشنبه 12 تیرماه با حضور رئیس پارک علم و فناوری یزد معاون پشتیبانی و مدیر مرکز رشد زیست فناوری پارک برگزار شد. به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد در ابتدای این جلسه گزارشی از روند پیگیری شتاب دهندهها ارائه و در خصوص وا گذاری فضایی برای راهاندازی شتاب دهنده در مرکز رشد زیست فناوری یزد و استفاده از هیئت علمی متخصص دانشگاهها در بدنه شتاب دهنده بحث و تبادل نظر شد. مدیر مرکز رشد زیست فناوری پارک علم وفناوری یزد نیز در این جلسه اظهار کرد: شرکت آبسارکویر به دلیل دارا بودن آزمایشگاههای شیمی بیوتکنولوژی کشت بافت سرامیک و مولکولی پتانسیل الزم برای ارائه خدمات به شرکتهای حوزه بیوتکنولوژی را دارد. عباس باقی ادامه داد: شرکت آبسار کویر فعالیتش را از مرکز رشد آغاز کرده و میتواند به عنوان راهنما و مدل موفق برای دیگر واحدها عمل کند که بسترهای نرم افزاری و سخت افزاری الزم برای آن فراهم شده و در صورت موافقت پارک میتواند مدل مشترکی با صندوق پژوهش و فناوری استان ارائه دهد. بازدید از آزمایشگاه کاشی و سرامیک اختصاص فضایی برای راهاندازی شتاب دهنده بیوتکنولوژی در مرکز رشد زیست فناوری یزد از دیگر برنامههای این بازدید بود. نشست شرکتهای منتخب پارک علم و فناوری یزد با دبیر ستاد فناوریهای نرم و هویتساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نشست شرکتهای منتخب حوزه فناوریهای نرم پارک علم و فناوری یزد با سیدمحمدحسین سجادی نیری دبیر ستاد فناوریهای نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری عصر یکشنبه 31 اردیبهشت 96 در سالن کنفرانس مرکز فناوری اقبال برگزار شد. به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان یزد در این جلسه شرکتهای فناور منتخب مستقر در پارک علم و فناوری یزد ضمن ارائه طر حها و محصوالت خود به ارائه مسائل و دغدغههای خود پرداختند که پایین بودن میزان سرمایه در گردش و مشکالت نقل و انتقال ارز در مبادالت بین المللی از جمله مهمترین این مشکالت بود. سجادی نیری ضمن ابراز خرسندی از فعالیتهای شرکتهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری یزد در حوزه نرم به برخی اقدامات ستاد اشاره نمود و گفت: امیدواریم در حمایت از شرکتهای فناور فعال در حوزه نرم در سال جاری طرح لیزینگ فناوری به سرانجام برسد. معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد در ادامه این جلسه با اشاره به تفاهم نامه ی منعقده ستاد فناوریهای نرم و هویت ساز با مرکز انیمیشن به ارائه گزارشی از عملکرد مرکز انیمیشن و هنرهای دیجیتال پرداخت و از پیشرفت کار این مجموعه در دو فاز جدید نشست ریاست پارک با مسئولین مراکز رشد و نهادهای همکار ایجاد زیر ساختهای سخت افزاری و وا گذاری مدیریت آن به اشخاص حقوقی برای راهبری این مرکز به صورت خصوصی خبر داد و آن را مدلی جدید در مدیریت مرا کز توسعه فناوری دانست. شهرام شکوهی گفت: با وجود کمبود منابع مالی پیشرفت زیرساختهای مرکز تامین کننده نیاز شرکتهای فعال در این حوزه بوده است. وی در بخش دیگری از سخنان خود توسعه فعالیتهای بین المللی را نیازمند منتورهایی در قالب آموزش و مشاوره دانست و گفت پارک یزد در این زمینه اقدام به برگزاری دورههای آموزشی و همکاری با شرکتهای بین المللی در حوزه بازاریابی کرده است که ان شاءاهلل با نگاه مثبت ستاد فناوریهای نرم و حمایتهای آن منجر به نتایج موفقیت آمیزی خواهد شد. گفتنی است در این جلسه شهرام شکوهی معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد مصطفی شاه نظری رئیس بنیاد نخبگان استان و مجید کاغذگران مسئول امور اجرایی مرکز رشد علوم انسانی و هنر پارک یزد حضور داشتند. در جلسهای با حضور داریوش پورسراجیان و مسئولین مرا کز رشد و نهادهای همکار پارک و درپی تغییر ساختار مدیریت مرا کز رشد و نهادهای همکار با پارک از زحمات آقای تقی فرهنگ نیا در سمت مدیر دفتر هماهنگی مرا کز رشد تقدیر و آقای محمدرضا حسینی بغدادآبادی به عنوان مسئول دفتر هماهنگی نهادهای همکار معارفه گردیدند. به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد جلسه معارفه مسئول دفتر هماهنگی نهادهای همکار پارک علم و فناوری یزد روز دوشنبه 11 اردیبهشت ماه با حضور رئیس پارک علم و فناوری یزد معاون فناوری و نوآوری پارک مدیر مرکز رشد اطالعات و ارتباطات و جمعی از مدیران مرا کز رشد و دفاتر شهرستانی پارک و نهادهای همکار در مرکز فناوری اقبال برگزار شد. داریوش پورسراجیان در این جلسه فلسفه شکل گیری ساختار جدید را ایجاد استقالل و چابکی در مدیریت مرا کز و نهادهای همکار دانست و اظهار داشت: در نوع و سطح همکاری نهادهای همکار تنوع زیادی وجود دارد که امیدوارم با ایجاد این دفتر ارتباط موثرتری با نهادهای همکار شکل بگیرد. وی ادامه داد: تامین نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز مرا کز از تعهدات نهادهای همکار است و پارک طبق قانون تمام تالش خود را در خصوص حمایت از شرکتهای فناور مستقر در این مرا کز به عمل خواهد آورد. پورسراجیان سرعت بخشی به فرآیند اعطای مجوز فناوری برای شرکتها در شهرستانها را خواستار شد و گفت: تدوین آیین نامه دفاتر هماهنگی نهادهای همکار در دستور کار واحد طرح و برنامه است و این آیین نامه میتواند در شفاف سازی ساختار شرح وظایف و اهداف شکل گیری این دفاتر راهگشا باشد. رئیس پارک علم و فناوری یزد در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد با برگزاری جلسات از طریق ویدئو کنفرانس و حذف بعد مسافت تعداد این نشستها و هم اندیشیها افزایش یابد. گفتنی است در ادامه این جلسه مدیران مرا کز رشد شهرستانی نقطه نظرات و دیدگاههای خود را مطر ح و پیرامون آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت. جلسه امضای تفاهم نامه چندجانبه میان مرکز توسعه فناوریهای کاشی و سرامیک ایران پارک علم و فناوری یزد و دانشگاه یزد روز یکشنبه 5 شهریور ماه با حضور محمدمهدی لطفی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه یزد فقیه خراسانی معاون فناوری و امضای تفاهم نامه سه جانبه میان مرکز کاشی و سرامیک ایران پارک علم و فناوری یزد و دانشگاه یزد نوآوری پارک علم و فناوری یزد در دانشگاه یزد برگزار شد. به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد در این جلسه احمدرضا فقیه خراسانی معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد ضمن معرفی فعالیتها و رسالت مرکز توسعه فناوریهای کاشی و سرامیک اظهار کرد: پارک علم و فناوری یزد در راستای رسالت خود در زمینه گسترش فناوری در صنایع اقدام به تاسیس مرا کز توسعه فناوری در حوزههای کاشی و سرامیک آب هنرهای دیجیتال و هوا فضا کرده است. وی افزود: مرا کز توسعه فناوری و از جمله مرکز توسعه کاشی و سرامیک همانطورکه از نامشان برمی آید نقششان در شناسایی نیازهای صنعت فناوریهای نوین تجاری سازی و رسوخ آن به صنعت است. در ادامه این جلسه در خصوصی مسائلی از قبیل توجیه اقتصادی باالی فناوریهای جدید در صنعت کاشی تهیه تجهیزات و سرویسهای آزمایشگاهی انتقال و بهبود تکنولوژی بحث و تبادل نظر صورت گرفت. گفتنی است این تفاهم نامه با هدف ایجاد کارگروه نهادهای مرتبط با کاشی و سرامیک و تشکیل R&D متمرکز برای صنف کاشی و سرامیک به امضای مدیرعامل مرکز توسعه کاشی و سرامیک معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد و معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه یزد رسید.

7 تفاهمنامه 1396 اول سال نیم - یزد فناوری و علم پارک خبرنامه 7 جهاد یزد فناوری و علم پارک جانبه سه همکاری نامه تفاهم امضای ایران سرامیک فناوری توسعه مرکز و استان دانشگاهی یزد فناوری و علم پارک بین ما جانبه سه همکاری نامه تفاهم ایران سرامیک فناوری توسعه مرکز و استان دانشگاهی جهاد خراسانی فقیه احمدرضا امضای به مردادماه 30 دوشنبه روز معاون میرحسینی سیدحسین یزد پارک نوآوری و فناوری معاون مرکز مدیر ع زار رامین و استان دانشگاهی جهاد سازمان پژوهشی رسید. ایران سرامیک فناوری توسعه در که نشستی در یزد فناوری و علم پارک عمومی روابط گزارش به نوآوری و فناوری معاون شد برگزار نامه تفاهم این انعقاد حاشیه یزد وفناوری علم پارک و دانشگاهی جهاد داشت: اظهار یزد پارک به میتواند عامل این که دارند مشترکی ماموریتهای و اهداف شود. منجر مجموعه دو این بیشتر همکاریهای تالش و استان مشکالت رصد داد: ادامه خراسانی فقیه احمدرضا اصلی اولویتهای از یکی آن رفع برای نوآورانه راهکاری یافتن برای میشود. محسوب یزد پارک صنعتی جایگاه است تالش در یزد وفناوری علم پارک افزود: وی ماموریتش با منطبق را خود نقش بتواند و داده ارتقا را یزد استان کند. ایفا زمینه این در این در نیز استان دانشگاهی جهاد سازمان پژوهشی معاون یکی فنی دانش با همراه تکنولوژی انتقال داشت: اظهار نشست است مانده مغفول کشور در کنون تا که است مهمی مسائل از حد تا هزینه و زمان اتالف از میتواند مهم این به توجه حالیکه در کند. جلوگیری زیادی به نیز ایران سرامیک فناوری توسعه مرکز مدیر نشست این ادامه در پرداخت. آن اهداف تشریح و مرکز این فعالیتهای تشریح به نفر 5 از متشکل کارگروهی شد مقرر پایان در است گفتنی و شود تشکیل آن اجرای منظور به نامه تفاهم طرفین از نمایندگی گردد. عملیاتی طرفین توافق مورد موضوعات آموزی دانش نوآوری و ابتکارات ملی مسابقات دائمی دبیرخانه یزد فناوری و علم پارک یزد فناوری و علم پارک میان همکاری نامه تفاهم مراسمی طی یزد استان پرورش و آموزش کل اداره و پرورش و آموزش وزارت آموزش وزارت متوسطه آموزش معاون زرافشان علی امضای به و یزد فناوری و علم پارک رئیس پورسراجیان داریوش پرورش و رسید. یزد استان پرورش و آموزش کل مدیر شیرزاد احمد نشست این در یزد فناوری و علم پارک عمومی روابط گزارش به با پرورش و آموزش وزارت متوسطه آموزش معاون زرافشان علی نامه تفاهم اساس بر که بود سالی دومین گذشته سال اینکه بیان که داده نشان گزارشها گفت: کردیم آغاز را یزد پارک با همکاری و بوده بیشتر هفتم دوره به نسبت دوره این کنندگان شرکت تعداد است. بوده باالتر نیز برگزاری کیفیت مثبت آموزی دانش مسابقات برگزاری در را یزد پارک عملکرد وی اطالع زمینه در بتوانیم نیز امسال امیدواریم داشت: اظهار و دانست انجام یزد پارک با را الزم همکاری معنوی حمایتهای و رسانی دهیم. در آموزی دانش مسابقات و جشنوارهها برگزاری تعدد زرافشان صورت به مسابقات تمامی باید گفت: و نمود ارزیابی آسیب را کشور و تعدد این تا شود برگزار پرورش و آموزش وزارت نظر زیر و متمرکز آموزان دانش پرورش حتی یا و مناسب استقبال عدم باعث تنوع رهبری معظم مقام دستور به اشاره با وی نشود. محور مسابقات پارک از گفت: نوآور و ع مختر آموزان دانش از گزارشی ارائه بر مبنی کند. یاری را ما نیز حوزه این در میخواهیم یزد فناوری و علم و علم پارک فناوری معاون خراسانی فقیه احمدرضا ادامه در وزارت همکاری از قدردانی ضمن نیز مسابقات دبیر و یزد فناوری در داریم قصد داشت: اظهار مسابقات برگزاری در پرورش و آموزش طراحی و بفکرشو مانند جدیدی رشتههای مسابقات دوره نهمین کنیم. اضافه مسابقات رابه بعدی سه مالی منابع نیازمند مسابقات مسیر ادامه افزود: همچنین وی همه هماهنگی و همکاری با امیدواریم که است پایداری بهتر چه هر برگزاری شاهد و تامین منابع این ربط ذی دستگاههای باشیم. آتی سالهای در مسابقات این عنوان به 1380 سال از که یزد فناوری و علم پارک است ذکر شایان شرکت 600 از بیش کنون تا و نمود کار به آغاز کشور در پارک دومین کردن نهادینه روی کار است داشته خود حمایت تحت را فناور دانسته خود وظایف از همواره را فناوری بر مبنی کارآفرینی فرهنگ باب کشور در بار اولین برای 1383 سال در نوآوری مرکز ایجاد با و عنوان به دانشجویان و آموزان دانش با ارتباط برای را جدیدی را انسانی نیروی یعنی فناوری چرخه عامل مهمترین و نخستین یزد فناوری و علم پارک که فعالیتهایی جمله از نمود. باز پارک با انجام جامعه در نوآوری فرهنگ کردن نهادینه و ترویج راستای در 8 و برتر ایدههای جشنواره دوره 12 برگزاری به میتوان است داده که نمود اشاره آموزی دانش نوآوری و ابتکارات ملی مسابقات دوره سوی از و نموده تکمیل بازار تا را نوآوری و خالقیت زنجیره سویی از تعریف حوزه این با مرتبط نهادهای همکاری برای را مدلی دیگر است. کرده یزد فناوری و علم پارک بین جانبه سه نامه تفاهم امضای ایران سرامیک فناوری توسعه مرکز و میبد واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشگاه یزد فناوری و علم پارک میان چندجانبه نامه تفاهم روز ایران سرامیک فناوری توسعه مرکز و میبد واحد اسالمی آزاد امضای به فناوری و علم پارک در 96 سال شهریور 27 شنبه سه ریاست اعرافی حسین و پارک رئیس پورسراجیان داریوش مرکز مدیرعامل ع زار رامین و میبد واحد اسالمی آزاد دانشگاه رسید. ایران سرامیک فناوری توسعه نامه تفاهم این یزد فناوری و علم پارک عمومی روابط گزارش به توسعه و تحقیق واحدهای توسعه زمینه در همکاری راستای در انسانی و آزمایشگاهی امکانات از استفاده و فناوری و علم پارک شد. منعقد فناوری و علم پارک در میبد آزاد دانشگاه حاشیه در یزد فناوری و علم پارک رئیس پورسراجیان داریوش برابر چندین کشور در اینکه بیان با نامه تفاهم امضای نشست برداری بهره برای باید افزود: دارد وجود تجهیزات موجود نیاز داشت. برنامه تجهیزات این از اقتصادی آزاد دانشگاه ریاست مثبت و عمیق نگاه از تقدیر ضمن وی گفت: مابین فی همکاری و فناوری مقوله به میبد واحد اسالمی این قطع طور به پارکها کار به ایشان کامل اشراف به توجه با خواهد نهاد دو بین مفید و خوب همکاری یک آغاز نامه تفاهم بود. در نیز میبد واحد اسالمی آزاد دانشگاه رئیس اعرافی حسین هم به دانشگاه و پارک زنجیره اینکه بیان با نشست این نامه تفاهم این امضای با امیدواریم گفت: است پیوسته کند. پیدا توسعه عملیاتی و جدی صورت به همکاریها است نهاد دو این افزایی هم گرو در آینده کرد: تصریح وی سرعت پارک و دانشگاه بین ارتباط ایجاد با توسعه زیرا میگیرد. بیشتری تجهیزات از بسیاری حاضر حال در افزود: اعرافی امضای با و است استفاده بدون دانشگاه آزمایشگاهی و پارک برای امکانات این استفاده امکان نامه تفاهم این میشود. فراهم ایران سرامیک فناوری توسعه مرکز ایران سرامیک فناوری توسعه مرکز عامل مدیر ع زار رامین سرامیک تولیدی واحدهای احداث به توجه با گفت: حال در بازار این کشور سرامیک بازار گرفتن نظر در بدون شده دپو تولیدات از توجهی قابل میزان و اشباع حاضر است. را محدودی المللی بین بازارهای حاضر حال در اینکه بیان با وی به محدود عمدتا ایران سرامیک صادارت افزود: داریم اختیار در است. کستان پا و افغانستان عراق کشورهای و ایتالیا همچون قدرتمندی رقبای به توجه با داد: ادامه ع زار بازارهای به ایران جدی ورود امکان چین و ترکیه برزیل اسپانیا است. سخت ایران سرامیک فعلی کیفیت با المللی بین برای متمرکز R&D تشکیل هدف با نامه تفاهم این است گفتنی توسعه آزمایشگاهی زمینههای در همکاری سرامیک صنف اجرای و انسانی نیروی سازی توانمند فناوری انتقال و تکنولوژی رئیس امضای به سرامیک فناوری زمینه در مشترک پروژههای و میبد واحد اسالمی آزاد دانشگاه رئیس یزد فناوری و علم پارک رسید. سرامیک فناوری توسعه مرکز مدیرعامل

8 8 خبرنامه پارک علم و فناوری یزد - نیم سال اول 1396 تفاهمنامه / بازدید انعقاد تفاهم نامه همکاری سه جانبه پژوهشگاه نیرو دانشگاه یزد و پارک علم و فناوری یزد طی مراسمی تفاهم نامه همکاری سه جانبه میان پارک علم و فناوری یزد دانشگاه یزد و پژوهشگاه نیرو با حضور وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری 23 فروردین ماه در سالن کنفرانس مرکز فناوری اقبال به امضای محمدصادق قاضی زاده رئیس پژوهشگاه نیرو داریوش پورسراجیان رئیس پارک علم و فناوری یزد و محمدصالح اولیاء رئیس دانشگاه یزد رسید. به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد در نشستی که در حاشیه انعقاد این تفاهم نامه برگزار شد معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری با تا کید بر تسریع روند عملیاتی شدن مفاد تفاهم نامه اظهار کرد: امیدواریم در آیندهای نزدیک شاهد عملیاتی شدن این تفاهم نامه و انعقاد قراردادهای مربوطه باشیم. وحید احمدی با اشاره به پتانسیل و تجارب خوب پارک علم و فناوری یزد افزود: این تجربه پشتوانه خوبی برای منطقه ویژه فناوری یزد به شمار میرود. محمد صادق قاضی زاده رئیس پژوهشگاه نیرو نیز تاریخ یزد را سراسر بهره وری از انرژی و اشتغال زایی بیشتر با سرمایهگذاری کمتر برشمرد و ابراز امیدواری کرد با انعقاد این تفاهم نامه این تاریخ تکرار شود. استفاده از توانمندیهای دانشگاه و پارک یزد افزایش و انسجام بخشی رسالههای تحصیالت تکمیلی مرتبط گسترش تحقیقات هدفمند جریان سازی طرحهای پژوهشی و دعوت به همکاری اعضای هیئت علمی دانشگاهها در حوزه انرژی از جمله مفاد این تفاهم نامه بود. گفتنی است در پایان معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری و هیئت همراه از بخشهای مختلف پارک علم و فناوری یزد بازدید کردند. بازدید وزیر علوم تحقیقات و فناوری از پارک علم و فناوری یزد وزیر علوم تحقیقات و فناوری در حاشیه سفر نوروزی خود به استان یزد از پارک علم و فناوری یزد دیدن کرد. به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد دکتر فرهادی در این بازدید از نزدیک در جریان فعالیتها برنامهها و دستاوردهای پارک علم و فناوری یزد قرار گرفت. وی همچنین از پروژه ساخت ساختمان مرا کز رشد اقبال نیز بازدید کرد. بازدید دانشجویان آموزشکده فنی و حرفهای حضرترقیه)س( از پارک علم و فناوری یزد گروهی از دانشجویان آموزشکده فنی و حرفهای حضرت رقیه )س( یکشنبه 31 اردیبهشت 96 از مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات و مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد در این بازدید تقی فرهنگ نیا مدیر مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات پارک یزد با ارائه ی نمونههایی از مدلهای کسب و کار به بیان نحوه پذیرش شرکتها در این مرا کز چگونگی پرورش ایده و تبدیل آن به محصول و نهایتا راهاندازی کسب و کارهای کوچک برای بازدیدکنندگان پرداخت. گفتنی است بازدید دانشجویان دانشگاههای سراسر استان از مجموعه فناوری اقبال با هدف آشنایی با پارک علم و فناوری یزد و تقویت روحیه ی کارآفرینی صورت میگیرد. بازدید مدیرعامل شرکت فوالد آلیاژی ایران از پارک علم و فناوری یزد محمد ابراهیم قدیریان مدیرعامل شرکت فوالد آلیاژی ایران و هیئت همراه با حضور در پارک علم و فناوری یزد از نزدیک در جریان اقدامات و فعالیتهای پارک قرار گرفتند. به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد روز یک شنبه سوم اردیبهشت ماه نشستی با حضور مدیرعامل شرکت فوالدآلیاژی ایران معاون پشتیبانی و معاون فناوری و نوآوری پارک و برخی از مدیران عامل شرکتهای منتخب در مرکز فناوری اقبال برگزار شد. معاون فناوری و نوآوری پارک در این نشست به تشریح وضعیت پارک و مرا کز رشد پرداخت و گزارشی از فعالیتها و اقدامات انجام شده در حمایت از شرکتهای فناور ارائه کرد. در ادامه این نشست مدیران عامل شرکتهای پایانوین سرام یزد بیستون کویر پیشتازان ستاره ایساتیس و فناوران صنعت رباتیک به معرفی محصوالت و دستاوردهای خود پرداختند. گفتنی است در حاشیه این نشست مدیرعامل شرکت فوالد آلیاژی ایران و هیئت همراه از بخشها و مرا کز مختلف پارک علم و فناوری یزد نیز بازدید کردند. بازدید معلمان دبستان قرآنی آزادگان شهرستان مهریز از پارک علم و فناوری یزد جمعی از معلمان دبستان قرآنی آزادگان شهرستان مهریز یکشنبه سوم اردیبهشت از مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات و پارک علمی کودکان و نوجوانان پارک علم و فناوری یزد بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد در این بازدید تقی فرهنگ نیا مدیر مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات با تشریح نحوه حمایت از ایدههای دانش آموزان به ارائه چگونگی پرورش خالقیت در کودکان پرداخت. پرورش ایده و تبدیل آن به محصول و نحوه تجاری سازی از دیگر مسائلی بود که به بازدید کنندگان ارائه شد. گفتنی است در ادامه معلمان دبستان قرآنی آزادگان شهرستان مهریز با حضور در پارک علمی کودکان و نوجوانان از نزدیک با خدمات و حمایتهای این مرکز آشنا شدند.

9 بازدید 9 خبرنامه پارک علم و فناوری یزد - نیم سال اول 1396 بازدید معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد از پارک فناوری گرجستان پیرو انعقاد تفاهم نامه همکاری مابین پارک علم و فناوری یزد و پارک فناوری گرجستان )تفلیس )GITA هیئتی متشکل از معاون پشتیبانی مدیر امور بین الملل پارک علم و فناوری یزد و مدیران شرکت تجارت بین الملل توتیا به منظور بررسی همکاریهای مشترک شرکتها و اجرایی کردن مفاد تفاهم نامه به گرجستان سفر نمود. به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد در این سفر هیئت ایرانی ضمن بازدید از پارک گرجستان طی جلسات کاری با رئیس پارک فناوری تفلیس مدیر بین الملل این پارک و رئیس مرکز سرمایهگذاری گرجستان در خصوص طرحهای ارائه شده جهت اجرایی کردن مفاد تفاهم نامه و ظرفیتهای طرف گرجی در زمینه همکاریهای بین المللی مورد تبادل نظر قرار گرفت. از دیگر بخشهای این سفر میتوان به جلسه با شرکتهای مستقر در پارک تفلیس و انجام هماهنگیهای الزم با سفارت ایران در گرجستان جهت گسترش همکاری فناوری دو جانبه اشاره کرد. گفتنی است دفتر مبادالت فناوری و سرمایهگذاری ایران و گرجستان در اسفند ماه 95 در پارک علم و فناوری یزد افتتاح شده است و شرکتهای فناور ایرانی که تمایل به توسعه همکاریهای بین المللی دارند میتوانند از طریق کارگزاری با طرف گرجی زمینههای انتقال فناوری و صادرات محصوالت را فراهم کنند. بازدید رئیس مرکز انتقال تکنولوژی دانشگاه UPM مالزی از پارک علم و فناوری یزد فرزاد حجازی عضو هیئت علمی و رئیس مرکز انتقال تکنولوژی دانشگاه UPM مالزی 7 فروردین ماه 96 از بخشهای مختلف پارک علم و فناوری یزد بازدید و از نزدیک با فعالیتهای شرکتهای فناور مستقر در این پارک آشنا شد. به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد فرزاد حجازی در جلسهای که با حضور تقی فرهنگ نیا مدیر مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات پارک علم و فناوری یزد نوشین فیروزفرد مدیر مرکز نوآوری این پارک و جمعی از مشاورین مرکز نوآوری برگزار شد به معرفی دانشگاه UPM فعالیتها و دستاوردهایش پرداخت. حجازی با بیان اینکه دانشگاه پوترا ( UPM مالزی( با 30 سال سابقه در رده 270 ام دانشگاههای جهان قرار دارد اظهار داشت: این دانشگاه 5 ستاره بوده و در بین دانشگاههای جوان مقام 17 ام را داراست. وی یکی از کلیدی ترین دالیل موفقیت دانشگاه UPM را تکیه بر نوآوری و داشتن مرکز نوآوری و تجاری سازی دانست و گفت: در مرکز نوآوری این دانشگاه شورای 5 نفره از دانشگاه صنعت و دولت طر حهای اولیه را بررسی و در صورت پذیرش حمایتهای الزم از جمله تکمیل فرآیند اختراع ثبت آن و رفع موانع حقوقی صورت میگیرد. در این جلسه همچنین پیرامون همکاریهای فیمابین پارک علم و فناوری یزد و دانشگاه پوترا از قبیل برگزاری دورهها همایشهای مورد نیاز همکاری در نمایشگاههای مختلف استفاده از آزمایشگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه UPM برقراری ارتباط بین متخصصین ایران و مالزی و ارائه و فروش محصوالت بحث و تبادل نظر صورت گرفت. گفتنی است فرزاد حجازی نماینده دانشگاه UPM مالزی از چند طرح مرکز نوآوری مرا کز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات و زیست فناوری و چندین شرکت فناور مستقر در پارک یزد بازدید کرد. بازدید اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی یزد از پارک علم و فناوری یزد مدیرکل برنامهریزی و امور اقتصاد دانشبنیان دانشگاه آزاد اسالمی یزد به همراه اعضای هیئت علمی این دانشگاه روز دوشنبه 18 اردیبهشت از پارک علم و فناوری یزد بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد در نشستی که در حاشیه این بازدید برگزار شد بخشهای مختلف پارک معرفی و خدمات ارائه شده توسط مرا کز پارک برای اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی تشریح شد. حمایتهای مادی و معنوی همچنین برگزاری دورههای آموزشی و مشاورههای تخصصی در مرکز نوآوری و دفتر مالکیت فکری پارک علم و فناوری یزد از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه بود که توسط امین درخشان محمدرضا حسینی بغدادآبادی و حسین رحیمی ارائه شد. در پایان نیز اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی یزد از بخشهای مختلف پارک از جمله مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات پارک علمی کودکان و نوجوانان و برخی از شرکتهای مستقر در پارک بازید کردند. بازدید معاون پژوهشی و مدیر مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه ولی عصر )عج( رفسنجان از پردیس فناوری دانشگاه یزد دکتر میر دهقان معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ولی عصر عج رفسنجان و دکتر روحانی مدیر مرکز رشد فناوری و کارآفرینی این دانشگاه در رأس هیأتی از پردیس فناوری پارک علم و فناوری در دانشگاه یزد بازدید نمودند. به گفته علی ا کبر قیومی سرپرست پردیس فناوری پارک در دانشگاه یزد این بازدید با هدف تبادل تجارب و توسعه همکاریها و مناسبات و با مساعدت دفتر معاونت پژوهشی دانشگاه یزد برنامهریزی و اجرایی گردید. در جریان این بازدید که با حضور دکتر دوست حسینی مدیر دفتر ارتباط با صنعت و دکتر توانایی مدیر دفتر فناوری دانشگاه یزد انجام شد میهمانان از مرکز نوآوری شتابدهنده و مؤسسات مستقر در این مجموعه بازدید داشتند. در حاشیه این بازدید جلسهای با حضور هیأت میهمان و مدیران بخش فناوری دانشگاه برگزار گردید. قیومی در این جلسه با اشاره به عالقمندی و آمادگی مجموعه پردیس فناوری برای توسعه همکاریها خواستار ایجاد بسترهای الزم برای مبادالت فنی و مالی در میان مؤسسات گردید. وی با اشاره به الگوی همکاری بین پارک علم و فناوری و دانشگاه یزد همکاری نزدیک این دو نهاد مؤثر در مسیر توسعه فناوری را در راستای اهداف کالن توسعه استان و باعث بهره گیری بهتر و بیشتر از ظرفیتهای طرفین دانست. دکتر میردهقان معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ولی عصر )عج( رفسنجان نیز با تشکر از میزبانی دانشگاه و پارک علم و فناوری یزد ظرفیتها و توانمندیهای دانشگاه ولی عصر عج و مرکز رشد این دانشگاه را برشمرد. وی کمک به برقراری ارتباط و تعامل مؤسسات فناور را پیشنهادی مناسب و راهبردی برای توسعه ارتباط عملی و عینی بین مرا کز توسعه فناوری دانست و بر لزوم بهره مندی از تجارب پارک علم و فناوری یزد در این بخش تأ کید نمود. وی با اشاره به نزدیکی جغرافیایی یزد و رفسنجان و اشترا کات فرهنگی و توانمندیهای موجود در طرفین افزایش سطح تعامالت مالی و فنی دو منطقه در حوزه اقتصاد دانشبنیان را خواستار شد.

10 اول سال نیم - یزد فناوری و علم پارک خبرنامه بازدید صنایع فرهنگی میراث کل اداره فرهنگی میراث معاون بازدید یزد فناوری و علم پارک از استان گردشگری و دستی فرهنگی میراث کل اداره فرهنگی میراث معاون مقدم ریاحی ساشا از تیرماه 12 دوشنبه روز یزد استان گردشگری و دستی صنایع روابطعمومی گزارش به کرد. بازدید اقبال رشد کز مرا ساختمان در پارک پشتیبانی معاون شکوهی شهرام یزد فناوری و علم پارک پارک آتی برنامههای و پروژه اجرایی روند از را توضیحاتی بازدید این داد. ارائه اقبال جامع ح طر تکمیل جهت یزد فناوری و علم پارک از ایالمی هیئت بازدید تیرماه دوشنبه 12 ایالم فناوری و علم پارک منتخبان از متشکل هیئتی کردند. بازدید یزد فناوری و علم پارک مختلف قسمتهای از پارک رشد کز مرا مدیر یزد فناوری و علم پارک عمومی روابط گزارش به این فناور شرکتهای عامل مدیران از جمعی و ایالم فناوری و علم اطالعات فناوری رشد مرکز انیمیشن مرکز کودکان علمی پارک از پارک این است گفتنی کردند. بازدید یزد پارک نوآوری مرکز و ارتباطات و و یزد فناوری و علم پارک فعالیتهای با بیشتر آشنایی هدف با بازدید گرفت. صورت اقبال مرکز در مستقر فناور شرکتهای با تعامل روستایی توسعه معاونت اجتماعی و فرهنگی سرمایهگذاری معاون بازدید یزد فناوری و علم پارک از همراه هیئت و توسعه معاونت اجتماعی و فرهنگی سرمایهگذاری معاون زرگر ناصر امور دفتر کل مدیر ولدان مجید کشور محروم مناطق و روستایی همراه هیئت و کشاورزی ترویج و آموزش تحقیقات سازمان فناوری بازدید یزد فناوری و علم پارک از یزد به خود سفر در تیر 19 دوشنبه کردند. بازدید این در یزد فناوری و علم پارک عمومی روابط گزارش به مرکز کودکان علمی پارک از همراه هیئت و ولدان مجید زرگر ناصر فناور شرکت چند و نوآوری مرکز ارتباطات و اطالعات فناوری رشد پارک مجموعه فعالیتهای درجریان نزدیک از یزد پارک در مستقر گرفتند. قرار یزد پارک نوآوری و فناوری معاون خراسانی فقیه احمدرضا اقبال کارخانه تاریخی بافت و معماری خصوص در توضیحاتی نقش و کودکان علمی پارک عملکرد نوآوری مرکز گیری شکل نحوه کرد. ارائه کارآفرینی و خالقیت فرهنگ ترویج در کز مرا این جمهوری ریاست فناوری و علمی معاونت نماینده بازدید یزد دانشگاه فناوری پردیس از ریاست فناوری و علمی معاونت نماینده پور دهبیدی مجید دانشگاه فناوری پردیس از مردادماه 25 چهارشنبه روز جمهوری کرد. بازدید یزد در پور دهبیدی یزد فناوری و علم پارک عمومی روابط گزارش به فناوری و نوآوری مرکز راهاندازی جریان در نزدیک از بازدید این شامل مرکز این مختلف بخشهای از و گرفت قرار یزد دانشگاه احداث دست در ساختمانی پروژه و رشد مرکز نوآوری کارگاه یزد فناوری و علم پارک از بافق روی ذوب مجتمع مسئولین بازدید کرد. بازدید مجید حضور با جلسهای همچنین بازدید این حاشیه در جمهوری ریاست وفناوری علمی معاونت نماینده دهبیدیپور و یزد دانشگاه فناوری و پژوهشی معاون لطفی محمدمهدی و شد برگزار یزد دانشگاه فناوری پردیس مدیر قیومی کبر ا علی و یزد دانشگاه نوآوری مرکز راهاندازی روند در تسریع خصوص در شد. نظر تبادل و بحث فناور شرکتهای به خدمات ارائه چگونگی حضور با مرداد 30 دوشنبه روز بافق روی ذوب مجتمع مسئولین ارتباطات و اطالعات فناوری رشد مرکز از یزد فناوری و علم پارک در شرکتهای از برخی و نوجوانان و کودکان علمی پارک نوآوری مرکز علم پارک عمومی روابط گزارش به کردند. بازدید اقبال مرکز در مستقر فناوری معاون حضور با نشستی بازدید این حاشیه در یزد فناوری و شد. برگزار نیز بافق روی ذوب مسئولین و یزد پارک نوآوری و و علم پارک معرفی به نشست این در خراسانی فقیه احمدرضا پرداخت. مرکز این از تاریخچهای و یزد فناوری کرد تشریح را اقبال مرکز در گرفته صورت فعالیتهای همچنین وی و شرکتها به تسهیالت پرداخت و حمایتها نحوه خصوص در و داد. ارائه توضیحاتی نوآورانه حهای طر یزد انرژی صافات قاره فالت مهندسی شرکتهای است گفتنی مورد پرنیان توسعه و تدبیر و ایساتیس فهیم ایرانیان افزار سپهر گرفتند. قرار بافق روی ذوب شرکت مسئولین بازدید یزد فناوری و علم پارک از همدان حرفهای و فنی دانشگاه علمی هیئت اعضای بازدید یک روز همدان حرفهای و فنی دانشگاه علمی هیئت اعضای پارک ارتباطات و اطالعات فناوری رشد مرکز از شهریور 12 شنبه یزد فناوری و علم پارک نوآوری مرکز و نوجوانان و کودکان علمی در یزد فناوری و علم پارک عمومی روابط گزارش به کردند. بازدید دانشگاه علمی هیئت اعضای حضور با جلسهای بازدید این حاشیه شد. برگزار یزد پارک فناوری زیست رشد مرکز مدیر و همدان فنی معرفی به جلسه این در یزد پارک فناوری زیست رشد مرکز مدیر ساخت نظری مفهوم گیری شکل مراحل و محصول تا ایده زنجیره پرداخت. سازی تجاری مراحل و آزمایشی نمونه محصوالت سازی تجاری در موثر عوامل پایان در باقی عباس کرد تشریح را باال ریسک با محصول توسعه و فناوری آمادگی سطوح داد. پاسخ حاضران سواالت به و

11 بازدید دکتر فقیه/ جلسه 11 خبرنامه پارک علم و فناوری یزد - نیم سال اول 1396 گزارشی از بازدیدهای معاون فناوری و نوآوری از موسسات فناور مستقر در پارک یزد بازدیدهای حضوری معاون فناوری و نوآوری از موسسات فناور مستقر در پارک که از 9 اردیبهشت سال 94 آغاز شده است در سال 96 نیز پیگیری شده و احمدرضا فقیه خراسانی معاون فناوری و نوآوری پارک در شش ماهه اول سال 96 از سه شرکت فناور بازدید نموده است. در این بازدیدها که با هدف آشنایی با مسائل شرکتهای مستقر و ایجاد ارتباط میان هیئت رئیسه پارک و موسسات صورت میگیرد معاون فناوری و نوآوری به عنوان نماینده هیئت رئیسه از نزدیک در جریان مشکالت شرکتها قرار گرفته و درصدد رفع این مشکالت برمی آید. از جمله مسائلی که در این بازدیدها مطرح شده است میتوان به کمبود نیروی مجرب و متخصص عدم دریافت مطالبات شرکتها از دستگاههای دولتی رفع تنگناهای مالی شرکتهای مستقر اعطای وام و تسهیالت هم افزایی بیشتر شرکتهای چند مستاجره و شرکتهای مرکز رشد حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی تکنیکهای بازاریابی و ضمانت نامههای بانکی اشاره نمود. گفتنی است در شش ماهه اول سال 96 شرکتهای مهندسین مشاور تمدن کاریزی و پیمان پردازش نیام و پارس کنترل کویر مورد بازدید قرار گرفتند. رئیس پارک علم و فناوری یزد درجلسه هم اندیشی پردیس فناوریهای نرم مزیت پایدار و اصلی پارکهای علم و فناوری اصل هم افزایی بین عناصر آن است به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد جلسه هم اندیشی پردیس فناوریهای نرم سه شنبه 7 شهریور ماه با حضور داریوش پورسراجیان رئیس پارک علم و فناوری یزد احمدرضا فقیه خراسانی معاون نوآوری و فناوری پارک مدیر اجرایی پردیس علوم انسانی و مدیران عامل شرکتهای پردیس علوم انسانی برگزارشد. رئیس پارک علم و فناوری یزد در خصوص شکل گیری مرکز رشد فناوریهای نرم تصریح کرد: باتوجه به تجربیات و فعالیتها در حوزه فناوریهای نرم نتیجه گرفتیم وارد حوزه علوم انسانی شویم و بستر را برای تجاری سازی یافتههای علمی پژوهشی و ایدههای نو در حوزه عام علوم انسانی یعنی علوم انسانی و هنر باز کنیم. پور سراجیان با بیان اینکه توسعه علوم انسانی اصل محوری توسعه یافتگی در جوامع پیشرفته است گفت چه تاثیرات درون زا و چه تاثیرات بین المللی خروجی توجه به فناوریهای نرم علی الخصوص مدیریت و اقتصاد است. وی ابراز خرسندی کرد با تشکیل مرکز رشد و خدمات آن توانستیم رونق کسب و کار در این حوزه را نیز رقم بزنیم و نتیجه ی آن مرکز رشدی پویا و فعال در حوزه فناوریهای نرم شد. پورسراجیان مزیت پایدار و اصلی پارکهای علم و فناوری را اصل هم افزایی بین عناصر آن دانست وخاطر نشان کرد: در دور نمای شرکتهای فناور باید به میرایی این حمایتها توجه کنیم که وابستگی حمایتی ایجاد نشود. رئیس پارک علم و فناوری یزد حمایتهای دولت در قالب برگزاری جلسه آشنایی با تجارب تسهیالت معافیتهای مالیاتی و را جذابیتی اولیه عنوان کرد و افزود: شاخص اصلی کسب و کارها پایدار بودن در شرایط مختلف و نه فروش خدمات و محصول است. جلسه آشنایی با تجارب محمد مهدی فنایی و حسین شهری زاده روز پنج شنبه 26 مردادماه با حضور مدیران عامل شرکتهای مستقردر پارک علم وفناوری یزد در سالن اجتماعات پارک برگزار شد. به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد محمد مهدی فنایی رئیس هیئت مدیره شرکتهای الکترو کویر پارس کویر لنا انرژی کویرپایا و رسم آرا و عضو هیئت امنای بیمارستانهای محب جامعه یاوری بنیاد امیرکبیر و دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران است. فنایی در ابتدای این نشست هدف گذاری را اصل اساسی در کارآفرینی و مدیریت دانست و تالش و پیگیری برای رسیدن به هدف را خصوصیت انسان موفق عنوان کرد. وی سپس به تشریح انواع مشتری و چگونگی رعایت حق الناس در کسب و کار پرداخت و آموزش به پرسنل را در ارائه توانایی آنها بسیار مهم تلقی کرد. محمد مهدی فنایی در پایان سخنان خود به بیان خاطراتی از زندگی خود پرداخت و توکل به خدا و ایمان به اشرف مخلوقات بودن خود را از راهکارهای حل مشکالت زندگی دانست. در ادامه این نشست حسین شهری زاده مباحثی مانند نوآوری خالقیت و کارآفرینی را برای حاضران تشریح کرد. وی به تفاوت بین کارمند بودن و کارآفرین بودن اشاره کرد و اظهار داشت: کارمند به دنبال امنیت شغلی و کار کردن براساس برنامهریزیها است و کارآفرین به دنبال آزادی و برنامهریزی کردن برای دیگران است. شهری زاده ادامه داد: 99 درصد کسب و کارها در ده ساله اول فعالیت شکست میخورند که از عمده دالیل آن میتوان به نقص سیستم آموزشی کشور در عدم پرورش روحیه کارآفرینی در جوانان اشاره کرد. وی در پایان تصریح کرد: برای کارآفرین بودن نیاز به کسب آموزش و مهارت است و داشتن روحیه انعطاف پذیر برای تغییر میتواند به داشتن شخصیتی کارآفرین کمک کند. حسین شهری زاده دکترای حرفهای مدیریت کسب و کار و عضو انجمنهای مشاوران مدیریت ایران مدیریت منابع انسانی ایران و بازاریابی ایران است. گفتنی است آشنایی با تجارب محمد مهدی فنایی و حسین شهری زاده به همت پردیس زیست فناوری و سیستمهای پیشرفته برگزار شد. برگزاری جلسه آشنایی با تجارب جلیل رفیعی فرد جلسه آشنایی با تجارب جلیل رفیعی فرد روز چهارشنبه 11 مردادماه با حضور مدیران عامل شرکتهای مستقردر پارک علم وفناوری یزد در سالن اجتماعات پارک برگزار شد. به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد جلیل رفیعی فرد بنیانگذار گروه نرم افزاری نویان و سامانههای یکپارچه سالمت در حوزه دولتی و خصوصی همچنین یکی از مدیران منتخب جشنواره مدیران شرکتهای دانشبنیان حوزه سالمت است. رفیعی فرد در این نشست اعتماد به نفس را شاه کلید موفقیت در زندگی دانست و اظهار داشت: عالقه به کار به همراه اعتماد به نفس موفقیت شما را تا حد زیادی تضمین میکند. وی ادامه داد: در شرا کت با دیگران باید حوزه مسئولیتها تفکیک شده و از تداخل و موازی کاری جلوگیری شود. نقش روابط عمومی در کسب و کار ریسک کار با نهادهای بزرگ توجه به بازار و سنجش و ارزیابی فعالیتها از دیگر موضوعات مطرح شده توسط رفیعی فرد در این جلسه بود. وی همچنین به بیان خاطراتی از زندگی خود و نحوه راهاندازی شرکت نویان پرداخت و در خصوص راز و رمزهای موفقیت صحبت کرد. گفتنی است سلسله نشستهای آشنایی با تجارب با همکاری پردیس فناوری اطالعات و ارتباطات و مرکز توانمندسازی و تسهیلگری کسب و کارهای نوپا در یزد برگزار میشود.

12 12 جلسه 1396 اول سال نیم - یزد فناوری و علم پارک خبرنامه کشاورزی مخاطرات و سرمازدگی کارگروه جلسه دومین برگزاری روز کشاورزی مخاطرات سایر و سرمازدگی کارگروه جلسه دومین شد. برگزار یزد جهادکشاورزی جلسات سالن در مرداد 18 چهارشنبه کارگروه این یزد در فناوری و علم پارک عمومی روابط گزارش به کبر ا علی و یزد فناوری و علم پارک پشتیبانی معاون شکوهی شهرام داشتند. حضور نیز آب فناوریهای توسعه مرکز مدیر قیومی به اشاره با یزد فناوری و علم پارک پشتیبانی معاون جلسه این در داشت: اظهار خشکسالی و آب بحران زمینه در یزد پارک ماموریت فناوری و علم پارک در آب فناوریهای توسعه مرکز پیش دوسال و تحقیقاتی و علمی کز مرا از فناوری درونگرای تولید هدف با یزد شد. راهاندازی آن سازی بومی و فناوری انتقال و استان دانشگاهی در مستقر فناور شرکت 20 حاضر حال در داد: ادامه شکوهی شهرام فعالیت آبی منابع مدیریت و آب حوزه در یزد وفناوری علم پارک کن شیرین آب کارست آبی منابع چون مسایلی به که میکنند میپردازند. هوشمند آبیاری و آب تصفیه آب تقاضای به متکی آبیاری فناوری سیستم معرفی به ادامه در وی شرکتهای از یکی توسط سیستم این کرد: تصریح و پرداخت کود و بومی و آلمان از فناوری انتقال براساس و است شده ایجاد یزد پارک حمایت با انشاهلل که شده اجرایی ابرکوه در مزرعه یک در آن سازی مییابد. گسترش نیز کشور سطح در مسئوالن همراهی و آبیاری فناوری سیستم عملکرد نحوه و ساختار جلسه این ادامه در طرح این مزیت خصوصیت در و تشریح کود و آب تقاضای به متکی شد. نظر تبادل و بحث نوآورانه یزد دانشگاه نوآوری کارگاه راهبری و سیاستگذاری شورای جلسه برگزاری دانشگاه نوآوری کارگاه راهبری و سیاستگذاری شورای جلسه نوآوری و فناوری معاون حضور با مردادماه 4 چهارشنبه روز یزد مدیر و یزد دانشگاه فناوری امور مدیر یزد فناوری و علم پارک برگزار فناوری پردیس در دانشگاه این صنعت با ارتباط و کارآفرینی شد. این ابتدای در یزد فناوری و علم پارک عمومی روابط گزارش به راهاندازی عملکرد گزارش یزد پارک نوآوری مرکز مجری جلسه کرد. ارائه را یزد دانشگاه در نوآوری کارگاه مشاوره اتاق و آزمایشگاه کارگاهها جانمایی درخشان امین گرمایشی و سرمایشی تجهیزات لحاظ از کارگاه بهسازی همچنین راهاندازی راستای در گرفته صورت عمرانی اقدامات جمله از را کرد. عنوان نوآوری کارگاه راستا این در گرفته صورت اداری اقدامات خصوص در وی دانشگاه در پذیرش شورای راهاندازی به توجه با داشت: اظهار سامانه و تلگرامی کانال راهاندازی طرحها پذیرش برای اقدامات است. گرفته صورت نیز پذیرش فرآیند بررسی و نوآوری مرکز نزدیک آیندهای در پذیرش شورای جلسات داد: ادامه درخشان نوآوری مرکز خدمات از میتواند دانشگاه این و شد خواهد برگزار شود. مند بهره کامل طور به یزد پارک کارگاه معرفی جلسه این در نیز یزد پارک نوآوری و فناوری معاون عنوان ضروری را مهندسی و فنی دانشکدههای روسای به نوآوری و سیاستگذاری شورای در دانشگاهیان حضور خواستار و کرد شد. نوآوری کارگاه فکر اتاق دانشگاه و استان فناوری و علم پارک نامه تفاهم پیرو است گفتنی فناوری و نوآوری مرکز زیرمجموعه نوآوری کارگاه راهاندازی یزد دارد. قرار یزد فناوری و علم پارک کار دستور در دانشگاه استان فنبازار شورای جلسه چهارمین برگزاری با خرداد 30 شنبه سه روز استان فنبازار شورای جلسه چهارمین استانداری منابع توسعه و اقتصادی امور هماهنگی معاون حضور دیگر و پارک نوآوری و فناوری معاون یزد فناوری و علم پارک رئیس شد. برگزار یزد استانداری در شورا این اعضای این ابتدای در یزد فناوری و علم پارک عمومی روابط گزارش به رئیس توسط 95 سال در استان فنبازار عملکرد از گزارشی جلسه تخصصی کارگروههای شناسایی شد. ارائه یزد فناوری و علم پارک گزارش اخذ و سازمانها و دانشگاهها در فنبازار فعالیت با مرتبط غرفه ایجاد فنبازار شورای به کارگروهها این اقدامات خصوص در به ویژه تسهیالت ارائه و استان نمایشگاههای در فنبازار دائمی چهارمین مصوبات جمله از نمایشگاه در حضور برای شرکتها کارگروهی شد مصوب همچنین بود. استان فنبازار شورای جلسه شرکت یزد تجارت و معدن صنعت خانه نمایندگان از متشکل عنوان به یزد فناوری و علم پارک و استان صنعتی شهرکهای فنبازار فعالیتهای تا شود تشکیل فنبازار شورای زیرمجموعه شود. اجرایی شورا مصوبات و رصد استان و فناوری اولویتهای شناسایی و ملی فنبازار مدیر از دعوت داراییهای بازار فستیوال برگزاری برای استان فناوری تقاضاهای بود. جلسه این در شده ح مطر پیشنهادهای دیگر از فکری عاملیت عنوان به 94 سال در یزد فناوری و علم پارک است گفتنی شد. معرفی استان در ملی فنبازار شد برگزار استان فنبازار شورای جلسه پنجمین دوشنبه 2 روز استان فنبازار هماهنگی شورای جلسه پنجمین منابع توسعه و اقتصادی امور هماهنگی معاون حضور با مرداد فناوری و علم پارک رئیس ایران ملی فنبازار مرکز رئیس استانداری سالن در شورا این اعضای دیگر و پارک نوآوری و فناوری معاون یزد شد. برگزار اقبال فناوری مرکز کنفرانس این ابتدای در یزد فناوری و علم پارک عمومی روابط گزارش به از گزارشی ایران ملی فنبازار مرکز رئیس قنبرپور کبر ا جلسه بازاریابی شبکه و ساخت زیر جمله از ملی فنبازار عملکرد نحوه کرد. ارائه سرمایهگذاری و فناوری انتقال محصوالت افزایش کرد: اظهار ملی فنبازار آتی برنامه خصوص در قنبرپور و آموزش تخصصی فنبازارهای ایجاد استانی فنبازارهای نشستهای برگزاری و ساالنه ارزیابی فنبازارها توانمندسازی است. نهاد این برنامههای جمله از فنبازارها سراسری اساس بر استانی فنبازارهای بندی تقسیم اینکه بیان با وی افزود: است شده انجام استانها بودن صنعتی و فناوری سطح که شدند تقسیم ج و ب الف سطح سه به استانی فنبازارهای فاز سه دارای گروه هر محدودیتهای و ظرفیتها به بنا سطح هر این صنعت و فناوری سطح باالبودن به توجه با یزد استان که است دارد. قرار سطح این اول فاز در و الف سطح در استان فنبازارهای میان در یزد استان جایگاه ارتقای به اشاره با قنبرپور دوازدهم جایگاه از یزد استان فنبازار داشت: کشوراظهار فنبازارها پنجم جایگاه به توانست 94 سال در استانی فنبازارهای کند. پیدا ارتقا 95 سال در عنوان به یزد فناوری و علم پارک 94 سال از اینکه به اشاره با وی با کرد: امیدواری ابراز شد معرفی استان در ملی فنبازار عاملیت آینده سال در یزد استان فنبازار داریم انتظار پیشرفت روند همین باشد. برتر فنبازار 3 جزو اصلی آفرینان نقش کرد: نشان خاطر ایران ملی فنبازار مرکز رئیس شرکت فناوری و علم پارکهای استانداری استانی فنبازارهای بنیاد و بازرگانی اتاق دانشگاهی جهاد صنعتی شهرکهای و همکاری فنبازارها موفقیت رمز کرد: تصریح وی است. نخبگان خود عملکرد و فنبازار متولی نهاد پشتیبانی دستگاهها هماهنگی فنبازارهاست. میهمانان به خوشامدگویی ضمن نیز یزد فناوری و علم پارک رئیس فناوری و علم پارکهای در فعالیت ی ساله 15 ی تجربه کرد: اظهار تدریج به باید حمایتی فعاالنه رویکرد که است داده نشان ما به شود. منفعالنه و حمایتی صرفا رویکرد جایگزین سیاستهای از یکی راستا این در داد: ادامه پورسراجیان داریوش کز مرا با مرتبط نهادهای ظرفیت از استفاده یزد فناوری و علم پارک نهادهاست. این از یکی ملی فنبازار و است فناوری فناوری و علم پارک که دیگری سیاست اینکه بیان با ادامه در وی تغییر رویکرد گرفت پیش در خدمات شدن تخصصی جهت در یزد سه قالب در که است تخصصی پردیسهای به رشد کز مرا از ساختار فناوریهای و فناوری زیست ارتباطات و اطالعات فناوری پردیس است. شده عملیاتی نرم تخصصی پردیسهای افزود: سخنانش پایان در پورسراجیان این در و هستند نیز فناور شرکتهای برای بازار خدمات ارائه متولی باشند. موفق و بخش اثر بسیار میتوانند ملی فنبازار کنار در راستا

13 13 جلسه خبرنامه پارک علم و فناوری یزد - نیم سال اول 1396 برگزاری جلسه شورای خالقیت و نوآوری مجتمع آموزشی جواداالئمه جلسه شورای خالقیت و نوآوری مجتمع آموزشی جواداالئمه یزد روز شنبه 20 خردادماه با حضور داریوش پورسراجیان رئیس پارک علم و فناوری یزد غالمعلی سفید رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مجتمع آموزشی جواد االئمه و اعضای دیگر این شورا در موسسه خیریه فرهنگی جواد االئمه برگزار شد. به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد رئیس پارک در این جلسه با اشاره به اهمیت نقش معلمان در پرورش خالقیت و نوآوری اظهار داشت: شناسایی نیازهای آموزشی و مهارتی دانش آموزان برای رشد و پرورش خالقیت ضروری است و معلمان نیز باید قبل از بکارگرفته شدن در موسسه ارزیابی شده تا هماهنگ با این نیازها انتخاب شوند. داریوش پورسراجیان با اشاره به اینکه تالش کادر آموزشی بدون همکاری والدین راه به جایی نمی برد گفت: باید با ارائه و نمایش خروجیهای مفید والدین را مجاب کرد تا نقش همکار و همراه موسسه را در پرورش خالقیت داشته باشند. وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص مدرسه کسب و کار یزد خاطر نشان ساخت: کارآفرینی مبتنی بر دانش از اهداف پارک علم و فناوری یزد است و پارک یزد مطابق با سیاستها و چهارچوبهای تعریف شده در این حوزه از این طرح حمایت میکند. در ادامه این جلسه مجری مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد به تشریح مهم ترین اقدامات انجام شده در موسسه جواد االئمه در 6 ماه گذشته پرداخت و این اقدامات را در چهار حوزه فعالیت ترویجی دورههای آموزشی مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی و حمایت از طرحهای نوآوری ذکر کرد. امین درخشان ادامه داد: آمار شرکت کنندگان از مدارس جواد االئمه در کارگاه استعدادیابی ناحیه یک 92 نفر ناحیه دو 117 نفر و مشارکت دانش آموزان این موسسه در هشتمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی 52 نفر بود که 9 تیم از آنها توانستند ده رتبه برتر در مسابقات را کسب کنند. معرفی نوآوران مرکز خالقیت و نوآوری مجتمع جواد االئمه و تشریح طرحهای حمایت شده از دیگر سرفصلهای ارائه شده توسط مجری مرکز نوآوری پارک یزد در جلسه شورای خالقیت بود. گزارش فعالیتهای مرکز خالقیت ارائه راهکارهای تامین منابع مرکز و معرفی مدرسه آ کادمیک کسب وکار تکتا دستور کار جلسه امروز شورای خالقیت و نوآوری مجتمع جواداالئمه بود. گفتنی است تفاهم نامه همکاری مابین پارک علم و فناوری یزد و مجتمع خیریه حضرت جواداالئمه در راستای راهاندازی و مدیریت مرکز خالقیت و نوآوری در این مجتمع در تاریخ 25 مهر سال 95 منعقد گردید. اولین جلسه کمیته عمرانی پارک علم و فناوری یزد در سال 96 روز سه شنبه دوم خرداد با حضور داریوش پورسراجیان رئیس پارک علم و فناوری یزد شهرام شکوهی معاون پشتیبانی پارک و اعضای کمیته عمرانی در سالن کنفرانس مرکز اقبال برگزار شد. به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد حسین رحیمی مدیر امور عمرانی پارک در ابتدای این جلسه به ارائه گزارشی از دوره استفاده صحیح از ظرفیت هیئت امنا تضمین کننده آینده پارکها و مراکز رشد کشور برگزاری اولین جلسه کمیته عمرانی پارک علم و فناوری یزد در سال 96 آموزشی توسعه و وا گذاری اراضی شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان پرداخت. بررسی موضوعات مرتبط با طر ح جامع پارک علم و فناوری یزد شرح خدمات و وا گذاری طرح جامع پارک به بخش خصوصی و اقدامات انجام شده در این راستا از دیگر مسائل مطر ح شده در این جلسه بود. نخستین جلسه هیئت اجرایی منابع انسانی مناطق 2 و 4 فناوری در سال 96 روز چهارشنبه 27 اردیبهشت در محل پارک علم و فناوری یزد برگزار شد. به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد معاون پشتیبانی پارک و رئیس هیئت اجرایی منابع انسانی مناطق 2 و 4 فناوری در حاشیه نشست این هیئت گفت: هیئتهای امنا ظرفیت بی بدیلی است که استفاده صحیح از آن میتواند همانگونه که قانونگذار مدنظر داشته است آینده روشنی را برای پارکها و مرا کز رشد و به تبع آن جریان فناوری کشور ترسیم کند. شهرام شکوهی با اشاره به برخی کاستیها در استفاده از این ظرفیت گفت: گاه هیئتهای امنا صرفا در نقش تطبیق قوانین و مقررات حا کم بر پارکها با قوانین جاری کشور ظاهر میشوند که دقیقا برخالف نظر قانونگذار میباشد. وی در پایان ابراز امیدواری کرد: پارکها و مرا کز رشد بتوانند با بهره گیری از این قانون مترقی انقالبی را در توسعه فناوری کشور که یکی از محورهای اساسی اقتصاد مقاومتی میباشد ایجاد نمایند. جلسه نمایندگان حوزه بهره وری تحول و پژوهش منابع انسانی شرکت ملی گاز و مدیران عامل شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری یزد روز یک شنبه 20 فروردین ماه در سالن کنفرانس مرکز فناوری اقبال برگزار شد. برگزاری جلسه نمایندگان شرکت ملی گاز با مدیران عامل شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری یزد به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد در این جلسه که با هدف افزایش تعامل بین یزد و تهران و تمرکز زدایی از تهران برگزار شد داریوش پورسراجیان رئیس پارک علم و فناوری یزد احمدرضا فقیه خراسانی معاون فناوری و نوآوری پارک یزد حمیدرضا ادیب نیا رئیس امور بهره وری و هماهنگی تحول اداری شرکت ملی گاز ایران محمد رضا نوری رئیس امور پژوهش شرکت گاز استان یزد و جمعی از مدیران شرکت گاز استانهای مرکزی کرمان و اصفهان حضور داشتند. رئیس پارک علم و فناوری یزد در این جلسه با اشاره به سابقه همکاری 8 ساله شرکت گاز استان با مرکز رشد علوم انسانی پارک علم و فناوری اظهار داشت: شرکت گاز استان یزد از اولین سازمانهایی بود که با اعتماد به شرکتهای فناور از فعالیتهای پارک حمایت کرد. داریوش پورسراجیان با تقدیر از این نگاه ارزشمند شرکت ملی گاز که در هر منطقه متناسب با پتانسیلهای منطقهای در حوزههای مختلف از جمله پژوهش و بهره وری عمل میکند خاطر نشان کرد: استان یزد با توجه به پتانسیلهای موجود به عنوان قطب منابع انسانی معرفی شده و فرصت مغتنمی است که در سطح کشور نیز چنین قطبی توسعه یابد. وی با تا کید بر فراهم کردن زمینه همکاری شرکت ملی گاز ایران با شرکتهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری یزد افزود: این نشست بهانه ی خوبی برای آشنایی و توسعه همکاری با سایر استانها در قالب شبکههای مختلف است. رئیس امور بهره وری و هماهنگی تحول اداری شرکت ملی گاز ایران نیز با بیان اینکه شرکت ملی گاز بزرگترین تامین کننده انرژی کل کشور است گفت: تحول اداری به روز سازی نظام مدیریتی و توسعه متوازن منابع انسانی در دستور کار این سازمان قرار دارد. گفتنی است در پایان این جلسه نمایندگان شرکت ملی گاز ایران و مدیران عامل شرکتهای پارک علم و فناوری یزد در خصوص نحوه همکاریهای فیمابین به بحث و تبادل نظر پرداختند.

14 دورهآموزشیوهمایش 14 خبرنامه پارک علم و فناوری یزد - نیم سال اول 1396 برگزاریکارگاهآموزشیعکاسیدرحاشیهنمایشگاهعکس زندگی با طعم فناوری ایرانی کارگاه آموزشی نور پردازی بدون تجهیزات و ادیت فایلRAW به همت پارک علم و فناوری یزد جمعه 10 شهریور ماه با حضور محسن خیرخواه به عنوان مدرس و جمعی از عکاسان یزدی در پارک علم و فناوری یزد برگزار شد. به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد در این کارگاه مسائلی از قبیل نورپردازی در فضای بسته فضای باز اختالف نور و سایه در سبکهای مختلف عکس و ادیت عکس خام مطرح شد و شرکت کنندگان به صورت عملی به تمرین عکاسی پرداختند. گفتنی است در پایان کارگاه شرکت کنندگان از نمایشگاه عکس زندگی با طعم فناوری ایرانی نیز بازدید به عمل آوردند. برگزاری دوره آموزشی هوا و فضا )گالیدر دست پرتاب( به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد این دوره آموزشی با هدف ترویج علوم هوا و فضا به دانش آموزان برگزار میشود و نحوه ساخت گالیدر به صورت عملی در دورههای گالیدر پیشرفته و مقدماتی توسط محمدرضا غفارزاده آموزش داده میشود. گفتنی است دوره آموزشی هوا و فضا از اوایل تیرماه به صورت سه روز در هفته در پارک علم و فناوری یزد برای دانش آموزان عالقه مند برگزار شده است. برگزاری سمینار آشنایی با قوانین کار و ضوابط تامین اجتماعی در پردیس فناوری دانشگاه یزد سمینار آشنایی با قوانین کار و ضوابط تامین اجتماعی با حضور یوسفی مشاور ارشد قانون کار و نمایندگان موسسات مستقر در پردیس فناوری دانشگاه یزد برگزار شد. به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد علی ا کبر قیومی سرپرست پردیس فناوری دانشگاه یزد هدف از برگزاری این سمینار را نیاز مبرم موسسات به آشنایی با قوانین کار برای جلوگیری از مشکالت و استفاده بهینه از ظرفیت قوانین موجود در جهت مدیریت بهینه منابع انسانی عنوان کرد. یوسفی مشاور ارشد قانون کار و مدرس این سمینار با اشاره به ضرورت آشنایی فعاالن اقتصادی و به ویژه مدیران کسب و کارهای کوچک با قوانین مربوط به نیروی کار اظهار داشت: عدم آشنایی با قوانین در بسیاری از موارد باعث مشکالت برای شرکتها میشود و در حالت برعکس آشنایی با قانون کار میتواند تاثیر روشنی در کمک به بهبود فرآیند حیاتی مدیریت منابع انسانی در موسسات داشته باشد. گفتنی است در پایان به طور تفصیلی و مشروح به سواالت حضار پاسخ داده شد. برگزاری دوره آموزشی مکانیک کاربردی در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد با هدف آموزش مهارتهای پایه و پیشرفته به دانشجویان و اعضای این مرکز از تاریخ 17 فروردین سال جاری تا کنون دوره آموزشی مکانیک کاربردی در قالب 20 ساعت کالس را برگزار کرده است. به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد شورای مرکز نوآوری با توجه به اهمیت دپارتمان مکانیک به عنوان یکی از فعالترین بخشهای مرکز نوآوری و به منظور توانمند سازی دانشجویان و ایجاد بستری برای ارائه طرحهای کاربردی برگزاری دوره آموزشی مکانیک کاربردی با حمایت ویژه پارک علم و فناوری را در دستور کار خود قرار داده است. گفتنی است مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد از صاحبان ایده در سطوح مختلف برای اجرایی سازی طر حها حمایت مینماید. این حمایتها شامل مشاوره کمکهای مالی و کمک به ثبت اختراع طر حهای موفق میباشد. برگزاری سمینار نوآوری وکارآفرینی در دانشگاه فنی و حرفهای امام علی )ع( یزد سمینار نوآوری وکارآفرینی روز دوشنبه 11 اردیبهشت با حضور مدیر مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات پارک یزد مجری مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد و جمعی از دانشجویان در دانشگاه فنی و حرفهای امام علی )ع( برگزار شد. به گزارش روابط عمومی پارک مراسم تقدیر از برگزیدگان نخستین جشنواره عکس زندگی با طعم فناوری ایرانی روز پنج شنبه 30 شهریور با حضور رئیس پارک علم و فناوری یزد مشاور استاندار و مدیر روابط عمومی استانداری و مدیر امور بین الملل پارک یزد در مرکز فناوری اقبال برگزار شد. به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد در ابتدای این مراسم رئیس پارک یزد اظهار داشت: جشنواره عکس زندگی با طعم فناوری ایرانی به منظور اجتماعی سازی و ایجاد پیوند عمیق تر میان هنر و حوزه فناوری برگزار شد. داریوش پورسراجیان تصریح کرد: ترویج فرهنگ خالقیت و نوآوری و توسعه فعالیت پارکها یکی از ضرورتهایی بود که احساس میشود با برگزاری جشنوارههای فرهنگی و هنری به این مهم دست یابیم. وی با تاکید بر برگزاری مستمر و سالیانه جشنواره عکس در حوزه محصوالت و فناوری خاطر نشان کرد: تمام تالش پارک علم و فناوری یزد در راستای توسعه فرهنگ نوآوری و پرورش خالقیت و حساس علم و فناوری یزد مجری مرکز نوآوری این پارک در این سمینار به معرفی مرکز نوآوری و نحوه خدمت رسانی و حمایتهای این مرکز به صاحبان ایده پرداخت. امین درخشان همچنین زنجیره ایده تا کارآفرینی و ا کوسیستم کارآفرینی را به دانشجویان ارائه کرد. در کردن جامعه استانی و ملی به این حوزه است. مشاور و مدیر روابط عمومی استانداری یزد در ادامه این مراسم اظهار داشت: هنر عکاسی یک راه کوتاه برای رسیدن به نقش راهبری جامعه است و میتواند معادل سالها تالش یک مجموعه برای رهبری در جامعه باشد. داود پا ک طینت با تا کید بر دقت عکاسان در ادامه این سمینار تقی فرهنگ نیا مدیر مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات پارک نیز تعاریفی از کارآفرینی چگونگی تولید ثروت از طریق ایده پردازی مناسب و تجاری سازی ایدهها را برای دانشجویان مطرح کرد و به سواالت آنها در زمینه کارآفرینی پاسخ داد. برگزاری مراسم تقدیر از برگز یدگان نخستین جشنواره عکس زندگی با طعم فناوری ایرانی کادربندی ادامه داد: در هنر عکاسی زاویه دید عکاس به مخاطب القا میشود به همین دلیل عکاسان میتوانند نقش موثری را در احقاق حقوق مردم ایفا کنند. محمد قویدل مدیر امور بین الملل پارک یزد نیز با دعوت از عکاسان برای نمایش فرآیند از ایده تا محصول در پارک یزد خواستار توجه بیشتر هنرمندان عکاس به ترویج محصول ایرانی با فکر ایرانی شد. در پایان این مراسم همچنین از نفرات برگزیده نخستین جشنواره عکس زندگی با طعم فناوری ایرانی با اهدای لوح و جایزه تقدیر شد. گفتنی است احسان باغبان و مسعود عباسی در بخش عکاسی با دوربین و در محور معماری پارک علم و فناوری یزد امیر حسین ایزدی در بخش عکاسی با دوربین و در محور پیوند سنت و نوآوری در ایران حسنیه عادل در بخش عکاسی با موبایل و در محور معماری پارک علم و فناوری و غزال قیومی در بخش عکاسی با موبایل و در محور پیوند سنت و نوآوری در ایران به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.

15 نمایشگاه 15 خبرنامه پارک علم و فناوری یزد - نیم سال اول 1396 به همت پارک علم و فناوری یزد افتتاح نمایشگاه عکس زندگی با طعم فناوری ایرانی در مرکز فناوری اقبال آئین افتتاحیه نمایشگاه آثار برگزیدگان نخستین جشنواره عکس زندگی با طعم فناوری ایرانی صبح سه شنبه 7 شهریور ماه با حضور داریوش پور سراجیان رئیس پارک علم و فناوری یزد شهرام شکوهی معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد و هیئت همراه برگزار شد. به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد جشنواره عکس زندگی با طعم فناوری ایرانی با هدف ارتباط سازی و ترویج فرهنگ استفاده از فناوری بومی ایرانی تیر و مرداد ماه سال جاری در دو بخش عکاسی حرفهای و تلفن همراه و در سه محور معماری پارک علم و فناوری یزد محصوالت فناوری ایرانی و تلفیق سنت و نوآوری در ایران برگزار و آثار برگزیدگان این جشنواره در قالب نمایشگاه عکس از 7 ام تا 9 ام شهریور ماه در محل مرکز فناوری اقبال به نمایش گذاشته شده است. گفتنی است کارگاه آموزشی ادیت فایل RAW در حاشیه این نمایشگاه و با حضور اساتید مطرح کشوری برای عالقه مندان برگزار میشود. بازدید معاون سیاسی و امنیتی استاندار از نمایشگاه عکس زندگی با طعم فناوری ایرانی محمدعلی طالبی معاون سیاسی و امنیتی استاندار یزد سه شنبه 7 شهریور 1396 از نمایشگاه عکس زندگی با طعم فناوری ایرانی که به همت پارک علم و فناوری یزد برگزار شده بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد معاون سیاسی و امنیتی استاندار برگزاری نمایشگاه عکس زندگی با طعم فناوری ایرانی را تلفیق هنر و فناوری دانست و با تا کید بر اهمیت شناساندن فناوری و نوآوریهای روز ایرانی به عموم مردم گفت: برگزاری چنین جشنوارههایی استفاده از ابزار هنر در ترویج کار تالش و سازندگی است. طالبی توجه به امور فرهنگی برای معرفی فناوریهای بومی ایرانی را گامی به سوی خالقیت و نوآوری دانست و پیش قدم شدن پارک علم و فناوری یزد به عنوان یک نهاد حمایت از توسعه فناوری را در این کار ستود. گفتنی است معاون استاندار و هیئت همراه در ادامه از ساختمان مرا کز رشد جامع مرکز اقبال که در آستانه افتتاح است بازدید کردند. حضور پارک علم وفناوری یزد در نخستین نمایشگاه و جشنواره بین المللی فناوریهای نوین شهری اولین نمایشگاه و جشنواره بین المللی فناوریهای نوین شهری با حضور تولید کنندگان داخلی و بیش از 22 کشور خارجی روز جمعه 13 مردادماه در محل نمایشگاههای بین المللی اصفهان گشایش یافت. به گزارش روابط عمومی پارک علم وفناوری یزد در این نمایشگاه سه روزه دستاوردها و فناوریهای نوین توسعه شهری در بخشهای رفاهی خدمات مبلمان شهری حمل ونقل و محیط زیست به نمایش گذاشته شده است. در طول برگزاری نمایشگاه و در بخش جشنواره 63 سمینار آموزشی در شش حوزه مربوط به فناوریهای نوین شهری برگزار خواهد شد. تشکیل اتاقهای گفتگو برگزاری استارت آپ ویکند برگزاری ماراتن بازیهای رایانهای توسط دانشگاه اصفهان برگزاری مانور آتش نشانی و برنامههای مختلف سازمان ورزش شهرداری اصفهان از دیگر برنامههای جانبی این نمایشگاه است. گفتنی است شرکتهای پویان سیستم پویا شیمی سافا رادوین صنعت فنبازار منطقهای و پویا اندیشان راه ابریشم از شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری یزد در نخستین نمایشگاه و جشنواره بین المللی فناوریهای نوین شهری اصفهان حضور دارند. بازدید عضو شورای شهر یزد از غرفه پارک علم و فناوری یزد عضو منتخب پنجمین دوره شورای شهر یزد به همراه معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد روز جمعه 13 مرداد با حضور در نخستین نمایشگاه و جشنواره بین المللی فناوریهای نوین شهری اصفهان از غرفه پارک علم و فناوری یزد در این نمایشگاه بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد محسن عباسی هرفته و احمدرضا فقیه خراسانی در بازدید از نخستین نمایشگاه و جشنواره بین المللی فناوریهای نوین شهری اصفهان از نزدیک در جریان دستاوردها و محصوالت منتخب شرکتهای مستقر در پارک یزد قرار گرفتند. گفتنی است نخستین نمایشگاه و جشنواره بین المللی فناوریهای نوین شهری اصفهان تا روز یکشنبه 15 مردادماه در محل نمایشگاههای بین المللی اصفهان دایر است. نصر اصفهانی منتخب پنجمین دوره شورای اسالمی شهر اصفهان در بازدید از غرفه پارک علم و فناوری یزد: برخی اقدامات دانشبنیان راه گشای توسعه شهری هستند بازدید منتخبین پنجمین دوره شورای اسالمی شهر اصفهان از غرفه پارک علم و فناوری یزد و گپ و گفت با شرکتهای حاضر در این غرفه به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد در نخستین جشنواره و نمایشگاه بین المللی فناوریهای نوین شهری در اصفهان علیرضا نصر اصفهانی منتخب اول مردم اصفهان در پنجمین دوره شورای اسالمی شهر اصفهان از غرفه پارک علم و فناوری یزد بازدید و از شرکتهای شرکت کننده از یزد بازدید کرد. نصر اصفهانی در بازدید از این غرفه ضمن تماشای کلیپهای پخش شده توسط شرکتهای حاضر در غرفه پارک علم و فناوری یزد اظهار کرد: خوشحالیم که یزد فعالیتهای فناورانه شایان توجهی در حوزه مدیرت شهری انجام میدهد و این فناوریها حتما در مدیریت کالن شهرهایی مثل اصفهان میتواند کارامد و مورد استفاده باشد. همچنین احمد زندآور دیگر منتخب پنجمین دوره شورای اسالمی شهر اصفهان در بازدید از غرفه پارک علم و فناوری یزد اظهار کرد: خوشحالیم که در این نمایشگاه یزد با شرکتهای مختلف دانشبنیان شرکت کرده است و این نشان از پرورش علوم نوین در این استان است که توانسته محصوالت کاربردی به خصوص در حوزه شهری ارائه کند. گفتنی است در نخستین جشنواره و نمایشگاه بین المللی فناوریهای نوین شهری در اصفهان حسین مهری مدیرعامل شرکت ملی پست نیز با حضور در غرفه پارک علم و فناوری یزد از این غرفه بازدید و از نزدیک با دستاوردهای پارک علم و فناوری یزد آشنا شد.

16 اول سال نیم - یزد فناوری و علم پارک خبرنامه نمایشگاه شهری: نوین فناوریهای المللی بین جشنواره پایانی شب در یزد فناوری و علم پارک محصوالت ین آخر با اصفهان شهری مسئوالن آشنایی شب آخرین یزد فناوری و علم پارک عمومی روابط گزارش به نمایشگاه در شهری نوین فناوریهای المللی بین جشنواره برگزاری خیل حضور و گذاشت سر پشت را شلوغی شب اصفهان المللی بین در نمایشگاه این از شهری مسئوالن همراه به بازدیدکنندگان عظیم بود. توجه خور یکی عنوان به نیز یزد فناوری و علم پارک غرفه نمایشگاه این در مردم از زیادی تعداد میزبان نمایشگاه این فعال غرفههای از بود. شهری مسئوالن و متخصصین شهر شورای منتخب اعضای از برشان اصغر و مقدری مهدی تک تک با همراه یزد فناوری و علم پارک غرفه در حضور با اصفهان محصوالت تک تک و پرداخته تعامل به شرکتها عامل مدیران با آشنایی از پس برشان کردند بررسی را یزد فناوری و علم پارک دانشبنیان شرکتهای این کرد: اظهار شرکتها دستاوردهای تعامل موجب میتوانند که هستند فناوری و علم پارکهای و مدیریت میتوانند و باشند شهرداریها با نخبگان و جوانان بیشتر به شهرها روی پیش را روشنی آینده و بخشند ارتقا را شهری که خوشحالیم و دهند قرار کشور بزرگ کالنشهرهای خصوص و دارند وجود یزد فناوری و علم پارک مثل فعالی پارکهای چنین کنند. کمک بزرگ شهرهای به میتوانند اصفهان شهر اسالمی شورای عضو دیگر مقدری مهدی همچنین شهرهای و است کشور آینده اقتصاد دانشبنیان اقتصاد کرد: کید تا ندارند دانش محور بر حرکت جز راهی توسعه برای کشور بزرگ در که هستیم این نیازمند شهری خوب حکمرانی برای که چرا بتوانیم تا باشند داشته حضور خالق و پویا فعال جوانانی کنارمان کنیم. استفاده آنها از شهری متوازن و درست توسعه برای شورای دوره پنجمین منتخبین از ملت نصیر و محمدی کوروش از یزد فناوری و علم پارک غرفه در حضور با اصفهان شهر اسالمی و شدند آشنا پارک این در حاضر شرکتهای محصوالت با نزدیک این توسط گرفته انجام فعالیتهای خصوص در محمدی کوروش محصوالت اند توانسته هم کنار در جوان تیم یک کرد: اظهار پارک به آب موضوع خصوص در پارک این در اینکه کنند. ارائه خوبی محصوالتی ارائه با اند کرده سعی و شده تفکر چالش یک عنوان نشان و داده رخ خوبی بسیار اتفاق کنند کمک آب بازچرخانی به دارد. اهمیت میزان چه تا آب موضوع یزد در که میدهد پر حضور کرد: تصریح اصفهان شهر اسالمی شورای عضو دیگر ملت که میدهد نشان نمایشگاه این در فناوری و علم پارکهای شمار خوشحالیم و است برقرار کشور در زمینه این در خوبی بسیار رقابت فناوری و علمی پارکهای زمینه در فعال استانی عنوان به یزد که ادامه شور پر همیشه حرکت این که امیدوارم و میشود محسوب باشد. داشته یزد شهر شورای منتخب عضو بازدید یزد فناوری و علم پارک غرفه از مرداد 15 شنبه یک روز یزد شهر شورای دوره پنجمین منتخب عضو فناوریهای المللی بین جشنواره و نمایشگاه نخستین در حضور با این در یزد فناوری و علم پارک غرفه از اصفهان شهری نوین فناوری و علم پارک عمومی روابط گزارش به کرد. بازدید نمایشگاه بین جشنواره و نمایشگاه نخستین از بازدید در قمی حمیدرضا یزد پارک قدرتمند حضور از اصفهان شهری نوین فناوریهای المللی کرد. خرسندی ابراز نمایشگاه این در یزد فناوری و علم فناوریهای المللی بین جشنواره و نمایشگاه نخستین است گفتنی محل در مردادماه 15 الی 13 تاریخ از اصفهان شهری نوین شد. برگزار اصفهان المللی بین نمایشگاههای شهری نوین فناوریهای المللی بین نمایشگاه و جشنواره نخستین از بازدید در اصفهان شهردار میکنیم تمرکز یزد فناوری و علم پارک توسط شده ارایه محصوالت روی المللی بین نمایشگاه و جشنواره نخستین در اصفهان شهردار کرد. بازدید یزد فناوری و علم پارک غرفه از شهری نوین فناوریهای نژاد جمالی مهدی یزد فناوری و علم پارک عمومی روابط گزارش به بین نمایشگاه و جشنواره نخستین از بازدید در اصفهان شهردار شرکتهای محصوالت و غرفه از شهری نوین فناوریهای المللی آورد. عمل به بازدید نیز یزد فناوری و علم پارک مستقر پویا دانشبنیان شرکت مدیرعامل فتوحی ابوالفضل بازدید این در پسابها بازچرخانی زمینه در شرکت این کرد: اظهار نوآوران شیمی کانتر از زمینه این در و است فعال صنعتی و انسانی فاضالب و میکند. استفاده )Decanter سانتریفیوژ) centrifuge بازگشت و محیطی زیست مشکالت حذف رویکرد با ما افزود: وی فضای ابیاری زمینه این در ایم. شده میدان وارد تولید چرخه به آب برای بالاستفاده جاری ابهای از مجدد استفاده همچنین و سبز است. صرفه به شهرداریها فعال صنعت رادوین شرکت مدیرعامل زاده جعفری علی همچنین این شده اجرا پروژههای از کلیپی شهری نوین آبنماهای زمینه در موزیکال نوین آبنماهای این گفت: و داد نمایش یزد بافق در شرکت باشد. کشور آبنماهای در جذابی تحول میتواند یزد فناوری و علم پارک نکته این بیان با نژاد جمالی بازدید این در بی داد: ادامه است داشته نمایشگاه این در شکوهی با حضور و علم پارک منتخب شرکتهای شده ارائه پروژههای روی شک کرد. خواهد تمرکز یزد فناوری آب حوزه در یزد فناوری و علم پارک دستاوردهای نمایشگاه دومین برگزاری یزد فناوری و علم پارک دستاوردهای تخصصی نمایشگاه دومین روزهای پارک این در مستقر فناور مؤسسات حضور با آب حوزه در محل در جاری سال ماه اردیبهشت 18( و )17 دوشنبه و یکشنبه شد. خواهد برگزار اقبال فناوری مرکز علم پارک به )وابسته آب فناوری توسعه مرکز مدیر قیومی کبر ا علی برگزاری در نسبی توفیق به نظر افزود: خبر این اعالم با یزد( فناوری و شایستهای استقبال با که گذشته سال در نخست نمایشگاه کارآفرینان گران صنعت کارشناسان استانی مدیران سوی از دومین برپایی گردید مواجه آب بخش در فعال شرکتهای و از آب حوزه در یزد فناوری و علم پارک دستاوردهای نمایشگاه فناوری توسعه مرکز به و گردیده تصویب پارک رئیسه هیأت سوی گردید. ابالغ آب نمایشگاه این در حضور متقاضیان آمار افزایش به اشاره با وی با آنها کاری موضوع که شرکتهایی ازدیاد مالحظه با داشت: اظهار دومین در حضور متقاضیان تعداد است ارتباط در آب بزرگ بخش سال با مقایسه در و یافته افزایش صد در صد تقریبا نمایشگاه است. شده برابر دو گذشته افزایش و بازار توسعه به کمک آب فناوری توسعه مرکز مدیر و مدیران بیشتر آشنایی و سویی از شرکتها توانمندیهای اشتغالزایی و اقتصادی توانمندیهای با یزد استان گزاران سرمایه فناوری این پیشرفت مسیر پایش همچنین و آب بخش در موجود این برگزاری اساسی اهداف جمله از را دیگر سوی از استان در دانست. رویداد پایان تا کثر حدا میتوانند نمایشگاه این در حضور به عالقمندان فناوری توسعه مرکز به )1396/2/6( چهارشنبه روز اداری وقت تلفن شماره با یا و نموده مراجعه اقبال فناوری مرکز در واقع آب نمایند. حاصل تماس

17 نمایشگاه 17 خبرنامه پارک علم و فناوری یزد - نیم سال اول 1396 افتتاح نمایشگاه عکس نظر یه پردازان مدیر یت در مرکز رشد فناوریهای نرم نمایشگاه عکس نظریه پردازان مدیریت یکشنبه 27 فروردین ماه با حضور داریوش پورسراجیان رئیس پارک علم و فناوری یزد در محل مرکز رشد فناوریهای نرم پارک افتتاح شد. به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد این نمایشگاه به همت انجمن علمی دانشجویی مدیریت دانشگاه امام جواد)ع( و با همکاری مرکز رشد علوم انسانی و هنر )فناوریهای نرم( پارک علم و فناوری یزد به مدت سه روز دایر است. گفتنی است در حاشیه این نمایشگاه کارگاههایی با موضوعات تیپ شناسی شخصیتی مهارتهای الزم برای ایجاد کسب و کار مبانی و اصول کسب و کار ویژه دانشجویان و جلسه گفتمان کارآفرینی توسط مدیران عامل شرکتهای مرکز رشد فناوریهای نرم ارائه خواهد شد. افتتاح چهارمین نمایشگاه زیست فناوری ایران چهارمین نمایشگاه زیست فناوری ایران با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس رئیس ستاد توسعه فناوری و تنی چند از نمایندگان مجلس و فعاالن محیط زیست ۲۷ شهریور در محل مصلی امام خمینی )ره( کار خود را آغاز کرد. به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد در این مراسم علی ربیعی با اشاره به اهمیت حوزه زیست فناوری گفت:متاسفانه هنوز این حوزه برای مردم شناخته شده نیست. وی افزود:با حمایت از شرکتهای دانشبنیان در این حوزه میتوان به اشتغال زایی کمک نمود. ربیعی با اشاره به رتبه چهاردهم ایران در جهان در حوزه فناوری ابراز امیدواری کرد:با سیاستهای دولت این رتبه ارتقا پیدا کند. وی افزود: پژوهشهای علمی باید به حوزههای کارآفرینی متصل شود. مصطفی قانعی دبیر ستاد زیست فناوری معاونت علمی و فناوری نیز با بیان اینکه امسال ۲۶۱ شرکت در نمایشگاه حضور دارند که این تعداد در مقایسه با دوره قبل بیش از ۶۳ درصد افزایش داشته است گفت:این نمایشگاه شامل بخشهای کشاورزی سالمت محیط زیست پزشکی مواد و تجهیزات خدمات و سرمایهگذاری و دانش آموزی است. قانعی افزود: در این دوره از نمایشگاه فرصتهای سرمایهگذاری نشستهای تخصصی کارگاههای آموزشی نشست محققان بیوتکنولوژی و زنجیره تجاری سازی برگزار و جایزه زیست فناوری نیز اعطا میشود. گفتنی است چهارمین نمایشگاه زیست فناوری ۲۷ الی ۲۹ شهریور ماه در مصلی امام خمینی )ره(در حال برگزاری است که در این نمایشگاه پارک علم و فناوری یزد و چند شرکت فعال آن در حوزه زیست فناوری حضور دارند. بازدید معاون فناوری و نوآوری پارک یزد از نمایشگاه زیست فناوری ایران احمدرضا فقیه خراسانی معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد دوشنبه ۲۷ شهریور از چهارمین نمایشگاه زیست فناوری ایران بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی پارک یزد فقیه خراسانی با حضور در محل برگزاری این نمایشگاه از غرفه شرکتهای آبسار کویر سرد الماس پارس پردیس پژوهش فناوران یزد و پویا شیمی نوآوران الماس ستاره کویر از شرکتهای مستقر در پارک یزد بازدید کرد. گفتنی است چهارمین نمایشگاه زیست فناوری از ۲۷ الی ۲۹ شهریور ماه در مصلی امام خمینی در حال برگزاری است. چهارمین نمایشگاه زیست فناوری ایران به کار خود پایان داد چهارمین نمایشگاه زیست فناوری ایران طی مراسمی با حضور محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی جمعی از نمایندگان مجلس و روسای ستادهای توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 29 شهریور در محل مصلی تهران به کار خود پایان داد. به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد در مراسم اختتامیه محمد رضا مخبر دزفولی با بیان اینکه زمان زیادی از آغاز فعالیتهای برخی فناوریهای پیشرفته از جمله بیوتکنولوژیکی در کشور نمی گذرد گفت: با اینکه در بخشهایی از جمله High Tech همپای بسیاری از کشورها پیش میرویم اما بخش زیست فناوری حتی به دوره نوجوانی نیز نرسیده است و نیازمند سرمایهگذاری جهشی است. وی یکی از معضالت کشور که مولود قبل از انقالب است را واردات محور بودن اقتصاد دانست و گفت: این به شکلی است که در کشور برای فعاالن امر واردات مشکل خاصی وجود ندارد اما به محض اینکه یک جریان محقق و دانشبنیان قصد کار داشته باشد با هزار نوع قانون و قاعده برخورد میکند. مخبر دزفولی با بیان اینکه 500 یا 600 میلیون دالر در حوزه زیست فناوری با سختی حاصل شده است اظهار داشت: این رقم مبلغ چندانی محسوب نمی شود که بر سر آن مناقشه صورت گیرد و منازعات علمی موافق و مخالف در رسانه ملی مانند بحث تراریختهها که ترس و واهمه مردم را بدنبال خواهد داشت مناسب نیست. مصطفی قانعی دبیر علمی چهارمین جشنواره زیست فناوری نیز در سخنانی با اشاره به این که کل مبلغ دریافتی موسسات زیست فناوری 590 میلیاردتومان است که با کسر دستمزدها رقمی محسوب نمی شود افزود: این در حالی است که در این بین 66 درصد از این اعتبار تنها به دو مرکز زیست فناوری اختصاص یافته است. وی کل میزان تسهیالت اعطایی به حوزه زیست فناوری را 146 میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: سرمایهگذاری یکی از کشورهای پیشرفته در این حوزه 150 میلیارد دالر است. معاون توسعه فناوری ریاست جمهوری نیز حوزه زیست فناوری را موجب افزایش امید انسان برای زندگی دانست و تصریح کرد: یکی از راهکارهای رفع پدیده ریزگردها که در سالهای اخیر موجبات نگرانی بسیاری از شهروندان را فراهم کرده است تنها استفاده از فناوریهای زیست محیطی است. علی وطنی حمایت و تسهیالت مالی و قانونی و تضمین بازار را از جمله مسائلی عنوان کرد که فعاالن حوزه دانشبنیان با آن درگیر هستند و گفت: هم ا کنون حدود 110 خدمت به فعاالن شرکتهای دانشبنیان ارائه میشود که البته بایستی این میزان بسیار بیشتر شود. گفتنی است چهارمین نمایشگاه زیست فناوری ایران با هدف ترویج علم و فناوری با موضوع زیست فناوری با حضور بیش از 260 شرکت دانشبنیان داخلی از 27 تا 29 شهریورماه در مصلی امام خمینی )ره( برگزار شد که در این نمایشگاه پارک علم و فناوری یزد و چند شرکت فعال این پارک در حوزه زیست فناوری نیز شرکت نمودند.

18 اول سال نیم - یزد فناوری و علم پارک خبرنامه میزگرد یزد شدن جهانی راستای در فناور شرکتهای نقش تخصصی بررسی میزگرد برگزاری جهانی راستای در فناور شرکتهای نقش بررسی تخصصی میزگرد ادارهکل سرمایهگذاری و برنامهریزی معاون حضور با یزد شدن عامل مدیران و استان گردشگری و صنایعدستی فرهنگی میراث مدیران از ارشد تیوای کویر و شارستان ایرانیان کویر ارمغان شرکت حوزه فعاالن از برخی و یزد فناوری و علم پارک در مستقر شرکتهای یزد همشهری روزنامه میزبانی به یزد فرهنگی میراث و گردشگری شد. برگزار ثبت وجود با یزد فناوری و علم پارک عمومی روابط گزارش به و نهادها نقش و تعامل موضوع هنوز یزد شهر تاریخی بافت جهانی است نامشخص فرصت این قبال در خصوصی و دولتی ارگان های نیز حوزه این در مناسب راهبردی برنامه ریزی وجود که درحالی حوزه این فعاالن همه بیشتر هم افزایی و تعامل موجب می تواند حوزه این در که بخشهایی از یکی شود. یزد ماندن جهانی برای رد بهویژه دانش بنیان شرکت های کند ایفا بسزایی نقش می تواند توجه مورد باید که آنچنان کنون تا که هستند صنایعدستی حوزه هدف با و دلیل همین به نبودهاند. استان گردشگری توسعه برای با میزگردی یزد جهانی ثبت از پس فناور شرکتهای نقش بررسی و دستی صنایع فرهنگی میراث حوزه مسئوالن و فعاالن حضور حاضران و شد برگزار یزد همشهری روزنامه دفتر در استان گردشگری گردشگری استراتژیهای تدوین و برنامه ریزی لزوم خصوص در توسعه محدودیتهای و ظرفیتها و شدن جهانی درراستای کردند. نظر تبادل و بحث یزد گردشگری گردشگری چشمانداز ضرورتتدوین فناوری و علم پارک در مستقر ارشد تیوای کویر شرکت مدیرعامل رشد دالیل مهمترین از را جهانی و ملی فهرست در آثار ثبت یزد ثبت کرد: اضافه و عنوان گذشته سال چند در خارجی گردشگران جهانخواهد استاندر آثار جهانییزدموجبتبلیغومعرفیبیشتر ایجاد گردشگر بیشتر ورود برای ظرفیتهایی است ضروری و شد شود. بخشهای همافزاییوهمکاریبین باصولیادامهداد:نتیجه امیر گردشگران تعداد استان فرهنگی میراث عرصه در دخیل مختلف هزار 130 به نفر هزار 12 از ساله چند زمانی بازه در را یزد خارجی طالیی مثلث رئوس از یکی بهعنوان یزد کنون ا و داده افزایش نفر است. مطرح کشور گردشگری در استان گردشگری چشمانداز سند تدوین به اشاره با باصولی نتیجه را استان گردشگری امروز دستاوردهای گذشته سال های به دستیابی حتی و ساله 5 چشم انداز این راهبردی برنامه های دانست. آن از فراتر برای ساله 20 سندی تدوین زمان کنون ا است معتقد وی این نیازهای و موجود قابلیتهای براساس استان گردشگری میراث حوزههای در الزم زیرساختهای تامین برای زمانی مقطع است. رسیده فرا بومگردی و شهری گردشگری فرهنگی استانداردسازیتبلیغات بیان با نیز فرهنگی میراث حوزه فعاالن از یکی رمضانی حمید ترغیب و تبلیغ موجب میتواند بهتنهایی یزد شدن جهانی اینکه پس استانداردسازی اهمیت شود استان از بازدید برای گردشگران شد. یادآور را تبلیغات امر از سفر از خوشایندی احساس خارجی مهمانان گر ا کرد: اظهار وی منتقل خود کشور به را مثبت بازخورد این باشند داشته ایران به سفر تصاعدی رشد و موج ایجاد موجب امر این و کرد خواهند شد. خواهد کشور به گردشگران اظهار و اشاره خود شرکت صادراتی سابقه به ادامه در رمضانی گسترش به بیشتری اهتمام یزد جهانی ثبت دنبال به شرکت کرد: تولید اساس این بر و یافته صنایعدستی عرضه با رابطه در فعالیت را گردشگری کز مرا و هتلها در تبلیغ و مختلف زبانهای به محتوا اصالت و اعتبار سنجش معیارهای با گردشگران تا است کرده آغاز به خوشی خاطره صنایعدستی خرید با و شوند آشنا صنایعدستی همراهخودببرند. گردشگری مدیریتیکپارچه ضامنرونق یزد فناوری و علم پارک در مستقر شارستان شرکت مدیرعامل تاثیر تحت یزد تاریخی بافت اینکه بر کید تا با نشست این در هم به خود ناملموس و ملموس میراث کرد: تصریح است رسیده جهانی ثبت 700 وسعت به یزد پویای تاریخی بافت ادیان همزیستی و ملموس عامل هکتار غیرملموس عامل بهعنوان مختلف است. زده رقم را یزد جهانی ثبت ششم برنامه به اشاره با فالح ابوالفضل گردشگری گسترش موضوع به توسعه تجربه به مراجعه با کرد: اظهار و کید تا گردشگری در پیشرو کشورهای جهانی دلیل به آنها موفقیت که درمییابیم گردشگری یکپارچه مدیریت ایجاد جلوتر ما از قدم یک منظر این از و است هستند. صحیح مدیریت داد: ادامه فالح را گردشگری اقتصاد رونق گردشگری مدیریت است نیاز حوزه این اقتصادی توسعه برای لذا میزند رقم شرکتهای توانمندیهای از استفاده با گردشگری یکپارچه شود. اجرایی دانشبنیان مفید بر کشور مدیران و مسئوالن که است امری این کرد: بیان وی دارند. اذعان آن بودن موثر و را گردشگران از دقیق آمار نبود سخنانش از دیگری بخش در فالح دولتی فعال بخشهای برنامهریزی برای مهم چالش های از یکی ساختارسازی به نیاز شدن جهانی کرد: ابراز و عنوان خصوصی و از دقیقی آمار است نتوانسته 1997 سال از ایران اما دارد جهانی 2007 سال از و کند اعالم المللی بین مجامع در را خود گردشگران ایران وارد آنها از گردشگران که کشورهایی از دقیقی اطالعات ندارد. وجود میشوند نقیصههایی وجود گاهی کرد: تصریح شارستان شرکت مدیرعامل امکان زیرا میگذارد منفی تاثیر مختلف برنامهریزیهای در بین از مناسبتر خدمت و محصول ارائه برای مخاطبشناسی تبلیغات برای هدف کشورهای انتخاب در میشود موجب و میرود شویم. اشتباه دچار گردشگری ارتباط در گردشگری با مستقیم طور به دولتی نهاد 11 داد: ادامه وی وجود حوزه این در استراتژیکی و واحد مدیریت گر ا ولی هستند داشته را گردشگران لحظهای و دقیق آمار میتوانستیم داشت باشیم. بهصنایعدستیبهعنوانسفیرانفرهنگی اهتمامبیشتر پارکعلموفناوری در ایرانیانمستقر کویر مدیرعاملشرکتارمغان جامعه هر فرهنگی سفیران را صنایعدستی نشست این در نیز یزد کرد:سفال سرامیکوزیلو صنایعدستیانحصاری دانستواظهار این معرف شوند دیده که دنیا هرکجای در و هستند یزد استان تایید و حفظ صنایعدستی اصالت است الزم پس بود. خواهند دیار شود. دستی صنایع بستهبندیوظاهر در استانداردسازی ویژه اهمیت بتوانند باید صنایعدستی فروشندگان داد: ادامه پویا سیدعلی زیرا کنند معرفی گردشگران برای بهخوبی را خود محصول ارزش مورد گردشگراندر که اطالعاتی درصداز براساستحقیقمیدانی 60 فروشندگان با گفتوگو طریق از میآورند دست به صنایعدستی آنهاست. در شرکتها موثر فعالیت برای دقیق آمار وجود لزوم بر کید تا با وی آمار حاضر حال در کرد: عنوان گردشگری و صنایعدستی عرصه اطالعات براساس که کاری اصوال نداریم. مبدا کشورهای از دقیقی است. شکست به محکوم شود شروع ناقص و غلط آمار و است اشتباه نیز بمانیم آمار منتظر که این است معتقد وی البته بنگاههای سوی از آمارها این دنیا کشورهای از بسیاری در که چرا بنگاههای و شرکتها این آمار گاه و میشود تهیه خصوصی خصوصیبیشترقابلاتکاست. دستی صنایع و گردشگری حوزه در افزایی هم ضرورت که مشکلی کرد: اظهار نیز دستی صنایع حوزه فعاالن از دیگر یکی حتی بهطوری که است همافزایی وجود عدم دارد وجود یزد در هستند فعال گردشگری و صنایعدستی حوزه در که افرادی ندارند. همافزایی میراث ادارهکل مانند نهادی اینکه بر کید تا با روشن حمید اقدام مشکل این رفع برای باید گردشگری و دستی صنایع فرهنگی داد: ادامه ببرد بهره خصوصی بخش همراهی از راه این در و کند و گردشگری حوزههای در زیادی تخصصی تحقیقات حاضر حال در دیگر ولی می شود انجام مختلف شرکتهای سوی از صنایعدستی هستند. بی اطالع آن از حوزه این در فعاالن گردشگران راه اندازیسامانهثبتاطالعات فرهنگی میراث ادارهکل سرمایهگذاری و برنامهریزی معاون مشکالت نشست این در نیز استان گردشگری و صنایعدستی گردشگران گفت: گردشگرانداخلیدانستو متوجه آماریرابیشتر از دقیقی آمار و می شوند کشور رسمیوارد مبادی از عموما خارجی دارد. وجود آنها استان به شده وارد گردشگران تعداد دقیق آمار نصیری محمدرضا درمورد البته کرد: اظهار و ذکر نفر 500 و هزار 130 را گذشته سال در باره این در که دارد وجود آماری ضعف این آنها اقامت دقیق محل برای افزاری نرم نصب به ملزم اقامتی کز مرا و هتلها کن اما اداره گردشگرانشدهاند. ثبتاطالعات سیستم حوزه این در جزئیات با دقیق آمار وجود با وی گفته به جامعی کنوندستیبوده بنابرایننرم افزار میراثفرهنگیاستانتا نیمه از که است آماده سازی حال در شهرداری فاوای کمک با برداری بهره استان به گردشگران ورود گرفتن اوج با شهریور ماه میشود. این بارز ویژگی را بومگردی گاههای اقامت اطالعات ثبت نصیری مرکز تنها تاریخی بافت ویژه شرایط بهعلت گفت: و خواند سامانه است. بومگردی اقامتگاه های دارای استان استان گردشگران برابری 10 افزایش با متناسب کرد: بیان وی را استان که یافته افزایش شب 2/2 به شب یک از نیز آنها اقامت است. کرده مواجه سفر اوج ایام در ویژه به اقامتی ظرفیت کمبود با اظهار نیز اقامتی کن اما و هتلها استانداردسازی درمورد نصیری اقامتی کن اما استانداردسازی جدی طور به پیش سال 2 از کرد: به شروع حوزه این در شرکت اولین امسال و گرفته قرار توجه مورد نیز حوزه این فعاالن دیگر از حال عین در ولی است کرده فعالیت می کنیم. دعوتبههمکاری است جهانی ثبت از مهمتر یزد اعتبار حفظ و صنایعدستی فرهنگی میراث ادارهکل صنایعدستی معاون خارجی و داخلی کارشناسان داشت: اظهار نیز استان گردشگری متذکر را نکته این بارها جهانی ثبت موضوع پیگیری هنگام ثبتجهانیبایدزیرساختهایآنفراهمشود کهقبلاز میشدند است. جهانی ثبت از مهمتر یزد اعتبار حفظ و صنایع اصالت اهمیت به اشاره با مهرجردی دهقان محمدرضا است. گرفته انجام خوبی اقدامات رابطه این در گفت: دستی تولیدی کارگاههای به کیفیت نشان اعطای مثال بهعنوان و محصوالت اصالت تضمین و حفظ برای مختلف صنایعدستی این در همچنان هرچند است گردشگران در اطمینانخاطر ایجاد داریم. زیادی فاصله گردشگری حوزه در پیشرو کشورهای با حوزه

19 میزگرد 19 خبرنامه پارک علم و فناوری یزد - نیم سال اول 1396 به همت پارک علم و فناوری یزد برگزار شد: میزگرد تخصصی جایگاه شرکتهای دانشبنیان و فناور در پیشبرد اقتصاد مقاومتی میزگرد تخصصی جایگاه شرکتهای دانشبنیان و فناور در پیشبرد اقتصاد مقاومتی با حضور مدیران عامل شرکت همکاران صنعت شمس کامپوزیت شیمی سازه و سامان آوران توسعه از مدیران شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری یزد به میزبانی خبرگزاری جمهوری اسالمی مرکز یزد برگزار شد. به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد امروزه بدون شک برای توسعه و افزایش رشد اقتصادی دیگر نمی توان به فرمولهای کالسیک و سنتی ا کتفا کرد و باید از ظرفیتهای جدید از جمله شرکتهای دانشبنیان بهره گرفت. با توجه به نامگذاری سال 96 به سال اقتصاد مقاومتی تولید اشتغال و اهمیت فعالیت شرکتهای دانشبنیان و فناور در اقتصاد مقاومتی میزگردی با حضور کارشناسان این حوزه در دفتر خبرگزاری جمهوری اسالمی )ایرنا( مرکز یزد برگزار شد و شرکت کنندگان درباره مواردی از جمله جایگاه اقتصاد دانشبنیان در تحقق اقتصاد مقاومتی و پیش نیازها و ابزار مورد نیاز تحقق اقتصاد دانشبنیان در استان و موانع پیش رو در این زمینه بحث و تبادل نظر کردند. ورود به حوزه مغزافزار با شرکتهای دانشبنیان و فناور مدیرعامل شرکت همکاران صنعت شمس با تبیین تغییر شکل تجارت در دنیا و اضافه شدن مغزافزار گفت: رسالت شرکتهای دانشبنیان و فناور ورود به حوزه مغزافزار و انتقال جریان دانش در صحنه عمل و برداشت از آن است. محمدحسین پورشمسی بندرآبادی ادامه داد: در سال 1390 شرکتی در راستای بهبود محیط کسب و کار راهاندازی کردیم و با انجام تحقیقات مختلف موفق به طراحی مدل کسب و کار ایرانی با 9 محور کسب و کار و چهار محور اساسی شدیم. وی اضافه کرد: در این مدت موفق به راهاندازی شرکتهای زایشی مختلف از جمله در حوزههای دوربینهای کنترل سرعت تبدیل گیاهان دارویی و میوه خشک فروش و بازاریابی و مغزافزار معدن شدیم. حمایتمالی بزرگترینمشکلشرکتهای دانشبنیان مدیرعامل شرکت همکاران صنعت شمس گفت: در دنیا جریان دانشبنیان در حال تبدیل شدن به شرکتهای خردبنیان است و این شرکتها از حا کمیت کشورمان حمایتهای قانونی معنوی ومالیمطالبهمیکنند. پورشمسی افزود: بزرگترین مشکل شرکتهای دانشبنیان به حمایت مالی بازمی گردد زیرا ساختار این شرکتها سرمایه بر است و نمی شود شرکت دانشبنیان را به سراغ بانک و صندوق پژوهش فرستاد چرا که اینها ساز و کار تجاری دارند. تضمینبازار شرکتهای دانشبنیان وی با بیان اینکه بازار ناموس تجارت است ادامه داد: دولت در حوزه قانونی و معنوی باید به جای تسهیل کردن قانون و مقررات بازار شرکتهای دانشبنیان را تضمین کند. وی اضافه کرد: مسئوالن استان باید مشکالت و مسائل را از طریق شرکتهای دانشبنیان به عنوان نخبگان رفع کند ولی شرکتهای فناور در اتاق فکر استان حتی نماینده هم ندارند. جریان سازیهای متفاوت علت عدم تحقق رسالت شرکتهای فناور مدیرعامل شرکت همکاران صنعت شمس با بیان اینکه در کشورمان امتداد و دامنه کار وجود ندارد گفت: در حوزه فناوری در حال رسیدن به نتایجی بودیم که شرکتهای دانشبنیان راهاندازی شد و نگاهها به این سمت رفت. پورشمسی افزود: شرکتهای فناور پس از سالها ا کنون ماهیت خود را پیدا کرده و مستقل میشوند اما جریان سازیهای متفاوت سبب محقق نشدن رسالت آنها میشود. ایجاد اشتغال کمهزینهباتوسعه کارآفرینیفناورانه مدیرعامل شرکت سامان آوران توسعه نیز در این میزگرد اظهار داشت: هزینه ایجاد اشتغال در سطح شرکتهای دانشبنیان و فناور مستقر در پارکهای علم و فناوری بسیار کمتر از سایر حوزههای اقتصادی نظیر صنعت میباشد و با محدودیت منابع دولت راهیجز توسعهاقتصادیاز طریقتوسعه کارآفرینیفناورانه وجود ندارد. زار ع بنادکوکی با یادآوری ارتباط تنگاتنگ اقتصاد مقاومتی با اقتصاد دانشبنیان افزود: اقتصاد مقاومتی نمود اقتصاد دانش بیان و درون زا و متکی بر توانمندیها است که نیروی انسانی مهمترینمولفهایننوعاقتصادمحسوب میشود. وی تصریح کرد: کشور توانمندیهای مطلوبی در حوزه اقتصاد مقاومتی و دانشبنیان دارد و ضروری است رویکرد و توجه مسئولین به این حوزه از شعار به عمل تغییر کند. مدیرعامل شرکت سامان آوران توسعه گفت: انسان فناوری و دانش منابع شرکتهای نرم هستند و باید به شرکتهای نرم به عنوان سرمایه استان در راستای توسعه اقتصاد دانشبنیان توجه شود. ضرورت ایجاد ساختار نظام مند برای استفاده از شرکتهای دانشبنیان زار ع بنادکوکی افزود: در حالی که مسئوالن باید از سرمایه مراقبت و در مسیر درست استفاده کنند این نقش آفرینی در برهه کنونی کمرنگ است. وی تصریح کرد: شرکتهای دانشبنیان ثابت کرده اند که برای استان بسیار مفید هستند اما ساز و کار و ساختار نظام مند برای استفاده از این سرمایه در استان وجود ندارد. به گفته وی شرکت سامان آوران توسعه نزدیک به 20 سال در حوزههای مشاوره مدیریت مطالعات مالی و اقتصادی راهبری مدیریت عملکرد فعالیت میکند. تبدیل حمایت از شرکتهای دانشبنیان و فناور از شعار به عمل مدیرعامل شرکت دانشبنیان کامپوزیت شیمی سازه گفت: مهم ترین مشکل شرکتهای دانشبنیان این است که بیرون از شرکت شعارهای بسیار زیبایی در خصوص حمایت از این شرکتها از جمله ایجاد سهمیه ویژه تسهیالت ویژه معافیتهای مالیاتی و کمک برای شرکت در نمایشگاههای ملی و بین المللی داده میشود اما در عمل چنین نیست. محمدرضا دهقانپور افزود: برای مثال پس از اینکه تیر برق کامپوزیتی را به عنوان محصولی جدید ثبت اختراع و تجاری سازی کردیم اعالم کردند که با توجه به جدید بودن محصول باید گواهی استاندارد کسب کنیم و از مرداد 1392 تا کنون گرفتار چرخه فرآیند استانداردسازیهستیم. ویادامهداد:تیربرقهایبتونی کنونیمشکال تیازجملهسنگینی شکستهشدنوخوردگیدارد کهتیربرقهای کامپوزیتیاینمعایب را به طور کامل رفع کرده است. مدیرعامل شرکت دانشبنیان کامپوزیت شیمی گفت: مجموعه مدیریتی چنین تیربرقهایی را نمی پذیرد و میگویند تا کنون با تیربرقهای بتونی کار میکرده ایم و به مشکل خاصی برنخوردیم. دهقانپور افزود: در نشستهای مختلف هم مدعیان زیادی پیدا میشود میگویند ما سالها در این زمینه کار کرده ایم و ا کنون شما آمدهای و کار کردی. این بحث استقبال از این محصول نو است که برای نخستین بار در کشور تولید شده و برق یزد استقبال خوبی کرده اما در سطح ملی معضالت بسیار زیادی داریم. سرمایه در گردش معضل اصلی شرکتهای فناور وی تصریح کرد: با این دیدگاه محصوالت فناورانه به بازار راه پیدا نمی کنند و حمایتهای قانونی در سطح شعار است به همین دلیل پس از چهار سال از راهاندازی خط تولید فقط حدود 300 میلیون ریال از محصول به فروش رفته است. محمدرضادهقانپورادامهداد:مشکلا کثرشرکتهایفناورسرمایه در گردش است و مسیر برای بروز و ظهور محصول نو وفناورانه بسیار ناهموار بهنظر میرسد. گفتنیاستشرکتدانشبنیان کامپوزیتشیمیسازهاز چندسال پیشبهتولیدمصنوعاتدانشبنیانباتوجهبهویژ گیهایخاص کامپوزیت در حوزههای مختلفی از جمله آب و فاضالب گاز برق وارد شد و در برخی حوزهها محصول جدید ثبت اختراع کرد و پس از انجام فرایند تجاری سازی ا کنون در کارخانه با نیروی کار مشغول فرایندتولیداست.

20 20 خبرنامه پارک علم و فناوری یزد - نیم سال اول 1396 خبر حضور مقاله شرکت مشاورین علم و صنعت یزد در دهمین کنفرانس جهانی منابع آب EWRA مجتبی مرآت مدیرعامل شرکت مشاورین علم و صنعت مستقر در پارک علم و فناوری یزد با همکاری دکترهادی جعفری استاد دانشگاه صنعتی شاهرود و با حمایت مالی پارک علم و فناوری یزد با مقالهای با موضوع کیفیت آبهای زیرزمینی آبخوان دشت ابرکوه در دهمین کنفرانس جهانی منابع آب اروپا EWRA حضور یافت. به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد مجتبی مرآت محور کنفرانس امسال را منابع آب و محیط زیست عنوان کرد که شامل بخشهای آب و هوا مدیریت منابع آب خشکسالی و کمبود آب کیفیت اب شبکه آبهای شهری مدیریت آب و کشاورزی و قوانین و سیاستها و افزود: بیشترین مقاالت در حوزه خشکسالی کیفیت آب و زیست محیطی بود. وی همچنین بیشترین تا کید در حوزه زیست محیطی را بر پسابهای صنعتی تصفیه و بهسازی پسابها به عنوان منابع آب جدید در بخش سخت افزاری دانست. مرآت در خصوص عمده ترین کارگاههای آموزشی برگزار شده تصریح کرد: مدل سازی آبهای زیرزمینی)در حوزه )GIS توسعه فناوریهای آب در بخش نرم افزاری مدیریت مصرف آب را از عناوین این کارگاهها بود. وی خاطر نشان کرد 5 مورد مقاالت ایرانی در این کنفرانس شرکت داده شد که مقاله منشا فلزات سنگین و نیترات در آبهای زیرزمینی آبخوان دشت ابرکوه از شرکت مشاورین علم و صنعت یزد با حمایت علمی دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود و حمایت مالی مرکز توسعه فناوریهای آب پارک علم و فناوری یزد نیز در این بین بود. مرآت ادامه داد: نکته شاخص این مقاله بحث میزان بارندگی کم این ناحیه در مقایسه با خشک ترین منطقه اروپا با 200 میلی متر بارش ساالنه بود که در سالهای 94 و 95 تنها دارای 50 میلی متر بارش بوده است. گفتنی است این کنفرانس به صورت دوساالنه توسط انجمن آب اروپا در شهرهای مختلف این قاره برگزار و اعتبار علمی آن سبب چاپ مقاالت در نشریات springer است. تبیین منابع آبی کارست استان توسط پارک علم و فناوری یزد جلسه اتاق آب سازمان برنامه و بودجه استان یزد با موضوع تبیین منابع آبی کارست استان توسط پارک علم و فناوری یزد روز شنبه 28 مرداد با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه استان معاون فناوری و نوآوری پارک یزد و مدیرعامل شرکت مشاورین علم و صنعت در محل سازمان برنامه و بودجه یزد برگزار شد. به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد در این جلسه طرح راهکارهای مهار جریانهای غیرقابل دسترس آب در منابع آبی کارست استان یزد به منظور اجرایی شدن در استان مورد بحث و تبادل نظر اعضای کارگروه قرار گرفت. در این جلسه همچنین پتانسیل و عملکرد مرکز توسعه فناوری آب تشریح و با توجه به نیاز استان طرحهای ارائه شده پارک علم و فناوری یزد در زمینه آب برای اجرا اولویت بندی شد. گفتنی است طر حهای پارک علم و فناوری یزد در دو حوزه منابع و مصارف آب ارائه شده است. استفاده از روشهای نوین بسته بندی راهکار مناسب کاهش ضایعات محمدعلی شایق مدیرعامل شرکت ناب اندیشان ساینار صنعت یزد مستقر در پارک علم و فناوری یزد از برگزاری اولین همایش بسته بندیهای نوین میگوید. به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد محمدعلی شایق زمینه اصلی فعالیت شرکت ناب اندیشان ساینار صنعت یزد را ارائه خدمات فنی مهندسی و مشاورهای در حوزههای آرایشی بهداشتی و صنعت غذا عنوان کرد و گفت: این شرکت دارای مجوز آموزشی از سازمان کل غذا و دارو است. مدیرعامل شرکت ناب اندیشان ساینار صنعت یزد از برگزاری اولین همایش بسته بندیهای نوین در سطح استان خبر داد و افزود: این همایش با حمایت مالی و معنوی پارک علم و فناوری یزد و همکاری دانشگاه یزد دانشگاه آزاد اسالمی یزد دانشگاه رفسنجان و شرکت شهرکهای صنعتی استان برگزار شد. شایق اظهار کرد: حدود 25 تا 30 درصد از فرآوردههای کشاورزی در فرآیند بسته بندی تا مرحله مصرف دچار ضایعات میشود که غذای 10 میلیون نفر را تامین میکند راهکار مناسب جهت کاهش این ضایعات و جلوگیری از خروج ارز از کشور میتواند استفاده از روشهای نوین بسته بندی مواد غذایی باشد. وی در خصوص سرفصلهای این همایش افزود: کاربرد بستهبندیهای نوین با توجه به پتانسیلهای استان به ویژه افزایش ماندگاری در بسته بندی شیرینی جات برای صادرات استفاده از بسته بندیهای آنتی با کتریال استفاده از بستهبندیهای هوشمند شناسا گر فساد مواد غذایی و کیسههای زیست تخریب پذیر و سازگار با محیط زیست از مباحث مطرح شده در این همایش بود. شایق مخاطبین این همایش را مدیران و مسئولین فنی مسئولین کنترل کیفیت مدیران فروش طراحان بسته بندی و فعالین حوزه صنعت غذایی دانست و تصریح کرد: محمدحسین مصدق معاونت سازمان غذا و داروی یزد رضا مورکیان رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد به عنوان مدیر اجرایی پروفسور حسین نازک دست و تیم همراه به عنوان مدرس در حوزه صنعت پلیمر و دکتر یاسایی به عنوان مدرس بسته بندیهای نو و خالق در این همایش حضور داشتند. گفتنی است همایش بسته بندیهای نوین با حمایت پارک علم و فناوری یزد در تاریخ چهارم و پنجم مرداد ماه سالجاری در سالن همایشهای باقرالعلوم برگزار شد. تیم روباتیک دانشگاه آزاد اسالمی یزد در مسابقات جهانی درخشید به گزارش روابط عمومی پارک علم وفناوری یزد تیم روباتیک دانشگاه آزاد اسالمی که با حمایت پارک علم و فناوری یزد در مسابقات جهانی روبوکاپ 2017 ژاپن شرکت کرده بود موفق به کسب مقام نخست این مسابقات شد. گفتنی است در این مسابقات 18 تیم از سراسر جهان حضور داشتند که تیمهای دانشگاه آزاد اسالمی یزد تایلند و دانشگاه آزاد قزوین به ترتیب مقام اول تا سوم را کسب کردند. انتصاب دکتر محمدصالح اولیا و دکتر اسفندیار اختیاری به عضویت هیئت امنای پارک علم و فناوری یزد به گزارش پارک علم و فناوری یزد محمدصالح اولیاء رئیس دانشگاه یزد و رئیس اسبق پارک علم و فناوری یزد اسفندیار اختیاری رئیس کمیته پژوهش و فناوری مجلس شورای اسالمی و معاون اسبق فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد طی حکمی از سوی محمد فرهادی وزیر علوم تحقیقات و فناوری به مدت چهار سال به عنوان اعضای هیئت امنای منطقه چهار فناوری منصوب شدند. الزم به ذکر است هیئت امنای پارک علم و فناوری یزد مشترکا با پارکهای علم و فناوری فارس خوزستان چهار محال بختیاری کهکیلویه و بویر احمد و بوشهر )منطقه 4 فناوری( را وزیر علوم تحقیقات و فناوری )رئیس هیئت امنا( معاون پژوهش و فناوری وزارت عتف روسای پارکهای عضو منطقه و چهار تن از شخصیتهای علمی فرهنگی و یا اجتماعی واجد شرایط و صاحب نظر در حوزه پارکهای علم و فناوری تشکیل و به عنوان عالی ترین مرجع سیاستگذاری و تصمیم گیری پارکها ایفای نقش مینماید.

21 خبر 1396 اول سال نیم - یزد فناوری و علم پارک خبرنامه 21 robo skill رباتیک مسابقات چهارم مقام بهاباد رباتیک تیم کرد کسب را کرمان جنگجوی لیگ در توانست بهاباد اژدهای خشم رباتیک تیم کسب را چهارم مقام کرمان 2017 robo skill مسابقات کیلوی کند. محمدمهدی یزد فناوری و علم پارک عمومی روابط گزارش به رباتیک تیم اعضای از خواجویی حمیدرضا و احمدپور احمد غالمی یزد فناوری و علم پارک نوآوری مرکز از زینلی عباس سرپرستی به یزد رقابت به شیراز و اصفهان همدان مشهد از تیمهایی با که بودند کنند. پیدا راه مسابقات نهایی نیمه مرحله به توانستند و پرداختند از که مسابقات این در بار اولین برای بهاباد رباتیک تیم است گفتنی یافت. حضور شد برگزار کرمان در مردادماه 2 تا تیر 31 تاریخ یزد استان فناوری و پژوهش صندوق سالیانه عمومی مجمع برگزاری یزد استان فناوری و پژوهش صندوق سالیانه عمومی مجمع یزد فناوری و علم پارک رئیس حضور با تیرماه 28 چهارشنبه روز بخش داران سهام و استان فناوری و پژوهش صندوق مدیرعامل روابط گزارش به شد. برگزار اقبال فناوری مرکز در دولتی و خصوصی محمد جلسه این ابتدای در یزد فناوری و علم پارک عمومی از گزارشی استان فناوری و پژوهش صندوق مدیرعامل سپهر مالی صورتهای ارائه داد. ارائه صندوق این ساله دو عملکرد و مدیره هیئت مصوبات اهم گزارش مدیریت عملکرد بررسی بود. گزارش این محورهای عمده از شده انجام اجرایی اقدامات مفصلی گزارش صندوق این قانونی بازرس و حسابرسان سپس شد برگزار معدن و صنعت روز نکوداشت آیین دومین و بیست پاسخ نیز داران سهام سواالت به خصوص این در و کردند ارائه شد. داده صندوق مدیره هیئت اعضای انتخابات همچنین جلسه این در گیری رای از پس که شد برگزار نیز استان فناوری و پژوهش محمد یزد فناوری و علم پارک نماینده پورسراجیان داریوش حکیمیان حسین جواد)ع( امام دانشگاه نماینده سپهر شرکت نماینده زاده اشرف سیروس افزار کیمیا شرکت نماینده صنف نظام نماینده قمی حمیدرضا و کویر پیشگامان تعاونی عنوان به سال دو مدت به الگوریتم شرکت و یزد استان رایانهای شدند. انتخاب صندوق این مدیره هیئت اصلی اعضای در 96 تیر 22 معدن و صنعت روز نکوداشت سالروز دومین و بیست شد. برگزار یزد فناوری و علم پارک با مراسم این یزد فناوری و علم پارک عمومی روابط گزارش به اهلل آیت تجارت و معدن صنعت وزیر معاون تاج خسرو حضور یزد جمعه امام و استان در فقیه ولی نماینده ناصری محمدرضا موسوی ابوالفضل سید یزد استاندار میرمحمدی محمد سید معاون عزالدینی علی سید مجلس در اشکذر و یزد مردم نماینده داریوش یزد استانداری منابع توسعه و اقتصادی امور هماهنگی مدیران از جمعی و یزد فناوری و علم پارک رئیس پورسراجیان اقبال فناوری مرکز محوطه در یزد استان خصوصی بخش و دولتی شد. برگزار برتر معدنکاران و صنعتگران از نیز مراسم پایان در است گفتنی جوان طراحان سازان ماشین دانشبنیان شرکت جمله از استان تندیس و تقدیر لوح اهدای با یزد فناوری و علم پارک در مستقر یزد پویان شرکت از همچنین شد. تجلیل مقاومتی اقتصاد نمونه واحد آمد. عمل به تقدیر نیز پارک این در مستقر شرکت دیگر یزد سیستم یزد طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز در فناور واحدهای رشد مرکز افتتاح کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز در فناور واحدهای رشد مرکز معاون حضور با تیرماه 19 دوشنبه روز یزد طبیعی منابع و و روستایی توسعه معاونت اجتماعی و فرهنگی سرمایهگذاری صندوق تسهیالت ابزارهای و بازار توسعه مدیر کشور محروم مناطق فناوری امور دفتر کل مدیر جمهوری ریاست شکوفایی و نوآوری هماهنگی معاون کشاورزی ترویج و آموزش تحقیقات سازمان فناوری و علم پارک رئیس استانداری منابع توسعه و اقتصادی امور گردید. افتتاح استان مسئولین از جمعی و یزد معاون زرگر ناصر یزد فناوری و علم پارک عمومی روابط گزارش به روستایی توسعه معاونت اجتماعی و فرهنگی سرمایهگذاری فضای توسعه بر کید تا با مراسم این در کشور محروم مناطق و عوامل از یکی را مسئله این روستاها در درمانی و فرهنگی آموزشی عدم به منجر که دانست روستاها در زندگی کیفیت بهبود مهم میشود. روستاها از جوانان خروج یونسکو جهانی میراث فهرست در یزد جهانی ثبت تبریک با وی هک برشمرد فناوریها از نمونهای را یزد محلی بازیهای بومیسازی یابی بازار و اقتصادی منظر از میتوان یزد شدن جهانی به توجه با نگریست. آن به اقتصاد با فناوری تلفیق روستاها در موجود وضعیت بررسی با زرگر برنامههای اولویتهای از یکی را آن و کرد عنوان ضروری را روستاها برد. نام ایران در توسعه گزارشی نیز پارک نوآوری و فناوری معاون خراسانی فقیه احمدرضا داد. ارائه یزد فناوری و علم پارک عملکرد از با فناوری و تحقیقات علوم وزارت نامه تفاهم پیرو است گفتنی فناور واحدهای رشد مرکز ایجاد موضوع کشاورزی جهاد وزارت تفاهم عقد از بعد و گرفت قرار دستورکار در یزد استان در کشاورزی این یزد استان کشاورزی جهاد تحقیقات مرکز با پارک همکاری نامه رسید. برداری بهره به واحد کویر پویای صنعت رادوین شرکت توسط بافق خشک کف آبنمای راهاندازی صنعت رادوین شرکت توسط بافق موزیکال خشک کف آبنمای شد. راهاندازی تیرماه 14 چهارشنبه تاریخ در کویر پویای روز مناسبت به یزد فناوری و علم پارک عمومی روابط گزارش به با و بافق آبشار پارک در خشک کف آبنمای دهیاری و شهرداری از بیش و فرماندار معاون بافق شهر شورای اعضای شهردار حضور شد. راهاندازی بافق مردم از نفر 4000 اسفندماه پانزدهم از آبنما این اجرایی اقدامات و ساخت طراحی انجامیده طول به ماه چهار مدت به و شده آغاز گذشته سال است. شرکتهای از کویر پویای صنعت رادوین شرکت است گفتنی و علم پارک ارتباطات و اطالعات فناوری رشد مرکز در مستقر ساخت طراحی زمینه در را خود فعالیت 93 سال از یزد فناوری شهرداریهای با کنون تا و است کرده آغاز آبی فضاهای اجرای و است. داشته همکاری قوچان و خمینی امام بندر تالش یزد

22 22 خبرنامه پارک علم و فناوری یزد - نیم سال اول 1396 خبر انتصاباحمدرضافقیهخراسانی به عنوان مدیر فنبازار منطقهای یزد احمدرضا فقیه خراسانی معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد به عنوان مدیر فنبازار منطقهای یزد معرفی شد. به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد در روز چهارشنبه 14 تیرماه و در حاشیه هشتمین نشست سراسری فنبازارهای منطقهای حکم انتصاب احمدرضا فقیه خراسانی به مدیریت فنبازار منطقهای یزد از سوی ا کبر قنبرپور رئیس مرکز فنبازار ملی ایران اعطا شد. گفتنی است هشتمین نشست سراسری فنبازارهای منطقهای کشور در روزهای ١٣ و ١۴ مرداد در استان فارس برگزار شد. شرکت آبسار کویر رتبه هشتم در رتبه بندی مراکز آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شرکت آبسار کویر مستقر در پارک علم و فناوری یزد در رتبه بندی مرا کز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موفق به کسب رتبه هشتم در بین 204 مرکز در سال 95 شد. به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد میثم کوچک زاده طی حکمی از رئیس پارک علم و فناوری یزد به عنوان مشاور اقتصادی پارک علم و فناوری یزد منصوب شد. به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد سیدعباس زرگرچی طی حکمی از رئیس پارک علم و فناوری یزد به عنوان سرپرست مرکز فناوری موسسه آموزش عالی امام جواد)ع( منصوب شد. به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ارزیابی عملکرد این مرا کز به طور ساالنه و بر اساس معیارهای مشتری مداری فعالیت شبکهای و کارکرد هر آزمایشگاه توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صورت میگیرد. در این حکم آمده است: جناب آقای کوچک زاده نظر به سوابق علمی و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به عنوان مشاور اقتصادی پارک علم و فناوری یزد منصوب در این حکم آمده است: جناب آقای سیدعباس زرگرچی نظر به سوابق علمی و تجارب ارزنده جنابعالی و پیرو معرفینامه شماره 18/012/28 مور خ 96/01/21 بدینوسیله به عنوان گفتنی است در این ارزیابی شاخصهای صحت و دقت نتایج سرعت انجام آزمایش تعرفه ی آزمون همکاری با سایر آزمایشگاهها و نشستهای بین آزمایشگاهی برگزاری دورههای آموزشی تعداد آزمونهای تخصصی و نیز درجه اهمیت آنها لحاظ شده است. انتصاب میثم کوچک زاده به عنوان مشاور اقتصادی پارک علم و فناوری یزد میشوید. امید است با هماهنگی معاونت پشتیبانی و همکاری کلیه واحدها در جهت اهداف پارک و انجام وظایف محوله موفق و موید باشید. انتصاب سیدعباس زرگرچی به عنوان سرپرست مرکز فناوری موسسه آموزش عالی امام جواد)ع( سرپرست مرکز فناوری موسسه آموزش عالی امام جواد)ع( منصوب میگردید. امید است با اتکال به خداوند منان و همکاری همه واحدهای ستادی پارک در انجام وظایف محوله موفق و پیروز باشید. انتصاب عباس زینلی به عنوان کارشناس رابط دفتر پارک علم و فناوری یزد در بهاباد به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد عباس زینلی طی حکمی از رئیس پارک علم و فناوری یزد به عنوان کارشناس رابط دفتر پارک علم و فناوری یزد در شهرستان بهاباد منصوب شد. در این حکم آمده است: جناب آقای عباس زینلی نظر به سوابق علمی و تجارب ارزنده جنابعالی و پیرو معرفی نامه شماره 4335 مورخ 95/10/8 فرماندار محترم شهرستان بهاباد بدینوسیله به عنوان کارشناس رابط دفتر پارک علم و فناوری یزد در شهرستان بهاباد ( دفتر مهندس قندهاری( منصوب میگردید. امید است با اتکال به خداوند منان و همکاری همه واحدهای ستادی پارک در انجام وظایف محوله موفق و پیروز باشید. برگزاری انتخابات هیئت مدیره صندوق کارکنان پارک علم و فناوری یزد انتخابات هیئت مدیره و بازرس صندوق کارکنان پارک علم وفناوری یزد روز شنبه 27 خرداد ماه در سالن جلسات مرکز اقبال برگزار شد. به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد مدیرعامل صندوق کارکنان در ابتدای این جلسه فعالیتهای انجام شده از سال 94 را تشریح کرد. پس از شمارش آرا هادی میرجلیلی با مجموع 510 رای شهرام شکوهی با 440 رای سیدمحمد خامسی با 429 رای روح اهلل غفار زاده با 363 و مجتبی حکیمی با 166 رای به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره صندوق کارکنان معرفی شدند. گفتنی است حسین رحیمی با 460 رای نیز به عنوان بازرس صندوق کارکنان پارک علم وفناوری یزد انتخاب شد. راهاندازی طر ح پایلوت آبیاری مکانیزه هوشمند توسط شرکتی فناور مستقر در پارک علم و فناوری یزد طرح پایلوت آبیاری مکانیزه هوشمند در فضای سبز شرکت فوالد آلیاژی ایران توسط شرکت فناوران صنعت رباتیک مستقر در پارک علم و فناوری یزد راهاندازی شد. به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد شرکت دانشبنیان فناوران صنعت رباتیک توانست طر ح آبیاری مکانیزه به صورت هوشمند و براساس اطالعات رطوبت خا ک را برای اولین بار در کشور طراحی و راهاندازی نماید. در این طراحی واحد محیط زیست این شرکت با توجه به مشخص نبودن نیاز یا عدم نیاز آبی گیاه در آبیاری به روش قطرهای وحتی روش مکانیزه در طول شش ماه با تالش و رصد کردن تغییرات دما و با انجام آزمایشات مکرر محاسبه رطوبت خا ک توانست به کاهش 15 تا 20 درصدی در مصرف آب نسبت به روش آبیاری قطرهای دست یابد. گفتنی است که روش آبیاری قطرهای نسبت به غرقابی 40 درصد کاهش مصرف آب و روش آبیاری مکانیزه هوشمند نسبت به آبیاری قطره ای درصد کاهش مصرف آب در دارد.

23 1396 اول سال نیم - یزد فناوری و علم پارک خبرنامه خبر 23 کشور در دانشبنیان شرکتهای ارزیابی اول رتبه یزد کویر نوین ورزان درایت کارگزاری کارگزار 18 میان در توانست یزد کویر نوین ورزان درایت کارگزاری صالحیت تشخیص کارگروه توسط کارگزاری اول رتبه کشور کند. کسب را دانشبنیان شرکتهای سیدمسعود یزد فناوری و علم پارک عمومی روابط گزارش به 27 بین در نیز یزد کویر نوین ورزان درایت شرکت مدیرعامل سروی آورد. دست به را سرارزیابی اول رتبه سرارزیاب موسسات و شرکتها صالحیت تشخیص و ارزیابی کارگروه جمهوری ریاست فناوری و علمی معاونت زیرمجموعه دانشبنیان یکبار دوماه صورت به را دانشبنیان شرکتهای ارزیابی که است میدهد. انجام در ارزیابان و کارگزاران عملکرد روی بر ارزیابی این است گفتنی است. گرفته انجام سالجاری فروردین و اسفندماه دوره نهمین برگزاری از یونسکو ملی کمیسیون حمایت اعالم آموزی دانش نوآوری و ابتکارات ملی مسابقات برگزاری از را خود معنوی حمایت نامهای طی یونسکو ملی کمیسیون کرد. اعالم آموزی دانش نوآوری و ابتکارات ملی مسابقات دوره نهمین همانند کمیسیون این یزد فناوری و علم پارک عمومی روابط گزارش به و نموده معنوی حمایت نیز مسابقات دوره نهمین از پیشین دورههای اجرایی و علمی کمیتههای در حضور و هماهنگی جهت نهاد این نماینده مسابقات دوره نهمین است گفتنی یافت. خواهد حضور مسابقات این صورت به متمادی سال سومین برای آموزی دانش نوآوری و ابتکارات برگزار جاری سال ماه آذر در یزد فناوری و علم پارک میزبانی به و ملی شد. خواهد کرد: عنوان یزد اسالمی آزاد دانشگاه دانشبنیان اقتصاد امور و برنامهریزی مدیرکل است فناوری و علم پارکهای با آنها ارتباط به منوط دانشگاهها موفقیت فناوری و علم پارک از بازدید حاشیه در اشکذری دهقانی محمدرضا فناوری و علم پارک در مستقر شرکتهای میان پیوند گفت: یزد از حمایت در پارک خدمات مکمل میتواند دانشگاهها اساتید و باشد. دانشبنیان شرکتهای دهقانی محمدرضا یزد فناوری و علم پارک عمومی روابط گزارش به ارتباط به منوط دانشگاهها موفقیت امروزه داشت: اظهار اشکذری تجاری روشهای از تجربه کسب و فناوری و علم پارکهای با آنها است. پارک در مستقر موفق شرکتهای سازی پارکها با ارتباط طریق از دانشگاهیان و دانشجویان داد: ادامه وی و شده آشنا دانش طریق از ثروت خلق روشهای با میتوانند سازند. تر کاربردی را خود دانشگاهی آموختههای شرکتهای از پارک حمایتهای با دانشگاهیان آشنایی دهقانی عنوان یزد فناوری و علم پارک از بازدید اصلی انگیزه را دانشبنیان دانشبنیان شرکتهای حاضر حال در میرسد نظر به افزود: و کرد هب بهتری خروجیهای دانشگاهیان علمی ایدههای با میتوانند باشند. کارآمدتر و دهند ارائه جامعه اسالمی آزاد دانشگاه دانشبنیان اقتصاد امور و برنامهریزی مدیرکل شرکتهای تقویت در دولت سیاستهای به اشاره با پایان در یزد دانشبنیان شرکتهای میان بیشتر افزایی هم دانشبنیان دانست. حوزه این در اصلی راهکارهای از را صنعت و دانشگاهها جوانان امید و نشاط جشن در سالمت سپهر شرکت مدیرعامل از تقدیر مدیرعامل ساجدی ابوالفضل از جوانان امید و نشاط جشن در و علم پارک در مستقر شرکتهای از یکی سالمت سپهر شرکت شد. تقدیر استان جوان کارآفرین عنوان به یزد فناوری امید و نشاط جشن یزد فناوری و علم پارک عمومی روابط گزارش به حضور با جوان روز و )ع( کبر ا علی حضرت میالد مناسبت به جوانان میرمحمدی سیدمحمد دادگستری وزیر پورمحمدی مصطفی یزدی جوانان مشارکت با و استان مسئولین از جمعی یزد استاندار شد. برگزار )ره( صدوقی شهید سالن در فرهنگی مختلف حوزههای در برتر جوانان از تن پنج از مراسم این در و مسائل بیان به مختلف حوزههای در آنان و شد تجلیل ورزشی و استاندار و دادگستری وزیر که پرداختند خود پیشنهادات و مشکالت دادند. پاسخ مسائل و سواالت این به یزد سالمت حوزه افزارهای نرم محوری ایده با سالمت سپهر شرکت وفناوری علم پارک در 1395 سال مهرماه از الکترونیک سالمت و کلینیک برند توسعه و ایجاد است. کرده آغاز را خود فعالیت یزد توسعه حوزه در دولت با قرارداد عقد سپهرسالمت مجازی و سالمت گردشگری و الکترونیک سالمت بخش در کارآفرینی شرکت این فعالیتهای ترین شاخص از 24 پذیرش برند تولید است. بوده کنون تا هیئت عضو حاضر حال در ساجدی ابوالفضل است گفتنی و ارتباطات سپهر سپهر تجارت توسعه شرکتهای مدیره است. سپهر مهندسی گروه مدیرعامل سرپرست عنوان به آبادی بغداد حسینی رضا محمد انتصاب دفترهماهنگینهادهایفناوریهمکار حسینی رضا محمد یزد فناوری و علم پارک عمومی روابط گزارش به عنوان به یزد فناوری و علم پارک رئیس از حکمی طی آبادی بغداد شد. منصوب همکار فناوری نهادهای هماهنگی دفتر سرپرست است: آمده حکم این در آبادی بغداد حسینی رضا محمد آقای جناب 6-1 بند پیرو جنابعالی شایستگی و دانش تعهد مراتب به نظر به حکم این موجب به 95/15/25 مورخ رئیسه هیئت مصوبه منصوب همکار فناوری نهادهای هماهنگی دفتر سرپرست عنوان میشوید. از استفاده و اهتمام و سعی متعال خداوند به اتکال با است امید پارک اهداف تحقق راستای در مؤثری نقش قبلی مفید تجربههای دارم. مسئلت بزرگ خداوند از را شما روزافزون موفقیت نمائید. ایفا

24 اول سال نیم - یزد فناوری و علم پارک خبرنامه خبر )ص( اکرم رسول مبعث جشن برگزاری یزد فناوری و علم پارک در یزد فناوری و علم پارک رئیس حضور با کرم ا رسول مبعث جشن 4 دوشنبه پارک این در مستقر فناور شرکتهای عامل مدیران و شد. برگزار اقبال فناوری مرکز محوطه در اردیبهشت عید مناسبت به یزد فناوری و علم پارک عمومی روابط گزارش به و علم پارک جدید زبانه دو سایت از مراسم این حاشیه در و مبعث شد. رونمایی یزد فناوری تحقیق و مطالعه ماهها حاصل سایت این راهاندازی است گفتنی نمونههای بررسی گرافیک و طراحی شناسی مخاطب حوزه در به حاضر حال در و میباشد و سراسردنیا پارکهای در مشابه میباشد. دسترسی قابل آدرس مرکز اجرایی امور مسئول عنوان به کاغذگران مجید انتصاب هنر و انسانی علوم رشد کاغذگران مجید یزد فناوری و علم پارک عمومی روابط گزارش به امور مسئول عنوان به یزد فناوری و علم پارک رئیس از حکمی طی شد. منصوب هنر و انسانی علوم رشد مرکز اجرایی است: آمده حکم این در کاغذگران مجید آقای جناب 5-1 بند پیرو جنابعالی شایستگی و دانش تعهد مراتب به نظر به حکم این موجب به 95/15/25 مورخ رئیسه هیئت مصوبه منصوب هنر و انسانی علوم رشد مرکز اجرایی امور مسئول عنوان میشوید. از استفاده و اهتمام و سعی متعال خداوند به اتکال با است امید پارک اهداف تحقق راستای در مؤثری نقش قبلی مفید تجربههای دارم. مسئلت بزرگ خداوند از را شما روزافزون موفقیت نمائید. ایفا اداری امور مدیر عنوان به غفارزاده اهلل روح انتصاب پشتیبانی معاونت ی ویژه پیگیریهای مسئول و غفارزاده اهلل روح یزد فناوری و علم پارک عمومی روابط گزارش به امور مدیر عنوان به یزد فناوری و علم پارک رئیس از حکمی طی مدت به پشتیبانی معاونت ی ویژه پیگیریهای مسئول و اداری شد. منصوب سال 2 است: آمده حکم این در غفارزاده اهلل روح آقای جناب 3-1 بند پیرو جنابعالی شایستگی و دانش تعهد مراتب به نظر به حکم این موجب به 95/15/25 مورخ رئیسه هیئت مصوبه معاونت ی ویژه پیگیریهای مسئول و اداری امور مدیر عنوان میشوید. منصوب سال 2 مدت به پشتیبانی از استفاده و اهتمام و سعی متعال خداوند به اتکال با است امید پارک اهداف تحقق راستای در مؤثری نقش قبلی مفید تجربههای دارم. مسئلت بزرگ خداوند از را شما روزافزون موفقیت نمائید. ایفا مسئول کارشناس عنوان به جعفرزاده یم مر انتصاب فناوری خدمات ارزیابی و برنامهریزی دفتر جعفرزاده مریم یزد فناوری و علم پارک عمومی روابط گزارش به کارشناس عنوان به یزد فناوری و علم پارک رئیس از حکمی طی منصوب پارک فناوری خدمات ارزیابی و برنامهریزی دفتر مسئول شد. است: آمده حکم این در جعفرزاده مریم خانم سرکار 1-1 بند پیرو جنابعالی شایستگی و دانش تعهد مراتب به نظر به حکم این موجب به 95/15/25 مورخ رئیسه هیئت مصوبه خدمات ارزیابی و برنامهریزی دفتر مسئول کارشناس عنوان میشوید. منصوب فناوری از استفاده و اهتمام و سعی متعال خداوند به اتکال با است امید پارک اهداف تحقق راستای در مؤثری نقش قبلی مفید تجربههای دارم. مسئلت بزرگ خداوند از را شما روزافزون موفقیت نمائید. ایفا زیست پردیس راهاندازی مسئول عنوان به فناوری زیست رشد مرکز مدیر فناوریوسیستمهایپیشرفتهصنعتیمنصوبشد طی باقی عباس یزد فناوری و علم پارک عمومی روابط گزارش به مرکز مدیر سمت در ابقا با یزد فناوری و علم پارک رئیس از حکم دو راهاندازی مسئول عنوان به سال دو مدت به فناوری زیست رشد نیز صنعتی پیشرفته سیستمهای و فناوری زیست فناوری پردیس شد. منصوب است: آمده حکم در باقی عباس آقای جناب این موجب به جنابعالی شایستگی و دانش تعهد مراتب به نظر زیست پردیس راهاندازی مسئول عنوان به سمت حفظ با حکم میشوید. منصوب صنعتی پیشرفته سیستمهای و فناوری از استفاده و اهتمام و سعی متعال خداوند به اتکال با است امید پارک اهداف تحقق راستای در مؤثری نقش قبلی مفید تجربههای دارم. مسئلت بزرگ خداوند از را شما روزافزون موفقیت نمائید. ایفا

25 25 خبر خبرنامه پارک علم و فناوری یزد - نیم سال اول 1396 مدیر مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات مسئول راهاندازی پردیس فناوری اطالعات و ارتباطات شد به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد تقی فرهنگ نیا طی دو حکم از رئیس پارک علم و فناوری یزد با ابقا در سمت مدیر مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات به مدت دوسال به عنوان مسئول راهاندازی پردیس فناوری اطالعات و ارتباطات نیز منصوب شد. در حکم آمده است: جناب آقای تقی فرهنگ نیا نظر به مراتب تعهد دانش و شایستگی جنابعالی به موجب این حکم با حفظ سمت به عنوان مسئول راهاندازی پردیس فناوری اطالعات و ارتباطات منصوب میشوید. امید است با اتکال به خداوند متعال سعی و اهتمام و استفاده از تجربههای مفید قبلی نقش مؤثری در راستای تحقق اهداف پارک ایفا نمائید. موفقیت روزافزون شما را از خداوند بزرگ مسئلت دارم. انتصاب نفیسه جلیلیان به عنوان سرپرست امور موسسات پارک علم و فناوری یزد به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد نفیسه جلیلیان طی حکمی از رئیس پارک علم و فناوری یزد به عنوان سرپرست امور موسسات این پارک منصوب شد. در این حکم آمده است: سرکار خانم نفیسه جلیلیان نظر به مراتب تعهد دانش و تجارب ارزنده پیرو بند 2-1 مصوبه هیئت رئیسه مورخ 95/12/25 به موجب این حکم به عنوان سرپرست امور موسسات منصوب میگردید. امید که با همکاری کلیه واحدها در تحقق اهداف پارک موفق و موید باشید. بومی سازی فرآیند تولید مینی بیل مکانیکی در یزد هدی عسکری شاهی مدیر عامل شرکت یگانه پارسه کویر مستقر در پارک علم و فناوری یزد در گفتگو با روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد از فعالیتهای شرکت یگانه پارسه کویر میگوید. عسکری شاهی زمینه اصلی فعالیت شرکت را تولید بیل مکانیکی کوچک در محدوده وزن 2 تن معرفی کرد و افزود: شرایط بازارهای بین المللی به ویژه آمریکا و اروپا نشان دهنده ی تمایل بازار به سمت محصوالت راه سازی کوچک است. مدیرعامل شرکت یگانه پارسه کویر با بیان اینکه این نوع محصول به دلیل عرض کم برای کوچههای بافتهای قدیمی مناسب است تصریح کرد: این محصول به دلیل وزن کم فشاری روی خا ک منتقل نمیکند و برای گازکشی شهری و استفاده در کشاورزی و باغ داری کاربرد بسیاری دارد. عسکری شاهی از دیگر مزیتهای این دستگاه به تکنولوژی کامال به روز محصول و استاندارد یورو 3 اشاره کرد و گفت: این ماشین با قابلیت نصب سایر ابزار و تجهیزات راه سازی تا چند سال آینده تحول عظیمی در خدمات شهری ایجاد خواهد کرد. وی با اشاره به این نکته که نمونه مشابه این مینی بیل مکانیکی در ایران وجود ندارد از عقد قرارداد انتقال تکنولوژی 5 ساله با شرکت چینی شوگنگ ماشین MACHINERY( )SHUGONG خبر داد و گفت: تا 5 سال آینده فرآیند تولید این محصول کامال بومی سازی خواهد شد و از 2 سال دوم این قرار خط تولید مونتاژ این محصول راهاندازی خواهد شد. عسکری شاهی ادامه داد: طی جلسهای که ماه گذشته در چین برگزار شد تمام فرآیند مربوط به انتقال تکنولوژی کالسهای آموزشی کارگاههای نصب و برنامهریزی شده است و نمایندگی این برند به تایید سفارت ایران در چین رسیده است. وی در پایان سخنانش اظهار امیدواری کرد: که با راهاندازی خط تولید مینی بیل مکانیکی بتوانیم برای حدود 100 نفر اشتغال زایی کنیم. اولین نشست بررسی ظرفیتهای تبادل فناوری ایران و کانادا برگزار شد اولین نشست بررسی ظرفیتهای تبادل فناوری ایران و کانادا چهارشنبه 15 شهریور ماه با حضور محمد قویدل مدیر امور بین الملل پارک علم و فناوری محمدعلی مدرسی مجری پردیس فناوریهای نرم محمد سپهر مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان یزد و برخی از مدیران عامل شرکتهای مستقر در پارک برگزار شد. به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد مدیر امور بین الملل پارک با اشاره به اهمیت گسترش روابط بین الملل شرکتهای مستقر در پارک گفت: تنها فرآیند خرید و فروش کاال با شرکای خارجی در حیطه تبادالت بین الملل نیست و انتقال تجارب ورود تکنولوژی و حتی جذب سهامدار خارجی میتواند در محدوده تبادالت بین المللی قرار گیرد.»محمد قویدل«با بیان اینکه درصد باالیی از مهاجران ایرانی سا کن کانادا هستند افزود: با استفاده از ظرفیتی که آنها ایجاد میکنند و تمایلی که برای ارتباط با سرزمین مادری دارند میتوان در جهت گسترش روابط بین المللی پارک با کانادا استفاده کرد. در ادامه مجری پردیس فناوریهای نرم به ایراد سخنرانی و بیان تجریههای خود پرداخت.»محمد علی مدرسی«با بیان اینکه یکی از برنامههای اصلی پارک در 5 سال آینده توسعه روابط بین الملل با دیگر کشورها است افزود: با توجه به این استراتژی پارک علم و فناوری یزد دفتر مبادالت فناوری و سرمایهگذاری ایران و گرجستان را برای ورود به بازار اروپا تاسیس کرد. وی درباره لزوم ورود پارک به دیگر قارهها گفت: دفتر مبادالت فناوری ایران و کانادا میتواند دروازه ورود پارک علم و فناوری به آمریکای شمالی باشد. مدرسی با بیان اینکه کانادا کشوری مهاجرپذیر بوده و درصد باالیی از سا کنان آنها خارجی هستند افزود: ساختار این کشور برای همکاری اقتصادی با دیگر کشورها کامال مناسب است. مدرسی افزود: با توجه به جهانی بودن شرکتهای کانادایی میتوان از آنها برای ارتقا و بهبود برند شرکتهای مستقر در پارک استفاده کرد و با توجه به تجربهای که در کانادا داشتم راه پیشرفت شرکتهای ایرانی در آن کشور هموار است. در ادامه مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان یزد به بیان راهکارهای حمایتی این صندوق از شرکتها برای حضور در عرصه بین المللی پرداخت. محمد سپهر در این باره گفت: مساعد کردن زمینه حضور شرکتها در نمایشگاههای بین المللی و وجود مشوقهایی برای جذب سرمایه گذار خارجی از جمله این برنامهها است. وی ادامه داد: با توجه به اینکه در ابتدای مسیر هستیم از تمامی پیشنهادات شرکتهای مستقر در پارک برای ارائه خدمات بهتر استقبال میکنیم و امیدواریم با حمایت صندوق از این شرکتها زمینه پیشرفت آنها در زمینه بین المللی فراهم شود. گفتنی است مدیران عامل شرکتهای مختلف در این جلسه ضمن معرفی زمینه فعالیت شرکت خود به بحث و تبادل نظر در زمینه راهکارهای موجود برای توسعه تبادل فناوری با کانادا پرداختند.

26 26 خبرنامه پارک علم و فناوری یزد - نیم سال اول 1396 خبر مدیر مرکز توسعه فناوریهای آب سرپرست پردیس فناوری پارک در دانشگاه یزد شد به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد علی ا کبر قیومی مدیر مرکز توسعه فناوریهای آب طی حکمی از رئیس پارک علم و فناوری یزد به عنوان سرپرست پردیس فناوری پارک در دانشگاه یزد منصوب شد. در این حکم آمده است: جناب آقای علی ا کبر قیومی نظر به مراتب تعهد دانش و شایستگی جنابعالی پیرو بند 8-1 مصوبه هیئت رئیسه مورخ 95/12/25 به موجب این حکم با حفظ سمت به عنوان سرپرست پردیس فناوری پارک در دانشگاه یزد منصوب میشوید. امید است با اتکال به خداوند متعال سعی و اهتمام و استفاده از تجربههای مفید قبلی نقش موثری در راستای تحقق اهداف پارک ایفا نمایید. موفقیت روزافزون شما را ازخداوند بزرگ مسئلت دارم. سیاست وزارت علوم تحقیقات و فناوری تقویت پارکها و مراکز رشد است وحید احمدی در حاشیه نشست انعقاد تفاهم نامه همکاری پژوهشگاه نیرو پارک علم و فناوری یزد و دانشگاه یزد از آغاز به کار رسمی منطقه ویژه علم وفناوری در یزد خبرداد. به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد وحید احمدی پارک یزد را از پارکهای قدیمی و مطرح کشور دانست و اظهار داشت: پارک علم و فناوری یزد یکی از اجزای اصلی منطقه ویژه علم و فناوری در یزد است که نقش پررنگ و فعالی را در این زمینه ایفا کرده است. وی افزود: افزایش امکانات و تسهیالت و هم افزایی بیشتر میان مرا کز سرمایهگذاری تولیدی دانشگاهی و صنعتی از اهداف اساسی فعالیت مناطق ویژه علم و فناوری در کشور است که در حال حاضر در استانهای یزد اصفهان بوشهر آذربایجان شرقی و خراسان رضوی به صورت رسمی شروع به فعالیت کرده اند. احمدی با اشاره به نامگذاری سال 96 به سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال عنوان کرد: سیاست وزارت عتف تقویت مرا کز رشد و پارکهای علم و فناوری یزد از لحاظ ابعاد و زیرساختها همچنین فراهم کردن تسهیالت مادی مورد نیازشان است که در این راستا در سال گذشته مشکالت زمین و زیرساختهای 10 پارک علم و فناوری کشور رفع شد. وی در پایان گفت: افزایش اعتبارات و فضا برای حمایت از شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری یکی دیگر از سیاستهای این وزارت است که به این منظور صندوقهای پژوهش و فناوری توسعه داده شد و با هم افزایی میان صندوقهای پژوهش و بخش خصوصی تسهیالت مداوم و متمرکزی به شرکتها اعطا گردید. گفتنی است انعقاد تفاهم نامه همکاری مابین پژوهشگاه نیرو پارک علم وفناوری یزد و دانشگاه یزد و بازدید از پارک علم وفناوری یزد از دیگر برنامههای معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری و هیئت همراه در سفر یکروزه به استان یزد بود. رئیس مرکز انتقال تکنولوژی دانشگاه UPM مالزی در بازدید از پارک علم و فناوری یزد بیان کرد: هدف از همکاری فیمابین انتقال تکنولوژی و استفاده از نیروی بومی است فرزاد حجازی عضو هیئت علمی و رئیس مرکز انتقال تکنولوژی دانشگاه UPM مالزی در حاشیه ی بازدید از پارک علم و فناوری یزد در گفتگو با روابط عمومی پارک علم و فناوری یزداز ظرفیتهای پارک علم و فناوری یزد میگوید. حجازی با بیان اینکه ارتباط با پارک علم و فناوری یزد از نمایشگاه اختراعات و تکنولوژی مالزی MTE آغاز شد اظهار داشت: پس از آن با توجه به تمایل مدیران مرا کز رشد پارک یزد دفتر اختراعات دانشگاه پوترا به عنوان مجری هماهنگیهای الزم جهت بازدید از مرا کز رشد و اختراعات این دانشگاه را انجام داد. وی ادامه داد: در این سفر 5 روزه بازدید از تمام مرا کز فناوری و نوآوری مالزی با هدف ایجاد همکاری و انتقال تجربیات صورت گرفت که منجر به انعقاد تفاهم نامه بین پارک علم و فناوری یزد و مرکز انتقال تکنولوژی وابسته به دانشگاه پوترا شد. رئیس مرکز انتقال تکنولوژی دانشگاه پوترا با اشاره به اینکه اولین همکاری با ایران از طریق پارک علم و فناوری یزد صورت گرفت افزود: پیرو این تفاهم نامه مرکز انتقال تکنولوژی تعهد داده است دورههای آموزشی تخصصی مورد نیاز پارک علم و فناوری یزد را برگزار کند. حجازی همچنین تبادل نیروی متخصص و اساتید دانشگاهی در زمینه رشد تکنولوژی و استفاده از امکانات و آزمایشگاههای دانشگاه پوترا برای آزمایشهای پیشرفته را از دیگر موارد همکاری در تفاهم نامه عنوان کرد. وی در خصوص بازدید از پارک علم و فناوری یزد اظهار داشت: پارک یزد در مقایسه با دیگر مرا کز فناوری داخل ایران که طرف همکاری دانشگاه پوترا هستند محصوالت قابل فروش و مورد نیاز بازار روز را تولید میکند و همچنین این محصوالت دارای ویژ گیهای خاصی است که آنها را از نمونه خارجی آن متمایز میکند. عضو هیئت علمی دانشگاه UPM مالزی ظرفیتهای حوزه ICT و برق و الکترونیک پارک یزد را بسیار مناسب توصیف کرد و نوآوری در سایر رشتهها را نیز قابل توجه دانست. حجازی با ابراز امیدواری نسبت به ایجاد ارتباط میان شرکتهای پارک علم و فناوری یزد و مرکز نوآوری مالزی بازار مالزی و فراهم شدن زمینه همراهی در تجاری سازی محصوالت افزود: هدف ما تنها تجاری سازی نیست بلکه انتقال تکنولوژی و استفاده از نیروهای بومی و داخل کشور است. جلسه آشنایی با تجارب شرکت ابر آروان برگزار شد جلسه آشنایی با تجارب»امید پیله ور«و»میالد قاسم زاده«روز پنج شنبه 16 شهریور ماه با حضور مدیران عامل شرکتهای مستقر در پارک علم وفناوری یزد در سالن اجتماعات پارک برگزار شد. به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد امید پیله ور مسئول بخش مدیریت ارتباط با مشتری شرکت ابر آروان به تشریح فعالیتهای شرکت پرداخت. وی با بیان اینکه شرکتهای ابری نقش اصلی در افزایش سرعت و امنیت ارتباط کاربران با سایتها را دارند گفت: اولین شرکتی که در این زمینه در کشور به فعالیت پرداخت ابر آروان بود. پیله ور در ادامه گفت: ا کثر کارمندان شرکت قبل از ورود به ابر آروان پیشنهادهای مالی بهتری داشتند ولی به دلیل محیط خوب شرکت و جو دوستانه و حس جاه طلبی و ترقی خواهی موجود در شرکت ابرآروان را انتخاب کردند. وی در پایان سخنان خود به بیان خاطراتی از محیط کار خود پرداخت و تقویت روحیه کار گروهی را یکی از مهمترین رمزهای موفقیت مجموعه خواند. در ادامه این نشست میالد قاسم زاده مدیر توسعه کسب و کار ابر آروان مباحثی مانند نوآوری خالقیت و پشتکار را برای حاضران تشریح کرد. وی به تفاوت بین کارمند بودن و کارآفرین بودن اشاره کرد و اظهار داشت: کارمند به دنبال امنیت شغلی و کار کردن براساس برنامهریزیها است و کارآفرین به دنبال آزادی وبرنامهریزی کردن برای دیگران است. قاسم زاده با بیان اینکه شرکتهای استارت آپ باید بدانندکه برای رسیدن به سود حداقل باید 3 سال صبر کنند افزود: نباید از تجربه و شکست بترسیم و شکستهای دیروز من مهمترین عامل پیروزی امروز هستند. وی در پایان تصریح کرد: برای کارآفرین بودن نیاز به کسب آموزش و مهارت است و داشتن روحیه انعطاف پذیر برای تغییر میتواند به موفقیت شرکتها کمک کند.

27 1396 اول سال نیم - یزد فناوری و علم پارک خبرنامه خبر 27 یزد پارک همکار فناور نهادهای دفاتر کارشناسان و مسئولین سمینار برگزاری نهادهای دفاتر کارشناسان و مسئولین روزه دو سمینار از روز اولین در شهریور 21 شنبه سه روز یزد فناوری و علم پارک همکار فناور شد. برگزار اقبال فناوری مرکز کنفرانس سالن سمینار این در یزد فناوری و علم پارک عمومی روابط گزارش به و شرکت یک عمر محصول تا ایده از عنوان با آموزشی کارگاههای کسب مدل بوم پروری ایده مانند مباحثی به آن در و برگزار فنبازار بر مبتنی کار و کسب نزدیک مشتری شرکت یک رشد مراحل وکار سطوح معرفی فناوری و پژوهش صندوق خدمات معرفی نوآوری شد. پرداخته نوآوری مرکز در پذیرش و جذب فرآیند و حمایتی پارک ارتباطات و اطالعات فناوری رشد مرکز مدیر نیا فرهنگ تقی استان فناوری و پژوهش صندوق مدیرعامل سپهر محمد یزد ارائه از فنبازار کارشناس علومی و پارک نوآوری مرکز مشاور رضوی بودند. سمینار این مختلف بخشهای کنندگان از یکی یزد فناوری و علم پارک نوآوری مرکز از بازدید است گفتنی بود. سمینار این اول روز جنبی برنامههای یزد پارک همکار فناور نهادهای دفاتر کارشناسان و مسئولین روزه دو سمینار پایان فناور نهادهای دفاتر کارشناسان و مسئولین سمینار از روز دومین سالن در شهریور 22 چهارشنبه روز یزد فناوری و علم پارک همکار شد. برگزار اقبال فناوری مرکز کنفرانس در کنندگان شرکت یزد فناوری و علم پارک عمومی روابط گزارش به اخذ نامههای آیین جمله از مباحثی با سمینار این از روز دومین مدیریت شرکت ثبت نحوه نمایشگاهها نامه آیین فناوری مجوز و پارک توسط ارائه قابل تسهیالت و مالی منابع مدیریت شرکت شدند. آشنا یزد استان فناوری و پژوهش صندوق عقد چگونگی رشد کز مرا در مالی محاسبات و حساب تسویه شرکتها توسط قانونی دفاتر تنظیم نحوه رشد کز مرا در قرارداد ارائه سرفصلهای دیگر از فناوری نهادهای نامه آیین و وندا سامانه بود. سمینار این در شده فناور نهادهای دفاتر کارشناسان و مسئولین سمینار است گفتنی شد. برگزار پارک همکار نهادهای دفتر همت به همکار سرامیک و کاشی کنگره چهارمین در ایران سرامیک فناوری توسعه مرکز حضور و کاشی کنگره چهارمین در ایران سرامیک فناوری توسعه مرکز 15 تاریخ از که سرامیک تکنولوژی نمایشگاه اولین و ایران سرامیک یافت. حضور شد برگزار اصفهان بازرگانی اتاق در شهریور 18 تا رویداد این در یزد فناوری و علم پارک عمومی روابط گزارش به شد برگزار خارجی و داخلی شرکتهای سخنرانان حضور با که سرامیک و کاشی صنعت تأمین زنجیره دستاوردهای جدیدترین گردید. ارائه صنعت این تحقیقاتی مؤسسات و شرکتها توسط CITI به میتوان رویداد این در حاضر مطرح شرکتهای جمله از B&T, SACMI, Center Ceramic, ITC, Sicer,Tecno ترکیه و چین ایتالیا اسپانیا از مطرح شرکتهای و ferrari, L عنوان به ایران سرامیک فناوری توسعه مرکز است گفتنی کرد. اشاره با رایزنی به کنگره این در حضور ضمن رویداد این حامیان از یکی کردن فراهم منظور به المللی بین تحقیقاتی مؤسسات از برخی پرداخت. همکاری زمینههای نشستی اصفهان در سرامیک المللی بین کنگره چهارمین حاشیه در مدیر و ایران سرامیک فناوری توسعه مرکز مدیره هیئت حضور با شد. برگزار ) ITC( اسپانیا سرامیک تکنولوژی مؤسسه نشست این در یزد فناوری و علم پارک عمومی روابط گزارش به مدیره هیأت رئیس ITC مدیر مرنو آرنالدو پروفسور حضور با که شد برگزار ایران سرامیک فناوری توسعه مرکز اعضای و مدیرعامل و یزد فناوری و علم پارک بین شده منعقد نامه تفاهم بررسی ضمن گرفت: صورت سرامیک المللی بین کنگره چهارمین حاشیه در )ICTDC( ایران سرامیک فناوری توسعه مرکز اعضای گفتگو و دیدار ) ITC( اسپانیا سرامیک تکنولوژی مؤسسه مدیر با راهکارها خصوص در اسپانیا سرامیک صنعتی تحقیقات مؤسسه بحث نامه تفاهم این شدن اجرایی جهت مناسب برنامههای و ابراز ضمن نشست این در مرنو آرنالدو پروفسور شد. نظر تبادل و اظهار ایران در سرامیک فناوری مرکز حقوقی راهاندازی از خرسندی سرامیک و کاشی صنفی انجمن فناوری و علم پارک حضور داشت: در سرامیک صنعت ذینفعان و ایران لعاب صنفی انجمن و ایران است مرکز این راهاندازی قوت نقاط از فناوری متولی نهادهای کنار صنعت در تکنولوژی توسعه نقش جدید ساختار این با امیدوارم که شود. رنگ پر پیش از بیش ایران سرامیک و کاشی این توسعه زمینه در همکاری هرگونه آمادگی ITC اینکه بیان با وی بررسی کرد: عنوان دارد را توسعه و تحقیق زمینه در ویژه به مرکز همکاری قابل موارد جزئیات در ویژه به مابین فی نامه تفاهم مجدد مرکز مدیره هیأت رئیس کنند. کمک آن شدن عملیاتی به میتواند گذشته همکاریهای به اشاره با نیز ایران سرامیک فناوری توسعه اصلی نفعان ذی حضور داشت: اظهار ITC و ایران لعاب انجمن بین اعتماد زمینه ایران سرامیک فناوری توسعه مرکز در سرامیک صنعت به منجر امر این که میکند فراهم را مرکز این به المللی بین طرف است. فناوری و دانش انتقال ساز زمینه و مرکز این توسعه کرد: اظهار نشست این در نیز مرکز این مدیرعامل ع زار رامین تجهیزات توسعه انسانی منابع توانمندسازی و آموزش در همکاری که تحقیقاتی مشترک پروژههای اجرای ITC حمایت با آزمایشگاهی همچنین و شود صنعت روی پیش مسائل حل و پتنت تولید به منجر مصرف کاهش رویکرد با مشارکتی پروژههای اجرای در سرمایهگذاری مرکز مدنظر اهداف ترین اصلی از زیست محیط حفظ و انرژی آب است. المللی بین ارتباطات در ایران سرامیک فناوری توسعه صنعت حضور سازی زمینه نیز مرکز اعضای از مصطفائیان احسان محصوالت کیفی توسعه نیازمند را جدید بازارهای در ایران سرامیک فناوری توسعه مرکز از نفر چند حضور و دانست فرآیند در نوآوری و راه ترین سریع عنوان به را ITC توسط آموزش برای ایران سرامیک کرد. عنوان مرکز به دانش انتقال و همکاری شروع توجه با همکاریها آغاز بر طرفین نشست پایان در است گفتنی پارک بین شده منعقد نامه تفاهم در شده مشخص سرفصلهای کید تأ اسپانیا سرامیک صنعتی تحقیقات مؤسسه و یزد فناوری و علم کردند. یزد استان فناوری و پژوهش صندوق برای دانشبنیان گواهی صدور به توجه با جمهوری ریاست فناوری و علمی معاونت اعالم به بنا اهتمام و دانشبنیان شرکتهای به حمایتی نوین خدمات انواع فناوری و پژوهش صندوق خطرپذیر سرمایهگذاری به جدی دانشبنیان شرکتهای صالحیت تشخیص کارگروه توسط یزد استان گرفت. قرار تایید مورد دانشبنیان صندوق عنوان به پیگیریهای تشریح ضمن صندوق این عامل مدیر سپهر محمد این پیگیر 94 سال از داشت: اظهار مهم این تحقق برای ساله دو با گسترده همکاریهای به توجه با نهایت در و بودیم موضوع ارزشمند گواهی این دریافت به موفق دانشبنیان شرکتهای کشور صندوق دومین یزد استان فناوری و پژوهش صندوق شدیم. است. گردیده گواهی این اخذ به موفق که میباشد صندوق گواهی دریافت دالیل مهمترین از یکی اینکه بیان با وی دانشبنیان شرکتهای با صندوق گسترده همکاری دانشبنیان درصد 75 یزد فناوری و پژوهش صندوق افزود: است بوده است. کرده ارائه دانشبنیان شرکتهای به را خود تسهیالت و پژوهش صندوق سرمایهگذاریهای درصد 90 از بیش همچنین است. بوده دانشبنیان شرکتهای با مشارکت برای فناوری در گواهی این افزود: و پرداخت گواهی این مزیتهای تشریح به وی مهمترین جمله از که میکند ایجاد صندوق برای مزیت 110 مجموع مالی تسهیالت از استفاده امکان مالیاتی معافیت از استفاده آنها است. و نوآوری و شکوفایی صندوق

28 اول سال نیم - یزد فناوری و علم پارک خبرنامه نوآوری مرکز یزد فناوری و علم پارک نوآوری مرکز طرح از دفاع در یزد فناوری و علم پارک نوآوری مرکز ح طر از دفاع جلسات طرحهای از جلسات در شد. پیگیری نیز 96 سال اول نیمه به یزد فناوری و علم پارک نوآوری مرکز حمایت با که نوآورانهای شد. دفاع مرکز این کارشناسان برابر در رسیده اجرا مرحله چندمنظوره پکیج عناوین با اول ماهه شش نوآورانه طرحهای آموز دانش برنامنش احمد توسط ساینده و آبگیری مکانیکی شونده کنترل فیلمبردار ربات مارکار دبیرستان تجربی رشته رشته دانشجوی ریاحی محمدعلی توسط همراه تلفن با برای انیمیشن ساخت و شهربابک اسالمی آزاد دانشگاه برق دانشجوی فخری مهدی محمد توسط نوآوری مرکز معرفی بهینه و ساخت اردکان بهشتی شهید دانشگاه کامپیوتر رشته دانشجوی نادرینژاد سمیرا توسط نیوزرمی نانوذرات سازی سازی بهینه و ساخت تهران دانشگاه بیوتکنولوژی رشته فاطمه توسط زنیان اسانس حاوی لیپوزومی حاملهای نانو دانشگاه نانوبیوتکنولوژی دکترای دانشجوی حقیرالسادات مکانیکی برخواص 66 نایلون الیاف نانو تاثیر طرح تهران رشته دانشجوی کت سا ندا توسط دندانی کامپوزیتهای نانوکامپوزیت سنتز طرح و یزد دانشگاه نساجی مهندسی فتوکاتالیستی و مغناطیسی خاصیت با نیمههادی هیبریدی شدند. ارائه نژاد قنبر سولماز توسط باال از حمایت در خود رسالت به توجه با نوآوری مرکز است گفتنی ایده صاحبان توسط شده ارائه طرحهای نوآورانه طرحهای تصویب از پس و مطرح پذیرش شورای در اول مرحله در را رد میدهند. قرار آنها اختیار در حمایتهایی و تسهیالت از گزارشی طرح کردن اجرایی از پس ایده صاحبان بعد مرحله مشاوران حمایتهای با و میکنند ارائه مرکز این به خود کار روند میرسانند. اتمام به اولیه نمونه صورت به را خود طرحهای مر;ز و مشاوره پار; طرحها موفق اتمام صورت در است ذ;ر شایان طرح مجریان اختیار در نیز را اختراع ثبت برای الزم حمایتهای میدهد. قرار

29 ۹۵ دوم سال نیم - یزد فناوری علم پارک خبرنامه پورسراجیان داریوش مسئول: مدیر احمدرضا شکوهی شهرام سیاستگذاری: شورای قویدل محمد خامسی محمد سید فقیهخراسانی خدابنده الهام اجرایی: مدیر شیری دره مریم تحریریه: دبیر ور بهره شیما حسانی مائده همکاران: دشتی حمید نسب باقی پریسا عکس: دهقانی مجتبی آرا: صفحه اقبال فناوری مرکز مطهری خیابان یزد نشانی: ۰۳۵۳۷۲۵۶۱۲۹ تلفن: ۸۹۱۷۶۹۷۹۹۸ کدپستی: ۰۳۵۳۷۲۵۶۱۲۸ دورنما: الکترونیکی: پست اینترنتی: پایگاه فناوری و علم عمومیپارک روابط واحد از کاری یزد افرابن ونداد سازان هوشمند شرکت )مدیرعامل:فائزهمحسنیمقدم( با 95 ماه آبان در افرابن ونداد سازان هوشمند مهندسی و فنی شرکت علمهوش مهندسینومتخصصینمجربدر مشارکتوهمکاریچندیاز رشد مرکز در و راهاندازی اطالعاتی سیستمهای مدیریت و رباتیک مصنوعی شد. مستقر یزد فناوری و علم پارک ارتباطات و اطالعات فناوری سیستمهای انواع تولید و طراحی تهیه افرابن شرکت فعالیت زمینه سریع سازی مدل مصنوعی هوش بر مبتنی تصویر پردازش سیستمهای تیراندازی هوشمند نشانگر است. فروش از پس خدمات و آموزش و بعدی سه نمونههای نیاز مورد بعدی سه مدلهای کلیه طراحی و تحقیق مصنوعی هوش بر مبتنی حلهای راه ارائه راهاندازی اهداف از وب بر مبتنی بسترهای ایجاد طریق از سریع سازی مدل تسهیل و صنایع درتمامی میباشد. اینشرکت سپند آریا مهندسی فنی شرکت )مدیرعامل:محمدرضامعتمدی( زمینهطراحی فعالیتخودرادر سال 1387 شرکتفنیمهندسیآریاسپنداز است کرده آغاز دور راه از قرائت و کنترل گیری اندازه دستگاههای تولید و سطح سنسورهای ساخت و طراحی نظیر خدماتی و محصوالت کنون تا و ساخت مایعات برداشت مدیریت سیستمهای ساخت و طراحی سنج مانیتورینگ و آوری جمع افزارهای نرم نویسی برنامه و دور راه از قرائت و کنترل هوشمند سیستمهای است. کرده ارائه را اطالعات کنتورهای ویژه دور راه از قرائت و کنترل و الکترونیکی دورکنتورهای راه از قرائت سامانههای ایجاد سنج سطح سنسور آنالوگ ورودی هشت کارت آب برداشت هوشمند سامانه خانگی و مکانیکی است. شرکت این دستاوردهای دیگر از را مایعات سطح نمایشگر و مایعات دقیق ابزار و صنعتی کنترل اتوماسیون زمینه در ایران برتر شرکت سه از یکی عنوان به سپند آریا شرکت از استفاده و مشتری خواستههای گرفتن نظر در با خدمات و محصوالت کیفیت بر تمرکز با که است میپردازد. مشتریان به متنوع محصوالت و برتر خدمات ارائه به متخصص نیروی کویر پویای صنعت رادوین شرکت )مدیرعامل:علیجعفریزاده( زمینه در را خود فعالیت 93 سال از کویر پویای صنعت رادوین شرکت و اطالعات فناوری رشد مرکز در آبی فضاهای اجرای و ساخت طراحی است. کرده آغاز ارتباطات خدمات خصوص در 92 سال در و رشد پیش مرحله در شرکت اولیه ایده صنعت نیاز دلیل به و نرسید سرانجام به ایده این که بود فوالد مهندسی عدم علت به اما کرد تغییر شرکت این اولیه ایده مکانیکی سیستمهای سازی شبیه موضوع به کشور شد. شرکت اصلی فعالیت آبی فضاهای اجرای و ساخت طراحی سال 93 در اقتصادی صرفه و داشته پروژه یزد استان باالی به سه درجه شهرداریهای اغلب در کویر پویای صنعت رادوین شرکت عمده مشتریهای جمله از قوچان و خمینی امام بندر تالش شهرداریهای نیز استان از خارج بازار در اند. بوده شرکت این کویر تابان سازان اندیشه شرکت بقایی( )مدیرعامل:منصور رشد مرکز در را خود فعالیت سال 93 از کویر تابان سازان اندیشه شرکت و فروش استراتژی تدوین زمینه در یزد فناوری و علم پارک نرم فناوریهای است. کرده آغاز برندسازی از معنوی و فکری مالکیت ثبت و سنجی بازار فروش سیاست برند ثبت کویراست. جملهفعالیتهایاصلیشرکتاندیشهسازانتابان این اقدامات دیگر از برندسازی و محصول ثبت و برند ثبت فکری مالکیت آموزشی دورههای برگزاری است. بوده داوطلبین سایر و یزد فناوری و علم پارک در مستقر فناور موسسات آشنایی جهت شرکت یک و صفر شکالت سرزمین شرکت )مدیرعامل:سیدمهدیمیردهقان( با یزد فناوری و علم پارک در مستقر یک و صفر شکالت سرزمین شرکت یزد استان سازی بازی شرکتهای از سازی بازی حوزه در سابقه سال 4 است. تیرماه از نوآورانه و پرمخاطب موبایلی بازیهای ساخت هدف با شرکت این»بفرمایید کن«گرم»منو»دووو«بازیهای تولید به موفق کنون تا و کرده فعالیت به شروع 92 سال است. شده»پاژل«جورچین«هک بازیهایی و است شکالت شرکت بازیهای اصلی شاخصهای از بازیها در نوآوری و خالقیت بازار کافه برگزیده جزو همگی بازی هر برای کاربر هزار 50 تا 30 بین بودن دارا با شده ساخته کنون تا اند. بوده تیم و اند شده منتشر المللی بین مارکتهای در شرکت این توسط شده ساخته بازیهای از تعدادی اند. یافته را TGC جمله از مهمی رویدادهای در معرفی و حضور فرصت شکالت شمس صنعت همکاران شرکت )مدیرعامل:محمدحسینپورشمسیبندرآباد( ایجاد منظور به و 89 سال از شمس صنعت همکاران مادرتخصصی شرکت خرد استراتژیک خرد از استفاده با وکار کسب حوزه در بنیادین تحول یک شد. ایجاد جمعی خرد از برگرفته مالی و کیفی که میشوند مطرح اساسی محور براساس 9 دنیا در کار و کسب مدلهای واینشرکت اهدافاصلیراهاندازیاینشرکتاست احیایاینمحورهااز استراتژیک وتدوین برنامهریزی و سرمایهگذاری مالی مدیریت محور درسه مجوز اخذ به موفق کنون تا است. شده اجتماعی و اقتصادی سیستمهای تحلیل و انسانی منابع توسعه در جامع برنامهای تدوین شمس صنعت همکاران شرکت دستاوردهای از یکی شغل روانی و روحی شرایط مبنای بر انسانی نیروی ارزیابی و بررسی جامع برنامه این در که است میگیرد. قرار مدنظر گستر آرمان شرکت )مدیرعامل:سیدعبدالرضاترابزاده( فناوری و علم پارک در مستقر شرکتهای از یکی یزد گستر آرمان شرکت در مشاوره زمینه در کنون تا زمان آن از و گردید تأسیس 1382 سال در یزد سازماندهی و سیاستگذاری جمله از انسانی منابع حوزههای خصوص ساختار طراحی انسانی منابع اهداف و راهبردها تدوین )عارضهیابی )برنامهریزی انسانی منابع تأمین مشاغل( طبقهبندی و ارزشیابی مشاغل شرح تدوین سازمانی مدیریت عملکرد مدیریت آموزش )مدیریت انسانی منابع توسعه استخدام( گزینش جذب و )حقوق انسانی منابع نگهداشت و شغلی( توسعه مسیر و پروری جانشین ارزیابی کانون و شایستگی کارکنان(مشغولبهفعالیتاست. دستمزد پاداشعملکرد سنجشرضایت کلینیکی ارائهمشاورههای اساسمدلتعالیEFQM تدوینبرنامهریزیاستراتژیک ارزیابیسازمانبر شامل آموزشی خدمات کلیه ارائه و تجربه( انتقال با همراه )یادگیری نوینLE روشهای به آموزش و گستر آرمان شرکت فعالیت زمینههای دیگر از علمی کارگاههای و بینالمللی و ملی دورههای برگزاری مشاوره زمینههای در کیفیت با خدمات ارائه به داخلی برتر برند عنوان به گستر آرمان شرکت است. تأمینوتوسعهنیرویانسانیسازمانها بابهرهمندی مدیریتیوسرمایههایانسانیونقشآفرینیدر میپردازد. نوین مدیریتی دانش بر کید تأ و تجربه با متخصصین از سازه شیمی کامپوزیت شرکت )مدیرعامل:محمدرضادهقانپور( در مستقر شرکتهای از یکی سازه شیمی کامپوزیت دانشبنیان شرکت انواع ساخت زمینه در و شد تاسیس 1391 سال از یزد فناوری و علم پارک و کامپوزیتی تیربرق کامپوزیتی دریچههای مانند کامپوزیتی محصوالت کامپوزیتیفعالیتمیکند. پایههایروشنایی به توجه با دانشبنیان مصنوعات تولید به پیش سال چند از شرکت این برخی در و شد وارد برق گاز فاضالب و آب جمله از مختلفی حوزههای در کامپوزیت خاص ویژگیهای نیروی با کارخانه در کنون ا سازی تجاری فرایند انجام از پس و کرد اختراع ثبت جدید محصول حوزهها مشغولفرایندتولیداست. کار یزد صنعت ساینار اندیشان ناب شرکت شایق( محمدعلی )مدیرعامل: زیست رشد مرکز در 1394 سال از یزد صنعت ساینار اندیشان ناب شرکت مجوز دارای شرکت این شد. راهاندازی یزد فناوری و علم پارک فناوری فنی آموزشی خدمات ارائه به و بوده دارو و غذا کل سازمان از آموزشی غذایی صنایع و بهداشتی آرایشی حوزه سه در مشاورهای و مهندسی میپردازد. انار هسته صابون تولید و انار هسته روغن از استفاده با غذایی صنایع و بهداشتی آرایشی ترکیبات تولید است. یزد صنعت ساینار اندیشان ناب شرکت محصوالت از حمایت با را یزد استان در نوین بندیهای بسته همایش اولین سالجاری در همچنین شرکت این شرکت و رفسنجان دانشگاه یزد اسالمی آزاد دانشگاه یزد دانشگاه همکاری و یزد وفناوری علم پارک کرد. برگزار استان صنعتی شهرکهای انرژی صافات شرکت پور( جواد رضا )مدیرعامل: یزد فناوری و علم پارک در مستقر شرکتهای از یکی انرژی صافات شرکت قطعات تعمیر و ساخت زمینۀ در را خود فعالیت 1389 سال از که است است. کرده آغاز صنعتی و نیروگاهی بین بازار در حضور جدید سال در شرکت برنامه و انداز چشم بزرگترین را خود محصوالت تا دارد آمادگی شرکت این حاضر حال در که است المللی کند. ارائه آلمان و آمریکا کشورهای بازار به دنیا روز استانداردهای اساس بر برگزاری دلیل همین به و دارد بیشتری اهمیت گرایی مدرک بر گرایی مهارت انرژی صافات شرکت در تجربه خالقیتوتالش شرکتواستخدامنخبگان ترکیبیاز نیروهایشاغلدر دورههایآموزشیبرای است. آورده هم گرد شرکت در را

30

مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی

مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی فهرست مطالب اهمیت و جایگاه مهندسی مالی و مدیریت ریسک در اقتصاد فرایند طراحی محصوالت مالی کاربردها ابزارها و راهکارها در ایران اهمیت و جایگاه مهندسی مالی و

Læs mere

پوهنتون و کالج در پوهنتون یا کالج میتوانید امورات ذیل را انجام دهید: نحوه ساختار تحصیلی

پوهنتون و کالج در پوهنتون یا کالج میتوانید امورات ذیل را انجام دهید: نحوه ساختار تحصیلی پوهنتون و کالج در یک پوهنتون یا کالج میتوانید به تحصیل مضامین مختلف و پروگرام های انفرادی بپردازید. تحصیالت کالج به شما آزادی های زیاد و مسئولیت های فردی میدهد. این تحصیالت معموال بر اساس مبنای علمی و

Læs mere

به Xtrader خوش آمدید. نحوه وارد کردن استراتژی:

به Xtrader خوش آمدید. نحوه وارد کردن استراتژی: به Xtrader خوش آمدید. در این سایت تالش شده است تا تحلیلگران تکنیکال از برنامه نویسی بی نیاز شوند. در این سایت شما میتوانید استراتژی تکنیکال خود را بدون دانستن نحوه برنامه نویسی در محیط ها Excel, mql, matlab

Læs mere

فهرست آزمایشگاه تعامل انسان و ربات پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی آزمایشگاه تعامل انسان و ربات

فهرست آزمایشگاه تعامل انسان و ربات پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی آزمایشگاه تعامل انسان و ربات آزمایشگاه تعامل انسان و ربات فهرست 03 پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات 10 طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی 04 آزمایشگاه تعامل انسان و ربات 12 کارگاه آموزشی تابستانه 05 امکانات وتجهیزات 13

Læs mere

rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب

rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب ناشر: صليب سرخ دانمارک Blegdamsvej 27 DK-2100 Copenhagen Ø www.rodekors.dk عکس روی جلد: جانی ویچمن صفحه آرایی: Rumfang چاپ از:

Læs mere

فصل ششم آشنایی و پیکربندي. Hotspot

فصل ششم آشنایی و پیکربندي. Hotspot فصل ششم آشنایی و پیکربندي Hotspot 104 براي اتصال به اینترنت راهکارهاي مختلفی ازجمله PPPOE شبکههاي مبتنی بر میکروتیک MTCNA VPN Hotspot و... وجود دارد. در سازمانها معمولا نحوه اتصال کاربران به اینترنت بهوسیله

Læs mere

موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39.

موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39. موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39 1 رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور چکیده: نظریه های

Læs mere

در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد

در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد 1-1. مقدمه در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد برتر سازمانها از توانایی شرکت در به دست آوردن یک موقعیت رقابتی قابل دفاع در صنعت ایجاد )پورتر میشود 0891(

Læs mere

Review Article بررسی جایگاه تجاری و فروش محصوالت دارویی زیست فناور چکیده مقدمه

Review Article بررسی جایگاه تجاری و فروش محصوالت دارویی زیست فناور چکیده مقدمه تازه های بیو تکنولوژی سلولی - مولکولی دوره پنجم. شماره بیستم. فاطمه صابری و همکاران Review Article مقاله مروری مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی دوره پنجم شماره بیستم - پائیز 1394 بررسی جایگاه

Læs mere

رياست عمومي عوايد مالیه موضوعی معاشات رهنمود شماره 05 یادداشت رایگان

رياست عمومي عوايد مالیه موضوعی معاشات رهنمود شماره 05 یادداشت رایگان رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 05 موضوعی معاشات مقدمه تعدیالت جدید در قانون مالیات برعایدات سال 1387 افغانستان نحوهء تطبیق بر معاشات را قسما تغیر داده است. این رهنمود در مورد تغیرات مذکور توضیحاتی

Læs mere

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 11 رایگان بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 11 رایگان بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 11 بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات مقدمه برای هرشخصیکه ازسنجش مالیه ذمت خویش رضایت نداشته باشد پروسه رسمی حل منازعات مالیاتی در قانون

Læs mere

معرفی چشم انداز واحد تهران جنوب

معرفی چشم انداز واحد تهران جنوب آدرس و شماره تلفن دانشکده های واحد: مجتمع فنی و مهندسی: انتهای خیابان پیروزی - بلوار ابوذر- پل پنجم - خیابان شهید اصغر ده حقی تلفن: 021-33722831-5 داخلی 3361 دانشکده مهندسی صنایع: خیابان انقالب به سمت

Læs mere

خواص اتمها و پیوند یونی

خواص اتمها و پیوند یونی خواص اتمها و پیوند یونی اتمها براي رسیدن به پایداري بیشتر هنگام نزدیک شدن به یکدیگر واکنش داده و پیوند شیمیایی تشکیل می شود که با تغییر آرایش الکترونی اتمها همراه خواهد بود. به طور کلی سه نوع پیوند اصلی

Læs mere

باردار معاینات کودک در شکم

باردار معاینات کودک در شکم FARSI باردار معاینات کودک در شکم بارداری را به شما تبریک می گوییم! به همه زنان باردار در طول دوران بارداری دو بار پیشنهاد میشود که سونوگرافی شوند تا بتوان دید که جنین آنطور که باید رشد میکند یا نه. البته

Læs mere

فهرست مطالب اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد کالن صنعت بانکداری اصول بانکداری اسالمی

فهرست مطالب اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد کالن صنعت بانکداری اصول بانکداری اسالمی فهرست مطالب 2 4 6 7 8 8 11 13 15 15 17 19 2 24 26 27 28 29 3 33 35 39 41 42 45 46 46 47 48 72 معرفی هیئت مدیره پیام مدیر عامل مدیران اجرایی ارشد مدیران اجرایی میانی اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد

Læs mere

Forord. Redaktør for DAFF-Bladet og foreningens ungdomsformand. Ashil Farokh

Forord. Redaktør for DAFF-Bladet og foreningens ungdomsformand. Ashil Farokh Forord پیشگفتار نخست از ھمھ میخواھم سال نو و نوروز باستانی را بھ ھمھ تبریک عرض نموده خوشحالم کھ مجلھ داف را برای نخستین باربھ معرفی میگیرمم.مجلھ داف یک نشریھ فرھنگی اجتماھی و ورزشی بوده کھ ھدف آن عبارت

Læs mere

فیزیولوژی قلب دکتر شریفی

فیزیولوژی قلب دکتر شریفی فیزیولوژی قلب دکتر شریفی الکتروکارديوگرام بهمن ۱۳۸۹ نویسنده: حسین رفیعی الکتروکاردیوگرافی یک روش پاراکلینیکی برای بررسی قلب در کاردیولوژیست.بوسیله آن میتوان قلب را از نظر الکتریکی و ساختمانی بررسی کرد.این

Læs mere

تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در تأمین برق پایدار مشترکان

تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در تأمین برق پایدار مشترکان داخلی تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق در تأمین برق پایدار مشترکان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اقدامات ویژه این شرکت را به منظور تامین برق پایدار مشترکین در گذر از زمستان سال جاری تشریح

Læs mere

نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز!

نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز! نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز! امروز ھم قصد داریم شما خوانندگان عزیز را با مقاله ای دیگر از مقالات نکاتی جالب و کاربردی آشنا کنیم. در این گونه مقالات مطالب متنوع اما به صورت مختصر و کوتاه خدمت شما

Læs mere

بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي)

بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي) بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي) عادله علیپور کارشناس ارشد مدیریت تحول دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مدیر روابط عمومی اداره کل حملونقل و

Læs mere

دستورالعمل اصول مستند سازی

دستورالعمل اصول مستند سازی دستورالعمل اصول مستند سازی شبکه آزمایشگاهی مرکز توسعه پژوهش فناوری و نوآوری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی آزمایشگاه های مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی ملزم به رعایت الزامات زیر در رابطه

Læs mere

عنوان پژوهش: مزایا و معایب شبکه های اجتماعی پژوهشگر: آیدا خرسند نیا دبیر مربوطه: سرکار خانم بشارتی مربوط به درس آمادگی دفاعی

عنوان پژوهش: مزایا و معایب شبکه های اجتماعی پژوهشگر: آیدا خرسند نیا دبیر مربوطه: سرکار خانم بشارتی مربوط به درس آمادگی دفاعی عنوان پژوهش: مزایا و معایب شبکه های اجتماعی پژوهشگر: آیدا خرسند نیا کالس دوم تجربی 102 دبیر مربوطه: سرکار خانم بشارتی دبیرستان وابسته به دانشگاه )سما( مربوط به درس آمادگی دفاعی 1 مزایای شبکه های اجتماعی

Læs mere

شهریور و مهر 1396 ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی. knowledge base, monthly magazine Vol: 16 پشتکار مثلث موفقیت کارآفرینی درمانگر است

شهریور و مهر 1396 ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی. knowledge base, monthly magazine Vol: 16 پشتکار مثلث موفقیت کارآفرینی درمانگر است ش شماره بیستویکم شهریور و مهر 1396 8000 تومان ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی اقتصاد دانشبنیان knowledge base, monthly magazine Vol: 16 گزار از ض ت ن ورتداش روحیه ی خطرپذ ی در کسب و اکرهای دانشبنیان جسارت

Læs mere

دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95

دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95 دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه موافقت و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95 1 -هدف: تعیین شرایط مدارك ونحوه صدور وتمدیدموافقت اصولی جهت

Læs mere

جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان

جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان چاپ پنجم رسی اول 2007 حق نرش حمفوظ: وزارت آموزش و پرورش 2007 رسدبریان Søren Lærke;

Læs mere

شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix

شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix فایلھا و شاخه ھا دریونیکس ) Directory (Unix یونیکس چندین نوع فایل را پشتیبانی میکند..«فایل ھای معمولی» به فایلھایی گفته میشود که حاوی برنامه ھای متن دودویی یا ھرنوع

Læs mere

11.2011 Kommunikation, Sønderborg Kommune www.sonderborgkommune.dk Sønderborg Kommune et samarbejde mellem Social og Sundhed og Integrationsteamet www.sonderborgkommune.dk چو عالئمی را باید جدی بگیزیم

Læs mere

مدارک اسکن شده را هنگام مراجعه حضوری به همراه داشته

مدارک اسکن شده را هنگام مراجعه حضوری به همراه داشته با سلام و آرزوی توفیق الهی ضمن عرض تبریک راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال تحصیلی 95 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تمامی مدارک را با فرمت JPG اسکن نموده و فولدری (Folder) به عنوان شماره

Læs mere

[a] زیرا (Gussenhoven & Jacobs, 2005: 85)

[a] زیرا (Gussenhoven & Jacobs, 2005: 85) 85 مجلە پژوهش علوم انسانی سال نهم شمارة 24 پاي یز و زمستان 387 دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلیسینا بررسی یک فرآیند صرفی-واجی در فارسی محاورهاي علی پیرحیاتی (کارشناس ارشد زبانشناسی همگانی دانشگاه

Læs mere

روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار

روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت همبستگی انسان ها برای همبستگی با دیگر انسان ها و خدا آفریده شده اند. ما در جمع های زیادی با هم همبستگی داریم: در خانواده در محیط کار با همسایگان

Læs mere

مجله هاروارد جایی که استراتژی اجرای هوشمندانه داشته باشیم! روانی ثرتمند تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود. Nashrenovin.ir

مجله هاروارد جایی که استراتژی اجرای هوشمندانه داشته باشیم! روانی ثرتمند تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود. Nashrenovin.ir مارس 2015 مجله کسبوکار هاروارد 32 ایده شگفت رسیدن به فقیرترین مصرفکنندگان دنیای ثرتمند 52 رشد تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود پرکردن فاصلههای روانی جایی که استراتژی دچار لغزش میشود! چگونه از تلهها

Læs mere

ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا م ت ج ا ت ا ر ی ث ا ت ی س ر ر ب )

ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا م ت ج ا ت ا ر ی ث ا ت ی س ر ر ب ) ه) ع ل ا ط م 3 9 ن ا ت س ب ا ت / م و د ه ر ا م ش / م ت ش ه سال شناختی جامعه ی ا ه ش ه و ژ پ Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 ی ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا

Læs mere

درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار

درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار وزارت موادغذائی کشاورزی و ماهیگیری درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار کنرتل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها ص

Læs mere

سیستم خدمات درمانی دانمارک. Det danske sundhedsvæsen

سیستم خدمات درمانی دانمارک. Det danske sundhedsvæsen سیستم خدمات درمانی دانمارک Det danske sundhedsvæsen 2016 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet,

Læs mere

آشنایی با سازمانهای خدمات اجتماعی

آشنایی با سازمانهای خدمات اجتماعی آشنایی با سازمانهای خدمات اجتماعی. مقدمه سیر تحول تاریخی خدمات اجتماعی مفهوم خدمات اجتماعی شهروند و حقوق شهروندی اعالمیه حقوق انسان و شهروند اعالمیه حقوق انسان و شهروند )به فرانسوی: Déclaration des droits

Læs mere

هم نوع خود را دوست بدار!

هم نوع خود را دوست بدار! هم نوع خود را دوست بدار! راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت عشق به هم نوع در عمل تو باید همنوع خود را مانند خودت دوست داشته باشی! این نکته محور اصلی مسیحیت درباره چگونگی رفتاری است که باید با همنوعان

Læs mere

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 21 یادداشت یادداشت رایگان مالیه موضوعی قراردادی ها

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 21 یادداشت یادداشت رایگان مالیه موضوعی قراردادی ها رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 21 مالیه موضوعی قراردادی ها مقدمه اشخاص حکمی و حقیقی ایکه مواد لوازم خدمات ساختمانی و سایر خدمات را تحت یک قرار داد فراهم مینمایند طبق ماده 72 قانون مالیات بر عایدات

Læs mere

خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد

خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت تعمید هم کودکان و هم بزرگساالن می توانند تعمید شوند. تعمید هدیه خداوند برای بشر است. با تعمید مسیحی می شویم و

Læs mere

Farsi و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین

Farsi و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین 2011 Farsi پیشگیری از مرگ گهوارهای نوزادان و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین Sundhedsstyrelsen اداره بهداشت و درمان دانمارک Islands Brygge 67 Copenhagen S 2300 تلفن: 7400 7222 sst@sst.dk پیشگیری

Læs mere

بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود

بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود دانشکدۀ مهندسی مکانیک بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود نگارش عارف صمدی استاد راهنما: دکتر علی پورکمالی انارکی استاد مشاور: مهندس حامد معیری کاشانی پایان نامه

Læs mere

Monitoring Trends in Educational Growth

Monitoring Trends in Educational Growth The ACER Centre for Global Education Monitoring Monitoring Trends in Educational Growth Class 6 School Principal Questionnaire prepared in 2013 for the Ministry of Education, Afghanistan Translated version

Læs mere

جدید در دامنارک - بارداری و زایمان

جدید در دامنارک - بارداری و زایمان 2018 جدید در دامنارک - بارداری و زایمان Farsi /فارسی توصیههای الزم برای والدین در انتظار فرزند بارداریتان را تبریک میگوییم. این بروشور برای شما و شوهرتان/شریک زندگیتان تهیه شده است تا توصیههای دوران بارداری

Læs mere

معرفی ساها استان مازندران

معرفی ساها استان مازندران معرفی ساها استان مازندران ارتقاي كيفيت دانشگاهها با بهرهگيري از ساها دانشگاهها ميتوانند از ظرفيتهاي ساها استفاده كنند تا كيفيت دانشگاه باالتر برود. حضرت آيتاهلل هاشمي رفسنجاني سخنراني در همايش وحدت حوزه

Læs mere

صلیب و عشق راه مسیح اعتقاد در دیدار

صلیب و عشق راه مسیح اعتقاد در دیدار صلیب و عشق راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت صلیب وقتی که وارد کلیسا می شویم اغلب یک صلیب باالی محراب و یا در جای دیگری در سالن کلیسا می بینیم. این صلیب برای ما نماد رنج و مرگ عیسی است ولی نماد

Læs mere

زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار

زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت تاریخ خداوند خداوند جهان را خلق کرده و به انسان جایگاه ویژه ای در خلقت داده است. خداوند همه انسان ها دوست می دارد و خیرخواه ماست. او می خواهد

Læs mere

آریا آزمون صنعت داراي گواهینامه صلاحیت از سازمان ملی استاندارد و مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور

آریا آزمون صنعت داراي گواهینامه صلاحیت از سازمان ملی استاندارد و مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور برنامه دوره هاي آموزشی شرکت آریا آزمون صنعت (AAS) درنیمسال اول 9 دوره هاي مهندسی و بازرسی فنی (در حین ساخت و نصب) 90 /000-9 - 9 0 بازرسی جوش (CWI) سطح + II,I کارگاه آموزشی جوشکاري و NDT 90 /000 0 0 بازرسی

Læs mere

خداوند انسان شد ريق المسيح اعتقاد در دیدار

خداوند انسان شد ريق المسيح اعتقاد در دیدار خداوند انسان شد مسیح راه ريق المسيح ط اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت خداوند برای ما ظهور می کند مسیحیان معتقدند که خدای سه گانه در همه زمانها خود را به انسانها نمایان می کند و از طریق زندگی مرگ و ظهور

Læs mere

طر حهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و ارائه شرح خدمات و طرح پیشنهادی جدید.

طر حهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و ارائه شرح خدمات و طرح پیشنهادی جدید. شماره 39-40 همسا نسازی شرح خدمات تهیه طر حهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و ارائه شرح خدمات و طرح پیشنهادی جدید کیومرث حبیبی استادیار گروه شهرسازی دانشگاه کردستان کردستان سنندج Email:habibi_ki@yahoo.co.uk

Læs mere

رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی

رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی 1 برای حفظ سرمایه و محیط زیست عاقالنه آب مصرف کنید به مقدار آب مرصفی فکر می کنیم - یا به اینکه چقدر هزینه دارد. این موضوع در مورد

Læs mere

ترانسفورماتورهای تک فاز

ترانسفورماتورهای تک فاز ترانسفورماتورهای تک فاز ترا نسفورماتورهای تکفاز هدف های رفتاری: شار متغیر مغناطیسی را تشریح کند. ضریب تزویج )کوپلینگ( مغناطیسی K را تعریف کند. رابطه بین ϕ و K را توضیح دهد. ضریب القای متقابل M را تعریف

Læs mere

در مورد استعمال دخانیات و ترک آن

در مورد استعمال دخانیات و ترک آن F a r s i فارسی حقایق و نصایح در مورد استعمال دخانیات و ترک آن دود خطرناک وقتی سیگار یا پیپ خود را یکبار پک بزنید مهزمان 200 ماده مرض را با دود می مکید. این مواد از راه دهان وارد شش ها می شوند. تعداد زیادی

Læs mere

ميا ورید. Modul 6 واحد 6: چه ميخواهی

ميا ورید. Modul 6 واحد 6: چه ميخواهی به کورس زبان سویدی و کار برای مهاجران خوش ا مدید. کورس مذکور از هفت واحد (جزء) ساخته شده است. این بخشها را در قسمت مربوط به بسوی کورس kursen) (Till پيدا ميکنيد. هر بخشی در بر گيرنده تمرینات متعددی ميباشد.

Læs mere

یکی از روش هاي تولید آهن اسفنجی بهعنوان خوراك اصلی بخش فولادسازي احیاي مستقیم به روش میدرکس است.

یکی از روش هاي تولید آهن اسفنجی بهعنوان خوراك اصلی بخش فولادسازي احیاي مستقیم به روش میدرکس است. فصلنامه و برنامهریزي محیط زیست سال دوم شماره بهار 9 پسماند در صنایع (مطالعهي موردي: واحدهاي احیاي سعید فولاد کشور و تعیین راهکارهاي ی مناسب مستقیم به روش میدرکس) منجزي بامشاد شناور فروزان فرخیان - دانشجوي

Læs mere

PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن

PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن PTSD hos voksne, farsi اطالعاتی در مورد PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن Psykiatri og social psykinfomidt.dk فهرست مطالب PTSD چیست 03 چرا برخی افراد از PTSD رنج می برند 05 عالئم PTSD

Læs mere

Apple. ipad 2. آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط (

Apple. ipad 2. آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط ( راهنمای فارسی Apple ipad 2 تهيه شده در بخش تحقيق و توسعه شركت شاب آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط (11858505 www.shobtech.com technical@shobtech.com 1 راهنماي كليدها 1- دوربین جلویی 2- صفحه لمسی

Læs mere

31 اگست جون الی

31 اگست جون الی 31 اگست 6132 31 جون الی دررخصتی های تابستانی چی کاری را انجام خواهید داد آیا کدام پالن خاص دارید برای انجام بعضی از فعالیت های تابستانی که توسط شاروالی )شهرداری( ejrsnersbergs و سازمان های مختلف انجام

Læs mere

فصل 3 مدیریت پوشه پس از آموزش اين فصل هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد.

فصل 3 مدیریت پوشه پس از آموزش اين فصل هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد. 3 مدیریت پوشه پرونده و برنامه های جانبی هدف هاي رفتاري پس از آموزش اين هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد. 3 انتقال و نسخهبرداری از پرونده

Læs mere

شرط اینکه معالجه نتیجه بدهد این است که شما تا حد ممکن در همه جلساتی که برنامه ریزی شده است شرکت کنید.

شرط اینکه معالجه نتیجه بدهد این است که شما تا حد ممکن در همه جلساتی که برنامه ریزی شده است شرکت کنید. جلسات- rtlatmas منظور از جلسات در Kofcfsififscfn Kompetencecenter epn lnester for Transkulturel crnf etneeecnemppm Psykiatri این است تا شما بتوانید زندگی روزمره ای تانرا در آینده نظم بهتر بخشید. یا به

Læs mere

عملکرد بهره برداری متروی تهران

عملکرد بهره برداری متروی تهران فصل چهارم فصل چهارم عملکرد بهره برداری متروی تهران یکی از مواردی که به رفع بحران ترافیک در شهرهای بزرگ کمک میکند استفاده از وسایل حمل و نقل عمومیاست مترو در کم شدن مشکل ترافیک و آلودگی هوا در شهرها بسیار

Læs mere

حامی انکشاف Empowered lives.

حامی انکشاف Empowered lives. حامی انکشاف Empowered lives. 1 می nations. 2013 Resilient دستگاه کوچک برق آبی در قریه کته قال جول وان هودت/ دستگاه کوچک برق آبی ثنویر هزاران خانه و زنده گی مردم نوشته از مجیب مشعل برغاسو- والیت بامیان

Læs mere

برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است

برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است اطالعات بیماران پیرامون داروی هومیرا )HUMIRA( برای بیماریهای مفصلی رماتیسمی برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است 5 سرآغاز 7 میگیرد عمل چگونه و چیست ھومیرا 8 میگیرد قرار ھومیرا با درمان

Læs mere

ماشین های القایی سه فاز مقدمه موتورهای القایی سه فاز پرکاربردترین موتورهایی هستند

ماشین های القایی سه فاز مقدمه موتورهای القایی سه فاز پرکاربردترین موتورهایی هستند 3 ماشين هاى القايى سه فاز ١٠١ ماشين های القايی سه فاز هدف های رفتاری: مفاهيم آسنکرون و سنکرون را تعريف کند. ماشين آسنکرون را در دو حالت موتوری و مولدی تعريف کند. ساختمان ظاهری و داخلی ماشين آسنکرون را

Læs mere

شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی

شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی مدارات فلزیاب به زبان ساده مؤلف و مترجم امید آقائی آقایی امید - ۱۳۶۸ سرشناسه عنوان و نام پدیدآور مشخصات نشر مشخصات ظاهری شابک وضعیت

Læs mere

1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi

1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi 1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi نمونه کنترل شخصی از اين نمونه ميتوان در رابطه با برقراری کنترل شخصی در شرکت های کوچک موادغذاي ی استفاده کرد. شرکت هاي ی که فعاليت هايشان مشابه اين نمونه است ميتوانند از

Læs mere

دستورالعمل حفاظت ساختمانها در مقابل حریق

دستورالعمل حفاظت ساختمانها در مقابل حریق دستورالعمل حفاظت ساختمانها در مقابل حریق 13921393 1 فهرست مقدمه... 4 ضوابط معماری و راههای خروج...6 محوطه سازی...9 ضوابط طراحی راههای خروج...11 ضوابط مربوط به بناهای آپارتمانی...11 ضوابط مربوط فضاهای اداری...

Læs mere

مقدمه Introduktion عنوان: سالمتی و بیماری پزشک

مقدمه Introduktion عنوان: سالمتی و بیماری پزشک Sundhed og Sygdom Dialogliste Farsi مقدمه Introduktion Titel: Sundhed og Sygdom (2.02) عنوان: سالمتی و بیماری Speak (2.10) امروزه به موضوع سالمتی توجه بسیاری می شود به این دلیل که سالمتی و زندگی سالم Eremitageløbet

Læs mere

سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب (

سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب ( 1 پژوهشگر محترم راهنماي استفاده از سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب ( سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه جهت رفاه حال شما عزيزان با همكاري كارشناسان شركت گيگاليب واحد فناوري اطلاعات

Læs mere

به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395

به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395 به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395 1- کدامیک از سموم زیر برای بیماریهای پیچیدگی برگ هلو توصیه می شود الف-مخلوط بردو %2 ب- اکسی کلرور مس 3 درهزار ج-کاپتان 3-2/5 در هزار د- هر سه مورد 2- کدامیک از

Læs mere

روشنفکران و فروغ اسدپور

روشنفکران و فروغ اسدپور روشنفکران و پروژههای )ضد( هژمونیک با نگاهی به آرای هایک و نولیبرالهای ایرانی فروغ اسدپور نام کتاب: روشنفکران و پروژههای )ضد( هژمونیک نویسنده: فروغ اسدپور انتشار پیشین: ]مجموعه مقاالت در[ نشریهی اینترنتی

Læs mere

نلااسدر خ جاودزا و یرابجا جاودزا هرابرد

نلااسدر خ جاودزا و یرابجا جاودزا هرابرد آیا میدانستيد درباره ازدواج اجباری و ازدواج خ ردساالن Visste du det? ISBN: 978-91-639-2289-3 آيا ميدانستيد نقاش: اوليويا فالگه روپ Illustratör: Olivia Flagerup November 2016 این رساله حاوی معلومات موجود

Læs mere

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی مدیریت خدمات بهداشتی در حوادث و بالیا کارشناس برنامه مهندس کورش نخعی K 2 اصطالحات - ارزیا یب : Assessment فرایند تعیین اثرات یک بالیا یک رویداد در جامعه احتیاجات

Læs mere

غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی

غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی 4 6 8 10 11 12 16 19 20 24 26 34 نروژ کشوری که با دریا تعریف شده است منشأ واجد اهمیت است همه چیز باهدف تداوم و پایداری غذاهای دریایی سالم متعهد به حفظ کیفیت

Læs mere

مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه

مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه هدف آزمایش: اندازه گیری منیزیم با اتیلن دی آمین تترا استیک اسید وسایل آزمایش: ارلن- پیپت مدرج- پیپت حبابدار- شعله- بالن 052 میلی لیتری مواد آزمایش: کلسیم کربنات- محلوا اسید

Læs mere

Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان

Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این عنوانها را

Læs mere

ل د م ز ا 1 و پ ن ا م ا د ی ع س ز د م ح م ر غ ص ا ی ص ا ن م ی ر م ی

ل د م ز ا 1 و پ ن ا م ا د ی ع س ز د م ح م ر غ ص ا ی ص ا ن م ی ر م ی د- ی ع س ه د ا ف ت س ا ا ب ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ص خ ا ش ظ ا ح ل ز ا ن ا ت س ز و خ ن ا ت س ا ی ا ه ن ا ت س ر ه ش ی د ن ب ه ب ت ر TOPSIS ل د م ز ا ر و پ ن ا م ا د ی ع س ز ا و ه ا ن ا ر م چ د ی ه ش ه ا گ ش

Læs mere

Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe

Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe 1. Opfølgning på spørgsmålet om long-stayers. Nina og Hanne har været i kontakt med Maja Rettrup. Der er endnu

Læs mere

ا ر ه ت ی م ظ ا ک د ی ه ش ه ا ر گ ر ز ب : ی د ر و م ه ن و م ن 1

ا ر ه ت ی م ظ ا ک د ی ه ش ه ا ر گ ر ز ب : ی د ر و م ه ن و م ن 1 ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 1396 بهار 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 133-149 ص: ص ا ض ر ی ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ا ه و گ ل ا ر ب د ی ک أ ت ا ب ی ر ه

Læs mere

Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان

Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این

Læs mere

از ره ردی حمید تدینی. Indhold.indd 1 21/09/

از ره ردی حمید تدینی. Indhold.indd 1 21/09/ از ره ردی حمید تدینی Indhold.indd 1 21/09/15 23.50 فهرست منظومه: فیسبوکنامه لوله نامه دلبرنامه رباعی: لباب الباب چارپاره: پلنگنامه پری رو غزل: ماه بانو بهاران دلباخته چامه: گوساله شیرین ادا غوغائله سوگ

Læs mere

ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان

ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان .۱ No. F-13-AAA-0000 ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان براساسرويكردتركيبيBSCوEFQM صنم پاسلارزاده عزت االله اصغري زاده حسين صفري اداره قراردادها و مناقصات توزيع نيروي برق هرمزگان بندرعباس

Læs mere

Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn

Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn 2013 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn کتاب فیلم موسیقی و کتاب های گویا به زبان فارسی برای کودکان Urdu bøger samt urdu, panjabi, hindi film

Læs mere

کنترلرهدایت - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم. ms Ms 01/0-+ m S 200-0

کنترلرهدایت - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم. ms Ms 01/0-+ m S 200-0 کنترلرهدایت مشخصات كلي: - 1 برق ورودي 180 تا 250 ولت 50 هرتز 5 وات (ورودي طبق سفارش) - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم - 3 جنس بدنه ABS درجه حفاظت IP54-4 توانايي كار در دماي C10 تا C50 ورطوبت نسبي

Læs mere

بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی

بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی تقدیم به ستاره تابناك سينماي ايران استاد عزت اهلل انتظامي سرشناسه: خسروپور آرزو 1356- عنوان و نام پديدآور: آموزش گام به گام و جادويي اينترنت/مولفان

Læs mere

لط ا. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized ر شس ن و ن ا چ ح ن ر س ۱۸۱۸ ی ا ن س ن ا

لط ا. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized ر شس ن و ن ا چ ح ن ر س ۱۸۱۸ ی ا ن س ن ا horized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized ب گک رو پ ب ا ب ک بحه ا ی ب ت م ر ک ب ری د ر ی ر س و ا چ ح ر س ۱۸۱۸ و ا س گی د ی س ی ۲۰۴۴۳ ا ی ا لا ی م ی

Læs mere

ISC چيست.

ISC چيست. موسسه ISI و چگونگي نوشتن مقالات ISI موسسه اطلاعات علمي Information) :(Institute for Scientific بانك اطلاعات ISI مركزي براي فهرست نمودن و پوشش دادن جامع مهمترين مجلات علمي منتشره در دنيا به منظور تبادل

Læs mere

آزمون های عملکرد بنیاد علوم کاربردی رازی بنیاد علوم کاربردی رازی

آزمون های عملکرد بنیاد علوم کاربردی رازی بنیاد علوم کاربردی رازی آزمون های عملکرد تهران-کیلومتر 21 جاده مخصوص کرج بعد از پاالیشگاه نفت پارس ورودی سرخه حصار خیابان فرنان پالک 27 تلفن: 12112814-12118848-12118844 فکس: 12118844 ایمیل: info @razi-foundation.com آزمون های

Læs mere

انواع سرم های تزریقی

انواع سرم های تزریقی انواع سرم های تزریقی محلولهای تزریقی دارای ترکیبات شیمیایی متعدد و گوناگون بوده ودارای ترکیبات آمینو اسیدی کربوهیدراتی الکترولیتی و... هستند. محلول ها از نظرغلظت اسمزی: 1. محلول های ایزوتونیک : این محلول

Læs mere

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne 2015 PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne کتاب فیلم و موسیقی به زبان فارسی برای بزرگسالان WORLD.BIBZOOM.DK Forord Kataloget er udarbejdet af BiblioteksCenter for Integration. Det indeholder persiske

Læs mere

يسراف بدا و نابز ناتسگنهرف ب وصم ياه هژاو ١ـــيمومع ياه هژاو

يسراف بدا و نابز ناتسگنهرف ب وصم ياه هژاو ١ـــيمومع ياه هژاو واژه هاي مصو ب فرهنگستان زبان و ادب فارسي واژه هاي عمومي ١ فرهنگستان زبان و ادب فارسي در اجراي وظيفه اي که در اساس نامه براي آن مقرر شده است از آغاز تا سيس به مقابله با هجوم واژه هاي بيگانه توجه خاص مبذول

Læs mere

450, ,000 AAA AAS 160, , , , , ,000 AFM AAF ***LFM 800,000 1,500,000 AAH 500,000 30, ,000 AAV ABJ

450, ,000 AAA AAS 160, , , , , ,000 AFM AAF ***LFM 800,000 1,500,000 AAH 500,000 30, ,000 AAV ABJ * صورت خدمات و آزمونهای قابل ارائه توسط پژوهشگاه مواد و انرژی + گروه بندی نام اپراتورها و تعرفه ها مرتب براساس آزمون ( ویرایش 9603 ) ردیف 2 انحالل اسیدی برای 3 انحالل اسیدی با HF برای ذوب قلیائی كوره جذب

Læs mere

آب یونیزاسیون و ph 32

آب یونیزاسیون و ph 32 پنج خدا نام به فهرست دوازده استاد مقدمة سیزده مترجمان پیشگفتار چهارده نویسندگان دربارة پانزده نویسندگان پیشگفتار 1 جانوری فیزیولوژی سلولی مبانی اول بخش تغییرات به منجر طبیعی اقلیمپذیری و آزمایشگاهی اقلیمپذیری

Læs mere

2009-2010 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for voksne

2009-2010 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for voksne 2009-2010 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for voksne www.bibzoom.dk/world برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۹ www.bibliotek.dku

Læs mere

اين گزارش بر اساس مطالعه عميق توسط پاي ولو سرجيو پينرو آه به منظور انجام اين مطالعه از طرف شخص دبير آل سازمان طي قطع نامه 57/90 در سال 2002 تعيين شد ت

اين گزارش بر اساس مطالعه عميق توسط پاي ولو سرجيو پينرو آه به منظور انجام اين مطالعه از طرف شخص دبير آل سازمان طي قطع نامه 57/90 در سال 2002 تعيين شد ت سازمان ملل متحد مجمع عمومی 23 اوت 2006 اجلاس شصت و يكم ترويج و حمايت از حقوق آودآان حقوق آودک گزارش آارشناس مستقل سازمان ملل متحد زمينه خشونت عليه آودآان در مطالعه برای پيام دبير آل دبير آل سازمان مفتخر

Læs mere

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for børn

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for børn 2014 PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for børn کتاب فیلم و موسیقی به زبان فارسی برای کودکان WWW.BIBZOOM.DK/WORLD Forord Kataloget er udarbejdet af BiblioteksCenter for Integration. Det indeholder bøger, film

Læs mere

بخش دوم کنترل باکتری ها

بخش دوم کنترل باکتری ها بخش دوم کنترل باکتری ها فصل عوامل فیزیکی ضد میکروبی 01 عوامل فيزيكي ضد ميكروبي درجه حرارت حرارت يكي از مهمترين عوامل موثر بر روي رشد ونمو باكتري است. درجه حرارتي كه يك باكتري را در بهترين شرايط رشد و نمو

Læs mere

دادهها و روش تحقيق معرفي شده و الگوي مربوطه به روش اقتصادسنجي برآورد ميشود.

دادهها و روش تحقيق معرفي شده و الگوي مربوطه به روش اقتصادسنجي برآورد ميشود. اجتماعي - اقتصادي عوامل تأثير عمد قتل موردي مطالعه خشن: جرائم وقوع بر مدرس تربيت دانشگاه اقتصاد استاديار - شهري كهنه عاقلي لطفعلي دكتر مدرس تربيت دانشگاه اقتصاد دكتري دانشجوي - امامقليپور سارا چكيده ماهيت

Læs mere

Persisk skønlitteratur for voksne ادبیات فارسی برای بزرگسالان 2008-2009

Persisk skønlitteratur for voksne ادبیات فارسی برای بزرگسالان 2008-2009 Persisk skønlitteratur for voksne ادبیات فارسی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این عنوانها

Læs mere

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne 2010-2011 PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne WWW.BIBZOOM.DK/WORLD برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۱۰ www.bibliotek.dku

Læs mere