Referater af rådsmøder i Forbrugerrådet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referater af rådsmøder i Forbrugerrådet"

Transkript

1 Referater af rådsmøder i Forbrugerrådet (fra 2004 og til juni 2010) Referat af rådsmødet d. 10. juni juni 2010 Til stede: Camilla Hersom (Formand), Laura Larsen, Anita Barbesgaard (PM), Johan Damgaard Jensen, Anne Sørensen (AL), Jette Kammer Jensen (AOF), Jeppe Juul (DAF), Anders Hamming, suppl. Eva Jensen (DM), Louise Lipczak Hansen, Mads Svaneklink (DSF), Torben Steenberg, Bo L. Jensen (DØE), Pia Rinas, Niels Ole Bjerregaard (DDD), Jette Kragh (DØR), Judith Kyst (MAX), Ulla Østergaard, Inger Skamriis Andreasen (FF), Jan Howardy (FL), Lisbeth Baastrup, Susanne Engstrøm (FTF), Ilse Friis Madsen, suppl. Jørgen Martinus (GH), Ulla Maria Mortensen (HLF), Karen Leth (K&E), Ane Bodil Søgaard (LPØ), Marianne Becker Andersen (LO), Lone Scocozza, Elisabeth Berg, Anette Ulstrup (PD), Else Jensen, Karen Østergaard (VL), Ammi Stein Pedersen (FVE), Elinor Ottesen (FNY) og Karin Ladegaard (FÅ). 1. Velkomst Camilla Hersom bød velkommen til repræsentanterne for de to nye medlemsorganisationer: Elisabeth Berg og afgående formand Anette Ulstrup samt ny formand Lone Scocozza fra Patientforeningen Danmark Anders Hamming og suppleant Eva Jensen fra DM Dansk Magisterforening Valg af dirigent Susanne Engstrøm blev valgt som dirigent. 2. Politiske temaer 1) Forbrugerpolitisk tema: Reklame. Asger Liebst holdt oplæg om udviklingen i reklamer generelt og om fremtidsscenarier for reklamer i de sociale medier. Reklamer og markedsføring er et felt i rivende udvikling, og Forbrugerrådet stilles over for en række nye udfordringer fx når brug af sociale medier på internettet smelter sammen med reklame, og der således er mulighed for at indsamle oplysninger om brugernes profiler og forbrugsmønstre. Også børnene er mere udsatte i markedsføring i takt med at stadig flere har adgang til reklamefinansierede tv kanaler. Seksualiseringen i reklamer er ikke noget nyt fænomen, men grænserne for, hvad der anses for acceptabelt, ændrer sig. Rådet fremførte, at oplægget tydeligt viser, at ikke alle privatpersoner specielt den unge generation opfatter deres oplysninger som private, når de lægger billeder og andre personlige oplysninger ud på fx internettet eller viser sig frem i tv i reality shows. Viral markedsføring er ikke i sig selv problematisk, hvis den overholder lovgivningen. Alle kan bruge sin kreativitet og lave reklame, hvis de vil. Det er svært til umuligt at regulere ved hjælp af gl. metoder over for det nye univers. Forbrugerne er meget sårbare. Forbrugerrådet bør være i dialog både med den enkelte og med branchen. 1

2 Man kunne overveje en reklameetik et CSR codex, som også bør indgå som en del af mediebranchens uddannelser. Der skal være gatekeepers, dvs. nogle som siger, at dette er over grænsen, og derfor må det ikke komme videre. Det bør overvejes, om der kan strammes op fx i persondataloven. Et andet aspekt, der bør ses på, er, at myndighederne reagerer for langsomt og der bør ske en hårdere håndhævelse. Der er to måder enten at skabe alliancer med branchen eller gå til modangreb. Det kan være aftaler mellem aktører og interessenter også globale. Forbrugerorganisationerne skal stå sammen og desuden blive bedre til whistleblowing. Tingene skal formidles, så forbrugerne lære at have fornemmelse for, hvornår der er noget galt. Formanden takkede Asger Liebst for et godt oplæg, som tydeligt viser, at der skal ses på, om lovgivningen på området i dag er tilstrækkelig. 2) Forbrugerrådets nye strategiske mål. Forbrugerrådet har fået foretaget to kendskabsanalyser en blandt medlemmerne af Forbrugerrådet og en blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen. Der blev redegjort for resultaterne, som skal indgå i overvejelserne i forbindelse med udarbejdelse nye strategiske mål for Forbrugerrådet, samt en tidsplan for processen. Efter debatten konkluderede formanden, at analyserne skal indgå i det videre arbejde med strategien. 3. Administration Forslag til revision af Forbrugerrådets vedtægter. I forbindelse med vedtægtsændringen i 2008, som udvidede det personlige medlemskab af Forbrugerrådet, besluttede rådsforsamlingen, at der var behov for en mere generel modernisering af Forbrugerrådets vedtægter i sprog og indhold. Der blev derfor i 2009 nedsat et vedtægtsudvalg, som skulle komme med forslag til en mere klar foreningsmodel, som desuden skulle tydeliggøre ansvar og kompetencer for de forskellige dele af foreningen. Med udgangspunkt i vedtægtsudvalgets forslag har forretningsudvalget fremlagt udkast til nye vedtægter for Forbrugerrådet. Der var en gennemgang af de enkelte paragraffer i forslaget til nye vedtægter for Forbrugerrådet samt de indkomne ændringsforslag. Rådet vedtog ved afstemning forslaget til nye vedtægter for Forbrugerrådet med stemmerne 22 for, 1 imod og 1 stemte blank. Dette betyder, at forslaget sendes i høring hos medlemsorganisationerne og de lokale forbrugergrupper, hvorefter det vil blive forelagt rådet til endelig vedtagelse på rådsmødet d. 28. oktober. 4. Forretningsudvalgs og rådsmøder FU møder 2010: 8. sept. (heldagsmøde) og 6. dec. alle kl Rådsmøde 2010: 28. oktober kl til 16 (O) FU møder 2011: 26. januar, 14. marts, 12. maj, 15. september (heldagsmøde) og 8. december alle kl

3 Fastsættelse af rådsmødedatoer 2011 Rådet fastlagde datoerne for rådsmøderne i 2011 til den 14. april (med efterfølgende rådsmiddag), 15. juni og 26. oktober alle kl Eventuelt Rasmus Kjeldahl oplyste, at den danske markedsføringslovgivning er blevet tilsidesat af en netop afsagt EU dom, som gør bl.a. rabatkuponer lovlige i Danmark. Jette Kammer Jensen takkede Forbrugerrådet for at have taget sagen om mærkater på postkasser for ældre borgere op og løst den. Referat af rådsmødet d. 24. marts marts 2010 Til stede: Camilla Hersom (Formand), Kirsten Nielsen (ÆM), Laura Larsen, Anita Barbesgaard, Jeppe Juul (DAF), Jens Loft Rasmussen (DCF), Pia Backer (DFKF), Louise Lipczak Hansen, Mads Svaneklink (DSF), Torben Steenberg, Bo L. Jensen (DØE), Pia Rinas, Niels Ole Bjerregaard (DDD), Jette Kragh (DØR), Dorte Rebbe Schou, Per Jensen (DB), Judith Kyst (MAX), Ulla Østergaard, Inger Skamriis Andreasen (FF), Birgit Parkdal, Jan Howardy (FL), Lisbeth Baastrup, Susanne Engstrøm (FTF), Ilse Friis Madsen, Ulla Hedegaard (HLF), Lizzie Olsen (LLO), Ammi Stein Pedersen (FVE), Karin Ladegaard (FÅ), Rut Jørgensen (FHI), Bent Olufsen (FRA), suppl. Nina Rahbek (PM), suppl. Ina Johansen (AL) og suppl. Jørgen Martinus (GH). 1. Velkomst Camilla Hersom bød velkommen til Pia Rinas fra Den Danske Dyrlægeforening Sektion for fødevarer og miljø, Jette Kragh fra Det Økologiske Råd, Louise Lipczak Hansen fra Danske Studerendes Fællesråd og Bo L. Jensen fra Danske Ølentusiaster. Camilla Hersom præsenterede Maria Stove Romdal, som er ansat som ny pressemedarbejder. Valg af dirigent Susanne Engstrøm blev valgt som dirigent. 2. Administration 1) Årsberetning Forbrugerrådets årsberetning 2009 blev præsenteret. Den giver på en spændende og levende måde et overblik over året som gik. I lighed med sidste år kan beretningen ses på Forbrugerrådets hjemmeside (www.forbrugerraadet.dk/tema/aarsberetningen 2009/ ), hvilket gør den nemt tilgængelig. Rådet tog årsberetning 2009 til efterretning. 2) Afrapportering vedr. Tænk Mer A/S. Rådet tog afrapporteringen til efterretning. 3

4 3) Årsregnskab Bent Olufsen redegjorde for årsregnskab Rådet godkendte regnskab ) Budget Bent Olufsen redegjorde for budget Rådet godkendte budget ) Råd, nævn og udvalg. Forbrugerrådets repræsentation i råd, nævn og udvalg kan ses på: Rådet besluttede, at der nedsættes en rådsarbejdsgruppe, der skal bidrage til formuleringen af en politik vedr. kønsdiskriminerende reklamer. 6) Valg Formand Camilla Hersom blev enstemmigt valg som formand for 2 år. Valg af 3 forretningsudvalgsmedlemmer for 2 år Følgende kandidater stillede op: Jeppe Juul, Jens Loft Rasmussen, Per Jensen, Rut Jørgensen og Lars Clark. Kandidaterne motiverede deres opstilling til forretningsudvalget. Resultatet af afstemningen blev, at Jens Loft Rasmussen, Jeppe Juul og Per Jensen blev valg som forretningsudvalgsmedlemmer for 2 år. Valg af 3 suppleanter til forretningsudvalget for 1 år Følgende kandidater stillede op: Rut Jørgensen, Lars Clark, Niels Ole Bjerregaard og Judith Kyst. Resultatet af afstemningen blev, at Judith Kyst er valgt som 1. suppleant, Niels Ole Bjerregaard som 2. suppleant og Lars Clark som 3. suppleant. 7) Ansøgning fra Patientforeningen Danmark om medlemskab af Forbrugerrådet. Rådet vedtog ved afstemning, at Patientforeningen Danmark optages som medlem af Forbrugerrådet. 4

5 8) Ansøgning fra Dansk Magisterforening om medlemskab af Forbrugerrådet. Rådet vedtog ved afstemning, at Dansk Magisterforening optages som medlem af Forbrugerrådet. 9) Evaluering af medlemsinddragelse i høringer. Forbrugerrådet har i et år udsendt modtagne høringer og Forbrugerrådets høringssvar til tilmeldte rådsmedlemmer via . Der har været en spørgeundersøgelse, hvor det fremgår, at der stor tilfredshed med ordningen. For at styrke ordningen foreslås det, at medlemsorganisationerne kan tilmelde relevante fagpersoner fra deres organisation til ordningen, og at formatet i høringsmailen gøres mere overskuelig. Rådet vedtog indstillingen. 10) Forslag til revision af Forbrugerrådets vedtægter. Camilla Hersom oplyste, at forretningsudvalget på baggrund af vedtægtsudvalgets afrapportering fremlægger udkast til nye vedtægter for Forbrugerrådet. Hun opfordrede rådets medlemmer til at orientere sig i udkastet og fremsende evt. forslag til ændringer til sekretariatet. Rådet tog orienteringen til efterretning. 3. Politiske temaer 1) Afrapportering af Forbrugerrådets strategiske mål Af afrapporteringen fremgår det, om de strategiske mål er stort set opfyldt, og i det lys bør der igangsættes et arbejde med at etablere en ny flerårig strategiplan. Rådet besluttede, at der nedsættes en rådsarbejdsgruppe vedr. GMO. Der fremkom et forslag om, at der indføres mere økonomi i undervisningen i grundskolen. Rasmus Kjeldahl oplyste, at Forbrugerforum især takket være en indsats fra Ulla Maria Mortensen og Jette Kammer Jensen har udarbejdet inspiration til undervisningsforløb, men at mere interesse fra bl.a. Danmarks Lærerforening ville kunne fremme det. Rådet tog afrapporteringen til efterretning og vedtog, at der kan igangsættes en strategiproces. 2) Forslag om rådsarbejdsgruppe for forsikringspolitik. Forbrugerrådets politikker på forsikringsområdet bør revideres. Der foreslås derfor nedsat en rådsarbejdsgruppe, som kan bidrage til formuleringen af nye politikker. Rådet nedsatte en rådsarbejdsgruppe for forsikringspolitik. 3) Forbrugerpolitisk arbejdsprogram Det forbrugerpolitiske arbejdsprogram for 2010 blev fremlagt. Rådet godkendte arbejdsprogrammet. 4) Klimamærkning af produkter. Klimamærkning drøftes både i Danmark og i udlandet. Forbrugerrådet følger med i de udenlandske erfaringer med mærkningsordninger og vil på den baggrund anbefale, at Forbrugerrådet tilslutter sig BEUC og ANEC s holdning til klimamærkning, nemlig at være imod ét generelt klimamærke på produkter eller fødevarer, bl.a. fordi det betyder, at andre miljøaspekter som f.eks. kemikalier, forurening, vandforbrug mv. ignoreres. Rådet godkendte indstillingen. 5

6 5) Ejerskifteforsikringer. Forbrugerrådet er repræsenteret i en arbejdsgruppe, der skal se på behovet for at revidere lovgrundlaget omkring huseftersyn og ejerskifteforsikring, således at ordningen gøres lettere at forstå, og så det rammer huskøbernes faktiske dækningsbehov. Formanden konkluderede på vegne af rådet, at rådets bemærkninger indgår i de videre forhandlinger. 6) Revision af patientklagesystemet. Ministeren for sundhed og forebyggelse har sendt et revideret papir om patientklagesystemet i høring. Forbrugerrådet anbefaler en udvidelse af klagemulighederne og forenkling af klageadgangen, men beklager at revisionen af systemet ikke omfatter patienterstatningssystemet, og systemet dermed fortsat virker noget uoverskueligt. Forbrugerne skal i fremtiden vælge om de vil klage over en enkelt sundhedsperson i Disciplinærnævnet eller hele forløbet til Patientombudet. Forbrugerrådet har påpeget, at der mangler en ankemulighed i Patientombudet og frist for evaluering af hele ordningen. Tandklagesystemet er ikke inkluderet, og det område vil derfor fortsat være uoverskueligt for den enkelte forbruger. Der var en drøftelse om ordene Disciplinærnævnet og Patientombudet var logiske for den enkelte forbruger, så de straks ved hvilke typer klager, der skulle behandles hos hhv. den eller den anden instans. Sine Jensen oplyste, at alle klager kan fremsendes til Patientombudet, som så vil videreformidle. Rådet tog regeringens udspil til efterretning og tilsluttede sig Forbrugerrådets holdninger til revisionen. 4. Forretningsudvalgs og rådsmøder 2010 FU møder: 6. maj, 8. sept. (heldagsmøde) og 6. dec. alle kl Rådsmøder: 10. juni kl til 16 og 28. oktober kl til 16 (O) Rådet tog datoerne til efterretning. 5. Eventuelt Der fremkom et forslag, som går videre til drøftelse i forretningsudvalget. Indlæg til hjemmesiden fra rådsmødet, af repræsentant for de personlige medlemmer af Forbrugerrådet, På Forbrugerrådets rådsmøde den 24. marts var et af emnerne på dagsordenen klimamærkning af produkter. Forbrugerrådets holdning til emnet er, at vi er imod et generelt klimamærke på produkter eller fødevarer, en holdning der måske umiddelbart kan undre den enkelte forbruger. Idet jeg som personlig repræsentant for forbrugerrådets medlemmer deler denne holdning vil jeg uddybe, hvorfor jeg mener, at et sådan mærke ikke er løsningen. Jeg mener, at vi som forbruger i forvejen har mange mærkninger at tage stilling til i hverdagen, Blomsten, Svanen, Økomærket mm. Mange af disse mærker er kendt af den enkelte forbruger, men kan vi gennemskue, hvad hvert enkelt af dem dækker over? Jeg tror ikke, at endnu et mærke er løsningen, og jeg tvivler på, at det vil blive lettere for mig som forbruger at vælge mere klimavenlige produkter, et valg jeg tror flere af vi forbruger ellers gerne 6

7 tager, men jeg tror på, at klimaaspektet bør inddrages i de nuværende mærker, eller rettere udbygges. Tag for eksempel Svanemærket, der allerede i dag sætter klimakrav i forhold til eksempelvis produktets livscyklus, dette aspekt kunne måske udbygges yderligere, og klima og miljøkravene for Svanemærkede produkter skærpes. Jeg vil desuden gerne gøre de personlige medlemmer af Forbrugerrådet opmærksomme på, hvor meget vi som menige forbrugere har af indflydelse i diverse forbrugerpolitiske organer. Suppleant for de personlige medlemmer Nina Rahbek blev på mødet valgt ind i Ankenævnet for Forsikring og vil i fremtiden være med til at træffe afgørelser i klager over forsikringsafgørelser. Og undertegnede blev valgt til Det Rådgivende Fødevareudvalg og skal blandt andet være med til at rådgive fødevareministeren om national lovgivning ved nye EU tiltag, samt følge kontrolindsatsen fra Fødevarekontrollen. Så vejen fra menig forbruger til beslutningstagerne er ikke lang, og vi hører meget gerne fra interesserede om Jeres holdninger til forbrugerrelevante emner, spørgsmål mm, brug vores mail: Referat af rådsmødet d. 8. oktober november 2009 Læs indlæg til referatet af repræsentant for de personlige medlemmer, Laura Larsen. Til stede: Susanne Engstrøm (Næstformand), Laura Larsen, Anita Barbesgaard (PM), Johan Damgaard Jensen (AL), Klaus Melvin Jensen, Jeppe Juul (DAF), Pia Backer (DFKF), Christian Kryger, Mads Svaneklink (DSF), Anne Mette Meyer Pedersen (DØE), Lise Lotte Nielsen (DDD), Christian Ege (DØR), Per Jensen (DB), Jeanette Dehliz (MAX), Ulla Østergaard, Inger Skamriis Andreasen (FF), Birgit Parkdal, Jan Howardy (FL), Ilse Friis Madsen (GH), Ulla Maria Mortensen, Ulla Hedegaard (HLF), Ane Bodil Søgaard (LPØ), Lizzie Olsen (LLO), Else Jensen, Karen Østergaard (VL), Ammi Stein Pedersen (FVE), Elinor Ottesen (FNY), Karin Ladegaard (FÅ) og suppl. Jørgen Martinus (GH). Eksterne: Forbrugerombudsmanden Henrik Øe (pkt. 3. 1b) og Konkurrencestyrelsens direktør Agnete Gersing (pkt. 3. 1c). 1. Velkomst Næstformand Susanne Engstrøm oplyste, at Camilla Hersom pga. sygdom havde meldt afbud til mødet, og at hun derfor ville lede mødet. Næstformanden bød velkommen til Pia Backer fra Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund. Der var en præsentation af Christian Wennevold som er ansat som medlemschef og Annette Mathiasen som er ansat som projektleder på gældsrådgivningsprojektet. Jeppe Juul blev valgt som dirigent. 2. Råd, nævn og udvalg Forbrugerrådets repæsentation i råd, nævn og udvalg kan ses på: 7

8 taleror/ 3. Politiske temaer 1) Temadrøftelse: Priser og konkurrence. a) Forbrugerrådets initiativer. Oplæg v/rasmus Kjeldahl. Forbrugerrådet arbejder i mange forskellige sammenhænge med konkurrenceproblematikker og prisdannelse. Det er derfor væsentligt at forholde sig til, at konkurrenceredegørelser fra de senere år viser, at danske priser på for eksempel fødevarer ligger en del over de europæiske gennemsnitspriser. Forbrugerrådet har desuden haft stærkt fokus på telebranchen, hvor der bl.a. har været iværksat initiativer vedr. bindingsperioder og roamingpriser. Hvad kan og bør Forbrugerrådet og myndighederne gøre for at give forbrugerne de bedst mulige vilkår. Disse og andre spørgsmål afdækkes i de to oplæg. b) Prismarkedsføring hvad er baggrunden for initiativet og hvad har vi gjort. Oplæg v/forbrugerombudsmanden Henrik Øe. Henrik Øe fortalte om sit virke som Forbrugerombudsmand, der indebærer at fører tilsyn med regler om markedsføring, herunder markedsføringsloven, lovene om betalingsmidler og tobaksreklamer, lov om juridisk rådgivning samt generel forbrugerbeskyttelse. Der er oprettet en særlig enhed for IT og telesager, da der er mange sager på dette område. I forhold til prismarkedsføring, så er der udarbejdet en 5 punkts strategiplan, som tager udgangspunkt i nogle af de centrale aspekter. En tidligere vejledning fra 2002 er under revision, og det kræver en løbende dialog med både Forbrugerrådet og erhvervsorganisationerne. De nuværende regler er for upræcise i forhold til markedsføring med før og nu priser, slagtilbud/køtilbud og brugen af ordet gratis. De nye regler skal sikre efterlevelse af reglerne og derved undgå vildledning af forbrugerne. c) Priser som konkurrenceparameter fødevarepriser og konkurrencestyrelsens arbejde. Oplæg v/konkurrencestyrelsens direktør Agnete Gersing. Agnete Gersing fortalte om Konkurrencestyrelsens arbejde: Effektiv håndhævelse, færre konkurrencebegrænsende love og regler, bedre konkurrence om offentlige opgaver og sund konkurrencekultur. Hun belyste, hvordan konkurrencekulturen er i Danmark målt i forhold til andre lande. Der er højere priser på især tjenesteydelser, og fødevarepriserne følger heller ikke med, når der fx sker prisfald i det øvrige Europa. Der er behov for at styrke konkurrencekulturen blandt virksomheder, og fra forbrugernes side at have et indkøbsmønster der understøtter konkurrencen, som er drivkraft for vækst og innovation i samfundet. Rådet havde enkelte opklarende spørgsmål og takkede begge oplægsholdere for de gode og inspirerende indlæg. 2) Lukkeloven Økonomi og erhvervsminister Lene Espersen har fremlagt regeringens forslag til en trinvis liberalisering af lukkeloven. Efterfølgende er en detailhandelsanalyse blevet offentliggjort, men 8

9 denne siger ikke noget entydigt. Forbrugerrådet har i et indlæg i Børsen stillet krav om, at alle forbrugere skal have mulighed for at handle, dvs. at en liberalisering skal følges af udvikling af nye distributionsformer mv. Der vil i løbet af efteråret være en politisk proces, og derfor skal rådets politik på området konkretiseres. Næstformanden konkluderede på vegne af rådet, at der skal arbejdes videre ud fra følgende holdning: Forbrugerrådet arbejder for bevarelse af butiksbetjening så tæt som muligt på hvor folk bor ud fra såvel sociale som klimamæssige hensyn. Såfremt der sker en yderligere liberalisering af lukkeloven skal Forbrugerrådet arbejde for udvikling af tiltag, der kan sikre ovennævnte hensyn. Det blev desuden konkluderet, at der nedsættes en rådsarbejdsgruppe. Der vil blive udsendt høring, hvor rådets medlemmer har mulighed for at tilmelde sig. 3) Mærkning af nanoprodukter Der er kommet flere og flere nanoprodukter på markedet, og nye forskningsresultater viser, at nanopartikler i visse sammenhænge kan være sundhedsskadelige. Der er derfor i EU krav om mærkning af kosmetiskeprodukter, der indeholder nanopartikler, således at forbrugerne kan foretage et oplyst valg. Der var enighed om, at nanoprodukter skal mærkes. Der fremkom desuden forslag om, at det bør fremgå i ingredienslisten, om der er tale om en eller flere nanotilsætninger og hvilke det er. Produkter med nanomærkning skal kunne slås op på internettet, hvis forbrugerne ønsker ydereligere oplysninger. Rådet vedtog indstilling. 4) Bogpriser Aftalen mellem Konkurrencestyrelsen og Forlæggerforeningen udløber ved udgangen af 2010, og der skal derfor tages stilling til, om Forbrugerrådet fortsat skal arbejdes for ophævelse af konkurrencebegrænsende regler. Rådet vedtog, at den tidligere vedtagne politik på området fastholdes. 5) Digitale rettigheder: Arbejdet med gennemførsel af rådets politik Der skal udvikles en mere konkret politik for forbrugernes it sikkerhed og privatlivsbeskyttelse på internettet. Rådet har allerede vedtaget 5 basale krav til forbrugernes digitale rettigheder, og på baggrund heraf er der skitseret nogle hovedlinjer. For det videre arbejde bør der nedsættes en rådsarbejdsgruppe, der kan bistå i arbejdet med softwareinteroperabilitet. Rådet tog orienteringen til efterretning og besluttede, at der nedsættes en rådsarbejdsgruppe. Der vil blive udsendt høring, hvor rådets medlemmer har mulighed for at tilmelde sig. Et af Forbrugerrådets nye tiltag vedr. privatlivsbeskyttelse er en lille tegnefilm om, hvad der sker når du surfer på nettet du har reklamefirmaer lige i hælene. Via såkaldte cookies på dansk småkager overvåger de din adfærd og indsamler personlige oplysninger, så de kan sende dig målrettede reklamer. Filmen kan ses på Forbrugerrådets hjemmeside: 9

10 6) Pilotprojekt Forbrugerrådets pristjekkerkorps Forbrugerrådet har gennemført et pilotprojekt, som har til hensigt at afdække motivation og engagement hos Forbrugerrådets Personlige Medlemmer i forhold til deltagelse i specifikke aktiviteter, som har forbrugerpolitisk betydning. Resultatet af undersøgelsen, som i dette tilfælde gik ud på at tjekke og indrapportere priser fra butikkerne, viste at medlemmerne var meget aktive og positive. Rådet tog orienteringen til efterretning. 4. Administration 1) Status Tænk Penge Forbrugerrådet har oprettet Tænk Mer A/S, som udgiver magasinet Tænk Penge. Rådet har anmodet om at få en redegørelse over økonomien og forventningerne til det fremtidige arbejde. Rådet tog orienteringen til efterretning. 2) Afrapportering fra vedtægtsudvalgets arbejde Der er nedsat et vedtægtsudvalg, som er i gang med at udarbejde et nyt udkast til vedtægter for Forbrugerrådet. Udvalget har holdt flere møder og er nået langt med arbejdet. Det forventes, at et udkast vil være klar til fremlæggelse på rådsmødet i marts Rådet tog orienteringen til efterretning. 5. Forretningsudvalgs og rådsmøder FU møder 2009: 10. november (alle kl ) FU møder 2010: 11. jan., 1. mar., 6. maj, 8. sept. (heldagsmøde), 6. dec. alle kl Rådsmøderne i 2010 blev fastsat til: 24. marts kl til 17 med efterfølgende middag 10. juni kl til oktober kl til Eventuelt Der var enkelte opklarende spørgsmål, som blev besvaret på mødet. Indlæg af Laura Larsen, Repræsentant for de Personlige Medlemmer i Forbrugerrådets rådsforsamling Et af de politiske temaer, som blev drøftet på rådsmødet, var økonomi og erhvervsministerens udspil til yderligere liberalisering af lukkeloven. På rådsmødet gav jeg udtryk for at det er en svær debat. På den ene side vil det sikkert være godt for mange travle familier at kunne handle næsten døgnet rundt, på den anden side er jeg bekymret for, at det kan blive begyndelsen til, at mange små butikker vil lukke, hvis lukkeloven gives helt fri. Den stramning der har været mht. til søndagsåbent, har været en redningsplanke for mange små detailhandlende og til glæde for rigtig mange lokalområder, der på den måde har kunnet holde liv i 10

11 deres måske eneste butik. Jeg bor selv et sted, hvor vi lige har lukket vores eneste butik (og det er så ikke lukkelovens skyld), og ved hvor mange problemer det giver for den del af befolkningen, der ikke er mobil. Men det drejer sig ikke kun om landdistrikternes sidste handelssted. Det drejer sig også om de mange mindre specialbutikker, som i dag har mulighed for at overleve, fordi åbningstiderne her følger de større butikkers åbningstid. Disse butikker vil bl.a. økonomisk få svært ved at klare de øgede lønudgifter til lange åbningstider. Butiknettet vil centraliseres omkring de større byer, hvilket igen medfører lang transport til handelsstederne. Jeg bakker fuldt op om Forbrugerrådets holdning til lukkeloven: Forbrugerrådet arbejder for bevarelse af butiksbetjening så tæt som muligt på hvor folk bor ud fra såvel sociale som klimamæssige hensyn. Såfremt der sker en yderligere liberalisering af lukkeloven skal Forbrugerrådet arbejde for udvikling af tiltag, der kan sikre ovennævnte hensyn. Referat af rådsmødet d. 11. juni august 2009 Til stede: Camilla Hersom (Formand), Laura Larsen (PM), Karen Kristensen (AKD), Klaus Melvin Jensen, Jeppe Juul (DAF), Pia Backer (DFKF), Christian Kryger, Mads Svaneklink (DSF), Torben Steenberg, Anne Mette Meyer Pedersen (DØE), Niels Ole Bjerregaard (DDD), Christian Ege (DØR), Ulla Østergaard, Inger Skamriis Andreasen (FF), Birgit Parkdal, Jan Howardy (FL), Lisbeth Baastrup, Susanne Engstrøm (FTF), Ilse Friis Madsen (GH), Ulla Hedegaard (HLF), Marianne Becker Andersen, Ole Wehlast (LO), Judith Kyst (MAX), Else Jensen (VL), Jørgen Andreasen, Bodil Jensen (ÆM), Ammi Stein Pedersen (FVE), Elinor Ottesen (FNY), Karin Ladegaard (FÅ), suppl. Inge Casper (DDD) og suppl. Jørgen Martinus (GH). Eksterne: Søren Sandfeldt Jacobsen og Tanja Franck. Camilla Hersom bød velkommen til Jørgen Andreasen fra Ældremobiliseringen og Karen Kristensen fra Aktive Kvinder i Danmark. Camilla Hersom oplyste, at FOA Fag og Arbejde har meldt sig ud af Forbrugerrådet. Rådet beklagede udmeldelsen. 1. Velkomst Susanne Engstrøm blev valgt som dirigent. 2. Politiske temaer 1) Digitale rettigheder. Søren Sandfeldt Jacobsen, lektor på Copenhagen Business School, fortalte om digitale rettigheder og hvilke udfordringer forbrugerne står over for. På ganske få år er der sket en kolossal udvikling i brugen af digitalt udstyr og digitale medier. Den teknologiske udvikling giver forbrugeren en lang række fordele i form af nye, smarte varer og tjenester. Internettet er blevet en uundværlig adgang til information og kommunikation, men 11

12 digitaliseringen har også en bagside i form af overvågning af forbrugeradfærd, urimelige aftalevilkår og manglende sikkerhed på computeren. Rådet støttede de 5 basale krav til forbrugernes digitale rettigheder, således at der kan arbejdes videre med at udforme politikpapirer på de enkelte områder. Der blev stillet opklarende spørgsmål om bl.a. ophavsretsreglerne på de mange billeder som offentliggøres på internettet, og hvilken forsyningspligt der er på bredbånd i Danmark. Formanden takkede Søren Sandfeldt Jacobsen for oplægget og konkluderede, at indstillingerne vedr. de 5 basale krav var godkendt, og der vil blive nedsat en rådsarbejdsgruppe i forbindelse med det videre arbejde. 2) Regeringens forbrugerpolitiske handlingsprogram. Tanja Franck, direktør i Forbrugerstyrelsen, redegjorde for visionerne for Forbrugerstyrelsen og arbejdet med den forbrugerpolitiske handlingsplan. Forbrugerstyrelsen arbejder i øjeblikket på en ny forbrugerpolitisk handlingsplan, som skal færdiggøres i løbet af sommeren Forbrugerrådet har gennem Forbrugerforum videregivet foreløbige ønsker og krav til handlingsplanen. Rådet fandt, at det var vigtigt, at Forbrugerstyrelsen laver brugerundersøgelser og evaluerer, således at der i tide kan blive taget hånd om uhensigsmæssigheder. Flere repræsentanter i Forbrugerklagenævnet ønsker elektroniske arkiver, så de kan slå tilbage til tidligere afgørelser. Formanden takkede Tanja Franck for oplægget og konkluderede, at rådets bemærkninger vil indgå i det videre arbejde. Hvis rådet har yderligere forslag, bedes disse fremsendt til sekretariatet. 3) Revision af dankortaftalen. Den gældne dankortaftale, dvs. finansieringsmodellen, omlægges ved udgangen af 2009, og der er derfor brug for at tage stilling til Forbrugerrådets holdning til fordelingen af driftsomkostningerne. Rådet støttede indstillingen om, at Forbrugerrådet indtil videre forholder sig neutralt i forhandlingerne, og de øvrige punkter kan indgå i det videre arbejde, såfremt der åbner sig en mulighed. Der blev udtrykt ærgrelse over, at det ikke er muligt at få gebyrer på køb med kort til at fremgå af betalingsoversigten, således at forbrugeren kan se de reelle omkostninger ved brug af kortet, og om det er butikken eller kortudbyderen, som får gebyret. Det bør være de, som benytter kortet, som også betaler omkostninger. Dette er dog svært at sikre, hvis butikkerne lægger omkostningerne over på varegrupperne, og synligheden dermed forsvinder. Når dankortet benyttes i udlandet vil det være visa delen, som benyttes, og dermed har butikkerne mulighed for at tage et gebyr. Rådet godkendte indstillingerne. 4) Klimapolitik. Klimapolitikken er revideret på baggrund af høringen i rådet. Rådet godkendte klimapolitikken. 12

13 5) Arbejdsprogram. Arbejdsprogrammet er revideret på baggrund af høringen i rådet. Rådet godkendte arbejdsprogrammet. 6) Afrapportering af Forbrugerrådets strategiske mål Forbrugerrådets strategiske mål er revideret på baggrund af høring i rådet. Rådet tog afrapporteringen til efterretning. 3. Administration 1) Personlige medlemmers deltagelse i råd, nævn og udvalg. Forbrugerrådet har i forbindelse med etableringen af medlemsorganisationen og valg af repræsentanter for de Personlige Medlemmer til rådsforsamlingen åbnet op for, at der kan etableres et bredere rekrutteringsgrundlag både til ankenævn og til andre råd, nævn og udvalg. Rådet besluttede, at et pilotprojekt kan iværksættes. 2) Råd, nævn og udvalg. Forbrugerrådets repræsentation i råd,nævn og udvalg kan ses på: taleror/ 3) Nedsættelse af en arbejdsgruppe vedr. revision af Forbrugerrådets vedtægter og forretningsordener. Rådet nedsatte en arbejdsgruppe vedr. revision af Forbrugerrådets vedtægter og forretningsordener. 4) Regelgrundlag for repræsentanter for de personlige medlemmer. På baggrund af beslutningen om Det nye Forbrugerråd, herunder at Tænks abonnenter er blevet tilbudt at blive personlige medlemmer og kunne vælge to repræsentanter til Forbrugerrådets rådsforsamling, har der været behov for at udarbejde et regelgrundlag for repræsentanterne for de personlige medlemmer. Rådet vedtog regelgrundlaget. 4. Forretningsudvalgs og rådsmøder 2009 FU møder: 17. juni, 14. sept. (heldagsmøde) og 10. november (alle kl ) Rådsmøder: 8. oktober kl frokost kl. 12 Rådet tog datoerne til efterretning. 5. Eventuelt Der fremkom enkelte spørgsmål, som blev besvaret på mødet. Referat af rådsmødet d. 10. december februar 2009 Til stede: Camilla Hersom (Formand), Helle Munch Petersen, Kirsten Nielsen (ÆM), Laura Larsen (PM), Johan Damgaard Jensen, Anne Sørensen (AL), Jette Kammer Jensen (AOF), Jens 13

14 Loft Rasmussen (DCF), Christian Kryger, Mads Svaneklink (DSF), Torben Steenberg(DØE), Niels Ole Bjerregaard (DDD), Ingela Karlsson (DØR), Judith Kyst (indtil pausen)(max), Dorte Rebbe Schou (DB), Inge Frölich (FOA), Ulla Østergaard, Inger Skamriis Andreasen (FF), Birgit Parkdal, Jan Howardy, (Leif Smærup) (FL), Lisbeth Baastrup, Susanne Engstrøm (FTF), Ulla Maria Mortensen (HLF), Trine Bramsen (KR), Ane Bodil Søgaard (LPØ), Marianne Becker Andersen (LO), Ammi Stein Pedersen (FVE), Elinor Ottesen (FNY), Karin Ladegaard (FÅ), Lizzie Olsen (LLO), Rut Jørgensen(FHI), suppl. Jørgen Martinus (GH) og suppl. Per Kølster (LPØ). Ekstern: Jørn Jespersen (proceskonsulent, pkt. 3, 1). 1. Velkomst Camilla Hersom bød velkommen til Marianne Becker Andersen fra LO, Inger Skamriis Andreasen fra Familielandbrugssektionens Familieudvalg, Rut Jørgensen fra Forbrugergruppen Himmerland, Laura Larsen fra de Personlige Medlemmer og suppleant Leif Smærup fra Fritidshusejernes Landsforening. Camilla Hersom præsenterede Martin Salamon, som er ansat som økonomisk politisk medarbejder i Forbrugerpolitisk Center. 2. Velkommen til Personlige medlemmer Valget af personlige medlemmer til rådsforsamlingen forløb tilfredsstillende. Stemmeprocenten var på 72,4, ud af de der havde tilmeldt sig afstemningen. Laura Larsen og Anita Barbesgaard blev valgt som medlemmer, og Lina Cicko og Nina Rahbek blev valgt som suppleanter. Beslutning: 3. Politiske temaer 1) Det nye Forbrugerråd På baggrund af spørgeundersøgelse og rådets drøftelse var der udformet konkrete forslag til at forbedre dialog og samarbejde, at give mulighed for at arbejde mere i dybden med de forbrugerpolitiske emner, at arbejde mere proaktivt og fremadrettet og at tematisere arbejdet. Ved afstemning vedtog rådet at iværksætte de fremlagte tiltag i Det nye Forbrugerråd. Projektet gennemføres i en prøveperiode på et år, hvorefter det evalueres. Sideløbende vil der blive arbejdet på ændring af Forbrugerrådets vedtægter. 2) Klimapolitik Der er nedsat en rådsarbejdsgruppe, som fremlagde en orientering om sine foreløbige drøftelser. Formanden konkluderede, at rådsarbejdsgruppen arbejder videre med papiret på baggrund af de fremkomne bemærkninger og fremlægger en ny version til debat og vedtagelse i rådet. Formanden oplyse, at Forbrugerrådet er indtrådt i Peoples climate Action en paraplyorganisation for pt. 30 organisationer, som skal samle, skabe synergi og synlighed for alle de folkelige aktiviteter omkring klimatopmødet COP 15 med Claus Jørgensen (sekretariatet) som medlem. 3) EU direktivforslag om forbrugerrettigheder maksimumsharmonisering af købelov mm. EU Kommissionen har fremsat et maksimumsdirektiv om forbrugerrettigheder, men det er uklart, 14

15 hvilke reelle forbedringer det indebærer. Derimod er der umiddelbart forringelser, og disse kan ikke afbødes med national lovgivning. Forbrugerrådet vil derfor arbejde på, at direktivudkastet forbedres. Rådet vedtog indstillingerne og udtrykte stærk bekymring ift. forslaget. Formanden oplyste, at der om kort tid skal afgives høringssvar, og dette vil afspejle rådets holdning. Rådet vil blive orienteret om den videre udvikling på området. 4) Sundhedspolitik Sundhedspolitikken blev drøftet på temadagen om frit valg på sundhedsområdet, og notatet er revideret på baggrund af konklusionerne. Ved afstemning vedtog rådet notatet med enkelte ændringer. 5) Lovprogram Med henblik på at planlægge det kommende års arbejde tages der stilling til prioritering af punkterne i regeringens fremlagte lovprogram. Rådet vedtog prioriteringen med den tilføjelse, at arbejdet vedr. Lov om stormflod og stormfald bliver prioriteret. Formanden opfordrede medlemsorganisationerne til at kontakte sekretariatet, såfremt der var emner i lovprogrammet, hvor der kunne etableres samarbejde. 6) Kampagneidéer I forbindelse med planlægningen af det forbrugerpolitiske arbejde i 2009 er der allerede identificeret en række emner til kampagner, som har til formål at skabe en konkret ændring i samfundet. Rådet tog orienteringen til efterretning. Rådet opfordres til at kontakte sekretariatet, såfremt de har yderligere ideer til kampagnetemaer eller ønsker at medvirke til et af de eksisterende forslag. 4. Budgetforslag 2009 Rådet vedtog, at punktet blev af tidsmæssige årsager bliver udskudt til rådsmødet i marts Råd, nævn og udvalg Forbrugerrådets repræsentation i råd, nævn og udvalg kan ses på: taleror/ 6. Stiftelse af Tænk Mer A/S Rasmus Kjeldahl orienterede om forretningsudvalgets beslutning om stiftelse af et selskab TænkMer A/S, hvor Forbrugerrådets fremtidige udviklingsaktiviteter kan placeres. Et vigtigt skridt for at sikre Forbrugerrådet økonomisk fremover. Formanden konkluderede, at punktet ville blive sat på dagsordenen på næste rådsmøde igen med henblik på uddybning og spørgsmål. 15

16 Formanden oplyste, at chefredaktør Pernille Tranberg fratræder sin stilling i Forbrugerrådet pr. ultimo december På rådets vegne takkede hun for den store indsats og for den inspiration, som Pernille Tranberg havde tilført ikke kun til bladet Tænk, men også til sekretariatet som helhed. 7. Beretning Forbrugerrådet udsender et elektronisk nyhedsbrev hver dag, og alle kan gratis tilmelde sig på: Formanden konkluderede, at Beretningen var taget til efterretning. 8. Forretningsudvalgs og rådsmøder 2009 FU møder: 26. januar, 5. marts, 29. april, 14. sept. (heldagsmøde) og 10. november (alle kl ) Rådsmøder: 26. marts, 11. juni, 8. oktober og 9. december (alle kl frokost kl. 12) 9. Eventuelt Der var intet under dette punkt. Referat af rådsmøde d. 8. oktober december 2008 Tilstede: Camilla Hersom (formand), Kirsten Nielsen (ÆM), Jeppe Juul (DAF), Christian Kryger, Mads Svaneklink (DSF), Torben Steenberg, Anne Mette Meyer Pedersen (DØE), Lise Lotte Nielsen, Niels Ole Bjerregaard (DDD), Ulla Østergaard (FF), Birgit Parkdal, Jan Howardy (FL), Lisbeth Baastrup, Susanne Engstrøm (FTF), Ilse Friis Madsen (GH), Ulla Maria Mortensen, Ulla Hedegaard (HLF), Karen Leth (K&E), Judith Kyst (MAX), Else Jensen, Karen Østergaard (VL), Ammi Stein Pedersen (FVE), Karin Ladegaard (FÅ), suppl. Nicholas Parking (DAF) og suppl. Jørgen Martinus (GH). Eksterne: Proceskonsulent Jørn Jespersen og oplægsholderne Dorte Sindbjerg Martinsen og Mickael Beck. 1. Velkomst Formanden bød velkommen til Mads Svaneklink fra Danske Studerendes Fællesråd og Birgit Parkdal fra Fritidshusejernes Landsforening. Formanden præsenterede Vagn Jelsøe, som er tiltrådt som afdelingschef i Forbrugerpolitisk Center. 2. Politiske temaer 1) Frit valg på sundhedsområdet Mickael Beck fra Syddansk Universitet og Dorte Sindbjerg Martinsen fra Københavns Universitet holdt oplæg om hhv. dansk model for frit valg i et forbrugerperspektiv og om europæisk frit valg fremtidens europæiske sundhedsvæsen. Rådet havde flere opklarende spørgsmål til behandlingsforløb, regler og information, når det drejede sig om at benytte det frie valg på tværs af landegrænser. Formanden takkede de to oplægsholdere for deres indlæg. 16

17 Temadebat om frit valg på sundhedsområdet. Sine Jensen redegjorde for notatet om frit valg på sundhedsområdet, hvor rådet skulle tage stilling til prioriteringen af Forbrugerrådets indsats, herunder placeringen af de enkelte punkter fordelt på 3 kategorier: Grøn som er Forbrugerrådets kerneområde, gult som er et gråzoneområde og rødt som Forbrugerrådet ikke bør beskæftige sig med. Rådet roste papirets udformning. Der var enighed om, at alle punkterne nævnt under det røde område (pkt. 1 5) ligger uden for Forbrugerrådets virke, og at punkterne under det grønne område (pkt. 6 11) helt klart er nogle, Forbrugerrådet bør beskæftige sig med. Det blev påpeget, at det er vigtigt, at patienterne har adgang til uvildig sammenlignelig information om behandlingsstederne, så det bliver nemmere og mere trygt at træffe et valg. Det ville derfor være en fordel med en fælles portal for både information og klager. I forhold til punkterne under det gule område blev følgende besluttet: 12) Private sundhedsforsikringer Formanden konkluderede, at det umiddelbart ligger uden for Forbrugerrådets virke, men at Forbrugerrådet godt kan påpege politisk, at det kan medføre en social skævvridning, som ikke er i de pågældende forbrugeres interesse. 13) Øget frit valg og flere patientrettigheder Formanden konkluderede, at spørgsmålet om eksistensen af et frit valg ikke er Forbrugerrådets område. Der er andre interesseorganisationer på de specifikke områder, og de må bringe emnet op. Til gengæld kan der være emner i relation til patientrettigheder, som det kan være relevant, at Forbrugerrådet tager op det gælder fx rimelige muligheder for genoptræning, uanset hvor man bor i landet. 14) Tilgængelighed til praktiserende læger Formanden konkluderede, at Forbrugerrådet bør beskæftige sig med dette område, idet der er en skævvridning mellem land og byområderne. 15) Klagecentre i medlemslandene Formanden konkluderede, at Forbrugerrådet bør beskæftige sig med dette område. Til punktet bør tilføjes adgang til tolke i udlandet. 16) Forhåndsgodkendelse/visitation Formanden konkluderede, at Forbrugerrådet ikke går ind i, om forhåndsgodkendelserne skal være der eller ej, men at der skal være informationer tilgængelige om, hvem der godkender. 17) Definition af hospitalsbehandling Formanden konkluderede, at det er en sundhedspolitisk lægefaglig prioriteringsdiskussion, som Forbrugerrådet ikke skal gå ind i. 18) Forskellige priser på sundhedsbehandlinger inden for EU Formanden konkluderede, at Forbrugerrådet skal beskæftige sig med dette område, idet der skal arbejdes for gennemsigtighed i informationerne. 17

18 Der vil på baggrund af beslutningerne blive udarbejdet et opdateret papir, som efter behandling i forretningsudvalget vil blive forelagt rådet. 2) Det nye Forbrugerråd. Som led i processen Det nye Forbrugerråd har Forbrugerrådets sekretariat gennemført en medlemsundersøgelse blandt rådets medlemmer for at afdække forventninger og ønsker til arbejdet i Forbrugerrådet. Thomas Roland fremlagde resultaterne af spørgeundersøgelsen, som viste, at der generelt var høj tilfredshed med Forbrugerrådets arbejde, og at organisationerne var glade for og stolte over at være en del af Forbrugerrådet. Et flertal ser dog et potentiale for forbedring af organiseringen af arbejdet dvs. arbejds og mødeformer. Formanden takkede rådet for den store deltagelse i spørgeundersøgelsen og opfordrede til diskussion af konklusionerne. Jørn Jespersen konkluderede, at formanden udarbejder udkast til beslutningsoplæg vedr. Det nye Forbrugerråd sammen med den af rådet nedsatte følgegruppe. Udkastet drøftes på rådsmødet d. 10. december Råd, nævn og udvalg Forbrugerrådets repræsentation i råd, nævn og udvalg kan ses på 4. a) Ansøgning om optagelse fra Forbrugergruppen Himmerland. Rådet besluttede, at Forbrugergruppen Himmerland optages som medlem af Forbrugerrådet. Det blev desuden besluttet, at reglerne for optagelse skal revideres inden evt. kommende ansøgninger fra Forbrugergrupperne kan behandles. b) Familie og Samfund melder sig ud af Forbrugerrådet. Familie og Samfund har meldt sig ud af Forbrugerrådet, idet foreningen er blevet nedlagt. Rådet tog orienteringen til efterretning. 5. Personlige medlemmer orientering om valg. De personlige medlemmer skal vælge to repræsentanter til Forbrugerrådets rådsforsamling. Der er iværksat en række initiativer både på hjemmesiden og i Tænk, der skal sætte fokus på valget. Der er pt. opstillet 18. Valget holdes d november Rådet tog orienteringen til efterretning. 6. Forretningsudvalgs og rådsmøder 2009 FU møder: 26. januar, 5. marts, 29. april, 14. sept. (heldagsmøde) og 10. november (alle kl ). Rådet fastsatte foreløbigt rådsmøderne for 2009: 26. marts, 11. juni, 8. oktober og 9. december (alle kl frokost kl. 12). 18

19 7. Eventuelt Rådets bemærkninger blev taget til efterretning. Referat af rådsmødet d. 11. juni august 2008 Til stede: Camilla Hersom (Formand), Helle Munch Petersen, Kirsten Nielsen (ÆM), Jeppe Juul (DAF), Christian Kryger, Pernille Miller (DSF), Torben Steenberg, Anne Mette Meyer Pedersen (DØE), Per Jensen (DB), Laura Larsen (F&S), Rut Jørgensen (FF), Klavs Klercke Rasmussen, Jan Howardy (FL), Lisbeth Baastrup (FTF), Ilse Friis Madsen (GH), Ulla Hedegaard ((HLF), Kern Lærkholm Petersen (JA), Trine Bramsen (KR), Ane Bodil Søgaard (LPØ), Christine Asmussen (LO), Lizzie Olsen (LLO), Else Jensen, Karen Østergaard (VL), Bodil Jensen (ÆMO), Ammi Stein Pedersen (FVE), Elinor Ottesen (FNY), Karin Ladegaard (FÅ), suppl. Jette Kragh (DØR) og suppl. Jørgen Martinus (GH). Camilla Hersom bød velkommen til Trine Bramsen fra Kvinderådet og suppleant Jette Kragh fra Det Økologiske Råd. 1. Velkomst Valg af dirigent (B) Jeppe Juul blev valgt som dirigent. 2. Politisk tema Politisk tema I: Pensionsområdet (D/B). Pensionen i Danmark hviler på tre søjler: offentlige pensioner, arbejdsmarkedsrelaterede pensionsordninger samt ATP og private supplerende pensionsopsparinger. Forbrugerrådet har tidligere truffet beslutning om holdningerne til pensionsområdet, men nu er der brug for at tage stilling til kravet om øget kontrol, synlighed og individualisering af det kollektive bonuspotentiale. 19

20 Der var i rådet enighed om, at der skal ske større kontrol med de kollektive bonusudjævningshensættelser så garanteret rente produkters troværdighed fastholdes, Finanstilsynet skal forestå den uvildige kontrol og det kollektive bonuspotentiale kræves ikke opgjort individuelt for hver pensionskunde. Formanden konkluderede, at indstillingerne var godkendt. Politisk tema II: Købeloven (D/B). Købeloven blev ændret i 2002, men det har siden vist sig, at de erhvervsdrivende ikke altid efterlever loven på den måde, den er tiltænkt. Der er derfor brug for at iværksætte en række tiltag for at forbrugerne får den beskyttelse, de har krav på. Et væsentligt punkt at få taget fat på, er undersøgelsesgebyrer i forbindelse med køberetlig reklamation. Der har i medierne været flere eksempler på, at virksomheder ikke følger afgørelserne fra klagenævnene. Der var enighed om, at det er afgørende vigtigt at sikre, at klagenævnenes kendelser får bindende retslig virkning. Desuden bør reglerne for de enkle klage og ankenævn standardiseres. Forbrugerrådet udbyder købelovskurser. Der var enighed om, at det var et godt tiltag, idet mere information om lovens regler kunne forbedre dialogen mellem forbrugerne, de ansatte og arbejdsgiverne i butikkerne. LO (HK) tilbyder kurset til sine medlemmer fra efteråret Formanden konkluderede, at indstillingerne var godkendt. Forbrugerkredit (D/B). Der har i den senere tid været en øgning af forbrugernes benyttelse af hurtige kontantlån og de såkaldte sms lån. Disse låntyper kan være forbundet med betydelige årlige låneomkostninger, som kan give forbrugerne problemer efterfølgende, når lånet skal tilbagebetales. Der stilles derfor forslag om, at der indføres en grænse for årlige omkostninger i procent ved lån, modernisering af 20

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården,

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården, År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Matthæusgården, på Oehlenschlægersgades Skole og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Vend medlemstilbagegangen. Christian Wennevold Medlems- og Servicechef

Vend medlemstilbagegangen. Christian Wennevold Medlems- og Servicechef Præsentationstitel/Emne 22-Oct-14 Vend medlemstilbagegangen Christian Wennevold Medlems- og Servicechef Christian Wennevold Medlems og Servicechef I Forbrugerrådet Tænk siden 2009 Ansvarlig for Salg, Markedsføring,

Læs mere

Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00

Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00 Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00 25. mats 2014 Sted: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø 2. Præsentation af Mæglings- og klageinstitutionens

Læs mere

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets nedlæggelse 1.3. Ankenævnets

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012

Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012 Notat Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012 1. Bedre forbrugerbeskyttelse af børn og unge Vi er positive overfor forslaget om at afdække behovet for bedre beskyttelse

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Generalforsamling 2007 Den 9. september 2007 Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Bestyrelsen har i enighed besluttet, at generalformsaling for foreningen Midtjyllands

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 1616/14 REFERAT fra møde i Den Fælles Kapitalforvaltning den 8. januar 2014 i Århus Bispegård kl. 10.00 15.00 Tilstede var: Fra bestyrelsen: Kirsten Vej Petersen,

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 1 Generalforsamlingen åbnes af formanden Vera Marcher og fællessang Det er i dag et vejr. 2 Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra Årsmødet 1-3 marts 2002 på Blaagaard Seminarium

Referat fra Årsmødet 1-3 marts 2002 på Blaagaard Seminarium Referat fra Årsmødet 1-3 marts 2002 på Blaagaard Seminarium Referat Fredag Referenter: Ulrich og Mette. Dirigenter Forslag til dirigenter: Henrik Hallinger og Martin Visby. Begge er valgt. Forretningsorden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 25493/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Klik for at redigere i master

Klik for at redigere i master Klik for at redigere i master STRATEGI & HANDLINGSPLAN Vedtaget af bestyrelsen, januar 2014 Vision Privathospitaler skal integreres fuldt i det danske sundhedsvæsen Fra residualspiller til strategisk samarbejdspartner

Læs mere

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE MARKT/2526/02 DA Orig. EN GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium. Telephone: +32-2-299.11.11 Office:

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 4. DECEMBER 2008 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.: 1200-10219-00061-08 Telefon: 46 35 14 48 Beslutningsreferat af møde nr. 4-2008 i Kredsrådet for Midt-

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Kirsa Ahlebæk Henrik Pedersen Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Christian Jeppesen

Læs mere

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld X Dorthe Friis

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Rådet for Specialpsykologuddannelsen Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 6. marts 2013 Birte Mikkelsen Birte.mikkelsen@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat af 5. møde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen

Læs mere

Offentligt referat. 03. maj 2013/ HO J.nr. 1.10 / 20-486. Referat fra nævnsmøde den 23. april 2013. Dagsorden:

Offentligt referat. 03. maj 2013/ HO J.nr. 1.10 / 20-486. Referat fra nævnsmøde den 23. april 2013. Dagsorden: Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Notat fra møde i Ældrerådet 21. november 2013 Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Mødet fandt sted i rådets mødelokale Henrik Pontoppidans Vej 4 DAGSORDEN 1.Valg af ordstyrer og godkendelse af

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011

Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011 Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: i selskabslokalerne i Marielyst Nordahl Griegs Vej

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015 Kl. 16.00 19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Deltagere: Auditoriet, Milnersvej 48, 3400 Hillerød Per Gotfredsen

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Til stede: David Nielsen-Ourø, Svend Lyster, Orla Neumann,

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Rådsbeslutninger 2011

Rådsbeslutninger 2011 Rådsbeslutninger 2011 Forbrugerrådets øverste myndighed er rådsforsamlingen, der vedtager de overordnede politiske retningslinjer. I 2011 vedtog rådsforsamlingen politik på følgende områder: Rådsmødet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne.

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne. Nyhedsbrev IP & Technology Nye regler om prismarkedsføring Forbrugerombudsmanden har udstedt nye retningslinjer for prismarkedsføring for at sikre forbrugerne yderligere mod vildledende prisangivelser

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 76404/11 MJOH Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti),

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Karen Bladt

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 67565/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B.

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B. Referat Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hanne Olesen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011 - referat

Ordinær generalforsamling 2011 - referat Klintebjerg Antenneforening Skærbæk, den 22. marts 2011 Ordinær generalforsamling 2011 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19:00 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Tirsdag den 17. februar 2015 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Margrethe

Læs mere

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Anette Boldt Birte Elzer Britta Holscher Carin Brandt Elspeth Barrie Larsen Grethe Diedrichsen Henrik Persson Ib Ballisager Jens Johan Dahlkild Lene Asbjørn

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. DM Seniorklub København/Sjælland November 2011-11-08 Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. Der var 35 medlemmer til stede. Til stede fra

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Holdningspapir vedr.

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert

Læs mere

Villy Krohne Kasserer Alice Pedersen Bjarne Larsen Ann Larsen Dato: Referat udsendt den 03.12.2013. Lisbeth Solgaard N. - J.

Villy Krohne Kasserer Alice Pedersen Bjarne Larsen Ann Larsen Dato: Referat udsendt den 03.12.2013. Lisbeth Solgaard N. - J. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 11, Mandag d. 02.12.2013 kl. 9.00. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 02.12.2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

Referat fra 6. møde i bestyrelsen den 25. februar 2009

Referat fra 6. møde i bestyrelsen den 25. februar 2009 Bestyrelsen side 1 af 5 Referatfra6.mødeibestyrelsenden25.februar2009 Tilstede: AstridDahl,EUCSjælland PeterJacobsen,EUCSjælland BeritBirkelund,HandelsskolenSjællandSyd SteenSørensen,HandelsskolenSjællandSyd

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Lotte Meilstrup, FOA Jette Hovedskov,

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Mandag den 7. april 2014 Regnbueskolen i Hammel. Uffe Rostrup, Henrik Wisbech, Ulrik Andersen og Kirsten Herskind. Der blev udleveret 64 stemmesedler, hvoraf

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del Spm. Ø stillet den 8. april 2014

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere