Forslag til landsplandirektiv for 200 sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i landsdelscentrene og deres oplande. Maj 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til landsplandirektiv for 200 sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i landsdelscentrene og deres oplande. Maj 2010"

Transkript

1 Forslag til landsplandirektiv for 200 sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i landsdelscentrene og deres oplande Maj 2010

2 Indhold Forord Indledning Generelle retningslinjer De enkelte områder: Esbjerg Kommune - Sjelborg Frederikssund Kommune - Over Dråby Strand Gribskov Kommune - Vejby Strand Kolding Kommune - Grønninghoved Strand Nordfyns Kommune - Skåstrup Strand Tørresø Stevns Kommune - Rødvig Syddjurs Kommune - Egsmark Miljøvurdering af forslag til landsplandirektiv Forslag til Landsplandirektiv 2

3 Forord Det er med glæde jeg hermed fremlægger forslag til landsplandirektiv for nye sommerhusområder i landsdelscentrene og deres oplande med plads til i alt 200 sommerhusgrunde. Forslaget udsendes parallelt med forslag til landsplandirektiv for nye sommerhusområder i Region Midtjylland, på Sjælland og Bornholm. Disse to forslag til landsplandirektiver afrunder den proces med udlæg af nye sommerhusområder, som Folketinget igangsatte med en ændring af planloven i Med forslagene er der disponeret over samtlige de nye sommerhusgrunde, som loven giver mulighed for at udlægge. De nye sommerhusgrunde er fordelt over hele landet. De giver flere danskere mulighed for gode fritids- og naturoplevelser, lige som aktiviteten bidrager til at holde liv i lokalsamfundene omkring sommerhusområderne. Vi skal passe på vores kystområder. Derfor er planloven restriktiv med hensyn til ny bebyggelse i kystnærhedszonen. Der er en række strenge krav i planloven, som sætter rammerne for, hvor der kan ligge nye sommerhusgrunde, og det understreges i loven, at de nye sommerhusområder ikke må forringe væsentlige natur- og landskabsværdier. Hvis de nye sommerhusområder skal bidrage til at fremme den lokale turisme og styrke de rekreative muligheder, er kvalitet i områderne vigtigt. Jeg har en klar forventning om, at kommunerne vil varetage det hensyn, når de udarbejder lokalplaner for de nye sommerhusområder. Indsigelser og bemærkninger til forslaget skal mailes til By- og Landskabsstyrelsen, senest den 26. august Karen Ellemann Miljøminister Forslag til landsplandirektiv 3

4 1. Indledning Baggrunden for forslag til landsplandirektiv Folketinget vedtog i sommeren 2004 en ændring af planloven, der giver mulighed for at udvide de eksisterende sommerhusområder med op til nye sommerhusgrunde inden for kystnærhedszonen, jfr. lov nr. 455 af 9. juni 2004 om ændring af lov om planlægning, hvorefter miljøministeren bemyndiges til at fastsætte regler for planlægningen (landsplandirektiver). I loven er det fastsat, at udpegningen af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen skal overholde en række bestemmelser. Udvidelsen skal ske bagved et eksisterende sommerhusområde i retning væk fra kysten. Der er dog ikke i loven krav om, at udvidelsen skal ligge i direkte forlængelse af et eksisterende sommerhusområde, og det kan således accepteres, at der mellem et eksisterende sommerhusområde og udvidelsen fx ligger en landskabslomme eller et skovareal. Loven fastsætter, at udvidelsen ikke kan ske inden for områder, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 8 om klitfredning eller 15 om strandbeskyttelse. Det er herudover i loven fastsat, at ministeren ved afgørelse af hvilke sommerhusområder, der kan udvides, skal finde det godtgjort, at udvidelsen kan forventes at få en lokaløkonomisk effekt. Endelig er der i loven fastsat krav om, at ministeren ved afgørelsen af hvilke sommerhusområder, der kan udvides, skal finde det godtgjort, at udvidelsen ikke tilsidesætter væsentlige naturbeskyttelses- og landskabelige interesser. Forslag til Landsplandirektiv 4

5 Processen med forslag til landsplandirektiv Forslaget er udarbejdet i By- og Landskabsstyrelsen efter ansøgning fra kommunerne. I forslagets afsnit 2 angives en række generelle forhold og vilkår, som den videre planlægning for de enkelte områder skal overholde i forbindelse med kommune- og lokalplanlægningen af områderne. I forslagets afsnit 3 angives de områder, der kan indgå i et kommende landsplandirektiv, og der er for hvert af områderne nævnt nogle forhold og vilkår (retlige bindinger og retningslinjer), som den videre planlægning for de enkelte områder udover ovennævnte generelle forhold og vilkår - skal overholde i forbindelse med kommune- og lokalplanlægningen af områderne. Miljøministeren har tidligere i medfør af planloven udstedt landsplandirektiver for tilsammen sommerhusgrunde fordelt i hele landet, altovervejende i yderområderne. I juni 2007 blev det besluttet at igangsætte en ny og sidste fase med udlæg af nye sommerhusområder. Denne fase består af to dele, idet 1000 grunde er tildelt yderområderne i regionerne Midtjylland og Sjælland samt Bornholm, mens 200 grunde er tildelt landsdelscentrene og deres oplande. Nærværende forslag til landsplandirektiv vedrører den sidstnævnte del af de nye sommerhusområder i kystnærhedszonen. Miljøministeren besluttede i sommeren 2009 at tilbyde kommunerne i landsdelscentrene og deres oplande nye sommerhusområder med plads til i alt 200 sommerhusgrunde. De nye sommerhusområder skulle tilstræbes placeret geografisk spredt i landet. By- og Landskabsstyrelsen indkaldte på denne baggrund i september 2009 ansøgninger fra kommunerne med en frist i november Ansøgningerne er herefter blevet vurderet i By- og Landskabsstyrelsen. Ikke alle ansøgninger er blevet imødekommet, idet nogle ansøgninger gjaldt områder, som ikke ligger bag ved eksisterende sommerhusområder i retning væk fra kysten, eller områder, hvor der kun har kunnet godtgøres en lokal økonomisk effekt på meget langt sigt. I enkelte tilfælde er ansøgningen ikke imødekommet i sin helhed, idet der med henvisning til, at områderne skal ligge geografisk spredt, er foretaget en beskæring, så det samlede antal udlagte grunde i landsplandirektivet ikke vil overstige 200. I alt er otte områder medtaget i nærværende forslag til landsplandirektiv. Forslag til landsplandirektiv 5

6 2. Generelle Retningslinjer 2.1 De i dette landsplandirektiv udpegede områder kan af kommunerne overføres til sommerhusområde ved lokalplan efter planlovens almindelige regler. Hertil kommer, at vedtagelse af tillæg til kommuneplanen også kan være nødvendigt For den videre kommunale planlægning efter planloven gælder for hvert af områderne, at planlægningen skal respektere de generelle retningslinjer, der fremgår af dette direktivs afsnit 2 samt de retningslinjer, der er nævnt under de enkelte områder, afsnit Landsplandirektivets bestemmelser og vilkår (retningslinjer) har efter planloven retsvirkning som kommuneplaner for den videre planlægning, og de træder i kraft med modtagelsen af dette direktiv i kommunen. 2.4 Kommunerne anmodes om snarest belejligt at orientere de grundejere, hvis ejendomme er omfattet af dette direktiv, om direktivet og om kommunes videre tidsplan for udarbejdelse af forslag til lokalplaner mv. Kommunerne anmodes endvidere om at foretage lokal offentliggørelse af direktivet for så vidt angår de enkelte områder. 2.5 Når der foreligger endeligt vedtagne og offentliggjorte lokalplaner, som overfører områderne til sommerhusområde, vil de af lokalplanerne omfattede områder have zonestatus som sommerhusområde efter planloven, og herefter kan udstykning, anlægsarbejder og bebyggelse finde sted. 2.6 I afsnit 4 er anført en sammenfattende redegørelse for direktivet i forhold til bestemmelser i lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009 om miljøvurdering af planer og programmer, jf. denne lovbekendtgørelse Landsplandirektivet, som det her foreligger, er ikke til hinder for, at miljøministeren i givet fald i forhold til den berørte kommune for de af direktivet omfattede områder har adgang til at anvende sine beføjelser efter planlovens 3. Landsplandirektivet er heller ikke til hinder for, at statslige myndigheder kan fremsætte indsigelse mod lokalplanforslag ud fra de særlige hensyn, som myndigheden varetager, jf. planlovens 29, stk I forbindelse med den konkrete lokalplanlægning for de områder, som kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, skal der indgå en vurdering af lokalplanforslagets virkning på internationale naturbeskyttelsesområder, herunder på områders naturtyper og levesteder, samt de arter området er udpeget for at bevare. Ingen af de nye sommerhusområder inden for det internationale naturbeskyttelsesområde, men nogle ligger i nærheden af et sådant område. Forslag til Landsplandirektiv 6

7 I henhold til 6 i bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen) skal der i redegørelsen til planforslag, som kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, indgå en vurdering af forslagets virkninger på det internationale naturbeskyttelsesområde, herunder på områdets naturtyper og levesteder, samt de arter området er udpeget for at bevare. Såfremt vurderingen i forbindelse med lokalplanlægningen viser, at lokalplanen vil indebære forringelse af områdets naturtyper eller levestederne for arterne, eller at lokalplanen kan medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter området er udpeget for, kan lokalplanen ikke gennemføres i den foreliggende form. 2.9 I forbindelse med lokalplanlægningen skal det undersøges, hvorvidt der forekommer arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV inden for det pågældende område. Hvis sådanne arter findes i området, skal der foretages en konsekvensvurdering af, om de bliver påvirket af arealanvendelsen. Myndighederne er efter 11 i habitatbekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 forpligtet til at sikre beskyttelse af en række dyrearters yngle- og rasteområder ikke beskadiges eller ødelægges også uden for beskyttelsesområderne. Disse arter kaldes bilag IV arter og fremgår af bilaget til ovennævnte bekendtgørelse. Det skal således i alle tilfælde sikres, at lokalplanlægningen for de nye sommerhusområder ikke er konflikt med habitatdirektivets artsbeskyttelse Det skal i forbindelse med lokalplanlægningen afklares, i hvilket omfang bygge- og beskyttelseslinjer inden for områderne vil kunne fraviges, og om det skal ske ved konkret dispensation eller ved at linjen indskrænkes. Nogle af de nye områder er omfattet af en eller flere af naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer. Hovedprincippet for administration af disse bygge- og beskyttelseslinjer er, at kommunerne har mulighed for at dispensere fra beskyttelsen. I de tilfælde, hvor der vil være tale om en administrativ forenkling, kan miljøcentrene bestemme, at byggeog beskyttelseslinjerne med undtagelse af kirkebyggelinjen - ikke skal gælde for nærmere angivne områder. En eventuel indskrænkning af linjerne sker ved, at kommunen indsender en ansøgning om indskrænkning i forbindelse med indsendelse af forslag til lokalplan til det relevante miljøcenter Det skal fremgå af lokalplanens retningslinjer, at der inden for de nye sommerhusområder ikke må ske ændringer i tilstanden af de arealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 om beskyttelse af naturtyper og en omkringliggende bræmme på mindst 5 m. Forslag til landsplandirektiv 7

8 Flere af områderne indeholder arealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 om beskyttelse af naturtyper. Disse arealer og en omkringliggende bræmme på mindst 5 m må ikke udstykkes til sommerhusgrunde eller på anden måde inddrages til intensiv anvendelse, som medfører, at naturarealerne og deres eksisterende økologiske funktioner forsvinder eller bliver påvirkede. Hvis arealerne indgår på anden måde i sommerhusområdet, fx som naturarealer, fællesarealer, rekreative arealer eller lignende er det vigtigt, at deres tilstand og økologiske funktion ikke ændres. Intensiv rekreativ anvendelse, afvanding, anlæg af stier, græsslåning, oprensning af søer og vandhuller vil kræve en forudgående dispensation Det skal fremgå af lokalplanens retningslinjer, at der inden for de nye sommerhusområder ikke må ske ændringer i tilstanden af de jord- og stendiger, der er omfattet af museumslovens 29a. Flere af områderne indeholder diger omfattet af museumslovens 29a Det skal fremgå af lokalplanens retningslinjer, at der inden for fredskovspligtige arealer i de nye sommerhusområder ikke må ske ændringer i strid med skovlovens bestemmelser om fredsskovspligt. Fredskovspligtige arealer må ikke udnyttes i strid med skovloven. De må ikke udstykkes til sommerhusgrunde, og der må ikke opføres bygninger, etableres anlæg, gennemføres terrænændringer eller anbringes affald Ved lokalplanlægningen skal man være opmærksom på hensynet til vandindvindings- og drikkevandsinteresser. Udbygning af vandforsyning må ikke indre opfyldelsen af vandplanens målsætninger i vandløb, søer, grundvandsforekomster, kystvande og terrestriske naturtyper. Der kan i områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandværker uden for disse kun lokalplanlægges for sommerhuse, hvis det kan godtgøres, at byggeri og anvendelse ikke indebærer risiko for forurening af grundvandet 2.15 I forbindelse med kommunernes udarbejdelse af forslag til lokalplaner og evt. tillæg til kommuneplaner for udvidelse af sommerhusområder i henhold til miljøministerens landsplandirektiv skal der foretages vurderinger af planforslagene i henhold til reglerne i lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009 om miljøvurdering af planer og programmer For så vidt angår de tre sommerhusområder, der udlægges i hovedstadsområdet (Over Dråby Strand i Frederikssund Kommune, Vejby Strand i Gribskov Kommune og Rødvig i Stevns Kommune) foretages der en mindre fravigelse af Landsplandirektivet Fingerplan , nr. 5. Derudover gælder Fingerplan 2007 for områderne. Forslag til Landsplandirektiv 8

9 I forhold til Hovedstadsområdet er det efter kommunalreformen miljøministeren, der har ansvaret for at tilvejebringe nye overordnede regler for arealanvendelsen, jf. planlovens 5 j, stk. 4, jf. 3, stk. 1. Denne kompetence er udmøntet i landsplandirektivet Fingerplan Af Landsplandirektivet Fingerplan , nr. 5, fremgår det, at der ikke må udlægges nye sommerhusområder i hovedstadsområdet som helhed. Forbuddet mod nye sommerhusområder er en videreførelse af retningslinje i HURs Regionplan Efter planlovens 5 j, stk. 4, 2. pkt., har miljøministeren mulighed for at foretage mindre betydende fravigelser fra de overordnede principper. Det planlagte udlæg af de tre sommerhusområder i hovedstadsområdet (Over Dråby Strand i Frederikssund Kommune, Vejby Strand i Gribskov Kommune og Rødvig i Stevns Kommune) vurderes at være en sådan mindre fravigelse, der kan ske ved udarbejdelse af et nyt landsplandirektiv, som supplerer Fingerplan Den mindre fravigelse ses navnlig at være begrundet i det beskedne antal nye sommerhusgrunde, der kan udlægges. Forslag til landsplandirektiv 9

10 3. De enkelte områder Esbjerg Kommune Sjelborg Det eksisterende mange Ho Bugt. Tæt ved det nye område ligger et mindre landskabsrum på grund af de kystnært kulturmiljø, som består af tidlig mange sommerhusbebyggelse og fritidshytter Landskabet sommerhusområde er præget plantagearealer, af der skaber ligger umiddelbar nordvest for Esbjerg tydelige afgrænsninger, og på grund af samt en fredet jernalderboplads. ved Ho Bugt, og omfatter 92 sommer- udbredelsen af mindre opdyrkede land- Det nye område er mod nordvest og husgrunde. Det nye område, der i dag brugsarealer med omgivende levende sydøst afgrænset af levende hegn. Mod anvendes til græsmark til heste, er på hegn. sydvest grænser det nye område op til ca. 2,4 ha., og kan udstykkes i maksimalt Søterritoriet ud for sommerhusområdet et åbent areal bagved den eksisterende 15 sommerhusgrunde. Det nye område er et internationalt naturbeskyttelses- sommerhusbebyggelse. Dette åbne rum ligger landværts bag ved det eksisterende område. ligger inden for strandbeskyttelseslinjen. sommerhusområde, dog adskilt af den Delvist mellem det nye sommerhus- Mod nordøst afgrænses området af en bræmme af græsarealet, der ligger inden område og det eksisterende sommer- vej. for strandbeskyttelseslinjen. husområde ses det 35 meter høje bevoksede Bulbjerg, der er et fredet Eksisterende bindinger Landskabet og naturen på egnen fortidsminde. Området er omfattet af skovbyggelinjen Landskabet ved Sjelborg er karakteriseret Det nye område er værdifuldt landskab samt værdifuldt af et morænelandskab med bakkeøer. Det nye område ligger stik vest for landbrugsområde. Området ud til Ho Bugt er en bevokset landsbyen Sjelborg og bagved den kystklint. eksisterende sommerhusbebyggelse ved efter naturbeskyttelseslovens 17 og Retningslinjer 1 Der udlægges et areal på 2,45 ha. til sommerhusformål ved Sjelborg bag ved det eksisterende sommerhusområde. 2 Arealet skal afgrænses som vist på kortskitsen, og der må maksimalt udstykkes 15 sommerhusgrunde inden for området. Bulbjerg 3 Ved kommune- og lokalplanlægning for arealet skal det sikres, at myndighedskrav efter anden lovgivning respekteres, herunder tilladelser fra berørte myndigheder. Forslag til Landsplandirektiv 10

11 Frederikssund Kommune Over Dråby Strand dyrket agerlandskab. Landskabet mod øst. De nye sommerhusgrunde ligger syd er karakteriseret af godslandskabet i en granplantning, der afskærmer Det sommerhusområde omkring Orebjerggård, og indeholder bebyggelsen mod det åbne land. De ligger på Hornsherreds vestkyst ved Over flere stengrave samt højgrupper fra højeste Dråby Strand langs Isefjords kyst. Det bronzealderen. Der er desuden fundet friholdes nye sommerhusområde placeres øst for en oldtidsboplads umiddelbart syd for kommende planlægning vil kommunen det det sommerhusområde. fastlægge bestemmelser for området, I det eksisterende sommerhusområde Mod nord og vest afgrænses området så placeringen og udformningen af findes grunde. Der udlægges af eksisterende sommerhusområder. Fra den kommende sommerhusbebyggelse et nyt sommerhusområde på 5,6 ha., Orebjergvej er der udsigt til Isefjord. bliver tilpasset de landskabelige forhold, eksisterende eksisterende sommerhusområde. eksisterende som kan udstykkes i maksimalt 22 punkter for på bakkeplateauet bebyggelse. I den samt fastlægge bestemmelser der sikrer Det nye område stiadgang ad mindre befærdede veje og Den østlige del af det eksisterende stier fra det nye sommerhusområde til Landskabet og naturen på egnen sommerhusområde kysten. Kystlandskabet langs Hornsherreds vest- fortidsminder. Det nye sommerhusområde Eksisterende bindinger kyst ved Over Dråby Strand er dannet udgør en afrunding af det eksisterende Diget, der løber langs det nye sommer- som et lavtliggende marint forland, der sommerhusområde mod øst og syd. Det husområdes nordgrænse, er omfattet af hæver sig op mod midten af halvøen nye sommerhusområde er placeret, så Museumslovens 29a. i en jævnt bølget morænedannelse. grønningen Kystlandskabet syd og øst for sommer- friholdes husområdet fremtræder som et åbent eksisterende landskabsforbindelse mod sommerhusgrunde. afgrænses af et mindre bakkeplateau med to synlige omkring og herved fortidsminderne bevarer den Retningslinjer 1 Der udlægges et areal på 5,6 ha. til sommerhusformål ved Over Dråby Strand, bagved det eksisterende sommerhusområde. 2 Arealet skal afgrænses som vist på kortskitsen, og der må maksimalt udlægges 22 sommerhusgrunde inden for området. Området skal afskærmes af beplantning mod det åbne land. Der skal sikres stiadgang til kysten. 3 Ved kommune- og lokalplanlægning for arealet skal det sikres, at myndighedskrav efter anden lovgivning respekteres, herunder tilladelser fra berørte myndigheder. 11 Forslag til landsplandirektiv

12 Gribskov Kommune Vejby Strand brat ned mod kysten og danner en Området grænser mod nord og øst til aktiv kystskrænt. I baglandet langs de Det sommerhusområde kystklinten ligger et bredt bælte af og ligger i forhold til de eksisterende ligger ved Kattegats kyst, nord for sommerhuse, der strækker sig ca. 1 veje højt i terrænet. Mod syd og vest Vejby imellem Tisvildeleje og Rågeleje. km. ind i landet. Kystlandskabet syd for skråner terrænet ned mod omfartsvejen Sommerhusområdet eksisterende sommerhusområder sig sommerhusområdet er præget af det Salgårdshøjvej og landbrugslandet nord langs kysten i et bredt bælte langs åbne agerland nord for Vejby. Mod øst for Vejby. Vejby er Strand. stort set strækker eksisterende Sommerhusområdet udbygget. sommerhusområde der Det ligger mellem Vejby Strand og Rågeleje har I nye istidens smeltevandstrømme udformet en kommunen den kommende planlægning fastlægge vil bestemmelser mod række dybe kløfter og stejle bakker ved for området, der sikrer at bebyggelsens syd og øst, umiddelbart bag ved det Hanebjerg. Mod sydvest ligger Unnerup placering og udformning bliver tilpasset eksisterende sommerhusområde, er på Mose de 4,4 ha., og kan udstykkes i maksimalt 20 Tisvilde Hegn. Landskabet mod syd og der etableres stiadgang ad mindre sommerhusgrunde. vest er karakteriseret af flere stengrave befærdede veje og stier fra det nye og af højgrupper fra bronzealderen. sommerhusområde til kysten. Det nye område Eksisterende bindinger Landskabet og naturen på egnen og sandflugtsområderne ved landskabelige værdier, samt at Strand Det nye sommerhusområde ligger på et Der er et mindre vådområde omfattet af ligger i en højde på op til 46 m. over skrånende plateau bag det eksisterende Naturbeskyttelseslovens 3. havoverfladen. sommerhusområde Kystlandskabet ved Vejby Landskabet falder Strandhøjgård. Hanebjerg Klitgård Hanebjerg Mose Retningslinjer 1 Der udlægges et areal på 4,4 ha. til sommerhusformål ved Vejby Strand, bagved det eksisterende sommerhusområde. rdshøj Strandhøjgård Bjørnehøj Dyndmosegård Avlegård Gundekildegård Holebjerggård Forslag til Landsplandirektiv 12 2 Arealet skal afgrænses som vist på kortskitsen, og der må maksimalt udslægges 20 sommerhusgrunde inden for området. Der skal sikres stiadgang til kysten. 3 Ved kommune- og lokalplanlægning for arealet skal det sikres, at myndighedskrav efter anden lovgivning respekteres, herunder tilladelser fra berørte myndigheder.

13 Kolding Kommune Grønninghoved Strand Umiddelbart syd for dalstrøget med et beskyttet vandløb syd for sommerhusområdet ved Binderup Strand ligger det eksisterende sommerhusområde Grønninghoved Strand ved den sydlige del af Mosvig i Bredningen i Lillebælt ca. 10 km. sydøst for Kolding. Det nye område på ca. 4,4 ha., der i dag anvendes til juletræsproduktion, ligger i tilknytning til det eksisterende sommerhusområde og kan udstykkes til maksimalt 30 sommerhusgrunde. Landskabet og naturen på egnen Landskabet syd for Sønder Stenderup Halvø er et kuperet terræn med Skamlingsbanken, der er en 2-3 kilometer lang randmoræne, hvorpå Højskamlingen med sine 113 m. er det højeste punkt i Sydjylland. Fra Skamlingsbanken falder terrænet ned mod det eksisterende sommerhusområde ved Mosvig. Mellem banken og sommerhusområdet er der et kuperet landskab, udnyttet med blandet skov og landbrug. Det nye område Det nye område ligger vest for og i tilknytning til det eksisterende sommerhusområde. Mod vest og nord grænser området op mod en beskyttet mose samt beskyttede sten- og jorddiger med levende hegn, og mod vest grænser området op til fredskov. Det nye område ligger på en skrånende grund, hvor der er udsigt over Lillebælt hen over det eksisterende sommerhusområde. I områdets sydvestlige del ligger et mindre Binde beskyttet moseområde, der bevares, lige som et beskyttet og bevokset dige, der går diagonalt igennem området, vil blive bevaret. For at vejbetjene den nordlige del af arealet vil det dog være nødvendigt at lave et enkelt gennembrud af diget. Fra de øvrige sider vil området blive gemt af de sydligt og vestligt beliggende skove og vil derfor ikke blive synligt fra Skamlingsbanken på det vestlige højdedrag. Eksisterende bindinger Hele området er omfattet af skovbyggelinje efter naturbeskyttelseslovens 17. Fuglsanggård Retningslinjer 1 Der udlægges et areal på 4,4 ha. til sommerhusformål umiddelbart vest for den sydlige del af det eksisterende sommerhusområde ved Grønninghoved Strand. Langskifte 2 Arealet skal afgrænses som vist på kortskitsen, og der må maksimalt udstykkes 30 sommerhusgrunde inden for området. Grønninghoved Strandskov 3 Ved kommune- og lokalplanlægning for arealet skal det sikres, at myndighedskrav efter anden lovgivning respekteres, herunder tilladelser fra berørte myndigheder. Forslag til landsplandirektiv 13

14 Nordfyns Kommune Skåstrup Strand Det eksisterende sommerhusområde ligger sydvest for Bogense og omfatter 432 sommerhusgrunde. Det nye område, der i dag anvendes til landbrug, er på ca. 6,9 ha., og kan udstykkes i maksimalt 33 sommerhusgrunde. Det nye område ligger i tilknytning til det eksisterende sommerhusområde langs vejen mod landsbyen Skåstrup, der ligger ca. 1 km. fra kysten. Landskabet og naturen på egnen Skåstrup Strand ligger imellem Fogense Ås mod nordøst og smeltevandsfloddalen mod sydvest. I det bagvedliggende land er der et småbakket morænelandskab med en række mindre dødissøer. Fra Skåstrup falder terrænet jævnt fra kote 18 ned til kysten ved Båring Vig. Søterritoriet ud for sommerhusområdet er et internationalt naturbeskyttelsesområde. I landskabet omkring Skåstrup er der mindre skovområder, hvor Nyhave Skov er den mest markante. Den rekreative brug af området er opstået med baggrund i den kystnære tidligere Skåstrup Feriekoloni, hvis bebyggelse i dag indgår i KFUM og KFUKs sommerlejr. Det nye område Det nye område ligger på en mindre mod nord skrånende kuperet flade, som falder fra ca. kote 16 til ca. kote 13, fra vest mod øst. Mod vest afgrænses området af en eksisterende vej, mod nord afgrænses området af eksisterende sommerhuse, mod øst er der åbent land ca. 100 m., til det brydes af et levende hegn ovenpå et beskyttet sten- og jorddige. Mod syd er der åbent land ned mod landsbyen Skåstrup. Området vil ikke kunne ses fra kysten eller fra vandet, idet der vest og øst for sommerhusområdet er mindre bakkeområder, der helt eller delvist lukker for udsynet. Eksisterende bindinger Mod øst vil det nye område blive afgrænset af et beskyttet dige efter naturbeskyttelseslovens 18, dog uden en 100 m beskyttelseslinje. Retningslinjer 1 Der udlægges et areal på 6,9 ha. til sommerhusformål syd for det eksisterende sommerhusområde ved Skåstrup Strand og øst for Strandgyden. 2 Arealet skal afgrænses som vist på kortskitsen, og der må maksimalt udstykkes 33 sommerhusgrunde inden for området. 3 Ved kommune- og lokalplanlægning for arealet skal det sikres, at myndighedskrav efter anden lovgivning respekteres, herunder tilladelser fra berørte myndigheder. Forslag til Landsplandirektiv 14

15 Tørresø Det eksisterende sommerhusområde ligger ved den fynske nordkyst ca. otte kilometer nord for Otterup, og omfatter 186 sommerhusgrunde. Det nye område, der i dag anvendes til landbrug, er på ca. 6,8 ha. og kan udstykkes i maksimalt 35 sommerhusgrunde. Det nye område ligger i tilknytning til det eksisterende sommerhusområde, og de 35 sommerhusgrunde vil ligge i en bræmme bag de seks eksisterende rækker af sommerhuse. Landskabet og naturen på egnen Landskabet omkring Tørresø er præget af store inddæmningsarbejder fra og 1800-tallet. En geologisk hævning af området har siden vikingetiden for ca år siden medført, at eksempelvis Tørres Ø, Jørgens Ø, Bårdes Ø m.fl. er gjort landfaste. Moræneøerne er nu beliggende i det inddæmmede marine forland, hvor det er muligt at se stenalderhavets højeste kystlinje. Inden landskabet mod syd går over i det nordfynske lavtliggende sletteområde, præges landskabet af morænebakker, marint forland og kunstigt tørlagte områder i nærheden af Tørresø, nemlig Egense Fjord mod sydøst og fjorden fra Nærå Strand mod vest, der har løbet næsten helt ind til vejen mod Tørresø fra syd. Foran det kilometerlange befæstede dige i kote 1-2, der beskytter de bagvedliggende landbrugsarealer og sommerhusområder, ligger en omtrent retlinet fladkyst. Det nye område Mod nord ligger området bagved den eksisterende sommerhusbebyggelse, mod øst, vest og syd op til det åbne land. Området er stort set fladt på nær en svag hældning fra kote 2 til 0 fra vest mod øst. Det nye område kan ikke ses fra kysten eller vandet. Skovområdet ved Fuglsang vest for det nye sommerhusområde har en markant fremtoning. Eksisterende bindinger Den vestlige del af det nye område vil berøre skovbyggelinjen efter naturbeskyttelseslovens 17. Udvidelsen af sommerhusområdet skal respektere en afvandingsgrøft, som gennemskærer områdets østlige side. Grøften har afstrømning til havet. Retningslinjer 1 Der udlægges et areal på 6,8 ha. til sommerhusformål syd for det eksisterende sommerhusområde ved Tofteløkkevej ved Tørresø Strand. 2 Arealet skal afgrænses som vist på kortskitsen, og der må maksimalt udstykkes 35 sommerhusgrunde inden for området. 3 Ved kommune- og lokalplanlægning for arealet skal det sikres, at myndighedskrav efter anden lovgivning respekteres, herunder tilladelser fra berørte myndigheder. Forslag til landsplandirektiv 15

16 Stevns Kommune Rødvig Det eksisterende sommerhusområde er beliggende ved Østersøen, ved Rødvig og Skørpinge Strand syd for Stevns. Det nye sommerhusområde ligger delvis bag et eksisterende større sommerhusområde, delvis i tilknytning til en eksisterende campingplads, Rødvig Camping. De eksisterende sommerhusområder omkring Pilevang består af i alt 393 grunde. Der udlægges et område på 4 ha., som kan udstykkes i maksimalt 25 sommerhusgrunde. Landskabet og naturen på egnen Stevns kyst er dannet af en israndslinje og er karakteriseret af store bakkepartier, der mod Østersøen i dag fremtræder som en klintekyst, Stevns Klint. Kystlandskabet sydvest for Rødvig er præget af kystskovene Fællesskoven og Kobbelskoven, der er betegnende for den tidligere anvendelse som græsningsskove. Landskabet er fladt med et blødt fald ned mod kysten, og er karakteriseret af de mange poppelhegn. En lille ådal strækker sig fra kysten og kystskovene ind til sommerhusområdet Havnelev Enghave og campingpladsen. I ådalen har vandløbet Havnelevrenden sit udløb til kysten. Der er flere fortidsminder i landskabets kystskove og i det åbne land. I Rødvig findes lystbådehavn og aktiv fiskerihavn. Det nye område Det nye sommerhusområde er placeret sydvest for Rødvig, bag det eksisterende sommerområde og langs den eksisterende campingplads. Området er mod kysten afskærmet af et eksisterende plantebælte. Det eksisterende sommerhusområde, Pilevang, har et areal udlagt til fælles grønt område. En sti giver adgang til stranden for campingpladsen og de nye sommerhusområder gennem dette område. Eksisterende bindinger Der er ingen bindinger efter naturbeskyttelsesloven. Retningslinjer 1 Der udlægges et areal på 4 ha. til sommerhusformål ved Rødvig, bagved det eksisterende sommerhusområde Pilevang, og langs campingpladsens sydside. Stenagergård Mindehøjgård Bastkær Pilevang 2 Arealet skal afgrænses som vist på kortskitsen, og der må maksimalt udslægges 25 sommerhusgrunde inden for området. Sommerhusområdet langs campingpladsen skal afskærmes mod kysten af det eksisterende plantebælte beliggende nord for vejen til Havnelev Enghave. De karakteristiske stynede pile på sydsiden af vejen fastholdes. Skovbo Ejebo R 3 Ved kommune- og lokalplanlægning for arealet skal det sikres, at myndighedskrav efter anden lovgivning respekteres, herunder tilladelser fra berørte myndigheder. Forslag til Landsplandirektiv 16

17 Syddjurs Kommune Egsmark er det åbne Vrinners Morænelandskab Udsynet fra hovedvejen begrænses til og det bakkede Mols Bjerge, der er dels af eksisterende bebyggelser og Det nye sommerhusområde ligger bag domineret af plantager og hedearealer. beplantning langs Røndevej. Selv om det eksisterende store sommerhusområde Mod nord afgrænses området af den området kun ligger ca. 800 m fra kysten, ved Egsmark nord for Ebeltoft, i retning plantagebeplantede er det ikke synligt derfra og således ikke væk fra kysten. Der udlægges et område Hedeslette. del af Tirstrup en direkte en del af kystlandskabet. på 6,8 ha, som kan udstykkes i maksimalt De åbne og ubebyggede bakker nord Det nye område for det eksisterende sommerhusområde Det nye område vil fremstå som en ved Egsmark Strand op og over mod Landskabet og naturen på egnen udvidelse af det syd for eksisterende Nationalparken Mols Bjerge er generelt sommerhusområde. det sårbare over for bebyggelse. I den Landskabet er en del af det karaktersvage eksisterende ligger det nye område kommende planlægning vil kommunen sommerhusområde langs kysten ved forholdsvis højt. Området udgør en del lægge stor vægt på, at der bliver fastlagt Egsmark, Handrup og Lyngsbæk Strand af en bakke, der skråner jævnt mod øst, bestemmelser og randmorænelandskabet fra 47 til 23 m over havet. Den højeste at placering og udformning af den ved kysten i bunden af Ebeltoft Vig. del af området er et bakkeplateau, der kommende sommerhusbebyggelse på Det afgrænses mod syd af vigen og ikke er synlig fra Tinghøjvej mod nord, stedet bliver tilpasset de landskabelige Elsegårde og som ligger skjult bag eksisterende værdier i området. 20 sommerhusgrunde. ligger i morænelandskab syd for Ligesom for området, således Ebeltoft. Mod øst ligger Stubbe Sø og sommerhusbebyggelse åbent landskab domineret af marint vest. Fra øst er der et begrænset udsyn Eksisterende bindinger forland og morænepartier. Mod vest til området fra hovedvejen, Røndevej. Hele området er omfattet af naturbe- mod syd og skyttelseslovens 17 skovbyggelinjen i forhold til det større skovområde nord for Tinghøjvej. Benneshøj Retningslinjer 1 Der udlægges et areal på 6,8 ha. til sommerhusformål ved Egsmark bagved det eksisterende sommerhusområde. 2 Arealet skal afgrænses som vist på kortskitsen, og der må maksimalt udlægges 20 sommerhusgrunde inden for området. Stenhøj 3 Ved kommune- og lokalplanlægning for arealet skal det sikres, at myndighedskrav efter anden lovgivning respekteres, herunder tilladelser fra berørte myndigheder. Handrupgård Vankærsholm 17 Forslag til landsplandirektiv

18 6. Miljøvurdering af forslaget til landsplandirektiv I forbindelse med udarbejdelse af dette forslag til landsplandirektiv er der foretaget nedenstående miljøvurdering af forslaget til landsplandirektiv i forhold til reglerne i lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009 om miljøvurdering af planer og programmer. Efter loven påhviler det den myndighed, der er ansvarlig for tilvejebringelsen af planen eller programmet, at tage stilling til spørgsmålet, om planen eller programmet er omfattet af loven. Desuden kan myndigheden beslutte at gennemføre en miljøvurdering i yderligere omfang. Miljøvurderinger (miljørapport) skal efter loven kun indeholde de oplysninger, der med rimelighed kan forlanges med hensyntagen til den aktuelle viden og gængse vurderingsmetoder samt til, hvor detaljeret planen eller programmet er, hvad den indeholder, og på hvilket trin i et planhierarki, planen eller programmet befinder sig. I forhold til lovens regler, herunder især dens bilag 1 (Oplysninger omhandlet i 7, stk. 2) udgør følgende oplysninger miljørapporten: a) Landsplandirektivet giver kommunerne mulighed for inden for fastlagte rammer at udvide sommerhusområder i kystnærhedszonen, idet det bl.a. samtidig skal være godtgjort, at udvidelsen ikke vil tilsidesætte væsentlige naturbeskyttelses- og landskabelige interesser. b) For de områder, der indgår i forslaget, gælder, at aspekter af deres nuværende miljø- og naturtilstand er beskrevet i forslaget i forhold til de enkelte områder under overskrifterne Landskabet og naturen på egnen, Det nye område, og Eksisterende bindinger. Såfremt forslaget eller dele heraf ikke gennemføres, vil de pågældende områder fortsat have zonestatus efter planloven som landzone og med de anvendelsesformål, der er mulige i landzonen efter planloven og anden lovgivning. c) Forhold i områder, der ikke indgår i forslaget, men som kan blive miljømæssigt berørt af udvidelsen af sommerhusområder, vil blive vurderet i forbindelse med den videre kommunale planlægning, og i den forbindelse kan henvises til forslagets generelle retningslinjer (afsnit 2). d) -e) Forslaget med de anførte udpegede områder er udarbejdet under iagttagelse af hensyn til natur og miljø, og det fremgår fx af forslagets generelle retningslinjer (afsnit 2.8 og 2.9), at der i den videre kommunale planlægning skal foretages vurderinger i henhold til habitatbekendtgørelsen og derigennem til direktiverne 79/409/EØF og 92/43 EØF. Forslag til Landsplandirektiv 18

19 f) Der stilles i forslaget krav om, at kommunerne gennemfører miljøvurdering som krævet i lovgivningen. Ved vurderingerne af de ansøgninger, som kommunerne har fremlagt, er der lagt vægt på at skåne natur og miljø og herunder på landskabelige og visuelle hensyn. Der kan for de udpegede områder henvises til forslagets angivelser for de enkelte områder. g) For at modvirke negative virkninger på natur og miljø af gennemførelsen af landsplandirektivet er der med forslaget lagt op til, at kommunernes videre planlægning skal ske med iagttagelse af en række generelle retningslinjer (afsnit 2), og nogle områdevis fastlagte bindinger ( Eksisterende bindinger ) og ( Retningslinjer ). h) For de områder, der indgår i forslaget til landsplandirektiv gælder bl.a., at områderne ligger bag ved eksisterende sommerhusområder, at områderne ligger bag ved eksisterende strandbeskyttelses- og klitfredningslinjer, at områderne ikke ligger inden for internationale naturbeskyttelsesområder, at områderne er vurderet med hensyn til landskabelig fremtræden. i) Overvågning af den videre myndighedsbehandling i forlængelse af miljøministerens udstedelse af landsplandirektivet vil finde sted i By- og Landskabsstyrelsen, idet miljøcentrene og andre statslige myndigheder efter planloven modtager kommunernes forslag til lokalplaner i planforslagenes høringsperiode. j) Resumé af ovennævnte punkter a)-i): Der er med forslaget til landsplandirektiv om udpegning af nye sommerhusområder taget hensyn til natur og miljø, herunder i henseende til landskabelige kvaliteter, i forbindelse med vurderinger og prioriteringer af forslagene fra kommunerne. Forslaget indebærer, at kommunerne i den videre planlægning skal tage hensyn til nogle relevante miljø- og naturforhold, som det fremgår af forslagets kapitel 2 (Generelle retningslinjer) og af supplerende retningslinjer, nævnt under de enkelte områder. Der vil fra statslig side være en overvågning af planlægningen i forlængelse af landsplandirektivet og den videre kommunale planlægning. Kommunerne vil overvåge virkninger af gennemførte planer i forbindelse med kommunernes almindelige planlægningsopgaver mv. Forslag til landsplandirektiv 19

20 Forslag til Landsplandirektiv 20

21 Kolofon Forslag til landsplandirektiv for 200 sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i landsdelscentrene og deres oplande maj 2010 Udarbejdet af Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen Layout Lars Hebo Olsen, XPress Reklame Forsidekort Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen Kortgrundlag Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen Henvendelse angående forslaget: Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen Haraldsgade København Ø Telefon Epost: Miljøcenter Odense C.F. Tietgens Boulevard Odense SØ Telefon Epost: Miljøcenter Roskilde Ny Østergade Roskilde Telefon Epost: Miljøcenter Århus Lyseng Allé Højbjerg Telefon Epost: Bemærkninger skal sendes til senest 26. august 2010 Forslag til landsplandirektiv 21

22 Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Haraldsgade København Ø Telefon Forslag til Landsplandirektiv 22

Landsplandirektiv for sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i Syddjurs Kommune, Egsmark. November 2010

Landsplandirektiv for sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i Syddjurs Kommune, Egsmark. November 2010 Landsplandirektiv for sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i Syddjurs Kommune, Egsmark November 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Generelle retningslinjer... 4 3 Syddjurs Kommune, Egsmark... 6 1. Indledning

Læs mere

Landsplandirektiv for sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i landsdelscentrene og deres oplande. Oktober 2010

Landsplandirektiv for sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i landsdelscentrene og deres oplande. Oktober 2010 Landsplandirektiv for sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i landsdelscentrene og deres oplande Oktober 2010 Indhold 1 Indledning... 3 2 Generelle retningslinjer... 5 3 De enkelte områder:... 9 Esbjerg Kommune

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Forslag til landsplandirektiv for 5 sommerhusområder i kystnærhedszonen på Lolland, Femø og Fejø, juni 2006

Forslag til landsplandirektiv for 5 sommerhusområder i kystnærhedszonen på Lolland, Femø og Fejø, juni 2006 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 492 Offentligt [Danmarkskort med områderne] Forslag til landsplandirektiv for 5 sommerhusområder i kystnærhedszonen på Lolland, Femø og Fejø, juni 2006

Læs mere

Landsplandirektiv for 5 sommerhusområder i kystnærhedszonen på Lolland, Femø og Fejø. Januar 2007

Landsplandirektiv for 5 sommerhusområder i kystnærhedszonen på Lolland, Femø og Fejø. Januar 2007 Landsplandirektiv for 5 sommerhusområder i kystnærhedszonen på Lolland, Femø og Fejø Januar 2007 Indhold Offentliggørelse af landsplandirektiv... 3 Landsplandirektiv... 4 Generelle retningslinjer... 7

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende Bekendtgørelse nr. x af x 2006 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende I medfør af 29 b - 29 d, 29 l, stk. 2, 29 v, stk. 5, og 38 i lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumslov, som senest

Læs mere

Informationsfolder Maj 2013

Informationsfolder Maj 2013 Informationsfolder Om nye sommerhuse i kystnærhedzonen i Syddjurs Kommune Kort over de eksistrende sommerhusområder i Syddjurs Kommune og forløbet af kystnærhedszonen, der er et 3 km bredt bånd, der følger

Læs mere

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 5 Tuse Næs Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Skovby Landsby. Skovby Landsby

Skovby Landsby. Skovby Landsby KARAKTEROMRÅDER Skovby Landsby Skovby ligger på Syd Als i det gamle Lysabild sogn. Syd Als er bl.a. kendetegnet ved, at de lavt liggende områder langs kysten er ubeboede, de yderste landsbyer ligger nemlig

Læs mere

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 17. september 2008 NKN-33-01466 sni Afgørelse i sagen om lokalplan

Læs mere

Tillæg til Planstrategi Nordfyn

Tillæg til Planstrategi Nordfyn Tillæg til Planstrategi 2015 Nordfyn Juli 2017 1 2 Bårdesø Indhold Indledning 5 En samlet turismestrategi 7 Strandgyden, Skåstrup 8 Det nye område Strandgyden 9 Nordstrandsvej, Tørresø 10 Det nye område

Læs mere

Forslag til landsplandirektiv for 3 nye sommerhusområder i kystnærhedszonen i Odder, Vejle og Haderslev Kommuner. Marts 2008

Forslag til landsplandirektiv for 3 nye sommerhusområder i kystnærhedszonen i Odder, Vejle og Haderslev Kommuner. Marts 2008 for 3 nye sommerhusområder i kystnærhedszonen i Odder, Vejle og Haderslev Kommuner Marts 2008 Indhold 1 Indledning... 3 2 Generelle retningslinjer... 4 3 Mørkholt, Vejle Kommune... 6 4 Saxild, Odder Kommune...

Læs mere

Forslag til landsplandirektiv for 14 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Region Nordjylland. December 2006

Forslag til landsplandirektiv for 14 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Region Nordjylland. December 2006 Forslag til landsplandirektiv for 14 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Region Nordjylland December 2006 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Generelle retningslinjer... 6 Farsø Kommune - Lovns... 9

Læs mere

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt.

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt. Højtliggende dyrket flade Højtliggende dyrket flade 12 Højtliggende dyrket flade ikke endeligt fastlagt Grænse Nøglekarakter Store dyrkede flader inddelt af levende hegn. I landskabet ses også enkelte

Læs mere

Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole

Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole i Kommuneplan 2010-2022 Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole September 2012 Esbjerg Kommune side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 03-09-2012 at offentliggøre Forslag til Ændring

Læs mere

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse Karakterområdets placering. 28 Karakterområdets grænse Nøglekarakter: Åbent, fladt og drænet kystnært område med strandvolde og vindmøller. I området findes der også sommerhusområde og badestrand. Det

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

Notat. 3. fase om udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen

Notat. 3. fase om udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen Notat Landsplanområdet J.nr. SNS-145-00140/ SNS- 145-00139 Ref. JKA/TAH Den 6. juni 2007 3. fase om udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen Folketinget vedtog i 2004 en ændring af planloven, der

Læs mere

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen samt åbeskyttelseslinjen inden for området for lokalplan nr i Silkeborg Kommune

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen samt åbeskyttelseslinjen inden for området for lokalplan nr i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Att.: Marie Sølgaard Bang Sendes pr mail til: MarieSolgaard.Bang@silkeborg.dk Naturforvaltning J.nr. SVANA-520-00033 Ref. APJEN Den 8. juli 2016 Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen

Læs mere

Landzonetilladelse. HusCompagniet Sjælland as Tinvej 14B 4100 Ringsted

Landzonetilladelse. HusCompagniet Sjælland as Tinvej 14B 4100 Ringsted HusCompagniet Sjælland as Tinvej 14B 4100 Ringsted Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed i henhold

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

Landzonetilladelse. Matti Funch Dybkær 10 4230 Skælskør

Landzonetilladelse. Matti Funch Dybkær 10 4230 Skælskør Matti Funch Dybkær 10 4230 Skælskør Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021

Tillæg nr. 4 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 PLAN, BYG OG MILJØ Tillæg nr. 4 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 For et nyt sommerhusområde øst for Bjerge Nordstrand KALUNDBORG KOMMUNE Plan, Byg & Miljø Tillæg nr. 4 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark - Tidsplan og høringsproces 2 Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark Udgivet af Miljøministeriet Hæftet findes i PDF-udgave på www.skovognatur.dk

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 23

Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 Version 22.10.2015 6.14.O2 6.10.BE4 Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 til Syddjurs Kommuneplan 2013 For blandet bolig- og erhvervsområde i Koed Yderligere information kan fås hos: HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?

Læs mere

Indhold. Forslag til landsplandirektiv for udvidelse af sommerhusområder i kystnærhedszonen 2

Indhold. Forslag til landsplandirektiv for udvidelse af sommerhusområder i kystnærhedszonen 2 Indhold Forord... 3 1 Indledning... 4 2 Generelle retningslinjer... 6 3 Bornholms Regionskommune... 9 4 Fyns Amt... 14 5 Nordjyllands Amt... 26 6 Ringkøbing Amt... 41 7 Storstrøms Amt... 51 8 Sønderjyllands

Læs mere

Landsplandirektiv for 11 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Sønderjylland. april 2007

Landsplandirektiv for 11 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Sønderjylland. april 2007 for 11 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Sønderjylland april 2007 Indhold Offentliggørelse af landsplandirektiv... 3 1... 4 2 Generelle retningslinjer... 7 3 Det sønderjyske område... 9 4 Haderslev

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Landsplandirektiv for 14 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Region Nordjylland. Marts 2007

Landsplandirektiv for 14 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Region Nordjylland. Marts 2007 for 14 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Region Nordjylland Marts 2007 Indhold Offentliggørelse af landsplandirektiv... 3 1... 4 2 Generelle retningslinjer... 7 3 Det nordjyske område... 9 4 Vesthimmerlands

Læs mere

Ansøgning om ændring af plangrundlag Nymindegab

Ansøgning om ændring af plangrundlag Nymindegab Ansøgning om ændring af plangrundlag Nymindegab Ansøgning LandSyd har på foranledning af lodsejer anmodet om ændring af plangrundlaget for ejendommene 5gb, 5cæ og 5ga Lønne Præstegård, Lønne beliggende

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk 2013 18 Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk id 1486324 Tillæg nummer 18 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Ridecenter i Vestbirk Nej Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed

Læs mere

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 Thurø Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt. Sammensat jordbrugslandskab, med skrånende terræn, og rransparente hegn med varierende

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 25. august 2008 J.nr.: NKN-261-00076 ssc/tutbi Afgørelse i sagen om miljøvurdering af

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - APRIL 2011 VEJLEDNING OPBYGNING Tillæg 13 til Kommuneplan 2010-2022 udgøres af en

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 2 til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-25 for Viborg Kommune Rammebestemmelser for almen service Rammeområde HALD.A1.04 Tillæggets område KOMMUNEPLANTILLÆG Tillæg nr. 2 2 Tillæg nr. 2 KOMMUNEPLANTILLÆG REDEGØRELSE

Læs mere

Forslag til landsplandirektiv for 12 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Sønderjylland. oktober 2006

Forslag til landsplandirektiv for 12 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Sønderjylland. oktober 2006 Forslag til landsplandirektiv for 12 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Sønderjylland oktober 2006 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Generelle retningslinjer... 6 Christiansfeld Kommune - Sandersvig...

Læs mere

Du har i en afgørelse af fået tilladelse til at opføre en kornsilo på 12,6 meters højde.

Du har i en afgørelse af fået tilladelse til at opføre en kornsilo på 12,6 meters højde. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK CHRISTIAN RIIS SINDBERG Kallerupvej 5 7790 Thyholm DATO 09-07-2015 Opførelse af en kornsilo på ejendommen

Læs mere

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet.

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet. Indhold Kelleris, Espergærde...2 Hornebyvej 71, Hornbæk...4 Harboesvej, Hornbæk...6 Ørsholtvej 25, Gurre...8 Birkehegnet, Ålsgårde...10 RIKA Plast, Saunte Bygade...12 1 Kelleris, Espergærde Lokalitet Espergærde

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Landzonetilladelse. Anja Lisa Møller Søndermarken 7 4200 Slagelse

Landzonetilladelse. Anja Lisa Møller Søndermarken 7 4200 Slagelse Anja Lisa Møller Søndermarken 7 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse Kommune

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å.

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å. Arvad Møllevej Elværkssøen Jernbane Skjern Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 21. september til 16. november 2011

Læs mere

Landzonetilladelse. Brian Vedel Nielsen Sørbylillevej 7 4200 Slagelse

Landzonetilladelse. Brian Vedel Nielsen Sørbylillevej 7 4200 Slagelse Brian Vedel Nielsen Sørbylillevej 7 4200 Slagelse Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed i henhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan Erhvervsområde ved Hasselager Allé og Genvejen, Hasselager, 1.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan Erhvervsområde ved Hasselager Allé og Genvejen, Hasselager, 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 22. oktober 2008 Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan 846 - Erhvervsområde ved Hasselager Allé og Genvejen, Hasselager, Århus.

Læs mere

Forslag til. Areal til tekniske anlæg. Landsplandirektiv for højspændingstation ved Klinkby, Lemvig Kommune. Planlægning og Byudvikling

Forslag til. Areal til tekniske anlæg. Landsplandirektiv for højspændingstation ved Klinkby, Lemvig Kommune. Planlægning og Byudvikling Forslag til Areal til tekniske anlæg Landsplandirektiv for højspændingstation ved Klinkby, Lemvig Kommune Planlægning og Byudvikling Forslag til Indhold Bekendtgørelse om landsplandirektiv for højspændingstation

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-0007

LOKALPLAN NR. 11-0007 LOKALPLAN NR. 11-0007 Historiecenter Dybbøl Banke SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00 Fax 74 43 49 12 - E-mail raadhus@sonderborg.dk SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN

Læs mere

Forsvarets areal, Hyby Fælled, plan- og naturforhold mv.

Forsvarets areal, Hyby Fælled, plan- og naturforhold mv. Natur & Miljø 10. juni 2014 Forsvarets areal, Hyby Fælled, plan- og naturforhold mv. Dette notat beskriver de bindinger mv., der gælder for forsvarets arealer på Hyby Fælled. Notatet er udarbejdet gennem

Læs mere

Regionplan TILLÆG 8. Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og. BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune

Regionplan TILLÆG 8. Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og. BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune Regionplan 2001-2012 TILLÆG 8 Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune August 2003 1 Regionplan 2001-2012 TILLÆG LÆG 8 Anlægsområde øst

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord INDHOLD LOKALPLANENS... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og

Læs mere

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum.

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum. B E K E N D T G Ø R E L S E Forslag til lokalplan 23 samt forslag til Kommuneplantillæg 10 Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har den 26. juni 2013 vedtaget at udsende ovenstående planforslag i offentlig

Læs mere

Areal = m². Areal = 977 m². Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune. Juni 2011

Areal = m². Areal = 977 m². Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune. Juni 2011 Udkast til Redegørelse for r 101 82 Uoverensstemmelser imellem udlagt sommerhusområde, og gældende ejendomsskel i marken. Uudnyttede arealer af sommerhusområde, som har uhensigtsmæssig afgræning burde

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

PLAN, BYG OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for etablering af solcellepark på Asnæs

PLAN, BYG OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for etablering af solcellepark på Asnæs PLAN, BYG OG MILJØ FOROFFENTLIGHED Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for etablering af solcellepark på Asnæs Ideer og kommentarer skal være Kalundborg Kommune i hænde senest den 27. marts

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Ho 08. HO KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de overordnede

Læs mere

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. Forslag til TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01. i Øster Oksby

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. Forslag til TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01. i Øster Oksby Tane Hedevej Hvidbjerg Strandvej Forslag til TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv i Øster Oksby ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - JULI 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Landsplandirektiv for udvidelse af sommerhusområder i kystnærhedszonen, juni 2005

Landsplandirektiv for udvidelse af sommerhusområder i kystnærhedszonen, juni 2005 Landsplandirektiv for udvidelse af sommerhusområder i kystnærhedszonen, juni 2005 Kommuner med et eller flere områder i Landsplandirektivet. Indhold Offentliggørelse af Landsplandirektiv... 3 1 Landsplandirektiv...

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1)

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1) Bekendtgørelse nr. x af x 2013 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1) I medfør af 3 i lov nr. 550 af 18. juni 2012 om frikommuner og 29 b-29 d, 29 l, stk. 2, 29 t, stk. 3, 29 v,

Læs mere

Silkeborg Kommune. Del af Hesselhusområdet LOKALPLAN 61.01

Silkeborg Kommune. Del af Hesselhusområdet LOKALPLAN 61.01 Silkeborg Kommune Del af Hesselhusområdet LOKALPLAN 61.01 Matr. nr. 3 b m.fl. Tollund, Abiidskov og Hesselhus, Funder sogn Stpl. 25,- kr. Akt :Skab! nr. % 19250 Silkeborg kommune Anmelder : Stadsingenisren

Læs mere

Faaborg Kommune. Horne Sommerland.

Faaborg Kommune. Horne Sommerland. Faaborg Kommune Horne Sommerland. 1 Horne Sommerland Udvidelsesområdet ligger i Faaborg Kommune på den sydlige side af halvøen Horne Land umiddelbart bag ved det nuværende Horne Sommerland. Horne Sommerland

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden for området for lokalplan nr. 61.B6.3 i Herning Kommune

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden for området for lokalplan nr. 61.B6.3 i Herning Kommune Herning Kommune Att. Lisbet Rørbæk Abildtrup Sendes pr. mail til: beklr@herning.dk Naturforvaltning J.nr. SVANA-520-00086 Ref. GIOSI Den 19. december 2016 Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 41 Ikast-Brande Kommuneplan Område til offentlige formål, Herningvej, Brande

Kommuneplantillæg nr. 41 Ikast-Brande Kommuneplan Område til offentlige formål, Herningvej, Brande Område til offentlige formål, Herningvej, Brande Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Spor 1 Område Ny anvendelse Nuværende Begrundelse Problemstilling Bjergvej 145 boliger. Området forventes planlagt til 2 grupper af klyngehuse. Klyngehusene

Læs mere

Lokalplanens redegørelse

Lokalplanens redegørelse Lokalplan for et område til offentligt formål STRØBYSKOLEN og STRØBYHALLEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens baggrund 3 Skitseforslag til udvidelse af Strøbyskolen 5 Tillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens

Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens 31 2013 Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Status Kladde Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 31 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens

Læs mere

Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi - Holbæk i Fællesskab. Nyt byudviklingsområde i Holbæk Vest

Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi - Holbæk i Fællesskab. Nyt byudviklingsområde i Holbæk Vest Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi - Holbæk i Fællesskab Nyt byudviklingsområde i Holbæk Vest Forord Formål Erhvervsministeren har med brev af den 10. februar 2017 inviteret kommunerne til at forberede

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Landzonetilladelse. Marzcia Techau Send via digital post Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør

Landzonetilladelse. Marzcia Techau Send via digital post Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Marzcia Techau Send via digital post Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed i henhold til Planlovens

Læs mere

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE BL01. i Øster Oksby

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE BL01. i Øster Oksby Tane Hedevej Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv i Øster Oksby ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - februar 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til dette

Læs mere

Her kan du se planforslagene www.syddjurs.dk/planforslag www.plansystem.dk

Her kan du se planforslagene www.syddjurs.dk/planforslag www.plansystem.dk Offentlig bekendtgørelse den 3. november 2015 af Forslag til Lokalplan nr. 395 for område til hotel, ferie-, kursus- og konferencecenter og til sommerhusområde ved Fuglsø og Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Til Skov- og Naturstyrelsen.

Til Skov- og Naturstyrelsen. Til Skov- og Naturstyrelsen. 6. dec. 2006 Indsigelse mod forslag til landsplandirektiv for 12 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Sønderjylland. Der foreslås i landsplandirektivet et nyt sommerhusområde

Læs mere

Tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2009-2021 Retningslinjer for tekniske (energi)anlæg i det åbne land, herunder solcelleanlæg

Tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2009-2021 Retningslinjer for tekniske (energi)anlæg i det åbne land, herunder solcelleanlæg Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2009-2021 Retningslinjer for tekniske (energi)anlæg i det åbne land, herunder solcelleanlæg land.by.kultur@rksk.dk

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Sammenfattende redegørelse Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Juni 2017 2 Miljørapport, Sammenfattende redegørelse I 1. I 4 2. M 5 3.

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

B E K E N D T G Ø R E L S E

B E K E N D T G Ø R E L S E B E K E N D T G Ø R E L S E!"! #! " #$ % &! $ ' ( ( #% ( ( ')! (* "(+! ',( +! ( - ' #. ( ( /0 0 (0 1 0! ( %! & (2 3 ( * 1! ( &&& 02 Indsæt KOMMUNEPLANTILLÆG rammekort Vedtaget 22.12 2010 Maglevad Tillæg

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere