HELSINGØR KOMMUNES SKOLEVÆSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HELSINGØR KOMMUNES SKOLEVÆSEN"

Transkript

1 HELSINGØR KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET: 2006/07 KVALITETSRAPPORT for Grydemoseskolen 1

2 STATUSDEL: Beskrivelse af skolen Grydemoseskolen er en såkaldt to-sporet folkeskole (team I III) med en specialklasserække for elever med specifikke og generelle indlæringsvanskeligheder (team V). Skolen har 475 elever pr. 1. september 2006 incl. eleverne i specialklasserne. Skolen arbejder ud fra en såkaldt integrationsmodel, som indebærer - et ønske om, at elever i de almene klasser og eleverne i specialklasserne i så stort omfang som muligt er sammen - primært i skolens sociale liv. Skolen har i en årrække haft SFO/Trygkogeren for eleverne i skolens specialklasserække i egne basislokaler på selve skolen ( i dette skoleår ca. 45 børn). Fra 1. januar 2007 rummer skolen formelt også SkoleFritidsOrdning (SFO) for eleverne i børnehaveklasse til og med 3. klasse (ca. 160 børn). SFO er placeret i selvstændige bygninger dels i det nærtliggende Børnehuset Kasserollen dels i Børnehuset Kvistgård. Den endelige overgang for SFO vil reelt ske pr , hvor en besluttet iværksætterperiode slutter. Personalet vil med fuldt integreret SFO omfatte i alt ca. 125 medarbejdere pædagoger, pædagogmedhjælpere, støttemedarbejdere, vikarer, sundhedspersonale, fysio/ergoterapeuter, servicemedarbejdere, administrative medarbejdere, lærere og ledere. Skolens værdigrundlag. Bestyrelsen har vedtaget, at skolens pædagogiske arbejde - inden for rammerne af Folkeskolelovens formålsparagraf og øvrig lovgivning skal bygge på tre overordnede Grundlagspapirer : 1. Grydemoseskolens målsætning (Skolens Grundlagspapir nr. 01) : at vi vil kendes på, at eleverne lærer noget, samtidig med at der er god trivsel for både elever og personale. Vi er sikre på at trivsel på arbejdspladsen giver større engagement og lyst til at lære "at eleverne oplever menneskets mangfoldighed i deres hverdag, idet skolen er for alle elever, herunder også elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Eleverne får forståelse for, at alle mennesker er lige værd og skal have mulighed for en alsidig personlig udvikling i samspil med andre", at vi arbejder på at skabe størst mulig integration i de sociale relationer mellem skolens almene del ( team I III ) og skolens specialklasserække (team V). 2. Dannelse - elevernes alsidige og personlige udvikling (Skolens Grundlagspapir nr. 02) For at styrke elevernes alsidige personlige udvikling skal skolen i tæt samarbejde med forældre inddrage eleverne i planlægning og vigtige beslutninger. En demokratisk holdning - er nøgleordet. I det daglige skal eleverne have trygge omgivelser med klare/præcise rammer for, hvordan man omgås andre på en respektfuld måde. Ansvarlighed er nøgleordet. Eleverne skal forstå at alle i gruppen/klassen har værdi og kan yde det, som den enkelte magter, og lære at give plads for hinanden og lytte til hinanden. Selvværd og gensidig respekt er nøgleordene. Eleverne skal opleve sig selv som en del af skolens fællesskab og være medansvarlig for den fælles 2

3 kultur, der dels eksisterer ved de traditioner, der er skabt og dels ved integration mellem team I-III og team V. Tolerance er nøgleordet. 3. Forventninger til hinanden ( Skolens Grundlagspapir nr. 03) Se skolens hjemmeside: www. grydemoseskolen.helsingor.dk Selvvalgte indsatsområder ( korte beskrivelser). A: Undervisningsdel team I, team II, team III og team V Indsatsområde 1: Udformning af Grydemoseskolens egen rummelighedspolitik Rummelighedspolitikken drøftes og udformes i forlængelse af den kommunale rummelighedspolitik samt skolens allerede oplevede rummelighed Evaluering: På Grydemoseskolen har rummelighedspolitikken været knyttet til skolens generelle skoleudviklingsproces med udforming af målrelateret årsplan, der bl.a. indeholder mål for sociale kompetencer. Hensigten er at gøre rummelighedsbegrebet til en almindelig og integreret del af den måde der tænkes undervisning på. Rummelighed skabes i klasseværelset med fokus på undervisningsdifferentiering, aktiv brug af trivsels- og mobbepolitik samt tæt forældresamarbejde. På Grydemoseskolen har vi endvidere oprettet familieklasse, som understøtter dette arbejde, når den almindelige indsats ikke rækker. Skolens integrationsarbejde i forhold til de handicappede elever i Team V er medvirkende til at Grydemoseskolens elever også på det umiddelbare plan oplever og lever med rummelighed på mange planer. Indsatsområde 2: Grydemoseskolens vedtagne mobbepolitik fra 2004/05 - fokus på arbejdet i klasserne Hvert team udarbejder handleplan for arbejdet med mobbepolitikken i forbindelse med udformning af årsplan for teamet/ klasserne, hvor omgangsformer, sprogbrug elever - elever og elever lærere imellem har særligt fokus ud fra skolens fælles normsæt. Evaluering: I foråret 2006 gennemførtes elektronisk trivsel/mobbeundersøgelse i alle klasse i team I, II og team III og i enkelte Team V grupper. Resultatet blev drøftet i alle klasser. Hvert team er forpligtet til på møder i januar, at afklare om teamets sociale spilleregler efterleves. På samarbejdsmøde mellem fritidshjem og team I lærere er fælles holdninger drøftet. Skolens Mobbepolitik er drøftet på møde med skolens kontaktforældre, som udtrykker tilfredshed med skolens arbejde på området. I forår 2007 er trivselsundersøgelse gentaget og med forbedret resultat. Enkeltsager tages op af skolens ledelse. Indsatsområde 3: Udformning af statistisk grundlag for skolens henvisninger til Børne- og Ungdomsrådgivningen Skolen udarbejder oversigter over arbejdet i ledelses- og støttecenterregi på det sociale og faglige område. Evaluering: Oversigt er udarbejdet og rummer såvel opsamling på sager, som er behandlet via konsultationsforum samt i almindelig støttecenterregi og på ledelsesplan. Oversigten dokumenterer den store indsats, der gøres for at hjælpe og udvikle de elever som fagligt og ikke mindst socialt ( AKT) har brug for særlig indsats og støtte. Indsatsområde 4: Organisering af lærerteam som grundlag for fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen De ændrede arbejdsvilkår i forbindelse med organiseringen i selvstyrende lærerteam og fleksibel planlægning evalueres og danner grundlag for yderligere forankring af processen Skoleudviklingsprojektet vedr. teambaseret fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen færdiggøres i skoleåret 3

4 06/07 sammen med konsulent Kim Foss Hansen Evaluering: Evaluering af proces med fokus på de ting, der skal udvikles yderligere er sket på pædagogisk Weekend i marts. Konklusionerne var at teamarbejdet grundlæggende fungerer tilfredsstillende på de centrale punkter. Arbejdet med at anvende den fleksible organiseringsform skal udbygges efter det første års erfaringer. Indsatsområde 5: Beskrivelse af Grydemoseskolens egen evaluerings-kultur Evalueringsbeskrivelserne fra alle teamsamtaler i skoleåret 2005/06 beskriver teamenes aktuelle evalueringskultur og danner grundlag for hvilke elementer, der skal være en del af den fælles evalueringskultur på skolen. Arbejdsgruppe med repræsentanter fra team I, II og III udformer plan for hvilke elementer, der skal være i elevernes overgangsportfolie mellem faserne Evaluering: Teamenes målrelaterede årsplan er udformet og udsendt til alle forældre og er lagt på skolens hjemmeside. Planen danner sammen med den udarbejdede og de fra efteråret 2006 anvendte elevplaner i team II og team III grundlag for evalueringskulturen. Portfolio-evaluering er derudover fælles evalueringsform for alle klasser. Portfolien rummer og suppleres af læsetests, nationale tests og andre aktuelt gennemførte evalueringer i klasserne. Elevplanerne bygger på den løbende evaluering og elevsamtaler i de enkelte klasser. Rammer for Overgangsportfolie ( det materiale, der skal være til stede, når klasser skifter team / lærere) mellem team I og team II og mellem team II og team III er udformet i foråret 2007 og anvendes fra skoleåret 07/08. Indsatsområde 6: Den kommunale selvevalueringsrapport vedr. Overgangen fra børnehave til skole Anbefalingerne indgår i arbejdet inden for rammerne af de eksisterende møder i Helhed & Sammenhæng distriktsgruppe Der afsættes i givet fald arbejdstid til udmøntning af nye samarbejdstiltag Evaluering: Forløbet har været nyttigt og lærerigt. Alle procedurer er gennemgået og vurderet. På møde i Helhed & Sammenhængsgruppen er det konkluderet, at den nuværende overgangsform er dækkende og for alle parter tilfredsstillende for at sikre en god overgang mellem børnehave og skole. Indsatsområde 7: De foreløbige resultater af Grydemoseskolens egen læsepolitik for bh. kl. 3. kl. vurderes i forhold til det politiske mål. Evaluering: Eleverne i Team I læser dagligt individuelt minutter, og der afholdes 2 læsekurser i henholdsvis oktober / november af 3 ugers varighed og maj / juni af 2 ugers varighed. Læsevejlederen udarbejder og udvikler løbende forløbene i kursusugerne med henblik på at inddrage nyt læsemateriale og opgaver til brug i perioderne. Læsevejlederen udarbejder endvidere information til forældrene vedrørende læsekurserne og dansklærerne har efter hver kursusperiode en afsluttende evaluering med samtlige elever. Forældreevalueringerne foretages skriftligt til dansklærerne. Læsevejlederen afholder på 1. klassetrin fonologisk læsestartkursus i samarbejde med klassernes dansklærere. Resultaterne af læsetestene på 2. og 3. klassetrin viser, at eleverne er blevet meget sikre læsere med en pæn læsehastighed, men også at der skal øget fokus på den indholdsmæssige del af læseprocessen Indsatsområde 8: Læsepolitik for kl. implementeres Kravene fra læsepolitik indarbejdes i teamenes / klassernes årsplaner Læsevejleder og O-hus supporter inddrages i det videre arbejde Evaluering :Kravene fra Helsingør Kommunes læsepolitik er indarbejdet i den målrelaterede årsplan for såvel Team II som Team III klassetrin har i efteråret gennemført de obligatoriske TLprøver. På 5. klassetrin testes der i foråret 07 med prøven LÆS5. Læsevejlederen har før testene sammen med en ekstern læsevejleder gennemgået de nye test på klassetrin og afholder opsamlingsmøde med TL-gruppen i starten af 2007 med henblik på at udarbej- 4

5 de handleplaner med udgangspunkt i testresultaterne. Tilsvarende vil ske efter LÆS5-prøverne. Læsevejlederen informerer endvidere dansklærerne om nyt materiale, om forslag til afhjælpning af problematikken i forhold til læsehastighed og udarbejder forslag til danskforløb med fokus på læseforståelsen. På klassetrin er O-hus og skolens O-hus supporter inddraget, da der på og 9. klassetrin er elever knyttet til O-huset. Eleverne har alle på nuværende tidspunkt haft et 3 ugers kursusforløb på henholdsvis Nygård Skole og 10. Klasseskolen. Dansklærerne og matematiklærerne for ovennævnte elever og skolens O-hus supporter har alle været på besøg i den periode kurserne forløb for de respektive elever, for at se hvordan undervisningen forløb. Endvidere har de efter elevernes kursusperiode deltaget i et opfølgningskursus af 3 timers varighed, så de på bedst mulig måde var klædt på til at støtte eleverne når de vendte tilbage til skolen med deres IT-rygsæk. O-hus supporteren har jævnlig kontakt til eleverne med henblik på at hjælpe dem i anvendelse af IT-programmer, scanning m.m. O-hus supporteren er ligeledes jævnlig i dialog med lærerne til O-hus eleverne for at vejlede / supervisere dem. Indsatsområder uden for de kommunale målområder: Indsatsområde 9: Skolens arbejdspladsvurdering (APV) Der arbejdes videre med at effektuere de opstillede mål og resultatkrav for medarbejdernes arbejdsmiljø, som fremgår af den udarbejdede handlings-plan fra 2005 Der sættes særlig fokus på udvikling af metoder for konflikthåndtering Evaluering: Arbejdet med de forskellige indsatsområder i den udarbejdede handleplan for APV er stort set gennemført på alle områder. De resterende vurderes i sikkerhedsgruppen. Der har været gruppevis debat på temamøde i Pædagogisk Råd om emnet vedr. konflikthåndtering. Opsamling herfra videreføres i de enkelte team, m.h.p. evt. revurdering af teamenes fælles sociale mål/spilleregler for eleverne i teamene, samt teamenes arbejde med mobbepolitikken. Indsatsområde 10: Faglighed - skolens bærende søjler Der udformes oplæg til at indføre matematik komet - i første omgang for team I og team II Der udformes faglighedsplaner inden for fagene: hjemkundskab, sløjd, håndarbejde, musik, historie og Kristendom Evaluering: Arbejdet med matematik-komet og faglighedsplaner på de resterende fagområder igangsættes primo Indsatsområde 11: Samarbejdsfladerne mellem Team V og Trygkogeren En folder om fælles sygdomspolitik for vores børn og unge Forskønnelse af gangen Fælles sociale spilleregler for vores børn og unge Der igangsættes selvevalueringsproces vedr. overgang fra børneinstitutioner til Team V / Trygkogeren Evaluering: SKO/SFO- gruppen har udformet en sygdomsfolder til forældre om, hvordan man skal forholde sig ved forskellige sygdomme. Folderen blev uddelt til alle forældre ved skolestart aug Et gangudvalg bestående af pædagoger og lærere har forskønnet vores fælles gang diverse spejle konkave og det modsatte er til stor moro for ung som gammel opsat. Ligeledes en barre med forskelligt ophæng af forskelligartet materiale. Det fælles regelsæt for spilleregler arbejdes der videre med og en endelig skriftlig udformning vil foreligge inden udgangen af maj Den 6. december blev der afholdt et meget konstruktivt møde mellem specialbørnehaven Himmelhuset, SFO Trygkogeren og team V med deltagelse af pædagoger, lærere og ledere fra alle 3 områder. Den eksisterende procedure for enhederne blev gennemgået og tilrettet, så den passer til den virkelighed, vi har. I skrivende stund er sammenskrivningen rundsendt til kommentering/ tilføjelser og vi afventer derfor den endelige skrivelse, som vil foreligge i det nye år. 5

6 Indsatsområder videreført fra tidligere år: Forsinket klassedannelse Evaluering: Efter tre års udviklingsarbejde med forsinket klassedannelse i henholdsvis børnehaveklasserne og på 7. klassetrin er det nu besluttet at gøre modellerne permanente. Der er udarbejdet principper for klassedannelsen i skolebestyrelsen og udformet en informationsfolder om emnet til kommende forældre i børnehaveklasserne. B: Fritidsdel Trygkogeren: Indsatsområde 1: Lokalsamfundet i fokus Øge børnenes kendskab til lokalsamfundet Evaluering: Siden februar har vi arbejdet med nærområdet, for at give børnene en bevidsthed om hvad der er af tilbud og oplevelser i vores lokalsamfund, primært i Espergærde, Helsingør og Humlebæk. Vi har bl.a. været på: Espergærde bibliotek, vi har besøgt Krogerup en gang ugentligt hvor vi har gået ture i skoven, leget på halmballer, bygget huler, klappet køer, sået og luget i haven, kørt på traktor, lavet bålmad og farvet med planter. Slotte Fredensborg, Frederiksborg, Gurre slotsruin og Kronborg. Havne Gilleleje, Espergærde, Hornbæk, Langebro og Helsingør. Gåture i Trygkogerens nærområde. De store har været ude at tage de offentlige transportmidler. Byvandring i Helsingør med musen Malthe. Gennem det gamle Helsingør med stop på Skibsklarergården, kirken, klostret. Museer- Helsingør Bymuseum og Louisiana i Humlebæk. Indsatsområde 2: Samværsformer Med afsæt i bestyrelsens vedtagne mobbepolitik udarbejdes handlingsplan over begreberne dannelse, sprogbrug og mobning til Trygkogerens normsæt for samværsformer. Evaluering: På børnemøderne har hensigtsmæssige samværsformer været et fast punkt på dagsordenen, hvilket har givet mange gode tanker og samtaler, som børnene har profiteret af. Handleplanen er i samarbejde med børnene under udarbejdelse, denne vil indgå i samarbejdsudvalget arbejde med mobbepolitikken for børnene i Team V og Trygkogeren. Indsatsområder videreført fra tidligere år: Konfliktløsning og social/følelsesmæssig forståelse Udvide gruppen af børn i forhold til brug af værktøjerne fra KAT-kassen (KAT = Kognitiv Affektiv Træning) Personalegruppen skal blive fortrolig med brugen af KAT-kassen Evaluering: Der har været gennemført videregående kursus i brug af KAT-kassen i februar. Katkassen bruges i forbindelse med børnemøderne og i udstrakt grad i forbindelse med konfliktløsninger og til social- og følelsesmæssig forståelse blandt de større børn/unge. KAT-kassen er nu en integreret del af det pædagogiske arbejde. Skolens arbejdspladsvurdering (APV) - særlig SFO del (arbejdsmiljø) Ud fra prioriterede handleplan rettes der nu fokus på de resterende 5 punkter Træværksted, sy/tegnerum, udvidelse af personalerum med en terrasse samt udbygning af legeskur Evaluering: Legeskuret blev indviet i april, til stor glæde for både børn og medarbejdere. Arbejdet med at skabe hensigtsmæssige arbejdsgange og indretning indbefattede i år, sy/tegnerum, sanserum og træværksted. Sidstnævnte blev grundet det stigende børnetal indrettet til et multirum -og grupperum for de yngste børn. Den gode og hensigtsmæssige indretning og udnyttelse af km2 blev belønnet med Realkredit Danmarks Kloge km2 pris. Udvidelsen af personalerummet med en terrasse valgte vi 6

7 at nedprioritere til fordel for sanserummet. Skolebestyrelsens principper. Hvilke emner har skolebestyrelsen fastsat principper for? Skole-hjemsamarbejde Elevaktiviteter (lejrskoler, hytteture, alternative dage m.m.) Specialundervisning Holddannelse Fagfordeling Aflysning af undervisning Fritagelse for undervisning Skolebibliotek / pædagogisk servicecenter Vikararbejde (Andre): Fagfordeling Ordensregler Mobning Klassedannelse Rygning Alkohol - misbrug Sponsorering Sorg Kriseplan Ansættelse It anvendelse Læsepolitik Bevægelse og sundhed Tilsyn med eleverne Ja Nej Timetal skoleår:_2006/ klasse klasse klasse Klasse- Trin Timetal Mini- Vej- Plan- Mini- Vej- Planlagt mum ledende lagt Mini- Vej- Planmum Ledende lagt mum ledende Dansk Humanistiske fag Mate Matik Naturfag Totalt Praktisk/mu siske fag Klassens tid. I alt pr. uge 7

8 Hvor mange af de planlagte undervisningstimer blev gennemført? 98 % Elevtal pr. 1. september Antal elever på skolen Heraf elever fra andre distrikter Antal spor Bh.kl klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse Specialklasser 52 2F gr og 4 A-gr Modtageklasser Dansk som andetsprog Antal elever der ikke går på skolen Antal børn tilmeldt SFO Antal elever fra skoledistriktet henvist til specialklasse i Helsingør Kommune 3 Antal elever fra skoledistriktet henvist til specialklasser eller specialskoler i 1 andre kommuners skolevæsener, regionernes undervisningstilbud samt dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder bopæl til anden (som er flyttet kommune) Nøgletal. Skolens oplysninger pr. 1. september 2006 Normalklasser. Antal elever (1. 9. kl) 380 Lærernormering (antal fuldtidsstillinger excl. ledelsestid, konsulenttid m.m.) 29,1 Antal elever pr. lærer (fuldtidsstillinger excl. ledelsestid m.m.) Specialklasser (udfyldes kun hvis man har specialklasser). Antal elever 52 Lærernormering (antal fuldtidsstillinger excl. ledelsestid, konsulenttid m.m.) 17,33 Antal elever pr. lærer (fuldtidsstillinger excl. ledelsestid m.m.) 3.0 Modtageklasser (udfyldes kun hvis man har modtageklasser). Antal elever - Lærernormering (antal fuldtidsstillinger excl. ledelsestid, konsulenttid m.m.) - Antal elever pr. lærer (fuldtidsstillinger excl. ledelsestid m.m.) - 8

9 Dansk som andetsprog. Antal elever 28 Lærernormering (antal fuldtidsstillinger excl. ledelsestid, konsulenttid m.m.) 29,1 Antal elever pr. lærer (fuldtidsstillinger excl. ledelsestid m.m.) 0.96 Hele skolen ( Team I III) Antal elever i alt pr. 1.september ( kl.) 425 Samlede driftsudgifter forrige år excl. bygninger (team I III) Samlede udgifter pr. elev Øvrigt. Antal elever pr. nyere computer (under 5 år gammel) med internetopkobling 4,25 Andel af lærernes arbejdstid, der anvendes til undervisning (det udvidede underv. begreb ift. nettoarbejdstiden) skoleåret 06/07 43,3 % Elever(0.-9.kl) 425 Lærerkompetencer. I følgende omfang blev undervisningen varetaget af lærere med liniefagsuddannelse eller kompetencer svarende til liniefagsuddannelse (hvis skolen har 10 klasser hvoraf de 9 har en liniefagsuddannet dansklærer, er svaret for dansk 90%). Dansk 80 % Matematik 55 % Engelsk 60 % Øvrige fag 50 % Specialundervisning 60 % Dansk som andetsprog 50 % Har liniefagsdækningen givet anledning til nærmere ledelsesmæssige dispositioner? Der fagfordeles i videst muligt omfang så liniefagskompetencer udnyttes uden at teamopbygningen( fasedelingen) ødelægges. Næste skoleår er én lærer på matematik liniefag og én lærer på natur/teknik liniefagskursus via den kommunale satsning på disse områder dette er i sig sel rigtig fint. MEN ressourcemæssigt betyder det at skolen må bruge 50% flere timer til efteruddannelse end skolen faktisk har til rådighed OG der er dermed ikke timer til at andre lærere kommer på selv helt korte inspirationskurser. Den ressourceramme skolerne i Helsingør Kommune har til efteruddannelse slår slet, slet ikke til, hvis der skal ske en målrettet og tidsmæssig overskuelig opdatering af lærerne på fagområder, hvor liniefagsdækningen ikke er god nok ( På Grydemoseskolen mest påkrævet på Natur/teknik og andre naturfag). Karakterer. Gennemsnitskarakterer prøvetermin maj/juni år klasse 10.klasse Dansk skriftlig 8,8 Dansk mundtlig 9,0 Dansk sprog (læsning/retskrivning) 8,2/8,3 Matematik skriftlig 8,0/7,9 Engelsk mundtlig 8,9 9

10 Engelsk skriftlig 8,4 Fysik/kemi mundtlig 8,5 Udtræk skriftlig engelsk 8,0 Udtræk skriftlig engelsk 7,9 Tysk mundtlig 6,7 Fransk mundtlig 8,6 Undervisningsmiljøvurderingen (UMV): Skolen har over 2 skoleår gennemført elektronisk spørgeskemaundersøgelse med speciel fokus på trivsel / mobningsområdet. Undersøgelsens resultater er behandles i Pædagogisk Råd, elevråd og i skolens antimobberåd. De enkelte klassers resultater drøftes i de enkelte klasser. Begge undersøgelser viser ingen generelle problemer for trivsel og mobning. Fra sidste års undersøgelse og til i år er % delen af besvarelser, der udtrykker problemer endda haft faldende tendens. På de fysiske områder er der generelt ingen alarmerende tilbagemeldinger, ud over at man ønsker elevtoiletter i team malet, og at der bør være bedre rengøring og bedre oprydning (et internt problem i klasserne, der tages op lokalt) Sundhedsprofil 9.kl. (fra SUND): Sundhedsprofil kan ikke fremlægges på nuværende tidspunkt, da den først udformes i januar måned Tandsundhedsskema: Bemærkning: Skemaet viser, at GRY børn har ca18 % færre huller end gennemsnittet af børn i Helsingør. Vurdering af effekten af familieklasse: Grydemoseskolens familieklasse har fungeret i 1½ skoleår og haft 3 forløb. Der har været 8 elever igennem. Den umiddelbare opfattelse er, at der har været god effekt på forløbene. I starten var der er en del elever fra skolens overbygning, som blev optaget i et forløb og som endte med at profitere rigtig fint heraf på trods af det sene tidspunkt i deres skoleforløb. Skolen gennemfører i starten af skoleåret 2007/08 en mere systematisk evaluering af familieklasseerfaringerne herunder fokus på den oplevede langtidseffekt i de berørte normalklasser. Vurdering af den specialpædagogiske bistand Skolen har lagt stor vægt på at udmønte den vedtagne læsepolitik med gennemførsel af læseraketter i alle indskolingsklasser og på 4. og 5. klassetrin. Derudover aktiveres forældre via særlige indlæg 10

11 på forældremøder af læsevejleder. Ud fra læsetest gennemføres særlige læse-opsamlingsforløb. Skolens læseresultater har vist en betydelig forbedring over en årrække. I år har resultatet på 4. klassetrin dog gjort opmærksom på at der ud over de mere tekniske læserutiner skal sættes ekstra ind på det indholdsmæssige i overgangen mellem 3. og 4. klassetrin. Vurdering af undervisningen i dansk som andetsprog Skolen har for skoleåret 06/07 modtaget 8 lektioner til undervisningen i dansk som andetsprog. Eleverne i indskolingen har enkeltvis og på hold modtager undervisningen i forlængelse af deres skolegang. Der er i undervisningen i undervisningen lagt vægt på begrebsudvikling, pragmatisk kompetence, samtale - og tekst kompetence samt grammatisk kompetence. På mellemtrinnet er undervisningen valgt såvel i dansklektionerne, som udenfor, med fokus på begrebsudvikling, samtale og grammatiskkompetence. I skoleåret 07/08 får skolen kun 4 ugentlige lektioner til samme antal to-sprogede elever Sammenfattende helhedsvurdering af det faglige niveau på skolen med angivelse af styrker og områder, hvor der er behov for forbedringer Skolen har over en årrække omlagt skolens struktur til ren fasedeling, hvor lærere primært underviser i en fase af skoleforløbet. Samtidig er der sat fokus på udformning af faglige mål for undervisningen i alle fag og styrkelse af teamsamarbejdet. Dette har betydet en betydelig styrkelse af lærernes mulighed for at holde fokus på netop samme aldersgruppe og de faglige kompetencer, der er nødvendige her. I afgangsklasserne er prøveresultaterne forbedret og andelen af søgning til de gymnasiale uddannelse er steget. I indskolingsområdet er læseresultaterne ligeledes forbedret betydeligt. Ud fra skolens elevsammensætning er begge disse resultater særdeles positive. Skolen kan have behov for at der sættes mere struktureret fokus på faget Natur /teknik med opbygning af mere målrette fagligt miljø. Det kommende nyindretning af et sciencecenter og den kommunale liniefagsuddannelse af lærere i natur/teknik kan medvirke til hertil. Vurdering af hvordan elever, som modtager undervisning i specialklasser/specialskoler/dansk som andetsprog klarer sig i forhold til eleverne under ét Vurdering fra Alternativklasserne ved Mette Hultgren : Begge elever fra Grydemoseskolens distrikt går på 8. klassetrin. Den ene elev er fagligt engageret og interesseret i undervisningen både den boglige og praktiske undervisning. Stabilt fremmøde. Et fint skole/hjem samarbejde, hvor familien gav positive tilbagemeldinger om en glad dreng. Stoppet d. 29. juni 2007, for at begynde på efterskole i august. Den anden elev ønsker at kunne engagere sig fagligt og praktisk i undervisningen, men et fravær på 50%, samt et misbrug af euforiserende stoffer, forhindrer eleven i at skabe relationer til skolen. Er tilknyttet socialforvaltningens Pigebase projekt. Vurdering fra Familiecenteret ved Tryggvi Kaldan: Elev 1 startede på Løvdal januar 2006 på 5. klasseniveau. Fagligt i dansk: Middel 4. klasse. Fagligt i matematik: Starten af 4. klasse. Eleven er p.t. i skolepraktik. Elev 2 startede på Løvdal august 2006 på 6. klasseniveau. Fagligt i dansk: Middel i læsning for slutningen af 5. kl og skriftligt middel for slutningen af 4. kl. Fagligt i matematik: Standpunkt beg. 6.kl. Elev 3 startede juni 2006 på 5. klasseniveau. Fagligt dansk: En C-læser i 4.kl. og skriftligt midten af 4. klasse. Fagligt i matematik: Standpunkt er midten af 4.kl. Eleven fraflyttede kommunen juni 2007 og stoppede i Familiecenteret. Skolens to-sprogselever deler sig i 2 hovedgrupper. En gruppe som klarer sig rigtig fint og én gruppe, som fagligt har store problemer. Forskellen beror primært på hjemmenes muligheder og traditioner for at kunne hjælpe med og støtte op om den skolemæssige og sproglige indsats. 11

12 Elevers valg efter 9. klasse efter skoleåret 2006/ klasse Gymnasiale uddannelser (stx, hhx, htx) Erhvervsuddannelser Andre uddannelser 35,5 % 42,2 % 13.3 % 8,9 % 12

13 Testresultater skoleår 2006/07 Dato for prøvetagning: måned/år maj/juni Gennemførte i %: (testresultaterne er kun til politikerne) Dansk/læsning 2. klasse 4. klasse 6. klasse 8. klasse 96 % 2. klasse 4. klasse 6. klasse 95% 8. klasse Matematik 8. klasse 92%. klasse. klasse. klasse Fysik/kemi Engelsk 8.klasse 8.klasse Biologi Geografi HANDLEPLAN: Selvvalgte indsatsområder ( korte beskrivelser). Politiske mål Indsatsområder Skolens resultatkrav Handlingsplan/ evalueringsform 1 se oversigt side 4 1. Skolen sætter særligt fokus på arbejdet med at opsamle erfaringerne med de seneste skoleårs arbejde med rummelighed, mobbepolitik og elevernes trivsel 1.1 Grydemoseskolens rummeligheds-politik samtænkes med indsatsen i SFO- regi, når SFO bliver integreret del af den samlede Grydemoseskole 1.2 integrationspolitik mellem eleverne i Team I III og Team V revur-deres med henblik på yderligere og forpligtende samarbejde Udarbejdes i forbindelse med skoleårets planlægning Udarbejdes i forbindelse med skoleårets planlægning 13

14 1.3 Grydemoseskolens vedtagne mobbepolitik fra 2004/05 revideres også m. h.p. arbejdet i SFO og team V / Trygkogeren Udarbejdes i forbindelse med skoleårets planlægning 1.4 Det 3-årige projekt med KATkassen i Trygkogeren indgår i arbejdet mobbepolitikken i team V / Trygkogeren - også som en del af indsatsen vedr. trivsel Udarbejdes i forbindelse med skoleårets planlægning 1.5 Erfaringerne fra arbejdet i skolens Familieklasse relateres til det forebyggende AKT arbejde i normalklasserne 1.6 Det statistisk grundlag for skolens henvisninger til Børneog Ungerådgivningen vurderes i forhold til skolens praksis på specialundervisningsområdet 2 se oversigt side 4 udmøntes i andet regi Udarbejdes i forbindelse med skoleårets planlægning 3 se oversigt side 4 2. Integrationen i skolens normalundervisning for skolens elever tilknyttet ordblindehuset konkretiseres 2.1 Der udarbejdes en beskrivelse af skolens arbejde med O-hus elever. Beskrivelsen omfatter indsats og forpligtelse fra såvel skolens som de enkelte læreres side Udarbejdes i forbindelse med skoleårets planlægning Øvrige politiske mål 4 3. Helhed & sammenhæng se oversigt side 5 Samarbejdsfladerne 14

15 mellem Team I og SFO Samarbejdsfladerne mellem Team V og SFO-Trygkogeren 3.1 Der skabes arbejdstilrettelæggelse, som sikrer arbejdsfællesskab mellem Team I og SFO-personalet ( normalområdet) 3.2 Der skabes arbejdstilrettelæggelse, som sikrer arbejdsfællesskab mellem Team V og SFO ( specialområdet) Indsatsområder uden for de kommunale målområder: Politiskemål Indsatsområder Skolens resultatkrav Handlingsplan/ 4. Skolens arbejdspladsvurdering (APV) 4.1 Der arbejdes videre med at effektuere de opstillede mål og resultatkrav for medarbejdernes arbejdsmiljø, som fremgår af den udarbejdede handlingsplan fra Særligt for SFO Trygkogeren fortsætter arbejdet med at skabe hensigtsmæssige arbejdsgange og indretning i alrummet. evalueringsform Udarbejdes i forbindelse med skoleårets planlægning 5. Faglighed - skolens bærende søjler 6. Arbejdet med videreudvikling Fleksibel planlægning af undervisningen 5.1 Der udformes faglighedsplaner inden for faget idræt 5.2 Skolens Målrelaterede årsplaner evalueres og revideres 6.1 arbejdet følges i pædagogisk udvalg, på teamudviklingssamtaler og ved tilrettelagte fællesmøder Udarbejdes i forbindelse med skoleårets planlægning Har skolen ønsker/forslag til fremtidige fælleskommunale indsatsområder? Det er er stort ønske, at der skabes øgede ressourcerammer til, at det bliver muligt at formulere en ledelsesmæssig målrettet indsats på efteruddannelsesområdet. Der med kan opdateringen af lærernes faglige kompetencer til liniefagsniveau på flere Afleveringsfrist: elektronisk til forvaltningen 20. august 2007 (efter behandling i skolebestyrelsen). 15

Bilag 1 Oktober 2013. Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013

Bilag 1 Oktober 2013. Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013 Bilag 1 Oktober 2013 Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013 Tallene i bilaget er opsamlet fra skolernes egne kvalitetsrapporter Følgende forkortelser anvendes:

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 38 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs Kvalitetsrapport 2009/2010 Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kapitel 1...3

Læs mere

Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Vestre Skole, skoleåret 9/ Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Vestre skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad skolen

Læs mere

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Frisholm Skole, skoleåret 9/ Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Frisholm Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN Ansager Skole / 96631-13 VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ansager Skole Østergade 17 6823 Ansager Skoleleder Birthe Christensen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning:

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Sdr. Stenderup Centralskole

Kvalitetsrapport 2009. Sdr. Stenderup Centralskole Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2009 Delrapport fra Sdr. Stenderup Centralskole ved Uffe Weilmann Rasmussen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE SSC er meget systematisk omkring

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Fursund Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Fursund Skole er en fusionsskole, dannet af Fur og Selde Skole. Skolen har fra aug. måned

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2007/08

Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2007/08 Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2007/08 BØRN OG UNGE Indhold Gedved Skole...3 Samlet vurdering af skolen...3 Rammebetingelser...4... Budget 2008...4... Personaletal...4 Pædagogiske processer herunder

Læs mere

Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014

Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014 Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 20 Tilsynet er gennemført i perioden marts september i.h.t. Bekendtgørelse om certificeret tilsyn på frie grundskoler. Skolens navn: Privatskole, Nr. Truevej

Læs mere

Principper på Gribskolen

Principper på Gribskolen Principper på Gribskolen Indholdsfortegnelse Principper... 3 Undervisniningens organisering... 3 Princip for sen klassedannelse ved skolestart... 3 Ved skolestart tilstræbes det at danne homogene klasser.

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

Skolebestyrelsens principper

Skolebestyrelsens principper Skolebestyrelsens principper Principper for forældresamarbejde: Skole og forældre samarbejder i overensstemmelse med skolens værdier for Det gode skole hjemsamarbejde, regler i henhold til Folkeskoleloven

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

5. Den specialpædagogiske bistand

5. Den specialpædagogiske bistand 5. Den specialpædagogiske bistand 1. DEN SPECIALPÆDAGOGISKE BISTAND I denne boks fremgår Skoleafdelingens vurdering af den specialpædagogiske bistand på skolerne. Baggrund: Ifølge folkeskoleloven påhviler

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008/09. Frederiksberg Skole

Kvalitetsrapport 2008/09. Frederiksberg Skole Kvalitetsrapport 2008/09 Frederiksberg Skole Indholdsfortegnelse 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

FORSØG MED RULLENDE SKOLESTART ALDERSBLANDEDE GRUPPER. START JANUAR 2005 (2. udgave 010206)

FORSØG MED RULLENDE SKOLESTART ALDERSBLANDEDE GRUPPER. START JANUAR 2005 (2. udgave 010206) FORSØG MED RULLENDE SKOLESTART OG ALDERSBLANDEDE GRUPPER START JANUAR 2005 (2. udgave 010206) 1 Indledning Udvidet skoledag med rullende skolestart har været på Christinelystskolens dagsorden gennem længere

Læs mere

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Mål 1: Mål der knytter sig til Højere faglighed Styrke faglig læsning og skrivning (målet er 2-årigt) Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke den faglige læsning

Læs mere

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011 FAGLIG VURDERING VED SLUNINGEN AF SKOLEÅRE 2010-2011 Nedenstående skemaer indeholder den tilpassede udgave af SUMO analyse, hvor der er fokus på styrker og udviklingspotentialer. Analysen gennemføres primært

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2012 Skoleåret 2011-12 Delrapport fra Specialcenter Bramdrup ved Steen Rasmussen/Calle Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Vi har

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skolens navn: Gjern Skole. Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning:

Kvalitetsrapport. Skolens navn: Gjern Skole. Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens navn: Gjern Skole Kvalitetsrapport Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Gjern skoles mål: at skolen udvikler sig i et demokratisk forum af elever, lærere og forældre. at eleverne

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Principper for Højvangskolens virksomhed

Principper for Højvangskolens virksomhed Principper for Højvangskolens virksomhed Vedtaget i Skolebestyrelsen 03.02.2011 Rev. 15-04-2013 1 Indhold: Indhold:... 2 Højvangskolens motto... 3 Overordnede, pædagogiske principper... 3 Principper for

Læs mere

Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole

Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole Humlebæk Skole Baunebjergvej 401 3050 Humlebæk 7256 2014 www.humlebaekskole.dk Læsetilbud i Fredensborg Kommune Der er fokus på læse- og skrivekompetencen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Gullestrup Skole Løvbakkevej 2 7400 Herning Tlf: 97121336 E-mail: gullestrup@herning.dk http://www.gullestrupskole.dk/ Kvalitetsrapport for Gullestrup Skole - Herning Kommune,

Læs mere

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen Skoletoften 7 7400 Herning Tlf: 96287940 E-mail: sinding@herning.dk http://www.sinding-oerre-midtpunkt.dk Kvalitetsrapport for Sinding-Ørre Midtpunkt,

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Skabelon for aftalen 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Skalmejeskolen Skalmejevej 33 7451 Sunds Tlf: 97142366 E-mail: skalmejeskolen@herning.dk www.skalmejeskolen.dk Kvalitetsrapport for Skalmejeskolen - Herning Kommune, Børn og

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 Læsepolitikkens formål: Formål med Ellekildeskolens læsepolitik er at sikre: at læseindsatsen og læseudviklingen styrkes. at færre børn udvikler læsevanskeligheder

Læs mere

Sjørslev Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2007/08

Sjørslev Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2007/08 Kvalitetsrapport for Sjørslev Skole, skoleåret 007/08 Sjørslev Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 007/08 Dette er Sjørslev Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 007/08. Her præsenteres skolens vurdering

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport for Ans Skole, skoleåret 2008/09 : Ans Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Ans Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

1. fase (0. 3.kl) 2. fase (4. 6.kl) 3. fase ( 7. 9. kl)

1. fase (0. 3.kl) 2. fase (4. 6.kl) 3. fase ( 7. 9. kl) HANDLEPLAN FOR SPROG OG LÆSNING MÅLSÆTNING for sprog og læsning på Beder Skole Målet er, at eleverne på Beder Skole i hele skoleforløbet udvikler deres sproglige forståelse og kommunikative færdigheder,

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen Handleplan for læsning på Blåbjergskolen I et moderne velfærdssamfund med stigende mængder af skriftlige informationer er det af afgørende betydning for det enkelte menneske at tilegne sig tilstrækkelige

Læs mere

Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2007/08

Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2007/08 Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2007/08 BØRN OG UNGE Indhold Bankagerskolen...3 Samlet vurdering af skolen...3 Rammebetingelser...5... Budget 2008...5... Personaletal...5 Pædagogiske processer herunder

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Brederødvej 40, 3300 Frederiksværk Christina Helverskov Langhoff Skole og Undervisning 1. Beskrivelse af virksomheden

Læs mere

Allerød Kommune Kvalitetsrapport 2007-2008

Allerød Kommune Kvalitetsrapport 2007-2008 Allerød Kommune Kvalitetsrapport 2007-2008 Afsnit 1: Indledning... 5 1.1 Baggrund og ramme for udarbejdelsen af kvalitetsrapporten... 5 1.2 Rapportens opbygning... 6 Afsnit 2: Samlet vurdering og anbefalinger...

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

integration af tosprogede elever på Mølleskolen

integration af tosprogede elever på Mølleskolen integration af tosprogede elever på Mølleskolen Hvad er vores fælles ansvar? Integration er hele skolens ansvar, ikke kun den enkelte læres individuelle opgave. Integration er en proces, der tager tid,

Læs mere

Fokusområder 2015-2016

Fokusområder 2015-2016 Fokusområder 2015-2016 Formål (Visionen) Børns læring - Udfordringer for alle 2015-2016 Mål (Hvad vil vi opnå?) Udtryk Handleplan (Sådan gør vi) Børnene udfordres og udvikler deres faglige, personlige

Læs mere

Fællesskabets skole. En rummelig skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. En rummelig skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole En rummelig skole Danmarks Lærerforening Sektion til Folkeskolen nr. 1-2/2006 Forord Den rummelige folkeskole er en væsentlig del af folkeskolens berettigelse. Folkeskolen er skolen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2007-2008 Ikast Brande kommune

Kvalitetsrapport 2007-2008 Ikast Brande kommune Kvalitetsrapport 2007-2008 Ikast 1. Indledning... 4 2. Fakta om skolevæsenet... 5 3. Ikast- Kommunes vision 2012 og Børne- og ungepolitik... 6 4. Anonymitet... 6 5. Opfølgning på den seneste kvalitetsrapport...

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.: 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. 38, om sit syn på

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2012 Skoleåret 2011-12 Delrapport fra Harte Skole Viceinspektør Jakob Henningsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Det samlede læseresultat

Læs mere

Oversigt over projekternes indhold

Oversigt over projekternes indhold Oversigt over projekternes indhold I nedenstående oversigt er det for hver skole opgjort, hvilke hovedprincipper projektet/projekterne knytter an til. Derudover er det for hvert projekt kort beskrevet,

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik Hvem Organisering Hvad kan de? Hvordan deltager jeg? Skolebestyrelsen Bestyrelsesmøder (10 årlige) Arbejdsgrupper & udvalg Sætte mål, lave principper,

Læs mere

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Projektplan Projekts navn I Assens Kommune lykkes alle børn Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Baggrund Tallerupskolens Udviklingsstrategi tager afsæt i: Assens Kommunes

Læs mere

Trivselspolitik. Kjellerup Skole

Trivselspolitik. Kjellerup Skole Trivselspolitik Kjellerup Skole Trivselspolitik på Kjellerup Skole Ved skoleårets start 2006 var der udarbejdet et hæfte, som var blevet til på baggrund af drøftelser i elevråd, pædagogisk råd og skolebestyrelse.

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Aakjærskolen A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Aakjærskolen er Skives gamle midtbyskole, som ligger placeret centralt i byens centrum. I august

Læs mere

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

Profil for Vinderup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Vinderup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Vinderup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 6 3. Specielle tilbud på skolen... 8 4. Elever og økonomi...

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Principper for den løbende evaluering

Principper for den løbende evaluering Principper for den løbende evaluering Evalueringen skal: 1. være en integreret del af undervisningen, og skal omfatte den personlige-, den sociale- og den faglige udvikling 2. Omfatte såvel lærerens som

Læs mere

læsning indskoling trivsel og undervisningsmiljø sund mad/skole

læsning indskoling trivsel og undervisningsmiljø sund mad/skole Al-Hilal skolen Evaluering Ifølge Friskolelovens krav til evaluering i de frie skoler skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT. for Gentofte Kommunes Skolevæsen. Kommuneniveau

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT. for Gentofte Kommunes Skolevæsen. Kommuneniveau GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT for Gentofte Kommunes Skolevæsen Kommuneniveau 2011/2012 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Forord...4 3 Sammenfattende helhedsvurdering...5

Læs mere

Kvalitetsrapport for Nymarksskolen Kerteminde Kommune 2009/2010

Kvalitetsrapport for Nymarksskolen Kerteminde Kommune 2009/2010 Kvalitetsrapport for Nymarksskolen Kerteminde Kommune 2009/2010 Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/2010 - Kerteminde Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. SKOLENS FORORD SAMMENFATTENDE VURDERING... 3 2. PRÆSENTATION

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009-2011 og udviklingsplan 2011-2013. Fjelsted Harndrup Skole

Kvalitetsrapport 2009-2011 og udviklingsplan 2011-2013. Fjelsted Harndrup Skole Kvalitetsrapport 2009-2011 og udviklingsplan 2011-2013 Fjelsted Harndrup Skole Pædagogiske processer Kvalitetsrapport 2009-2011 Fra udviklingsplan 09-11 Helhed og sammenhæng Sundhed med omtanke, inklusion,

Læs mere

Fraværende: Gro Kjær og Lone Pedersen, Trine Mette Petersen, Tobias Karlsen7D, Camilla Kansberg,

Fraværende: Gro Kjær og Lone Pedersen, Trine Mette Petersen, Tobias Karlsen7D, Camilla Kansberg, Skolebestyrelsesmøde mandag den 9.03.2015 kl. 19.00 21.30 Mødested: Ørstedskolen lokale 4.0.34 Referat: Deltagere: Solveig Stürup, Heidi Kaae Meyer, Jan Steendorph Petersen, John Petersen, Søren Sørensen,

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009

Kvalitetsrapport 2009 Kvalitetsrapport 2009 Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg Tlf: 86577127 E-mail: Bjedstrup.Skole@Skanderborg.dk www.bjedstrupskole.dk Kvalitetsrapport for Bjedstrup Skole - Skanderborg Kommune

Læs mere