NØRREMARKSSKOLENS. ressourcecenter. Skoleåret 2010/11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NØRREMARKSSKOLENS. ressourcecenter. Skoleåret 2010/11"

Transkript

1 NØRREMARKSSKOLENS ressourcecenter Skoleåret 2010/11 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Ressourcecentrets opbygning... 3 Ressourcecentrets struktur... 4 Koordineringsmøder... 5 Samarbejdspartnere i ressourcecentret... 6 Henvisning til faglig specialundervisning... 7 AKT- indsats... 8 Dansk som andetsprog... 9 Logbog Hjemsendelsesprocedure Bilag Oversigt over gruppeprøver i dansk i hele klasser Gruppeprøver matematik Logbog klasser Logbog elev Henvisning til koordineringsmøde Koordineringsmøder... 1 Hjemsendelsesprocedure Ressourcecentrets kursuskatalog

3 Ressourcecentrets opbygning Nørremarksskolens ressourcecenter Faglig specialundervisning DSA AKT Eksterne medarbejdere: PPR, social faglig medarbejder, SSP m.fl. 3

4 Ressourcecentrets struktur Ressourcecentret arbejder både forebyggende og foregribende med elever/klasser/grupper Ressourcecentret arbejder ud fra den anerkendende pædagogik. Ressourcecentret stiller forslag i forhold til elever/klasser/grupper med særlige behov og vejleder de voksne herom. 3 koordinatorer: en for faglig specialundervisning, en fra sprogcentret og en for akt-området. Koordinatorerne har som primære opgave at strukturere og følge op på indsatsen inden for eget specialområde samt at koordinere ressourcecentrets igangværende tilbud og opstille nye tilbud efter behov. Koordinatorerne sikrer, at ingen elever modtager tilbud fra flere specialområder på samme tidspunkt, uden at det sker i en koordineret indsats. Koordinatorerne sikrer i samarbejde med skolens ledelse og PPR, at tildelte ressourcer benyttes med baggrund i en faglig og social vurdering af den enkelte elev. Al henvendelse om støtte sker via skolens koordinatorer/koordineringsmøde. Sammen med koordinator informeres skolens ledelse. 4

5 Koordineringsmøder Koordineringsmøder afholdes en gang ugentligt. Deltagere: repræsentant fra PPR, skolens socialfaglige medarbejder og de 3 koordinatorer fra ressourcecentret. Et klasseteam, der ønsker en sag drøftet på et koordineringsmøde, henvender sig til koordinatoren for dsa, der aftaler mødedato. Derefter udfylder klasseteamet et henvisningsskema vedr. den sag, der ønskes drøftet. Henvisningsskemaet mailes til koordineringsgruppen 3 arbejdsdage inden det aktuelle møde. Skemaet findes elektronisk på Personaleintra. Iflg. Forvaltningsloven 28,2 skal forældres accept indhentes, inden en elev tages op på mødet. I specielle tilfælde kan der tales anonymt om en elev, men såfremt der skal iværksættes tiltag, skal forældrene informeres. Koordineringsmødet fokuserer på de ressourcer, der findes hos eleven og dennes omgivelser: muligheder og løsninger skal blive synlige, bl.a. hvordan lærere/pædagoger kan ændre deres indsats til gavn for eleven. På mødet aftales en handleplan, der eventuelt indebærer støtte fra ressourcecentret. Mødet rundes af med en opsummering af aftalerne samt en aftale om et evalueringsmøde efter senest 3 måneder. Klasseteamet vil få et skriftligt referat af mødet. Såfremt klasseteamet inden det aftalte evalueringsmøde vurderer, at problemet er løst, kan de frem for deltagelse i et evalueringsmøde aflevere en skriftlig tilbagemelding. Alle indstillinger til PPR skal gå gennem koordineringsmøderne. Dette gælder også ansøgninger om timer til 20.1 enkeltintegration. Efter hvert koordineringsmøde holder de 3 koordinatorer samarbejdsmøde med skolelederen. Hver 3.uge deltager hele koordineringsgruppen. Skolelederen skal have en komplet liste over de elever, der arbejdes med på koordineringsmøderne. Ressourcecentrets koordinatorer er ansvarlige for, at listen er opdateret. 5

6 Samarbejdspartnere i ressourcecentret PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning): PPR deltager i ressourcecentrets arbejde på følgende måde: Koordineringsmøder 1 gang ugentligt, hvor PPR kan byde ind med: o Konsultativ rådgivning o Påtage sig dele af opgaven/sagen, såvel forebyggende som indgribende, efter aftale på mødet o At overtage sagsbehandlingen Beslutningen om en eventuel indstilling til PPR sker udelukkende på koordineringsmøderne. Samarbejdsmøde hver 3.uge hvor PPR i samarbejde med koordinatorerne informerer skolens ledelse om sagsarbejde og anvendelse af ressourcer i AKT/specialundervisningen/DSA. Social faglig medarbejder: En social indsats. Afdækkende samtaler med både barnet og forældrene. Dette skal lede frem til en mere helhedsorienteret og støttende løsning for barnet og familienmed fokus på barnets trivsel, sundhed og udvikling. Før en evt. underretning til Familieafdelingen kontaktes den socialfaglige medarbejder. Sundhedsplejersker, talepædagog, læsekonsulent og andre relevante ressourcepersoner deltager i koordineringsmøder efter behov. 6

7 Henvisning til faglig specialundervisning Al hjælp, hvor medarbejdere fra ressourcecentret er involveret, kræver godkendelse af psykolog. Støtten skal så vidt muligt parallellægges med klassens timer. Holddeling og undervisningsdifferentiering i normalklassen kommer før et evt. specialundervisningstilbud. For ældre elever kan der være mulighed for - efter aftale med skolens leder - at lave særaftaler omkring prøver/afgangsprøver. Dette kræver dog, at eleven er beskrevet i faglig specialundervisningsregi. Der aftales mål og metoder med klassens lærere og PPR., og der evalueres efter en forud aftalt periode. Tilbud fra faglig specialundervisning ses i kursuskataloget bag i dette kompendium (side 20) 7

8 AKT- indsats Ud over kursustilbud fra akt (se kursuskatalog side 20) tilbydes nedenstående. Observation af klasser Observation af grupper Observation af enkeltelever Arbejdet med den enkelte elev: eksempelvis: Kognitiv affektiv træning (KAT-kassen) Kort og godt Pædagogiske test Motorisk/fysisk opmærksomhed Samtaler med relevant indhold og relevante aftaler Adfærdsregulering Social træning i grupper/klasser: En observationsperiode i gruppen/klassen ligger forud for et sådant forløb. Som udgangspunkt vil en observationsperiode vare mellem 1 og 3 uger. På koordineringsmøde vurderes, hvilken metode der skønnes bedst egnet for den pågældende klasse. Vejledning af kolleger Samarbejde med områdets opsøgende medarbejdere Nørremarken har i flere år haft opsøgende ssp-medarbejdere, der har til opgave at forebygge kriminalitet blandt unge. Disse opsøgende har skolen naturligvis et samarbejde med. Samarbejdet skulle gerne være til fordel for såvel den unge, de opsøgende medarbejdere og skolen. Kolleger kan aftale tid med akt ens ssp-medarbejder, såfremt der er behov herfor. Akutfunktion Hovsa- akut : når det her og nu brænder på ringes til kontoret (F1). Ved gentagne tilfælde med samme elev bør det overvejes at henvise eleven til koordineringsmøde. Sørg altid for at forældre informeres, hvis en elev bortvises fra en lektion. 8

9 Dansk som andetsprog Den undervisning i dansk som andetsprog, som foregår i ressourcecenterregi, er målrettet de elever, som har et så omfattende behov for sprogstøtte for at kunne få det fulde udbytte af undervisningen, at dette ikke kan nås inden for rammerne af undervisningsdifferentiering. Elever, som på baggrund af en sprogscreening, er vurderet til at have et behov for at modtage undervisning i dansk som andetsprog, vil blive tilbudt udvalgte kursusforløb jf. Ressourcecentrets kursuskatalog (side 20) Ud over kursusforløbene bliver der til de elever, der er screenet til at have et behov for sprogstøtte, mulighed for at ønske, at en af dsa-lærerne går ind med et givent antal timer til forforståelse og evt. støtte i forbindelse med eksempelvis temauger, storylines og projektopgaver. Herudover tilbyder dsa-lærerne: - deltagelse i lektioner hvor de elever, som modtager undervisning i dansk som andetsprog, støttes i undervisningen - udvidet forældrekontakt i særlige tilfælde - vejledning af kolleger/årgangsteam i forhold til enkelt elever - vejledning af kolleger/årgangsteam i forhold til implementering af dansk som andetsprog som en dimension i undervisningen. Etniske forældremøder og interkulturel undervisning - Der afholdes etniske forældremøder på 0., 4. og 7.årgang. - På 2.,4. og 7.årgang planlægges og afvikles et interkulturelt undervisningsforløb 9

10 Logbog For at følge det enkelte barns og klassens udvikling udarbejder klasseteamet en gang årligt en klasse- og elevlogbog. Logbogen er bagudrettet, mens elevplaner er forudrettede. Logbøgerne skal udfyldes af klasseteamet og afleveres senest d. 1. juni til ressourcecentret, hvorefter de gennemgås af koordinatorerne. Logbogen skal: sikre kontinuitet ved lærer- og afdelingsskift bruges ved skole-hjem-samtaler benyttes ved et eventuelt samarbejde med ressourcecentret indgå på koordineringsmøderne kunne dokumentere evt. tiltag i forhold til elever/klasser kunne indgå i en teamsamtale Tjekliste til indhold i logbog: PPR: indstilling? I gang? Afsluttet? Familieafdelingen: Underretning? Støtte, evt. BørneNetværket, familiekonsulent? Særlig støtte på skolen: Faglig specialundervisning (kurser, enkelttimer?), Akt (hvilket forløb), DSA (særlige kursusforløb/tiltag) Socialfaglige medarbejder: arbejdes der i og med familien? UU-vejleder involveret? Sundhedsplejerske? Andet? SSP involveret? Familiemæssige forhold med betydning for elevens trivsel Deltagelse i koordineringsmøde? Særlige forhold: ex. fritagelse for fag/prøver, hjemsendelse, elevmægler, fritagelse fra lejrskole, deltagelse i time-out projekt, julemærkehjem, God skoleevaluering, behovet for tolk ved samtaler med forældre 10

11 Hjemsendelsesprocedure På Nørremarksskolen ønsker vi at skabe og fastholde respekt mellem alle på skolen. Vi accepterer derfor ikke nedgørende, krænkende og uacceptabel adfærd eller udtalelser: Brug af groft og/eller nedladende sprog over for elever og/eller ansatte Trusler om eller egentlig voldelig adfærd Anden groft krænkende adfærd Hærværk mod inventar eller bygninger Handlingsplan v/overtrædelse af ovennævnte: Hvis en elev overtræder ovenstående, sendes pågældende straks på kontoret medbringende sin taske og sit overtøj. Ledelsen kontakter forældre telefonisk og orienterer om hjemsendelsen og årsagen til denne. Elever fra årgang kan sendes hjem efter telefonisk kontakt med forældre. Elever fra årgang skal hentes på skolen af forældre. Ledelsen beslutter, hvor længe eleven skal hjemsendes. Skolen har udfærdiget et fortrykt brev, der sendes med eleven hjem- gælder alle hjemsendelser. Dette brev skal findes på alle de sprog, der er repræsenteret på skolen. Brevhovedet indeholder flg. tekst: På Nørremarksskolen ønsker vi at skabe og fastholde respekt mellem alle på skolen. Vi accepterer derfor ikke nedgørende, krænkende og uacceptabel adfærd eller udtalelser: 11

12 Brug af groft og/eller nedladende sprog over for elever og/eller ansatte Trusler om eller egentlig voldelig adfærd Anden groft krænkende adfærd Hærværk mod inventar eller bygninger Desuden skal det af brevet fremgå, hvor længe eleven skal forblive hjemme samt kravet om, at eleven og forældre ved tilbagevenden på skolen skal deltage i et møde med ledelse og klasselærere. I løbet af dette møde aftales en konkret handleplan for, hvad eleven og forældre vil gøre for at undgå en gentagelse. En del af planen skal være, hvad der skal ske i tilfælde af fortsat uacceptabel adfærd/tale. Under elevens hjemsendelse skal klasseteamet udarbejde en handleplan indeholdende deres forslag til at forebygge lignende episoder. Lederen informeres om denne. Ressourcecentret kan være behjælpelig. Det er vigtigt at tage sig af den krænkede. Er det en elev, skal klasseteamet/ledelsen informere den pågældendes forældre om episoden og skolens opfølgning. Desuden skal klasseteamet samtale med eleven. Klassekammeraterne skal vide, at en elev er sendt hjem og af hvilken grund. Ligeledes bør man i klassen samtale om, hvordan man fremover kan undgå lignende episoder. Ressourcecentret kan være behjælpelig. Er det en ansat, der er krænket, skal ledelsen samtale med vedkommende og sikre en registrering af hændelsen. Såfremt der er tale om et fysisk overgreb eller voldsomme trusler, skal sagen anmeldes som en arbejdsskade. I den akutte situation kan der rekvireres støtte fra ressourcecentretcentret. Desuden kan den ansatte tilbydes samtaler med personale fra ressourcecentret. Det er vigtigt, at der lægges et notat i de elevmapper, der er involveret. 12

13 Bilag Gruppeprøver dansk- matematik Logbog- klasse Logbog- elev Henvisningsskema- koordineringsmøder Hjemsendelsesprocedure brev til forældre Ressourcecentrets kursuskatalog 13

14 Oversigt over gruppeprøver i dansk i hele klasser B. kl. Læsning: KTI IL-Basis Obl. tilbud Stavning: Obl. Hjælp til prøvetagningen gives af: 1. kl. IL-Basis OS 64 (dec/jan) OS 64 (maj) Evt. Obl. Speciallærer 2. kl. OS 64/OS 120 (nov/dec) OS 120 (maj) ST 2- maj Dansklærer og speciallærer 3. kl. OS 120 (sep) SL60 (nov) Tilbud. Obl. ST 3- maj Dansklærer og speciallærer 4. kl SL 40 (nov). Obl. ST 4- maj Dansklærer og speciallærer 5. kl. SL 40 Læs 5 (feb) Tilbud. Tilbud. ST 5- maj Dansklærer og speciallærer 6. kl. TL 1 (sep./okt.) Obl. ST 6- maj Dansklærer og speciallærer 7. kl. TL 2 (sep./okt.) Obl. ST 7- maj Dansklærer og speciallærer 8. kl. TL 3 (sep./okt.) Obl. ST 8- maj Dansklærer og speciallærer 9. kl. TL 4 (sep./okt.) Tilbud ST 9- maj Dansklærer og speciallærer 14

15 Gruppeprøver matematik Der skal tages diagnostiske MG-prøver på alle klassetrin senest i maj måned. På 3. og 6. klassetrin udsendes prøver fra ministeriet. RM-prøver kan tages på enkelte elever. 15

16 Logbog klasser NØ. den KLASSE/SKOLEÅR: KLASSELÆRER(E)/KLASSETEAM: FAGLIG UDVIKLING: Hvorledes placerer klassen sig fagligt under middel middel over middel Hvor mange elever har i indeværende skoleår modtaget faglig specialundervisning: dansk antal lektioner --- matematik antal lektioner --- engelsk antal lektioner Hvilke kurser-uger/individuelt: SOCIAL UDVIKLING Har alle elever kammerater i klassen: JA NEJ Ses der kraftige klikedannelser, eller kan alle elever være sammen på tværs af grupperinger? Hvor mange elever har i indeværende skoleår modtaget støtte fra AKT? Hvilke? Har der været AKT-tiltag rettet mod klassen som helhed? JA NEJ Hvis ja, omfang og indsatsområde: VIKARDÆKNING Sporadisk Længere perioder Hvis ja, fra til ØVRIGE BEMÆRKNINGER 16

17 Logbog elev NØ. den NAVN: KLASSE/SKOLEÅR: KLASSELÆRER(E)/KLASSETEAM: FAGLIG UDVIKLING: Befinder eleven sig på et fagligt niveau, der antages som rimeligt for klassetrinnet? JA NEJ Hvis nej: Bekymrende lavt? Bemærkelsesværdigt højt? I hvilke fag? Er der iværksat tiltag? JA NEJ Hvis ja, hvilke? SOCIAL UDVIKLING: Ser eleven ud til at befinde sig godt i klassen? JA NEJ Hvis nej, på hvilken måde? Er der iværksat tiltag? JA NEJ Hvis ja, hvilke? Forsømmelser i indeværende skoleår: ØVRIGE BEMÆRKNINGER: 17

18 Henvisning til koordineringsmøde Koordineringsmøder Mailes senest fredagen før det aktuelle koordineringsmøde til: Marie Heyn: Hanne Nielsen: Henriette Bærenholdt: Mette Schytz: Tina Sandgren: DEN Husk at informere forældrene om, hvem der deltager i koordineringsmøderne Elev/klasse Klasse/klasseteam Hvad ser I som elevens vanskeligheder? Hvilke udfordringer giver elevens vanskeligheder teamet? (Tema for konsultationen) Hidtidige tiltag: hvad har virket? Vigtige supplerende oplysninger I vil efter koordineringsmødet modtage et referat med handleplan for det fremtidige arbejde. 18

19 Hjemsendelsesprocedure Til forældre Den På Nørremarksskolen ønsker vi at skabe og fastholde respekt mellem alle på skolen. Vi accepterer derfor ikke nedgørende, krænkende og uacceptabel adfærd eller udtalelser: Brug af groft og/eller nedladende sprog over for elever og/eller ansatte Trusler om eller egentlig voldelig adfærd Anden krænkende adfærd Hærværk mod inventar eller bygninger har ikke overholdt Nørremarksskolens regler for acceptabel adfærd. Han/hun har: Brug af groft og/eller nedladende sprog over for elever og/eller ansatte Trusler om eller egentlig voldelig adfærd Anden krænkende adfærd Hærværk mod inventar eller bygninger Skolens ledelse har derfor, i samarbejde med klassens lærere, besluttet at eleven ikke må komme på skolen i dage. Eleven skal, sammen med jer, møde på skolen. Til mødet deltager skolens ledelse og klassens lærere. Efter mødet kan eleven deltage i undervisningen igen. Venligst skolens ledelse 19

20 Ressourcecentrets kursuskatalog Uge Årgang Kursusbeskrivelse Udbyder 33 (2 lekt. til introkursus+ 4 lekt. til sparring) samt 49-6 (90 lekt) (40 lekt) (60 lekt) Skolepædagoger på årg. Kursus i afholdelse af klassemøde 2. årgang Brush up for de elever, der har problemer med alfabetet, småord og angrebsteknikker 3. årgang Læsestrategikursus For de elever, der har påbegyndt læseprocessen, men som ligger i yderkanten af det, de skal kunne 4. årgang Læsekursus spec. med fokus på læseforståelse, for tekniske læsere med store læseforståelsesproblemer Valghold for kommende elevmæglere årgang (udvalgte elever) x 8 lekt (2 hold) (8 lekt.pr.klasse) lekt (2 hold) (8 lekt. pr.klasse) (40 lekt) doubleres 4 årgang Matematikforståelse tekstopgaver/problemregning /CRISS AKT Fag. Spec Fag. Spec. Fag. Spec. AKT 4.årgang Kend din kammerat AKT Fag. Spec. 3. årgang Subtraktionskursus Fag spec. 5.årgang Fællesskab AKT 1. årgang Lydkursus for de elever, der ikke har den sproglige opmærksomhed fra bhv.- kl. på plads Fag. Spec a- klassen b- klassen (15. lekt. Pr klasse) lekt (2 hold) 3.årgang Hver 3.klasse får hjælp fra speciallærer til læsekursus Fag. Spec 5. årgang divisionskursus Fag. Spec. 20

21 lekt. (2 hold) (8 lekt.pr. klasse) 2. årgang positionssystemet Fag. Spec. 3.årgang Samarbejde AKT årgang additionskursus Fag. Spec. 8 lekt. (2 hold) årgang multiplikationskursus Fag. Spec. 8 lekt. (2 hold) årgang Bogstavkursus for de elever, der er Fag. Spec (doubleres) usikre i bogstaverne årgang Efter læsekursus for de elever, hvis Fag. Spec udbytte af det fælles læsekursus ikke var tilstrækkeligt årgang Stavekursus for elever med store Fag. Spec. problemer jfr. ST-prøverne 1-17 Elever fra 3. 6 kl. VAKS et læseprogram for meget Fag. Spec. doubleres læsesvage/ordblinde elever årgang PSV- K AKT lekt. (2 hold) lekt (2 hold) lekt (2 hold) (2 hold) 6. årgang flade kursus Fag. Spec. 3. årgang Opsamlingskursus: additionsubtraktion og positionssystemet Fag. Spec. 6. årgang Kursus i rummål Fag. Spec. 5. årgang Opsamling multiplikation/division og problemregning Forår årgang Fagligt læsekursus for hver 6. klasse i samarbejde med dansklærer Marts/april 6.årgang Klasselærere udvælger 12 elever til at deltage i valghold for elevmæglere årgang Læse/stave gruppe For de elever, hvis udbytte af Brush up ikke har været tilstrækkeligt Hele året Single elever (indskoling/mellemt rin) For elever med særlige behov efter koordinering- læsekonferencer eller lign Fag. Spec. Fag. Spec. AKT Fag. Spec. Fag. Spec. 21

22 Hele året Single elever/stjernetimer For elever med særlige behov der gives timer til individuel hjælp på klassen eller efter behov efter koordinering eller lign. Hele året Alle årgange IT rygsæk- der udleveres så vidt muligt IT rygsæk til læsesvage elever, efter grundig afdækning. Hjælp til brug af programmer og it materiel (PT råder vi over 5 computere Fag. Spec. Fag. Spec. Ang. matematikkurser: Forud for matematikkurserne afholdes fokusforløb/indsatsområder i klasserne i emnet. Eleverne til kurserne udvælges på baggrund af tests matematikgruppen har udarbejdet. Ang. dansk kurser: Eleverne udvælges på koordinering konferencer eller på baggrund af div. tests. 22

23 Uge Periode 0.årgang 1.årgang 2.årgang 3.årgang Sprogscreening Der arbejdes i klasseregi jf. beskrivelse for bhv.kl. Sprogscreening Lytteforst. 5 Talesprog 10 Førfagligt 12 Lytteforst. 5 Talesprog 10 Førfagligt 12 Lytteforst. 5 Talesprog 10 Førfagligt 12 Førfagl.12 Lytteforst. 4 Førfagl.12 Lytteforst.4 Førfagl.12 emneuge emneuge Lytteforst. 5 Talesprog 10 Førfagligt 12 Lytteforst. 5 Talesprog 10 Førfagligt 12 Lytteforst.4 Førfagl.12 Førfagl.12 Lytteforst. 4 Førfagl.12 Lytteforst.4 Førfagl.12 Lytteforst.4 Førfagl.12 Førfagl.12 Førfagl.12 Førfagl.12 Førfagl.12 23

24 Uge Periode 4.årgang 5.årgang 6.årgang sprogscreening emneuge Læseforståelse, naturfag emneuge

25 Uge Periode 7.årgang 8.årgang 9.årgang sprogscreening emneuge Læseforståelse, naturfag emneuge Afgangsprøver 20 25

Ressourcecentrets. Kursuskatalog

Ressourcecentrets. Kursuskatalog Ressourcecentrets Kursuskatalog Faglig specialundervisning s.- AKT s.- DSA s.- Skoleåret 00/0 Uge Årgang Kursusbeskrivelse Udbyder ( lekt. til introkursus+ lekt. til sparring) - samt 9- (90 lekt) - (0

Læs mere

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Formålet med Sortedamsskolens ressourcecenter Formålet med at omorganisere skolens specialfunktioner er, at opnå en bedre inklusion for alle børn på skolen. Inklusion

Læs mere

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Følgende elementer indgår i skolens evalueringspraksis, idet der til stadighed arbejdes på at udvikle evalueringsmetoder på skolen, der ikke bare bliver evaluering

Læs mere

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Aftaleforum Børn med behov for en samlet social og undervisningsmæssig indsats skal mødes af én kommune, der - med barnet i centrum-

Læs mere

Skovvangskolens. Specialcenter

Skovvangskolens. Specialcenter Skovvangskolens Specialcenter 1 Om Skovvangskolens Støttecenter. Fra politisk side vil man i de kommende år udlægge specialundervisningsmidlerne til den enkelte skole. Målet er, at indsatsen overfor de

Læs mere

Strukturen for den specialpædagogiske indsats på Humble skole skoleåret 2010/11.

Strukturen for den specialpædagogiske indsats på Humble skole skoleåret 2010/11. Strukturen for den specialpædagogiske indsats på Humble skole skoleåret 2010/11. Specialcentret. Specialcentrets opgave er at yde hjælp til de elever, der har særlig behov for støtte. Gennem en fleksibel

Læs mere

Folkeskolerne i Struer kommune

Folkeskolerne i Struer kommune Folkeskolerne i Struer kommune Bekymrende fravær Ansvar og handlemuligheder Forord Skolelederen har ansvaret for at følge op på børn med for meget fravær fra skolen. Som en hjælp til skolelederens arbejde,

Læs mere

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Ressourcecenteret hvem er vi? På Sankt Annæ Skole er vi optaget af at give børnene de bedste rammer og muligheder for læring og trivsel. Ressourcecenteret varetager således

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

Ressourcecenteret hvem er vi? Ressourcecenterets målsætning

Ressourcecenteret hvem er vi? Ressourcecenterets målsætning Ressourcecenteret hvem er vi? Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter er et fagligt team og forum bestående af skolens afdelings og ressourcecenterleder, specialundervisningslærere, dansk som andetsprogslærere,

Læs mere

Dansk-som andetsprog på Præstegårdsskolen i Esbjerg

Dansk-som andetsprog på Præstegårdsskolen i Esbjerg Dansk-som andetsprog på Præstegårdsskolen i Esbjerg Information om den supplerende undervisning. Den supplerende undervisning i dansk som andet-sprog fra sprogstøttecenteret tilbyder følgende: Læseprojekt.

Læs mere

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning?

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Brædstrup Skole Udarbejdet (dato): September 2009 Hvad forstår vi ved trivsel? I skolens værdigrundlag står: Trivsel og tryghed er vigtige faktorer i forhold til elevernes

Læs mere

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse 1 Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse $ % & (( 2 1. Indledning ( $ % & ( * % * * $ % $ (, - * % $. ( * * / * ( 0 $ 1 3 1. Indledning - 2 - % ( ( ( % 33 ( 4 4 4 ( % & ( ( ( $, 1 %, 5 $$ %- /%4 $$&- 4

Læs mere

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport AKT Støtteundervisning Forebyggelse Vejledere Trivsel Gelsted Skoles Kvalitetsrapport Gelsted Skoles samlede inklusionsindsats skoleåret 2011-2012 Klasselærerens generelle indsats Klasselærerens arbejde

Læs mere

Vi tror på en tidlig og målrettet indsats, og derfor bruges der flere ressourcer i indskolingen end i udskolingen.

Vi tror på en tidlig og målrettet indsats, og derfor bruges der flere ressourcer i indskolingen end i udskolingen. Specialundervisning På Stenløse Privatskole har vi et veludbygget og meget varieret tilbud om specialundervisning. Vi arbejder på to fronter, dels forebyggende, dels med specialundervisning, hvor udgangspunktet

Læs mere

Ressourcecenter Torstedskolen Skoleår 2010-2011

Ressourcecenter Torstedskolen Skoleår 2010-2011 Ressourcecenter Torstedskolen Skoleår 2010-2011 Udgangspunkt Folkeskoleloven 3. Stk. 2 Til børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, gives der specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar. Skolens navn: Sjørslev Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens målsætning: Kvalitetsrapport Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Læs mere

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf:

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf: Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Ifølge Lov om friskoler og private grundskoler m.v. skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse procedure for obligatorisk sprogvurdering i børnehaveklassen... 3 Indledning... 3 Lovgrundlaget for den obligatoriske

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Trivselspolitik. Kjellerup Skole

Trivselspolitik. Kjellerup Skole Trivselspolitik Kjellerup Skole Trivselspolitik på Kjellerup Skole Ved skoleårets start 2006 var der udarbejdet et hæfte, som var blevet til på baggrund af drøftelser i elevråd, pædagogisk råd og skolebestyrelse.

Læs mere

Den specialpædagogiske indsats på Søholmskolen

Den specialpædagogiske indsats på Søholmskolen Skjoldenæsvej 70 4174 Jystrup 57 62 73 37 www.soeholmskolen.dk Den specialpædagogiske indsats på Søholmskolen - principper og organisering Der arbejdes mod et rummeligt og fleksibelt skolemiljø, hvor mangfoldighed

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse procedure for obligatorisk sprogvurdering i børnehaveklassen... 3 Indledning... 3 Lovgrundlaget for den obligatoriske

Læs mere

Værdiregelsæt på Holmebækskolen

Værdiregelsæt på Holmebækskolen Værdiregelsæt på Holmebækskolen Formål med værdiregelsæt Formelt set stilles der krav om, at alle folkeskoler skal udarbejde et værdiregelsæt jf. Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen. Ifølge

Læs mere

Måløv Skoles handleplan for Inklusion

Måløv Skoles handleplan for Inklusion Måløv Skoles handleplan for Inklusion D.25.08.10 På Måløv Skole arbejder vi med inklusion, som en dynamisk proces, hvor skolen med alle de midler, der er til rådighed, forsøger at skabe det bedste skoletilbud

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Integration på Enghøjskolen 2011/12

Integration på Enghøjskolen 2011/12 1 Mål 2 Baggrund 3 Handleplan 4 Måling Hvad vil vi? Hvorfor vil vi det? Hvordan vil vi gøre det? Hvordan kan det måles/vises, at målet nås? Lektiecafe Målet med lektiecafeen er, at give eleverne mulighed

Læs mere

Parkskolens. Ressourcecenter. Park Allé 2, 7600 Struer www.parkskolen-struer.dk parkskolen@struer.dk +45 9785 2252

Parkskolens. Ressourcecenter. Park Allé 2, 7600 Struer www.parkskolen-struer.dk parkskolen@struer.dk +45 9785 2252 Parkskolens Ressourcecenter 2013 Park Allé 2, 7600 Struer www.parkskolen-struer.dk parkskolen@struer.dk +45 9785 2252 Indholdsfortegnelse VISIONER... 3 MÅL... 3 TEORIGRUNDLAG... 3 OM PARKSKOLENS RESSOURCECENTER...

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen

Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Formål Formålet med evalueringen er at vurdere om målene for de enkelte fag nås, om metoderne er gode nok, og om det enkelte barn udfordres

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning

Evaluering af skolens samlede undervisning Evaluering af skolens samlede undervisning Fokuspunkter for evalueringen Elevernes faglige udbytte af undervisningen Elevernes trivsel Evalueringsformer der benyttes på skolen 1. Folkeskolens prøver 2.

Læs mere

Inkluderende tiltag på. Dronninggårdskolen. Dronninggårdskolen. Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet.

Inkluderende tiltag på. Dronninggårdskolen. Dronninggårdskolen. Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet. Inkluderende tiltag på Dronninggårdskolen Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet. Jørn Nielsen Dronninggårdskolen Rønnebærvej 33 2840 Holte Tlf.: 4611 4500 Dronninggaardskolen@rudersdal.dk

Læs mere

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan:

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1 Evalueringsplan for Landsbyskolen 1/6 Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1. Med denne evalueringsplan redegøres for en samlet plan over, hvordan vi arbejder med evaluering. Planen skal dels

Læs mere

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil.

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil. Nørre Nebel Skole - skolestartsgruppen - Januar 2012 Afdelingens profil. I afdelingens profil vil vi beskrive, hvad vi helt specifikt gør i Skolestarten, for at hjælpe og støtte udviklingen af elevernes

Læs mere

Antimobbestrategi for Nærum Skole. Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning.

Antimobbestrategi for Nærum Skole. Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning. Antimobbestrategi for Nærum Skole Gældende fra den 01-10-2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning. BEGREBER

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Indhold 1. Evalueringsformer der benyttes på skolen 2. Evaluering af den samlede undervisning i skoleåret 3. Plan for opfølgning på evalueringen

Læs mere

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Et godt sted at være Et godt sted at lære for alle Skolen arbejder til stadighed på, at styrke hvert barns selvtillid, samarbejdsevne og mellemmenneskelige forståelse.

Læs mere

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Principper/retningslinier vedrørende skolens forholdsregler i forbindelse med fysiske/psykiske overgreb/trusler om overgreb mod elever og medarbejdere på Langeskov Skole

Læs mere

ENDRUPSKOLEN. Antimobbestrategiplan FREDENSBORG KOMMUNE

ENDRUPSKOLEN. Antimobbestrategiplan FREDENSBORG KOMMUNE ENDRUPSKOLEN Antimobbestrategiplan FREDENSBORG KOMMUNE Indhold Indledning Definition på mobning Skolens politik Målsætning Evaluering Handleplan til lærere til forebyggelse af mobning Forældreindsats til

Læs mere

Læseindsats på Tjæreborg Skole

Læseindsats på Tjæreborg Skole Børnehaveklasse Børn med særlige behov august bhv kl leder og leder af pæd. støt. Sproglig opmærksomhed: Hop om bord i lyd og ord alle fra efterårsferien til juni kommende 1. kl. lærer sammen med bhv.kl.leder

Læs mere

Hastrupskolens læsehandleplan 2010/2011

Hastrupskolens læsehandleplan 2010/2011 Hastrupskolens læsehandleplan 2010/2011 Målet for Hastrupskolens læsehandleplan er At sætte læselyst og læseglæde i fokus At eleverne udvikler gode og brugbare læse- og skrivekompetencer At minimere antallet

Læs mere

Status for sprog og læsning i indskolingen

Status for sprog og læsning i indskolingen Status for sprog og læsning i indskolingen Sprog og læsning Der arbejdes ud fra læsebogssystemet Tid til dansk. I 0. klasse er der fokus på det talte sprog, bogstaverne og børnestavning. Læsevejlederen

Læs mere

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole 2015-2020 Skole og Undervisning oktober 2016 VIRKNINGER PÅ LÆNGERE SIGT: Strategi for folkeskolerne i Aabenraa Kommune 2015-2020

Læs mere

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 1 Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 På baggrund af den nye specialundervisningslov (april 2012), Favrskov Kommunes Børn- og Ungepolitik samt Hadsten Skoles fokus på inklusion tænkes denne

Læs mere

Hurup Skoles. Trivselsplan

Hurup Skoles. Trivselsplan Hurup Skoles Trivselsplan Dato 12-03-2014 Trivselsplan for Hurup Skole og SFO: Alle både forældre, ansatte og elever har et medansvar for trivslen på skolen. Vi arbejder for, at eleverne lærer at respektere

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

BEKYMRET FOR DIT BARN?

BEKYMRET FOR DIT BARN? BEKYMRET FOR DIT BARN? PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har til opgave at tilbyde støtte, rådgivning og vejledning til forældre og personale i institutioner og skoler, i forhold til børn, hvis udvikling

Læs mere

Gældende fra Juni 2011

Gældende fra Juni 2011 Antimobbestrategi for Østervangskolen Gældende fra Juni 2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi ønsker at beskytte elevernes undervisningsmiljø, så vi undgår mobning og dermed fremmer en

Læs mere

Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune

Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune Formål Set i lyset af en national indsats for ordblinde i Danmark, så har Egedal Kommune over de seneste to år iværksat

Læs mere

Dansk som andetsprog (DSA)

Dansk som andetsprog (DSA) Side 1 af 7 Dansk som andetsprog (DSA) Skolens navn: Abildgårdskolen Skoleår: 07/08 Undervisningstimer Dette skema omhandler ikke timer udlagt til undervisning i dansk som andetsprog i modtagelsesklasser

Læs mere

Nej har ikke behov for støtte. Socio-emotionelle vanskeligheder AKT (Adfærd, Kontakt og Trivsel) Hørehandicap og døvhed Synshandicap Bevægehandicap

Nej har ikke behov for støtte. Socio-emotionelle vanskeligheder AKT (Adfærd, Kontakt og Trivsel) Hørehandicap og døvhed Synshandicap Bevægehandicap INTROTEKST 1:Spørgsmålene vedrører den støtte, som elever med særlige behov modtager som ekstra støtte i forbindelse med undervisningen. Det kan både være elever, der er tilbageførte fra et specialundervisningstilbud,

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Skolens ledelse Didaktisk leder

Skolens ledelse Didaktisk leder Skolens ledelse Didaktisk leder Ledelse af sup. undervisning og vejledning Ledelse af skolens udvikling Ledelse af ressourcemøder Faglig indsatser ift. dansk, matematik, naturfag, dansk som andet sprog

Læs mere

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne Skole Begrundelse hvorfor skolen er på handlingsplan Tingbjerg Heldagsskole Skolens resultater fra FSA 2014 viser, at gennemsnittet i de bundne prøvefag har været nedadgående fra 2012-2014, og i 2014 opnåede

Læs mere

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2010-2011 Læsepolitikkens formål: Formål med Ellekildeskolens læsepolitik er at sikre: at læseindsatsen og læseudviklingen styrkes. at færre børn udvikler læsevanskeligheder

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Tosprogede elever, der alene modtager støtte af den årsag, eller som er i modtageklasse, er ikke den målgruppe, vi ønsker oplysninger om.

Tosprogede elever, der alene modtager støtte af den årsag, eller som er i modtageklasse, er ikke den målgruppe, vi ønsker oplysninger om. INTROTEKST 2: Spørgsmålene vedrører elever med særlige behov, som modtager ekstra støtte i forbindelse med undervisningen. Det kan både være elever, der er tilbageførte fra et specialundervisningstilbud,

Læs mere

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Gældende fra den September 2012 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil skabe og vedligeholde et miljø, hvor eleverne kan udvikle sig, og som er præget

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

Beskrivelse af ressourcecenteret for skoleåret 2015/16

Beskrivelse af ressourcecenteret for skoleåret 2015/16 Beskrivelse af ressourcecenteret for skoleåret 2015/16 Med udgangspunkt i Skjoldhøjskolens vision den gode skole skaber vi sammen samt med baggrund i tanken om, at børnene er et fælles ansvar og skal have

Læs mere

Med denne evalueringsplan, ønsker vi på Ryslinge Friskole, at strukturere og opkvalificere vores daglige arbejde med evaluering.

Med denne evalueringsplan, ønsker vi på Ryslinge Friskole, at strukturere og opkvalificere vores daglige arbejde med evaluering. EVALUERINGSPLAN FOR RYSLINGE FRISKOLE Med denne evalueringsplan, ønsker vi på Ryslinge Friskole, at strukturere og opkvalificere vores daglige arbejde med evaluering. Evaluering er vores interne værktøj,

Læs mere

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet.

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet. Ferslev Skole Inklusion begynder i hovedet. Handleplan for inklusion Forældreinformation Januar 2013 1 Indledning Inklusion betyder, at alle børn har lov til at gå på distriktsskolen og flere børn kan

Læs mere

INDSTILLING TIL BØRNE- OG UNGERÅDGIVNINGEN

INDSTILLING TIL BØRNE- OG UNGERÅDGIVNINGEN INDSTILLING TIL BØRNE- OG UNGERÅDGIVNINGEN Modtaget i BUR: Dato, stempel Skemaet anvendes som visitationsgrundlag, når der ønskes: Pædagogisk, psykologisk rådgivning, jf. Folkeskoleloven Rådgivning, vejledning

Læs mere

Læseindsats på Tjæreborg Skole 2011/2012

Læseindsats på Tjæreborg Skole 2011/2012 Kommende 0.klasse Planlægning Kommende 0.kl. om børn med særlige behov maj/juni bhv.kl. leder og leder af pædagogisk støttecenter 0.klasse Sproglig opmærksomhed: Hop om bord i lyd og ord alle fra efterårsferien

Læs mere

1 Bilag 1 arbejdsbeskrivelse for specialundervisningslærerne

1 Bilag 1 arbejdsbeskrivelse for specialundervisningslærerne Handleplan for specialcentret på Eggeslevmagle Skole Eggeslevmagle Skole fokuserer på at have et specialcenter, der er medvirkende til, at elever med særlige behov får det optimale udbytte at undervisningen.

Læs mere

Visitationsprocedure på skoleområdet

Visitationsprocedure på skoleområdet Visitationsprocedure på skoleområdet Juni 2015 Visitationsprocedure på skoleområdet Notatet indeholder en procedure for, hvordan den fremtidige visitationsprocedure på skoleområdet i Ballerup Kommune tilrettelægges.

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune oprettede pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

1. Sorgpolitik og sorgplan

1. Sorgpolitik og sorgplan 1. Sorgpolitik og sorgplan Nærum Skoles sorgpolitik og -plan er blevet til på baggrund af skolens værdier og holdninger og handler om skolens holdning til alvorlige ulykker, traumatiske oplevelser og dødsfald

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Principper vedtaget af Gl. Lindholm skoles skolebestyrelse

Principper vedtaget af Gl. Lindholm skoles skolebestyrelse Principper vedtaget af Gl. Lindholm skoles skolebestyrelse Emneoversigt: - Inklusion - Sponsorering - Trivselscentret - Elevplaner - Vikardækning - Evaluering af elever - Holddannelse - Socialpædagogisk

Læs mere

TASK på Holstebro Friskole

TASK på Holstebro Friskole TASK på Holstebro Friskole TASK står for Trivsel - Adfærd - Sociale kompetencer - Kognitive færdigheder. TASK er et special- og støtte-tilbud på Holstebro Friskole. Her kan lærere få råd og vejledning

Læs mere

Gældende fra den Hvad vil vi med vores antimobbestrategi?

Gældende fra den Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Antimobbestrategi for Boldesager Skole Gældende fra den 01.08.2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil have fokus på elevernes trivsel og på den forebyggende indsats mod mobning. Hvis

Læs mere

læsning indskoling trivsel og undervisningsmiljø sund mad/skole

læsning indskoling trivsel og undervisningsmiljø sund mad/skole Al-Hilal skolen Evaluering Ifølge Friskolelovens krav til evaluering i de frie skoler skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning

Læs mere

Konsultativ støtte til elever og skoler

Konsultativ støtte til elever og skoler Konsultativ støtte til elever og skoler Et tilbud fra Specialpædagogisk Afdeling til skolerne i Middelfart Kommune Hjælp til lærere, klasser og elever Hvor der er brug for ideer til nye handlemuligheder

Læs mere

THISTED KOMMUNE. Trivselsplan for elever og personale ved Sennels Skole

THISTED KOMMUNE. Trivselsplan for elever og personale ved Sennels Skole THISTED KOMMUNE Trivselsplan for elever og personale ved Sennels Skole Mål: Vi vil fremme og værne om god trivsel i klassen og på skolen Vi vil forebygge dårlig trivsel blandt skolens elever og personale

Læs mere

Ballerup Lærerforening

Ballerup Lærerforening Ballerup Lærerforening»Rummelighedsundersøgelse«Vinter/forår 2011 En opfølgende undersøgelse af rummeligheden set fra lærerens perspektiv Vejledning Ballerup Lærerforening gennemførte i foråret 2008 en

Læs mere

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Et godt sted at være Et godt sted at lære for alle Skolen arbejder til stadighed på, at styrke hvert barns selvtillid, samarbejdsevne og mellemmenneskelige forståelse.

Læs mere

Korskildeskolens voldspolitik

Korskildeskolens voldspolitik Korskildeskolens voldspolitik 1 Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi ikke under nogen omstændigheder accepterer vold, trusler om vold, chikane eller krænkelser overfor

Læs mere

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2014-15

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2014-15 Årets evaluering af skolens samlede undervisning har flg. indhold: 1. Karakterer side 1 - Evaluering 1. - 2. kl side 2 - Evaluering 3. - 6. kl. side 3 - Evaluering 7. - 9. kl. side 4 2. IT-hverdag 2014-15

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats -kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til den samarbejdsmodel kaldet Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Antimobbestrategi. Begreber:

Antimobbestrategi. Begreber: Antimobbestrategi Formål Med vores antimobbestrategi ønsker vi at forebygge mobning. Søndre Skole vægter trivsel meget højt og af samme årsag finder vi mobning uacceptabelt på skolen. Det skal være et

Læs mere

Mobning er kendetegnet ved, at der er en uligevægt i magtforholdet mellem de involverede - det vil

Mobning er kendetegnet ved, at der er en uligevægt i magtforholdet mellem de involverede - det vil GRUNDSKOLER Trivselserklæring for: Campusskolen Udarbejdet (dato): November 2014 Hvad forstår vi ved trivsel? Ved trivsel forstår vi, at: Man er tryg og har det godt med andre elever såvel som ansatte.

Læs mere

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold På Vipperød Skole betragtes og behandles et overgreb mod en enkelt medarbejder som et overgreb på skolen som helhed. Ansvaret for medarbejderens sikkerhed

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole Vejle Kommunale Skolevæsen Kvalitetsrapport 2009 Skolerapport fra Andkær skole ved Helle Lauritsen Indledende bemærkninger. Kære skoleleder Hermed præsenteres kvalitetsrapporten for 2009-2010. Vi har i

Læs mere

H Å N D B O G Om særlige foranstaltninger på distriktsskolen Skive Kommune 2007

H Å N D B O G Om særlige foranstaltninger på distriktsskolen Skive Kommune 2007 H Å N D B O G Om særlige foranstaltninger på distriktsskolen Skive Kommune 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 4 HVAD KAN KLASSELÆREREN IVÆRKSÆTTE OMKRING ET BARN MED SKOLEPROBLEMER?...

Læs mere

Trivselserklæring, Hylleholt skole

Trivselserklæring, Hylleholt skole Formål: Vi på Hylleholt Skole ønsker med denne trivselserklæring at fremme arbejdet med trivsel på skolen, og dette skrift er tænkt som en platform for trivselsindsatsen, hvor det tydeliggøres, dels hvad

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Målsætning for KPC s. 2. KPC`s opgaver og tilbud. s. 2. Organisationsstruktur. s. 3

Indholdsfortegnelse. Målsætning for KPC s. 2. KPC`s opgaver og tilbud. s. 2. Organisationsstruktur. s. 3 Indholdsfortegnelse Målsætning for KPC s. 2 KPC`s opgaver og tilbud. s. 2 Organisationsstruktur. s. 3 KPC`s medarbejders opgaver og kompetencer s. 3 - KPC medarbejders generelle opgaver indenfor fagområde

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ølgod Skole Skolegade 11 6870 Ølgod Konstitueret skoleleder Jan Nielsen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning: F.eks. bygninger,

Læs mere

Test og prøver på Eggeslevmagle Skole

Test og prøver på Eggeslevmagle Skole Test og prøver på Eggeslevmagle Skole På Eggeslevmagle Skole tages der løbende læsetest, stavetest, matematiktest mv. af alle skolens elever. Brugen af test er en del af Eggeslevmagle Skoles evalueringskultur,

Læs mere

Tilsynet tager som udgangspunkt 3 timer 30 min, og med 2 tilsynsførende. I 2014 er tilsynet bestående af;

Tilsynet tager som udgangspunkt 3 timer 30 min, og med 2 tilsynsførende. I 2014 er tilsynet bestående af; Tilsyn Uanmeldt tilsyn 21.2.2014 Højgård Børnehus Ingridsvej 4, Lind Leder: Anne Grethe Raunsgaard Petersen Tilsynsførende: Joan Dahl Nørgaard Hanne V Fogdal Tilsyn 2014 gennemføres som uanmeldte besøg

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere