VEJVISER HORSENS KJØBSTADS. Ji JiANSEN, _J(JØBENHA VN CHR. HENRICHSEN'S FORLAG PRIS 3 KRONER HORSENS UDGIVET AF HORSENS AVIS' BOGTRYKKERI.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJVISER HORSENS KJØBSTADS. Ji JiANSEN, _J(JØBENHA VN. 1900-1901. CHR. HENRICHSEN'S FORLAG PRIS 3 KRONER HORSENS UDGIVET AF HORSENS AVIS' BOGTRYKKERI."

Transkript

1 HORSENS KJØBSTADS VEJVISER UDGIVET AF f-edaktøf( } Ji JiANSEN, _J(JØBENHA VN. PRIS 3 KRONER HORSENS CHR. HENRICHSEN'S FORLAG HORSENS AVIS' BOGTRYKKERI. 1899

2 :>O 111. &3cmflen 11to?ta9c-t. ti C g;:o-t.-t.c11.l:11-i11g &Be.Cø& :>aave.c paa ffofio p a a gj n~ facu~. ffoof- ~e i $anlieu. iul?:.ftnl?te.$efof. f,a:.fte't. Jfaul?e.f:.~aufteu::> fnci?t in~&etafte tlfttieliapita.f, 1G ~~t~cfioue1:-.;k-:;oue"f, fo~n~en d ~et'j~c.fi~t ~e::>c~efonl?. i&awftci1.?i:>.fto11-teu-t. 6))e.ft:>fet.,.C,etaH>a-te :>aavd i JCo-t:>el1:> :>Om ove-ta.ct i?a11:>.fte &B "~<ie-t. ~':'H.ftC I'I< ":j Oe"t 61C2Caal1 OCj ckucitc-t. 1110Cl Jfaa11-Cpa11t i :>ofi?e ~.:111 tc.;..(,{i Cjal:ioHC't. euc-t &Bø-t.::-pa pi-te-t. ~a m t 1110C CJ{autiol1o e.c.fe"t. S.fl. a 2e~.Cø~.(,te-v. ~a 111ien i: og.?.<. O<J- ::~adge-t f-te111-tncl? ~ltont O<J- 6l>afnta :>.:1111t C){;fi'JationC't. OCJ tlftfie~, UC~teCct S"-tatk:. O'l>C-ta.ft i &~onopa o-1 'to-t?ame-;.i.fta :>amt m.ej~ca.ft.ft-;.e?iti-ve-t. O<J-.C,e:>øt.ge-t. Cl11-.fta~~ atio11e-f- paa aue XaK?e.C:>pfaC'"c-t. ~aavec i :>o111 uclcnfo-t. &u-topa. &Ba11..fte11. fot"l:-t.æ.ft.fte-t. 111«!0 'ontante ~i2ce... -vco 8111o-tOKi11<Jaf. ~-t.io-tikt~.caa 11, opta<j-111z :)QQ1.>d -fi.o:> ~-ti-vate :>0111. i oe f0-f-:~lief.f.j.'3e.;k~e2itfo~en.i.n'je"t O<J- a 11.C-te CIK:>tit~o~otioi1C't. ' &Ba11.ftc11 111oClta'je-t. i ::~i11- hahclf-tie JC-væ!-vi11<; 6l>a:.~~i= ti.f CJp~c'Ua~iH'J!~:j i ~~H'l j ~:;~:_.. ' ~ ~~ -- ~ - -;- :.-.. j~~~~~ l:[,:<~.:~.. _,:;,.> o..-: ~: ~"'~.,::_., ' t;.;:;;i"":r":#l._..t.".:.t '":"',: ',. ',-:-. ',. "..: "l.!., -... ~,'!. -. Q; ; - \,.. ' ' \''....,.. 1"'" ' r <, "t'', _..,., -~?.;.. ~..: ~:.~ ~ ':... ; ~.. -~-: ;~ ~_.::r:.. ~~-~.,.. / ' Z~: -.. ~~ ~ r:~~.!. t ~;..'\ø' --. '\-. ~~*'. ~.;; ~, ~~- : :.-~;~_,-._ ).

3 Horsens Bank diskonterer Vexler, yder Laan mod Ilaand ]Jtlnt, aabner Kassekred'ite1, giver Pm skud part Kreditfm eningslaan, besørger Inkassationer,!døber og sælger Værdipapirer, udenlandske Horsens Bank

4 ~ ~ r.;* ~ ~ 1 ~ ~ ~.;* ~ ~ --~ 11 --~ ~ ~.;* {~ ~ ~ ~ ~. ~~l Udsøgte og vellagrede røde Bordeauxvine af bedste Aargange. J. H. Krogh, Vinhandel en gros & en detail, S.ø-ndergade 43 (Hotel Skandinavien), Horsens. Fortrinlige ægte Portvin~, l som af Læg er anbefalrs Rekonvallescenter...., IO &ars Benom Største og ældste Lager af Specialiteter ' i :fine ~:~l(.omsorfer. Forretningen grundlagt af K. Kjeldsen Forlang Priskurant og Prøver.!

5 Kjobstacl i Jylland, Skanderborg Amt, Nim Herred, ligger ved det indre af den efter Byen benævnte Fjord, paa deus nordlige Bred, hvor Bygholmsaa lober ud i samme. Den er en af Danmarks smukkeste Kjobstæder med lige, brede og fortrinlig brolagte Gader samt anseelige Bygninger. Byens Fremgang turde fremgaa af, at den i Aaret 1801 havde 2,396, i ,827 og i ,280 Indbyggere. I Aaret 1792 fandtes her 228 Ej end. med e u Forsikringssum af l, Kr., ,825, ,355 1,652 17,475,730 22, Orientering. Fra Banegaardeu, der for ca. l Aar siden erholdt en Tilbygning, indrettet ' til Forhal, fæster Øjet sig først paa det smukke Springvand midt paa Stationspladsen og paa den til højre liggeude anseelige Post- og Telegrafstatiou. Paa den nordre Side af Stationspladsen Tigger J arnbanehotellet med sin smukke Facade. Da vi agter os en lille Tur giennem Byen tager vi en af de 5 Droscher, der i Togtiderne møder foran Banegaarden, og kjøre en Tur ad Jessensgade, hvor vi strax bemærker Sparekassens og Banken for Horsens og Omegns flotte Bygning. Herfra tager vi videre op ad Søndergade med de mange elegante Butiker, forbi det anseelige.jørgensens Hotelu, hvor Horsens Bank har sine Lokaler, forbi Hotel.Skandinavien" og videre til.palæet" paa Torvet. Her boede i Tiden fra 1780 til 1807 fire russiskil Prinsesser, hvoraf den sidste døde 1807; senere boede her Prinsesse Charlotte Frederikke af Mecklenburg. Palæet er nu omdannet til en flot Restauration, hvor selv den største Gourmand kan faa sine Lyster tilfredsstillet. Paa den nordre Side af Ton-et findes Vor Frelsers Kirke.

6 Vi begive os videre over Torvet forbi Hotel.Hads He1Ted" giennem Borgergade, hvor den indvendig smukt udstyrede Klosterkirke er beliggend og hvor der findes en Række fortrinlig udførte Epitaphier, ligesom de Lichtenbergske Begravelse findes ligefor Hovedindgangen. Herfra fortsættes Turen ad den smukke Havnealle til Havnen, hvor nu Skibe med en Dybgaaende af 20 Fod kan gaa ind og videre ad Gasvejen, forbi Kommunens Gasværk, der anses for et af de fortrinligst drevne Gasværker i hele Landet, til Kommunens Lystanlæg Karoline-Amalielund, hvor der findes en ~idssvarende Restauration og hyggelige Lokaler og hvor der ofte musiceres. Herefter kjøres ad Sundvejen til Restaurationen,.Solyst" ved Stensballe 1 Sund og tilbage gjennem Amaliegade, Kattesund, Nørregade, hvor den nye katholske Kirke er beliggende, gjennem Rædarsgade med Hotel ~Heimdal" og videre til Nørrestrå.ndsvej, hvor Kommunens offentlige Slagtehus er beliggende, ad Tngthusvejen, forbi Tvangsarbejdsanstalten og Straffeanstalten, hojt beliggende og med et anseeligt Bygningskomplex. Paa dette.slot" var det, at General Wrangel i sin Tid Yilde bo, men da han blev gjort bekjendt med, at det var et Tugthus, kom ban paa andre Tanker. Vi kjøre videre forbi Creme & Goldschmidts Fabriker paa Fabriksvejen og slutter i Allegade i Haandværker- og Sangforeningens hyggelige Lokaler med tilhorende Have... -,.. ~ ; l ~.'.. -~.;:~~ :;

7 J. Stallknecht's lin... Jernstøberi og )Vlasl(iqfabrik. - " 1 '

8 M. J. Mouritsens Garn- og Trikotageforretning, S.endergade Nr. 25 {ligeoverfor Raadhuset), ::: er Horsens billigste Trikotageforretning. ~ l _li/tid det nyeste, altid del smuki(este og altid de billigste Priser. Telefon Nr Telefon Nr De forenede Hvide Vare Forretninger. Vett & Wessel, Søndergade 31. Horsens. Søndergade 31. Største Lager af alle gode M A N U F A K TURVAR E R. j')aa vore egne Fabrikker tilvirkes hovedsagelig Alt, hvorved vore PrisPr naturlig blivo clo -- billigste..._

9 M CHR. JESSEN ~ ~ a;> CD '"O..: M..: :::::s æ -- c:...: "' crq "'..: ;::..: c..:s bil l!l d8 c...:..: "' l!l "' "' "' "' CD ~ "' "' Q;.; ::s..: ::;:: c. l!l :>, ~ -- c: > c...&:: c...0 "' 2 ~ E ::;:: c;_ e "' ~ ;:A:"' 0.. '-' U5 E o; e > a;> ~ "' "' "' "' ""' G: c:.:;, (/) "' en -E "' :c E :c "' ~ "' -..&:: u ~ ::;;;; E :c "' "' ~ o c: ::;;;; "' a;> CD ~ M o c... s:: æ -' ::::::> O- :c Graven 4, Horsens.. lolminislo :tlillllsuih'algels Op;.tnvc c1 at etølte Jg' lljh:ljw f]('jl ~amyitti~hc'(if-li'ul(lc Of! ltahlcdif!e llandic'ihh', :-~om af uforflkyldte Onmdc bliver nodt til at t-~og'l' Akkord, vrcl at skaffe snadan i Stand. ~ t dvnlgt t træder ikke til \'t'cl Konkm s). l:dntlg('t hertaar af følgendc': Kjolmmnd J. P. lvrn il'll, l1'onnand, FabrikanL Chr. Petersen, H., K,johmnnd C. {)ltri::;tcmwll, Kjohmancl K. C. Lnrsen, Kjohn:wnd Johan Chri~Uan!:olcn og Kjøb 'llfind,j. F'. \\rc~tergaanl.. \l'huldsi'oi'c ninger (st.~ Ut1(1er Forcnin:,tPr). Real-Register. A..\ul:rg. L_vstmtlæget Jtarolinl'-Amalielund er ljeliggl'jhle nmi1ldclhart Ø:-~t for Byen; <let tilhon'r l(omnmnen. ~\..n læget, dc'r 1 HA-l opkaldtes cft<'r nu n.l'<lotle Enkedronning Karo!inC' Amalie, ~0111 n'fl ~it Ophold i 1TonR'IIl-l ~nv sil, 1\findc dertil, lw:-;taar a[ den n:l<lrc Del ea. Gr / 7 Tdr. Land og dt n nyere Del <:a 'l'dr. Land, der hi<'l" kjuht EnflYilll't'l' kjohtc Byen 1892 den Hkyttelangct tillwn ndc' P:l\'illon, som den lod ombygge og nth id<. P:l\'illouen ftemtnc<lc'r ~n.!rlig tiltalende 1 i :'lin nnva'l'piule Hkikkrh~c m< tl Htor Balkon, l \"('rnndncr og jlc nede11!'0r ligg<.:nhlc 'l'crnl8ser. Hanvel Pnvillonen som Terrasserne er oplyst(_ YCd Oa:-~. Om ~ommcren afholde~ 11gentlig< Koncerter, clcr dels betales af Konununcn, del, cd fririlligc Bidrag.., Folkets Lu1td"', et Parkanlmg-, der er bel! gende Øst for Byen mellem Lystanlmget Kar line Amaliclund og 'feglgaanl~:~, cj. Blev ru1lag efter en Be lntning, der blev taget paa Arbej dorne~ li'rolle~:~organisations :l\iødc den 26. Mn , for at tjene til Samlingssted og Festplad for Arhejdcrpartict og andre..ai19rc(lc den 5. Juni 1896 kunde man aalu det ny Anlæg, hvor der er oprejst en tiltalcm Pavillon. ~""ra Anlæget ha.ves en henrivom Udsigt over Horsens Fjord, en stor Del a Bjerre- og Hads Herred, Hamens og Byen nærmeste. Omegn. Forlang Horsens Øl. florsms Cyklebatte blev anlagt. paa Sølyst Jorder ved Stcnsballesund, og blev indviet d< 2. Augu"t Banelegemet, der er eje1 dommeligt ve1l sine stærkt dosscrede Sving, C'l 400 ~l\icter langt og udfmt i Cement. Under Banelcg-mnet fører en 'l'unnel ind til Inder kredsen. Endvidere er Anlæget forsynet mc( Trihnne til ca. 200 Personer, '.rotalisator, Ryt tcrlau~, Rm!tnnrnt.ion m. m.

10 Forsikringer i: Aktieselskabet )Yye dansl(e ]Jrandforsil(rings-Se/sl(ab (af 1864.} Statsanstalten for Livsforsikring. Dansk Forsikring mod Ulykkestilfælde, Fm sikrings-aktiesdskabet SHJOLI Dansk Kautionsforsikrings Aktieselskab. Dansk Lloyd og Transportforsikrings-Aktieselskab Sparekassekasserer H. Clausen, Jt1 nbant\g:ulr 2, llo ~t n s. J. Uhrbrand Jensen <t<... J/J C!. o.. "ø s 'Jr.' l ( \.s...2./) Største Lager. ~~O\ \ - 11 '-a,sa.s\n Iste Klasses Materiale. l '(( )">ej '(T Billige Priser. '-c:)' G ((""))C) Graven ~1, Horsens. - - Gruzds~dfioPPstninssn Riableret G R A V E N 9 Etableret ved ~ J. P. SCHMJDI & anbefales. < < I3illige Priser. Billige Priser. -- l<'orrdningrn aabcn fra Kl. R Morgen til Kl. R Af'L<>n. -

11 J:..'tab/is.\"t'lllt'll/d.. Sii~vsl" t'l' d priwt.t _\nl:c!!, tilhurt thip Kjuluuancl ( ). H. :\it>lt-t n af J lo11:'pil ~. ])(. t ( r Jwliggt thit YPcl Hlt nto~hallc~ujhl JllCtl UdlJHt rk<. t l d!-ligt on r Ilon.t'll!-1 Fjord o~ m.crmc~tc Ont<'f.{ll. l.\nlu:~<. t li~~t r en tiltnlt Julc Hc ~tanration~hy~ning-, h\ or dt r dn~li~ n(holdel'l Flygt lkojh't'rt. B:tl! J.:tnhlil-ll'll'lllt~ntt't!-l Han. er llon-~t ni>l ( 'ykic'imn<' lwlig-j,!t'nde. \l'hrjd( r forrnina:rl' (~<. umlt r Forening< rj.. \r kitrkttr. l..\rkih'kt IL F. E"tnrp,.\ llegadt J\rkitt kt Fr. Bang-, Hlot~gade 31. :l.. \rkitt kt XiclHt n,,lt'1-11'1t nhgadc IO..lsylrr...!Jor,t[o a.iyl, Af. G. Nitscltkt s O,![ lfll.rlru.\"', Kildl'g-nd< 1~, < r oprort IH76 og hc!-~h mt rur l \"H nlig<, tm ngt nde Bor,.~t rfnmilier OJ! H Borg< rcnkt r, ln pr Lt jligih'd t r tilln.;!l en lilh Iran. Forudt n fri Bolig o~ l 'L'(lr. Kul t rholdt' 1 ijl igt d t: JHl'!-l( t l'll'llgpndt af Bt ho< nh.' t u Uan til,juh n. B4.:~tyn l~t'n <'r den 1-1ammc ~om for dt n horj!t rli~t~ Htifh hw...ijoruc,zj:ykia,.\lli J,!t\fit' J:J, C'f opfurl n._:g-yndl'li-!t.'ll til t l tt:tndan1 l'lkl'ft IH IO i et lcjl't Lokah og- uwd 17 Horn. Bornt nc~..\ntal ~tl'g t ftpr J lnantl< n, og da d< r t-::tmtidi~ hh r tillagt,\,yll't hcty.ldi~-:< 1~ ~-:ah r, hl:tnclt h\'ilkt <'t pntt l ~.000 Kr., l'lka-nkct ar )f. (l. Xiti>ll'hkt o~ Hu~trn, kunde Byl!uingt n i.\jl{>g-aclt t mlelig: upfon'!-1. Dt nm c>r nu n d Bygnin~Pll!ol Ht'n< rc ('dddt l"'t' indrcth t til at tuodta~t. ea. 200 Born til Ophold 0111 Dagt n o~ l 'ndt n i!'lnihg-. Borlll'IH' modtngt t-~, nanr dt Pr :l :1 1 /2.r\ ar, o~ gaa. tlt'l' indtil ('11,\ld('l' nr 7..\:tr, da de 0\'t.'rgna til dt offc:nllij.'<' :--ikoh r. Pl( jt'lllod< n n, ~om bor pua.\"'yll'l, undt nit-~t>r tillij.willt'd :J La n ri1hlt. r. ~\Hylt. t oprl'thol clt t-~ n d t'ri\'illigt. (ian r Of! l.a..\gat n ntt. r. Bt :-~tyl'( l~o~l'n hel-itnar af 12 l>am< r o~ J lt. ttcrlw Uvcrln n r l'. ~yl1olnt, ~t krcbrr og l_."ormam1, Fnhrikn.nt Chr. Pt. tt r~l'n, H., Km :-;crer, )lalcrm< ~{( r.\j(':xnault n-oen, Kjubmnncl Il. ~\. :--:oelc, t-:jwclkt r Bt'tak o~ Pnf-ltor Jc~pc~en. Pl< jt moclt r J. S. llorl'h. Auktiuns-Hil'rktør. jur. A. B. Ric:hter. KonMI. Hyfol!ccl, Cmul..:\\'iSrl'..,IIorScllS S'ocialdl'JII*1krat~ udgaar ln er Da~. Del t j< ~ n f.\ rb< j<ic'to.>rl-{nni:-~ationrn. Hedaktor L. Hu.tmltl~~'~tm, Kontor Hmt dt gndc lg. "!Ioruus Avis", Organ for Bycm~ og Om cgncnh 11ojn, t r grnttdl:tj!l 1828 nf A. 0. Fog-h. Det t.'r ikke hlot BycnM, mt n og~tul. l'l :tf.jyl lnnd~:o~ a>l<lmll' Bladl'. Blndl'l thlgaar 6 ( ;~lllg't' u~rulli~ ug t. r BycnM mt st udhn <ltc J>nghlacl. Udgin r og- U<"dnktor C. :\1. )lollcr... Ilorseus Da.trblad, Oq.~an for Yt nhh"< i Hor 8t'HH og OnH gn, OJn l'ltt f n( t. t.\ktip~t INk:th pa.. 'l. t' a. J 000 )Jcdl( mmt r i By og paa Land. ll<. :;tyrt'l:--t. n bt ~tanr nf t.) Jft cll< mml r merl Hojt-tkolcfol"''ilandt r (irunndd ~it:l~<. n, \'t ~thirk, t-'om Foruumcl. Forrt tninj..."l''tulvalj.!l't:o~ Formanrl t r Propri< t:~ r X. 11 Hun nl"t'll, l>urthra... minrlt..\nl'l\':trhavl'thit ltt rhtktur.j. Pl fh rt;t. n. Bl:tdct ud~nnr hn r Su~m dag-. Kontnr og Trykkt ri Xorn gutle Il Tl'lcfon 210..JiorSl'ltS Folke/J/ad.. udganr G <lang<' U.J.WHt lig'. U< t nd;.:in!-l uf < n Fonmingo og: Pr Organ for (let forh:uullt tuh Vt nl'ltn. Bladets OJ,Ia~ ncl~jur I!JOO Jt:xt tuplan r. Forcningl'llt:J Formand P. Bojst n, UjPdn d. Rl~digt'rl't nf.\. l J. Puuhwn (tltih\':lthan nde) ug,jurg-('11 ~\ndprh<'il. Forrctningl'lfon r Bugtrykkt>r,\rn. Jurg:l nst n B. Badt an"'ih&lt( J', 1/vr.\ ou lladt t111sialt n d l [rw IH'Il t r l'l \ktit fon tagt tult. Badt :tnt-italtt n t r l ual t n fur l>nnwr: ~IHHin~t, :\lajhiag-, (hl:--clag, Fn da~ fra Kl. 7 IO Fm. u~ Tir~dng-, 'l'or:-;clag, Lurdug fra Kl. B Il F111. og 2 H Eft111. For ll< rrt r; :-:unda~, ' landa;.:, On:-~dal-{, F'n dng fra Kl. 0-7 Fm. o;.: til \fh n, 'l'ir~clag, Ton'~ dn;.:, Lorda~t f1 u. 1\:1. U Fm. Ht :--~f.n\ 1:-~c '1. "ulh('i'j.{ c:g Kjoh111:md C. Clll'iMtPil!-l(.'ll. A"omtlll/Jit'JIS 1Mdt,7JJrf,lllt'r bt stanr :tf: l. dt n mawllig< B:tdt l\n!-~l:tlt, ht. liggt ndt. n tl \"yhavn; lwr har alle fl i.\dgang; 2. dpn kvithlt lij.!c Bn.clt anstnlt, l)( lil!:.rt tult. i Fjordt'n ml for Hlr:mdg:ult>, t r tilga ng< lig for hctah ndc hn r Fon11. fra KJ ti 1:!. Ont l~ftt nnidtlagt n t. r.\dg:mg-pn fri for n il<'. Badl'lidt n ror 1)('g-g<'.\nt-(tall<'r t r l'm lli. )l:tj til lli. Oktnht r. HOIIl Hl'gl'l Horsens Lagerøl, fineste Kvalitet.

12 Det største Udvalg af Herrehatte og Kasketter ~ ~amt alle Slagti Pelsvarer lijrcfindeti altid hos A. Sponholtz, Sendergade 34. Sendergade 34. HORS ENS. Hilmer Hansen, Grave n - Horsen s, anbefaler sig med et ~oclt Uclv,dg i C!igarer,.Jobakl(er, C!igarreffer ~ i alle gangbare Mærker. SopiJus i{ottwits ejift. (Th. Hansen) Hatte- og Bundtmagerforretning Grundlagt ' Hospitalsgade 2. HORSENS. R- Telefon Nr. 22_3. Lauritz Møller, Horsens. Hovedoplag for det danske Gødnings-Kompagni: [ samt Lager af Markfrø, Foderstoffer, Florme l m. m. m.

13 IJ,ulct:l'}i..'ll\' Radt:atlJ"Iftll for varme Karhade l'l:uut Styrlt hadc er aabl n l i n rdagl' Kl.!:i ltm. til X l :ftrm., Lunhtg dog til Kl. l O l~flcrm. - ~oudag- Kl. 8 til 12. JVorrt:(ndes /Jadct!Lnb/isst'IIU'ttl, hulchan r Ma. Jt'l'llll'~tt r og l ~'otogral' L. HtH'< nht'n. An.!Jcnt hn r l>ng frn. Kl. 7 Ji'orm. til 8 1\rll'll, Hundug kun til l\. l. 1 :t J\liddag. Ilt..'r l'tuth KttriHt<lc, ~tyrtc!jadt, ru~hi:-~kt~ 13::ule OR ::\lahhngc..~\'l[t'husds /Jadt nns/n/1, Kildt gnd<, er naheut for prinli.\fhen.dh. hw l1\'l'l' )fnndng-, 'l'or~dag og Lonilig Kl. H Form. til 8 Jc:fterm Der kan faa:-~ :-~ann J l<old<. t'uin \':tl'jjw Kal'lm.dc, Htyrtchadl' og rllt-~hif.;kc Dampbad<.. Baukt'J', HJHtl'ekasser cft. /JanlL'1t j'or llorsots n.!!" Omr.:gtt, Jcst;Cnt;gndo l, l'l' an!jcn hvqr ~o~nt dn~ Kl. JO til 1 1, 1 og :JI/ 2 til 6. l?ijial af Kji!I>C'nhamH llanckl hank (.\ktil'kapilnl 16 -:\lilliont r KronPr 1 fornelen et ht tycll'ligt Hcsen efoud, I-lOni hct'l'tcr for FilialcnH Forpli~teh:,er, drin r nlnlimlcli~e Hankforrl'tnill.l.!;('l'. Fon ptnin~:-~furcr: ~\. Harfenhcrg. Bog-holdt r: 'l'h. Il nid. KaHH( rer: U. ~ehro<lrr. 'l'iihynsuu~.,ul: KonHul O. Cn.'<'lllt'rH og Overrl'tl-lHag-for< r Chr. ])anjeihl'll. Bunkt ll l'orplig-tch \'l.'d Untl(.ll'HI u il'l ar!i'i)l'l'cilliii~sfun. n n nu cl Pand'. ar Bogholderen eller Kas:-~, n n n. I Forretning~ forerens Forfald nndcr ~krin r l n ~tr 'ril~~"jl:;:nm aulenc. llji:rn O,!.'" fftlllin.l[ /lt rn dl'i's.c.;pan - OJ[ J.aand..tsst har Kontor ll\'t r Torre- og 1\larkcdt~ dag pna l lotel Hknndin:t.vieru, HøHdergadc, Kl. IO til l. KaHsen, (l<'r er oprl'ltot i Anret JHUi, ht Hiyn :-~ at et Rl 1 prh~sentanthkah pnn. 20 -:'11t tllt J IIIH.'l' JHC'(l Kummt ttn:ul, (innr(lt'jl r L. Il:ull'll'n, \'rigt-ltcd, r-;om Formand og Hog-ndogcd E~kild 11:\ll~t u, Yrigstl'd, HOIIl ForrctningHlorer. /lmwdvrrrkerballl.. cn,.,.ørregado 1:3, c1 ~urtet 4h n :W. ~\u:.;ul:{t Kontorti<lll\ cr Høgnedag Kl. li til J. Banken Formnat er al tilvcjc- 3 Pctt'r l\lurl'h, )[ urermester J. P. (l\"iht og Hadelu~:tgt r J lnrald Uhri::;tenf:!cu, Bogllol lcr K. \rintht r. 1/orsoH Bank, ~\ktieseh~kah, er stiftet den 4. l>'chrnnr JSU6 og traadl i Virksoenhed den 2..:Maj H<llllllW Aar. Kontoror i.j0rgcnscm~ j rotcl, l Jj. af H1-J1Hlcrgade og Gr~tvcn, mthcn h \'Cr Aøgnedai( Kl. l O til l'/, og 3 '/, til 6. A kliokapital forelohig l 00,000 Kr., HOnl agtch ud, idet ertcrlltuuult JI, som Forrehtingen tiltager. Dri, er alle ~\rter af Bankforretninger, pantager Bi~ Inka~~ationPr for llorhcm:j og Omegn ttamt andre Byer og behyarcr kontidcnticllc MpørgsmanJ. HoprWHt'lllantskab paa 15 1\Icdlcmmer. J. V. B. f:leji~umjh.l, 1\'fejcriejer,.Formand, Lndv. li olm, Kjobn.uml, Næstformamt Direktører: C. 'Ycrncr, N. C. Siclscn, ~ u~sitttcnt: l\f. Ch.l'istem1en. Banken forpligtes vccl UnclorHiu i[t af de 2 Din ktorer i Forening, af l Dircklor i ]i'm hindch.;e n ed Formanden eller N~c~lformandcn, C'ilcr af l Vi rektor med Parnfering af.ashit:jtcut 1\J. Chrit-~tcn~cn. Lnlldb(}sparcl.. nssen i florsl'lls, au(tet den 16..A ug uh t JSI.i:l. Kontorerne i Ræd< rsgadc :J (ljejmflal ) er naijjlc hvcrtin. HI~1g, ()JtH<lng, 'L'orR1lng og J... ordn~ Kl. 10-J. Driver aimiudelig Hptuekasse, irkl'lomhcd med UjcmHlcd i l Ior:.;cnEI. Bct-~tyrPI!-icn: Proprieher Th. )!øller, Lilleruphol m, Formanden, Jenl:i L\nderHen, Ha:.;k, EHke Hon nt-~l'll, \pinding, Jnst. Ha:.;nw~:-;cn, ~\aet-~, Kr..Jurg('IIMl'n, <.irun1strnp, llant~.jorgemwn, Hcn ithlov,.)< uh U nnt-:~en, :1\I<.tlu nd, og KjolmH.cndenc J\lar ium lloiht og J'. liamwn n.r ljort-:~cna. FormmHkn eller et n.f BcHtyrclBcns Medlemmer har ltt t til at te~ne FirmneL 2 13 'rillidhmtend garant( n r hym for 200 Kr..Bogholder: Bagfører...\... Boycr. Kn!-l~cn r:...\mtsraad~::~medlcm 1\1. ChriHtcnscn nf J ~nncr. Filial i Bn< <L,trup: J. ~lanclng i hvor ]\[naned. ln ingt P( ngonddlcr for V('fl Udinan at kunne Spar~ Ol{ Laauel.:assett.fo1" 1-Iorsens O,ff Om- Htoltt dt n orclcntligc og HtrmhHomnw llaand- egn, stirtot L Jnni Kontor JCt!HCn Hgndc, n~rkt r til hana Drirts Fremme. l\lidlcrnc skal- 4, an.h<. n hver f:\øgnedng Ll-1, dog 1\htrkcd::;. l'cl-l l il \'<.'j(' delt~ vccl...:\ktictcgning, dels gennem dage og i 'fcnninerno Kl I Tillen fnt en Hpart k:t""" "mut \"Ccl Laan. l..lpril 18~8 til 31. i\iart 1899 er inclskuc.lt IR!IO mr.lklickapitalen 6o,5~2 Kr. 8;) Øre, 1,768,0(;6 Kr. 17 Øre og ucldragct 1,750, 106 Kr. Hr~( n t rontlc'n 11,:111 Kr. 65 Øre. 27 Øre..lnt<'resRenterneH Kapital den :31. ::\larth llc styn J,c: Fa hr. l'. l'cterben, H. af ljh., 1800 \'flt 10,092,6!8 Kr. 97 Øre. Ka"scns Rc"en e- Form:tnd,.\grnt, Kjohmand C. J. L'odenphaut, fond 581,306 Kr. 15 Øre, og paa Konto til "\':\ ~tfonn:uul, Kjuhm. Ang..Petet'Hen, Kal'lRCrcr, Irru.Hlt gnaclt;c al mulige Tu.h ptut Ka:-:t~cns 1\k- (iodt-~forvalter, Sngl'ørc1 E. JncohHell, l,n.i)j'ikant iivcr JindcH opført ~16,829 Kr. 70 Øre. Henten Horsens Pilsnerøl, fint, mildt, velsmagende.

14 Skræder" & Herreekviperings"Etablissement, Søndergade 34, Horsens. S Le l's Le Lager a l' franske, engelsl(e, danske og lyske -----J(Iædevarer. ~ 1ste Klasses Skræderi. 1Caa1 tdv.- o'j Sa1 ~~ fo ze 1t 1 i 11'j JCo-t"eJ1.:). L fot "tot-te O'J mi11-du SeC".fi_af><!.t. OCJ )T[odet a11-.f,efcdc).

15 af L111l~kud t r for Tidt'n ;p, 1 pct Bt ~tyrplsrn bt ~tanr ni' IO l>irt kton. r l~t Firma-Ht ~i:..tn O. Ktu-srn r 11. ('lauhl'll. BuJ,.!'holdPr ::\T. J lanr;t n. Rr'lli"'nin~rr. Fn:\ J.:oh:6orllS Ht sjn:wiu/(. Til dt'tlt Fonn:.utl hlin 1' ann wlt <'n :4uu: paa ra. l :WO Kr., dt r fh lt-~ ('l' fn rukomnwt n d TilHktul fra Byra;\lh t t a. too Kr,\ dl'l!-1 n~l frivilligt' Bidntl!. Bt ~phming< n Hwlt r ~tt d i 0!-~h'l' Kom unuu ~kolt og l'l' tilt.da ng«'lij.{ for Bonl('ll(' fnt 1 \'t'~tn og 0:-~tn KoHmiHIH'~koiP. Rom Hl g<. l firukr B<>:o~piNningt n Ktt>d fnl nwdio.j:.uiii<lr til nl('dio 'lnrth. ))< u fon :-~tan~ af Fru 0\'('rla~rPr <Hutl, :v-~~ihl('i'pt af ByPnH l >anh'r. BP:o~piHnin ~t>n, dt r finth r Htt"d 2 <laug(' ttgt\nt1ig. \':lr sithottl' 1\ar lwhogt af 4..':\. 11)0 Born, fonlt ltc prtn ;J lloltl. Bidrng modtagt'h nf Ovt rla rt I'IH' Nyhollll og <il ud. Fo/l.:rA'}o/.:1.-eJtr/ rr rt \'< lgjm pnhl <lhh<'if.lkah, d t r h n r \'irk< t Hiti('n l HHG. Ht lt-~kn.bt lh li'onnan.l t r n t udth Jp grat ho~ :\Jiddagt-~HHld t il :nh< jd!-tlo.s(' Tra ngpnt1t 0111 \ int<. n n og Mtutt<. ~ \'(\(] frh illi~t J~idrag. Fornllmtl Kjuhm:uul llauhttup, (ir1mneg:ulc. Bohl Kiub, IJorsl' ns,,hl' undt r ForcningPr). llor~~ra,)l, Jl. li. :-il,djes o~ Hustrus, ("c under ~\~yl<. r). Hor~rligr Stiftrlsr, dpn,h<' unt1l r A~otyler). llor~rrskol~n ("t' un<l< r f'kolt r). Borgmrstrl': PoHtml Hit'J' Fl'ii~, H. D.M., kom;t. Jlo gnh'nlh og Uyl'ogr~lkontor~t er paa Hnad lmht t og naht nt Kl. O 1 og :l 7. F'nldmægtig t :.mtl. jur. \. B. IU('htl'r, konht. Byfoged, cn.nd. jur. FlagHttul, JorgenMl'n og PcterHl'll. Brugr, San gj'o I'("IIin~ ( w under Foreninger). llranddirrkiøi' ror J IOrH('Jl" Kjoh.tnd Kancelli raad Ludvig :\ Iad~t n. Kontor p:tn. H.arulhu~ct, a..~hcnt Kl. U 12 Ol( :t G. llranddir~ktør ror llnttinl(, Bjt nc, Yoer, Xim, Thynding OJ! ('Il Dt l af \'r:uin lfprrf?cler Gotlsfonalh r Knnt)llll:lntl. Kontor.\nmlif?~adC" 8, :t:thent Kl. U l. llr:uulins(wklø : ~lnlt rtne l< r f-!cil, J))l, 1'. \lpxnndcr lh :LJHikommissionrn ("'' under Byrnadot). 4 Bt falinj...~:wt Julcm crr: Bru.mlinHJwktur :\la1t r mp~te r P. ~\h x:uulenwn, J))[., Bnmtla~~i~tt nt 'l'mnrerm. K P. :\IadH<'n, ~nmt 1-\prujt<. furcrnc Bodkcrmf?~ter n. Pnlh~H('ll, ~ejlma~('r x. c. Bor~, )[all rm. \~. Uwmu~~t n o~ ~ncdkerm. Joh. Fil:~ehcr. Byen har 6 HprHjter, clcr er for clplte: J i ~prujtt hmwt i BaadhnH~n.dl, her ('r tillij!l' dt t va :-o( ntligl'1tc :\lateril l a[ Ht'"<lninJ!R n'"<ihkaht r ophcvun t, l i 1-'prujtt hu~pt prut f.ijwd:.l. lmo og l i Hprujt( hn~<. t ~011"<. hrogatl<. Il. HprujtPhu.. et i Ham11Jutotgtul<. ('r Byt'nl-l Ejt nclon1, h\ orimod d( to ancln er lt>jt>clt\. Paa hvert enkt lt l'ft( rn:.c\ nt 1-\tcd t r tl<'i-!uden atatimwrct en J Ian.ndHprujf( : Nr. l i Politint~t( ll, NL 2 hoh Hkon-ltcn~ft jt r 'l'h. JorgrnH('n, Bm gprgadl'!i9, Nr. a hoh BnuulinHpcktOI'('II, Hlll(.'(\( gadp G2, h\'or tillige J)epotct for l\luwlprihgh og- Ud ru~tn in gt-~~rjrnt-~tand<. nt' fiml<. ~-t, og- Nr. l i Hproj!c hu1-3ct pna.norrehro. Br æruhwlskomitl'rns Fonnnn.l ('r vnlmodtngnr (iaver i Yinh. rcn1::1 Luh at nddrll Bm. ruh~t l til ncrdig<' trr n~t'ihlt. B<. :-~tyn IMl':.\potlwk<. r A. ll<. lm!-t, Fornuuul. Byfoged og Hyskl'iVtr: t mul. jur. Fnldma. gtig A. B. Hidt!cr, kun"!. Bygnin~sin'J,rktør : Kmu rllirn..'\(1, Htnd~inge nior Il. C. IlanHen, Jl)l. Bygning,kommissionen :"'<' under ByTnad('t). Byr aadtt hehtanr nf Bor~m< ~tercn :-~om For IUand o~ 19 valgt< Mctllenmwr. l. PoHtmestcr Frii~, U. J))L, konst., Formand. 2. De valgte :Medlemmer: n. Den "torrt' Jkl, \'fil l(! til l. Jannar JDOO; Hagfører E. Jnkobl'tcn. Hmcdom. 1\Iollcr, ]))1., FM. Agent C. J. Podenphnnt. Tømrrnn. H. P..Mttdt-~('11. Forn tning~fon r g, Hon nnt'n. K.juhmnnd K u~u:nnut-~~('11. Adjunkt Hdt. Htecnber~. Kjubmand )lnriu~::~ JJoh-lt. Boghintler Jo~l\'. HnnHcn. h. Den mindre Del, vnlh<i til l. Jannar tno:t Kjul>mand Jol1. ChriHtinn~t n. Fabrikant l'. )!øn h. Hnt~lkr-r 1 nestcr Joh. Ji'it-~t hr-r. Tobnkt.tfahr. C. PctcrHen, R. Kom-ml Chr. Fo~, U. Bogtrykkr-r Arnol<l Jorg-<':nf.lrn. B andnrs~nrl pr or.hwl i llenhoicl til Lov.\rkilckt H. F..]. EHirup. 21 'lnrlt-~ IR7a o~ V<'dln'gl af 12. Au~ut-~ Pot-~tJncHil'r U. FriiH, R. 1)1\f. Horsens Prhna Hvidtøl, skattefrit.

16 Læs ikke* * * dette uden Opmærksomhecl. A1tic1 sn1ukknstc', nyest.o, stot ::-;to og- t)illigst<' Uc1va]g 1 Fest- & Brudegaver. filtid )Yyqeder i Vinduerne. J'o~atttt~.G <5u~6rattbf~tt. Hjørnet af Graven og Mælketorvet, HoPsens.... ~~ $pecialitet: )({oderne Forlovelsesringe. ~~

17 5 ll)l'atult ts,wrli~r (Tdud~. l "' ttl~d fo1 Ka,~t og HPgnl"'k:tb:-t\ :~ ~t'jh.'t: BtlT)!ItH'l'lh'l'('l\. Tuhak:-tfnbr. O. Pdt n rn. Po~hnt ~h r Frii!", R l nl. l.t ~atm1yal~t t: KaJo'~('" Uf.{ Ht g-n~kaln-nuh nij,!t't~ '\lt lllt m III{' l".\gt nt PudPnph:mt. l~o~trykkt r Jurgt n~t n. \lclt>nlolll~unclt rt-~tcll h I: K ~tul nllg't't:.ka~hc og Jtf'gm~kalnmdvalgl't~ )Jt (llcm ntt r. ~gt nt Podt nphnnt. rclvalgl'f for FuttigVH'Ht'HCt: 1\orgJJI('HtCI"l'll. lpothl'k< r.1. lfl'im". Poshm ster F'riiH. funj!. Fonn:.uHL Boghimler EdY. llanht'n. \ 1 1IY:tlgct for llttynm n Henet : Horg-nw~tt n n. Fog. Kon~ul [n:.. wniur \\"t ilhnt'ij. Kjuhtnand ~. P Son nl-tt'n. l ~ d\":11).!'('1 for 1-'kolt \"a :->t'llt'l: :-\ul!fun r.j:u oh~pn. ~ ~ m cl( uu Ht< r Il. C.,,,,))Pr.. \djunkt :-:tt pnht rg. l'1h:.tl:,!d for BmlH ~ning:-~ og \'pjva'hl'll('l Borg:ntt Htt J ( n. l<'orrpt n ing:-~f. K ~111'('111'11'11.,\gt nt PutknphnHI l 'd\':tl~t t for Vand\'H'I'kt l: Borg-llW~il'l'('ll. Kjolnmuul J lolht. l~ogtrykkt r.jorg< n~< n. 1'tl\'alJ,!'d ror ( ;:1!-'\';t rkt t.lrkit<'kt E"trnp. Kjuh111. H. Hn.."'llltlf.l~l'tL IJH>tlwk< r llchn". l ~d\':\lgl't for KomnHuwn:-~ Bygnin~C'r Fnl11 ik:tnl ) J,m h. HoJ,!'himlt r Jt: l,. ll:lll!otl'll. Kjulm1. ~. Hn:-~nm~~t n. l cl\ a)gt't for Ly:-otanJ:, gc'i»karolint.\malit' lnntl.~\rkih. kt J ;1-1trup..\g< nt Pudpnphnnt. Ho,Ktrykk< r Jurgt nhrn. l ~dn'llgd for :\[ark\'h!-!l'jil't: Forrrlning-:-~f. E. :-:un n~i"''n, Kon-r;nJ Fog-. Tumn nu. ~- P. ' lnd:-<~t n. Til!-1)'1ll't IIICil flt n h klli!-~kl :--:koh" Tumn rm. H. P. :\l:uhwn. Ued:tktiomnHl\'nlgt t :-\ag-f,n t r,jru (>IJ~< n. Fabrikant Pt t<'l'l-tl'll, H Bnclgt~ttulv:tlget: K:tl-i!-1l' og ltt":.rn~knl ~thl\':tl:.r('t~.:\lt,ji( IJl 111{'1' Hme1lt'm. 'lolll'r. Bogtrykk< r.jorg< nt-~t n. Udvalget for (lt't ol'l't ntlige Hlngl('h11H Kjohm. )Jnriul-1 lloll'lt....\ pothl'ker l h-l nu~. Kjulmt. Joh. Chrirdinnst n. Udvalget for Htjt ruholnu Agent I>u lt nph:lnt. Tumrcrm. H. P. )lad!'l<'n. Cd\'al~t t ang:l:\cihl< t'n Omonlning af H< no vntion~\'~l ~t.met Pol-I{JlH'!-lit r Frii"'. ~\gt nt Pt.Hh nph:ml. Bogtrykkt r.till"j.:t'lll-lt'll. ltdvalgpt for t.o:\n ntz< n~ ~liftl'l~t ~fl:.!flll'l'1'.fa<'oh"'t'll. :-;IIH'Ih'IIH'Htt r ':\lollt r, )ft <llpiliiih'r uf l ',1\"algl't nnga:u JHit ( )pt:q!t l s<' at' :\h dh mml'l' i :uwrkjt rhlt(' Hyg<'k:ll-l~t'r ' Hygl'kas~<'nM l..:l'~.w. J1:{ :\h tlj('iil af S,\'gt ka~h('il, Et )ft tllt.'lll Y:li~t af Hyr:t:tdPt. Kommissiontll' og li~nt ntlt. KirkPillMJl< ktiont n ~Og'IH'J>ri.t'l-11t n. B n gnjcmtt. n H.!-\kolt ko1111llil-ll4i01wh ~ogrtt'jh'l.t'jo'tt n. Fun-tt< n :-~. Kap<'llan. ~agfun r.hwoh~t JL!-'ka.ttt lignin:.:~kollllllis:-~iont n: l. D< n!-ltujtt' lkl Kjuhm.. \n<lr. K.lt n!ott n. ':\[t.'jt'rit jt r :-ip)igjjtann. ( tultl~mt ll H.. h ns( n. 1-'ngfun r ('hl', llygom. l Iattt mngt r P.\. Borup. 2. Den mindre Del Hkra tlcnut Htt r lkjt t-~t n. Horsens Dobbeltøl, skattefrit.

18 Sagfører e. 9. 3lnudsen, HORSENS Søndergade 14, Hotel IIO'I'Sens. HORSENS 3 nftasso~ombti n9, SDoftHmmbftt i ueti,,.t:mmt1~jci, J.:1twc~tttc etc. forespørgsler besvares omgaaende. JtC)JlStl'JS 1VftJtllJ, Torvet 8. Mælk, Fløde, Piskefløde sarr1t fineste nykjærnef Smør --~af pasteuriseret Fløde an hcfnjos. --- Vine. ea~t 3\t\n~~'~"' Conserves. Urtekram-, llefikatesse- og Yinforretning, :.0 Søndergade 44, Horsens. S mor Horsens Smørforretning, Ost Torvet 2, Horsens. -Største- Torvet 2 Specialforretning Torvet 2 i Smø:r og Ost.

19 Kjohn Z. Jorgcnf.leJI. Dircktm C.. J<. nhen. Bagcrm. N. C. llcnriclu;cn. Hkor~tcm;fejer Th. Jorgcm~cn, )lcdlcmmcr af Ovcrligningskomn1jeu-4ionen. Hagfører.Jacolno~cn.. Justif rnad Faher (Hupplcant). Kommunal Revisor: Kjøbmaml K. Mml en. BygningskornmiHAiOIICII: a. fnt-~tc J\fcdlommer. BorgmcHlerC'n. Brand i nspckt.ørcn. BygniJlg~iJlApcklorcn. b. valgte l\lc<llcmmer. Tømrcnn. H. Jl. 1\ladHcn. Arkitekt Estrup. 1\Inrcrm. A. K. Nielsen. l\forcrm. QviHt. HunclllC<lBkommiABioncn: a. fnstc ~Iecllenuncr. Politimc~tcrcn. Di~trikt~l:cgcn. h. nll~tc 1\ledlt mmt'l Kjubm. H. BaHmUHHCn. Hog-hilHi< r Ed\'. llml::;<.'ji, F:thrik:u1t i\lurch. Kjo!Htl. ('llrihfiahh<'n. F'orrotningHI'. K HOH'llH<.'n. lndkntrtcringhkonlmihhion~n: Borgme1:1l en n. Agent Pod<'HJlllnnt. J\ln g:lcr O. " 1 ang. HrnnclkommiKHion{'ll: a.. fal:-itc ~TcdiPilllll('r. l'lojitimcmt( n n. BrmulinKJIPkton n. b. ntlgtc ::\l<'dlpnml('r. Hme1l<'IH. Il. C..Mollcr. Boghinder Ed\'. J lant-~t n. Bogtrykkt r JorgcnKcn. llt gmo~ym.;m~t'n<l ( LO\' r. a 18fi9) : Proprida r.jurgrnt-t<'ll. LniHlinKp<'ktnr i\lolll'r, "i\ltll't'l'lll. <!\' ikl (Huppll'anl). \.. unipring~ lllln'ihi (Lov 2 r'/: 1 JH72) : PrOJlrictær.Jorgl'IIH('Il. LandinKpeklor 1\lol!( r. ~Jmerm. <ivi"t (Rupplcn.nt). Horsens 6 Jagtretten" Afløsning: Kjohm. J. Fog. P1 opriohcr Jørgensen. Rodemestre: 1\lurcrm. E. Jensen. 'fønu crm. S. Hansen. Vurderingsmænd (Lov '% 1869): Tønwerm. J. C. l\iurch. 1\Iurenn. A. K. NiclHCil. KobbcrAmed Chr. JS'ielscn. Sncrlkerm. ~kon. l\f urerm. Q vist. Snedkenn. Joh. ltischcr. ':eømrcrm. S. P. l\imh;cn. Arkitekt. Estr up. Landinspektør Møller. Proprietær J orgcnscn. Markinspektør: Avlsbruger J. Bache. Bestyrelsen for :t De.fattiges Ka!:'!SOc: Konsul Kasper NielseJL Bogbinder Ech. IIanst n. Arhcjd~mm1<l ~\.IH a!jam!:!cn. Kommil-iHionen for Bcrlommeh:ICH af frivillige SvcJJdl'J>Wvt r:.dorgmeht{ rcjl (Ji'ommml). Arkitekt E::;trnp. Hbul~ingcniør U ant-~cil..tord.bonitcringarnc-cnd (J... ov ' 1 / ): Lan<linBpektør Muller. J... andmaml.jen~cn. Avlsbrngcr Bachc. )!cdlemmcr nf Amte"kolcrnadcL: Apolhekcr lfelmh. Pastor J<. HperJ-~Pn. 1\fcdlcm af BcHiyreiK<.'ll u[ Land:4llingsv~t1gcne JO. Krcrls: Bor~mcBtcren. ~Iedlemmer af 'l'vang~::~urhejclsam;taltcns Bc :-;tyrt'lsc: Jto1il inw~len. n. Kom ml F'og..:'\lcdiPm af Overli!Hynct n1cd TvaHgt!arbcjdsflHHtallcn: PoHtmC'!-dcr Ji'riit-~. Maltøl, skattefrit.

20 ~~~~~~~~~~~ ~e~sen & Sør-~ 11 ~ ~ev Se To baks:fabrik, q!; HORSENS Fabrikation af 'Røg- og Skraafobakker saqf Cigarer. Lager af Cigaretter til en gros Priser. Største og billigste Udvalg i 3iaa6er, Øversty/liler...,.; M og 3ijolesto8er samt er hos?(ara/d ifix, Horsens.

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

- Alt stål varmforzinkes.

- Alt stål varmforzinkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVCruDE INGENIØRER?m GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af Thermografirapport 2010 I l:i le7 Udarbejdet af Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia Tlf.: 76 20 75 15-36 16 83 44 www. tr.jeld-lauridsen. dk rd Undersøgdsessted: Thorsager

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

!"#$%&'()*+#*+,"$-(,#&.#"#/$+0!!()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$

!#$%&'()*+#*+,$-(,#&.##/$+0!!()+,$&)*12+*##/$#,)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %052(6&+*+$ "#$%&'()*+#*+,"$(,#&.#"#/$+0()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&*3.34*$ $ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$ $ "#$%&'()('*%+,./01 2"&%3%4%5%&63527++%&8%3 9 :";73"4""$(:,'(;*%(< =%*&%5%(>?"(8,%3@"6

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

Bnt. - Alt stål varmfor inkes.

Bnt. - Alt stål varmfor inkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVE IDE INGENIØRER Bnt GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Indkaldelse)til)ordinær)generalforsamling)i) Grundejerforeningen)Vejlbyparken)

Indkaldelse)til)ordinær)generalforsamling)i) Grundejerforeningen)Vejlbyparken) Risskovden25.februar2013 Indkaldelse)til)ordinær)generalforsamling)i) Grundejerforeningen)Vejlbyparken) Tirsdagden19.martskl.19:00iBlokB sfestsalikælderen,skejbygårdsvej36. Dagsorden* 1) Valgafdirigent.

Læs mere

Vejledning. ril. lerprogram - EDB. Opma

Vejledning. ril. lerprogram - EDB. Opma Opma Vejledning ril o lerprogram - EDB Oprettelse af regnskab Det er let at ïa adgangtil den elektroniske udgave af opmålerprogrammet. Du skal ind på forbundets hjemmeside www.blikroer.dk På siden skal

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

& 0 // *0 // 70 " : /"

& 0 // *0 // 70  : / ## # " # $ %& () * +, --./ 01." 231.$ *.$ * 3 *.+,. 04. 0. 0.5 & 0.5 *0.5 (6.5 70.5 80 / 06 / 09 / :-) 0 / :0 / : / ; / 20 / 8 /. 04 // 0 // ' '.' "# 0 // & 0 // *0 // (6 // 70 /" 80 /" 06 /" 09 /" :)

Læs mere

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632 AF 631-32 30 u,att AF631 * 10 'gtatt AF 632 TEKNISKE DATA AF 63I: Arbejdsspandlng max: Arbejdsspanding min: Stromforbrug ed 30 watt: Stromforbfug i tomgang: Udgangseffekt ed 3.2 ohm: HOj ttalerimpedans

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

Vedr.: Orienteringsmøde vedrørende vinduesudskiftning. Sted:

Vedr.: Orienteringsmøde vedrørende vinduesudskiftning. Sted: REFERAT Vedr.: Orienteringsmøde vedrørende vinduesudskiftning Ejendm: E/F Dmmervænget 4-'14 Sted: Strandberg Cafå g Spisehus, Skmagergade 11-15, Rskilde Tidspunkt: 10. april2003, kl. 19.00 Til stede var

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup ".r* t!',, {.1 f. l, l'"': ' 'l; i lf? ta Advokataktieselskab Hesteskoenl.Postboks29.2880Bagsværd.tlt:44442500.fax:4444388e lf?, Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 J.nr.: 209001 CVR nr.: 17 38 25 94 Matr.nr.:

Læs mere

så man skal forestille sig en noget mindre kasse formodentlig

så man skal forestille sig en noget mindre kasse formodentlig Horsens Bypost. En kort beskrivelse samt et forsøg på at vise de oprindelige adresser, hvor byposten havde postkasser ophængt. Desværre er jeg ikke i stand til at vise et billede af en ægte bypostkasse

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

" #$%&' &()'*)+ &', - & *. /...

 #$%&' &()'*)+ &', - & *. /... ! " #$%' ()'*)+ ', - *. /.... 01 2 0 0 3445 1. MOTIVATION PROBLEMFELT...4 1.1 PROBLEMFELT...4 1.2 PROBLEMFORMULERING...8 1.2.1 Uddybning af problemformulering...9 1.3 AFGRÆNSNING...9 2. METODE VIDENSKABSTEORI...10

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - P re s s e Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e De fem mål

Læs mere

Kirke!"#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3

Kirke!#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 Kirke!"#$%& SVENSTRUP KIRKE ELLIDSHØJ KIRKE '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453 August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 ! Til eftertanke... K OLOFON "#$%&'()*&+,-*.#/&0,)1 2&3#.4&*0$5*&3&,#,

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

!"#$% $& $ $&" ' $ '( " )& $% * %+$& )&" $&, +-$&+ % $+$&+ $%%. /0123 1 4 5 6 78 9:;: ? @ 1 A B10? C C0DEF D G7 H=I8 G7II78 J7: G= : K 7 I I77 77 77 I 77II 7 7 7: ; 7 I 7 I I 7< 7 I 7 7 7 I= 78 II77

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Prøveperiode SINE 2015 Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 07.00 08.00 Morgenmad CO, SS

Prøveperiode SINE 2015 Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 07.00 08.00 Morgenmad CO, SS Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 Morgenmad CO, SS Morgenmad RO, PI Morgenmad JI, SM Morgenmad MO, LJ Morgenmad PI, SA CO (Soccer) SS (Blå Bog) LJ (Crossfit piger) SA Hjælp til eksamen

Læs mere

Ørens mek. Trondhient. etc.

Ørens mek. Trondhient. etc. TELEFONER: NR. 486 & 1199 SJØ AVDELNGEN: NR. 13OO 3745 Oprettet 1863 ANBEFALES PAA DET BEDSTE! Assurerer rnot Brand og Hhdbrudstyveri Tap ved Værdiforsendeser,. Ansvar-, Vandedning-samiSjø- og Krigsforsikring

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00 Fredningen vedrører: Gedebjerg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-12-1944 Fredningsnævnet 26-05-1944 Kendelser Deklarationer OVER

Læs mere

VELKOMMEN TIL ROSENGÅRDSKOLEN

VELKOMMEN TIL ROSENGÅRDSKOLEN VELKOMMEN TIL ROSENGÅRDSKOLEN PERSONALE 2013-2014 LÆRERNE PÅ ROSENGÅRDSKOLEN Anette Djurhuus AD Anette Kjær AJ Orlov Lis Andersen AN Annette Pedersen AP Allan Pedersen AT Birgitte Geertsen BG Birgitte

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag mandag tirsdag onsdag torsdag fredag mandag tirsdag onsdag torsdag fredag

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag mandag tirsdag onsdag torsdag fredag mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 0. årgang 0.A TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU leder leder leder leder TU 0.B AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR leder leder leder leder leder 0.C IA IA

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder:

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder: BILAG 20 1 - UDFYLDNING AF VISUMMÆRKATEN 1. Felt til obligatoriske angivelser 1.1. Rubrikken "GYLDIGT TIL": I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en

Læs mere

En for Alle Og alle for en

En for Alle Og alle for en Vellykket Aros Forsikring - dag hos Hobro Golfklub Der var plads til både konkurrence og afslappet fornøjelse, da forsikringsselskabet Aros den forgangne fredag benyttede lejligheden til at indtage Hobro

Læs mere

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus Statsforvaltningens afgørelse af 31. maj 2013 til en kommune: 31-05- 2 0 1 3 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Odense Kommune har den 22. maj 2013 anmodet Stat s- forvaltningen Syddanmark, det

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN RANDERSVEJ Slagelse Slagelse d. 16. februar 214 Formand: Rejnar Sørensen Randersvej 29, 42 Slagelse tlf. 58 52 66 2 e-mail: formand@randersvej.dk Sekretær: Kenneth Juul Randersvej 28,

Læs mere

01742.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01742.00. Fredningen vedrører: Mern Kirke 24-10-1951, 19-01-1952, 14-04-1953. Domme. la ksatio nskom miss ionen

01742.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01742.00. Fredningen vedrører: Mern Kirke 24-10-1951, 19-01-1952, 14-04-1953. Domme. la ksatio nskom miss ionen 01742.00 Afgørelser- Reg. nr.: 01742.00 Fredningen vedrører: Mern Kirke Domme la ksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet =ratininn~nævnet..-_..- -.~ - - --- - - - - 24-10-1951 19-01-1952-14-04-1953

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

Fredningsdeklaration

Fredningsdeklaration 02048.21 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.21 Fredningen vedrører: Hammer Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-09-1953 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Sennepsgas fra Havet.

Sennepsgas fra Havet. Sennepsgas fra Havet. Malineministeriet advarer Fiskcerne m1>d at iudbjcrge Kasser hvis ndhold 'er ubekcendt. Marineministeriet har undersøgt den Vædske som har givet nogle Skagensfiskere alvorlige Forbrændinger

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

TROLLA BRUGS. Staal- Hotel, Hamar. ill Bankforretninger

TROLLA BRUGS. Staal- Hotel, Hamar. ill Bankforretninger HA0013542 Mnivérsitetsbiblioteket i Trondheim teren Telegr.-adresse:,,ARTHUR". $&å ill Bankforretninger Hotel, Hamar li!liiiann. ^ 0} KBå*.«ss;y s-"- o o o *3 ItS** w :>- æ ic * ^yt-, o-o og telefon i

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 Vedtægt for byplan 17 for et område mellem Jægersborg Allé, Kystbanen, Fredensvej, Lille Fredensvej og Lindegårdsvej i Gentofte Kommune HELLERUP AUG.

Læs mere

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng.

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng. a o Matr.nr. 8 ad Fløng by, Fl@ng )o.- r vrt /ti- 7(7 åfi å[:p.:1'"**"bgu,b ful.9 o e E = f, c1 1.s,{< {t t(tc,1'1:'l '; ' Baliggenhed: '?qo, /. 7.r (7 -J 1r.t t,,u I Akacievej FlØng 264O Hedehusene DEKLARATION

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

BRODERM. okt.1997. NR.4. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn . 1. ARGANG

BRODERM. okt.1997. NR.4. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn . 1. ARGANG BRODERM okt.1997. NR.4. 1. ARGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn a Bestyrelsen Formand og ansvarshavende redaktør: Willy Kolleru Nielsen Teglværksvej 43, Telefon 75 92 33 57 Næstformand:

Læs mere

Danske Årgangs Mesterskaber gr. 2

Danske Årgangs Mesterskaber gr. 2 Holstebro SvømmeClub & Dansk Svømmeunion inviterer til Danske Årgangs Mesterskaber gr. 2 Langbane 2013 Fredag d. 21. juni til søndag d. 23. juni i Holstebro Badeland PRAKTISKE OPLYSNINGER Dato: Fra fredag

Læs mere

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen.

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. 01780.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05 Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-02-1952, 19-12-1951 Kendelser

Læs mere

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage MAGAIN Vl l VEND13 - D Fl- Kulu VEND13 Vl l VEND13 (F: b) b Hllw b ll C Nj, b b M l fl fl, f u bl c b VEND13 D Fl Kulu E, f l l æ b fll E, flbc, æ u bf ø, l l f E, fl l flbcæf f l, b, l æ fluluf D l æ

Læs mere