VEJVISER HORSENS KJØBSTADS. Ji JiANSEN, _J(JØBENHA VN CHR. HENRICHSEN'S FORLAG PRIS 3 KRONER HORSENS UDGIVET AF HORSENS AVIS' BOGTRYKKERI.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJVISER HORSENS KJØBSTADS. Ji JiANSEN, _J(JØBENHA VN. 1900-1901. CHR. HENRICHSEN'S FORLAG PRIS 3 KRONER HORSENS UDGIVET AF HORSENS AVIS' BOGTRYKKERI."

Transkript

1 HORSENS KJØBSTADS VEJVISER UDGIVET AF f-edaktøf( } Ji JiANSEN, _J(JØBENHA VN. PRIS 3 KRONER HORSENS CHR. HENRICHSEN'S FORLAG HORSENS AVIS' BOGTRYKKERI. 1899

2 :>O 111. &3cmflen 11to?ta9c-t. ti C g;:o-t.-t.c11.l:11-i11g &Be.Cø& :>aave.c paa ffofio p a a gj n~ facu~. ffoof- ~e i $anlieu. iul?:.ftnl?te.$efof. f,a:.fte't. Jfaul?e.f:.~aufteu::> fnci?t in~&etafte tlfttieliapita.f, 1G ~~t~cfioue1:-.;k-:;oue"f, fo~n~en d ~et'j~c.fi~t ~e::>c~efonl?. i&awftci1.?i:>.fto11-teu-t. 6))e.ft:>fet.,.C,etaH>a-te :>aavd i JCo-t:>el1:> :>Om ove-ta.ct i?a11:>.fte &B "~<ie-t. ~':'H.ftC I'I< ":j Oe"t 61C2Caal1 OCj ckucitc-t. 1110Cl Jfaa11-Cpa11t i :>ofi?e ~.:111 tc.;..(,{i Cjal:ioHC't. euc-t &Bø-t.::-pa pi-te-t. ~a m t 1110C CJ{autiol1o e.c.fe"t. S.fl. a 2e~.Cø~.(,te-v. ~a 111ien i: og.?.<. O<J- ::~adge-t f-te111-tncl? ~ltont O<J- 6l>afnta :>.:1111t C){;fi'JationC't. OCJ tlftfie~, UC~teCct S"-tatk:. O'l>C-ta.ft i &~onopa o-1 'to-t?ame-;.i.fta :>amt m.ej~ca.ft.ft-;.e?iti-ve-t. O<J-.C,e:>øt.ge-t. Cl11-.fta~~ atio11e-f- paa aue XaK?e.C:>pfaC'"c-t. ~aavec i :>o111 uclcnfo-t. &u-topa. &Ba11..fte11. fot"l:-t.æ.ft.fte-t. 111«!0 'ontante ~i2ce... -vco 8111o-tOKi11<Jaf. ~-t.io-tikt~.caa 11, opta<j-111z :)QQ1.>d -fi.o:> ~-ti-vate :>0111. i oe f0-f-:~lief.f.j.'3e.;k~e2itfo~en.i.n'je"t O<J- a 11.C-te CIK:>tit~o~otioi1C't. ' &Ba11.ftc11 111oClta'je-t. i ::~i11- hahclf-tie JC-væ!-vi11<; 6l>a:.~~i= ti.f CJp~c'Ua~iH'J!~:j i ~~H'l j ~:;~:_.. ' ~ ~~ -- ~ - -;- :.-.. j~~~~~ l:[,:<~.:~.. _,:;,.> o..-: ~: ~"'~.,::_., ' t;.;:;;i"":r":#l._..t.".:.t '":"',: ',. ',-:-. ',. "..: "l.!., -... ~,'!. -. Q; ; - \,.. ' ' \''....,.. 1"'" ' r <, "t'', _..,., -~?.;.. ~..: ~:.~ ~ ':... ; ~.. -~-: ;~ ~_.::r:.. ~~-~.,.. / ' Z~: -.. ~~ ~ r:~~.!. t ~;..'\ø' --. '\-. ~~*'. ~.;; ~, ~~- : :.-~;~_,-._ ).

3 Horsens Bank diskonterer Vexler, yder Laan mod Ilaand ]Jtlnt, aabner Kassekred'ite1, giver Pm skud part Kreditfm eningslaan, besørger Inkassationer,!døber og sælger Værdipapirer, udenlandske Horsens Bank

4 ~ ~ r.;* ~ ~ 1 ~ ~ ~.;* ~ ~ --~ 11 --~ ~ ~.;* {~ ~ ~ ~ ~. ~~l Udsøgte og vellagrede røde Bordeauxvine af bedste Aargange. J. H. Krogh, Vinhandel en gros & en detail, S.ø-ndergade 43 (Hotel Skandinavien), Horsens. Fortrinlige ægte Portvin~, l som af Læg er anbefalrs Rekonvallescenter...., IO &ars Benom Største og ældste Lager af Specialiteter ' i :fine ~:~l(.omsorfer. Forretningen grundlagt af K. Kjeldsen Forlang Priskurant og Prøver.!

5 Kjobstacl i Jylland, Skanderborg Amt, Nim Herred, ligger ved det indre af den efter Byen benævnte Fjord, paa deus nordlige Bred, hvor Bygholmsaa lober ud i samme. Den er en af Danmarks smukkeste Kjobstæder med lige, brede og fortrinlig brolagte Gader samt anseelige Bygninger. Byens Fremgang turde fremgaa af, at den i Aaret 1801 havde 2,396, i ,827 og i ,280 Indbyggere. I Aaret 1792 fandtes her 228 Ej end. med e u Forsikringssum af l, Kr., ,825, ,355 1,652 17,475,730 22, Orientering. Fra Banegaardeu, der for ca. l Aar siden erholdt en Tilbygning, indrettet ' til Forhal, fæster Øjet sig først paa det smukke Springvand midt paa Stationspladsen og paa den til højre liggeude anseelige Post- og Telegrafstatiou. Paa den nordre Side af Stationspladsen Tigger J arnbanehotellet med sin smukke Facade. Da vi agter os en lille Tur giennem Byen tager vi en af de 5 Droscher, der i Togtiderne møder foran Banegaarden, og kjøre en Tur ad Jessensgade, hvor vi strax bemærker Sparekassens og Banken for Horsens og Omegns flotte Bygning. Herfra tager vi videre op ad Søndergade med de mange elegante Butiker, forbi det anseelige.jørgensens Hotelu, hvor Horsens Bank har sine Lokaler, forbi Hotel.Skandinavien" og videre til.palæet" paa Torvet. Her boede i Tiden fra 1780 til 1807 fire russiskil Prinsesser, hvoraf den sidste døde 1807; senere boede her Prinsesse Charlotte Frederikke af Mecklenburg. Palæet er nu omdannet til en flot Restauration, hvor selv den største Gourmand kan faa sine Lyster tilfredsstillet. Paa den nordre Side af Ton-et findes Vor Frelsers Kirke.

6 Vi begive os videre over Torvet forbi Hotel.Hads He1Ted" giennem Borgergade, hvor den indvendig smukt udstyrede Klosterkirke er beliggend og hvor der findes en Række fortrinlig udførte Epitaphier, ligesom de Lichtenbergske Begravelse findes ligefor Hovedindgangen. Herfra fortsættes Turen ad den smukke Havnealle til Havnen, hvor nu Skibe med en Dybgaaende af 20 Fod kan gaa ind og videre ad Gasvejen, forbi Kommunens Gasværk, der anses for et af de fortrinligst drevne Gasværker i hele Landet, til Kommunens Lystanlæg Karoline-Amalielund, hvor der findes en ~idssvarende Restauration og hyggelige Lokaler og hvor der ofte musiceres. Herefter kjøres ad Sundvejen til Restaurationen,.Solyst" ved Stensballe 1 Sund og tilbage gjennem Amaliegade, Kattesund, Nørregade, hvor den nye katholske Kirke er beliggende, gjennem Rædarsgade med Hotel ~Heimdal" og videre til Nørrestrå.ndsvej, hvor Kommunens offentlige Slagtehus er beliggende, ad Tngthusvejen, forbi Tvangsarbejdsanstalten og Straffeanstalten, hojt beliggende og med et anseeligt Bygningskomplex. Paa dette.slot" var det, at General Wrangel i sin Tid Yilde bo, men da han blev gjort bekjendt med, at det var et Tugthus, kom ban paa andre Tanker. Vi kjøre videre forbi Creme & Goldschmidts Fabriker paa Fabriksvejen og slutter i Allegade i Haandværker- og Sangforeningens hyggelige Lokaler med tilhorende Have... -,.. ~ ; l ~.'.. -~.;:~~ :;

7 J. Stallknecht's lin... Jernstøberi og )Vlasl(iqfabrik. - " 1 '

8 M. J. Mouritsens Garn- og Trikotageforretning, S.endergade Nr. 25 {ligeoverfor Raadhuset), ::: er Horsens billigste Trikotageforretning. ~ l _li/tid det nyeste, altid del smuki(este og altid de billigste Priser. Telefon Nr Telefon Nr De forenede Hvide Vare Forretninger. Vett & Wessel, Søndergade 31. Horsens. Søndergade 31. Største Lager af alle gode M A N U F A K TURVAR E R. j')aa vore egne Fabrikker tilvirkes hovedsagelig Alt, hvorved vore PrisPr naturlig blivo clo -- billigste..._

9 M CHR. JESSEN ~ ~ a;> CD '"O..: M..: :::::s æ -- c:...: "' crq "'..: ;::..: c..:s bil l!l d8 c...:..: "' l!l "' "' "' "' CD ~ "' "' Q;.; ::s..: ::;:: c. l!l :>, ~ -- c: > c...&:: c...0 "' 2 ~ E ::;:: c;_ e "' ~ ;:A:"' 0.. '-' U5 E o; e > a;> ~ "' "' "' "' ""' G: c:.:;, (/) "' en -E "' :c E :c "' ~ "' -..&:: u ~ ::;;;; E :c "' "' ~ o c: ::;;;; "' a;> CD ~ M o c... s:: æ -' ::::::> O- :c Graven 4, Horsens.. lolminislo :tlillllsuih'algels Op;.tnvc c1 at etølte Jg' lljh:ljw f]('jl ~amyitti~hc'(if-li'ul(lc Of! ltahlcdif!e llandic'ihh', :-~om af uforflkyldte Onmdc bliver nodt til at t-~og'l' Akkord, vrcl at skaffe snadan i Stand. ~ t dvnlgt t træder ikke til \'t'cl Konkm s). l:dntlg('t hertaar af følgendc': Kjolmmnd J. P. lvrn il'll, l1'onnand, FabrikanL Chr. Petersen, H., K,johmnnd C. {)ltri::;tcmwll, Kjohmancl K. C. Lnrsen, Kjohn:wnd Johan Chri~Uan!:olcn og Kjøb 'llfind,j. F'. \\rc~tergaanl.. \l'huldsi'oi'c ninger (st.~ Ut1(1er Forcnin:,tPr). Real-Register. A..\ul:rg. L_vstmtlæget Jtarolinl'-Amalielund er ljeliggl'jhle nmi1ldclhart Ø:-~t for Byen; <let tilhon'r l(omnmnen. ~\..n læget, dc'r 1 HA-l opkaldtes cft<'r nu n.l'<lotle Enkedronning Karo!inC' Amalie, ~0111 n'fl ~it Ophold i 1TonR'IIl-l ~nv sil, 1\findc dertil, lw:-;taar a[ den n:l<lrc Del ea. Gr / 7 Tdr. Land og dt n nyere Del <:a 'l'dr. Land, der hi<'l" kjuht EnflYilll't'l' kjohtc Byen 1892 den Hkyttelangct tillwn ndc' P:l\'illon, som den lod ombygge og nth id<. P:l\'illouen ftemtnc<lc'r ~n.!rlig tiltalende 1 i :'lin nnva'l'piule Hkikkrh~c m< tl Htor Balkon, l \"('rnndncr og jlc nede11!'0r ligg<.:nhlc 'l'crnl8ser. Hanvel Pnvillonen som Terrasserne er oplyst(_ YCd Oa:-~. Om ~ommcren afholde~ 11gentlig< Koncerter, clcr dels betales af Konununcn, del, cd fririlligc Bidrag.., Folkets Lu1td"', et Parkanlmg-, der er bel! gende Øst for Byen mellem Lystanlmget Kar line Amaliclund og 'feglgaanl~:~, cj. Blev ru1lag efter en Be lntning, der blev taget paa Arbej dorne~ li'rolle~:~organisations :l\iødc den 26. Mn , for at tjene til Samlingssted og Festplad for Arhejdcrpartict og andre..ai19rc(lc den 5. Juni 1896 kunde man aalu det ny Anlæg, hvor der er oprejst en tiltalcm Pavillon. ~""ra Anlæget ha.ves en henrivom Udsigt over Horsens Fjord, en stor Del a Bjerre- og Hads Herred, Hamens og Byen nærmeste. Omegn. Forlang Horsens Øl. florsms Cyklebatte blev anlagt. paa Sølyst Jorder ved Stcnsballesund, og blev indviet d< 2. Augu"t Banelegemet, der er eje1 dommeligt ve1l sine stærkt dosscrede Sving, C'l 400 ~l\icter langt og udfmt i Cement. Under Banelcg-mnet fører en 'l'unnel ind til Inder kredsen. Endvidere er Anlæget forsynet mc( Trihnne til ca. 200 Personer, '.rotalisator, Ryt tcrlau~, Rm!tnnrnt.ion m. m.

10 Forsikringer i: Aktieselskabet )Yye dansl(e ]Jrandforsil(rings-Se/sl(ab (af 1864.} Statsanstalten for Livsforsikring. Dansk Forsikring mod Ulykkestilfælde, Fm sikrings-aktiesdskabet SHJOLI Dansk Kautionsforsikrings Aktieselskab. Dansk Lloyd og Transportforsikrings-Aktieselskab Sparekassekasserer H. Clausen, Jt1 nbant\g:ulr 2, llo ~t n s. J. Uhrbrand Jensen <t<... J/J C!. o.. "ø s 'Jr.' l ( \.s...2./) Største Lager. ~~O\ \ - 11 '-a,sa.s\n Iste Klasses Materiale. l '(( )">ej '(T Billige Priser. '-c:)' G ((""))C) Graven ~1, Horsens. - - Gruzds~dfioPPstninssn Riableret G R A V E N 9 Etableret ved ~ J. P. SCHMJDI & anbefales. < < I3illige Priser. Billige Priser. -- l<'orrdningrn aabcn fra Kl. R Morgen til Kl. R Af'L<>n. -

11 J:..'tab/is.\"t'lllt'll/d.. Sii~vsl" t'l' d priwt.t _\nl:c!!, tilhurt thip Kjuluuancl ( ). H. :\it>lt-t n af J lo11:'pil ~. ])(. t ( r Jwliggt thit YPcl Hlt nto~hallc~ujhl JllCtl UdlJHt rk<. t l d!-ligt on r Ilon.t'll!-1 Fjord o~ m.crmc~tc Ont<'f.{ll. l.\nlu:~<. t li~~t r en tiltnlt Julc Hc ~tanration~hy~ning-, h\ or dt r dn~li~ n(holdel'l Flygt lkojh't'rt. B:tl! J.:tnhlil-ll'll'lllt~ntt't!-l Han. er llon-~t ni>l ( 'ykic'imn<' lwlig-j,!t'nde. \l'hrjd( r forrnina:rl' (~<. umlt r Forening< rj.. \r kitrkttr. l..\rkih'kt IL F. E"tnrp,.\ llegadt J\rkitt kt Fr. Bang-, Hlot~gade 31. :l.. \rkitt kt XiclHt n,,lt'1-11'1t nhgadc IO..lsylrr...!Jor,t[o a.iyl, Af. G. Nitscltkt s O,![ lfll.rlru.\"', Kildl'g-nd< 1~, < r oprort IH76 og hc!-~h mt rur l \"H nlig<, tm ngt nde Bor,.~t rfnmilier OJ! H Borg< rcnkt r, ln pr Lt jligih'd t r tilln.;!l en lilh Iran. Forudt n fri Bolig o~ l 'L'(lr. Kul t rholdt' 1 ijl igt d t: JHl'!-l( t l'll'llgpndt af Bt ho< nh.' t u Uan til,juh n. B4.:~tyn l~t'n <'r den 1-1ammc ~om for dt n horj!t rli~t~ Htifh hw...ijoruc,zj:ykia,.\lli J,!t\fit' J:J, C'f opfurl n._:g-yndl'li-!t.'ll til t l tt:tndan1 l'lkl'ft IH IO i et lcjl't Lokah og- uwd 17 Horn. Bornt nc~..\ntal ~tl'g t ftpr J lnantl< n, og da d< r t-::tmtidi~ hh r tillagt,\,yll't hcty.ldi~-:< 1~ ~-:ah r, hl:tnclt h\'ilkt <'t pntt l ~.000 Kr., l'lka-nkct ar )f. (l. Xiti>ll'hkt o~ Hu~trn, kunde Byl!uingt n i.\jl{>g-aclt t mlelig: upfon'!-1. Dt nm c>r nu n d Bygnin~Pll!ol Ht'n< rc ('dddt l"'t' indrcth t til at tuodta~t. ea. 200 Born til Ophold 0111 Dagt n o~ l 'ndt n i!'lnihg-. Borlll'IH' modtngt t-~, nanr dt Pr :l :1 1 /2.r\ ar, o~ gaa. tlt'l' indtil ('11,\ld('l' nr 7..\:tr, da de 0\'t.'rgna til dt offc:nllij.'<' :--ikoh r. Pl( jt'lllod< n n, ~om bor pua.\"'yll'l, undt nit-~t>r tillij.willt'd :J La n ri1hlt. r. ~\Hylt. t oprl'thol clt t-~ n d t'ri\'illigt. (ian r Of! l.a..\gat n ntt. r. Bt :-~tyl'( l~o~l'n hel-itnar af 12 l>am< r o~ J lt. ttcrlw Uvcrln n r l'. ~yl1olnt, ~t krcbrr og l_."ormam1, Fnhrikn.nt Chr. Pt. tt r~l'n, H., Km :-;crer, )lalcrm< ~{( r.\j(':xnault n-oen, Kjubmnncl Il. ~\. :--:oelc, t-:jwclkt r Bt'tak o~ Pnf-ltor Jc~pc~en. Pl< jt moclt r J. S. llorl'h. Auktiuns-Hil'rktør. jur. A. B. Ric:hter. KonMI. Hyfol!ccl, Cmul..:\\'iSrl'..,IIorScllS S'ocialdl'JII*1krat~ udgaar ln er Da~. Del t j< ~ n f.\ rb< j<ic'to.>rl-{nni:-~ationrn. Hedaktor L. Hu.tmltl~~'~tm, Kontor Hmt dt gndc lg. "!Ioruus Avis", Organ for Bycm~ og Om cgncnh 11ojn, t r grnttdl:tj!l 1828 nf A. 0. Fog-h. Det t.'r ikke hlot BycnM, mt n og~tul. l'l :tf.jyl lnnd~:o~ a>l<lmll' Bladl'. Blndl'l thlgaar 6 ( ;~lllg't' u~rulli~ ug t. r BycnM mt st udhn <ltc J>nghlacl. Udgin r og- U<"dnktor C. :\1. )lollcr... Ilorseus Da.trblad, Oq.~an for Yt nhh"< i Hor 8t'HH og OnH gn, OJn l'ltt f n( t. t.\ktip~t INk:th pa.. 'l. t' a. J 000 )Jcdl( mmt r i By og paa Land. ll<. :;tyrt'l:--t. n bt ~tanr nf t.) Jft cll< mml r merl Hojt-tkolcfol"''ilandt r (irunndd ~it:l~<. n, \'t ~thirk, t-'om Foruumcl. Forrt tninj..."l''tulvalj.!l't:o~ Formanrl t r Propri< t:~ r X. 11 Hun nl"t'll, l>urthra... minrlt..\nl'l\':trhavl'thit ltt rhtktur.j. Pl fh rt;t. n. Bl:tdct ud~nnr hn r Su~m dag-. Kontnr og Trykkt ri Xorn gutle Il Tl'lcfon 210..JiorSl'ltS Folke/J/ad.. udganr G <lang<' U.J.WHt lig'. U< t nd;.:in!-l uf < n Fonmingo og: Pr Organ for (let forh:uullt tuh Vt nl'ltn. Bladets OJ,Ia~ ncl~jur I!JOO Jt:xt tuplan r. Forcningl'llt:J Formand P. Bojst n, UjPdn d. Rl~digt'rl't nf.\. l J. Puuhwn (tltih\':lthan nde) ug,jurg-('11 ~\ndprh<'il. Forrctningl'lfon r Bugtrykkt>r,\rn. Jurg:l nst n B. Badt an"'ih&lt( J', 1/vr.\ ou lladt t111sialt n d l [rw IH'Il t r l'l \ktit fon tagt tult. Badt :tnt-italtt n t r l ual t n fur l>nnwr: ~IHHin~t, :\lajhiag-, (hl:--clag, Fn da~ fra Kl. 7 IO Fm. u~ Tir~dng-, 'l'or:-;clag, Lurdug fra Kl. B Il F111. og 2 H Eft111. For ll< rrt r; :-:unda~, ' landa;.:, On:-~dal-{, F'n dng fra Kl. 0-7 Fm. o;.: til \fh n, 'l'ir~clag, Ton'~ dn;.:, Lorda~t f1 u. 1\:1. U Fm. Ht :--~f.n\ 1:-~c '1. "ulh('i'j.{ c:g Kjoh111:md C. Clll'iMtPil!-l(.'ll. A"omtlll/Jit'JIS 1Mdt,7JJrf,lllt'r bt stanr :tf: l. dt n mawllig< B:tdt l\n!-~l:tlt, ht. liggt ndt. n tl \"yhavn; lwr har alle fl i.\dgang; 2. dpn kvithlt lij.!c Bn.clt anstnlt, l)( lil!:.rt tult. i Fjordt'n ml for Hlr:mdg:ult>, t r tilga ng< lig for hctah ndc hn r Fon11. fra KJ ti 1:!. Ont l~ftt nnidtlagt n t. r.\dg:mg-pn fri for n il<'. Badl'lidt n ror 1)('g-g<'.\nt-(tall<'r t r l'm lli. )l:tj til lli. Oktnht r. HOIIl Hl'gl'l Horsens Lagerøl, fineste Kvalitet.

12 Det største Udvalg af Herrehatte og Kasketter ~ ~amt alle Slagti Pelsvarer lijrcfindeti altid hos A. Sponholtz, Sendergade 34. Sendergade 34. HORS ENS. Hilmer Hansen, Grave n - Horsen s, anbefaler sig med et ~oclt Uclv,dg i C!igarer,.Jobakl(er, C!igarreffer ~ i alle gangbare Mærker. SopiJus i{ottwits ejift. (Th. Hansen) Hatte- og Bundtmagerforretning Grundlagt ' Hospitalsgade 2. HORSENS. R- Telefon Nr. 22_3. Lauritz Møller, Horsens. Hovedoplag for det danske Gødnings-Kompagni: [ samt Lager af Markfrø, Foderstoffer, Florme l m. m. m.

13 IJ,ulct:l'}i..'ll\' Radt:atlJ"Iftll for varme Karhade l'l:uut Styrlt hadc er aabl n l i n rdagl' Kl.!:i ltm. til X l :ftrm., Lunhtg dog til Kl. l O l~flcrm. - ~oudag- Kl. 8 til 12. JVorrt:(ndes /Jadct!Lnb/isst'IIU'ttl, hulchan r Ma. Jt'l'llll'~tt r og l ~'otogral' L. HtH'< nht'n. An.!Jcnt hn r l>ng frn. Kl. 7 Ji'orm. til 8 1\rll'll, Hundug kun til l\. l. 1 :t J\liddag. Ilt..'r l'tuth KttriHt<lc, ~tyrtc!jadt, ru~hi:-~kt~ 13::ule OR ::\lahhngc..~\'l[t'husds /Jadt nns/n/1, Kildt gnd<, er naheut for prinli.\fhen.dh. hw l1\'l'l' )fnndng-, 'l'or~dag og Lonilig Kl. H Form. til 8 Jc:fterm Der kan faa:-~ :-~ann J l<old<. t'uin \':tl'jjw Kal'lm.dc, Htyrtchadl' og rllt-~hif.;kc Dampbad<.. Baukt'J', HJHtl'ekasser cft. /JanlL'1t j'or llorsots n.!!" Omr.:gtt, Jcst;Cnt;gndo l, l'l' an!jcn hvqr ~o~nt dn~ Kl. JO til 1 1, 1 og :JI/ 2 til 6. l?ijial af Kji!I>C'nhamH llanckl hank (.\ktil'kapilnl 16 -:\lilliont r KronPr 1 fornelen et ht tycll'ligt Hcsen efoud, I-lOni hct'l'tcr for FilialcnH Forpli~teh:,er, drin r nlnlimlcli~e Hankforrl'tnill.l.!;('l'. Fon ptnin~:-~furcr: ~\. Harfenhcrg. Bog-holdt r: 'l'h. Il nid. KaHH( rer: U. ~ehro<lrr. 'l'iihynsuu~.,ul: KonHul O. Cn.'<'lllt'rH og Overrl'tl-lHag-for< r Chr. ])anjeihl'll. Bunkt ll l'orplig-tch \'l.'d Untl(.ll'HI u il'l ar!i'i)l'l'cilliii~sfun. n n nu cl Pand'. ar Bogholderen eller Kas:-~, n n n. I Forretning~ forerens Forfald nndcr ~krin r l n ~tr 'ril~~"jl:;:nm aulenc. llji:rn O,!.'" fftlllin.l[ /lt rn dl'i's.c.;pan - OJ[ J.aand..tsst har Kontor ll\'t r Torre- og 1\larkcdt~ dag pna l lotel Hknndin:t.vieru, HøHdergadc, Kl. IO til l. KaHsen, (l<'r er oprl'ltot i Anret JHUi, ht Hiyn :-~ at et Rl 1 prh~sentanthkah pnn. 20 -:'11t tllt J IIIH.'l' JHC'(l Kummt ttn:ul, (innr(lt'jl r L. Il:ull'll'n, \'rigt-ltcd, r-;om Formand og Hog-ndogcd E~kild 11:\ll~t u, Yrigstl'd, HOIIl ForrctningHlorer. /lmwdvrrrkerballl.. cn,.,.ørregado 1:3, c1 ~urtet 4h n :W. ~\u:.;ul:{t Kontorti<lll\ cr Høgnedag Kl. li til J. Banken Formnat er al tilvcjc- 3 Pctt'r l\lurl'h, )[ urermester J. P. (l\"iht og Hadelu~:tgt r J lnrald Uhri::;tenf:!cu, Bogllol lcr K. \rintht r. 1/orsoH Bank, ~\ktieseh~kah, er stiftet den 4. l>'chrnnr JSU6 og traadl i Virksoenhed den 2..:Maj H<llllllW Aar. Kontoror i.j0rgcnscm~ j rotcl, l Jj. af H1-J1Hlcrgade og Gr~tvcn, mthcn h \'Cr Aøgnedai( Kl. l O til l'/, og 3 '/, til 6. A kliokapital forelohig l 00,000 Kr., HOnl agtch ud, idet ertcrlltuuult JI, som Forrehtingen tiltager. Dri, er alle ~\rter af Bankforretninger, pantager Bi~ Inka~~ationPr for llorhcm:j og Omegn ttamt andre Byer og behyarcr kontidcnticllc MpørgsmanJ. HoprWHt'lllantskab paa 15 1\Icdlcmmer. J. V. B. f:leji~umjh.l, 1\'fejcriejer,.Formand, Lndv. li olm, Kjobn.uml, Næstformamt Direktører: C. 'Ycrncr, N. C. Siclscn, ~ u~sitttcnt: l\f. Ch.l'istem1en. Banken forpligtes vccl UnclorHiu i[t af de 2 Din ktorer i Forening, af l Dircklor i ]i'm hindch.;e n ed Formanden eller N~c~lformandcn, C'ilcr af l Vi rektor med Parnfering af.ashit:jtcut 1\J. Chrit-~tcn~cn. Lnlldb(}sparcl.. nssen i florsl'lls, au(tet den 16..A ug uh t JSI.i:l. Kontorerne i Ræd< rsgadc :J (ljejmflal ) er naijjlc hvcrtin. HI~1g, ()JtH<lng, 'L'orR1lng og J... ordn~ Kl. 10-J. Driver aimiudelig Hptuekasse, irkl'lomhcd med UjcmHlcd i l Ior:.;cnEI. Bct-~tyrPI!-icn: Proprieher Th. )!øller, Lilleruphol m, Formanden, Jenl:i L\nderHen, Ha:.;k, EHke Hon nt-~l'll, \pinding, Jnst. Ha:.;nw~:-;cn, ~\aet-~, Kr..Jurg('IIMl'n, <.irun1strnp, llant~.jorgemwn, Hcn ithlov,.)< uh U nnt-:~en, :1\I<.tlu nd, og KjolmH.cndenc J\lar ium lloiht og J'. liamwn n.r ljort-:~cna. FormmHkn eller et n.f BcHtyrclBcns Medlemmer har ltt t til at te~ne FirmneL 2 13 'rillidhmtend garant( n r hym for 200 Kr..Bogholder: Bagfører...\... Boycr. Kn!-l~cn r:...\mtsraad~::~medlcm 1\1. ChriHtcnscn nf J ~nncr. Filial i Bn< <L,trup: J. ~lanclng i hvor ]\[naned. ln ingt P( ngonddlcr for V('fl Udinan at kunne Spar~ Ol{ Laauel.:assett.fo1" 1-Iorsens O,ff Om- Htoltt dt n orclcntligc og HtrmhHomnw llaand- egn, stirtot L Jnni Kontor JCt!HCn Hgndc, n~rkt r til hana Drirts Fremme. l\lidlcrnc skal- 4, an.h<. n hver f:\øgnedng Ll-1, dog 1\htrkcd::;. l'cl-l l il \'<.'j(' delt~ vccl...:\ktictcgning, dels gennem dage og i 'fcnninerno Kl I Tillen fnt en Hpart k:t""" "mut \"Ccl Laan. l..lpril 18~8 til 31. i\iart 1899 er inclskuc.lt IR!IO mr.lklickapitalen 6o,5~2 Kr. 8;) Øre, 1,768,0(;6 Kr. 17 Øre og ucldragct 1,750, 106 Kr. Hr~( n t rontlc'n 11,:111 Kr. 65 Øre. 27 Øre..lnt<'resRenterneH Kapital den :31. ::\larth llc styn J,c: Fa hr. l'. l'cterben, H. af ljh., 1800 \'flt 10,092,6!8 Kr. 97 Øre. Ka"scns Rc"en e- Form:tnd,.\grnt, Kjohmand C. J. L'odenphaut, fond 581,306 Kr. 15 Øre, og paa Konto til "\':\ ~tfonn:uul, Kjuhm. Ang..Petet'Hen, Kal'lRCrcr, Irru.Hlt gnaclt;c al mulige Tu.h ptut Ka:-:t~cns 1\k- (iodt-~forvalter, Sngl'ørc1 E. JncohHell, l,n.i)j'ikant iivcr JindcH opført ~16,829 Kr. 70 Øre. Henten Horsens Pilsnerøl, fint, mildt, velsmagende.

14 Skræder" & Herreekviperings"Etablissement, Søndergade 34, Horsens. S Le l's Le Lager a l' franske, engelsl(e, danske og lyske -----J(Iædevarer. ~ 1ste Klasses Skræderi. 1Caa1 tdv.- o'j Sa1 ~~ fo ze 1t 1 i 11'j JCo-t"eJ1.:). L fot "tot-te O'J mi11-du SeC".fi_af><!.t. OCJ )T[odet a11-.f,efcdc).

15 af L111l~kud t r for Tidt'n ;p, 1 pct Bt ~tyrplsrn bt ~tanr ni' IO l>irt kton. r l~t Firma-Ht ~i:..tn O. Ktu-srn r 11. ('lauhl'll. BuJ,.!'holdPr ::\T. J lanr;t n. Rr'lli"'nin~rr. Fn:\ J.:oh:6orllS Ht sjn:wiu/(. Til dt'tlt Fonn:.utl hlin 1' ann wlt <'n :4uu: paa ra. l :WO Kr., dt r fh lt-~ ('l' fn rukomnwt n d TilHktul fra Byra;\lh t t a. too Kr,\ dl'l!-1 n~l frivilligt' Bidntl!. Bt ~phming< n Hwlt r ~tt d i 0!-~h'l' Kom unuu ~kolt og l'l' tilt.da ng«'lij.{ for Bonl('ll(' fnt 1 \'t'~tn og 0:-~tn KoHmiHIH'~koiP. Rom Hl g<. l firukr B<>:o~piNningt n Ktt>d fnl nwdio.j:.uiii<lr til nl('dio 'lnrth. ))< u fon :-~tan~ af Fru 0\'('rla~rPr <Hutl, :v-~~ihl('i'pt af ByPnH l >anh'r. BP:o~piHnin ~t>n, dt r finth r Htt"d 2 <laug(' ttgt\nt1ig. \':lr sithottl' 1\ar lwhogt af 4..':\. 11)0 Born, fonlt ltc prtn ;J lloltl. Bidrng modtagt'h nf Ovt rla rt I'IH' Nyhollll og <il ud. Fo/l.:rA'}o/.:1.-eJtr/ rr rt \'< lgjm pnhl <lhh<'if.lkah, d t r h n r \'irk< t Hiti('n l HHG. Ht lt-~kn.bt lh li'onnan.l t r n t udth Jp grat ho~ :\Jiddagt-~HHld t il :nh< jd!-tlo.s(' Tra ngpnt1t 0111 \ int<. n n og Mtutt<. ~ \'(\(] frh illi~t J~idrag. Fornllmtl Kjuhm:uul llauhttup, (ir1mneg:ulc. Bohl Kiub, IJorsl' ns,,hl' undt r ForcningPr). llor~~ra,)l, Jl. li. :-il,djes o~ Hustrus, ("c under ~\~yl<. r). Hor~rligr Stiftrlsr, dpn,h<' unt1l r A~otyler). llor~rrskol~n ("t' un<l< r f'kolt r). Borgmrstrl': PoHtml Hit'J' Fl'ii~, H. D.M., kom;t. Jlo gnh'nlh og Uyl'ogr~lkontor~t er paa Hnad lmht t og naht nt Kl. O 1 og :l 7. F'nldmægtig t :.mtl. jur. \. B. IU('htl'r, konht. Byfoged, cn.nd. jur. FlagHttul, JorgenMl'n og PcterHl'll. Brugr, San gj'o I'("IIin~ ( w under Foreninger). llranddirrkiøi' ror J IOrH('Jl" Kjoh.tnd Kancelli raad Ludvig :\ Iad~t n. Kontor p:tn. H.arulhu~ct, a..~hcnt Kl. U 12 Ol( :t G. llranddir~ktør ror llnttinl(, Bjt nc, Yoer, Xim, Thynding OJ! ('Il Dt l af \'r:uin lfprrf?cler Gotlsfonalh r Knnt)llll:lntl. Kontor.\nmlif?~adC" 8, :t:thent Kl. U l. llr:uulins(wklø : ~lnlt rtne l< r f-!cil, J))l, 1'. \lpxnndcr lh :LJHikommissionrn ("'' under Byrnadot). 4 Bt falinj...~:wt Julcm crr: Bru.mlinHJwktur :\la1t r mp~te r P. ~\h x:uulenwn, J))[., Bnmtla~~i~tt nt 'l'mnrerm. K P. :\IadH<'n, ~nmt 1-\prujt<. furcrnc Bodkcrmf?~ter n. Pnlh~H('ll, ~ejlma~('r x. c. Bor~, )[all rm. \~. Uwmu~~t n o~ ~ncdkerm. Joh. Fil:~ehcr. Byen har 6 HprHjter, clcr er for clplte: J i ~prujtt hmwt i BaadhnH~n.dl, her ('r tillij!l' dt t va :-o( ntligl'1tc :\lateril l a[ Ht'"<lninJ!R n'"<ihkaht r ophcvun t, l i 1-'prujtt hu~pt prut f.ijwd:.l. lmo og l i Hprujt( hn~<. t ~011"<. hrogatl<. Il. HprujtPhu.. et i Ham11Jutotgtul<. ('r Byt'nl-l Ejt nclon1, h\ orimod d( to ancln er lt>jt>clt\. Paa hvert enkt lt l'ft( rn:.c\ nt 1-\tcd t r tl<'i-!uden atatimwrct en J Ian.ndHprujf( : Nr. l i Politint~t( ll, NL 2 hoh Hkon-ltcn~ft jt r 'l'h. JorgrnH('n, Bm gprgadl'!i9, Nr. a hoh BnuulinHpcktOI'('II, Hlll(.'(\( gadp G2, h\'or tillige J)epotct for l\luwlprihgh og- Ud ru~tn in gt-~~rjrnt-~tand<. nt' fiml<. ~-t, og- Nr. l i Hproj!c hu1-3ct pna.norrehro. Br æruhwlskomitl'rns Fonnnn.l ('r vnlmodtngnr (iaver i Yinh. rcn1::1 Luh at nddrll Bm. ruh~t l til ncrdig<' trr n~t'ihlt. B<. :-~tyn IMl':.\potlwk<. r A. ll<. lm!-t, Fornuuul. Byfoged og Hyskl'iVtr: t mul. jur. Fnldma. gtig A. B. Hidt!cr, kun"!. Bygnin~sin'J,rktør : Kmu rllirn..'\(1, Htnd~inge nior Il. C. IlanHen, Jl)l. Bygning,kommissionen :"'<' under ByTnad('t). Byr aadtt hehtanr nf Bor~m< ~tercn :-~om For IUand o~ 19 valgt< Mctllenmwr. l. PoHtmestcr Frii~, U. J))L, konst., Formand. 2. De valgte :Medlemmer: n. Den "torrt' Jkl, \'fil l(! til l. Jannar JDOO; Hagfører E. Jnkobl'tcn. Hmcdom. 1\Iollcr, ]))1., FM. Agent C. J. Podenphnnt. Tømrrnn. H. P..Mttdt-~('11. Forn tning~fon r g, Hon nnt'n. K.juhmnnd K u~u:nnut-~~('11. Adjunkt Hdt. Htecnber~. Kjubmand )lnriu~::~ JJoh-lt. Boghintler Jo~l\'. HnnHcn. h. Den mindre Del, vnlh<i til l. Jannar tno:t Kjul>mand Jol1. ChriHtinn~t n. Fabrikant l'. )!øn h. Hnt~lkr-r 1 nestcr Joh. Ji'it-~t hr-r. Tobnkt.tfahr. C. PctcrHen, R. Kom-ml Chr. Fo~, U. Bogtrykkr-r Arnol<l Jorg-<':nf.lrn. B andnrs~nrl pr or.hwl i llenhoicl til Lov.\rkilckt H. F..]. EHirup. 21 'lnrlt-~ IR7a o~ V<'dln'gl af 12. Au~ut-~ Pot-~tJncHil'r U. FriiH, R. 1)1\f. Horsens Prhna Hvidtøl, skattefrit.

16 Læs ikke* * * dette uden Opmærksomhecl. A1tic1 sn1ukknstc', nyest.o, stot ::-;to og- t)illigst<' Uc1va]g 1 Fest- & Brudegaver. filtid )Yyqeder i Vinduerne. J'o~atttt~.G <5u~6rattbf~tt. Hjørnet af Graven og Mælketorvet, HoPsens.... ~~ $pecialitet: )({oderne Forlovelsesringe. ~~

17 5 ll)l'atult ts,wrli~r (Tdud~. l "' ttl~d fo1 Ka,~t og HPgnl"'k:tb:-t\ :~ ~t'jh.'t: BtlT)!ItH'l'lh'l'('l\. Tuhak:-tfnbr. O. Pdt n rn. Po~hnt ~h r Frii!", R l nl. l.t ~atm1yal~t t: KaJo'~('" Uf.{ Ht g-n~kaln-nuh nij,!t't~ '\lt lllt m III{' l".\gt nt PudPnph:mt. l~o~trykkt r Jurgt n~t n. \lclt>nlolll~unclt rt-~tcll h I: K ~tul nllg't't:.ka~hc og Jtf'gm~kalnmdvalgl't~ )Jt (llcm ntt r. ~gt nt Podt nphnnt. rclvalgl'f for FuttigVH'Ht'HCt: 1\orgJJI('HtCI"l'll. lpothl'k< r.1. lfl'im". Poshm ster F'riiH. funj!. Fonn:.uHL Boghimler EdY. llanht'n. \ 1 1IY:tlgct for llttynm n Henet : Horg-nw~tt n n. Fog. Kon~ul [n:.. wniur \\"t ilhnt'ij. Kjuhtnand ~. P Son nl-tt'n. l ~ d\":11).!'('1 for 1-'kolt \"a :->t'llt'l: :-\ul!fun r.j:u oh~pn. ~ ~ m cl( uu Ht< r Il. C.,,,,))Pr.. \djunkt :-:tt pnht rg. l'1h:.tl:,!d for BmlH ~ning:-~ og \'pjva'hl'll('l Borg:ntt Htt J ( n. l<'orrpt n ing:-~f. K ~111'('111'11'11.,\gt nt PutknphnHI l 'd\':tl~t t for Vand\'H'I'kt l: Borg-llW~il'l'('ll. Kjolnmuul J lolht. l~ogtrykkt r.jorg< n~< n. 1'tl\'alJ,!'d ror ( ;:1!-'\';t rkt t.lrkit<'kt E"trnp. Kjuh111. H. Hn.."'llltlf.l~l'tL IJH>tlwk< r llchn". l ~d\':\lgl't for KomnHuwn:-~ Bygnin~C'r Fnl11 ik:tnl ) J,m h. HoJ,!'himlt r Jt: l,. ll:lll!otl'll. Kjulm1. ~. Hn:-~nm~~t n. l cl\ a)gt't for Ly:-otanJ:, gc'i»karolint.\malit' lnntl.~\rkih. kt J ;1-1trup..\g< nt Pudpnphnnt. Ho,Ktrykk< r Jurgt nhrn. l ~dn'llgd for :\[ark\'h!-!l'jil't: Forrrlning-:-~f. E. :-:un n~i"''n, Kon-r;nJ Fog-. Tumn nu. ~- P. ' lnd:-<~t n. Til!-1)'1ll't IIICil flt n h klli!-~kl :--:koh" Tumn rm. H. P. :\l:uhwn. Ued:tktiomnHl\'nlgt t :-\ag-f,n t r,jru (>IJ~< n. Fabrikant Pt t<'l'l-tl'll, H Bnclgt~ttulv:tlget: K:tl-i!-1l' og ltt":.rn~knl ~thl\':tl:.r('t~.:\lt,ji( IJl 111{'1' Hme1lt'm. 'lolll'r. Bogtrykk< r.jorg< nt-~t n. Udvalget for (lt't ol'l't ntlige Hlngl('h11H Kjohm. )Jnriul-1 lloll'lt....\ pothl'ker l h-l nu~. Kjulmt. Joh. Chrirdinnst n. Udvalget for Htjt ruholnu Agent I>u lt nph:lnt. Tumrcrm. H. P. )lad!'l<'n. Cd\'al~t t ang:l:\cihl< t'n Omonlning af H< no vntion~\'~l ~t.met Pol-I{JlH'!-lit r Frii"'. ~\gt nt Pt.Hh nph:ml. Bogtrykkt r.till"j.:t'lll-lt'll. ltdvalgpt for t.o:\n ntz< n~ ~liftl'l~t ~fl:.!flll'l'1'.fa<'oh"'t'll. :-;IIH'Ih'IIH'Htt r ':\lollt r, )ft <llpiliiih'r uf l ',1\"algl't nnga:u JHit ( )pt:q!t l s<' at' :\h dh mml'l' i :uwrkjt rhlt(' Hyg<'k:ll-l~t'r ' Hygl'kas~<'nM l..:l'~.w. J1:{ :\h tlj('iil af S,\'gt ka~h('il, Et )ft tllt.'lll Y:li~t af Hyr:t:tdPt. Kommissiontll' og li~nt ntlt. KirkPillMJl< ktiont n ~Og'IH'J>ri.t'l-11t n. B n gnjcmtt. n H.!-\kolt ko1111llil-ll4i01wh ~ogrtt'jh'l.t'jo'tt n. Fun-tt< n :-~. Kap<'llan. ~agfun r.hwoh~t JL!-'ka.ttt lignin:.:~kollllllis:-~iont n: l. D< n!-ltujtt' lkl Kjuhm.. \n<lr. K.lt n!ott n. ':\[t.'jt'rit jt r :-ip)igjjtann. ( tultl~mt ll H.. h ns( n. 1-'ngfun r ('hl', llygom. l Iattt mngt r P.\. Borup. 2. Den mindre Del Hkra tlcnut Htt r lkjt t-~t n. Horsens Dobbeltøl, skattefrit.

18 Sagfører e. 9. 3lnudsen, HORSENS Søndergade 14, Hotel IIO'I'Sens. HORSENS 3 nftasso~ombti n9, SDoftHmmbftt i ueti,,.t:mmt1~jci, J.:1twc~tttc etc. forespørgsler besvares omgaaende. JtC)JlStl'JS 1VftJtllJ, Torvet 8. Mælk, Fløde, Piskefløde sarr1t fineste nykjærnef Smør --~af pasteuriseret Fløde an hcfnjos. --- Vine. ea~t 3\t\n~~'~"' Conserves. Urtekram-, llefikatesse- og Yinforretning, :.0 Søndergade 44, Horsens. S mor Horsens Smørforretning, Ost Torvet 2, Horsens. -Største- Torvet 2 Specialforretning Torvet 2 i Smø:r og Ost.

19 Kjohn Z. Jorgcnf.leJI. Dircktm C.. J<. nhen. Bagcrm. N. C. llcnriclu;cn. Hkor~tcm;fejer Th. Jorgcm~cn, )lcdlcmmcr af Ovcrligningskomn1jeu-4ionen. Hagfører.Jacolno~cn.. Justif rnad Faher (Hupplcant). Kommunal Revisor: Kjøbmaml K. Mml en. BygningskornmiHAiOIICII: a. fnt-~tc J\fcdlommer. BorgmcHlerC'n. Brand i nspckt.ørcn. BygniJlg~iJlApcklorcn. b. valgte l\lc<llcmmer. Tømrcnn. H. Jl. 1\ladHcn. Arkitekt Estrup. 1\Inrcrm. A. K. Nielsen. l\forcrm. QviHt. HunclllC<lBkommiABioncn: a. fnstc ~Iecllenuncr. Politimc~tcrcn. Di~trikt~l:cgcn. h. nll~tc 1\ledlt mmt'l Kjubm. H. BaHmUHHCn. Hog-hilHi< r Ed\'. llml::;<.'ji, F:thrik:u1t i\lurch. Kjo!Htl. ('llrihfiahh<'n. F'orrotningHI'. K HOH'llH<.'n. lndkntrtcringhkonlmihhion~n: Borgme1:1l en n. Agent Pod<'HJlllnnt. J\ln g:lcr O. " 1 ang. HrnnclkommiKHion{'ll: a.. fal:-itc ~TcdiPilllll('r. l'lojitimcmt( n n. BrmulinKJIPkton n. b. ntlgtc ::\l<'dlpnml('r. Hme1l<'IH. Il. C..Mollcr. Boghinder Ed\'. J lant-~t n. Bogtrykkt r JorgcnKcn. llt gmo~ym.;m~t'n<l ( LO\' r. a 18fi9) : Proprida r.jurgrnt-t<'ll. LniHlinKp<'ktnr i\lolll'r, "i\ltll't'l'lll. <!\' ikl (Huppll'anl). \.. unipring~ lllln'ihi (Lov 2 r'/: 1 JH72) : PrOJlrictær.Jorgl'IIH('Il. LandinKpeklor 1\lol!( r. ~Jmerm. <ivi"t (Rupplcn.nt). Horsens 6 Jagtretten" Afløsning: Kjohm. J. Fog. P1 opriohcr Jørgensen. Rodemestre: 1\lurcrm. E. Jensen. 'fønu crm. S. Hansen. Vurderingsmænd (Lov '% 1869): Tønwerm. J. C. l\iurch. 1\Iurenn. A. K. NiclHCil. KobbcrAmed Chr. JS'ielscn. Sncrlkerm. ~kon. l\f urerm. Q vist. Snedkenn. Joh. ltischcr. ':eømrcrm. S. P. l\imh;cn. Arkitekt. Estr up. Landinspektør Møller. Proprietær J orgcnscn. Markinspektør: Avlsbruger J. Bache. Bestyrelsen for :t De.fattiges Ka!:'!SOc: Konsul Kasper NielseJL Bogbinder Ech. IIanst n. Arhcjd~mm1<l ~\.IH a!jam!:!cn. Kommil-iHionen for Bcrlommeh:ICH af frivillige SvcJJdl'J>Wvt r:.dorgmeht{ rcjl (Ji'ommml). Arkitekt E::;trnp. Hbul~ingcniør U ant-~cil..tord.bonitcringarnc-cnd (J... ov ' 1 / ): Lan<linBpektør Muller. J... andmaml.jen~cn. Avlsbrngcr Bachc. )!cdlemmcr nf Amte"kolcrnadcL: Apolhekcr lfelmh. Pastor J<. HperJ-~Pn. 1\fcdlcm af BcHiyreiK<.'ll u[ Land:4llingsv~t1gcne JO. Krcrls: Bor~mcBtcren. ~Iedlemmer af 'l'vang~::~urhejclsam;taltcns Bc :-;tyrt'lsc: Jto1il inw~len. n. Kom ml F'og..:'\lcdiPm af Overli!Hynct n1cd TvaHgt!arbcjdsflHHtallcn: PoHtmC'!-dcr Ji'riit-~. Maltøl, skattefrit.

20 ~~~~~~~~~~~ ~e~sen & Sør-~ 11 ~ ~ev Se To baks:fabrik, q!; HORSENS Fabrikation af 'Røg- og Skraafobakker saqf Cigarer. Lager af Cigaretter til en gros Priser. Største og billigste Udvalg i 3iaa6er, Øversty/liler...,.; M og 3ijolesto8er samt er hos?(ara/d ifix, Horsens.

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05399.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05399.00 Frdningn vdrørr: Mo's Grund Domm Taksati ans kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 25-11-1970 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 401 ALLNGE

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele.

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele. Effktmåli f EPM Bil 4 Arbjdmdllr fr EPM I d fit bkrivr vi d dl f EPM, m bru im rrt. Vi hr mdllrt iti, diri dmiitrtircr i EPM. Kliikr rbjd md EPM r dlt md t lær ir rimært bkæftir i md itidl. Syljrkr øvrit

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl 16 F v Up f hlpl V yp l l å Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v v ål æl fæ ø v h Syp v y V v æl fc Blh v æ M vj ø vj lh f ffl p v æ l j l l lf D v lv h l l hjø V lll V øl ø h hlf

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen , 01629.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00 Fredningen vedrører: Skibinge Kirke e Domme la ksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 08-06-1951, 23-06-1952 Kendelser

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kmml mfiii f Småt i 27- cmi f mm i i t f jt f E m mml mfiii å måt i i t Mj 21 Si 1 f 7 Ilftl...4 Ljli fl...4 Kmml mfiii...7 i 1.1 Smmlii mllm i i Dm: Kmml mfiii i lt...7 i 1.2 Smmlii mllm mm i i t: Kmml

Læs mere

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen.

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen. 01760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01760.00 Frdningn vdrørr: Jungt Kirk Domm Taksati onskomm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 20-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> -( REG. NR../7~o

Læs mere

STAVANGER MUSEUM / AARSHEFTKE, ÅRG: 19(1908), Il. S. 1-4. Il. EN KORT. BERE:rNING OM STAVANGERS MUSEUMS TILBLIVELSE A. J. OLSEN

STAVANGER MUSEUM / AARSHEFTKE, ÅRG: 19(1908), Il. S. 1-4. Il. EN KORT. BERE:rNING OM STAVANGERS MUSEUMS TILBLIVELSE A. J. OLSEN STAVANGER MUSEUM / AARSHEFTKE, ÅRG: 19(1908), Il. S. 1-4 Il. EN KORT BERE:rNING OM STAVANGERS MUSEUMS TILBLIVELSE AF A. J. OLSEN Jf. J. Olsen,. koleil/spek/ør. Th. S. Falck.. konsul. Joh. Iorallge, drif/sbesryrer.

Læs mere

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk SYD DJURS KOMMUNE PLAN & BYG syddjurs@syddjurs.dk Tlf: 87530000 [... jekhltel Konsulent 1 J()~tJF\ ~R.\(. ;]fa)5f~ Advokat Flemming Dahl : ~GL\4f\ V&) ~\ %S1o \WS ~ Sønder Alle 9 8000 Aarhus C "JhJ~A)~)lo@

Læs mere

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ",'ïrr''ïrll" rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013.

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ,'ïrr''ïrll rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013. Fredag 30 august 2013 Marmrkirken. MMK2-2 Alle værdier er "frit-felt" (krrektin = -6 db) 6' Ër d 970 =(U.9 c l Þ50.> Ê r',n õ '= 30 l< Þ20 ) ' Dagperide LAeq = 67 [dbl \ Aftenperide LAeq = 57 [db] Natpedde

Læs mere

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01732.05 Afgøreser - Reg'. nr.: 01732.05 Fredningen vedrører: Sigersted Kirke e Domme Taksations kom miss ion en Naturkagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-10-1951, 26-02-1952 Kendeser Dekarationer

Læs mere

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01945.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02 Fredningen vedrører: Skjern Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 2 Område og medlemmer Foreningen omfatter ejere af følgende matr. nr. 3 ha, 3 hb, 3 hc, 3 hd, 3 he, 3 hf,

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

strandb;-ggelinie - ttf. 56488856 - mail chriverst??tdcadsl.dk - Kort over området med eksisterende forhold Eksisterende forhold

strandb;-ggelinie - ttf. 56488856 - mail chriverst??tdcadsl.dk - Kort over området med eksisterende forhold Eksisterende forhold Forretningsplan og visionsplanfor udvikling af Sannes Familiecamping og Strandlunden,g Farniliecantping. Eksisterende forhold,l\ Kort over området med eksisterende forhold Sannes Familiecamping - Kilde:

Læs mere

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time KLASSE : 1a VHG, FORÅR 2013 CP 2x He 1a OC 1a GN 1a 1 fy/c 2.12 bi 2.15 Sa 1.1 DA 1.1 Kunst C WN 1a MN 1a JN 1a OC 1a JN 1a 2 id Id EN 1.1 ma 1.1 Sa 1.1 ma 1.1 CS 2x GN 1a JN 1a He 1a CS 2x 3 MA 2.3 DA

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012 Tgningsbiag Entpis 6780.76 Bysningsabd Hostbo V N >>> Øhom V N Api 2012 67 HOLSTEBRO - VEJLE 6770 ØLHOLM - VEJLE N Tgningsn. Indhod Må R. Dato Bm. 6780-1091 Osigtspan 1:25.000 26.06.2009 6780-36001 But

Læs mere

"$#&%('*),+).-0/2123415'6387:9<;:),=?>@*'

$#&%('*),+).-0/2123415'6387:9<;:),=?>@*' ! "$#&%('*),+).-0/2123415'6387:9@*' ACB D A4E&FBGCEIHKJ GML J N OGCE PRQSCT U4V W V XKY Z4V [\W [\][ [ ^ Z4W _(Q` V W [\Q[\Q[WaQ` bcqz ced ` W fghch(i ! " # $ %! # % # & $ ' (& ) $ & * +, -. /

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01741.04 Afgørlsr - Rg. nr.: 01741.04 Frdningn vdrørr: Ørslv Kirk Domm Taksations kom miss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 23-10-1951, 09-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25.

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25. 8000 Aarhus C De 25. maj 20LL Plalægig og Byggeri Tekik og Miljø Aarhus Kommue Til orieerig vedr. ejedomme, Åboulevarde 51-53 Ejere af Åboulevarde 51-53 har søg om illadelse il idreig af bolig i ageage

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Pædagogisk Dag. Program

Pædagogisk Dag. Program Pædagogisk Dag Program onsdag den 6. november 2013 Kl. 08.15-08.45 Morgenkaffe med brød ved AUDITORIET i fløj 3 Kl. 08.45-09.00 Præsentation af dagens program og det videre forløb BL og SJ Inspirationsoplæg

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Indsigelse imod vandregnskabet på Dronningens Vænge 1-14 for år 2011

Indsigelse imod vandregnskabet på Dronningens Vænge 1-14 for år 2011 Dan-Ejendomme as Tuborg Boulevard 12 DK - 2900 Hellerup Lyngby d.23-04-2012 Indsigelse imod vandregnskabet på Dronningens Vænge 1-14 for år 2011 Dette dokument er en samlet indsigelse fra lejerne. Og indeholder

Læs mere

Spotlight. byens bedste tegnestue

Spotlight. byens bedste tegnestue Sptlt y t ttu FF " "t t t t- TAG PÅ VANDREEVE I NORGE NTYR P t tu tl Dy jø P 28-29 u & ju 2 015 N O ATI T I V IN t få ltl tl f tt pt t! p l t læt Du t T N Ft: Ij tl ll St: D pæ u f T: T c Fæ tt u w 24j

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer Forslag Dispensationer: sidst

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by Mtr. nr., ejerlav, sogn: I,a, ra41. (i København kvarter) eller (i de sønderjydske lands- _Horsens by dele) bd. og bl. i tingbogen, OS BOSfl art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (udfyldes

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

AF 95.LF 95 TONEMODUL ,,' TYPE AF 95 er med ftinus til TYPE LF 95 er med pl,us til. stel.' er udstyret

AF 95.LF 95 TONEMODUL ,,' TYPE AF 95 er med ftinus til TYPE LF 95 er med pl,us til. stel.' er udstyret TYPE AF 95 er med ftinus til TYPE LF 95 er med pl,us til Det er kun type AF..95 der med siliciumtr:ansistorer.,,' TONEMODUL s.tel. stel.' er udstyret AF 95.LF 95 TEKNSKE DATA: Arbej dsspanding : 24 YoLt.

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

07500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07500.00. Fredningen vedrører: Sømarken. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07500.00. Fredningen vedrører: Sømarken. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07500.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07500.00 Frdningn vdrørr: Sømarkn Domm Taksations kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 18-06-1982 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 5 ( 1 neg. NR. 07500.000

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN V E D stadsskoleinspektør S v e n d B iskjæ r ~],a og b p ig e r i d e n n ye g y m n a s tik s a l Skagen skol ekommission: (d.

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

02134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02134.00. Fredningen vedrører: Grathe Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss ione n.

02134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02134.00. Fredningen vedrører: Grathe Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss ione n. 02134.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02134.00 Fredningen vedrører: Grathe Kirke Domme la ksatio ns kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954, 24-05-1954 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen Modtaget Fredericia den 03.04.14 7 MAJ 2014 Receptionen Indsigelser til lokalplan nr. 315 boligområde på Puggårdsvej, Ullerup Indsigelser for følgende punkter: 1. Sti mellem Peder Bøgvads Vej og Puggårdsvej

Læs mere

Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11.

Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11. TKV K-11 Rettelse nr. 3 side 1. Fordeles som Tjenestekøreplan TKV. Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11. Gyldig fra 23.01.2011 udsendes følgende nye rettelsesblade: 10-15 Gyldig fra 23.01.2011

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

Interne kontroller. Internal controls

Interne kontroller. Internal controls Cand.merc.aud. studiet Kandidatafhandling Interne kontroller - Design af interne kontroller i forhold til besvigelser Internal controls - Reducing the risk of fraud by designing internal controls Afleveringsdato:

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k ::: 9. b vil i en emneuge fremstille papir. Til fremstillingen vil de bruge trerammer, de selv samler. Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k l.ttl Beregn prisen for en ramme. ; Rammen

Læs mere

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK H/S HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK H/S

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Med dej bel ggenhed ukket vel anl agt undst ykke sæl ges meget vel hol

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Med dej bel ggenhed ukket vel anl agt undst ykke sæl ges meget vel hol To ad13 65 20To T 74831280 www m n o d m n@m n o d Sa gop Ad K up j 78,K up,6100had Kon an p 1 170 Sagn O16033 udg md 1 Da o08 04 B Mddj gb ggnhdpå uog an agg yæ gmg ho d ogcha m ndomm hub ggndmdo a and

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Ullerødhave

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Ullerødhave Indkaldelse til rdinær generalfrsamling Grundejerfreningen Ullerødhave 2. April 2014 Dat. Trsdag d. 24. April 2013 Tidspunkt.. 19.00 Sted.. Kkkedal vest (tidligere Hlmegårdssklen) Denne indkaldelse indehlder.

Læs mere

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver skulle kunne hvad hver hende havde ville lille ikke kommer hvis hvor hjem lidt alle

Læs mere

BILLEDER, STUDIER OG TEGNINGER AF

BILLEDER, STUDIER OG TEGNINGER AF 30 5bo$ FORTEGNELSE OVER BILLEDER, STUDIER OG TEGNINGER AF Frk. BERTHA WEGMANN, hvilke Kunstnerinden lader sælge ved Auktion, som afholdes i Udstillingsbygningen ved Charlottenborg, Mandag1den 23de Februar

Læs mere

NORDLANDSGADE6,2.TV.,2300K²BENHAVNSЗSAG:255NP-L0262

NORDLANDSGADE6,2.TV.,2300K²BENHAVNSЗSAG:255NP-L0262 VI GTI GI NFORMATI ON D m m n h d nn n und ud udd h m d m n mm m dudud n M d nd nd m m n n d mmh nd K d d n d EJ ENDOMSM GLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E nd m m n n h nd m m n m d m d d n u n n u n nd

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

HF 72O S.METER FORSTERKER

HF 72O S.METER FORSTERKER HF 72O S.METER FORSTERKER S-METER FORSTERKER HF 72O er tenkt anvendt til alle former for modtagere hvor man @nsker at vide hvor kraftig den modtagne station er. Dette er isar aktuelt ved brug af.wal"kie-talkie

Læs mere