e4 /a',t /rv il ÐG-SlI.ARliLLñiI) LCVII Giì ii : l.)ð,i El-Ì ir'-lììd..'l f l\ili Fìi\i FOliEr\r 1ì;GEi\-:-l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "e4 /a',t /rv il ÐG-SlI.ARliLLñiI) LCVII Giì ii : l.)ð,i El-Ì ir'-lììd..'l f l\ili Fìi\i FOliEr\r 1ì;GEi\-:-l"

Transkript

1 e4 /a',t /rv Giì ii : l.)ð,i El-Ì ir'-lììd..'l f l\ili Fìi\i il ÐG-SlI.ARliLLñiI) tl FOliEr\r 1ì;GEi\-:-l LCVII

2 $ i' í ci'eiit nf,+äs iiê:vü DE:nt Lr j emst*ú ei t-r Êrul:ti+ j * r':lo::e.*:i i: 1err tt ÐE Éi:*iei:'ki"i n{: ñae,i=tr:ît ironmüne, Irå*.v Sogn " il ï1 rc n og h j *:mstecî cìrui:äejeri'orenì,ngens fo:'nål er al; va::etage nedl-enrnerrìes j-niereêsûï i all-e f orirali súm grunde j ere, heruncjeï også' cv*rforsognekomffiun,entsk:omnuune,statensåritandre ofíìei:lll"gem,vnilghederoogoffenti"igec]gprivateinstiiut- orrnar. 'i,.l U.LIUI ^.ñ^h C $ 3- at \tæî'e med.lem af gru-nd* Medlems- Enhver grundejar er plígtig til", e j erf orer:f-ngen, en-'"en grunden er bebyggec el-l-er ei".lrskentingentet fastsættes på den år11 ge. gener alfor s aml-ing og forfalde ' til betaling 1" jul1 og 1. i anuar ' forhol"d'. Iiver pareel eï berettlget t11 een sienne. Ligeledes beta]-es '' koritlngent f or hver Parce I ' Sternmeaf'glvning kan slte ved pei'sonligt fremmøde eller ved behør1g fulclmagt" Tngen må have fulcimagt for mere enci et medlern " Et medlem, <ier afhænder sin grund t ër pligtig omgå-enc1e skrif'tligtr at meddele forenlngen :fiøberens navn og bopæ1 senest I nåned fra betinget skøciei ob afregne eventuelle restancer. Dersom sælgeren ikke over'hojder sine forpllgtelser som foran Rævnt, hæfter han fortsa-u for enhver ydelse, som den nye ejer af gru.ndeg I Ìr " t " de tll enhver tld gæidende bestemmelser skal erlægge tl1 foreníngen, Det medlem, der afhæ :der sln parcelt har ingen anclel I forenf-ngens for"muer n n skel 8Ø1e den nye ejer beken-dt rned forpllgtelserne over for forenfngen samt udlevere slt eie semplar aî.i-ovene etc., der vedrører pareellen

3 ^ '.1 dêiìr lìl'rs +:jer" L)en ny'e ejer hæfter for de restanr:er, scm Ëventu.clì påhviler grlindelì: tg som lkke Eiåtie væîe afle gnet j- llerrliold iíi- oveåståei:.c1e " Ðen nye ejer k;eteier itoritingei-rt i det år overtegel-sen J fìcl r s q-. ved an1æg og ved- {. r''i I bestriclelse af fremti dige 'rdgifter ligehol-dejse af ve j e, kloak- og andre IeCnings anl-æq kari ge,rìeral-forsamllngen med en majoritet på 2/3 af de afgivne -st,emmer ','edtage at oprette díverse f o rd, hvis midler kun kan anvendes tj-l de vedtagne formål-. 0 prett el- se af fond " RÉ J -,,r o På den ordinære generalforsamling er dagsordenen føigende: 0rdinær Seneralfor-safi* 1. VaJ-g af dirlgent â, ling. (, ForrnanCens beretning" 3. K.assereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Valg af bestyrelse og to suppleanter 5" Val-g af revisor og en supplearrt. 6. fndkomne forslag " 7. Eventuelt " 0rdinær generalforsamling indkaldes ned B dages varsel (skriftligt)r ob indkal-delsen skal indeholde dagsordenen. Eventuelle forslag fra medlemmerne skal være besty'relsen j- hænde senest dagen 1Ør generalforsamllngen. Enhver ordlnær og enhver af bestyrelsen besluttet ekstra- ^.dinær general.forsamling er. besl_utningsdygtig uanset n\ or mange nedlemmer, der er fremnçd't. vedtagelse sker veð al-mlndelig stemmeêlerbal af de 1 afstemningerne ÒeLtagende medlemmer. stemne::etten fortabes ved kontinzentrestance.

4 Âi's"betiuri::g: sl<el t'e$ liåncl$opïækjì:lilg' neonindre c i:ten diï't* genì;en e iier t.est ' s1ser.i f cr']enger sìrri fi:1-ig af stenming. Cver f ci:iiancj-ìinëei;re f ør"es en ;::otr:k41, der u:idersllrives ål dirjg enten" *J $ 6' Ekstraordinær' gener:alf orssürling afhoilles, så ofte l-;estyrelsen Ekstra* finder det nltcvendig'c " Når mindsr; L/5 ef foreningerrs mec'l.l-en- ordín'*r' {, nêr sk.rifttigt fremsætter begæring om eks'lraordiria:r general*- generel-- f ors amlj-ng l-e ds aget af mctivering af det eller de f orsanilj ni.;.- spørgsmåi, der 6nskes behancllet, s!tal- bestyrel sen uopholdeiigt foret, age inckaldel-se " Ekstraoroinær geneï'alforsaml-1ng indkal-cies med mlnds'b 1\ dages Indkalde-L:i varsef ved skrif tj-ig meddelelse inctehol-ciende specif ieeret d agscrcten. Ændringsforq'1ag, der Ønskes behandlet på de r ekstraordínære general-forsamj-ing, skal vêere bestyre-lsen i hænde senest B oage inden denne afhol-des. s 7. { 'estyrelsen bestå-r af 5 medlemmer og vælges af cien orciinære Bestyre1 set., genera.iíorsamling blandt de fremmødte for 2 àr så1edes, at cìer efter det ÎØrste år sker onvalg af kassereren og l- bestyrelsesnedlern, det næste år af forn'iand og 2 bestyrelsesmedlemmer og så fremdeles. Genvalg kan finde sted. Be-"tyrelsen konstituerer sig selv. Eventuell-e honorarer fastsættes af generalforsamlingen. Bestyrelsesn Øde af holdes, så ofte f ormanden e1l-er 2 bestyrel* sesmedlemmer finder det nldvendigtr og lndkaldelse foretages ef f orrnanden med mindst 2 Cages varsej-. Al-Ìe af ggrelser Lræf f e*" ved s'lemmef lerhed " f tilf æid e af stem* ne ll ghecter f'orrnand ens st ernrue af gþrend e. liver ku.n 3 bestyrelsesrnedl-emmer nøde, kan gylciig bestutning kun t ages, nã,t al-le er enige.

5 i sd le n::qeì'nè e Í' j,f :i- gt ii.ì e nhvr,:r t;i-rj g,li-,3er::ce ienile ci.itir1'èc L:egt, " de' : for" lt-neltoft konilrine cg cir:r fcr ìrornrou- ren g*:l- Þ Io. Til- r edtageis+ af ;r1'e love ei.ler frrr*n,j:'ingerr af rie bestå.enrie ie 'æ' es be slutni.ng på generalforsaro11ng, h,'or rninrlst halväeien ef forcilinècns r l+d-l-emmer. ske.l vær tí.1 steoe og vedtage for- {. siaget med 2/3 nnajorítet p.f <ie afgivne stemner. Hr'-is generalforse.nj-íngen ikke er beslu'f;n:tngsdygtig, men fierta"llet af de fremmøcl'bt: Ønsker forsleget frernme, shal der indkal.des til- n;' general-f or-.anlíng senest llr d age ef ter: og på de.nne generalforsamlíng ka.ri f o.rslaget vedtagese.når z/3 af de fremrnpcite steur ner f or. l^,ovænci::in.- get " $ rr. Alle i henhol-d til- love og vedtægter vecltagne ydelser kontlngent, bidrag o"1. indbetales. t1l foreningens kasserer kontant, pr.post e1ler tii foreningens girohonto på de indbetalingshæfter, som sence s t j-1 medl,e nmerne. Fcrfal-dsdatoen for de forskellige ydej,ser er ce i r-ove og vedtægter anf6rte. Såfrernt e ovenfo 'nævnte ycelser ikke er betalt senest eerr rnåned efter påkrav, ' i1 de blir e overgivet til retslig 1ndkesso. c:rkrævni-ni gsgebyr og indkassoomkostninger påhviler det de pågældende medlenrmer at betale. Yd elser til foreningen "

6 Ï:æ"r.jte e ic.i best:!rr:elsesm+,ll.erinei'kan ikì e iræf.fe gy"ldis Ì cslu'tning êlen ù. Ude.r:jiver rt, Ì:es*i: 'relsesmerii* i fra tre på htnunden følgeude T:est;;'i'else snøtie r:cetr j.oi -tíg grrincl, ndiræcier ha r af be i:tyrsl-5s it sg en suc.cieant i r'c'rræder t hans s+r'eci ' -cienirigei-r tegnes af f ormanden og kass reren " Clrer rlei vec L-iesti"rel-sesûrøLìeï og genêïalforsem]-inger pàssei"ede f#::es e:r forhandlingsprotokot, cie:: underskrl-ves af de tilsteceværend e be sty r:e ls e sned f emriier ' {; $ B" Foreningens Ì'egnshabsår er kal-ender'år'et " Regnskab " Regnskabet føres af ka.s.sereren i en af best;rre'lsen godke rdt f orfil. Kassebeholdningen må i afnindellghed Ikke overstige 2oo,oo kî. Forenl rgens midler siral in,isættes i en af bestyrej-sen godl<endt bank eller sparekasse eller anbringes L hørsnoterece obllgationer efter bestyr-elsens skøn. Obligationsbeholdnir-rgen skal opbevares 1 bankbox, hvoriil ltun formanden og kassereren i forenlng har adgang. Bestyrelsen fastsætter regler for kontrol med foreningens midler. Iiassereren kan gyldigt kvlttere for a]le indbetalinger" A1le ucgifter anvises af formanden og kassereren i forenlng " Ved regnsk.absårets udgang udarbejdes et driftsregnskab og en status, der underskrlves af den saml-ede bestyrelse og tílst,1lles revisoren inden 2o. januar. Senest B dage før den ordinære generalforsamling fremsendes det reviderede regnskab til medlemmerne" $ g" Enhver grundejer er forplígtet til at holde ukruct og ligrr. indtll mldten af vejen. Af'f alc slrunker må lkke henligge på ve j en. Ukruct etc..skal være slået og det afslåede l-: ;juli hvert år. sln grund ren for fjernet inden Vedlige* holcl e1s e af' grunc'l cr,

7 äed1e:nir;êrí1û rr i-øurl g'd lil e :.iive ' iíiì gælcende clc*n for llhiel-toft }<ommlrne 0ÉÌ den for kommu.nen gæl-.tuìlder:kåst et ve.j vecit ægt d enil e pciì-'ci vedtæ6t " $ to' Tjl" vediagelse af n;ve l-or.'e eller forandringer af de bestående ìtr'æves besiutning på geìreralforsanling, irvor mfndst hal-vdel-en ef fcreningens mecl-lernmer skal være t.11 stede og ved'uege for- ;. slaget med 2/3 majoritet af de afglvne stemner, livis genel'affor:sarnlingen ikire eï beslutningscìygtig, men flertal-let- af de f'rernmødte gnsker forslage'l fremme, skai der indkaldes tif ny gerieralforsamling senest 14 dage eftery og på. cenne generalforsa.mling kan forslaget vedtages, når?/3 af de freruu ote stemner for. Lovændrir:* Ë\tr! $ rr. Al-le i henhol-d ti1 love og vedtægter vedtagne ydelser kontfngentr bìdrag o"1. indbetales til foreningens kasserer kontant, pr"post eller til forenlngens giroleonto på de indbetalingshæfter, som sendes til medlemm rne. Fcrfaldscatoen for de forskellige ydelser er de i tove og vedt'ægter anførte. såfrem*u de ovenfor nævnte ycelser ikke er beta.l_t senest eerì måned efter påkrav, vil- de bl-ive overgivet tll retslig indkasso. Cckrævni-nigsgebyr og indkassoomkostninger påhviler det de pågældencle nedlemmer at betale. Yd elser til for* eningen "

8 .l- il,:i-lj:c.,l.ci -ij.j S û, s,l,*;. ] c.c,? r- j "i.-ì- se:_.vj_ l.,r: "::- i:.i+i-- IcÌ.l:;e r:r.re Ð hilr.vi:c.i ri': f+r oi.n.r:..ì_dr=--l gæidelrle 11ir<:.äi,'r!J'g.11j ç I'O:i:e il -i.if ; S I C Ve. t -.',l,.. { , -*.i ' L,",r i i lj :..1: iì r.ì l*r _L.; i- lj I I S l<,1.: fl-l ::,, <ji:-ir ii, $eë-teljil1.ãï, ls 7 i _ Rasnrr-ts s en -ì-i:.v

9 fil r.edieí:nerne af Grr..nC.e;ert'orenitr ;en Ëgsmarltìu lti' i{erved. ir:åkaldes til E1(STFu\Cf'ÐIÌi,{R Eå líotel- Vibæk d.en 31" BÇ{3' L976 GITiER,J.L FOR SA].:I I }'ig ki " 2ooo Ind.kal-deisen sker jvf. foreninge::s love $ lo, icei ote-r ha.!',rrìals nf de n,å. d.en ordi -rære generalforsa:rjing fre rnr3dte grurd.e jere, ønskei.e ce af besryrelsen fremlagte t'orslag ti1. ænd.ring af fcreningens iot'e l -l og S 4 fresnef- Eneste d.agsorcen er afs'tenni::,g om oven ævnte lcvæncringsforslag. I foreningens love i 3 stk. 2 Hver parcel er bere+utiget tíl gent for irver parcel. Bestyrelsens ændringsforsiag : Ilver parcel er berettiget ií1 gent for Trver parcel. siår der: e.en steirule. iigel-edes betal es kontinstemner. iigeledes betales kcntin-. '..'.: I foreningens love, TiI bestrioels e aî v"' ge af ve j e, kloakmed êrt ( â-jorítet F3. d.iv ers e fonds, hvis lniâi. i + står d.er: fremtid.ige udgifter ved an1æg og vec-j-iserold.eiog ancre le.drr'ingsanlæg kan general-forsanlingen Z/Z ef C.e af'gívne sternmer veotage at oprette rnidl-er kun kan anvend.es tii qe veota ne for- Best.lrrelsens ændríngsforslag: TiI bestridelse af frentj-d.ige uagifter ' ed anlæg og vedl-igehold-else af ve je, kloak- og and.re led.nirigsanlæg kan generalforsarnlineen ned" en rrrajoritet ç,à Z/l af d.e af gi',tne sternrner vedtage zl oprette d.iverse fcnds eller optage L'å,n, hvis nidler kun kan anvendes tilde ved.tagne forrnål. U*,þT( ' 'f]'vkbu{(p",/ I

10 0prettel se af fond: 54 Til bestridelse af fremtidige udgifter ved anlæg og vedligeholdeìse af veje, kloak- og andre ledningsañlæg kan generalforsamlingen med en majoritet pâ 2/3 af de afgivne stermer vedtage at oprette dìverse fonds eller optage' lån, hvis midler kun kan anvendes tiì de vedtagne formåt. Bestyrel se:. s7 Bestyrelsen består af 5 medìer mer og vælges af den ordinære generalforsamling bìandt de frermødte for 2 år således, at Ord i nær General forsanl i ng 5s På den ordinære generaìforsamling er dagsordenen følgende: l. Valg af dirigent. 2, Formandens beretning. 3. Kassereren forelægger det reviderede. regnskab til godkendelse. 4. Vaìg af bestyrelse og 2 suppleanter. 5. Valg af revisor og en su rpleant 6. Indkomne forslag. 7. Eventuelt. meì igheder er formandens steûme afgørende. Giver kun 3 bestyrelsesmedì.ermer møde, kan gyldig beslutning kun tages, når alìe er enige. Færre end 3 bestyrelsesmedlermer kan ikke træffe gyldig beslutning alene, Udebliver et bestyrelse5medìem fra 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder uden lòv!ig grund, udtræder han af bestyrelsen, og en suppleant indtræder-t-hans sted. Foreningen tegnes af formanden og kassereren. Over det ved bestyreìsesmøder og generalforsarnllnger passerede føres en forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlermer. f Vedtagelse sker ved almindeìig stenmeflertal af de i afstemningerne deltagende medlernmer, Stenmeretten fortabes ved kontingentrestance. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre enten dirigenten eller-bestyrelsen forlanger skriftlig afstemning. Over forhandlingerne fores en protokol, der-underskrivõs af dirigenten. Regnskab: 58 Foreningens regnskabsår er kalendêrâret. Regnskabet føres af kassereren i en af bestyrelsen godkendt form. Kassebeholdningen må i aìmindelighed ikke overstige 200,00 kr. Foreningens midler skal lndsættes i en af bestyrelsen godkendt bank eìler sparekasse elìer anbringes i børsnoterede obligationer efter bestyrelsens skøn. Obligationsbeholdningen skal opbevares i bankbox, hvortil kun Ekstraordi n er genera I forsaml i ng Senest 8 dage før den ordinære generalforsanllng fremsendes det reviderede regnskab tit medlemnerne. Indkal del se: Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med nindst l4 dages varsel ved skriftlig meddelse indehoìdende specificeret dalsorqgn. lendringsforslag, der ønskes behandlet på den ekstral ordinære generalforsanling, skal være bestyreisen i hænde senest 8 dage inden denne afholdes. Vedl igeholdelse af grundene: se Enhver grundejer er forpllgtet til at holde sin grund ren for ukrudt og lign. indtil midten af vejen. Affaldsbunker mâ ikke henligge på vejen. Ukrudt etc. skal være slået og det afslâede fjernet inden l. Juli hvert år. l.ledlenmerne er iøvrigt underkastet den for Ebeltoft kqmune til -enhver tid.gældende vejvedtægt og den for kørmunen gældende politivedtægt.

11 Lovændringer: Ydelser til foreni ngen: sl0 Til vedtagelse af nye love eller forandringer af de bestâende kræves beslutning på generalforsamling, hvor mindst halvdelen -.'af foreningens medlerilner skal være til stede og vedtage forslaget ned 2/3 majoritet af de afgivne stenmer. Hvis generalforsamlingen ikke er. beslutningsdygtig, men flert':si '' tallet af de frelrmødte ønsker forslaget freme, skal der ind- i.'kaldesjtit ny generalforsamling senest 14 dage efter, og pâ ',.1':denne generalforsamling kan forslaget.vedtages, når 2/3 af de frermødte ste rmer for. Alfe i henhold tilslll" og vedtægter vedtagne ydeìser - kontingent, bidrag o.l. indbetales til foreningens kasserer kontant, pr. post eller til foreningens girokonto på de indbetalingshæfter, som sendes til nedlenmerne. Forfaldsdatoen for de forskeìlige ydelser er i de love og vedtægter anførte. Sâfremt de ovenfor nrynte ydelser ikke er betalt senest een måned efter pãkrav, viì de blive overgivet til retslig inkasso. Opkrwningsgebyr og indkassoomkostninger påhviler det de pâgældende medlenmer at betale. Navn og hjemsted: GRI.JN DE.IERFOREN I NGEN EGSM ARK LU N D FORENINGENS LOVE Genoptryk februar.l983 çr Foreningens navn er grundejerforeningen "Egsmarklundn. Dens hjemsted er Ebeltoft kormune, Drãby sogn. I henhold tiì S 6, stk. I og 2, i de for omrãdet gældende vilìaservitutter godkendes herved nærværende foreningslove. Stadsingeniørens kontor den 4. september 1974 <--\_+ / t't c!lt ''t t' Rasmussen Formâl : Meä I emsforho I d : 52 Grundejerforeningens formål er at varétage nedlenmernes interesser i al'le forhold som grundejere, herunder også overfor sognekocnune, amtskonnune, staten samt andre offentlige myndigheder, og offentlige og private instltut i oner. s3 Enhver grundejer er pligtig til, at være nedìem af grundejerforeningen, enten grunden er bebygget eller ej.- Arskontingentet_fastsættes pâ den årtige generalforsamling og forfalder til betaling l. Juli og l. januar. Rettelser fra original : Ekstraordinær generalforsanì ing 3l/8-76: g 3 stk.2-2 stenner (var l), samt Ç 4 - elìer optage lån (ikke nævnt før). Hver parcel er berettiget til 2 steímer. Llgeledes betales kontingent for hver parcel. Stermeafgivning kan ske ved personligt fremnøde eller ved behørig fuldmagt. Ingen mâ have fuldmagt for mere end et medlem. EksÈraordinær general orsamling $ 3' stk. I- ÂrskonÈ.ingenteÈ East,sættes på den årlige generaleorsamltng og forfalder Èil betaling I 9an9 årliqt pr.01.o4. Oen nye ejer betaìer kontingent i det år overtagelsen sker.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav 1 Navn om område Foreningens navn er grundejerforeningen Åsum Stengrav. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. Dens område omfatter udstykning af matr. Nr.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune.

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune. Undertegnede grundejere i Bredbjerg vest, hvis ejendomme omfattes af lokalplan nr. 30 for et boligområde i Bredbjerg, deklarerer herved for os og efterfølgende ejere af ejendommene: matr.nr. beliggende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

Ydelser til foreningen. 1. Generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ydelser til foreningen. 1. Generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 1. Navn og område Foreningens navn er Grundejerforeningen Holluf Pile. Foreningens hjemsted er Odense kommune. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som er fastlagt i partiel byplansvedtægt nr. 82 for

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003 Indholdsfortegnelse Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 5 Kap. 3 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962

Vedtægter for Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962 Vedtægter for Gershøj Grundejerforening Stiftet 2. oktober 1962 Indholdsfortegnelse. 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemsforhold. 4. Adresseforandring og ejerskifte. 5. Ydelser til foreningen. 6.

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962 Love for Gershøj Grundejerforening Stiftet 2. oktober 1962 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Gershøj Grundejerforening. Dens hjemsted er: Bramsnæs Kommune. Dens værneting er: Roskilde. 2. Formål:

Læs mere

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening Vedtægter for Tengslemark Ny Grundejerforening O 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er TENGSLEMARK NY GRUNDEJERFORENING: Dens medlemsområde er ejere af parceller, udstykket af arealer beliggende på

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx KOLDING KOMMUNE Grundejerforeningsvedtægt for boligområde, standard: Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER. Medlemmet er forpligtet til at respektere de fælles forpligtelser, der efter en generalforsamling vil blive pålagt parcelejeren.

VEDTÆGTER. Medlemmet er forpligtet til at respektere de fælles forpligtelser, der efter en generalforsamling vil blive pålagt parcelejeren. VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Lillemarken Hjemsted: Gevninge. 4000 Roskilde. Værneting: Roskilde Kommune: Lejre 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, herunder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN " W I D S T I L L E "

VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN  W I D S T I L L E 9. april 2015 VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN " W I D S T I L L E " 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Antenneforeningen "Widstille". Foreningens hjemsted er Egedal Kommune. 2. Formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Æblevænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Æblevænget Vedtægter for Grundejerforeningen Æblevænget I. Navn og område. Foreningens navn er Grundejerforeningen Æblevænget. Foreningens hjemsted er Århus Kommune. Dens medlemsområde er arealerne omfattet af servitut

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN CHRISTIANSHAVEN ODDER

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN CHRISTIANSHAVEN ODDER VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN CHRISTIANSHAVEN ODDER 1 NAVN OG OMRÅDE. Foreningens navn er: Beboerforeningen Christianshaven, Odder. Dens område udgør. Matr. Nr. 12 bk. inkl..,1 hb., - 1 im. Inkl. samt

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening. 2. Dens område er ejendommene beliggende indenfor det område, som er skitseret/afgrænset

Læs mere

SØNDERMARKENS BEBOEROMRÅDE

SØNDERMARKENS BEBOEROMRÅDE SØNDERMARKENS BEBOEROMRÅDE VEDTÆGTER 1993 Vedtægter 1993 Foreningens navn er "Søndermarkens Grundejerforening og Antennelaug" 1 2 Foreningens hjemsted er Odense kommune under Odense By- og Herredsret,

Læs mere

Vedtægter for Antenneforeningen Søparken

Vedtægter for Antenneforeningen Søparken Vedtægter for Antenneforeningen Søparken ANTENNEFORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: ANTENNEFORENINGEN SØPARKEN. Foreningens hjemsted er: Søparken, 5260 Odense S, ved formandens

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

LOVE. for. Grundejerforeningen

LOVE. for. Grundejerforeningen LOVE for Grundejerforeningen AGERVÆNGET 20. februar 2013-1 - Stiftet den 22. september 1970 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Agervænget. Foreningens hjemsted er 4420 Regstrup i Holbæk Kommune,

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Vedtægter juni 2005

GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Vedtægter juni 2005 Vedtægter for grundejerforeningen Boeslum Plantage. 1. Navn Foreningens navn er grundejerforeningen Boeslum Plantage. Dens hjemsted er Boeslum, 8400 Ebeltoft. 2. Formål. Foreningen formål er at varetage

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen.

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Gældende vedtægter godkendt af Ringsted Kommune den 20. januar 2006. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Disse vedtægter omfatter

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

VEDTÆGTER for grundejerforeningen KILDEGÅRDEN. 1. Navn

VEDTÆGTER for grundejerforeningen KILDEGÅRDEN. 1. Navn 1 VEDTÆGTER for grundejerforeningen KILDEGÅRDEN 1. Navn Foreningens navn er grundejerforeningen Kildegården. Dens område er de af deklaration tinglyst 15/10 1963 omfattende ejendomme, matr. nr. 6 z Greve

Læs mere

Bestyrelsen kan ikke forpligte foreningen ved gældsstiftelse uden generalforsamlingens bemyndigelse.

Bestyrelsen kan ikke forpligte foreningen ved gældsstiftelse uden generalforsamlingens bemyndigelse. Vedtægter Foreningens navn er Grundejerforeningen Firhøj. Dens område er det i vedtægterne medfølgende kort, identisk med lokalplan 2.9. Et nyt boligområde nord for Særslev og 2.10. En udvidelse af boligområdet

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg 1. Navn Foreningens navn er Beboer- og Grundejerforening Brombjerg. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune under Sønderborg ret, der

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup VEDTÆGTER for Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen HVIDE KLINT, Svenstrup. 2. Foreningen omfatter alle parceller udstykket fra matr. nr. 4b Svenstrup by,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Ørbækhave. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen "Ørbækhave". Foreningens hjemsted er Odense kommune.

Vedtægter for Grundejerforeningen Ørbækhave. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Ørbækhave. Foreningens hjemsted er Odense kommune. Vedtægter for Grundejerforeningen Ørbækhave. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen "Ørbækhave". Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING"

VEDTÆGTER FOR GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING" Gældende fra år 2012 1 Foreningens navn er Golfvænget's Grundejerforening", og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl i Golfvængets område.

Læs mere

Velkommen til Fjordparken

Velkommen til Fjordparken Velkommen til Fjordparken 2 Bestyrelsen for Lejer- og Grundejerforeningen Fjordparken Øst har i dette hefte samlet lidt oplysninger for Grundejerforeningens område. Bestyrelsen har pr. 1/5-2008 følgende

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Teglageren

Vedtægter for Grundejerforeningen Teglageren Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er 2: Foreningens hjemsted er Nibe Kommune under Nibe Ret, der er foreningens værneting 3: Grundejerforeningens formål er, at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

Navn, hjemsted og formål:

Navn, hjemsted og formål: Vedtægter for Ejerlauget Vildholm Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er " Ejerlauget Vildholm". 2. Ejerlaugets hjemsted er Tranum i Jammerbugt Kommune under Hjørring der er laugets værneting.

Læs mere

Grundejerforeningen Ådalen Øst

Grundejerforeningen Ådalen Øst Vedtægter Grundejerforeningen Ådalen Øst 1. Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Ådalen Øst beliggende Ådalen i 6600 Vejen. Gældende for Ådalen 30 til og med Ådalen 62.

Læs mere

J.nr UT/LD. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Tejnvej nr.??? 351 Allinge Sandvig Markjorder 3770 Allinge

J.nr UT/LD. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Tejnvej nr.??? 351 Allinge Sandvig Markjorder 3770 Allinge J.nr. 955-2246 UT/LD VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Tejnvej nr.??? 351 Allinge Sandvig Markjorder 3770 Allinge 1 Vedtægter for Grundejerforeningen Tejnvej?? Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn

Læs mere

Grundejerforeningen Rosenparken Dato

Grundejerforeningen Rosenparken Dato Vedtægter Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rosenparken 2 Foreningens hjemsted er Bramming Kommune under Ribe ret, der er foreningens værneting. 3 Ifølge lokalplan nr.

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen

Vedtægt for Grundejerforeningen Vedtægt for Grundejerforeningen Varbjerg Strand September 1984 Maj 2010 Vedtægterne tilhører parcellen VEDTÆGT FOR GRUNDEJER- OG LEJERFORENINGEN VARBJERG STRAND 1 Foreningens navn er Grundejer- og lejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Vessøvej. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune under Horsens Ret, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder 1. Navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Vikingeparken Hobro. 2. Hjemsted: 2.1. Foreningens hjemsted er Mariagerfjord

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Skæring Sandager Øst" CVR Nr

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skæring Sandager Øst CVR Nr V E D T Æ G T E R 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen " CVR Nr. 35548211 Foreningens hjemsted er Århus Kommune og dens værneting er byretten i Århus 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening Vedtægter for Smørumvang Grundejerforening 2014 side 1 af 6 1 FORENINGENS OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen Smørumvang og er stiftet den 13. februar 1946. Dens område omfatter parceller af

Læs mere

Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER

Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER www.plutonvej.dk Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "NIELSMINDE SYD". Foreningens hjemsted er Aalborg kommune under Retten i Aalborg, der er foreningens

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Grundejerforeningen Klithøj

Grundejerforeningen Klithøj Vedtægter for Grundejerforeningen Klithøj. Dejret Klit, 8420 Knebel, Ebeltoft kommune. Grundejerforeningen er stiftet i forbindelse med varetagelse af medlemmernes fælles grundejer-interesser, såvel indadtil

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Slotsparken Rønde

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Slotsparken Rønde Love og vedtægter for Grundejerforeningen Slotsparken Rønde A. Foreningens navn, hjemsted og formål: Foreningens navn er Grundejerforeningen Slotsparken, Rønde. Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkebjerg Stiftet den 9.maj 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkebjerg Stiftet den 9.maj 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkebjerg Stiftet den 9.maj 1973 1 1.1 Grundejerforeningens navn er Bakkebjerg, og dens hjemsted er Gribskov Kommune, tidligere Græsted Gilleje Kommune. 1.2 Alle nuværende

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark 1. Hjemsted og værneting. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ore Strandpark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune,

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Vedtægter Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møllegården. 2. Foreningen, der er hjemmehørende Herning Kommune, er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen SKOVSGÅRDEN

Vedtægter for grundejerforeningen SKOVSGÅRDEN 1 Navn 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsgården 2 Hjemsted 1. Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune 3 Formål 1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter. for. Toftegaardens grundejerforening. Navn & hjemsted

Vedtægter. for. Toftegaardens grundejerforening. Navn & hjemsted Vedtægter for Toftegaardens grundejerforening 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er: Toftegårdens Grundejerforening. Dens hjemsted er Mørkhøj by, Mørkhøj Sogn, Gladsaxe politikreds, og dens stiftelsesdag

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GRUNDEJERFORENINGEN SKÅDE HØJGÅRD".

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SKÅDE HØJGÅRD. Grundejerforeningen VEDTÆGTER FOR "GRUNDEJERFORENINGEN SKÅDE HØJGÅRD". NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Skåde Højgård". 2. Foreningens hjemsted er Århus Kommune under

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Brønsholmgård

Vedtægter for Grundejerforeningen Brønsholmgård Vedtægter for Grundejerforeningen Brønsholmgård Marts 2011 Læg disse vedtægter i Deres skøde Husk at videregive dem til ny ejer 1 1 OMRÅDE Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMGÅRD. Dens område

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Frederikssund Kommune og med værneting

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LYSTGÅRDSPARKEN.

Vedtægter for grundejerforeningen LYSTGÅRDSPARKEN. 20-10-99 Vedtægter for grundejerforeningen LYSTGÅRDSPARKEN. 1. Foreningens navn Foreningens navn er : GRUNDEJERFORENINGEN LYSTGÅRDSPARKEN. 2. Foreningens lokalområde Foreningen består af området Lystgårdsparken

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN LANDLYST

GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN LANDLYST GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN LANDLYST Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling TIRSDAG D. 24. MAJ 2016 KL. 19.00 BIOLOGILOKALET, SKOLEN V. SUNDET Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Mandaternes prøvelse

Læs mere

Vedtægter. For 1. udgave: Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene. Dato:

Vedtægter. For 1. udgave: Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene. Dato: Vedtægter Dato: 15.10.2016 For 1. udgave: 18.04.1981 Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene Side: 1 af 5 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemmer 4 Bestyrelse 5 Tegningsret

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen: Østervænge Nord, Øster Lindet

Vedtægter for Grundejerforeningen: Østervænge Nord, Øster Lindet Vedtægter for Grundejerforeningen: Østervænge Nord, Øster Lindet 1. Foreningens navn og hjemsted 1 Østervænge Nord, Øster Lindet 2. Foreningens område og medlemskreds 2 Østervænge 27 46 Øster Lindet. Lokalplan

Læs mere