Udskrift af dombogen RETTEN I GENTOFTE. Den 11. april 2001 blev i sag Dr.BS /2000:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udskrift af dombogen RETTEN I GENTOFTE. Den 11. april 2001 blev i sag Dr.BS 1-1249/2000:"

Transkript

1 RETTEN I GENTOFTE Udskrift af domben Den 11. april 2001 blev i sag Dr.BS /2000: Ejendomsselskabet Norden AIS Toldbodgade København K mod 1. Anne Sophie Boehm Hyldegårdsvej 40, st.tv. 2. Lykke Jørgensen Hyldegårdsvej 40, st.th. 3. Peder Randløv Hyldegårdsvej 40, l.tv. 4. Anne Elisabeth Bro Hyldegårdsvej 40, l.th. 5. Bodil Thomsen Hyldegårdsvej 40, 2.tv. 6. B. Bonde Hyldegårdsvej 40,2.th. 7. Kirsten Pedersen Hyldegårdsvej 40A, st.tv. 8. Karen Møller Hyldegårdsvej 40A, st.th. 9. Henrik Jensen Hyldegårdsvej 40A, l.tv. 10. Lisa Lunow Hyldegårdsvej 40A, l.th. STOO6SS070S0I-ST02-KI94.02-Tl-UI3-Moo.P02-IRI39

2 Side 2/6 11. Mona Olsen Hyldegårdsvej 40A,2.tv. 12. Jørgen Heiner Hyldegårdsvej 40A,2.tv. 2920Charlottenlund 13. Louise Pernille Christiansen Hyldegårdsvej 40B, st.tv. 14. Agnes Heede Hyldegårdsvej 40B, st.tv. 15. Edith Andersen Hyldegårdsvej 40B, 1. th. 16. Inge Lake Hyldegårdsvej 40B, 2. tv. ' 17. Grethe Dalsgaard Hyldegårdsvej 40B, 2. th.. afsagt DOM Under denne boligretssag, som er behandlet under medvirken af lægdommere, hvor dommen affattes u~e~\fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 366 a, stk. 2, har sagsøgeren, Ejendomsselskabet Norden A/S, endeligt påstået de sagsøgte, Anne Sophie Boehm, Lykke Jørgensen, Peder Randløv, Anne Elisabeth Bro, Bodil Thomsen, B. Bonde, Kirsten Petersen, Karen Møller, Henrik Jensen, Lisa Lunow, Mona Olsen, Jørgen Heiner, Louise Pernille Christiansen, Agnes Heede, Edith Andersen, Inge Lake Grethe Dalsgaard, tilpligtet at anerkende, at udgifterne til vicevært ren- ~...,. holdeise ved fastsættelse af omkostningsbestemt husleje i henhold til bang: reguk"ringslovens 7-8 vedrørende de sagsøgtes lejemål i ejendommen Hyldegårdsvej 40 A-B, med virkning pr. 1. marts 2000 forhøjes fra kr ,00 årligt til kr ,00 årligt, subsidiært med en mindre stigning efter Boligrettens skøn. STD06SS01-50I.sT02-KI TZ-LOJ-MOO-POZ.\R139 0.

3 Side 3/6 -- Alle de sagsøgte, bortset fra Anne Elisabeth Bro, h~~tået frifindelse. stadfæstelse af Huslejenævnets afgørelse af den 28. juli 2000 om lejen for ejendommen Hyldegårdsvej B pr. 1. marts Sagsøgte Anne Elisabeth Bro har ikke afgivet net skriftligt indlæg i sagen eller nedlagt nen påstand. - Der er meddelt de sagsøgte Lykke Jørgensen, Bodil Thomsen, B. Bonde, Kirsten Petersen, Lisa Lunow, Mona Olsen, Louise Pernille Christiansen, Edith Andersen Inge Lake fri proces. Sagen drejer sig om størrelsen af den udgift til vicevært renholdelse i ~ ~.",. ~ ' ". - r ""'._-"'_... ejendommen Hyldegårdsvej 40A-B,, som sagsøgeren har beregnet sig i henhold til boligreguleringslovens Det fremgår af sagen at sagsøgeren i 1999 indgik en aftale med ISS vedrørende renholdelse mv. af den pågældende ejendom. Aftalen omfattede trapperengøring, rengøring af toiletter, vinduespolering på trappeopgange, renholdelse af fortov gårdarealer, indsamling af storslaald, renholdelse af regnvandsbrønde, kælder lofter, gartnerservice på de grønne områåer (græsslåning, beskæring, lugning mv.) samt bygningstilsyn, varme teknik, døgnservice snerydning/glatførebekæmpelse. Udgifterne til ISS an-. drager la pr. år. (eksklusiv la. til andel drift serviceafdeling) Beløbet er sammensat således: Viceværtløn Rengøring/viceværtarbejde Snerydningsomkostninger I alt la ,- la ,- kr la ,- Beløbet blev indregnet i det omkostningsbestemte budget for ejendommen for år 2000, hvorefter sagsøgeren den 26. november 1999 varslede en tilsvarende forhøjelse af den omkostningsbestemte leje for de sagsøgte pr. 1. marts Efter at beboerrepræsentationen i ejendommen vi Lejernes LO i hovedstaden havde protesteret mod forhøjelsen, - indbragte sagsøgeren sagen for Hus- ~enævnet for Gentofte Kommune, der i sin afgørelse af 28. juli 2000 b'cl udtalte:. - "Ejendommen er iflg. bygnings- boligregistret opført,~ i 1935 omfatter 18 lejligheder samt garager. Ejer er Ejendomsselskabet 1911 A/S. BudgJttets boligandel er 95,1I %. Grundarealet udgør To60 m2 detbebyggede -areal 477 m2. For lejligheden Hyldegårdsvej 40, st. th. på 73 m2 er eksempelvis varslet forhøjelse fra årligt (360 kr./m2) til kr. årligt (449 kr./m2). Pligten til indvendig ved/i- STD06SS07.soI-STOZ-KI94.02-n-L03-MQO.I'02-\R139

4 Side 4/6 ~!!!:!;:!.,delæc-a.t.1cjemålet påhviler udleler;. Varslingen er baseret på 01!!!:E!.!!!Jng!.!~ebudg~L. ji-a,_",".."'c,.~,.. december o_o ::. Budgettet er imidlertid korrigeret (nedsat) den ~~' 18. februar._-~ LLO anfører, at samlet udgift til vicevært, inspektørhonorar, rengøring s- viceværtsarbejde, andel drift serviceafdeling samt snerydningsomkostninger udgør ca k.!::.. pr. bolig. Denne udgift overstiger efter LLO's mening langt, hvad der må betragtes som en rimelig driftsudgift. Desuden gør LLO opmærksom på, at administrationshonoraret på 2.075kr.pr. bolig~l:.,,-- -~" --- "- =., _._~~ Den 18. februar 2000 forelægger NORDEN en særlig beskrivelse af renholdelsen på ejendommen samt nle generelle betragtninger om aftalen med ISS om renholdelse mv. NORDEN vedlægger et korrigeret budget, hvoraf det fremgår, at posten Vicevært renholdelse ;;nedsat ji-a kr. til / kr.før fordeling bolig/erhverv. Udgiften pr. bolig er herefter kr. mod 2,J67/g'. i budget LLO er af den opfattelse, at en del af den beskrevne viceværtfunktion er dels vedligeholdelsesarbejde, dels udgifter, der indgår under administrationsbidraget. ~~=-.= ~ ~- Hertil bemærker NORDEN, at det drejer sig om almindelige årligt tilbagevendende renholdeisesudgifter arbejdsopgaver, der falder ind under varmemester-/viceværtfunktionen, selvom der i dette tilfælde er tale om et højere kvalitetsniveau end almindeligvis set. Huslejenævnet har behandlet sagen efter boligreguleringslovens 14, jfr. 13, stk. 4. Budgetposten vicevært renholdelse kr. svarende til kr. pr. bolig overstiger efter nævnets opfattelse de nødvendige rimelige udgifter hertil, jfr. boligreguleringslovens 8. Nævnethar.besluttetat nedsættebudgetpostentil 3.500kr. pr. bolig.....,<. tf, ' ~"""'.,_ Sagen blev herefter indbragt for boligretten. Der er under sagen afgivet forklaringer af driftschef hos sagsøgeren, Jackie Johansen, sagsøgte Agnes Heede samt driftsleder hos 1SS,Michael Nielsen. Boligretten har i forbindelse med domsforhandlingen besigtiget den omhandlede ejendom samt 5 andre angiveligt sammenlignelige ejendomme, udvalgt af parterne. Sagsøgeren har til støtte for sin påstand nærmere anført, at en udlejer ifølge boligreguleringslovens 7 8 kan forlange en lejeforhøjelse, såfremt lejen ikke kan dække ejendommens nødvendige driftsudgifter, dvs. skatter, afgifter, renholdelse, administration forsikring i det omfang, det er rimeligt under hensyn til ejendommens det lejedes karakter. Det er i nærværende sag ikke bestridt, at sagsøgeren afholder udgifter til vicevært renholdelse vedrørende den omhandlede ejendom med i alt kr årligt. Disse udgifter er - når henses til de helt særlige forhold, der gør sig gældende for ejendommen, herunder ejendommens meget stor~ ~~oms- o~ fælles~ - ganske nødvendige -rimelige. Sagsøgeren har yderligere henvist til <!-estore fqr.dele.j.ejeme opnår igennem serviceaftalen med 1SS, hvorefter der bl.a. er etableret døgnservice, således at eventuelle STD06SS07.SOI-5T02-KI94.oz.n-t03-MOQ.P02-IR139

5 Side 5/ driftsforstyrrelser omgående kan afhjælpes. Ydelserne vil heller ikke blive afbrudt eller forringet ved en sædvanlig viceværts sygdom e.l., der vil til stadighed være et professionelt tilsyn med ejendommens tekniske installationer. Sagsøgeren har endelig anført, at Huslejenævnets afgørelse må forkastes, allerede fordi nævnet uberettiget har fastsat udgifterne til vicevært renholdelse alene ud fra et normtal, uden at foretage et konkret skøn. De sagsøgte- bortset:fraanneelisabethbro-har til støtte for deres påstand nærmere anført, at sagsøgeren har bevisbyrden for, at den eksorbitant store udgift til renholdelse mv. er rimelig nødvendig. Dette bevis er imidlertid ikke ført. Det er gennem de i sagen foreliggende oplysninger om en række særdeles sammenlignelige ejendomme i området derimod godtgjort, at den af Huslejenævnet fastsatte udgift til vicevært renholdelse svarer til en rimelig nødvendig udgift i henhold til boligreguleringslovens 8. Den af Huslejenævnet skønnede udgift svarer således pr. m2 pr. lejemål til den, der er alment gældende i kvarteret eller området for tilsvarende lejemål med hensyn til beliggenhed, størrelse, kvalitet, udenomsarealer mv. De sagsøgte har endelig anført, at den afiss udførte service i hvert fald ikke kan ansesat være usædvanliggod... Retten skal udtale: I henhold til boligreguleringslovens 7 kan en udlejer - bl.a. hvis.lejen ikke kan dække ejendommens nødvendige driftsudgifter - som udgangspunkt forlange en lejeforhøjelse til udligning af forskellen. Ifølge lovens 8 omfatter nødvendige driftsudgifter bl.a. udgifter til renholdelse, d alene i det omfang det er rimeligt under hensyn til ejendommens det lejedes karakter. Det er under nærværende sag ikke bestridt af de sagsøgte, at sagsøgeren i henhold til den med ISS indgåede serviceaftale afholder en årlig udgift på kr til renholdelse af ejendommen. Denne udgift overskrider imidlertid væsentligt udgifterne - såvelpr. m2 som pr. lejemål- til renholdelsei de af boligretten i forbindelse med domsforhandlingen i øvrigt besigtigede ejendomme, som alle i vidt omfang findes at være meget sammenlignelige med sagsøgerens ejendom. Den af sagsøgeren afholdte udgift må endvidere -uanset sagsøgernes ejendoms særlige karakteristika i form af et begrænset antal lejemål med tilliggende, relativt store.fælles- udenomsarealer - anses at stå i et misforhold til sædvanlig betaling for den service, som med rimelighed kan kræves forventes af henholdsvis ejerne lejerne i den omhandlede ejendom. STPQ6S507.s01-sTØZ.Kl94.02-n-L03~\loo.P02.\R139

6 Side 6/6 ", De varslede udgifter til vicevært renholdelse findes derfor væsentligt at overstige, hvad der er rimeligt under hensyn til den omhandlede ejendoms det lejedes karakter. - Boligretten finder herefter skønsmæssigt at måtte ansætte den samlede udgift til vicevært renholaelse af ejendommen til ~ ~~lig.'p'r. ~_ Da ejendommen har 18 beboelseslejemåi, vil der derfor være at afsige dom som nedenfor bestemt, idet sagens omkostninger efter omstændighederne vil være at ophæve. TIll KENDESFOR RET.-..- De sagsøgte, Anne Sophie Boehm, Lykke Jørgensen, Peder Randløv, Anne Elisabeth Bro, Bodil Thomsen, B. Bonde, Kirsten Petersen, Karen Møller, Henrik Jensen, Lisa Lunow, Mona Olsen, Jørgen Heiner, Louise Pernille Christiansen, Agnes Heede, Edith Andersen, Inge Lake Grethe Dalsgaard, tilpligtes i forhold til sagsøgeren, Ejendomsselskabet Norden A/S, at anerkende, at udgifterne til vicevært renholdelse ved fastsættelse af omkostningsbestemt husleje i henhold til boligreguleringslovens 7-8 vedrørende de sagsøgtes lejemål i ejendommen Hyldegårdsvej 40 A-B, Gharlottenlund-med virkning pr:-l marts- woø forhøjes fra kr.--56.i6(t,oø--- årligt til kr årligt. Ingen af parterne betaler sagsomkostninger til den anden part eller til statskassen Lene Helbo Torben Goldin Niels Busk Udskriftens rigtighed bekræftes. RETTEN I GENTOFTE, den 11. april 2001 ~ Bodil Hvoldal STD06S507.s01.sT02-KI94_02-1'2-J.03-MQO.P02.\Il139

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads.

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads. ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. april 2014 i sag nr. BS 10-3190/2012: Tryg Forsikring /S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup mod nkestyrelsen maliegade 25 Postboks 9080 1022 København

Læs mere

Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen DOM

Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen DOM Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 20. januar 2015 af dommerne Bjarne Bjørnskov Jensen (retsformand), René T. Olsen og Barbara Hoffmann Christiansen i sag nr. BS 47-1360/2013 Lærernes

Læs mere

Danmarks Private Vandværker Solrød Center 22 C 2680 Solrød Strand

Danmarks Private Vandværker Solrød Center 22 C 2680 Solrød Strand Danmarks Private Vandværker Solrød Center 22 C 2680 Solrød Strand Rørbæk Vandværk I henhold til aftale fremsender jeg vedlagt kopi af Højesteret dom af 22.4.1976 i sagen Rudbjerg Kommune - P. Med venlig

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2005 - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2005. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002: R E T T E N I H O R S E N S Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002: Hovedgaard Vandværk I/S v/formand E Søndervænget 55 8732 Hovedgaard mod J Tvist: Denne sag drejer

Læs mere

Politisk analyse. Kommunerne og boligreguleringsloven

Politisk analyse. Kommunerne og boligreguleringsloven Politisk analyse Kommunerne og boligreguleringsloven Indhold 1. FORSLAG OM AFSKAFFELSEN AF BOLIGREGULERINGEN I RANDERS... 2 2. VEDRØRENDE DE BERØRTE EJENDOMME OG LEJEMÅL... 2 3. VEDRØRENDE BELASTNINGEN

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift...

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift... NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift... 4 Kravene til specifikation af driftsudgifter

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

SVEJGAARD GALST QWIST ADVOKATAKTIESELSKAB

SVEJGAARD GALST QWIST ADVOKATAKTIESELSKAB SVEJGAARD GALST QWIST ADVOKATAKTIESELSKAB NY LANDSRETSDOM OM VALUARENS ANSVAR FOR VURDERINGEN > side 2 NY PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM OVERPRIS VED KØB AF ANDELSBOLIG > side 4 NY HØJESTERETSDOM OM PRINCIPPERNE

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 K E N D E L S E Annelise Küseler (advokat Henrik Holtse, København) mod Morsø Kommune (selv) Morsø Kommune

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K DOM Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagsøger har nedlagt påstand om, at sagsøgte

Læs mere

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse.

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Aftaler 4 og 7. Kommune H havde i 2003 solgt en erhvervsbyggegrund

Læs mere

KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages?

KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages? KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages? 8. maj 2014 v. Hannah Vilvig, GI Kontoen i GI, 8.5.2014 1 Konto i GI hvad er det? Bindingskontoen efter boligreguleringslovens (Brl) 18 b er en (lille) del

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1094005 - KWI UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 24. april 2015 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Frosell og Kåre Mønsted). 2. afd. nr. B-1094-14: FO Fag og

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - IDI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 18. juni 2013 U-4-11 Hellers Yachtværft ApS (Advokat Ejnar Bækgaard) mod Konkurrencerådet (Kammeradvokaten v/ advokat Jacob Pinborg) Indledning

Læs mere

RETTEN I SØNDERBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 14. juli 2014 i sag nr. BS C3-605/2013:

RETTEN I SØNDERBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 14. juli 2014 i sag nr. BS C3-605/2013: RETTEN I SØNDERBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 14. juli 2014 i sag nr. BS C3-605/2013: Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. Nørrekobbel 54 6400 Sønderborg og Gråsten Varme A/S Bocks Bjerg 5A 6300 Gråsten

Læs mere

Forslag. Lov om friplejeboliger

Forslag. Lov om friplejeboliger Lovforslag nr. L 80 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. november 2006 af socialministeren (Eva Kjer Hansen) Forslag til Lov om friplejeboliger Kapitel 1 Definition m.v. 1. Ved en friplejebolig forstås

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

FORENINGSGRANSKNING. A/B (beliggende, ) (udarbejdet maj 2011)

FORENINGSGRANSKNING. A/B (beliggende, ) (udarbejdet maj 2011) FORENINGSGRANSKNING A/B (beliggende, ) (udarbejdet maj 2011) 1. GRANSKNING 1.1 Formål Andelsboligforeningens forhold af såvel juridisk som økonomisk karakter gennemgås og kommenteres med særlig vægt på

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting)

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) 1 Kendelse af 29. november 2013 i faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri for Teknisk Landsforbund for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for Servodan A/S (advokat

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V003000S - KS UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-30-03 Forbrugerrådet som mandatar for Poul Jeppesen (Advokat Saskia Krüger Larsen) mod VIASAT A/S (Advokat

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark EJENDOMSFORENINGEN FYN INFORMATIONSMØDE Mandag den 25. november 2013 Program for dagen Kl. 9.00: Velkomst Kl. 9.10: Nyheder inden for boliglejeretten Kl. 10.25: Lejens fastsættelse

Læs mere