VEJVISER HORSENS KJØBSTADS. Ji JiANSEN, _J(JØBENHA VN CHR. HENRICHSEN'S FORLAG PRIS 3 KRONER HORSENS UDGIVET AF HORSENS AVIS' BOGTRYKKERI.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJVISER HORSENS KJØBSTADS. Ji JiANSEN, _J(JØBENHA VN. 1900-1901. CHR. HENRICHSEN'S FORLAG PRIS 3 KRONER HORSENS UDGIVET AF HORSENS AVIS' BOGTRYKKERI."

Transkript

1 HORSENS KJØBSTADS VEJVISER UDGIVET AF f-edaktøf( } Ji JiANSEN, _J(JØBENHA VN. PRIS 3 KRONER HORSENS CHR. HENRICHSEN'S FORLAG HORSENS AVIS' BOGTRYKKERI. 1899

2 :>O 111. &3cmflen 11to?ta9c-t. ti C g;:o-t.-t.c11.l:11-i11g &Be.Cø& :>aave.c paa ffofio p a a gj n~ facu~. ffoof- ~e i $anlieu. iul?:.ftnl?te.$efof. f,a:.fte't. Jfaul?e.f:.~aufteu::> fnci?t in~&etafte tlfttieliapita.f, 1G ~~t~cfioue1:-.;k-:;oue"f, fo~n~en d ~et'j~c.fi~t ~e::>c~efonl?. i&awftci1.?i:>.fto11-teu-t. 6))e.ft:>fet.,.C,etaH>a-te :>aavd i JCo-t:>el1:> :>Om ove-ta.ct i?a11:>.fte &B "~<ie-t. ~':'H.ftC I'I< ":j Oe"t 61C2Caal1 OCj ckucitc-t. 1110Cl Jfaa11-Cpa11t i :>ofi?e ~.:111 tc.;..(,{i Cjal:ioHC't. euc-t &Bø-t.::-pa pi-te-t. ~a m t 1110C CJ{autiol1o e.c.fe"t. S.fl. a 2e~.Cø~.(,te-v. ~a 111ien i: og.?.<. O<J- ::~adge-t f-te111-tncl? ~ltont O<J- 6l>afnta :>.:1111t C){;fi'JationC't. OCJ tlftfie~, UC~teCct S"-tatk:. O'l>C-ta.ft i &~onopa o-1 'to-t?ame-;.i.fta :>amt m.ej~ca.ft.ft-;.e?iti-ve-t. O<J-.C,e:>øt.ge-t. Cl11-.fta~~ atio11e-f- paa aue XaK?e.C:>pfaC'"c-t. ~aavec i :>o111 uclcnfo-t. &u-topa. &Ba11..fte11. fot"l:-t.æ.ft.fte-t. 111«!0 'ontante ~i2ce... -vco 8111o-tOKi11<Jaf. ~-t.io-tikt~.caa 11, opta<j-111z :)QQ1.>d -fi.o:> ~-ti-vate :>0111. i oe f0-f-:~lief.f.j.'3e.;k~e2itfo~en.i.n'je"t O<J- a 11.C-te CIK:>tit~o~otioi1C't. ' &Ba11.ftc11 111oClta'je-t. i ::~i11- hahclf-tie JC-væ!-vi11<; 6l>a:.~~i= ti.f CJp~c'Ua~iH'J!~:j i ~~H'l j ~:;~:_.. ' ~ ~~ -- ~ - -;- :.-.. j~~~~~ l:[,:<~.:~.. _,:;,.> o..-: ~: ~"'~.,::_., ' t;.;:;;i"":r":#l._..t.".:.t '":"',: ',. ',-:-. ',. "..: "l.!., -... ~,'!. -. Q; ; - \,.. ' ' \''....,.. 1"'" ' r <, "t'', _..,., -~?.;.. ~..: ~:.~ ~ ':... ; ~.. -~-: ;~ ~_.::r:.. ~~-~.,.. / ' Z~: -.. ~~ ~ r:~~.!. t ~;..'\ø' --. '\-. ~~*'. ~.;; ~, ~~- : :.-~;~_,-._ ).

3 Horsens Bank diskonterer Vexler, yder Laan mod Ilaand ]Jtlnt, aabner Kassekred'ite1, giver Pm skud part Kreditfm eningslaan, besørger Inkassationer,!døber og sælger Værdipapirer, udenlandske Horsens Bank

4 ~ ~ r.;* ~ ~ 1 ~ ~ ~.;* ~ ~ --~ 11 --~ ~ ~.;* {~ ~ ~ ~ ~. ~~l Udsøgte og vellagrede røde Bordeauxvine af bedste Aargange. J. H. Krogh, Vinhandel en gros & en detail, S.ø-ndergade 43 (Hotel Skandinavien), Horsens. Fortrinlige ægte Portvin~, l som af Læg er anbefalrs Rekonvallescenter...., IO &ars Benom Største og ældste Lager af Specialiteter ' i :fine ~:~l(.omsorfer. Forretningen grundlagt af K. Kjeldsen Forlang Priskurant og Prøver.!

5 Kjobstacl i Jylland, Skanderborg Amt, Nim Herred, ligger ved det indre af den efter Byen benævnte Fjord, paa deus nordlige Bred, hvor Bygholmsaa lober ud i samme. Den er en af Danmarks smukkeste Kjobstæder med lige, brede og fortrinlig brolagte Gader samt anseelige Bygninger. Byens Fremgang turde fremgaa af, at den i Aaret 1801 havde 2,396, i ,827 og i ,280 Indbyggere. I Aaret 1792 fandtes her 228 Ej end. med e u Forsikringssum af l, Kr., ,825, ,355 1,652 17,475,730 22, Orientering. Fra Banegaardeu, der for ca. l Aar siden erholdt en Tilbygning, indrettet ' til Forhal, fæster Øjet sig først paa det smukke Springvand midt paa Stationspladsen og paa den til højre liggeude anseelige Post- og Telegrafstatiou. Paa den nordre Side af Stationspladsen Tigger J arnbanehotellet med sin smukke Facade. Da vi agter os en lille Tur giennem Byen tager vi en af de 5 Droscher, der i Togtiderne møder foran Banegaarden, og kjøre en Tur ad Jessensgade, hvor vi strax bemærker Sparekassens og Banken for Horsens og Omegns flotte Bygning. Herfra tager vi videre op ad Søndergade med de mange elegante Butiker, forbi det anseelige.jørgensens Hotelu, hvor Horsens Bank har sine Lokaler, forbi Hotel.Skandinavien" og videre til.palæet" paa Torvet. Her boede i Tiden fra 1780 til 1807 fire russiskil Prinsesser, hvoraf den sidste døde 1807; senere boede her Prinsesse Charlotte Frederikke af Mecklenburg. Palæet er nu omdannet til en flot Restauration, hvor selv den største Gourmand kan faa sine Lyster tilfredsstillet. Paa den nordre Side af Ton-et findes Vor Frelsers Kirke.

6 Vi begive os videre over Torvet forbi Hotel.Hads He1Ted" giennem Borgergade, hvor den indvendig smukt udstyrede Klosterkirke er beliggend og hvor der findes en Række fortrinlig udførte Epitaphier, ligesom de Lichtenbergske Begravelse findes ligefor Hovedindgangen. Herfra fortsættes Turen ad den smukke Havnealle til Havnen, hvor nu Skibe med en Dybgaaende af 20 Fod kan gaa ind og videre ad Gasvejen, forbi Kommunens Gasværk, der anses for et af de fortrinligst drevne Gasværker i hele Landet, til Kommunens Lystanlæg Karoline-Amalielund, hvor der findes en ~idssvarende Restauration og hyggelige Lokaler og hvor der ofte musiceres. Herefter kjøres ad Sundvejen til Restaurationen,.Solyst" ved Stensballe 1 Sund og tilbage gjennem Amaliegade, Kattesund, Nørregade, hvor den nye katholske Kirke er beliggende, gjennem Rædarsgade med Hotel ~Heimdal" og videre til Nørrestrå.ndsvej, hvor Kommunens offentlige Slagtehus er beliggende, ad Tngthusvejen, forbi Tvangsarbejdsanstalten og Straffeanstalten, hojt beliggende og med et anseeligt Bygningskomplex. Paa dette.slot" var det, at General Wrangel i sin Tid Yilde bo, men da han blev gjort bekjendt med, at det var et Tugthus, kom ban paa andre Tanker. Vi kjøre videre forbi Creme & Goldschmidts Fabriker paa Fabriksvejen og slutter i Allegade i Haandværker- og Sangforeningens hyggelige Lokaler med tilhorende Have... -,.. ~ ; l ~.'.. -~.;:~~ :;

7 J. Stallknecht's lin... Jernstøberi og )Vlasl(iqfabrik. - " 1 '

8 M. J. Mouritsens Garn- og Trikotageforretning, S.endergade Nr. 25 {ligeoverfor Raadhuset), ::: er Horsens billigste Trikotageforretning. ~ l _li/tid det nyeste, altid del smuki(este og altid de billigste Priser. Telefon Nr Telefon Nr De forenede Hvide Vare Forretninger. Vett & Wessel, Søndergade 31. Horsens. Søndergade 31. Største Lager af alle gode M A N U F A K TURVAR E R. j')aa vore egne Fabrikker tilvirkes hovedsagelig Alt, hvorved vore PrisPr naturlig blivo clo -- billigste..._

9 M CHR. JESSEN ~ ~ a;> CD '"O..: M..: :::::s æ -- c:...: "' crq "'..: ;::..: c..:s bil l!l d8 c...:..: "' l!l "' "' "' "' CD ~ "' "' Q;.; ::s..: ::;:: c. l!l :>, ~ -- c: > c...&:: c...0 "' 2 ~ E ::;:: c;_ e "' ~ ;:A:"' 0.. '-' U5 E o; e > a;> ~ "' "' "' "' ""' G: c:.:;, (/) "' en -E "' :c E :c "' ~ "' -..&:: u ~ ::;;;; E :c "' "' ~ o c: ::;;;; "' a;> CD ~ M o c... s:: æ -' ::::::> O- :c Graven 4, Horsens.. lolminislo :tlillllsuih'algels Op;.tnvc c1 at etølte Jg' lljh:ljw f]('jl ~amyitti~hc'(if-li'ul(lc Of! ltahlcdif!e llandic'ihh', :-~om af uforflkyldte Onmdc bliver nodt til at t-~og'l' Akkord, vrcl at skaffe snadan i Stand. ~ t dvnlgt t træder ikke til \'t'cl Konkm s). l:dntlg('t hertaar af følgendc': Kjolmmnd J. P. lvrn il'll, l1'onnand, FabrikanL Chr. Petersen, H., K,johmnnd C. {)ltri::;tcmwll, Kjohmancl K. C. Lnrsen, Kjohn:wnd Johan Chri~Uan!:olcn og Kjøb 'llfind,j. F'. \\rc~tergaanl.. \l'huldsi'oi'c ninger (st.~ Ut1(1er Forcnin:,tPr). Real-Register. A..\ul:rg. L_vstmtlæget Jtarolinl'-Amalielund er ljeliggl'jhle nmi1ldclhart Ø:-~t for Byen; <let tilhon'r l(omnmnen. ~\..n læget, dc'r 1 HA-l opkaldtes cft<'r nu n.l'<lotle Enkedronning Karo!inC' Amalie, ~0111 n'fl ~it Ophold i 1TonR'IIl-l ~nv sil, 1\findc dertil, lw:-;taar a[ den n:l<lrc Del ea. Gr / 7 Tdr. Land og dt n nyere Del <:a 'l'dr. Land, der hi<'l" kjuht EnflYilll't'l' kjohtc Byen 1892 den Hkyttelangct tillwn ndc' P:l\'illon, som den lod ombygge og nth id<. P:l\'illouen ftemtnc<lc'r ~n.!rlig tiltalende 1 i :'lin nnva'l'piule Hkikkrh~c m< tl Htor Balkon, l \"('rnndncr og jlc nede11!'0r ligg<.:nhlc 'l'crnl8ser. Hanvel Pnvillonen som Terrasserne er oplyst(_ YCd Oa:-~. Om ~ommcren afholde~ 11gentlig< Koncerter, clcr dels betales af Konununcn, del, cd fririlligc Bidrag.., Folkets Lu1td"', et Parkanlmg-, der er bel! gende Øst for Byen mellem Lystanlmget Kar line Amaliclund og 'feglgaanl~:~, cj. Blev ru1lag efter en Be lntning, der blev taget paa Arbej dorne~ li'rolle~:~organisations :l\iødc den 26. Mn , for at tjene til Samlingssted og Festplad for Arhejdcrpartict og andre..ai19rc(lc den 5. Juni 1896 kunde man aalu det ny Anlæg, hvor der er oprejst en tiltalcm Pavillon. ~""ra Anlæget ha.ves en henrivom Udsigt over Horsens Fjord, en stor Del a Bjerre- og Hads Herred, Hamens og Byen nærmeste. Omegn. Forlang Horsens Øl. florsms Cyklebatte blev anlagt. paa Sølyst Jorder ved Stcnsballesund, og blev indviet d< 2. Augu"t Banelegemet, der er eje1 dommeligt ve1l sine stærkt dosscrede Sving, C'l 400 ~l\icter langt og udfmt i Cement. Under Banelcg-mnet fører en 'l'unnel ind til Inder kredsen. Endvidere er Anlæget forsynet mc( Trihnne til ca. 200 Personer, '.rotalisator, Ryt tcrlau~, Rm!tnnrnt.ion m. m.

10 Forsikringer i: Aktieselskabet )Yye dansl(e ]Jrandforsil(rings-Se/sl(ab (af 1864.} Statsanstalten for Livsforsikring. Dansk Forsikring mod Ulykkestilfælde, Fm sikrings-aktiesdskabet SHJOLI Dansk Kautionsforsikrings Aktieselskab. Dansk Lloyd og Transportforsikrings-Aktieselskab Sparekassekasserer H. Clausen, Jt1 nbant\g:ulr 2, llo ~t n s. J. Uhrbrand Jensen <t<... J/J C!. o.. "ø s 'Jr.' l ( \.s...2./) Største Lager. ~~O\ \ - 11 '-a,sa.s\n Iste Klasses Materiale. l '(( )">ej '(T Billige Priser. '-c:)' G ((""))C) Graven ~1, Horsens. - - Gruzds~dfioPPstninssn Riableret G R A V E N 9 Etableret ved ~ J. P. SCHMJDI & anbefales. < < I3illige Priser. Billige Priser. -- l<'orrdningrn aabcn fra Kl. R Morgen til Kl. R Af'L<>n. -

11 J:..'tab/is.\"t'lllt'll/d.. Sii~vsl" t'l' d priwt.t _\nl:c!!, tilhurt thip Kjuluuancl ( ). H. :\it>lt-t n af J lo11:'pil ~. ])(. t ( r Jwliggt thit YPcl Hlt nto~hallc~ujhl JllCtl UdlJHt rk<. t l d!-ligt on r Ilon.t'll!-1 Fjord o~ m.crmc~tc Ont<'f.{ll. l.\nlu:~<. t li~~t r en tiltnlt Julc Hc ~tanration~hy~ning-, h\ or dt r dn~li~ n(holdel'l Flygt lkojh't'rt. B:tl! J.:tnhlil-ll'll'lllt~ntt't!-l Han. er llon-~t ni>l ( 'ykic'imn<' lwlig-j,!t'nde. \l'hrjd( r forrnina:rl' (~<. umlt r Forening< rj.. \r kitrkttr. l..\rkih'kt IL F. E"tnrp,.\ llegadt J\rkitt kt Fr. Bang-, Hlot~gade 31. :l.. \rkitt kt XiclHt n,,lt'1-11'1t nhgadc IO..lsylrr...!Jor,t[o a.iyl, Af. G. Nitscltkt s O,![ lfll.rlru.\"', Kildl'g-nd< 1~, < r oprort IH76 og hc!-~h mt rur l \"H nlig<, tm ngt nde Bor,.~t rfnmilier OJ! H Borg< rcnkt r, ln pr Lt jligih'd t r tilln.;!l en lilh Iran. Forudt n fri Bolig o~ l 'L'(lr. Kul t rholdt' 1 ijl igt d t: JHl'!-l( t l'll'llgpndt af Bt ho< nh.' t u Uan til,juh n. B4.:~tyn l~t'n <'r den 1-1ammc ~om for dt n horj!t rli~t~ Htifh hw...ijoruc,zj:ykia,.\lli J,!t\fit' J:J, C'f opfurl n._:g-yndl'li-!t.'ll til t l tt:tndan1 l'lkl'ft IH IO i et lcjl't Lokah og- uwd 17 Horn. Bornt nc~..\ntal ~tl'g t ftpr J lnantl< n, og da d< r t-::tmtidi~ hh r tillagt,\,yll't hcty.ldi~-:< 1~ ~-:ah r, hl:tnclt h\'ilkt <'t pntt l ~.000 Kr., l'lka-nkct ar )f. (l. Xiti>ll'hkt o~ Hu~trn, kunde Byl!uingt n i.\jl{>g-aclt t mlelig: upfon'!-1. Dt nm c>r nu n d Bygnin~Pll!ol Ht'n< rc ('dddt l"'t' indrcth t til at tuodta~t. ea. 200 Born til Ophold 0111 Dagt n o~ l 'ndt n i!'lnihg-. Borlll'IH' modtngt t-~, nanr dt Pr :l :1 1 /2.r\ ar, o~ gaa. tlt'l' indtil ('11,\ld('l' nr 7..\:tr, da de 0\'t.'rgna til dt offc:nllij.'<' :--ikoh r. Pl( jt'lllod< n n, ~om bor pua.\"'yll'l, undt nit-~t>r tillij.willt'd :J La n ri1hlt. r. ~\Hylt. t oprl'thol clt t-~ n d t'ri\'illigt. (ian r Of! l.a..\gat n ntt. r. Bt :-~tyl'( l~o~l'n hel-itnar af 12 l>am< r o~ J lt. ttcrlw Uvcrln n r l'. ~yl1olnt, ~t krcbrr og l_."ormam1, Fnhrikn.nt Chr. Pt. tt r~l'n, H., Km :-;crer, )lalcrm< ~{( r.\j(':xnault n-oen, Kjubmnncl Il. ~\. :--:oelc, t-:jwclkt r Bt'tak o~ Pnf-ltor Jc~pc~en. Pl< jt moclt r J. S. llorl'h. Auktiuns-Hil'rktør. jur. A. B. Ric:hter. KonMI. Hyfol!ccl, Cmul..:\\'iSrl'..,IIorScllS S'ocialdl'JII*1krat~ udgaar ln er Da~. Del t j< ~ n f.\ rb< j<ic'to.>rl-{nni:-~ationrn. Hedaktor L. Hu.tmltl~~'~tm, Kontor Hmt dt gndc lg. "!Ioruus Avis", Organ for Bycm~ og Om cgncnh 11ojn, t r grnttdl:tj!l 1828 nf A. 0. Fog-h. Det t.'r ikke hlot BycnM, mt n og~tul. l'l :tf.jyl lnnd~:o~ a>l<lmll' Bladl'. Blndl'l thlgaar 6 ( ;~lllg't' u~rulli~ ug t. r BycnM mt st udhn <ltc J>nghlacl. Udgin r og- U<"dnktor C. :\1. )lollcr... Ilorseus Da.trblad, Oq.~an for Yt nhh"< i Hor 8t'HH og OnH gn, OJn l'ltt f n( t. t.\ktip~t INk:th pa.. 'l. t' a. J 000 )Jcdl( mmt r i By og paa Land. ll<. :;tyrt'l:--t. n bt ~tanr nf t.) Jft cll< mml r merl Hojt-tkolcfol"''ilandt r (irunndd ~it:l~<. n, \'t ~thirk, t-'om Foruumcl. Forrt tninj..."l''tulvalj.!l't:o~ Formanrl t r Propri< t:~ r X. 11 Hun nl"t'll, l>urthra... minrlt..\nl'l\':trhavl'thit ltt rhtktur.j. Pl fh rt;t. n. Bl:tdct ud~nnr hn r Su~m dag-. Kontnr og Trykkt ri Xorn gutle Il Tl'lcfon 210..JiorSl'ltS Folke/J/ad.. udganr G <lang<' U.J.WHt lig'. U< t nd;.:in!-l uf < n Fonmingo og: Pr Organ for (let forh:uullt tuh Vt nl'ltn. Bladets OJ,Ia~ ncl~jur I!JOO Jt:xt tuplan r. Forcningl'llt:J Formand P. Bojst n, UjPdn d. Rl~digt'rl't nf.\. l J. Puuhwn (tltih\':lthan nde) ug,jurg-('11 ~\ndprh<'il. Forrctningl'lfon r Bugtrykkt>r,\rn. Jurg:l nst n B. Badt an"'ih&lt( J', 1/vr.\ ou lladt t111sialt n d l [rw IH'Il t r l'l \ktit fon tagt tult. Badt :tnt-italtt n t r l ual t n fur l>nnwr: ~IHHin~t, :\lajhiag-, (hl:--clag, Fn da~ fra Kl. 7 IO Fm. u~ Tir~dng-, 'l'or:-;clag, Lurdug fra Kl. B Il F111. og 2 H Eft111. For ll< rrt r; :-:unda~, ' landa;.:, On:-~dal-{, F'n dng fra Kl. 0-7 Fm. o;.: til \fh n, 'l'ir~clag, Ton'~ dn;.:, Lorda~t f1 u. 1\:1. U Fm. Ht :--~f.n\ 1:-~c '1. "ulh('i'j.{ c:g Kjoh111:md C. Clll'iMtPil!-l(.'ll. A"omtlll/Jit'JIS 1Mdt,7JJrf,lllt'r bt stanr :tf: l. dt n mawllig< B:tdt l\n!-~l:tlt, ht. liggt ndt. n tl \"yhavn; lwr har alle fl i.\dgang; 2. dpn kvithlt lij.!c Bn.clt anstnlt, l)( lil!:.rt tult. i Fjordt'n ml for Hlr:mdg:ult>, t r tilga ng< lig for hctah ndc hn r Fon11. fra KJ ti 1:!. Ont l~ftt nnidtlagt n t. r.\dg:mg-pn fri for n il<'. Badl'lidt n ror 1)('g-g<'.\nt-(tall<'r t r l'm lli. )l:tj til lli. Oktnht r. HOIIl Hl'gl'l Horsens Lagerøl, fineste Kvalitet.

12 Det største Udvalg af Herrehatte og Kasketter ~ ~amt alle Slagti Pelsvarer lijrcfindeti altid hos A. Sponholtz, Sendergade 34. Sendergade 34. HORS ENS. Hilmer Hansen, Grave n - Horsen s, anbefaler sig med et ~oclt Uclv,dg i C!igarer,.Jobakl(er, C!igarreffer ~ i alle gangbare Mærker. SopiJus i{ottwits ejift. (Th. Hansen) Hatte- og Bundtmagerforretning Grundlagt ' Hospitalsgade 2. HORSENS. R- Telefon Nr. 22_3. Lauritz Møller, Horsens. Hovedoplag for det danske Gødnings-Kompagni: [ samt Lager af Markfrø, Foderstoffer, Florme l m. m. m.

13 IJ,ulct:l'}i..'ll\' Radt:atlJ"Iftll for varme Karhade l'l:uut Styrlt hadc er aabl n l i n rdagl' Kl.!:i ltm. til X l :ftrm., Lunhtg dog til Kl. l O l~flcrm. - ~oudag- Kl. 8 til 12. JVorrt:(ndes /Jadct!Lnb/isst'IIU'ttl, hulchan r Ma. Jt'l'llll'~tt r og l ~'otogral' L. HtH'< nht'n. An.!Jcnt hn r l>ng frn. Kl. 7 Ji'orm. til 8 1\rll'll, Hundug kun til l\. l. 1 :t J\liddag. Ilt..'r l'tuth KttriHt<lc, ~tyrtc!jadt, ru~hi:-~kt~ 13::ule OR ::\lahhngc..~\'l[t'husds /Jadt nns/n/1, Kildt gnd<, er naheut for prinli.\fhen.dh. hw l1\'l'l' )fnndng-, 'l'or~dag og Lonilig Kl. H Form. til 8 Jc:fterm Der kan faa:-~ :-~ann J l<old<. t'uin \':tl'jjw Kal'lm.dc, Htyrtchadl' og rllt-~hif.;kc Dampbad<.. Baukt'J', HJHtl'ekasser cft. /JanlL'1t j'or llorsots n.!!" Omr.:gtt, Jcst;Cnt;gndo l, l'l' an!jcn hvqr ~o~nt dn~ Kl. JO til 1 1, 1 og :JI/ 2 til 6. l?ijial af Kji!I>C'nhamH llanckl hank (.\ktil'kapilnl 16 -:\lilliont r KronPr 1 fornelen et ht tycll'ligt Hcsen efoud, I-lOni hct'l'tcr for FilialcnH Forpli~teh:,er, drin r nlnlimlcli~e Hankforrl'tnill.l.!;('l'. Fon ptnin~:-~furcr: ~\. Harfenhcrg. Bog-holdt r: 'l'h. Il nid. KaHH( rer: U. ~ehro<lrr. 'l'iihynsuu~.,ul: KonHul O. Cn.'<'lllt'rH og Overrl'tl-lHag-for< r Chr. ])anjeihl'll. Bunkt ll l'orplig-tch \'l.'d Untl(.ll'HI u il'l ar!i'i)l'l'cilliii~sfun. n n nu cl Pand'. ar Bogholderen eller Kas:-~, n n n. I Forretning~ forerens Forfald nndcr ~krin r l n ~tr 'ril~~"jl:;:nm aulenc. llji:rn O,!.'" fftlllin.l[ /lt rn dl'i's.c.;pan - OJ[ J.aand..tsst har Kontor ll\'t r Torre- og 1\larkcdt~ dag pna l lotel Hknndin:t.vieru, HøHdergadc, Kl. IO til l. KaHsen, (l<'r er oprl'ltot i Anret JHUi, ht Hiyn :-~ at et Rl 1 prh~sentanthkah pnn. 20 -:'11t tllt J IIIH.'l' JHC'(l Kummt ttn:ul, (innr(lt'jl r L. Il:ull'll'n, \'rigt-ltcd, r-;om Formand og Hog-ndogcd E~kild 11:\ll~t u, Yrigstl'd, HOIIl ForrctningHlorer. /lmwdvrrrkerballl.. cn,.,.ørregado 1:3, c1 ~urtet 4h n :W. ~\u:.;ul:{t Kontorti<lll\ cr Høgnedag Kl. li til J. Banken Formnat er al tilvcjc- 3 Pctt'r l\lurl'h, )[ urermester J. P. (l\"iht og Hadelu~:tgt r J lnrald Uhri::;tenf:!cu, Bogllol lcr K. \rintht r. 1/orsoH Bank, ~\ktieseh~kah, er stiftet den 4. l>'chrnnr JSU6 og traadl i Virksoenhed den 2..:Maj H<llllllW Aar. Kontoror i.j0rgcnscm~ j rotcl, l Jj. af H1-J1Hlcrgade og Gr~tvcn, mthcn h \'Cr Aøgnedai( Kl. l O til l'/, og 3 '/, til 6. A kliokapital forelohig l 00,000 Kr., HOnl agtch ud, idet ertcrlltuuult JI, som Forrehtingen tiltager. Dri, er alle ~\rter af Bankforretninger, pantager Bi~ Inka~~ationPr for llorhcm:j og Omegn ttamt andre Byer og behyarcr kontidcnticllc MpørgsmanJ. HoprWHt'lllantskab paa 15 1\Icdlcmmer. J. V. B. f:leji~umjh.l, 1\'fejcriejer,.Formand, Lndv. li olm, Kjobn.uml, Næstformamt Direktører: C. 'Ycrncr, N. C. Siclscn, ~ u~sitttcnt: l\f. Ch.l'istem1en. Banken forpligtes vccl UnclorHiu i[t af de 2 Din ktorer i Forening, af l Dircklor i ]i'm hindch.;e n ed Formanden eller N~c~lformandcn, C'ilcr af l Vi rektor med Parnfering af.ashit:jtcut 1\J. Chrit-~tcn~cn. Lnlldb(}sparcl.. nssen i florsl'lls, au(tet den 16..A ug uh t JSI.i:l. Kontorerne i Ræd< rsgadc :J (ljejmflal ) er naijjlc hvcrtin. HI~1g, ()JtH<lng, 'L'orR1lng og J... ordn~ Kl. 10-J. Driver aimiudelig Hptuekasse, irkl'lomhcd med UjcmHlcd i l Ior:.;cnEI. Bct-~tyrPI!-icn: Proprieher Th. )!øller, Lilleruphol m, Formanden, Jenl:i L\nderHen, Ha:.;k, EHke Hon nt-~l'll, \pinding, Jnst. Ha:.;nw~:-;cn, ~\aet-~, Kr..Jurg('IIMl'n, <.irun1strnp, llant~.jorgemwn, Hcn ithlov,.)< uh U nnt-:~en, :1\I<.tlu nd, og KjolmH.cndenc J\lar ium lloiht og J'. liamwn n.r ljort-:~cna. FormmHkn eller et n.f BcHtyrclBcns Medlemmer har ltt t til at te~ne FirmneL 2 13 'rillidhmtend garant( n r hym for 200 Kr..Bogholder: Bagfører...\... Boycr. Kn!-l~cn r:...\mtsraad~::~medlcm 1\1. ChriHtcnscn nf J ~nncr. Filial i Bn< <L,trup: J. ~lanclng i hvor ]\[naned. ln ingt P( ngonddlcr for V('fl Udinan at kunne Spar~ Ol{ Laauel.:assett.fo1" 1-Iorsens O,ff Om- Htoltt dt n orclcntligc og HtrmhHomnw llaand- egn, stirtot L Jnni Kontor JCt!HCn Hgndc, n~rkt r til hana Drirts Fremme. l\lidlcrnc skal- 4, an.h<. n hver f:\øgnedng Ll-1, dog 1\htrkcd::;. l'cl-l l il \'<.'j(' delt~ vccl...:\ktictcgning, dels gennem dage og i 'fcnninerno Kl I Tillen fnt en Hpart k:t""" "mut \"Ccl Laan. l..lpril 18~8 til 31. i\iart 1899 er inclskuc.lt IR!IO mr.lklickapitalen 6o,5~2 Kr. 8;) Øre, 1,768,0(;6 Kr. 17 Øre og ucldragct 1,750, 106 Kr. Hr~( n t rontlc'n 11,:111 Kr. 65 Øre. 27 Øre..lnt<'resRenterneH Kapital den :31. ::\larth llc styn J,c: Fa hr. l'. l'cterben, H. af ljh., 1800 \'flt 10,092,6!8 Kr. 97 Øre. Ka"scns Rc"en e- Form:tnd,.\grnt, Kjohmand C. J. L'odenphaut, fond 581,306 Kr. 15 Øre, og paa Konto til "\':\ ~tfonn:uul, Kjuhm. Ang..Petet'Hen, Kal'lRCrcr, Irru.Hlt gnaclt;c al mulige Tu.h ptut Ka:-:t~cns 1\k- (iodt-~forvalter, Sngl'ørc1 E. JncohHell, l,n.i)j'ikant iivcr JindcH opført ~16,829 Kr. 70 Øre. Henten Horsens Pilsnerøl, fint, mildt, velsmagende.

14 Skræder" & Herreekviperings"Etablissement, Søndergade 34, Horsens. S Le l's Le Lager a l' franske, engelsl(e, danske og lyske -----J(Iædevarer. ~ 1ste Klasses Skræderi. 1Caa1 tdv.- o'j Sa1 ~~ fo ze 1t 1 i 11'j JCo-t"eJ1.:). L fot "tot-te O'J mi11-du SeC".fi_af><!.t. OCJ )T[odet a11-.f,efcdc).

15 af L111l~kud t r for Tidt'n ;p, 1 pct Bt ~tyrplsrn bt ~tanr ni' IO l>irt kton. r l~t Firma-Ht ~i:..tn O. Ktu-srn r 11. ('lauhl'll. BuJ,.!'holdPr ::\T. J lanr;t n. Rr'lli"'nin~rr. Fn:\ J.:oh:6orllS Ht sjn:wiu/(. Til dt'tlt Fonn:.utl hlin 1' ann wlt <'n :4uu: paa ra. l :WO Kr., dt r fh lt-~ ('l' fn rukomnwt n d TilHktul fra Byra;\lh t t a. too Kr,\ dl'l!-1 n~l frivilligt' Bidntl!. Bt ~phming< n Hwlt r ~tt d i 0!-~h'l' Kom unuu ~kolt og l'l' tilt.da ng«'lij.{ for Bonl('ll(' fnt 1 \'t'~tn og 0:-~tn KoHmiHIH'~koiP. Rom Hl g<. l firukr B<>:o~piNningt n Ktt>d fnl nwdio.j:.uiii<lr til nl('dio 'lnrth. ))< u fon :-~tan~ af Fru 0\'('rla~rPr <Hutl, :v-~~ihl('i'pt af ByPnH l >anh'r. BP:o~piHnin ~t>n, dt r finth r Htt"d 2 <laug(' ttgt\nt1ig. \':lr sithottl' 1\ar lwhogt af 4..':\. 11)0 Born, fonlt ltc prtn ;J lloltl. Bidrng modtagt'h nf Ovt rla rt I'IH' Nyhollll og <il ud. Fo/l.:rA'}o/.:1.-eJtr/ rr rt \'< lgjm pnhl <lhh<'if.lkah, d t r h n r \'irk< t Hiti('n l HHG. Ht lt-~kn.bt lh li'onnan.l t r n t udth Jp grat ho~ :\Jiddagt-~HHld t il :nh< jd!-tlo.s(' Tra ngpnt1t 0111 \ int<. n n og Mtutt<. ~ \'(\(] frh illi~t J~idrag. Fornllmtl Kjuhm:uul llauhttup, (ir1mneg:ulc. Bohl Kiub, IJorsl' ns,,hl' undt r ForcningPr). llor~~ra,)l, Jl. li. :-il,djes o~ Hustrus, ("c under ~\~yl<. r). Hor~rligr Stiftrlsr, dpn,h<' unt1l r A~otyler). llor~rrskol~n ("t' un<l< r f'kolt r). Borgmrstrl': PoHtml Hit'J' Fl'ii~, H. D.M., kom;t. Jlo gnh'nlh og Uyl'ogr~lkontor~t er paa Hnad lmht t og naht nt Kl. O 1 og :l 7. F'nldmægtig t :.mtl. jur. \. B. IU('htl'r, konht. Byfoged, cn.nd. jur. FlagHttul, JorgenMl'n og PcterHl'll. Brugr, San gj'o I'("IIin~ ( w under Foreninger). llranddirrkiøi' ror J IOrH('Jl" Kjoh.tnd Kancelli raad Ludvig :\ Iad~t n. Kontor p:tn. H.arulhu~ct, a..~hcnt Kl. U 12 Ol( :t G. llranddir~ktør ror llnttinl(, Bjt nc, Yoer, Xim, Thynding OJ! ('Il Dt l af \'r:uin lfprrf?cler Gotlsfonalh r Knnt)llll:lntl. Kontor.\nmlif?~adC" 8, :t:thent Kl. U l. llr:uulins(wklø : ~lnlt rtne l< r f-!cil, J))l, 1'. \lpxnndcr lh :LJHikommissionrn ("'' under Byrnadot). 4 Bt falinj...~:wt Julcm crr: Bru.mlinHJwktur :\la1t r mp~te r P. ~\h x:uulenwn, J))[., Bnmtla~~i~tt nt 'l'mnrerm. K P. :\IadH<'n, ~nmt 1-\prujt<. furcrnc Bodkcrmf?~ter n. Pnlh~H('ll, ~ejlma~('r x. c. Bor~, )[all rm. \~. Uwmu~~t n o~ ~ncdkerm. Joh. Fil:~ehcr. Byen har 6 HprHjter, clcr er for clplte: J i ~prujtt hmwt i BaadhnH~n.dl, her ('r tillij!l' dt t va :-o( ntligl'1tc :\lateril l a[ Ht'"<lninJ!R n'"<ihkaht r ophcvun t, l i 1-'prujtt hu~pt prut f.ijwd:.l. lmo og l i Hprujt( hn~<. t ~011"<. hrogatl<. Il. HprujtPhu.. et i Ham11Jutotgtul<. ('r Byt'nl-l Ejt nclon1, h\ orimod d( to ancln er lt>jt>clt\. Paa hvert enkt lt l'ft( rn:.c\ nt 1-\tcd t r tl<'i-!uden atatimwrct en J Ian.ndHprujf( : Nr. l i Politint~t( ll, NL 2 hoh Hkon-ltcn~ft jt r 'l'h. JorgrnH('n, Bm gprgadl'!i9, Nr. a hoh BnuulinHpcktOI'('II, Hlll(.'(\( gadp G2, h\'or tillige J)epotct for l\luwlprihgh og- Ud ru~tn in gt-~~rjrnt-~tand<. nt' fiml<. ~-t, og- Nr. l i Hproj!c hu1-3ct pna.norrehro. Br æruhwlskomitl'rns Fonnnn.l ('r vnlmodtngnr (iaver i Yinh. rcn1::1 Luh at nddrll Bm. ruh~t l til ncrdig<' trr n~t'ihlt. B<. :-~tyn IMl':.\potlwk<. r A. ll<. lm!-t, Fornuuul. Byfoged og Hyskl'iVtr: t mul. jur. Fnldma. gtig A. B. Hidt!cr, kun"!. Bygnin~sin'J,rktør : Kmu rllirn..'\(1, Htnd~inge nior Il. C. IlanHen, Jl)l. Bygning,kommissionen :"'<' under ByTnad('t). Byr aadtt hehtanr nf Bor~m< ~tercn :-~om For IUand o~ 19 valgt< Mctllenmwr. l. PoHtmestcr Frii~, U. J))L, konst., Formand. 2. De valgte :Medlemmer: n. Den "torrt' Jkl, \'fil l(! til l. Jannar JDOO; Hagfører E. Jnkobl'tcn. Hmcdom. 1\Iollcr, ]))1., FM. Agent C. J. Podenphnnt. Tømrrnn. H. P..Mttdt-~('11. Forn tning~fon r g, Hon nnt'n. K.juhmnnd K u~u:nnut-~~('11. Adjunkt Hdt. Htecnber~. Kjubmand )lnriu~::~ JJoh-lt. Boghintler Jo~l\'. HnnHcn. h. Den mindre Del, vnlh<i til l. Jannar tno:t Kjul>mand Jol1. ChriHtinn~t n. Fabrikant l'. )!øn h. Hnt~lkr-r 1 nestcr Joh. Ji'it-~t hr-r. Tobnkt.tfahr. C. PctcrHen, R. Kom-ml Chr. Fo~, U. Bogtrykkr-r Arnol<l Jorg-<':nf.lrn. B andnrs~nrl pr or.hwl i llenhoicl til Lov.\rkilckt H. F..]. EHirup. 21 'lnrlt-~ IR7a o~ V<'dln'gl af 12. Au~ut-~ Pot-~tJncHil'r U. FriiH, R. 1)1\f. Horsens Prhna Hvidtøl, skattefrit.

16 Læs ikke* * * dette uden Opmærksomhecl. A1tic1 sn1ukknstc', nyest.o, stot ::-;to og- t)illigst<' Uc1va]g 1 Fest- & Brudegaver. filtid )Yyqeder i Vinduerne. J'o~atttt~.G <5u~6rattbf~tt. Hjørnet af Graven og Mælketorvet, HoPsens.... ~~ $pecialitet: )({oderne Forlovelsesringe. ~~

17 5 ll)l'atult ts,wrli~r (Tdud~. l "' ttl~d fo1 Ka,~t og HPgnl"'k:tb:-t\ :~ ~t'jh.'t: BtlT)!ItH'l'lh'l'('l\. Tuhak:-tfnbr. O. Pdt n rn. Po~hnt ~h r Frii!", R l nl. l.t ~atm1yal~t t: KaJo'~('" Uf.{ Ht g-n~kaln-nuh nij,!t't~ '\lt lllt m III{' l".\gt nt PudPnph:mt. l~o~trykkt r Jurgt n~t n. \lclt>nlolll~unclt rt-~tcll h I: K ~tul nllg't't:.ka~hc og Jtf'gm~kalnmdvalgl't~ )Jt (llcm ntt r. ~gt nt Podt nphnnt. rclvalgl'f for FuttigVH'Ht'HCt: 1\orgJJI('HtCI"l'll. lpothl'k< r.1. lfl'im". Poshm ster F'riiH. funj!. Fonn:.uHL Boghimler EdY. llanht'n. \ 1 1IY:tlgct for llttynm n Henet : Horg-nw~tt n n. Fog. Kon~ul [n:.. wniur \\"t ilhnt'ij. Kjuhtnand ~. P Son nl-tt'n. l ~ d\":11).!'('1 for 1-'kolt \"a :->t'llt'l: :-\ul!fun r.j:u oh~pn. ~ ~ m cl( uu Ht< r Il. C.,,,,))Pr.. \djunkt :-:tt pnht rg. l'1h:.tl:,!d for BmlH ~ning:-~ og \'pjva'hl'll('l Borg:ntt Htt J ( n. l<'orrpt n ing:-~f. K ~111'('111'11'11.,\gt nt PutknphnHI l 'd\':tl~t t for Vand\'H'I'kt l: Borg-llW~il'l'('ll. Kjolnmuul J lolht. l~ogtrykkt r.jorg< n~< n. 1'tl\'alJ,!'d ror ( ;:1!-'\';t rkt t.lrkit<'kt E"trnp. Kjuh111. H. Hn.."'llltlf.l~l'tL IJH>tlwk< r llchn". l ~d\':\lgl't for KomnHuwn:-~ Bygnin~C'r Fnl11 ik:tnl ) J,m h. HoJ,!'himlt r Jt: l,. ll:lll!otl'll. Kjulm1. ~. Hn:-~nm~~t n. l cl\ a)gt't for Ly:-otanJ:, gc'i»karolint.\malit' lnntl.~\rkih. kt J ;1-1trup..\g< nt Pudpnphnnt. Ho,Ktrykk< r Jurgt nhrn. l ~dn'llgd for :\[ark\'h!-!l'jil't: Forrrlning-:-~f. E. :-:un n~i"''n, Kon-r;nJ Fog-. Tumn nu. ~- P. ' lnd:-<~t n. Til!-1)'1ll't IIICil flt n h klli!-~kl :--:koh" Tumn rm. H. P. :\l:uhwn. Ued:tktiomnHl\'nlgt t :-\ag-f,n t r,jru (>IJ~< n. Fabrikant Pt t<'l'l-tl'll, H Bnclgt~ttulv:tlget: K:tl-i!-1l' og ltt":.rn~knl ~thl\':tl:.r('t~.:\lt,ji( IJl 111{'1' Hme1lt'm. 'lolll'r. Bogtrykk< r.jorg< nt-~t n. Udvalget for (lt't ol'l't ntlige Hlngl('h11H Kjohm. )Jnriul-1 lloll'lt....\ pothl'ker l h-l nu~. Kjulmt. Joh. Chrirdinnst n. Udvalget for Htjt ruholnu Agent I>u lt nph:lnt. Tumrcrm. H. P. )lad!'l<'n. Cd\'al~t t ang:l:\cihl< t'n Omonlning af H< no vntion~\'~l ~t.met Pol-I{JlH'!-lit r Frii"'. ~\gt nt Pt.Hh nph:ml. Bogtrykkt r.till"j.:t'lll-lt'll. ltdvalgpt for t.o:\n ntz< n~ ~liftl'l~t ~fl:.!flll'l'1'.fa<'oh"'t'll. :-;IIH'Ih'IIH'Htt r ':\lollt r, )ft <llpiliiih'r uf l ',1\"algl't nnga:u JHit ( )pt:q!t l s<' at' :\h dh mml'l' i :uwrkjt rhlt(' Hyg<'k:ll-l~t'r ' Hygl'kas~<'nM l..:l'~.w. J1:{ :\h tlj('iil af S,\'gt ka~h('il, Et )ft tllt.'lll Y:li~t af Hyr:t:tdPt. Kommissiontll' og li~nt ntlt. KirkPillMJl< ktiont n ~Og'IH'J>ri.t'l-11t n. B n gnjcmtt. n H.!-\kolt ko1111llil-ll4i01wh ~ogrtt'jh'l.t'jo'tt n. Fun-tt< n :-~. Kap<'llan. ~agfun r.hwoh~t JL!-'ka.ttt lignin:.:~kollllllis:-~iont n: l. D< n!-ltujtt' lkl Kjuhm.. \n<lr. K.lt n!ott n. ':\[t.'jt'rit jt r :-ip)igjjtann. ( tultl~mt ll H.. h ns( n. 1-'ngfun r ('hl', llygom. l Iattt mngt r P.\. Borup. 2. Den mindre Del Hkra tlcnut Htt r lkjt t-~t n. Horsens Dobbeltøl, skattefrit.

18 Sagfører e. 9. 3lnudsen, HORSENS Søndergade 14, Hotel IIO'I'Sens. HORSENS 3 nftasso~ombti n9, SDoftHmmbftt i ueti,,.t:mmt1~jci, J.:1twc~tttc etc. forespørgsler besvares omgaaende. JtC)JlStl'JS 1VftJtllJ, Torvet 8. Mælk, Fløde, Piskefløde sarr1t fineste nykjærnef Smør --~af pasteuriseret Fløde an hcfnjos. --- Vine. ea~t 3\t\n~~'~"' Conserves. Urtekram-, llefikatesse- og Yinforretning, :.0 Søndergade 44, Horsens. S mor Horsens Smørforretning, Ost Torvet 2, Horsens. -Største- Torvet 2 Specialforretning Torvet 2 i Smø:r og Ost.

19 Kjohn Z. Jorgcnf.leJI. Dircktm C.. J<. nhen. Bagcrm. N. C. llcnriclu;cn. Hkor~tcm;fejer Th. Jorgcm~cn, )lcdlcmmcr af Ovcrligningskomn1jeu-4ionen. Hagfører.Jacolno~cn.. Justif rnad Faher (Hupplcant). Kommunal Revisor: Kjøbmaml K. Mml en. BygningskornmiHAiOIICII: a. fnt-~tc J\fcdlommer. BorgmcHlerC'n. Brand i nspckt.ørcn. BygniJlg~iJlApcklorcn. b. valgte l\lc<llcmmer. Tømrcnn. H. Jl. 1\ladHcn. Arkitekt Estrup. 1\Inrcrm. A. K. Nielsen. l\forcrm. QviHt. HunclllC<lBkommiABioncn: a. fnstc ~Iecllenuncr. Politimc~tcrcn. Di~trikt~l:cgcn. h. nll~tc 1\ledlt mmt'l Kjubm. H. BaHmUHHCn. Hog-hilHi< r Ed\'. llml::;<.'ji, F:thrik:u1t i\lurch. Kjo!Htl. ('llrihfiahh<'n. F'orrotningHI'. K HOH'llH<.'n. lndkntrtcringhkonlmihhion~n: Borgme1:1l en n. Agent Pod<'HJlllnnt. J\ln g:lcr O. " 1 ang. HrnnclkommiKHion{'ll: a.. fal:-itc ~TcdiPilllll('r. l'lojitimcmt( n n. BrmulinKJIPkton n. b. ntlgtc ::\l<'dlpnml('r. Hme1l<'IH. Il. C..Mollcr. Boghinder Ed\'. J lant-~t n. Bogtrykkt r JorgcnKcn. llt gmo~ym.;m~t'n<l ( LO\' r. a 18fi9) : Proprida r.jurgrnt-t<'ll. LniHlinKp<'ktnr i\lolll'r, "i\ltll't'l'lll. <!\' ikl (Huppll'anl). \.. unipring~ lllln'ihi (Lov 2 r'/: 1 JH72) : PrOJlrictær.Jorgl'IIH('Il. LandinKpeklor 1\lol!( r. ~Jmerm. <ivi"t (Rupplcn.nt). Horsens 6 Jagtretten" Afløsning: Kjohm. J. Fog. P1 opriohcr Jørgensen. Rodemestre: 1\lurcrm. E. Jensen. 'fønu crm. S. Hansen. Vurderingsmænd (Lov '% 1869): Tønwerm. J. C. l\iurch. 1\Iurenn. A. K. NiclHCil. KobbcrAmed Chr. JS'ielscn. Sncrlkerm. ~kon. l\f urerm. Q vist. Snedkenn. Joh. ltischcr. ':eømrcrm. S. P. l\imh;cn. Arkitekt. Estr up. Landinspektør Møller. Proprietær J orgcnscn. Markinspektør: Avlsbruger J. Bache. Bestyrelsen for :t De.fattiges Ka!:'!SOc: Konsul Kasper NielseJL Bogbinder Ech. IIanst n. Arhcjd~mm1<l ~\.IH a!jam!:!cn. Kommil-iHionen for Bcrlommeh:ICH af frivillige SvcJJdl'J>Wvt r:.dorgmeht{ rcjl (Ji'ommml). Arkitekt E::;trnp. Hbul~ingcniør U ant-~cil..tord.bonitcringarnc-cnd (J... ov ' 1 / ): Lan<linBpektør Muller. J... andmaml.jen~cn. Avlsbrngcr Bachc. )!cdlemmcr nf Amte"kolcrnadcL: Apolhekcr lfelmh. Pastor J<. HperJ-~Pn. 1\fcdlcm af BcHiyreiK<.'ll u[ Land:4llingsv~t1gcne JO. Krcrls: Bor~mcBtcren. ~Iedlemmer af 'l'vang~::~urhejclsam;taltcns Bc :-;tyrt'lsc: Jto1il inw~len. n. Kom ml F'og..:'\lcdiPm af Overli!Hynct n1cd TvaHgt!arbcjdsflHHtallcn: PoHtmC'!-dcr Ji'riit-~. Maltøl, skattefrit.

ror,~'::';,,~'~~" :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han

ror,~'::';,,~'~~ :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han Vorupør -fiskorbaad torlist. Redølørlb dea b'errede de lire omb(jrd'f~rc:øde. Our.. lir fem Slide Vorup.' allel ud lor.e!l nogle Redikabet '01:'1 de havde 'lende H.V ~ ror~'::';~'~~ :.':;' Vedkommende

Læs mere

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende:

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende: nr. ZOb (2 Linier) m Støt de Annoncerende er aøben hver Dag Klo 9_13 fredll!! l1lge Kl. b_t'. Lord.!: kun 9_12. "Y' Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll

Læs mere

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog r - - - De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog ikke denne Gang taget!lun meget. Land, som det san ofte har været

Læs mere

ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet

ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet t:'1 AUUJU'~lJ Ul ~J~..."'" ~~U'... ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. U Miner mere. Ved Agger er yderligere nddrevet 3 Miner ved Lyngby 6 ved Sten bjerg 4 ved Vorupør 2 ved Vangsaa

Læs mere

BAST, BISHOP ANTON {PICTURES AND CENTRAL MISSION) AND ARTICLES IN SWEDISH

BAST, BISHOP ANTON {PICTURES AND CENTRAL MISSION) AND ARTICLES IN SWEDISH BAST, BSHOP ANTON {PCTURES AND CENTRAL MSSON) AND ARTCLES N SWEDSH J ' ~ \ THE STATUTES OF l i ~ THE CENTRAL MSSON : ~ ' ~, ' THE ST A TUTES OF THE CENTRAL MSSON The Founder and Leader of the Central Mission,

Læs mere

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3.

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3. LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3 Fe br ua r 1 98 3. I NDBOLD: Fa5te1a vn5baden.... 5.42 Ko mme nt a r........... 5. 34 Hvor fo r hedde r det 5adan? Fri1uf t55cene n....... 5.35

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

Startopstilling MAPPE G 'I: 20. okt 1993-28. nov 1993

Startopstilling MAPPE G 'I: 20. okt 1993-28. nov 1993 Startopstilling MAPPE G 'I: 20. okt 1993-28. nov 1993 A - Stol'men p:\ Stu

Læs mere

Man kan sige og mene, h

Man kan sige og mene, h nde.rj-~- 9..., HANDELS- OG DBRUGS BRANDE Filial at Heming Handels- og Landbrugsbank, Aktleselskab TELEFON 90 Kontortid Kl. 10-12og 14-16, L0rdage Kl. 9-12 Kontorer i BLAAH0J og THYREGOD Bankens Aktiekapital

Læs mere

.1 Om ]{ jøbellba, n 1 E})ideUlivæ en al DI'. S. Engelsted. v Kjebenhavn. '. A. }t-ul -l l' ol'la g, l lil), Kj"OOIlIl""II, - Blanco, Lunøs ";r\. Ho(-Uo~trykk.ri (F'. Dreyor). t.lctlnunc u nc~ t godline!l.

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

VoreBYRÅt) valgt blandt kommunens mest fremtrædende borgere

VoreBYRÅt) valgt blandt kommunens mest fremtrædende borgere øåd q?y -:; 7.cg.:,: \o Fulesø Tidende -J 2L=

Læs mere

L -' Anlægs-projektet tager form... Læsindei bladet.. StorJulefrokosl j Sorleba kkehalleo Når Baoko-spHI el al få jumlæum? SEPTEM BER-OKTOBER 1993

L -' Anlægs-projektet tager form... Læsindei bladet.. StorJulefrokosl j Sorleba kkehalleo Når Baoko-spHI el al få jumlæum? SEPTEM BER-OKTOBER 1993 SEPTEM BER-OKTOBER 1993 3.ÅRGANG lfdge Otsen i el/ teenkende.l"iiii/j. Tunke r er jo toldfri, så hvad han [underet over liitl stå hen f da rivisse. /!len måske. noget i remingen i!f "Nu er jeg SItartfærdig

Læs mere

VlS. al s J. Futesø Tidende. Om et I{ITTEBARN Det lyder uhyggeligt. at en ulykkelig pige

VlS. al s J. Futesø Tidende. Om et I{ITTEBARN Det lyder uhyggeligt. at en ulykkelig pige al s J a VlS Gladsaxe Kommune F ormanden fbr trafik og tcknisk udvalg i (Jlndsare Kommune Ole Skrald Rasmussen Itadhuset, (lladsaxe Itnder henvisning til cn tids debat om placeringen af et Rema meget tæt

Læs mere

HENRY. SØN AF O.P., Nykøbing Sj. EN TOLDERS BARNDOMSERINDRINGER. Henry G. Petersen LOK.t\1 JIISTORISK FORENING, NYK.SJ. 1999 v) Lene Puck Ishøy

HENRY. SØN AF O.P., Nykøbing Sj. EN TOLDERS BARNDOMSERINDRINGER. Henry G. Petersen LOK.t\1 JIISTORISK FORENING, NYK.SJ. 1999 v) Lene Puck Ishøy HENRY SØN AF O.P., Nykøbing Sj. EN TOLDERS BARNDOMSERINDRINGER Henry G. Petersen LOK.t\1 JIISTORISK FORENING, NYK.SJ. 1999 v) Lene Puck Ishøy f\1 8 s! 5 Min tilværelse begyndte ifølge d~ibsallestcn den

Læs mere

På grund af redaktørens langvarige sygdom er der i året 1923 kun udkommet 18 hæfter af Ferskvandsfiskeribladet.

På grund af redaktørens langvarige sygdom er der i året 1923 kun udkommet 18 hæfter af Ferskvandsfiskeribladet. På grund af redaktørens langvarige sygdom er der i året 1923 kun udkommet 18 hæfter af Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvan dsfisk eriblad e t. Ferskvandsfiskerifo rellingells Medlcmsb lad. 1923. 21de Aargang.

Læs mere

ns OG Kan Kreditforeningerne ikke lide Boligforeninger? ~~--------------------- A, t.. Side 4. to,.h han har Ekøemoler paa, at Kredit4 k1

ns OG Kan Kreditforeningerne ikke lide Boligforeninger? ~~--------------------- A, t.. Side 4. to,.h han har Ekøemoler paa, at Kredit4 k1 Side 4. ~~ M.rkl_gnlngen bagy_der Aften Kl. 2145 Oli!: urer til KJ. 430 'ærdlelølygterne lendes 2135 0R'.ukke. '10. Kan Kreditforeningerne ikke lide Boligforeninger? ns OG relt og A t.. h a to.h han har

Læs mere

De danske Hav-Fiskerier,

De danske Hav-Fiskerier, De danske Hav-Fiskerier, Geografisk Tidsskrift, Bind 6 (1882) Link til pdf: http://img.kb.dk/tidsskriftdk/pdf/gto/gto_0006-pdf/gto_0006_67630.pdf Link til webside: http://tidsskrift.dk/visning.jsp?markup=&print=no&id=67630

Læs mere

Ketteholm. Grundejerfirrenitrg.t

Ketteholm. Grundejerfirrenitrg.t t. Grundejer{trreningeir Ketteholm Hvidovre den 2C. januar i990 Der indkaldels hermed til ordinær general f orsanl l ing f or Grundej erforeningen Kettehol m på Gungehusskol en, I arervære]set TIRSDAG

Læs mere

Fanø Nordsøbad Med Illustrationer, Kort og Bebyggelsesplan

Fanø Nordsøbad Med Illustrationer, Kort og Bebyggelsesplan Fanø Nordsøbad Med Illustrationer, Kort og Bebyggelsesplan Indeholder foruden fotografier gengivelser af skitser af Holger Drachmann. Træstik udført af xylograf F.Hendriksen Udgivet af Badebestyrelsens

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

1100 KØBENHAVN 1t ØSTERGADB S 7. 4"00 \fl'st r.j. tf~n Klldtanthf'lte udpo na,. r ~JU LI ØSTERGADE 57 TELEFON (01) 128730.

1100 KØBENHAVN 1t ØSTERGADB S 7. 400 \fl'st r.j. tf~n Klldtanthf'lte udpo na,. r ~JU LI ØSTERGADE 57 TELEFON (01) 128730. -cc..c-~ --'- Avis~ ud ki ~, ~"' tt~r -.v~,.. w~ tø., Hes ingor Dagbad _1()()() H nngt~r, dt'n "1hh an't1u udto nr W~IJr a Roskide Tidende J(()() Ros/d.t~. 1\itdtonct... ~IJt den udtn "'"' 1100 KØBENHAVN

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

BORNHOLHSKE SAMLINGER

BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND II. RÆKKE - 5. BIND RØNNE 1971 COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI ISBN 87 87042 00 2 I kommission hos William

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER ."jf'" Bornholmske Samlinger, Ottende Bind, Rønne 1913 BORNHOLMSKE SAMLINGER OTTENDE BIND UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND RØNNE COLBERGS BOGHANDELS FORLAG (KNUD JØRGENSEN) COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI 1913

Læs mere