NØRREMARKSSKOLENS. ressourcecenter. Skoleåret 2010/11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NØRREMARKSSKOLENS. ressourcecenter. Skoleåret 2010/11"

Transkript

1 NØRREMARKSSKOLENS ressourcecenter Skoleåret 2010/11 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Ressourcecentrets opbygning... 3 Ressourcecentrets struktur... 4 Koordineringsmøder... 5 Samarbejdspartnere i ressourcecentret... 6 Henvisning til faglig specialundervisning... 7 AKT- indsats... 8 Dansk som andetsprog... 9 Logbog Hjemsendelsesprocedure Bilag Oversigt over gruppeprøver i dansk i hele klasser Gruppeprøver matematik Logbog klasser Logbog elev Henvisning til koordineringsmøde Koordineringsmøder... 1 Hjemsendelsesprocedure Ressourcecentrets kursuskatalog

3 Ressourcecentrets opbygning Nørremarksskolens ressourcecenter Faglig specialundervisning DSA AKT Eksterne medarbejdere: PPR, social faglig medarbejder, SSP m.fl. 3

4 Ressourcecentrets struktur Ressourcecentret arbejder både forebyggende og foregribende med elever/klasser/grupper Ressourcecentret arbejder ud fra den anerkendende pædagogik. Ressourcecentret stiller forslag i forhold til elever/klasser/grupper med særlige behov og vejleder de voksne herom. 3 koordinatorer: en for faglig specialundervisning, en fra sprogcentret og en for akt-området. Koordinatorerne har som primære opgave at strukturere og følge op på indsatsen inden for eget specialområde samt at koordinere ressourcecentrets igangværende tilbud og opstille nye tilbud efter behov. Koordinatorerne sikrer, at ingen elever modtager tilbud fra flere specialområder på samme tidspunkt, uden at det sker i en koordineret indsats. Koordinatorerne sikrer i samarbejde med skolens ledelse og PPR, at tildelte ressourcer benyttes med baggrund i en faglig og social vurdering af den enkelte elev. Al henvendelse om støtte sker via skolens koordinatorer/koordineringsmøde. Sammen med koordinator informeres skolens ledelse. 4

5 Koordineringsmøder Koordineringsmøder afholdes en gang ugentligt. Deltagere: repræsentant fra PPR, skolens socialfaglige medarbejder og de 3 koordinatorer fra ressourcecentret. Et klasseteam, der ønsker en sag drøftet på et koordineringsmøde, henvender sig til koordinatoren for dsa, der aftaler mødedato. Derefter udfylder klasseteamet et henvisningsskema vedr. den sag, der ønskes drøftet. Henvisningsskemaet mailes til koordineringsgruppen 3 arbejdsdage inden det aktuelle møde. Skemaet findes elektronisk på Personaleintra. Iflg. Forvaltningsloven 28,2 skal forældres accept indhentes, inden en elev tages op på mødet. I specielle tilfælde kan der tales anonymt om en elev, men såfremt der skal iværksættes tiltag, skal forældrene informeres. Koordineringsmødet fokuserer på de ressourcer, der findes hos eleven og dennes omgivelser: muligheder og løsninger skal blive synlige, bl.a. hvordan lærere/pædagoger kan ændre deres indsats til gavn for eleven. På mødet aftales en handleplan, der eventuelt indebærer støtte fra ressourcecentret. Mødet rundes af med en opsummering af aftalerne samt en aftale om et evalueringsmøde efter senest 3 måneder. Klasseteamet vil få et skriftligt referat af mødet. Såfremt klasseteamet inden det aftalte evalueringsmøde vurderer, at problemet er løst, kan de frem for deltagelse i et evalueringsmøde aflevere en skriftlig tilbagemelding. Alle indstillinger til PPR skal gå gennem koordineringsmøderne. Dette gælder også ansøgninger om timer til 20.1 enkeltintegration. Efter hvert koordineringsmøde holder de 3 koordinatorer samarbejdsmøde med skolelederen. Hver 3.uge deltager hele koordineringsgruppen. Skolelederen skal have en komplet liste over de elever, der arbejdes med på koordineringsmøderne. Ressourcecentrets koordinatorer er ansvarlige for, at listen er opdateret. 5

6 Samarbejdspartnere i ressourcecentret PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning): PPR deltager i ressourcecentrets arbejde på følgende måde: Koordineringsmøder 1 gang ugentligt, hvor PPR kan byde ind med: o Konsultativ rådgivning o Påtage sig dele af opgaven/sagen, såvel forebyggende som indgribende, efter aftale på mødet o At overtage sagsbehandlingen Beslutningen om en eventuel indstilling til PPR sker udelukkende på koordineringsmøderne. Samarbejdsmøde hver 3.uge hvor PPR i samarbejde med koordinatorerne informerer skolens ledelse om sagsarbejde og anvendelse af ressourcer i AKT/specialundervisningen/DSA. Social faglig medarbejder: En social indsats. Afdækkende samtaler med både barnet og forældrene. Dette skal lede frem til en mere helhedsorienteret og støttende løsning for barnet og familienmed fokus på barnets trivsel, sundhed og udvikling. Før en evt. underretning til Familieafdelingen kontaktes den socialfaglige medarbejder. Sundhedsplejersker, talepædagog, læsekonsulent og andre relevante ressourcepersoner deltager i koordineringsmøder efter behov. 6

7 Henvisning til faglig specialundervisning Al hjælp, hvor medarbejdere fra ressourcecentret er involveret, kræver godkendelse af psykolog. Støtten skal så vidt muligt parallellægges med klassens timer. Holddeling og undervisningsdifferentiering i normalklassen kommer før et evt. specialundervisningstilbud. For ældre elever kan der være mulighed for - efter aftale med skolens leder - at lave særaftaler omkring prøver/afgangsprøver. Dette kræver dog, at eleven er beskrevet i faglig specialundervisningsregi. Der aftales mål og metoder med klassens lærere og PPR., og der evalueres efter en forud aftalt periode. Tilbud fra faglig specialundervisning ses i kursuskataloget bag i dette kompendium (side 20) 7

8 AKT- indsats Ud over kursustilbud fra akt (se kursuskatalog side 20) tilbydes nedenstående. Observation af klasser Observation af grupper Observation af enkeltelever Arbejdet med den enkelte elev: eksempelvis: Kognitiv affektiv træning (KAT-kassen) Kort og godt Pædagogiske test Motorisk/fysisk opmærksomhed Samtaler med relevant indhold og relevante aftaler Adfærdsregulering Social træning i grupper/klasser: En observationsperiode i gruppen/klassen ligger forud for et sådant forløb. Som udgangspunkt vil en observationsperiode vare mellem 1 og 3 uger. På koordineringsmøde vurderes, hvilken metode der skønnes bedst egnet for den pågældende klasse. Vejledning af kolleger Samarbejde med områdets opsøgende medarbejdere Nørremarken har i flere år haft opsøgende ssp-medarbejdere, der har til opgave at forebygge kriminalitet blandt unge. Disse opsøgende har skolen naturligvis et samarbejde med. Samarbejdet skulle gerne være til fordel for såvel den unge, de opsøgende medarbejdere og skolen. Kolleger kan aftale tid med akt ens ssp-medarbejder, såfremt der er behov herfor. Akutfunktion Hovsa- akut : når det her og nu brænder på ringes til kontoret (F1). Ved gentagne tilfælde med samme elev bør det overvejes at henvise eleven til koordineringsmøde. Sørg altid for at forældre informeres, hvis en elev bortvises fra en lektion. 8

9 Dansk som andetsprog Den undervisning i dansk som andetsprog, som foregår i ressourcecenterregi, er målrettet de elever, som har et så omfattende behov for sprogstøtte for at kunne få det fulde udbytte af undervisningen, at dette ikke kan nås inden for rammerne af undervisningsdifferentiering. Elever, som på baggrund af en sprogscreening, er vurderet til at have et behov for at modtage undervisning i dansk som andetsprog, vil blive tilbudt udvalgte kursusforløb jf. Ressourcecentrets kursuskatalog (side 20) Ud over kursusforløbene bliver der til de elever, der er screenet til at have et behov for sprogstøtte, mulighed for at ønske, at en af dsa-lærerne går ind med et givent antal timer til forforståelse og evt. støtte i forbindelse med eksempelvis temauger, storylines og projektopgaver. Herudover tilbyder dsa-lærerne: - deltagelse i lektioner hvor de elever, som modtager undervisning i dansk som andetsprog, støttes i undervisningen - udvidet forældrekontakt i særlige tilfælde - vejledning af kolleger/årgangsteam i forhold til enkelt elever - vejledning af kolleger/årgangsteam i forhold til implementering af dansk som andetsprog som en dimension i undervisningen. Etniske forældremøder og interkulturel undervisning - Der afholdes etniske forældremøder på 0., 4. og 7.årgang. - På 2.,4. og 7.årgang planlægges og afvikles et interkulturelt undervisningsforløb 9

10 Logbog For at følge det enkelte barns og klassens udvikling udarbejder klasseteamet en gang årligt en klasse- og elevlogbog. Logbogen er bagudrettet, mens elevplaner er forudrettede. Logbøgerne skal udfyldes af klasseteamet og afleveres senest d. 1. juni til ressourcecentret, hvorefter de gennemgås af koordinatorerne. Logbogen skal: sikre kontinuitet ved lærer- og afdelingsskift bruges ved skole-hjem-samtaler benyttes ved et eventuelt samarbejde med ressourcecentret indgå på koordineringsmøderne kunne dokumentere evt. tiltag i forhold til elever/klasser kunne indgå i en teamsamtale Tjekliste til indhold i logbog: PPR: indstilling? I gang? Afsluttet? Familieafdelingen: Underretning? Støtte, evt. BørneNetværket, familiekonsulent? Særlig støtte på skolen: Faglig specialundervisning (kurser, enkelttimer?), Akt (hvilket forløb), DSA (særlige kursusforløb/tiltag) Socialfaglige medarbejder: arbejdes der i og med familien? UU-vejleder involveret? Sundhedsplejerske? Andet? SSP involveret? Familiemæssige forhold med betydning for elevens trivsel Deltagelse i koordineringsmøde? Særlige forhold: ex. fritagelse for fag/prøver, hjemsendelse, elevmægler, fritagelse fra lejrskole, deltagelse i time-out projekt, julemærkehjem, God skoleevaluering, behovet for tolk ved samtaler med forældre 10

11 Hjemsendelsesprocedure På Nørremarksskolen ønsker vi at skabe og fastholde respekt mellem alle på skolen. Vi accepterer derfor ikke nedgørende, krænkende og uacceptabel adfærd eller udtalelser: Brug af groft og/eller nedladende sprog over for elever og/eller ansatte Trusler om eller egentlig voldelig adfærd Anden groft krænkende adfærd Hærværk mod inventar eller bygninger Handlingsplan v/overtrædelse af ovennævnte: Hvis en elev overtræder ovenstående, sendes pågældende straks på kontoret medbringende sin taske og sit overtøj. Ledelsen kontakter forældre telefonisk og orienterer om hjemsendelsen og årsagen til denne. Elever fra årgang kan sendes hjem efter telefonisk kontakt med forældre. Elever fra årgang skal hentes på skolen af forældre. Ledelsen beslutter, hvor længe eleven skal hjemsendes. Skolen har udfærdiget et fortrykt brev, der sendes med eleven hjem- gælder alle hjemsendelser. Dette brev skal findes på alle de sprog, der er repræsenteret på skolen. Brevhovedet indeholder flg. tekst: På Nørremarksskolen ønsker vi at skabe og fastholde respekt mellem alle på skolen. Vi accepterer derfor ikke nedgørende, krænkende og uacceptabel adfærd eller udtalelser: 11

12 Brug af groft og/eller nedladende sprog over for elever og/eller ansatte Trusler om eller egentlig voldelig adfærd Anden groft krænkende adfærd Hærværk mod inventar eller bygninger Desuden skal det af brevet fremgå, hvor længe eleven skal forblive hjemme samt kravet om, at eleven og forældre ved tilbagevenden på skolen skal deltage i et møde med ledelse og klasselærere. I løbet af dette møde aftales en konkret handleplan for, hvad eleven og forældre vil gøre for at undgå en gentagelse. En del af planen skal være, hvad der skal ske i tilfælde af fortsat uacceptabel adfærd/tale. Under elevens hjemsendelse skal klasseteamet udarbejde en handleplan indeholdende deres forslag til at forebygge lignende episoder. Lederen informeres om denne. Ressourcecentret kan være behjælpelig. Det er vigtigt at tage sig af den krænkede. Er det en elev, skal klasseteamet/ledelsen informere den pågældendes forældre om episoden og skolens opfølgning. Desuden skal klasseteamet samtale med eleven. Klassekammeraterne skal vide, at en elev er sendt hjem og af hvilken grund. Ligeledes bør man i klassen samtale om, hvordan man fremover kan undgå lignende episoder. Ressourcecentret kan være behjælpelig. Er det en ansat, der er krænket, skal ledelsen samtale med vedkommende og sikre en registrering af hændelsen. Såfremt der er tale om et fysisk overgreb eller voldsomme trusler, skal sagen anmeldes som en arbejdsskade. I den akutte situation kan der rekvireres støtte fra ressourcecentretcentret. Desuden kan den ansatte tilbydes samtaler med personale fra ressourcecentret. Det er vigtigt, at der lægges et notat i de elevmapper, der er involveret. 12

13 Bilag Gruppeprøver dansk- matematik Logbog- klasse Logbog- elev Henvisningsskema- koordineringsmøder Hjemsendelsesprocedure brev til forældre Ressourcecentrets kursuskatalog 13

14 Oversigt over gruppeprøver i dansk i hele klasser B. kl. Læsning: KTI IL-Basis Obl. tilbud Stavning: Obl. Hjælp til prøvetagningen gives af: 1. kl. IL-Basis OS 64 (dec/jan) OS 64 (maj) Evt. Obl. Speciallærer 2. kl. OS 64/OS 120 (nov/dec) OS 120 (maj) ST 2- maj Dansklærer og speciallærer 3. kl. OS 120 (sep) SL60 (nov) Tilbud. Obl. ST 3- maj Dansklærer og speciallærer 4. kl SL 40 (nov). Obl. ST 4- maj Dansklærer og speciallærer 5. kl. SL 40 Læs 5 (feb) Tilbud. Tilbud. ST 5- maj Dansklærer og speciallærer 6. kl. TL 1 (sep./okt.) Obl. ST 6- maj Dansklærer og speciallærer 7. kl. TL 2 (sep./okt.) Obl. ST 7- maj Dansklærer og speciallærer 8. kl. TL 3 (sep./okt.) Obl. ST 8- maj Dansklærer og speciallærer 9. kl. TL 4 (sep./okt.) Tilbud ST 9- maj Dansklærer og speciallærer 14

15 Gruppeprøver matematik Der skal tages diagnostiske MG-prøver på alle klassetrin senest i maj måned. På 3. og 6. klassetrin udsendes prøver fra ministeriet. RM-prøver kan tages på enkelte elever. 15

16 Logbog klasser NØ. den KLASSE/SKOLEÅR: KLASSELÆRER(E)/KLASSETEAM: FAGLIG UDVIKLING: Hvorledes placerer klassen sig fagligt under middel middel over middel Hvor mange elever har i indeværende skoleår modtaget faglig specialundervisning: dansk antal lektioner --- matematik antal lektioner --- engelsk antal lektioner Hvilke kurser-uger/individuelt: SOCIAL UDVIKLING Har alle elever kammerater i klassen: JA NEJ Ses der kraftige klikedannelser, eller kan alle elever være sammen på tværs af grupperinger? Hvor mange elever har i indeværende skoleår modtaget støtte fra AKT? Hvilke? Har der været AKT-tiltag rettet mod klassen som helhed? JA NEJ Hvis ja, omfang og indsatsområde: VIKARDÆKNING Sporadisk Længere perioder Hvis ja, fra til ØVRIGE BEMÆRKNINGER 16

17 Logbog elev NØ. den NAVN: KLASSE/SKOLEÅR: KLASSELÆRER(E)/KLASSETEAM: FAGLIG UDVIKLING: Befinder eleven sig på et fagligt niveau, der antages som rimeligt for klassetrinnet? JA NEJ Hvis nej: Bekymrende lavt? Bemærkelsesværdigt højt? I hvilke fag? Er der iværksat tiltag? JA NEJ Hvis ja, hvilke? SOCIAL UDVIKLING: Ser eleven ud til at befinde sig godt i klassen? JA NEJ Hvis nej, på hvilken måde? Er der iværksat tiltag? JA NEJ Hvis ja, hvilke? Forsømmelser i indeværende skoleår: ØVRIGE BEMÆRKNINGER: 17

18 Henvisning til koordineringsmøde Koordineringsmøder Mailes senest fredagen før det aktuelle koordineringsmøde til: Marie Heyn: Hanne Nielsen: Henriette Bærenholdt: Mette Schytz: Tina Sandgren: DEN Husk at informere forældrene om, hvem der deltager i koordineringsmøderne Elev/klasse Klasse/klasseteam Hvad ser I som elevens vanskeligheder? Hvilke udfordringer giver elevens vanskeligheder teamet? (Tema for konsultationen) Hidtidige tiltag: hvad har virket? Vigtige supplerende oplysninger I vil efter koordineringsmødet modtage et referat med handleplan for det fremtidige arbejde. 18

19 Hjemsendelsesprocedure Til forældre Den På Nørremarksskolen ønsker vi at skabe og fastholde respekt mellem alle på skolen. Vi accepterer derfor ikke nedgørende, krænkende og uacceptabel adfærd eller udtalelser: Brug af groft og/eller nedladende sprog over for elever og/eller ansatte Trusler om eller egentlig voldelig adfærd Anden krænkende adfærd Hærværk mod inventar eller bygninger har ikke overholdt Nørremarksskolens regler for acceptabel adfærd. Han/hun har: Brug af groft og/eller nedladende sprog over for elever og/eller ansatte Trusler om eller egentlig voldelig adfærd Anden krænkende adfærd Hærværk mod inventar eller bygninger Skolens ledelse har derfor, i samarbejde med klassens lærere, besluttet at eleven ikke må komme på skolen i dage. Eleven skal, sammen med jer, møde på skolen. Til mødet deltager skolens ledelse og klassens lærere. Efter mødet kan eleven deltage i undervisningen igen. Venligst skolens ledelse 19

20 Ressourcecentrets kursuskatalog Uge Årgang Kursusbeskrivelse Udbyder 33 (2 lekt. til introkursus+ 4 lekt. til sparring) samt 49-6 (90 lekt) (40 lekt) (60 lekt) Skolepædagoger på årg. Kursus i afholdelse af klassemøde 2. årgang Brush up for de elever, der har problemer med alfabetet, småord og angrebsteknikker 3. årgang Læsestrategikursus For de elever, der har påbegyndt læseprocessen, men som ligger i yderkanten af det, de skal kunne 4. årgang Læsekursus spec. med fokus på læseforståelse, for tekniske læsere med store læseforståelsesproblemer Valghold for kommende elevmæglere årgang (udvalgte elever) x 8 lekt (2 hold) (8 lekt.pr.klasse) lekt (2 hold) (8 lekt. pr.klasse) (40 lekt) doubleres 4 årgang Matematikforståelse tekstopgaver/problemregning /CRISS AKT Fag. Spec Fag. Spec. Fag. Spec. AKT 4.årgang Kend din kammerat AKT Fag. Spec. 3. årgang Subtraktionskursus Fag spec. 5.årgang Fællesskab AKT 1. årgang Lydkursus for de elever, der ikke har den sproglige opmærksomhed fra bhv.- kl. på plads Fag. Spec a- klassen b- klassen (15. lekt. Pr klasse) lekt (2 hold) 3.årgang Hver 3.klasse får hjælp fra speciallærer til læsekursus Fag. Spec 5. årgang divisionskursus Fag. Spec. 20

21 lekt. (2 hold) (8 lekt.pr. klasse) 2. årgang positionssystemet Fag. Spec. 3.årgang Samarbejde AKT årgang additionskursus Fag. Spec. 8 lekt. (2 hold) årgang multiplikationskursus Fag. Spec. 8 lekt. (2 hold) årgang Bogstavkursus for de elever, der er Fag. Spec (doubleres) usikre i bogstaverne årgang Efter læsekursus for de elever, hvis Fag. Spec udbytte af det fælles læsekursus ikke var tilstrækkeligt årgang Stavekursus for elever med store Fag. Spec. problemer jfr. ST-prøverne 1-17 Elever fra 3. 6 kl. VAKS et læseprogram for meget Fag. Spec. doubleres læsesvage/ordblinde elever årgang PSV- K AKT lekt. (2 hold) lekt (2 hold) lekt (2 hold) (2 hold) 6. årgang flade kursus Fag. Spec. 3. årgang Opsamlingskursus: additionsubtraktion og positionssystemet Fag. Spec. 6. årgang Kursus i rummål Fag. Spec. 5. årgang Opsamling multiplikation/division og problemregning Forår årgang Fagligt læsekursus for hver 6. klasse i samarbejde med dansklærer Marts/april 6.årgang Klasselærere udvælger 12 elever til at deltage i valghold for elevmæglere årgang Læse/stave gruppe For de elever, hvis udbytte af Brush up ikke har været tilstrækkeligt Hele året Single elever (indskoling/mellemt rin) For elever med særlige behov efter koordinering- læsekonferencer eller lign Fag. Spec. Fag. Spec. AKT Fag. Spec. Fag. Spec. 21

22 Hele året Single elever/stjernetimer For elever med særlige behov der gives timer til individuel hjælp på klassen eller efter behov efter koordinering eller lign. Hele året Alle årgange IT rygsæk- der udleveres så vidt muligt IT rygsæk til læsesvage elever, efter grundig afdækning. Hjælp til brug af programmer og it materiel (PT råder vi over 5 computere Fag. Spec. Fag. Spec. Ang. matematikkurser: Forud for matematikkurserne afholdes fokusforløb/indsatsområder i klasserne i emnet. Eleverne til kurserne udvælges på baggrund af tests matematikgruppen har udarbejdet. Ang. dansk kurser: Eleverne udvælges på koordinering konferencer eller på baggrund af div. tests. 22

23 Uge Periode 0.årgang 1.årgang 2.årgang 3.årgang Sprogscreening Der arbejdes i klasseregi jf. beskrivelse for bhv.kl. Sprogscreening Lytteforst. 5 Talesprog 10 Førfagligt 12 Lytteforst. 5 Talesprog 10 Førfagligt 12 Lytteforst. 5 Talesprog 10 Førfagligt 12 Førfagl.12 Lytteforst. 4 Førfagl.12 Lytteforst.4 Førfagl.12 emneuge emneuge Lytteforst. 5 Talesprog 10 Førfagligt 12 Lytteforst. 5 Talesprog 10 Førfagligt 12 Lytteforst.4 Førfagl.12 Førfagl.12 Lytteforst. 4 Førfagl.12 Lytteforst.4 Førfagl.12 Lytteforst.4 Førfagl.12 Førfagl.12 Førfagl.12 Førfagl.12 Førfagl.12 23

24 Uge Periode 4.årgang 5.årgang 6.årgang sprogscreening emneuge Læseforståelse, naturfag emneuge

25 Uge Periode 7.årgang 8.årgang 9.årgang sprogscreening emneuge Læseforståelse, naturfag emneuge Afgangsprøver 20 25

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Forord Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge med særlige behov er et arbejdsredskab for medarbejdere, der

Læs mere

Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation

Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation Indholdsfortegnelse: Forord.. 3 Henvendelse til PPR. 4 Lovgrundlag. 5 Målsætning for tildeling

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte?

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? Roskildemodellen - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 Roskildemodellens indhold side 6 DEL 1 BEKYMRING FOR BARNET 1.1

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel Kvalitetsrapport 2013-14 Holbæk Kommune - skoledel Skoleåret 2013/2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Katrinedalskolen... 5 Rammebetingelser... 6 Resultater... 7 Specialpædagogisk bistand... 7

Læs mere

HVOR TRYKKER SKOEN? HÅNDBOG TIL PLAN FOR UNDERVISNING AF TOSPROGEDE ELEVER

HVOR TRYKKER SKOEN? HÅNDBOG TIL PLAN FOR UNDERVISNING AF TOSPROGEDE ELEVER HVOR TRYKKER SKOEN? HÅNDBOG TIL PLAN FOR UNDERVISNING AF TOSPROGEDE ELEVER FORORD Skolestyrelsens Tosprogs-Taskforce og Danmarks Radio ønsker med kampagnen To sprog én udfordring at sætte fokus på undervisningen

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

Overgange mellem tilbud

Overgange mellem tilbud Juli 2014 Overgange mellem tilbud Lyngby Taarbæk Kommune Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjerne vil blive redigeret i skoleåret 2014/2015 i forhold til den nye skolereform Bindende retningslinjer

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011/2012

Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport Rosenlundskolen 1 Indhold 1. Resultater... 3 1.1 Uddannelsesforankring... 3 1.2 Overgangsfrekvenser... 3 1.3 Gennemsnitskarakterer ved afgangsprøverne... 4 1.4

Læs mere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING FAGLIG ETIK 4 BEHANDLING AF FORTROLIGE PRIVATE OPLYSNINGER 4 INFORMER DIN LEDER 5 BEKYMRINGSSIGNALER HOS BØRN OG UNGE

Læs mere

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk/bekymret 1 Indhold Forord 4 Tegn på at et barn eller en

Læs mere

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet Inklusion i praksis Forventningsafklaring af samarbejdet om inklusion Debatten omkring inklusion omhandlede i begyndelsen

Læs mere

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter 1 Beskrivelse af ydelser i Silkeborg kommunes Familiecenter Hostrupsgade 20 8600 Silkeborg tlf.: 89 70 51 10 www.familiecentret.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse: Maj 2015 Indledning...side 3 Organisering,

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre. Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.dk Kvalitetsrapport for Hvidovre Kommune Side 1 af 58

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Århus Kommune Børn og Unge Julie 9,1 år Søren 3,4 år Benjamin 7,0 år Marie 5,6 år Ida 7,8 år Thea 8,10 år HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Anna 3,7 år Magnus 10,7 år

Læs mere

Ny på skolen. Velkommen til Brøndbyvester Skole 2013-2014. BRØNDBY KOMMUNE.

Ny på skolen. Velkommen til Brøndbyvester Skole 2013-2014. BRØNDBY KOMMUNE. Ny på skolen Velkommen til Brøndbyvester Skole 2013-2014. BRØNDBY KOMMUNE. Indholdsfortegnelse Ny på skolen... 1 Skolebestyrelsesformand... 4 Skolens ledelse... 4 Skolens administration... 4 Kontakt...

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen

Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen eksempler og regler Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen eksempler og regler Forfatter af caseeksempler: Karen Brygmann, Ægir, freelancejournalist

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere