Omsorgscentret Hjortespring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omsorgscentret Hjortespring"

Transkript

1 Omsorgscentret Hjortespring r!* ir,,,=! Beboerbladet ehjorten' Marts, april og maj 20t2 wtrw,liorteadilnq.org lhjemmestdee er klar ca. 15, marts 20I2l

2 REDAKTIONEN Mona Skov Henny Holmstrom Malene Bjerg Olsen Lis Munk B 1A4 B 384 Aktivitetscentret Aktivitetscentret Forstander lndlag til naste nummer af,,hjotten" tegges i postkassen ved Aktivitetscentret SENEST frcdag den 11. maj Indlag kan ogse - med fordet - sendes via mait til el I er nalen e.b i e&.olsen(dsul.kk. d k Navn og bolignummer skal vare redaktionen beken.tt. Familie, venner og medathejdete er velkomne tit at skrive i btadet. men alle indleg skal vare i beboedorum. Beboere der har rund ellet hatvrund fodselsdag vit blive nevnt i btadet, hvis ikke clet er givet besked til Lisl Malene i Aktivitescentret om andet. Redaktlonen deter nddvendigvis ikqe mening me{ de personer der skriver Kere kesere - beboerc, Jilmilie, venfier og B eboefi ladet t' Hjo rten t' adkommer pd folgende dage i 2012: Torsdag den 31. maj Frcdag den 31. august Frcdag den 30. november Ret til Endringd forbeholdes Et nyt dr er kommet med sne og kukle, mel1 fordret er pa rej og det samme er fiatuge gode akliviteter pa Hjortespling - bdde ude og lnde. Lces under overskriften "Fokas pd.-.", hvoldan fi pd Hjotespring arbejder med Kobenhavns Kommunes reformprogram "Frapassir til aktiv" Redaktionen on slier all e et forat

3 Vi er glet ind i fordrsmflned,erne - der 6le.ser lunere vinde og i haven pibler blomsterne f rem. Det er en d jlig tid, der gtver ny energt. Her pd Hjoriespring kan vi ogsa se I rcm lil gode oplevelser i Bl.o. har vi onsdag den 9. moj, hvor vi fejrer husets fodselsdog. Husei bliver 34 dr. Det plejer ot ve.re en dejlig fest, hvor der bliver giorl meget for at gsrc del til en god oplevelse, for \eboerne pe Hjortespring. I' F t t'bl 1., I "t{ tl.l Vi kan ogsd se frem til den 24. mcj, hvor vi har "Altcn-kosse-plantedo9". Festsolen vil blive fyldt med blomster og det vil blive en god lejlighed iil ot kobe blomster til stuen eller oltqnen. Mqn kon kabe bdde jord og nye qllankosser, hvis riron har 6rug for det. Personqlet f ro Aktiviletscentref std klar iil ot hjcelpe med oi plonte oltonkosser til. PA Hjortespring har hsi prioritet. 09 vi hor et bredt udvclg of treningstilbud. Der er o95a monge sociole oktiviteter som f.eks. mondeklub, dsns i cof6. Hjorten og Tullebusture. Med h6bet om et dejligt fordr til alle p6 Hjortespring Venlig hilsen Henny Holmstro n

4 ForctanferNyt Kere beboere pi Hjo espring! Efter intet konner fil De visne blades tid er snart forbi. Ner I gar tu eemem vores parl! er jorden allerede daekket afnye forerstegn. Der skydef grupper af vintersahter, erantis og peskeliljer op afjorden. Velvidende, at snedronningen stadig kan ne at vise sit isnende snil helt frem til apdl sa bliver dagene lengere, lysere og varmere, fbr hvert ninut der gir. En dejlig iid vi kan se fiem tjl. Ny velkomstpjece oln Hjortespritrg Vi har feet udarbe.jdet en ny velkomslpjece, som vi er rigtig stolie all Der ff kommet mange flere infomationer i forhold til vores gamle pjece, og den er illustreret ned en nasse dejlige billed r. tvil alle modtage et eksemplar inden for Hjortespring fir ny hjemm$ide Vores hjemmeside har verei lukket ned, davi har valgt at bygge siden helt om. Den nye hjemmeside vil indeholde.nanse flere oplysnineer end tidligere osvilv re en mere dynamisk side. Pa den nye hjemmeside kan I og jeres pirsrcnde feks. folge med i Aktiviietscentrcts ugeprogrammer, hese rcferater fta diverse udvalc, se billeder os meset Den nye hjenmeside bliver indviet i stalten afmads og sidens adresser: - ru skal der kunst pa veggene - on Miljs os arbejdsmilj6 Som I hal benaerket hd crsn Smiley gruppen igen etableret en vandreudstilling pa sangareal t nellem vores to bygninger - kaldet tsrresnofen. Vi tror pi, al det er et godt virkemiddel til a1 holde fokus paet godt niljo og arbejdsmiljo. vi hat i er gjodplads til en tegnekonkrrrence for vores bsm, bornebom, nevoer og niecer. Eneste kav fbr at deltager at v rket fonaeller/viser noget om niljo /arbej dsmilj o. Kunsrneme bliver delt op i alderskategorier 0-8 ar, 9-15 ar og ar. Der vil naturligvis blive udrabt vindere, nar udstillingen lukkes ned. J s snsk rjeralle el dejlict forar. Mange forerchilsner Arni Svane ir i)

5 VELKOMMEN til beboerc.let ull! er ind erter l. dcc. 201 I Else Mttgot Nielsen Ebba Karlsson Nora Sore sen Aase A, E, Nielsen Birthe Henriksen Ran di E lisabeth S e n ds e n Ejner & Inge G, Larsen A 248 A 254 A 345 A 348 B 190 B 292 B 275 Til Vi hdber, at I alle fdr en gotl tid het pd Hjoftespling. A TILLYTIKE Karch Mqrie Spiirck Er littg H ttr.tl.l Niels en Fr ance Lis S kov e ngaartl Ertua Hansine Jotgensen Grethe Amelqn.l Ellen Maryrethe Lafien Nihnfi Oxheih Evelyn Ealse Inget Jensine Jehsen A 339 A 352 A 295 B 186 B 274 B 276 B 371 B 391 B marts 10. marts 14. ma s 18. marts 5. apfil 21. april 15. maj 23. maj 27. maj 80 ir 85 dr 80 itr 90,itr 95 dr 95 dr 80 At 90 dt 100 irt Vi onsker TILLYKKE og hdbe4 at I md fd en dejlig fodselstlag.

6 Omsorgscentret Hjortespring BrugeF og per6renderadet 2012 Navn og adresseliste Beboere: Kommenhaven 31, bolig Herlev Ilt.: E mail: soino.oro Parorende: BirgilCoher Hojbjelgvej 19, He ev Tlf.: Kommenhaven 3'1, bolig Henev Tlf,: Kommenhaven 3'1, bolig Herlev Tlf.: Tlt: E-mall: fl Lundebjerggadsvej th. TLi: lvobi: E Kommenhaven 31, bolig Henev 1f.: Enshojvej Sief ose rr.: a3938 E mai: ft.: t.: E mail:

7 tsrltnc]etr.- ()G Kere alle pd Hjorfespring! Nu gdr vi de lysere fider i ndde og i haven vrinler det med erantis og Der er konnet det pabud fra Kobenhavns konmune, af der ikke lengere nd serveres s af f evan d pa p bj ec entren e. Del har nedfort negef blandede reakfioner pd Hj o rt espr i ng. Beg rund else n er, at seflevand er nere ncettend end egentlig nerende og derfor kan det tage nogef af appetitfen fra den nad, son serveres til hovednaltiderne. Det er altsd ikke for at f raf age b ebo er ne nog et, pdbuddef er konnef, ne forndlet er af frenne sundheden. ( ai n f'^\ r, t l"il 1ill Penge fil hyggekassen md o P nen ned husleje og serviceydelser. Det belyder, af def er op fil den enkelte afdeling, at sanle pengene ind, hvis non onsker al have en hyggekosse. Del er frivilligt for den enkelte beboer, on nan vil vere ned i hyggekassen. Pengene skal bruges til akliviteler i afdelingen for de beboere, der er betaler til hyggekassen. Med onsket on et fordr pd Hjortespring. Pd Bruger- og Pdrorenderddets vegne Mona Skov /9,\fl{,1 f

8 Omsorgscenl ret Hjortesprir g Referat fra Bruger- og Pirorenderidet den 6. Februar 2012 Bygning B Godk ndebe rf refer.i frd 3idst node tkt,2 Orienterins lra lornaden Periodenellm sidsie-ogd.d. mde, hff veret leget afjul os nyi&stridcanenter. Det he verel fint og n tlsaften vai ogst vellyl<l<et, Der er neninsen,!t der skal vere sosn.ssistflter i allenvast i aue afd linser. Det har medfen, at nogle lsistenterer fl)trer til andre afdelinser. Orientenf,A tm dne^eudqlg ved ne$e mode skal der nye fesler. Os det er altive i aftelingeme. Men der erjo nogle der skal have Kdkkenet er altid gode ril at lyne ril konsrulliv kitil GeneElt et der slor tilfredshed ned naden.. Del son hd lerel kiksl bliver der lettet op pe. Ved sidste mde!e der debat on, ai beboene ikle hlnne fa sa{tevand nef lilnaltideme, Pkt 4 Orierterins lra forshder^ouschof saftwmd indeholder lomme kalorier os er ikle nsende, nm de netlei Dered spiser beboeme nindie. I stedel *,n der rilbydb nell! ved eller

9 Omsorgscentret Hjortespring Referat fra Bruger- og Pirorenderidet den 6. Februar 2012 J s ei blever kontake! afanne mgaende penonalels rygning. Pe6onaler str tlere sammen ud og ryger I denne 1id med kulde fryser beboeme, n& de sidder i sphestuen os aliandoren lbnes. Reelen er, at der kun gar en ud af gangen for at ryge. Hygsepense lil jkke nee blivetnikketoverpbs, idet det adminishliv t llsskab LaD ma oplaele for seryiceydeher.e. De Gspektir afdelin8er skal seh sr, for der. En foreslorgsel fra koklreh t sdr ud pa, om det kunne vere en ide nod vm mad til juleftokosten i festsalen?, sason hanbnrgryg ned stuyed smnlangkll. Der var dslle freninser i ddet. Del tages of ieen ved neste tudq rostandef ADi Svme gar!a pension i Der har veret ildebmnd i en afdeling i A' huset. Del er nvist hvld anaeen rtr. Miske et levende lys elleren clgdel. Pesonalet fikslukketbtuden inden?lri.s Nbst node D.30.atil20l2, kl. t2.4s i m.deldkaler Ame og Susanne sftaler en dalo for foredf8 en j s ebeskilelse. Henny syntes. at de daglige seniere! erfortynde. Ame forespurcte on vi har en netcafe, hvor beboorne k n konnq Hertil kan SusMne opltse, d del harvi han, nen den blev itke brusr. Enkelie beboere Hemy fatulle, at beboeme skal vere nere aktive. Suanne kunne fon jle, ar del er rigtiei. Det hedder na "passiv tildktiv" i eget liv og erfolitisk bestent.. Beboemes esne E$oucerskal nedindmges i daglig&een, md llr selvrolgelis den hjelp der ef btug for. Lisbet har foreoe! al fa Sondassavisen lil Hjorteslring dog uden det er lykkedes, Jemie vil oesa prole, at fa smlisavisen herud.

10 BO6EN KOMIJ1ER 2012: At bdnge materialer ud til dig hver 14. dag eller 6n gang om m6neden. Materialeme leveres til din dgr af vores biblioteksbetjent. Han tager samtidig materiale med retw At lare dig matedaleme i den tid det tager dig at lese bogen, hore lydbogen osv. uden at det koster dig nog t. At det er gratis uanset, hvor meget og hvor lenge du liner. Vi kan dog anmode om, at meget nye og efterspurgte materialer ikke beholdes unodigt lange. At biblioteket i dag ikke kun udlflner bsger og lydboger, men ogsi frlm og musih Ring og fr en aftale med: Med venlig hilsen Marlene Andkj ar Christensen eller Jesper Christensen Telefon:

11 Fokus pa q "Fro Possiv til Aktiv" "Indre notivofion er drivkraften, der kan frenne hens i g adf cerd ag skabe en bevegelse fra passiv nodtoger til oktiv delfager" Kilder Kle d Fredehs, Innovoior, forlotrer, lege og fo.edrcgsholder I Ksbenhovns Kotnmunes reforrnprogran "Aktjv og iryg hele live+" Irs 2011, der vaegf p6, oi borgerne skol kunne klore si9 selv, bedsi muligf. Det giver frihed,livskvalifet og et bedre helbred, ndr nan er hovedrollen i sif eget liv. Derfor skol beboerne her pd Hjorfespring ogs6 ho' hlulighed for ci udvikl eller bevore de funkfioner de hcr. I hidien cf nor+s, skol Kq+jo & Kiri, vores ergoteropeuler, +il ihiroduktion i hvordon genop+rcenihg pa plejehjem skql forega ef+er rcgler Der er lovet ei system, hvor de+ er tydeliggjor+, hvornar og hvor hldnge gqnge rnoh koh fa, ef+er f.eks. ot sengeliggehde i long +id Det er ikke ql genoptraehjng Kolja & Kiriskol +oge sig of. Der er nemlig forskel pe oh de+ er visiiotioh i forhold tilservice loven (det er os) eller sundhedgloven (efter Fra passiv tilaktiv er der f orcgar hele dogne+. bel be+yder, ol beboefte pa Hjortespring, bdde skol ho' mulighed for ot 9d +il vedligeholdende +re. ngi AC somt traahe ned Koljo & Kiri. Sdlnlidig er def vigtigt, hele liden qt ho'fokus pa de smd hverdogsiihg. Selv op i glqs. Selv gd fra stu iil Spiseslue, selv +B.rc sl6v of, selv isge ioj pa o.s.v. I vil fd heget mere informq+ion lobet of forar +.Ind+il dc, det om, ot vi soti medorbejdere h1oiiverer jer, sa I er klor iil at loge deh hye udfordring, vi for olvorgar i 9on9 med her pa Hjoriespring. Aani Svone, fors+onder & Lis Munk, okfivile+sleder

12 2011 ord o billeder UddrcA fro nytdrstole! Cofe Hiorten, fredog den 30. decenber 2011 v/ Lis munk Iaznk engqng, hvor tiden den llyver 09 I ma iro mig, for jeg er ikke Ah der lyver. Arel er gdet, men hvor hor vi hqft det ror+ vi hqr hyggel os scnmen - sa er del jo klort. Husels FodsefsdcA - \i 6lev feiret igen i festsqlen hyggede vi tned noboer og med ven. Aftonkosseplontedogeh - ned nf leverondar blomsterne vor sa super flotle, sotn vi ikke har set dem far Sonkf Hcns fesl - med Ole 6os - hold do op en fontostisk fes+ vi sa bal, song og donsede - alle vor med - hver enesle ge.s+. Fesl n blev hold i solen - dog asler i det l'i for vejrguderne hovde Abnei for den hel+ store 5i Somnerfesten... igen vor vi nohge. vi dcnsede, spisie og sang hyggelige sohge Monge fcmilier holdt sig en fcmiliekomsonmen igeh donnede Hjoriespring, on festlighederhe, rommen

13 Donse Cdf - uhml - medkish Coflee & en god "sving om" ndr vi er of ct danse - 09 flosken er tom 96r vi hjem o9 hvor er de+ dog rori ot kunne lave hverdogen om iil en fest, i en fort. ':tn 'itn "*n Korsten, hon er vores lrofos+e pionisi og i hele decenber, gi'r hdn deh et ekstro "pift" Med hdrhohikd, sqxofon og quiz on melodier de skahheste nelodier, ruhdl i lokqlet svirrer Green Voffey Gospef kor,hor her el por gange vi fdr gdsehud pd ormene, n&r de synger deres scnge 1 1 Vores kskkenpiger er dyg-iiga - de hor fael sa mdnge "roser" ot dal er o+ holde, pd de forbudie gloser. Tok til os olle for dret derer gael. mahge stj RNESTUNbER hor vi sonmen fdet.

14 Omsorgscentret HjortesPring Referat fra kostmode d. 13. februar 2012 lftsten Ande6en, loan sorensen, Henninc Andetsen, Llsbeih Knudren susanne Heidemann, Asta Pou!sei Godk ndege af reieretetfra den 9.januar 2012 Nosle syntes ablellesken ulfrokonvarfor hid os andr havde lkkesmast b dr ebleflark rpr' Nocle syntes d lebrdd med flddeskum var en underlg bitetq andre var megetglade. B 3 havde stadlg nogen eanse fiet htrd kadofer. Kokkeneihu3kerat pakke kaftonerne il!ade beholde.ese alle kan blive ko8te PA B-afd lingernevar de kogte gronsager oftelor harde B afdelingefne koger selv eront og bliver ejort opm rk5omme pe problemet. Detanbefales atgronsa8er kommer ikogende letsaltetvand, og koces KylLingerikkeserissodlojeblikket.Kokkenetvilafprdvefriskferskkvinslsledeliorfro bem rk de, aiderlaronrk rom kyll nceltr med overlar. Asia forklarede, at derikke iojeblikket varsasonforrrlskhjemme avetagurkesalai D rror andet De franske kartofler blev glent ulfleskesfcen -ovlb ev serverei ucen efterlilrullest cen (osl buleur med quinoa frovariiil Kalv ikarryvarogs, en ret, dan g rne vllhave igen Endvjdare ros ti: Lasacne, polser ogvarm kartoflelrat, alsovs, suppe.os d$5erter' Onsker: srest kalvel veroc hyldebaeuppe en gango maneden kvlln elarilf.okost Forloren sklldpadde med 2 halveeg. Aldrig mere skink schnitzell Generelt g adefor maden Naste mpd er dei 5, hails 2012 kl

15 ABNINGSTIIIER: Tirsdag Torsdag Onsdag Fredag efter oftale Iefe: 29. mai - 5. iuni Salonen ligger i keld r n bygning A under Akiivitetceerrtrel

16 ..)'\l ->( ru,- -l/ r.x\-- ).. rl/ t\ \ Teksl: Gunnar Grosen. Kom sol og skin pa mig. Vinter, du skal ga din vej. Vinter, du skal reise vek, nar du ser en vln l.lusk Frr SE!o5E GF.I/.KEBr{EVE vej mod foraret Nu er det ke{id, og der'for jeg dig sen der en vinter.gaek sa fin og blid, om du mig mon ken der gek, gek, du skylder mig et Ogo Mii navn det stdr med prikker, pas pa, det ikke v

17 KNRKfl Der er folgende kirkelige aftangementer pe Hjortesp ng i mafts, apil og maj Grrdstreresfer i Fesasaret Tirsdag den 6. marrs kl med nadver v/ Karen-Bolette Berg Tirsdag den 20. marts kl.,13.30 v/ Dennis Jelstrup Tirsdag den 3. april kl.,13.30 med nadver v/ Karen-Bolette Berg Tirsdag den 17. april kl v/ Dennis Jelstrup Tirsdag den 1. maj kl. 13,30 v/ Kjeld Kure Tirsdag den 15. maj kl v/ Karen-Bolette Berg Trilletieneste Hvis man onsker at blive hentet til ovenstaende gudstjenester, er der frivillige fra kirken, der gerne vilfolge dig derhen, Aftal vt, yderligere med din kontaktperson eller ring pa Krkebll til sudstieneste Hver s6ndag er der mulighed for at benytte kkkebil til gudstjeneste i sognekirkerne Lindehoj Ki*e eller Birkholm Kirkesal, Se narmere i Herlev BIadet. Hvis nogen 6nsker hjemmenadver, kan dette ogsa lade sig gore, ved at ringe pa hevnte telefonnummer. Besgosven : Hvis nogen onsker en besogsven, si koniakt Sognemedhjelper Allan custavussen p6 tll: ovrigt kan sognemedhjelperen prasteme altid kontaktes, hvis du onsker en samtale. Bed eventuelt personalet om at formidle en aftale.

18 Referat af msdet i Aktivitetsudvalget Maodag den 2T.ltbruar 2012 Tilstede: Mona B1. Kirsten B 1, Chrisiha 82, Me1 te 83, Hemv B3' Anni forstdder Lis AC (rei) A1, Hanne 84, Jehona A2, Iennie Bruger & larsrenderedet (A1) sorden Ad l. Ad 2. Referat fra 3l.oktober 2011 godkebdt Hvordan ear det i Aktivitetscentret. o" *et""to, t, a ddaago ' L\ & Koio skol tr "he i",t,,'aia,,7a ",,i" o"aou* pa FUoa :D/: 8 r"'aa\e kdld?' \t'iaei '.ro,,'npn t aitta bnde Hia 'h elle' pd vcdhrn'de ""." " /'i not ti,epe ulatn dae uio?hl" tt n nrre' itatholdtiln?hirg i,i'ii,,,',. r***" a" b'd te bc'iill?t'4 Ja' at wrtisehotde 'is,ett iepiintieheap ",, o! ldi- Pd '^ tit '1kv - a^-ii" begx. at (let'ase t I n{na e narq \4oletoqttgen 'iii"",,aa", fi, n* * n-n inluilt ntes afieide osfat brl."r" on ti,"t po tl'oa^p':ag ag it le k"a Loea olt avor det liqec,,,,,n, a fi',",'t li*jot att" tat \d t'or ]"n \a4 ae ItJ o' pi,e ", 'ti.rc uae,it aebetae aea absa o' to oie pit ivettiett.lo and,:nc. i Jat \ercop'aerksanhe p" De' etdej sanlne i d\\e afdelinget Ad3 Hvordan gar det i afdelingerne A1: var ikke representerel A2: var ikke reprcsenlerel A3: var ikte reprcsenteret B1: De1 gar $ilie og roligt. Vi hd lise haft elagenrlde, hvor vi bl a. har snakket om hyggekasse B2: Det erlidt sv3ert.i dagiimeme sker der il,ke se meget Vi har tbr travlt. Der er stadei en "syk1 b" o! om aftenen og sommeridervises fitn. 7""i to,^n, r, tz i,,iru. Merete Ira 83 ned, sa hun kah fafttette an' 'ii",i^" i" i'"ia" 'k s*e al strllk*ere daeen os opsal)elne' sd Ltet'.c,a et,i.1'j en ra\ ai;4 'ahqeren ' tit ot tond" h"d t hd'24 ei: v;r*ho'n' ras ela"r' fet ob eraserede Ller ;\inrer den erde'."t' a"' * ire ei i'fdetingen De' Iolee" ned i w "*ln"*" "r,i' "".i"t, Wr."a a"*, X-t"t or og hvad der ellef er' Banko er osse ei hit i oi eblikket ser beboeme ogse Matador'

19 Alle gledersigtil det eode vejrkomner. Begge bygnineer km fi sol ind dd v;ndre ne- oc kt lyde dcr store esijol.^e. Ami tbreslar ieen fl ordnins ihusene, sa bcboene kan konme meie ud i lxften. En "sejdvasrordning". Sa kan to nedarbeiderepe skift, rere nede os nyde de gode omgivelser og lejret, samned ned beboere fta hele A-/ B- huset. Planlee oesa xde-aktiviteier dase, Ac-medarbejdeme komd r i afdelinserne O Ad 4. Evaluering afdec mber & julen 20Il Delrargodt, at AC havde lalet programet for hele liuset i god tid. Det sjorde, at afdelingeme lome titpassc egre juleakivjrere. derefler - og samnen lned kodtalrtle6one! fia AC. Det var et godt og slrtrktureret program. - Gnndag for hele A-,ts- huset. De! gik riglig godt. Der vaf god plads ognulished for at hjelpe alle der villha' der. - KLippe'klistfe os julepynt vd ikk godl pa den nade. Det skal ske i afdelineeme teks. i samaftejdened AC. ' JULEFROKOSTEN. Det var ikke si sna.t med oste!. Det lar ikke nenrl at dele ud. Afdelingsledeme havde glemt atbesiille altemativ til svjnekod, ril dem der ikke spisef det. Kan vj prove noget n].t? Arnii & Lis loftalte, al samme troblematik harv let ople!a et ledennode. Her erdet bleret beslutlet, atri til neste "Husets jul frokost' skallroae at ha' f.eks. s?nlangkal med sknrke & kalkun sanrt sukkerbn'ne karbfler. Derefierris a lanande. Det er ogse julenad og aile afdelingef holdef altid s $kilt julefroko$ + ffir dejliee nad o! helejulen. Monafod Ller, atbl hellerrilholde fast i "den gamle frokost". Men nu lrover vi noget nlt nsste gang - oe evaluerer se!e dei eftedolgende. Ad 5. Husets Fods lsdag den 9. maj 2012 k] Det er en "vi plejer" fest, med fl eskesteg og islagkage O Vi har valgt at daekhet rigtiet fodselsdagbord i rodt og hvidt og med masser af flag. Llvide poiletoser, rod dug, hvide senietter. Lis skal ringe og sporg Ka$ten og han vil komne og spi1le sammen med Geft Rostock. Sanger Congrat lations, Det er i dag et vejr et solskinsvejr, Hvor er det n.gmt at vaere glad, For alle de smiblomster, Jeg ved, hvor der findes en have se skon. Kan vi mon fe KaNten til at spille "hip huffa det ' min fodselsdag"?

20 Ad 6. Altan-kasse-plante-dag torsdag d n 24. maj vi skal igen i fu ha' en dejlig plantedag. Som sidste ar, vil vi i samarbejde med Lille Birkholln, lave en aftale med Bistrup planteskole. Og i er, kan alle beboere fa giede aftilbuddet. Stilladseme er vek O Ad 7. Valg til aktivitetsudvalget I forhold ti11rye regler om "hverdagsdemokati", skal vi fremover holde valg til allivitetsudvalget. Anni & Lis har udarbejdet en metod til at gore det pe. bilag. Der vil blive lagt materiale ud til alle plejeafdelinger samt bruger- og parorenderedet, ner det er klar. Ad 8. EVT. Vi snakkede musik til Sankt Hans fest n samt Somme.festen Lis undersoger, om Andreas (son til Anrette i AC) og hans band kan komme og spille til Sankt Hans. Jens Muntholm kommer til sommerfesten. Ad 9. Moder 2012 Mandag den 23. ApriJ Mandag den 6. august mandag den 29. ollober Vi var ikke si manee til msdet - HUSK altid at melde afbud, s5 vi ikke sidder og venter. Tak for et dejligt og effektivt moile Mange AKTIVE hilsner fra Lis

21 Hv er dagsdemo kroti pd Hjortespring Fremover skol der vere volg +il Aktivitetsudvolget Det optimole ol 4ktivitelsudvdlgei frehov r besrar of f'lgende. 1 n' dd.bejder o9 en bebo.t ttahvet ot de7 plejeoldeliryer. 2 parareude fro Bruger.g patutefteta.ki (en trc hyer bygning). Lis fro Akrivirets.enrrer. Anni Svdne-forsiahder Der hleri 3r (mdreriole 09 doto ud everes qf Anni& Lis ). I hver plejeofdelihg. I Brlger- A drsrend fadet Beha.r 09 nedorb.ider frcsomme afde ing somorbejder - 09 fdr snokker hred dvrtg. behoete i olde ingen ind.n nademe. Det er df stor b iydning,ot det er hebae.e der g.rbrug of Akrivirerscerrrei, der Lig. son der r vigiigr,ot de medofbejdereder b iver volgi, hor inier4se iar okiiw de Togende. Der holdes mode 4 9on9e on a. r- o9 der drrftes bl.o. folgehde. Hvofdon s8r det i Ak'iivitelscentrer?. Hvorddn gar der ned qkiilitet.ri Afdetingene?. Inspirotionti hihqnden 'hvordah 9or I". of kohhende f st r - hefunder indflydetse pd henu februo. 2012

22 Nyt fro Aktivitetscenrret Beboerc pd Hjories0ring!! Foraret er pe vej og vi, Personalet i Aktivit tscenieret (AC), ser det som en rig lejlighed til, ai fa beboere med ud og nyde den dejlige natu. Tullebussen T-i,il,igtig g"^. luu" no"."d vores "Tullebus", men desvsone har vi gennem lpngere tid haft forskellige problemer med bussen. Det har bl.a. medfolq at vi har mettet aflyse en del ture l skrivende stund er bussen igen Pe verkted, men vi haber, at der snart kan ses en ende Pe Problememe Vals til a ktiv itetsu dv alq I sidste nummer af "Hjort n" blev det beskevet, hvordan ma! Pa Ilj ortespring vilpdo tere hverdagsdemokraii for beboeme. I den forbindelse vil der fremover blive a$oldt valg til aklivitetsudvalget. Udvalget har hidtil selv hlndplukket nye medlernmer. Fremover skal der vere stoire mulighed for beboerc, der onsker al have irdflydelse, Pi hvilke at{tiviteter og storre ar'(angementer, der tilbydes beboeme Pa Hjort spring. Anni Svane & Lis Munk er i ojeblikket ved at planlegge ei valg. Aktivitelscenbets TELEFONTID er hverdage kl samt hverdage kl 12, l I kan ringe pa ovensteende tlf.nr', hvis I en dag bliver forhindret i, ai konrme til den aftalte tr&ning.

23 Fastelalnshygge i Cafi Hjorten: Der wrlest ogfan'et,.... letrre fastelayns bo er.. Arr..nsementer dr 201 1/12 Onsdag den 9. maj Husets fodselsdag 34 ar Kt Torsdag den 24. maj Altankasseplantedag Onsdag den 20. juni Midsonmerfest KI.17.00_21.00 Fredag den 10. august Sommerfest Kt _ Onsdag den 12. december Julefrokost i salen K _ 1s.00 Informationer om aktiviteter I aktivitetscentret har vi mange fasie aktiviteter, som ligger pa bestemte ugedage. Disse aldiviteter, samt specielle arrangementer, kan ses pa vores ugeprcgranmer, som bliver sat op pa opslagstavler i afdelingeme og udvalge steder i srueebgen nver uge. Vi fonoger, sa vidt det er muligt, at gennemfore alle vore aktivitet r, selvom der ind imellem er ferie, kurser og sygdom. Hvis en aktivitet bliver aflyst, se v det enten sta pe ugeprogmrnmet, eller vi giver besked til de be&fie beboere....og masser afhygge. Mange vamle hilsner Fra Lis, Katja" Kiri, Grethe, Annette, Rie, Malene og vores frivillige

24 Henderne Der er hander som hvide liljer, og h&nder som roser iknop, der er hender med sterke viljer, - en h1nd kan vere se smuk. Der er hender, som altid krever, og hander, som helst vil gi', der er store, barkede never - og hander med dr1mme i. Der er hander, som skelver folsomt, og hander, som dirrer forskremt, og nogle, som hvisker erotisk, mens andre er dybt beklemt, Der er blide vedmodige hander, og hander, som altid ta'r hqrdt, der er hander, som kommer imode, og hander, som vender sig bort, Der er bitte, bitte sm1 hender, som endnu intet har med, og gamle senede hander se fulde af aftenfred, Der er travle, urolige hender, og hander sa triste og gr3, og nogle er flagrende fugle, som ingen sjal kan forsts, Af Rosa Abrahamsen (Blegdammens rose)

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3.

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3. LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3 Fe br ua r 1 98 3. I NDBOLD: Fa5te1a vn5baden.... 5.42 Ko mme nt a r........... 5. 34 Hvor fo r hedde r det 5adan? Fri1uf t55cene n....... 5.35

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

-kuller - vores egen avis

-kuller - vores egen avis Socialpsykiatrien på Bornholm Marts Maj 2014 -kuller - vores egen avis Kom, maj, du søde milde! Tekst: C. A. Overbeck Melodi: W. A. Mozart, 1791 Kom, maj, du søde, milde! Gør skoven atter grøn, og lad

Læs mere

Lukkedage i juni Dato Helligdag Lukket Evt. bemærkning

Lukkedage i juni Dato Helligdag Lukket Evt. bemærkning juni 2015 Bladet kan også læses på aktivitetscentrets hjemmeside: www.aktivitetscenter.info Ledelse Funktion Navn Telefon Mail Centerleder og Ansvarshavende redaktør. Susanne Christensen Telefonnr. oplyses

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net for Vrejlev-Hæstrup sogne 2 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net Vrejlev Kirke Hæstrup Kirke KALENDER FOR VREJLEV OG HÆSTRUP SOGNE Gudstjenester Juni Søndag den 3. Vrejlev kl. 10

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

BLIV VEN. fra Sømandskirken Rotterdam. februar 2015

BLIV VEN. fra Sømandskirken Rotterdam. februar 2015 KH BLIV VEN fra Sømandskirken Rotterdam februar 2015 Kom til spille-sludreaften og lær dansk eller hollandsk Se billeder fra julemarkederne Mød det nye menighedsråd Nyt om Sømandskirkens vision og strategi

Læs mere

VAARST OG OMEGNS BORGERFORENING

VAARST OG OMEGNS BORGERFORENING VAARST OG OMEGNS BORGERFORENING Rundt om Vaarst Juni 2013, nr. 2-7. årgang Bankospil. Tour de Vaarst. Uglekasser. Fællesspisning i VFB. Åben Åbred. Zikelprinsesserne. Friskolen Borgerforeningen for Vaarst

Læs mere

ts I l'lornepocilen: ]hne idraefoirnit$ slorc sportsugepmgnm (Ile be d@ LAGguldrcgntl llome ll{poben-lhrtermmrcfidhdl TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN

ts I l'lornepocilen: ]hne idraefoirnit$ slorc sportsugepmgnm (Ile be d@ LAGguldrcgntl llome ll{poben-lhrtermmrcfidhdl TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN lrytalt!ltrt t!!r L! rlllrtrtaal!!!!rr!!l.!!rr!!!!!!a 39. årgang nr.307 junl/jull 2010 ay!!!!ryv!!!!!!!!!:tltr!!! llii-!ry!!lrtrt,!!! r= ]:] t!a TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN F oto : Benediffie Hesse/und Sognepræst

Læs mere

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 20 Egvad side 21. Redaktionelt: bagsiden

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 20 Egvad side 21. Redaktionelt: bagsiden Hellevad-Egvad Kirke skole foreninger Sognenyt Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 20 Egvad side 21 Redaktionelt: bagsiden www.hellevad.dk - www.nrhostrup.dk Marts - maj 2015 I Årgang 9 -

Læs mere

Sommertur til BonBon-Land lørdag den 17. august 2013 Se også side 4 og side 30

Sommertur til BonBon-Land lørdag den 17. august 2013 Se også side 4 og side 30 BEBOERBLADET Kongevænget HILLERØD ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB Så er vi klar til BONBON-LAND turen Et kæmpe vandområde på 550 m 2 og en stor vandborg med 10 rutsjebaner med navnet Pelle Piratsprøjt er BonBon-Lands

Læs mere

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM :

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Tid, havebrug, Tennis, Cykelløb, Lejrskole, Dansk - Amerikansk, Tilbageblik, Ældreråd, Plantedag, Tidens Landevej, Pilelabyrinter, Løvspringstur, Nye ældreboliger, Besøg hos

Læs mere

Marts 201 3. Multisalen - det er lige før! Ny www.voerladegaard.dk. Kristendom er fællesskab

Marts 201 3. Multisalen - det er lige før! Ny www.voerladegaard.dk. Kristendom er fællesskab Oplag: 500 Marts 201 3 Gymnastikopvisning Multisalen - det er lige før! Ny www.voerladegaard.dk Ny naturfitnessklub Kristendom er fællesskab - side 8 - side 1 2 - side 1 3 - side 1 4 - side 22 N Ny i sognet

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Indhold: Venlig hilsen redaktørerne.

Indhold: Venlig hilsen redaktørerne. FOCUS PÅ NO nr. 115 Marts 2008 Ja så er det allerede snart marts måned vi skriver som tiden dog iler og udenfor er det efter årstiden jo ganske mildt, det er lige før man får forårskuller. Vi håber for

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Alzheimerforeningen og demenssagen Det nytter Feriekurser for demente Støt Alzheimerforeningen Vind med Alouise Nr. 4 19. årgang december 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold Udgives

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

K L E M Å. Kajak i svømmehallen 3

K L E M Å. Kajak i svømmehallen 3 K L E M Å Kajak i svømmehallen 3 August 2009 Tømrermester Carsten Møller Sundparken 68 6100 Haderslev Tlf. 74 58 47 57 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev.

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

32. årgang Nr. 1 8. januar 2012. Tillykke. Rengøring sønd d. 16. jan. kl. 10 Stamgruppe 2

32. årgang Nr. 1 8. januar 2012. Tillykke. Rengøring sønd d. 16. jan. kl. 10 Stamgruppe 2 32. årgang Nr. 1 8. januar 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad:

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad: Oksbøl 39. Årgang - Juni 2015 Sogne-Nyt Oksbøl Sogns nyhedsblad. Fredag d. 24. april blev Bundsø indviet af borgmester Erik Lauritzen. Indhold i dette blad: Oplysning, E-mail adresser og telefontavle.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Bjert får en helt ny Dagli Brugs

Bjert får en helt ny Dagli Brugs Nummer 8, 16. årgang, september 2010 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Bjert får en helt ny Dagli Brugs Læs side 3 Nu kommer der en ungdomsklub i Bjert Læs side

Læs mere