Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet"

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Gedebjerg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

2 OVER FREDNNGSNÆVNET>

3 i (. RF.CiJHt,øl ~ ~/;{1- /,yy i.-. l t : ~. ~ l Udskrift af OVERPREDNNGSNÆVNETS KENDELSESPROTO~OL. Aar 1944, den 8.December, afsagde Overfrednings~net pae Grundla~ af mundtlig o~ skriftli~ Voteri~ følgende K e n d e l s e,,, '/., i i Sa~en Nr. ~85/l9h4 vedrørende predning øf det nordvest for sæby KØbstød liggende ftgedebjær~ft i Volstrup So~n. Den af Frednin~snævnet for H~ørriM AmtsrøAdsk~eds. den 26.Ma~ 1944 afsagte Kendelse er saalydende: "Pre Danmarks Naturfrednin~Bforening hør H1ørrin~ Amts Fredningsnævn modtaget Forslag om, øt Toppen af det Nordvest for sæby Købstad liggende "Gedebjer~etft, Matr.Nr. 2~ Øksenhede i Volstrup So~n, fredes sealedes, ~t der sikreb.of~entligheden Ad~an~ hertil ad fornøtlne Adgan~sveje. Til Støt.te for dette Porslag er ønført, ~t qedeb1er~et hvert Aaar besøges af en Mæn~de Mennesker, ssavel Turi~ter som Sæbys egen Befolkning, pea Grund af den storslaaede Udsi~t. der haves derfra. Offentligheden her imi~lertid ingen Ret til denne Benyttelse øf Arealet, og Eieren kan, nser han ønsker det, sparre for.ad~8ngen til Gedebjerget. Der er for Tiden ingen egentlig Adg8n~svej til Toppen. de omliggende Jorder er bortlejede, og Lejerne bar vel ikke forbudt Besø~ P~8 r.edeb~er~ets ToP, men ndhegninger vanskeliggør Ad~angen, og Besøg kan naarsomhelst give Anledning til Gnidni~er. Der ønskes derfor sikret Offentligheden Adgang til en passende stpr Plads pea ~kketoppen, og at der udl~ges de fornødne A~~sveje dertil.,, ' Sammen med Ejeren af Matr.Nr. 20, og Repreesentanter for de i Fredningen interesserede. nemlig Sæby Bvre~d, Naturfred-

4 -2- ni~s~omiteen for Sæby KØbstad og Sæby Turistforening. her Frednin~snævnet besigti~et Gedebjerget og konstateret. at der fra BRkkens Top er en overordentlig smuk Udsi~t mod Nord op mod de fredede Bakker ved Frederikshavn. mod øst over Katte~at og mod Sydøst over Sæby KØbstad. Nævnet finder. et der er ~od Grund til ved Fredning at sikre Offentli~heden Adge~ til denne smukke Udsil;l;t,. Og a8jntidig finder Nævnet. et en pee Bakkens sydøstre Skrsaning ~igbenoe 1111e me~et e.1endommel1g Hø,1mose b~ fredes.,'t~, _,; -i-,,-: l Denne. Højmose ligge~ p88 Matr. Nr. l~a s f Øksenhede i Volstrup SOlZ:n.(('1'.: og dette Ma~r.Nr. tilhører 0~S8a Ejeren at Matr.Nr. 2~. Pes Næwnets Foranledning er der at Landinspektør Knud Rasmussen udtæådiget det under Sagen fremlagte Kort. pøa hvil- 2 ket er a~ket. med grøn Farve 2 ~7l0 m sf Gedebjergete Top paa Matr.Nr. 2~ og den 2480 m store Højmose pea Matr.Nr. l3~ 8amt med- g~l Farve to til disse Arealer førende ~.OO m og 3.77 m. brede Stier. For Nævnet er der till1~e fremset Ønske om. at der-tra den fredede Bekketops vestre Side udlægges en AdgsnlZ:svej langs Skellet til Matr.Nr. l2!. og 16 hen til en over lidstnævnte Matr.Nr. værende VeL. Nævnet har vedtaget et frede af Gedebjer~ets Top ~7l0 2 2 m af Matr.Nr. 2~ Øksenhede i VDlstrup Sogn og 2480 m af Matr.Nr. 1~!.ssmmesteds. og at der til de fredede Arealer udlægges Adgangsveje. som pa8 det fremlagte Kort vist. hvorhos der tillige udlægges en 3.00 m bred Sti fre det fredede Areal paa Gedebjergets ToP mod Vest langs Skellet af Matr.Nr. 12~ og 16 Øksenhede til Vejen. der fører over sidstnæwnte.matr.nr. Arealerne fredes s8aledes. at de ikke mae bebygges. be- Plantes eller opdyrkes. men Bakketoppen maa benyttes som Græsmark. De fredede Arealer og Adgangsvejene skal af Ejeren forsynes med Hegn. hvor det findes nødvendigt af Hensyn tl hans Ejendoms Drift. Som ErstatninlZ:for Ulemper o~ Driftsforstyrrelser ved Fredningen semt for Ud~lfter ved ~nl~ ef Ad~angs~eje o~ opseetnl~ ef Hegn ydes der E-.1eren.Fru Rep;nh11d Arenfeldt. Sæby- ~eerd Kr der udredes med 2~ et statskassen o~ l~ at R1ør-

5 -3- ri~ Amt. sæby ByraBd her paetaget si~ et vedli~eholde Adgensvejene til de fredede AreRler OF. He~nene ved disse. Prednln~skendelsen vil være et tinglyse paa de paa~ældende Matr.Nr. Pa8teleret bør tilkomme Eieren O~ Hjørri~ Fredni~Bnævn. Thi bestemmes: e, :1 ' " ' ;, De ovennævnte Areeler ef Mstr.Nr. 2~ o~ 13a et Øksenhede.i Volstrup So~n fredes paa de anførte Vilkaer. og.der pdlærges de fastsatte Adga~sveje. Sæby Byrasd ved1i~eqolder Adg8n~SVftje o~ Regn. l Erstetni~ udbetales til Eieren. Fru Ragnhild Arenfeldt. Sæbygaard. ~OOO Kr åer udredes med 2~ af Statskessen og 1/3 ef Hjørring Amt. Predningskende1sen tinglyses paa de paagældende Matr.Nr. Peeta1eret tilkommer Ejeren og Hjørring Amts Fredningst;læVn." Kende1sen.er forelagt OverfredningsDævnet i Medfør ef Neturfreonlngslovenø 19. Overfredningsnawnet har den 24.August 1944 besigtiget de fredede Arealer OB her herunder forhandlet med Ejeren ef Arealerne. Fru Ragnhild ArenfAldt ved GOdsejer Arenfeldt. Det blev herved fasts1aaet. at der ikke bliver Tale om Græsning et Kreaturer i L.-drift peø den fredene.del ef JlGedebjærget". Bt Almenheden har Ret til Ophold pas dette Areal. og et Stien mod Vest fra Bakketoppen skal forløbe paa fornævnte Mstr. Nr. 2g"hvorhos man konstaterede. flt den Sti. der.fre Vejen til Øksenhede vil blive ført til "Gedebjærget" vil gas over Ejendommen,Matr.Nr. lå. l! og l~ et Sæbygaard Hove~gaard og 13! af Øksenhede, der alle hører under Sæbygeard. Med Hensyn til Fordelingen ef Erstatningsudgiften mas Over- fredningsnævnet mene. at de i Naturfredningslqvenø Stk snførte Betingelser for st paalægge Statskassen at udrede to Trediedele sf Udgiften ikke er tilstede. Det maa derimod anses for rimeligt. at det 1 Medf~ st ssmme Paragrefs 3.Stk. psalæages Sæby Kommune et udrede en passende Del et Erstatningen. Man har derfor meddelt Sæby Byrsed. at Overfre(lningmævnet vil være sindet et psalægge Konununen et udrede 1000 Kr. ef Udgiften. OB her herefter modtaget Under-

6 -4- ir retning om, et B,yrredet i et den 10.Oktober 1944 efholdt Møde ", enstemmigt her vedteget et udrede dette Beløb De Overfredningsnævnet iøvrigt 1 det væsentlige ken tiltræde det i Fredningskendeløen anførte, vil denne være et stedfæste med de ef det foranstaeende følgende Ændringer. T h i b e ø t e m m e s: Den ef Fredningsnævnet for Hjørring.mtsre~dskreds den 26.»8j 1944"~t"segte 'K'e'~dei~~-v'~'dr~~~d~"F;e"d~1'~'~f det nordvest for Sæby KØbsted liggende "Gedebjærs i Volstrup Sogn ~. ;'. steatæsteø med de ~ et -... : det "".1::-. lj t1 rr,- forenstaaende :~.:<~[ 1 r.' t~lgende -l "tl,le Ændringer. ;., f '!1' -rj t r ''4,~", :1 t -. ql '.,- 'il.',. "'1',... ; :;,1~. Erstatningen 5000 Kr. udredes med 1000 Kr. et Sæbv ::-~ ~ ;T l ~l Kommune, 2000 Kr. et Hjørring Amtstond os 2000 Kr. et Stets- kassen. 't', " l. c 'l,., t..,".'l;.~ ll, ;;.,r ~.., ~7/ -:/""~ltl')l~ r.~ "."~:'j'i P.O.V.,h ":"j.;.;. ')" 1 ;, j=:' ;,( ""',""" L. T1 '11 ")s~.. ) ;(. '::)., '. l. ~l" Frederik V.Petersen., li r tl.,1' r :, 'l:!: ",,' dl,(" :,,, ~. l~j ~, r.'/, r " ~'~ r'.'" f... ~,.,. ",.:.,1 "> -J t, " l:"":'," ; r " ~l '/~:" ) l' " ( -,! " l,,'-~j,.' l, ~,i l > '". ~.,-. ~ l t ) f. :l~ 1. f ~, l ~ f."'j, f:, ; n :r. J,~,O' h. : lo ro..j... t)': ol "' "ro,':t "c... ' ~ J"l (""t l f ' J'~ ~...,. ') ",, l. l t.~,.~... ; 1-1 l t~!j! ti, lj l"~o.~ L,,,,,.. t~~ 1'.., '" l. r...:! ri t.,~ l. 'l~ -:.t ~.' ~H - :;:,1"'0, ~!1.J ~ : -j" ",," : ) '., '. 1>-'. ti', ~..t 'J :"l~ [11; :;"i~,o:.: ";'.:,"" 1'-1 "...., -:. -, l.;,. '( ~. ~. l,'l- 1 l "r,,~. r -l :.. ~ ~.. ~, ~ :.. ti- : - :., j i ')~ " ~!l;' t..:."" '". l.' ~ /1'.,.,.' ~ ~, f "1:"" i ';

7 Fredningsgrænser: sammenfaldende mt'd Skel 'o li kke sammenfaldende med Skel -._.- ",,,, r - - ;-:'7;-; 2f" / - / _/ Terrain af Sogn: Ok.5enhede Volslrup Herred: ljrotvlwg!u.nd Amt: lijo"rring l1dlærdijret i Maj 19~ Direktoratet for.atrikuls'"æ:'lenel Ji...~~/,_ l' ~. T MClalesloJr.sj'orJuitd /.-4000

8

9 FREDNNGSNÆVNET>._

10 , ',, U D S K R F T 1/.,',(/ ( Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Hjørring af Amtsraadskreds. Aar 1944 den 26.Maj Kl.lO holdt Frednin6snævnet Amt Møde paa Dommerkontoret i Frederikshavn. for Hjørring Til Behandling forelaa Sagen om Fredning af Matr.Nr.2c Øksenhede Volstrup Sogn m.fl. "Gedebjerget". Til Stede var Formanden Dommer Sthyr, Frederikshavn, der afsagde saalydende af samtlige Medlemmer tiltraadte K c n d e 1 s e : Fra Dalmarks Naturfredningsforening har Hjørring Amts Frednin:jsnævn :nodtaget Forslag om, at Toppen af det Nordvest for Sæby Købstad liggende "Gedebjerget", Matr.Nr.2c Øksenhede i Volstrup Sogn, fredes saaledcs, at der sikres Offentligheden Adgang h~rtil ad fornøden Adgangsveje. besøg~ Til Støtte for en 'ængd dette Forslag er anført, at Gedebi~ hvert Aar Menn~sa~u~som.// r/' bys egen Befolk- ning, ~run af 'n sto~aedelu~t~haves' derfra. Offentlig heden har imidlertid ingen Ret ~enn... Benyttelse,a~let, '1 Ejeren ~~rlla~k~' s ærre for Ad~~~debj~get. Der er ~Ti~in6en egentlig Adgangsvej til Toppen, de omliggende... '.;,., '. ' l",,;", "., j>.... " : ;t{:;:,~":~... Jorder er bortlejede og Lejerne har vel ikke forbudt Besøg paa Gedebjerg~, ~d.. gn~er van'~ør AdgangedBel';k.an naar~ ~A~~g til G~6e~. Der ~er~ikret Offentligheden Adgang til en passende stor Plads paa Bakketoppen, og at der udlæmsel.:) f~r~dgangsvejf~./ ~ / ~ Sammen O~n~~.Nr.2c A ~~s~te:7r de i Fredningen interesgcrede, nemlig Sæby Byraad, Naturfredningskomiteen for Sæby Købstad og Sæby Turistforening, har Fredningsnævnet besigtiget Gedebjerget og konstateret, at der fra Bakkens Top er en overordentlig smuk Udsigt mod Nord op mod de fredede Bakker ved Frederikshavn, mod øst over Kattegat og mod Sydøst over S~by Købstad. Nævnet finder, at der er god Grund til ved FredninJ at sikre Offentligheden Adgang til denne smukke Udsigt. Og samtidig finder Nævnet, at en paa Bakken sydøstre Skraaning li~gende lille meget ejendommelig Uøjmose bør fredes.

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen.

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen. 05837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00 Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-07-1975 Fredningsnævnet 25-11-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

04761.01. Afgørelser - Reg. nr.: 04761.01. Fredningen vedrører: Dalumgård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

04761.01. Afgørelser - Reg. nr.: 04761.01. Fredningen vedrører: Dalumgård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04761.01 Afgørelser - Reg. nr.: 04761.01 Fredningen vedrører: Dalumgård Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-06-1982 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

00723.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00723.00. Fredningen vedrører: Dybesø. Domme. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

00723.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00723.00. Fredningen vedrører: Dybesø. Domme. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet 00723.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00723.00 Fredningen vedrører: Dybesø Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet 24-10-1942 Fredningsnævnet 05-12-1939 Kendelser Deklarationer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05536.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05536.00. Fredningen vedrører: Urup Mose. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet

05536.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05536.00. Fredningen vedrører: Urup Mose. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet 05536.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05536.00 Fredningen vedrører: Urup Mose Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 20-06-1973 Fredningsnævnet 10-05-1972 Kendelser Deklarationer

Læs mere

):\)!:.:~~::i'\:::'><:::

):\)!:.:~~::i'\:::'><::: EllEPARKEN ILysTRUP Ejer: Fabrikant G. A. L. Thorsen, Lystrup Projekt: Rådg. civilingeniør S. E. Landstrøm, Lystrup Advokat: Lrs. A. Therkelsen, Store Torv 5, Aarhus C Salg: Ejendomsmægler T. Saabye, Lystrup

Læs mere

Fredningsområdet. Planlægningsmæssige forhold

Fredningsområdet. Planlægningsmæssige forhold Naturklagenævnets afgørelse af 21. december 2007 om fredning af Langsødalen og Kedelsødalen med omgivelser i Allerød og Frederikssund Kommuner (sag nr. NKN-111-00024) Fredningsnævnet for Frederiksborg

Læs mere

Hegn og et godt naboskab

Hegn og et godt naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme

Læs mere

under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N.

under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N. Mtr.nr.,ejerlav, sogn: 8 fe, Vrold under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N. Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag

Læs mere

Herstedvester Sogns Menighedsråd (hrs. Nebelong) mod Albertslund kommune (tidligere Herstedernes kommune) (lrs. E. Christoffersen).

Herstedvester Sogns Menighedsråd (hrs. Nebelong) mod Albertslund kommune (tidligere Herstedernes kommune) (lrs. E. Christoffersen). H. D. 12. marts 1975 i sag II 161/1973 Herstedvester Sogns Menighedsråd (hrs. Nebelong) mod Albertslund kommune (tidligere Herstedernes kommune) (lrs. E. Christoffersen). Forvaltningsret 123.1 Forvaltningsret

Læs mere

Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn og et godt naboskab Bygninger Anke Hegnssyn

Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn og et godt naboskab Bygninger Anke Hegnssyn Hegn og et godt naboskab Naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som hovedregel selv bestemme,

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande

FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande Ejerlav: Skærbæk by, Taulov Matr. nr.: 15 a m.fl. Anmelder: (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr.: Tlf.nr.: Retsafgift: Kr. 1.200,-^ Akt: ^ skab *«9x nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Stempelafgift:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Dokumentet er fritaget for registreringsafgift jf. tinglysningsafgiftsloven 1 a stk. 1,1. pkt. ENDELIGT SKØDE

Dokumentet er fritaget for registreringsafgift jf. tinglysningsafgiftsloven 1 a stk. 1,1. pkt. ENDELIGT SKØDE C 1 Matr.nr.: 11 IA yerlav: Thisted Bygrunde j Beliggenhed: ] løjtoftevej 2 700 Thisted Anmelder: Viborg Amt Cand.jur. H.P.Pedersen Skottenborg 26 8800 Viborg Tlfnr. 8727 1700 J.nr. 1-49-1-06 Dokumentet

Læs mere

Hegn og et godt naboskab

Hegn og et godt naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme

Læs mere

Danmarks Private Vandværker Solrød Center 22 C 2680 Solrød Strand

Danmarks Private Vandværker Solrød Center 22 C 2680 Solrød Strand Danmarks Private Vandværker Solrød Center 22 C 2680 Solrød Strand Rørbæk Vandværk I henhold til aftale fremsender jeg vedlagt kopi af Højesteret dom af 22.4.1976 i sagen Rudbjerg Kommune - P. Med venlig

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af Lov om naturfredning.

Bekendtgørelse af Lov om naturfredning. Statsministeriets lovbekendtgorelse nr. 194 aj16. juni 1961. Bekendtgørelse af Lov om naturfredning. Herved bokend.f;gorca lov nr. 140 af 7. maj 1937 om naturfredning med de ændringer, der falger Il! lov

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015 UDSKRIFT F HØJESTERETS DOMOG HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015 Sag 296/2013 (1. afdeling) Gregers Juel (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (Kammeradvokaten ved

Læs mere

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby Samt kommuneplantillæg nr. 4 maj 2007 Kommuneplantillæg nr. 4 samt lokalplan 4.103.0 for et erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Lokalplanen

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]:

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]: 1 København, den 16. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Boligbutikken Engelhardt ApS Allégade 1E 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 31. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

DANSK VJTIDSSKRIFT. Jens Villadsens Fabriker 15. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG A/s KØBENHAVN V.

DANSK VJTIDSSKRIFT. Jens Villadsens Fabriker 15. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG A/s KØBENHAVN V. DANSK VJTIDSSKRIFT Professor ved den joigtekniske Læreanstalt A. II. Christensen (ansv.). I?EDAKTIO: Amtmand P. Chr. v. Stemann. Kontorchef i Ministeriet for offentlige Arbejder S. Garde. April fledaktinn:

Læs mere

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø PLAN ERHVERV UDVIKLING Marts 2007 Lokalplan nr. 1018 Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø Hvad er en lokalplan: Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere