BETÆNKNING. vedrørende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETÆNKNING. vedrørende"

Transkript

1 8. november 2013 EM2013/124 BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at ændre Hjemmestyrebekendtgørelse nr. 23 af om geografisk adgang til rejefiskeri på Grønlands fiskeriterritorium, således at fiskefartøjer med tilladelse til egenproduktion, ikke gives adgang til fiskeri indenfor en grænse på 3 nautiske mil fra basislinien. (Medlem af Inatsisartut Siverth K. Heilmann,Atassut) Afgivet til forslagets 2. behandling Udvalget har under behandlingen bestået af: Medlem af Inatsisartut Nikolaj Jeremiassen, Siumut, formand Medlem af Inatsisartut Karl-Kristian Kruse, Siumut, næstformand Medlem af Inatsisartut Finn Kat'lsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Lars P. Mathæussen, Siumut Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Siumut Medlem afinatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Medlem afinatsisartut Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit Udvalget har efter 1. behandlingen den 9. oktober under EM20l3 gennemgået forslaget. Forslagets indhold og formål Forslagsstilleren begrunder sit forslag med at større fiskefmiøjer, som driver kystnæli fiskeri, kan have en negativ indflydelse på bundforhold og opvækstområderne for fiskeyngel, bl.a. gennem anvendelsen af dobbelttrawl. Forslagsstilleren argumenterer herunder for, at de større fiskefatiøjer udgør en risiko for rejebestanden; og at et fald i rejebestanden vil have en negativ afsmittende effekt ift. de øvrige kystnære fiskere, foruden beskæftigelsen i den landbaserede fiskeindustri. EM2013/124 J.m l/13EM-LABU

2 8. november 2013 EM Forslagets 1. behandling i Inatsisartut Under førstebehandlingen blev der udtrykt bred opbakning til forslaget, om end flere partier gerne så det henvist til viderebehandling i udvalget. Naalakkersuisut tog i sit svarnotat afstand fra beslutningsforslaget. Blandt andet med henvisning til at fiskefartøjer med tilladelse til egenproduktion allerede nu kun i begrænset omfang har mulighed for at fiske indenfor 3 nautiske mil fra basislinien. N aalakkersuisut vil gerne revidere Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 23 af29. august 2002 sammen med fiskeriets parter, da forholdene indenfor rejefiskeriet er ændret en del siden Naalakkersuissut støtter ikke beslutningsforslaget på nuværende tidspunkt, da Naalakkersuisut finder at inddragelse af relevante organisationer er vigtigt i forbindelse med revision af gældende bekendtgørelser. Siumut fremlagde under debatten følgende ændringsforslag: "Forslag til Inatsisartut's beslutning om at pålægge Naalakkersuisut, at ændre Namminersorlutik Oqartussat's bekendtgørelse nr. 23 af 29. august 2002, vedr. rejefiskeri i farvande som hører ind under Grønlandsk myndighed, sådan så trawlere der er længere end 30 meter får annulleret deres ret til at fiske indenfor basislinien og at man implementerer ændringen." Spørgsmål Udvalget har til brug for sin behandling af forslaget anmodet Medlemmet afnaalakkersuisut for Fiskeri-, Fangst- og Landbrug om at besvare en række spørgsmål. Kopi af udvalgets spørgsmål og Medlemmet af Naalakkersuisuts besvarelse er vedlagt nærværende betænkning som bilag 1. Udvalgets behandling af forslaget Udvalget finder som udgangspunkt, at udnyttelsen af fiskebestandene bør være såvel hensigtsmæssig som biologisk forsvarlig, og at der i den sammenhæng bl.a. bør lægges vægt på ressourcernes bevarelse og reproduktion. Udvalget finder desuden, at der i tilrettelæggelsen af rammerne for det erhvervsmæssige fiskeri bl.a. bør inddrages beskæftigelsesmæssige hensyn ift. fiskerierhvervet, forarbejdningsindustrien og andre dertil knyttede erhverv. Udvalget skal i den sammenhæng bl.a. understrege betydningen af, at forarbejdningsindustrien på land har adgang til en stabil indhandling. Fartøjer, som udelukkende fisker indenfor basislinien, bidrager til at sikre dette, da hele deres fangst indhandles. I beslutningsforslaget anføres det, at fartøjer med tilladelse til egenproduktion ikke medfører mange arbejdspladser på land, idet fangsten forarbejdes ombord på fartøjet, hvilket anses for at udhule eksistensvilkårene for den landbaserede forarbejdningsindustri. EM2013/l24 J.nr. O 1.2S.0 li13em-labu-oo

3 8. november 2013 EM20l3/l24 Naalakkersuisut har i sit svarnotat og i sin besvarelse af udvalgets opfølgende spørgsmål fremsat følgende bemærkninger (jf. bilag 1), som udvalget har taget til efterretning: Det kystnære rejefiskeri i 2013 består af en flåde på 25 fartøjer, fordelt på 21 licenser. [... ] Af de 21 licenser er 4 af licenserne SQNT-licenser, altså licenser med produktionstilladelse. I henhold til bekendtgørelsens 7, stk. 1 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 23 af 29. august 2002 om geografisk adgang til rejefiskeri på Grønlands fiskeriterritorium, kan fartøjer med licens til kystnært rejefiskeri med tilladelse til egenproduktion fiske ind til basislinj en, dog skal fartøj erne i perioden 1. april til 31. oktober fiske 3 nautiske mil uden for basislinjen, i området mellem 61 N og 65 N. Endvidere må fartøjerne, i henhold til 7, stk. 2, ikke fiske i Hareø-kassen, Sisimiutkassen og Banan-kassen. Yderligere må der i henhold til 7 stk. 3, i området nord for 70 45' N, fiske ind til basislinjerne, dog under iagttagelse af beskyttelseszoner på 5 nautiske mil rundt om beboede steder, samt sæsonlukninger i narhval- og hvidhval sæsonen. Fartøjerne der er tilknyttet en SQNT-licens (med produktionstilladelse) har indhandlingspligt på en fast andel af fangsten. Det vil sige at de skal lande et minimum af fangsten til et indhandlingssted. Hvor stor andelen er, afhænger af licensen. Det skal dog [... ] bemærkes at der, for det tilfælde at man skulle ønske at ændre også på procentandelen der landes til fabrikkerne, er tale om et automatiseret produktionsapparat, og hvor det må formodes at en forhøjelse af landingsmængder på f.eks tons næppe vil have en større betydning for beskæftigelse inden for rejeindustrien, da den nuværende kapacitet folidodes at være stor nok til at klare en større mængde. Udvalget noterer, at såvel beslutnings- som ændringsforslaget har til hensigt at værne om de såvel levende som ikke-levende ressourcer i det kystnære segment. Udvalget skal hertil understrege sin opbakning til intentionen med de fremlagte forslag. Bekymringen er, at fartøjer større end 30 meter - herunder fartøjer med tilladelse til egenproduktion - muligvis kan have en negativ indflydelse på havmiljøet, hvilket bl.a. kan hænge sammen med at en del af rejefartøjerne benytter sig af f.eks. dobbelttrawl, foruden tunge redskaber som trawlskovle. EM2013/124 J.nr l/13EM-LABU

4 8. november 2013 EM2013/124 Udvalget er herunder dels bekymret for, om fangstredskaberne i deres bevægelse henover havbunden ødelægger leveforholdene på bunden - dels om dobbelttrawl kan have en forstyrrende indflydelse ift. de andre fiskebestande i området, herunder hellefiskene. Udvalget er desuden bekymret for, om de støne fartøjer medvirker til at skabe en situation, hvor der fanges flere rejer end rejeynglen kan bære. En nedgang i bl.a.rejebestanden vil have konsekvenser for samtlige fartøjer i det kystnære segment, foruden den landbaserede forarbejdningsindustri. Fartøjer, som udelukkende fisker indenfor basislinien, må i den forbindelse anses som særligt sårbare. Naalakkersuisut har i sit svarnotat og i sin besvarelse af udvalgets spørgsmål Gf. bilag 1) hertil bemærket: Der er pt. 5 aktive fartøjer støne end 30 meter i det kystnære rejefiskeri. 3 af disse fartøjer er per dags dato tilknyttet SQNT-licenser. [... ] at der generelt fanges en støne mængde rejer på kortere tid med dobbelttrawl, som medfører at enkelttrawl vil bruge længere tid på havbunden for at fange den samme mængde rejer. Det formodes at den fysiske påvirkning af et dobbelttrawl vil påvirke et støne område sammenlignet med enkelttrawl og udstyret er tungere, men forholdet er ikke undersøgt. Der er således ikke videnskabeligt grundlag for at konkludere at dobbelttrawl belaster havbunden i støne grad end enkelttrawl. [... ] at fiskeyngel ikke forekommer i et stort antal der hvor der trawles rejer. Fiskeyngel findes hovedsageligt i dybder ned til 100 meter, og rejefiskeriet foregår på støne dybder. Det vurderes derfor at fisk og fiskeyngel ikke påvirkes negativt under fiskeriet med produktionsfartøjerne. Udvalget tager ovenstående information til eftenetning, og hæfter sig ved, at den fysiske påvirkning af dobbelttrawl ift. havbunden ikke er undersøgt. Udvalget finder i den sammenhæng, at der må herske en væsentlig samfundsmæssig interesse i at få klarlagt, hvorvidt fartøjer større end 30 meter udøver en skadelig indflydelse ift. havmiljøet, således at der - om nødvendigt - kan træffes foranstaltninger til at sikre, at rejefiskeriet foregår på den bedst mulige måde. Udvalget skal her opfordre til, at undersøgelsen inddrages i den igangværende revidering af fiskeriloven, således at der kan fremlægges en samlet regelpakke for fiskeriet. Udvalget er 4 EM2013/124 J.nr /13EM-LABU-00124

5 8. november 2013 EM herunder overbevist om, at fiskeriet vil være bedst tjent med en gennemgribende revidering af reglerne, idet flere større eller mindre regelændringer over tid folmentlig vil underminere stabiliteten inden for fiskeriet, og delmed skabe utryghed for den enkelte fisker, som alt andet lige vil have vanskeligt ved at gennemskue visionen for fiskeriet samt den dertil knyttede regelsamling. Udvalget anerkender, at en eventuel ændring af, hvor rejefartøjerne må fiske, ikke kan besluttes uden en nærmere undersøgelse af de forvaltningsmæssige aspekter, herunder hvordan en eventuel ændring vil påvirke licens- og kvotefordelingen. Udvalget finder samtidig, at en eventuel ændring bør ledsages af en forudgående kortlægning af de forventede erhvervsøkonomiske konsekvenser, herunder den potentielle beskæftigelsesmæssige effekt. Udvalget noterer dog, at såvel beslutnings- som ændringsforslaget overvejende begrundes med henvisning til ønsket om at fremme bæredygtigheden i det kystnære rejefiskeri, og skal på den baggrund - også med henvisning til udvalgets bekymring for den indflydelse, som fartøjer større end 30 meter kan have ift. havmiljøet - fremlægge følgende ændringsforslag: Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at påbegynde en evaluering af rejefiskeriet i det grønlandske fiskeriterritorium, herunder en registrering af de forskellige redskaber og fartøjsstørrelsers indvirkning på bundforhold og fiskeyngel, således at bæredygtigheden i det samlede grønlandske fiskeri optimeres. Udvalget har med fremlæggelsen af ændringsforslaget lagt vægt på at bevare intentionen i det oprindelige beslutningsforslag, herunder ændringsforslaget fra Siumut, og samtidig inddrage informationen fra Naalakkersuisut, hvoraf bl.a. fremgår, at fartøjer med tilladelse til egenproduktion allerede nu kun i begrænset omfang har mulighed for at fiske inden for 3 nautiske mil fra basislinien. Ovennævnte ændringsforslag fremsættes af et enigt udvalg, hvorfor Siumut også har tilkendegivet, at ville trække sit tidligere fremsatte ændringsforslag forud for den berammede 2. behandling. Udvalget skal afslutningsvis anføre, at en undersøgelse af de mulige biologiske konsekvenser af fangstmetoderne i rejefiskeriet bør kortlægges forud for en egentlig beslutning om, hvor fartøjerne må fiske. EM2013/124 J.nr l/13EM-LABU

6 8. november 2013 EM2013/124 Forslagets økonomiske konsekvenser Udvalget vurderer, at udgifterne til udvalgets ændringsforslag vil kunne afholdes indenfor rammen af det eksisterende budget, idet de økonomiske konsekvenser anses som overskuelige. Udvalgets indstilling Et enigt udvalg indstiller beslutningsforslaget til forkastelse, og indstiller udvalgets ændringsforslag til vedtagelse. EM2013/124 J.nr l/13em-labu-oo 124 6

7 8. november 2013 EM2013/124 Med disse bemærkninger og med den i betænkningen anførte forståelse skal udvalget overgive forslaget til 2. behandling. ~en, Formand Karl-Kristian Kruse, Næstformand Finn Karlsen Lars P. Mathæussen (. Hans Enoksen U~B~ Aqqaluaq B. Egede Ane Hansen EM2013/124 lm.ol.25.01/13em-labu

8 INATSISARTUT Naalakkersuisutmedlemmet for Fiskeri-, Fangst og Landbrug Karl Lyberth IHER Dalo: 15. oktober 2013 J.nr.: Vedr. EM2013/124. Udvalget skal til brug for behandling af beslutningsforslag EM2013/124 anmode Medlemmet af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst- og Landbrug om at besvare følgende spørgsmål: 1. Hvor mange fartøjer har pt. licens til rejefiskeri indenfor 3 nautiske mil fra basislinien? 2. Vedr. større fartøjer (~30 meter) med licens til rejefiskeri indenfor 3 nautiske mil fra basislinlen anmodes Naalakkersuisut om at oplyse: 2.1. Antallet af aktive fartøjer? 2.2. Antallet af fartøjer, som har Indstillet deres fiskeri? 3. Hvor mange rejer fiskes indenfor 3 nautiske mil fra basislinjen (værdi/tons)? 3.1. Hvor stor en andel af rejerne fiskes af hhv. de større (~30 meter) og mindre «30 meter) fartøjer? 3.2. Andelen af de indhandlede rejer som produceres på hhv. land/ombord på fartøjerne? 3.3. Fsva. rejerne, som landes og forarbejdes på land: Hvilken beskæftigelsesmæssig effekt har det ift. fiskefabrikkerne? 4. Hvilken erhvervsmæssig og økonomisk effe~t vil en udelukkelse af de større fartøjer (230 meter) fra fiskeri indenfor 3 nautiske mil fra basislinien have? 4.1. Effekten 1ft. licensindehaveren, som overgår til havgående rejefiskeri? 4.2. Effekten 1ft. beskæftigelsen Indenfor den landbaserede fiskeindustri? 4.3. Hvordan vil udelukkelsen af de større fartøjer (~30 meter) påvirke rejekvotefordelingen mellem det kystnære og havgående fiskeri? Det vil sige, vil IIcensindehaverens fangstmængde tilfalde det kystnære eller havgående fiskeri? 4.4. Vil de tilbageværende fartøjer «30 meter) indenfor 3 nautiske mil fra basisllnlen effektivt kunne udnytte den kystnære rejekvote? INATSISARTUT. PARLIAMENT OF GREENLAND Side 1/2 Postboks Nuuk' 0) SO 00. c!ilj InalOllna.1!1.

9 5. Hvilke konsekvenser ventes en udelukkelse af de større fartøjer (~30 meter) fra at fiske indenfor 3 nautiske mil fra basislinie n at have 1ft. bundforholdene og fiskebestanden I det kystnære område, herunder særligt rejebestanden? 5.1. Hvad er Naalakkersulsuts vurdering af konsekvenserne ved brug af trawls ko v le i det kystnære fiskeri Ifm. bæredygtig udnyttelse af de andre fiskearter/bifangster? 5.2. Hvordan vurderer fiskerne konsekvenserne ved brug af trawlskovle - og hvordan planlægger Naalakkersulsut at gøre brug af fiskernes erfaring? Svarnotat kan fremsendes elektronisk (grønlandsk, dansk) til senest torsdag d. 17. kl oktober 2013 Med,venlig hilsen, o~f(}t-'/j'1/l ~t'ji).c?-/,j Nfkolaj Jeremiassen Udvalgsformand.tl.IATC'lc"nT"T, nanl 1"t.A~tl.IT nr. r'nr:ckll "... In SldA 2/2

10 Aallsarnermut. Plnlarnermut Nunalerlnermullu Naalakkersulsoq Medlem af Naalakkersulsut for Fiskeri. Fangst og Landbrug GOVERNMENT OF GREENLAND Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget -/Her Vedrørende udvalgets spørgsmål ved behandling af punktet EM2013/124 Udvalget henvendte sig i brev af 15. oktober med en række spørgsmål i forbindelse med behandlingen af punkt 124 under efterårssamlingen Til disse spørgsmål har jeg følgende svar: 1. Det kystnære rejefiskeri i 2013 består af en flåde på 25 fartøjer, fordelt på 21 licenser. Dette betyder at nogle af licenserne har mere end et fartøj tilknyttet licensen. Af de 21 licenser er 4 af licenserne SONT-licenser, altså licenser med produktionstilladelse, og som i henhold til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 23 af 29. august 2002 om geografisk adgang til rejefisker/et, 7, Ikke kan fiske inden for basislinjen. Yderligere skal disse i perioden mellem 1. april og 31. oktober i området mellem 61 0 N til 65 o N (Arsuk til Napasoq), fiske uden for 3 nautiske mil uden for basislinjen Sags nr Dok. nr Postboks Nuuk Tlf. (+299) Fax (+299) Det er pt. 5 aktive fartøjer større end 30 meter i det kystnære rejefiskeri. 3 af disse fartøjer er per dags dato tilknyttet SONT-licenser. 2 af SONTlicenserne har per dags dato ikke knyttet et fartøj til licensen. 2. Af de fartøjer der er nævnt med kaldesignaler i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 23 af 29. august 2002 om geografisk adgang til rejefiskeriet, er 2 af disse gået ud af fiskeriet. Således er der p.t. alene 5 fartøjer tilbage. Disse er de såkaldte "79-ere". I denne sammenhæng skal det bemærkes at antallet af fartøjer der er involveret i rejefiskeriet ikke er en statisk mængde. Det kan variere hvilken licens de er tilknyttet. Ligeledes kan det variere om de fisker i det havgående, eller det kystnære fiskeri. Det er derfor ikke nødvendigvis relevant at se på hvilke fartøjer der er i fiskeriet på et givet tidspunkt, da man ikke på denne baggrund kan trække konklusionen om, at de endeligt har indstillet fiskeriet Fiskeriet henholdsvis inden for og uden for basislinjen, og med fartøjer over og under 30 meter, fordeler sig på følgende måde: 2011 Inden for basislinjen: Uden for basisiinjen: Total tons: 30 meter eller mindre: Større end 30 meter: Total:

11 2012 Inden for basislinjen: Uden for basislinien: Total tons: 30 meter eller mindre: Større end 30 meter: Total: Altså står fartøjer på 30 meter eller mindre for 75,0 % af fiskeriet Inden for basisllnjen I I 2012, udgør det samme fiskeri 75,6 % af fiskeriet inden for basisllnjen. 2. Fartøjerne der er tilknyttet en SQT-licens (uden produktionstilladelse) har en Indhandlingspligt på 100 %. Det vil sige at de skal lande hele sin fangst til et Indhandlingssted. Fartøjerne der er tilknyttet en SQNT-licens (med produktionstllladelse) har indhandlingspligt på en fast andel af fangsten. Det vil sige at de skal lande et minimum af fangsten til et Indhandlingssted. Hvor stor andelen er, afhænger af licensen. 1 af licenserne har en produktionstilladelse på 30 %, og hvor 70 skal indhandles. De tre øvrige licenser har produktionstilladelse på 75 %, og hvor 25 % skal indhandles. 3. Indhandlingspligten bygger på en politisk formodning om at ordningen medvirker til at skabe arbejdspladser på land. Departementet har ikke på stående fod tal på hvor mange arbejdspladser der er på land i forbindelse med produktion af rejer. Disse tal kan skaffes til veje, men ikke inden for den af udvalget pålagte frist Det er Ikke korrekt at licensindehaveren ved en eventuel udelukkelse fra fiskeri indenfor basislinjen, vil overgå til det havgående fiskeri, da det fortsat er tale om en kystnær licens. Forskellen vil blot ligge i at et fartøj der er større end 30 meter, og tilknyttet licensen, udelukkende skal fiske 3 nautiske mil uden for basisiinjen. 2. Da beslutningsforslaget alene går på en ændring af i hvilke områder der må fiskes, vil dette ikke berøre procenten der landes til fabrikkerne. Effekten på den landbaserede industri forventes derfor at være uændret. Det skal dog, i forlængelse af dette, bemærkes at det, for det tilfælde at man skulle ønske at ændre også på procentandelen der landes til fabrikkerne, er tale om et automatiseret produktionsapparat, og hvor det må formodes at en forhøjelse af landingsmængder på f.eks tons næppe vil have en større betydning for beskæftigelse Inden for rejeindustrien, da den nuværende kapacitet formodes at være stor nok til at klare en større mængde. 3. Fordelingen mellem det kystnære og det havgående fiskeri er reguleret i lov, og vii ikke ændres ved en eventuel ændring af bekendtgørelsen. Licenserne vii fortsat være kystnære licenser. Det skal i denne sammenhæng bemærkes at en eventuel ændring af forholdet mellem det kystnære og det havgående fiskeri vii medføre en ændring af kvoteandelene til den enkelte ejer, og vil kræve at licenserne opsiges. 2

12 4. Da det ikke vil være tale om ændrede kvoteforhold i det kystnære rejefiskeri, vii det ikke være tale om nogen ændring med hensyn til udnyttelsen af kvoten Erfaringerne med brugen af denne type redskab (trawlskovle til flydetrawl) er fortsat så begrænset at det er for tidligt at konkludere om eventuelle konsekvenser ved brug af redskabet. Det kan derfor ikke konkluderes at redskabet er mere bæredygtigt. 2. Redskabet er kun brugt i mindre grad, og der mangler tilbagemeldinger på hvorledes fiskerne opfatter brugen af redskabet. Naalakkersuisut kan derfor ikke udtale sig om fiskernes vurderinger I denne sammenhæng. Dersom det er beviseligt at konsekvenserne ved brug af trawlskovle er mere bæredygtig, eller på anden måde mere hensigtsmæssigt, er dette selvsagt noget der vii danne grundlag for en revision af reglerne på området. Inussiarnersumlk inuulluaqqusillunga Med venlig hilsen 3

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 27. maj 2014 FM 2014/176 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at præcisere og sikre, at børn og unge mellem 16

Læs mere

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende 22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at arbejde for igangsættelse af projektering af kollegiebyggeri

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til at undersøge muligheder for at etablere en idrætshøjskole

Læs mere

Ulloq/Dato: J.nr.: Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning på møde nr. 97 den 6. april 2004

Ulloq/Dato: J.nr.: Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning på møde nr. 97 den 6. april 2004 Inatsisartut Aningaasaqarn e r m u t ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 6. april 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/04-00022 Orientering

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015 Administrativ oversigt over taletider 2015 Revideret marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 5 2. Forslag til Inatsisartutlov....6 2.1. Lovforslag fra Naalakkersuisut... 6 2.2. Lovforslag fra Medlem

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 20. maj 2014 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Med henblik på at sikre kvinder og mænd har en ligelig adgang til krisecentre foreslås det, at pålægge Naalakkersuisut at gennemføre

Læs mere

BETÆNKNING. Vedrørende

BETÆNKNING. Vedrørende 2. Juni 2014 FM2014/155 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at fremkommemed forslag til

Læs mere

(Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit)

(Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit) 28. maj 2014 FM2014/45 BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges på Finansloven 2015 at afsætte 5 mio. kr.

Læs mere

14. maj 2010 FM2010/141 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

14. maj 2010 FM2010/141 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af landstingsloven om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser

Læs mere

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut skal fremsætte forslag, der skal tydeliggøre forholdene omkring tilsynet med anbragte

Læs mere

22. maj 2015 FM2015/42 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

22. maj 2015 FM2015/42 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af landstingslov nr. 22 af 18. december

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

BETÆNKNING. vedrørende. følgende 2 beslutningsforslag:

BETÆNKNING. vedrørende. følgende 2 beslutningsforslag: BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende følgende 2 beslutningsforslag: EM2013/S7 Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en målrettet indsatsplan,

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 EM20121156 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut, at der på FL 2013 og fremover afsættes 2,3 mio. kr. årligt

Læs mere

Svar på 36, stk. 1 spørgsmål til Landsstyret om tildeling af torskekvoter

Svar på 36, stk. 1 spørgsmål til Landsstyret om tildeling af torskekvoter NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Aalisarnermut Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst og Landbrug Landstingsmedlem Ane Hansen /HER Svar

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Hr. landstingsmedlem Esmar Bergstrøm c/o Landstingets Bureau Her Svar til 36, stk. 1, spørgsmål

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 17. mødedag, onsdag den 4. november 2009 kl. 11:00 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. Mødet

Læs mere

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten,

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, Kamillevænget 8 Sundeved, Broager og Sønderborg 5270 Odense

Læs mere

Høringssvar angående forhøjelse af kvoten for narhvalbestanden i Melville Bugt i 2014, samt svar til spørgsmål angående hvid- og narhvalbestande.

Høringssvar angående forhøjelse af kvoten for narhvalbestanden i Melville Bugt i 2014, samt svar til spørgsmål angående hvid- og narhvalbestande. PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Afdelingen for Fangst og Jagt Kopi til: Departementet

Læs mere

25. april 2015 FM2015/84 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende

25. april 2015 FM2015/84 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tilslutter sig ændring af lov for Grønland om visse spil. (Naalakkersuisoq for Finanser

Læs mere

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 19. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende EM 2006/88: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at hæve lotteriafgiften og automatspilsafgiften således,

Læs mere

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg vedrørende Forslag til Landstingsforordning om boligfinansiering Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

NAALAKKERSUI5UT HER/MAANI. Besvarelse af 37 nr, 198. Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, la

NAALAKKERSUI5UT HER/MAANI. Besvarelse af 37 nr, 198. Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, la Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrlgsanliggender NAALAKKERSUI5UT GOVERNMENT OF GREENLAND Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, la HER/MAANI Besvarelse af 37 nr, 198 1)

Læs mere

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende 5. maj 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning nr. xx af xx 2008 om andelsboliger Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling

Læs mere

Punkt 34. 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009

Punkt 34. 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009 Punkt 34 Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingsforordning om boligfinansiering. (Medlem af Inatsisartut, Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit) Mødeleder:

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Bjarne Laustsen (S) m.fl.]

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Bjarne Laustsen (S) m.fl.] Til beslutningsforslag nr. B 120 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af yderligere studiepladser på

Læs mere

Foredrag på Danske Fødevareforum i Aalborg den 28. januar 2010. Indledning

Foredrag på Danske Fødevareforum i Aalborg den 28. januar 2010. Indledning Foredrag på Danske Fødevareforum i Aalborg den 28. januar 2010 Indledning Tak for invitationen. Mit emne er Fremtidens fiskeri i Grønland og Nordatlanten, hvilket jeg både i mit professionelle virke og

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT. GRØNLANDS HJEMMESTYRE FISKERIKOMMISSIONEN. Fiskerikommissionens betænkning

NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT. GRØNLANDS HJEMMESTYRE FISKERIKOMMISSIONEN. Fiskerikommissionens betænkning NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT. GRØNLANDS HJEMMESTYRE FISKERIKOMMISSIONEN Fiskerikommissionens betænkning Februar 2009 2 Indholdsfortegnelse Kommissoriet for, sammensætningen af samt arbejdet i Fiskerikommissionen...5

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab)

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) 17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 19. mødedag tirsdag den 10. november 2009 kl. 13.00 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. Josef

Læs mere

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament MarieKathrine Poppel Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet mkp@ii.uni.gl Grønland i verden - kort Introduktion

Læs mere

N AALA KK ERSUISUT.~ Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne C/O Bureau for Inatsisartut /Her. Besvarelse af 37 spm.

N AALA KK ERSUISUT.~ Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne C/O Bureau for Inatsisartut /Her. Besvarelse af 37 spm. Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia Formandens Departement N AALA KK ERSUISUT.~ GOVERNMENT OF GREENLAND I) Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne C/O Bureau for Inatsisartut

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 46. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om garantifond for skadeforsikringsselskaber.

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 21. mødedag fredag den 13. november 2009 kl. 13.00 Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Inatsisartuts Formandskab) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Læs mere

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport.

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport. Enmandsbetjente fartøjer SIKKER DRIFT Informations-kampagner, periodiske syn, arbejdsmiljøsyn og risikovurdering - det er nogle af de ting, der skal forsøges for at gøre det mere sikkert at fiske på de

Læs mere

5. november 2011 EM2011/89 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

5. november 2011 EM2011/89 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for afskaffelse af det gældende forbud mod indførsel af motorcykler. Afgivet til

Læs mere

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13. Referat Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015 Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.00 Deltagere: Delegerede Kommune Kujalleq Kommuneqarfik Sermersooq

Læs mere

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed.

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed. UPR-FOLKEHØRING I NUUK 2015 OM RETSSIKKERHED 2 2. M A J 2 0 1 5 Grønlands Råd for Menneskerettigheder afholdt i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og Naalakkersuisut (den grønlandske regering)

Læs mere

Grønlands Fiskerilicenskontrol Kalaallit Nunaanni Aalisarsinnaanermut Akuersissutinik Nakkutilliisoqarfik

Grønlands Fiskerilicenskontrol Kalaallit Nunaanni Aalisarsinnaanermut Akuersissutinik Nakkutilliisoqarfik GFLK Årsrapport 2013 Grønlands Fiskerilicenskontrol Kalaallit Nunaanni Aalisarsinnaanermut Akuersissutinik Nakkutilliisoqarfik ÅRSRAPPORT 2013 Indhold FORORD... 4 Kapitel 1.... 5 Erhvervsfiskeriet ved

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Hovedformål Som en del af Fødevareministeriet er Fiskeridirektoratets hovedformål at være med til at sikre: friske,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 34 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (Kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 13. juni 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 13. juni 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 13. juni 2009 12. juni 2009. Nr. 473. Lov om Grønlands Selvstyre VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved

Læs mere

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut Peqqitssutsimullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie og Sundhed Landstingets Familieudvalg Vedr. Plejefamilier i relation

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05.08.2002 KOM(2002) 449 endelig 2002/0198 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer (forelagt af Kommissionen)

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven Til lovforslag nr. L 39 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 27. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven (Regelforenkling

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ VVM-redegørelse For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandkraftværk

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ VVM-redegørelse For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandkraftværk OPFORDRING TIL TILBUD PÅ VVM-redegørelse For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandkraftværk april 2015 Nuuk, 30. april 2015 1. Generelt Nukissiorfiit opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på følgende anskaffelse;

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Karsten Hønge (SF) og Christine Antorini (S) m.fl.

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Karsten Hønge (SF) og Christine Antorini (S) m.fl. Til beslutningsforslag nr. B 25 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om sociale klausuler om lærlinge og elever

Læs mere

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema KANUKOKA s fremtidige struktur Forslag til ændret struktur I forbindelse med arbejdet omkring en ny struktur og strategi

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet til forslagets 2. behandling

BETÆNKNING. Afgivet til forslagets 2. behandling BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse forbrugeraftaler (Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Arbejdsmarked) Afgivet til forslagets

Læs mere

NYHEDSBREV. Af Formanden for Inatsisartut Lars-Emil Johansen

NYHEDSBREV. Af Formanden for Inatsisartut Lars-Emil Johansen NYHEDSBREV Af Formanden for Inatsisartut Lars-Emil Johansen 1. halvår 2014 NERSORNAAT JANUAR OG JUNI Tildeling af Nersornaat i sølv til Peter Beck 9. januar 2014 Formanden for Inatsisartut Lars- Emil Johansen

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0045 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0045 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0045 Bilag 3 Offentligt Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug Medlem af Inatsisartut Aaja

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 16. mødedag, onsdag den 5. november 2008. Dagsordenens punkt 82 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at nedsætte en arbejdsgruppe, der har til opgave, inden forårssamlingen 2009,

Læs mere

Det meste af havet er fisketomt

Det meste af havet er fisketomt OVERBLIK januar 2014 Det meste af havet er fisketomt Der har i den offentlige debat været rejst en række spørgsmål vedr. fiskeriressourcerne i Grønland. Hvorfor er Grønlands fiskeriudbytte lavt i sammenligning

Læs mere

Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat

Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat Bygdebestyrelsen Arsuk Referat Referat den 11. juni 2014 kl. 14.00 Medlemmer Formand, Jørgen Christensen (Siumut) Niels Peter Mikaelsen (Siumut) Ejnar Jakobsen (Inuit Ataqatigiit) 1. Dagsorden Afgørelse:

Læs mere

Revisorinstruks af 19. februar 2015 om erklæring om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed

Revisorinstruks af 19. februar 2015 om erklæring om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4602-00017 Ref. ANMMA Den 19. februar 2015 Revisorinstruks om erklæring for vandselskabers deltagelse i anden virksomhed (tilknyttede aktiviteter) Revisorinstruks

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit /her. Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 2012-069. Kære Aqqaluaq B. Egede!

Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit /her. Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 2012-069. Kære Aqqaluaq B. Egede! Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Punkt 42. 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009

Punkt 42. 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009 Punkt 42 Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges at fastsætte en dato på en national ligestillingsdag i Grønland. (Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen,

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 8.mødedag, tirsdag den 7. oktober 2008. Dagsordenens punkt 137 Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at bane vejen for vandforsyning gennem vandvinding af grundvand. (Landstingsmedlem

Læs mere

2013 opstilles således. 109 mio. kr. 47 mio. kr. 3 mio. kr. 73 mio. kr. 222 mio. kr. 459 mio. kr.

2013 opstilles således. 109 mio. kr. 47 mio. kr. 3 mio. kr. 73 mio. kr. 222 mio. kr. 459 mio. kr. Aningaasaqarnermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREEN LAND Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen, Partii Naleraq Bureau for

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2012-00193 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 292 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

Dato: 22.november 2004

Dato: 22.november 2004 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk MAC/ J.nr. 649-1419 Folketingets Lovsekretariat Dato: 22.november 2004 Under henvisning til Folketingets brev

Læs mere

Krabber i Vestgrønland. 1. Sammendrag af rådgivningen

Krabber i Vestgrønland. 1. Sammendrag af rådgivningen Krabber i Vestgrønland Baggrund Fiskeriet efter krabber i de kystnære områder begyndte i Disko Bugt og ved Sisimiut i midten af 1990 erne, og er siden udvidet til området fra Kap Farvel i syd til Upernavik

Læs mere

Den socioøkonomiske og sociokulturelle brug af Last Ice Area/ Den Sidste Is et studie af det nordligste Grønland.

Den socioøkonomiske og sociokulturelle brug af Last Ice Area/ Den Sidste Is et studie af det nordligste Grønland. Den socioøkonomiske og sociokulturelle brug af Last Ice Area/ Den Sidste Is et studie af det nordligste Grønland. Sammenfatning Nyere fremskrivninger viser, at havisen i Arktis vil blive stadigt mindre

Læs mere

11. mødedag, fredag den 10. marts 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for Dagsordenen (Landstingets Formandskab)

11. mødedag, fredag den 10. marts 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for Dagsordenen (Landstingets Formandskab) 11. mødedag, fredag den 10. marts 2006, kl. 13:00 Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for Dagsordenen (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

Orientering til Naalakkersuisut om Finans- og Skatteudvalgets beslutning onsdag 1. august 2012 - Sagsnr. 01.31.06/12-00584

Orientering til Naalakkersuisut om Finans- og Skatteudvalgets beslutning onsdag 1. august 2012 - Sagsnr. 01.31.06/12-00584 Inatsisartut Aningaasaqarnermut Akileraartarnermullu Ataatsimiititaliaq Finans- og Skatteudvalget Naalakkersuisutmedlemmet for Finanser Ulloq/Dato: J.nr.: 7. august 2012 01.31.06/12-00584 Orientering til

Læs mere

Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI

Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI FRI-Håndbog, afsnit 1. Optagelsesskema for Virksomhed, side 1 af 10 Juni 2013 Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI 1. Ansøgningsskema 2. Oplysning om ledelses- og ejerforhold 3. Oplysning

Læs mere

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 159 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER

Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Kalaallit Nunnaanni Inatsisartut Grønlands Landsting Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER Vedr.: Spørgsmål vedr. Lejer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57, DK-39 NUUK TEL (+299) 36 12 / FAX (+299) 36 12 12 Til: Departementet for Fiskeri, Fangst & Landbrug Styrelse for Fiskeri, Fangst & Landbrug Departamentet

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA?

HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? Dokumenttype Rapport Dato Marts 2014 HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? POTENTIALER OG FALDGRUBER I DE GRØNLANDSKE ERHVERVSSEKTORER FREM MOD 2025 HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? POTENTIALER OG FALDGRUBER

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2008-09 Tillægsbetænkning afgivet af Finansudvalget den 4. december 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til finanslov for finansåret

Læs mere

Folketingets sammensætning

Folketingets sammensætning Til lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler

Læs mere

Punkt 65. 15. mødedag, fredag den 23. oktober 2009

Punkt 65. 15. mødedag, fredag den 23. oktober 2009 15. mødedag, fredag den 23. oktober 2009 Punkt 65 Forslag til beslutning om at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for at etablere en misbrugsbehandleruddannelse i Grønland. (Atassut s medlemmer af Inatsisartut:

Læs mere