EU's kriterier for grønne offentlige indkøb for vandbårne varmeforsyningsanlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU's kriterier for grønne offentlige indkøb for vandbårne varmeforsyningsanlæg"

Transkript

1 EU's kriterier for grønne offentlige indkøb for vandbårne varmeforsyningsanlæg EU's kriterier for grønne offentlige indkøb har til formål at lette offentlige myndigheders indkøb af produkter, tjenester og arbejde med færre miljøpåvirkninger. Det er frivilligt at anvende kriterierne. Kriterierne er formuleret på en sådan måde, at den enkelte myndighed, hvis den mener, det er hensigtsmæssigt, kan integrere dem i sit udbudsmateriale. Dette dokument indeholder EU's kriterier for grønne offentlige indkøb, som er udviklet for produktgruppen "vandbårne varmeforsyningsanlæg". Den tilhørende tekniske baggrundsrapport giver det fulde overblik over baggrunden for udvælgelsen af disse kriterier samt henvisning til yderligere oplysninger. For hver gruppe af produkter/tjenesteydelser er der valgt to sæt kriterier: De centrale kriterier er kriterier, der kan anvendes af alle ordregivende myndigheder i medlemsstaterne, og som vedrører de væsentligste miljøpåvirkninger. De er udformet, så de kræver mindst mulig yderligere kontrol og færrest mulige omkostningsstigninger. De udvidede kriterier er for de indkøbere, der ønsker at købe de bedste produkter på markedet. Disse kriterier kan indebære yderligere kontrol eller en let forøget omkostning i forhold til andre produkter med samme funktionsegenskaber. De kriterier, der finder anvendelse på kraftvarmeanlæg på under 50 kwe (mikrokraftvarmeværk), der producerer nyttevarme til vandbårne varmeforsyningsanlæg til rumopvarmning, har forrang for EU's kriterier for grønne offentlige indkøb for kraftvarmeproduktion fra NOTE (1): Følgende tekst tilføjes EU's kriterier for grønne offentlige indkøb for kraftvarmeproduktion: De kraftvarmeanlæg på under 50 kwe (mikrokraftvarmeanlæg), der producerer nyttevarme til vandbårne varmeforsyningsanlæg til rumopvarmning, hører ikke under anvendelsesområdet for EU's kriterier for grønne offentlige indkøb for kraftvarmeproduktion. EU's kriterier for grønne offentlige indkøb for vandbårne varmeforsyningsanlæg finder anvendelse på indkøb af sådanne varmeforsyningsanlæg. NOTE (2): Artikel 6 og bilag III i direktivet om energieffektivitet (2012/27/EU), som skulle gennemføres i den nationale lovgivning inden juni 2014, indeholder specifikke forpligtelser for offentlige myndigheder om indkøb af visse former for energieffektivt udstyr. Dette omfatter forpligtelsen til kun at købe de produkter, der tilhører den højeste energieffektivitetsklasse for produkter, der hører ind under en gennemførelsesforanstaltning i energimærkningsdirektivet (2010/30/EU). For de vandbårne varmeforsyningsanlæg, der hører under anvendelsesområdet for Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 811/2013 2, træder gennemførelsesforanstaltningerne for energimærkning i kraft den 26. september Denne forpligtelse er begrænset til statsforvaltninger og indkøb, der overstiger tærskelværdierne i indkøbsdirektiverne. Endvidere skal kravene stemme overens med omkostningseffektivitet, økonomisk gennemførlighed, bæredygtighed generelt, teknisk egnethed og tilstrækkelig konkurrence. Disse faktorer kan være forskellige, alt efter de offentlige myndigheder og markederne. Yderligere vejledning i fortolkningen af dette aspekt af artikel 6 og bilag III i direktivet om energieffektivitet om statsforvaltningers indkøb af energieffektive produkter, tjenesteydelser og bygninger kan findes i punkt i Kommissionens vejledende dokument 3. 1 Offentliggjort her: 2 EUT L 239 af , s

2 1. Definition og anvendelsesområde 1.1 Varedækning Dette dokument omfatter indkøbsprocedurer for vandbårne varmeforsyningsanlæg. Med hensyn til disse kriterier omfatter produktgruppen "vandbårne varmeforsyningsanlæg" produkter, som bruges til at producere varme som del af et vandbaseret centralvarmesystem, hvor det opvarmede vand fordeles ved hjælp af cirkulationspumper og varmeafgivere med henblik på at nå og opretholde indetemperaturen på et ønsket niveau i et lukket rum, f.eks. en bygning, en bolig eller et lokale. Driften af den varmeproducerende enhed kan baseres på en række processer og teknologier som f.eks.: forbrænding af gasformige, flydende eller faste fossile brændsler forbrænding af gasformig, flydende eller fast biomasse brug af Joule-effekten i modstandsvarmelegemer opsamling af varme fra omgivende luft-, vand- eller jordkilde og/eller overskudsvarme kraftvarmeproduktion (samtidig produktion af elektricitet og varme) solenergi (supplerende). De vandbårne varmeforsyningsanlæg må højst levere 400 kw. Anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning er omfattet af denne produktgruppe, hvis deres primære funktion er at levere varme til opvarmning af den omgivende luft. Produktgruppen omfatter ikke følgende produkter: forsyningsanlæg, hvis primære funktion er at levere varmt drikke- eller brugsvand forsyningsanlæg til opvarmning og distribution af gasformige varmeoverføringsmedier, f.eks. damp eller luft kraftvarmeanlæg til rumopvarmning med en maksimal elkapacitet på 50 kw eller derover anlæg til rumopvarmning, som både leverer indirekte varme via et vandbaseret centralvarmesystem og direkte varme via direkte varmeafgivelse i det rum eller lokale, hvor apparatet er installeret. Selv om det ikke udtrykkeligt fremgår af ovenstående definitioner, kan cirkulationspumpen være en integreret del af forsyningsanlægget. For større forsyningsanlæg leveres cirkulationspumpen normalt særskilt, og selve cirkulationspumpen hører derfor ikke ind under anvendelsesområdet. De vandbårne varmeforsyningsanlæg må højst levere 400 kw. 2

3 1.2 Produktdefinitioner I denne forordning forstås ved: "varmeforsyningsanlæg": et anlæg til rumopvarmning eller et anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning "anlæg til rumopvarmning": et apparat, der a. leverer varme til et vandbaseret centralvarmeanlæg med henblik på at nå og opretholde indetemperaturen på et ønsket niveau i et lukket rum, f.eks. en bygning, en bolig eller et lokale b. er udstyret med en eller flere varmeproducerende enheder "anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning": et vandbaseret anlæg til rumopvarmning, der er konstrueret til inden for bestemte tidsrum også at levere varmt drikke- eller brugsvand ved bestemte temperaturniveauer og gennemstrømningshastigheder og i bestemte mængder og er tilsluttet en ekstern drikke- eller brugsvandforsyning "varmeproducerende enhed": den del af et forsyningsanlæg, der producerer varme ved hjælp af en eller flere af følgende processer: a. forbrænding af fossilt brændsel og/eller biomassebrændsel b. brug af Joule-effekten i modstandsvarmelegemer c. opsamling af varme fra en omgivende luftkilde, vandkilde eller jordkilde og/eller overskudsvarme "pakke med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent": en pakke, der tilbydes slutbrugeren, og som indeholder et eller flere anlæg til rumopvarmning kombineret med en eller flere temperaturstyringer og/eller en eller flere solvarmekomponenter "pakke med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent": en pakke, der tilbydes slutbrugeren, og som indeholder et eller flere anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning kombineret med en eller flere temperaturstyringer og/eller en eller flere solvarmekomponenter "solvarmekomponent": et rent solvarmeanlæg, en solfanger, en solopvarmet varmtvandsbeholder eller en pumpe i solfangerkredsen, som alle bringes i omsætning enkeltvis "vandbaseret centralvarmesystem": et system, der bruger vand som varmeoverføringsmedie til at distribuere centralt produceret varme til varmegivere til rumopvarmning af bygninger eller dele deraf "biomasse": den bionedbrydelige del af produkter, affald og restprodukter af biologisk oprindelse fra landbrug (herunder vegetabilske og animalske stoffer), skovbrug og tilknyttede industrier, herunder fiskeri og akvakultur, samt den bionedbrydelige del af industriaffald og kommunalt affald "forsyningsanlæg fyret med gasformigt brændsel": et anlæg til rumopvarmning eller et anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning med én eller flere varmeproducerende enheder, som fyres med gasformigt brændsel af fossil oprindelse eller fra biomasse 3

4 "forsyningsanlæg fyret med flydende brændsel": et anlæg til rumopvarmning eller et anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning med én eller flere varmeproducerende enheder, som fyres med flydende brændsel af fossil oprindelse eller fra biomasse "forsyningsanlæg fyret med fast brændsel": et anlæg til rumopvarmning eller et anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning med én eller flere varmeproducerende enheder, som fyres med fast brændsel af fossil oprindelse eller fra biomasse "elektrisk varmeforsyningsanlæg": et anlæg til rumopvarmning eller et anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning med én eller flere varmeproducerende enheder, der anvender elektricitet som brændsel "kedelanlæg": et anlæg til rumopvarmning eller et anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning med én eller flere varmeproducerende enheder, som fyres med gasformigt, flydende eller fast brændsel af fossil oprindelse eller fra biomasse "kedelanlæg fyret med gasformigt brændsel": et kedelanlæg med én eller flere varmeproducerende enheder, som anvender forbrændingen af gasformigt brændsel af fossil oprindelse eller fra biomasse "kedelanlæg fyret med flydende brændsel": et kedelanlæg med én eller flere varmeproducerende enheder, som anvender forbrændingen af flydende brændsel af fossil oprindelse eller fra biomasse "kedelanlæg fyret med fast brændsel": et kedelanlæg med én eller flere varmeproducerende enheder, som anvender forbrændingen af fast brændsel af fossil oprindelse eller fra biomasse "kedelanlæg fyret med fast biomasse": et kedelanlæg med én eller flere varmeproducerende enheder, som anvender forbrændingen af fast biomassebrændsel "elektrisk kedelanlæg": et kedelanlæg med én eller flere varmeproducerende enheder, der producerer varme udelukkende ved hjælp af Joule-effekten i modstandsvarmelegemer "varmepumpeanlæg": et anlæg til rumopvarmning eller et anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning med én eller flere varmeproducerende enheder, der producerer varme ved hjælp af omgivende varme fra en luftkilde, vandkilde eller jordkilde og/eller overskudsvarme "brændselsfyret varmepumpeanlæg": et varmepumpeanlæg til rumopvarmning med én eller flere varmeproducerende enheder, som fyres med gasformigt eller flydende brændsel af fossil oprindelse eller fra biomasse "elektrisk varmepumpeanlæg": et varmepumpeanlæg med én eller flere varmeproducerende enheder, som drives med elektricitet "kraftvarmeanlæg": et anlæg til rumopvarmning, der på én gang producerer varme og elektricitet i én proces "varmeforsyningsanlæg med ekstern forbrænding": en kategori af varmeforsyningsanlæg bestående af kedler, adsorptions- eller absorptionsvarmepumper og varmeforsyningsanlæg med ekstern forbrændingsmotor "temperaturstyring": udstyr, der danner grænseflade mod slutbrugeren for så vidt angår værdier og tidsrum for ønsket indetemperatur, og som sender relevante data om f.eks. faktiske inde- og/eller udetemperaturer til en grænseflade på forsyningsanlægget, f.eks. en CPU, og dermed hjælper med at regulere indetemperaturen 4

5 "årsvirkningsgrad ved rumopvarmning (η s )": forholdet mellem det rumopvarmningsbehov i en bestemt sæson, der leveres af et forsyningsanlæg til rumopvarmning, et anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning eller et hydbridanlæg, herunder temperaturstyring, og det årlige energiforbrug, der kræves for at opfylde dette behov, udtrykt i % "nominel nytteeffekt": forsyningsanlæggets angivne effekt under rumopvarmning og evt. vandopvarmning ved standarddriftsforhold udtrykt i kw; for varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning er standarddriftsforholdene ved bestemmelse af den nominelle nytteeffekt de dimensionerende referencebetingelser, der er anført i Kommissionens forordning (EU) nr. 813/2013 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning 4 "standarddriftsforhold": standarddriftsforholdene for forsyningsanlæg under gennemsnitlige klimaforhold ved bestemmelse af den nominelle nytteeffekt, årsvirkningsgraden ved rumopvarmning, energieffektiviteten ved vandopvarmning, lydeffektniveauet og emissionerne af nitrogenoxid (NO x ), kulmonoxid (CO), organisk gasformigt kulstof (OGC) og partikler "gennemsnitlige klimaforhold": temperaturforhold, der er kendetegnende for byen Strasbourg "årsemissioner ved rumopvarmning": for automatisk fyrede kedler til fast brændsel: et vægtet gennemsnit af emissionerne ved henholdsvis nominel nytteeffekt og 30 % af nominel nytteeffekt, udtrykt i mg/m³ for manuelt fyrede kedler til fast brændsel, som kan fungere ved 50 % af nominel nytteeffekt i kontinuerlig drift: et vægtet gennemsnit af emissionerne ved henholdsvis nominel nytteeffekt og 50 % af nominel nytteeffekt, udtrykt i mg/m³ for manuelt fyrede kedler til fast brændsel, der i kontinuerlig drift ikke kan fungere ved 50 % af nominel nytteeffekt eller derunder: emissionerne ved nominel nytteeffekt, udtrykt i mg/m³ for kraftvarmekedler til fast brændsel: emissionerne ved nominel nytteeffekt, udtrykt i mg/m³ "globalt opvarmningspotentiale": "globalt opvarmningspotentiale": det globale opvarmningspotentiale i henhold til artikel 2, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/ "Nm³": normalkubikmeter (ved 101,325 kpa og 273,15 K). 2. De væsentligste miljøpåvirkninger De væsentligste miljøpåvirkninger fra vandbårne varmeforsyningsanlæg skyldes deres brugsfase og hænger primært sammen med produktets energieffektivitet og de dermed forbundne drivhusgasemissioner under drift. Drivhusgasemissioner skyldes primært emission af CO 2 fra forbrænding og potentielt i mindre grad udsivning af kølemiddel (for visse typer opvarmningsteknologier som f.eks. varmepumper). 4 EUT L 239 af , s EUT L 161 af , s. 1. 5

6 Kriterierne for installationsvejledning og brugeroplysninger blev identificeret som nogle af de vigtigste kriterier med henblik på at garantere optimale miljøpræstationer for vandbårne varmeforsyningsanlæg. Yderligere miljøpåvirkninger som forsuring, troposfærisk ozon og luft-, vand- og jordforurening skyldes luftemissioner under drift, herunder nitrogenoxider (NO x ), kulmonoxid (CO), organisk gasformigt kulstof (OGC) og partikler (PM). Andre relevante miljøspørgsmål omfatter: støj og produktdesign. De væsentligste miljøpåvirkninger Energiforbrug i brugsfasen Drivhusgasemissioner i brugsfasen som følge af forbrænding af fossile brændsler eller udsivning af kølemiddel fra varmepumpe Luftemissioner af NO x, OGC, CO og PM i brugsfasen Støj i brugsfasen GPP-tilgang Køb vandbårne varmeforsyningsanlæg med høj energieffektivitet, lave luftemissioner, herunder drivhusgasemissioner, og lave støjemissioner Støt brugen af vedvarende energikilder til vandbårne varmeforsyningsanlæg Maksimer vandbårne varmeforsyningsanlægs effektivitet gennem korrekte størrelser og korrekt installation Vedligehold vandbårne varmeforsyningsanlægs effektivitet gennem effektiv vedligeholdelse udført af uddannet personale 6

7 3. EU-kriterier for grønne offentlige indkøb for vandbårne varmeforsyningsanlæg Centrale kriterier GENSTAND Indkøb/Indkøb og montering af vandbårne varmeforsyningsanlæg med lav miljøpåvirkning UDVÆLGELSESKRITERIER 1. Tilbudsgiverens kvalifikationer kun i forbindelse med installation I forbindelse med installation af vandbårne varmeforsyningsanlæg skal tilbudsgiveren dokumentere, at installationen eller udskiftningen af produkterne vil blive udført af kvalificerede og erfarne medarbejdere. Installatører, forhandlere og serviceteknikere skal være fuldt kvalificerede. Uddannelsen bør omfatte følgende elementer: - Montering, installation og idriftsættelse af varmeanlæg. - Gældende sikkerhedsprøvninger i henhold til den nationale lovgivning - Tilpasning af udstyr og miljøvenlige indstillinger - Vedligeholdelse og reparation af varmeanlæg - Teknikker til måling af luftemissioner. - Teknisk og juridisk dokumentation for varmeanlæggene (prøvningsrapporter, certifikater, tilladelser) Tilbudsgiveren skal fremlægge en liste over sammenlignelige projekter, som er udført for nylig (antallet af og tidsrammen for de projekter, der skal anføres, fastsættes af den ordregivende myndighed), certifikater for tilfredsstillende udførelse og oplysninger om medarbejdernes kvalifikationer og erfaring. Udvidede kriterier GENSTAND Indkøb/Indkøb og montering af vandbårne varmeforsyningsanlæg med lav miljøpåvirkning UDVÆLGELSESKRITERIER 1. Tilbudsgiverens kvalifikationer kun i forbindelse med installation I forbindelse med installation af vandbårne varmeforsyningsanlæg skal tilbudsgiveren dokumentere, at installationen eller udskiftningen af produkterne vil blive udført af kvalificerede og erfarne medarbejdere. Installatører, forhandlere og serviceteknikere skal være fuldt kvalificerede. Uddannelsen bør omfatte følgende elementer: - Montering, installation og idriftsættelse af varmeanlæg. - Gældende sikkerhedsprøvninger i henhold til den nationale lovgivning - Tilpasning af udstyr og miljøvenlige indstillinger - Vedligeholdelse og reparation af varmeanlæg - Teknikker til måling af luftemissioner. - Teknisk og juridisk dokumentation for varmeanlæggene (prøvningsrapporter, certifikater, tilladelser) Tilbudsgiveren skal fremlægge en liste over sammenlignelige projekter, som er udført for nylig (antallet af og tidsrammen for de projekter, der skal anføres, fastsættes af den ordregivende myndighed), certifikater for tilfredsstillende udførelse og oplysninger om medarbejdernes kvalifikationer og erfaring. 7

8 TEKNISKE SPECIFIKATIONER 1. Mindstekrav til energieffektivitet Det vandbårne varmeforsyningsanlægs årsvirkningsgrad ved rumopvarmning, η s, må ikke ligge under følende grænseværdier: Varmeproduktionsteknologi Mindste årsvirkningsgrad Alle forsyningsanlæg undtagen kedelanlæg fyret med fast biomasse Kedelanlæg fyret med fast biomasse ved rumopvarmning η s 90 % η s 75 % 6 Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning beregnes i overensstemmelse med 1) procedurerne i bilag III i forordningen om miljøvenligt design af anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning 7 og 2) de harmoniserede standarder og de foreløbige metoder til måling og beregning af forordningen om miljøvenligt design og forordningen om energimærkning i meddelelsen fra Kommissionen 2014/C 207/02 8. Ud over procedurerne i 1) og 2) finder procedurerne i bilag VII til forordningen om energimærkning af anlæg til rumopvarmning, anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning og pakker med anlæg til rumopvarmning 9 anvendelse på pakkerne med anlæg til rumopvarmning. TEKNISKE SPECIFIKATIONER 1. Mindstekrav til energieffektivitet Det vandbårne varmeforsyningsanlægs årsvirkningsgrad ved rumopvarmning, η s, må ikke ligge under følende grænseværdier: Varmeproduktionsteknologi Mindste årsvirkningsgrad Alle forsyningsanlæg undtagen kedelanlæg fyret med fast biomasse Kedelanlæg fyret med fast biomasse ved rumopvarmning η s 96 % η s 77 % Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning beregnes i overensstemmelse med 1) procedurerne i bilag III i forordningen om miljøvenligt design af anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning og 2) de harmoniserede standarder og de foreløbige metoder til måling og beregning af forordningen om miljøvenligt design og forordningen om energimærkning i meddelelsen fra Kommissionen 2014/C 207/02. Ud over procedurerne i 1) og 2) finder procedurerne i bilag VII til forordningen om energimærkning af anlæg til rumopvarmning, anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning og pakker med anlæg til rumopvarmning anvendelse på pakkerne med anlæg til rumopvarmning. 6 Et udkast til forordning om miljøvenligt design for kedelanlæg fyret med fast brændsel er aktuelt under behandling. Udkastet, som blev meddelt Verdenshandelsorganisationen, omfattede en årsvirkningsgrad ved rumopvarmning på henholdsvis 75 % og 77 %, afhængigt af kedlens størrelse, der ville finde anvendelse fire år efter offentliggørelsen i EU-tidende (selv om dette kunne udskydes efter behandlingen i Reguleringsudvalget for Miljøvenligt Design). Efter ikrafttrædelsen af de obligatoriske krav til miljøvenligt design for kedelanlæg fyret med fast brændsel, kunne ambitionsniveauet for energieffektivitet hæves. 7 Kommissionens forordning (EU) nr. 813/2013 af 2. august 2013 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning (EUT L 239 af ). 8 Meddelelse fra Kommissionen 2014/C 207/02, herunder foreløbige måle- og beregningsmetoder i forbindelse med gennemførelsen af første del af forordningen om miljøvenligt design (EUT C 207 af ). 9 Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 811/2013 af 18. februar 2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af anlæg til rumopvarmning, anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, pakker med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent samt pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent (EUT L 239 af , s. 1). 8

9 For kedelanlæg fyret med fast brændsel beregnes η s i overensstemmelse med førnævnte procedurer under hensyntagen til følgende bestemmelser: (a) beregningen af η s skal baseres på den øvre brændværdi for det våde brændsel (som modtaget), GCV ar, som korrigerer for brændslets vandindhold og inkluderer den latente varmeenergi lagret i brint, som oxideres til vand i forbrændingsprocessen. Principperne i standarden EN eller tilsvarende finder anvendelse ved estimering af η s, mens GCV ar anvendes til beregning af η s i stedet for den nedre brændværdi for det våde brændsel (som modtaget), NCV ar (b) ved bestemmelse af den øvre brændværdi for det våde brændsel (som modtaget) GCV ar, finder principperne i standarden EN14918 eller tilsvarende anvendelse. Produkter, som er tildelt EU's miljømærke til vandbårne varmeforsyningsanlæg (Kommissionens afgørelse 2014/314/EU 10 ) eller et andet relevant miljømærke af type 1, der opfylder de opstillede krav, anses for at opfylde kravene. Anden passende dokumentation accepteres også, f.eks. en erklæring om, at kriteriet er overholdt, sammen med resultaterne af prøvning, som er gennemført i overensstemmelse med prøvningsprocedurer i de relevante ENstandarder eller tilsvarende standarder for en given produkttype (se tabel 1 i de forklarende bemærkninger). 2. Emissionsgrænser for drivhusgasser Drivhusgasemissionerne fra det vandbårne varmeforsyningsanlæg, udtrykt i gram CO 2 -ækvivalent pr. kwh varmeydelse beregnet med TEWI-formlerne (Total Equivalent Warming Impact) i de forklarende bemærkninger, må ikke overskride følgende værdier: Varmeproduktionsteknologi Emissionsgrænser for Alle forsyningsanlæg, undtagen varmepumpeanlæg. drivhusgasser 220 g CO 2 -ækvivalent/kwh varmeydelse For kedelanlæg fyret med fast brændsel beregnes η s i overensstemmelse med førnævnte procedurer under hensyntagen til følgende bestemmelser: (a) beregningen af η s skal baseres på den øvre brændværdi for det våde brændsel (som modtaget), GCV ar, som korrigerer for brændslets vandindhold og inkluderer den latente varmeenergi lagret i brint, som oxideres til vand i forbrændingsprocessen. Principperne i standarden EN eller tilsvarende finder anvendelse ved estimering af η s, mens GCV ar anvendes til beregning af η s i stedet for den nedre brændværdi for det våde brændsel (som modtaget), NCV ar (b) ved bestemmelse af den øvre brændværdi for det våde brændsel (som modtaget) GCV ar, finder principperne i standarden EN14918 eller tilsvarende anvendelse. Produkter, som er tildelt EU's miljømærke til vandbårne varmeforsyningsanlæg (Kommissionens afgørelse 2014/314/EU) eller et andet relevant miljømærke af type 1, der opfylder de opstillede krav, anses for at opfylde kravene. Anden passende dokumentation accepteres også, f.eks. en erklæring om, at kriteriet er overholdt, sammen med resultaterne af prøvning, som er gennemført i overensstemmelse med prøvningsprocedurer i de relevante ENstandarder eller tilsvarende standarder for en given produkttype (se tabel 1 i de forklarende bemærkninger). 2. Emissionsgrænser for drivhusgasser Drivhusgasemissionerne fra det vandbårne varmeforsyningsanlæg, udtrykt i gram CO 2 -ækvivalent pr. kwh varmeydelse beregnet med TEWI-formlerne (Total Equivalent Warming Impact) i de forklarende bemærkninger, må ikke overskride følgende værdier: Varmeproduktionsteknologi Emissionsgrænser for Alle forsyningsanlæg, undtagen varmepumpeanlæg. drivhusgasser 210 g CO 2 -ækvivalent/kwh varmeydelse 10 Kommissionens afgørelse af 28. maj 2014 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU's miljømærke til vandbårne varmeforsyningsanlæg (EUT L 164 af , s. 83). 9

10 Varmepumpeanlæg 170 g CO 2 -ækvivalent/kwh varmeydelse Varmepumpeanlæg 150 g CO 2 -ækvivalent/kwh varmeydelse Produkter, som er tildelt EU's miljømærke til vandbårne varmeforsyningsanlæg eller et andet relevant miljømærke af type 1, der opfylder de opstillede krav, anses for at opfylde kravene. Anden passende dokumentation accepteres også, f.eks. en erklæring om, at kriteriet er overholdt, sammen med de beregnede drivhusgasemissioner i henhold til de foreslåede TEWI-formler og oplysninger om alle de parametre, som er anvendt ved beregningen af drivhusgasemissionerne. 3. Produktlevetid og garanti Der skal være mindst fire års garanti på reparation eller udskiftning af produktet. Tilbudsgiveren skal endvidere sikre, at de originale reservedele eller reservedele af tilsvarende kvalitet (direkte eller via udpegede agenter) er tilgængelige i mindst 10 år fra købsdatoen. Denne klausul finder ikke anvendelse på uundgåelige midlertidige situationer, der ligger uden for producentens kontrol, som f.eks. naturkatastrofer. Produkter, som er tildelt EU's miljømærke til vandbårne varmeforsyningsanlæg (Kommissionens afgørelse 2014/314/EU) eller et andet relevant miljømærke af type 1, der opfylder de opstillede krav, anses for at opfylde kravene. Anden relevant dokumentation, f.eks. en erklæring fra producenten om, at ovennævnte krav vil blive opfyldt, accepteres også. 4. Installationsvejledning og brugeroplysninger Følgende installationsvejledning og brugeroplysninger skal forefindes trykt på produktet (på emballagen og/eller i den dokumentation, der følger med produktet) eller i elektronisk format: Produkter som er tildelt EU's miljømærke til vandbårne varmeforsyningsanlæg eller et andet relevant miljømærke af type 1, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. Anden passende dokumentation accepteres også, f.eks. en erklæring om, at kriteriet er overholdt, sammen med de beregnede drivhusgasemissioner i henhold til de foreslåede TEWI-formler og oplysninger om alle de parametre, som er anvendt ved beregningen af drivhusgasemissionerne. 3. Produktlevetid og garanti Der skal være mindst fem års garanti på reparation eller udskiftning af produktet. Tilbudsgiveren skal endvidere sikre, at de originale reservedele eller reservedele af tilsvarende kvalitet (direkte eller via udpegede agenter) er tilgængelige i mindst 10 år fra købsdatoen. Denne klausul finder ikke anvendelse på uundgåelige midlertidige situationer, der ligger uden for producentens kontrol, som f.eks. naturkatastrofer. Produkter, som er tildelt EU's miljømærke til vandbårne varmeforsyningsanlæg (Kommissionens afgørelse 2014/314/EU) eller et andet relevant miljømærke af type 1, der opfylder de opstillede krav, anses for at opfylde kravene. Anden relevant dokumentation, f.eks. en erklæring fra producenten om, at ovennævnte krav vil blive opfyldt, accepteres også.. 4. Installationsvejledning og brugeroplysninger Følgende installationsvejledning og brugeroplysninger skal forefindes trykt på produktet (på emballagen og/eller i den dokumentation, der følger med produktet) eller i elektronisk format: 11 EFT L 196 af , s

11 (a) generelle oplysninger om passende størrelser af forsyningsanlæg til bygninger med forskellige egenskaber/størrelser (b) oplysninger om forsyningsanlæggets energiforbrug (c) vejledning i korrekt installation, herunder: (i) anvisninger om, at forsyningsanlægget skal installeres af en fuldt kvalificeret installatør (ii) evt. specifikke forholdsregler, der skal træffes, når forsyningsanlægget samles eller installeres (iii) anvisninger om, at forsyningsanlæggets indstillinger ("varmekurven") skal indstilles korrekt efter installation (iv) hvis relevant, nærmere oplysninger om, hvilke luftforureningsværdier røggassen skal overholde i driftsfasen, og hvordan forsyningsanlægget skal være justeret for at opnå dette. Af anbefalingerne bør det navnlig fremgå: at forsyningsanlægget skal justeres ved hjælp af målere, som måler CO, O 2 eller CO 2, NO x, temperatur og sod, for at sikre, at ingen af de tærskelværdier, der er anført i kriterium 2, 4, 5, 6 og 7, overskrides at der skal laves huller til målere de samme steder, som blev brugt ved laboratorieprøvningen at måleresultaterne skal registreres på en særlig formular eller et særligt diagram, hvoraf en kopi opbevares af slutbrugeren (v) for teknologi med lavrøggastemperatur, anvisninger om, at systemet skal være udstyret med korrosionshæmmende teknologi (vi) for kondensationskedelteknologi, anvisninger om, at skorstenen skal være beskyttet mod kondensat med lav phværdi (vii) for varmepumper en tydelig angivelse af, at stoffer, der er klassificeret som miljøfarlige eller sundhedsskadelige som defineret i Rådets direktiv 67/548/EØF 11 med efterfølgende ændringer, ikke må anvendes (viii) oplysninger om, hvem installatøren kan kontakte om (a) generelle oplysninger om passende størrelser af forsyningsanlæg til bygninger med forskellige egenskaber/størrelser (b) oplysninger om forsyningsanlæggets energiforbrug (c) vejledning i korrekt installation, herunder: (i) anvisninger om, at forsyningsanlægget skal installeres af en fuldt kvalificeret installatør (ii) evt. specifikke forholdsregler, der skal træffes, når forsyningsanlægget samles eller installeres (iii) anvisninger om, at forsyningsanlæggets indstillinger ("varmekurven") skal indstilles korrekt efter installation (iv) hvis relevant, nærmere oplysninger om, hvilke luftforureningsværdier røggassen skal overholde i driftsfasen, og hvordan forsyningsanlægget skal være justeret for at opnå dette. Af anbefalingerne bør det navnlig fremgå: at forsyningsanlægget skal justeres ved hjælp af målere, som måler CO, O 2 eller CO 2, NO x, temperatur og sod, for at sikre, at ingen af de tærskelværdier, der er anført i kriterium 2, 4, 5, 6 og 7, overskrides at der skal laves huller til målere de samme steder, som blev brugt ved laboratorieprøvningen at måleresultaterne skal registreres på en særlig formular eller et særligt diagram, hvoraf en kopi opbevares af slutbrugeren (v) for teknologi med lavrøggastemperatur, anvisninger om, at systemet skal være udstyret med korrosionshæmmende teknologi (vi) for kondensationskedelteknologi, anvisninger om, at skorstenen skal være beskyttet mod kondensat med lav phværdi (vii) for varmepumper en tydelig angivelse af, at stoffer, der er klassificeret som miljøfarlige eller sundhedsskadelige som defineret i Rådets direktiv 67/548/EØF med efterfølgende ændringer, ikke må anvendes (viii) oplysninger om, hvem installatøren kan kontakte om 11

12 vejledning vedrørende installationen (d) driftsvejledninger for serviceteknikere (e) brugeroplysninger, herunder: (i) henvisninger til kompetente installatører og serviceteknikere (ii) anbefalinger om korrekt anvendelse og vedligeholdelse af forsyningsanlægget, herunder om det korrekte brændsel, der skal anvendes, og hvorledes dette bør oplagres med henblik på en optimal forbrænding samt en oversigt over frekvensen af serviceeftersyn, som bør følges (iii) vejledning om, hvordan en rationel anvendelse kan mindske forsyningsanlæggets miljøvirkninger, herunder navnlig oplysninger om produktets korrekte anvendelse med henblik på at mindske energiforbruget (iv) hvis relevant, oplysninger om, hvordan måleresultaterne bør fortolkes, og hvordan de kan forbedres (v) oplysninger om, hvilke dele der kan udskiftes (f) anbefalinger om passende bortskaffelse, når produktet er udtjent. Produkter med et relevant miljømærke af type 1, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. Anden relevant dokumentation, f.eks. en skriftlig erklæring om, at ovennævnte kriterier er opfyldt, accepteres også. vejledning vedrørende installationen (d) driftsvejledninger for serviceteknikere (e) brugeroplysninger, herunder: (i) henvisninger til kompetente installatører og serviceteknikere (ii) anbefalinger om korrekt anvendelse og vedligeholdelse af forsyningsanlægget, herunder om det korrekte brændsel, der skal anvendes, og hvorledes dette bør oplagres med henblik på en optimal forbrænding samt en oversigt over frekvensen af serviceeftersyn, som bør følges (iii) vejledning om, hvordan en rationel anvendelse kan mindske forsyningsanlæggets miljøvirkninger, herunder navnlig oplysninger om produktets korrekte anvendelse med henblik på at mindske energiforbruget (iv) hvis relevant, oplysninger om, hvordan måleresultaterne bør fortolkes, og hvordan de kan forbedres (v) oplysninger om, hvilke dele der kan udskiftes (f) anbefalinger om passende bortskaffelse, når produktet er udtjent. Produkter med et relevant miljømærke af type 1, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. Anden relevant dokumentation, f.eks. en skriftlig erklæring om, at ovennævnte kriterier er opfyldt, accepteres også. 5. Primært og sekundært kølemiddel Primært kølemiddel Det primære kølemiddels globale opvarmningspotentiale over en periode på 100 år (GWP 100 ) må ikke overskride GWP værdier skal være de værdier, der er fastsat i bilag I til forordning (EU) nr. 517/ GWP 100 værdier for kølemidler skal beregnes med 12 Efter gennemførelsen af forordning (EU) nr. 517/2014, ventes der inden for de kommende år en større tilgængelighed af udstyr, der anvender køremidler med betydeligt lavere GWP, hvilket der vil blive taget hensyn til i en kommende ajourføring af disse kriterier. 13 EUT L 150 af , s

13 hensyn til det 100-årige opvarmningspotentiale for et kilo gas i forhold til et kilo CO 2. For de kølemidler, der ikke er omfattet af forordning (EU) nr. 517/2014, bør som referencekilde for GWP 100 -værdierne anvendes værdierne i bilag I, punkt 1, nr. 7, i forordning (EU) nr. 206/ Sekundært kølemiddel Hvis anlæg til rumopvarmning anvender et sekundært kølemiddel, må udformningen af disse anlæg ikke være baseret på sekundært kølemiddel, frostsikret væske (brine) eller tilsætningsstoffer, der er klassificeret som miljøfarlige eller sundhedsskadelige som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008( 15 ) og Rådets direktiv 67/548/EØF( 16 ), og installationsvejledninger skal tydeligt angive, at stoffer, som er klassificeret som miljøfarlige eller sundhedsskadelige, ikke må anvendes som sekundært kølemiddel. Produkter, som er tildelt EU's miljømærke til vandbårne varmeforsyningsanlæg (Kommissionens afgørelse 2014/314/EU) eller et andet relevant miljømærke af type 1, der opfylder de opstillede krav, anses for at opfylde kravene. Anden passende dokumentation accepteres også, f.eks. en erklæring om, at kriteriet er overholdt, sammen med navnene på det eller de kølemidler, der er anvendt i produktet, samt deres GWP 100 -værdier. 6. Emissionsgrænser for nitrogenoxid (NO X ) Udstødningsgassens NO x -indhold må ikke overskride de grænseværdier, der er anført nedenfor (gælder ikke for elektriske forsyningsanlæg). NO x -emissioner måles som summen af nitrogenmonoxid og nitrogendioxid og ved følgende driftsforhold: forsyningsanlæg til gasformigt og flydende brændsel: ved standarddriftsforhold og nominel nytteeffekt forsyningsanlæg til fast brændsel: som årsemissionerne ved rumopvarmning i henhold til tabel 2 i de forklarende 14 EUT L 72 af , s EUT L 353 af , s EFT 196 af , s

14 bemærkninger. Varmeproduktio nsteknologi Forsyningsanlæg fyret med gas Forsyningsanlæg fyret med flydende brændsel Forsyningsanlæg fyret med fast brændsel Emissionsgrænser for NO x Med intern forbrændingsmotor: 170 mg/kwh GCV energitilførsel Med ekstern forbrænding: 36 mg/kwh GCV energitilførsel Med intern forbrændingsmotor: 380 mg/kwh GCV energitilførsel Med ekstern forbrænding: 100 mg/kwh GCV energitilførsel 150 mg/nm³ ved 10 % O 2 Måleenheden er mg/kwh GCV energitilførsel henholdsvis mg/nm³. Prøvningerne udføres i overensstemmelse med de relevante standarder i tabel 1 (se de forklarende bemærkninger) eller tilsvarende. Produkter, som er tildelt EU's miljømærke til vandbårne varmeforsyningsanlæg (Kommissionens afgørelse 2014/314/EU) eller et andet relevant miljømærke af type 1, der opfylder de opstillede krav, anses for at opfylde kravene. Anden passende dokumentation accepteres også, f.eks. en erklæring om, at kriteriet er overholdt, sammen med prøvningsresultaterne, der viser NO x -emissionerne i udstødningsgassen 7. Emissionsgrænser for kulmonoxid (CO) Udstødningsgassens CO-indhold må ikke overskride de nedenstående grænseværdier (gælder ikke elektriske forsyningsanlæg). COemissioner måles ved standarddriftsforhold og nominel nytteeffekt ved 14

15 følgende driftsforhold: forsyningsanlæg til gasformigt og flydende brændsel: ved standarddriftsforhold og nominel nytteeffekt forsyningsanlæg til fast brændsel: som årsemissionerne ved rumopvarmning i henhold til tabel 2 i de forklarende bemærkninger. Varmeproduktionst eknologi Forsyningsanlæg fyret med gas Forsyningsanlæg fyret med flydende brændsel Forsyningsanlæg fyret med fast brændsel Emissionsgrænser for CO Med intern forbrændingsmotor: 150 mg/nm³ ved 5 % O 2 Med ekstern forbrænding: 25 mg/kwh GCV energitilførsel Med intern forbrændingsmotor: 200 mg/nm³ ved 5 % O 2 Med ekstern forbrænding: 50 mg/kwh GCV energitilførsel Automatisk 175 mg/nm³ ved 10 % O 2 Håndfyret: 250 mg/nm³ ved 10 % O 2 fyret: Måleenheden er mg/kwh GCV energitilførsel henholdsvis mg/nm³. Prøvningerne udføres i overensstemmelse med de relevante standarder i tabel 1 (se de forklarende bemærkninger) eller tilsvarende. Produkter, som er tildelt EU's miljømærke til vandbårne varmeforsyningsanlæg (Kommissionens afgørelse 2014/314/EU) eller et andet relevant miljømærke af type 1, der opfylder de opstillede krav, anses for at opfylde kravene. Anden passende dokumentation accepteres også, f.eks. en erklæring om, at kriteriet er overholdt, sammen med prøvningsresultaterne, der viser CO-emissionerne i udstødningsgassen 15

16 8. Emissionsgrænser for organisk gasformigt kulstof (OGC) Det organiske gasformige kulstof (OGC) i udstødningsgassen må ikke overskride de nedenfor anførte grænseværdier (gælder kun forsyningsanlæg fyret med fast brændsel). OGC-emissionerne måles som årsemissionerne ved rumopvarmning i henhold til tabel 2 i de forklarende bemærkninger. Varmeproduktionsteknologi Emissionsgrænser for OGC Kedelanlæg fast brændsel 7 mg/nm³ ved 10 % O 2 Måleenheden er mg/nm 3. Prøvningerne udføres i overensstemmelse med de relevante standarder i tabel 1 (se de forklarende bemærkninger) eller tilsvarende. Produkter, som er tildelt EU's miljømærke til vandbårne varmeforsyningsanlæg (Kommissionens afgørelse 2014/314/EU) eller et andet relevant miljømærke af type 1, der opfylder de opstillede krav, anses for at opfylde kravene. Anden passende dokumentation accepteres også, f.eks. en erklæring om, at kriteriet er overholdt, sammen med prøvningsresultaterne, der viser OGC-emissionerne i udstødningsgassen 9. Emissionsgrænser for partikler (PM) Udstødningsgassens indhold af partikler (PM) må ikke overskride de nedenfor anførte grænseværdier. PM-emissioner måles ved standarddriftsforhold og nominel nytteeffekt ved følgende driftsforhold: forsyningsanlæg til flydende brændsel: ved standarddriftsforhold og nominel nytteeffekt forsyningsanlæg til fast brændsel: som årsemissionerne ved rumopvarmning i henhold til tabel 2 i de forklarende bemærkninger. 16

17 Varmeproduktionst eknologi Forsyningsanlæg fyret med flydende brændsel Forsyningsanlæg fyret med fast brændsel Emissionsgrænser for PM Med intern forbrændingsmotor: 1 mg/nm³ ved 5 % O 2 Med ekstern forbrænding: ingen begrænsning 20 mg/nm³ ved 10 % O 2 Måleenheden er mg/nm³. Prøvningerne udføres i overensstemmelse med de relevante standarder i tabel 1 (se de forklarende bemærkninger) eller tilsvarende. Produkter, som er tildelt EU's miljømærke til vandbårne varmeforsyningsanlæg (Kommissionens afgørelse 2014/314/EU) eller et andet relevant miljømærke af type 1, der opfylder de opstillede krav, anses for at opfylde kravene. Anden passende dokumentation accepteres også, f.eks. en erklæring om, at kriteriet er overholdt, sammen med prøvningsresultaterne, der viser PM-emissionerne i udstødningsgassen TILDELINGSKRITERIER Der gives point for: 1. Udvidet energieffektivitet Der tildeles yderligere point for hver 1 % yderligere stigning i årsvirkningsgraden ved rumopvarmning η s for det vandbårne varmeforsyningsanlæg som angivet i kriterium 1. TILDELINGSKRITERIER Der gives point for: 1. Udvidet energieffektivitet Der tildeles yderligere point for hver 1 % yderligere stigning i årsvirkningsgraden ved rumopvarmning η s for det vandbårne varmeforsyningsanlæg som angivet i kriterium 1. Der skal foreligge en erklæring sammen med resultaterne af en prøvning, som er gennemført i overensstemmelse med prøvningsproceduren i de relevante EN-standarder eller tilsvarende Der skal foreligge en erklæring sammen med resultaterne af en prøvning, som er gennemført i overensstemmelse med prøvningsproceduren i de relevante EN-standarder eller tilsvarende 17

18 standarder for en given produkttype (se tabel 1 i de forklarende bemærkninger). 2. Yderligere nedbringelse af drivhusgasemissioner Der tildeles yderligere point for hver 5 g yderligere nedbringelse af drivhusgasemissioner for det vandbårne varmeforsyningsanlæg som angivet i kriterium 2. Der skal forelægges en erklæring sammen med de beregnede drivhusgasemissioner i henhold til de foreslåede TEWI-formler og oplysninger om alle de parametre, som er anvendt ved beregningen af drivhusgasemissionerne. standarder for en given produkttype (se tabel 1 i de forklarende bemærkninger). 2. Yderligere nedbringelse af drivhusgasemissioner Der tildeles yderligere point for hver 5 g yderligere nedbringelse af drivhusgasemissioner for det vandbårne varmeforsyningsanlæg som angivet i kriterium 2. Der skal forelægges en erklæring sammen med de beregnede drivhusgasemissioner i henhold til de foreslåede TEWI-formler og oplysninger om alle de parametre, som er anvendt ved beregningen af drivhusgasemissionerne. 3. Emissionsgrænser for støj Det anbefales at anvende dette tildelingskriterium ved offentlige indkøb af vandbårne varmeforsyningsanlæg, som skal installeredes i støjfølsomme bygninger som f.eks. hospitaler og skoler i henhold til anvendelsesområdet i direktiv 2002/49/EF 17 om vurdering og styring af ekstern støj. Måleenheden er db(a) eller db(c), alt efter, hvad der er relevant. Prøvningerne udføres i overensstemmelse med de relevante standarder eller tilsvarende i tabel 1 (se de forklarende bemærkninger) ved standarddriftsforhold og nominel nytteeffekt. De tildelte point beregnes som følger 3. Emissionsgrænser for støj Det anbefales at anvende dette tildelingskriterium ved offentlige indkøb af vandbårne varmeforsyningsanlæg, som skal installeredes i støjfølsomme bygninger som f.eks. hospitaler og skoler i henhold til anvendelsesområdet i direktiv 2002/49/EF om vurdering og styring af ekstern støj. Måleenheden er db(a) eller db(c), alt efter, hvad der er relevant. Prøvningerne udføres i overensstemmelse med de relevante standarder eller tilsvarende i tabel 1 (se de forklarende bemærkninger) ved standarddriftsforhold og nominel nytteeffekt. De tildelte point beregnes som følger Hvor PL er pointene for støjniveau L A,min er det laveste A-vægtede lydeffektniveau for et tilbud, der Hvor PL er pointene for støjniveau L A,min er det laveste A-vægtede lydeffektniveau for et tilbud, der 18

19 opfylder alle kravene. L C,min er det laveste C-vægtede lydeffektniveau for et tilbud, der opfylder alle kravene, hvor det er relevant. L A er det A-vægtede lydeffektniveau, der vurderes L C er det C-vægtede lydeffektniveau, der vurderes, hvor det er relevant PL A,max er det højeste antal A-vægtede point for lydeffektniveau, der kan tildeles PL C,max er det højeste antal C-vægtede point for lydeffektniveau, der kan tildeles, hvor det er relevant opfylder alle kravene. L C,min er det laveste C-vægtede lydeffektniveau for et tilbud, der opfylder alle kravene, hvor det er relevant. L A er det A-vægtede lydeffektniveau, der vurderes L C er det C-vægtede lydeffektniveau, der vurderes, hvor det er relevant PL A,max er det højeste antal A-vægtede point for lydeffektniveau, der kan tildeles PL C,max er det højeste antal C-vægtede point for lydeffektniveau, der kan tildeles, hvor det er relevant Der tildeles ingen point, hvis det vandbårne varmeforsyningsanlægs støjemissioner overskrider følgende grænseværdier. Varmeprodu ktionsteknol Måling Emissionsgrænser for støj ogi Alle forsyningsanlæg bortset fra kraftvarmeanlæg og varmepumper med intern forbrændingsmotor Kraftvarmean læg og varmepumper med Grænseværdi A-vægtet lydeffektniveau (L WAd, lim ) Grænseværdi for A-vægtet lydtryksniveau (L PAd, lim ) for log(p N + 10) db(a) log (PE + 15) db(a) Der tildeles ingen point, hvis det vandbårne varmeforsyningsanlægs støjemissioner overskrider følgende grænseværdier. Varmeprodu ktionsteknol Måling Emissionsgrænser for støj ogi Alle forsyningsanlæg bortset fra kraftvarmeanlæg og varmepumper med intern forbrændingsmotor Kraftvarmeanlæg og varmepumper med Grænseværdi A-vægtet lydeffektniveau (L WAd, lim ) Grænseværdi for A-vægtet lydtryksniveau (L PAd, lim ) for log(p N + 10) db(a) log (PE + 15) db(a) 19

20 ingsmotor lydtryksniveau (L PCd, lim ) Bemærk: PN er den nominelle nytteeffekt (ved fuld belastning). PE er den elektriske effekt. ingsmotor lydtryksniveau (L PCd, lim ) Bemærk: PN er den nominelle nytteeffekt (ved fuld belastning). PE er den elektriske effekt. Der skal forelægges en erklæring sammen med prøvningsresultaterne, der viser støjemissionerne (værdien for A-vægtet lydeffektniveau og, hvor det er relevant, værdien for C-vægtet lydeffektniveau). er skal forelægges en erklæring sammen med prøvningsresultaterne, der viser støjemissionerne (værdien for A-vægtet lydeffektniveau og, hvor det er relevant, værdien for C-vægtet lydeffektniveau). 4. Produktdesign Der tildeles point, hvis det vandbårne varmeforsyningsanlæg let kan nedtages af faguddannede personer ved hjælp af almindeligt tilgængelige værktøjer med henblik på reparationer og udskiftninger af nedslidte dele, opgradering af ældre eller forældede dele samt adskillelse af dele og materialer til genanvendelse eller genbrug. Produkter med et relevant miljømærke af type 1, der opfylder de anførte krav, vil blive tildelt point. Anden passende dokumentation accepteres også, f.eks. en erklæring om, at kriteriet er overholdt, sammen med en teknisk rapport fra producenten, der viser nedtagelsen af produktet med et udskåret diagram med mærkning af de vigtigste komponenter samt identificering af farlige stoffer i disse komponenter som angivet i bilag II til direktiv 2002/96/EF 18 (WEEEdirektivet). Dette diagram skal være tilgængeligt på producentens websted. Oplysninger om farlige stoffer skal gives til indkøberen i form af en liste over materialer med materialetype, anvendt mængde og placering i udstyret til det vandbårne varmeforsyningsanlæg. 4. Produktdesign Der tildeles point, hvis det vandbårne varmeforsyningsanlæg let kan nedtages af faguddannede personer ved hjælp af almindeligt tilgængelige værktøjer med henblik på reparationer og udskiftninger af nedslidte dele, opgradering af ældre eller forældede dele samt adskillelse af dele og materialer til genanvendelse eller genbrug. Produkter med et relevant miljømærke af type 1, der opfylder de anførte krav, vil blive tildelt point. Anden passende dokumentation accepteres også, f.eks. en erklæring om, at kriteriet er overholdt, sammen med en teknisk rapport fra producenten, der viser nedtagelsen af produktet med et udskåret diagram med mærkning af de vigtigste komponenter samt identificering af farlige stoffer i disse komponenter som angivet i bilag II til direktiv 2002/96/EF (WEEEdirektivet). Dette diagram skal være tilgængeligt på producentens websted. Oplysninger om farlige stoffer skal gives til indkøberen i form af en liste over materialer med materialetype, anvendt mængde og placering i udstyret til det vandbårne varmeforsyningsanlæg. 5. Emissionsgrænser for organisk gasformigt kulstof (OGC) Der tildeles point, hvis grænseværdierne for organisk gasformigt 20

KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 28. maj 2014 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU's miljømærke til vandbårne varmeforsyningsanlæg

KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 28. maj 2014 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU's miljømærke til vandbårne varmeforsyningsanlæg 3.6.2014 L 164/83 KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 28. maj 2014 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU's miljømærke til vandbårne varmeforsyningsanlæg (meddelt under nummer C(2014) 3452) (EØS-relevant

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 6.9.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 239/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 811/2013 af 18. februar 2013 om supplering af Europa-Parlamentets

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

når du afgiver tilbud på opvarmningsanlæg

når du afgiver tilbud på opvarmningsanlæg Sådan opfylder du lovkravene når du afgiver tilbud på opvarmningsanlæg Til installatører og entreprenører Få overblik over hvilke oplysninger, du fremover skal have med i dine tilbud på kedler, varmepumper,

Læs mere

Del 9/9. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

Del 9/9. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.2.2013 C(2013) 817 final Del 9/9 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så

Læs mere

Kommende krav til vandvarmeres design og energieffektivitet. Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk

Kommende krav til vandvarmeres design og energieffektivitet. Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk Kommende krav til vandvarmeres design og energieffektivitet Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk Indhold Eco-design-direktivet EU-Kommissions studie af vandvarmere Forventede krav til vandvarmere

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 5.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 5.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2014 C(2014) 1371 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 5.3.2014 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1059/2010, 1060/2010,

Læs mere

Nye informationsregler for opvarmningsanlæg

Nye informationsregler for opvarmningsanlæg Nye informationsregler for opvarmningsanlæg til reklame, markedsføring og salg af opvarmningsanlæg til rumopvarmning og brugsvandsopvarmning det vil sige kedler, varmepumper, varmtvandsbeholdere med videre

Læs mere

Ecodesign og energimærkning, dets betydning for din virksomhed i Serviceog VVS branchen

Ecodesign og energimærkning, dets betydning for din virksomhed i Serviceog VVS branchen Ecodesign og energimærkning, dets betydning for din virksomhed i Serviceog VVS branchen Fælles brancheorienteringsmøde mellem Debra, OR & OSS, den 25. August, 2015 Bjarke Hansen, Energistyrelsen Pia Westphalen,

Læs mere

Hvad står der i energimærkerne?

Hvad står der i energimærkerne? Hvad står der i energimærkerne? - en forklaring af ikonerne på energimærker for opvarmningsanlæg Til installatører og entreprenører Bilag til informationsbrochure om nye krav i 2015 til reklame, markedsføring

Læs mere

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen Tilsyn i praksis Pia Westphalen 11-12-2012 Sekretariat for Ecodesign og Energimærkning af Produkter Sekretariat nedsat af Energistyrelsen til at varetage opgaver vedrørende administration og koordinering

Læs mere

Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Teknologisk Institut, 25. september 2014

Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Teknologisk Institut, 25. september 2014 Ecodesign og energimærkning generelt med fokus på forsyningsanlæg, vandvarmere og varmtvandsbeholdere Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Teknologisk Institut, 25. september 2014 Baggrund: 2

Læs mere

Gastekniske Dage 12.maj, 2015, Billund. Bjarke Hansen, Energistyrelsen

Gastekniske Dage 12.maj, 2015, Billund. Bjarke Hansen, Energistyrelsen Energimærkning og minimumskrav til gas- og oliekedler, varmepumper vandvarmere Gastekniske Dage 12.maj, 2015, Billund Bjarke Hansen, Energistyrelsen Disposition Ecodesign og energimærkning; To virkemidler

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 355 Offentligt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I

Læs mere

Energisparemærkning for varmesystemer (systempakke)

Energisparemærkning for varmesystemer (systempakke) Viessmann /S 2640 Hedehusene Telefon 46 55 95 10 Telefax 46 59 03 22 www.viessmann.dk Energisparemærkning for varmesystemer (systempakke) 7521643 Vitoladens 300-W, VP3C 7452257 Vitotronic 200, HO1B Varmeanlæg

Læs mere

Nye krav om energimærkning

Nye krav om energimærkning Vølund Varmeteknik Nye krav om energimærkning - bliv klogere på hvad ErP betyder... Member of the NIBE Group Hvad er ErP? ErP står for energirelaterede produkter ErP er et nyt europæisk direktiv, der er

Læs mere

L 301/14 Den Europæiske Unions Tidende 20.11.2007 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER KOMMISSIONEN

L 301/14 Den Europæiske Unions Tidende 20.11.2007 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER KOMMISSIONEN L 301/14 Den Europæiske Unions Tidende 20.11.2007 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

Informationsmøde hos NVE 15-12-2014 Krav om energimærkning af fastbrændselskedler, mv Jes Sig Andersen

Informationsmøde hos NVE 15-12-2014 Krav om energimærkning af fastbrændselskedler, mv Jes Sig Andersen Informationsmøde hos NVE 15-12-2014 Krav om energimærkning af fastbrændselskedler, mv Jes Sig Andersen Formål Det anslås at vedtagelsen af ecodesignkrav vil medføre en energibesparelse i 2030 på 22 PJ

Læs mere

Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007. Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Kolding Kommune

Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007. Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Kolding Kommune Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007 Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Organisation Indkøbsafd. Miljøafdelingen Erfa-gruppe Brugergrupper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indkøbsansvarlige

Læs mere

Varmepumper til industri og fjernvarme

Varmepumper til industri og fjernvarme compheat Varmepumper til industri og fjernvarme Grøn strøm giver lavere varmepriser Generel information compheat compheat dækker over en stor platform med varmepumper til mange forskellige formål og Advansor

Læs mere

Udarbejdelse af label. samt generelle informationer om. ECOdesign og ErP

Udarbejdelse af label. samt generelle informationer om. ECOdesign og ErP Udarbejdelse af label samt generelle informationer om ECOdesign og ErP Generelle informationer om ECO-design og ErP Pr. 26. september 2015 starter den lovpligtige fase for eco-design krav og energimærkningen.

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVSKEMSKINER TIL HUSHOLDNINGER Producerer eller importerer du husholdningsopvaskemaskiner? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Sekretariat Åboulevard 7, 1. tv. 1635 København V Telefon: 3539 4344 Telefax: 3535 4344 VPF@varmepumpefabrikantene.dk www.varmepumpefabrikanterne.dk Fælles betingelser 1 for

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg 1 I medfør af 5, 15, 26 a, stk. 1, nr. 1 og 2, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Energieffektivitet produktion 2010 TJ

Energieffektivitet produktion 2010 TJ Energieffektivitet produktion 2010 TJ Brændselsforbrug Energiproduktion Kilde: Energistyrelsens statistik 2010 Kilde: Energistyrelsens statistik 2010 Kilde: Energistyrelsens statistik 2010 Kilde: Energistyrelsens

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 92/42/EØF af 21. maj 1992 om krav til virkningsgrad i nye varmtvandskedler, der anvender flydende eller luftformigt brændsel

RÅDETS DIREKTIV 92/42/EØF af 21. maj 1992 om krav til virkningsgrad i nye varmtvandskedler, der anvender flydende eller luftformigt brændsel 1992L0042 DA 21.03.2008 004.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 92/42/EØF af 21. maj 1992 om krav til virkningsgrad i

Læs mere

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Antal timer Varmebehov [kw] Udført for Energistyrelsen af Pia Rasmussen, Teknologisk Institut 31.december 2011 Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Følgende dokument giver en generel introduktion

Læs mere

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du husholdningsvaskemaskiner? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning. Indhold:

Læs mere

Bygningsreglementet BR10. BR 10 Kapitel 8.6.4

Bygningsreglementet BR10. BR 10 Kapitel 8.6.4 Regler, energimærkning og SCOP Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 25/9-2014 Bygningsreglementet BR10 BR 10 Kapitel 8.6.4 Bygningsreglementet BR10 For varmepumper til væskebaserede centralvarmesystemer

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Et kig ind i lager - og fyrrum

Et kig ind i lager - og fyrrum Pillelager og fyrrum Et kig ind i lager - og fyrrum Hvordan kommer mit varmesystem til at se ud? HDG sugesystem med HDG udmadersnegl Kedlens små dimensioner gør det muligt at opstille den selv på trange

Læs mere

Dette dokument er skrevet parallelt med dokumentet Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825, som uddyber SCOP måle- og beregningsteknisk.

Dette dokument er skrevet parallelt med dokumentet Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825, som uddyber SCOP måle- og beregningsteknisk. Udført for Energistyrelsen af Pia Rasmussen, Teknologisk Institut Rikke Næraa, Energistyrelsen 14.februar 2011 Energimærkning og minimumskrav til energieffektivitet (ecodesign krav) for varmepumper Følgende

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

NOTAT 25. juni 2007 J.nr. Ref. mis Energianvendelse & - økonomi

NOTAT 25. juni 2007 J.nr. Ref. mis Energianvendelse & - økonomi NOTAT 25. juni 2007 J.nr. Ref. mis Energianvendelse & - økonomi Side 1/5 Eldrevne varmepumper til individuel opvarmning Varmepumper er i dag i mange tilfælde en privatøkonomisk rentabel investering. Ikke

Læs mere

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug Luft/vand Varmepumpe LV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe INDEDEL VARMEPUMPE Solfanger UDEDEL 2 3 80 C 6 7 Varmt vand 1 4 8 45 C VARMT VAND Udedel Gulvvarme / radiator 5 Varmepumpe

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk.

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk. Varmepumper Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk.dk Varmepumper på en tre kvarter? 1. Historie 2. Anlægstyper 3. Miljø

Læs mere

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning solvarme Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning www.hstarm.dk Tag hul på en solskinshistorie Solvarme er en god idé. Solen giver os gratis og vedvarende energi. Faktisk skinner solen 1.800 timer

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

SCOP i teorien og regulering. Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 12/11-2013

SCOP i teorien og regulering. Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 12/11-2013 SCOP i teorien og regulering Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 12/11-2013 Ecodesignarbejdet - overblik Lot 10 kravene er trådt i kraft via forordning No 206/2012 of 6. march 2012 pr. 1/1 2013. Lot 1

Læs mere

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Varmepumper tendenser og udvikling Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Indhold Situation i EU og Danmark, politiske mål. Politiske mål EU Politiske mål Danmark og udfasning

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere Solvarme Varmt anbefalet af energisparere Komplet ramme af aluminium presset med 200 ton, for nem håndtering og sikker fastgørelse af glasset. Glaslisten med vulkaniserede hjørner for 100 % tæthed. 3,2

Læs mere

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND Indlæg til Ad-Hoc Arbejdsgruppen om yderligere forpligtelser for parter opført i bilag I til Kyoto-protokollen (AWG-KP) Synspunkter og forslag vedrørende forhold

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1)

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) Bekendtgørelse nr. 18 af 9. januar 2006 Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) I medfør af 40 g, stk. 1 og stk. 2, jf. 149, stk. 7 og stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Hvad er biogas efter afgiftsreglerne? Biogas er gas, der er dannet ved en gæringsproces i organisk materiale. Består (som det også

Læs mere

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk Fejlfri ydelse er lig med penge i banken Vi introducerer DHP-AQ

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.9.2015 COM(2015) 454 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise DA DA

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register Til høringsparterne se bilag 1 17. september 2013 Sag 2013-0034700 /SORHOU Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register Vedlagt fremsendes i høring udkast

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Varmepumper i ATES. Valg af varmepumpesystem

Varmepumper i ATES. Valg af varmepumpesystem Varmepumper i ATES Valg af varmepumpesystem JENRI Marts 2009 Indholdsfortegnelse 1 Varmepumpens virkemåde... 3 2 Valg af kølemiddel... 5 COP for forskellige kølemidler... 7 Kondenseringstemperatur og fremløbstemperatur

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.12.2008 SEK(2008) 2938 C6-0470/08 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Læs mere

BYGGEVAREDEKLARATION

BYGGEVAREDEKLARATION BYGGEVAREDEKLARATION 1. GRUNDDATA Vareidentifikation Handelsnavn: LIP Folie, ÅT-remsa Ny Deklaration Ændret deklaration Oprettet/ændret den: 17-04-2015 Varenummer: 101058, 101072, 101089, 101102, 101065,

Læs mere

Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013

Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013 Ecodesign og -- Nye krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013 Vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Guide for periodiske undersøgelser jf. bekendtgørelse nr. 100 Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Revideret 24-3-2014 Forord Inspecta udfører

Læs mere

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Chefkonsulent Peter Bach MILJØFORUM MIDTJYLLAND Konference Aarhus, 31. oktober 2012 Nye rammebetingelser Energiaftalen

Læs mere

Energimærkning af gaskedler - Status og erfaringer

Energimærkning af gaskedler - Status og erfaringer DGF årsmøde den 12. november 2004 i Nyborg Energimærkning af gaskedler - Status og erfaringer Karsten Vinkler Frederiksen, DGC Energimærke for gasfyrede villakedler Energi Mærke Logo Model Lavt forbrug

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer L 201/18 Den Europæiske Unions Tidende 1.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret

Læs mere

Administrationsgrundlag - Energimærkningsordningen for gasfyrede villakedler (Information til kedelleverandører)

Administrationsgrundlag - Energimærkningsordningen for gasfyrede villakedler (Information til kedelleverandører) DGC-notat 10.11.2006 1/5 Administrationsgrundlag - Energimærkningsordningen for gasfyrede villakedler (Information til kedelleverandører) Dette notat beskriver rammerne for, hvordan en kedelleverandør

Læs mere

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07 FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG DAGSORDEN Området Varmeforbrug i dag Udbygningstakt for fjernvarme Om fjernvarme Jeres indflydelse på projektet OMRÅDET VARMEBEHOV I DAG Varmebehov MWh 1.243 bygninger Samlet

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 I medfør af 30, stk. 1-3, 45, stk. 1, 47 og 59, stk. 4 i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014,

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

Modernisering av EUregelverket. offentlige anskaffelser og konsesjonskontrakter

Modernisering av EUregelverket. offentlige anskaffelser og konsesjonskontrakter Modernisering av EUregelverket for offentlige anskaffelser og konsesjonskontrakter NHO s Anskaffelseskonferanse 2014 10. juni 2014 Oslo Claudio Romanini GD Det Indre Marked og Tjenesteydelser Kontor C3:

Læs mere

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme VV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger eller Energibrønd

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 3.4.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 92/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 303/2008 af 2. april 2008 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af mindstekrav

Læs mere

Det der virkelig betyder noget. Din guide til ErP-direktivet ECO-design

Det der virkelig betyder noget. Din guide til ErP-direktivet ECO-design Det der virkelig betyder noget Din guide til ErP-direktivet ECO-design Godt informeret og klar til handling med Wolf som din partner Eco-design direktivet (ErP) - oversigt over tekniske og mærknings forpligtigelser.

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet Alle komponenter er fabriksmonteret

Læs mere

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning solvarme Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning www.baxi.dk Tag hul på en solskinshistorie Solvarme er en indlysende god idé. Solen giver os gratis og vedvarende energi. Faktisk skinner solen

Læs mere

Sådan overholder du de nye informationskrav

Sådan overholder du de nye informationskrav Sådan overholder du de nye informationskrav når du forhandler opvarmningsanlæg Til installatører og entreprenører Læs om de nye krav i 2015 til reklame, markedsføring og salg af opvarmningsanlæg til rumopvarmning

Læs mere

GAS-PRO.dk. IG gasfyr. Så økonomisk kan komfort være. Gasvarme fra Q-PRO

GAS-PRO.dk. IG gasfyr. Så økonomisk kan komfort være. Gasvarme fra Q-PRO GAS-PRO.dk IG gasfyr Så økonomisk kan komfort være GAS-PRO.dk Det ideelle gasfyr eksisterer Det ideelle gasfyr tilbyder høj komfort, et meget lavt energiforbrug og en attraktiv pris. Står disse ting øverst

Læs mere

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe www.mitsubishi-varmepumper.dk Derfor er Ecodan Next Generation den perfekte opvarmningsform til dit hus Egenudviklet udedel, varmtvandsbeholder og styring. Indedelen

Læs mere

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82343-2013:text:da:html DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1 Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1 Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Loven finder anvendelse på apparater, faste anlæg og radioudstyr, som bringes i omsætning, gøres

Læs mere