BETÆNKNING. vedrørende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETÆNKNING. vedrørende"

Transkript

1 8. november 2013 EM2013/124 BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at ændre Hjemmestyrebekendtgørelse nr. 23 af om geografisk adgang til rejefiskeri på Grønlands fiskeriterritorium, således at fiskefartøjer med tilladelse til egenproduktion, ikke gives adgang til fiskeri indenfor en grænse på 3 nautiske mil fra basislinien. (Medlem af Inatsisartut Siverth K. Heilmann,Atassut) Afgivet til forslagets 2. behandling Udvalget har under behandlingen bestået af: Medlem af Inatsisartut Nikolaj Jeremiassen, Siumut, formand Medlem af Inatsisartut Karl-Kristian Kruse, Siumut, næstformand Medlem af Inatsisartut Finn Kat'lsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Lars P. Mathæussen, Siumut Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Siumut Medlem afinatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Medlem afinatsisartut Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit Udvalget har efter 1. behandlingen den 9. oktober under EM20l3 gennemgået forslaget. Forslagets indhold og formål Forslagsstilleren begrunder sit forslag med at større fiskefmiøjer, som driver kystnæli fiskeri, kan have en negativ indflydelse på bundforhold og opvækstområderne for fiskeyngel, bl.a. gennem anvendelsen af dobbelttrawl. Forslagsstilleren argumenterer herunder for, at de større fiskefatiøjer udgør en risiko for rejebestanden; og at et fald i rejebestanden vil have en negativ afsmittende effekt ift. de øvrige kystnære fiskere, foruden beskæftigelsen i den landbaserede fiskeindustri. EM2013/124 J.m l/13EM-LABU

2 8. november 2013 EM Forslagets 1. behandling i Inatsisartut Under førstebehandlingen blev der udtrykt bred opbakning til forslaget, om end flere partier gerne så det henvist til viderebehandling i udvalget. Naalakkersuisut tog i sit svarnotat afstand fra beslutningsforslaget. Blandt andet med henvisning til at fiskefartøjer med tilladelse til egenproduktion allerede nu kun i begrænset omfang har mulighed for at fiske indenfor 3 nautiske mil fra basislinien. N aalakkersuisut vil gerne revidere Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 23 af29. august 2002 sammen med fiskeriets parter, da forholdene indenfor rejefiskeriet er ændret en del siden Naalakkersuissut støtter ikke beslutningsforslaget på nuværende tidspunkt, da Naalakkersuisut finder at inddragelse af relevante organisationer er vigtigt i forbindelse med revision af gældende bekendtgørelser. Siumut fremlagde under debatten følgende ændringsforslag: "Forslag til Inatsisartut's beslutning om at pålægge Naalakkersuisut, at ændre Namminersorlutik Oqartussat's bekendtgørelse nr. 23 af 29. august 2002, vedr. rejefiskeri i farvande som hører ind under Grønlandsk myndighed, sådan så trawlere der er længere end 30 meter får annulleret deres ret til at fiske indenfor basislinien og at man implementerer ændringen." Spørgsmål Udvalget har til brug for sin behandling af forslaget anmodet Medlemmet afnaalakkersuisut for Fiskeri-, Fangst- og Landbrug om at besvare en række spørgsmål. Kopi af udvalgets spørgsmål og Medlemmet af Naalakkersuisuts besvarelse er vedlagt nærværende betænkning som bilag 1. Udvalgets behandling af forslaget Udvalget finder som udgangspunkt, at udnyttelsen af fiskebestandene bør være såvel hensigtsmæssig som biologisk forsvarlig, og at der i den sammenhæng bl.a. bør lægges vægt på ressourcernes bevarelse og reproduktion. Udvalget finder desuden, at der i tilrettelæggelsen af rammerne for det erhvervsmæssige fiskeri bl.a. bør inddrages beskæftigelsesmæssige hensyn ift. fiskerierhvervet, forarbejdningsindustrien og andre dertil knyttede erhverv. Udvalget skal i den sammenhæng bl.a. understrege betydningen af, at forarbejdningsindustrien på land har adgang til en stabil indhandling. Fartøjer, som udelukkende fisker indenfor basislinien, bidrager til at sikre dette, da hele deres fangst indhandles. I beslutningsforslaget anføres det, at fartøjer med tilladelse til egenproduktion ikke medfører mange arbejdspladser på land, idet fangsten forarbejdes ombord på fartøjet, hvilket anses for at udhule eksistensvilkårene for den landbaserede forarbejdningsindustri. EM2013/l24 J.nr. O 1.2S.0 li13em-labu-oo

3 8. november 2013 EM20l3/l24 Naalakkersuisut har i sit svarnotat og i sin besvarelse af udvalgets opfølgende spørgsmål fremsat følgende bemærkninger (jf. bilag 1), som udvalget har taget til efterretning: Det kystnære rejefiskeri i 2013 består af en flåde på 25 fartøjer, fordelt på 21 licenser. [... ] Af de 21 licenser er 4 af licenserne SQNT-licenser, altså licenser med produktionstilladelse. I henhold til bekendtgørelsens 7, stk. 1 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 23 af 29. august 2002 om geografisk adgang til rejefiskeri på Grønlands fiskeriterritorium, kan fartøjer med licens til kystnært rejefiskeri med tilladelse til egenproduktion fiske ind til basislinj en, dog skal fartøj erne i perioden 1. april til 31. oktober fiske 3 nautiske mil uden for basislinjen, i området mellem 61 N og 65 N. Endvidere må fartøjerne, i henhold til 7, stk. 2, ikke fiske i Hareø-kassen, Sisimiutkassen og Banan-kassen. Yderligere må der i henhold til 7 stk. 3, i området nord for 70 45' N, fiske ind til basislinjerne, dog under iagttagelse af beskyttelseszoner på 5 nautiske mil rundt om beboede steder, samt sæsonlukninger i narhval- og hvidhval sæsonen. Fartøjerne der er tilknyttet en SQNT-licens (med produktionstilladelse) har indhandlingspligt på en fast andel af fangsten. Det vil sige at de skal lande et minimum af fangsten til et indhandlingssted. Hvor stor andelen er, afhænger af licensen. Det skal dog [... ] bemærkes at der, for det tilfælde at man skulle ønske at ændre også på procentandelen der landes til fabrikkerne, er tale om et automatiseret produktionsapparat, og hvor det må formodes at en forhøjelse af landingsmængder på f.eks tons næppe vil have en større betydning for beskæftigelse inden for rejeindustrien, da den nuværende kapacitet folidodes at være stor nok til at klare en større mængde. Udvalget noterer, at såvel beslutnings- som ændringsforslaget har til hensigt at værne om de såvel levende som ikke-levende ressourcer i det kystnære segment. Udvalget skal hertil understrege sin opbakning til intentionen med de fremlagte forslag. Bekymringen er, at fartøjer større end 30 meter - herunder fartøjer med tilladelse til egenproduktion - muligvis kan have en negativ indflydelse på havmiljøet, hvilket bl.a. kan hænge sammen med at en del af rejefartøjerne benytter sig af f.eks. dobbelttrawl, foruden tunge redskaber som trawlskovle. EM2013/124 J.nr l/13EM-LABU

4 8. november 2013 EM2013/124 Udvalget er herunder dels bekymret for, om fangstredskaberne i deres bevægelse henover havbunden ødelægger leveforholdene på bunden - dels om dobbelttrawl kan have en forstyrrende indflydelse ift. de andre fiskebestande i området, herunder hellefiskene. Udvalget er desuden bekymret for, om de støne fartøjer medvirker til at skabe en situation, hvor der fanges flere rejer end rejeynglen kan bære. En nedgang i bl.a.rejebestanden vil have konsekvenser for samtlige fartøjer i det kystnære segment, foruden den landbaserede forarbejdningsindustri. Fartøjer, som udelukkende fisker indenfor basislinien, må i den forbindelse anses som særligt sårbare. Naalakkersuisut har i sit svarnotat og i sin besvarelse af udvalgets spørgsmål Gf. bilag 1) hertil bemærket: Der er pt. 5 aktive fartøjer støne end 30 meter i det kystnære rejefiskeri. 3 af disse fartøjer er per dags dato tilknyttet SQNT-licenser. [... ] at der generelt fanges en støne mængde rejer på kortere tid med dobbelttrawl, som medfører at enkelttrawl vil bruge længere tid på havbunden for at fange den samme mængde rejer. Det formodes at den fysiske påvirkning af et dobbelttrawl vil påvirke et støne område sammenlignet med enkelttrawl og udstyret er tungere, men forholdet er ikke undersøgt. Der er således ikke videnskabeligt grundlag for at konkludere at dobbelttrawl belaster havbunden i støne grad end enkelttrawl. [... ] at fiskeyngel ikke forekommer i et stort antal der hvor der trawles rejer. Fiskeyngel findes hovedsageligt i dybder ned til 100 meter, og rejefiskeriet foregår på støne dybder. Det vurderes derfor at fisk og fiskeyngel ikke påvirkes negativt under fiskeriet med produktionsfartøjerne. Udvalget tager ovenstående information til eftenetning, og hæfter sig ved, at den fysiske påvirkning af dobbelttrawl ift. havbunden ikke er undersøgt. Udvalget finder i den sammenhæng, at der må herske en væsentlig samfundsmæssig interesse i at få klarlagt, hvorvidt fartøjer større end 30 meter udøver en skadelig indflydelse ift. havmiljøet, således at der - om nødvendigt - kan træffes foranstaltninger til at sikre, at rejefiskeriet foregår på den bedst mulige måde. Udvalget skal her opfordre til, at undersøgelsen inddrages i den igangværende revidering af fiskeriloven, således at der kan fremlægges en samlet regelpakke for fiskeriet. Udvalget er 4 EM2013/124 J.nr /13EM-LABU-00124

5 8. november 2013 EM herunder overbevist om, at fiskeriet vil være bedst tjent med en gennemgribende revidering af reglerne, idet flere større eller mindre regelændringer over tid folmentlig vil underminere stabiliteten inden for fiskeriet, og delmed skabe utryghed for den enkelte fisker, som alt andet lige vil have vanskeligt ved at gennemskue visionen for fiskeriet samt den dertil knyttede regelsamling. Udvalget anerkender, at en eventuel ændring af, hvor rejefartøjerne må fiske, ikke kan besluttes uden en nærmere undersøgelse af de forvaltningsmæssige aspekter, herunder hvordan en eventuel ændring vil påvirke licens- og kvotefordelingen. Udvalget finder samtidig, at en eventuel ændring bør ledsages af en forudgående kortlægning af de forventede erhvervsøkonomiske konsekvenser, herunder den potentielle beskæftigelsesmæssige effekt. Udvalget noterer dog, at såvel beslutnings- som ændringsforslaget overvejende begrundes med henvisning til ønsket om at fremme bæredygtigheden i det kystnære rejefiskeri, og skal på den baggrund - også med henvisning til udvalgets bekymring for den indflydelse, som fartøjer større end 30 meter kan have ift. havmiljøet - fremlægge følgende ændringsforslag: Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at påbegynde en evaluering af rejefiskeriet i det grønlandske fiskeriterritorium, herunder en registrering af de forskellige redskaber og fartøjsstørrelsers indvirkning på bundforhold og fiskeyngel, således at bæredygtigheden i det samlede grønlandske fiskeri optimeres. Udvalget har med fremlæggelsen af ændringsforslaget lagt vægt på at bevare intentionen i det oprindelige beslutningsforslag, herunder ændringsforslaget fra Siumut, og samtidig inddrage informationen fra Naalakkersuisut, hvoraf bl.a. fremgår, at fartøjer med tilladelse til egenproduktion allerede nu kun i begrænset omfang har mulighed for at fiske inden for 3 nautiske mil fra basislinien. Ovennævnte ændringsforslag fremsættes af et enigt udvalg, hvorfor Siumut også har tilkendegivet, at ville trække sit tidligere fremsatte ændringsforslag forud for den berammede 2. behandling. Udvalget skal afslutningsvis anføre, at en undersøgelse af de mulige biologiske konsekvenser af fangstmetoderne i rejefiskeriet bør kortlægges forud for en egentlig beslutning om, hvor fartøjerne må fiske. EM2013/124 J.nr l/13EM-LABU

6 8. november 2013 EM2013/124 Forslagets økonomiske konsekvenser Udvalget vurderer, at udgifterne til udvalgets ændringsforslag vil kunne afholdes indenfor rammen af det eksisterende budget, idet de økonomiske konsekvenser anses som overskuelige. Udvalgets indstilling Et enigt udvalg indstiller beslutningsforslaget til forkastelse, og indstiller udvalgets ændringsforslag til vedtagelse. EM2013/124 J.nr l/13em-labu-oo 124 6

7 8. november 2013 EM2013/124 Med disse bemærkninger og med den i betænkningen anførte forståelse skal udvalget overgive forslaget til 2. behandling. ~en, Formand Karl-Kristian Kruse, Næstformand Finn Karlsen Lars P. Mathæussen (. Hans Enoksen U~B~ Aqqaluaq B. Egede Ane Hansen EM2013/124 lm.ol.25.01/13em-labu

8 INATSISARTUT Naalakkersuisutmedlemmet for Fiskeri-, Fangst og Landbrug Karl Lyberth IHER Dalo: 15. oktober 2013 J.nr.: Vedr. EM2013/124. Udvalget skal til brug for behandling af beslutningsforslag EM2013/124 anmode Medlemmet af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst- og Landbrug om at besvare følgende spørgsmål: 1. Hvor mange fartøjer har pt. licens til rejefiskeri indenfor 3 nautiske mil fra basislinien? 2. Vedr. større fartøjer (~30 meter) med licens til rejefiskeri indenfor 3 nautiske mil fra basislinlen anmodes Naalakkersuisut om at oplyse: 2.1. Antallet af aktive fartøjer? 2.2. Antallet af fartøjer, som har Indstillet deres fiskeri? 3. Hvor mange rejer fiskes indenfor 3 nautiske mil fra basislinjen (værdi/tons)? 3.1. Hvor stor en andel af rejerne fiskes af hhv. de større (~30 meter) og mindre «30 meter) fartøjer? 3.2. Andelen af de indhandlede rejer som produceres på hhv. land/ombord på fartøjerne? 3.3. Fsva. rejerne, som landes og forarbejdes på land: Hvilken beskæftigelsesmæssig effekt har det ift. fiskefabrikkerne? 4. Hvilken erhvervsmæssig og økonomisk effe~t vil en udelukkelse af de større fartøjer (230 meter) fra fiskeri indenfor 3 nautiske mil fra basislinien have? 4.1. Effekten 1ft. licensindehaveren, som overgår til havgående rejefiskeri? 4.2. Effekten 1ft. beskæftigelsen Indenfor den landbaserede fiskeindustri? 4.3. Hvordan vil udelukkelsen af de større fartøjer (~30 meter) påvirke rejekvotefordelingen mellem det kystnære og havgående fiskeri? Det vil sige, vil IIcensindehaverens fangstmængde tilfalde det kystnære eller havgående fiskeri? 4.4. Vil de tilbageværende fartøjer «30 meter) indenfor 3 nautiske mil fra basisllnlen effektivt kunne udnytte den kystnære rejekvote? INATSISARTUT. PARLIAMENT OF GREENLAND Side 1/2 Postboks Nuuk' 0) SO 00. c!ilj InalOllna.1!1.

9 5. Hvilke konsekvenser ventes en udelukkelse af de større fartøjer (~30 meter) fra at fiske indenfor 3 nautiske mil fra basislinie n at have 1ft. bundforholdene og fiskebestanden I det kystnære område, herunder særligt rejebestanden? 5.1. Hvad er Naalakkersulsuts vurdering af konsekvenserne ved brug af trawls ko v le i det kystnære fiskeri Ifm. bæredygtig udnyttelse af de andre fiskearter/bifangster? 5.2. Hvordan vurderer fiskerne konsekvenserne ved brug af trawlskovle - og hvordan planlægger Naalakkersulsut at gøre brug af fiskernes erfaring? Svarnotat kan fremsendes elektronisk (grønlandsk, dansk) til senest torsdag d. 17. kl oktober 2013 Med,venlig hilsen, o~f(}t-'/j'1/l ~t'ji).c?-/,j Nfkolaj Jeremiassen Udvalgsformand.tl.IATC'lc"nT"T, nanl 1"t.A~tl.IT nr. r'nr:ckll "... In SldA 2/2

10 Aallsarnermut. Plnlarnermut Nunalerlnermullu Naalakkersulsoq Medlem af Naalakkersulsut for Fiskeri. Fangst og Landbrug GOVERNMENT OF GREENLAND Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget -/Her Vedrørende udvalgets spørgsmål ved behandling af punktet EM2013/124 Udvalget henvendte sig i brev af 15. oktober med en række spørgsmål i forbindelse med behandlingen af punkt 124 under efterårssamlingen Til disse spørgsmål har jeg følgende svar: 1. Det kystnære rejefiskeri i 2013 består af en flåde på 25 fartøjer, fordelt på 21 licenser. Dette betyder at nogle af licenserne har mere end et fartøj tilknyttet licensen. Af de 21 licenser er 4 af licenserne SONT-licenser, altså licenser med produktionstilladelse, og som i henhold til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 23 af 29. august 2002 om geografisk adgang til rejefisker/et, 7, Ikke kan fiske inden for basislinjen. Yderligere skal disse i perioden mellem 1. april og 31. oktober i området mellem 61 0 N til 65 o N (Arsuk til Napasoq), fiske uden for 3 nautiske mil uden for basislinjen Sags nr Dok. nr Postboks Nuuk Tlf. (+299) Fax (+299) Det er pt. 5 aktive fartøjer større end 30 meter i det kystnære rejefiskeri. 3 af disse fartøjer er per dags dato tilknyttet SONT-licenser. 2 af SONTlicenserne har per dags dato ikke knyttet et fartøj til licensen. 2. Af de fartøjer der er nævnt med kaldesignaler i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 23 af 29. august 2002 om geografisk adgang til rejefiskeriet, er 2 af disse gået ud af fiskeriet. Således er der p.t. alene 5 fartøjer tilbage. Disse er de såkaldte "79-ere". I denne sammenhæng skal det bemærkes at antallet af fartøjer der er involveret i rejefiskeriet ikke er en statisk mængde. Det kan variere hvilken licens de er tilknyttet. Ligeledes kan det variere om de fisker i det havgående, eller det kystnære fiskeri. Det er derfor ikke nødvendigvis relevant at se på hvilke fartøjer der er i fiskeriet på et givet tidspunkt, da man ikke på denne baggrund kan trække konklusionen om, at de endeligt har indstillet fiskeriet Fiskeriet henholdsvis inden for og uden for basislinjen, og med fartøjer over og under 30 meter, fordeler sig på følgende måde: 2011 Inden for basislinjen: Uden for basisiinjen: Total tons: 30 meter eller mindre: Større end 30 meter: Total:

11 2012 Inden for basislinjen: Uden for basislinien: Total tons: 30 meter eller mindre: Større end 30 meter: Total: Altså står fartøjer på 30 meter eller mindre for 75,0 % af fiskeriet Inden for basisllnjen I I 2012, udgør det samme fiskeri 75,6 % af fiskeriet inden for basisllnjen. 2. Fartøjerne der er tilknyttet en SQT-licens (uden produktionstilladelse) har en Indhandlingspligt på 100 %. Det vil sige at de skal lande hele sin fangst til et Indhandlingssted. Fartøjerne der er tilknyttet en SQNT-licens (med produktionstllladelse) har indhandlingspligt på en fast andel af fangsten. Det vil sige at de skal lande et minimum af fangsten til et Indhandlingssted. Hvor stor andelen er, afhænger af licensen. 1 af licenserne har en produktionstilladelse på 30 %, og hvor 70 skal indhandles. De tre øvrige licenser har produktionstilladelse på 75 %, og hvor 25 % skal indhandles. 3. Indhandlingspligten bygger på en politisk formodning om at ordningen medvirker til at skabe arbejdspladser på land. Departementet har ikke på stående fod tal på hvor mange arbejdspladser der er på land i forbindelse med produktion af rejer. Disse tal kan skaffes til veje, men ikke inden for den af udvalget pålagte frist Det er Ikke korrekt at licensindehaveren ved en eventuel udelukkelse fra fiskeri indenfor basislinjen, vil overgå til det havgående fiskeri, da det fortsat er tale om en kystnær licens. Forskellen vil blot ligge i at et fartøj der er større end 30 meter, og tilknyttet licensen, udelukkende skal fiske 3 nautiske mil uden for basisiinjen. 2. Da beslutningsforslaget alene går på en ændring af i hvilke områder der må fiskes, vil dette ikke berøre procenten der landes til fabrikkerne. Effekten på den landbaserede industri forventes derfor at være uændret. Det skal dog, i forlængelse af dette, bemærkes at det, for det tilfælde at man skulle ønske at ændre også på procentandelen der landes til fabrikkerne, er tale om et automatiseret produktionsapparat, og hvor det må formodes at en forhøjelse af landingsmængder på f.eks tons næppe vil have en større betydning for beskæftigelse Inden for rejeindustrien, da den nuværende kapacitet formodes at være stor nok til at klare en større mængde. 3. Fordelingen mellem det kystnære og det havgående fiskeri er reguleret i lov, og vii ikke ændres ved en eventuel ændring af bekendtgørelsen. Licenserne vii fortsat være kystnære licenser. Det skal i denne sammenhæng bemærkes at en eventuel ændring af forholdet mellem det kystnære og det havgående fiskeri vii medføre en ændring af kvoteandelene til den enkelte ejer, og vil kræve at licenserne opsiges. 2

12 4. Da det ikke vil være tale om ændrede kvoteforhold i det kystnære rejefiskeri, vii det ikke være tale om nogen ændring med hensyn til udnyttelsen af kvoten Erfaringerne med brugen af denne type redskab (trawlskovle til flydetrawl) er fortsat så begrænset at det er for tidligt at konkludere om eventuelle konsekvenser ved brug af redskabet. Det kan derfor ikke konkluderes at redskabet er mere bæredygtigt. 2. Redskabet er kun brugt i mindre grad, og der mangler tilbagemeldinger på hvorledes fiskerne opfatter brugen af redskabet. Naalakkersuisut kan derfor ikke udtale sig om fiskernes vurderinger I denne sammenhæng. Dersom det er beviseligt at konsekvenserne ved brug af trawlskovle er mere bæredygtig, eller på anden måde mere hensigtsmæssigt, er dette selvsagt noget der vii danne grundlag for en revision af reglerne på området. Inussiarnersumlk inuulluaqqusillunga Med venlig hilsen 3

BETÆNKNING. vedrørende. følgende 2 beslutningsforslag:

BETÆNKNING. vedrørende. følgende 2 beslutningsforslag: BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende følgende 2 beslutningsforslag: EM2013/S7 Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en målrettet indsatsplan,

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA?

HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? Dokumenttype Rapport Dato Marts 2014 HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? POTENTIALER OG FALDGRUBER I DE GRØNLANDSKE ERHVERVSSEKTORER FREM MOD 2025 HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? POTENTIALER OG FALDGRUBER

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Rapport om forhold vedrørende en eventuel ophævelse eller ændring af nultolerancepolitikken for udnyttelse af uran og andre radioaktive mineraler

Rapport om forhold vedrørende en eventuel ophævelse eller ændring af nultolerancepolitikken for udnyttelse af uran og andre radioaktive mineraler Rapport om forhold vedrørende en eventuel ophævelse eller ændring af nultolerancepolitikken for udnyttelse af uran og andre radioaktive mineraler Kvanefjeld Lett Advokatfirma DCE - Nationalt Center for

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 13. november 2014 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Uju Petersen (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S)

Læs mere

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 11. mødedag, torsdag den 29. marts 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit

Læs mere

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: NOTAT Dato J. nr. 4. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023507)

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen Februar 2008 Indholdsfortegnelse FORORD 1. INTRODUKTION... 3 2. RESUMÉ...

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

THIRD REPORT SUBMITTED BY DENMARK PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY DENMARK PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 30 March 2010 ACFC/SR/III(2010)004 /Dannish language version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY DENMARK PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

Betænkning. arbejdsskadesikring. - skadebegreberne - administration og styring

Betænkning. arbejdsskadesikring. - skadebegreberne - administration og styring Betænkning om arbejdsskadesikring - skadebegreberne - administration og styring Indholdsfortegnelse KAPITEL 1...4 INDLEDNING, UDVALGETS KOMMISSORIUM OG SAMMENSÆTNING...4 1. Baggrund for udvalget...4 2.

Læs mere

Forslag. Lov om Grønlands Selvstyre

Forslag. Lov om Grønlands Selvstyre Forslag til Lov om Grønlands Selvstyre I erkendelse af, at det grønlandske folk er et folk i henhold til folkeretten med ret til selvbestemmelse, bygger loven på et ønske om at fremme ligeværdighed og

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2008

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2008 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2008 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING 2008 1 2 SCHULTZ GRAFISK ISSN 1396-6782 Til Inatsisartut Til Inatsisartut I henhold til landstingslov nr. 7 af 13. juni 1994

Læs mere

Orientering til Naalakkersuisut om Finans- og Skatteudvalgets beslutning onsdag 1. august 2012 - Sagsnr. 01.31.06/12-00584

Orientering til Naalakkersuisut om Finans- og Skatteudvalgets beslutning onsdag 1. august 2012 - Sagsnr. 01.31.06/12-00584 Inatsisartut Aningaasaqarnermut Akileraartarnermullu Ataatsimiititaliaq Finans- og Skatteudvalget Naalakkersuisutmedlemmet for Finanser Ulloq/Dato: J.nr.: 7. august 2012 01.31.06/12-00584 Orientering til

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

9-5. Forvaltningsret 11241.2 12.2. Aktindsigt i veterinærregister

9-5. Forvaltningsret 11241.2 12.2. Aktindsigt i veterinærregister 9-5. Forvaltningsret 11241.2 12.2. Aktindsigt i veterinærregister En person bad om aktindsigt efter lov om aktindsigt i miljøoplysninger i data fra et register med oplysninger om brugen af receptpligtig

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Æ n d r i n g s f o r s l a g

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Æ n d r i n g s f o r s l a g Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 7. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Forkortelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

Vedr.: Skriftlige svar på de i ordførerindlæggene stillede spørgsmål til Landstingets 1. behandling af EM2007/49.

Vedr.: Skriftlige svar på de i ordførerindlæggene stillede spørgsmål til Landstingets 1. behandling af EM2007/49. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE GREENLAND HOME RULE Inuussutissarsiornermut, Nunalerinermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Naalakkersuisoq Landsstyreområdet for Erhverv,

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

4. maj. 2012 FM 2012/85 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

4. maj. 2012 FM 2012/85 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 4. maj. 2012 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges om at gøre en tidlig indsats for at give kommende og nybagte

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere