e4 /a',t /rv il ÐG-SlI.ARliLLñiI) LCVII Giì ii : l.)ð,i El-Ì ir'-lììd..'l f l\ili Fìi\i FOliEr\r 1ì;GEi\-:-l

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "e4 /a',t /rv il ÐG-SlI.ARliLLñiI) LCVII Giì ii : l.)ð,i El-Ì ir'-lììd..'l f l\ili Fìi\i FOliEr\r 1ì;GEi\-:-l"

Transkript

1 e4 /a',t /rv Giì ii : l.)ð,i El-Ì ir'-lììd..'l f l\ili Fìi\i il ÐG-SlI.ARliLLñiI) tl FOliEr\r 1ì;GEi\-:-l LCVII

2 $ i' í ci'eiit nf,+äs iiê:vü DE:nt Lr j emst*ú ei t-r Êrul:ti+ j * r':lo::e.*:i i: 1err tt ÐE Éi:*iei:'ki"i n{: ñae,i=tr:ît ironmüne, Irå*.v Sogn " il ï1 rc n og h j *:mstecî cìrui:äejeri'orenì,ngens fo:'nål er al; va::etage nedl-enrnerrìes j-niereêsûï i all-e f orirali súm grunde j ere, heruncjeï også' cv*rforsognekomffiun,entsk:omnuune,statensåritandre ofíìei:lll"gem,vnilghederoogoffenti"igec]gprivateinstiiut- orrnar. 'i,.l U.LIUI ^.ñ^h C $ 3- at \tæî'e med.lem af gru-nd* Medlems- Enhver grundejar er plígtig til", e j erf orer:f-ngen, en-'"en grunden er bebyggec el-l-er ei".lrskentingentet fastsættes på den år11 ge. gener alfor s aml-ing og forfalde ' til betaling 1" jul1 og 1. i anuar ' forhol"d'. Iiver pareel eï berettlget t11 een sienne. Ligeledes beta]-es '' koritlngent f or hver Parce I ' Sternmeaf'glvning kan slte ved pei'sonligt fremmøde eller ved behør1g fulclmagt" Tngen må have fulcimagt for mere enci et medlern " Et medlem, <ier afhænder sin grund t ër pligtig omgå-enc1e skrif'tligtr at meddele forenlngen :fiøberens navn og bopæ1 senest I nåned fra betinget skøciei ob afregne eventuelle restancer. Dersom sælgeren ikke over'hojder sine forpllgtelser som foran Rævnt, hæfter han fortsa-u for enhver ydelse, som den nye ejer af gru.ndeg I Ìr " t " de tll enhver tld gæidende bestemmelser skal erlægge tl1 foreníngen, Det medlem, der afhæ :der sln parcelt har ingen anclel I forenf-ngens for"muer n n skel 8Ø1e den nye ejer beken-dt rned forpllgtelserne over for forenfngen samt udlevere slt eie semplar aî.i-ovene etc., der vedrører pareellen

3 ^ '.1 dêiìr lìl'rs +:jer" L)en ny'e ejer hæfter for de restanr:er, scm Ëventu.clì påhviler grlindelì: tg som lkke Eiåtie væîe afle gnet j- llerrliold iíi- oveåståei:.c1e " Ðen nye ejer k;eteier itoritingei-rt i det år overtegel-sen J fìcl r s q-. ved an1æg og ved- {. r''i I bestriclelse af fremti dige 'rdgifter ligehol-dejse af ve j e, kloak- og andre IeCnings anl-æq kari ge,rìeral-forsamllngen med en majoritet på 2/3 af de afgivne -st,emmer ','edtage at oprette díverse f o rd, hvis midler kun kan anvendes tj-l de vedtagne formål-. 0 prett el- se af fond " RÉ J -,,r o På den ordinære generalforsamling er dagsordenen føigende: 0rdinær Seneralfor-safi* 1. VaJ-g af dirlgent â, ling. (, ForrnanCens beretning" 3. K.assereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Valg af bestyrelse og to suppleanter 5" Val-g af revisor og en supplearrt. 6. fndkomne forslag " 7. Eventuelt " 0rdinær generalforsamling indkaldes ned B dages varsel (skriftligt)r ob indkal-delsen skal indeholde dagsordenen. Eventuelle forslag fra medlemmerne skal være besty'relsen j- hænde senest dagen 1Ør generalforsamllngen. Enhver ordlnær og enhver af bestyrelsen besluttet ekstra- ^.dinær general.forsamling er. besl_utningsdygtig uanset n\ or mange nedlemmer, der er fremnçd't. vedtagelse sker veð al-mlndelig stemmeêlerbal af de 1 afstemningerne ÒeLtagende medlemmer. stemne::etten fortabes ved kontinzentrestance.

4 Âi's"betiuri::g: sl<el t'e$ liåncl$opïækjì:lilg' neonindre c i:ten diï't* genì;en e iier t.est ' s1ser.i f cr']enger sìrri fi:1-ig af stenming. Cver f ci:iiancj-ìinëei;re f ør"es en ;::otr:k41, der u:idersllrives ål dirjg enten" *J $ 6' Ekstraordinær' gener:alf orssürling afhoilles, så ofte l-;estyrelsen Ekstra* finder det nltcvendig'c " Når mindsr; L/5 ef foreningerrs mec'l.l-en- ordín'*r' {, nêr sk.rifttigt fremsætter begæring om eks'lraordiria:r general*- generel-- f ors amlj-ng l-e ds aget af mctivering af det eller de f orsanilj ni.;.- spørgsmåi, der 6nskes behancllet, s!tal- bestyrel sen uopholdeiigt foret, age inckaldel-se " Ekstraoroinær geneï'alforsaml-1ng indkal-cies med mlnds'b 1\ dages Indkalde-L:i varsef ved skrif tj-ig meddelelse inctehol-ciende specif ieeret d agscrcten. Ændringsforq'1ag, der Ønskes behandlet på de r ekstraordínære general-forsamj-ing, skal vêere bestyre-lsen i hænde senest B oage inden denne afhol-des. s 7. { 'estyrelsen bestå-r af 5 medlemmer og vælges af cien orciinære Bestyre1 set., genera.iíorsamling blandt de fremmødte for 2 àr så1edes, at cìer efter det ÎØrste år sker onvalg af kassereren og l- bestyrelsesnedlern, det næste år af forn'iand og 2 bestyrelsesmedlemmer og så fremdeles. Genvalg kan finde sted. Be-"tyrelsen konstituerer sig selv. Eventuell-e honorarer fastsættes af generalforsamlingen. Bestyrelsesn Øde af holdes, så ofte f ormanden e1l-er 2 bestyrel* sesmedlemmer finder det nldvendigtr og lndkaldelse foretages ef f orrnanden med mindst 2 Cages varsej-. Al-Ìe af ggrelser Lræf f e*" ved s'lemmef lerhed " f tilf æid e af stem* ne ll ghecter f'orrnand ens st ernrue af gþrend e. liver ku.n 3 bestyrelsesrnedl-emmer nøde, kan gylciig bestutning kun t ages, nã,t al-le er enige.

5 i sd le n::qeì'nè e Í' j,f :i- gt ii.ì e nhvr,:r t;i-rj g,li-,3er::ce ienile ci.itir1'èc L:egt, " de' : for" lt-neltoft konilrine cg cir:r fcr ìrornrou- ren g*:l- Þ Io. Til- r edtageis+ af ;r1'e love ei.ler frrr*n,j:'ingerr af rie bestå.enrie ie 'æ' es be slutni.ng på generalforsaro11ng, h,'or rninrlst halväeien ef forcilinècns r l+d-l-emmer. ske.l vær tí.1 steoe og vedtage for- {. siaget med 2/3 nnajorítet p.f <ie afgivne stemner. Hr'-is generalforse.nj-íngen ikke er beslu'f;n:tngsdygtig, men fierta"llet af de fremmøcl'bt: Ønsker forsleget frernme, shal der indkal.des til- n;' general-f or-.anlíng senest llr d age ef ter: og på de.nne generalforsamlíng ka.ri f o.rslaget vedtagese.når z/3 af de fremrnpcite steur ner f or. l^,ovænci::in.- get " $ rr. Alle i henhol-d til- love og vedtægter vecltagne ydelser kontlngent, bidrag o"1. indbetales. t1l foreningens kasserer kontant, pr.post e1ler tii foreningens girohonto på de indbetalingshæfter, som sence s t j-1 medl,e nmerne. Fcrfal-dsdatoen for de forskellige ydej,ser er ce i r-ove og vedtægter anf6rte. Såfrernt e ovenfo 'nævnte ycelser ikke er betalt senest eerr rnåned efter påkrav, ' i1 de blir e overgivet til retslig 1ndkesso. c:rkrævni-ni gsgebyr og indkassoomkostninger påhviler det de pågældende medlenrmer at betale. Yd elser til foreningen "

6 Ï:æ"r.jte e ic.i best:!rr:elsesm+,ll.erinei'kan ikì e iræf.fe gy"ldis Ì cslu'tning êlen ù. Ude.r:jiver rt, Ì:es*i: 'relsesmerii* i fra tre på htnunden følgeude T:est;;'i'else snøtie r:cetr j.oi -tíg grrincl, ndiræcier ha r af be i:tyrsl-5s it sg en suc.cieant i r'c'rræder t hans s+r'eci ' -cienirigei-r tegnes af f ormanden og kass reren " Clrer rlei vec L-iesti"rel-sesûrøLìeï og genêïalforsem]-inger pàssei"ede f#::es e:r forhandlingsprotokot, cie:: underskrl-ves af de tilsteceværend e be sty r:e ls e sned f emriier ' {; $ B" Foreningens Ì'egnshabsår er kal-ender'år'et " Regnskab " Regnskabet føres af ka.s.sereren i en af best;rre'lsen godke rdt f orfil. Kassebeholdningen må i afnindellghed Ikke overstige 2oo,oo kî. Forenl rgens midler siral in,isættes i en af bestyrej-sen godl<endt bank eller sparekasse eller anbringes L hørsnoterece obllgationer efter bestyr-elsens skøn. Obligationsbeholdnir-rgen skal opbevares 1 bankbox, hvoriil ltun formanden og kassereren i forenlng har adgang. Bestyrelsen fastsætter regler for kontrol med foreningens midler. Iiassereren kan gyldigt kvlttere for a]le indbetalinger" A1le ucgifter anvises af formanden og kassereren i forenlng " Ved regnsk.absårets udgang udarbejdes et driftsregnskab og en status, der underskrlves af den saml-ede bestyrelse og tílst,1lles revisoren inden 2o. januar. Senest B dage før den ordinære generalforsamling fremsendes det reviderede regnskab til medlemmerne" $ g" Enhver grundejer er forplígtet til at holde ukruct og ligrr. indtll mldten af vejen. Af'f alc slrunker må lkke henligge på ve j en. Ukruct etc..skal være slået og det afslåede l-: ;juli hvert år. sln grund ren for fjernet inden Vedlige* holcl e1s e af' grunc'l cr,

7 äed1e:nir;êrí1û rr i-øurl g'd lil e :.iive ' iíiì gælcende clc*n for llhiel-toft }<ommlrne 0ÉÌ den for kommu.nen gæl-.tuìlder:kåst et ve.j vecit ægt d enil e pciì-'ci vedtæ6t " $ to' Tjl" vediagelse af n;ve l-or.'e eller forandringer af de bestående ìtr'æves besiutning på geìreralforsanling, irvor mfndst hal-vdel-en ef fcreningens mecl-lernmer skal være t.11 stede og ved'uege for- ;. slaget med 2/3 majoritet af de afglvne stemner, livis genel'affor:sarnlingen ikire eï beslutningscìygtig, men flertal-let- af de f'rernmødte gnsker forslage'l fremme, skai der indkaldes tif ny gerieralforsamling senest 14 dage eftery og på. cenne generalforsa.mling kan forslaget vedtages, når?/3 af de freruu ote stemner for. Lovændrir:* Ë\tr! $ rr. Al-le i henhol-d ti1 love og vedtægter vedtagne ydelser kontfngentr bìdrag o"1. indbetales til foreningens kasserer kontant, pr"post eller til forenlngens giroleonto på de indbetalingshæfter, som sendes til medlemm rne. Fcrfaldscatoen for de forskellige ydelser er de i tove og vedt'ægter anførte. såfrem*u de ovenfor nævnte ycelser ikke er beta.l_t senest eerì måned efter påkrav, vil- de bl-ive overgivet tll retslig indkasso. Cckrævni-nigsgebyr og indkassoomkostninger påhviler det de pågældencle nedlemmer at betale. Yd elser til for* eningen "

8 .l- il,:i-lj:c.,l.ci -ij.j S û, s,l,*;. ] c.c,? r- j "i.-ì- se:_.vj_ l.,r: "::- i:.i+i-- IcÌ.l:;e r:r.re Ð hilr.vi:c.i ri': f+r oi.n.r:..ì_dr=--l gæidelrle 11ir<:.äi,'r!J'g.11j ç I'O:i:e il -i.if ; S I C Ve. t -.',l,.. { , -*.i ' L,",r i i lj :..1: iì r.ì l*r _L.; i- lj I I S l<,1.: fl-l ::,, <ji:-ir ii, $eë-teljil1.ãï, ls 7 i _ Rasnrr-ts s en -ì-i:.v

9 fil r.edieí:nerne af Grr..nC.e;ert'orenitr ;en Ëgsmarltìu lti' i{erved. ir:åkaldes til E1(STFu\Cf'ÐIÌi,{R Eå líotel- Vibæk d.en 31" BÇ{3' L976 GITiER,J.L FOR SA].:I I }'ig ki " 2ooo Ind.kal-deisen sker jvf. foreninge::s love $ lo, icei ote-r ha.!',rrìals nf de n,å. d.en ordi -rære generalforsa:rjing fre rnr3dte grurd.e jere, ønskei.e ce af besryrelsen fremlagte t'orslag ti1. ænd.ring af fcreningens iot'e l -l og S 4 fresnef- Eneste d.agsorcen er afs'tenni::,g om oven ævnte lcvæncringsforslag. I foreningens love i 3 stk. 2 Hver parcel er bere+utiget tíl gent for irver parcel. Bestyrelsens ændringsforsiag : Ilver parcel er berettiget ií1 gent for Trver parcel. siår der: e.en steirule. iigel-edes betal es kontinstemner. iigeledes betales kcntin-. '..'.: I foreningens love, TiI bestrioels e aî v"' ge af ve j e, kloakmed êrt ( â-jorítet F3. d.iv ers e fonds, hvis lniâi. i + står d.er: fremtid.ige udgifter ved an1æg og vec-j-iserold.eiog ancre le.drr'ingsanlæg kan general-forsanlingen Z/Z ef C.e af'gívne sternmer veotage at oprette rnidl-er kun kan anvend.es tii qe veota ne for- Best.lrrelsens ændríngsforslag: TiI bestridelse af frentj-d.ige uagifter ' ed anlæg og vedl-igehold-else af ve je, kloak- og and.re led.nirigsanlæg kan generalforsarnlineen ned" en rrrajoritet ç,à Z/l af d.e af gi',tne sternrner vedtage zl oprette d.iverse fcnds eller optage L'å,n, hvis nidler kun kan anvendes tilde ved.tagne forrnål. U*,þT( ' 'f]'vkbu{(p",/ I

10 0prettel se af fond: 54 Til bestridelse af fremtidige udgifter ved anlæg og vedligeholdeìse af veje, kloak- og andre ledningsañlæg kan generalforsamlingen med en majoritet pâ 2/3 af de afgivne stermer vedtage at oprette dìverse fonds eller optage' lån, hvis midler kun kan anvendes tiì de vedtagne formåt. Bestyrel se:. s7 Bestyrelsen består af 5 medìer mer og vælges af den ordinære generalforsamling bìandt de frermødte for 2 år således, at Ord i nær General forsanl i ng 5s På den ordinære generaìforsamling er dagsordenen følgende: l. Valg af dirigent. 2, Formandens beretning. 3. Kassereren forelægger det reviderede. regnskab til godkendelse. 4. Vaìg af bestyrelse og 2 suppleanter. 5. Valg af revisor og en su rpleant 6. Indkomne forslag. 7. Eventuelt. meì igheder er formandens steûme afgørende. Giver kun 3 bestyrelsesmedì.ermer møde, kan gyldig beslutning kun tages, når alìe er enige. Færre end 3 bestyrelsesmedlermer kan ikke træffe gyldig beslutning alene, Udebliver et bestyrelse5medìem fra 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder uden lòv!ig grund, udtræder han af bestyrelsen, og en suppleant indtræder-t-hans sted. Foreningen tegnes af formanden og kassereren. Over det ved bestyreìsesmøder og generalforsarnllnger passerede føres en forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlermer. f Vedtagelse sker ved almindeìig stenmeflertal af de i afstemningerne deltagende medlernmer, Stenmeretten fortabes ved kontingentrestance. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre enten dirigenten eller-bestyrelsen forlanger skriftlig afstemning. Over forhandlingerne fores en protokol, der-underskrivõs af dirigenten. Regnskab: 58 Foreningens regnskabsår er kalendêrâret. Regnskabet føres af kassereren i en af bestyrelsen godkendt form. Kassebeholdningen må i aìmindelighed ikke overstige 200,00 kr. Foreningens midler skal lndsættes i en af bestyrelsen godkendt bank eìler sparekasse elìer anbringes i børsnoterede obligationer efter bestyrelsens skøn. Obligationsbeholdningen skal opbevares i bankbox, hvortil kun Ekstraordi n er genera I forsaml i ng Senest 8 dage før den ordinære generalforsanllng fremsendes det reviderede regnskab tit medlemnerne. Indkal del se: Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med nindst l4 dages varsel ved skriftlig meddelse indehoìdende specificeret dalsorqgn. lendringsforslag, der ønskes behandlet på den ekstral ordinære generalforsanling, skal være bestyreisen i hænde senest 8 dage inden denne afholdes. Vedl igeholdelse af grundene: se Enhver grundejer er forpllgtet til at holde sin grund ren for ukrudt og lign. indtil midten af vejen. Affaldsbunker mâ ikke henligge på vejen. Ukrudt etc. skal være slået og det afslâede fjernet inden l. Juli hvert år. l.ledlenmerne er iøvrigt underkastet den for Ebeltoft kqmune til -enhver tid.gældende vejvedtægt og den for kørmunen gældende politivedtægt.

11 Lovændringer: Ydelser til foreni ngen: sl0 Til vedtagelse af nye love eller forandringer af de bestâende kræves beslutning på generalforsamling, hvor mindst halvdelen -.'af foreningens medlerilner skal være til stede og vedtage forslaget ned 2/3 majoritet af de afgivne stenmer. Hvis generalforsamlingen ikke er. beslutningsdygtig, men flert':si '' tallet af de frelrmødte ønsker forslaget freme, skal der ind- i.'kaldesjtit ny generalforsamling senest 14 dage efter, og pâ ',.1':denne generalforsamling kan forslaget.vedtages, når 2/3 af de frermødte ste rmer for. Alfe i henhold tilslll" og vedtægter vedtagne ydeìser - kontingent, bidrag o.l. indbetales til foreningens kasserer kontant, pr. post eller til foreningens girokonto på de indbetalingshæfter, som sendes til nedlenmerne. Forfaldsdatoen for de forskeìlige ydelser er i de love og vedtægter anførte. Sâfremt de ovenfor nrynte ydelser ikke er betalt senest een måned efter pãkrav, viì de blive overgivet til retslig inkasso. Opkrwningsgebyr og indkassoomkostninger påhviler det de pâgældende medlenmer at betale. Navn og hjemsted: GRI.JN DE.IERFOREN I NGEN EGSM ARK LU N D FORENINGENS LOVE Genoptryk februar.l983 çr Foreningens navn er grundejerforeningen "Egsmarklundn. Dens hjemsted er Ebeltoft kormune, Drãby sogn. I henhold tiì S 6, stk. I og 2, i de for omrãdet gældende vilìaservitutter godkendes herved nærværende foreningslove. Stadsingeniørens kontor den 4. september 1974 <--\_+ / t't c!lt ''t t' Rasmussen Formâl : Meä I emsforho I d : 52 Grundejerforeningens formål er at varétage nedlenmernes interesser i al'le forhold som grundejere, herunder også overfor sognekocnune, amtskonnune, staten samt andre offentlige myndigheder, og offentlige og private instltut i oner. s3 Enhver grundejer er pligtig til, at være nedìem af grundejerforeningen, enten grunden er bebygget eller ej.- Arskontingentet_fastsættes pâ den årtige generalforsamling og forfalder til betaling l. Juli og l. januar. Rettelser fra original : Ekstraordinær generalforsanì ing 3l/8-76: g 3 stk.2-2 stenner (var l), samt Ç 4 - elìer optage lån (ikke nævnt før). Hver parcel er berettiget til 2 steímer. Llgeledes betales kontingent for hver parcel. Stermeafgivning kan ske ved personligt fremnøde eller ved behørig fuldmagt. Ingen mâ have fuldmagt for mere end et medlem. EksÈraordinær general orsamling $ 3' stk. I- ÂrskonÈ.ingenteÈ East,sættes på den årlige generaleorsamltng og forfalder Èil betaling I 9an9 årliqt pr.01.o4. Oen nye ejer betaìer kontingent i det år overtagelsen sker.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

Love for Sommerbyen Ejbyvænge

Love for Sommerbyen Ejbyvænge Love for Sommerbyen Ejbyvænge 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Sommerbyen Ejbyvænge. Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune. Foreningens område er følgende: Matr.1c, 1f,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN. EGESKOVEN 20-30, 50-68 og 98-124

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN. EGESKOVEN 20-30, 50-68 og 98-124 J. nr. 66-15920-0-BR Ejerlav: Hvessinge by, Glostrup Mr. Nr. 4 bn og 4 bc CVR.nr. 28 84 19 57 Anmelder: Advokfirmaet PerTherkildsen A/S Buddingevej 289 2860 Søborg tif. 39 57 00 00 Beliggende: Egeskoven

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Østervænget ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune Boliger i Vindinge øst ---ooo0ooo--- Side 2 af 7 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKEHAVEN 25-60

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKEHAVEN 25-60 J. nr. 66-12132-0-BR Tinglysningsafgift kr. 8.100,00 Ejerlav: Anmelder: Kirke Værløse by, Værløse Advokfirmaet Per Therkildsen A/S Mr. Nr. Buddingevej 289 15by, 15lo, 15lp, 15lq, 15lr, 15ls, 15lt, 15lu

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken. ADVOKATGÅRDEN Nygade 9 4700 Næstved Telefon (+45) 55 75 85 00 Telefax (+45) 55 75 85 01 Email: naestved@advodan.dk Homepage: www.advodan.com CVR: DK-20 46 40 38 Giro nr.: 920 3133 Fin Krog Aage Advokat

Læs mere