SftttnDtnaotcns Stjerne.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SftttnDtnaotcns Stjerne."

Transkript

1 337 SftttnDtnaotcns Stjerne. #rpn før åt M^MrM^t 1P%*- anbtyeben, flunbflaben, Dtybett og SEroeit ete foreiube. 26; Aarg. Ur. 21 Den 15. August Pr.: 12 Øre pr. %au af fytcefibent 18vi&bam ^joitita, aft)olbt i bet ntje %auxnaul, alt Safe <5foj, ben 29be SCpril (gra Deseret News".) 3eg er tafnemlig til min tyimmelffe gaber for bet ^ribilegium at møbe8 tilfammen meb (Sber tgjen, og Jeg er lt)ffe= lig beb at fige, at \eq er faa bel tilfrebé meb mine SHrbejber i be fibfte fej Mat' neber [om meb 9?øget af, tybab jeg l)ar ubført i mit 2tb* Sab mig Ijer fbørge (Sber, mine SBrobre og øfire, ere 3 tilfrebfe meb, $bab 3 $abe ubført i bet famme SibSrum? Dette er et pørgémaal, S maa felb befbare egen ambittigtyeb. Derfom 3 b,abe giort»el, biqe 3 føle belfignebe, og S bille føle tilfrebfe; berfom 3 f)a\)t felb at gjøre liret felb eller nogen anben SRerfon baa 3orben, eoer mob ub8 tprelfe, eqer bor l>immeljfe gaber, bil (Sber8 ambithgljeb bomme ber. 3eg beeb bel, at 3 ønjfe at bore om mit 5lrbeibe i tyben. 3eg '.bil fige, at bi babe babt en belpgnet SEib, en faaban Slib, fom intet anbet UolE paa 3orben i mange unbrebe Star Ijar funnet glcebe fig beb, fom bi babe nogen ftunbffab om. Det er blebet 08 tioabt at nti>e SSelfignelfer, for IjbiS SBefibbelfe bi tyabe ftrflfbt og arbejbet i mange 2lar. 3 næften et balbt 2lart)unbrebe babe bi anftramgt 08 for, at bt funbe faa bet SPrtbilegium at betræbe et ub8 Sempel for ber at ubføre og annamme ub8 Redige u8 1 e8 Drbinanfer, baabe for 08 felb og bore SSenner, ber ere r)enfobebe uben bangeliet. Dette SPribtlegium og benne SBcIfignelfe fyate bi iffe npbt inbtil for faa Srøaaneber fiben. De gølelfer, fom be babe erfaret, ber babe beltaget i be SSelfignelfer, ber mebbele8 i ets empel, funne iffe bef!ribe8 inb. Kun bem, fom meb 08 Ijabe beltagel i SEempelorbinanferne, funne fjenbe for fig felb ben jlitfrebsftiflelfe, ber ligger i at bibe og øberbeje, at bi i SBirleligbeben ere bor erre og grelfers Srøebarbejbere, at bi babe en ringe Del i bet [tore gorlø8ning8bcerf ; at bi Ijabe bet Spribilegium at mobtage og ablt/be anbbeben og «t ftfre 08 ben Styffaligbeb, fom fun (Sbangeliet fan gibe, og iffe alene at ub-

2 338 fanbinamens (Stjerne. føre bisfc billige tøanblinger for o? felb, men ogfaa at ubføre bet Jobben btge i benne Retning for bore fforcelbre og $orfcebre, ber ere Ijenjobebe uben (Soangeliet, at be maa ogfaa blibe belagtige i ibet8 SSanbe og blibe bømte i Cigljeb meb SKænb i ^iøbet. 35ettc er et SPrtbilegium, en SJelfignelfe, font 3fngen fan fatte uben ben, ber befibber ben. S3i ere Ipffelige beb at bibe beb bor SEro og golelfer formebelft 2labenbatingen8 Slanb i 08, at bore Slrbejber ere Mebne antagne af Jjjerren. 33i Ijabe glabet 08 meget t b>eranbre8 elffab. De SUbrenbe faabel font be 9Wibbelalbrenbe og be Unge tyabe alle frt/bet fig SRaar i bette $eoige SBcerf. jeg betragter Ungbommen, bore unge Srøbre og øfire, ber ere mere eller mtnbre ubefjenbte meb ibet8 og altg- $ebtn8 ftore Sprinciper, faa ønffer jeg, at be funbe nt/be bet, fom falbt t nogle af bore Unge? fiob jibfle 23inter, beres inb bilbe ba blibe bortbenbte fra benne flrøbe- Itge 3Setben8 maaligljeber og 2)aarflaber og fyenbenbte paa mere Ijeflige SEtng, paa be SPrinctper, ber ere beregnebe paa at opf^øie bem og forable b>et tøjeriet? tsolelfe og 2lttraa. De ibjle-3dage8 tøelltge frembpbe et forunberligt lue for bem, fom tyabe 2labenbatingen8 Slanb. Sit fe bem følge efter benne 3Serben8 Slanb og tilfrebsftifle jet8 og inbet«2t)ft Hgefom be brige af 3Henneftefla>gten, ber albrtg b>be npbt 2tbet8 og aliggiørelfen8 (Sbangeltum8 2lanb, og bog er bet iffe faa unberligt, naar bi betcenfe SjenbenS 2ftagt og be STujinber af narer, fom b>n lagger for be Uagtfomme, forat brage ftolfet bort SEing. 2>e8uagtet, naar bi betragte bet [tore gormaal for bort Sib, bot Slilbarelfe b>r paa Sforben, at bi ere blebne tyenfatte $er ubtrpffelig forat er- Ijolbe ben (Srfartng. beb tybilfen bi funne jfialne mellem 9tet og Uret, mellem obt og Onbt, mellem 2p8 og SJlørfe, og inbbtnbe ben Srfaring, font (Snglene babe, fom uberne tyabe, og fom afle optyøjebe SSæfener Ijabe, og erinbre, at bi ere ftidebe i Sefibbelfe af bi8fe 53rinciper, ber funne gjøte 08 bife tit aligljeb, at bi bog flutte neblabe 08 til be tønbige ierninger og tønbige SJegicer, fom ajlange gjøre, er forunberligt og beft<nberligt. Waat jeg tanter paa bi8fe STing, faar ieg et bpbt Snbtrpf af ben ftore SSetbbning af bette 2ib og af at benptte be s $ribilegier, fom ub I)ar ttlftaaet 08, til at berebe bore perter for en fiørre Dpljøielfe igiennem ub8 øn8 bangelium, for en ptyøielfe i be tilfommenbe SSerbener, en faaban, fom bi ilte funne erljolbe, mebens bi ere iflabte bette fjøbelige SEabemafeU Uien bog funne bi i bette 2tb annamme Stbt efter 2ibt og SJlere og 5D?ere og boje t SftaabenS og anbljeben8 ftunbflab, inbtil bore inb ere iftanb til at fatte mange af Sbigf;eben8 ftore 2ing; og faalebes berebe bore Jert:r beb at oberfomme t/nb og 3Renne feligb>ben8 bagljeber for l)in Dpfjøjelfe, ber aflerebe benter be SRetfoerbige. Unbertiben er jeg faa bebaget, at jeg rebfer golfet meget b>arbt, men Jeg bil ftge til be idfte-2)age8 Redige, at Jeg iffe f)ar Sdebfelfe for Smogen, uben be fortiene bet, og berfom ieg felb er ffplbig i be famme gejl, faa mobtager ieg til mig felb en 2)el af ben Srettefoettelfe, fom ieg giber Slnbre. SWen mine ^ølelfer ete meget let bebagebe; b]bab ieg feer og b>«rer, foraarfager mig ofte org og 5orunbring, og jeg føler til at ubbtpbe: O ^erre,!jab Sarm^iertigb^eb meb 08, bit golf/' bor let er bet iffe for 08 at forglemme tøerren, fom giorbe ^orfoning bore pnber, og at afbige fra 6,an8 SSeje, ibet bi gibe efter for be falff e Snbflpbelfer, ber beftanbigen leber bore inb til at Ipfte

3 fanbtnametts titxnt. 339 efter benne SScrben«5Eing i bete? forbætbebe SEilfianb. 5llt bette er forunberltgt for bet tnb, ber er oplabt til at fe og forftaa ub8 Stng ug (5btgb>ben8 SEing, fom be ere. Derfom bi befabbe ben 3Kagt, ben 3nbftybelfe og en Del af ben tanbtyaftigljeb, fom tilhorer himlene, naar bi engang Ijabe annammet anbljeben, faa bilbe ber ingen 9?øbbenbigl)eb boere for bor 9tebfelfe, ber bilbe itte bære nogen Sftøbbenbigljeb for at blibe lalbet paa til at afftaa fra benne eller bmn gejl og Uret; men $}øbet$ frøbeltgbeb er faa [tor, at bi forfulgte af bere? gjenber, og lagte J&tnbringer tbejen paa aue iber af be forførerifle Slanber, ber uaflabelig frifte bem og tebe bem bort fra ub? SEing til at følge be SEing, fom tilføre en falben SSerben. Da bille be Retlige ntybe bet SJkibtlegium uforfttyrtebe at btygge bere8 SEempler, forløfe bere8 SBenner, og berebe fig for ben tb, ba kationerne flulle tomme i ub8, bor ebige gaber8 SRærbærelfe og blibe bømte efter bereé terninger. Der er nogle faa af Støbrene og 0- ftrene, ber forftaa tingene, fom be ere, bebbarenbe troenge til bor bimmelfle gaber8 og fom ere rebe og billige til at tyengibe Snbfltybelfe og spaabitfning tgjennem bor erre og grelfer, 3efu8 S?rifiu8, for at tjolbe 08 til anbb>ben, paa bet at bi itte jlulle faloe bort berfra og fluttelig banbre inb i SSerben«3Jiorfe, forfagenbe ub og ben SEro, bi Ijabe annammet. Det er forbabfenbe, at SKenneflene gjøre faa, naar bi betragte SEingene, fom be ere, og erfare bor immelffe gaber? bebbarenbe KJærligljeb og obljeb beb atter at tale fra himlene, aabenbarenbe fig og fit (Sbangelium til 3Hennejfene8 SBørn, faabelfom alle be Drbinanfer, Sobe, Sftegler og Slnorbninger, ber tilføre Ijan8 u8, b>ilfe ftaa i gorbinbelfe meb baabe be SebenbeB og Døbe8 grelfe. #bor!ebe8 er bet meb mine SBrøbre og øftre be baagne for bet, ber tilfører ub? Derfom be ere, ba beløbe bt iffe at falbe paa bem fra Dag til Dag, fra Uge til Uge. Srøbre, bille 3 ubratte (Sber8 Jpænber cg opføre btsfe Sempler, bisfe Sugninger, b>ori bi funne inbgaa og ubføre Drbtnanfer for 08 felb bere8 SEib og bere8 bibler til 3ftenne Ieflægten8 grelfe. Derfom ber jlulbe bcere nogle perter eller tale i benne tab eller anbetfteb8, ber meb grijgt unbre ftg ober, om bi bille blibe tilintetgjorte eller itte, eller om benne Sitfe bil fyolbe ub og blibe ben mægtige 3ttagt paa Sorben, ifølge ub8 SEienereS gorubfigelfer, faa bil jeg fige til alle faabanne fljælbenbe jæle: 3 beløbe itte at nære faaban grtjgt. S beløbe lun at tyabe een gr»,gt, og bet er meb enftyn felb, at 3 itte ffufle fodabe bet 48, fom ferien bat og gaa til SKørtet og banbre tilbage til benne 33erben8 elenbige gorb>lbe og atter falbe i SJegiær efter benne SSerbenS SEing i beres ftynbige SEilfianb. Sorben og ben8 gtylbe er tøerrens, enbog felbe be Sing, fom bi frijie8 til at hf gjære i fanbfelig Styft, ere t og af fig felb rene og Retlige, tlji be ere erren8, men bi ønfle at befibbe bem uretfærbigen og itte ifølge ub8 SSilje. Dette er ben tynb, fom er ober 2ing, fom bi fe, og fom en$ører til og bore gorfæbre, forberebenbe for 3Renneffen8 øn8 Komme, ber nu nærmer fig. benne Ude Størb, tilfører herren, og bet SSiOe bi opbygge ub8 Ston, forenb bi inbgaa til ben tufmbaarige bile, naar Ugubeligbeb bil blibe borttaget fra forben? Da bille be ibfte-dage8 #emge bære iftanb til at gaa frem uben at blibe Jgvele bil blibe gibet til ban«retlige, og be bille eje bet for beftanbigt. 2Wen for nærbærenbe futter Sotben unber b,nb fom gølge af 2Jiennef!ene8 33øw8 Ugube- Itgljcb, og ben længes efter at blibe be-

4 ? 340 fanbinooien«tjente. friet faabel [om be Retlige, font I)abe fotoet, og fom Slpoftlen 3o&anne8 faa og t)ørte, ba t}m bor paa en 3patmo8 fom en 2anb8forbtfi. tøbomaar»il Sforben blibe forløft, naar bil 3efu8 tomme og mobtoge ftirfen fom en SBrub, naar bil t)an lomme og regjere fom $onge ober Stationerne, ligefom Ijan nu regierer fom big til at lebe; at ban iffe burbe ttdabes at forblibe paa Sorben. SSilce be bort«tage barn, berfom be b>bbe 2ttagt bertil? 3a, 3Kange, fom falbe fig flriftne, bilbe bære meb til benne jerning, og mange SInbre bilbe bifalbe b>n8 Søb. Sffe forben«øjfinbebe og tøæberlige og bem, fom tjene ub ogftrifio; men ben fintyetltge, flonge ober bej&eflige, naar bil fjan bantyfe Ugubeltgljeb frasorben, og naar bille berettige fyabe Kraft til at oberbinbe bnb 9taar bi lære at t)ellige bore fjerter til tøerren, bor ub. aafnart fom bi tjabe lært at unberorbne bor perfonlige SSilje unber fjan8 SSilje, ibet bi oberbinbe rm«= ben i 08 felb, bide bi t)abe SJftagt til at unbertrr/ffe tmben ljo8 bem, fom omgibe 08, og paa benne 2J?aabe bil ben bele Sforb blibe forløft fra Ugubeligljeb. Sen Qforbanbelfe, ber er fommet ober Sorben formebelft galbet, bil blibe borttaget beb be $ellige8 SEro og St)b. SKaar bi blibe t)efliggjorte t anbb>ben, og bor SEro formebelft ub8 øn8 bangelium bliber lilfiræffelig ftærf, bille bi bære ifianb til at bortfjerne be SEorne og ZiMler, fom gro omfring ot, og at belfigne og Retlige bore Slgre og Jjpaber, faa at be bille frembringe rigeligen be frugter og Slomfter, be grugter og æb, fom opt)olbe Sibet; og paa bette SPrincip bil, efterfom Sftejfærbtgljeb ubbreber fig, t)ele Sorben fluttelig blibe forløft og Rediget, naar alle Sling bille boere, fom be bare i Segrmbelfen, ba Jperren fulbenbte Sforben og erllærebe 2llt for at bære faare gobt". Sette er SBeffaffenbeben af bet ftore ibfte- Sage8 SSærf, b>ort bi ere befljæftigebe, og naar bet iffe bar for ben tiflib8fulbe gorftfring, fom bi t)<*be om meb elb at fulbføre bet, bilbe Jeg ffjælbe, og grr/gt bilbe maafle betage mit fjerte. borfor b,ar t)ele ben frifine SSerben faa trablt meb (Sber8 t)bmr)ge SEjener? Se fige, at 93rigb>m gfoung er ilte bær«bfleren, ben lette og ben Ugubelige bilbe. tøborfor? impeltljen forbi be repræfentere oere8 erre, Snæbelen, fom fører trib imob himlene, og beres fjerter ere imob ub og alle, fom repræfentere b>m. Senne trib fyar ftebfe bare? til og bil ftebfe bare bet, inbtil ben ftore lutninggfcene. Serfom jeg tun b>bbe min egen 23i8bom og 2Ragt at ftole paa i gorening meb mine 2Hebarbejbere8, b«funbe jeg bel til at ffjælbe og fragte. 2Jlen jeg forlaber mig iffe paa menneftelig 3Si8bom eller menneffelig SKagt. 3eg inbtager ben tilling, b>øti ub, bor tyimmelfle gaber, tøa ftillet mig, og mebens jeg ubfører be pligter, fom l)an Ijar paalagt mig, ibet jeg fager at opbygge f>an8 9iige og [iabfæfte s Jtetfærbtgb> paa Storben, tjolbenbe 9tiget for )am ogftrifli lægt, fljælber jeg iffe, jeg fragter iffe, ejtøeller brt/ber jeg mig om 23erben8 gornærmelfer, t$i erren er mit gorfbar, mit fjolb og min Sefrier. 2Ren er bet iffe Irjffebeé for nogle Ugubelige at borttage SJlnbre fra Sorben? 3o v be bræbte Sofef og J&b,rum mitb;, meben«bisfe bare unber taten 3ainoi8' gibne fiøfte om S3eji>)ttelfe; og beb aun8 SKiD, 3Ki8- fouri, mtjrbebe be omtrent atten af bore Srøbre og øftre, ufl^lbige 2Ramb, Hoinber og S3ørn, uben minbfie Slarfag eller Opæggelfe ; og enbnu mere, Ubøberne af bi8fe $Korb blebe albrig bragne til 2lnfbar, ja, kationens 5 3re8fe forfægtebe enbog 3JJormoni8men8* SEilintetgjørelfe beb ben8 Sebere8 Døb, og al ben SErøfi, ben offenlige SKening ^bebe bere8 berøbebe

5 fanbtnamettg Stjerne. 341 familier faabel fom 2HebIemmerne af flirten, Ijborober be proejtberebe, bar, at bette bilbe paa arormonismen*» yjltn bil herren oberfe og for= glemme faabanne fforbrtybelfer? 9?ej, tfji be Ujtylbige«S3Icb raaber bebbarenbe til fyam om oebn, ^toilfert b,an bil ubøbe i ban? egen belejlige ib. >an b,at aflerebe begbnbt at firaffe benne 9lation og gibet golfet SEtb til at røbe og oberbeje beres Jpanblinger, og berfom be iffe ombenbe fig beb at benbe fig fra beres gorboerbelfe og Ugubeligbeb, faa beløber b,an blot at fige til be Uffbjbige og til be ibfte-dages Retlige:, Bent libt, benbt libt, og bere? faal bil boere tølbt til ObermaaL* Seg l)ar fagt til mine 33røbre og øfire, og jeg figer bet nu: aa til Sacffon ountb, og til clbroeh Sountb, Ijbor mange af be ibfte-dages Retlige fyabe labt bere«tb, og tyborfra be ere blebne brebne, gaa til (Sgnen beb aun«9jmii, b,bor faa mange blebe brcebte, forbi be bare fomne op til ben beftlige Del af 2Rt8fourt, og bet bleb fagt, at be bare 3ftormoner\ og 3 bille finbe, at bi i aue bore ftorfølgelfer iffe Ijabe libt faa meget fom be, ber øbebe Dom ober be Ujfqlbige. Derfom jeg bleb fpurgt ibag, om bi fom et $olf ^>at)e libt gorfølgelfer, bilbe jeg fige: 9?ej, ingen boerb at omtale.* Dette b,ar altib bceret STilfoelbet meb be Stetfærbige, og bil og* faa ftebfe boere bet. S t»i naar beres Cib et taget for (Sbangeliet? fblb, gaa be til gaberen, til *parabifet8 tøbile, Ijoor be ere fri fra fpnbige og ugubelige 2Hoenb8 Snbftybelfe og Magt. Tim b>or forffjelligt meb be lette og Ugubelige! 9taar be bø, er bet blot en SSeg^nbelfe til Sibelfer, ber iffe funne beffribe«. 2Ren bi babe annammet not" til at bibe, at be Ugubelige ere et SRiS aanb til bermeb at flraffe b,an8 S8ørn. Derfom 3 iffe bibe bette, er bet paa Siben, at 3 burbe loere bet, tf>i bet er faalebes, og berfom bi tugte?, ffer bet i et eller anbet Øjemeb, maaffe for at bringe 08 til at inbfe bor^ligt, at- bi funne anblemaabe meb 08. Wien ere bi nogenfinbe blebne tilintetgjorte? Sftej, ejbeflet bil ub Hflabe, at bi blibe bet, faalange bi ønjfe at boere b,an? SEjenere og ubføre bet SSarf, b,an b, ar gibet o? at gjøre. Om«enbffjønbt bet bar nøbbenbigt, at 3efu8 ffulbe libe paa florfet for S3erben8 tynb, fan ber bog fige? om bem, fom toge birffom Del beri, faabelfom bem, ber bifalbt bet i beres fjerter: v SSe ober bem,»eb b>em benne 5<WKSeHe fom!" SWonge af profeterne b,abe befeglet bere8 SSibneSb^rb meb bere8 S31ob, paa bet at beres SEeftamente funbe ubgaa meb Kraft og iffe benbe tomt tilbage, om i forbum«dage, faa og i bore. Da 3ofef mttb, befeglebe fit 23tbne8bi)rb meb fit 33lob, traabte b,an? Seftamente fra bet Øjeblif af i Kraft, og SSe ober bem, fom ftribe berimob. bab bille bi gjøre beb bem? 2llbele8 3ntet, blot proebife (Sbangeliet. De funne lijbe om 08, fom be bebage* Derfom bi troligen pa8fe bore egne 2lnliggenber, lebe bor Religion, gjøre obt til aue SWenneffer, prcebife dbangeliet til 3orben8 kationer, inbfamle be Oprigtige af fjertet, opbygge og ftabfoefie Sion paa forben, fenbe bangeliet til 3«rael8 u8, og le&e og tjene ub i afleseing, ba bil Sllt bære bel meb o?, bi babe ba ingen runb til ben minbfte grpgt. ^aar erren anfeer bet for nøbbenbigt, at ban«tjenere befegle bere«ssibnesljbrb meb beres S3Iob, paa bet at b,an8 Drb fan blibe beftyrfet og af ftørre SJocgt paa forben, faa lab bet boere; be blibe mobtagne i 3eb,obaf)8 Slrme, be glæbe fig i elffab meb bem, ber bente taalmobigt, inbttl Safunen tyber, naar be fobenbe kationer bille baagne og bere?cegemer fremfomme og blibe gjenforenebe meb bere«slanber,

6 342 lanbtnamen«tjente. og be SCtofafte inbgaa til en ftt/ibe af $an8 tøerligljeb. 2J?eb bent ersllt bel, er bere8 SEilbøjeligfjeber til be ing, fom herren Ijar abbaret 08 imob, og b>ilfe 9llt ret. 3Ken lebe bi bor Religion? 3)en l)an l)ar fagt ere iffe gobe for 2Kennef!ene. 2)e funne ogfaa unbertiben fpilbe bere8 enefte gfrr>gt, Jeg nærer, er, at bi ilfe ere faa trofafte, font bi burbe bære. Si gibe efter for fiibenjlab og buffe unber for SJriftelfe, meben8 bi burbe lebe, faa at $erren Ian flt/rfe ftt ftolf8 tining og formere be JRetfarbige, l/bor burtigt og t b>ab rab er iffe for mig at fige. 3JZert berfom be ib le-35age8 Retlige bare faa retfarbige og t)eflige, fom bi ere iftanb til at blibe beb at fatte i Ubførelfe be Sarbomme, bi fjabe erfjolbt, er jeg bi8 paa, at herren funbe paaffbnbe S3ærfet, og Ijan bilbe forlorte bet i 9ftetfærbigr)eb, og bet bilbe blibe ubført meget hurtigere, enb $an fan unber bor nærbærenbe tl- [tanb, 5olfet8 #anblinger og SEilftanb b>r paa Størben maa tage? i betragtning, be bringe? i (Srinbrtng for ub8 SEfjrone, t$t b>n forbrer af ftt fjolf, at be flufle btrfe meb t)am i aflesing t}enf)ørenbe til Dpbt/ggelfen af t)an8 Stige paa Sorben. 3Ren t)an8 Staabe er altib rebe, tyans 5Raabe benter altib, og bet 2i}8, fom 3e«fu8 bragte tilsbetben, er altib meb golfer, larenbe bem bet Sdette fra bet Urette. an er SSerben? 2t<8, ber optyfer etr)t>ect 3Wenne Ie, ber fommer til SSerben, og t}bi8 bet ItjttebeS til t)an8 3lanb8 tøbiffen og ben8 SPaaminbelfer, og be blebe efterfulgte og ablt/bte, bilbe alle SWenneffer oberalt boje t anbf)eben mere enb nu bi, ibjle«3)age8 hellige, gjøre. 3)et er en Kilbe til Sebrøbelfe at bibe, at 2Rænb og ftbinber, fom tyabe baret i benne ftirfe fra tpbe til tyrretpbe 2Iar, flufle enbnu bære 5?jøbet? bagfjeber faa meget unbergibne. bab feer jeg? 2)erfom jeg iffe feer bet meb mine egne jne, b>rer jeg bet af bem, fom gjøre. Srøanb, fom ofte l)abe ftaaet lange i Sirfen, brtlfe libt, banbe Hbt, ttyge eller jfraa libt og tilfteb8ftille SEib meb at banbre omfring i bi8fe Sjerge, føgenbe efter ulb og ølb; be funne blanbe fig meb og omgaae8 bem, b>i8 2ib og Cebnet er en 2a[ien8 og Umoralitetens tøiftorie, og fom ere rebe til at fttibe imob ub og befmttte l)an8 Stjenere? Gårafter. Kunne ub8 hellige, 38rael8 SSlbfle, fom ere iflæbte bere8 tyeoige ftalbelfes Slanb og Kraft, fom t)abe t ftg bet ebige 2ib8 abe, funne be gjøre ftg f!t/i» bige i faabanne Sling og t}abe ub8 S3i«falb og Selbefjageligljeb ober ftg? 5Rej, be funne iffe; og jeg ftger, fam ober faabanne 3Kænb, be ere en SSanære for bem felb, og bere8 anblinger ere en SSanare til Uåbnet eflig. Det er ligefaabel fom for SSrobrene ogfaa en SSanare for øfirene, ber attraa og tørfte efter benne 33erben8 tomme aber og 3ftober og taabelige fiffe* olb op meb at efterligne og tage bem til 3Hønfire, fom iffe fjenbe ub. JpborlebeS bilbe faaban >pførfel ftemme meb be Retlige Qjngle8 amtale og Slbfærb, b>ilfe bi forbente at møbe? SSilbe be ønffe at antage ben ugubelige SSerbenS SDJober og æbbaner? 5Rej, be t)abe r>øjere tjormaal og helligere SEragten, be lebe ober ftorfangeligfjeb, faa ftølbe hellige. SSote perter ffulbe bare rene og nare faabanne Sanfer, fom ere belbetyagelige, ft/bffe og ro8- bærbige for t)anu 3)ette er ben Retning i 2ibet, fom ^erren ønffer og forbenter 08 at tage. 3eg f)ar mange betragtninger be8- angaaenbe, i ærbelesb^eb naar Jeg er alene, ba taler jeg meb mig felb om bigfe ebige jenftanbe, fom be 2etfarbige, be gorfangelige og be, fom blot ere optagne af benne SSerbenS 2-ing, albrig tanfe paa. STænf paa bet f)immeljle amfunb, bere8

7 fanbtnaoiens (Stjerne. 343 amtale og Slbfoerb, betcenf Retlige 33oefener? erligljeb og torljeb i ftarafter; Ubftrcefning og Cibet, font ligger for 08, og b>or ubetybelig forefommer 08 ba iffc benne SSerben, font ben nu er. 3)e8uagtet i bor bobeligc og falbne SEilftanb gjør benne gubfeommelige Snbftybelfe fig ntere eller minbre gjøjlbenbe b>8 o?, og berfom bi Dille bebare o? felb til at opnaa at tomme i 9?ærboerelfe af be eøige fra tøimlen og glæbe 08 i bor Silboerelfe, ba ntaa bi trofaft f)olbe faft»eb og praftifere bet ebige Sibé SPrinctper, og naar bi gjøre faalebes, bil an for bor læbe, ilfreb8fjeb og SSelfarb ffjcenfe 08 alle npctuflbige ing l)enb>renbe til tyabe Olie paa min Campe, faa at i bet SEilfcelbe, at jeg paa runb af fljøbet«frøbeligbeb flulbe flumre libt, naar jeg baagnebe funbe Ijabe min Campe rebe til at brambe. Xtttt er uben STbibl (SberS SIttraa. Ceb ba berfor ; blanber iffe gbers temmer meb be UgubeligeS, føget iffe efter benne 33erben8 bebragerifle STing i bere8 nuboerenbe Stilfianb. 2J?en bil iffe herren gibe Sorben og ben8 Sftigbomme til be hellige? Sto, bette er ftorjoettelfen, og Ijan f)ar talet bet beb mange af b«n8!profeter8 Orb. 3ften naar bil benne Slrbelob blibe obergibet i b>n8 ftolf8 bette Stb. ftrpgter iffe nteb Jpentøn til benne jamber? SHaar bi tyabe ^elliggiort bore fjerter for erren, helliggjort bort cgerne og joel i anbljeben, og bi blibe rene og Ijellige, fri for (Sgenntytte og fra Sirfe8 og 9iige8 gremgang og elb. ftrtygter for, at 3 iffe ffufle blibe regnet barbige til at blibe talte iblanbt be helliggjorte, naar 3efu8 tommer forat famle finequbeler; fragter mere for, at 3 Pulle bære i famme Silftanb fom be fem baarlige Somfruer, b>t8 Samper bare ubflufte, entyber imb, og inbtil bi fjabe naaet benne rab af Sulbfommentjeb, beb>be bi albrig at forbente, at bi8fe Sling bille blibe oberbragne til 08, tlji bet bil iffe ffe. 5Raar tøerrebømmet obergibe8 til be hellige, bil bet boere for bere8 3ftetfærbigt)eb, forbi be bille bømme fom (Snglene og fom bare uforberebte til at møbe 33rubgommen, forbi be ingen Olie Ijabbe. rinbrer, tbfte«2)age8 hellige, ber bar fem bife og fem baarlige, en lige Deling, og bog bare be alle jomfruer. 3)enne Signelfe er en meget pa8fenbe og t)or ligefrem tøentybning til 08 fom ibfte-3)age8 Redige. 3)e SStfe iblanbt 08 bille gioe Sigt, bille Ibjte STjenereS Særbomme og SRaab, bille tage Kriflu8 til Kønfter og tørfte efter gubbommelige ing, og bore Camper bille blibe orbnebe og brombe; og bi bille bare berebte til at mobe SBrubgommen, naar t)an tommer, og be, ber ere rebe, bille inbgaa meb barn til 33rr>lluppet, og om 2>øren bil blibe luffet for bem, fom iffe ere faa gobt berebte, eller iffe, er en Sing, fom ene tit* b>rer og beror paa l)nm, og ban fan giøre efter fit SBelbetyag. Seg ønfter at og fom uberne og iffe fom be Ugubelige giøre for nærbærenbe, ber iffe befbmre ftg om anbtyeb eller SBarmbJerrigfyeb, ftjcerltgl&eb eller SSenligtyeb, men bømme ifølge bere8 jerter8 Ugubeligljeb* 3eg er meget tafnemlig, at bet iffe er bot S3eftilling i bor nærbcwenbe SEtlftanb at bømme SSerbcn; berfom bet bar, bilbe bi ruinere 31 lt SBi Ijabe iffe tilflrceffelig 33i8bom, bore inb ere iffe folbte meb ub8 ftunbffab cg Kraft, 3lanben maa foempe meb Sjøbet libt mere, inbtil ben er b^elbig i at cberbinbe fine Sibenffaber, inbtil bele jcelen er bragt i fulbfommen harmoni meb ub8 inb og SSilje. Og bi maa altfaa opnaa ben guibfomment)eb, fom ub befibber beb at boere iftanb til at flue inb i Gsbigfyeben og at bibe og fjenbe for bift Ofølgeme af bore anblinger i en fjern gremtib, ja enbog i 6big-

8 344 lanbtnatneng Stjerne, t/eben, førenb bi bille bare iftanb til at bømme. 8ab 08 tebe, faa ttt bi funne»ære rebe for ent/ber SEilffiffelfe af gorfimet. Der flge8, at t/an bil fomme fom en STrjb omstarten. S3i fcurbe berfor f/ellere boere paa bor SSagt, bentenbe meb 9tebebont)eb, enb at ubfeette Siben, ifyi maafle funbe bi ubfettte bet, inbtil bet bar for filbe. 3eg t>ar røoget at fige tit be ibfte- DageS hellige om bere8 timelige Wnlig. genber, t/borlebe8 bi flulle lebe i timelig tøenfeenbe, tage S3are paa bet, fom betroeg til bor Omforg, og bruge bet til ftorbel for 08 felb og 2lnbre, t)bilfet jeg bil fortælle (Sber beb en eller anben fremtibig Cejligt/eb. ub belfigne (Sber. limen. Skandinaviens Stjerne. Den 15be Slugujl. tommer til 3ef»g! De friftne efters. fllftarrigt/eb er i anbt)eb bibunberltg, og bere8 tilfpnelabenbe forfætlige Ubibenf/eb obergaar nceften alt SBegreb; be f/abe alle mulige Settelfer forat fomme til at forftaa, al ben Cejltgt/eb, ber fan forlanges, er inbenfor bere8 SRceffeebne, men Cænferne af roe8fcetninger, fif og eft fime8 at rasle meb faaban tøj, at be iffe f/øre,ben bcnlige remme, om ben enb taler bifeligen.* Det fr/ne8, at mebens SWange befjenbe at annamme 3efu8, gjøre be faa i en meget begroenbfet rafe, ftr/ffebi8, og meb meget ftorbef/olb. an er maaffe blebet bøbt, fige8 ber, men faa ; f/an t)ar maaffe inbffærpet Daab baabe beb Scerbom men 3 beeb ; t)an8 Difctple f)abe maaffe nof efterfulgt baabe tforffrift og (Sjempef, men bi 9tø, bette fr/ne8 at bcere felbe etteriam8men8 jømeften, og er i anbt}eb en 5ort)aanelfe mob 5relferen8 5?arafter og 3nte0igent8. Derfom bet nr/e SEeftamente maa troe8; t)an er 3(1 1 eller Sntet; t/an bar ubfenbt eder f/an talte iffe anbt)eb; og fcem, fom annamme t)am og f/an8 ujtem, maa gjøre faa uben gorbet/olb, uben pørgsmaal eller STbett/bigt/eb. Den SRet er enbnu iffe blebet ubftraft til f/an8 efterfølgere at bælge f/bilfe af f/an8 Ccerbomme eller sprtnciper be jfulle antage eller forfafte; f/an8 ficerbom er abfolut, t)an er,3sejen, anbf/eben og fiibet," og,3ngen tommer til taberen uben beb f/am," bet er ab ben S3ej t/an fom; Cr/bigt/eo er, t/bab f/an forbenter og er, t/bab f/an forbrer. Srøenneffene funne i Ubøbelfen af bert8 Jpanblefrit/eb t)abe tilbels 3efu8 og tilbe!8 2Be8let», tilbels 3efué og tilbele flaloin, eller tilbels t/bilfenfomt/elft eft eller SRabn ; be funne i Kraft af famme forblanbe Segreberne af alle bi8fe eller forfafte bet 5llt; be funne annamme tilbe!8 rabition og tilbel8 3labenbaring, tilbels friften og tilbels ben8 forffjellige Ublcegning, tilbels ub8 anbf/eber og tilbele SJtenneffene8 aweninger, men SRimeligf/eb og fornuft forbrer, at bette affløree, forftaae8 flart og tr/beltgt og fremftilles for t/bab bet er, nemlig en forboerbet og forbanffet ammenftilling af uinfpirerebe SUtønb ; fom ber bleb fagt i forbums Dage: Derfom Jperren er ub, ba tjen t/am ; men om Saal er, tjen ba f/am"; og Sngen fan tjene to tøerrer, tt/i t/an bil enten eljle ben ene og t/abe ben anben, eller f/olbe pg

9 fanbinatnens tjetne. 345 til ben ene og foragte ben anben." (2Hatlj. 6, 24.) 33liber ilfe bette nøjagtigt optølbt af efterne i Kriftentyeben? De fige SUIIe at tro paa 3efu?, at tjene Sefu?, at forfimbe 3efu?, men nøjere Unberføgelfe bifer, at be foretræffe at tjene en eft, og enb>er faafalbet 3efu 5 jener forbente? fom en t)am førft og fremmeft paab>ilenbe spitgt at forftmbe t)an? 3parti? og Kirfe? Ccerbomme, at ublaegge og fortolfe Sefu Drb og anblinger ifølge ben eft, t)an repræfenterer, nej enbnu mere, be befiemte SBebtægter for be flefte rganifationer og be fiefie Kirfer? hegler forbr/be ubtrtyffelig orfr>nbelfen af t/bilfenfomljelft Særbom (Ijbor bibeljf ben enb er), fom iffe er inbbefattet i og betragte? fom bere? farlige $ro og Særef fletninger. Sn nt; Ublflegning af friften, en Slabenbaring, forflarenbe, bringenbe enfelte Dele beraf i amflang eller beltjfenbe mørfe teber, bilbe øjebliffelig blibe forfaftet og meb faameget befio ftørre 2Rebebont)eb, berfom ben erflærebe? fomstølge af Snfpiration; og en tnfpireret 9Kanb i bor SEib, Spidningen? SEib?aIber bet bilbe bare en Scrnarmelfe mob en«t)ber Kirfe at fremfatte 5^øbb enb i greben eller gorbelene af umibbelbar 5labenbaring nu. 9iu, bi Ijabe ingen trib meb eftererne i benne eller nogen anben Retning, men naar man betrceber bere? Ktrfer og Kapeller, beføger bere? Opbaffelfe?" 5ørfamlinger og latter til bere? Særere, inbbtybe? man altib til at»fomme til SefuS",»fommer til Sfefu? netop nu.' SSel, Ijborlebe? flulle bi fomme til Sefu?, naar flulle bi fomme og t)bor? D fommer til Sefu?, * t)an bil tro blot og 3 bille blibe frelfie.* Sfa, tybormeget? b>or langt ere bi fomne, naar bi tro, og t)bør bibt ftræffer fig bor frelfe? er bet en ftørre Srelfe, enb Djæblene erl)olbe? tt>t ogfaa be tro og jfjælbe' (Saf. 2, 19)» 2lf t)bab SSoerb er benne SEro, mebminbre ben fører til anbling og opbæffer til ib og bringer JOpmærffomljeb? 9laar ben gjør bette, ba er SEro Sftoget bærb, men er benne bærbifulbe %xo prøbenbe og føgenbe eller fnarere, berfom ben b>iler paa 3efu?, bil ben ba iffe fpørge :, erre, b>ab ønffer Du, at jeg ffal gjøre?" eller,t.bab flulle bi gjøre forat blibe frelfte?' og baret er: og b>er labe ftg bøbe i 3efu Krtfit SRabn til t-nberne? gorlabelfe, og 3 pulle faa ben ellig-2lanb? abe." (2lp. \- % 38.) ( r bet antageligt, at en 2Kanb, ber føler OberbebiSningen? Slanb og inbfeer fin STrang til en Urelf er, bilbe gaa paa 5lfforb, bilbe fige :»SBel, jeg beeb iffe, t)bab jeg flat fige om Daaben", eller jeg er bi? paa, at ben iffe er nøbbenbig"; eller berfom fyan beftemte fig til benne Drbtnanfe, at ba SPræften flulbe fpørge b>m om, Jjborlebe? f)an ønjfebe at bøbe?, enten beb SSeftænfelfe, Dberøfelfe eller 5Rebbtjppelfe", tyan funbe Ijabe fit SSalg, (Sbangeliet er et befbemt og forefommenbe t>fiem,* 3Wennejfene funne faa bet paa bere? egen 3J?aabe; er bet iffe fanbfimligt, at t/an? Dberbebi?ning bilbe forfbinbe fom en Drøm? Dette fan maajle ftme? latterligt, men bet er be?uagtet, Ijbab ber praftifere? af ben friftne SSerben, fefterifle Kirfer og Ubemt/nbigebe Særere. 3Rogle funne fpørge: 2Ken t)borfor altib tale om Daab?" impeltfyen forat bære ret; bette er et af be førfte ^rinciper* i Sbangeliet (#ebr. 5, 19), og beb al Sremabjlriben er bet nøbbenbigt, at 33egr>nbelfen er rigtig. bab bilbe man tænfe om en 3Hanb, ber forbentebe at forftaa engelfl Siteratur, fom fun fjenbte nogle Sogfiaber i Sllfabetet, men Sntet fjenbte til ben fremabjlribenbe ammenfætning, beb b^bilfen Sogftaber blibe Orb, Drb til fletninger og fletninger til Søger; eller

10 346 fawbinameit«stjerne. 3ntet fjenbte til be forfie runbfæfninger i SRatyematifett og bilbe me)ire (Suclib og Iøfe f)in SSibenffabS 5I3roblemer? aalebes ogfaa i bet religiøfe 2it>, i (Sbangeliet, bet er umuligt at fatte bets Slanb, at rttybe bete tetie frugter uben beb lette 2JhbIer, beb Sfterfølgelfe i (5nfeltl)eber. Uben 9iogen bliber fobt af SBanb og Slant, fan ban iffe inbfomme i $immerige8 5Kige' (3o!j. 3, 5). SCibfie nu 3efu6 eller be fetteriflt Sirfer og fefterijte ejftlige bebft? 3)erfom be Tomme til ben lutning, at 3efu8 bibfte og beeb bebft, og ere billige til og labe fig bøbe, er ber flere Særbomme i 93el)oIb for bem, flere enb be forbente. 2J?en»i maa førft benbife ben religiøfe SBerben til Daaben, ber ftmes at bære ben førfte Drbinance eller princip, fom be oberfe eller forbanffe, og inbtil be erflære fig i ligefrem 2Wobftrib til 3efu8, tiltjans (Sjempel, til fjans Særbomme, til f;ans befalinger, til ben oprinbelige SirfeS og 2lpoftIene8 tyrajis, føle bi tilftynbebe til at følge bem paa alle be mange tier af 33ilbfarelfe og bet Srafalb, be lægge for Sagen paa alle iber. Dg bi ønfle at fjøre minbre af bette»kommer til 3efuS* enb nu, bet er blebet utaaleligt, forbi bet t)ber 3)ag ffaber en nb. SIa?fe af SSantroenbe, i Sllminbeligb^eb og GÉnfeltfjeb, 2Jienneffer, t)toi8 SBlob bil fomme paa HirferneS Slæbebon, og font be bille tyabe til at ubfone i en iffe fjern ftremtib. 3)erfor b>o, fom løfer eet af bisfe minbfte S3ub og lærer SKenneffene faalebes, Ijan flal falbes ben SDlinbfte i himmeriges Sftige; men b>ø, fom bem gjør og lærer, tyan ftal falbe8 flor i himmeriges Øiige." (3Jtat&. 5, 19). SRaar Sirferne opfatte 3efu tilling og gorbringer, bille be $abe minbre at fige og mere at gjøre, be bille ba inbfe SJægten af fjint friftfteb, berfiger: ber ben, fom borer bisfe mine Drb og gjør efter bem, ben bil jeg ligne beb en forftanbig 3ftanb, fom bpggebe fit u8 paa en Slippe ; og en fijiregn nebfalbt, og SSanbløbene fom, og SSejrene blæfte og falbt an paa famme u8, og bet falbt iffe, ttyi bet bar grunbfæftet paa en Slippe. Dg b>er, fom b>rer bisfe mine Drb og gjor iffe efter bem, ffal lignes beb en baarlig 2Ranb, fom bpggebe fit u8 paa anb; og en fplregn nebfalbt, S3anbløbene fom, og SSejrene blæfte og ftobte an paa famme u8, og bet falbt, og bets galb bar ftort.' (Walt). 7, ) 3)et er bigtigt at f)enlebe Sirferneé og beres efterfølgeres Dpmærffomtyeb paa beres Urimelig^eber, beres falffe tilling, toere«ffjæbnefbangre 2>ilofareIfer ; bet er ufanbtønligt, at be bille omcenbe fig, men bette er en 35ag for Slbbnrfel om enb e} for mange Drb,* og bet er i be friftne Sirfer, i beres Særefaetninger og f)o8 beres ejft= lige, at ber finbes ben flærfefte SDJcbftrib mob Srifti tyfiem, Særbcmme og Særere; be ere praftiffe Slpoftater, DpljabJmænb til SSantro, fornægtere af grelferen og t)<xnt (SbangeliumS gjenber. 2)et bar ønffeligt, at bet bar anberlebes, at be bare anbt)etoen8 Sforfæmpere og ffrelfen8 33ubbringere og gorfpnbere til en falben SSerben, ba bilbe i anfcfyeb 3efuS, fom»lærte Stybigb>b af bet, l)an leb, J bebblibe at bære 9laifag til ebig ftrelfe, til alle bem, fom (>am I^be. * ( ebr. 5, 9). Mill. Star. Smig rationen. 3følge Unberretning fra Siberpool er Smigrationens Sifgang t)erfra paa runb af 3)ampffib8arrangementer blebet ubfvit faalebes, at ben iftetetfor ben 6te bil finbe teb SorSbagen ben 13be eptember. 23i bringe t)erbcb til be ellige8 Sunbffab, at ber afgaar et Sompagni fra Si-

11 fanbtnamen«stjerne. 347 berpoøl ben 17be Dftober, faa at berfom bet jfulbe ftnbe8 nfelte, fom paa runb af forffiellige Qmftænbigljeber tffe funne afgaa meb bet nu førft afgaaenbe kompagni, faa funne be faa Sejligljeb til at afgaa nteb obennæbnte engelffe, fibfte flompagni. Nærmere Oplivninger be8angaaenbe funne fenere erb>lbe8 paa bette kontor. emigranterne anfom til alt Cafe (Sity ben 15be Sult om (Sftermibbagen. mt bel. (Sammenfomfl utct» SBrt^bam g}outtg< (3fra New York Herald", ben 6te Maj.) ( lutter.) Srigljcim gjoung: 2)et mefi tilfrebgftillenbe 33ebi8 for, at en faaban Paafianb er ufanb, bilbe boere at beføge enten 3)ag* euer ønbaggffoler. SSetragt een fcerlig SSirfning beraf fe b>orlebe8 bet bjælper bameføbenbe Kbiuber. Gsn frugtfommelig Sbinbe burbe iffe b>be am«leje meb fin 2Kanb, ejljeller burbe fjun ubtømme fin ftraft paa nogen anben 3Haabe. 3)enne 2 gtefiab8orben er, naar ben giennemføre8 ifølge ben? gølge, ben fyøjefie 9ggteffab8otben. SSibenffab8mænb, fom Ijabe beføgt 08, fige, at berfom bi trolig efterfølge bor fan ber iffe bære nogen Sbibl om, at bi funne tyabe ben bebfte golferace paa 3orben. SSi tro ogfaa, at Slfle bør lære at arbejbe og bære birffomme; og at enfsber SBlanb og Sbinbe bør f)abe en eiligb>b til at ubbifle ftg faabel aanbeligt fom legemligt. 3 SSerbenS nubærenbe ilftanb er bette ^ribilegium fun tilftaaet nogle ftaa. ^orrefponbenten : SBeeb e SRoget om Oprinbelfen til, fjbab ber falbe8 paulbings Sottælling, fom fige8 i SSirfeligeben at boere Dprtnbelfen til hormons S3og? Skigljam Soung: 3eg bil fortælle Dem 2llt, b>ab ieg beeb berom. Sofef mitf) og ieg blebe føbte i famme tat, og omenbjfiønbt ubefjenbte boebe bi bog nær Ijinanben. Dg Slår for jeg bleb 2Rormon", læfte jeg i Slbiferne, førenb ber opftob gorfølgelfe imob am, at en ung 2J?anb beb SKabn Støfef mitf;, boenbe nær 53almb,ra, fif aabenbaret af b>or ber bar fliult en Opteguetfe af bort SanbS Urbeboere. Og b>o beeb (fagbes ber) om iffe Qnbianerne bifle Ijabe en SBibel ligefaabel fom døberne i ^atæftina? 2>ette bar i 1819, længe førenb paulbing81)iftorien opfom, ber faa ofte er blebet bebift at bære faljf, og ellebe Slår førenb ^irfen bleb organiferet. ftorrefponbenten : Solf i >ften ere begiærlige efter at bibe SRoget om, fiberlebe8 ftbinberne fomme ub af bet fammen i SlJoIfygamu 5Brigl)am gjoung: 35et er Stoget, fom iffe bebfommer bem, iffe mere enb bet bebfommer 08 at fpørge om, b>orlebe8 be forlige8. 3eg I)ar bæret en Sejtytter af >t)b ade mit Cib8 2)age. Sorrefponb enten: bor!ebe8 funne 5?binberne i bere8 perter famttyffe i at bele ben famme 33rigl)am gjoung: SSi tro, at ben flertallige er fanb, og anbfieben er ligefaa anbenbelig for ftbinben fom for SKanben. Scg tør fige, at ber er -Jflænb ibag, fom ønfle, at be fiabbe en anben uftru, cg ber er ugifte ftbinber, fom ønffe, at be bare gifte meb

12 348 lanbinamens tjente en faaban 2JZanb. Dette er uben.^enfyn til JReligion. Dg berfom 8anbet8 2obe ilfe fortjinbrebe 9J?anb fra at agte mere enb een tøuftru, faa bilbe ber ilfe ben Dag ibag boere faa mange gamle s 4?iger i raten 9Ka?fad)ufett8. ftlcrfoneri taler til bore ablefte tfølelfer, forbi bi betragte bet fom et gubbommeligt princip. Det er iffe for nogen fanbfelig SLilfreb8fiillelfe, berfom bet bar, bet)øbebe bi iffe at paabrage 08 ben Ubgift at unbert)olbe og opbrage flere familier, tt)i bi funbe ba antage ben bidigere og mere populære Waabe. Det er ben b>jefte rab af felffabcltg cg moralfl amfunb og bil tibligere eller fenere blibe anerfjmbt fom faaban.»011. Søn, t)bab er bet? Den blotte gorm af at fnale neb og gjentage <Roget, fom man t)ar fagt ober et Imnbrebe ange; mebens inbet t)ele Siben er optaget af noget anbet, en eder anben gornoielfe, fom man bar b,abt eqer bil faa, efler noget Ubeblommenbe for bet, t)borraeb man er beftjaftiget ; er bette 53øn? Sftej, bette er Sefpottelfe. poeten figer: S3øn er Jalen8 oprigtige 33eg}ar, tytret efler ufremfagt," ba naar bi bebe, maa bi bare oprigtige og bebe om tng, fom bi bet)øbe. 3>i funne i faa Orb bebe om alle be SBelfignelfer, bi bet)øbe, og taffe ub for 6bangeliet8 SSelfignelfer og alle anbre ting. Der er Qntet mere rent og t)immelf! enb en 33øn, naar ben lommer fra et oprigtigt og angerfulbt fjerte. 5Raar bi fole mi8mobige eqer nebflagne, burbe bi gaa til bor tyimmelffe galer og bebe om tyrfe tit at oberbinbe alle griftelfer og ubt)o!be alle ^røbelfer, og naar bi bebe i 2 ro og iffe tbiblenbe, funne bi bære bisfe paa at ert)oibe bet, fom bil bare for bort fanbe abn, tr)t 3efu8 fagbe: 33eber og 3 fluqe faa. - SBt bet)øbe iffe altib at gaa til bortsbarelfe for at bebe, bi funne bebe i bort J&jerte ligefan alborligt, berfom bi ere pbmtjge og lebe et rent Cebnet. 3efu8 fagbe: 33aager og beber, at 3 iffe (lulle falbe i grtftelfe." bor nøbbenbigt er bet iffe, at bi fluqe gjøre faa, tt)i ber bliber lagt mange narer for at lebe 08 paa 2lfbeje, men berfom bi bet)olbe en bønfulb Slanb, biqe bi bare bisfe paa at fejre ober bem. Det er beb 33øn, at bi erljolbe bange- Hei8 aber og 33elfignelfer. Det er beb S3øn, at bi ert)oibe Kunbffab, om bi ere paa rette SSej eqer iffe. Det er beb 93øn, at bi blibe bbgtiggjorte til at bare trofafte. 2ab o c- ba bare baragtige i 23øn og bebe bor ftrelfer, fem fatte 08 et (Ijempel i SBøn, at lare 08 at narme 08 ub i }bmi>gr)eb og $ro. Womans Exponent." tot af vvt HttJcé >> i O pvi c (ftra Juvenile Iustructor".) ( luttet.) SlarStiben bar i 1848 meget tør, SBcjene bare ftøbebe og ra8 fnapt. Kjøretøjerne t kompagnierne bare (bart lasfebe, og fem ifølge t)eraf bar Rejfen langfom og fjebelig. 63 Dage mebgif til at rejfe fra (Slfborn &loben til bel

13 lanbmamen«stjerne. 349 fibfle SSabejieb af tøeettøater efter en gienncmfnttlig SKaalefiof af 12 3Hile pr. Dag, tbet Kompagnierne»tlebe 22 Dage, ønbage iberegnebe, for at fityrfe Kbaget. abet af Ktoag paa SScjen bar bettjbeltgt; og bet er en Kjenbggjeming»arbatlagge 2Karfe til, at SptocentantaHet af Døbe iblanbt Kbaget paa letterne b>r baret meget ftørre t SBogntog, beb Ijbilfe ber anbenbtes Kbag fra taterne, enb i bem, beb b>ilfe ber anbenbte? Kbag, opføbt i bigfe Dale. 33ognfompagnier ere i flere Slår blebne fenbte b>rfra forat bjalpe be fattige op. 33aa frejfen frem og tilbage l)ar Kbaget tilbagelagt Ijenimob to SEuftnb 2JJile, og bog Ijar abet baret meget ringe. De ere toante til ben Iag8 gøbe, ber forefinbes paa letterne og biqe itfe abe giftige rasarter eller briffe Sllfalt SBanb, fom meget af Kbaget opføbt i taterne gjør. SJSrafibent gjoungg Kompagni bleb belt i fire Slfbelinger paa ben 16fee Suli for ftørre 33efbemmeligb>b paa SRejfen, og omtrent til famme SEib bleb 53r. Kimball kompagni belt. 2lt rejfe i fmaa Kompagnier bar meget bebre for Koaget, l)bor raé bar Inapt, og tillige meget behageligere for golfene, tb,i tøbet, fom rejfteg af et port Kompagni paa flere tyunbrebe SBogne, bar meget ubehageligt og generenbe. gr^gtenbe for, at Dr. SWidjarbg og 2lmafa CijmanS Kompagni flulbe tyabe langel paa STrafbtyr, fenbte sprajibenterne SJoung og Kimbafl 33rebe til bem meb Slbub, raabenbe bem til, berfom be befbarebe? af langel paa Kbag, at ^olbe bere? Kompagnier fammen og bebblibe at beboege ftg fremab, inbtil be fom beft for outb, Pa?8, og at fenbe 23ejleb om, b>or!ebe8 bctes Dmfianbigt)eber bare, og b>ab jalp be befyøbebe. De forbentebeat fenbe bem al ben Unberfiøttelfe, be be«b>bebe, fra Salen. Kompagnierne bagbeb 6>lbte8 bel unberrettebe om beres gremjfribt, fom bare iforbejen, beb SRebbelelfer, fom efterlobes paa 23ejen. Unbertiben bleo ber flreoet en Kopi af Cejrjournalen og anbragt i en Kløft af et eller anbet 5Era paa et fremtrabenbe, iøjnefalbenbe teb, unbertiben paa en tang fiuffet i Qorben; men naarfomljelfi en ftor S3øffelpanbejfal eller anbet pagfenbe 33en fanbtes nar 33ejen, blebe Slanter tagne i 33rug og nogle (Snfeltljeber nebjfrebne berpaa. $Paa benne 2Jiaabe bleo megen llnberretning mebbelt bem bagbeb ; meget faa Kubffe, fom tyabbe 23tyanter, pasferebe nogenfinbe forbi gobe, b>ibe 23en, ffiffebe til at flrioe paa, uben at tage bem op eder ftanbfe for at {Iribe 92oget pas bem. 3 tyine Dage bare bøflerne meget talrigere paa letterne, og bere$ Sen laa i oerflob fprebte paa Sotben. Det førfte af Spraftbent gfoungs Kompagnier anfom i alt Cafe Sity ben 20be eptember, og spraftbent KimbaUS nogte faa Dage fenere. 3 bet førfie Kompagni brufnebe en Dreng et Sam paa 34 Dage og en Kone paa 45 3lar bøbe, og to SPerfoner fif beres 33en braffebe. SRogle anbre fmaa anbelfer inbtraf ligelebes. ftlere 33ørn bøbe paa 33ejen. 3 bet fibfte Kompagni fom en 33ige paa fej 2lar afbage, og en Kone paa 28 SMar bøbe, og abjlioige S3ørn føbteg. golfets $elbreb bar marfbarbig gob, og intet bebre argument til fforbel for fimpel, ja enbog fnap Sebemaabe og 33ebagelfe i bet grie fan fremføre«enb ben ubmarfebe elbreb, fom be tøeflige nøbe paa Rejfen ober letterne i &ine 2Iar og beb ben førfte 23ebtyggelfe af Dalen, Der bar fun meget ringe Slfberling i Øøbemibler, og kationen bar lille, gølfet boebe i SEelte, og en gobt oberbaf fet 33ogn fom obebarelfe bar en 2uju8, fom Slange iffe $abbe, bog bar gob elbreb og SibSfraft alminbelig ftem^etflenbe.

14 350 fanbinamens Stjerne. gforfpænb og Sogne fenbte8 tilbage unber Slnførfel af Sebebiab 2«. rant for at unberftotte 2Btflarb 9tid)arb8 og Slmafa Cr/inan8 Kompagni. Det ferfte af bisfe Kompagnier anfom til altføbalen ben lobe Dftober, bet anbet ben 19be Kirfen8 førfie Spræfibentffab bleb meb læbe mobtaget af Solfet, fom bar Seboere af Dalen. De frtybebe jig ober #erten8 bibunberlige Dmforg og beftyttenbe 9Jaabe, ber ^at>be baret ober bem fra ben SEib, be forlobe Sfflinoi«. herren t)abbe belfignet bem iørfenen; t)an t)abbe føbet bem, forløft bem fra be mange frater, b>orfor be bare ubfatte, og efterat bære forulempebe og forjtyrrebe af Søbel- tøufet, 2Høblementet, Klæbebragten eller Cebemaaben b>8 Sollet paa f)in SEtb. De bare, tyab bi nu bilbe falbe meget fattige; men be bare et golf belfignet af >erren og bare Ujffelige; be bare U)bige til SRaab, taalmobige og langmobige. DereS tøjerier bare bløbe, og ub8 SEjenere8 SDrb babbe Snbflpbelfe bo8 bem, tb,i bere8 (erfaringer af herren? obljeb bare for friffe til at forglemme, at ber fun bar ifferfjeb i fulbfommen Ctjbigbeb. 2^bagtigbeb, Profanation og SCrcette bar naften ufienbt iblanbt bem. Derfom ber bar 3Hi8forjiaaeIfer, blebe be afgjorte eller fjernebe beb Cærerne, Siffopperne eller tøøjraabet. bobe, funbe be burbere ben iffertyeb, be nu funbe glcebe fig beb. Dere8 Srfaringer l arte bem at bære bbmtjge. De bare iffe opløftebe ober tyinanben beb, at ben (Sne bar rigere enb ben 2lnben, tt)i be bare næfien lige i timelige Omfteenbtgbeber, og bette bragte bem til at føle mere lige i fjtmmeljfe STing. Sngen funbe fole fiolt, forbi bon $«bbe et bebre u8, finere 2RøbIement, mere moberne Klcebebragt eller en ftorre 2RangfoIbigt)eb af frøbemibler eller nogen af bi8fe STing, af fjbilfe SWennejIene ere tilbøjelige til at føle ftolte; tt)t bet bat fun libt ftorffjel paa SSi bille fjermeb afjlutte Cibt af bor Kirfe8 tøiftorie", ber nu et bragt frem til be etlige8 Sefættelfe af altføbalen, og bioe optage Kapitler af Srcef. S3rigf)am $oung8 ebnet8løb* beb SbroarbSB. SEullibge, ber begr/nber meb be eflige8 llbbanbring fra SRauboo og paa en in«teresfant 3Kaabe af en Ubenforftaaenbe beflriber be mange prøbenbe cener, ber beberfore8 be Retlige, meb b,bi8 iftorie Sroef. 33rigt)am gjoung er faa nøje forbunben. &amttav $ $l&etbtu$. %ta bet ftatiftiffe Sureau er ber ubgibet en foreløbig Seretning om 3te[ultaterne af ben i Slaret 1876 ben 17be 3ult foretagne Unberføgelfe om 21realet8 23enr,ttelfe, Ubf<sben8 torrelfe m. 2R. Det fremgaar fjeraf, at af Danmarf8 famlebe Slreal bar i ommeren 1876 beplantet 220 Kb.*2Ril eller 31,, pet., an* benbt til rapning, S3raf, ng 270 Kb.- 2Ril eder 38, 9 p t. og bebojet meb fob 30 Kb.-3Jtil eller 4 /3 pst. Unber Kultur bar altfaa talt 520 Kb.-3Hil efler 74, 9 pst. Den obrige Del af SHrealet, 25 p(5t., laa enten ubbrfet t)en fom tøeber, SKofer og Kjær, anbfiugtsfircefninger o. 2. eller bar optagen af Snbføer og 35anbløb, eller anbenbte8 til SSeje, aber, Sgggeplabfe o. C. iben ben fibfl foretagne Unberføgelfe for fem Star fiben er bet fultiberebe Slreal bojet meb c. 20Kb.-

15 ; fanbinatnens tjente. 351 Tlil eller nteb et Slreal, bet i tørrelfe ftoarer omtrent tit en Soflanb; i bet foregaaenbe gemaar»ar S ilbær,ten omtrent ligefaa flor. Sif bet befaaebe og beplantebe Slreal paa 220 ftto.-røil eller 2,202,000 S br. Sanb fanbtes paa Øerne 1,041,000 br. Sanb, tstyflanb 1/161,000 br. Sanb. Sif bet befaaebe Slreal antoenbtes 5 pst. til tøtoebe, 20, 9 pst. til 3Rug, 25,4 pst. tit 23»g, 31, s pst. tii Satore, 1, 8 pst. til 23ogb>ebe, 3 pst. til SSrter, 4 pst. til Slanbfæb til 2Hobentyeb, 2 pst til 331anbfæb til røntfober, 3 pst. til kartofler, /8 pst. til anbre SKobfrugter, 0 pst. til røaps, /4 pst. til anbre tøanbeisplanter og 1,? pst. til tøabe. Ublagt meb Kløber etter ræsfrø bar et Slreal af 492,000 br. Sanb. ammenligner man bette Sftefultat meb Silftanben fem Slår tibltgere, fees bet, at Slrealeme mebtøbebe ere forøgebe meb8, 9 pst., Slrealeme meb 23Ianbfæb til 2Robenljeb meb 50 pst., Slrealeme meb 53Ianbfæb til røntfober meb 9, 5 pst., Slrealeme meb anbre Sfiobfrugtet meb 66 /9 pst. Derimob ere Slrealeme meb SftapS aftagne meb 67,, pst., Slrealeme meb anbre tøanbelsplanter meb 27,2 pst. og Slrealeme meb Kartofler meb 1, pst. Slrealeme meb 9htg, 33pg, tøabre og 3 rter ere t iltagne meb fra 1 til 3 pst. Sif rcesningsarealet, ber ubgjorbe 270 Kb.- 3Kil eller 2,704,000 br. Sanb, fanbte«922,000 Sbr.Sanb paa erne og 1,732,000 br. Sanb i Soflanb. amtibig meb Unberføaelfen om SlrealetS Slntoenbelfe et ber tillige føgt ptysning om Dræningen«Ubbrebelfe bar ber bromet 176,000 Sbr. Sanb, i ,000 SEbr. Sanb og i ,000 br. Sanb. Det brænebe Slreal toifer fig berefter at bære bletoet omtrent forboblet fytoert pst,, arealerne meb Sogtybebe meb 9,8 femte Slår. tyveii. Slfffe&Sfang til emigranterne, 3KeI. : Du Sanb, fom Ijar baaret min SSugge engang." garbel ba 3 KJære, fom nu brage btb SEil Sion, bort elfiebe tøjern, gartoel ba, tot jfilles jo lun for en ib, 3tteb ub brag ab Sejen fun frem; %ty fnart ffal 3 lanbe paa elffebe ftbji, 3 Sabels, ben tønbtge tab, gorløsningen«tme bil og for o$ flaa, O, ba bli'er af tøjeriet bi glab. <5aa glab, faa glab, naarførft bi feston, ub? eljfte tab. tøbor greben og læben ben bor Der Ian 3 ubtftle af fulbefte 33rpji, tøtoab ret 3 af fjertet nu tror. Seto bel, brag bort meb greb nu til Sten, toort eljite tøjern. il 33jergene8 Dale gaa frejbig fun op, 3 anbb>b &at i SberS fjolb, Knæl i)bmr/g for tøerren paasjergenesseøp, De [iaa jo for Dalen fom SSolb, 5Raar olen fig b>ber bag SjergeneSSEinb, 3Keb SEaarer bi JfiOeS, bet er ei af org SSi grcebe, tlji pgfaa bi beeb, Sit læben læn græbe, nej, ub er bor 93org, tøan j!iænler o Sife og greb; m førge, forbi toi tilbage ffal ftaa g fabningen toaagner paano,, Da taf SberS faber faa tybmtjgt i inb, gorbt b]an lob Dagen fremgrtj. gremgrto,, ftemgrij, meb Styfet om anbljeb til ebig SEtb.

16 3 432 lanbinaotcng Stjerne. Sarbel ba t/ber ibvcbct og ofier faa fjcrr, )8 alle forener et 33aanb, ub8 3*eb nifb jer afle ba fjern og nar SSi lebes af 2lanb; Den fører ier til bet forjattebe anb Bor herren at bt/rfe i rø; Den ftyrfe 08 bit i bor SPrøbetilftanb, Oa naar bi i 3ion (Tal bo. Sarbel, fiebbel, bi fee8 fnart i 3iøn, bet er jo bort $aah. D SBrøbre fra #ion, ub jfjarm (Sber8 93ej >enober bet ftormfulbe Dtyb; 3 brage nu tøem, men bi glemme jer ej, 3 Sflinber faa fjare 08 gab. De SRob jo b,ar f«ftet i $jerterne8 Dt>b, De ffjænfe 08 iflib og aab, ub gaber jo fljærmer bet minbfte maafrtjb, an ogfaa bil b>re bort tilaab. ab SEaf, t/ab Xal for Drbet, 3 talte, ub fign jer glib. fiaura 5flnberfen. ^laitbtnocv. %ta Krigen. SRu8ferne $abe beb $lebna libt gjentagne 3Reberlag og betpbelige Zab af Dobe og aarebe. 3 Cideaften melbes frierne at t/abe oberflrebet ben tusftffe roenbfe og tilbageflaaet et ru8fiff ftorføg paa at bribe bem tilbage. 3 9tu8lanb er inbfalbt 188,600 3J?anb af 8anbeb«rnet8 førfte Kla8fe, og efter ftortybenbe jlal ber efter often8 SEilenbebringelfe tnbfalbe8 enbnu 370,000 3flanb. 55ra rcefenlanb. g?ra Sltljen afgaar ftabig dropper til ranbfen unber [tor 93egejftring. f SBertranb fougaarb bøbe ben 3bie 3uni i (Spljraim, anpete (Sountb,, Utab, af ftjcertelfr/gbom (scropliulosis). Slfbøbe bar føbt i Sifer ogn, pr. Krifiiania, ben 6te røobbr. 1856; bleb inblemmet i Kirfen ben 16be 2J?art8 1872, emigrerebe i forening meb QforaMbre og øbflenbe ben 22be 3uni 1875 og anfom til (5pb>aim ben 20be 3ult f. SI. og bar ftben 3 Dage efter maattet Ijolbe engen. an bøbe i fulb Xxo og gortrøfining paa (SoangelietS frelfenbe SPrincipet og t/ilfebe Døben fom en SSen til at enbe t?an8 langbarige Cibelfer. 3nbt)olb. ibe. Xale af Spraf. S3rigbam $oung SRebaftionenS SBemcerfninger ammenfomfi meb Srigtyam $oung 347. SBøn 348. Sibt af bor Kirfe8 ijlorte ibe. Danmarf8 Slgerbrug 350. $oefi 351. Slanbinger 352. Døb8falb 352. åjøbcitbatm. Ubgioet og forlagt af D. 5R. Siljenqoift, fiorenfcenågabe 14, lfte Sal. iibft bo8 5. (5. SJorbing.

S&ari&tnaotens Stjerne.

S&ari&tnaotens Stjerne. 161 S&ari&tnaotens Stjerne. rptt før k j&djftø gaj^ *llip. anbtyeben, ftunbjlaben, Styben og S roen ere forenebe. 21 Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1875. Pr.: 6 Sk. pr Expl. $

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Sftan&tnaotens Stjerne.

Sftan&tnaotens Stjerne. 161 Sftan&tnaotens Stjerne. rpn far åt jkdfte-sagw gitfiøe. anb$eben, Runbjlaben, Dtyben g Xioen ere focenebe. 25. Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1876. Pr.: \i Øre pr. Expl. $ale af 2@tøfie 3of ft. e>mitfc,

Læs mere

SIkm&tnaoteiis Stjerne.

SIkm&tnaoteiis Stjerne. 305 SIkm&tnaoteiis Stjerne. an før åt Pdftø Jaj^ dltp. anbtyeben, Æunbjla&en, Dtyben og 5Eroen ere forenebe. Aarg. K 20. Dm 15. Juli 1874. Pr.: 6 Sk. pr. ExpL Z arøolbt i

Læs mere

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben.

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben. 257 Sftttiibtfittotcfis Seerne. rpn før åt ^idftø n$t& gdltjj*. anbfyeben, ftunbjlaben, Ityben og SEroen ece forenebe. il Aars. Ifc. 17. Den 1. Juni 1874. Pr.: (I Sk pr. ExpL $ale af ^*æf. tfoit t)be,

Læs mere

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme rpa for k SifeJ^lnp tligf. JBattoljto*«, ftsoufkabtn, Dnotn øg frøen m forende. Ur. 12. le«15ae Itartø 1895. 44foe 3larga«g. tale af ^Klbfle åbraljattt J). Camton, Ijolbt i Sabernaflet i alt Safe Girt)

Læs mere

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes . 289 rsftanbtnaotcns Stjerne. (Srpn før &t iålu- m% *!%*, anbljeben, Jhmbflfafcen, Stybett og SLroen ttt forenebe. 26. Aarg. Ir. 19. Den 1. Juli 1877. Pr.: 12 Øre pr. Expl. ^ammettfomft meb SSvi $bam

Læs mere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere Skøn&møtnens 5fjmie> Organ for te Stytt'gtoøa grlijf. SauDljtlUtt, Inn&fkaben, BtjUcn 09 (Jrotn tre føretudt. Pr. 9. Pen lfltø februar 1894. 43tø larpng. Ctiolttttonø-fIjeonen*) oø Æibelenø fære om Jtennc

Læs mere

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje.

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje. r w Ik2X $rg cm for 3)acjes be Sibflz- J&eUicje. SBLE ijfike Tsempea. J?an5he0en, åmtofkaben, J)rj5en og QTroen ere foreneoe. Ur. 8. pen 15k april 1902. 51k larpitg. (In «t) llbklinø af fuanøeliet. Xate,

Læs mere

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer,

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer, 305 S&an&maoietis Stjerne. rpn før åt $i&$t Daøa < *Iliø*. anbl)eben, ftunbjlaben, 2)tyben og roen ere forenebe. 16. Aare. fir. Den 1å. Juli 1867. hh: 6 Sk. pr. Eip. ^tøbttenmfvbcfceit af ttttttbfeelfcar

Læs mere

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt 369 Sftofibintiotens Stjerne. étgm for ét Jsidftø Jages 2 tltijj*. anbtkben, jhmbilaben, 3)i)bcn og Strøen ere forenebe. 7. Aarg. Ilr. 24. Den 18. Septbr. 18o8. Priis : 6 Sk. pr. Exp. Sftettcit at lomme

Læs mere

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. shle iiflke cempeu..sanobeden, åunofkaben, $n&en og OTroen ere foretuoe. ir. 10. 15 Pluj 1903. 52 Inrgang. (En i ilfim fil Hafianen. jftf Hfetøs irtiernør %6er

Læs mere

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn 161 Slkm&maotens Stjerne. (Srpu før k ^iåfk Dhjj^ gdliø*. @anbr)eben, ftunbftaben, 2)^ben og STroen ere forcnebe. 7. Aarg. Kr. 11 Den i. Marts 1868. Pnis : 6 Sk. pr. ($ra the Millennial Star".) Stybigfyeb

Læs mere

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme.

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme. sapiens jgtj K e ørgcttt for 3)ages be -Staflc- J&elUge. suls iihke 'sempeii. JSan&beDen, fstunofkaben, JDijåen 03 QTroen ere forenefte. Pr. 19. Pen lfb hiøber 1901. 50k Jlargattg. tale af JDræftknt forenjo

Læs mere

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora 161 Sfianbtnaoiens Stjerne rpn for ét jlidftø gaø^s gdliø*. anbbeben, Sunbflabcn, Dtyben og Sroen ere forenebe. 10. Aarg. fe 11. Den 1. Marts 1861. Priis : 6 Sk. pr. Exp. t)mgf)eb mob (&nb$ SStlUe. &et

Læs mere

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em*

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em* 305 SftanDtnaotens Stjerne. for At JSidp < aø*s %A\igt anbbeben, SEitribjIa&en, 2)^ben og roen ere forenebe. 17. Aarg. fri 20. /)««/5. Jw/«/8 8. p riis: 6 Sk. pr. 5emævfnin$et af ^Jroefibent f^oung i Sabeniaflet

Læs mere

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte«

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte« ages be Utofte«Retlige..San&heften, åunofkaben, tyyben 03 QTvoen ere forene&e. Pr. 4. 15 februar 1903. 52 Jlnrøattg. isisfcarasarhæ jftf en afe af $ ræfthettf Jofep^ JF. Smifjj. ( fter

Læs mere

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if!

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if! 273 SftanDtnaoiens Stjerne an for åt SOåftt laø*8 ellig*. anbtyeben, ftunbflaben, Dfcben og Jroen ere forenebe. 16. Aars. Ir. 18. Den 15 Juni 1867. Priis : 6 Sk. pr. 31 at& konference fot Sefit < fmftf

Læs mere

k Sibflf=llap lelligc.

k Sibflf=llap lelligc. Urøan fat k Sibflf=llap lelligc. Sanoljtben, funbfhabm, Sijben og $toen ere fortntbc. Pr. 15. Pen ljbte åttsnji 1900. 49k Ittrfifltlg. ftale af JÆlbfte åttkeaø Jleterfon. SSeb Subitæumlmobei i $øbenf)aim,

Læs mere

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte 353 Sftan&tncmteiis Sfjerne #rpn før k j&djftø Saøfls $*IH i*. anbfyeben, Æunbffaben, 2>t)ben og STroett ete forenebe«il. Aarg. Nr. Dm 1. Septbr. 1862. Friis : 6 Sk. pr. Exp. ale af Kftfi Støb* &

Læs mere

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang Mnbfyeb, åunøfkab, Ihjo og Uro forenet. Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang øpltjsning, Wanmlft ag JFren* Sale af Dr. ^ob, 9*. irf, ^ræfibent for tat=$rormalffoten i arisjouri, Ijolbt i alt 2afe Sabernafel

Læs mere

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare.

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare. fttttbiwrtneirå tierne. Drgan for de $id te~$age8 Hellige. Sta Ifk Kfø&» 1885. cv til, at itle 9togen fliøv ber til 9tor>»eb octbsiig SSisbom og tomt Sebrageri, efter ajtøxnejlerå Sætninger, efter 3Serben

Læs mere

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer 97 fsfeanbmaoiens Stierne, (ftrpu før d* &tdfltø zgt& IpJt^ anbkben, Sunbffaben, >V/ben og roen eve forenebe. 17. Åarg. Nr. 7. Den 1. Januar 1868. Priis : 6 Sk. pr. Sxp 58emcev?mn#ev af tyvæfibent ). &.

Læs mere

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet.

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Deres rønprinia Jfreirerife, Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Kotifl a^rtftietn ben ftarfte. 1448-1481.1-127. gørfte Slfbeling. Songeoaig i anmarf. Sari Snubfen Batgt i Berrig. trib om

Læs mere

Q. Gaitnott, Star.") at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa

Q. Gaitnott, Star.) at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa 209 Sfionbtnootens Sfjcrnc. før t\t jtødftø Daga Irilij«; anbbeben, ftunbftaben, Dtyben og roen ere forenebe. 11 Aars. lir. 14. /)«i 15 April 1863. Priis: 6 Sk. pr. $ale af ^Øtæjtbettt . Q. Gaitnott,

Læs mere

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B.

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B. Q 1 Presented to the LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO by Estate of the late John B. C Watkins Seren ierfegaar&3 Samlebc SJcerfer, Sotnfe&e Surfer ubgitme af SI. 23. Sradjmann, 3. 8. #etberg og

Læs mere

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at JSanbljcb, ånnbfkab, B90 o$ ro forenet. Qtumnter 15 1. Jluguft 1908. 57. JUvgang (Bufce (Regering. «f ^ræfibent ^ofm Satjlor. (gottfat fra 6ibe 213.) Seg fan fjer enbbibere tilføje, at naar herren lommer

Læs mere

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb @rpi fat k SiDffø'iap pige. SawHeitn, fian&fkalmi, Øgtitn øg Ærønt tre fortneøe. Pr. 20. flen 15iie kiøber 1900. 49&e Jlargltttg. Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ fjolbt toeb Subilæuntlfeften i Sabernaftet

Læs mere

BRIEF JS 0041468. niaiihi

BRIEF JS 0041468. niaiihi BRIEF JS 0041468 niaiihi ^- -6^ it)iib kf taler fov i or!e^n, Stam^ttfe og gikicomrai^fer i ibhttmavi > 1870. itø^ hx h\ix kx Wtt^Kxdim w f * ^ «f e^n, Stam^ufe og gibeicommi^fer i Æanmarli. jkføbcnljaon.

Læs mere

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig Sanbi)cb, &\mbfkab, Dg& ocj Æro forenet H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtn beo iforøøra&ønferencen i 3&\\ Cafee (Eiftj i Hpril 1915. SBebtfer for, at et [tort og

Læs mere

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb Crøcn for br Sio^r^ages Stiligt. «oa»bt5tb, Isttfkcits, Dnftt«$% *«««"«f»rrit**, Ur. 5. Pen 1. fharts 1898. 47k largang. tale af KpoM Mattyiaå I. Couilci), Ijøttt i alt Safc Gitt) ben «. Dftbr. 1897. SOiiue

Læs mere

(Store <SrtItfofUib, Star." Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G.

(Store <SrtItfofUib, Star. Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G. 2? 9 SftanOtnaoiens Sfjerne. rpn for åt JSMfti tyt% rilijj*. anbfyeben, ftunbftaben, >r)ben og rccn ere forenebe. 14. km. Sr. 19. JDen /. Jtf/i /86*S. Pnis : 6 Sk. pr. Exp. $Xat$coiifetcncen t (Store

Læs mere

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol=

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol= 369 Sftan&inaoiens Stjerne Drgan for de $id le~$acjes åeffige. Sanbfjeben, Sftmbffa&en, S)gben og Sroen ere forenebe. 'fl. Aarg. Jr. 24. 3)en 1. September 1878. Pr.: 12 øre pr. Expl. 2de af mw* Ctfon Wtatt,

Læs mere

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra 337 ftmttbtmrøms Drgan for de Sidjle-Sages Æeffige. anbfjeben, Shmbftaben, 25»ben og Sroen ere forenebe. itr. 22. Den 15de Hugufl 1881. 30te 3Urøang. %ak af mm* taftus 6notø, afljolbt i ^arté, 8bab,o,

Læs mere

ifam alen". yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King

ifam alen. yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ Sanbtyed, undfkab, JDgø o$ $ro forenet iiiummer 2 15. 3åtmar 1914 63. $anjishg King ifam alen".

Læs mere

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i 33 toånarf«(digtm for tie $idfte4)ages J)el!ige. anbfjeben, Æunbffaben, SDnben og roen ere forenebe. Ur. 3. Sen 1. lodemdci- 1878. 28. 3Urganø. XaU af sproftbent Sotøit %a$ot, fjolbt»eb en $orfamltng i

Læs mere

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Sanøijed, fiutidfkab, JHjo ocj Uro forenet. Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Befifcbelfen af btn %lligaan&. Sale of rølbfte 93.. Stobertg i Xabernaflet i alt Sale Sitt) ben 20. "Mai 1914. (Sluttet.)

Læs mere

aren ^ierfcgaarbø @titit(cbc SJærfer. øren ftlertegaartø Santlcfce Surfet ubgitme af IL 83. Sradjmami, 3f. 2. #eiberg og #. D. ^auge. SInben UbflaDe. @^lbenbalffe»oflljaabel, SRorbiff forlog. Bianco Suno«33ogtrt?rteri.

Læs mere

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige.

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. anbljeben, fiunbjfabeu, 2)»beu og Sroen ere forenebe. Ur. 11. Sen lfie jflurls 1881 36te Jlargang. Ubbrno af 3o(m %. &aineé Slranment 3Seb bmunbs Surfer Sooeitå SBeljanbling

Læs mere

fom berettet i"9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q

fom berettet i9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q 97 tødmmiierø 8)tgon for ile $iil ie4)ages JSeffige. Sanbfyeben, Ænnbffaben, 2)t;ben og Xroen ere forenebe. Hr. 7. Den 1. Januar 1880. 29. forgong. Sale nf WW* 5». «t*arw, fjolbt i Sabernaflet i

Læs mere

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins *: f Presented to the LiBRAR\- oj the UNlVER.Sir\' OF TORONTO by Estate of the late John B, C, Watkins øren ^icrfegaorttø Samlede SScerfer*

Læs mere

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang 5an6ljed, åunofkab, 5Dy > 05 ro forenet. Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang i Jefu Sripi Strfce af 3?ihpe-$age5 $ elliøe affjolbteé i alt afe (Sitr,, Utal), ben 4., 5. og 6. 3lprit. et førfte SWøbe tog fin

Læs mere

brief PTB 0041762 v.2

brief PTB 0041762 v.2 CO brief PTB 0041762 v.2 øbflu>nmu». af $*et*tfa SBrettter. ' u- Hnbcn >eel. tfjøbenfjaun. fcøfer«og SorbanS gorlag. $rp!t (00 S. S. Safer. Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from

Læs mere

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige.

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. s Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. anbljeben, Æunbflaben, SDgbcn og Sroen ere forenebe. Ur. 3. Sen lftc looemoer 1886. 36te 3Ur$ai?c*. 2c\\cmtU DpftanMfe. 2)r. Snmann 3lbbott, en berømt amerilanff ejftlig,

Læs mere

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene i Danmark nedsatte kommission..-.- ; 'GJi^C I3f a isetænkning

Læs mere

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :.

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :. 2I?AS34..i- 7 (TO net", hu wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: åt albr-rtifltr- JfalrHlur fcunt til t>cve forljcntnvvcnbc Tivccteur Carl JUbrrii, cand pharmacie, og til Ijano gaber: kongelig Sanb^Duer*,

Læs mere

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&&

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&& ' I.' >^aets ^l^zræ '^^^?&& Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis08hert UbvalgU Dramattffe Da>rfet\

Læs mere

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS Presented to the LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS ( t &iilistqkkp af iffraingrriirs loga, ^, 0» er fat 5)?cb et ^aaut ot>ei: gceracrnc. Ubgioet af ^dfhabct

Læs mere

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang Sanbtjeb, fiunofkab, Du, o ocj ro forenet, Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang ^falj ørfcæolønjffce xpehifian inferefanfe øpiiagelfer i hef nørhlige Jffitextcu oø ftifllige Hfalj. Slrføotogien (Dlbfunbffab)

Læs mere

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the Presented to the library qf the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE OHN B. C. WATKINS dftømøte IJRanti/kript åpxebtt 3BtlTe&er af Imt i 2{ctri)unbre5efs 2Et5fe Ubgt&et af uftat) «He& ^øfienljatm

Læs mere

gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1'

gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1' 639.07801 I i fa-" ' 1 i gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1' giffcrt^umtilliugcn t Hakfuni v'iv/. 'mm* 1864. '-'K JKfft' V.>V t (V:' V * /'' i'/ 'V * - 1» -Jf.i.j-.. V : ' ; ".; '-:- ' 'SfC" 8Ifjji»fji

Læs mere

dkgan for tø 3to tt pages $elwje.

dkgan for tø 3to tt pages $elwje. 1 [289 dkgan for tø 3to tt pages $elwje. anbbeben, Æunbffaben,»ben 09 $roen ere forenebe. 2. Jlarg. flr- 19. lien 1. Jolt 1863. friis: 6 /? pr. tørpl. *}5ra?f*efcø motet jengtoelfe. (ftortfat fra $ag.

Læs mere

I I 6))ifekr ^f ^ft ^ØM W ^^Iffltl? famlebe «f. f. Hølimcttn. m^ '''iisiiii^ - X3JOfJO»lO«-6

Læs mere

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns * ) n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns JreittRoinhjog ^b^ferebclæ, sanit ^kilttriitg^f?.f i;ta [6 ^tmnt^lige ^istorit af ^rcbie ^cftc Xt\fU c 5cn Xanf te *Pioncct"«Xt^Hctj, 187G. Church

Læs mere

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce =

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce = tømtmamens ^tjtmt cm for de $id le4)ages Jieffige. anbljeben, $nnbffaben, nben og Sroen erc forenebe. ttf. 1. Den lfje Mohr 1880. 30te j&ttpftiji Støt 33tc SlarSfeft. tor SuBei 09 øitibcltg^cb. (gra cdeseret

Læs mere

Drpn for de Sid^e-Dages åeffige.

Drpn for de Sid^e-Dages åeffige. : 273 Drpn for de Sid^e-Dages åeffige. anbl^eben, ^urtbfeaben, Sgben og Sroen ere fotenebe. ttr. 18. Den \Ui luni 1882. 3Ue ^Lorgonci. ^0 Og ^aluttebftttbi^t^tienbe aatltge Slonfetettce«( fter Deseret

Læs mere

$e gatrtgeé SØfafctagelfe*

$e gatrtgeé SØfafctagelfe* < 305 (Drptt før k S>i& ie fuges $elltge. anbbeben, tobflaben, >t)ben og roen ere forenebe. 2. Jlarg. ir. 20, Pen 15. Juli 1853. priis: 6 /2 pr. tørpl. $e gatrtgeé SØfafctagelfe* (Sapitain mooté Sompagni,

Læs mere

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl.

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. Cuentijr øg /ørlælltngrr lufinb pg een Slat ^ts^-««^«? '- - 3 Ubiuil^ l'ci! Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. s cl)m botics SritbtS ogbaiic tiiu]. Sogttijtfeti. 1 853. 77^7 af tttinii øg rrn lat ^(ifccn

Læs mere

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C tf. ^pr *-**>./ I v& J /' >. tan '?fs : t* hi V-i < C w i)tftøntø-fleøgraj>l)ifli /ttaanrtfltrtft. Urtitjjfret SE* Verfet, -T* «3C lijøbfitfyntm. ^orlaat af een gnltcntafffe 2*oahanNuiq. Srwft i bet

Læs mere

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library :^i^^-f% ÅULSEN, From The Library of the late George Bryant Schwartz Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/sjdronningenoopaul

Læs mere

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer.

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. s/ *** «f ^redhfa asuemee. n. gøtjlt S«e(. 6555^^6?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. $)é ttnge og ten isamle^ ^et t)ar Wtenbæmring.,,!J}?in fmuffe, føbc/ allerbjærefte

Læs mere

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug.

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug. ^owwerrcfsf / ^^^,\y af i. f. i o Is i OD. % jleitpls iarug. 18 70. ^ étt Sømmmtisij i 1870. , (^^ (^^m^nme / O 2lf Mohi, 2)2eb Xræinit af 3. i^. S^ofenftanb. dd. %»eitfels JFarla t3 1870. f/f Hl ^8

Læs mere

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5.

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5. lift mt t'nti t fonbott. Sttf Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'l)oli). fr til S3efi. 1 offerne.

Læs mere

'^'* -t.j\, #f'*il 's%l&1' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/pilesmedenooetla (J^øIlti^niisHIhrUr af ilarit Ctlar. III.

Læs mere

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + :

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + : DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < 4 < t 4 4 4 4 * < * * + : 1 1 03 0 8 00627 6 M!:! 4 nnijij y j jm S itllié if lié^illiliiié.«uijjlllill*? < «< < i «< < ^ ^ ^. 4 «< < < «< <

Læs mere

;>A >*^" " i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r

;>A >*^  i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-r )7432784 2 X-Wt >*^" ;>A " i «- rr^ 1 Hl3 1761 w 1 5«, r-r m i H^ ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r .leeelx. j^dttb lltn t>ilb. gortixdtng af idrluftt af brn d^^qlbrnhallhf r^ociliaubrl (i. I]rt\rl). 1869.

Læs mere

gotcufrtst <3 i> mi, a v qtøøf. 5laffé jemtrøle paa Jomsvikinga (a:saga) ftfekirø l(ii a, SDtøanebåjYrift "2Cnm«lbelfcn af $rof.

gotcufrtst <3 i> mi, a v qtøøf. 5laffé jemtrøle paa Jomsvikinga (a:saga) ftfekirø l(ii a, SDtøanebåjYrift 2Cnm«lbelfcn af $rof. J- m gotcufrtst a v paa qtøøf. 5laffé jemtrøle.».' "2Cnm«lbelfcn af $rof. C i (C. jsfr >Jrf$$er af i Jomsvikinga (a:saga) ftfekirø l(ii a, SDtøanebåjYrift f for fitteratur anbcn 2ufSj$tfaé tolvte

Læs mere

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu:

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu: % i 3g r :i~;::y o s T ;:T-nnu: L-'JZ*. nittt rra &on$ dbviftimi fce«stttåetté +#&+ UbgtDnc ar Carl 6ernljarft s*s»? tferfte ce(. mm^^t * Sorlagf af 3-. 3 cimi [^ c r b c e ^ealuinmina. froft i @ra:bes

Læs mere

*$*% Sriliftk. Star.') fion, famt Ijbilfen rifling be bilbe fomme. til at inbtage \>aa ^BrøbenS Dag. 3t ranfage frifteme, forbi 3 mene,

*$*% Sriliftk. Star.') fion, famt Ijbilfen rifling be bilbe fomme. til at inbtage \>aa ^BrøbenS Dag. 3t ranfage frifteme, forbi 3 mene, 273 Slumbinaoiens Stjerne. (Drpn pt k JIMftø *$*% Sriliftk anbfyeben, tfunbffafcen, Xtyben og roen tre forenebe. 10. Aarg. Kr. 18. Den 15. Juni 1861, Priis : 6 Sk. pr. Iip. 9*JanfaQet (^fttftetne. (gra

Læs mere

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t W" Ol 00= ^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis04hert Ufcealgte Dramatiffc VætUv

Læs mere

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart 3lf mit f etintt 'ebbclclfer af art en fen, gørfle Stfbcling. m:

Læs mere

I21I** hw V, Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/skildringerfraitooflem ifolkelige ifotebtag af tntarb glemmer, Ouerlafvev

Læs mere

eoer fomme neb fra Jptmten meb fine SSogne og øbfamle be fattige Jpcfltgc i englanb, Jøtlanb, 2Bale8, Sfrlanb, fanbinabien og Øerne i ^abet og bringe

eoer fomme neb fra Jptmten meb fine SSogne og øbfamle be fattige Jpcfltgc i englanb, Jøtlanb, 2Bale8, Sfrlanb, fanbinabien og Øerne i ^abet og bringe 12i* Sftanbtnaotens Stjerne. < rpn for de j5td(fte faørø {tilfør anbfjeben, ftunbflaben, 2>tyben og roen ere forenet- e«2(1. Aars. Ir. 9. Z)e Rattime* Ubfttelfe.

Læs mere

^iteia i':t- Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/lovenoglivetfortoodanw f ODttt Og it)tt JyoitæHing om en Stamftther. tujalter

Læs mere

Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afefterladtebrevoomyns . 2lf efter I ab te S rene tit 3. $), ilpfter. SJ; ^ ^ jfarlngt of

Læs mere

(Drgan før oe $'Mt fuges $elltge.

(Drgan før oe $'Mt fuges $elltge. 289 (Drgan før oe $'Mt fuges $elltge. anbfjeben,.ftunbjlaben, D»ben da Sroen eve fovenebe. 4. arg. ttr- 19. pen l. Juli 1855. )riis: 6/Øpr.tørpl. Sale af 3P*æftøent Stø^atst ^ottnø r)o(bt i Sabernaflet

Læs mere

bem om Sagen i en fbftøtte, om batten i en Slbføile. Jpi>ig be fyabbe baret tro= fafte, bilbe erren I;abe tiffabt bem at

bem om Sagen i en fbftøtte, om batten i en Slbføile. Jpi>ig be fyabbe baret tro= fafte, bilbe erren I;abe tiffabt bem at 177 Sftanfimaotens Sfierne. rpn for åt $iå#t Jlaøtis 1*1%. anbfyeben, ftunbjtaben, >bben og roen ere forenebe. 11 Aars. Nr. 11 Den lo. Maris. 1863. Priis I 6 Sk. pr. Sale af 2@tøfite Støst Safter, affjolbt

Læs mere

%^ 'jy-.^^2ji^ EEEC i^ 3 i f f c r J) tt f. 3lf /orf. U[ Vflin øøne Brcue". ^ I ««Q 'A ^ " 3(^ fii()lc WiitO mid) in ^ic SJBcIt Mi miigcii oll)r. forlagt af Unberfitetéfcog^anbrev 2lnbr. g^veb. øjt.

Læs mere

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij.

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij. r r O v.s. k & l t U j l i n? --2b. MS- JA 'M /r-my/w ('6rW./t*< \i

Læs mere

' ^ < xbxm\x x 1\ 0m tow Coagulation t. Snaugural= i6fertation. S ), 6, ^anum.

' ^ < xbxm\x x 1\ 0m tow Coagulation t. Snaugural= i6fertation. S ), 6, ^anum. )m ' ^ < xbxm\x x 1\ "3 0m tow Coagulation t Snaugural= i6fertation S ), 6, ^anum. ^j0&m5auu. gorlagt af Umt>erftteto6ogI;anbIer 6. 5L Srvft ^ofsostr^ffer SBtancoSuno* 1851. Dm jfibrinen i l."":-. ' i?

Læs mere

er bet, bi minbft befyobe* SSi ønffe og bebebe en SJtøngbe bebc, gobt 9ftecl, 33iin, Dlie og alt Slnbet, fom fan bbrfeg

er bet, bi minbft befyobe* SSi ønffe og bebebe en SJtøngbe bebc, gobt 9ftecl, 33iin, Dlie og alt Slnbet, fom fan bbrfeg 193 Sftaiibtuaoiens Stierne. n for åt jlidftø gaø*8 Iplttg*. anbr)eben, ftunbffaben, 2>»ben og roen ere forenebe. 13. Aar». Ir. 13. Den 1. April 1864. Prns : 6 Sk. pr. Exp. %a\t af tytæfibent ^ri^am fjjpuita,,

Læs mere

Bergenve Rirfef~~ljolb riter ~cntoppiban. STf 59. S fj rap, refib. Rap. ti1 sl3eobum.

Bergenve Rirfef~~ljolb riter ~cntoppiban. STf 59. S fj rap, refib. Rap. ti1 sl3eobum. mange Sifabe, paa Orunb af be of Geftererne poabirtebe %Renig$eb& iemmere tarbeige ahenmenneffeige sannefe og ringe fonfeefioneae Ubbifing, faa banpeig, at ben fet ite birehe, men tun inbirefte aber fig

Læs mere

-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer.

-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer. Cfyomas jtngefl, fjarts tetb og fjaits Sttftelfer. 293-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer. ^orftanber 3If Heforntattonens 3tt&f0 re lf e fyacbe Crott&fyjem cæret t af gjort Cilbagegang. Ilen talrige og

Læs mere

(Sriffonfelb på Zf!unff?olmen,

(Sriffonfelb på Zf!unff?olmen, 250 De gamle Kampe om Cronbtjjem. og gaaet paa meb bisfe i I}aanben. Kampen par meget fyaarbnaffet og blobig. Hagtet ber iffe fyapbe pæret ftore Croppemasfer t 3^en / faa nar fyer bog fjæmpet meb et Safen

Læs mere

jo f>ar gibet o? ben. an fyar begabet og meb herlige Slanbgebner og meb gubbommelige befibber, og b,an fjar fat og baa benne

jo f>ar gibet o? ben. an fyar begabet og meb herlige Slanbgebner og meb gubbommelige befibber, og b,an fjar fat og baa benne 177 SfianOuiaoiens Stjerne. rpn før åt jfcdfte Dagrø idhf*. anbljeben, ftunbffaben, 2>tyben og STroen erc forenebe. 13. Jkilø!fr. 11 Den 15 Marts. 1864. Priis : 6 Sk. pr. h}. of^olbt i SEabeniaflct, tore

Læs mere

2)tennejiei'3 5Bef/ob, og ben formaaer at. røre web ub8 XjenereS fjerte, fa«be. til enfyber ib funne tale om bet, ber et. gabnligt.

2)tennejiei'3 5Bef/ob, og ben formaaer at. røre web ub8 XjenereS fjerte, fa«be. til enfyber ib funne tale om bet, ber et. gabnligt. 113 Sftanbinaotens Stjerne. $rpn før åt $iåp < aø*8 Iriltjj*. anbf/eben, tfunbflaben, Dtyben og 2jroen ere forenebe. 21. Aarg. Nr. 8. Den 15 Januar 1872. Priis : g Sk. pr. Sale af SSlbfte Drfon %xatt i

Læs mere

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library From The Library of the late George Bryan t Schwartz ih om as $oj[js. 1/ >t fortælling af 3ona$ &ie. ftjøbenljatoiu yft-cnbafrre ^ogfianbcf* Joxki (3 1. Jbrgrf S Sen). Srtjtt rjo 3. Jprgenfen 4 Go.

Læs mere

enbnu b,ar Ijan lun naaet til et bift be« grcenbfet rbene $Propl)et, eer og 5labenbarer gibe tun tbettybige Sbeer, fpnes

enbnu b,ar Ijan lun naaet til et bift be« grcenbfet rbene $Propl)et, eer og 5labenbarer gibe tun tbettybige Sbeer, fpnes ; ; gaae 145 Sftanftinauiens Stjerne. tn far fe JIMffe n$t% Helligt anbc/eoen, 5?unbjtaben, 2>r;ben og Stroen erc forenebe. 13. Åarg. h. 10. Den 15. Februar. 1864. hh: 6 Sk. pr. Ei ^væftebømmet fra ^I&am

Læs mere

itf é t il «--«i 1 [ 1T RrMlL1 : ' & Ute*^^ w Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/fraherregaardogloothyr C. A. Thyregod.

Læs mere

BRIEF p,'\j 0041212 *» X. rvwjll 5R. g. runbldigé Snglandébrcue til ^ané )uftru Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/nfsgrundtvigsbreoogrun

Læs mere

biiéforelfc for meget baarlig, berfom jeg fagbe, at be gorenebe tater beb at fenbe bereé (ionftitution omfring til be forfejellige

biiéforelfc for meget baarlig, berfom jeg fagbe, at be gorenebe tater beb at fenbe bereé (ionftitution omfring til be forfejellige 65 SfumMnaoieng Stjerne. #røan før it jjtftøt laps ptiøj anbfiebcn, Jftmbjfaben, >t)ben cg Sroen ere forenebe. 7. Aarg. Xr. o. Den 1. December 1867. prjis : 6 Sk. pr. Exp #n a(e af ^røfftent 3f. m. vant,

Læs mere

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib 36/ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib Brctic fra I. %. ^eibcrø. '-H «'-- ti -.. rr 3^ Btetie fra

Læs mere

'.-rat é-a y^-« : 1 1 M-M-r ja.^ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minsnsbrevenovookj ^,i»in ^ønø i^vnt'' Slouelte. II y

Læs mere

^i/^ Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minderfraenjerusoomunc J)eit l^euigc @roȎ Slirte. Jtiniier fra @tt 3entfafem$f(vrb.

Læs mere