d i;.ti, 0~ Ifit:e janum- og med "& april = 300 dage" name="description"> d i;.ti, 0~ Ifit:e janum- og med "& april = 300 dage"> 'ri";oddw, til Brpitcixnei ctbsyliet">

-;oi~iih>d i;.ti, 0~ Ifit:e janum- og med "& april = 300 dage og. Sn3 st-&j;ingon $2. oi,of<>'ri";oddw, til Brpitcixnei ctbsyliet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-;oi~iih>d i;.ti, 0~ Ifit:e janum- og med "& april = 300 dage og. Sn3 st-&j;ingon $2. oi,of<>'ri";oddw, til Brpitcixnei ctbsyliet"
'ri";oddw, til Brpitcixnei ctbsyliet.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transkript

1

2

3 CZpxJi~et tnaadte iaar atter i-ttdig tid deip 15:Je janl~:nr. Sn3 st-&j;ingon $2. oi,of<>'ri";oddw, til Brpitcixnei ctbsyliet a U 1 rij"rkq. -;oi~iih>d i;.ti, 0~ Ifit:e janum- og med "& april = 300 dage og T.. paii, strf2kningen Rrct:erne3 i:li og Sre!]åligen fr:a. og 12te mitri tihg ;tlje =- 4- dage. Det oprårrdeiige per?onale var TO opsjnsbetjente, 4 assistenter, 1 stfr-runn-id7 84 n~atroser og i?;ro~~"kri-t. Da imidlertid ki!strørnrzingen til ~est~ofi\t,en al:6;.i<e<le tidlig biev s",a-, indkakdtei den asti., irsars en ekstra, ;nakres kil tjerieslegj~rirtg 1 &i-oinr~urid samt (aen L2to s. m. yderligere to - til heiihnidsris Kufsfiord og Reine, -Allerede LSde februar sendtes 5,Petreller~'' restorer og underlageles ha 2lde i a p s j ~ s e i t Balstad, idei, sti,rrnanide:l fljenstgjorde i Balrnecffens Inxil.osen sendtes t: ~~ortsaiad. "de &brnar e:~ ~~~~~~os fra STO~T:F:~ til Sufsijord, og ("aa,,pelre1iezls' den 16te mars misiiatle sende-: ostorer til Risi-er, Miei istedecfor ("leris folk en matros fia llopen selidt 'I;icad, med e.. a- s uyr-il-\-ijte makor Jr3 SioiyEr forflyttedes fra, S~~fcfjord til Xortsrxnd. 14eli i%de rsanrs sendtes en matros fra Skroven ti1 Rretiesnes: hvor han tjenstgjorde som rassisten$ og den 19de beordredes eoi hi:'l"-k i Mroraag stationeret nraitres at reise til,sa. Ved denne kid \-ar der i cle vestlig2 cfpsynsdistrikter ialt 6 ekstra m:t"l-oser, nemlig 7, i Iap 1 i Beine: I i 311lsfjor.d~ l i Balstad! I I >lortsund og H i Stamsund.,Assistenteaa i Vre skrrlds: ogsaa en tid tavt en nl:?iros t41 I?jzIpj mel9 yed~ion~14ien& blev syg, og assisteaten ii:areile det senere mecl endel 1eiekij:elp. Der rar caaiedes adskiilig omfiyt-aiing af rnatroserne; dette riod- -i:ridlggjo~des ai tieli! sr;ee.c: tilstr~rxn~~ing ~esi!oirti?rs, man samtidig ti1ioil frafl~tnlngen fra de østlige distrikter: at tie ar" ilei faste matroser kunde sendes ostenfra? innleder at kuai tie n>e behoredei-. at Pndkaides,

4 sit, ei..cl.;iigw -. ophynnet arede i Raftsu?.i~i3 gjcxr.de iiperonl i[jor j9p&rclle~~~b' >t-i-ii,iand Qezneste stim konsriiuereh. i:pcj-n&betjciiit i ~fa:rts~ds kgistrikl: - - > " ~,,Pc-trc:ilei~'Vilavcie dere heie 4.1tl slation k Risvær, cg detblev ikke nad- " ~ - p k.zpia~qt 7 ' at sencle nogen luar~d til Scellliigen. Iste ripr.il i~;dknidtes opsynsk~e~jentc:n å Hopen "t1 ekstra %;ontorli$a$i. ~ E,,^iIarinens., samtidig med, at lians distrikt, ilvor (kei :la kun var yderst tai. folk t,iicted~, un~lem~1;igdes hetjente- i Pa:igene, Deri 17de vendte i,itc~-al.ibetjen"ib>ekel.seai "e. tilbag:? til Hopeni og ilen "(le ll~63vede9 opsjited saa,vei i Hopen sctm og i Bisrier? Breitesnes og Skrovi;n, Fra i7de trg-ir-il og ndover nfbetalees tiere af maiidskakaerne, deii ene efter den anden7 ~Rersoira heiqget a,ftop: saat deres kjerraste kunde ~tndvarec. Den gjenneri~snitliy:: tjenestetid ixikgjorde for 4e 10 faste opcj-11s- &tjente 90 dage, og naar medregeles den konstituerede bettjent i Raftsierer%. som fungerede i 41 dage? gjt:ijnemsnitlig 86 dage, p.. i:~eneste"rir&en for assistenterne og de faste matroser rar gjennem- ~r~itilg 91 dtigc, heri reisedagene rr~cdiegnecle, 3Iediagee de tre ekstrii nnatroser canit st~rmsnden i den tid. hali ikke i-ar betjent, bliver gjeernersasnittei 85 dage. klontoristen gjorde tjeneste å Ill dage, reisedagene inedregnede. De faste betjentes tjenestetid rariererle mellem 82 og l00 dane C og de fastte nrellern 30 a, q. Y&? ~al?!;???enb1g1ih med forrige kieietrkirig ril sees, a& tjenestetiden gjeairnea-iga~erxde er nsgek lengere end i 1905; derte kommier af, at opsynet tritailte &raft til ~anlig tid den 16de janunr niod i 1905 en uge senere samt af. at det ide fiske begplrlte tidligere: iliihiaei ni-;dvendiggjorde tidligeie inde;aldeise af den 1;eiTe styrke. Dette -- at fisker atter begynaer -. og forl~ber mere nc;rrnale elid i ds senere -- Inan firrle:idientlig Eitanne gjwe regning pa& herefter. Se fosøvrigr :sid 1,

5

6

7 . F_'dfftfierfie ti] cipsynet ud-orde har kr, 39 62Ss6:> : 3f br~~igmngr~i, Kr, ;~~ ble;- saaiedes endcpaiei kr , eler er indbetalt i statskassen, ~ - - ' Teleg;afudgifierne hai f de si;iisde 3 nar udgjort: i kr, 3 02:2,3O i kw %2C?. i ? i *..a... 4ill.05 "auel 2 ;:ser az~r,alie"eaf te?ta)rrte og idemte bder samt dl: til piotokolb; &ste priiari \ager i01 hvert ai: de sir$--te 5 lar.

8 annieldtjse... Lofetie:-ens.? 7 r:ovlig sretniny -sa deit hav..., n.. For tidlig cdrar. eller fii si:iiin ~:.3rr?inr. 16 c - sait af andre rarer... u -w'_ O-:errr,7t.deise ai sn:ngi:atidel;;oie-, - xf ~~01i;iceil:rr;rtci. 901: l;aynn).... i$i(i-i af lov zf i4,; 1851 (og 2; r Ifioii) om Ic! teris-pi?....- af lei ai 'o, 1899 (jag: up fi~n?:;). ~ sr~~alie~o~~.~. Kap lf89. ~.. Vedtasne bni.ler ied ~,.i~ar farlig.... ~

9 Wcad der hist og fremst til Ir.*rragtc: tabei ;2 er dei; sar-dejes srcr]ie -it. u; a;-.- g i ilri!;tl ()T:""4-~~ ~s,1.-.1'- zii,l<i<dr1~~1 ;%* Siohtloveils 5 22: tl;ellkgd:agspi-ragrafen, Dette -:.;ar ogsaa, hvail man lilaakte.- I ente, og liaabe efter de11 Lctå~iieKigc. og i:c-sxe ønskecle Loiforandring o De 2.3 boder for- o~eriredelser mod j 22 fidde1t'~- ">g :ned 1 hr Rrefismd.: disirik4 5 for Skro~ens: % for I3opens, 1 for Hel'inin~g~u~jrs, 8 for Stan~s~~aadc, 2 hr SrrrzcFs og 2 for Reinei ('ristrikt. Der raader I l estlofoti-n drnindeiip iilired.;hed med iovfiis-irridrårigeriy Iitlr~ ineldcs fra.. Sramid om nzlcr-oie orer* at ar%gangen til. pait. iie"riiffdag :nr trxkke os-erst:ixet brug er afska~rit. Hermed er irnidlerilti neppe ~w"fih atgpj~w; spcargsmnalet t~ier nciåi. overveie:: f~i. 1-1-en b k fc~r'andrei, ~ Fra Hopen, Irror der iura,esten under fiskets senero det nz>ten Ingen folk rar, meidi3 om steinning for akt fm de nye lieiiigdagsbe~re~~~~~eiser tidvidede til ogsaa at orrifatte dette f.listr?xt, Boderaie for hardelirtgs- og tadros~+t~reitr~aie"iser~ Lofotlovens 3 16 a og IS e, t-ser deriaiod sterk stigning; af de 1.69 b&.en* fos o-ei,tr;edelse * nf $ 16 n og dr 47 for 5 16 c f:dider. Eian R,-tftsands distrikt lienholtlsrlc 3 og Q, yaa Henr,irrgtræi.s 6 og O, pan St:>msar:ds 53 og W$", paa Kalstads 28 og? 6. paa Sunds 15 og 7: loart Beirres 14 og 1 og pa21 %L.- rangens 20 on 2; 1, Ordenen Fan sjoen kan ikke betegnes som mrlig god; eri af rapsynsbetjentene siger Iige rad, at dette fork~oiil syrnes at kglive mrre og w.c i ~, itri % ~. e - :~.;irior :tar. Beaaaerkes bor7 8.t det sntnl iineiiript~ingssager: hror sler kan ska-ifes Sei;&, saa at strnfian l?aafcllge, iifdge saginr alutus- er meget "det, meder;s cle iibierfleste uf i-pisse or-~str~rieisei ibko engang bl; =,c, anmeldte7 fir& det. ingen ifdner e- ilden de skyle.lig8 seli;, Cnrlig sterlii: Iilbtgei lortes åaai mod skai~efiskernei og tilcieis tilllige moil titin-pskiiksfisi.rerne. Dette iorhoid ~ii aldrig bunne blive bedre? f~rerid fiskernes egen moral heojres, caa at <ile mere end liidtil respekterer a-adres eiendoni og ikke forrearsager sine egne kaxwr:iter skade og tab, som liililde -eret nndgnnet, Ortlerren og zeclruaeiigk~eilera lina lanil rar idethele ineget god: dog iliinde caen hme r~wet hedre i nogle ;it de 7;estlige vær, Elror der *ar. niitnge folk2 og liror man, grualdet det gode fiske, hade penge alok. Det er eriiieh nf ungdr;iiirne~~, snr~ synes at hni-e ~ariskeligi for a! le:ire pelyre rtnder Il,nil:d(ir: de bestiller br;;.-devin tilsenakt og Leenytter sit:i tildels p:aasiaelieigen til drik med deraf fk$lg~.nde cpektctkke?, Dette er eai daaili- <tral-endei-ie af paasken, og ir~agckol~i? son1 ai1 ire;ii i li-vet., biarde holde sig for',gol1 til sligt. Antdiet ~f kj~de~ for rolighe~~sforstyrre1s~ etc, rar 28, liior-af i. -7 Sroio-er distrikt 2: I vaagenes Ei!enoingsvrtrs L, Strimsrrnds " 1Bx'n-. P' stads 3: Si~ncis 7. Reirles hop i >~r.i.auiens 2,

10 p43i Jruk]<coskab og -lan$maal kretoge- 10 arregra~ioner, :Ier.af å Sv<,Irzr 3, 1 Kabe!.vniig 4, i J(31ib;LI\ c, 4 1 c;i~dlrl.odiaoc,.-- lk1;e fiskea.), Far u;i;r.nlesl fil-pcaai.~(le y;u. ~;iissp arrestationers ~lfif~~j: i 19f)a 6; i i It)oV -- og j 190" $&<k, For tvierl axmholdtec I person : forefaidt nogle iaa tilfzelde --- bieri: - imleri og nverfpjil, der? at rilfeldcne nc~dreildiggjerrde an- holdelse. er drkt ritlge :i:lnial hader for 3101-iig handei ; ilette kommer at'* akt tie tii-r.eice:?ide hanrilere red bekjeaidtgjorih iforrelen bfer gjort bel<joad&c: med, at l~fider~lti ~kod<- iafire kle og stige::ile, og at der,.-t*:;,le 1, biiie tilin& ar fortsette 1ia~ide-ic.n~ bare ~liuikt var bekziit - * i,.elund'ie 1t:oe 'iroulkfe3-'), Berred ble6 de ",ungne til at lone bandeisisreve, Det caanlede bel& leriragile og idmnte bsder adgjorde kr, 5 724,Oig, alt til s"tatsk~isi;i.n; Iicrnf er indtii nu Iletelt kr, 5 624,00 og aisonet kr, 29-06, medeiis kr. 80.i1o clrrid~ii stanr til rest, Hi, oierretssagfo-t-er X. J, Hsiugeri fuiingeierle ogcata laar som doamniei, Det vi1 af tahel 3 sties: at itntailetaaf de sager: siim bler behandicde ai (Xonin~iirefi~ er sti~get sterkt innr og nern.ier sig taliei $a -i91421 di, det riir Eiaiest, Ioe fleste sager Tar. $om tabelier) viser., pslåi-isager. idet riange af ioelr~: sorn overtinadte I,ofotlt~ven, særlig liarde~ingen, nægtede at vedtage ile af opsynsbttjentene: fra forsi_ af forejagte boder, Grunden hertil kar ice~~l. at disse boder ia:w gjennen~paaende sattes haieire end tidligere, dels hr atf~iirsoge itt stagge den tlis:;nelade~ade tåltagende lyst til at nvertr~:le ~edt~e~terne? dels ogsaa fordi fisket og fortjenesten iaar \-ar becire end i de senere aar. Sargtelsen af at veclrage Emnede sig imid- Lercid seani regel ikke, idet meddon~izsietten gjennamgaaende forireiede Ofid;, erne, Som folge af akk disse sager rar (lori_merer:s tid sterkt optilget.

11

12 1 tabei 1 sades anfot*t de 8 inden opvrr2sdistr~];tri nfi-?"c~ L LL- Ireger: iidenfor. q.;-nsdhstriktet fin~gerede: 1 il;:eoø og Rkist cand, r~~e:d. E, Daae, h i Borpl og 6~11lse1 k~ra~it~~~e%ege E, An~lrenssen, i Bo og Valnes cand. raed, E. EF-rn-Hansen, i k3ksnæs ii;onlmuneiccge Beint Berntsen og h Dverberg kon~rnuneltege L. Green. Blirektm-en for det eiviie rr1ediein:o4v~iei~ iiclarbeidet eftprstaiaende tnbe!ll:r r+* al~it~stil<~ ~.&>nla G.-C-n*"; A- Ilai ogsaa ianr ~ebriliig efter den a-0 læpeiaie let-erede syge- Paa griirmdkag rif de inog rrdkiiante indbrretiiiilger fra fiu1;erfl~gerne Ga,.eiilni. *. de af ~ps~ns"u~ql:~-;deale og Izegerne til mig inclrendre nedd dele ar-er :1. r, liidsattes fulgelide: Ra fts:and og BP. et te s 11 es^ Fra siiatten af oanrs ann~odede jeg fiskeriiatigeii i 3~oir:er om at holde kontor 1 ISrettesnes en gmg ngentlig, - -- Frri Rlsizer klage'; atter over det daaitrgs drikkerand der indkom a.ndiagenilce, anbefalet af ops~-rarbetjenters: orai opreimiknring og Istande -odtte'lce -> at" en ~airgdbeliolder, li\-~iied eik stor beiirin~g Bnnnde ske; dette blei- al rnig oversendt arntmazden mod anbefz-ling, at rioget b.1- foretage' til forbedring kf fodiluldef. Sk roveal, L~gen tiftrnadte sin tjeneste den W&e februar. Su.ndhedstilrtaanibea vikr den lieie tid meget god: der kaelzandledec 191 fiskere, ~1er;aT paa sygehrrset 8: Ingen døde, iezgen tiifze'ide ;sl smiisomnle sygilom ri re, Da det led ild i mars reiste flere og &re fiskere fra. Skroreal og resl.~.;er, saa ut der biei lidet at gjfire hr T61~gen dersteds menn desto travlere restenfor; jeg beordrede derfor: efterat hare erkyndiget &g om, at Intet derfor rar ~åliiinsler~ under 22de naars læger^ at forlade Skroven og reise fl1 Sor~aagen til Zijzetp for fiskerila~gen i Seire iiåstrikt, Han reirte deil 23de eig ankom til sin ipfe station deri Side, Ilti ]%gen dreiste, 'iaa der paa ~ygelariset ",patienter; de far begge H bedring og oriirilytteides itil KabeErraag sygehus. ~ ~an~l:lx3ge~ klaper orex o$aarisgt ianj forekonl &ke iu,cr, grundek det fa:~tal af h&, der var tiistede, SY oiv ær og 63 ss n e sl. or d en, Lagen tiltraadte den Isie februar og slrrtkede den 16de april, Sundiiedsdils"La11dei~ car god ; der behandleckes 252 iisker-e ai Er1:iikie 4 sendtes til sygel~ncet i K3,belraug. Ai' cpidemislre sygdonnnec forekor11 f xilf~lde uf den aitiitsirrnrne rygnaar~ssygdrvr,~ ingen cimde.

13 'V a:ip en t! o g Ei di p en. Fislieri%urgen tsjtales:gi<irdi: ii.;i ks-c- fehri~;ir tii yldr pwrtrlj, Soog.rdhedb;siZstnndc:pt r;ir tideii udrnri.ket,.ae.- -,t-irc-- r-. k!cill:ti:tblt.des 398 fiskere, ai' Irrilke qiiia sym.-:;iisei. n"- Y7 r: i~lgrrs dtde, Der ixldtrii-f et enkrit tilfazlde ai tjiiis, men ~ekkkoraliiieniåe nxr. ikke risker, R ciiiii n ps-~r, %~;i-gen tiltraedre den 23de jarl ur:^ eig s?ut:ede ilen Biide april, SLsndhedsaiilstaa~ilei~ snr gold: del* sygeirehazodiecle~ 651 fiskere, hvoral 26 pna s~ge11n~~ Lode a:" i:inrrs!vng. Ai. epiclerrliske ;y~&~i"riie foreliciin nogie faa tilfzlaie af randkol:per og si~ilpel feber. St anls~ind: Stciai e og PTr e. Leegens tjeilectetirl rar fra 25de janunr til 24de april. Legen; som linr statioc pna Steine: Ilror syge- 2ir;sct Egger7 besagte som.;anligi Oitiiilisilnd 3 galipe og B.-re: 2 gange r~yentlig. ";alt sygeliehåndledes 758 fiskere, hsorsxf paa sjgehus 54. 8% dr behl~ncllede duide 3; nemlig I rixt sniitsom r-gn~-sr~ssygigong, nlec1e.n~ 2 ararte mer3 iie de red ul:yl;kc-i den 8de al-rais tiralromne? hrorom se niermere rrnder bragsta~ i; man mente atmerke lisstegra i~is ilem; da de ble\- bjergede, og de kragtes til cygcih~rset~ men gje~iopli~-else lykkeries ikke trocks iii~riligt arbeide. Decraden dgde ganske p"ondsrii!gt er? :eldre, ik-le ro-gebehandlrd fiskerl Idet han steg iianad fra sin baad, antagelig r~arfimet af hjert~ianemekse'. En forsagte at forkorte sit ki ed heilgnlng men Bies- i sidste oieb'rik redded og sendt t11 Rmsrik asyl. I'ed ulykken pm Steine foraarsagedes endnra 16 dødsfiild furndeii de to 01-ennernte? samt c:rare.des 13; ae disse blev hclskrer-no som he1brederbe ånden i9de mars og yderiigerc 6 iliden 31 te; lirart eiter ardskreves atter 2, medeiis de reiterende 3 maa betegnes som meget slemt skailedq dog rar ogsna nf disse de 2 i god hedring \-ed tjeneskelis aisliitniaag, medeizs diia sidste 1ia-r-de tittet rygraden skadet og derired bleret Iarn i benene; han blear ox-eri4ytået til sygehuset i Grav~bal, og hani vil vel neppe l<a?an~rie sig mere. 4i"orw;rigt forekom endel spredte tiifz3lde :il inflcoerlza og randkopper, i? til,f':~!dc :if i-yfi~s, 2 af dnlnerkuloce canlit fas lette tilfelde af brgstlliaadeiwtændelse og %ungebetznde!ee 3 tilfslide nf venerisk iiygdo~ii; adckiilig Irronick nlaiekwtnrrh og rl~rurr;<~ticmale. ~ 9 For.trrragt siir~iver doktoren :,,B hygienisk i~enseeiide er fc~e?rk.-ol;sene i og omkring rorbcderne hnist forskjeiligq mange anaa rosis for at holde det net og pent. bilade h~ad rorboderne og deres egen peiso?~ angaar: gied~.-i-i~ enkelte - helilig~is :log kur- et faatai - anser rcniiyhed for er; rinødrendig lniccus. Rorboi!ir~~e anaa gjeroyien~gnaentle siges ;it s~re rekroti\-x gode; dcg faridt.eg nnt, jeg k>ic:v tilliaictt til en SV- fisker, ved ankornsien ~ui~ctddækct. - al' et lov Up. sne soa~mt I deim eae Icog en noksan l:& skai-l: at ikke flel-r eir<! 4 i (lenne rorbod i;!< limgebet,-l~delce maa.;ei ailsee-; for it kleid, 1 ;inter. sattes ignng et I~arl i Staniz~~mtO af ia:incle~~~~iand Yttervag:

14

15

16 TnbeI 4 A, Opgivne dedsaarsager under lofotfiske"a906- C<~*CS~ jil<jv.li~ IatLl 4 l:. Hjemstavn for de under keifatfiakemdsde "rksre B 1906, 1) Ai.- Jul;wr T, Rrrg o:jlg;.e~ Daa s:;geij?rel.re fra Ri.ii:e d indtriif~?~ ;ra:* q-gelir~s n.ien ai,pive!.e :t IIQ;JPTIRI.S~~. aider eller Iijrir?starii,. T mars er nf do1;t~:r );i;irn-h:%kkr t,;;fu?c et ;i< t:llieo.kiiikis ili~r?1ejlei8~:1fs"rii+~~ t.' gixtirnt iniilagt *i., I;<sy;-:iag-~< 1:~:; 'k!.;ne.)-?cliu-. liilrtr.;~ er ~ IEII~ Ii:ads<al<I idinrisk med det af tjoktor 13er~ opfcrte 1:)~ mars; 62er :.;\del!1:3ni opfdrtt. iz1:icrzf i arsri: Og er llle.dtag??t i iirirlnr(!li d.>it-r :L*?e psa fabel 4. Den s-tm:ecie -UEI dode fiskere biiver derfor 11; med *. i ie:?.dt iip<l;a,>.l.ac: 10.

17

18

19

20 I- -. i. ~ ~ ~ i : ; :! t, - u r e3 t-l L: -,x i2 c2 " c? ' l." 2 - :w- r! = :, -, < > l s C: n, 2 og /..*~ f -.-..i i;, ". <i..~..-.r,2 ~ ' 2 -L -~ - :p,: :.-c ".o 2 : :-:..- L < L " L-. : --, " g '. ; s ?. S Z ti "c... -G, - = & c, & >.< :-, - L -- G z - z L z -.._..-. -<c- 2

21 :.. ; j b 8 I ' / w - L ~ % t. b - ~ l ~ ~ " ~ ~ c ~ cc ~ --9; ~ ~ - r, -,.- M "P , - - " " 'T2 ~ ~ S i.. - r. x -. -L ~ "

22

23

24

25 P, Kirke- o& akole~assenet,,

26 Fra ~e]ezriifin~li-]rt~o.~~~ i T~c?I~s~ ] ~ ~ ~ cstl"(?ill~;tc(i~ d ~ ~ ogsan l :allr ~.--- in<idragt-t de szdvamlige o~~lr~aaiogrr. og oppar-er vedk;irnirie-elde tc-le- L arnfiecenir, Stationernes alitrt1 V~L" ilfc9r~.lidl'et. 23 faste 0" 1 f~itcratio~:; persoiiiiiti: -;ed disse si::tiocer ibrsterkedci under fisket nted in:btll 31 og i 1,vndir:gen med inutil 5. otatioiiirnc t~obdes 22 adane IreEe :ramset, 8 som telegraf7 6 ~.ii~:l telegraf i fisketiden og telefon ic:teil ai-' mret og 3 som ndolui;l;erede telefon, ~. ~3 statio:kt.n i Sund 'Eiold-es ofis21a iiii~i r ilrkiomlied sorn teief:;n;tn;ioa, i I\ Mrcraag st:rtioaa aabneiles 81ke og felti*l:itiorien I >reine 16de jnnaar: Steine Irr]d<e$cb "."<le Rote jr-1. o;l:ijerfjord il-" &C -i ---l I LLI-~ *Q+. % a:i"k,.nzet i.,;.cone.nm. Tabel 8 riser aritailc: af de a -auoicr uloilei fi-kct eiisqsrederede telcgia-r~:nair: antallet rar flere end inndor fisket i 1903,

27

28 '~~~egrhf~.~orr~~b~~ni~5åni~~ixj *.n: ;i2sl~d;l i:i::.r hr:g~r~ig -lor~.e end dca ]iz51* v;~r(3i i p i "P-',l-17> i L* iliii 3f ;;':]r* Den l-;? li;fi-i axbriejea ~~r~iintic-lst red g.stistrelegiuf mel:i-n~ R ~st 0; Sfir\-:l;igcn* h)psynsirtjenieai i Raficund gjeistriger krn~et oni teiefonforbindeicu, hris~, ir_a nigern.iu'ct.n oni.4av..s&cin og direkte til Iki-isr~~r, [%pqy~fi"bttjrr~"oi?n i B;eist,:ad fr.ern'iia:rer :atter. det sterke krak- paa at ci.]!u:& ~,e]~gi~~f :.Ole- i.bg~te%c-;f~~~ til JI~r.tc~xnd. Ran freiliherer: at ajer f~"cn~ii<ir~~ e11 ~;I~sF:!<jager over ilen nnyærende afsaj~zdrethetl, soiri hy$~iir~y D<- f9ijlii ri] at &siy~i, rekei Ba.litad eller rre. ForYlold~t ho.:i:gnec sorl!: hrtiilee og tilsta~~kc-ieni sol;) lnenirrgslø~. Ytedet hiir god :ag ~~.~~~il~~lig IICLTII og gode 'lietingeisei hi. iå.eilislriili men statir stille rorc, r~~eileic?: ileite, ay~grungen. tri 3Boriisand er stor og stigcade, sarilg ai ck$,itcp" ("r &kedsiilpskibt:, ~. Je*. F- e- ei-,rg r: 31 f9rbecil-ång Ilnilig kizenges c~g iiidtr~ngtlnde? at na,gi."tiei gjvires rei snart, *. (bpsy~~c~:~tle~ot~ne \.ei;eenf~- Raistsij fi.ti.nhim-er 3berkt a~dieradigi~iiden af ri<~seelefoilens b for"ie:ligalce til Sør-i-ii~,qen; den sir~tter nu i Baistad, Med caen sszcre ir;ifip i ;Jie de ~estligstt:.;=r ti?ivcr telegraf- *.. r~tirrrr-ie aldeles o;~ti.gi~i-. med te'aegriiiil~iiern% sa:i der aldrig bliver leiligliild til ai. "reiei'oneie, og dette volcke r;alange,:ange store u1e:rzpei- for &ir:*i.tn!ng-jiact.

29 Tre- ]i:i)~iiite, sit ~):i?$:i;cr:'-[ og j)~-t 5rilc~e L l;xcl;::a lang tic?? fril il Balstal4 6 ~lii, sitin fra Troildtgcm Sl-oiiccso., lir: rilil, D(:t ~<ol<isiamme cgm Iridtsaf i c4:lst~ j~:~l~;clei :?f l;i:~tii~n, sar dag ho~,-edri:?r~it~r.n n - i:] fi:ryinkeiiserni.. Det. fra J~i.stdofo~:eils herredic.eyrrlser <;g -[,oforens &,adei;ft-jrenii-jg -" :il stwtsrnnrrr~~~g?~ecieri:~e fientiaiaironi* ;~ritir:igende orai lok:it,cla-;spsklb~~~~rtc~ns -,,. uiividelst ira tca til tre ilgendigi? ture ii.p;betii,pes sorn unfrisr~ig pai~kr~~el??" i:gesonr; npta.gi;ljea a c.t riler to :tntr?bsi",der i Yt:cflr?foi0ltei; for tlen tore- ;kaiapde fjerde 1.isrr"Lgrl~te pr en no:!yc_n&ql:pd i fisket:deii. 'i; sag en e. L4nkeir?e fra titiligiire aai gjentiages; speciait mas nw7nes T<:ibeiava:igs havn. som forlzng~t burde rpret opnnridret, saame~etarere som denne i-?:t~-rr, iaa liden den end er, liar stor hetyedl^mbiq ogsiia i;del~om io:sketaderi, Stamsrrnd. Onsiaet on1 mudring og en kort 1r101o for,%-vien ;J tni:iges. 13 :kl si :it": Kra~c;ile om :nudring b Hritviken og Kr~mmcryiken gjeeztagei-..- riled slorre og storro, styrke, iczr hr ~l.%~dil2er~ike1i,~ redlronilriiende? ii":c.t jf,firre.;kgiter yti-d ~n11d ikke kain sage ha.-n der, Dertil ~.,. kr-tnlntcr. at sanimesteds ficdes adshlirge stero eg knauser, paa livilke p\;;nge skc3pter aeiietle sig op selv reii 11~ir:intl, Benne havn 7.~1ei derfor iiir er, stor del sl:-ef uf skeilerne til skadr for r>r(letiells opi~~t:t~idpl<~~7 idei de j-drliede sig sxziilnen paa mindre heidigi. sttiitdr og tilileis»gs:ail ]:lede pa% ciepl vtlrv red til stor sk:i,de fi?o &pi_ iolaairli3repiige f:~rtis:~i~ 01~q-usbtje~jentea; slrrlter iaed :it tdiitrle: at niogei mila nu absolrrt gjinres, Snncl. Stenen i Grimshoiraiiiandet. ii:(qer iler Gelilokele-: og h:ir p,. ogs:.:a Ea:ir under ilen i-i.~en.a' ir.;inl; gnr".,iilrmpc; de6 rilde hr havne- 3ciesenet y:txrr) b8gaji.l at fila den il;ti<"; ;)urt. Liippsaii gjentages i...rays;t 0-1 ;rit~ililli:e.ei~g :~f 0stb.e runil ~dtnfitr. 6istl.e xcsl:k,i.d: b;s,:bdl);.i:etr?.et >C fc~rliicdt~c~ itc<jrtc lieiilice bl:liggenire;l, I:i;ir rocti.e (Le:- -40

30 sflrn~r 4 - (jette $rti.t/sjiire. ii fic,ke1 r)jpi~ sje$tti fiiyjlcjljlcl ]le~:ilkcr figc;.i;i. :at flere iiike-p ri~-iiilnile sc$ge til di~r,te r.:u,>i. ". J)(lt :illaeik, ;lerior. i:oi~t I-tir;iI;i.;-iCt og ~v.0i*i~:i>ttieiwii6id~e11dlgt, :it dlel. heskyttelsi :i:i3~j13~~1<~~~ ng..bieijrli~' anbiiriges :noicb mellenr x-.. 1 tter.beigc-ne" og 7:"';tS~innr:J~1>i~t:iiiL orererasrfc~mrnc11~7~ :ile~bi *tiia~ii~l~~- '-.infenior F",~iies imdefiogelse:..is Ii:riker.. Ligcsaa ansees de~ Ilaiit rctd \-eritligt, :%k endel steile pun..llni;e-vikeii'', der!iggen. farligt for bri:~ile og is;er daiiip"jie, bjiye- bc.;"tt;;gnp.. F~?]~e:-i~di. ud;aielse 5.3 ~rili-algsfc;-rl~~iideii, red hlofotfiskei.iet atlg3:tn - - mrle b:arnerori!o!rlea'ie.i A;t Ilitd?ri:ttei : :ib"indt fcl~es]:~:i:di. E>firilc;irireider i I,of":ten ntziiefiiles til ;adf~relse..i farste r.zlikti ni0lt.j fra \-tterhergoilde~; ti1 ~~rirrr;iniist~oen ied Aii, samt..t.oljel r~tfiriiigs;ie.iw& sa~ilni~sieolc til lieskytte1.i for ilt banile, SOM - ~..llr:yey fiske fl-:l ilette :neil lii-a.isp ".ti2 hair~cforiioldc;le sii:~. yii~slce~ige stetl-..i befr.aritnirzg af titt aarrlssr skreifiske: scrm cirega::r for dette vei-l-..jig~te s a- dic;ti.tkt9 og deri un?st~~q!iiici:ed. tit dpr -;est,c~~:for QXlrjlic-ns - r ikke 7i~ndes nogvrnl tiyg hr<:l. det fc~r]l~o?s",sri.: ril-nclige beloka, SOT-, ~~oj?(>r(iies..til n-.;a;'le arireide, iriie~i tiil yp1.e viil :izirt.is_clte pengc~', " Det ekri'lde -rere -yl~ecbeii$~ onn liaca~rvafisenet kunde iindc aniedarng. n til ut "oiige sig 3i eo~iiei af kr;ircn<: frti Lo$i,te:i; de s:trlilur :?~ln~odning~~frem't~ties am- eder siai, rn?n jeg ser ikke nogei til7 RI de - om el:d n Risre r og >T elliragen. Kraret paa fal-tfilningsrinqe i Risyanstrildet gjentagee; det viste sig I~II~PI' sterke storroie ii-hiter, at ringe ilar hfifst l~nakr;xieeke, Ligelrdes nnsktde en ilerliet1 :ti fiskere 8-t faa Ris~~rs i'plan~qpe flytte': fm sin norviereride ptads kil Selagsdraget. JIan niitog. at den ila kunde 1i;cnyttes saai-el.wa?der selads til air fra S-'"ellingen og oplseilirrg ' fra fjorden som (09 T~F~OYCI-~ indtjl rn,?a.il jiiar I:ygteii ved Karirila. Krar-et nnr [yrlygte p:i:il$.";soen -ed S~eliiiice~r gjeiltages ogsaa laar: ilrt er af ioka'ikjeizdte rn~aiis fie~~l~oidt~ at hrsaaridt en fp-lampe paa dm kant ai Svellingen skal syare ti3 hensigten? maa den opiiares pria I>~-s~eii. G;i?dridi. Rehorenfor fiarneia i GuTdrEb ligger opp:: E fjeldet en stor sten viler* e: fjelalstykke, stim er ynaske lest: tleiso~g dette unad~r

31 fiskei, fs.j& rrfeee, ri]i]i det n.-.i:l2i']i- ' D gjgjre sitjrie ska:lt, ji.;arf<-pr <let rar -&*.,;c jtiilp :it fira det!'jei"~;et.. : ; J <. J ~ ~ ~ ~ ~ IOrrIC":- - ~ ; l,t.rernilig ~ ~ : ~ gjr:-i~:cnis, ~ ~ L, r r 17 fl p n ri g syirr., -\Inn sii-rfira. fi.iirniie?iai: c-tob,ie: 1%""..,Salaogyandenm~,. " Senl?ll;un il, Pan øs:ic: siile :ti Stc~rkiloeri (o~irrll~ngc~~i til Steine) er r1:t.r en ~ ~~~~le~-r:i~~d~stej~~ IIVO~~~>>.:~ d(?r l?~ir~l.e \-:<*W ~ f b;l:iily :?:i]: 9ello16 \i; ni-, jiian deil. 1~iges;i:t er der i ~6:st for St~rkiI- <kia>y, -,pa3 iiriij;i.i, stotie i ar :~ii;l;ii.ekg, ]l.i1lh.:;i iil(o;kcrni og _Es~t~n -r to sliizer d de ti statte. F:T11si:c els ogaeia ".. ~-1SriYt oli: >c-i-oi~rrkt: pai: Sictrsoilien eilei i<samiiiidi~ten 1iei;t LE~c?eri. : ; fpr.;rnrr.lt.~):i:j, -tljtte p;i;i ;kj:pi.et aoeilcrsi 1 h;irr;e:i seni;rges scrrij :iliaoiui l-jn:i&i:+:vci- :, ~gj<i~. i~~iår li~ldt en ba:?d li:+:? at hrlise de-. Ilen I<alsl;idci%Ji,.r~ ;tnbr;.:gt1:tc af jern bler iznilrr ~lyelr. ". ~yillie~. IP&ct, bas eier* li<r(rer jt;tt.l, Pa;] samme sted :r~:i:-i snaresi: "C.. Innkg ;tl;lll.l~:gi.s {-PI 1:. jei.n"~tt', s:&t~%~ sterkere 0, 9olidei.e ii~~il de~i garni;l, s(,~ii y;t- (lea ci:iei+, 111-irri nj:ifi de~r-tc.ils l<iandh: ;rgter.fi)rtfiie, t, 1 Der ireirzlrci:~~ flpre kr;i.; oxn en fjrl:iuipe ailhragt $:tea- ]et.]es, at ticii s:iimltidig kunde si;j:~?n,~:a~ for Bi-;izidsl;ii!lrnlj~erpte og blåue til.,..,. \-i+lieiizlir;g 1-tx4 il~il.;~~!ri>g ril llortstirrtl rcstc-noul I3roinatslioEnten. T. '.u f sfj or d, I<r.aret oril f'orti~lnpngs!~oie I li?r~;jke~: gjeiltiir~s atter; h;irl;t~forii<iljyi~t' paii ittidet er ~?.nniki.!ige, idet Ider er a~icgeii opgiilig.. Flere &rtv;inirigsri~~ge p:i:i begge sider af Ll;tvnean tiltrii:nqes;. - n-~~id czc si-nvrc; :?mi itore hellpgl har ra, i0 l-:jubep~irt~ier aleiae: tiltr.:l;ngeun;i:~iice ringt, i; stil.ttei.. Opsy:w"tl:;ivtFe,vinter st:i.(i?g ;~rb~idt:.illed IIpiil.<br~ li?~k>i~l~iing iif $irti/iil)it!fer fra stcider, livspr der ikke. rrr;e:it:c 4i,rtfi+it,si ailet RIE~ I<iilipe forr~inings~i1iiilse fiilclr ojtagne. ~:rj~-i.~i~~ie ;adiie<lrs 2 iiriee i-(-(] -9i;rjtj eriicjde~~, Ilv<lt. der i de -.. senere :ti.,- i::rr. iiiriri': r3' :i;jsjchljige baade, fordi der ikke f:rncltes hras at f~i, " i sund^ 1 ~intcir Ian ofte tl;tn!p~k~i,-nc ~cii JI~a?iei~c~c"llen,. 7. ~ Ik a. i nr. Pan iit:l: IzitEstiv~mdigste :inmorlen oan ~n~nast 20 fnrtwlnrnp- ~.irage para.-eive I-lt,jgie samt iii pa,a i3:irnej. Oieniiiist4 og Sakriso. De :m. ha~eadi- iiy~~h ar irinter sii.:i belagte: SCN~ ciei: -a:- gj~rligt, og hlgerz 111 nr:hj) fi,l.rc:;etae i stene tiniher )ijeidcreig os*.; i ei: i?ifiiliile ~.>ii?i (lisse 111l:l: il~ij~"r lareir I.i4rnsteile for a"c~jier.se k~,ji-id og fis?;, og fdgen 1 I.ritsr!;ii~,~~~ier og an:li+"llc"lser~ Steia~rt:e kan ii~~i~i~i.e ixtarisec i;:r Reitie aif lir, S\-<'r.rirrii, (r;; for O!eiliEskj og Sakrkw :if 01e Gidika> og G;t-ise:h. I)e;ir;li-li gjcntngw de ii/or ytreile kmiikeii 0111 en fir4jgte til for T> azini.,~; i:iiii(i a-ed ili;i:-~itj for opst-åling gjennerri Rrciqrri~ti - g ~, Uzg:!;~ lier :i]:i.x.iges fie?re ringe og -v,.- f)2l..k~;ii)ikipli~<j1:~~ie!.'~ ljicv riliiler ~reiret den lite ;rg,rii ':sr?irt ;jf den lllarce ftjite.?jibilimcr, ~ijni +''Q-"' lgibirtie til liitil; c11 11)" 04 S~FII^~C:.C t~~~lgil~.

32 I, Ulykken paa Steine- Torsdag de11 b;cle mnrs Id, 5 morgen hzr~dte en stor og brl~lagelig. 7 *,. raljkke pa:i Sieine: ~hl-t onder :orrygeilde areir et sneskred horttog fire rorhoder nied ir;crende 60 rtiand, Stedet? ~rrige fiskere ileeie efterhyert til Y$24p tåltrods frir det for-." fkrdcii$e -ei-, og der ndvistt~s er) berindringsi~rdog ro. ol-iiera og hjel*.- P s.rni":~ii, - Jeg betamdt i~ig i Sta-rrtsund; saitsz:fi.rt nniherrc;t~rli:g korn dld7 blev med stort besr:cr en dialconisse pr. hazd sendt fra Ziamsunc", lligesom der % * titei- "ilefonoret til T;ie. li.ior risiierii~geo~ brla,ndt sig. og det Ijkiieiac-s i~g>&a 1r;tnir trods ieirei (~(~141 i-iir ~Odiiirn~l) ti* konlnje ireni til 'StePilr, Sariltidig ti] u<li~lgsrsnr.111andei1 S ~eh~r on1 at sk;tffe (:ekstraiia~npskib rned B:rrger, sugrpleierrlrer, insbramenter og f~rbindångssa~gei~.. hgeso~i~ fbrelebig i::lcierretning sencitei til nrnti~iar;hhci~, Dan~pskibet,.Hadsel-* iaa i S~olv:vr o: sti!teiies straks gratis til dåcg?ositioml men Bn:ni&e fornledelst?eiret &ki.: iifpaa for herried i<i. 3 efierm. S~niilier-tiil stoil jeg ~.i;ifhrndt å foiiiir-idelse Steine ur. tekeion og. * fik efierhrert nljier!? Leskeni. liei vis:e sig. at ai de 60 rnand -ar. decr~nkor?imc.i is. ~arti.c?t 12 n~ :rslo;~dt ellir.nest(:ai aiskiidt 30; dog ]~a~-de :ille or~istei :rt,i:- cf srr:skl:e:larr (,;r. ti!iige nf g:~ngl<l:cdc:r7 efierh;onl ali~kli-ik i~lc"rt-:ii, :lirdeii.is f<j;pk tar tilloois. ilet >i ni.ldt c" a)ks:izt oiri a: sk:i,ir"e kla2kjer b.? ~r 1-eie. 411 de. iiskzlilodt,. S~rcnd eksti;id;iriiji~liib~t fra. SvoZ-rxbr kozn ; jeg g+ (I~~-O:CSL ti! i?:~lii~liritjo ]i:i:l(lei<uiiznd og "ip~tdiiil alt, livad de k;jndp.i, '.'P", ~ 7..,,,re ni 2ii.lngi lil;tsder og skotøt: og det»it-:- nkt f~:rligf. og sli<~pnkket ;il d;i:fi:i~<kilje~q aj~!<<>ra~t. 1)n ;ki!!,ijm, gili j(-<. <+-<:k'; C* <?m;~~~tl tjllieelnej ol:s~-r~s~~~je~y~pn., I. 1 S t ;. I " q. I':c.ge~?le teig SEC 8.f (:e ~;:j:are<le, s0~11 :ille ll;l-;ilp i;i~c!i p?:i$rj B sypi~tiset, og ri$? ~r~e(l]inrenrjc klei,kei ni id pi te^.:l:olrr.,e 2i;c-n $.Il *,.? 6~ 30 ir"riiadi~di, som clerreii fil; en foiii.elnlcg i>li? enil ij.k.p,~ 6 >.<g>7 6%ktieiig Y i;i:elp..41:e di.: o::i!;~i~~~i:c? ~nnijt 1- af clc -.:irede!l~+rtc: Iijern1ne i Sr~r~~?~ ~ r.ieljt: :att(: i :In:i :,n!~il~~:,~ i fi)rt,indc"p.;itft;:!iienli,nr]m 1 Fr.o~-o-o.

33

34 li, Fiskerne vedkommende, a, Ankomst o"a"-%eise samt Bytnln&eis Enden opsynsdtstriktet,

35

36

37

38

39 ~~ " "A. cp Y E i.: x :"c... z d.,".... i :... ~ 5 "...' ~ ~..._.. " : : : : : : : : : : : : :..... " ~ ~ G.... ~ " "i I.L.."r... r c..-.=... c. -". - :s2c:;$g: : s. G m ~ =.. A io:=..-;: m2 e - r.=c. & C 12%. m 2 c.5 5 P- > 2 2.-:--il --,,i-= i. 5 F L - 2 G-- =.E zse FT.szz " z 6 2 y o 5 o "Z% , - ^.-<C".:Y -.+xrq - m * - o ~ a ~ ' ~ G+.s>+<z+.> -- G=z,2, i"rs,p,vk%"jb^ sg

FOR. UDQIVET iie' DEPLtllFEMENT FOR DET INBRE SW7- HEFTE I%. I895 LOFOTFISKERIES BERETNING AFGIVET AI- OPSYMSGHEFEN BI. MNAP ZEOX:\L1XD@RK 4PTEIX

FOR. UDQIVET iie' DEPLtllFEMENT FOR DET INBRE SW7- HEFTE I%. I895 LOFOTFISKERIES BERETNING AFGIVET AI- OPSYMSGHEFEN BI. MNAP ZEOX:\L1XD@RK 4PTEIX FOR UDQIVET iie' DEPLtllFEMENT FOR DET INBRE SW7- HEFTE I%. I895 LOFOTFISKERIES BERETNING AFGIVET AI- OPSYMSGHEFEN BI. MNAP ZEOX:\L1XD@RK 4PTEIX Opsynet var L Virksomhed fra 1Gile Janriar Iildtiili %de

Læs mere

FEMTE KAPITEL. MAADEN FOR KRI$TI ODNKOMST OG AABENBAREI/SE.

FEMTE KAPITEL. MAADEN FOR KRI$TI ODNKOMST OG AABENBAREI/SE. 104 Tid,an er ner EN LIDEN STUND. En liden Stund! Nu er han her, og Dagen rykker nel, den skonne Das, da vi ham kta Anstgt til Ansigt ser. Hvor let vtl Traengtslen synes da, 0g kort vor Pilgri.msgang,

Læs mere

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3.

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3. LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3 Fe br ua r 1 98 3. I NDBOLD: Fa5te1a vn5baden.... 5.42 Ko mme nt a r........... 5. 34 Hvor fo r hedde r det 5adan? Fri1uf t55cene n....... 5.35

Læs mere

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog r - - - De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog ikke denne Gang taget!lun meget. Land, som det san ofte har været

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet

ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet t:'1 AUUJU'~lJ Ul ~J~..."'" ~~U'... ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. U Miner mere. Ved Agger er yderligere nddrevet 3 Miner ved Lyngby 6 ved Sten bjerg 4 ved Vorupør 2 ved Vangsaa

Læs mere

ror,~'::';,,~'~~" :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han

ror,~'::';,,~'~~ :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han Vorupør -fiskorbaad torlist. Redølørlb dea b'errede de lire omb(jrd'f~rc:øde. Our.. lir fem Slide Vorup.' allel ud lor.e!l nogle Redikabet '01:'1 de havde 'lende H.V ~ ror~'::';~'~~ :.':;' Vedkommende

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

Man kan sige og mene, h

Man kan sige og mene, h nde.rj-~- 9..., HANDELS- OG DBRUGS BRANDE Filial at Heming Handels- og Landbrugsbank, Aktleselskab TELEFON 90 Kontortid Kl. 10-12og 14-16, L0rdage Kl. 9-12 Kontorer i BLAAH0J og THYREGOD Bankens Aktiekapital

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

llorson,in gens.tllellernmand t38

llorson,in gens.tllellernmand t38 t38 llorson,in gens.tllellernmand alt dette, havde han gmnomgaaet ile Prover, soro Faderen ansea f or noalvendige, f or at ha.n kuntle gme ham til,vor Frelses Ophavsmandn, ophojet lengt over' Engle, Myndigheder

Læs mere

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende:

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende: nr. ZOb (2 Linier) m Støt de Annoncerende er aøben hver Dag Klo 9_13 fredll!! l1lge Kl. b_t'. Lord.!: kun 9_12. "Y' Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll

Læs mere

.1 Om ]{ jøbellba, n 1 E})ideUlivæ en al DI'. S. Engelsted. v Kjebenhavn. '. A. }t-ul -l l' ol'la g, l lil), Kj"OOIlIl""II, - Blanco, Lunøs ";r\. Ho(-Uo~trykk.ri (F'. Dreyor). t.lctlnunc u nc~ t godline!l.

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

FYRDIRIKS TEGNER OG FORTÆLLER TRYKT OG UTRYKT FYRDIREKTØR C. F. DIRIKS C. F. DIRIKS KRISTIANIA 1924 - STEENSKE FORLAG

FYRDIRIKS TEGNER OG FORTÆLLER TRYKT OG UTRYKT FYRDIREKTØR C. F. DIRIKS C. F. DIRIKS KRISTIANIA 1924 - STEENSKE FORLAG I FYRDIRIKS TEGNER OG FORTÆLLER TRYKT OG UTRYKT FYRDIREKTØR C. F. DIRIKS - * UTCIT MED INDLEDNING OG OPLYSNINGER AV ARNE NYGAARD NILSSEN C. F. DIRIKS KRISTIANIA 1924 - STEENSKE FORLAG Mafrt rf Knud &arlien

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Startopstilling MAPPE G 'I: 20. okt 1993-28. nov 1993

Startopstilling MAPPE G 'I: 20. okt 1993-28. nov 1993 Startopstilling MAPPE G 'I: 20. okt 1993-28. nov 1993 A - Stol'men p:\ Stu

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

~ Rapport 1-1995. J. A. Thomes ornitologiske notater fra Østfold 1875 1910. Fylkesmannen i Østfold Miljøvernavdelingen ~----- --- ~---

~ Rapport 1-1995. J. A. Thomes ornitologiske notater fra Østfold 1875 1910. Fylkesmannen i Østfold Miljøvernavdelingen ~----- --- ~--- ~ Rapport 1-1995 ~----- J. A. Thomes ornitologiske notater fra Østfold 1875 1910 --- ~--- Fylkesmannen i Østfold Miljøvernavdelingen MILJØVERNAVDELINGEN Fylkesmannen i Østfold POSTADRESSE: STATENS HUS,

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

. Februu 2002.27.ar8ans

. Februu 2002.27.ar8ans . Februu 2002.27.ar8ans Formanden pi *udietur i Ergland sid 6 born og unge side l2-ls FsD er en landdoreng opreder l97l osha(loruden $ammende, ogsi mcd emmer b andt for& dre. faglolk os andf e ntef eserede

Læs mere

Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65).

Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65). Boganmeldelse Werner Kunz: Do Species Exist? Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65). Definitionen af artsbegrebet

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeriforeningens Medlemsblad. 1920. 18de Aargang Sorø. i... BoR1ryldw! Akt.'lllkab) IIt\l Ru"ul..-n -l(rclø!. 1920. Ferskvandsfiskeriforeningen : Aarsberetningen for

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER ANDET BIND UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND RØNNE COLBERGS BOGHANDELS FORLAG (KNUD JØRGENSEN) COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI 1907 INDHOLD. Side A. KR KRISTIANSEN-TÅRUP: "Printzenskjoldsvisen".

Læs mere

På grund af redaktørens langvarige sygdom er der i året 1923 kun udkommet 18 hæfter af Ferskvandsfiskeribladet.

På grund af redaktørens langvarige sygdom er der i året 1923 kun udkommet 18 hæfter af Ferskvandsfiskeribladet. På grund af redaktørens langvarige sygdom er der i året 1923 kun udkommet 18 hæfter af Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvan dsfisk eriblad e t. Ferskvandsfiskerifo rellingells Medlcmsb lad. 1923. 21de Aargang.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere