Referater af rådsmøder i Forbrugerrådet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referater af rådsmøder i Forbrugerrådet"

Transkript

1 Referater af rådsmøder i Forbrugerrådet (fra 2004 og til juni 2010) Referat af rådsmødet d. 10. juni juni 2010 Til stede: Camilla Hersom (Formand), Laura Larsen, Anita Barbesgaard (PM), Johan Damgaard Jensen, Anne Sørensen (AL), Jette Kammer Jensen (AOF), Jeppe Juul (DAF), Anders Hamming, suppl. Eva Jensen (DM), Louise Lipczak Hansen, Mads Svaneklink (DSF), Torben Steenberg, Bo L. Jensen (DØE), Pia Rinas, Niels Ole Bjerregaard (DDD), Jette Kragh (DØR), Judith Kyst (MAX), Ulla Østergaard, Inger Skamriis Andreasen (FF), Jan Howardy (FL), Lisbeth Baastrup, Susanne Engstrøm (FTF), Ilse Friis Madsen, suppl. Jørgen Martinus (GH), Ulla Maria Mortensen (HLF), Karen Leth (K&E), Ane Bodil Søgaard (LPØ), Marianne Becker Andersen (LO), Lone Scocozza, Elisabeth Berg, Anette Ulstrup (PD), Else Jensen, Karen Østergaard (VL), Ammi Stein Pedersen (FVE), Elinor Ottesen (FNY) og Karin Ladegaard (FÅ). 1. Velkomst Camilla Hersom bød velkommen til repræsentanterne for de to nye medlemsorganisationer: Elisabeth Berg og afgående formand Anette Ulstrup samt ny formand Lone Scocozza fra Patientforeningen Danmark Anders Hamming og suppleant Eva Jensen fra DM Dansk Magisterforening Valg af dirigent Susanne Engstrøm blev valgt som dirigent. 2. Politiske temaer 1) Forbrugerpolitisk tema: Reklame. Asger Liebst holdt oplæg om udviklingen i reklamer generelt og om fremtidsscenarier for reklamer i de sociale medier. Reklamer og markedsføring er et felt i rivende udvikling, og Forbrugerrådet stilles over for en række nye udfordringer fx når brug af sociale medier på internettet smelter sammen med reklame, og der således er mulighed for at indsamle oplysninger om brugernes profiler og forbrugsmønstre. Også børnene er mere udsatte i markedsføring i takt med at stadig flere har adgang til reklamefinansierede tv kanaler. Seksualiseringen i reklamer er ikke noget nyt fænomen, men grænserne for, hvad der anses for acceptabelt, ændrer sig. Rådet fremførte, at oplægget tydeligt viser, at ikke alle privatpersoner specielt den unge generation opfatter deres oplysninger som private, når de lægger billeder og andre personlige oplysninger ud på fx internettet eller viser sig frem i tv i reality shows. Viral markedsføring er ikke i sig selv problematisk, hvis den overholder lovgivningen. Alle kan bruge sin kreativitet og lave reklame, hvis de vil. Det er svært til umuligt at regulere ved hjælp af gl. metoder over for det nye univers. Forbrugerne er meget sårbare. Forbrugerrådet bør være i dialog både med den enkelte og med branchen. 1

2 Man kunne overveje en reklameetik et CSR codex, som også bør indgå som en del af mediebranchens uddannelser. Der skal være gatekeepers, dvs. nogle som siger, at dette er over grænsen, og derfor må det ikke komme videre. Det bør overvejes, om der kan strammes op fx i persondataloven. Et andet aspekt, der bør ses på, er, at myndighederne reagerer for langsomt og der bør ske en hårdere håndhævelse. Der er to måder enten at skabe alliancer med branchen eller gå til modangreb. Det kan være aftaler mellem aktører og interessenter også globale. Forbrugerorganisationerne skal stå sammen og desuden blive bedre til whistleblowing. Tingene skal formidles, så forbrugerne lære at have fornemmelse for, hvornår der er noget galt. Formanden takkede Asger Liebst for et godt oplæg, som tydeligt viser, at der skal ses på, om lovgivningen på området i dag er tilstrækkelig. 2) Forbrugerrådets nye strategiske mål. Forbrugerrådet har fået foretaget to kendskabsanalyser en blandt medlemmerne af Forbrugerrådet og en blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen. Der blev redegjort for resultaterne, som skal indgå i overvejelserne i forbindelse med udarbejdelse nye strategiske mål for Forbrugerrådet, samt en tidsplan for processen. Efter debatten konkluderede formanden, at analyserne skal indgå i det videre arbejde med strategien. 3. Administration Forslag til revision af Forbrugerrådets vedtægter. I forbindelse med vedtægtsændringen i 2008, som udvidede det personlige medlemskab af Forbrugerrådet, besluttede rådsforsamlingen, at der var behov for en mere generel modernisering af Forbrugerrådets vedtægter i sprog og indhold. Der blev derfor i 2009 nedsat et vedtægtsudvalg, som skulle komme med forslag til en mere klar foreningsmodel, som desuden skulle tydeliggøre ansvar og kompetencer for de forskellige dele af foreningen. Med udgangspunkt i vedtægtsudvalgets forslag har forretningsudvalget fremlagt udkast til nye vedtægter for Forbrugerrådet. Der var en gennemgang af de enkelte paragraffer i forslaget til nye vedtægter for Forbrugerrådet samt de indkomne ændringsforslag. Rådet vedtog ved afstemning forslaget til nye vedtægter for Forbrugerrådet med stemmerne 22 for, 1 imod og 1 stemte blank. Dette betyder, at forslaget sendes i høring hos medlemsorganisationerne og de lokale forbrugergrupper, hvorefter det vil blive forelagt rådet til endelig vedtagelse på rådsmødet d. 28. oktober. 4. Forretningsudvalgs og rådsmøder FU møder 2010: 8. sept. (heldagsmøde) og 6. dec. alle kl Rådsmøde 2010: 28. oktober kl til 16 (O) FU møder 2011: 26. januar, 14. marts, 12. maj, 15. september (heldagsmøde) og 8. december alle kl

3 Fastsættelse af rådsmødedatoer 2011 Rådet fastlagde datoerne for rådsmøderne i 2011 til den 14. april (med efterfølgende rådsmiddag), 15. juni og 26. oktober alle kl Eventuelt Rasmus Kjeldahl oplyste, at den danske markedsføringslovgivning er blevet tilsidesat af en netop afsagt EU dom, som gør bl.a. rabatkuponer lovlige i Danmark. Jette Kammer Jensen takkede Forbrugerrådet for at have taget sagen om mærkater på postkasser for ældre borgere op og løst den. Referat af rådsmødet d. 24. marts marts 2010 Til stede: Camilla Hersom (Formand), Kirsten Nielsen (ÆM), Laura Larsen, Anita Barbesgaard, Jeppe Juul (DAF), Jens Loft Rasmussen (DCF), Pia Backer (DFKF), Louise Lipczak Hansen, Mads Svaneklink (DSF), Torben Steenberg, Bo L. Jensen (DØE), Pia Rinas, Niels Ole Bjerregaard (DDD), Jette Kragh (DØR), Dorte Rebbe Schou, Per Jensen (DB), Judith Kyst (MAX), Ulla Østergaard, Inger Skamriis Andreasen (FF), Birgit Parkdal, Jan Howardy (FL), Lisbeth Baastrup, Susanne Engstrøm (FTF), Ilse Friis Madsen, Ulla Hedegaard (HLF), Lizzie Olsen (LLO), Ammi Stein Pedersen (FVE), Karin Ladegaard (FÅ), Rut Jørgensen (FHI), Bent Olufsen (FRA), suppl. Nina Rahbek (PM), suppl. Ina Johansen (AL) og suppl. Jørgen Martinus (GH). 1. Velkomst Camilla Hersom bød velkommen til Pia Rinas fra Den Danske Dyrlægeforening Sektion for fødevarer og miljø, Jette Kragh fra Det Økologiske Råd, Louise Lipczak Hansen fra Danske Studerendes Fællesråd og Bo L. Jensen fra Danske Ølentusiaster. Camilla Hersom præsenterede Maria Stove Romdal, som er ansat som ny pressemedarbejder. Valg af dirigent Susanne Engstrøm blev valgt som dirigent. 2. Administration 1) Årsberetning Forbrugerrådets årsberetning 2009 blev præsenteret. Den giver på en spændende og levende måde et overblik over året som gik. I lighed med sidste år kan beretningen ses på Forbrugerrådets hjemmeside (www.forbrugerraadet.dk/tema/aarsberetningen 2009/ ), hvilket gør den nemt tilgængelig. Rådet tog årsberetning 2009 til efterretning. 2) Afrapportering vedr. Tænk Mer A/S. Rådet tog afrapporteringen til efterretning. 3

4 3) Årsregnskab Bent Olufsen redegjorde for årsregnskab Rådet godkendte regnskab ) Budget Bent Olufsen redegjorde for budget Rådet godkendte budget ) Råd, nævn og udvalg. Forbrugerrådets repræsentation i råd, nævn og udvalg kan ses på: Rådet besluttede, at der nedsættes en rådsarbejdsgruppe, der skal bidrage til formuleringen af en politik vedr. kønsdiskriminerende reklamer. 6) Valg Formand Camilla Hersom blev enstemmigt valg som formand for 2 år. Valg af 3 forretningsudvalgsmedlemmer for 2 år Følgende kandidater stillede op: Jeppe Juul, Jens Loft Rasmussen, Per Jensen, Rut Jørgensen og Lars Clark. Kandidaterne motiverede deres opstilling til forretningsudvalget. Resultatet af afstemningen blev, at Jens Loft Rasmussen, Jeppe Juul og Per Jensen blev valg som forretningsudvalgsmedlemmer for 2 år. Valg af 3 suppleanter til forretningsudvalget for 1 år Følgende kandidater stillede op: Rut Jørgensen, Lars Clark, Niels Ole Bjerregaard og Judith Kyst. Resultatet af afstemningen blev, at Judith Kyst er valgt som 1. suppleant, Niels Ole Bjerregaard som 2. suppleant og Lars Clark som 3. suppleant. 7) Ansøgning fra Patientforeningen Danmark om medlemskab af Forbrugerrådet. Rådet vedtog ved afstemning, at Patientforeningen Danmark optages som medlem af Forbrugerrådet. 4

5 8) Ansøgning fra Dansk Magisterforening om medlemskab af Forbrugerrådet. Rådet vedtog ved afstemning, at Dansk Magisterforening optages som medlem af Forbrugerrådet. 9) Evaluering af medlemsinddragelse i høringer. Forbrugerrådet har i et år udsendt modtagne høringer og Forbrugerrådets høringssvar til tilmeldte rådsmedlemmer via . Der har været en spørgeundersøgelse, hvor det fremgår, at der stor tilfredshed med ordningen. For at styrke ordningen foreslås det, at medlemsorganisationerne kan tilmelde relevante fagpersoner fra deres organisation til ordningen, og at formatet i høringsmailen gøres mere overskuelig. Rådet vedtog indstillingen. 10) Forslag til revision af Forbrugerrådets vedtægter. Camilla Hersom oplyste, at forretningsudvalget på baggrund af vedtægtsudvalgets afrapportering fremlægger udkast til nye vedtægter for Forbrugerrådet. Hun opfordrede rådets medlemmer til at orientere sig i udkastet og fremsende evt. forslag til ændringer til sekretariatet. Rådet tog orienteringen til efterretning. 3. Politiske temaer 1) Afrapportering af Forbrugerrådets strategiske mål Af afrapporteringen fremgår det, om de strategiske mål er stort set opfyldt, og i det lys bør der igangsættes et arbejde med at etablere en ny flerårig strategiplan. Rådet besluttede, at der nedsættes en rådsarbejdsgruppe vedr. GMO. Der fremkom et forslag om, at der indføres mere økonomi i undervisningen i grundskolen. Rasmus Kjeldahl oplyste, at Forbrugerforum især takket være en indsats fra Ulla Maria Mortensen og Jette Kammer Jensen har udarbejdet inspiration til undervisningsforløb, men at mere interesse fra bl.a. Danmarks Lærerforening ville kunne fremme det. Rådet tog afrapporteringen til efterretning og vedtog, at der kan igangsættes en strategiproces. 2) Forslag om rådsarbejdsgruppe for forsikringspolitik. Forbrugerrådets politikker på forsikringsområdet bør revideres. Der foreslås derfor nedsat en rådsarbejdsgruppe, som kan bidrage til formuleringen af nye politikker. Rådet nedsatte en rådsarbejdsgruppe for forsikringspolitik. 3) Forbrugerpolitisk arbejdsprogram Det forbrugerpolitiske arbejdsprogram for 2010 blev fremlagt. Rådet godkendte arbejdsprogrammet. 4) Klimamærkning af produkter. Klimamærkning drøftes både i Danmark og i udlandet. Forbrugerrådet følger med i de udenlandske erfaringer med mærkningsordninger og vil på den baggrund anbefale, at Forbrugerrådet tilslutter sig BEUC og ANEC s holdning til klimamærkning, nemlig at være imod ét generelt klimamærke på produkter eller fødevarer, bl.a. fordi det betyder, at andre miljøaspekter som f.eks. kemikalier, forurening, vandforbrug mv. ignoreres. Rådet godkendte indstillingen. 5

6 5) Ejerskifteforsikringer. Forbrugerrådet er repræsenteret i en arbejdsgruppe, der skal se på behovet for at revidere lovgrundlaget omkring huseftersyn og ejerskifteforsikring, således at ordningen gøres lettere at forstå, og så det rammer huskøbernes faktiske dækningsbehov. Formanden konkluderede på vegne af rådet, at rådets bemærkninger indgår i de videre forhandlinger. 6) Revision af patientklagesystemet. Ministeren for sundhed og forebyggelse har sendt et revideret papir om patientklagesystemet i høring. Forbrugerrådet anbefaler en udvidelse af klagemulighederne og forenkling af klageadgangen, men beklager at revisionen af systemet ikke omfatter patienterstatningssystemet, og systemet dermed fortsat virker noget uoverskueligt. Forbrugerne skal i fremtiden vælge om de vil klage over en enkelt sundhedsperson i Disciplinærnævnet eller hele forløbet til Patientombudet. Forbrugerrådet har påpeget, at der mangler en ankemulighed i Patientombudet og frist for evaluering af hele ordningen. Tandklagesystemet er ikke inkluderet, og det område vil derfor fortsat være uoverskueligt for den enkelte forbruger. Der var en drøftelse om ordene Disciplinærnævnet og Patientombudet var logiske for den enkelte forbruger, så de straks ved hvilke typer klager, der skulle behandles hos hhv. den eller den anden instans. Sine Jensen oplyste, at alle klager kan fremsendes til Patientombudet, som så vil videreformidle. Rådet tog regeringens udspil til efterretning og tilsluttede sig Forbrugerrådets holdninger til revisionen. 4. Forretningsudvalgs og rådsmøder 2010 FU møder: 6. maj, 8. sept. (heldagsmøde) og 6. dec. alle kl Rådsmøder: 10. juni kl til 16 og 28. oktober kl til 16 (O) Rådet tog datoerne til efterretning. 5. Eventuelt Der fremkom et forslag, som går videre til drøftelse i forretningsudvalget. Indlæg til hjemmesiden fra rådsmødet, af repræsentant for de personlige medlemmer af Forbrugerrådet, På Forbrugerrådets rådsmøde den 24. marts var et af emnerne på dagsordenen klimamærkning af produkter. Forbrugerrådets holdning til emnet er, at vi er imod et generelt klimamærke på produkter eller fødevarer, en holdning der måske umiddelbart kan undre den enkelte forbruger. Idet jeg som personlig repræsentant for forbrugerrådets medlemmer deler denne holdning vil jeg uddybe, hvorfor jeg mener, at et sådan mærke ikke er løsningen. Jeg mener, at vi som forbruger i forvejen har mange mærkninger at tage stilling til i hverdagen, Blomsten, Svanen, Økomærket mm. Mange af disse mærker er kendt af den enkelte forbruger, men kan vi gennemskue, hvad hvert enkelt af dem dækker over? Jeg tror ikke, at endnu et mærke er løsningen, og jeg tvivler på, at det vil blive lettere for mig som forbruger at vælge mere klimavenlige produkter, et valg jeg tror flere af vi forbruger ellers gerne 6

7 tager, men jeg tror på, at klimaaspektet bør inddrages i de nuværende mærker, eller rettere udbygges. Tag for eksempel Svanemærket, der allerede i dag sætter klimakrav i forhold til eksempelvis produktets livscyklus, dette aspekt kunne måske udbygges yderligere, og klima og miljøkravene for Svanemærkede produkter skærpes. Jeg vil desuden gerne gøre de personlige medlemmer af Forbrugerrådet opmærksomme på, hvor meget vi som menige forbrugere har af indflydelse i diverse forbrugerpolitiske organer. Suppleant for de personlige medlemmer Nina Rahbek blev på mødet valgt ind i Ankenævnet for Forsikring og vil i fremtiden være med til at træffe afgørelser i klager over forsikringsafgørelser. Og undertegnede blev valgt til Det Rådgivende Fødevareudvalg og skal blandt andet være med til at rådgive fødevareministeren om national lovgivning ved nye EU tiltag, samt følge kontrolindsatsen fra Fødevarekontrollen. Så vejen fra menig forbruger til beslutningstagerne er ikke lang, og vi hører meget gerne fra interesserede om Jeres holdninger til forbrugerrelevante emner, spørgsmål mm, brug vores mail: Referat af rådsmødet d. 8. oktober november 2009 Læs indlæg til referatet af repræsentant for de personlige medlemmer, Laura Larsen. Til stede: Susanne Engstrøm (Næstformand), Laura Larsen, Anita Barbesgaard (PM), Johan Damgaard Jensen (AL), Klaus Melvin Jensen, Jeppe Juul (DAF), Pia Backer (DFKF), Christian Kryger, Mads Svaneklink (DSF), Anne Mette Meyer Pedersen (DØE), Lise Lotte Nielsen (DDD), Christian Ege (DØR), Per Jensen (DB), Jeanette Dehliz (MAX), Ulla Østergaard, Inger Skamriis Andreasen (FF), Birgit Parkdal, Jan Howardy (FL), Ilse Friis Madsen (GH), Ulla Maria Mortensen, Ulla Hedegaard (HLF), Ane Bodil Søgaard (LPØ), Lizzie Olsen (LLO), Else Jensen, Karen Østergaard (VL), Ammi Stein Pedersen (FVE), Elinor Ottesen (FNY), Karin Ladegaard (FÅ) og suppl. Jørgen Martinus (GH). Eksterne: Forbrugerombudsmanden Henrik Øe (pkt. 3. 1b) og Konkurrencestyrelsens direktør Agnete Gersing (pkt. 3. 1c). 1. Velkomst Næstformand Susanne Engstrøm oplyste, at Camilla Hersom pga. sygdom havde meldt afbud til mødet, og at hun derfor ville lede mødet. Næstformanden bød velkommen til Pia Backer fra Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund. Der var en præsentation af Christian Wennevold som er ansat som medlemschef og Annette Mathiasen som er ansat som projektleder på gældsrådgivningsprojektet. Jeppe Juul blev valgt som dirigent. 2. Råd, nævn og udvalg Forbrugerrådets repæsentation i råd, nævn og udvalg kan ses på: 7

8 taleror/ 3. Politiske temaer 1) Temadrøftelse: Priser og konkurrence. a) Forbrugerrådets initiativer. Oplæg v/rasmus Kjeldahl. Forbrugerrådet arbejder i mange forskellige sammenhænge med konkurrenceproblematikker og prisdannelse. Det er derfor væsentligt at forholde sig til, at konkurrenceredegørelser fra de senere år viser, at danske priser på for eksempel fødevarer ligger en del over de europæiske gennemsnitspriser. Forbrugerrådet har desuden haft stærkt fokus på telebranchen, hvor der bl.a. har været iværksat initiativer vedr. bindingsperioder og roamingpriser. Hvad kan og bør Forbrugerrådet og myndighederne gøre for at give forbrugerne de bedst mulige vilkår. Disse og andre spørgsmål afdækkes i de to oplæg. b) Prismarkedsføring hvad er baggrunden for initiativet og hvad har vi gjort. Oplæg v/forbrugerombudsmanden Henrik Øe. Henrik Øe fortalte om sit virke som Forbrugerombudsmand, der indebærer at fører tilsyn med regler om markedsføring, herunder markedsføringsloven, lovene om betalingsmidler og tobaksreklamer, lov om juridisk rådgivning samt generel forbrugerbeskyttelse. Der er oprettet en særlig enhed for IT og telesager, da der er mange sager på dette område. I forhold til prismarkedsføring, så er der udarbejdet en 5 punkts strategiplan, som tager udgangspunkt i nogle af de centrale aspekter. En tidligere vejledning fra 2002 er under revision, og det kræver en løbende dialog med både Forbrugerrådet og erhvervsorganisationerne. De nuværende regler er for upræcise i forhold til markedsføring med før og nu priser, slagtilbud/køtilbud og brugen af ordet gratis. De nye regler skal sikre efterlevelse af reglerne og derved undgå vildledning af forbrugerne. c) Priser som konkurrenceparameter fødevarepriser og konkurrencestyrelsens arbejde. Oplæg v/konkurrencestyrelsens direktør Agnete Gersing. Agnete Gersing fortalte om Konkurrencestyrelsens arbejde: Effektiv håndhævelse, færre konkurrencebegrænsende love og regler, bedre konkurrence om offentlige opgaver og sund konkurrencekultur. Hun belyste, hvordan konkurrencekulturen er i Danmark målt i forhold til andre lande. Der er højere priser på især tjenesteydelser, og fødevarepriserne følger heller ikke med, når der fx sker prisfald i det øvrige Europa. Der er behov for at styrke konkurrencekulturen blandt virksomheder, og fra forbrugernes side at have et indkøbsmønster der understøtter konkurrencen, som er drivkraft for vækst og innovation i samfundet. Rådet havde enkelte opklarende spørgsmål og takkede begge oplægsholdere for de gode og inspirerende indlæg. 2) Lukkeloven Økonomi og erhvervsminister Lene Espersen har fremlagt regeringens forslag til en trinvis liberalisering af lukkeloven. Efterfølgende er en detailhandelsanalyse blevet offentliggjort, men 8

9 denne siger ikke noget entydigt. Forbrugerrådet har i et indlæg i Børsen stillet krav om, at alle forbrugere skal have mulighed for at handle, dvs. at en liberalisering skal følges af udvikling af nye distributionsformer mv. Der vil i løbet af efteråret være en politisk proces, og derfor skal rådets politik på området konkretiseres. Næstformanden konkluderede på vegne af rådet, at der skal arbejdes videre ud fra følgende holdning: Forbrugerrådet arbejder for bevarelse af butiksbetjening så tæt som muligt på hvor folk bor ud fra såvel sociale som klimamæssige hensyn. Såfremt der sker en yderligere liberalisering af lukkeloven skal Forbrugerrådet arbejde for udvikling af tiltag, der kan sikre ovennævnte hensyn. Det blev desuden konkluderet, at der nedsættes en rådsarbejdsgruppe. Der vil blive udsendt høring, hvor rådets medlemmer har mulighed for at tilmelde sig. 3) Mærkning af nanoprodukter Der er kommet flere og flere nanoprodukter på markedet, og nye forskningsresultater viser, at nanopartikler i visse sammenhænge kan være sundhedsskadelige. Der er derfor i EU krav om mærkning af kosmetiskeprodukter, der indeholder nanopartikler, således at forbrugerne kan foretage et oplyst valg. Der var enighed om, at nanoprodukter skal mærkes. Der fremkom desuden forslag om, at det bør fremgå i ingredienslisten, om der er tale om en eller flere nanotilsætninger og hvilke det er. Produkter med nanomærkning skal kunne slås op på internettet, hvis forbrugerne ønsker ydereligere oplysninger. Rådet vedtog indstilling. 4) Bogpriser Aftalen mellem Konkurrencestyrelsen og Forlæggerforeningen udløber ved udgangen af 2010, og der skal derfor tages stilling til, om Forbrugerrådet fortsat skal arbejdes for ophævelse af konkurrencebegrænsende regler. Rådet vedtog, at den tidligere vedtagne politik på området fastholdes. 5) Digitale rettigheder: Arbejdet med gennemførsel af rådets politik Der skal udvikles en mere konkret politik for forbrugernes it sikkerhed og privatlivsbeskyttelse på internettet. Rådet har allerede vedtaget 5 basale krav til forbrugernes digitale rettigheder, og på baggrund heraf er der skitseret nogle hovedlinjer. For det videre arbejde bør der nedsættes en rådsarbejdsgruppe, der kan bistå i arbejdet med softwareinteroperabilitet. Rådet tog orienteringen til efterretning og besluttede, at der nedsættes en rådsarbejdsgruppe. Der vil blive udsendt høring, hvor rådets medlemmer har mulighed for at tilmelde sig. Et af Forbrugerrådets nye tiltag vedr. privatlivsbeskyttelse er en lille tegnefilm om, hvad der sker når du surfer på nettet du har reklamefirmaer lige i hælene. Via såkaldte cookies på dansk småkager overvåger de din adfærd og indsamler personlige oplysninger, så de kan sende dig målrettede reklamer. Filmen kan ses på Forbrugerrådets hjemmeside: 9

10 6) Pilotprojekt Forbrugerrådets pristjekkerkorps Forbrugerrådet har gennemført et pilotprojekt, som har til hensigt at afdække motivation og engagement hos Forbrugerrådets Personlige Medlemmer i forhold til deltagelse i specifikke aktiviteter, som har forbrugerpolitisk betydning. Resultatet af undersøgelsen, som i dette tilfælde gik ud på at tjekke og indrapportere priser fra butikkerne, viste at medlemmerne var meget aktive og positive. Rådet tog orienteringen til efterretning. 4. Administration 1) Status Tænk Penge Forbrugerrådet har oprettet Tænk Mer A/S, som udgiver magasinet Tænk Penge. Rådet har anmodet om at få en redegørelse over økonomien og forventningerne til det fremtidige arbejde. Rådet tog orienteringen til efterretning. 2) Afrapportering fra vedtægtsudvalgets arbejde Der er nedsat et vedtægtsudvalg, som er i gang med at udarbejde et nyt udkast til vedtægter for Forbrugerrådet. Udvalget har holdt flere møder og er nået langt med arbejdet. Det forventes, at et udkast vil være klar til fremlæggelse på rådsmødet i marts Rådet tog orienteringen til efterretning. 5. Forretningsudvalgs og rådsmøder FU møder 2009: 10. november (alle kl ) FU møder 2010: 11. jan., 1. mar., 6. maj, 8. sept. (heldagsmøde), 6. dec. alle kl Rådsmøderne i 2010 blev fastsat til: 24. marts kl til 17 med efterfølgende middag 10. juni kl til oktober kl til Eventuelt Der var enkelte opklarende spørgsmål, som blev besvaret på mødet. Indlæg af Laura Larsen, Repræsentant for de Personlige Medlemmer i Forbrugerrådets rådsforsamling Et af de politiske temaer, som blev drøftet på rådsmødet, var økonomi og erhvervsministerens udspil til yderligere liberalisering af lukkeloven. På rådsmødet gav jeg udtryk for at det er en svær debat. På den ene side vil det sikkert være godt for mange travle familier at kunne handle næsten døgnet rundt, på den anden side er jeg bekymret for, at det kan blive begyndelsen til, at mange små butikker vil lukke, hvis lukkeloven gives helt fri. Den stramning der har været mht. til søndagsåbent, har været en redningsplanke for mange små detailhandlende og til glæde for rigtig mange lokalområder, der på den måde har kunnet holde liv i 10

11 deres måske eneste butik. Jeg bor selv et sted, hvor vi lige har lukket vores eneste butik (og det er så ikke lukkelovens skyld), og ved hvor mange problemer det giver for den del af befolkningen, der ikke er mobil. Men det drejer sig ikke kun om landdistrikternes sidste handelssted. Det drejer sig også om de mange mindre specialbutikker, som i dag har mulighed for at overleve, fordi åbningstiderne her følger de større butikkers åbningstid. Disse butikker vil bl.a. økonomisk få svært ved at klare de øgede lønudgifter til lange åbningstider. Butiknettet vil centraliseres omkring de større byer, hvilket igen medfører lang transport til handelsstederne. Jeg bakker fuldt op om Forbrugerrådets holdning til lukkeloven: Forbrugerrådet arbejder for bevarelse af butiksbetjening så tæt som muligt på hvor folk bor ud fra såvel sociale som klimamæssige hensyn. Såfremt der sker en yderligere liberalisering af lukkeloven skal Forbrugerrådet arbejde for udvikling af tiltag, der kan sikre ovennævnte hensyn. Referat af rådsmødet d. 11. juni august 2009 Til stede: Camilla Hersom (Formand), Laura Larsen (PM), Karen Kristensen (AKD), Klaus Melvin Jensen, Jeppe Juul (DAF), Pia Backer (DFKF), Christian Kryger, Mads Svaneklink (DSF), Torben Steenberg, Anne Mette Meyer Pedersen (DØE), Niels Ole Bjerregaard (DDD), Christian Ege (DØR), Ulla Østergaard, Inger Skamriis Andreasen (FF), Birgit Parkdal, Jan Howardy (FL), Lisbeth Baastrup, Susanne Engstrøm (FTF), Ilse Friis Madsen (GH), Ulla Hedegaard (HLF), Marianne Becker Andersen, Ole Wehlast (LO), Judith Kyst (MAX), Else Jensen (VL), Jørgen Andreasen, Bodil Jensen (ÆM), Ammi Stein Pedersen (FVE), Elinor Ottesen (FNY), Karin Ladegaard (FÅ), suppl. Inge Casper (DDD) og suppl. Jørgen Martinus (GH). Eksterne: Søren Sandfeldt Jacobsen og Tanja Franck. Camilla Hersom bød velkommen til Jørgen Andreasen fra Ældremobiliseringen og Karen Kristensen fra Aktive Kvinder i Danmark. Camilla Hersom oplyste, at FOA Fag og Arbejde har meldt sig ud af Forbrugerrådet. Rådet beklagede udmeldelsen. 1. Velkomst Susanne Engstrøm blev valgt som dirigent. 2. Politiske temaer 1) Digitale rettigheder. Søren Sandfeldt Jacobsen, lektor på Copenhagen Business School, fortalte om digitale rettigheder og hvilke udfordringer forbrugerne står over for. På ganske få år er der sket en kolossal udvikling i brugen af digitalt udstyr og digitale medier. Den teknologiske udvikling giver forbrugeren en lang række fordele i form af nye, smarte varer og tjenester. Internettet er blevet en uundværlig adgang til information og kommunikation, men 11

12 digitaliseringen har også en bagside i form af overvågning af forbrugeradfærd, urimelige aftalevilkår og manglende sikkerhed på computeren. Rådet støttede de 5 basale krav til forbrugernes digitale rettigheder, således at der kan arbejdes videre med at udforme politikpapirer på de enkelte områder. Der blev stillet opklarende spørgsmål om bl.a. ophavsretsreglerne på de mange billeder som offentliggøres på internettet, og hvilken forsyningspligt der er på bredbånd i Danmark. Formanden takkede Søren Sandfeldt Jacobsen for oplægget og konkluderede, at indstillingerne vedr. de 5 basale krav var godkendt, og der vil blive nedsat en rådsarbejdsgruppe i forbindelse med det videre arbejde. 2) Regeringens forbrugerpolitiske handlingsprogram. Tanja Franck, direktør i Forbrugerstyrelsen, redegjorde for visionerne for Forbrugerstyrelsen og arbejdet med den forbrugerpolitiske handlingsplan. Forbrugerstyrelsen arbejder i øjeblikket på en ny forbrugerpolitisk handlingsplan, som skal færdiggøres i løbet af sommeren Forbrugerrådet har gennem Forbrugerforum videregivet foreløbige ønsker og krav til handlingsplanen. Rådet fandt, at det var vigtigt, at Forbrugerstyrelsen laver brugerundersøgelser og evaluerer, således at der i tide kan blive taget hånd om uhensigsmæssigheder. Flere repræsentanter i Forbrugerklagenævnet ønsker elektroniske arkiver, så de kan slå tilbage til tidligere afgørelser. Formanden takkede Tanja Franck for oplægget og konkluderede, at rådets bemærkninger vil indgå i det videre arbejde. Hvis rådet har yderligere forslag, bedes disse fremsendt til sekretariatet. 3) Revision af dankortaftalen. Den gældne dankortaftale, dvs. finansieringsmodellen, omlægges ved udgangen af 2009, og der er derfor brug for at tage stilling til Forbrugerrådets holdning til fordelingen af driftsomkostningerne. Rådet støttede indstillingen om, at Forbrugerrådet indtil videre forholder sig neutralt i forhandlingerne, og de øvrige punkter kan indgå i det videre arbejde, såfremt der åbner sig en mulighed. Der blev udtrykt ærgrelse over, at det ikke er muligt at få gebyrer på køb med kort til at fremgå af betalingsoversigten, således at forbrugeren kan se de reelle omkostninger ved brug af kortet, og om det er butikken eller kortudbyderen, som får gebyret. Det bør være de, som benytter kortet, som også betaler omkostninger. Dette er dog svært at sikre, hvis butikkerne lægger omkostningerne over på varegrupperne, og synligheden dermed forsvinder. Når dankortet benyttes i udlandet vil det være visa delen, som benyttes, og dermed har butikkerne mulighed for at tage et gebyr. Rådet godkendte indstillingerne. 4) Klimapolitik. Klimapolitikken er revideret på baggrund af høringen i rådet. Rådet godkendte klimapolitikken. 12

13 5) Arbejdsprogram. Arbejdsprogrammet er revideret på baggrund af høringen i rådet. Rådet godkendte arbejdsprogrammet. 6) Afrapportering af Forbrugerrådets strategiske mål Forbrugerrådets strategiske mål er revideret på baggrund af høring i rådet. Rådet tog afrapporteringen til efterretning. 3. Administration 1) Personlige medlemmers deltagelse i råd, nævn og udvalg. Forbrugerrådet har i forbindelse med etableringen af medlemsorganisationen og valg af repræsentanter for de Personlige Medlemmer til rådsforsamlingen åbnet op for, at der kan etableres et bredere rekrutteringsgrundlag både til ankenævn og til andre råd, nævn og udvalg. Rådet besluttede, at et pilotprojekt kan iværksættes. 2) Råd, nævn og udvalg. Forbrugerrådets repræsentation i råd,nævn og udvalg kan ses på: taleror/ 3) Nedsættelse af en arbejdsgruppe vedr. revision af Forbrugerrådets vedtægter og forretningsordener. Rådet nedsatte en arbejdsgruppe vedr. revision af Forbrugerrådets vedtægter og forretningsordener. 4) Regelgrundlag for repræsentanter for de personlige medlemmer. På baggrund af beslutningen om Det nye Forbrugerråd, herunder at Tænks abonnenter er blevet tilbudt at blive personlige medlemmer og kunne vælge to repræsentanter til Forbrugerrådets rådsforsamling, har der været behov for at udarbejde et regelgrundlag for repræsentanterne for de personlige medlemmer. Rådet vedtog regelgrundlaget. 4. Forretningsudvalgs og rådsmøder 2009 FU møder: 17. juni, 14. sept. (heldagsmøde) og 10. november (alle kl ) Rådsmøder: 8. oktober kl frokost kl. 12 Rådet tog datoerne til efterretning. 5. Eventuelt Der fremkom enkelte spørgsmål, som blev besvaret på mødet. Referat af rådsmødet d. 10. december februar 2009 Til stede: Camilla Hersom (Formand), Helle Munch Petersen, Kirsten Nielsen (ÆM), Laura Larsen (PM), Johan Damgaard Jensen, Anne Sørensen (AL), Jette Kammer Jensen (AOF), Jens 13

14 Loft Rasmussen (DCF), Christian Kryger, Mads Svaneklink (DSF), Torben Steenberg(DØE), Niels Ole Bjerregaard (DDD), Ingela Karlsson (DØR), Judith Kyst (indtil pausen)(max), Dorte Rebbe Schou (DB), Inge Frölich (FOA), Ulla Østergaard, Inger Skamriis Andreasen (FF), Birgit Parkdal, Jan Howardy, (Leif Smærup) (FL), Lisbeth Baastrup, Susanne Engstrøm (FTF), Ulla Maria Mortensen (HLF), Trine Bramsen (KR), Ane Bodil Søgaard (LPØ), Marianne Becker Andersen (LO), Ammi Stein Pedersen (FVE), Elinor Ottesen (FNY), Karin Ladegaard (FÅ), Lizzie Olsen (LLO), Rut Jørgensen(FHI), suppl. Jørgen Martinus (GH) og suppl. Per Kølster (LPØ). Ekstern: Jørn Jespersen (proceskonsulent, pkt. 3, 1). 1. Velkomst Camilla Hersom bød velkommen til Marianne Becker Andersen fra LO, Inger Skamriis Andreasen fra Familielandbrugssektionens Familieudvalg, Rut Jørgensen fra Forbrugergruppen Himmerland, Laura Larsen fra de Personlige Medlemmer og suppleant Leif Smærup fra Fritidshusejernes Landsforening. Camilla Hersom præsenterede Martin Salamon, som er ansat som økonomisk politisk medarbejder i Forbrugerpolitisk Center. 2. Velkommen til Personlige medlemmer Valget af personlige medlemmer til rådsforsamlingen forløb tilfredsstillende. Stemmeprocenten var på 72,4, ud af de der havde tilmeldt sig afstemningen. Laura Larsen og Anita Barbesgaard blev valgt som medlemmer, og Lina Cicko og Nina Rahbek blev valgt som suppleanter. Beslutning: 3. Politiske temaer 1) Det nye Forbrugerråd På baggrund af spørgeundersøgelse og rådets drøftelse var der udformet konkrete forslag til at forbedre dialog og samarbejde, at give mulighed for at arbejde mere i dybden med de forbrugerpolitiske emner, at arbejde mere proaktivt og fremadrettet og at tematisere arbejdet. Ved afstemning vedtog rådet at iværksætte de fremlagte tiltag i Det nye Forbrugerråd. Projektet gennemføres i en prøveperiode på et år, hvorefter det evalueres. Sideløbende vil der blive arbejdet på ændring af Forbrugerrådets vedtægter. 2) Klimapolitik Der er nedsat en rådsarbejdsgruppe, som fremlagde en orientering om sine foreløbige drøftelser. Formanden konkluderede, at rådsarbejdsgruppen arbejder videre med papiret på baggrund af de fremkomne bemærkninger og fremlægger en ny version til debat og vedtagelse i rådet. Formanden oplyse, at Forbrugerrådet er indtrådt i Peoples climate Action en paraplyorganisation for pt. 30 organisationer, som skal samle, skabe synergi og synlighed for alle de folkelige aktiviteter omkring klimatopmødet COP 15 med Claus Jørgensen (sekretariatet) som medlem. 3) EU direktivforslag om forbrugerrettigheder maksimumsharmonisering af købelov mm. EU Kommissionen har fremsat et maksimumsdirektiv om forbrugerrettigheder, men det er uklart, 14

15 hvilke reelle forbedringer det indebærer. Derimod er der umiddelbart forringelser, og disse kan ikke afbødes med national lovgivning. Forbrugerrådet vil derfor arbejde på, at direktivudkastet forbedres. Rådet vedtog indstillingerne og udtrykte stærk bekymring ift. forslaget. Formanden oplyste, at der om kort tid skal afgives høringssvar, og dette vil afspejle rådets holdning. Rådet vil blive orienteret om den videre udvikling på området. 4) Sundhedspolitik Sundhedspolitikken blev drøftet på temadagen om frit valg på sundhedsområdet, og notatet er revideret på baggrund af konklusionerne. Ved afstemning vedtog rådet notatet med enkelte ændringer. 5) Lovprogram Med henblik på at planlægge det kommende års arbejde tages der stilling til prioritering af punkterne i regeringens fremlagte lovprogram. Rådet vedtog prioriteringen med den tilføjelse, at arbejdet vedr. Lov om stormflod og stormfald bliver prioriteret. Formanden opfordrede medlemsorganisationerne til at kontakte sekretariatet, såfremt der var emner i lovprogrammet, hvor der kunne etableres samarbejde. 6) Kampagneidéer I forbindelse med planlægningen af det forbrugerpolitiske arbejde i 2009 er der allerede identificeret en række emner til kampagner, som har til formål at skabe en konkret ændring i samfundet. Rådet tog orienteringen til efterretning. Rådet opfordres til at kontakte sekretariatet, såfremt de har yderligere ideer til kampagnetemaer eller ønsker at medvirke til et af de eksisterende forslag. 4. Budgetforslag 2009 Rådet vedtog, at punktet blev af tidsmæssige årsager bliver udskudt til rådsmødet i marts Råd, nævn og udvalg Forbrugerrådets repræsentation i råd, nævn og udvalg kan ses på: taleror/ 6. Stiftelse af Tænk Mer A/S Rasmus Kjeldahl orienterede om forretningsudvalgets beslutning om stiftelse af et selskab TænkMer A/S, hvor Forbrugerrådets fremtidige udviklingsaktiviteter kan placeres. Et vigtigt skridt for at sikre Forbrugerrådet økonomisk fremover. Formanden konkluderede, at punktet ville blive sat på dagsordenen på næste rådsmøde igen med henblik på uddybning og spørgsmål. 15

16 Formanden oplyste, at chefredaktør Pernille Tranberg fratræder sin stilling i Forbrugerrådet pr. ultimo december På rådets vegne takkede hun for den store indsats og for den inspiration, som Pernille Tranberg havde tilført ikke kun til bladet Tænk, men også til sekretariatet som helhed. 7. Beretning Forbrugerrådet udsender et elektronisk nyhedsbrev hver dag, og alle kan gratis tilmelde sig på: Formanden konkluderede, at Beretningen var taget til efterretning. 8. Forretningsudvalgs og rådsmøder 2009 FU møder: 26. januar, 5. marts, 29. april, 14. sept. (heldagsmøde) og 10. november (alle kl ) Rådsmøder: 26. marts, 11. juni, 8. oktober og 9. december (alle kl frokost kl. 12) 9. Eventuelt Der var intet under dette punkt. Referat af rådsmøde d. 8. oktober december 2008 Tilstede: Camilla Hersom (formand), Kirsten Nielsen (ÆM), Jeppe Juul (DAF), Christian Kryger, Mads Svaneklink (DSF), Torben Steenberg, Anne Mette Meyer Pedersen (DØE), Lise Lotte Nielsen, Niels Ole Bjerregaard (DDD), Ulla Østergaard (FF), Birgit Parkdal, Jan Howardy (FL), Lisbeth Baastrup, Susanne Engstrøm (FTF), Ilse Friis Madsen (GH), Ulla Maria Mortensen, Ulla Hedegaard (HLF), Karen Leth (K&E), Judith Kyst (MAX), Else Jensen, Karen Østergaard (VL), Ammi Stein Pedersen (FVE), Karin Ladegaard (FÅ), suppl. Nicholas Parking (DAF) og suppl. Jørgen Martinus (GH). Eksterne: Proceskonsulent Jørn Jespersen og oplægsholderne Dorte Sindbjerg Martinsen og Mickael Beck. 1. Velkomst Formanden bød velkommen til Mads Svaneklink fra Danske Studerendes Fællesråd og Birgit Parkdal fra Fritidshusejernes Landsforening. Formanden præsenterede Vagn Jelsøe, som er tiltrådt som afdelingschef i Forbrugerpolitisk Center. 2. Politiske temaer 1) Frit valg på sundhedsområdet Mickael Beck fra Syddansk Universitet og Dorte Sindbjerg Martinsen fra Københavns Universitet holdt oplæg om hhv. dansk model for frit valg i et forbrugerperspektiv og om europæisk frit valg fremtidens europæiske sundhedsvæsen. Rådet havde flere opklarende spørgsmål til behandlingsforløb, regler og information, når det drejede sig om at benytte det frie valg på tværs af landegrænser. Formanden takkede de to oplægsholdere for deres indlæg. 16

17 Temadebat om frit valg på sundhedsområdet. Sine Jensen redegjorde for notatet om frit valg på sundhedsområdet, hvor rådet skulle tage stilling til prioriteringen af Forbrugerrådets indsats, herunder placeringen af de enkelte punkter fordelt på 3 kategorier: Grøn som er Forbrugerrådets kerneområde, gult som er et gråzoneområde og rødt som Forbrugerrådet ikke bør beskæftige sig med. Rådet roste papirets udformning. Der var enighed om, at alle punkterne nævnt under det røde område (pkt. 1 5) ligger uden for Forbrugerrådets virke, og at punkterne under det grønne område (pkt. 6 11) helt klart er nogle, Forbrugerrådet bør beskæftige sig med. Det blev påpeget, at det er vigtigt, at patienterne har adgang til uvildig sammenlignelig information om behandlingsstederne, så det bliver nemmere og mere trygt at træffe et valg. Det ville derfor være en fordel med en fælles portal for både information og klager. I forhold til punkterne under det gule område blev følgende besluttet: 12) Private sundhedsforsikringer Formanden konkluderede, at det umiddelbart ligger uden for Forbrugerrådets virke, men at Forbrugerrådet godt kan påpege politisk, at det kan medføre en social skævvridning, som ikke er i de pågældende forbrugeres interesse. 13) Øget frit valg og flere patientrettigheder Formanden konkluderede, at spørgsmålet om eksistensen af et frit valg ikke er Forbrugerrådets område. Der er andre interesseorganisationer på de specifikke områder, og de må bringe emnet op. Til gengæld kan der være emner i relation til patientrettigheder, som det kan være relevant, at Forbrugerrådet tager op det gælder fx rimelige muligheder for genoptræning, uanset hvor man bor i landet. 14) Tilgængelighed til praktiserende læger Formanden konkluderede, at Forbrugerrådet bør beskæftige sig med dette område, idet der er en skævvridning mellem land og byområderne. 15) Klagecentre i medlemslandene Formanden konkluderede, at Forbrugerrådet bør beskæftige sig med dette område. Til punktet bør tilføjes adgang til tolke i udlandet. 16) Forhåndsgodkendelse/visitation Formanden konkluderede, at Forbrugerrådet ikke går ind i, om forhåndsgodkendelserne skal være der eller ej, men at der skal være informationer tilgængelige om, hvem der godkender. 17) Definition af hospitalsbehandling Formanden konkluderede, at det er en sundhedspolitisk lægefaglig prioriteringsdiskussion, som Forbrugerrådet ikke skal gå ind i. 18) Forskellige priser på sundhedsbehandlinger inden for EU Formanden konkluderede, at Forbrugerrådet skal beskæftige sig med dette område, idet der skal arbejdes for gennemsigtighed i informationerne. 17

18 Der vil på baggrund af beslutningerne blive udarbejdet et opdateret papir, som efter behandling i forretningsudvalget vil blive forelagt rådet. 2) Det nye Forbrugerråd. Som led i processen Det nye Forbrugerråd har Forbrugerrådets sekretariat gennemført en medlemsundersøgelse blandt rådets medlemmer for at afdække forventninger og ønsker til arbejdet i Forbrugerrådet. Thomas Roland fremlagde resultaterne af spørgeundersøgelsen, som viste, at der generelt var høj tilfredshed med Forbrugerrådets arbejde, og at organisationerne var glade for og stolte over at være en del af Forbrugerrådet. Et flertal ser dog et potentiale for forbedring af organiseringen af arbejdet dvs. arbejds og mødeformer. Formanden takkede rådet for den store deltagelse i spørgeundersøgelsen og opfordrede til diskussion af konklusionerne. Jørn Jespersen konkluderede, at formanden udarbejder udkast til beslutningsoplæg vedr. Det nye Forbrugerråd sammen med den af rådet nedsatte følgegruppe. Udkastet drøftes på rådsmødet d. 10. december Råd, nævn og udvalg Forbrugerrådets repræsentation i råd, nævn og udvalg kan ses på 4. a) Ansøgning om optagelse fra Forbrugergruppen Himmerland. Rådet besluttede, at Forbrugergruppen Himmerland optages som medlem af Forbrugerrådet. Det blev desuden besluttet, at reglerne for optagelse skal revideres inden evt. kommende ansøgninger fra Forbrugergrupperne kan behandles. b) Familie og Samfund melder sig ud af Forbrugerrådet. Familie og Samfund har meldt sig ud af Forbrugerrådet, idet foreningen er blevet nedlagt. Rådet tog orienteringen til efterretning. 5. Personlige medlemmer orientering om valg. De personlige medlemmer skal vælge to repræsentanter til Forbrugerrådets rådsforsamling. Der er iværksat en række initiativer både på hjemmesiden og i Tænk, der skal sætte fokus på valget. Der er pt. opstillet 18. Valget holdes d november Rådet tog orienteringen til efterretning. 6. Forretningsudvalgs og rådsmøder 2009 FU møder: 26. januar, 5. marts, 29. april, 14. sept. (heldagsmøde) og 10. november (alle kl ). Rådet fastsatte foreløbigt rådsmøderne for 2009: 26. marts, 11. juni, 8. oktober og 9. december (alle kl frokost kl. 12). 18

19 7. Eventuelt Rådets bemærkninger blev taget til efterretning. Referat af rådsmødet d. 11. juni august 2008 Til stede: Camilla Hersom (Formand), Helle Munch Petersen, Kirsten Nielsen (ÆM), Jeppe Juul (DAF), Christian Kryger, Pernille Miller (DSF), Torben Steenberg, Anne Mette Meyer Pedersen (DØE), Per Jensen (DB), Laura Larsen (F&S), Rut Jørgensen (FF), Klavs Klercke Rasmussen, Jan Howardy (FL), Lisbeth Baastrup (FTF), Ilse Friis Madsen (GH), Ulla Hedegaard ((HLF), Kern Lærkholm Petersen (JA), Trine Bramsen (KR), Ane Bodil Søgaard (LPØ), Christine Asmussen (LO), Lizzie Olsen (LLO), Else Jensen, Karen Østergaard (VL), Bodil Jensen (ÆMO), Ammi Stein Pedersen (FVE), Elinor Ottesen (FNY), Karin Ladegaard (FÅ), suppl. Jette Kragh (DØR) og suppl. Jørgen Martinus (GH). Camilla Hersom bød velkommen til Trine Bramsen fra Kvinderådet og suppleant Jette Kragh fra Det Økologiske Råd. 1. Velkomst Valg af dirigent (B) Jeppe Juul blev valgt som dirigent. 2. Politisk tema Politisk tema I: Pensionsområdet (D/B). Pensionen i Danmark hviler på tre søjler: offentlige pensioner, arbejdsmarkedsrelaterede pensionsordninger samt ATP og private supplerende pensionsopsparinger. Forbrugerrådet har tidligere truffet beslutning om holdningerne til pensionsområdet, men nu er der brug for at tage stilling til kravet om øget kontrol, synlighed og individualisering af det kollektive bonuspotentiale. 19

20 Der var i rådet enighed om, at der skal ske større kontrol med de kollektive bonusudjævningshensættelser så garanteret rente produkters troværdighed fastholdes, Finanstilsynet skal forestå den uvildige kontrol og det kollektive bonuspotentiale kræves ikke opgjort individuelt for hver pensionskunde. Formanden konkluderede, at indstillingerne var godkendt. Politisk tema II: Købeloven (D/B). Købeloven blev ændret i 2002, men det har siden vist sig, at de erhvervsdrivende ikke altid efterlever loven på den måde, den er tiltænkt. Der er derfor brug for at iværksætte en række tiltag for at forbrugerne får den beskyttelse, de har krav på. Et væsentligt punkt at få taget fat på, er undersøgelsesgebyrer i forbindelse med køberetlig reklamation. Der har i medierne været flere eksempler på, at virksomheder ikke følger afgørelserne fra klagenævnene. Der var enighed om, at det er afgørende vigtigt at sikre, at klagenævnenes kendelser får bindende retslig virkning. Desuden bør reglerne for de enkle klage og ankenævn standardiseres. Forbrugerrådet udbyder købelovskurser. Der var enighed om, at det var et godt tiltag, idet mere information om lovens regler kunne forbedre dialogen mellem forbrugerne, de ansatte og arbejdsgiverne i butikkerne. LO (HK) tilbyder kurset til sine medlemmer fra efteråret Formanden konkluderede, at indstillingerne var godkendt. Forbrugerkredit (D/B). Der har i den senere tid været en øgning af forbrugernes benyttelse af hurtige kontantlån og de såkaldte sms lån. Disse låntyper kan være forbundet med betydelige årlige låneomkostninger, som kan give forbrugerne problemer efterfølgende, når lånet skal tilbagebetales. Der stilles derfor forslag om, at der indføres en grænse for årlige omkostninger i procent ved lån, modernisering af 20

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DANSK EL-FORBUND SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DEF Kongres 2014 2 Karsten Borup. Elektrikeren 02/2010 Foto: Henrik Bjerregrav Indhold 5 Formandssekretariatets beretning 9 Medlemshvervning og medlemsorganisering

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING 2013 Indhold Forbrugerombudsmandens forord... 4 Nye kompetencer og beføjelser... 8 Fokusområder i 2013 og de store sager... 10 1. Finansielle sager... 10 2. Betalingskortområdet...

Læs mere

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN VISION // At sikre de bedst mulige fredningspolitiske, juridiske og økonomiske vilkår for ejere og brugere af fredede

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU November 2006 HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Nye tider i TDC? Spørgeskemaundersøgelsen om de Individuelle lønsamtaler 2006 Overenskomst

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING

BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING 2013 2014 BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation ISOBRO April 2014 1 Indhold Forord... 3 Ny indsamlingslov: Lovproces endelig igangsat... 4 Fundraisingkonference

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 11. mødedag, torsdag den 29. marts 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Indhold Praksis fra Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet og Forbrugerstyrelsen

Indhold Praksis fra Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet og Forbrugerstyrelsen Forbrugerjura 2006 Forbrugerjura 2006 April 2007 Gratis e-publikation Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56 2300 København S Telefon: 32 66 90 00 Telefax: 32 66 91 00 E-post: forbrug@forbrug.dk Hjemmesiden:

Læs mere

1.000 kr. for meget pr. måned

1.000 kr. for meget pr. måned l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d ViLejere 02 M a j 2 0 1 3 www.lejerneslo.dk 1.000 kr. for meget pr. måned 180.000 lejerne betaler for meget. Ved du nok om din husleje? Lejerne vinder 6 ud af

Læs mere

Beretning fra formanden

Beretning fra formanden Årsberetning 2010 Beretning fra formanden 2010 et udfordrende år Allerede ved indgangen til det nye årti var 2010 et udfordrende år fortsat præget af den finanskrise, der for alvor slog igennem to år tidligere.

Læs mere

Særnummer ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Advokaten gennemgår det nye regelsæt for advokaterne EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET

Særnummer ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Advokaten gennemgår det nye regelsæt for advokaterne EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET SELVJUSTITS MIDDELALDERENS LAUG I NYE KLÆDER MORAL NYT BOGPROJEKT UDFORDRER ADVOKATER LOGO DEN BESYNDERLIGE HISTORIE OM PALLAS ATHENE ADVOKATERNES SERVIC 1 2008 UDGIVET

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0414 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0414 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0414 Bilag 3 Offentligt Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser,

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Forbrugerr Amagerfælledvej 56 2300 København S Forbruger- www.forbrug.dk redegørelse edegør 2005 else 2005

Forbrugerr Amagerfælledvej 56 2300 København S Forbruger- www.forbrug.dk redegørelse edegør 2005 else 2005 Forbrugerredegørelse 2005 Forbrugerredegørelse 2005 Redegørelsen er udarbejdet af Forbrugerstyrelsen Hovedbidragsydere til de enkelte kapitler er: Kapitel 1: Forbrugerforholdene i Danmark 2005: Morten

Læs mere

OVERVÅGNING. Retssikkerheden er ikke fulgt med teknologien, mener Jacob Mchangama NR. 10 DECEMBER 2014 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET

OVERVÅGNING. Retssikkerheden er ikke fulgt med teknologien, mener Jacob Mchangama NR. 10 DECEMBER 2014 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 10 DECEMBER 2014 OVERVÅGNING Retssikkerheden er ikke fulgt med teknologien, mener Jacob Mchangama NY CHEF FOR ADVOKAT - NÆVNETS SEKRETARIAT EUROPÆISK EFTERFORSK- ÆNDRING

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere