Brugervejledning GCN150E

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning GCN150E www.strongtie.dk"

Transkript

1 E UM-E-DK1-10 1

2 REPARATION OG SERVICE Ved reparation og service returneres værktøjet inkl. udfyldt blanket, som findes på til Simpson Strong-Tie Repair Center på nedenstående adresse. Simpson Strong-Tie A/S Hedegaardsvej 11, Boulstrup DK Odder Varemodtagelsen, port Tlf UM-E-SST-DK Simpson Strong-Tie A/S Hedegaardsvej 11 Boulstrup DK Odder tlf

3 ADVARSEL Læs denne brugervejledning FØR du tager værktøjet i brug. Simpson Strong-Tie A/S SKUDMONTAGE Brugervejledning E Simpson Strong-Tie A/S 3

4 SIKKERHEDEN BEGYNDER MED DIG SIKKERHED Vigtigt! 1. Læs brugervejledningen inden værktøjet tages i brug første gang. Har du spørgsmål til brugervejledningen så kontakt din lokale Simpson Strong-Tie forhandler eller Simpson Strong-Tie A/S. 2. Husk altid at opbevare brugervejledningen sammen med værktøjet, gerne i den medfølgende kasse. 3. Husk altid at brugervejledningen følger med værktøjet, også hvis du overdrager værktøjet til andre. 4. Husk altid at følge retningslinierne i denne brugervejledning, når du arbejder med værktøjet. INSTRUKTION/SKOLING Før du tager værktøjet i brug, skal du have modtaget grundig instruktion i brug og sikkerhed. Den grundige instruktion kan du få enten hos din forhandler eller ved at kontakte Simpson Strong-Tie A/S på tlf Det er vigtigt, at du modtager instruktion både i anvendelsen af værktøjet, og at du udfører prøveskydning, før værktøjet tages i brug. 4

5 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Garanti 6 Sikkerhedstest/ -godkendelse 7 Komponentdele 8 Generelle sikkerhedsanvisninger 9 Gaspistolsikkerhedsanvisninger Gasflaskesikkerhedsanvisninger 12 Batterisikkerhedsanvisninger 13 Lader/adaptersikkerhedsanvisninger 14 Anvendelse af gaspistolen Vedligeholdelse af gaspistolen 17 Vedligeholdelse med rensesæt GCN-CLNKTE Offentlige sikkerhedsbestemmelser for brug af gaspistol 20 Sømmets anvendelsesmuligheder 20 Montagevejledning stål/stål 21 Montagevejledning stål/træ 22 Montagevejledning beton/stål 23 Montagevejledning letklinkerbeton/stål 24 Fejlfinding pistol 25 Fejlfinding for fastgørelse i stål 26 Fejlfinding ved fastgørelse til beton 26 Tilbehør 27 Tegning pistoldele 28 Tekniske specifikationer vedr. gasdrevne sømpistoler 29 Konformitetserklæring 30 5

6 GARANTI Simpson Strong-Tie A/S garanterer, at det leverede værktøj er frit for fabrikations- og materialefejl. Denne garanti gælder dog kun, hvis værktøjet anvendes og vedligeholdes korrekt jævnfør denne brugervejledning. Garantikrav skal gøres gældende inden 1 år fra købsdato/fakturadato. Dvs. reparation og udskiftning af defekte dele er gratis 1 år fra købsdato. Desuden er det et krav, at der udelukkende er brugt Simpson Strong-Tie reservedele, forbrugsmaterialer og tilbehør eller lignende af høj kvalitet. Garantien dækker ikke dele, som trænger til udskiftning eller reparation pga. alm. slid og brug. Simpson Strong-Tie A/S påtager sig ikke noget ansvar udover det lovmæssigt foreskrevne. Simpson Strong- Tie A/S kan ikke holdes ansvarlig for tilfældige følgeskader eller særlige skader eller direkte eller indirekte tab af nogen art herunder personskade, død eller materiel skade. Simpson Strong-Tie A/S fulde ansvar er begrænset til produktets købspris. Simpson Strong-Tie A/S er under ingen omstændigheder ansvarlig for skader, der er resultatet af ikke passende brug eller tilsidesættelse af vejledning og advarsler. For at garantien gælder er det nødvendigt at registrere værktøjet: 1. registrer værktøjet på eller 2. kontakt vores kundeservice på og så hjælper vi med at få værktøjet registreret. VIGTIGT! Registreringen er nødvendig for at garantien er gældende men også, så vi kan indkalde værktøjet til obligatorisk årligt eftersyn. 6

7 SIKKERHEDSTEST/-GODKENDELSE Dette værktøj er udført og testet, så det overholder kravene i maskindirektivet 2006/46/EC, endvidere kravene i EN Pistolen fungerer efter kolbe princippet, således hastigheden af sømmet nedsættes med opt il 90%, uden at inddrivningskraften reduceres, dette nedsætter risikoen for gennemskydninger på tynde materialer. Pistolen er konstrueret således at den ikke går af ved fald, den er endvidere konstrueret således, at der ikke kan skydes, med mindre næsen først er aktiveret mod underlaget. Før efterfølgende skud skal aftrækkeren slippes og næsen løftes af materialet. Derefter skal næsen igen presses mod underlag, og aftrækker aktiveres, før der kan skydes. Dette nedsætter risikoen for uhensigstmæssige skud ved brug. STØJINFORMATION OG VIBRATIONER - Støjkarakteristika iht. EN A1: A-vægtede lydtrykniveau på arbejdsstaion: 96.5 db - A-vægtede lydeffektniveau: db - Peak C vægtede lydtrykniveau på arbejdsstation: < 130dB - Vibrationsniveauer iht. ISO : 2001: 3.65 m/s 2 - Måleusikkerhed (Standard): 1.82 m/s 2 VIGTIGT! Det er vigtigt at anvende passende høreværn samt sikkerhedsbriller 7

8 KOMPONENTDELE KAMMER LUFTFILTER GASFLASKE KAMMER BATTERI INDIKATOR LYS BATTERI BATTERI TILSLUTNING BÆLTECLIPS RETURBØJLE SPLINTSKÆRM AFTRÆKKER DYBDE REGULERING 40 SKUDS MAGASIN SØM FREMDRIVELSESSKO Sættet (KTE) indeholder: Gaspistol Værktøjskuffert 2 stk. 6 volt batterier Oplader Brugervejledning Sikkerhedsbriller Ørepropper 2 stk. sekskant nøgler 1 stk. magnetring 8

9 Brugervejledning GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER Inden ibrugtagning skal brugervejledning gennemlæses. Brugeren skal have gennemgået kyndig vejledning i brug og vedligehold af pistolen. Labeling samt mærkning af pistolen skal gennemgåes. Hvis ikke advarsler følges kan det medføre dødsfald og alvorlige kvæstelser. Må kun anvendes i godt ventilerede rum, ellers skal der anvendes dertil egnede åndedrætsværn. Forsømmelse af ovenstående kan medføre personskade. I tilfælde af uheld eller ubehag ved anveendelse af gasflaske, olie eller rensevæske til vedligehold, kan sikkerhedsblad downloades på Sørg altid for at anvende sikkerhedsudstyr, ørepropper, sikkerhedsbriller, handsker samt evt. sikkerhedshjelm og sko. Forsømmelse af ovenstående kan medføre personskade. I tilfælde af uheld eller ubehag ved anvendelse af gasflaske, olie eller rensevæske til vedligehold, hent sikkerhedsblad på www. strongtie.dk Vær altid agtpågivende når du arbejder med gaspistolen og det dertil hørende tilbehør. Brug altid din sunde fornuft, brug aldrig værktøjet hvis du er uoplagt, under påvirkning af sløvende eller stemningspåvirkende stoffer. Et øjebliks uopmærksomhed kan medføre ulykke ved anveldelse af værktøjet. Eksplosionsfare. Anvend aldrig værktøjet i eksplosive omgivelser, eller i nærheden af letantændelige materialer. Gnister fra aktivering af værktøjet kan antænde gasdampe. Ryg ikke ved anvendelse af værktøjet eller i nærheden af gasflasken. Sørg for at dit arbejdsområde er rydeligt, så du på forsvarlig vis kan anvende gaspistolen. Sørg for at stå med god balance på begge fødder, når du anvender pistolen, således uventede fald etc. undgås med fare for eget og andres liv. Ekstremt brandfarlig. Gasflasken indeholder flydende gas under tryk. Flasken skal holdes væk fra alle mulige antændelses kilder, såsom flammer, statisk elektricitet, varme emner. Spray ikke indhold ud, undlad at punktere, smadre eller åbne flaske. Bortskaffes iht. krav fra lokale myndigheder efter brug. Kan ikke genanvendes. Flasken må ikke udsættes for temperaturer på over 50 o C. Må ikke udsættes for direkte sollys. Overophedning af pistolen eller gasflasken kan resultere i eksplosion, ild eller antændelse af gasser. Overlad aldrig gaspistolen samt tilbehør til personer der ikke har modtaget kyndig vejledning i brug og vedligehold. Efterlad aldrig gaspistolen samt tilbehør uaflåst, således personer der ikke har modtaget kyndig vejledning i brug samt vedligehold, kan anvende disse. Hvis en person uden kyndig vejledning anvender pistolen eller tilbehør, kan det resultere i død eller alvorlig personskade. Brug egnet påklådning, undgå løsthængende tøj/hår samt effekter der kan komme i klemme, gribe fat i eller på anden måde hindre hensigtsmæssig brug af gaspistolen og dertilhørende tilbehør. 9

10 Brugervejledning GASPISTOLSIKKERHEDSANVISNINGER Ved beskadiget eller ikke funktionsdygtig gaspistol, skal denne indleveres til reparation hos Simpson Strong-Tie. Der må ikke udføres andet end almindelig vedligeholdelse på pistolen, i tilfælde af tvivlsspørgsmål bedes du kontrakte Simpson Strong-Tie på en Made Made in / Hecho in / Hecho en / en / Fabriqué Fabriqué Betragt altid pistolen som værende klar til skud, peg ikke pistolen på dig selv eller andre, pistolen er et værktøj ikke et legetøj, og skal anvendes iht. dette. Brug aldrig pistolen til andet end foreskrevet, dvs til at fastgøre stål/træ til beton, letklinkerbeton, eller stål, iht. denne brugervejledning. Brug kun tilbehør og reservedele foreskrevet i denne brugervejledning. Hold aldrig hænder eller andere legemsdele foran pistolmundig, peg aldrig pistolen mod dig selv eller andre. Aktiver aldrig pistolmundingen med hånden. Brug aldrig pistolen til fastgørelse i uegnet materiale. Materialet må ikke være for hårdt eller blødt. Skyd ikke i glas, glaseret tegl, hærdet stål, keramiske fliser, eller andet materiale, hvor risikoen for splintring af søm eller materiale er stor. Undgå rikochettering samt gennemskud. Skyd ikke med pistolen medmindre denne er anpresset vinkelret og i tæt kontakt med materialet, der skydes på. Ved affyrring skal man være opmærksom på pistolens rekyl, pistolen skal nedtrykkes så hårdt mod materialet at pistolen under affyrring er i tæt kontakt med dette. Skulle det ske at pistolmundingen slipper materialet, skal aftrækkeren slippes, og pistolen flyttes før der skydes igen. Vær opmærksom på indbyrdes minimum afstande mellem sømmene som angivet i montagevejledningen. Skyd aldrig søm i tæt på kanter, dette kan resultere i afskydning af materialet eller rikochetterende søm og dertil hørende risiko for legems beskadigelse. Se i øvrigt montagevejledninger for minimumskantafstande. aux: aux: aux: Concrete / Fabriqué aux: Nailer in / Hecho en / Fabriqué Gas Nailer Made Made in / Hecho Gas Concrete Brug aldrig pistolen eller dele af denne som hammer. Pistolen kan uhensigtsmæssigt affyre samt pistolen kan blive beskadiget. Gas Con cret GCN1 e Nailer 50 Made in / Hecho en Taiwa / Fabriqué aux: n Fjern søm, batteri samt gasflaske før der udføres rensning, fjernelse af blokerede søm, transport af pistolen til andet arbejdssted, overdragelse af pistolen til anden person, ved arbejdets ophør eller almindelig vedligehold på pistolen. Skyd aldrig et søm fast ovenpå et andet, se montagedetaljer for minimal indbyrdes afstand mellem sømmene. Hold altid pistolen vinkelret mod det materiale, der skydes i, ellers kan det resultere i rikochotterende søm med dertil hørende risiko for legemsbeskadigelse. Fjern alle søm før batteri og gasflaske isættes pistolen. Pres aldrig pistolen, lad pistolen gøre arbejdet. Hvis der skal anvendes unødig kraft for at få pistolen til at skyde, skal man stoppe med at skyde, indtil fejlen på pistolen er udbedret. Ved fejl på pistolen skal denne udbredes af Simpson StrongTie Repaircenter eller anden af Simpson Strong-Tie godkendt reperationsfacilitet. Brug kun pistolen til anbefalede anvendelser anvend ikke pistolen til fastgørelser, der ikke er anbefalet af Simpson Strong-Tie. Brug aldrig pistolen hvis sikkerheden på aftrækker, fjedre og mundigsaktivering mangler, eller ikke er i orden. Fjern eller ændre aldrig dele af sikkerhedsudstyret på pistolen. Generelt ændre aldrig på pistolen eller pistolens dele. Ga s Co GC ncr ete N1 50 Made in / Hecho Taiw en / Fabriq an ué 10 aux: Na ile r

11 Brugervejledning GASPISTOLSIKKERHEDSANVISNINGER Sørg altid for før brug, at alle skruer samt låg/kapper og dæksler er forsvarligt lukkede eller tilspændte. At aftrækker, munding og øvrige sikkerhedsdele på pistolen er fuldt funktionsdygtige. Brug aldrig en pistol hvor der er mangler eller defekte dele på. Sørg altid for at det materiale der skydes på er plant, fast og stabilt, brug evt. skruetvinger eller lignende for at fastgøre materialet inden skud. Undlad i videst muligt omfang at fastholde materialet med hånden, hold aldrig materialet fast mod kroppen. Brug kun dele, søm, gasflasker samt tilbehør til pistolen der er anbefalet af Simpson Strong-Tie. Lav aldrig ændringer på pistolen uden forudgående aftale med Simpson Strong-Tie. Brug ikke pistolen hvis der mangler sikkerhedsmærkater på pistolen, eller hvis disse er beskadiget eller ulæselige. Kontakt Simpson Strong-Tie for nye mærkater. 11

12 GASFLASKESIKKERHEDSANVISNINGER Læs sikkerhedsdatablad for gasflaske for mere information om indhold. Gasflasken indeholder brændbar gas og smøremiddel til pistolen. Brug kun gasflasker anbefalet af Simpson Strong-Tie A/S. Må ikke anvendes af unge under 18 år, lærlinge undtaget. Indeholder bla. propen og butan. Forsøg ikke at punktere eller åbne gasflasken. Brug kun tilbehør anbefalet af Simpson Strong-Tie. Forkert tilbehør kan medføre risiko for helbredet eller legmebeskadigelse. Gasflasken indeholder brændbare gasser, selv efter den synes tom. Brænd ikke gasflasken, genfyld eller genanvend ikke gasflasken. Bortskaffelse af gasflasken iht. lokale myndighedskrav. Ekstremt brændfarlig: Gasflasken indeholder flydende gas under tryk. Gasflasken skal holdes væk fra alle mulige antændelseskilder som gløder, ild, varme flader, statisk elektricitet. Rygning i nærheden af gasflasken er forbudt. Udsæt ikke pistolen eller gasflasken for temperaturer over 50 o C. Undgå opbevaring i direkte sollys. Overophedning af pistolen eller gasflasken kan resultere i eksplosion, brand eller udslip af brændbare og sundhedsskadelige gasser. Brug og opbevar pistol og gasflaske i vel-ventilerede rum. Indånd ikke gassen eller afbrændt gas fra kammeret. Hvis ikke det er muligt at opnå god ventilation ved arbejdsstedet, skal dertil egnet åndedrætsværn anvendes. Førstehjælpsforanstaltninger: Indånding: bring den tilskadekomne til frisk luft. Hvis utilpashed ikke ophører, kontakt læge. Hudkontakt: Huden afvaskes i rigeligt vand og sæbe, efter afvaskning smøres huden med fed creme. Hvis irritation ikke ophører, kontaktes læge. Øjenkontakt: Det opspilede øje skylles med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Hvis irritaion ikke ophører straks, kontak læge. Indtagelse: Fremkald ikke opkastning, lad den tilskadekomne drikke rigeligt med vand eller mælk og kontakt omgående læge. Forbrænding: Skyl med vand indtil smerten er ophørt. Fjern under skylning tøj, der ikke er fastbrændt, fra det forbrændte område. Hvis lægebehandling er nødvendig fortsættes skylningen, indtil læge overtager behandlingen. 12

13 BATTERISIKKERHEDSANVISNINGER Brug kun batteier anbefalet af Simpson Stong-Tie. Batterier der evt. passer på pistolen, er ikke nødvendigvis batterier der fungerer med denne pistol. Brug af forkerte batterier kan medføre legmesbeskadigelser eller beskadigelse af pistol. Udsæt ikke batteriet for temperaturer over 50 o C. Overophedning af batteriet kan resultere i eksplosion, brand eller udslip af bændbare gasser. Brænd ikke batteri. Bortskaffelse af batteri iht. aftale med de lokale myndigheder. Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis affaldet ikke håndteres korrekt. Elektronisk og elektrisk udstyr og batterier er mærket med overkrydset skraldespand. Den symboliserer at elektronisk og elektrisk udstyr og batteri ikke må bortskaffes med usorteret husholdsningsaffald, men skal indsamles særskilt. Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etableret. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet. Forsøg hverken at punktere elle åbne batteriet. Nedsænk ikke batteriet i vand, udsæt ikke batteriet for vand, regn eller sne. Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgeren på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder, eller blive afhentet direkte fra husholdningen. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning. Læs sikkerhedsdatablad batteri for mere information om indhold: Førstehjælpsforanstaltninger: Indånding: bring den tilskadekomne til frisk luft. Hvis utilpashed ikke ophører, kontakt læge. Hudkontakt: Huden afvaskes i rigeligt vand og sæbe. Efter afvaskning smøres huden med fed creme. Hvis irritation ikke ophører, kontaktes læge. Øjenkontakt: Det opspilede øje skylles med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Hvis irritaion ikke ophører straks, kontakt læge. Indtagelse: Fremkald ikke opkastning, lad den tilskadekomne drikke rigeligt med vand eller mælk og kontakt omgående læge. Forbrænding: Skyl med vand indtil smerten er ophørt. Fjern under skylning tøj, der ikke er fastbrændt, fra det forbrændte område. Hvis lægebehandling er nødvendig fortsættes skylningen, indtil læge overtager behandlingen. 13

14 Lader/adapeter sikkerhedsanvisninger Eksplosionsfarer: Brug aldrig lader/adapter i eksplosive atmosfærer, eller i områder med letantændelige materialer såsom brændbare væsker, gasser eller aerosoler. Brug ikke lader/adapeter der har modtaget slag/tabt på gulv/jord, eller på anden vis beskadiget. Kontakt Simpson Strong-Tie A/S for reparation. Punkter ikke lader/adapter eller forsøg at åbne disse. Når lader/adapter ikke bruges, afmonteres denne fra stikkontakt, ikke ved at rive i ledning, men ved at tage stikket til adapter/lader ud. Nedsænk ikke lader/adapter i vand, udsæt ikke lader/adapter for vand, regn eller sne. Tildæk ikke lader/adapter når den er i brug. Anvend ikke defekt lader/adapter, lad aldrig lader/adapter overophede, lader/ adapter må ikke udvikle røg, når den anvendes. Tilslut kun lader/adapter til elnettet, ikke til generator eller batterier. Brug ikke lader/adapter med defekte ledninger eller stik. Hvis ledning/stik er beskadiget, skal disse udskftes hos bemyndiget reparatør. Length of Cord (Feet) AWG Size of Cord (Gauge) Länge des Kabels (Meter) 7, AWG-Querschnitt des Kabels Długość kabla (m) 7, Średnica przewodu (mm) Ved anvendelse af forlængerledning/ kabeltromler skal kun anvendes dertil egnede, dvs. der skal tages hesyn til indendørs/udendørs anvendelse. Endvidere vælges ledningstværsnit/tykkelse, der passer til oplader/adapter, ellers kan dette medføre overophedning. 14

15 Brugervejledning Anvendelse af gaspistolen Før brug af gaspistolen skal denne brugervejledning gennemlæses. Klem på bagsiden af ventilen indtil den sidder fast. Tag et opladt batteri, skub det ind i batteritilslutningen i bunden af håndtaget. Sørg for at vende batteriet rigtigt, skub ind til batteriet klikkes på plads. Ventilen er nu fastgjort og gasflasken klar til brug. B A Procedure for opladning af batteri: Sørg for at stik mellem lader og adapter er korrekt isat. Isæt derefter adapter i stikkontakten. Når laderen står med strøm på men uden batteri i laderen, vil der ikke være lys i dioderne. Isæt batteri til opladning, rød lysdiode A lyser så længe der lades på batteriet, det tager ca. 2 timer at oplade batteri. Når batteriet er færdigopladet lyser lysdiode B grønt, tag batteriet ud af pladeren og så det i batteritilslutningen på gaspistolen, når der ønskes at skyde. Åbn låget til gasflaskekamret. Når et opladet batteri sættes ind i batteritilslutningen på pistolen, lyser batteriindikatoren på pistolen grønt. Når batteriet skal oplades, lyser det rødt. Med ventilåbningen pegende mod gaspistolen, indsættes gasflasken. Fjern beskyttelseslåg fra gasflaske. Ventil åbningen indsættes i rød dyse i gasflaske kamret. Klem på forsiden af ventilen indtil den sidder fast. Låge til gaskamret lukkes. 15

16 Brugervejledning Tryk sømfremdrivningsskoen tilbage og op, så den sidder i låst position. Slip aftrækkeren og løft pistolen op fra fladen, herefter starter ventilator, der fjerner den varme gas samt køler pistolens indvendige dele. Der kan ikke afgives flere skud før aftrækkeren er sluppet samt næsen deaktiveret, dette er af sikkerhedsmæssige grunde. Ved endt brug fjernes søm, batteri samt gasflasken fra pistolen, gasflaske samt batteri. Søm og pistol fjernes, så uvedkommende ikke har adgang til det. Indsæt magasinerede søm i enden af magasin, sømspidser skal pege fremad. Hvis der ønskes flere magasiner ad gangen, kan de indsættes sammen. Før man forsøger at fjerne fejlskudte søm, skal gasflaske samt batteri tages ud af pistolen. Slip sømfremdrivningsskoen, så den skubber sømmene frem til pistolens næse. Uden at røre aftrækkeren fjernes søm fra magasin. Pistolen er udstyret med et sikkerhedssystem, så den ikke kan skyde, når der er 2-3 søm tilbage i magasinet. Hvis der ønskes at der skydes yderligere, indsættes blot flere magasinerede søm i magasinet. Ved fejlskudte søm demonteres næsen og fejlskudte søm skubbes ud eller fjernes med tang. Pres pistolens næse mod det materiale samt underlag, der ønskes at skyde i, sørg altid for at have bøjet armen i albueled. Ved anpresning af næsen mod underlaget tilføres kamret gas blandet med luft. Sørg for at underlag er plant og stabilt, endvidere at materialerne, der skydes på, er egnede, samt at arbejdspladsen er indrettet til skydning, dvs. ryddelig samt giver skytten mulighed for at opretholde en god balance under arbejdet, og arbejdspladsen er ventileret. Gasflaske og batteri isættes igen. Når næsen er sikkert aktiveret og indbyrdes kantafstande på grundmateriale/ påskudt materiale er overholdt iht. montagevejledningen, afgives skud ved at trykke på aftrækkeren. Sømmene indsættes i magasin, herefter kan pistolen anvendes igen. 16

17 Brugervejledning Vedligeholdelse af gaspistolen Før vedligeholdelse igangsættes bør denne brugervejledning gennemlæses. Gaspistolen skal vedligeholdes hver gang den har været i brug. Fjern altid batteri, gasflaske og søm efter brug. Opbevar altid pistolen samt batterier og lader i den medfølgende værktøjskufferet efter brug eller ved transport af værktøjet. Det skal sikres at alle skruer er fastgjort forsvarligt. Løse skruer kan resultere i fare ved anvendelsen samt skade på pistolen. Rengør altid pistolen med en klud efter brug. Hvis mere grundig rengøring er nødvendig anvend aldrig brændbare rengøringsmidler. Brug kun højst nødvendigt rengørinsvæsker, må ikke stå i blød. Anvend evt. Simpson Strong-Tie rengøringssæt GCN-CLNKTE. Fjern batteri, søm og gasflaske fra pistolen, efterse at alle bevægelige dele er funktionsdygtige, såsom aftrækker, søm, fremføring, næse etc. Udfør aldrig nedenstånede test i nærheden af ild, gnister, flammer, varme flader eller andet, der kan medføre antænding. Hvis man er i tvivl, om der er mere gas på gasflasken, kan man vende gasventilen opad og indtrykke den med en hård genstand. Anvend altid handsker samt sikkerhedsbriller ved udførsel. Hvis ikke der frigives gas, er gasflasken tom, og denne bortskaffes iht. aftale med de lokale myndigheder. 17

18 Brugervejledning Vedligeholdelse med rensesæt GCN-CLNKTE 18 Rensesættet indeholder: 118 ml. olie 118 ml. rensevæske 1 stk. o-ring 1 stk. luftfilter Fjern skruer og spændskive med 5 mm sekskantnøgle på plastdel mellem magasin og håndtag. Nødvendigt udstyr før rensning påbegyndes: Sikkerhedsbriller 10 mm. fastnøgle 4 mm sekskantnøgle 5 mm sekskantnøgle skruetrækker med smalt hoved evt. renseklud, handsker og nylonbørster. Fjern skruer og spændskive med 4 mm sekskantnøgle og 10 mm skiftenøgle på plastdel mellem aftrækker og kammer. Skub modholdsmøtrik ud på modstående side. Før rengøring af gaspistolen skal gasflaske, batteri samt søm fjernes. Fjern håndtaget og ventilationsenheden ved at trække den baglæns ud af glideskinnen. Flyt håndtag og ventilationsenhed fra pistolen. Pas på med ventilationsenheden, da den er skrøbelig. Fjern plastgitter over luftfilter med skruetrækkeren. Rens filteret med trykluft, eller kassér filteret. Fjern o-ring fra ventilationsenheden. Med 4 mm sekskantnøgle fjernes de 4 skruer der fastholder plastdæksel over ventilationsenheden. Spray ventilationsenheden med GCNCL04E rensevæske og aftør med ren, tør klud. Fjern plastdæksel over ventilationsenheden. Skub kolben ned i bunden af kamret med skruetrækker.

19 Brugervejledning Spray kammeret med GCN-CL04E rensevækse og aftør med ren, tør klud. Undersøg om rød gasdyse skal skiftes, om nødvendigt skiftes denne ved at tage den af med skruetrækker, hvorefter ny gasdyse trykkes på plads. Læg 5 dråber GCN-LU04E olie på kamret, illustreret med gule pile, endvidere 4 dråber som vist med dråber på illustrationen. Fastgør håndtaget til kamret med skrue og møtrik. Monter ny o-ring, hvis gammel ikke kan genanvendes og læg 5 dråber GCN-LU04E olie omkring o-ring som illusteret med gule pile. Før fastgørelse af plastdel mellem magasin og håndtag skal spændskive placeres på indvendig side modsat bælteclips. For at samle pistolen igen udføres adskillelsesinstruktionen bare omvendt. Før fastgørelse af håndtaget og ventilationsenheden skal sømfremdrivningsskoen trækkes tilbage og næsen på pistolen trykkes ned, herefter skrues plastikdækslet fast. Dette for at sikre en ordentlig forsegling af o-ring. Spænd skiven fast til møtrikken på plastdelen mellem håndtag og magasinet. Sørg altid for at alle delene er sikkert fastspændt før prøveskydning. Isæt batteri, gasflaske og søm. Prøveskyd pistolen for at teste om denne er funktionsdygtig. Brug sikkerhedsbriller og høreværn. Monter nyt luftfilter eller genanvend det rensede luftfilter. Herefter trykkes plastikgitter på plads over luftfilter. 19

20 OFFENTLIGE SIKKERHEDSBESTEMMELSER FOR BRUG AF GASPISTOLER Brugen af denne gaspistol er kun tilladt med reservedele/tilbehør fra Simpson Strong-Tie (se reservedele/tilbehørsliste), hvis andet tilbehør/ anden reservedel anvendes, er det på brugers eget ansvar. Pistolen må kun bruges til at fastgøre stål, træ, nylon/plastik samt andet egnet materiale til beton, letklinkerbeton, asfalt, stål eller andet egnet materiale. Ved alternative materialer skal risikoen for rikochettering, splintring, og gennemskud vurderes. Hvis risikoen vurderes at være til stede skal der ikke skydes, ved tvivl kontakt Simpson Strong-Tie. Hvis pistolen ikke er fuld funktionsdygtig eller er defekt må den under ingen omstændigheder anvendes. Før pistolen anvendes, skal det sikres, at der på arbejdsstedet er ryddeligt, samt at brugeren kan arbejde i en ergonomisk korrekt stilling. Brugeren skal stå godt og stabilt dvs. uden risiko for at glide/miste balancen. Værktøjet må ikke udsættes for nedbør, eller nedsænkes i vand eller lign. Skyd altid med bøjede arme. Ved brug af pistolen skal uvedkommende personer holdes væk, sørg for at holde skudretningen fri for personer pga. risiko for rikochettering etc. Brugeren skal anvende høreværn, sikkerhedsbriller og sko samt hjelm. Se i øvrigt de forudgående sider angående sikkerhed og anvendelse. Gaspistol E er CE mærket. Det betyder, at den opfylder kravene i maskindirektivet 2006/42/EC samt EN til sikkerheden. Pistolen er blevet testet af vores leverandør med henblik på at overholde disse krav. Vores leverandør har ligeledes underskrevet en konformitetserklæring for gasværktøjet, så værktøjet overholder alle kravene i maskindirektivet, endvidere at relevante myndigheder ved henvendelse kan få adgang til de bagvedliggende tests. Sømmets anvendelsesmuligheder S235 S355 Tyndplader Beton LAC Huldæk Letbeton Træ Hultegl Asfalt Søm/anvendelse Fastgørelse til stål S mm Fastgørelse til stål S235-S mm Fastgørelse af tyndplader S280 0,5-1,5 mm * 1 Fastgørelse til beton C16-C40 Fastgørelse til letklinkerbeton LAC10- LAC15 Fastgørelse til huldæk C30-45 Fastgørelse til letbeton Fastgørelse af træ til stål Fastgørelse til hulsten tegl Fastgørelse til asfalt GDP X X X X X X X* 1 X X* 1 X* 1 GPDS X X X X X *1 Der er ingen lastværdier på applikationen. Søm til anvendelse i Korrosionsklasse C1-C2* 2 Korrrosionsklasse Miljøets aggressivitet Miljøeksempler 20 C1 ingen C2 ubetydelig C3 middel C4 stor C5 meget stor *2 Gælder kun indendørs rum med lav fugtighed. indendørs i tørre lokaler ( relativ fugtighed < 60 % ) indendørs i uopvarmede, ventilerede rum indendørs ved skiftende fugtpåvirkning landatmosfære langt fra industri og tæt bebyggelse ved tæt bebyggelse og i industriområder over vand og ved kysten i konstant fugtigt miljø samt i vand og jord ved kemiske fabrikker

21 MONTAGEVEJLEDNING STÅL/STÅL Montagevejledning stål/stål (GDPS SØM) Generelt Før skud skal det sikres, at pladerne er plane, stabile og i fuldstændig kontakt. Pistolen skal holdes vinkelret mod træet før skud. stål/stål Mindste kantafstand 15 mm Mindste indbyrdes afstand 20 mm h ef = 7-12 mm t II = 4-50 mm, stålkvalitet S235-S355 h st = 1-2 mm Hvis t I 1,6mm skal der forbores ø 3mm hul t II = S235-S355 t I min 0,63 mm 21

22 Montagevejledning stål/træ Montagevejledning stål/træ (GDP SØM) stål/træ Mindste kantafstand 15 mm h ef = 7-12 mm t II = 4-15 mm, stålkvalitet S235 t II = 4-10 mm, stålkvalitet S355 GPD h st = -4 til 2 mm t I =21-34 mm, trækvalitet C t l 22

23 Montagevejledning Beton/stål Montagevejledning Beton/stål (GDP SØM) Beton/Stål h ef = mm t II = min. 60 mm C20-C40 h st = 1-2 mm Hvis t I 1,6 mm skal der forbores Ø 3,0 mm hul t I = S235-S355 23

24 Montagevejledning LETKLINKERBETON/stål Montagevejledning LETKLINKERBETON/stål (GDP SØM) LETKLINKERBeton/Stål h ef = mm t II = min. 60 mm LAC10-LAC15 h st = 0-2 mm Hvis t I 1,6 mm skal der forbores Ø 3,0 mm hul t I = S235-S355 max. stenstørrelse 0-4 mm 24

25 Fejlfinding PISTOL Problem Årsag Løsning Batteriet lader ikke Adapter Tjek at adapter er tilsluttet stikkontakt samt at denne er tændt og funktionsdygtig. Udskift defekt adapter Lader/adapter bliver varm eller laver larm/ryger når den er tilsluttet. Ventilationsenheden kører ikke eller kører med nedsat hastighed, batteri indikatoren lyser rødt Næsen kan ikke trykkes helt ned, pistolen kan ikke skyde. Pistolen kan ikke skyde, ventilationsenheden kører. Pistolen skyder, men sømmene har variende penetrationsdybder. Pistolen skyder uensartet eller synes at miste iskydningsstyrke. Kolbe returnerer ikke efter skud. Lader Batteri Defekt lader/adapter Defekt batteri Defekt næse Søm Tjek at ledning mellem adapter og lader er tilsluttet rigtigt. Udskift defekt lader. Tjek at batteriet er tilsluttet rigtigt i lader Undersøg om batteriet har ladet i tilstrækkelig tid. Udskift defekt batteri Sluk øjeblikkeligt for lader/adapter, træk stikket ud af stikkontakt. Lader/adapter sendes til reparation hos Simpson Strong-Tie Repair Center, eller ny lader/ adapter købes. Genoplad batteri, rens batterilameller med klud. Undersøg næsen, hvis ikke næsen kan udbedres uden anvendelse af vold, send pistolen til Simpson Strong-Tie Repair Center. Demonter næsen, rens og smør denne i kontaktområderne. Pistolen samles igen. Fjern fejlskudt søm fra næsen Udskift gasflaske. Vær sikker på at pistolnæse er fuldt aktiveret. Undersøg om der er mindre end 2-3 søm i magasin, isæt ny sømstrip. Rens kamret iht. vejledning. Send pistolen til Simpson Strong-Tie Repair Center. Brug kun søm anbefalet til denne pistol, sørg for at sømmene overholder kravene til dimension angivet på pistolen. Flyt sømfremføringsskoen tilbage bag sømstrip. Undersøg om der er fremmedlegemer i pistolnæse, fjern disse. Skift gasflaske. Undersøg om der er fremmedlegemer i pistolnæsen fjern disse. Rens pistolens bevægelige dele ved næsen samt i kamret. Send pistolen til Simpson Strong-Tie Repair Center. Sørg for at næse på pistolen er fuldt aktiveret før skud. Rens og smør kammer, kolbe og næse. Send pistolen til Simpson Strong-Tie Repair Center 25

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.: 8747 7431 SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick DENVER SBT-10BLACK Bluetooth Selfie Stick Læs denne vejledning grundigt før brug, og gem den til fremtidig brug. Erklæring om ansvarsfraskrivelse Denver Electronics A/S vil under ingen omstændigheder tage

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning LightOn Mobiltelefonsensor DK Brugervejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinformation og vigtige oplysninger... 4 Om LightOn... 5 Pakkens indhold... 6 Sådan kommer du i gang... 7 Isætning af batteri...

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S Denmark Vers 09.01 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 BEMÆRK Venligst læs disse instruktioner før maskinen transporteres og benyttes i brug. Med købet af denne maskine har De erhvervet

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine Original brugsanvisning TET-107 Elektrisk hæftemaskine Art. Art.No. xxx60xx ETM6016 II/02/2011 1 7 4 6 Fig.1 2 3 5 Fig.2 Fig.3 Fig.4 2 Topcraft Elektrisk hæftemaskine DK Numrene i den nedenstående tekst

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt igang med fiberbredbånd. TMS v3

Kom godt i gang. Kom godt igang med fiberbredbånd. TMS v3 Kom godt igang med fiberbredbånd TMS v3 1 Indholdfortegnelse 1 Introduktion side 4 2 Installation side 4 3 Tilslutning af udstyr side 5 4 Selvbetjening side 5 5 Opsætning af e-mail side 6 6 Hjælp side

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker.

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker. Havepejs Manual (OBS! Gem den til senere brug.) Model M120 Nødvendigt værktøj (ej inkl.) ADVARSEL FARE! Havepejsen er KUN til udendørs brug. Fyr aldrig op i havepejsen, og lad den aldrig nedkøle, indendørs

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP6522 1 HP6522 Dansk 16 16 Dansk Introduktion Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Instruktionsmanual Luftvåben

Instruktionsmanual Luftvåben Instruktionsmanual Luftvåben VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTIONSMANUAL, FØR DU TAGER PRODUK- TET I BRUG 1999 Industrias El Gamo, S.A. 1 2 1. Sigtekorn 2. Munding 3. Løb 4. Visier 5. Manuel sikring

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: Aktivator f. Sekundklæber vare nr. 16180 Anvendelse: Leverandør: Aktivator 100 til 300 +FL+HT+SQ+M+Plus METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220

Læs mere

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S M O D E L 8695 1 86951 KUGLEGRILL 56 CM Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2005 HP Værktøj A/S Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives,

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

PLADEVIBRATOR 5.5 HK

PLADEVIBRATOR 5.5 HK PLADEVIBRATOR 5.5 HK Art.nr.: 90000006 EAN NR: 5709133900168 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG.

Læs mere

Brugervejledning. Første ibrugtagning... Side 1. Parrot Audio Suite... Side 6. Generelle oplysninger... Side 10

Brugervejledning. Første ibrugtagning... Side 1. Parrot Audio Suite... Side 6. Generelle oplysninger... Side 10 Brugervejledning Brugervejledning Advarsel mod lytning ved høj lydstyrke Længerevarende lytning til musik ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Det frarådes at bruge høretelefonerne ved maksimal lydstyrke,

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238 SPORTSJUMPER Trampolin PRO-LINE TEPL238 Brugermanual 2 Indhold Brugermanual ----------------------------------------------------- Side 3~6 Samlevejledn. ----------------------------------------------------

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere