NØRREMARKSSKOLENS. ressourcecenter. Skoleåret 2010/11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NØRREMARKSSKOLENS. ressourcecenter. Skoleåret 2010/11"

Transkript

1 NØRREMARKSSKOLENS ressourcecenter Skoleåret 2010/11 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Ressourcecentrets opbygning... 3 Ressourcecentrets struktur... 4 Koordineringsmøder... 5 Samarbejdspartnere i ressourcecentret... 6 Henvisning til faglig specialundervisning... 7 AKT- indsats... 8 Dansk som andetsprog... 9 Logbog Hjemsendelsesprocedure Bilag Oversigt over gruppeprøver i dansk i hele klasser Gruppeprøver matematik Logbog klasser Logbog elev Henvisning til koordineringsmøde Koordineringsmøder... 1 Hjemsendelsesprocedure Ressourcecentrets kursuskatalog

3 Ressourcecentrets opbygning Nørremarksskolens ressourcecenter Faglig specialundervisning DSA AKT Eksterne medarbejdere: PPR, social faglig medarbejder, SSP m.fl. 3

4 Ressourcecentrets struktur Ressourcecentret arbejder både forebyggende og foregribende med elever/klasser/grupper Ressourcecentret arbejder ud fra den anerkendende pædagogik. Ressourcecentret stiller forslag i forhold til elever/klasser/grupper med særlige behov og vejleder de voksne herom. 3 koordinatorer: en for faglig specialundervisning, en fra sprogcentret og en for akt-området. Koordinatorerne har som primære opgave at strukturere og følge op på indsatsen inden for eget specialområde samt at koordinere ressourcecentrets igangværende tilbud og opstille nye tilbud efter behov. Koordinatorerne sikrer, at ingen elever modtager tilbud fra flere specialområder på samme tidspunkt, uden at det sker i en koordineret indsats. Koordinatorerne sikrer i samarbejde med skolens ledelse og PPR, at tildelte ressourcer benyttes med baggrund i en faglig og social vurdering af den enkelte elev. Al henvendelse om støtte sker via skolens koordinatorer/koordineringsmøde. Sammen med koordinator informeres skolens ledelse. 4

5 Koordineringsmøder Koordineringsmøder afholdes en gang ugentligt. Deltagere: repræsentant fra PPR, skolens socialfaglige medarbejder og de 3 koordinatorer fra ressourcecentret. Et klasseteam, der ønsker en sag drøftet på et koordineringsmøde, henvender sig til koordinatoren for dsa, der aftaler mødedato. Derefter udfylder klasseteamet et henvisningsskema vedr. den sag, der ønskes drøftet. Henvisningsskemaet mailes til koordineringsgruppen 3 arbejdsdage inden det aktuelle møde. Skemaet findes elektronisk på Personaleintra. Iflg. Forvaltningsloven 28,2 skal forældres accept indhentes, inden en elev tages op på mødet. I specielle tilfælde kan der tales anonymt om en elev, men såfremt der skal iværksættes tiltag, skal forældrene informeres. Koordineringsmødet fokuserer på de ressourcer, der findes hos eleven og dennes omgivelser: muligheder og løsninger skal blive synlige, bl.a. hvordan lærere/pædagoger kan ændre deres indsats til gavn for eleven. På mødet aftales en handleplan, der eventuelt indebærer støtte fra ressourcecentret. Mødet rundes af med en opsummering af aftalerne samt en aftale om et evalueringsmøde efter senest 3 måneder. Klasseteamet vil få et skriftligt referat af mødet. Såfremt klasseteamet inden det aftalte evalueringsmøde vurderer, at problemet er løst, kan de frem for deltagelse i et evalueringsmøde aflevere en skriftlig tilbagemelding. Alle indstillinger til PPR skal gå gennem koordineringsmøderne. Dette gælder også ansøgninger om timer til 20.1 enkeltintegration. Efter hvert koordineringsmøde holder de 3 koordinatorer samarbejdsmøde med skolelederen. Hver 3.uge deltager hele koordineringsgruppen. Skolelederen skal have en komplet liste over de elever, der arbejdes med på koordineringsmøderne. Ressourcecentrets koordinatorer er ansvarlige for, at listen er opdateret. 5

6 Samarbejdspartnere i ressourcecentret PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning): PPR deltager i ressourcecentrets arbejde på følgende måde: Koordineringsmøder 1 gang ugentligt, hvor PPR kan byde ind med: o Konsultativ rådgivning o Påtage sig dele af opgaven/sagen, såvel forebyggende som indgribende, efter aftale på mødet o At overtage sagsbehandlingen Beslutningen om en eventuel indstilling til PPR sker udelukkende på koordineringsmøderne. Samarbejdsmøde hver 3.uge hvor PPR i samarbejde med koordinatorerne informerer skolens ledelse om sagsarbejde og anvendelse af ressourcer i AKT/specialundervisningen/DSA. Social faglig medarbejder: En social indsats. Afdækkende samtaler med både barnet og forældrene. Dette skal lede frem til en mere helhedsorienteret og støttende løsning for barnet og familienmed fokus på barnets trivsel, sundhed og udvikling. Før en evt. underretning til Familieafdelingen kontaktes den socialfaglige medarbejder. Sundhedsplejersker, talepædagog, læsekonsulent og andre relevante ressourcepersoner deltager i koordineringsmøder efter behov. 6

7 Henvisning til faglig specialundervisning Al hjælp, hvor medarbejdere fra ressourcecentret er involveret, kræver godkendelse af psykolog. Støtten skal så vidt muligt parallellægges med klassens timer. Holddeling og undervisningsdifferentiering i normalklassen kommer før et evt. specialundervisningstilbud. For ældre elever kan der være mulighed for - efter aftale med skolens leder - at lave særaftaler omkring prøver/afgangsprøver. Dette kræver dog, at eleven er beskrevet i faglig specialundervisningsregi. Der aftales mål og metoder med klassens lærere og PPR., og der evalueres efter en forud aftalt periode. Tilbud fra faglig specialundervisning ses i kursuskataloget bag i dette kompendium (side 20) 7

8 AKT- indsats Ud over kursustilbud fra akt (se kursuskatalog side 20) tilbydes nedenstående. Observation af klasser Observation af grupper Observation af enkeltelever Arbejdet med den enkelte elev: eksempelvis: Kognitiv affektiv træning (KAT-kassen) Kort og godt Pædagogiske test Motorisk/fysisk opmærksomhed Samtaler med relevant indhold og relevante aftaler Adfærdsregulering Social træning i grupper/klasser: En observationsperiode i gruppen/klassen ligger forud for et sådant forløb. Som udgangspunkt vil en observationsperiode vare mellem 1 og 3 uger. På koordineringsmøde vurderes, hvilken metode der skønnes bedst egnet for den pågældende klasse. Vejledning af kolleger Samarbejde med områdets opsøgende medarbejdere Nørremarken har i flere år haft opsøgende ssp-medarbejdere, der har til opgave at forebygge kriminalitet blandt unge. Disse opsøgende har skolen naturligvis et samarbejde med. Samarbejdet skulle gerne være til fordel for såvel den unge, de opsøgende medarbejdere og skolen. Kolleger kan aftale tid med akt ens ssp-medarbejder, såfremt der er behov herfor. Akutfunktion Hovsa- akut : når det her og nu brænder på ringes til kontoret (F1). Ved gentagne tilfælde med samme elev bør det overvejes at henvise eleven til koordineringsmøde. Sørg altid for at forældre informeres, hvis en elev bortvises fra en lektion. 8

9 Dansk som andetsprog Den undervisning i dansk som andetsprog, som foregår i ressourcecenterregi, er målrettet de elever, som har et så omfattende behov for sprogstøtte for at kunne få det fulde udbytte af undervisningen, at dette ikke kan nås inden for rammerne af undervisningsdifferentiering. Elever, som på baggrund af en sprogscreening, er vurderet til at have et behov for at modtage undervisning i dansk som andetsprog, vil blive tilbudt udvalgte kursusforløb jf. Ressourcecentrets kursuskatalog (side 20) Ud over kursusforløbene bliver der til de elever, der er screenet til at have et behov for sprogstøtte, mulighed for at ønske, at en af dsa-lærerne går ind med et givent antal timer til forforståelse og evt. støtte i forbindelse med eksempelvis temauger, storylines og projektopgaver. Herudover tilbyder dsa-lærerne: - deltagelse i lektioner hvor de elever, som modtager undervisning i dansk som andetsprog, støttes i undervisningen - udvidet forældrekontakt i særlige tilfælde - vejledning af kolleger/årgangsteam i forhold til enkelt elever - vejledning af kolleger/årgangsteam i forhold til implementering af dansk som andetsprog som en dimension i undervisningen. Etniske forældremøder og interkulturel undervisning - Der afholdes etniske forældremøder på 0., 4. og 7.årgang. - På 2.,4. og 7.årgang planlægges og afvikles et interkulturelt undervisningsforløb 9

10 Logbog For at følge det enkelte barns og klassens udvikling udarbejder klasseteamet en gang årligt en klasse- og elevlogbog. Logbogen er bagudrettet, mens elevplaner er forudrettede. Logbøgerne skal udfyldes af klasseteamet og afleveres senest d. 1. juni til ressourcecentret, hvorefter de gennemgås af koordinatorerne. Logbogen skal: sikre kontinuitet ved lærer- og afdelingsskift bruges ved skole-hjem-samtaler benyttes ved et eventuelt samarbejde med ressourcecentret indgå på koordineringsmøderne kunne dokumentere evt. tiltag i forhold til elever/klasser kunne indgå i en teamsamtale Tjekliste til indhold i logbog: PPR: indstilling? I gang? Afsluttet? Familieafdelingen: Underretning? Støtte, evt. BørneNetværket, familiekonsulent? Særlig støtte på skolen: Faglig specialundervisning (kurser, enkelttimer?), Akt (hvilket forløb), DSA (særlige kursusforløb/tiltag) Socialfaglige medarbejder: arbejdes der i og med familien? UU-vejleder involveret? Sundhedsplejerske? Andet? SSP involveret? Familiemæssige forhold med betydning for elevens trivsel Deltagelse i koordineringsmøde? Særlige forhold: ex. fritagelse for fag/prøver, hjemsendelse, elevmægler, fritagelse fra lejrskole, deltagelse i time-out projekt, julemærkehjem, God skoleevaluering, behovet for tolk ved samtaler med forældre 10

11 Hjemsendelsesprocedure På Nørremarksskolen ønsker vi at skabe og fastholde respekt mellem alle på skolen. Vi accepterer derfor ikke nedgørende, krænkende og uacceptabel adfærd eller udtalelser: Brug af groft og/eller nedladende sprog over for elever og/eller ansatte Trusler om eller egentlig voldelig adfærd Anden groft krænkende adfærd Hærværk mod inventar eller bygninger Handlingsplan v/overtrædelse af ovennævnte: Hvis en elev overtræder ovenstående, sendes pågældende straks på kontoret medbringende sin taske og sit overtøj. Ledelsen kontakter forældre telefonisk og orienterer om hjemsendelsen og årsagen til denne. Elever fra årgang kan sendes hjem efter telefonisk kontakt med forældre. Elever fra årgang skal hentes på skolen af forældre. Ledelsen beslutter, hvor længe eleven skal hjemsendes. Skolen har udfærdiget et fortrykt brev, der sendes med eleven hjem- gælder alle hjemsendelser. Dette brev skal findes på alle de sprog, der er repræsenteret på skolen. Brevhovedet indeholder flg. tekst: På Nørremarksskolen ønsker vi at skabe og fastholde respekt mellem alle på skolen. Vi accepterer derfor ikke nedgørende, krænkende og uacceptabel adfærd eller udtalelser: 11

12 Brug af groft og/eller nedladende sprog over for elever og/eller ansatte Trusler om eller egentlig voldelig adfærd Anden groft krænkende adfærd Hærværk mod inventar eller bygninger Desuden skal det af brevet fremgå, hvor længe eleven skal forblive hjemme samt kravet om, at eleven og forældre ved tilbagevenden på skolen skal deltage i et møde med ledelse og klasselærere. I løbet af dette møde aftales en konkret handleplan for, hvad eleven og forældre vil gøre for at undgå en gentagelse. En del af planen skal være, hvad der skal ske i tilfælde af fortsat uacceptabel adfærd/tale. Under elevens hjemsendelse skal klasseteamet udarbejde en handleplan indeholdende deres forslag til at forebygge lignende episoder. Lederen informeres om denne. Ressourcecentret kan være behjælpelig. Det er vigtigt at tage sig af den krænkede. Er det en elev, skal klasseteamet/ledelsen informere den pågældendes forældre om episoden og skolens opfølgning. Desuden skal klasseteamet samtale med eleven. Klassekammeraterne skal vide, at en elev er sendt hjem og af hvilken grund. Ligeledes bør man i klassen samtale om, hvordan man fremover kan undgå lignende episoder. Ressourcecentret kan være behjælpelig. Er det en ansat, der er krænket, skal ledelsen samtale med vedkommende og sikre en registrering af hændelsen. Såfremt der er tale om et fysisk overgreb eller voldsomme trusler, skal sagen anmeldes som en arbejdsskade. I den akutte situation kan der rekvireres støtte fra ressourcecentretcentret. Desuden kan den ansatte tilbydes samtaler med personale fra ressourcecentret. Det er vigtigt, at der lægges et notat i de elevmapper, der er involveret. 12

13 Bilag Gruppeprøver dansk- matematik Logbog- klasse Logbog- elev Henvisningsskema- koordineringsmøder Hjemsendelsesprocedure brev til forældre Ressourcecentrets kursuskatalog 13

14 Oversigt over gruppeprøver i dansk i hele klasser B. kl. Læsning: KTI IL-Basis Obl. tilbud Stavning: Obl. Hjælp til prøvetagningen gives af: 1. kl. IL-Basis OS 64 (dec/jan) OS 64 (maj) Evt. Obl. Speciallærer 2. kl. OS 64/OS 120 (nov/dec) OS 120 (maj) ST 2- maj Dansklærer og speciallærer 3. kl. OS 120 (sep) SL60 (nov) Tilbud. Obl. ST 3- maj Dansklærer og speciallærer 4. kl SL 40 (nov). Obl. ST 4- maj Dansklærer og speciallærer 5. kl. SL 40 Læs 5 (feb) Tilbud. Tilbud. ST 5- maj Dansklærer og speciallærer 6. kl. TL 1 (sep./okt.) Obl. ST 6- maj Dansklærer og speciallærer 7. kl. TL 2 (sep./okt.) Obl. ST 7- maj Dansklærer og speciallærer 8. kl. TL 3 (sep./okt.) Obl. ST 8- maj Dansklærer og speciallærer 9. kl. TL 4 (sep./okt.) Tilbud ST 9- maj Dansklærer og speciallærer 14

15 Gruppeprøver matematik Der skal tages diagnostiske MG-prøver på alle klassetrin senest i maj måned. På 3. og 6. klassetrin udsendes prøver fra ministeriet. RM-prøver kan tages på enkelte elever. 15

16 Logbog klasser NØ. den KLASSE/SKOLEÅR: KLASSELÆRER(E)/KLASSETEAM: FAGLIG UDVIKLING: Hvorledes placerer klassen sig fagligt under middel middel over middel Hvor mange elever har i indeværende skoleår modtaget faglig specialundervisning: dansk antal lektioner --- matematik antal lektioner --- engelsk antal lektioner Hvilke kurser-uger/individuelt: SOCIAL UDVIKLING Har alle elever kammerater i klassen: JA NEJ Ses der kraftige klikedannelser, eller kan alle elever være sammen på tværs af grupperinger? Hvor mange elever har i indeværende skoleår modtaget støtte fra AKT? Hvilke? Har der været AKT-tiltag rettet mod klassen som helhed? JA NEJ Hvis ja, omfang og indsatsområde: VIKARDÆKNING Sporadisk Længere perioder Hvis ja, fra til ØVRIGE BEMÆRKNINGER 16

17 Logbog elev NØ. den NAVN: KLASSE/SKOLEÅR: KLASSELÆRER(E)/KLASSETEAM: FAGLIG UDVIKLING: Befinder eleven sig på et fagligt niveau, der antages som rimeligt for klassetrinnet? JA NEJ Hvis nej: Bekymrende lavt? Bemærkelsesværdigt højt? I hvilke fag? Er der iværksat tiltag? JA NEJ Hvis ja, hvilke? SOCIAL UDVIKLING: Ser eleven ud til at befinde sig godt i klassen? JA NEJ Hvis nej, på hvilken måde? Er der iværksat tiltag? JA NEJ Hvis ja, hvilke? Forsømmelser i indeværende skoleår: ØVRIGE BEMÆRKNINGER: 17

18 Henvisning til koordineringsmøde Koordineringsmøder Mailes senest fredagen før det aktuelle koordineringsmøde til: Marie Heyn: Hanne Nielsen: Henriette Bærenholdt: Mette Schytz: Tina Sandgren: DEN Husk at informere forældrene om, hvem der deltager i koordineringsmøderne Elev/klasse Klasse/klasseteam Hvad ser I som elevens vanskeligheder? Hvilke udfordringer giver elevens vanskeligheder teamet? (Tema for konsultationen) Hidtidige tiltag: hvad har virket? Vigtige supplerende oplysninger I vil efter koordineringsmødet modtage et referat med handleplan for det fremtidige arbejde. 18

19 Hjemsendelsesprocedure Til forældre Den På Nørremarksskolen ønsker vi at skabe og fastholde respekt mellem alle på skolen. Vi accepterer derfor ikke nedgørende, krænkende og uacceptabel adfærd eller udtalelser: Brug af groft og/eller nedladende sprog over for elever og/eller ansatte Trusler om eller egentlig voldelig adfærd Anden krænkende adfærd Hærværk mod inventar eller bygninger har ikke overholdt Nørremarksskolens regler for acceptabel adfærd. Han/hun har: Brug af groft og/eller nedladende sprog over for elever og/eller ansatte Trusler om eller egentlig voldelig adfærd Anden krænkende adfærd Hærværk mod inventar eller bygninger Skolens ledelse har derfor, i samarbejde med klassens lærere, besluttet at eleven ikke må komme på skolen i dage. Eleven skal, sammen med jer, møde på skolen. Til mødet deltager skolens ledelse og klassens lærere. Efter mødet kan eleven deltage i undervisningen igen. Venligst skolens ledelse 19

20 Ressourcecentrets kursuskatalog Uge Årgang Kursusbeskrivelse Udbyder 33 (2 lekt. til introkursus+ 4 lekt. til sparring) samt 49-6 (90 lekt) (40 lekt) (60 lekt) Skolepædagoger på årg. Kursus i afholdelse af klassemøde 2. årgang Brush up for de elever, der har problemer med alfabetet, småord og angrebsteknikker 3. årgang Læsestrategikursus For de elever, der har påbegyndt læseprocessen, men som ligger i yderkanten af det, de skal kunne 4. årgang Læsekursus spec. med fokus på læseforståelse, for tekniske læsere med store læseforståelsesproblemer Valghold for kommende elevmæglere årgang (udvalgte elever) x 8 lekt (2 hold) (8 lekt.pr.klasse) lekt (2 hold) (8 lekt. pr.klasse) (40 lekt) doubleres 4 årgang Matematikforståelse tekstopgaver/problemregning /CRISS AKT Fag. Spec Fag. Spec. Fag. Spec. AKT 4.årgang Kend din kammerat AKT Fag. Spec. 3. årgang Subtraktionskursus Fag spec. 5.årgang Fællesskab AKT 1. årgang Lydkursus for de elever, der ikke har den sproglige opmærksomhed fra bhv.- kl. på plads Fag. Spec a- klassen b- klassen (15. lekt. Pr klasse) lekt (2 hold) 3.årgang Hver 3.klasse får hjælp fra speciallærer til læsekursus Fag. Spec 5. årgang divisionskursus Fag. Spec. 20

21 lekt. (2 hold) (8 lekt.pr. klasse) 2. årgang positionssystemet Fag. Spec. 3.årgang Samarbejde AKT årgang additionskursus Fag. Spec. 8 lekt. (2 hold) årgang multiplikationskursus Fag. Spec. 8 lekt. (2 hold) årgang Bogstavkursus for de elever, der er Fag. Spec (doubleres) usikre i bogstaverne årgang Efter læsekursus for de elever, hvis Fag. Spec udbytte af det fælles læsekursus ikke var tilstrækkeligt årgang Stavekursus for elever med store Fag. Spec. problemer jfr. ST-prøverne 1-17 Elever fra 3. 6 kl. VAKS et læseprogram for meget Fag. Spec. doubleres læsesvage/ordblinde elever årgang PSV- K AKT lekt. (2 hold) lekt (2 hold) lekt (2 hold) (2 hold) 6. årgang flade kursus Fag. Spec. 3. årgang Opsamlingskursus: additionsubtraktion og positionssystemet Fag. Spec. 6. årgang Kursus i rummål Fag. Spec. 5. årgang Opsamling multiplikation/division og problemregning Forår årgang Fagligt læsekursus for hver 6. klasse i samarbejde med dansklærer Marts/april 6.årgang Klasselærere udvælger 12 elever til at deltage i valghold for elevmæglere årgang Læse/stave gruppe For de elever, hvis udbytte af Brush up ikke har været tilstrækkeligt Hele året Single elever (indskoling/mellemt rin) For elever med særlige behov efter koordinering- læsekonferencer eller lign Fag. Spec. Fag. Spec. AKT Fag. Spec. Fag. Spec. 21

22 Hele året Single elever/stjernetimer For elever med særlige behov der gives timer til individuel hjælp på klassen eller efter behov efter koordinering eller lign. Hele året Alle årgange IT rygsæk- der udleveres så vidt muligt IT rygsæk til læsesvage elever, efter grundig afdækning. Hjælp til brug af programmer og it materiel (PT råder vi over 5 computere Fag. Spec. Fag. Spec. Ang. matematikkurser: Forud for matematikkurserne afholdes fokusforløb/indsatsområder i klasserne i emnet. Eleverne til kurserne udvælges på baggrund af tests matematikgruppen har udarbejdet. Ang. dansk kurser: Eleverne udvælges på koordinering konferencer eller på baggrund af div. tests. 22

23 Uge Periode 0.årgang 1.årgang 2.årgang 3.årgang Sprogscreening Der arbejdes i klasseregi jf. beskrivelse for bhv.kl. Sprogscreening Lytteforst. 5 Talesprog 10 Førfagligt 12 Lytteforst. 5 Talesprog 10 Førfagligt 12 Lytteforst. 5 Talesprog 10 Førfagligt 12 Førfagl.12 Lytteforst. 4 Førfagl.12 Lytteforst.4 Førfagl.12 emneuge emneuge Lytteforst. 5 Talesprog 10 Førfagligt 12 Lytteforst. 5 Talesprog 10 Førfagligt 12 Lytteforst.4 Førfagl.12 Førfagl.12 Lytteforst. 4 Førfagl.12 Lytteforst.4 Førfagl.12 Lytteforst.4 Førfagl.12 Førfagl.12 Førfagl.12 Førfagl.12 Førfagl.12 23

24 Uge Periode 4.årgang 5.årgang 6.årgang sprogscreening emneuge Læseforståelse, naturfag emneuge

25 Uge Periode 7.årgang 8.årgang 9.årgang sprogscreening emneuge Læseforståelse, naturfag emneuge Afgangsprøver 20 25

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport AKT Støtteundervisning Forebyggelse Vejledere Trivsel Gelsted Skoles Kvalitetsrapport Gelsted Skoles samlede inklusionsindsats skoleåret 2011-2012 Klasselærerens generelle indsats Klasselærerens arbejde

Læs mere

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere

Skovvangskolens. Specialcenter

Skovvangskolens. Specialcenter Skovvangskolens Specialcenter 1 Om Skovvangskolens Støttecenter. Fra politisk side vil man i de kommende år udlægge specialundervisningsmidlerne til den enkelte skole. Målet er, at indsatsen overfor de

Læs mere

KIRKESKOLEN INKLUSIONSCENTRET

KIRKESKOLEN INKLUSIONSCENTRET KIRKESKOLEN INKLUSIONSCENTRET September 2014 SKEMATISK OVERSIGT OVER INKLUSIONSCENTRET PÅ KIRKESKOLEN SPECIALCENTER Supplerende undervisning: Specialundervisningsfunktion Faglig støtte i klasser Screeninger

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

læsning indskoling trivsel og undervisningsmiljø sund mad/skole

læsning indskoling trivsel og undervisningsmiljø sund mad/skole Al-Hilal skolen Evaluering Ifølge Friskolelovens krav til evaluering i de frie skoler skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Trivselspolitik. Kjellerup Skole

Trivselspolitik. Kjellerup Skole Trivselspolitik Kjellerup Skole Trivselspolitik på Kjellerup Skole Ved skoleårets start 2006 var der udarbejdet et hæfte, som var blevet til på baggrund af drøftelser i elevråd, pædagogisk råd og skolebestyrelse.

Læs mere

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Et godt sted at være Et godt sted at lære for alle Skolen arbejder til stadighed på, at styrke hvert barns selvtillid, samarbejdsevne og mellemmenneskelige forståelse.

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Oversigt over test Sølystskolen maj 2011

Oversigt over test Sølystskolen maj 2011 Oversigt over test Sølystskolen maj 2011 Hogrefe Psykologisk Forlag A/S Hogrefe Psykologisk Forlag A/S udvikler og udgiver psykologiske og pædagogiske test i tæt samarbejde med og til psykologer og beslægtede

Læs mere

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Principper/retningslinier vedrørende skolens forholdsregler i forbindelse med fysiske/psykiske overgreb/trusler om overgreb mod elever og medarbejdere på Langeskov Skole

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN Ansager Skole / 96631-13 VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ansager Skole Østergade 17 6823 Ansager Skoleleder Birthe Christensen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning:

Læs mere

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings Forord Læsning er et vigtigt element i de fleste fag i skolen. Læsning er vejen til oplevelser, til viden og uddannelse. Når vi skal højne den faglige viden, er det helt nødvendigt med en god læsefærdighed.

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner Principper for fagfordelingen Lærernes ønsker om fag og klasser danner grundlaget for fagfordelingen. Klasser og fag videreføres, med mindre særlige forhold taler imod (f. eks. andre principper). Det tilstræbes,

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011 FAGLIG VURDERING VED SLUNINGEN AF SKOLEÅRE 2010-2011 Nedenstående skemaer indeholder den tilpassede udgave af SUMO analyse, hvor der er fokus på styrker og udviklingspotentialer. Analysen gennemføres primært

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Inklusion trivsel Sådan gør vi

Inklusion trivsel Sådan gør vi Inklusion trivsel Sådan gør vi s definition af inklusion At være inkluderet betyder, at man oplever sig som deltager i et fællesskab. Inklusion handler ikke kun om at rumme eller integrere. Inklusion handler

Læs mere

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan:

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1 Evalueringsplan for Landsbyskolen 1/6 Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1. Med denne evalueringsplan redegøres for en samlet plan over, hvordan vi arbejder med evaluering. Planen skal dels

Læs mere

INDSTILLING TIL BØRNE- OG UNGERÅDGIVNINGEN

INDSTILLING TIL BØRNE- OG UNGERÅDGIVNINGEN INDSTILLING TIL BØRNE- OG UNGERÅDGIVNINGEN Modtaget i BUR: Dato, stempel Skemaet anvendes som visitationsgrundlag, når der ønskes: Pædagogisk, psykologisk rådgivning, jf. Folkeskoleloven Rådgivning, vejledning

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats -kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til den samarbejdsmodel kaldet Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor

Læs mere

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2014-15

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2014-15 Årets evaluering af skolens samlede undervisning har flg. indhold: 1. Karakterer side 1 - Evaluering 1. - 2. kl side 2 - Evaluering 3. - 6. kl. side 3 - Evaluering 7. - 9. kl. side 4 2. IT-hverdag 2014-15

Læs mere

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 Læsepolitikkens formål: Formål med Ellekildeskolens læsepolitik er at sikre: at læseindsatsen og læseudviklingen styrkes. at færre børn udvikler læsevanskeligheder

Læs mere

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring?

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Trivselserklæring for Mariager Skole Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) FORMÅL Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Med vores trivselserklæring ønsker vi at skabe god trivsel

Læs mere

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Formål Skolens har først og fremmest brug for en seksualpolitik for at forebygge krænkelser og seksuelle overgreb, men også for give personalet på skolen

Læs mere

Læsepolitik og Handleplan for Kerteminde Kommune Læsepolitik i Kerteminde Kommune for elever fra 6 til 18 år

Læsepolitik og Handleplan for Kerteminde Kommune Læsepolitik i Kerteminde Kommune for elever fra 6 til 18 år Læsepolitik og for Kerteminde Kommune Læsepolitik i Kerteminde Kommune for elever fra 6 til 18 år Læsepolitikken skal med udgangspunkt i Børne- og Ungepolitikken udvikle og styrke en læsekultur og læseindsats,

Læs mere

Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole

Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole Humlebæk Skole Baunebjergvej 401 3050 Humlebæk 7256 2014 www.humlebaekskole.dk Læsetilbud i Fredensborg Kommune Der er fokus på læse- og skrivekompetencen

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, herunder kommunens tilsyn og forberedelse af hjemgivelse

Læs mere

Evalueringskultur på Sæby Hallenslev Friskole

Evalueringskultur på Sæby Hallenslev Friskole Evalueringskultur på Sæby Hallenslev Friskole Evaluere kommer af latin og betyder at anslå eller værdsætte. Evaluering i skolen handler om at beskrive, reflektere og vurdere undervisningen og elevernes

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Principper for den løbende evaluering

Principper for den løbende evaluering Principper for den løbende evaluering Evalueringen skal: 1. være en integreret del af undervisningen, og skal omfatte den personlige-, den sociale- og den faglige udvikling 2. Omfatte såvel lærerens som

Læs mere

Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune

Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune Fraværsstrategi - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune Forebyggelse af fravær i folkeskolen og frafald fra ungdomsuddannelserne Lolland Kommunale skolevæsen - fraværsstrategi.

Læs mere

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Mål 1: Mål der knytter sig til Højere faglighed Styrke faglig læsning og skrivning (målet er 2-årigt) Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke den faglige læsning

Læs mere

Bækholmsk len Odense Kommune

Bækholmsk len Odense Kommune Bækholmsk len Odense Kommune 31. august 2006 Status på skolens evalueringskultur, august 2006 Baggrund: Bækholmskolen blev etableret august 2003 som Odense Kommunes heldagsskole for elever mellem 7-13

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

Omsorgsplan for Vinderup skole

Omsorgsplan for Vinderup skole Omsorgsplan for Vinderup skole Denne handleplan skal ses som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. Når en elev rammes af alvorlig sygdom, kaossituationer o.l. Når skolen mister en

Læs mere

De syv Samværsbyggesten er: Respekt, Forventninger, Trivsel, Arbejdsro, Samvær, Ansvar og Samarbejde. Se skolens hjemmeside www.nymarkskolen.

De syv Samværsbyggesten er: Respekt, Forventninger, Trivsel, Arbejdsro, Samvær, Ansvar og Samarbejde. Se skolens hjemmeside www.nymarkskolen. Antimobbestrategi for Nymarkskolen Gældende fra den 1. januar 2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Målet med Antimobbestrategien er at forebygge og afhjælpe mobning og manglende trivsel

Læs mere

Obligatoriske sprogvurderinger på Søndervangskolen 10/11. - Problematikker? - Hvad gør vi? - Hvordan samarbejder vi med daginstitutioner? Hvem er jeg?

Obligatoriske sprogvurderinger på Søndervangskolen 10/11. - Problematikker? - Hvad gør vi? - Hvordan samarbejder vi med daginstitutioner? Hvem er jeg? Obligatoriske sprogvurderinger på Søndervangskolen 10/11 - Problematikker? - Hvad gør vi? - Hvordan samarbejder vi med daginstitutioner? V. Tina Nickelsen læsevejleder Søndervangskolen, Viby J Hvem er

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

OmSorgsPlan Trongårdsskolen

OmSorgsPlan Trongårdsskolen OmSorgsPlan Trongårdsskolen Omsorgsplan Hvorfor? De mennesker, som oplever sorg og krise på egen krop, fremhæver ofte støtten fra det personlige netværk som den mest betydningsfulde støtte. Skole, SFO,

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet.

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet. Ferslev Skole Inklusion begynder i hovedet. Handleplan for inklusion Forældreinformation Januar 2013 1 Indledning Inklusion betyder, at alle børn har lov til at gå på distriktsskolen og flere børn kan

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012 Indhold Udfordring... 1 1. Stærke faglige miljøer... 4 2. Evalueringskultur... 5 3. Kommunalt

Læs mere

Læsepolitik på Damagerskolen Virksomhedsplan 2005-07 Journal nr. KB/H-drev 1.udg 17.01.11 Virksomhedsplan/Læsepolitik

Læsepolitik på Damagerskolen Virksomhedsplan 2005-07 Journal nr. KB/H-drev 1.udg 17.01.11 Virksomhedsplan/Læsepolitik Læsepolitik på Damagerskolen Virksomhedsplan 2005-07 Journal nr. KB/H-drev 1.udg 17.01.11 Virksomhedsplan/Læsepolitik 1. Pædagogisk status I PISA-undersøgelsen fra 2000 og efterfølgende pressemeddelelse

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Læseløft. Intensivt læsekursus på 12 uger. PPR-center

Læseløft. Intensivt læsekursus på 12 uger. PPR-center Læseløft Intensivt læsekursus på 12 uger PPR-center Hvad er Læseløft? Læseløft er et intensivt læsekursus til elever på 3., 4. og 5. klassetrin, som har svære vanskeligheder med at læse og skrive. Kurset

Læs mere

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen Målsætninger 1 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme

Læs mere

Skolebestyrelsens principper

Skolebestyrelsens principper Skolebestyrelsens principper Principper for forældresamarbejde: Skole og forældre samarbejder i overensstemmelse med skolens værdier for Det gode skole hjemsamarbejde, regler i henhold til Folkeskoleloven

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.: 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. 38, om sit syn på

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI for SKADS SKOLE Esbjerg Kommune har vedtaget vision for den inkluderende skole. Inklusion betyder, at alle elever som udgangspunkt modtager et kvalificeret

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

Sprogscreening. Procedure i skolerne i Hvidovre Kommune

Sprogscreening. Procedure i skolerne i Hvidovre Kommune Sprogscreening Procedure i skolerne i Hvidovre Kommune 1 Redaktion: Liselotte Larsen Logo: Jørgen Lund Grafisk Tilrettelæggelse: E. S. Bøtcher Skrift: Times New Roman Tryk: Pædagogisk Center 2009 2 Baggrund

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

I mobbehandleplanen indgår skolens værdigrundlag, som en naturlig del af fokusering på alle skolens brugeres trivsel. (Se bilag 1)

I mobbehandleplanen indgår skolens værdigrundlag, som en naturlig del af fokusering på alle skolens brugeres trivsel. (Se bilag 1) Mobbehandleplan 1 Formål Formålet med Herfølge Skoles mobbehandleplan er at have et dynamisk redskab som skolens pædagogiske personale, elever, forældre og ledelse kan benytte til at forebygge mobning

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Trivselsstrategi for Dalgasskolen og Blåhøj Skole

Trivselsstrategi for Dalgasskolen og Blåhøj Skole Trivselsstrategi for Dalgasskolen og Blåhøj Skole Gældende fra den 01.08.2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores trivselsstrategi? Vi vil gøre en aktiv indsats for At alle børn oplever trivsel. At børnene støttes

Læs mere

SORGPLAN for SKØRPING SKOLE

SORGPLAN for SKØRPING SKOLE SORGPLAN for SKØRPING SKOLE Handleplan ved dødsfald og ulykker Nærværende plan er et forsøg på at have et beredskab hvis uheldet eller ulykken er ude. Planen er blevet til efter et foredrag af Jes Dige

Læs mere

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder Specialklasserække på Ådalsskolen Ådalsskolen er en kommunal folkeskole med ca. 350 elever beliggende i den vestlige del af Syddjurs kommune. På Ådalsskolen er der desuden en specialklasserække, der er

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Dato Tid Indhold Mandag d. 22.-8. 17.00 20.00 Bestyrelsesmøde. Dialog i forhold til tilsynsrapporten. Forventninger til tilsynet. Gennemgang af tilsynsplan. Torsdag d. 15.-9.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011/2012

Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport Rosenlundskolen 1 Indhold 1. Resultater... 3 1.1 Uddannelsesforankring... 3 1.2 Overgangsfrekvenser... 3 1.3 Gennemsnitskarakterer ved afgangsprøverne... 4 1.4

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Notat vedr. Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Efter at have læst KL s rapport Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Frederiksberg Kommune har vi i Frederiksberg

Læs mere

Darum skoles omsorgsplan. April 2013.

Darum skoles omsorgsplan. April 2013. Forord: Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted blandt skolens elever, personale eller pårørende til disse.

Læs mere

AFDELINGEN FOR BØRN MED HØRETAB, TALE OG SPROGLIGE VANSKELIGHEDER

AFDELINGEN FOR BØRN MED HØRETAB, TALE OG SPROGLIGE VANSKELIGHEDER januar 2011 AFDELINGEN FOR BØRN MED HØRETAB, TALE OG SPROGLIGE VANSKELIGHEDER RUGVÆNGETS SKOLE 2750 Ballerup januar 2011 VÆRDIER FOR SKOLE-HJEMSAMARBEJDET I høreafdelingen pa vægter vi værdier som tillid,

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF SKOLEFRAVÆR

POLITIK FOR HÅNDTERING AF SKOLEFRAVÆR POLITIK FOR HÅNDTERING AF SKOLEFRAVÆR Køge Kommune November 2014 1 Forord I Køge Kommune tager vi børns og unges skolegang alvorligt. Det gør vi, fordi forskningen viser, at skolegang og uddannelse er

Læs mere

1. fase (0. 3.kl) 2. fase (4. 6.kl) 3. fase ( 7. 9. kl)

1. fase (0. 3.kl) 2. fase (4. 6.kl) 3. fase ( 7. 9. kl) HANDLEPLAN FOR SPROG OG LÆSNING MÅLSÆTNING for sprog og læsning på Beder Skole Målet er, at eleverne på Beder Skole i hele skoleforløbet udvikler deres sproglige forståelse og kommunikative færdigheder,

Læs mere

Den inkluderende skole

Den inkluderende skole Den inkluderende skole Esbjerg Kommune December 2009 Der er ikke noget alternativ til inklusion. For et par år siden, udgav Esbjerg kommune og Esbjerg Lærerforening hæftet Historier fra skolens hverdag

Læs mere

Udviklingsplan for Lind Skole 2013-2014

Udviklingsplan for Lind Skole 2013-2014 Udviklingsplan for Lind Skole 2013-2014 Baggrund Herning Kommune fik i 2009 lov til at dispensere fra folkeskolelovens 40 a, stk. 1 og kvalitetsrapportbekendtgørelsens 1, stk. 1 og 3, stk. 1. Derfor udarbejdes

Læs mere

Læseindsats i Vesthimmerlands Kommune

Læseindsats i Vesthimmerlands Kommune Læseindsats i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Målsætning 2 Indsatsområder 2.1 Overordnede indsatsområder 2.2 Indskoling 2.3 Mellemtrin 2.4 Udskoling 3 Evaluering 3.1 Ansvarsfordeling 4 Anbefalinger

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Principper for Højvangskolens virksomhed

Principper for Højvangskolens virksomhed Principper for Højvangskolens virksomhed Vedtaget i Skolebestyrelsen 03.02.2011 Rev. 15-04-2013 1 Indhold: Indhold:... 2 Højvangskolens motto... 3 Overordnede, pædagogiske principper... 3 Principper for

Læs mere

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

Andre evalueringsmetoder

Andre evalueringsmetoder Dansk Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk Andre smetoder Undervisningsministeriet Silkeborg Kommune 0. kl. Elevplaner KTI LUS Funder Skole Hvordan anvendes metoden i faget? Med hvilken hensigt anvendes

Læs mere

Pædagogisk Central. Læsekursus 3. klasse. Brøndby

Pædagogisk Central. Læsekursus 3. klasse. Brøndby Læsekursus 3. klasse Læsekursus for 3. klasse Et kursus for hele klasser I mål og handleplaner for dansk i 3. klasse står der: Båndlærer og dansklærer aftaler et tre ugers læsekursus for hele klassen hjælpetester

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere