HELSINGØR KOMMUNES SKOLEVÆSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HELSINGØR KOMMUNES SKOLEVÆSEN"

Transkript

1 HELSINGØR KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET: 2006/07 KVALITETSRAPPORT for Grydemoseskolen 1

2 STATUSDEL: Beskrivelse af skolen Grydemoseskolen er en såkaldt to-sporet folkeskole (team I III) med en specialklasserække for elever med specifikke og generelle indlæringsvanskeligheder (team V). Skolen har 475 elever pr. 1. september 2006 incl. eleverne i specialklasserne. Skolen arbejder ud fra en såkaldt integrationsmodel, som indebærer - et ønske om, at elever i de almene klasser og eleverne i specialklasserne i så stort omfang som muligt er sammen - primært i skolens sociale liv. Skolen har i en årrække haft SFO/Trygkogeren for eleverne i skolens specialklasserække i egne basislokaler på selve skolen ( i dette skoleår ca. 45 børn). Fra 1. januar 2007 rummer skolen formelt også SkoleFritidsOrdning (SFO) for eleverne i børnehaveklasse til og med 3. klasse (ca. 160 børn). SFO er placeret i selvstændige bygninger dels i det nærtliggende Børnehuset Kasserollen dels i Børnehuset Kvistgård. Den endelige overgang for SFO vil reelt ske pr , hvor en besluttet iværksætterperiode slutter. Personalet vil med fuldt integreret SFO omfatte i alt ca. 125 medarbejdere pædagoger, pædagogmedhjælpere, støttemedarbejdere, vikarer, sundhedspersonale, fysio/ergoterapeuter, servicemedarbejdere, administrative medarbejdere, lærere og ledere. Skolens værdigrundlag. Bestyrelsen har vedtaget, at skolens pædagogiske arbejde - inden for rammerne af Folkeskolelovens formålsparagraf og øvrig lovgivning skal bygge på tre overordnede Grundlagspapirer : 1. Grydemoseskolens målsætning (Skolens Grundlagspapir nr. 01) : at vi vil kendes på, at eleverne lærer noget, samtidig med at der er god trivsel for både elever og personale. Vi er sikre på at trivsel på arbejdspladsen giver større engagement og lyst til at lære "at eleverne oplever menneskets mangfoldighed i deres hverdag, idet skolen er for alle elever, herunder også elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Eleverne får forståelse for, at alle mennesker er lige værd og skal have mulighed for en alsidig personlig udvikling i samspil med andre", at vi arbejder på at skabe størst mulig integration i de sociale relationer mellem skolens almene del ( team I III ) og skolens specialklasserække (team V). 2. Dannelse - elevernes alsidige og personlige udvikling (Skolens Grundlagspapir nr. 02) For at styrke elevernes alsidige personlige udvikling skal skolen i tæt samarbejde med forældre inddrage eleverne i planlægning og vigtige beslutninger. En demokratisk holdning - er nøgleordet. I det daglige skal eleverne have trygge omgivelser med klare/præcise rammer for, hvordan man omgås andre på en respektfuld måde. Ansvarlighed er nøgleordet. Eleverne skal forstå at alle i gruppen/klassen har værdi og kan yde det, som den enkelte magter, og lære at give plads for hinanden og lytte til hinanden. Selvværd og gensidig respekt er nøgleordene. Eleverne skal opleve sig selv som en del af skolens fællesskab og være medansvarlig for den fælles 2

3 kultur, der dels eksisterer ved de traditioner, der er skabt og dels ved integration mellem team I-III og team V. Tolerance er nøgleordet. 3. Forventninger til hinanden ( Skolens Grundlagspapir nr. 03) Se skolens hjemmeside: www. grydemoseskolen.helsingor.dk Selvvalgte indsatsområder ( korte beskrivelser). A: Undervisningsdel team I, team II, team III og team V Indsatsområde 1: Udformning af Grydemoseskolens egen rummelighedspolitik Rummelighedspolitikken drøftes og udformes i forlængelse af den kommunale rummelighedspolitik samt skolens allerede oplevede rummelighed Evaluering: På Grydemoseskolen har rummelighedspolitikken været knyttet til skolens generelle skoleudviklingsproces med udforming af målrelateret årsplan, der bl.a. indeholder mål for sociale kompetencer. Hensigten er at gøre rummelighedsbegrebet til en almindelig og integreret del af den måde der tænkes undervisning på. Rummelighed skabes i klasseværelset med fokus på undervisningsdifferentiering, aktiv brug af trivsels- og mobbepolitik samt tæt forældresamarbejde. På Grydemoseskolen har vi endvidere oprettet familieklasse, som understøtter dette arbejde, når den almindelige indsats ikke rækker. Skolens integrationsarbejde i forhold til de handicappede elever i Team V er medvirkende til at Grydemoseskolens elever også på det umiddelbare plan oplever og lever med rummelighed på mange planer. Indsatsområde 2: Grydemoseskolens vedtagne mobbepolitik fra 2004/05 - fokus på arbejdet i klasserne Hvert team udarbejder handleplan for arbejdet med mobbepolitikken i forbindelse med udformning af årsplan for teamet/ klasserne, hvor omgangsformer, sprogbrug elever - elever og elever lærere imellem har særligt fokus ud fra skolens fælles normsæt. Evaluering: I foråret 2006 gennemførtes elektronisk trivsel/mobbeundersøgelse i alle klasse i team I, II og team III og i enkelte Team V grupper. Resultatet blev drøftet i alle klasser. Hvert team er forpligtet til på møder i januar, at afklare om teamets sociale spilleregler efterleves. På samarbejdsmøde mellem fritidshjem og team I lærere er fælles holdninger drøftet. Skolens Mobbepolitik er drøftet på møde med skolens kontaktforældre, som udtrykker tilfredshed med skolens arbejde på området. I forår 2007 er trivselsundersøgelse gentaget og med forbedret resultat. Enkeltsager tages op af skolens ledelse. Indsatsområde 3: Udformning af statistisk grundlag for skolens henvisninger til Børne- og Ungdomsrådgivningen Skolen udarbejder oversigter over arbejdet i ledelses- og støttecenterregi på det sociale og faglige område. Evaluering: Oversigt er udarbejdet og rummer såvel opsamling på sager, som er behandlet via konsultationsforum samt i almindelig støttecenterregi og på ledelsesplan. Oversigten dokumenterer den store indsats, der gøres for at hjælpe og udvikle de elever som fagligt og ikke mindst socialt ( AKT) har brug for særlig indsats og støtte. Indsatsområde 4: Organisering af lærerteam som grundlag for fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen De ændrede arbejdsvilkår i forbindelse med organiseringen i selvstyrende lærerteam og fleksibel planlægning evalueres og danner grundlag for yderligere forankring af processen Skoleudviklingsprojektet vedr. teambaseret fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen færdiggøres i skoleåret 3

4 06/07 sammen med konsulent Kim Foss Hansen Evaluering: Evaluering af proces med fokus på de ting, der skal udvikles yderligere er sket på pædagogisk Weekend i marts. Konklusionerne var at teamarbejdet grundlæggende fungerer tilfredsstillende på de centrale punkter. Arbejdet med at anvende den fleksible organiseringsform skal udbygges efter det første års erfaringer. Indsatsområde 5: Beskrivelse af Grydemoseskolens egen evaluerings-kultur Evalueringsbeskrivelserne fra alle teamsamtaler i skoleåret 2005/06 beskriver teamenes aktuelle evalueringskultur og danner grundlag for hvilke elementer, der skal være en del af den fælles evalueringskultur på skolen. Arbejdsgruppe med repræsentanter fra team I, II og III udformer plan for hvilke elementer, der skal være i elevernes overgangsportfolie mellem faserne Evaluering: Teamenes målrelaterede årsplan er udformet og udsendt til alle forældre og er lagt på skolens hjemmeside. Planen danner sammen med den udarbejdede og de fra efteråret 2006 anvendte elevplaner i team II og team III grundlag for evalueringskulturen. Portfolio-evaluering er derudover fælles evalueringsform for alle klasser. Portfolien rummer og suppleres af læsetests, nationale tests og andre aktuelt gennemførte evalueringer i klasserne. Elevplanerne bygger på den løbende evaluering og elevsamtaler i de enkelte klasser. Rammer for Overgangsportfolie ( det materiale, der skal være til stede, når klasser skifter team / lærere) mellem team I og team II og mellem team II og team III er udformet i foråret 2007 og anvendes fra skoleåret 07/08. Indsatsområde 6: Den kommunale selvevalueringsrapport vedr. Overgangen fra børnehave til skole Anbefalingerne indgår i arbejdet inden for rammerne af de eksisterende møder i Helhed & Sammenhæng distriktsgruppe Der afsættes i givet fald arbejdstid til udmøntning af nye samarbejdstiltag Evaluering: Forløbet har været nyttigt og lærerigt. Alle procedurer er gennemgået og vurderet. På møde i Helhed & Sammenhængsgruppen er det konkluderet, at den nuværende overgangsform er dækkende og for alle parter tilfredsstillende for at sikre en god overgang mellem børnehave og skole. Indsatsområde 7: De foreløbige resultater af Grydemoseskolens egen læsepolitik for bh. kl. 3. kl. vurderes i forhold til det politiske mål. Evaluering: Eleverne i Team I læser dagligt individuelt minutter, og der afholdes 2 læsekurser i henholdsvis oktober / november af 3 ugers varighed og maj / juni af 2 ugers varighed. Læsevejlederen udarbejder og udvikler løbende forløbene i kursusugerne med henblik på at inddrage nyt læsemateriale og opgaver til brug i perioderne. Læsevejlederen udarbejder endvidere information til forældrene vedrørende læsekurserne og dansklærerne har efter hver kursusperiode en afsluttende evaluering med samtlige elever. Forældreevalueringerne foretages skriftligt til dansklærerne. Læsevejlederen afholder på 1. klassetrin fonologisk læsestartkursus i samarbejde med klassernes dansklærere. Resultaterne af læsetestene på 2. og 3. klassetrin viser, at eleverne er blevet meget sikre læsere med en pæn læsehastighed, men også at der skal øget fokus på den indholdsmæssige del af læseprocessen Indsatsområde 8: Læsepolitik for kl. implementeres Kravene fra læsepolitik indarbejdes i teamenes / klassernes årsplaner Læsevejleder og O-hus supporter inddrages i det videre arbejde Evaluering :Kravene fra Helsingør Kommunes læsepolitik er indarbejdet i den målrelaterede årsplan for såvel Team II som Team III klassetrin har i efteråret gennemført de obligatoriske TLprøver. På 5. klassetrin testes der i foråret 07 med prøven LÆS5. Læsevejlederen har før testene sammen med en ekstern læsevejleder gennemgået de nye test på klassetrin og afholder opsamlingsmøde med TL-gruppen i starten af 2007 med henblik på at udarbej- 4

5 de handleplaner med udgangspunkt i testresultaterne. Tilsvarende vil ske efter LÆS5-prøverne. Læsevejlederen informerer endvidere dansklærerne om nyt materiale, om forslag til afhjælpning af problematikken i forhold til læsehastighed og udarbejder forslag til danskforløb med fokus på læseforståelsen. På klassetrin er O-hus og skolens O-hus supporter inddraget, da der på og 9. klassetrin er elever knyttet til O-huset. Eleverne har alle på nuværende tidspunkt haft et 3 ugers kursusforløb på henholdsvis Nygård Skole og 10. Klasseskolen. Dansklærerne og matematiklærerne for ovennævnte elever og skolens O-hus supporter har alle været på besøg i den periode kurserne forløb for de respektive elever, for at se hvordan undervisningen forløb. Endvidere har de efter elevernes kursusperiode deltaget i et opfølgningskursus af 3 timers varighed, så de på bedst mulig måde var klædt på til at støtte eleverne når de vendte tilbage til skolen med deres IT-rygsæk. O-hus supporteren har jævnlig kontakt til eleverne med henblik på at hjælpe dem i anvendelse af IT-programmer, scanning m.m. O-hus supporteren er ligeledes jævnlig i dialog med lærerne til O-hus eleverne for at vejlede / supervisere dem. Indsatsområder uden for de kommunale målområder: Indsatsområde 9: Skolens arbejdspladsvurdering (APV) Der arbejdes videre med at effektuere de opstillede mål og resultatkrav for medarbejdernes arbejdsmiljø, som fremgår af den udarbejdede handlings-plan fra 2005 Der sættes særlig fokus på udvikling af metoder for konflikthåndtering Evaluering: Arbejdet med de forskellige indsatsområder i den udarbejdede handleplan for APV er stort set gennemført på alle områder. De resterende vurderes i sikkerhedsgruppen. Der har været gruppevis debat på temamøde i Pædagogisk Råd om emnet vedr. konflikthåndtering. Opsamling herfra videreføres i de enkelte team, m.h.p. evt. revurdering af teamenes fælles sociale mål/spilleregler for eleverne i teamene, samt teamenes arbejde med mobbepolitikken. Indsatsområde 10: Faglighed - skolens bærende søjler Der udformes oplæg til at indføre matematik komet - i første omgang for team I og team II Der udformes faglighedsplaner inden for fagene: hjemkundskab, sløjd, håndarbejde, musik, historie og Kristendom Evaluering: Arbejdet med matematik-komet og faglighedsplaner på de resterende fagområder igangsættes primo Indsatsområde 11: Samarbejdsfladerne mellem Team V og Trygkogeren En folder om fælles sygdomspolitik for vores børn og unge Forskønnelse af gangen Fælles sociale spilleregler for vores børn og unge Der igangsættes selvevalueringsproces vedr. overgang fra børneinstitutioner til Team V / Trygkogeren Evaluering: SKO/SFO- gruppen har udformet en sygdomsfolder til forældre om, hvordan man skal forholde sig ved forskellige sygdomme. Folderen blev uddelt til alle forældre ved skolestart aug Et gangudvalg bestående af pædagoger og lærere har forskønnet vores fælles gang diverse spejle konkave og det modsatte er til stor moro for ung som gammel opsat. Ligeledes en barre med forskelligt ophæng af forskelligartet materiale. Det fælles regelsæt for spilleregler arbejdes der videre med og en endelig skriftlig udformning vil foreligge inden udgangen af maj Den 6. december blev der afholdt et meget konstruktivt møde mellem specialbørnehaven Himmelhuset, SFO Trygkogeren og team V med deltagelse af pædagoger, lærere og ledere fra alle 3 områder. Den eksisterende procedure for enhederne blev gennemgået og tilrettet, så den passer til den virkelighed, vi har. I skrivende stund er sammenskrivningen rundsendt til kommentering/ tilføjelser og vi afventer derfor den endelige skrivelse, som vil foreligge i det nye år. 5

6 Indsatsområder videreført fra tidligere år: Forsinket klassedannelse Evaluering: Efter tre års udviklingsarbejde med forsinket klassedannelse i henholdsvis børnehaveklasserne og på 7. klassetrin er det nu besluttet at gøre modellerne permanente. Der er udarbejdet principper for klassedannelsen i skolebestyrelsen og udformet en informationsfolder om emnet til kommende forældre i børnehaveklasserne. B: Fritidsdel Trygkogeren: Indsatsområde 1: Lokalsamfundet i fokus Øge børnenes kendskab til lokalsamfundet Evaluering: Siden februar har vi arbejdet med nærområdet, for at give børnene en bevidsthed om hvad der er af tilbud og oplevelser i vores lokalsamfund, primært i Espergærde, Helsingør og Humlebæk. Vi har bl.a. været på: Espergærde bibliotek, vi har besøgt Krogerup en gang ugentligt hvor vi har gået ture i skoven, leget på halmballer, bygget huler, klappet køer, sået og luget i haven, kørt på traktor, lavet bålmad og farvet med planter. Slotte Fredensborg, Frederiksborg, Gurre slotsruin og Kronborg. Havne Gilleleje, Espergærde, Hornbæk, Langebro og Helsingør. Gåture i Trygkogerens nærområde. De store har været ude at tage de offentlige transportmidler. Byvandring i Helsingør med musen Malthe. Gennem det gamle Helsingør med stop på Skibsklarergården, kirken, klostret. Museer- Helsingør Bymuseum og Louisiana i Humlebæk. Indsatsområde 2: Samværsformer Med afsæt i bestyrelsens vedtagne mobbepolitik udarbejdes handlingsplan over begreberne dannelse, sprogbrug og mobning til Trygkogerens normsæt for samværsformer. Evaluering: På børnemøderne har hensigtsmæssige samværsformer været et fast punkt på dagsordenen, hvilket har givet mange gode tanker og samtaler, som børnene har profiteret af. Handleplanen er i samarbejde med børnene under udarbejdelse, denne vil indgå i samarbejdsudvalget arbejde med mobbepolitikken for børnene i Team V og Trygkogeren. Indsatsområder videreført fra tidligere år: Konfliktløsning og social/følelsesmæssig forståelse Udvide gruppen af børn i forhold til brug af værktøjerne fra KAT-kassen (KAT = Kognitiv Affektiv Træning) Personalegruppen skal blive fortrolig med brugen af KAT-kassen Evaluering: Der har været gennemført videregående kursus i brug af KAT-kassen i februar. Katkassen bruges i forbindelse med børnemøderne og i udstrakt grad i forbindelse med konfliktløsninger og til social- og følelsesmæssig forståelse blandt de større børn/unge. KAT-kassen er nu en integreret del af det pædagogiske arbejde. Skolens arbejdspladsvurdering (APV) - særlig SFO del (arbejdsmiljø) Ud fra prioriterede handleplan rettes der nu fokus på de resterende 5 punkter Træværksted, sy/tegnerum, udvidelse af personalerum med en terrasse samt udbygning af legeskur Evaluering: Legeskuret blev indviet i april, til stor glæde for både børn og medarbejdere. Arbejdet med at skabe hensigtsmæssige arbejdsgange og indretning indbefattede i år, sy/tegnerum, sanserum og træværksted. Sidstnævnte blev grundet det stigende børnetal indrettet til et multirum -og grupperum for de yngste børn. Den gode og hensigtsmæssige indretning og udnyttelse af km2 blev belønnet med Realkredit Danmarks Kloge km2 pris. Udvidelsen af personalerummet med en terrasse valgte vi 6

7 at nedprioritere til fordel for sanserummet. Skolebestyrelsens principper. Hvilke emner har skolebestyrelsen fastsat principper for? Skole-hjemsamarbejde Elevaktiviteter (lejrskoler, hytteture, alternative dage m.m.) Specialundervisning Holddannelse Fagfordeling Aflysning af undervisning Fritagelse for undervisning Skolebibliotek / pædagogisk servicecenter Vikararbejde (Andre): Fagfordeling Ordensregler Mobning Klassedannelse Rygning Alkohol - misbrug Sponsorering Sorg Kriseplan Ansættelse It anvendelse Læsepolitik Bevægelse og sundhed Tilsyn med eleverne Ja Nej Timetal skoleår:_2006/ klasse klasse klasse Klasse- Trin Timetal Mini- Vej- Plan- Mini- Vej- Planlagt mum ledende lagt Mini- Vej- Planmum Ledende lagt mum ledende Dansk Humanistiske fag Mate Matik Naturfag Totalt Praktisk/mu siske fag Klassens tid. I alt pr. uge 7

8 Hvor mange af de planlagte undervisningstimer blev gennemført? 98 % Elevtal pr. 1. september Antal elever på skolen Heraf elever fra andre distrikter Antal spor Bh.kl klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse Specialklasser 52 2F gr og 4 A-gr Modtageklasser Dansk som andetsprog Antal elever der ikke går på skolen Antal børn tilmeldt SFO Antal elever fra skoledistriktet henvist til specialklasse i Helsingør Kommune 3 Antal elever fra skoledistriktet henvist til specialklasser eller specialskoler i 1 andre kommuners skolevæsener, regionernes undervisningstilbud samt dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder bopæl til anden (som er flyttet kommune) Nøgletal. Skolens oplysninger pr. 1. september 2006 Normalklasser. Antal elever (1. 9. kl) 380 Lærernormering (antal fuldtidsstillinger excl. ledelsestid, konsulenttid m.m.) 29,1 Antal elever pr. lærer (fuldtidsstillinger excl. ledelsestid m.m.) Specialklasser (udfyldes kun hvis man har specialklasser). Antal elever 52 Lærernormering (antal fuldtidsstillinger excl. ledelsestid, konsulenttid m.m.) 17,33 Antal elever pr. lærer (fuldtidsstillinger excl. ledelsestid m.m.) 3.0 Modtageklasser (udfyldes kun hvis man har modtageklasser). Antal elever - Lærernormering (antal fuldtidsstillinger excl. ledelsestid, konsulenttid m.m.) - Antal elever pr. lærer (fuldtidsstillinger excl. ledelsestid m.m.) - 8

9 Dansk som andetsprog. Antal elever 28 Lærernormering (antal fuldtidsstillinger excl. ledelsestid, konsulenttid m.m.) 29,1 Antal elever pr. lærer (fuldtidsstillinger excl. ledelsestid m.m.) 0.96 Hele skolen ( Team I III) Antal elever i alt pr. 1.september ( kl.) 425 Samlede driftsudgifter forrige år excl. bygninger (team I III) Samlede udgifter pr. elev Øvrigt. Antal elever pr. nyere computer (under 5 år gammel) med internetopkobling 4,25 Andel af lærernes arbejdstid, der anvendes til undervisning (det udvidede underv. begreb ift. nettoarbejdstiden) skoleåret 06/07 43,3 % Elever(0.-9.kl) 425 Lærerkompetencer. I følgende omfang blev undervisningen varetaget af lærere med liniefagsuddannelse eller kompetencer svarende til liniefagsuddannelse (hvis skolen har 10 klasser hvoraf de 9 har en liniefagsuddannet dansklærer, er svaret for dansk 90%). Dansk 80 % Matematik 55 % Engelsk 60 % Øvrige fag 50 % Specialundervisning 60 % Dansk som andetsprog 50 % Har liniefagsdækningen givet anledning til nærmere ledelsesmæssige dispositioner? Der fagfordeles i videst muligt omfang så liniefagskompetencer udnyttes uden at teamopbygningen( fasedelingen) ødelægges. Næste skoleår er én lærer på matematik liniefag og én lærer på natur/teknik liniefagskursus via den kommunale satsning på disse områder dette er i sig sel rigtig fint. MEN ressourcemæssigt betyder det at skolen må bruge 50% flere timer til efteruddannelse end skolen faktisk har til rådighed OG der er dermed ikke timer til at andre lærere kommer på selv helt korte inspirationskurser. Den ressourceramme skolerne i Helsingør Kommune har til efteruddannelse slår slet, slet ikke til, hvis der skal ske en målrettet og tidsmæssig overskuelig opdatering af lærerne på fagområder, hvor liniefagsdækningen ikke er god nok ( På Grydemoseskolen mest påkrævet på Natur/teknik og andre naturfag). Karakterer. Gennemsnitskarakterer prøvetermin maj/juni år klasse 10.klasse Dansk skriftlig 8,8 Dansk mundtlig 9,0 Dansk sprog (læsning/retskrivning) 8,2/8,3 Matematik skriftlig 8,0/7,9 Engelsk mundtlig 8,9 9

10 Engelsk skriftlig 8,4 Fysik/kemi mundtlig 8,5 Udtræk skriftlig engelsk 8,0 Udtræk skriftlig engelsk 7,9 Tysk mundtlig 6,7 Fransk mundtlig 8,6 Undervisningsmiljøvurderingen (UMV): Skolen har over 2 skoleår gennemført elektronisk spørgeskemaundersøgelse med speciel fokus på trivsel / mobningsområdet. Undersøgelsens resultater er behandles i Pædagogisk Råd, elevråd og i skolens antimobberåd. De enkelte klassers resultater drøftes i de enkelte klasser. Begge undersøgelser viser ingen generelle problemer for trivsel og mobning. Fra sidste års undersøgelse og til i år er % delen af besvarelser, der udtrykker problemer endda haft faldende tendens. På de fysiske områder er der generelt ingen alarmerende tilbagemeldinger, ud over at man ønsker elevtoiletter i team malet, og at der bør være bedre rengøring og bedre oprydning (et internt problem i klasserne, der tages op lokalt) Sundhedsprofil 9.kl. (fra SUND): Sundhedsprofil kan ikke fremlægges på nuværende tidspunkt, da den først udformes i januar måned Tandsundhedsskema: Bemærkning: Skemaet viser, at GRY børn har ca18 % færre huller end gennemsnittet af børn i Helsingør. Vurdering af effekten af familieklasse: Grydemoseskolens familieklasse har fungeret i 1½ skoleår og haft 3 forløb. Der har været 8 elever igennem. Den umiddelbare opfattelse er, at der har været god effekt på forløbene. I starten var der er en del elever fra skolens overbygning, som blev optaget i et forløb og som endte med at profitere rigtig fint heraf på trods af det sene tidspunkt i deres skoleforløb. Skolen gennemfører i starten af skoleåret 2007/08 en mere systematisk evaluering af familieklasseerfaringerne herunder fokus på den oplevede langtidseffekt i de berørte normalklasser. Vurdering af den specialpædagogiske bistand Skolen har lagt stor vægt på at udmønte den vedtagne læsepolitik med gennemførsel af læseraketter i alle indskolingsklasser og på 4. og 5. klassetrin. Derudover aktiveres forældre via særlige indlæg 10

11 på forældremøder af læsevejleder. Ud fra læsetest gennemføres særlige læse-opsamlingsforløb. Skolens læseresultater har vist en betydelig forbedring over en årrække. I år har resultatet på 4. klassetrin dog gjort opmærksom på at der ud over de mere tekniske læserutiner skal sættes ekstra ind på det indholdsmæssige i overgangen mellem 3. og 4. klassetrin. Vurdering af undervisningen i dansk som andetsprog Skolen har for skoleåret 06/07 modtaget 8 lektioner til undervisningen i dansk som andetsprog. Eleverne i indskolingen har enkeltvis og på hold modtager undervisningen i forlængelse af deres skolegang. Der er i undervisningen i undervisningen lagt vægt på begrebsudvikling, pragmatisk kompetence, samtale - og tekst kompetence samt grammatisk kompetence. På mellemtrinnet er undervisningen valgt såvel i dansklektionerne, som udenfor, med fokus på begrebsudvikling, samtale og grammatiskkompetence. I skoleåret 07/08 får skolen kun 4 ugentlige lektioner til samme antal to-sprogede elever Sammenfattende helhedsvurdering af det faglige niveau på skolen med angivelse af styrker og områder, hvor der er behov for forbedringer Skolen har over en årrække omlagt skolens struktur til ren fasedeling, hvor lærere primært underviser i en fase af skoleforløbet. Samtidig er der sat fokus på udformning af faglige mål for undervisningen i alle fag og styrkelse af teamsamarbejdet. Dette har betydet en betydelig styrkelse af lærernes mulighed for at holde fokus på netop samme aldersgruppe og de faglige kompetencer, der er nødvendige her. I afgangsklasserne er prøveresultaterne forbedret og andelen af søgning til de gymnasiale uddannelse er steget. I indskolingsområdet er læseresultaterne ligeledes forbedret betydeligt. Ud fra skolens elevsammensætning er begge disse resultater særdeles positive. Skolen kan have behov for at der sættes mere struktureret fokus på faget Natur /teknik med opbygning af mere målrette fagligt miljø. Det kommende nyindretning af et sciencecenter og den kommunale liniefagsuddannelse af lærere i natur/teknik kan medvirke til hertil. Vurdering af hvordan elever, som modtager undervisning i specialklasser/specialskoler/dansk som andetsprog klarer sig i forhold til eleverne under ét Vurdering fra Alternativklasserne ved Mette Hultgren : Begge elever fra Grydemoseskolens distrikt går på 8. klassetrin. Den ene elev er fagligt engageret og interesseret i undervisningen både den boglige og praktiske undervisning. Stabilt fremmøde. Et fint skole/hjem samarbejde, hvor familien gav positive tilbagemeldinger om en glad dreng. Stoppet d. 29. juni 2007, for at begynde på efterskole i august. Den anden elev ønsker at kunne engagere sig fagligt og praktisk i undervisningen, men et fravær på 50%, samt et misbrug af euforiserende stoffer, forhindrer eleven i at skabe relationer til skolen. Er tilknyttet socialforvaltningens Pigebase projekt. Vurdering fra Familiecenteret ved Tryggvi Kaldan: Elev 1 startede på Løvdal januar 2006 på 5. klasseniveau. Fagligt i dansk: Middel 4. klasse. Fagligt i matematik: Starten af 4. klasse. Eleven er p.t. i skolepraktik. Elev 2 startede på Løvdal august 2006 på 6. klasseniveau. Fagligt i dansk: Middel i læsning for slutningen af 5. kl og skriftligt middel for slutningen af 4. kl. Fagligt i matematik: Standpunkt beg. 6.kl. Elev 3 startede juni 2006 på 5. klasseniveau. Fagligt dansk: En C-læser i 4.kl. og skriftligt midten af 4. klasse. Fagligt i matematik: Standpunkt er midten af 4.kl. Eleven fraflyttede kommunen juni 2007 og stoppede i Familiecenteret. Skolens to-sprogselever deler sig i 2 hovedgrupper. En gruppe som klarer sig rigtig fint og én gruppe, som fagligt har store problemer. Forskellen beror primært på hjemmenes muligheder og traditioner for at kunne hjælpe med og støtte op om den skolemæssige og sproglige indsats. 11

12 Elevers valg efter 9. klasse efter skoleåret 2006/ klasse Gymnasiale uddannelser (stx, hhx, htx) Erhvervsuddannelser Andre uddannelser 35,5 % 42,2 % 13.3 % 8,9 % 12

13 Testresultater skoleår 2006/07 Dato for prøvetagning: måned/år maj/juni Gennemførte i %: (testresultaterne er kun til politikerne) Dansk/læsning 2. klasse 4. klasse 6. klasse 8. klasse 96 % 2. klasse 4. klasse 6. klasse 95% 8. klasse Matematik 8. klasse 92%. klasse. klasse. klasse Fysik/kemi Engelsk 8.klasse 8.klasse Biologi Geografi HANDLEPLAN: Selvvalgte indsatsområder ( korte beskrivelser). Politiske mål Indsatsområder Skolens resultatkrav Handlingsplan/ evalueringsform 1 se oversigt side 4 1. Skolen sætter særligt fokus på arbejdet med at opsamle erfaringerne med de seneste skoleårs arbejde med rummelighed, mobbepolitik og elevernes trivsel 1.1 Grydemoseskolens rummeligheds-politik samtænkes med indsatsen i SFO- regi, når SFO bliver integreret del af den samlede Grydemoseskole 1.2 integrationspolitik mellem eleverne i Team I III og Team V revur-deres med henblik på yderligere og forpligtende samarbejde Udarbejdes i forbindelse med skoleårets planlægning Udarbejdes i forbindelse med skoleårets planlægning 13

14 1.3 Grydemoseskolens vedtagne mobbepolitik fra 2004/05 revideres også m. h.p. arbejdet i SFO og team V / Trygkogeren Udarbejdes i forbindelse med skoleårets planlægning 1.4 Det 3-årige projekt med KATkassen i Trygkogeren indgår i arbejdet mobbepolitikken i team V / Trygkogeren - også som en del af indsatsen vedr. trivsel Udarbejdes i forbindelse med skoleårets planlægning 1.5 Erfaringerne fra arbejdet i skolens Familieklasse relateres til det forebyggende AKT arbejde i normalklasserne 1.6 Det statistisk grundlag for skolens henvisninger til Børneog Ungerådgivningen vurderes i forhold til skolens praksis på specialundervisningsområdet 2 se oversigt side 4 udmøntes i andet regi Udarbejdes i forbindelse med skoleårets planlægning 3 se oversigt side 4 2. Integrationen i skolens normalundervisning for skolens elever tilknyttet ordblindehuset konkretiseres 2.1 Der udarbejdes en beskrivelse af skolens arbejde med O-hus elever. Beskrivelsen omfatter indsats og forpligtelse fra såvel skolens som de enkelte læreres side Udarbejdes i forbindelse med skoleårets planlægning Øvrige politiske mål 4 3. Helhed & sammenhæng se oversigt side 5 Samarbejdsfladerne 14

15 mellem Team I og SFO Samarbejdsfladerne mellem Team V og SFO-Trygkogeren 3.1 Der skabes arbejdstilrettelæggelse, som sikrer arbejdsfællesskab mellem Team I og SFO-personalet ( normalområdet) 3.2 Der skabes arbejdstilrettelæggelse, som sikrer arbejdsfællesskab mellem Team V og SFO ( specialområdet) Indsatsområder uden for de kommunale målområder: Politiskemål Indsatsområder Skolens resultatkrav Handlingsplan/ 4. Skolens arbejdspladsvurdering (APV) 4.1 Der arbejdes videre med at effektuere de opstillede mål og resultatkrav for medarbejdernes arbejdsmiljø, som fremgår af den udarbejdede handlingsplan fra Særligt for SFO Trygkogeren fortsætter arbejdet med at skabe hensigtsmæssige arbejdsgange og indretning i alrummet. evalueringsform Udarbejdes i forbindelse med skoleårets planlægning 5. Faglighed - skolens bærende søjler 6. Arbejdet med videreudvikling Fleksibel planlægning af undervisningen 5.1 Der udformes faglighedsplaner inden for faget idræt 5.2 Skolens Målrelaterede årsplaner evalueres og revideres 6.1 arbejdet følges i pædagogisk udvalg, på teamudviklingssamtaler og ved tilrettelagte fællesmøder Udarbejdes i forbindelse med skoleårets planlægning Har skolen ønsker/forslag til fremtidige fælleskommunale indsatsområder? Det er er stort ønske, at der skabes øgede ressourcerammer til, at det bliver muligt at formulere en ledelsesmæssig målrettet indsats på efteruddannelsesområdet. Der med kan opdateringen af lærernes faglige kompetencer til liniefagsniveau på flere Afleveringsfrist: elektronisk til forvaltningen 20. august 2007 (efter behandling i skolebestyrelsen). 15

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Kildebakkeskolen Soldalen 8 7480 Vildbjerg Tlf: 96287690 E-mail: kildebakkeskolen@herning.dk www.kildebakkeskolen.dk Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune,

Læs mere

Kvalitetsrapport. for Holbergskolen

Kvalitetsrapport. for Holbergskolen Kvalitetsrapport for Holbergskolen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2007 1 Indhold INDHOLD... 2 INDLEDNING... 3 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 3 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Vikardækning i folkeskolen...

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Kvalitetsrapport. for Københavns Kommunes folkeskoler

Kvalitetsrapport. for Københavns Kommunes folkeskoler Kvalitetsrapport for Københavns Kommunes folkeskoler KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2007 Indledning Indhold INDLEDNING... 3 KVALITETSRAPPORT FOR KØBENHAVNS KOMMUNE... 3 HVAD ER KVALITET

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre. Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.dk Kvalitetsrapport for Hvidovre Kommune Side 1 af 58

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel Kvalitetsrapport 2013-14 Holbæk Kommune - skoledel Skoleåret 2013/2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Katrinedalskolen... 5 Rammebetingelser... 6 Resultater... 7 Specialpædagogisk bistand... 7

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Kvalitetsrapport. Silkeborg Kommunale Skolevæsen. Skoleåret 2011-12. Layout og tryk: SKOLE.4444 11.2012

Kvalitetsrapport. Silkeborg Kommunale Skolevæsen. Skoleåret 2011-12. Layout og tryk: SKOLE.4444 11.2012 Kvalitetsrapport Silkeborg Kommunale Skolevæsen Skoleåret 2011-12 Layout og tryk: SKOLE.4444 11.2012 November 2012 Kvalitetsrapport 2011/12 for Silkeborg Kommunes folkeskoler Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2007 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 EN NY KOMMUNE ET NYT SKOLESYN...3 1. SKOLESYN FOR VEJLE KOMMUNE... 4 1.1. LÆRINGSSYN...5 1.2.

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk INSPIRATIONSHÆFTE skole/hjem-samarbejde Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk Inspirationshæfte om Skole/hjem-samarbejde Redaktion: Ulla Fog, pædagogisk konsulent Ida Kampmann,

Læs mere

Virksomhedsplan 2001 2003

Virksomhedsplan 2001 2003 Virksomhedsplan 2001 2003 Februar 2002 Indholdsfortegnelse 1 SKOLENS PROFIL 3 2 SKOLENS MÅLSÆTNING 4 2.1 MÅLSÆTNING FOR UNDERVISNINGSDELEN 4 2.2 MÅLSÆTNING FOR SFO EN 5 3 INDSATSOMRÅDER FÆLLES 6 3.1 SELVSTYRENDE

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Organisering og økonomi... 5 3. Mål og strategier... 6 4. Resultater

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

Faglighed for Alle status over fremdrift, hele 2007

Faglighed for Alle status over fremdrift, hele 2007 Faglighed for Alle status over fremdrift, hele 2007 Indledning Dette notat beskriver den faglige fremdrift for de enkelte projekter i Faglighed for Alle for hele 2007. Oversigten er baseret på de politisk

Læs mere

Ravnshøj Skole Kvalitetsrapport, skoleåret 2011-12

Ravnshøj Skole Kvalitetsrapport, skoleåret 2011-12 2012 Ravnshøj Skole Kvalitetsrapport, skoleåret 2011-12 2 Indhold Beskrivelse af skolen... 3 Præsentation af skolen... 3 Skolens styrkeområder... 3 Andet om skolen... 3 Kommunale... 4 Øget integration

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for kvalitet og udvikling i folkeskolen Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2011-2012 Faaborg-Midtfyn Kommunes folkeskoler

Kvalitetsrapporten 2011-2012 Faaborg-Midtfyn Kommunes folkeskoler 1 Kvalitetsrapporten 2011-2012 Faaborg-Midtfyn Kommunes folkeskoler Indledning Denne rapport er Faaborg-Midtfyn Kommunes 5. udgave af kvalitetsrapporten på folkeskoleområdet. Rapporten dækker skoleåret

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere