e4 /a',t /rv il ÐG-SlI.ARliLLñiI) LCVII Giì ii : l.)ð,i El-Ì ir'-lììd..'l f l\ili Fìi\i FOliEr\r 1ì;GEi\-:-l

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "e4 /a',t /rv il ÐG-SlI.ARliLLñiI) LCVII Giì ii : l.)ð,i El-Ì ir'-lììd..'l f l\ili Fìi\i FOliEr\r 1ì;GEi\-:-l"

Transkript

1 e4 /a',t /rv Giì ii : l.)ð,i El-Ì ir'-lììd..'l f l\ili Fìi\i il ÐG-SlI.ARliLLñiI) tl FOliEr\r 1ì;GEi\-:-l LCVII

2 $ i' í ci'eiit nf,+äs iiê:vü DE:nt Lr j emst*ú ei t-r Êrul:ti+ j * r':lo::e.*:i i: 1err tt ÐE Éi:*iei:'ki"i n{: ñae,i=tr:ît ironmüne, Irå*.v Sogn " il ï1 rc n og h j *:mstecî cìrui:äejeri'orenì,ngens fo:'nål er al; va::etage nedl-enrnerrìes j-niereêsûï i all-e f orirali súm grunde j ere, heruncjeï også' cv*rforsognekomffiun,entsk:omnuune,statensåritandre ofíìei:lll"gem,vnilghederoogoffenti"igec]gprivateinstiiut- orrnar. 'i,.l U.LIUI ^.ñ^h C $ 3- at \tæî'e med.lem af gru-nd* Medlems- Enhver grundejar er plígtig til", e j erf orer:f-ngen, en-'"en grunden er bebyggec el-l-er ei".lrskentingentet fastsættes på den år11 ge. gener alfor s aml-ing og forfalde ' til betaling 1" jul1 og 1. i anuar ' forhol"d'. Iiver pareel eï berettlget t11 een sienne. Ligeledes beta]-es '' koritlngent f or hver Parce I ' Sternmeaf'glvning kan slte ved pei'sonligt fremmøde eller ved behør1g fulclmagt" Tngen må have fulcimagt for mere enci et medlern " Et medlem, <ier afhænder sin grund t ër pligtig omgå-enc1e skrif'tligtr at meddele forenlngen :fiøberens navn og bopæ1 senest I nåned fra betinget skøciei ob afregne eventuelle restancer. Dersom sælgeren ikke over'hojder sine forpllgtelser som foran Rævnt, hæfter han fortsa-u for enhver ydelse, som den nye ejer af gru.ndeg I Ìr " t " de tll enhver tld gæidende bestemmelser skal erlægge tl1 foreníngen, Det medlem, der afhæ :der sln parcelt har ingen anclel I forenf-ngens for"muer n n skel 8Ø1e den nye ejer beken-dt rned forpllgtelserne over for forenfngen samt udlevere slt eie semplar aî.i-ovene etc., der vedrører pareellen

3 ^ '.1 dêiìr lìl'rs +:jer" L)en ny'e ejer hæfter for de restanr:er, scm Ëventu.clì påhviler grlindelì: tg som lkke Eiåtie væîe afle gnet j- llerrliold iíi- oveåståei:.c1e " Ðen nye ejer k;eteier itoritingei-rt i det år overtegel-sen J fìcl r s q-. ved an1æg og ved- {. r''i I bestriclelse af fremti dige 'rdgifter ligehol-dejse af ve j e, kloak- og andre IeCnings anl-æq kari ge,rìeral-forsamllngen med en majoritet på 2/3 af de afgivne -st,emmer ','edtage at oprette díverse f o rd, hvis midler kun kan anvendes tj-l de vedtagne formål-. 0 prett el- se af fond " RÉ J -,,r o På den ordinære generalforsamling er dagsordenen føigende: 0rdinær Seneralfor-safi* 1. VaJ-g af dirlgent â, ling. (, ForrnanCens beretning" 3. K.assereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Valg af bestyrelse og to suppleanter 5" Val-g af revisor og en supplearrt. 6. fndkomne forslag " 7. Eventuelt " 0rdinær generalforsamling indkaldes ned B dages varsel (skriftligt)r ob indkal-delsen skal indeholde dagsordenen. Eventuelle forslag fra medlemmerne skal være besty'relsen j- hænde senest dagen 1Ør generalforsamllngen. Enhver ordlnær og enhver af bestyrelsen besluttet ekstra- ^.dinær general.forsamling er. besl_utningsdygtig uanset n\ or mange nedlemmer, der er fremnçd't. vedtagelse sker veð al-mlndelig stemmeêlerbal af de 1 afstemningerne ÒeLtagende medlemmer. stemne::etten fortabes ved kontinzentrestance.

4 Âi's"betiuri::g: sl<el t'e$ liåncl$opïækjì:lilg' neonindre c i:ten diï't* genì;en e iier t.est ' s1ser.i f cr']enger sìrri fi:1-ig af stenming. Cver f ci:iiancj-ìinëei;re f ør"es en ;::otr:k41, der u:idersllrives ål dirjg enten" *J $ 6' Ekstraordinær' gener:alf orssürling afhoilles, så ofte l-;estyrelsen Ekstra* finder det nltcvendig'c " Når mindsr; L/5 ef foreningerrs mec'l.l-en- ordín'*r' {, nêr sk.rifttigt fremsætter begæring om eks'lraordiria:r general*- generel-- f ors amlj-ng l-e ds aget af mctivering af det eller de f orsanilj ni.;.- spørgsmåi, der 6nskes behancllet, s!tal- bestyrel sen uopholdeiigt foret, age inckaldel-se " Ekstraoroinær geneï'alforsaml-1ng indkal-cies med mlnds'b 1\ dages Indkalde-L:i varsef ved skrif tj-ig meddelelse inctehol-ciende specif ieeret d agscrcten. Ændringsforq'1ag, der Ønskes behandlet på de r ekstraordínære general-forsamj-ing, skal vêere bestyre-lsen i hænde senest B oage inden denne afhol-des. s 7. { 'estyrelsen bestå-r af 5 medlemmer og vælges af cien orciinære Bestyre1 set., genera.iíorsamling blandt de fremmødte for 2 àr så1edes, at cìer efter det ÎØrste år sker onvalg af kassereren og l- bestyrelsesnedlern, det næste år af forn'iand og 2 bestyrelsesmedlemmer og så fremdeles. Genvalg kan finde sted. Be-"tyrelsen konstituerer sig selv. Eventuell-e honorarer fastsættes af generalforsamlingen. Bestyrelsesn Øde af holdes, så ofte f ormanden e1l-er 2 bestyrel* sesmedlemmer finder det nldvendigtr og lndkaldelse foretages ef f orrnanden med mindst 2 Cages varsej-. Al-Ìe af ggrelser Lræf f e*" ved s'lemmef lerhed " f tilf æid e af stem* ne ll ghecter f'orrnand ens st ernrue af gþrend e. liver ku.n 3 bestyrelsesrnedl-emmer nøde, kan gylciig bestutning kun t ages, nã,t al-le er enige.

5 i sd le n::qeì'nè e Í' j,f :i- gt ii.ì e nhvr,:r t;i-rj g,li-,3er::ce ienile ci.itir1'èc L:egt, " de' : for" lt-neltoft konilrine cg cir:r fcr ìrornrou- ren g*:l- Þ Io. Til- r edtageis+ af ;r1'e love ei.ler frrr*n,j:'ingerr af rie bestå.enrie ie 'æ' es be slutni.ng på generalforsaro11ng, h,'or rninrlst halväeien ef forcilinècns r l+d-l-emmer. ske.l vær tí.1 steoe og vedtage for- {. siaget med 2/3 nnajorítet p.f <ie afgivne stemner. Hr'-is generalforse.nj-íngen ikke er beslu'f;n:tngsdygtig, men fierta"llet af de fremmøcl'bt: Ønsker forsleget frernme, shal der indkal.des til- n;' general-f or-.anlíng senest llr d age ef ter: og på de.nne generalforsamlíng ka.ri f o.rslaget vedtagese.når z/3 af de fremrnpcite steur ner f or. l^,ovænci::in.- get " $ rr. Alle i henhol-d til- love og vedtægter vecltagne ydelser kontlngent, bidrag o"1. indbetales. t1l foreningens kasserer kontant, pr.post e1ler tii foreningens girohonto på de indbetalingshæfter, som sence s t j-1 medl,e nmerne. Fcrfal-dsdatoen for de forskellige ydej,ser er ce i r-ove og vedtægter anf6rte. Såfrernt e ovenfo 'nævnte ycelser ikke er betalt senest eerr rnåned efter påkrav, ' i1 de blir e overgivet til retslig 1ndkesso. c:rkrævni-ni gsgebyr og indkassoomkostninger påhviler det de pågældende medlenrmer at betale. Yd elser til foreningen "

6 Ï:æ"r.jte e ic.i best:!rr:elsesm+,ll.erinei'kan ikì e iræf.fe gy"ldis Ì cslu'tning êlen ù. Ude.r:jiver rt, Ì:es*i: 'relsesmerii* i fra tre på htnunden følgeude T:est;;'i'else snøtie r:cetr j.oi -tíg grrincl, ndiræcier ha r af be i:tyrsl-5s it sg en suc.cieant i r'c'rræder t hans s+r'eci ' -cienirigei-r tegnes af f ormanden og kass reren " Clrer rlei vec L-iesti"rel-sesûrøLìeï og genêïalforsem]-inger pàssei"ede f#::es e:r forhandlingsprotokot, cie:: underskrl-ves af de tilsteceværend e be sty r:e ls e sned f emriier ' {; $ B" Foreningens Ì'egnshabsår er kal-ender'år'et " Regnskab " Regnskabet føres af ka.s.sereren i en af best;rre'lsen godke rdt f orfil. Kassebeholdningen må i afnindellghed Ikke overstige 2oo,oo kî. Forenl rgens midler siral in,isættes i en af bestyrej-sen godl<endt bank eller sparekasse eller anbringes L hørsnoterece obllgationer efter bestyr-elsens skøn. Obligationsbeholdnir-rgen skal opbevares 1 bankbox, hvoriil ltun formanden og kassereren i forenlng har adgang. Bestyrelsen fastsætter regler for kontrol med foreningens midler. Iiassereren kan gyldigt kvlttere for a]le indbetalinger" A1le ucgifter anvises af formanden og kassereren i forenlng " Ved regnsk.absårets udgang udarbejdes et driftsregnskab og en status, der underskrlves af den saml-ede bestyrelse og tílst,1lles revisoren inden 2o. januar. Senest B dage før den ordinære generalforsamling fremsendes det reviderede regnskab til medlemmerne" $ g" Enhver grundejer er forplígtet til at holde ukruct og ligrr. indtll mldten af vejen. Af'f alc slrunker må lkke henligge på ve j en. Ukruct etc..skal være slået og det afslåede l-: ;juli hvert år. sln grund ren for fjernet inden Vedlige* holcl e1s e af' grunc'l cr,

7 äed1e:nir;êrí1û rr i-øurl g'd lil e :.iive ' iíiì gælcende clc*n for llhiel-toft }<ommlrne 0ÉÌ den for kommu.nen gæl-.tuìlder:kåst et ve.j vecit ægt d enil e pciì-'ci vedtæ6t " $ to' Tjl" vediagelse af n;ve l-or.'e eller forandringer af de bestående ìtr'æves besiutning på geìreralforsanling, irvor mfndst hal-vdel-en ef fcreningens mecl-lernmer skal være t.11 stede og ved'uege for- ;. slaget med 2/3 majoritet af de afglvne stemner, livis genel'affor:sarnlingen ikire eï beslutningscìygtig, men flertal-let- af de f'rernmødte gnsker forslage'l fremme, skai der indkaldes tif ny gerieralforsamling senest 14 dage eftery og på. cenne generalforsa.mling kan forslaget vedtages, når?/3 af de freruu ote stemner for. Lovændrir:* Ë\tr! $ rr. Al-le i henhol-d ti1 love og vedtægter vedtagne ydelser kontfngentr bìdrag o"1. indbetales til foreningens kasserer kontant, pr"post eller til forenlngens giroleonto på de indbetalingshæfter, som sendes til medlemm rne. Fcrfaldscatoen for de forskellige ydelser er de i tove og vedt'ægter anførte. såfrem*u de ovenfor nævnte ycelser ikke er beta.l_t senest eerì måned efter påkrav, vil- de bl-ive overgivet tll retslig indkasso. Cckrævni-nigsgebyr og indkassoomkostninger påhviler det de pågældencle nedlemmer at betale. Yd elser til for* eningen "

8 .l- il,:i-lj:c.,l.ci -ij.j S û, s,l,*;. ] c.c,? r- j "i.-ì- se:_.vj_ l.,r: "::- i:.i+i-- IcÌ.l:;e r:r.re Ð hilr.vi:c.i ri': f+r oi.n.r:..ì_dr=--l gæidelrle 11ir<:.äi,'r!J'g.11j ç I'O:i:e il -i.if ; S I C Ve. t -.',l,.. { , -*.i ' L,",r i i lj :..1: iì r.ì l*r _L.; i- lj I I S l<,1.: fl-l ::,, <ji:-ir ii, $eë-teljil1.ãï, ls 7 i _ Rasnrr-ts s en -ì-i:.v

9 fil r.edieí:nerne af Grr..nC.e;ert'orenitr ;en Ëgsmarltìu lti' i{erved. ir:åkaldes til E1(STFu\Cf'ÐIÌi,{R Eå líotel- Vibæk d.en 31" BÇ{3' L976 GITiER,J.L FOR SA].:I I }'ig ki " 2ooo Ind.kal-deisen sker jvf. foreninge::s love $ lo, icei ote-r ha.!',rrìals nf de n,å. d.en ordi -rære generalforsa:rjing fre rnr3dte grurd.e jere, ønskei.e ce af besryrelsen fremlagte t'orslag ti1. ænd.ring af fcreningens iot'e l -l og S 4 fresnef- Eneste d.agsorcen er afs'tenni::,g om oven ævnte lcvæncringsforslag. I foreningens love i 3 stk. 2 Hver parcel er bere+utiget tíl gent for irver parcel. Bestyrelsens ændringsforsiag : Ilver parcel er berettiget ií1 gent for Trver parcel. siår der: e.en steirule. iigel-edes betal es kontinstemner. iigeledes betales kcntin-. '..'.: I foreningens love, TiI bestrioels e aî v"' ge af ve j e, kloakmed êrt ( â-jorítet F3. d.iv ers e fonds, hvis lniâi. i + står d.er: fremtid.ige udgifter ved an1æg og vec-j-iserold.eiog ancre le.drr'ingsanlæg kan general-forsanlingen Z/Z ef C.e af'gívne sternmer veotage at oprette rnidl-er kun kan anvend.es tii qe veota ne for- Best.lrrelsens ændríngsforslag: TiI bestridelse af frentj-d.ige uagifter ' ed anlæg og vedl-igehold-else af ve je, kloak- og and.re led.nirigsanlæg kan generalforsarnlineen ned" en rrrajoritet ç,à Z/l af d.e af gi',tne sternrner vedtage zl oprette d.iverse fcnds eller optage L'å,n, hvis nidler kun kan anvendes tilde ved.tagne forrnål. U*,þT( ' 'f]'vkbu{(p",/ I

10 0prettel se af fond: 54 Til bestridelse af fremtidige udgifter ved anlæg og vedligeholdeìse af veje, kloak- og andre ledningsañlæg kan generalforsamlingen med en majoritet pâ 2/3 af de afgivne stermer vedtage at oprette dìverse fonds eller optage' lån, hvis midler kun kan anvendes tiì de vedtagne formåt. Bestyrel se:. s7 Bestyrelsen består af 5 medìer mer og vælges af den ordinære generalforsamling bìandt de frermødte for 2 år således, at Ord i nær General forsanl i ng 5s På den ordinære generaìforsamling er dagsordenen følgende: l. Valg af dirigent. 2, Formandens beretning. 3. Kassereren forelægger det reviderede. regnskab til godkendelse. 4. Vaìg af bestyrelse og 2 suppleanter. 5. Valg af revisor og en su rpleant 6. Indkomne forslag. 7. Eventuelt. meì igheder er formandens steûme afgørende. Giver kun 3 bestyrelsesmedì.ermer møde, kan gyldig beslutning kun tages, når alìe er enige. Færre end 3 bestyrelsesmedlermer kan ikke træffe gyldig beslutning alene, Udebliver et bestyrelse5medìem fra 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder uden lòv!ig grund, udtræder han af bestyrelsen, og en suppleant indtræder-t-hans sted. Foreningen tegnes af formanden og kassereren. Over det ved bestyreìsesmøder og generalforsarnllnger passerede føres en forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlermer. f Vedtagelse sker ved almindeìig stenmeflertal af de i afstemningerne deltagende medlernmer, Stenmeretten fortabes ved kontingentrestance. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre enten dirigenten eller-bestyrelsen forlanger skriftlig afstemning. Over forhandlingerne fores en protokol, der-underskrivõs af dirigenten. Regnskab: 58 Foreningens regnskabsår er kalendêrâret. Regnskabet føres af kassereren i en af bestyrelsen godkendt form. Kassebeholdningen må i aìmindelighed ikke overstige 200,00 kr. Foreningens midler skal lndsættes i en af bestyrelsen godkendt bank eìler sparekasse elìer anbringes i børsnoterede obligationer efter bestyrelsens skøn. Obligationsbeholdningen skal opbevares i bankbox, hvortil kun Ekstraordi n er genera I forsaml i ng Senest 8 dage før den ordinære generalforsanllng fremsendes det reviderede regnskab tit medlemnerne. Indkal del se: Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med nindst l4 dages varsel ved skriftlig meddelse indehoìdende specificeret dalsorqgn. lendringsforslag, der ønskes behandlet på den ekstral ordinære generalforsanling, skal være bestyreisen i hænde senest 8 dage inden denne afholdes. Vedl igeholdelse af grundene: se Enhver grundejer er forpllgtet til at holde sin grund ren for ukrudt og lign. indtil midten af vejen. Affaldsbunker mâ ikke henligge på vejen. Ukrudt etc. skal være slået og det afslâede fjernet inden l. Juli hvert år. l.ledlenmerne er iøvrigt underkastet den for Ebeltoft kqmune til -enhver tid.gældende vejvedtægt og den for kørmunen gældende politivedtægt.

11 Lovændringer: Ydelser til foreni ngen: sl0 Til vedtagelse af nye love eller forandringer af de bestâende kræves beslutning på generalforsamling, hvor mindst halvdelen -.'af foreningens medlerilner skal være til stede og vedtage forslaget ned 2/3 majoritet af de afgivne stenmer. Hvis generalforsamlingen ikke er. beslutningsdygtig, men flert':si '' tallet af de frelrmødte ønsker forslaget freme, skal der ind- i.'kaldesjtit ny generalforsamling senest 14 dage efter, og pâ ',.1':denne generalforsamling kan forslaget.vedtages, når 2/3 af de frermødte ste rmer for. Alfe i henhold tilslll" og vedtægter vedtagne ydeìser - kontingent, bidrag o.l. indbetales til foreningens kasserer kontant, pr. post eller til foreningens girokonto på de indbetalingshæfter, som sendes til nedlenmerne. Forfaldsdatoen for de forskeìlige ydelser er i de love og vedtægter anførte. Sâfremt de ovenfor nrynte ydelser ikke er betalt senest een måned efter pãkrav, viì de blive overgivet til retslig inkasso. Opkrwningsgebyr og indkassoomkostninger påhviler det de pâgældende medlenmer at betale. Navn og hjemsted: GRI.JN DE.IERFOREN I NGEN EGSM ARK LU N D FORENINGENS LOVE Genoptryk februar.l983 çr Foreningens navn er grundejerforeningen "Egsmarklundn. Dens hjemsted er Ebeltoft kormune, Drãby sogn. I henhold tiì S 6, stk. I og 2, i de for omrãdet gældende vilìaservitutter godkendes herved nærværende foreningslove. Stadsingeniørens kontor den 4. september 1974 <--\_+ / t't c!lt ''t t' Rasmussen Formâl : Meä I emsforho I d : 52 Grundejerforeningens formål er at varétage nedlenmernes interesser i al'le forhold som grundejere, herunder også overfor sognekocnune, amtskonnune, staten samt andre offentlige myndigheder, og offentlige og private instltut i oner. s3 Enhver grundejer er pligtig til, at være nedìem af grundejerforeningen, enten grunden er bebygget eller ej.- Arskontingentet_fastsættes pâ den årtige generalforsamling og forfalder til betaling l. Juli og l. januar. Rettelser fra original : Ekstraordinær generalforsanì ing 3l/8-76: g 3 stk.2-2 stenner (var l), samt Ç 4 - elìer optage lån (ikke nævnt før). Hver parcel er berettiget til 2 steímer. Llgeledes betales kontingent for hver parcel. Stermeafgivning kan ske ved personligt fremnøde eller ved behørig fuldmagt. Ingen mâ have fuldmagt for mere end et medlem. EksÈraordinær general orsamling $ 3' stk. I- ÂrskonÈ.ingenteÈ East,sættes på den årlige generaleorsamltng og forfalder Èil betaling I 9an9 årliqt pr.01.o4. Oen nye ejer betaìer kontingent i det år overtagelsen sker.

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962 Love for Gershøj Grundejerforening Stiftet 2. oktober 1962 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Gershøj Grundejerforening. Dens hjemsted er: Bramsnæs Kommune. Dens værneting er: Roskilde. 2. Formål:

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg 1. Navn Foreningens navn er Beboer- og Grundejerforening Brombjerg. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune under Sønderborg ret, der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Vedtægter Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møllegården. 2. Foreningen, der er hjemmehørende Herning Kommune, er

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk Vedtægter 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Havnsø Park Dens område omfatter parceller fra matr.nr. 2 a Havnsø By, 3 b, 3 e, 3 f, 3 n, 4 b, 4 c, 4 d, 4 e, og 4 g Egemarke Hovedgård Føllenslev

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING"

VEDTÆGTER FOR GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING" Gældende fra år 2012 1 Foreningens navn er Golfvænget's Grundejerforening", og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl i Golfvængets område.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

Navn, hjemsted og formål:

Navn, hjemsted og formål: Vedtægter for Ejerlauget Vildholm Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er " Ejerlauget Vildholm". 2. Ejerlaugets hjemsted er Tranum i Jammerbugt Kommune under Hjørring der er laugets værneting.

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Grundejerforeningen Lynge Nord

Grundejerforeningen Lynge Nord Love for Grundejerforeningen Lynge Nord som ændret på foreningens generalforsamling den 28. april 1977. Navn, hjemsted, omfang og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lynge Nord. Dens hjemsted

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

Vedtægter For Grundejerforeningen KOKKEDAL

Vedtægter For Grundejerforeningen KOKKEDAL Vedtægter For Grundejerforeningen KOKKEDAL 25. april 1966 1 Foreningens navn er»grundejerforeningen Kokkedal«. 2 Foreningens hjemsted er Lynge by under retten for Hillerød købstad m.v., der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN Formand: Kasserer: Sekretær: Mario See Strandgården Øst 33, 4300 Holbæk Jonna S. Rives Turesensgade 6, 4. t.v., 1368 Kbh. K Linda Søstrup Andersen Stenhusparken 9, 4300 Holbæk VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup 1. Foreningens navn: 2. Formål: Grundejerforeningen Børup, 8310 Tranbjerg J. Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen. 1.Foreningens navn og område Foreningens navn er Grundejerforeningen Holmehaven med hjemsted i Greve Kommune. Dens område er ejendommen matr. nr. 3-cr, 6-b, 5-a, 11-b, 6-c og 13 Mosede by, Greve sogn og

Læs mere

frentidige fæi1es interesser af enhver art i forbindelse med VEDTÆGTER for tilendebragt og hovedparten af parcellerne er bebygget.

frentidige fæi1es interesser af enhver art i forbindelse med VEDTÆGTER for tilendebragt og hovedparten af parcellerne er bebygget. v )r {. i, VEDTÆGTER for GRI'}TDE.TERFOREIIINGEIT AKACI EVE.J L. Navn, h-iensted Foreningens navn er Grundejerforeningen AKACIEVEJ 2. Foreningens hjensted er Fløng by, Høje Taastrup kommune,?aastrup er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige.

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. 2 Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers by- og herredsret, der er foreningens

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen A-Parken

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen A-Parken A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN 36522 US/kav VEDTÆGTER FOR Grundejerforeningen A-Parken Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen A-Parken. Foreningen er stiftet

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Mellerup Fjordbakker

Vedtægter for grundejerforeningen Mellerup Fjordbakker 1 Vedtægter for grundejerforeningen Mellerup Fjordbakker Foreningens navn er Grundejerforeningen Mellerup Fjordbakker af 1970 1 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under retten i Randers, der er

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er. 2 Foreningens hjemsted er Allerød kommune under Hillerød Ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne. Vedtægter Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er "", og dens hjemsted er Albertslund kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen for Albertslund kommune, ligesom senere

Læs mere

'"/edtægter for. Navn, hjemsted og formål. Medtemmerne og disses forhold til foreningen. Foreningens navn er "Parcelforeningen Nordstranden".

'/edtægter for. Navn, hjemsted og formål. Medtemmerne og disses forhold til foreningen. Foreningens navn er Parcelforeningen Nordstranden. '"/edtægter for " Parcelforeningen Nordstranden" Navn, hjemsted og formål s1 Foreningens navn er "Parcelforeningen Nordstranden". s2 Foreningens hjemsted er Horsens Kommune under Horsens ret, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

Vedtffilltel".=f)1" (7I"Undejerff)l"eninllen. .Adalen. HUSK MAX. 30 km/t. AOALEN. Sdr. Jernl0se

Vedtffilltel.=f)1 (7IUndejerff)leninllen. .Adalen. HUSK MAX. 30 km/t. AOALEN. Sdr. Jernl0se Vedtffilltel".=f)1" (7I"Undejerff)l"eninllen.Adalen HUSK MAX. 30 km/t. AOALEN Sdr. Jernl0se Vedtcegter for grundejerforeningen o Ada/en. Foreningens navn er: "Grundejerforeningen Ada/en". Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter. Nr Rev. omfatter Udført Af Der overføres hvert år 500. kroner til vejfonden pr. medlem, 2009 Best.

Vedtægter. Nr Rev. omfatter Udført Af Der overføres hvert år 500. kroner til vejfonden pr. medlem, 2009 Best. Vedtægter Revisionsblanket Nr Rev. omfatter Udført Af Der overføres hvert år 500 1 12 kroner til vejfonden pr. medlem, 2009 Best. 2 12 1. Ejerlavets navn er Ravnsgård-Lillenæs Ejerlav. i alt 57.000 kroner.

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Teglgården Hejlsminde

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Teglgården Hejlsminde VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Teglgården Hejlsminde 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Teglgården. Området er sommerhusparceller og fælles områder, udstykket fra matr. Nr. 44a m.fl. Hejls by

Læs mere

Grundejerforeningen Vipperød Frugtplantage. Vedtægter

Grundejerforeningen Vipperød Frugtplantage. Vedtægter Vedtægter 1. Foreningens navn er grundejerforeningen. Dens område er parceller beliggende i Æblehaven, Blommehaven og Kildevangsparken. 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting.

VEDTÆGTER FOR. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting. VEDTÆGTER FOR Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting. Foreningens hjemmesideadresse

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26. juni 1974. Ændret april 1975,juni 1984, maj 2011 og maj 2014.

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

VEDTÆGTER 2013 Grundejerforeningen Strandgården Enø

VEDTÆGTER 2013 Grundejerforeningen Strandgården Enø VEDTÆGTER 2013 Grundejerforeningen Strandgården Enø 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Strandgården, Enø", og dens område er det på ved-hæftede plan viste areal, omfattende 113 parceller, vejarealer

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Rettelsesblad for Vedtægter

Rettelsesblad for Vedtægter Rettelsesblad for Vedtægter Rettelser april 2012 6 stk. 2: rettet til 4 medlemmer vedtaget på generalforsamlingen 6. april 2011. 5 stk. 1: Fællesantennelæg er slettet, da det ikke er relevant efter ændring

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Vedtægter for grundejerforeningen Hedelyhaven/Søagerparken 7-201 Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere