Omsorgscentret Hjortespring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omsorgscentret Hjortespring"

Transkript

1 Omsorgscentret Hjortespring r!* ir,,,=! Beboerbladet ehjorten' Marts, april og maj 20t2 wtrw,liorteadilnq.org lhjemmestdee er klar ca. 15, marts 20I2l

2 REDAKTIONEN Mona Skov Henny Holmstrom Malene Bjerg Olsen Lis Munk B 1A4 B 384 Aktivitetscentret Aktivitetscentret Forstander lndlag til naste nummer af,,hjotten" tegges i postkassen ved Aktivitetscentret SENEST frcdag den 11. maj Indlag kan ogse - med fordet - sendes via mait til el I er nalen e.b i e&.olsen(dsul.kk. d k Navn og bolignummer skal vare redaktionen beken.tt. Familie, venner og medathejdete er velkomne tit at skrive i btadet. men alle indleg skal vare i beboedorum. Beboere der har rund ellet hatvrund fodselsdag vit blive nevnt i btadet, hvis ikke clet er givet besked til Lisl Malene i Aktivitescentret om andet. Redaktlonen deter nddvendigvis ikqe mening me{ de personer der skriver Kere kesere - beboerc, Jilmilie, venfier og B eboefi ladet t' Hjo rten t' adkommer pd folgende dage i 2012: Torsdag den 31. maj Frcdag den 31. august Frcdag den 30. november Ret til Endringd forbeholdes Et nyt dr er kommet med sne og kukle, mel1 fordret er pa rej og det samme er fiatuge gode akliviteter pa Hjortespling - bdde ude og lnde. Lces under overskriften "Fokas pd.-.", hvoldan fi pd Hjotespring arbejder med Kobenhavns Kommunes reformprogram "Frapassir til aktiv" Redaktionen on slier all e et forat

3 Vi er glet ind i fordrsmflned,erne - der 6le.ser lunere vinde og i haven pibler blomsterne f rem. Det er en d jlig tid, der gtver ny energt. Her pd Hjoriespring kan vi ogsa se I rcm lil gode oplevelser i Bl.o. har vi onsdag den 9. moj, hvor vi fejrer husets fodselsdog. Husei bliver 34 dr. Det plejer ot ve.re en dejlig fest, hvor der bliver giorl meget for at gsrc del til en god oplevelse, for \eboerne pe Hjortespring. I' F t t'bl 1., I "t{ tl.l Vi kan ogsd se frem til den 24. mcj, hvor vi har "Altcn-kosse-plantedo9". Festsolen vil blive fyldt med blomster og det vil blive en god lejlighed iil ot kobe blomster til stuen eller oltqnen. Mqn kon kabe bdde jord og nye qllankosser, hvis riron har 6rug for det. Personqlet f ro Aktiviletscentref std klar iil ot hjcelpe med oi plonte oltonkosser til. PA Hjortespring har hsi prioritet. 09 vi hor et bredt udvclg of treningstilbud. Der er o95a monge sociole oktiviteter som f.eks. mondeklub, dsns i cof6. Hjorten og Tullebusture. Med h6bet om et dejligt fordr til alle p6 Hjortespring Venlig hilsen Henny Holmstro n

4 ForctanferNyt Kere beboere pi Hjo espring! Efter intet konner fil De visne blades tid er snart forbi. Ner I gar tu eemem vores parl! er jorden allerede daekket afnye forerstegn. Der skydef grupper af vintersahter, erantis og peskeliljer op afjorden. Velvidende, at snedronningen stadig kan ne at vise sit isnende snil helt frem til apdl sa bliver dagene lengere, lysere og varmere, fbr hvert ninut der gir. En dejlig iid vi kan se fiem tjl. Ny velkomstpjece oln Hjortespritrg Vi har feet udarbe.jdet en ny velkomslpjece, som vi er rigtig stolie all Der ff kommet mange flere infomationer i forhold til vores gamle pjece, og den er illustreret ned en nasse dejlige billed r. tvil alle modtage et eksemplar inden for Hjortespring fir ny hjemm$ide Vores hjemmeside har verei lukket ned, davi har valgt at bygge siden helt om. Den nye hjemmeside vil indeholde.nanse flere oplysnineer end tidligere osvilv re en mere dynamisk side. Pa den nye hjemmeside kan I og jeres pirsrcnde feks. folge med i Aktiviietscentrcts ugeprogrammer, hese rcferater fta diverse udvalc, se billeder os meset Den nye hjenmeside bliver indviet i stalten afmads og sidens adresser: - ru skal der kunst pa veggene - on Miljs os arbejdsmilj6 Som I hal benaerket hd crsn Smiley gruppen igen etableret en vandreudstilling pa sangareal t nellem vores to bygninger - kaldet tsrresnofen. Vi tror pi, al det er et godt virkemiddel til a1 holde fokus paet godt niljo og arbejdsmiljo. vi hat i er gjodplads til en tegnekonkrrrence for vores bsm, bornebom, nevoer og niecer. Eneste kav fbr at deltager at v rket fonaeller/viser noget om niljo /arbej dsmilj o. Kunsrneme bliver delt op i alderskategorier 0-8 ar, 9-15 ar og ar. Der vil naturligvis blive udrabt vindere, nar udstillingen lukkes ned. J s snsk rjeralle el dejlict forar. Mange forerchilsner Arni Svane ir i)

5 VELKOMMEN til beboerc.let ull! er ind erter l. dcc. 201 I Else Mttgot Nielsen Ebba Karlsson Nora Sore sen Aase A, E, Nielsen Birthe Henriksen Ran di E lisabeth S e n ds e n Ejner & Inge G, Larsen A 248 A 254 A 345 A 348 B 190 B 292 B 275 Til Vi hdber, at I alle fdr en gotl tid het pd Hjoftespling. A TILLYTIKE Karch Mqrie Spiirck Er littg H ttr.tl.l Niels en Fr ance Lis S kov e ngaartl Ertua Hansine Jotgensen Grethe Amelqn.l Ellen Maryrethe Lafien Nihnfi Oxheih Evelyn Ealse Inget Jensine Jehsen A 339 A 352 A 295 B 186 B 274 B 276 B 371 B 391 B marts 10. marts 14. ma s 18. marts 5. apfil 21. april 15. maj 23. maj 27. maj 80 ir 85 dr 80 itr 90,itr 95 dr 95 dr 80 At 90 dt 100 irt Vi onsker TILLYKKE og hdbe4 at I md fd en dejlig fodselstlag.

6 Omsorgscentret Hjortespring BrugeF og per6renderadet 2012 Navn og adresseliste Beboere: Kommenhaven 31, bolig Herlev Ilt.: E mail: soino.oro Parorende: BirgilCoher Hojbjelgvej 19, He ev Tlf.: Kommenhaven 3'1, bolig Henev Tlf,: Kommenhaven 3'1, bolig Herlev Tlf.: Tlt: E-mall: fl Lundebjerggadsvej th. TLi: lvobi: E Kommenhaven 31, bolig Henev 1f.: Enshojvej Sief ose rr.: a3938 E mai: ft.: t.: E mail:

7 tsrltnc]etr.- ()G Kere alle pd Hjorfespring! Nu gdr vi de lysere fider i ndde og i haven vrinler det med erantis og Der er konnet det pabud fra Kobenhavns konmune, af der ikke lengere nd serveres s af f evan d pa p bj ec entren e. Del har nedfort negef blandede reakfioner pd Hj o rt espr i ng. Beg rund else n er, at seflevand er nere ncettend end egentlig nerende og derfor kan det tage nogef af appetitfen fra den nad, son serveres til hovednaltiderne. Det er altsd ikke for at f raf age b ebo er ne nog et, pdbuddef er konnef, ne forndlet er af frenne sundheden. ( ai n f'^\ r, t l"il 1ill Penge fil hyggekassen md o P nen ned husleje og serviceydelser. Det belyder, af def er op fil den enkelte afdeling, at sanle pengene ind, hvis non onsker al have en hyggekosse. Del er frivilligt for den enkelte beboer, on nan vil vere ned i hyggekassen. Pengene skal bruges til akliviteler i afdelingen for de beboere, der er betaler til hyggekassen. Med onsket on et fordr pd Hjortespring. Pd Bruger- og Pdrorenderddets vegne Mona Skov /9,\fl{,1 f

8 Omsorgscenl ret Hjortesprir g Referat fra Bruger- og Pirorenderidet den 6. Februar 2012 Bygning B Godk ndebe rf refer.i frd 3idst node tkt,2 Orienterins lra lornaden Periodenellm sidsie-ogd.d. mde, hff veret leget afjul os nyi&stridcanenter. Det he verel fint og n tlsaften vai ogst vellyl<l<et, Der er neninsen,!t der skal vere sosn.ssistflter i allenvast i aue afd linser. Det har medfen, at nogle lsistenterer fl)trer til andre afdelinser. Orientenf,A tm dne^eudqlg ved ne$e mode skal der nye fesler. Os det er altive i aftelingeme. Men der erjo nogle der skal have Kdkkenet er altid gode ril at lyne ril konsrulliv kitil GeneElt et der slor tilfredshed ned naden.. Del son hd lerel kiksl bliver der lettet op pe. Ved sidste mde!e der debat on, ai beboene ikle hlnne fa sa{tevand nef lilnaltideme, Pkt 4 Orierterins lra forshder^ouschof saftwmd indeholder lomme kalorier os er ikle nsende, nm de netlei Dered spiser beboeme nindie. I stedel *,n der rilbydb nell! ved eller

9 Omsorgscentret Hjortespring Referat fra Bruger- og Pirorenderidet den 6. Februar 2012 J s ei blever kontake! afanne mgaende penonalels rygning. Pe6onaler str tlere sammen ud og ryger I denne 1id med kulde fryser beboeme, n& de sidder i sphestuen os aliandoren lbnes. Reelen er, at der kun gar en ud af gangen for at ryge. Hygsepense lil jkke nee blivetnikketoverpbs, idet det adminishliv t llsskab LaD ma oplaele for seryiceydeher.e. De Gspektir afdelin8er skal seh sr, for der. En foreslorgsel fra koklreh t sdr ud pa, om det kunne vere en ide nod vm mad til juleftokosten i festsalen?, sason hanbnrgryg ned stuyed smnlangkll. Der var dslle freninser i ddet. Del tages of ieen ved neste tudq rostandef ADi Svme gar!a pension i Der har veret ildebmnd i en afdeling i A' huset. Del er nvist hvld anaeen rtr. Miske et levende lys elleren clgdel. Pesonalet fikslukketbtuden inden?lri.s Nbst node D.30.atil20l2, kl. t2.4s i m.deldkaler Ame og Susanne sftaler en dalo for foredf8 en j s ebeskilelse. Henny syntes. at de daglige seniere! erfortynde. Ame forespurcte on vi har en netcafe, hvor beboorne k n konnq Hertil kan SusMne opltse, d del harvi han, nen den blev itke brusr. Enkelie beboere Hemy fatulle, at beboeme skal vere nere aktive. Suanne kunne fon jle, ar del er rigtiei. Det hedder na "passiv tildktiv" i eget liv og erfolitisk bestent.. Beboemes esne E$oucerskal nedindmges i daglig&een, md llr selvrolgelis den hjelp der ef btug for. Lisbet har foreoe! al fa Sondassavisen lil Hjorteslring dog uden det er lykkedes, Jemie vil oesa prole, at fa smlisavisen herud.

10 BO6EN KOMIJ1ER 2012: At bdnge materialer ud til dig hver 14. dag eller 6n gang om m6neden. Materialeme leveres til din dgr af vores biblioteksbetjent. Han tager samtidig materiale med retw At lare dig matedaleme i den tid det tager dig at lese bogen, hore lydbogen osv. uden at det koster dig nog t. At det er gratis uanset, hvor meget og hvor lenge du liner. Vi kan dog anmode om, at meget nye og efterspurgte materialer ikke beholdes unodigt lange. At biblioteket i dag ikke kun udlflner bsger og lydboger, men ogsi frlm og musih Ring og fr en aftale med: Med venlig hilsen Marlene Andkj ar Christensen eller Jesper Christensen Telefon:

11 Fokus pa q "Fro Possiv til Aktiv" "Indre notivofion er drivkraften, der kan frenne hens i g adf cerd ag skabe en bevegelse fra passiv nodtoger til oktiv delfager" Kilder Kle d Fredehs, Innovoior, forlotrer, lege og fo.edrcgsholder I Ksbenhovns Kotnmunes reforrnprogran "Aktjv og iryg hele live+" Irs 2011, der vaegf p6, oi borgerne skol kunne klore si9 selv, bedsi muligf. Det giver frihed,livskvalifet og et bedre helbred, ndr nan er hovedrollen i sif eget liv. Derfor skol beboerne her pd Hjorfespring ogs6 ho' hlulighed for ci udvikl eller bevore de funkfioner de hcr. I hidien cf nor+s, skol Kq+jo & Kiri, vores ergoteropeuler, +il ihiroduktion i hvordon genop+rcenihg pa plejehjem skql forega ef+er rcgler Der er lovet ei system, hvor de+ er tydeliggjor+, hvornar og hvor hldnge gqnge rnoh koh fa, ef+er f.eks. ot sengeliggehde i long +id Det er ikke ql genoptraehjng Kolja & Kiriskol +oge sig of. Der er nemlig forskel pe oh de+ er visiiotioh i forhold tilservice loven (det er os) eller sundhedgloven (efter Fra passiv tilaktiv er der f orcgar hele dogne+. bel be+yder, ol beboefte pa Hjortespring, bdde skol ho' mulighed for ot 9d +il vedligeholdende +re. ngi AC somt traahe ned Koljo & Kiri. Sdlnlidig er def vigtigt, hele liden qt ho'fokus pa de smd hverdogsiihg. Selv op i glqs. Selv gd fra stu iil Spiseslue, selv +B.rc sl6v of, selv isge ioj pa o.s.v. I vil fd heget mere informq+ion lobet of forar +.Ind+il dc, det om, ot vi soti medorbejdere h1oiiverer jer, sa I er klor iil at loge deh hye udfordring, vi for olvorgar i 9on9 med her pa Hjoriespring. Aani Svone, fors+onder & Lis Munk, okfivile+sleder

12 2011 ord o billeder UddrcA fro nytdrstole! Cofe Hiorten, fredog den 30. decenber 2011 v/ Lis munk Iaznk engqng, hvor tiden den llyver 09 I ma iro mig, for jeg er ikke Ah der lyver. Arel er gdet, men hvor hor vi hqft det ror+ vi hqr hyggel os scnmen - sa er del jo klort. Husels FodsefsdcA - \i 6lev feiret igen i festsqlen hyggede vi tned noboer og med ven. Aftonkosseplontedogeh - ned nf leverondar blomsterne vor sa super flotle, sotn vi ikke har set dem far Sonkf Hcns fesl - med Ole 6os - hold do op en fontostisk fes+ vi sa bal, song og donsede - alle vor med - hver enesle ge.s+. Fesl n blev hold i solen - dog asler i det l'i for vejrguderne hovde Abnei for den hel+ store 5i Somnerfesten... igen vor vi nohge. vi dcnsede, spisie og sang hyggelige sohge Monge fcmilier holdt sig en fcmiliekomsonmen igeh donnede Hjoriespring, on festlighederhe, rommen

13 Donse Cdf - uhml - medkish Coflee & en god "sving om" ndr vi er of ct danse - 09 flosken er tom 96r vi hjem o9 hvor er de+ dog rori ot kunne lave hverdogen om iil en fest, i en fort. ':tn 'itn "*n Korsten, hon er vores lrofos+e pionisi og i hele decenber, gi'r hdn deh et ekstro "pift" Med hdrhohikd, sqxofon og quiz on melodier de skahheste nelodier, ruhdl i lokqlet svirrer Green Voffey Gospef kor,hor her el por gange vi fdr gdsehud pd ormene, n&r de synger deres scnge 1 1 Vores kskkenpiger er dyg-iiga - de hor fael sa mdnge "roser" ot dal er o+ holde, pd de forbudie gloser. Tok til os olle for dret derer gael. mahge stj RNESTUNbER hor vi sonmen fdet.

14 Omsorgscentret HjortesPring Referat fra kostmode d. 13. februar 2012 lftsten Ande6en, loan sorensen, Henninc Andetsen, Llsbeih Knudren susanne Heidemann, Asta Pou!sei Godk ndege af reieretetfra den 9.januar 2012 Nosle syntes ablellesken ulfrokonvarfor hid os andr havde lkkesmast b dr ebleflark rpr' Nocle syntes d lebrdd med flddeskum var en underlg bitetq andre var megetglade. B 3 havde stadlg nogen eanse fiet htrd kadofer. Kokkeneihu3kerat pakke kaftonerne il!ade beholde.ese alle kan blive ko8te PA B-afd lingernevar de kogte gronsager oftelor harde B afdelingefne koger selv eront og bliver ejort opm rk5omme pe problemet. Detanbefales atgronsa8er kommer ikogende letsaltetvand, og koces KylLingerikkeserissodlojeblikket.Kokkenetvilafprdvefriskferskkvinslsledeliorfro bem rk de, aiderlaronrk rom kyll nceltr med overlar. Asia forklarede, at derikke iojeblikket varsasonforrrlskhjemme avetagurkesalai D rror andet De franske kartofler blev glent ulfleskesfcen -ovlb ev serverei ucen efterlilrullest cen (osl buleur med quinoa frovariiil Kalv ikarryvarogs, en ret, dan g rne vllhave igen Endvjdare ros ti: Lasacne, polser ogvarm kartoflelrat, alsovs, suppe.os d$5erter' Onsker: srest kalvel veroc hyldebaeuppe en gango maneden kvlln elarilf.okost Forloren sklldpadde med 2 halveeg. Aldrig mere skink schnitzell Generelt g adefor maden Naste mpd er dei 5, hails 2012 kl

15 ABNINGSTIIIER: Tirsdag Torsdag Onsdag Fredag efter oftale Iefe: 29. mai - 5. iuni Salonen ligger i keld r n bygning A under Akiivitetceerrtrel

16 ..)'\l ->( ru,- -l/ r.x\-- ).. rl/ t\ \ Teksl: Gunnar Grosen. Kom sol og skin pa mig. Vinter, du skal ga din vej. Vinter, du skal reise vek, nar du ser en vln l.lusk Frr SE!o5E GF.I/.KEBr{EVE vej mod foraret Nu er det ke{id, og der'for jeg dig sen der en vinter.gaek sa fin og blid, om du mig mon ken der gek, gek, du skylder mig et Ogo Mii navn det stdr med prikker, pas pa, det ikke v

17 KNRKfl Der er folgende kirkelige aftangementer pe Hjortesp ng i mafts, apil og maj Grrdstreresfer i Fesasaret Tirsdag den 6. marrs kl med nadver v/ Karen-Bolette Berg Tirsdag den 20. marts kl.,13.30 v/ Dennis Jelstrup Tirsdag den 3. april kl.,13.30 med nadver v/ Karen-Bolette Berg Tirsdag den 17. april kl v/ Dennis Jelstrup Tirsdag den 1. maj kl. 13,30 v/ Kjeld Kure Tirsdag den 15. maj kl v/ Karen-Bolette Berg Trilletieneste Hvis man onsker at blive hentet til ovenstaende gudstjenester, er der frivillige fra kirken, der gerne vilfolge dig derhen, Aftal vt, yderligere med din kontaktperson eller ring pa Krkebll til sudstieneste Hver s6ndag er der mulighed for at benytte kkkebil til gudstjeneste i sognekirkerne Lindehoj Ki*e eller Birkholm Kirkesal, Se narmere i Herlev BIadet. Hvis nogen 6nsker hjemmenadver, kan dette ogsa lade sig gore, ved at ringe pa hevnte telefonnummer. Besgosven : Hvis nogen onsker en besogsven, si koniakt Sognemedhjelper Allan custavussen p6 tll: ovrigt kan sognemedhjelperen prasteme altid kontaktes, hvis du onsker en samtale. Bed eventuelt personalet om at formidle en aftale.

18 Referat af msdet i Aktivitetsudvalget Maodag den 2T.ltbruar 2012 Tilstede: Mona B1. Kirsten B 1, Chrisiha 82, Me1 te 83, Hemv B3' Anni forstdder Lis AC (rei) A1, Hanne 84, Jehona A2, Iennie Bruger & larsrenderedet (A1) sorden Ad l. Ad 2. Referat fra 3l.oktober 2011 godkebdt Hvordan ear det i Aktivitetscentret. o" *et""to, t, a ddaago ' L\ & Koio skol tr "he i",t,,'aia,,7a ",,i" o"aou* pa FUoa :D/: 8 r"'aa\e kdld?' \t'iaei '.ro,,'npn t aitta bnde Hia 'h elle' pd vcdhrn'de ""." " /'i not ti,epe ulatn dae uio?hl" tt n nrre' itatholdtiln?hirg i,i'ii,,,',. r***" a" b'd te bc'iill?t'4 Ja' at wrtisehotde 'is,ett iepiintieheap ",, o! ldi- Pd '^ tit '1kv - a^-ii" begx. at (let'ase t I n{na e narq \4oletoqttgen 'iii"",,aa", fi, n* * n-n inluilt ntes afieide osfat brl."r" on ti,"t po tl'oa^p':ag ag it le k"a Loea olt avor det liqec,,,,,n, a fi',",'t li*jot att" tat \d t'or ]"n \a4 ae ItJ o' pi,e ", 'ti.rc uae,it aebetae aea absa o' to oie pit ivettiett.lo and,:nc. i Jat \ercop'aerksanhe p" De' etdej sanlne i d\\e afdelinget Ad3 Hvordan gar det i afdelingerne A1: var ikke representerel A2: var ikke reprcsenlerel A3: var ikte reprcsenteret B1: De1 gar $ilie og roligt. Vi hd lise haft elagenrlde, hvor vi bl a. har snakket om hyggekasse B2: Det erlidt sv3ert.i dagiimeme sker der il,ke se meget Vi har tbr travlt. Der er stadei en "syk1 b" o! om aftenen og sommeridervises fitn. 7""i to,^n, r, tz i,,iru. Merete Ira 83 ned, sa hun kah fafttette an' 'ii",i^" i" i'"ia" 'k s*e al strllk*ere daeen os opsal)elne' sd Ltet'.c,a et,i.1'j en ra\ ai;4 'ahqeren ' tit ot tond" h"d t hd'24 ei: v;r*ho'n' ras ela"r' fet ob eraserede Ller ;\inrer den erde'."t' a"' * ire ei i'fdetingen De' Iolee" ned i w "*ln"*" "r,i' "".i"t, Wr."a a"*, X-t"t or og hvad der ellef er' Banko er osse ei hit i oi eblikket ser beboeme ogse Matador'

19 Alle gledersigtil det eode vejrkomner. Begge bygnineer km fi sol ind dd v;ndre ne- oc kt lyde dcr store esijol.^e. Ami tbreslar ieen fl ordnins ihusene, sa bcboene kan konme meie ud i lxften. En "sejdvasrordning". Sa kan to nedarbeiderepe skift, rere nede os nyde de gode omgivelser og lejret, samned ned beboere fta hele A-/ B- huset. Planlee oesa xde-aktiviteier dase, Ac-medarbejdeme komd r i afdelinserne O Ad 4. Evaluering afdec mber & julen 20Il Delrargodt, at AC havde lalet programet for hele liuset i god tid. Det sjorde, at afdelingeme lome titpassc egre juleakivjrere. derefler - og samnen lned kodtalrtle6one! fia AC. Det var et godt og slrtrktureret program. - Gnndag for hele A-,ts- huset. De! gik riglig godt. Der vaf god plads ognulished for at hjelpe alle der villha' der. - KLippe'klistfe os julepynt vd ikk godl pa den nade. Det skal ske i afdelineeme teks. i samaftejdened AC. ' JULEFROKOSTEN. Det var ikke si sna.t med oste!. Det lar ikke nenrl at dele ud. Afdelingsledeme havde glemt atbesiille altemativ til svjnekod, ril dem der ikke spisef det. Kan vj prove noget n].t? Arnii & Lis loftalte, al samme troblematik harv let ople!a et ledennode. Her erdet bleret beslutlet, atri til neste "Husets jul frokost' skallroae at ha' f.eks. s?nlangkal med sknrke & kalkun sanrt sukkerbn'ne karbfler. Derefierris a lanande. Det er ogse julenad og aile afdelingef holdef altid s $kilt julefroko$ + ffir dejliee nad o! helejulen. Monafod Ller, atbl hellerrilholde fast i "den gamle frokost". Men nu lrover vi noget nlt nsste gang - oe evaluerer se!e dei eftedolgende. Ad 5. Husets Fods lsdag den 9. maj 2012 k] Det er en "vi plejer" fest, med fl eskesteg og islagkage O Vi har valgt at daekhet rigtiet fodselsdagbord i rodt og hvidt og med masser af flag. Llvide poiletoser, rod dug, hvide senietter. Lis skal ringe og sporg Ka$ten og han vil komne og spi1le sammen med Geft Rostock. Sanger Congrat lations, Det er i dag et vejr et solskinsvejr, Hvor er det n.gmt at vaere glad, For alle de smiblomster, Jeg ved, hvor der findes en have se skon. Kan vi mon fe KaNten til at spille "hip huffa det ' min fodselsdag"?

20 Ad 6. Altan-kasse-plante-dag torsdag d n 24. maj vi skal igen i fu ha' en dejlig plantedag. Som sidste ar, vil vi i samarbejde med Lille Birkholln, lave en aftale med Bistrup planteskole. Og i er, kan alle beboere fa giede aftilbuddet. Stilladseme er vek O Ad 7. Valg til aktivitetsudvalget I forhold ti11rye regler om "hverdagsdemokati", skal vi fremover holde valg til allivitetsudvalget. Anni & Lis har udarbejdet en metod til at gore det pe. bilag. Der vil blive lagt materiale ud til alle plejeafdelinger samt bruger- og parorenderedet, ner det er klar. Ad 8. EVT. Vi snakkede musik til Sankt Hans fest n samt Somme.festen Lis undersoger, om Andreas (son til Anrette i AC) og hans band kan komme og spille til Sankt Hans. Jens Muntholm kommer til sommerfesten. Ad 9. Moder 2012 Mandag den 23. ApriJ Mandag den 6. august mandag den 29. ollober Vi var ikke si manee til msdet - HUSK altid at melde afbud, s5 vi ikke sidder og venter. Tak for et dejligt og effektivt moile Mange AKTIVE hilsner fra Lis

21 Hv er dagsdemo kroti pd Hjortespring Fremover skol der vere volg +il Aktivitetsudvolget Det optimole ol 4ktivitelsudvdlgei frehov r besrar of f'lgende. 1 n' dd.bejder o9 en bebo.t ttahvet ot de7 plejeoldeliryer. 2 parareude fro Bruger.g patutefteta.ki (en trc hyer bygning). Lis fro Akrivirets.enrrer. Anni Svdne-forsiahder Der hleri 3r (mdreriole 09 doto ud everes qf Anni& Lis ). I hver plejeofdelihg. I Brlger- A drsrend fadet Beha.r 09 nedorb.ider frcsomme afde ing somorbejder - 09 fdr snokker hred dvrtg. behoete i olde ingen ind.n nademe. Det er df stor b iydning,ot det er hebae.e der g.rbrug of Akrivirerscerrrei, der Lig. son der r vigiigr,ot de medofbejdereder b iver volgi, hor inier4se iar okiiw de Togende. Der holdes mode 4 9on9e on a. r- o9 der drrftes bl.o. folgehde. Hvofdon s8r det i Ak'iivitelscentrer?. Hvorddn gar der ned qkiilitet.ri Afdetingene?. Inspirotionti hihqnden 'hvordah 9or I". of kohhende f st r - hefunder indflydetse pd henu februo. 2012

22 Nyt fro Aktivitetscenrret Beboerc pd Hjories0ring!! Foraret er pe vej og vi, Personalet i Aktivit tscenieret (AC), ser det som en rig lejlighed til, ai fa beboere med ud og nyde den dejlige natu. Tullebussen T-i,il,igtig g"^. luu" no"."d vores "Tullebus", men desvsone har vi gennem lpngere tid haft forskellige problemer med bussen. Det har bl.a. medfolq at vi har mettet aflyse en del ture l skrivende stund er bussen igen Pe verkted, men vi haber, at der snart kan ses en ende Pe Problememe Vals til a ktiv itetsu dv alq I sidste nummer af "Hjort n" blev det beskevet, hvordan ma! Pa Ilj ortespring vilpdo tere hverdagsdemokraii for beboeme. I den forbindelse vil der fremover blive a$oldt valg til aklivitetsudvalget. Udvalget har hidtil selv hlndplukket nye medlernmer. Fremover skal der vere stoire mulighed for beboerc, der onsker al have irdflydelse, Pi hvilke at{tiviteter og storre ar'(angementer, der tilbydes beboeme Pa Hjort spring. Anni Svane & Lis Munk er i ojeblikket ved at planlegge ei valg. Aktivitelscenbets TELEFONTID er hverdage kl samt hverdage kl 12, l I kan ringe pa ovensteende tlf.nr', hvis I en dag bliver forhindret i, ai konrme til den aftalte tr&ning.

23 Fastelalnshygge i Cafi Hjorten: Der wrlest ogfan'et,.... letrre fastelayns bo er.. Arr..nsementer dr 201 1/12 Onsdag den 9. maj Husets fodselsdag 34 ar Kt Torsdag den 24. maj Altankasseplantedag Onsdag den 20. juni Midsonmerfest KI.17.00_21.00 Fredag den 10. august Sommerfest Kt _ Onsdag den 12. december Julefrokost i salen K _ 1s.00 Informationer om aktiviteter I aktivitetscentret har vi mange fasie aktiviteter, som ligger pa bestemte ugedage. Disse aldiviteter, samt specielle arrangementer, kan ses pa vores ugeprcgranmer, som bliver sat op pa opslagstavler i afdelingeme og udvalge steder i srueebgen nver uge. Vi fonoger, sa vidt det er muligt, at gennemfore alle vore aktivitet r, selvom der ind imellem er ferie, kurser og sygdom. Hvis en aktivitet bliver aflyst, se v det enten sta pe ugeprogmrnmet, eller vi giver besked til de be&fie beboere....og masser afhygge. Mange vamle hilsner Fra Lis, Katja" Kiri, Grethe, Annette, Rie, Malene og vores frivillige

24 Henderne Der er hander som hvide liljer, og h&nder som roser iknop, der er hender med sterke viljer, - en h1nd kan vere se smuk. Der er hender, som altid krever, og hander, som helst vil gi', der er store, barkede never - og hander med dr1mme i. Der er hander, som skelver folsomt, og hander, som dirrer forskremt, og nogle, som hvisker erotisk, mens andre er dybt beklemt, Der er blide vedmodige hander, og hander, som altid ta'r hqrdt, der er hander, som kommer imode, og hander, som vender sig bort, Der er bitte, bitte sm1 hender, som endnu intet har med, og gamle senede hander se fulde af aftenfred, Der er travle, urolige hender, og hander sa triste og gr3, og nogle er flagrende fugle, som ingen sjal kan forsts, Af Rosa Abrahamsen (Blegdammens rose)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

April-Maj-Juni. Søbro Lokølcenter. Gårdhøvecøfåen. www. sa b rob ru g erraad. d k. hjemmeside - Sp e cielle øru angementer

April-Maj-Juni. Søbro Lokølcenter. Gårdhøvecøfåen. www. sa b rob ru g erraad. d k. hjemmeside - Sp e cielle øru angementer Søbro Lokølcenter Gårdhøvecøfåen Sp e cielle øru angementer April-Maj-Juni Festsalen den I3. marts med de mangefremmødte til cafåens ørrangement i forbindelse med revyen med "Gråspuryene" Caf6ens ugentlige

Læs mere

UDSHOLT VAN DVIERK A.m.b.a.

UDSHOLT VAN DVIERK A.m.b.a. UDSHOLT VAN DVIERK A.m.b.a. Referat fra udsholt Vandverks ordinere generalforsamling afholdt d. 11. maj 2014 pa Blistrup Skole. Til stede var: Bestyrelsen, vandverksbestyrer Preben Olsen, revisor Kristina

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Dato.24. Februar 2015 Blad nr. 2oL. Beslutning

Dato.24. Februar 2015 Blad nr. 2oL. Beslutning Dato.24. Februar 2015 Blad nr. 2oL Afbud: llse B. Jacobsen, Helle H. Poulsen og Annette Brylle Hansen 4 t. 2. Godkendelse af dagsorden Siden sidst. blev godkendt efter at datoen blev rettet til tirsdag

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

L. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forlobne regnskabsir. Udsholt Vandverk A.m.b.A.

L. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forlobne regnskabsir. Udsholt Vandverk A.m.b.A. Udsholt Vandverk A.m.b.A. Referat f ra Udsholt Vandverks ord inare genera lforsa ml i ng Afholdt d. 12. maj 2013 pi Blistrup Skole. Til stede var: Bestyrelsen, vandverksbestyrer Preben olsen, revisor Per

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 Informationer Stenstrup Dagcenter: Åbent hverdage kl. 10-15 Afbud ved kørsel: Ring til Vester Skerninge Bilerne på tlf. 6224 2048 Øvrige afbud gives til Dagcenter:

Læs mere

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Konference om Amager Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Focus pi Amagers historie En iben konference For forste gang er de tre lokalarkiver pa Amager giet sammen om at

Læs mere

Dagens Vrinsk. Venner p rkke. Dine hnder fortller alt

Dagens Vrinsk. Venner p rkke. Dine hnder fortller alt Hjallerup Marked 2010, 4. 6. juni Dagens Vrinsk Venner p rkke Dine hnder fortller alt P campingpladsen fandt vi 7 vennepar p rkke. De havde indhegnet deres campingvogn, s de sm hoveder kan rende frit omkring.

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

STAFETTEN Decem ber-j a n ua r-februa r 20L2120L3

STAFETTEN Decem ber-j a n ua r-februa r 20L2120L3 STAFETTEN Decem ber-j a n ua r-februa r 20L2120L3 Hej alle sammen! la s3 har vi f8et startet pe spejder8ret og vi har f8et lidt flere mikrospejdere, idet der efter sommerferien var lidt tilgang i den ende.

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 April 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen I forbindelse med at Plejecenterleder Gitte Jeppesen stopper sin ansættelse i Ballerup

Læs mere

Tabeirapport Osterbro, d. 2. august 1994 Hen-Ry Undersogelse om rygelovgivning Juli 1994 (Bus 27.2 & 28.1) scgg ssf g

Tabeirapport Osterbro, d. 2. august 1994 Hen-Ry Undersogelse om rygelovgivning Juli 1994 (Bus 27.2 & 28.1) scgg ssf g Tabeirapport Osterbro, d. 2. august 1994 Undersogelse om rygelovgivning Juli 1994 (Bus 27.2 & 28.1) scgg ssf g Jobnr. : d8671 Udarbejdet af : Jonna Nielsen Pia Einfeldt Olesen I Undersogelse om rygelovgivning,

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

TOFTEPOSTEN. Våd midsommerfest. Det gode liv på Toftehaven. Nyhedsblad om livet i Toftehaven Juli - August 2014

TOFTEPOSTEN. Våd midsommerfest. Det gode liv på Toftehaven. Nyhedsblad om livet i Toftehaven Juli - August 2014 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Juli - August 2014 Våd midsommerfest Det gode liv på Toftehaven Redaktion Indhold 3...Leder 4...Det gode liv 7...Beboer og personalenyt 8...Blomsterambassadøren

Læs mere

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Rygårdstidende udgives af: Rygårdcentret Niels Andersens Vej 22 2900 Hellerup Tlf. 39 98 72 00. www.rygaardcentret.dk

Rygårdstidende udgives af: Rygårdcentret Niels Andersens Vej 22 2900 Hellerup Tlf. 39 98 72 00. www.rygaardcentret.dk Rygårdstidende udgives af: Rygårdcentret Niels Andersens Vej 22 2900 Hellerup Tlf. 39 98 72 00 www.rygaardcentret.dk Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse..... 2 Leder.... 3 Redaktion.. 4 Velkommen

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Status pa skolernes brug af I-pads og PC I skolerne -maj 2015

Status pa skolernes brug af I-pads og PC I skolerne -maj 2015 Status pa skolernes brug af I-pads og PC I skolerne -maj 2015 Baggrund: Skolelederne blev spurgt om at give en hurtig og kort tilbagemelding pa brugen af I-pads i deres skoler ved at svare pa følgende

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

VSVAvisen. September 2013. Vordingborg Sociale Virksomhed

VSVAvisen. September 2013. Vordingborg Sociale Virksomhed VSVAvisen September 2013 Vordingborg Sociale Virksomhed Nyt siden sidst - Regentparret var på besøg i vores kommune. - Miljøminister Ida Auken kom forbi Hyldevang. Danmarks Den 5. september besøgte Dronning

Læs mere

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Januar 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Kære Alle Glædelig jul og godt nytår. Her ved juletid vil jeg gerne ønske alle

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013

HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013 HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013 Læs om konfirmationsforberedelse og indskrivning på de følgende sider! KONFIRMANDINDSKRIVNING TIL 7. KLASSES FORÆLDRE! Det er blevet tiden for indskrivning til konfirmationsforberedelse.

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET SiD Kastrup i 100 ir Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling SiD Kastrup 100 ir SiD Kastrup kan i ir fejre 100 Ars jubihum, og i den anledning har afdelingen udgivet et hrfte

Læs mere

Vi har brug for frivillige

Vi har brug for frivillige Himmelev Sognevej 124 4000 Roskilde Tlf 46 31 54 77 Fax 46 31 54 92 Vi har brug for frivillige Vi har brug for dig Giv os lidt af din tid Velkommen til Plejehjemmet Himmelev gamle Præstegård Himmelev Sognevej

Læs mere

Juli 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Juli 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Juli 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Jeg holder ferie i uge 29-32. Med ønsket om en god sommer. Torben Ø. Nielsen Side

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Leve Livet. Nr. 24 Januar 2015

Leve Livet. Nr. 24 Januar 2015 Leve Livet Nr. 24 Januar 2015 Indhold Godt Nytår 3 Månedens fødselsdage 4 Siden sidst 4 Mindeord 5 Livet leves 6 Sangbogen 25 Beboeroversigt 26 Rart at vide 27 Månedskalender 28 Redaktion Ann-Lene Aagaard,

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest Nyhedsbrev maj 2015 Vi går ind i milde maj måned med lysegrønne træer, blomstrende buske og varme i luften. Nedenfor kan I se et skema over maj måned, som giver et overblik over de mest overordnede ting,

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

f r7. fliaj I UVIJR. Den norske konge begejstret

f r7. fliaj I UVIJR. Den norske konge begejstret Julen '96 f r7. fliaj I UVIJR. Den norske konge begejstret for den danske hotelfamilie. Marcipanorgie hos Martine og Age il NORSK I.YNTTRIT. Jon som dart-champ under lynferie i BedstePapas hytte. Liv i

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland. Nyhedsbrev

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland. Nyhedsbrev Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 8 ~ Nr. 4 Juni 2009 Åbningstider, ferie og tlf. nr. Mandag: Jette Sloth kl. 8.00-10.00 Viggo Jonasen kl. 10.00-12.00 Ferie uge 28, 29, 30, 31 Tirsdag:

Læs mere

Kapitel 9: Budgetter. b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993.

Kapitel 9: Budgetter. b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993. I b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993. Man To (442-100) rn i 1996 og ucerer ravab skal ses pi le 5.:ngde. Kapitel 9: Budgetter I modsretning

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

april 2015 11 15. Kom og vær kreativ når

april 2015 11 15. Kom og vær kreativ når RigoNyt april 2015 Aktiviteter for børn på Rigshospitalet Der er skriveværksted i skolestuen i forhallen med jævne mellemrum. Se inde i bladet hvornår det er. Den 28. april er der forårsværksted i forhallen

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

inden dsre. Om aftenenspiservi Ellens lune frikadeller med kartofler og guleroddertil. Vi velger at sove i

inden dsre. Om aftenenspiservi Ellens lune frikadeller med kartofler og guleroddertil. Vi velger at sove i N R.I 6 Fra Karen Maries dagbogsnotater Atter en gang havde vore sejlervenner fra Fljarbek Sjrgtelaug lagt sig i selen og tilrettelagt en dejlig tur for sjrgter og smakker med telt, mend og koner - en

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen:

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Ferie lukket: Hele SFO en holder ferie lukket i uge 29. Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Skorstensfejeren kasserede vores gamle brændeovn i hytten på marken. Men så kom Felix s bedstefar og

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Kastrup Broforening en udstilling Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Kastrupfiskerne og havnen Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling viser fra den 1. juni og frem til

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S - 1 - Indhold: Side 3 Lodsedler 4 Mikro-/Mini, Mærkedage mikro/mini 5 Afbud og mødeknapper 6 Mikro-/Miniprogram 7 Mikro/mini: Vigtige datoer 8 Juniorprogram 9

Læs mere

Samsignal (Norddjurs a nten neforsyn ing A.M.B,A.)

Samsignal (Norddjurs a nten neforsyn ing A.M.B,A.) Samsignal (Norddjurs a nten neforsyn ing A.M.B,A.) Ordiner generalforsamling Tirsdag den 14. april 2015 - Kl. 19:OO ikystveiens Hotel og Konferencecenter Referat: Formanden, Anders Lisvad bgd velkommen

Læs mere

ADVOKAT OLE FISCHER ADVOKAT HENRIK RAVNILD Moderet for Landsret

ADVOKAT OLE FISCHER ADVOKAT HENRIK RAVNILD Moderet for Landsret ADVOKAT OLE FISCHER ADVOKAT HENRIK RAVNILD Moderet for Landsret Mgderet for Hojesteret Til medlemmerne af E/F Svenskelejren B Ad,uokat Ole Fischer Frerderikssundsvej 159 27OO Branshoj Telefon: 38 28 43

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder Juletræet er ikke en særlig gammel tradition i Danmark D E C E M B E R 2 0 1 1 NYT HERSKINDSKOLEN Traditionen med at hente et juletræ ind i stuen og pynte det med lys stammer fra Tyskland - og den tradition

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L KONTAKT 12/13 nr. A P R I L Indhold: Aktuelt i april s. 2 Fritternyt s. 3 4.a syr slanger s. 3 Besøg af Vejen Musiksko le s. 4 8.årgang i Odense s. 4 A-dage i E 3 s. 5 Foredrag med forfatter s. 6 Skolefest

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

MÅNEDSBLAD FOR PENSIONISTBYEN LISELUND

MÅNEDSBLAD FOR PENSIONISTBYEN LISELUND MÅNEDSBLAD FOR PENSIONISTBYEN LISELUND FEBRUAR 2012 Fr. W. Mülller / V. Andstrøm Jeg er en folkepensionist højt oppe i de tres, så jeg sku faktisk være trist og sur og utilfreds. Falderi faldera faldera.

Læs mere

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion 10.15 11.00 11.30-12-15 13.30 14.15 Styrketræning Poppelbos kælder 13.30 14.30 Motion for borgere med KOL 10.15-11.00 Stavgang / Walk and talk om det vi går forbi Udendørs Desuden er alle medlemmer naturligvis

Læs mere

Julemanden skal vækkes.

Julemanden skal vækkes. Bladet For Rørbæk & Opland - November 2005-15. årgang Julemanden skal vækkes. Lørdag d. 10. December kl. 10.30, så han kan nå at blive vågen til han skal ud med de mange gaver. Kom og hjælp med at vække

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Goddag sang (Dalia Faitelson)

Goddag sang (Dalia Faitelson) Goddag sang Goddag goddag til alle sammen Idag idag vi mødes her Og ved I hvad, det ku være så dejligt Hvis I ta r med på eventyr Det handler om en lille tapper mus Der forlod sit hus Og solen den stakkel

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV 1 MAJ 2011 REDAKTIONEN: EMILIE 3.A. EMILIE 4.A. YASMIN 4A. (ORLOV) SOFIE N. 4.A. SIMON 5.A. (FREE LANCE)

Læs mere

Referat af Bruger- Pårørenderådsmøde for Poppelbo og Lærkebo 2 / 2013

Referat af Bruger- Pårørenderådsmøde for Poppelbo og Lærkebo 2 / 2013 Referat af Bruger- Pårørenderådsmøde for Poppelbo og Lærkebo 2 / 2013 Den: 28.05.2013 kl. 14.00 15.30 centerleder Susanne Christensens kontor i Poppelbo Referent: souschef Anne Rygaard Ordstyrer: centerleder

Læs mere

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder.

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder. Dorthe Mariehjemmet ligger i Rødovre kommune, på hjørnet af Fortvej og Rødovrevej. Der er adgang til boligerne fra Fortvej 19. Der bor 90 borgere i huset, fordelt på 6 grupper. OM BOLIGEN Huslejen betales

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER.

R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER. R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER. Onsdag d. 15. april 2015 kl. 18.00 blev der afholdt ordinaer generalforsamling i andelsboligfareningen Langager i Felleslokafet Langagervej

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

2]AS. Arsregnskab 2006. Danmarks-Samfundet. De$ ersregnskab indcholder 6 sider 07-1001ASL DOKH 1843006002.doc. Teleton 38183000

2]AS. Arsregnskab 2006. Danmarks-Samfundet. De$ ersregnskab indcholder 6 sider 07-1001ASL DOKH 1843006002.doc. Teleton 38183000 2]AS st'tsrllon*d Rdbion.trr.r@m.t b AUOIT Teleton 38183 Danmarks-Samfundet Arsregnskab 26 De$ ersregnskab indcholder 6 sider 7-11ASL DOKH 184362.doc Donho.IssatuIundet ArsreErskab 26 Indhold Pitegninger

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

ARENDSE NYT. Hellig Trekonger

ARENDSE NYT. Hellig Trekonger ARENDSE NYT Hellig Trekonger Januar 2013 Indholdsfortegnelse Januar 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Fødselsdage i januar Referat af beboermøde December 2012 Priser Årets traditionelle

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Famitieskonomi. th hs',,, 'ryrrl,e,{eis. Familieskonomi er ikke noget afgranset emne. Nir. til procentregning er vigtigt, da dette indi de.

Famitieskonomi. th hs',,, 'ryrrl,e,{eis. Familieskonomi er ikke noget afgranset emne. Nir. til procentregning er vigtigt, da dette indi de. Famitieskonomi th hs',,, Vi'ska' sya(e x%vi 'ryrrl,e,{eis Va',,, Familieskonomi er ikke noget afgranset emne. Nir man skal tose probtemer inden for dette omrdde, har man brug for mange forskeltige matematiske

Læs mere

Dato: 30. april2014 Blad nr. /5- Godkendelse af dagsorden - Ingen anmerkninger

Dato: 30. april2014 Blad nr. /5- Godkendelse af dagsorden - Ingen anmerkninger Dato: 30. april2014 Blad nr. /5- Side 1 af 5 Godkendelse af dagsorden Der er afbud fra Annette Brylle Godkendelse af dagsorden - Ingen anmerkninger Siden sidst Invitation til drsmode i Lolland Falsters

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

OPLEV NATUREN I BALLERUP

OPLEV NATUREN I BALLERUP Me at v Kra 01 OPLEV NATUREN I BALLERUP Naturvejlederen forår 2015 Oplev Ballerups natur på 8 forskellige ture og arrangementer med naturvejlederen. Arrangementerne er gratis, men enkelte kræver tilmelding.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften

Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften Nr.20 Marts 2008 Foreningens bestyrelse Birgit Tønnesen, formand 4586 9725 John Jensen, kasserer 4352 2145 Inge Beck, sekretær 4586 2819 Ane-Marie Svendsen

Læs mere

KammerTonen Januar 2008

KammerTonen Januar 2008 JANUAR 00 Kammeronen Januar 00 ydfyns dynamiske forum JC vendborg eambuilding ed varige resultater nsdag d.. Januar kl..00 -.0 Vi mødes på BØREN B - afbudsfristen er ændret Afbud senest mandag den. januar

Læs mere