Omsorgscentret Hjortespring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omsorgscentret Hjortespring"

Transkript

1 Omsorgscentret Hjortespring r!* ir,,,=! Beboerbladet ehjorten' Marts, april og maj 20t2 wtrw,liorteadilnq.org lhjemmestdee er klar ca. 15, marts 20I2l

2 REDAKTIONEN Mona Skov Henny Holmstrom Malene Bjerg Olsen Lis Munk B 1A4 B 384 Aktivitetscentret Aktivitetscentret Forstander lndlag til naste nummer af,,hjotten" tegges i postkassen ved Aktivitetscentret SENEST frcdag den 11. maj Indlag kan ogse - med fordet - sendes via mait til el I er nalen e.b i e&.olsen(dsul.kk. d k Navn og bolignummer skal vare redaktionen beken.tt. Familie, venner og medathejdete er velkomne tit at skrive i btadet. men alle indleg skal vare i beboedorum. Beboere der har rund ellet hatvrund fodselsdag vit blive nevnt i btadet, hvis ikke clet er givet besked til Lisl Malene i Aktivitescentret om andet. Redaktlonen deter nddvendigvis ikqe mening me{ de personer der skriver Kere kesere - beboerc, Jilmilie, venfier og B eboefi ladet t' Hjo rten t' adkommer pd folgende dage i 2012: Torsdag den 31. maj Frcdag den 31. august Frcdag den 30. november Ret til Endringd forbeholdes Et nyt dr er kommet med sne og kukle, mel1 fordret er pa rej og det samme er fiatuge gode akliviteter pa Hjortespling - bdde ude og lnde. Lces under overskriften "Fokas pd.-.", hvoldan fi pd Hjotespring arbejder med Kobenhavns Kommunes reformprogram "Frapassir til aktiv" Redaktionen on slier all e et forat

3 Vi er glet ind i fordrsmflned,erne - der 6le.ser lunere vinde og i haven pibler blomsterne f rem. Det er en d jlig tid, der gtver ny energt. Her pd Hjoriespring kan vi ogsa se I rcm lil gode oplevelser i Bl.o. har vi onsdag den 9. moj, hvor vi fejrer husets fodselsdog. Husei bliver 34 dr. Det plejer ot ve.re en dejlig fest, hvor der bliver giorl meget for at gsrc del til en god oplevelse, for \eboerne pe Hjortespring. I' F t t'bl 1., I "t{ tl.l Vi kan ogsd se frem til den 24. mcj, hvor vi har "Altcn-kosse-plantedo9". Festsolen vil blive fyldt med blomster og det vil blive en god lejlighed iil ot kobe blomster til stuen eller oltqnen. Mqn kon kabe bdde jord og nye qllankosser, hvis riron har 6rug for det. Personqlet f ro Aktiviletscentref std klar iil ot hjcelpe med oi plonte oltonkosser til. PA Hjortespring har hsi prioritet. 09 vi hor et bredt udvclg of treningstilbud. Der er o95a monge sociole oktiviteter som f.eks. mondeklub, dsns i cof6. Hjorten og Tullebusture. Med h6bet om et dejligt fordr til alle p6 Hjortespring Venlig hilsen Henny Holmstro n

4 ForctanferNyt Kere beboere pi Hjo espring! Efter intet konner fil De visne blades tid er snart forbi. Ner I gar tu eemem vores parl! er jorden allerede daekket afnye forerstegn. Der skydef grupper af vintersahter, erantis og peskeliljer op afjorden. Velvidende, at snedronningen stadig kan ne at vise sit isnende snil helt frem til apdl sa bliver dagene lengere, lysere og varmere, fbr hvert ninut der gir. En dejlig iid vi kan se fiem tjl. Ny velkomstpjece oln Hjortespritrg Vi har feet udarbe.jdet en ny velkomslpjece, som vi er rigtig stolie all Der ff kommet mange flere infomationer i forhold til vores gamle pjece, og den er illustreret ned en nasse dejlige billed r. tvil alle modtage et eksemplar inden for Hjortespring fir ny hjemm$ide Vores hjemmeside har verei lukket ned, davi har valgt at bygge siden helt om. Den nye hjemmeside vil indeholde.nanse flere oplysnineer end tidligere osvilv re en mere dynamisk side. Pa den nye hjemmeside kan I og jeres pirsrcnde feks. folge med i Aktiviietscentrcts ugeprogrammer, hese rcferater fta diverse udvalc, se billeder os meset Den nye hjenmeside bliver indviet i stalten afmads og sidens adresser: - ru skal der kunst pa veggene - on Miljs os arbejdsmilj6 Som I hal benaerket hd crsn Smiley gruppen igen etableret en vandreudstilling pa sangareal t nellem vores to bygninger - kaldet tsrresnofen. Vi tror pi, al det er et godt virkemiddel til a1 holde fokus paet godt niljo og arbejdsmiljo. vi hat i er gjodplads til en tegnekonkrrrence for vores bsm, bornebom, nevoer og niecer. Eneste kav fbr at deltager at v rket fonaeller/viser noget om niljo /arbej dsmilj o. Kunsrneme bliver delt op i alderskategorier 0-8 ar, 9-15 ar og ar. Der vil naturligvis blive udrabt vindere, nar udstillingen lukkes ned. J s snsk rjeralle el dejlict forar. Mange forerchilsner Arni Svane ir i)

5 VELKOMMEN til beboerc.let ull! er ind erter l. dcc. 201 I Else Mttgot Nielsen Ebba Karlsson Nora Sore sen Aase A, E, Nielsen Birthe Henriksen Ran di E lisabeth S e n ds e n Ejner & Inge G, Larsen A 248 A 254 A 345 A 348 B 190 B 292 B 275 Til Vi hdber, at I alle fdr en gotl tid het pd Hjoftespling. A TILLYTIKE Karch Mqrie Spiirck Er littg H ttr.tl.l Niels en Fr ance Lis S kov e ngaartl Ertua Hansine Jotgensen Grethe Amelqn.l Ellen Maryrethe Lafien Nihnfi Oxheih Evelyn Ealse Inget Jensine Jehsen A 339 A 352 A 295 B 186 B 274 B 276 B 371 B 391 B marts 10. marts 14. ma s 18. marts 5. apfil 21. april 15. maj 23. maj 27. maj 80 ir 85 dr 80 itr 90,itr 95 dr 95 dr 80 At 90 dt 100 irt Vi onsker TILLYKKE og hdbe4 at I md fd en dejlig fodselstlag.

6 Omsorgscentret Hjortespring BrugeF og per6renderadet 2012 Navn og adresseliste Beboere: Kommenhaven 31, bolig Herlev Ilt.: E mail: soino.oro Parorende: BirgilCoher Hojbjelgvej 19, He ev Tlf.: Kommenhaven 3'1, bolig Henev Tlf,: Kommenhaven 3'1, bolig Herlev Tlf.: Tlt: E-mall: fl Lundebjerggadsvej th. TLi: lvobi: E Kommenhaven 31, bolig Henev 1f.: Enshojvej Sief ose rr.: a3938 E mai: ft.: t.: E mail:

7 tsrltnc]etr.- ()G Kere alle pd Hjorfespring! Nu gdr vi de lysere fider i ndde og i haven vrinler det med erantis og Der er konnet det pabud fra Kobenhavns konmune, af der ikke lengere nd serveres s af f evan d pa p bj ec entren e. Del har nedfort negef blandede reakfioner pd Hj o rt espr i ng. Beg rund else n er, at seflevand er nere ncettend end egentlig nerende og derfor kan det tage nogef af appetitfen fra den nad, son serveres til hovednaltiderne. Det er altsd ikke for at f raf age b ebo er ne nog et, pdbuddef er konnef, ne forndlet er af frenne sundheden. ( ai n f'^\ r, t l"il 1ill Penge fil hyggekassen md o P nen ned husleje og serviceydelser. Det belyder, af def er op fil den enkelte afdeling, at sanle pengene ind, hvis non onsker al have en hyggekosse. Del er frivilligt for den enkelte beboer, on nan vil vere ned i hyggekassen. Pengene skal bruges til akliviteler i afdelingen for de beboere, der er betaler til hyggekassen. Med onsket on et fordr pd Hjortespring. Pd Bruger- og Pdrorenderddets vegne Mona Skov /9,\fl{,1 f

8 Omsorgscenl ret Hjortesprir g Referat fra Bruger- og Pirorenderidet den 6. Februar 2012 Bygning B Godk ndebe rf refer.i frd 3idst node tkt,2 Orienterins lra lornaden Periodenellm sidsie-ogd.d. mde, hff veret leget afjul os nyi&stridcanenter. Det he verel fint og n tlsaften vai ogst vellyl<l<et, Der er neninsen,!t der skal vere sosn.ssistflter i allenvast i aue afd linser. Det har medfen, at nogle lsistenterer fl)trer til andre afdelinser. Orientenf,A tm dne^eudqlg ved ne$e mode skal der nye fesler. Os det er altive i aftelingeme. Men der erjo nogle der skal have Kdkkenet er altid gode ril at lyne ril konsrulliv kitil GeneElt et der slor tilfredshed ned naden.. Del son hd lerel kiksl bliver der lettet op pe. Ved sidste mde!e der debat on, ai beboene ikle hlnne fa sa{tevand nef lilnaltideme, Pkt 4 Orierterins lra forshder^ouschof saftwmd indeholder lomme kalorier os er ikle nsende, nm de netlei Dered spiser beboeme nindie. I stedel *,n der rilbydb nell! ved eller

9 Omsorgscentret Hjortespring Referat fra Bruger- og Pirorenderidet den 6. Februar 2012 J s ei blever kontake! afanne mgaende penonalels rygning. Pe6onaler str tlere sammen ud og ryger I denne 1id med kulde fryser beboeme, n& de sidder i sphestuen os aliandoren lbnes. Reelen er, at der kun gar en ud af gangen for at ryge. Hygsepense lil jkke nee blivetnikketoverpbs, idet det adminishliv t llsskab LaD ma oplaele for seryiceydeher.e. De Gspektir afdelin8er skal seh sr, for der. En foreslorgsel fra koklreh t sdr ud pa, om det kunne vere en ide nod vm mad til juleftokosten i festsalen?, sason hanbnrgryg ned stuyed smnlangkll. Der var dslle freninser i ddet. Del tages of ieen ved neste tudq rostandef ADi Svme gar!a pension i Der har veret ildebmnd i en afdeling i A' huset. Del er nvist hvld anaeen rtr. Miske et levende lys elleren clgdel. Pesonalet fikslukketbtuden inden?lri.s Nbst node D.30.atil20l2, kl. t2.4s i m.deldkaler Ame og Susanne sftaler en dalo for foredf8 en j s ebeskilelse. Henny syntes. at de daglige seniere! erfortynde. Ame forespurcte on vi har en netcafe, hvor beboorne k n konnq Hertil kan SusMne opltse, d del harvi han, nen den blev itke brusr. Enkelie beboere Hemy fatulle, at beboeme skal vere nere aktive. Suanne kunne fon jle, ar del er rigtiei. Det hedder na "passiv tildktiv" i eget liv og erfolitisk bestent.. Beboemes esne E$oucerskal nedindmges i daglig&een, md llr selvrolgelis den hjelp der ef btug for. Lisbet har foreoe! al fa Sondassavisen lil Hjorteslring dog uden det er lykkedes, Jemie vil oesa prole, at fa smlisavisen herud.

10 BO6EN KOMIJ1ER 2012: At bdnge materialer ud til dig hver 14. dag eller 6n gang om m6neden. Materialeme leveres til din dgr af vores biblioteksbetjent. Han tager samtidig materiale med retw At lare dig matedaleme i den tid det tager dig at lese bogen, hore lydbogen osv. uden at det koster dig nog t. At det er gratis uanset, hvor meget og hvor lenge du liner. Vi kan dog anmode om, at meget nye og efterspurgte materialer ikke beholdes unodigt lange. At biblioteket i dag ikke kun udlflner bsger og lydboger, men ogsi frlm og musih Ring og fr en aftale med: Med venlig hilsen Marlene Andkj ar Christensen eller Jesper Christensen Telefon:

11 Fokus pa q "Fro Possiv til Aktiv" "Indre notivofion er drivkraften, der kan frenne hens i g adf cerd ag skabe en bevegelse fra passiv nodtoger til oktiv delfager" Kilder Kle d Fredehs, Innovoior, forlotrer, lege og fo.edrcgsholder I Ksbenhovns Kotnmunes reforrnprogran "Aktjv og iryg hele live+" Irs 2011, der vaegf p6, oi borgerne skol kunne klore si9 selv, bedsi muligf. Det giver frihed,livskvalifet og et bedre helbred, ndr nan er hovedrollen i sif eget liv. Derfor skol beboerne her pd Hjorfespring ogs6 ho' hlulighed for ci udvikl eller bevore de funkfioner de hcr. I hidien cf nor+s, skol Kq+jo & Kiri, vores ergoteropeuler, +il ihiroduktion i hvordon genop+rcenihg pa plejehjem skql forega ef+er rcgler Der er lovet ei system, hvor de+ er tydeliggjor+, hvornar og hvor hldnge gqnge rnoh koh fa, ef+er f.eks. ot sengeliggehde i long +id Det er ikke ql genoptraehjng Kolja & Kiriskol +oge sig of. Der er nemlig forskel pe oh de+ er visiiotioh i forhold tilservice loven (det er os) eller sundhedgloven (efter Fra passiv tilaktiv er der f orcgar hele dogne+. bel be+yder, ol beboefte pa Hjortespring, bdde skol ho' mulighed for ot 9d +il vedligeholdende +re. ngi AC somt traahe ned Koljo & Kiri. Sdlnlidig er def vigtigt, hele liden qt ho'fokus pa de smd hverdogsiihg. Selv op i glqs. Selv gd fra stu iil Spiseslue, selv +B.rc sl6v of, selv isge ioj pa o.s.v. I vil fd heget mere informq+ion lobet of forar +.Ind+il dc, det om, ot vi soti medorbejdere h1oiiverer jer, sa I er klor iil at loge deh hye udfordring, vi for olvorgar i 9on9 med her pa Hjoriespring. Aani Svone, fors+onder & Lis Munk, okfivile+sleder

12 2011 ord o billeder UddrcA fro nytdrstole! Cofe Hiorten, fredog den 30. decenber 2011 v/ Lis munk Iaznk engqng, hvor tiden den llyver 09 I ma iro mig, for jeg er ikke Ah der lyver. Arel er gdet, men hvor hor vi hqft det ror+ vi hqr hyggel os scnmen - sa er del jo klort. Husels FodsefsdcA - \i 6lev feiret igen i festsqlen hyggede vi tned noboer og med ven. Aftonkosseplontedogeh - ned nf leverondar blomsterne vor sa super flotle, sotn vi ikke har set dem far Sonkf Hcns fesl - med Ole 6os - hold do op en fontostisk fes+ vi sa bal, song og donsede - alle vor med - hver enesle ge.s+. Fesl n blev hold i solen - dog asler i det l'i for vejrguderne hovde Abnei for den hel+ store 5i Somnerfesten... igen vor vi nohge. vi dcnsede, spisie og sang hyggelige sohge Monge fcmilier holdt sig en fcmiliekomsonmen igeh donnede Hjoriespring, on festlighederhe, rommen

13 Donse Cdf - uhml - medkish Coflee & en god "sving om" ndr vi er of ct danse - 09 flosken er tom 96r vi hjem o9 hvor er de+ dog rori ot kunne lave hverdogen om iil en fest, i en fort. ':tn 'itn "*n Korsten, hon er vores lrofos+e pionisi og i hele decenber, gi'r hdn deh et ekstro "pift" Med hdrhohikd, sqxofon og quiz on melodier de skahheste nelodier, ruhdl i lokqlet svirrer Green Voffey Gospef kor,hor her el por gange vi fdr gdsehud pd ormene, n&r de synger deres scnge 1 1 Vores kskkenpiger er dyg-iiga - de hor fael sa mdnge "roser" ot dal er o+ holde, pd de forbudie gloser. Tok til os olle for dret derer gael. mahge stj RNESTUNbER hor vi sonmen fdet.

14 Omsorgscentret HjortesPring Referat fra kostmode d. 13. februar 2012 lftsten Ande6en, loan sorensen, Henninc Andetsen, Llsbeih Knudren susanne Heidemann, Asta Pou!sei Godk ndege af reieretetfra den 9.januar 2012 Nosle syntes ablellesken ulfrokonvarfor hid os andr havde lkkesmast b dr ebleflark rpr' Nocle syntes d lebrdd med flddeskum var en underlg bitetq andre var megetglade. B 3 havde stadlg nogen eanse fiet htrd kadofer. Kokkeneihu3kerat pakke kaftonerne il!ade beholde.ese alle kan blive ko8te PA B-afd lingernevar de kogte gronsager oftelor harde B afdelingefne koger selv eront og bliver ejort opm rk5omme pe problemet. Detanbefales atgronsa8er kommer ikogende letsaltetvand, og koces KylLingerikkeserissodlojeblikket.Kokkenetvilafprdvefriskferskkvinslsledeliorfro bem rk de, aiderlaronrk rom kyll nceltr med overlar. Asia forklarede, at derikke iojeblikket varsasonforrrlskhjemme avetagurkesalai D rror andet De franske kartofler blev glent ulfleskesfcen -ovlb ev serverei ucen efterlilrullest cen (osl buleur med quinoa frovariiil Kalv ikarryvarogs, en ret, dan g rne vllhave igen Endvjdare ros ti: Lasacne, polser ogvarm kartoflelrat, alsovs, suppe.os d$5erter' Onsker: srest kalvel veroc hyldebaeuppe en gango maneden kvlln elarilf.okost Forloren sklldpadde med 2 halveeg. Aldrig mere skink schnitzell Generelt g adefor maden Naste mpd er dei 5, hails 2012 kl

15 ABNINGSTIIIER: Tirsdag Torsdag Onsdag Fredag efter oftale Iefe: 29. mai - 5. iuni Salonen ligger i keld r n bygning A under Akiivitetceerrtrel

16 ..)'\l ->( ru,- -l/ r.x\-- ).. rl/ t\ \ Teksl: Gunnar Grosen. Kom sol og skin pa mig. Vinter, du skal ga din vej. Vinter, du skal reise vek, nar du ser en vln l.lusk Frr SE!o5E GF.I/.KEBr{EVE vej mod foraret Nu er det ke{id, og der'for jeg dig sen der en vinter.gaek sa fin og blid, om du mig mon ken der gek, gek, du skylder mig et Ogo Mii navn det stdr med prikker, pas pa, det ikke v

17 KNRKfl Der er folgende kirkelige aftangementer pe Hjortesp ng i mafts, apil og maj Grrdstreresfer i Fesasaret Tirsdag den 6. marrs kl med nadver v/ Karen-Bolette Berg Tirsdag den 20. marts kl.,13.30 v/ Dennis Jelstrup Tirsdag den 3. april kl.,13.30 med nadver v/ Karen-Bolette Berg Tirsdag den 17. april kl v/ Dennis Jelstrup Tirsdag den 1. maj kl. 13,30 v/ Kjeld Kure Tirsdag den 15. maj kl v/ Karen-Bolette Berg Trilletieneste Hvis man onsker at blive hentet til ovenstaende gudstjenester, er der frivillige fra kirken, der gerne vilfolge dig derhen, Aftal vt, yderligere med din kontaktperson eller ring pa Krkebll til sudstieneste Hver s6ndag er der mulighed for at benytte kkkebil til gudstjeneste i sognekirkerne Lindehoj Ki*e eller Birkholm Kirkesal, Se narmere i Herlev BIadet. Hvis nogen 6nsker hjemmenadver, kan dette ogsa lade sig gore, ved at ringe pa hevnte telefonnummer. Besgosven : Hvis nogen onsker en besogsven, si koniakt Sognemedhjelper Allan custavussen p6 tll: ovrigt kan sognemedhjelperen prasteme altid kontaktes, hvis du onsker en samtale. Bed eventuelt personalet om at formidle en aftale.

18 Referat af msdet i Aktivitetsudvalget Maodag den 2T.ltbruar 2012 Tilstede: Mona B1. Kirsten B 1, Chrisiha 82, Me1 te 83, Hemv B3' Anni forstdder Lis AC (rei) A1, Hanne 84, Jehona A2, Iennie Bruger & larsrenderedet (A1) sorden Ad l. Ad 2. Referat fra 3l.oktober 2011 godkebdt Hvordan ear det i Aktivitetscentret. o" *et""to, t, a ddaago ' L\ & Koio skol tr "he i",t,,'aia,,7a ",,i" o"aou* pa FUoa :D/: 8 r"'aa\e kdld?' \t'iaei '.ro,,'npn t aitta bnde Hia 'h elle' pd vcdhrn'de ""." " /'i not ti,epe ulatn dae uio?hl" tt n nrre' itatholdtiln?hirg i,i'ii,,,',. r***" a" b'd te bc'iill?t'4 Ja' at wrtisehotde 'is,ett iepiintieheap ",, o! ldi- Pd '^ tit '1kv - a^-ii" begx. at (let'ase t I n{na e narq \4oletoqttgen 'iii"",,aa", fi, n* * n-n inluilt ntes afieide osfat brl."r" on ti,"t po tl'oa^p':ag ag it le k"a Loea olt avor det liqec,,,,,n, a fi',",'t li*jot att" tat \d t'or ]"n \a4 ae ItJ o' pi,e ", 'ti.rc uae,it aebetae aea absa o' to oie pit ivettiett.lo and,:nc. i Jat \ercop'aerksanhe p" De' etdej sanlne i d\\e afdelinget Ad3 Hvordan gar det i afdelingerne A1: var ikke representerel A2: var ikke reprcsenlerel A3: var ikte reprcsenteret B1: De1 gar $ilie og roligt. Vi hd lise haft elagenrlde, hvor vi bl a. har snakket om hyggekasse B2: Det erlidt sv3ert.i dagiimeme sker der il,ke se meget Vi har tbr travlt. Der er stadei en "syk1 b" o! om aftenen og sommeridervises fitn. 7""i to,^n, r, tz i,,iru. Merete Ira 83 ned, sa hun kah fafttette an' 'ii",i^" i" i'"ia" 'k s*e al strllk*ere daeen os opsal)elne' sd Ltet'.c,a et,i.1'j en ra\ ai;4 'ahqeren ' tit ot tond" h"d t hd'24 ei: v;r*ho'n' ras ela"r' fet ob eraserede Ller ;\inrer den erde'."t' a"' * ire ei i'fdetingen De' Iolee" ned i w "*ln"*" "r,i' "".i"t, Wr."a a"*, X-t"t or og hvad der ellef er' Banko er osse ei hit i oi eblikket ser beboeme ogse Matador'

19 Alle gledersigtil det eode vejrkomner. Begge bygnineer km fi sol ind dd v;ndre ne- oc kt lyde dcr store esijol.^e. Ami tbreslar ieen fl ordnins ihusene, sa bcboene kan konme meie ud i lxften. En "sejdvasrordning". Sa kan to nedarbeiderepe skift, rere nede os nyde de gode omgivelser og lejret, samned ned beboere fta hele A-/ B- huset. Planlee oesa xde-aktiviteier dase, Ac-medarbejdeme komd r i afdelinserne O Ad 4. Evaluering afdec mber & julen 20Il Delrargodt, at AC havde lalet programet for hele liuset i god tid. Det sjorde, at afdelingeme lome titpassc egre juleakivjrere. derefler - og samnen lned kodtalrtle6one! fia AC. Det var et godt og slrtrktureret program. - Gnndag for hele A-,ts- huset. De! gik riglig godt. Der vaf god plads ognulished for at hjelpe alle der villha' der. - KLippe'klistfe os julepynt vd ikk godl pa den nade. Det skal ske i afdelineeme teks. i samaftejdened AC. ' JULEFROKOSTEN. Det var ikke si sna.t med oste!. Det lar ikke nenrl at dele ud. Afdelingsledeme havde glemt atbesiille altemativ til svjnekod, ril dem der ikke spisef det. Kan vj prove noget n].t? Arnii & Lis loftalte, al samme troblematik harv let ople!a et ledennode. Her erdet bleret beslutlet, atri til neste "Husets jul frokost' skallroae at ha' f.eks. s?nlangkal med sknrke & kalkun sanrt sukkerbn'ne karbfler. Derefierris a lanande. Det er ogse julenad og aile afdelingef holdef altid s $kilt julefroko$ + ffir dejliee nad o! helejulen. Monafod Ller, atbl hellerrilholde fast i "den gamle frokost". Men nu lrover vi noget nlt nsste gang - oe evaluerer se!e dei eftedolgende. Ad 5. Husets Fods lsdag den 9. maj 2012 k] Det er en "vi plejer" fest, med fl eskesteg og islagkage O Vi har valgt at daekhet rigtiet fodselsdagbord i rodt og hvidt og med masser af flag. Llvide poiletoser, rod dug, hvide senietter. Lis skal ringe og sporg Ka$ten og han vil komne og spi1le sammen med Geft Rostock. Sanger Congrat lations, Det er i dag et vejr et solskinsvejr, Hvor er det n.gmt at vaere glad, For alle de smiblomster, Jeg ved, hvor der findes en have se skon. Kan vi mon fe KaNten til at spille "hip huffa det ' min fodselsdag"?

20 Ad 6. Altan-kasse-plante-dag torsdag d n 24. maj vi skal igen i fu ha' en dejlig plantedag. Som sidste ar, vil vi i samarbejde med Lille Birkholln, lave en aftale med Bistrup planteskole. Og i er, kan alle beboere fa giede aftilbuddet. Stilladseme er vek O Ad 7. Valg til aktivitetsudvalget I forhold ti11rye regler om "hverdagsdemokati", skal vi fremover holde valg til allivitetsudvalget. Anni & Lis har udarbejdet en metod til at gore det pe. bilag. Der vil blive lagt materiale ud til alle plejeafdelinger samt bruger- og parorenderedet, ner det er klar. Ad 8. EVT. Vi snakkede musik til Sankt Hans fest n samt Somme.festen Lis undersoger, om Andreas (son til Anrette i AC) og hans band kan komme og spille til Sankt Hans. Jens Muntholm kommer til sommerfesten. Ad 9. Moder 2012 Mandag den 23. ApriJ Mandag den 6. august mandag den 29. ollober Vi var ikke si manee til msdet - HUSK altid at melde afbud, s5 vi ikke sidder og venter. Tak for et dejligt og effektivt moile Mange AKTIVE hilsner fra Lis

21 Hv er dagsdemo kroti pd Hjortespring Fremover skol der vere volg +il Aktivitetsudvolget Det optimole ol 4ktivitelsudvdlgei frehov r besrar of f'lgende. 1 n' dd.bejder o9 en bebo.t ttahvet ot de7 plejeoldeliryer. 2 parareude fro Bruger.g patutefteta.ki (en trc hyer bygning). Lis fro Akrivirets.enrrer. Anni Svdne-forsiahder Der hleri 3r (mdreriole 09 doto ud everes qf Anni& Lis ). I hver plejeofdelihg. I Brlger- A drsrend fadet Beha.r 09 nedorb.ider frcsomme afde ing somorbejder - 09 fdr snokker hred dvrtg. behoete i olde ingen ind.n nademe. Det er df stor b iydning,ot det er hebae.e der g.rbrug of Akrivirerscerrrei, der Lig. son der r vigiigr,ot de medofbejdereder b iver volgi, hor inier4se iar okiiw de Togende. Der holdes mode 4 9on9e on a. r- o9 der drrftes bl.o. folgehde. Hvofdon s8r det i Ak'iivitelscentrer?. Hvorddn gar der ned qkiilitet.ri Afdetingene?. Inspirotionti hihqnden 'hvordah 9or I". of kohhende f st r - hefunder indflydetse pd henu februo. 2012

22 Nyt fro Aktivitetscenrret Beboerc pd Hjories0ring!! Foraret er pe vej og vi, Personalet i Aktivit tscenieret (AC), ser det som en rig lejlighed til, ai fa beboere med ud og nyde den dejlige natu. Tullebussen T-i,il,igtig g"^. luu" no"."d vores "Tullebus", men desvsone har vi gennem lpngere tid haft forskellige problemer med bussen. Det har bl.a. medfolq at vi har mettet aflyse en del ture l skrivende stund er bussen igen Pe verkted, men vi haber, at der snart kan ses en ende Pe Problememe Vals til a ktiv itetsu dv alq I sidste nummer af "Hjort n" blev det beskevet, hvordan ma! Pa Ilj ortespring vilpdo tere hverdagsdemokraii for beboeme. I den forbindelse vil der fremover blive a$oldt valg til aklivitetsudvalget. Udvalget har hidtil selv hlndplukket nye medlernmer. Fremover skal der vere stoire mulighed for beboerc, der onsker al have irdflydelse, Pi hvilke at{tiviteter og storre ar'(angementer, der tilbydes beboeme Pa Hjort spring. Anni Svane & Lis Munk er i ojeblikket ved at planlegge ei valg. Aktivitelscenbets TELEFONTID er hverdage kl samt hverdage kl 12, l I kan ringe pa ovensteende tlf.nr', hvis I en dag bliver forhindret i, ai konrme til den aftalte tr&ning.

23 Fastelalnshygge i Cafi Hjorten: Der wrlest ogfan'et,.... letrre fastelayns bo er.. Arr..nsementer dr 201 1/12 Onsdag den 9. maj Husets fodselsdag 34 ar Kt Torsdag den 24. maj Altankasseplantedag Onsdag den 20. juni Midsonmerfest KI.17.00_21.00 Fredag den 10. august Sommerfest Kt _ Onsdag den 12. december Julefrokost i salen K _ 1s.00 Informationer om aktiviteter I aktivitetscentret har vi mange fasie aktiviteter, som ligger pa bestemte ugedage. Disse aldiviteter, samt specielle arrangementer, kan ses pa vores ugeprcgranmer, som bliver sat op pa opslagstavler i afdelingeme og udvalge steder i srueebgen nver uge. Vi fonoger, sa vidt det er muligt, at gennemfore alle vore aktivitet r, selvom der ind imellem er ferie, kurser og sygdom. Hvis en aktivitet bliver aflyst, se v det enten sta pe ugeprogmrnmet, eller vi giver besked til de be&fie beboere....og masser afhygge. Mange vamle hilsner Fra Lis, Katja" Kiri, Grethe, Annette, Rie, Malene og vores frivillige

24 Henderne Der er hander som hvide liljer, og h&nder som roser iknop, der er hender med sterke viljer, - en h1nd kan vere se smuk. Der er hender, som altid krever, og hander, som helst vil gi', der er store, barkede never - og hander med dr1mme i. Der er hander, som skelver folsomt, og hander, som dirrer forskremt, og nogle, som hvisker erotisk, mens andre er dybt beklemt, Der er blide vedmodige hander, og hander, som altid ta'r hqrdt, der er hander, som kommer imode, og hander, som vender sig bort, Der er bitte, bitte sm1 hender, som endnu intet har med, og gamle senede hander se fulde af aftenfred, Der er travle, urolige hender, og hander sa triste og gr3, og nogle er flagrende fugle, som ingen sjal kan forsts, Af Rosa Abrahamsen (Blegdammens rose)

Lillevangsposten. November - December 2015. 17. årgang nr. 6

Lillevangsposten. November - December 2015. 17. årgang nr. 6 Lillevangsposten November - December 2015 17. årgang nr. 6 1 Indhold: Side 3: Side 5: Side 6: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side 16: Side 18: Side 19: Side 21: Kalender Lillevangs dagtilbuds aktiviteter

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

ARENDSE NYT Februar 2014

ARENDSE NYT Februar 2014 ARENDSE NYT Februar 2014 Indholdsfortegnelse Februar 2014 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Velkommen til nye beboer Fødselsdage i januar Nytårskur Invitation til pårørende aften Referat af

Læs mere

ST RAN DPOSTEN JUNI 2016 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND

ST RAN DPOSTEN JUNI 2016 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND ST RAN DPOSTEN JUNI 2016 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND TELEFONLISTE Jette Schultz 55 36 39 40 jesc@vordingborg.dk Astrid Conradi 55 36 39 41 ascn@vordingborg.dk Afdeling 4 55 36 39 44 Afdeling 5 55

Læs mere

April-Maj-Juni. Søbro Lokølcenter. Gårdhøvecøfåen. www. sa b rob ru g erraad. d k. hjemmeside - Sp e cielle øru angementer

April-Maj-Juni. Søbro Lokølcenter. Gårdhøvecøfåen. www. sa b rob ru g erraad. d k. hjemmeside - Sp e cielle øru angementer Søbro Lokølcenter Gårdhøvecøfåen Sp e cielle øru angementer April-Maj-Juni Festsalen den I3. marts med de mangefremmødte til cafåens ørrangement i forbindelse med revyen med "Gråspuryene" Caf6ens ugentlige

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

ST RAN DPOSTEN JUNI 2015 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND

ST RAN DPOSTEN JUNI 2015 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND ST RAN DPOSTEN JUNI 2015 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND TELEFONLISTE Jette Schultz 55 36 39 40 jesc@vordingborg.dk Astrid Conradi 55 36 39 41 ascn@vordingborg.dk Afdeling 4 55 36 39 44 Afdeling 5 55

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Januar - Februar 2016

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Januar - Februar 2016 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Januar - Februar 2016 Redaktionen: Administrationen. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen ønsker Tofteposten

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

Indholdsfortegnelse Marts 2016

Indholdsfortegnelse Marts 2016 ARENDSE NYT 2016 Indholdsfortegnelse Marts 2016 Forside Indholdsfortegnelse Referat af Beboermøde Konkurrence Vinder af konkurrencen Fødselsdage i marts 2016 Dame tur med bussen Tur ud i det blå Kor Aktivitetsplan

Læs mere

Anitta skriver. 23. december kl. 14.00 er der julegudstjeneste i salen. Jeg ønsker hermed alle en glædelig jul og et godt nytår.

Anitta skriver. 23. december kl. 14.00 er der julegudstjeneste i salen. Jeg ønsker hermed alle en glædelig jul og et godt nytår. Plejecenter Skovvænget December 2015 Anitta skriver I dette nummer: Anitta skriver 1 Fødselsdage mv. 2 Værd at vide.. 3 Bruger/ pårørenderåd Høreomsorg Venner af Skovvænget 4 4 4 Aktiviteten 5 Billeder

Læs mere

Omsorgscentret Hjortespring

Omsorgscentret Hjortespring Omsorgscentret Hjortespring Beboerbladet

Læs mere

Fuglebakken juni 2015

Fuglebakken juni 2015 Fuglebakken juni 2015 Aktiviteter & arrangementer Morten Eskesens Vej 2 8210 Aarhus V. Tlf.: 87 13 32 00 Brug dit lokalcenter Alle er velkomne Arrangementer på Lokalcenter Fuglebakken Søndag den Mandag

Læs mere

HUSAVISEN STENSTRUP November / December 2015

HUSAVISEN STENSTRUP November / December 2015 HUSAVISEN STENSTRUP November / December 2015 Informationer Stenstrup Dagcenter: Åbent hverdage kl. 10-15 Afbud ved kørsel: Ring til Vester Skerninge Bilerne på tlf. 6224 2048 Øvrige afbud gives til Dagcenter:

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

KLC-Bladet November 2014

KLC-Bladet November 2014 KLC-Bladet November 2014 1 Generel Information Adresse : Knud Lavard Centret Eksercerpladsen 3 4100 Ringsted Ansvarshavende redaktør : Inger Boye - ibo@ringsted.dk Bruger- og pårørende rådet på KLC 2014/2015

Læs mere

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej HER PÅ BAKKEN februar 2012 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej november 2012 På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk Side 2 HER PÅ BAKKEN november 2012 Redaktionen

Læs mere

- med o. .F-e (D- s;lmol fdondring G.R. .xrryl*

- med o. .F-e (D- s;lmol fdondring G.R. .xrryl* o.xrryl* FA OVERBLIK LAV EN MASTERPLAN Begynd at samle id6er: kopi6r frabager, riv ud fra blade eller tag et foto af nogle sjove farvemiks. Set det sammen pa et sekaldt moodboard - en slags opslagstavle,

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

FALKEPOSTEN. December

FALKEPOSTEN. December FALKEPOSTEN December 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

HUSAVISEN STENSTRUP Marts / Ap ril 2016

HUSAVISEN STENSTRUP Marts / Ap ril 2016 HUSAVISEN STENSTRUP Marts / April 2016 Informationer Stenstrup Dagcenter: Åbent hverdage kl. 10-15 Afbud ved kørsel: Ring til Vester Skerninge Bilerne på tlf. 6224 2048 Øvrige afbud gives til Dagcenter:

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Kløverbladet December 2006

Kløverbladet December 2006 Kløverbladet December 2006 1 Indholdsfortegnelse: Side 3: Fra Ledergruppen og Administrationen Side 4: Huset i december Side 5: Huset i december Side 6: Tillykke Side 7: Tillykke Side 8: Dødsfald -Velkommen

Læs mere

har ordet... såning. En dejlig tid trods lugten ger et par sange, ligeledes 16.00.

har ordet... såning. En dejlig tid trods lugten ger et par sange, ligeledes 16.00. Plejecenter Skovvænget April 2015 har ordet... såning. En dejlig tid trods lugten ger et par sange, ligeledes i cafeen kl. 16.00. I dette nummer: skriver 1 Fødselsdage mv. Skovvængets venner Bruger/ pårørende

Læs mere

Husavis Hvalsø Ældrecenter Februar 2015

Husavis Hvalsø Ældrecenter Februar 2015 Husavis Hvalsø Ældrecenter Februar 2015 Søren Larsen Velkommen til Husavisen. Vi inviterer til at alle kommer med indlæg og forslag til aktiviteter på Hvalsø Ældrecenter. Vi ønsker at samle informationer

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 24. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY

Kursusmappe. HippHopp. Uge 24. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY Uge 24 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 24 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge24_superhelte_prinsesser.indd 1 06/07/10 11.41 Uge

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Otiumgården. Otiumvej 7 9000 Aalborg

Velkommen til Plejehjemmet Otiumgården. Otiumvej 7 9000 Aalborg Velkommen til Plejehjemmet Otiumgården Otiumvej 7 9000 Aalborg Velkommen til Otiumgården Otiumgården har 43 boliger fordelt på to huse, hvoraf det ene, Otiumvej 7A, er en boenhed for demente. Der er desuden

Læs mere

Velkommen til Ældrecentret Solgården. Luneborgvej 16G 9382 Tylstrup

Velkommen til Ældrecentret Solgården. Luneborgvej 16G 9382 Tylstrup Velkommen til Ældrecentret Solgården Luneborgvej 16G 9382 Tylstrup Velkommen til Solgården Jeg og personalet på Tylstrup Ældrecenter, Solgården, vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

Jeg vil ønske jer alle en rigtig god sommer, forhåbentligt med masser af sol og dejlige oplevelser og vi ses igen efter ferien.

Jeg vil ønske jer alle en rigtig god sommer, forhåbentligt med masser af sol og dejlige oplevelser og vi ses igen efter ferien. bb bbb Børnebiksen, Juli 2013. GOD SOMMER. Ørbækvej 34, Svendborg, 42912080 Bulen 23924382, Biksen 23927149, Banjen 23921749. Nyt fra kontoret. Så er det sommer, selvom vejret ikke helt viser det. Men

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

ARENDSE NYT November 2012

ARENDSE NYT  November 2012 ARENDSE NYT November 2012 Indholdsfortegnelse November 2012 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Indbydelse Fødselsdag i November Aktivitetsplan Referat Beboermøde Skrædder Taksigelseskirken

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

ST RAN DPOSTEN JANUAR 2016 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND

ST RAN DPOSTEN JANUAR 2016 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND ST RAN DPOSTEN JANUAR 2016 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND TELEFONLISTE Jette Schultz 55 36 39 40 jesc@vordingborg.dk Astrid Conradi 55 36 39 41 ascn@vordingborg.dk Afdeling 4 55 36 39 44 Afdeling 5 55

Læs mere

Marts blad på mail. Nyt fra kontoret:

Marts blad på mail. Nyt fra kontoret: Marts blad på mail. Nyt fra kontoret: Først så vil jeg gerne beklage alle de problemer, der har været med at få jeres betaling for pladsen i Børnebiksen og for maden til at være helt rigtig. Dette skyldes

Læs mere

Min bog om Baunegård 1

Min bog om Baunegård 1 Min bog om Baunegård 1 Velkommen til Baunegård Denne lille bog er til dig, da du skal flytte ind på Baunegård. I bogen kan du læse eller få læst højt, hvad Baunegård er. Midt i Værløse ved en dejlig stor

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Lillevangsposten. Maj Juni 2015. 17. årgang nr. 3

Lillevangsposten. Maj Juni 2015. 17. årgang nr. 3 Lillevangsposten Maj Juni 2015 17. årgang nr. 3 1 Indhold: Side 3: Side 5: Side 6: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side 15: Side 17: Side 18: Side 21: Kalender Lillevangs dagtilbuds aktiviteter

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Julemarked på Lyngparken.

Julemarked på Lyngparken. December 13 Januar 14 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december måned onsdag, den 4. Sang kl. 10.00 kl. 13.30 torsdag, den 5. kl. 10.00 Sct. Jacobi Skoles Kor underholder tirsdag,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Februar 2016

Indholdsfortegnelse Februar 2016 ARENDSE NYT Februar 2016 Indholdsfortegnelse Februar 2016 Forside Indholdsfortegnelse Referat af Beboermøde Konkurrence Vinder af konkurrencen Tur ud i det blå Skosalg Hyggestund Aktivitetsplan Frisør

Læs mere

1. Carl Erik Østergaard 19. Asta Amdisen Pedersen 22. Ester Thomsen 24. Jørgen Clement Avisen for Othellos beboere og brugere

1. Carl Erik Østergaard 19. Asta Amdisen Pedersen 22. Ester Thomsen 24. Jørgen Clement Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 5. årgang 8. udgave 1. januar 2015 6. Ellen Camille Sørensen 2. sal: 6. Kæthe Heuck 9. Anne Marie Jørgensen 6. Vita Hansen 10. Grethe Pedersen 3. sal: 1. Ejnar Kolbech Sand 29. Lone

Læs mere

LUNDEBJERGVEJ 76 3600 FREDERIKSSUND TLF.: 24 97 29 70 MAIL: stjerneskud@frederikssund.dk

LUNDEBJERGVEJ 76 3600 FREDERIKSSUND TLF.: 24 97 29 70 MAIL: stjerneskud@frederikssund.dk LUNDEBJERGVEJ 76 3600 FREDERIKSSUND TLF.: 24 97 29 70 MAIL: stjerneskud@frederikssund.dk ÅBNINGSTIDER: MANDAG: 16.30 20.30. ONSDAG: 16.30 20.30. HVER 3. FREDAG 15.00 20.00 MEDLEMSBLAD FOR STJERNESKUDS

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

NYHEDSBREVET TEGLPORTEN- RUDER ES. VELKOMMEN TIL Februar 2016

NYHEDSBREVET TEGLPORTEN- RUDER ES. VELKOMMEN TIL Februar 2016 Åbningstider i Ruder Es Mandag: 14 21 Tirsdag: 14 21 Torsdag: 14 21 Fra 1. januar 2016: Åbent hver anden fredag! NYHEDSBREVET TEGLPORTEN- RUDER ES Februar 2016 VELKOMMEN TIL Februar 2016 Så kom februar,

Læs mere

Aktivitetsposten. Bauneporten 22 tlf.: 45 28 48 09

Aktivitetsposten. Bauneporten 22 tlf.: 45 28 48 09 Aktivitetsposten Bauneporten 22 tlf.: 45 28 48 09 Aktivitetscenter Baunehøj oktober-november 2015 Mærkedage oktober- sædemåned Fødselsdage: Mette Gellberg-Rita Leona Lauritzen november-slagtemåned Fødselsdage:

Læs mere

KLC-bladet Januar 2018

KLC-bladet Januar 2018 KLC-bladet Januar 2018 Generel Information Adresse : Knud Lavard Centret Eksercerpladsen 3 4100 Ringsted Ansvarshavende redaktør : Inger Boye - ibo@ringsted.dk 2 Bruger- og pårørende rådet på KLC 2017/2018

Læs mere

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Velkommen til Bøgeskovhus Side 4-7 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

Vi er i turnusordning i læringsrummene og har særlig fokus på månedens læreplanstema:

Vi er i turnusordning i læringsrummene og har særlig fokus på månedens læreplanstema: Januar Månedens læreplan: Vokseniniteret aktivitet Vi modtager nye januar børn - Velkommen Brug af sociale medier f.eks. pc og I-Pads Vi vil ha fest! f.eks. indianerfest, bamsefest, traktorfest, kineserfest

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

Juni 2014 HOVEDNR: DYBENSKÆRHAVE 36 34 41 00 FORSTANDER PERNILLE HAANING 36 34 41 10 ADMIN.KONTOR LISE-LOTTE DØRGE 36 34 41 01 ADMIN.KONTOR DORTE PETERSEN 36 34 41 02 AFDELINGSLEDER ST. CONNIE HJORTH 36

Læs mere

Impulsen. Maj og juni. Månedsplan Juni. Uge 23. Dorte madbar

Impulsen. Maj og juni. Månedsplan Juni. Uge 23. Dorte madbar Månedsplan Juni Uge 23 Mandag 3-6 Dans 14.00 m. Mette - Magien i baren. Tirsdag 4-6 Dans 14.00 m. Mette Onsdag 5-6 Grundlovsdag Klubben lukket Torsdag 6-6 Fredag 7-6 Uge 24 Dorte madbar Tom madbar Impulsen

Læs mere

Kærlig hilsen din SFO

Kærlig hilsen din SFO Kærlig hilsen din SFO Kære Forældre Lucia: Traditionen tro indbyder vi til Lucia fest i SFO. Det foregår torsdag d. 13. december fra kl. 15-16.30. Vi starter med gløgg og æbleskiver ude i klasserne. Kl.

Læs mere

Nyt fra Skovgården Maj 2016

Nyt fra Skovgården Maj 2016 Nyt fra Skovgården Maj 2016 Aktivitetscentret Skovgården Skovgården 1, 3500 Værløse www.skovgaarden.furesoe.dk tlf. 7235 5800 Centerleder: Merete Harrig Mail: mlh@furesoe.dk Åbningstider: Centret Receptionen,

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Indholdsfortegnelse Maj 2016

Indholdsfortegnelse Maj 2016 ARENDSE NYT 2016 Indholdsfortegnelse Maj 2016 Forside Indholdsfortegnelse Varmt mad Ny Afdelingssygeplejerske Referat af Beboermøde Referat af Pårørende aften Tur til Kastrup Havn Vinder af konkurrencen

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

17-12-2009. 5.klasse går Lucia til morgensang Tirsdag d.15 2.klasse Julemanden Onsdag d.16 9.klasse to vers Julegaver

17-12-2009. 5.klasse går Lucia til morgensang Tirsdag d.15 2.klasse Julemanden Onsdag d.16 9.klasse to vers Julegaver Dato Klasse Overskrift Tirsdag d.1 7.klasse to vers Advent Onsdag d.2 10.klasse December måned Torsdag d.3 0.klasse Julepynt Fredag d.4 1.klasse Nisser Mandag d.7 6.klasse Engle Tirsdag d.8 8.klasse to

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri?

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri? Nytårsaften uden fyrværkeri? Efter år 1900 blev det almindeligt at fyre fyrværkeri af. Før hen var det kun soldater og jægere der skød op i luften for at markere årsskiftet. Dengang var det også skik at

Læs mere

Beboerråd Torsdag den 03.juli 2014, kl. 11.00 12.00. Spisestuen Borgmester Fischers Vej.

Beboerråd Torsdag den 03.juli 2014, kl. 11.00 12.00. Spisestuen Borgmester Fischers Vej. Beboerråd Torsdag den 03.juli 2014, kl. 11.00 12.00 Spisestuen Borgmester Fischers Vej. Deltagere: Samtlige beboere var inviteret. Fremmødte beboere kan nævnes: Kisser( Karen Stær)Birte Melohn. Poul Erik

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Kan du løse Soduko? Sæt tallene fra 1-9 ind vandret og lodret. Svært? spørg din far og mor eller din pædagog Kære forældre Vedr. pasning

Læs mere

Ind- og udmeldte børn. Personalet: nye børn og forældre og ønsker jer en god tid på fritidshjemmet.

Ind- og udmeldte børn. Personalet: nye børn og forældre og ønsker jer en god tid på fritidshjemmet. Vi byder velkommen til nye børn og forældre og ønsker jer en god tid på fritidshjemmet. Formålet med Arilds Tidende er blandt andet at holde jer orienteret om fritidshjemmets og bestyrelsens arbejde. Alle

Læs mere

Beboerrådet Torsdag den 03.juli 2014, kl. 14.00 15.00. Festsalen Nimbusparken

Beboerrådet Torsdag den 03.juli 2014, kl. 14.00 15.00. Festsalen Nimbusparken Beboerrådet Torsdag den 03.juli 2014, kl. 14.00 15.00 Festsalen Nimbusparken Deltagere: Samtlige beboere var inviteret. Fremmødte beboere kan nævnes: Ruth Nielsen, Ritta Jensen, Inger Birgit Søltoft, Yvette

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

31. ÅRGANG NUMMER 11 NOVEMBER 2014

31. ÅRGANG NUMMER 11 NOVEMBER 2014 Schandtorp 1. og 2. Skanderborg 31. ÅRGANG NUMMER 11 Sct. Georgs Gilder NOVEMBER 2014 Nu lyser bøgens blade atter op Endnu engang blir skoven gjort kulørt. som da det første løv i træets top Det gyldenrøde

Læs mere

VI SKAL FORTÆLLE OG OPLYSE OM VORES DEJLIGE BØRNEHUS!

VI SKAL FORTÆLLE OG OPLYSE OM VORES DEJLIGE BØRNEHUS! September 2015 Så er vi allerede nået til september måned Ikke helt til at forstå efter en sommer der har budt på lidt af hvert vejrmæssig men de sidste uger har da været forrygende - så nu håber vi bare

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008 Den danske Sang Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Homann, 1924 Arr. or Wind-Band and soloist Arne Dich 2008 I you use this arrangement, lease send a greeting to arne@dichmusik.dk Find more ree arrangements

Læs mere

OSTEN P FALKE maj 2017 Figur 1

OSTEN P FALKE maj 2017 Figur 1 FALKEPOSTEN maj 2017 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN AKTUELT I DENNE MÅNED Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Børnehaven Lauge Koch Lauge Kochs vej 2 8200 Aarhus N Tlf. 87138376 el. 41857489 Email: blr@aarhus.dk Hjemmeside: www.laugekoch.dk

Børnehaven Lauge Koch Lauge Kochs vej 2 8200 Aarhus N Tlf. 87138376 el. 41857489 Email: blr@aarhus.dk Hjemmeside: www.laugekoch.dk Nyhedsbrev december 2014 I går morges kom der et underligt brev til børnehaven. Det var lidt krøllet, og der var lidt mudder på. Det var en underlig skrift, som kun kunne læses foran et spejl. Brevet viste

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Orkanen Singleklubben med pli.

Orkanen Singleklubben med pli. Orkanen Singleklubben med pli. Orkanens hjemmeside http://www.orkanen.dk Initiativtager og kontaktperson Edith Agerholm, Fårupled 10 7300 Jelling - Tlf. 75 8717 53 Mobil. 22 90 84 22 E-mail. edith.agerholm@jellingnet.dk

Læs mere

Årsplan Børnehuset Bullerbo 2016 - fokus: Fællesskaber sprog natur januar:

Årsplan Børnehuset Bullerbo 2016 - fokus: Fællesskaber sprog natur januar: Årsplan Børnehuset Bullerbo 2016 - fokus: Fællesskaber sprog natur januar: Uge Tema Aktiviteter for hele Bullerbo 1 Vinter Fokus ord: 2 Vinter Fokus ord: Sne, is og vand, vi leger med elementerne Vi fodre

Læs mere

Maj 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Maj 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Maj 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Social Kapital Den 21. maj er der læringsdag om Social Kapital i Ballerup Super Arena.

Læs mere

Kløverbladet Oktober 2007

Kløverbladet Oktober 2007 Kløverbladet Oktober 2007 1 Indholdsfortegnelse: Side 3: Fra Erland Side 4: Huset i oktober Side 5: Tillykke Side 6: Dødsfald og Velkommen Side 7: Visens Venner underholder Side 8: Fællesaktiviteter Side

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

Lillevangsposten. Januar Februar 2016. 18. årgang nr. 1

Lillevangsposten. Januar Februar 2016. 18. årgang nr. 1 Lillevangsposten Januar Februar 2016 18. årgang nr. 1 1 Indhold: Side 3: Kalender Side 5: Lillevangs dagtilbuds aktiviteter Side 6: Arrangementer på Lillevang Side 10: Aktiviteter i husene Side 11: Café

Læs mere

Rosenbladet August - september 2014

Rosenbladet August - september 2014 Rosenbladet August - september 2014 Rosenvænget: 74 92 97 85 Plejecenter leder: Anita Meggers: 30 71 15 96 Gruppeleder: Margrethe Jensen: 23 49 57 14 Beboer og personale byder: Luise Henriette Hansen st.

Læs mere

Nyt fra Skovgården December 2015

Nyt fra Skovgården December 2015 Nyt fra Skovgården December 2015 Aktivitetscentret Skovgården Skovgården 1, 3500 Værløse www.skovgaarden.furesoe.dk Centerleder: Merete Harrig tlf. 7235 5800 tlf. 7235 5803 Åbningstider: Centret Receptionen,

Læs mere

Vi har brug for frivillige

Vi har brug for frivillige Himmelev Sognevej 124 4000 Roskilde Tlf 46 31 54 77 Fax 46 31 54 92 Vi har brug for frivillige Vi har brug for dig Giv os lidt af din tid Velkommen til Plejehjemmet Himmelev gamle Præstegård Himmelev Sognevej

Læs mere

Marts 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Marts 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Marts 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Kære alle Som et led i besparelserne har Kommunalbestyrelsen besluttet at nedlægge

Læs mere

Biblioteket kommer her mellem kl. 9.00-10.30 torsdag den 4. juni Bogtjenesten: Tlf. 36 39 20 22 Træffetid: Mandag fredag kl. 12.00-14.00.

Biblioteket kommer her mellem kl. 9.00-10.30 torsdag den 4. juni Bogtjenesten: Tlf. 36 39 20 22 Træffetid: Mandag fredag kl. 12.00-14.00. STRANDMARKSHAVE BIBLIOTEK Biblioteket kommer her mellem kl. 9.00-10.30 torsdag den 4. juni Bogtjenesten: Tlf. 36 39 20 22 Træffetid: Mandag fredag kl. 12.00-14.00. GUDSTJENESTE Der er gudstjeneste og altergang

Læs mere

Rosenbladet Oktober og november 2012

Rosenbladet Oktober og november 2012 Rosenbladet Oktober og november 2012 Telefon liste Rosenvænget 74 92 97 85 Område leder Anita Meggers 30 71 15 96 Gruppeleder Margrethe Jensen 23 49 57 14 Frisør Maibritt Munkesalonen 74 71 04 19 Fodpleje:

Læs mere

ARENDSE NYT Februar 2015

ARENDSE NYT Februar 2015 ARENDSE NYT Februar 2015 Indholdsfortegnelse Februar 2015 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Fødselsdage Konkurrence Personale Nyt Vi siger farvel Referat af beboermøde Aktivitetsplan Frisør

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

SFO NYHEDSBREV MARTS 2014

SFO NYHEDSBREV MARTS 2014 SFO NYHEDSBREV MARTS 2014 Forår, forår, kom nu snart Forår, forår, kom nu snart Vi har ventet længe, vi vil ud og tumle os i de grønne enge i de grønne enge Plukke, plukke blomster små røde, blå og gule

Læs mere

Kapitel 1. Noget om årets gang

Kapitel 1. Noget om årets gang Kapitel 1 Noget om årets gang 1 4. Mennesker og måneder VOXPOP Er der en måned, du særlig godt kan lide, eller er der en, du ikke bryder dig om? Nina Ja... Jeg kan rigtig godt lide september. Efterårsmånederne

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

dilemma En Banegård Hvordan vil du handle? Begrund hvorfor?

dilemma En Banegård Hvordan vil du handle? Begrund hvorfor? ? En Banegård Bodil er ny i leve- og bomiljøet. Da hun i sin tid blev introduceret til stillingen som social og sundhedsassistent fik hun at vide, at man her tog meget hensyn til beboernes individuelle

Læs mere

31. ÅRGANG NUMMER 11 NOVEMBER 2014

31. ÅRGANG NUMMER 11 NOVEMBER 2014 Schandtorp 1. og 2. Skanderborg 31. ÅRGANG NUMMER 11 Sct. Georgs Gilder NOVEMBER 2014 Nu lyser bøgens blade atter op Endnu engang blir skoven gjort kulørt. som da det første løv i træets top Det gyldenrøde

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Beboerblad for Arresø Plejecenter, Løvdalen og Humlehaven. Arresø Plejecenter

Beboerblad for Arresø Plejecenter, Løvdalen og Humlehaven. Arresø Plejecenter Arresø Plejecenter Humlehaven Løvdalen Plejecentret Løvdalen og Plejecentret Humlehaven blev sammenlagt til en virksomhed med en ledelse pr. den 1. maj 2011. Plejecentret vil dog forsat have 2 adresser.

Læs mere