Brugervejledning GCN150E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning GCN150E www.strongtie.dk"

Transkript

1 E UM-E-DK1-10 1

2 REPARATION OG SERVICE Ved reparation og service returneres værktøjet inkl. udfyldt blanket, som findes på til Simpson Strong-Tie Repair Center på nedenstående adresse. Simpson Strong-Tie A/S Hedegaardsvej 11, Boulstrup DK Odder Varemodtagelsen, port Tlf UM-E-SST-DK Simpson Strong-Tie A/S Hedegaardsvej 11 Boulstrup DK Odder tlf

3 ADVARSEL Læs denne brugervejledning FØR du tager værktøjet i brug. Simpson Strong-Tie A/S SKUDMONTAGE Brugervejledning E Simpson Strong-Tie A/S 3

4 SIKKERHEDEN BEGYNDER MED DIG SIKKERHED Vigtigt! 1. Læs brugervejledningen inden værktøjet tages i brug første gang. Har du spørgsmål til brugervejledningen så kontakt din lokale Simpson Strong-Tie forhandler eller Simpson Strong-Tie A/S. 2. Husk altid at opbevare brugervejledningen sammen med værktøjet, gerne i den medfølgende kasse. 3. Husk altid at brugervejledningen følger med værktøjet, også hvis du overdrager værktøjet til andre. 4. Husk altid at følge retningslinierne i denne brugervejledning, når du arbejder med værktøjet. INSTRUKTION/SKOLING Før du tager værktøjet i brug, skal du have modtaget grundig instruktion i brug og sikkerhed. Den grundige instruktion kan du få enten hos din forhandler eller ved at kontakte Simpson Strong-Tie A/S på tlf Det er vigtigt, at du modtager instruktion både i anvendelsen af værktøjet, og at du udfører prøveskydning, før værktøjet tages i brug. 4

5 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Garanti 6 Sikkerhedstest/ -godkendelse 7 Komponentdele 8 Generelle sikkerhedsanvisninger 9 Gaspistolsikkerhedsanvisninger Gasflaskesikkerhedsanvisninger 12 Batterisikkerhedsanvisninger 13 Lader/adaptersikkerhedsanvisninger 14 Anvendelse af gaspistolen Vedligeholdelse af gaspistolen 17 Vedligeholdelse med rensesæt GCN-CLNKTE Offentlige sikkerhedsbestemmelser for brug af gaspistol 20 Sømmets anvendelsesmuligheder 20 Montagevejledning stål/stål 21 Montagevejledning stål/træ 22 Montagevejledning beton/stål 23 Montagevejledning letklinkerbeton/stål 24 Fejlfinding pistol 25 Fejlfinding for fastgørelse i stål 26 Fejlfinding ved fastgørelse til beton 26 Tilbehør 27 Tegning pistoldele 28 Tekniske specifikationer vedr. gasdrevne sømpistoler 29 Konformitetserklæring 30 5

6 GARANTI Simpson Strong-Tie A/S garanterer, at det leverede værktøj er frit for fabrikations- og materialefejl. Denne garanti gælder dog kun, hvis værktøjet anvendes og vedligeholdes korrekt jævnfør denne brugervejledning. Garantikrav skal gøres gældende inden 1 år fra købsdato/fakturadato. Dvs. reparation og udskiftning af defekte dele er gratis 1 år fra købsdato. Desuden er det et krav, at der udelukkende er brugt Simpson Strong-Tie reservedele, forbrugsmaterialer og tilbehør eller lignende af høj kvalitet. Garantien dækker ikke dele, som trænger til udskiftning eller reparation pga. alm. slid og brug. Simpson Strong-Tie A/S påtager sig ikke noget ansvar udover det lovmæssigt foreskrevne. Simpson Strong- Tie A/S kan ikke holdes ansvarlig for tilfældige følgeskader eller særlige skader eller direkte eller indirekte tab af nogen art herunder personskade, død eller materiel skade. Simpson Strong-Tie A/S fulde ansvar er begrænset til produktets købspris. Simpson Strong-Tie A/S er under ingen omstændigheder ansvarlig for skader, der er resultatet af ikke passende brug eller tilsidesættelse af vejledning og advarsler. For at garantien gælder er det nødvendigt at registrere værktøjet: 1. registrer værktøjet på eller 2. kontakt vores kundeservice på og så hjælper vi med at få værktøjet registreret. VIGTIGT! Registreringen er nødvendig for at garantien er gældende men også, så vi kan indkalde værktøjet til obligatorisk årligt eftersyn. 6

7 SIKKERHEDSTEST/-GODKENDELSE Dette værktøj er udført og testet, så det overholder kravene i maskindirektivet 2006/46/EC, endvidere kravene i EN Pistolen fungerer efter kolbe princippet, således hastigheden af sømmet nedsættes med opt il 90%, uden at inddrivningskraften reduceres, dette nedsætter risikoen for gennemskydninger på tynde materialer. Pistolen er konstrueret således at den ikke går af ved fald, den er endvidere konstrueret således, at der ikke kan skydes, med mindre næsen først er aktiveret mod underlaget. Før efterfølgende skud skal aftrækkeren slippes og næsen løftes af materialet. Derefter skal næsen igen presses mod underlag, og aftrækker aktiveres, før der kan skydes. Dette nedsætter risikoen for uhensigstmæssige skud ved brug. STØJINFORMATION OG VIBRATIONER - Støjkarakteristika iht. EN A1: A-vægtede lydtrykniveau på arbejdsstaion: 96.5 db - A-vægtede lydeffektniveau: db - Peak C vægtede lydtrykniveau på arbejdsstation: < 130dB - Vibrationsniveauer iht. ISO : 2001: 3.65 m/s 2 - Måleusikkerhed (Standard): 1.82 m/s 2 VIGTIGT! Det er vigtigt at anvende passende høreværn samt sikkerhedsbriller 7

8 KOMPONENTDELE KAMMER LUFTFILTER GASFLASKE KAMMER BATTERI INDIKATOR LYS BATTERI BATTERI TILSLUTNING BÆLTECLIPS RETURBØJLE SPLINTSKÆRM AFTRÆKKER DYBDE REGULERING 40 SKUDS MAGASIN SØM FREMDRIVELSESSKO Sættet (KTE) indeholder: Gaspistol Værktøjskuffert 2 stk. 6 volt batterier Oplader Brugervejledning Sikkerhedsbriller Ørepropper 2 stk. sekskant nøgler 1 stk. magnetring 8

9 Brugervejledning GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER Inden ibrugtagning skal brugervejledning gennemlæses. Brugeren skal have gennemgået kyndig vejledning i brug og vedligehold af pistolen. Labeling samt mærkning af pistolen skal gennemgåes. Hvis ikke advarsler følges kan det medføre dødsfald og alvorlige kvæstelser. Må kun anvendes i godt ventilerede rum, ellers skal der anvendes dertil egnede åndedrætsværn. Forsømmelse af ovenstående kan medføre personskade. I tilfælde af uheld eller ubehag ved anveendelse af gasflaske, olie eller rensevæske til vedligehold, kan sikkerhedsblad downloades på Sørg altid for at anvende sikkerhedsudstyr, ørepropper, sikkerhedsbriller, handsker samt evt. sikkerhedshjelm og sko. Forsømmelse af ovenstående kan medføre personskade. I tilfælde af uheld eller ubehag ved anvendelse af gasflaske, olie eller rensevæske til vedligehold, hent sikkerhedsblad på www. strongtie.dk Vær altid agtpågivende når du arbejder med gaspistolen og det dertil hørende tilbehør. Brug altid din sunde fornuft, brug aldrig værktøjet hvis du er uoplagt, under påvirkning af sløvende eller stemningspåvirkende stoffer. Et øjebliks uopmærksomhed kan medføre ulykke ved anveldelse af værktøjet. Eksplosionsfare. Anvend aldrig værktøjet i eksplosive omgivelser, eller i nærheden af letantændelige materialer. Gnister fra aktivering af værktøjet kan antænde gasdampe. Ryg ikke ved anvendelse af værktøjet eller i nærheden af gasflasken. Sørg for at dit arbejdsområde er rydeligt, så du på forsvarlig vis kan anvende gaspistolen. Sørg for at stå med god balance på begge fødder, når du anvender pistolen, således uventede fald etc. undgås med fare for eget og andres liv. Ekstremt brandfarlig. Gasflasken indeholder flydende gas under tryk. Flasken skal holdes væk fra alle mulige antændelses kilder, såsom flammer, statisk elektricitet, varme emner. Spray ikke indhold ud, undlad at punktere, smadre eller åbne flaske. Bortskaffes iht. krav fra lokale myndigheder efter brug. Kan ikke genanvendes. Flasken må ikke udsættes for temperaturer på over 50 o C. Må ikke udsættes for direkte sollys. Overophedning af pistolen eller gasflasken kan resultere i eksplosion, ild eller antændelse af gasser. Overlad aldrig gaspistolen samt tilbehør til personer der ikke har modtaget kyndig vejledning i brug og vedligehold. Efterlad aldrig gaspistolen samt tilbehør uaflåst, således personer der ikke har modtaget kyndig vejledning i brug samt vedligehold, kan anvende disse. Hvis en person uden kyndig vejledning anvender pistolen eller tilbehør, kan det resultere i død eller alvorlig personskade. Brug egnet påklådning, undgå løsthængende tøj/hår samt effekter der kan komme i klemme, gribe fat i eller på anden måde hindre hensigtsmæssig brug af gaspistolen og dertilhørende tilbehør. 9

10 Brugervejledning GASPISTOLSIKKERHEDSANVISNINGER Ved beskadiget eller ikke funktionsdygtig gaspistol, skal denne indleveres til reparation hos Simpson Strong-Tie. Der må ikke udføres andet end almindelig vedligeholdelse på pistolen, i tilfælde af tvivlsspørgsmål bedes du kontrakte Simpson Strong-Tie på en Made Made in / Hecho in / Hecho en / en / Fabriqué Fabriqué Betragt altid pistolen som værende klar til skud, peg ikke pistolen på dig selv eller andre, pistolen er et værktøj ikke et legetøj, og skal anvendes iht. dette. Brug aldrig pistolen til andet end foreskrevet, dvs til at fastgøre stål/træ til beton, letklinkerbeton, eller stål, iht. denne brugervejledning. Brug kun tilbehør og reservedele foreskrevet i denne brugervejledning. Hold aldrig hænder eller andere legemsdele foran pistolmundig, peg aldrig pistolen mod dig selv eller andre. Aktiver aldrig pistolmundingen med hånden. Brug aldrig pistolen til fastgørelse i uegnet materiale. Materialet må ikke være for hårdt eller blødt. Skyd ikke i glas, glaseret tegl, hærdet stål, keramiske fliser, eller andet materiale, hvor risikoen for splintring af søm eller materiale er stor. Undgå rikochettering samt gennemskud. Skyd ikke med pistolen medmindre denne er anpresset vinkelret og i tæt kontakt med materialet, der skydes på. Ved affyrring skal man være opmærksom på pistolens rekyl, pistolen skal nedtrykkes så hårdt mod materialet at pistolen under affyrring er i tæt kontakt med dette. Skulle det ske at pistolmundingen slipper materialet, skal aftrækkeren slippes, og pistolen flyttes før der skydes igen. Vær opmærksom på indbyrdes minimum afstande mellem sømmene som angivet i montagevejledningen. Skyd aldrig søm i tæt på kanter, dette kan resultere i afskydning af materialet eller rikochetterende søm og dertil hørende risiko for legems beskadigelse. Se i øvrigt montagevejledninger for minimumskantafstande. aux: aux: aux: Concrete / Fabriqué aux: Nailer in / Hecho en / Fabriqué Gas Nailer Made Made in / Hecho Gas Concrete Brug aldrig pistolen eller dele af denne som hammer. Pistolen kan uhensigtsmæssigt affyre samt pistolen kan blive beskadiget. Gas Con cret GCN1 e Nailer 50 Made in / Hecho en Taiwa / Fabriqué aux: n Fjern søm, batteri samt gasflaske før der udføres rensning, fjernelse af blokerede søm, transport af pistolen til andet arbejdssted, overdragelse af pistolen til anden person, ved arbejdets ophør eller almindelig vedligehold på pistolen. Skyd aldrig et søm fast ovenpå et andet, se montagedetaljer for minimal indbyrdes afstand mellem sømmene. Hold altid pistolen vinkelret mod det materiale, der skydes i, ellers kan det resultere i rikochotterende søm med dertil hørende risiko for legemsbeskadigelse. Fjern alle søm før batteri og gasflaske isættes pistolen. Pres aldrig pistolen, lad pistolen gøre arbejdet. Hvis der skal anvendes unødig kraft for at få pistolen til at skyde, skal man stoppe med at skyde, indtil fejlen på pistolen er udbedret. Ved fejl på pistolen skal denne udbredes af Simpson StrongTie Repaircenter eller anden af Simpson Strong-Tie godkendt reperationsfacilitet. Brug kun pistolen til anbefalede anvendelser anvend ikke pistolen til fastgørelser, der ikke er anbefalet af Simpson Strong-Tie. Brug aldrig pistolen hvis sikkerheden på aftrækker, fjedre og mundigsaktivering mangler, eller ikke er i orden. Fjern eller ændre aldrig dele af sikkerhedsudstyret på pistolen. Generelt ændre aldrig på pistolen eller pistolens dele. Ga s Co GC ncr ete N1 50 Made in / Hecho Taiw en / Fabriq an ué 10 aux: Na ile r

11 Brugervejledning GASPISTOLSIKKERHEDSANVISNINGER Sørg altid for før brug, at alle skruer samt låg/kapper og dæksler er forsvarligt lukkede eller tilspændte. At aftrækker, munding og øvrige sikkerhedsdele på pistolen er fuldt funktionsdygtige. Brug aldrig en pistol hvor der er mangler eller defekte dele på. Sørg altid for at det materiale der skydes på er plant, fast og stabilt, brug evt. skruetvinger eller lignende for at fastgøre materialet inden skud. Undlad i videst muligt omfang at fastholde materialet med hånden, hold aldrig materialet fast mod kroppen. Brug kun dele, søm, gasflasker samt tilbehør til pistolen der er anbefalet af Simpson Strong-Tie. Lav aldrig ændringer på pistolen uden forudgående aftale med Simpson Strong-Tie. Brug ikke pistolen hvis der mangler sikkerhedsmærkater på pistolen, eller hvis disse er beskadiget eller ulæselige. Kontakt Simpson Strong-Tie for nye mærkater. 11

12 GASFLASKESIKKERHEDSANVISNINGER Læs sikkerhedsdatablad for gasflaske for mere information om indhold. Gasflasken indeholder brændbar gas og smøremiddel til pistolen. Brug kun gasflasker anbefalet af Simpson Strong-Tie A/S. Må ikke anvendes af unge under 18 år, lærlinge undtaget. Indeholder bla. propen og butan. Forsøg ikke at punktere eller åbne gasflasken. Brug kun tilbehør anbefalet af Simpson Strong-Tie. Forkert tilbehør kan medføre risiko for helbredet eller legmebeskadigelse. Gasflasken indeholder brændbare gasser, selv efter den synes tom. Brænd ikke gasflasken, genfyld eller genanvend ikke gasflasken. Bortskaffelse af gasflasken iht. lokale myndighedskrav. Ekstremt brændfarlig: Gasflasken indeholder flydende gas under tryk. Gasflasken skal holdes væk fra alle mulige antændelseskilder som gløder, ild, varme flader, statisk elektricitet. Rygning i nærheden af gasflasken er forbudt. Udsæt ikke pistolen eller gasflasken for temperaturer over 50 o C. Undgå opbevaring i direkte sollys. Overophedning af pistolen eller gasflasken kan resultere i eksplosion, brand eller udslip af brændbare og sundhedsskadelige gasser. Brug og opbevar pistol og gasflaske i vel-ventilerede rum. Indånd ikke gassen eller afbrændt gas fra kammeret. Hvis ikke det er muligt at opnå god ventilation ved arbejdsstedet, skal dertil egnet åndedrætsværn anvendes. Førstehjælpsforanstaltninger: Indånding: bring den tilskadekomne til frisk luft. Hvis utilpashed ikke ophører, kontakt læge. Hudkontakt: Huden afvaskes i rigeligt vand og sæbe, efter afvaskning smøres huden med fed creme. Hvis irritation ikke ophører, kontaktes læge. Øjenkontakt: Det opspilede øje skylles med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Hvis irritaion ikke ophører straks, kontak læge. Indtagelse: Fremkald ikke opkastning, lad den tilskadekomne drikke rigeligt med vand eller mælk og kontakt omgående læge. Forbrænding: Skyl med vand indtil smerten er ophørt. Fjern under skylning tøj, der ikke er fastbrændt, fra det forbrændte område. Hvis lægebehandling er nødvendig fortsættes skylningen, indtil læge overtager behandlingen. 12

13 BATTERISIKKERHEDSANVISNINGER Brug kun batteier anbefalet af Simpson Stong-Tie. Batterier der evt. passer på pistolen, er ikke nødvendigvis batterier der fungerer med denne pistol. Brug af forkerte batterier kan medføre legmesbeskadigelser eller beskadigelse af pistol. Udsæt ikke batteriet for temperaturer over 50 o C. Overophedning af batteriet kan resultere i eksplosion, brand eller udslip af bændbare gasser. Brænd ikke batteri. Bortskaffelse af batteri iht. aftale med de lokale myndigheder. Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis affaldet ikke håndteres korrekt. Elektronisk og elektrisk udstyr og batterier er mærket med overkrydset skraldespand. Den symboliserer at elektronisk og elektrisk udstyr og batteri ikke må bortskaffes med usorteret husholdsningsaffald, men skal indsamles særskilt. Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etableret. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet. Forsøg hverken at punktere elle åbne batteriet. Nedsænk ikke batteriet i vand, udsæt ikke batteriet for vand, regn eller sne. Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgeren på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder, eller blive afhentet direkte fra husholdningen. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning. Læs sikkerhedsdatablad batteri for mere information om indhold: Førstehjælpsforanstaltninger: Indånding: bring den tilskadekomne til frisk luft. Hvis utilpashed ikke ophører, kontakt læge. Hudkontakt: Huden afvaskes i rigeligt vand og sæbe. Efter afvaskning smøres huden med fed creme. Hvis irritation ikke ophører, kontaktes læge. Øjenkontakt: Det opspilede øje skylles med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Hvis irritaion ikke ophører straks, kontakt læge. Indtagelse: Fremkald ikke opkastning, lad den tilskadekomne drikke rigeligt med vand eller mælk og kontakt omgående læge. Forbrænding: Skyl med vand indtil smerten er ophørt. Fjern under skylning tøj, der ikke er fastbrændt, fra det forbrændte område. Hvis lægebehandling er nødvendig fortsættes skylningen, indtil læge overtager behandlingen. 13

14 Lader/adapeter sikkerhedsanvisninger Eksplosionsfarer: Brug aldrig lader/adapter i eksplosive atmosfærer, eller i områder med letantændelige materialer såsom brændbare væsker, gasser eller aerosoler. Brug ikke lader/adapeter der har modtaget slag/tabt på gulv/jord, eller på anden vis beskadiget. Kontakt Simpson Strong-Tie A/S for reparation. Punkter ikke lader/adapter eller forsøg at åbne disse. Når lader/adapter ikke bruges, afmonteres denne fra stikkontakt, ikke ved at rive i ledning, men ved at tage stikket til adapter/lader ud. Nedsænk ikke lader/adapter i vand, udsæt ikke lader/adapter for vand, regn eller sne. Tildæk ikke lader/adapter når den er i brug. Anvend ikke defekt lader/adapter, lad aldrig lader/adapter overophede, lader/ adapter må ikke udvikle røg, når den anvendes. Tilslut kun lader/adapter til elnettet, ikke til generator eller batterier. Brug ikke lader/adapter med defekte ledninger eller stik. Hvis ledning/stik er beskadiget, skal disse udskftes hos bemyndiget reparatør. Length of Cord (Feet) AWG Size of Cord (Gauge) Länge des Kabels (Meter) 7, AWG-Querschnitt des Kabels Długość kabla (m) 7, Średnica przewodu (mm) Ved anvendelse af forlængerledning/ kabeltromler skal kun anvendes dertil egnede, dvs. der skal tages hesyn til indendørs/udendørs anvendelse. Endvidere vælges ledningstværsnit/tykkelse, der passer til oplader/adapter, ellers kan dette medføre overophedning. 14

15 Brugervejledning Anvendelse af gaspistolen Før brug af gaspistolen skal denne brugervejledning gennemlæses. Klem på bagsiden af ventilen indtil den sidder fast. Tag et opladt batteri, skub det ind i batteritilslutningen i bunden af håndtaget. Sørg for at vende batteriet rigtigt, skub ind til batteriet klikkes på plads. Ventilen er nu fastgjort og gasflasken klar til brug. B A Procedure for opladning af batteri: Sørg for at stik mellem lader og adapter er korrekt isat. Isæt derefter adapter i stikkontakten. Når laderen står med strøm på men uden batteri i laderen, vil der ikke være lys i dioderne. Isæt batteri til opladning, rød lysdiode A lyser så længe der lades på batteriet, det tager ca. 2 timer at oplade batteri. Når batteriet er færdigopladet lyser lysdiode B grønt, tag batteriet ud af pladeren og så det i batteritilslutningen på gaspistolen, når der ønskes at skyde. Åbn låget til gasflaskekamret. Når et opladet batteri sættes ind i batteritilslutningen på pistolen, lyser batteriindikatoren på pistolen grønt. Når batteriet skal oplades, lyser det rødt. Med ventilåbningen pegende mod gaspistolen, indsættes gasflasken. Fjern beskyttelseslåg fra gasflaske. Ventil åbningen indsættes i rød dyse i gasflaske kamret. Klem på forsiden af ventilen indtil den sidder fast. Låge til gaskamret lukkes. 15

16 Brugervejledning Tryk sømfremdrivningsskoen tilbage og op, så den sidder i låst position. Slip aftrækkeren og løft pistolen op fra fladen, herefter starter ventilator, der fjerner den varme gas samt køler pistolens indvendige dele. Der kan ikke afgives flere skud før aftrækkeren er sluppet samt næsen deaktiveret, dette er af sikkerhedsmæssige grunde. Ved endt brug fjernes søm, batteri samt gasflasken fra pistolen, gasflaske samt batteri. Søm og pistol fjernes, så uvedkommende ikke har adgang til det. Indsæt magasinerede søm i enden af magasin, sømspidser skal pege fremad. Hvis der ønskes flere magasiner ad gangen, kan de indsættes sammen. Før man forsøger at fjerne fejlskudte søm, skal gasflaske samt batteri tages ud af pistolen. Slip sømfremdrivningsskoen, så den skubber sømmene frem til pistolens næse. Uden at røre aftrækkeren fjernes søm fra magasin. Pistolen er udstyret med et sikkerhedssystem, så den ikke kan skyde, når der er 2-3 søm tilbage i magasinet. Hvis der ønskes at der skydes yderligere, indsættes blot flere magasinerede søm i magasinet. Ved fejlskudte søm demonteres næsen og fejlskudte søm skubbes ud eller fjernes med tang. Pres pistolens næse mod det materiale samt underlag, der ønskes at skyde i, sørg altid for at have bøjet armen i albueled. Ved anpresning af næsen mod underlaget tilføres kamret gas blandet med luft. Sørg for at underlag er plant og stabilt, endvidere at materialerne, der skydes på, er egnede, samt at arbejdspladsen er indrettet til skydning, dvs. ryddelig samt giver skytten mulighed for at opretholde en god balance under arbejdet, og arbejdspladsen er ventileret. Gasflaske og batteri isættes igen. Når næsen er sikkert aktiveret og indbyrdes kantafstande på grundmateriale/ påskudt materiale er overholdt iht. montagevejledningen, afgives skud ved at trykke på aftrækkeren. Sømmene indsættes i magasin, herefter kan pistolen anvendes igen. 16

17 Brugervejledning Vedligeholdelse af gaspistolen Før vedligeholdelse igangsættes bør denne brugervejledning gennemlæses. Gaspistolen skal vedligeholdes hver gang den har været i brug. Fjern altid batteri, gasflaske og søm efter brug. Opbevar altid pistolen samt batterier og lader i den medfølgende værktøjskufferet efter brug eller ved transport af værktøjet. Det skal sikres at alle skruer er fastgjort forsvarligt. Løse skruer kan resultere i fare ved anvendelsen samt skade på pistolen. Rengør altid pistolen med en klud efter brug. Hvis mere grundig rengøring er nødvendig anvend aldrig brændbare rengøringsmidler. Brug kun højst nødvendigt rengørinsvæsker, må ikke stå i blød. Anvend evt. Simpson Strong-Tie rengøringssæt GCN-CLNKTE. Fjern batteri, søm og gasflaske fra pistolen, efterse at alle bevægelige dele er funktionsdygtige, såsom aftrækker, søm, fremføring, næse etc. Udfør aldrig nedenstånede test i nærheden af ild, gnister, flammer, varme flader eller andet, der kan medføre antænding. Hvis man er i tvivl, om der er mere gas på gasflasken, kan man vende gasventilen opad og indtrykke den med en hård genstand. Anvend altid handsker samt sikkerhedsbriller ved udførsel. Hvis ikke der frigives gas, er gasflasken tom, og denne bortskaffes iht. aftale med de lokale myndigheder. 17

18 Brugervejledning Vedligeholdelse med rensesæt GCN-CLNKTE 18 Rensesættet indeholder: 118 ml. olie 118 ml. rensevæske 1 stk. o-ring 1 stk. luftfilter Fjern skruer og spændskive med 5 mm sekskantnøgle på plastdel mellem magasin og håndtag. Nødvendigt udstyr før rensning påbegyndes: Sikkerhedsbriller 10 mm. fastnøgle 4 mm sekskantnøgle 5 mm sekskantnøgle skruetrækker med smalt hoved evt. renseklud, handsker og nylonbørster. Fjern skruer og spændskive med 4 mm sekskantnøgle og 10 mm skiftenøgle på plastdel mellem aftrækker og kammer. Skub modholdsmøtrik ud på modstående side. Før rengøring af gaspistolen skal gasflaske, batteri samt søm fjernes. Fjern håndtaget og ventilationsenheden ved at trække den baglæns ud af glideskinnen. Flyt håndtag og ventilationsenhed fra pistolen. Pas på med ventilationsenheden, da den er skrøbelig. Fjern plastgitter over luftfilter med skruetrækkeren. Rens filteret med trykluft, eller kassér filteret. Fjern o-ring fra ventilationsenheden. Med 4 mm sekskantnøgle fjernes de 4 skruer der fastholder plastdæksel over ventilationsenheden. Spray ventilationsenheden med GCNCL04E rensevæske og aftør med ren, tør klud. Fjern plastdæksel over ventilationsenheden. Skub kolben ned i bunden af kamret med skruetrækker.

19 Brugervejledning Spray kammeret med GCN-CL04E rensevækse og aftør med ren, tør klud. Undersøg om rød gasdyse skal skiftes, om nødvendigt skiftes denne ved at tage den af med skruetrækker, hvorefter ny gasdyse trykkes på plads. Læg 5 dråber GCN-LU04E olie på kamret, illustreret med gule pile, endvidere 4 dråber som vist med dråber på illustrationen. Fastgør håndtaget til kamret med skrue og møtrik. Monter ny o-ring, hvis gammel ikke kan genanvendes og læg 5 dråber GCN-LU04E olie omkring o-ring som illusteret med gule pile. Før fastgørelse af plastdel mellem magasin og håndtag skal spændskive placeres på indvendig side modsat bælteclips. For at samle pistolen igen udføres adskillelsesinstruktionen bare omvendt. Før fastgørelse af håndtaget og ventilationsenheden skal sømfremdrivningsskoen trækkes tilbage og næsen på pistolen trykkes ned, herefter skrues plastikdækslet fast. Dette for at sikre en ordentlig forsegling af o-ring. Spænd skiven fast til møtrikken på plastdelen mellem håndtag og magasinet. Sørg altid for at alle delene er sikkert fastspændt før prøveskydning. Isæt batteri, gasflaske og søm. Prøveskyd pistolen for at teste om denne er funktionsdygtig. Brug sikkerhedsbriller og høreværn. Monter nyt luftfilter eller genanvend det rensede luftfilter. Herefter trykkes plastikgitter på plads over luftfilter. 19

20 OFFENTLIGE SIKKERHEDSBESTEMMELSER FOR BRUG AF GASPISTOLER Brugen af denne gaspistol er kun tilladt med reservedele/tilbehør fra Simpson Strong-Tie (se reservedele/tilbehørsliste), hvis andet tilbehør/ anden reservedel anvendes, er det på brugers eget ansvar. Pistolen må kun bruges til at fastgøre stål, træ, nylon/plastik samt andet egnet materiale til beton, letklinkerbeton, asfalt, stål eller andet egnet materiale. Ved alternative materialer skal risikoen for rikochettering, splintring, og gennemskud vurderes. Hvis risikoen vurderes at være til stede skal der ikke skydes, ved tvivl kontakt Simpson Strong-Tie. Hvis pistolen ikke er fuld funktionsdygtig eller er defekt må den under ingen omstændigheder anvendes. Før pistolen anvendes, skal det sikres, at der på arbejdsstedet er ryddeligt, samt at brugeren kan arbejde i en ergonomisk korrekt stilling. Brugeren skal stå godt og stabilt dvs. uden risiko for at glide/miste balancen. Værktøjet må ikke udsættes for nedbør, eller nedsænkes i vand eller lign. Skyd altid med bøjede arme. Ved brug af pistolen skal uvedkommende personer holdes væk, sørg for at holde skudretningen fri for personer pga. risiko for rikochettering etc. Brugeren skal anvende høreværn, sikkerhedsbriller og sko samt hjelm. Se i øvrigt de forudgående sider angående sikkerhed og anvendelse. Gaspistol E er CE mærket. Det betyder, at den opfylder kravene i maskindirektivet 2006/42/EC samt EN til sikkerheden. Pistolen er blevet testet af vores leverandør med henblik på at overholde disse krav. Vores leverandør har ligeledes underskrevet en konformitetserklæring for gasværktøjet, så værktøjet overholder alle kravene i maskindirektivet, endvidere at relevante myndigheder ved henvendelse kan få adgang til de bagvedliggende tests. Sømmets anvendelsesmuligheder S235 S355 Tyndplader Beton LAC Huldæk Letbeton Træ Hultegl Asfalt Søm/anvendelse Fastgørelse til stål S mm Fastgørelse til stål S235-S mm Fastgørelse af tyndplader S280 0,5-1,5 mm * 1 Fastgørelse til beton C16-C40 Fastgørelse til letklinkerbeton LAC10- LAC15 Fastgørelse til huldæk C30-45 Fastgørelse til letbeton Fastgørelse af træ til stål Fastgørelse til hulsten tegl Fastgørelse til asfalt GDP X X X X X X X* 1 X X* 1 X* 1 GPDS X X X X X *1 Der er ingen lastværdier på applikationen. Søm til anvendelse i Korrosionsklasse C1-C2* 2 Korrrosionsklasse Miljøets aggressivitet Miljøeksempler 20 C1 ingen C2 ubetydelig C3 middel C4 stor C5 meget stor *2 Gælder kun indendørs rum med lav fugtighed. indendørs i tørre lokaler ( relativ fugtighed < 60 % ) indendørs i uopvarmede, ventilerede rum indendørs ved skiftende fugtpåvirkning landatmosfære langt fra industri og tæt bebyggelse ved tæt bebyggelse og i industriområder over vand og ved kysten i konstant fugtigt miljø samt i vand og jord ved kemiske fabrikker

21 MONTAGEVEJLEDNING STÅL/STÅL Montagevejledning stål/stål (GDPS SØM) Generelt Før skud skal det sikres, at pladerne er plane, stabile og i fuldstændig kontakt. Pistolen skal holdes vinkelret mod træet før skud. stål/stål Mindste kantafstand 15 mm Mindste indbyrdes afstand 20 mm h ef = 7-12 mm t II = 4-50 mm, stålkvalitet S235-S355 h st = 1-2 mm Hvis t I 1,6mm skal der forbores ø 3mm hul t II = S235-S355 t I min 0,63 mm 21

22 Montagevejledning stål/træ Montagevejledning stål/træ (GDP SØM) stål/træ Mindste kantafstand 15 mm h ef = 7-12 mm t II = 4-15 mm, stålkvalitet S235 t II = 4-10 mm, stålkvalitet S355 GPD h st = -4 til 2 mm t I =21-34 mm, trækvalitet C t l 22

23 Montagevejledning Beton/stål Montagevejledning Beton/stål (GDP SØM) Beton/Stål h ef = mm t II = min. 60 mm C20-C40 h st = 1-2 mm Hvis t I 1,6 mm skal der forbores Ø 3,0 mm hul t I = S235-S355 23

24 Montagevejledning LETKLINKERBETON/stål Montagevejledning LETKLINKERBETON/stål (GDP SØM) LETKLINKERBeton/Stål h ef = mm t II = min. 60 mm LAC10-LAC15 h st = 0-2 mm Hvis t I 1,6 mm skal der forbores Ø 3,0 mm hul t I = S235-S355 max. stenstørrelse 0-4 mm 24

25 Fejlfinding PISTOL Problem Årsag Løsning Batteriet lader ikke Adapter Tjek at adapter er tilsluttet stikkontakt samt at denne er tændt og funktionsdygtig. Udskift defekt adapter Lader/adapter bliver varm eller laver larm/ryger når den er tilsluttet. Ventilationsenheden kører ikke eller kører med nedsat hastighed, batteri indikatoren lyser rødt Næsen kan ikke trykkes helt ned, pistolen kan ikke skyde. Pistolen kan ikke skyde, ventilationsenheden kører. Pistolen skyder, men sømmene har variende penetrationsdybder. Pistolen skyder uensartet eller synes at miste iskydningsstyrke. Kolbe returnerer ikke efter skud. Lader Batteri Defekt lader/adapter Defekt batteri Defekt næse Søm Tjek at ledning mellem adapter og lader er tilsluttet rigtigt. Udskift defekt lader. Tjek at batteriet er tilsluttet rigtigt i lader Undersøg om batteriet har ladet i tilstrækkelig tid. Udskift defekt batteri Sluk øjeblikkeligt for lader/adapter, træk stikket ud af stikkontakt. Lader/adapter sendes til reparation hos Simpson Strong-Tie Repair Center, eller ny lader/ adapter købes. Genoplad batteri, rens batterilameller med klud. Undersøg næsen, hvis ikke næsen kan udbedres uden anvendelse af vold, send pistolen til Simpson Strong-Tie Repair Center. Demonter næsen, rens og smør denne i kontaktområderne. Pistolen samles igen. Fjern fejlskudt søm fra næsen Udskift gasflaske. Vær sikker på at pistolnæse er fuldt aktiveret. Undersøg om der er mindre end 2-3 søm i magasin, isæt ny sømstrip. Rens kamret iht. vejledning. Send pistolen til Simpson Strong-Tie Repair Center. Brug kun søm anbefalet til denne pistol, sørg for at sømmene overholder kravene til dimension angivet på pistolen. Flyt sømfremføringsskoen tilbage bag sømstrip. Undersøg om der er fremmedlegemer i pistolnæse, fjern disse. Skift gasflaske. Undersøg om der er fremmedlegemer i pistolnæsen fjern disse. Rens pistolens bevægelige dele ved næsen samt i kamret. Send pistolen til Simpson Strong-Tie Repair Center. Sørg for at næse på pistolen er fuldt aktiveret før skud. Rens og smør kammer, kolbe og næse. Send pistolen til Simpson Strong-Tie Repair Center 25

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Brugsvejledning. Basso A34/100-A2/A4.

Brugsvejledning. Basso A34/100-A2/A4. Brugsvejledning. Basso A34/100-A2/A4. Hitachi Power Tools Norway AS forbeholder sig retten til at ændre på produktet uden varsel. Produktbilledet kan afvige fra produktet og er ment som illustration. Sikkerhedsinstruktioner:

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

TJEP. TJEP T-64C kombi MANUAL

TJEP. TJEP T-64C kombi MANUAL TJEP TJEP T-64C kombi MANUAL Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet. Ved spørgsmål,

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48 English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48 Dansk Anvendelsesområde Black & Decker-minilampen og 360 lampen er designet til

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

MANUAL TJEP TP45 tagpappistol

MANUAL TJEP TP45 tagpappistol MANUAL TJEP TP45 tagpappistol?,!advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet. Ved

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Oversigt over højttaleren

Oversigt over højttaleren Oversigt over højttaleren A: ON/OFF (tænd/ sluk) B: LINE IN (Aux in) C: USB DC 5V D: LADEINDIKATORLAMPE E: VOL - F: " KNAPPEN " (bluetooth status: Besvar opkald håndfrit / Ring af håndfrit / MIC - 1 -

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W ART NR 330302 EAN NR 5709133910600 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR SKADER SÅSOM ELEKTRISK STØD, BRAND OG SKADER SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT

Læs mere

DB nr.:

DB nr.: 58.604 DB nr.: 1672095 DK - Brugervejledning Gasvarmeovn Sikkerhedsanvisninger DK - Brugervejledning Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 Sømpistol,!Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet. Ved spørgsmål,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.: 8747 7431 SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder Tørstofmåler til foder med elektronisk vægt Indledning Tillykke med din nye. Denne brugsanvisning beskriver, hvordan testeren skal bruges. Læs derfor brugsanvisningen grundigt inden ibrugtagning. Brugsanvisningen

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT!

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! V. BRØNDUM A/S A0.80.0161 DANSK BRUGSANVISNING SB-143 SB-133 Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

MANUAL TJEP D15/50 dykkerpistol

MANUAL TJEP D15/50 dykkerpistol MANUAL TJEP D15/50 dykkerpistol?,!advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet. Ved

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne.

GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne. GPS Tracker 1 Om GPS trackeren GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne. Hvor kan GPS trackeren bruges?

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

Brugsanvisning til HS-68B

Brugsanvisning til HS-68B Pladevibrator HS-68B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick DENVER SBT-10BLACK Bluetooth Selfie Stick Læs denne vejledning grundigt før brug, og gem den til fremtidig brug. Erklæring om ansvarsfraskrivelse Denver Electronics A/S vil under ingen omstændigheder tage

Læs mere

Knapper og kontroller: 1. DRONE 2. Fjernbetjening

Knapper og kontroller: 1. DRONE 2. Fjernbetjening Danish slukke fjernbetjeningen. Hvis du ikke overholder denne rækkefølge, kan det medføre, at du mister kontrollen over dronen og derved udsætter dig selv og andre for fare. Gør det til en vane at overholde

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Boltpistoler til skudmontage

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Boltpistoler til skudmontage Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Boltpistoler til skudmontage Undervisningsministeriet. Januar 2011. Materialet er udviklet for Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Samle og betjeningsvejledning

Samle og betjeningsvejledning Samle og betjeningsvejledning Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark Ver. 11.2 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Tillykke med din nye terrassevarmer Vi anbefaler at

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

TAQ-70202 MK2 DANISH / DANSK

TAQ-70202 MK2 DANISH / DANSK TAQ-70202 MK2 Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten i brug. 1. Ved test for elektrostatisk udladning (ESD) i henhold til EN55020 blev

Læs mere

VENTILERET KULGRILL. Introduktion. Tekniske data. Oversigt

VENTILERET KULGRILL. Introduktion. Tekniske data. Oversigt VENTILERET KULGRILL Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye ventilerede kulgrill, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager grillen i brug. Vi anbefaler dig desuden at

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.: 8747 7431 SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesav

BRUGERVEJLEDNING Brændesav BRUGERVEJLEDNING Brændesav 75107684. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT A Sikkerhedsinstruktioner Som ved alle maskiner er der særlige risici involveret ved

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

Brugervejledning. www.kangaroobike.com

Brugervejledning. www.kangaroobike.com Brugervejledning E- www.kangaroobike.com Version 1.3 2014 Tillykke med investeringen i Winther E-Kangaroo, som har sat nye standarder for komfort og brugervenlighed. Læs denne vejledning grundigt igennem

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

Hera II/140. Hera II Maxi/250. Bade- og toiletstol. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Hera II/140. Hera II Maxi/250. Bade- og toiletstol. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Hera II/140 Hera II Maxi/250 Bade- og toiletstol Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til teknikere, installatører, ergoterapeuter

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9027882 Dykpumpe Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Dykpumpe - Varenr. 9027882 Beskrivelse: Dykpumpe 230 V. Med plastvinge. Leveres

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

Ford Ranger brugervejledning

Ford Ranger brugervejledning Ford Ranger brugervejledning Model Aldersgrænse Bæreevne Ford Ranger 37-96 måneder 30kg Oversigt over dele Del Antal Del Antal Karosseri 1 Kølerhjelm 1 Lys 4 Forhjul 2 Hjulkapsler 4 Baghjul 2 Forrude 1

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TIQ-70181 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING LED SOMMERLYSKÆDE. Model GT-LCS-10 II/05/10

BETJENINGSVEJLEDNING LED SOMMERLYSKÆDE. Model GT-LCS-10 II/05/10 BETJENINGSVEJLEDNING LED SOMMERLYSKÆDE Model GT-LCS-10 II/05/10 INDHOLDSFORTEGNELSE LEVERINGSOMFANG Side 1 TEKNISKE DATE Side 1 LEVERINGSOMFANG 1 Lyskæde til udendørs brug Adapter NFD-240010-IP44 Betjeningsvejledning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktnavn: FIXATIV Anvendelse: Til fixering af pastelfarver.

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG Tak fordi du valgte at købe dette SJÖBO kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Kassens indhold 1 stk. Røremaskine 1 stk. Skål 1 stk.

Læs mere

Brugervejledning for FLAIR bindemaskine XDL-40

Brugervejledning for FLAIR bindemaskine XDL-40 Brugervejledning for FLAIR bindemaskine XDL-40 www.folkelarsen.dk Dansk instruktion for XDL-40 bindemaskine Læs denne brugervejledning Varenr. 89664 før maskinen tages i brug Læs denne brugsvejledning

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

CN452S TRYKLUFT TROMESØMPISTOL MAX BRUGSVEJLEDNING

CN452S TRYKLUFT TROMESØMPISTOL MAX BRUGSVEJLEDNING CN452S TRYKLUFT TROMESØMPISTOL MAX BRUGSVEJLEDNING MAX 1. Sikkerhedsforskrifter Advarsel. Undgå alvorlig skade. Læs og forstå nedenstående sikkerhedsforskrifter inden værktøjet tages i brug. 1. Anvend

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Mobil højtryksrenser

Mobil højtryksrenser Mobil højtryksrenser Modelnr.: GFS-C1 Lavt vandforbrug & højt vandtryk Energibesparende & miljøvenlig Mobil, holdbar, stænksikker & ufarlig at anvende Til rengøring i huset: badeværelse, vask, kæledyr

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere