AnSnTGNSKAB 2012 Afleveret d :24

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AnSnTGNSKAB 2012 Afleveret d. 06-03-2013 09:24"

Transkript

1 AnSnTGNSKAB Afleveret d :24 PU-lGssen Myndighedskode: 0817 CVRnummer: Arsrognskabet indeholder: Pro/stiudval gets rklarin g RevisionspAtegning Pro,stiudval gets f orklari ng r Anvendt regnskabspraksis Arsregnskab i ho/edtal Resultatdisponering Finansiel status Arsregnskab pd lon, owig drift og indtidgt Bilag 1: Oversigt orer faste ejendomme Bilag 2: Kollehregnskab og owigp tir gnskaber Bilag 3: Resultatopgorelse og balance pa artskontoni\reeu

2 Side 1 PU-Kassen Aarhus Provsliudvalgets erklering Provstiudvalget har behandlet og godkendt arsregnskabet for regnskabsaret 1. januar december for PU- Kassen. Arsregnskabet aflagges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid galdende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmassig og de udovede regnskabsmassige skon for forsvarlige. Arsregnskabet giver efter vores opfattelse et remsende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt resultatet af akiviteter for regnskabsaret 1. januar december i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis. Provstiudvalgets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegorelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens vasentligste risici og usikkerhedsfakorer. Provstiudvalget har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af arsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgaede aftaler og sadvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslin er og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige okonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningeme i arsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabsbekendtgorelsen. Det er saledes vores opfattelse, at der er taget skyldige okonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning. Arsregnskabet indstilles til stiftsowighedens godkendelse /9,s /.roz.z provstiudvalgsf ormand provsten

3 PU-lGssen Den uafiiangige revisors erklaring Aarhus Side 2 Til prov liudvalget fior Pu-l(asn Vi har revideret arsregnskabet for Pu-Kassen for periodefl 1. januar til 31. december, der omfatter forklaringer til regnskabet, Arsregnskabet, noter og bilag. Arsregnskabet er udarbejdet efter lov om folkekirkens okonomi og de deraf folgende regler (cirkulare og vejledning). Provsliudvalgets anwar ior arsregnd bet Ledelsen har ansvaret for udarbeidelsen af et arsregnskab, der giver et retvisende billede i or'erensstemmelse med lov om folkekirkens okonomi. Provstiudvalget har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nodvendig for at udarbejde et arsregnskab uden vesentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmassig regnskabspraksis og udovelse af regnskabsmassige sksn, som 6r rimelige efter omstendighederne. Her ud over er det provstiudvalgets ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af arsregnskabet, er i o\rerensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgaede aftaler og sadvanlig praksis. Revisols ans\rar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om arsregnskabet pa grundlag af vores revision. Vi har udfort revisionen i ovef,ensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifolge dansk revisorlovgiming, god offentlig revisionsskik, if. Ministeriet for Ligestilling og Kirkes instruks for revision af kirk+ og provstiudvalgskassemes budget, regnskab og revision m.v. af 20. august. Dette kraver at vi overholder etiske krav samt planlagger og udforer revisionen for at opn6 hoj grad af sikkerhed for, om arsregnskab t er uden vasentlig fejlinformation. En revision omfatter udforelse af revisionshandlinger for at opn6 revisionsbevis for bel6b og oplysninger i arsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhanger af revisors wrdering, herunder vurdering af risici for vesentlig fejlinformation i Arsregnskabet, uanset om denne slq,rldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intem kontrol, der er relevant for provstiudvalgskassens udarbejdelse af et 6rsregnskab, der giver et retvisende billede. Formalet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstandighedeme, men ikke at udtrykke en konklusion om effekiviteten af provstiudvalgskassens interne kontrol. En revision omfatter endvidere wrdering af, orn ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmassige skon er rimelige samt den samlede prasentation af ersregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understotter, at de dispositioner, der er omfattet af Arsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgaede aftaler og sadvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnaede revisionsbevis er og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

4 PU-Kassen A,rhus Vestre Aarhus Side 3 Konkludon Det er vores opfattelse, at arsregnskabet giver et retvisende billede af provstiudvalgskassens akiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt af resultatet af provstiudvalgskassens aktiviteter for regnskabsaret 1. januar december i overensstemmelse med ft r lov om folkekirkens okonomi og de deraf folgende regler (cirkulare og vejledning). Det er ligeledes vores opfattelse, at der er tableret forretningsgange og inteme kontroller, der understotter, at de dispositioner der er omfattet af ersregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgaede aftaler og praksis. Supplerende oplysninger yedrorende torhold i rcgn*abet De i arsregnskabet indeholdte budgetter er ikke omfattet af vor revision. Udtalelse om provstiudva lgets erklering Vi har i henhold til lov om folkekirkens okonomi og de deraf folgende regler (cirkulare og vejledning) genneml est provstiudvalgets erklaring samt forklaringer til regnskabet. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i til den udforte revision af arsregnskabet. Det er pa denne baggrund vores opfattelse, at oplysningeme i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med arsregnskabet. PU-lGssen den revsor Fremsndes til stiftsowigheden: Det reviderede regnskab inkl. revisionsprotokollat er b handlet i et provstiudvalgsmod. ibrabrand 13 l Lis Glibstrup formand Stiftsrwighede ns bemarkningen I henhold til fremsendt revisionsprotokol godkendes defte regnskab med folgende

5 Side 4 Aarhus Provdiud\ralgets fortlaringer til regnc bet:

6 PU-Kassen Side 5 An\rendt regnco bsprakis Hermed folger en beskrivelse af de principper for som anvendes i regnskabet. Arsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgorelse af Lov om folkekirkens okonomi og deraf folgende cirkularer og veiledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt pa formal. I Ulag 3 til regnskabsskemaet er regnskabet vedlagt pa artskontoniveau. Abningsbalancen er optaget i regnskabet i henhold til veiledning fra Kirkeministeriet. Generelt om indregning og maling Ved indregning og meling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden ersregnskabet aflegges, og som be- eller afkrafter forhold, der eksisterede pa balancedagen. I resuttatopgorelsen indregnes i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de belob, der vedrorer regnskabsaret. Resultatopgore lsen Indtagter: Ligningsmidler indregnes itakt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsaret. Andre indregnes efter faktureringsprincippet. Omkosbinger: Regnskabets omkostninger indregnes itak med afholdelsen, herunder lon og andre lonafhangige omkostninger samt omkostninger i gwigt. Regnskabet er udgittsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsfores ved etableringen/erhvervelsen. Indtagter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordeft pa formalene: Kirkebygning og sognegard Kirkeligeaktiviteter Kirkegard Prasteboliger mv.. Administrationogfallesudgifter Finandelle poster: Finansielle indtagter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv. Ekstraordinere poder: Ekstraordinare poster omfatter indtagter og omkostninger, der hidrorer fra begivenhedor, som ikke hsrer under kirkekassens ordinare drift, og som derfor ikke forventes at vare tilbagevendende. Balancen Materielle anlagsaktiv6r: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget vardi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen mitte eje. Tilgodehavender: Tilgodehavender er indregnet til nominelt belob e\ ntuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab. Periodea&r ensning: omfafter forudbetalte udgifler vedrsrende naste regnskabser samt forud modtagne (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter naste regnskabsar. Verdipapirer: Verdipapirer registreres til anskaffelsesvardi (likviditet og opsparing til anlag). Dette galder dog ikke gravstedslegater indbetalt for 1987, legater og andre beholdninger administreret af menighedsradet, som er placeret i vardipapirer. Disse optages til nominel vardi. Gald: Langfristet gald til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominel v erdi.

7 Arsreonskab for: Pu-Kassen Aarhus Sid 6 7 A Ligningsbelob til drifr Driftsudgifte r i alt Kirkebygning og sognegird, Indtagt Udgifter, lon Udgifter, owig drifl Indtegter Ki]kelige akivibbr, Indtagt Udgifter, lon Udgifter, ovrig drift Indtagter Kid(egard, Indtagt Udgifter, lon Udgifter, owig drift Indtegter Pradebolig mv., Indtagt Udgifter, lon Udgifter, owig drift Indtegter Administration og fallesudgifter, Udgift Udgifter, lon Udgifter, owig drift Indtagter Finanielle poder, Indtagf Resultat af drift orrerc<ud 0, 0, 0, M, 1.63/ it , ,1 B c ANI./EGSBEVILLINGER Renteindtegter af (90) Salg af anlag mv. (91) Ligningsbelob til anlag (92+93) Udgifter Kirkeb!,gning og sogneg6rd ((80)+(81 )+(82)) Udgifter Kirkegard (83)+(84) Udgifter Prastebollig ((85)+(86)+(87)+(88)) Reerltat af anleg, OwrC0d Resultatopgor lse, olrerc(ud o, {t1.7't ' Budgettet er ikke revideret

8 SHe 7 PU-l(ass. Arhus Vegtre Aarhug RrrrltrShonerlne!f arrtl Erdtrt OBSI Ra.ftlrd$(r fi m r op6md l rd llgrd b.maeld fodl rr Op pa.ing til d bg F dltom ng Ol?d.'lng Eb? dto aftrg Ki*e og prast Inb d lqtlce Likviditd still t til redgh d af go\ tl t trngfdstdgcld 7411'10 Frl midl r /.1, ,9', , m viffiorsd af mider til ikketdfrtt grleg arbqld 0,m Prastesfid ns frie mkt Kirk g6rdans fri miler Arsafslubins ,9'l ,9'.1 ArDts bavrg3l$r Fd erv og domtonen OBSI &Eepbore op C m.d 'ognc(&r sel lbfign Ftlno 8.E b lltno Arv oq donatio.r* 0,(x)

9 Side 8 FIMNSIEL STATUS: AKTIVER Tilgodehavender Debitorer Andre tilgodehavender Kirke og dekapitaler Gravstedkaoitaler vardipapirer Vardipapirer frie midler Vardipapirer gaver og donationer Verdipapirer opsparing til anlag Verdipapirergravstedskapital(for1987)(kobstadskapitaler) Vardipapirer til anskaffelsesverdi - 5%-midler Likvide beholdningel Bank drift og anlag Opsparing til anlag, inkl. renter Bank- og Girokonti Kontant-ogudlagskasser lkke-forbrugte 5% midler (PU) AKiver i alt PASSIVER Egenkapital Opsparing til anl eg 72'1130 Kirke og prasteembedekapital Likviditet stiller til radighed Langfristet g eld Arv og donationer Menighedsradets frie midler Preestegirdens frie midler Kirkeg6rdens frie midler Videreforte anlegsmidler Arsafslutningskonto Hensallelser Hensattelser Hensattelser til gravstedskapital, indb. for 1987 (kobstads) Hensattelsertilgravstedskapitaltilvedligehold Arlige bevagelser vedr. arv og donationer MellemregningS%-midler(PU) Primo ,6( ,0C ,8t Ultimo ,0( ,6( ,4. ' ,7" ' , U1,22 u5.997, ,1i ,2( Lin Stiftsmiddellan Realkredit og andre len Sh/dige omkoslninger Kreditorer Gald til andre menighedsrad Periodeafgransingsposter,forpligtelser Forskud Da kommunal kirkeskat Deposita mv Anden kortfristet geld, herunder kollekter og londele Passiver i alt ,8C ,0C 410, ,3i ,0( 475,2( ,

10 PU-]Gssen Side I Formrl lndtagt t I Fallel Indtaqbr I alt 10 tigningbb.l.b lil drifl ll TillE{Fb6Mlling te 5% nkihh. 12 G6n6roll llblud 16 tallbtmdon.lt Indtagt RcgnC(ab BudOet m12 RqgnJ.ab m , A,OC ,32 - Regndqb ml2 horat- Udglfrer, udglfilr, IndtDgter lon wdg drlfr , i4E,00 2.1E5.t2E, E2.32 0,m Drlftadglfr.. 2 Klrk6bygnlng og sogneglrd 21 Kltk bylning 22 Inatar, li*o (hdund* dgd o9 kb*or) 23 Sogi.ga.d 2a Kirk*drd (udon ld kiri. og soon!6rd), p.dslikdld 25 ]'jdbilito lokdor i Pre6log6.d I alg t dglfi 3 Klrl(3llge akdvltete. 3l Gud.qd6i. oo ki* lig. ha.ringd 32 Kijclig unilftisning 33 Diakonal trt.omh.d 37 Fo.dr.ga- og m.d.nrkshed 39 Kdringdr tl osuk I ali, lrdglfi 4 Klrlogard 41 r Frb.graEls. um nogendw a3 At ilt u&n lo..g n krl( g&d.lt, Udgli Rognd(ab m12 R gnd(ab Rognd(ab 8udg.t RegnC(ab Regndrab hor.f- Udglfrer, udgltur, Indtagbl lsn rvrlg ddfr 0,m 0,m 0,m BudgGi m12 RegnC(ab zj Regrd(ab her.f - Udgllte( udglfr.r, Indtagbr Itn wrlg ddfr 0, n 0,(tr 5.tx,o,q, 0m 0,(n Budget Regnd(ab Ztl2 horrf- Udglttec udglltor, Indtagt. len wdg ddfr 0,m 0,ql 0,(tr 0,m

11 PU-Kassen Side 10 5 Pradabollg mv. I alt, lrdglfi 6 Adminisbation og fellesdglltor 61 M nighedsradovfmtiudelqal 63 Bygni.g 68 Mhigh dsradswldprmlird.dg6vdg 69 Stfih*ag (PU).lt, Udglfr 7 Flnandclle poqtol 71 Rdi.r o9 and. lan 72 griql htd4ifts 73 Rdridftn d al likv*jor (okkhsiv ki* gtd) 74 R.or indagr al kir*okapital ( k.ausiv grasl &kapikb4 I alt, Udglft Rogod(ab Regnd(.b m , ,95 Budget RegnC(ab RegnC(lb Ztl2 hcraf - Udgltbr, udgllie., Indbgter lon owlg ddft 0,(n 0,(x) 0,m 0,m 2.887,37 Budget m ,00 Rognd b 201t ,13 't95.097, ,01 - RognCcb h ref - Udglfbr, udglfbr, Indtagt r Irn wdg drift 't, ,21 0.0c 2.884, , ,74 2, ,96 L92.,t ,111, , i[33.60 I.03i1.2,O,, R.gnd(ab Budget m12 Rognd(ab 2{'t l - R.gnC6b heraf - Udgifrer, udglfi.r, IndtDgto. Irn wdg d.ifr 0,ql 0,m 0,(x) 0,(n

12 PU-Kassen Side 11 I Anlaglaammg 80 Klrk ltgnlng 8r Sqnogh t,2 Kft to.'lo. (udo. F*. o! ro..g*d) 83 Xld(.gtd 90 R-bi.xrtd.r t.!.of.fng 9l adg d ma. 'lqtg 92 Llgnlnq.b.lrb.nlag 93 5% lille$bddrng t.9 lll lndt-grt R gnla(ab m12 Budget m12 R.0n&b R.en*!b horaf - Udgttur, udgltbr, Indi.gt r Irn wdg drli 0,o 0,m ooa 0,(x 0.0( 0,0t 0,m 0,0! 0,0! 0,m 0,m 0,m 0,m 0,0!

13 Side 12 PU-Kassen Bilag 1: Faste ejondomme administrgret af menlghedsredet (borts t fra kirken og kirbgerd n med bygninger) Matr. nr eierlav og sogn Areal Seneste eiendomswrdering Eiendomsvardil Grundvardi Benyttelse, evt. lele og forpagtningsvilkar :iendomsvardi i alt

14 PU-lcss rl Afius Vestre Siro 13 glg 2 l(olbfrg.d.rb og.n&r Hrugrdcbrr OwGtigrt oter kdbkfegnsl(*r kan lavb sdn d ufr k d kmb Bir gnsk&r kg lay s so.n d dm nsidrsrcgns&8b i r g r3k&edo.nd B lrb

15 PU-]Gssen Indtagbr Indb talinger og til kud friner llgning Kirkelig ligning Arhus Kommune Ordinar ligning i alt Tillagsbevilling Tilla$b villing i alt gvrige tilced gvrige tild(ud i alt Indbetallnger og tilc(ud i alt Salg af Yar r og tienedetfdelsar Salg at varer og tjene$eydel$r i alt Udgifter HuCeieudgifrer Husleje Hudejeudgifter i alt L',n Ordinar lon Sarfig feriegodtgorclse - 1% pc'' Lon Seniorbonus Diater (A-indkomst) Bilag 3: Resultatopgorcl$ og balance pa add(ontoniycau OBSI R sultatdisponeringen r opstill t m d r gnskabsmassil lortegn Kontonavn Artskontonummer Belob Honorarer (A-indkomst) minar lon i alt Pendon Pension ATP (arbejdsgiverandel ) Pendon i alt Lsnrefudoner Statsretusion af seniorbonus LoruEfuConer i alt L6nomkostninger i alt Andrc ordin.ere driftsomkodninger Reiser og betordring Befordringsgodtgorelse hoj takst Rejser og befordrlng Reprasntation Reorasentation ekstem Repre$ntation i alt Vedligeholdelse Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer Vedligeholdels i alt AndGfiElser And(aftlser i alt lrdgifrer yedr. kontor- og kirkedrifi AER og AES r018:t{r t10..10'1850 1txxt0o qrc dn r ss9 1883'r : :t (xx) : j219txt za2lno ,, ,23i'o0..22il,' Al319/, Side t 8, , , , , , ?16.Tt3, , , ,:}: ,10-7./153, '133, , ,q 2.774,90 2.n1,n 665,00 665,00 276,OO

16 Side 15 PU-Kassen Aarhus Friluftsgudstjonesten Kalkningsordningen Kirkekasserer Vest Kaboo. elekronisk kalender TPC pr stekursus Kontonavn Stiftsbidrag Udgifter vsdr, kontor- og klrkedrift i alt IT Kob af lt, ANDRE end Folkekirkens lt lt i alt Kob af tjeneseydelser i ovrigt Porto og fragfi m.v. Telefon/intemet - datakommunikation Udgifter til alarmselskab Annoncering Konsulentydolser Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes arsmoder og distr Gebyrer Diverse tienesteydelser lgb af tjene*eydelser I owigt i alt Kob owige vare. til forbrug Kontorudgifter Abon nementer/bo ger/aviser Indkob til fortaring lbb ovrlge varcr til forbrug i alt Reguleringer Reguleringer i alt Andrc ordinare ddfisomkostninger i alt Ovrige poster Finanielle indtagter Finanielle Indtagter Renteindtegter, bank Finanielle indtagter i alt Finandelle udgifter Finandelle udgifter i alt El(sFaordlnarc indtagter Ekstraordin.re indtagter i alt Elctaordinare udgifter Eksfaordlnare udgifter i alt Finandelel af anlagsbevilling Finandelet af anlagsbevilllng i alt Resultatopgor lsn i alt Balance Adiver Vardipapirer Vardipapir r i alt Artskontonummer Belob ?, W ! m,w i txt {Xt {XXt g' 28txt qn flno qn rXXt0..58ggS , , , , , ,10 2.7&, , , , ,00 95, , ,84 4.ilg, , ',1,U ,06 1.6i24.24!t, ,96 0,m 0,m -2t.179,9'l

17 PU-Kasssn Aarhus Side 16 Kontonavn Tilgodehavender Diverse forudbetalte omkostninger (periodeafgrensningskonto) Tilgodehavender i alt Likvider Danske Bank, kalkningsmidler Danske Bank, 5%-midler Nordea, 5%-midler Nordea, 5%-midler Danske Bank, aftalekonto Danske Bank, aftalekonto Danske Bank, driftskonto Lil0ider i alt Adiver i alt Pasdver Egenkapital Menigh dsradets frie midler Egenkapital i alt Mel le mregni ng 5olcmidler Mellemrsgning 5% belob - Kommune 1 Mellemregning 5% belob - udlant til Tilst Kirkekasse Mellemregning 5% belob - udlant til Brabrand Kirkekasse Mellemregning solamidler i alt Hensatte lser Hensattelser i alt Gald Gald i alt Galdsfiorpligtelser Gald til andre menighedsrad Diverse skyldige omkostninger (periodeafgransningskonto) Forskud kommunal kirkeskat ATP-bidrag (til af regning) Bidragspligtig A-indkomSVAM-indkomst Fordelingskonto for bidragspligtig A-indkomst Galdstorpligblser i alt Pasdver i alt Balancaposter i alt Artskontonummer Belob Gt0(n qn $030..7t {D {Xn qX' fln dxt , , ,53 z,jo ,36 85't.450, , , ffi , , t t, ,33 ] , , , ,Sr ,86

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vojens Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8975. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vojens Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8975. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Vojens Sogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 8975 CVR-nr. 19127117 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Glostrup Sogns Menighedsråd. i Glostrup Provsti. i Glostrup Kommune. Myndighedskode 7147. CVR-nr. 64925210

ÅRSREGNSKAB 2013. for Glostrup Sogns Menighedsråd. i Glostrup Provsti. i Glostrup Kommune. Myndighedskode 7147. CVR-nr. 64925210 ÅRSREGNSKAB for Glostrup Sogns Menighedsråd i Glostrup Provsti i Glostrup Kommune Myndighedskode 7147 CVR-nr. 64925210 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8962. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8962. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 8962 CVR-nr. 50258610 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Margrethe Sogns Menighedsråd. i Aalborg Budolfi Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode 9110. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Margrethe Sogns Menighedsråd. i Aalborg Budolfi Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode 9110. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Margrethe Sogns Menighedsråd i Aalborg Budolfi Provsti i Aalborg Kommune Myndighedskode 9110 CVR-nr. 48957617 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ryde Sogns Menighedsråd. i Holstebro Provsti. i Holstebro Kommune. Myndighedskode 8834. CVR-nr. 10533317

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ryde Sogns Menighedsråd. i Holstebro Provsti. i Holstebro Kommune. Myndighedskode 8834. CVR-nr. 10533317 ÅRSREGNSKAB for Ryde Sogns Menighedsråd i Holstebro Provsti i Holstebro Kommune Myndighedskode 8834 CVR-nr. 10533317 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7823. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7823. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Middelfart Sogns Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7823 CVR-nr. 38434616 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Menighedsrådets

Læs mere

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14 CVR-nr. 28 03 26 17 pwc Indholdsfortegnelse Side er Ledelsespategning 1 Den uafhaengige revisors pategning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

Alternativet. Årsrapport 2013/2014

Alternativet. Årsrapport 2013/2014 Under Elmene 9, 4. tv. 2300 København S Cvr. nr. 35 28 48 93 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Bågø Sogns Menighedsråd. i Assens Provsti. i Assens Kommune. Myndighedskode 7802. CVR-nr. 14884114

REGNSKABSTAL 2012. for Bågø Sogns Menighedsråd. i Assens Provsti. i Assens Kommune. Myndighedskode 7802. CVR-nr. 14884114 REGNSKABSTAL for Bågø Sogns Menighedsråd i Assens Provsti i Assens Kommune Myndighedskode 7802 CVR-nr. 14884114 Bågø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 14884114,, Afleveret d. 19-03-2013 14:42 Side 1 1 Fælles

Læs mere

Spildevandsteknisk Forening

Spildevandsteknisk Forening Spildevandsteknisk Forening Balløjvej 2, Kolsnap 6500 Vojens Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 56 11 57 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger: Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer Klemens Torp Køge Boligselskab Årsregnskab 213 Køge Boligselskab I Regnskab pr. 31/12-213 1/1-213 - 31 /12-213 Afdeling: Klemens Torp Hovedtal Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Køge Boligselskab

Læs mere

Årsregnskab 2011. Dansk Firmaidrætsforbund

Årsregnskab 2011. Dansk Firmaidrætsforbund Årsregnskab 2011 Dansk Firmaidrætsforbund 1 2 Indholdsfortegnelse Organisationsoplysninger...4 Årsberetning...5 Årsregnskabets godkendelse... 7 Den uafhængige revisors erklæringer...8 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Årsrapport for 2010/2011

Årsrapport for 2010/2011 Årsrapport for 2010/2011 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

NwrBrand Forsikring G/S. Arsrapport for 2014

NwrBrand Forsikring G/S. Arsrapport for 2014 NwrBrand.dk 4 samarbejde med Topdanmark NwrBrand Forsikring G/S Arsrapport for 2014 CVR-nr. 17 34 25 17 Indholdsfortegnelse Side Pfitegninger Ledelsespategning 1 Den uafheengige revisors erklringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Dokument nr.: 135501-12 Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Trin 1: Klargøring til årsafslutning...

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Årsregnskab for 2008 Boligorganisation: Tilsynsførende kommune: LBF nr. 122 Kommunenr. 153 Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby Kommune Brøndby Parkvej 12 Park Alle

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge AP STATSAUTORISEREDE REVISORER Institutionen Gaderummet - Regnbuen Arsrapport 21106 levr-nr. 18 19 42 79) J D Nørre Farimagsgade 11 D Torvet 21 D Olof Palmes Alle 25A, 1 Mali mfo@ap.dk An indepefldent

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Syvende Dags Adventistkirken Danmark. Årsrapport 2014. Concordiavej 16, 2850 Nærum CVR 11924913 www.adventist.dk

Syvende Dags Adventistkirken Danmark. Årsrapport 2014. Concordiavej 16, 2850 Nærum CVR 11924913 www.adventist.dk Syvende Dags Adventistkirken Danmark Årsrapport 2014 Concordiavej 16, 2850 Nærum CVR 11924913 www.adventist.dk SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN ÅRSRAPPORT 2014 (forkortet) - SIDE 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDStatsautoriseret Visionsvej 51 DK 9000 Aalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisions aktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPRT 2011/12 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere