d i;.ti, 0~ Ifit:e janum- og med "& april = 300 dage" name="description"> d i;.ti, 0~ Ifit:e janum- og med "& april = 300 dage"> 'ri";oddw, til Brpitcixnei ctbsyliet - PDF">

-;oi~iih>d i;.ti, 0~ Ifit:e janum- og med "& april = 300 dage og. Sn3 st-&j;ingon $2. oi,of<>'ri";oddw, til Brpitcixnei ctbsyliet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-;oi~iih>d i;.ti, 0~ Ifit:e janum- og med "& april = 300 dage og. Sn3 st-&j;ingon $2. oi,of<>'ri";oddw, til Brpitcixnei ctbsyliet"
'ri";oddw, til Brpitcixnei ctbsyliet.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transkript

1

2

3 CZpxJi~et tnaadte iaar atter i-ttdig tid deip 15:Je janl~:nr. Sn3 st-&j;ingon $2. oi,of<>'ri";oddw, til Brpitcixnei ctbsyliet a U 1 rij"rkq. -;oi~iih>d i;.ti, 0~ Ifit:e janum- og med "& april = 300 dage og T.. paii, strf2kningen Rrct:erne3 i:li og Sre!]åligen fr:a. og 12te mitri tihg ;tlje =- 4- dage. Det oprårrdeiige per?onale var TO opsjnsbetjente, 4 assistenter, 1 stfr-runn-id7 84 n~atroser og i?;ro~~"kri-t. Da imidlertid ki!strørnrzingen til ~est~ofi\t,en al:6;.i<e<le tidlig biev s",a-, indkakdtei den asti., irsars en ekstra, ;nakres kil tjerieslegj~rirtg 1 &i-oinr~urid samt (aen L2to s. m. yderligere to - til heiihnidsris Kufsfiord og Reine, -Allerede LSde februar sendtes 5,Petreller~'' restorer og underlageles ha 2lde i a p s j ~ s e i t Balstad, idei, sti,rrnanide:l fljenstgjorde i Balrnecffens Inxil.osen sendtes t: ~~ortsaiad. "de &brnar e:~ ~~~~~~os fra STO~T:F:~ til Sufsijord, og ("aa,,pelre1iezls' den 16te mars misiiatle sende-: ostorer til Risi-er, Miei istedecfor ("leris folk en matros fia llopen selidt 'I;icad, med e.. a- s uyr-il-\-ijte makor Jr3 SioiyEr forflyttedes fra, S~~fcfjord til Xortsrxnd. 14eli i%de rsanrs sendtes en matros fra Skroven ti1 Rretiesnes: hvor han tjenstgjorde som rassisten$ og den 19de beordredes eoi hi:'l"-k i Mroraag stationeret nraitres at reise til,sa. Ved denne kid \-ar der i cle vestlig2 cfpsynsdistrikter ialt 6 ekstra m:t"l-oser, nemlig 7, i Iap 1 i Beine: I i 311lsfjor.d~ l i Balstad! I I >lortsund og H i Stamsund.,Assistenteaa i Vre skrrlds: ogsaa en tid tavt en nl:?iros t41 I?jzIpj mel9 yed~ion~14ien& blev syg, og assisteaten ii:areile det senere mecl endel 1eiekij:elp. Der rar caaiedes adskiilig omfiyt-aiing af rnatroserne; dette riod- -i:ridlggjo~des ai tieli! sr;ee.c: tilstr~rxn~~ing ~esi!oirti?rs, man samtidig ti1ioil frafl~tnlngen fra de østlige distrikter: at tie ar" ilei faste matroser kunde sendes ostenfra? innleder at kuai tie n>e behoredei-. at Pndkaides,

4 sit, ei..cl.;iigw -. ophynnet arede i Raftsu?.i~i3 gjcxr.de iiperonl i[jor j9p&rclle~~~b' >t-i-ii,iand Qezneste stim konsriiuereh. i:pcj-n&betjciiit i ~fa:rts~ds kgistrikl: - - > " ~,,Pc-trc:ilei~'Vilavcie dere heie 4.1tl slation k Risvær, cg detblev ikke nad- " ~ - p k.zpia~qt 7 ' at sencle nogen luar~d til Scellliigen. Iste ripr.il i~;dknidtes opsynsk~e~jentc:n å Hopen "t1 ekstra %;ontorli$a$i. ~ E,,^iIarinens., samtidig med, at lians distrikt, ilvor (kei :la kun var yderst tai. folk t,iicted~, un~lem~1;igdes hetjente- i Pa:igene, Deri 17de vendte i,itc~-al.ibetjen"ib>ekel.seai "e. tilbag:? til Hopeni og ilen "(le ll~63vede9 opsjited saa,vei i Hopen sctm og i Bisrier? Breitesnes og Skrovi;n, Fra i7de trg-ir-il og ndover nfbetalees tiere af maiidskakaerne, deii ene efter den anden7 ~Rersoira heiqget a,ftop: saat deres kjerraste kunde ~tndvarec. Den gjenneri~snitliy:: tjenestetid ixikgjorde for 4e 10 faste opcj-11s- &tjente 90 dage, og naar medregeles den konstituerede bettjent i Raftsierer%. som fungerede i 41 dage? gjt:ijnemsnitlig 86 dage, p.. i:~eneste"rir&en for assistenterne og de faste matroser rar gjennem- ~r~itilg 91 dtigc, heri reisedagene rr~cdiegnecle, 3Iediagee de tre ekstrii nnatroser canit st~rmsnden i den tid. hali ikke i-ar betjent, bliver gjeernersasnittei 85 dage. klontoristen gjorde tjeneste å Ill dage, reisedagene inedregnede. De faste betjentes tjenestetid rariererle mellem 82 og l00 dane C og de fastte nrellern 30 a, q. Y&? ~al?!;???enb1g1ih med forrige kieietrkirig ril sees, a& tjenestetiden gjeairnea-iga~erxde er nsgek lengere end i 1905; derte kommier af, at opsynet tritailte &raft til ~anlig tid den 16de janunr niod i 1905 en uge senere samt af. at det ide fiske begplrlte tidligere: iliihiaei ni-;dvendiggjorde tidligeie inde;aldeise af den 1;eiTe styrke. Dette -- at fisker atter begynaer -. og forl~ber mere nc;rrnale elid i ds senere -- Inan firrle:idientlig Eitanne gjwe regning pa& herefter. Se fosøvrigr :sid 1,

5

6

7 . F_'dfftfierfie ti] cipsynet ud-orde har kr, 39 62Ss6:> : 3f br~~igmngr~i, Kr, ;~~ ble;- saaiedes endcpaiei kr , eler er indbetalt i statskassen, ~ - - ' Teleg;afudgifierne hai f de si;iisde 3 nar udgjort: i kr, 3 02:2,3O i kw %2C?. i ? i *..a... 4ill.05 "auel 2 ;:ser az~r,alie"eaf te?ta)rrte og idemte bder samt dl: til piotokolb; &ste priiari \ager i01 hvert ai: de sir$--te 5 lar.

8 annieldtjse... Lofetie:-ens.? 7 r:ovlig sretniny -sa deit hav..., n.. For tidlig cdrar. eller fii si:iiin ~:.3rr?inr. 16 c - sait af andre rarer... u -w'_ O-:errr,7t.deise ai sn:ngi:atidel;;oie-, - xf ~~01i;iceil:rr;rtci. 901: l;aynn).... i$i(i-i af lov zf i4,; 1851 (og 2; r Ifioii) om Ic! teris-pi?....- af lei ai 'o, 1899 (jag: up fi~n?:;). ~ sr~~alie~o~~.~. Kap lf89. ~.. Vedtasne bni.ler ied ~,.i~ar farlig.... ~

9 Wcad der hist og fremst til Ir.*rragtc: tabei ;2 er dei; sar-dejes srcr]ie -it. u; a;-.- g i ilri!;tl ()T:""4-~~ ~s,1.-.1'- zii,l<i<dr1~~1 ;%* Siohtloveils 5 22: tl;ellkgd:agspi-ragrafen, Dette -:.;ar ogsaa, hvail man lilaakte.- I ente, og liaabe efter de11 Lctå~iieKigc. og i:c-sxe ønskecle Loiforandring o De 2.3 boder for- o~eriredelser mod j 22 fidde1t'~- ">g :ned 1 hr Rrefismd.: disirik4 5 for Skro~ens: % for I3opens, 1 for Hel'inin~g~u~jrs, 8 for Stan~s~~aadc, 2 hr SrrrzcFs og 2 for Reinei ('ristrikt. Der raader I l estlofoti-n drnindeiip iilired.;hed med iovfiis-irridrårigeriy Iitlr~ ineldcs fra.. Sramid om nzlcr-oie orer* at ar%gangen til. pait. iie"riiffdag :nr trxkke os-erst:ixet brug er afska~rit. Hermed er irnidlerilti neppe ~w"fih atgpj~w; spcargsmnalet t~ier nciåi. overveie:: f~i. 1-1-en b k fc~r'andrei, ~ Fra Hopen, Irror der iura,esten under fiskets senero det nz>ten Ingen folk rar, meidi3 om steinning for akt fm de nye lieiiigdagsbe~re~~~~~eiser tidvidede til ogsaa at orrifatte dette f.listr?xt, Boderaie for hardelirtgs- og tadros~+t~reitr~aie"iser~ Lofotlovens 3 16 a og IS e, t-ser deriaiod sterk stigning; af de 1.69 b&.en* fos o-ei,tr;edelse * nf $ 16 n og dr 47 for 5 16 c f:dider. Eian R,-tftsands distrikt lienholtlsrlc 3 og Q, yaa Henr,irrgtræi.s 6 og O, pan St:>msar:ds 53 og W$", paa Kalstads 28 og? 6. paa Sunds 15 og 7: loart Beirres 14 og 1 og pa21 %L.- rangens 20 on 2; 1, Ordenen Fan sjoen kan ikke betegnes som mrlig god; eri af rapsynsbetjentene siger Iige rad, at dette fork~oiil syrnes at kglive mrre og w.c i ~, itri % ~. e - :~.;irior :tar. Beaaaerkes bor7 8.t det sntnl iineiiript~ingssager: hror sler kan ska-ifes Sei;&, saa at strnfian l?aafcllge, iifdge saginr alutus- er meget "det, meder;s cle iibierfleste uf i-pisse or-~str~rieisei ibko engang bl; =,c, anmeldte7 fir& det. ingen ifdner e- ilden de skyle.lig8 seli;, Cnrlig sterlii: Iilbtgei lortes åaai mod skai~efiskernei og tilcieis tilllige moil titin-pskiiksfisi.rerne. Dette iorhoid ~ii aldrig bunne blive bedre? f~rerid fiskernes egen moral heojres, caa at <ile mere end liidtil respekterer a-adres eiendoni og ikke forrearsager sine egne kaxwr:iter skade og tab, som liililde -eret nndgnnet, Ortlerren og zeclruaeiigk~eilera lina lanil rar idethele ineget god: dog iliinde caen hme r~wet hedre i nogle ;it de 7;estlige vær, Elror der *ar. niitnge folk2 og liror man, grualdet det gode fiske, hade penge alok. Det er eriiieh nf ungdr;iiirne~~, snr~ synes at hni-e ~ariskeligi for a! le:ire pelyre rtnder Il,nil:d(ir: de bestiller br;;.-devin tilsenakt og Leenytter sit:i tildels p:aasiaelieigen til drik med deraf fk$lg~.nde cpektctkke?, Dette er eai daaili- <tral-endei-ie af paasken, og ir~agckol~i? son1 ai1 ire;ii i li-vet., biarde holde sig for',gol1 til sligt. Antdiet ~f kj~de~ for rolighe~~sforstyrre1s~ etc, rar 28, liior-af i. -7 Sroio-er distrikt 2: I vaagenes Ei!enoingsvrtrs L, Strimsrrnds " 1Bx'n-. P' stads 3: Si~ncis 7. Reirles hop i >~r.i.auiens 2,

10 p43i Jruk]<coskab og -lan$maal kretoge- 10 arregra~ioner, :Ier.af å Sv<,Irzr 3, 1 Kabe!.vniig 4, i J(31ib;LI\ c, 4 1 c;i~dlrl.odiaoc,.-- lk1;e fiskea.), Far u;i;r.nlesl fil-pcaai.~(le y;u. ~;iissp arrestationers ~lfif~~j: i 19f)a 6; i i It)oV -- og j 190" $&<k, For tvierl axmholdtec I person : forefaidt nogle iaa tilfzelde --- bieri: - imleri og nverfpjil, der? at rilfeldcne nc~dreildiggjerrde an- holdelse. er drkt ritlge :i:lnial hader for 3101-iig handei ; ilette kommer at'* akt tie tii-r.eice:?ide hanrilere red bekjeaidtgjorih iforrelen bfer gjort bel<joad&c: med, at l~fider~lti ~kod<- iafire kle og stige::ile, og at der,.-t*:;,le 1, biiie tilin& ar fortsette 1ia~ide-ic.n~ bare ~liuikt var bekziit - * i,.elund'ie 1t:oe 'iroulkfe3-'), Berred ble6 de ",ungne til at lone bandeisisreve, Det caanlede bel& leriragile og idmnte bsder adgjorde kr, 5 724,Oig, alt til s"tatsk~isi;i.n; Iicrnf er indtii nu Iletelt kr, 5 624,00 og aisonet kr, 29-06, medeiis kr. 80.i1o clrrid~ii stanr til rest, Hi, oierretssagfo-t-er X. J, Hsiugeri fuiingeierle ogcata laar som doamniei, Det vi1 af tahel 3 sties: at itntailetaaf de sager: siim bler behandicde ai (Xonin~iirefi~ er sti~get sterkt innr og nern.ier sig taliei $a -i91421 di, det riir Eiaiest, Ioe fleste sager Tar. $om tabelier) viser., pslåi-isager. idet riange af ioelr~: sorn overtinadte I,ofotlt~ven, særlig liarde~ingen, nægtede at vedtage ile af opsynsbttjentene: fra forsi_ af forejagte boder, Grunden hertil kar ice~~l. at disse boder ia:w gjennen~paaende sattes haieire end tidligere, dels hr atf~iirsoge itt stagge den tlis:;nelade~ade tåltagende lyst til at nvertr~:le ~edt~e~terne? dels ogsaa fordi fisket og fortjenesten iaar \-ar becire end i de senere aar. Sargtelsen af at veclrage Emnede sig imid- Lercid seani regel ikke, idet meddon~izsietten gjennamgaaende forireiede Ofid;, erne, Som folge af akk disse sager rar (lori_merer:s tid sterkt optilget.

11

12 1 tabei 1 sades anfot*t de 8 inden opvrr2sdistr~];tri nfi-?"c~ L LL- Ireger: iidenfor. q.;-nsdhstriktet fin~gerede: 1 il;:eoø og Rkist cand, r~~e:d. E, Daae, h i Borpl og 6~11lse1 k~ra~it~~~e%ege E, An~lrenssen, i Bo og Valnes cand. raed, E. EF-rn-Hansen, i k3ksnæs ii;onlmuneiccge Beint Berntsen og h Dverberg kon~rnuneltege L. Green. Blirektm-en for det eiviie rr1ediein:o4v~iei~ iiclarbeidet eftprstaiaende tnbe!ll:r r+* al~it~stil<~ ~.&>nla G.-C-n*"; A- Ilai ogsaa ianr ~ebriliig efter den a-0 læpeiaie let-erede syge- Paa griirmdkag rif de inog rrdkiiante indbrretiiiilger fra fiu1;erfl~gerne Ga,.eiilni. *. de af ~ps~ns"u~ql:~-;deale og Izegerne til mig inclrendre nedd dele ar-er :1. r, liidsattes fulgelide: Ra fts:and og BP. et te s 11 es^ Fra siiatten af oanrs ann~odede jeg fiskeriiatigeii i 3~oir:er om at holde kontor 1 ISrettesnes en gmg ngentlig, - -- Frri Rlsizer klage'; atter over det daaitrgs drikkerand der indkom a.ndiagenilce, anbefalet af ops~-rarbetjenters: orai opreimiknring og Istande -odtte'lce -> at" en ~airgdbeliolder, li\-~iied eik stor beiirin~g Bnnnde ske; dette blei- al rnig oversendt arntmazden mod anbefz-ling, at rioget b.1- foretage' til forbedring kf fodiluldef. Sk roveal, L~gen tiftrnadte sin tjeneste den W&e februar. Su.ndhedstilrtaanibea vikr den lieie tid meget god: der kaelzandledec 191 fiskere, ~1er;aT paa sygehrrset 8: Ingen døde, iezgen tiifze'ide ;sl smiisomnle sygilom ri re, Da det led ild i mars reiste flere og &re fiskere fra. Skroreal og resl.~.;er, saa ut der biei lidet at gjfire hr T61~gen dersteds menn desto travlere restenfor; jeg beordrede derfor: efterat hare erkyndiget &g om, at Intet derfor rar ~åliiinsler~ under 22de naars læger^ at forlade Skroven og reise fl1 Sor~aagen til Zijzetp for fiskerila~gen i Seire iiåstrikt, Han reirte deil 23de eig ankom til sin ipfe station deri Side, Ilti ]%gen dreiste, 'iaa der paa ~ygelariset ",patienter; de far begge H bedring og oriirilytteides itil KabeErraag sygehus. ~ ~an~l:lx3ge~ klaper orex o$aarisgt ianj forekonl &ke iu,cr, grundek det fa:~tal af h&, der var tiistede, SY oiv ær og 63 ss n e sl. or d en, Lagen tiltraadte den Isie februar og slrrtkede den 16de april, Sundiiedsdils"La11dei~ car god ; der behandleckes 252 iisker-e ai Er1:iikie 4 sendtes til sygel~ncet i K3,belraug. Ai' cpidemislre sygdonnnec forekor11 f xilf~lde uf den aitiitsirrnrne rygnaar~ssygdrvr,~ ingen cimde.

13 'V a:ip en t! o g Ei di p en. Fislieri%urgen tsjtales:gi<irdi: ii.;i ks-c- fehri~;ir tii yldr pwrtrlj, Soog.rdhedb;siZstnndc:pt r;ir tideii udrnri.ket,.ae.- -,t-irc-- r-. k!cill:ti:tblt.des 398 fiskere, ai' Irrilke qiiia sym.-:;iisei. n"- Y7 r: i~lgrrs dtde, Der ixldtrii-f et enkrit tilfazlde ai tjiiis, men ~ekkkoraliiieniåe nxr. ikke risker, R ciiiii n ps-~r, %~;i-gen tiltraedre den 23de jarl ur:^ eig s?ut:ede ilen Biide april, SLsndhedsaiilstaa~ilei~ snr gold: del* sygeirehazodiecle~ 651 fiskere, hvoral 26 pna s~ge11n~~ Lode a:" i:inrrs!vng. Ai. epiclerrliske ;y~&~i"riie foreliciin nogie faa tilfzlaie af randkol:per og si~ilpel feber. St anls~ind: Stciai e og PTr e. Leegens tjeilectetirl rar fra 25de janunr til 24de april. Legen; som linr statioc pna Steine: Ilror syge- 2ir;sct Egger7 besagte som.;anligi Oitiiilisilnd 3 galipe og B.-re: 2 gange r~yentlig. ";alt sygeliehåndledes 758 fiskere, hsorsxf paa sjgehus 54. 8% dr behl~ncllede duide 3; nemlig I rixt sniitsom r-gn~-sr~ssygigong, nlec1e.n~ 2 ararte mer3 iie de red ul:yl;kc-i den 8de al-rais tiralromne? hrorom se niermere rrnder bragsta~ i; man mente atmerke lisstegra i~is ilem; da de ble\- bjergede, og de kragtes til cygcih~rset~ men gje~iopli~-else lykkeries ikke trocks iii~riligt arbeide. Decraden dgde ganske p"ondsrii!gt er? :eldre, ik-le ro-gebehandlrd fiskerl Idet han steg iianad fra sin baad, antagelig r~arfimet af hjert~ianemekse'. En forsagte at forkorte sit ki ed heilgnlng men Bies- i sidste oieb'rik redded og sendt t11 Rmsrik asyl. I'ed ulykken pm Steine foraarsagedes endnra 16 dødsfiild furndeii de to 01-ennernte? samt c:rare.des 13; ae disse blev hclskrer-no som he1brederbe ånden i9de mars og yderiigerc 6 iliden 31 te; lirart eiter ardskreves atter 2, medeiis de reiterende 3 maa betegnes som meget slemt skailedq dog rar ogsna nf disse de 2 i god hedring \-ed tjeneskelis aisliitniaag, medeizs diia sidste 1ia-r-de tittet rygraden skadet og derired bleret Iarn i benene; han blear ox-eri4ytået til sygehuset i Grav~bal, og hani vil vel neppe l<a?an~rie sig mere. 4i"orw;rigt forekom endel spredte tiifz3lde :il inflcoerlza og randkopper, i? til,f':~!dc :if i-yfi~s, 2 af dnlnerkuloce canlit fas lette tilfelde af brgstlliaadeiwtændelse og %ungebetznde!ee 3 tilfslide nf venerisk iiygdo~ii; adckiilig Irronick nlaiekwtnrrh og rl~rurr;<~ticmale. ~ 9 For.trrragt siir~iver doktoren :,,B hygienisk i~enseeiide er fc~e?rk.-ol;sene i og omkring rorbcderne hnist forskjeiligq mange anaa rosis for at holde det net og pent. bilade h~ad rorboderne og deres egen peiso?~ angaar: gied~.-i-i~ enkelte - helilig~is :log kur- et faatai - anser rcniiyhed for er; rinødrendig lniccus. Rorboi!ir~~e anaa gjeroyien~gnaentle siges ;it s~re rekroti\-x gode; dcg faridt.eg nnt, jeg k>ic:v tilliaictt til en SV- fisker, ved ankornsien ~ui~ctddækct. - al' et lov Up. sne soa~mt I deim eae Icog en noksan l:& skai-l: at ikke flel-r eir<! 4 i (lenne rorbod i;!< limgebet,-l~delce maa.;ei ailsee-; for it kleid, 1 ;inter. sattes ignng et I~arl i Staniz~~mtO af ia:incle~~~~iand Yttervag:

14

15

16 TnbeI 4 A, Opgivne dedsaarsager under lofotfiske"a906- C<~*CS~ jil<jv.li~ IatLl 4 l:. Hjemstavn for de under keifatfiakemdsde "rksre B 1906, 1) Ai.- Jul;wr T, Rrrg o:jlg;.e~ Daa s:;geij?rel.re fra Ri.ii:e d indtriif~?~ ;ra:* q-gelir~s n.ien ai,pive!.e :t IIQ;JPTIRI.S~~. aider eller Iijrir?starii,. T mars er nf do1;t~:r );i;irn-h:%kkr t,;;fu?c et ;i< t:llieo.kiiikis ili~r?1ejlei8~:1fs"rii+~~ t.' gixtirnt iniilagt *i., I;<sy;-:iag-~< 1:~:; 'k!.;ne.)-?cliu-. liilrtr.;~ er ~ IEII~ Ii:ads<al<I idinrisk med det af tjoktor 13er~ opfcrte 1:)~ mars; 62er :.;\del!1:3ni opfdrtt. iz1:icrzf i arsri: Og er llle.dtag??t i iirirlnr(!li d.>it-r :L*?e psa fabel 4. Den s-tm:ecie -UEI dode fiskere biiver derfor 11; med *. i ie:?.dt iip<l;a,>.l.ac: 10.

17

18

19

20 I- -. i. ~ ~ ~ i : ; :! t, - u r e3 t-l L: -,x i2 c2 " c? ' l." 2 - :w- r! = :, -, < > l s C: n, 2 og /..*~ f -.-..i i;, ". <i..~..-.r,2 ~ ' 2 -L -~ - :p,: :.-c ".o 2 : :-:..- L < L " L-. : --, " g '. ; s ?. S Z ti "c... -G, - = & c, & >.< :-, - L -- G z - z L z -.._..-. -<c- 2

21 :.. ; j b 8 I ' / w - L ~ % t. b - ~ l ~ ~ " ~ ~ c ~ cc ~ --9; ~ ~ - r, -,.- M "P , - - " " 'T2 ~ ~ S i.. - r. x -. -L ~ "

22

23

24

25 P, Kirke- o& akole~assenet,,

26 Fra ~e]ezriifin~li-]rt~o.~~~ i T~c?I~s~ ] ~ ~ ~ cstl"(?ill~;tc(i~ d ~ ~ ogsan l :allr ~.--- in<idragt-t de szdvamlige o~~lr~aaiogrr. og oppar-er vedk;irnirie-elde tc-le- L arnfiecenir, Stationernes alitrt1 V~L" ilfc9r~.lidl'et. 23 faste 0" 1 f~itcratio~:; persoiiiiiti: -;ed disse si::tiocer ibrsterkedci under fisket nted in:btll 31 og i 1,vndir:gen med inutil 5. otatioiiirnc t~obdes 22 adane IreEe :ramset, 8 som telegraf7 6 ~.ii~:l telegraf i fisketiden og telefon ic:teil ai-' mret og 3 som ndolui;l;erede telefon, ~. ~3 statio:kt.n i Sund 'Eiold-es ofis21a iiii~i r ilrkiomlied sorn teief:;n;tn;ioa, i I\ Mrcraag st:rtioaa aabneiles 81ke og felti*l:itiorien I >reine 16de jnnaar: Steine Irr]d<e$cb "."<le Rote jr-1. o;l:ijerfjord il-" &C -i ---l I LLI-~ *Q+. % a:i"k,.nzet i.,;.cone.nm. Tabel 8 riser aritailc: af de a -auoicr uloilei fi-kct eiisqsrederede telcgia-r~:nair: antallet rar flere end inndor fisket i 1903,

27

28 '~~~egrhf~.~orr~~b~~ni~5åni~~ixj *.n: ;i2sl~d;l i:i::.r hr:g~r~ig -lor~.e end dca ]iz51* v;~r(3i i p i "P-',l-17> i L* iliii 3f ;;':]r* Den l-;? li;fi-i axbriejea ~~r~iintic-lst red g.stistrelegiuf mel:i-n~ R ~st 0; Sfir\-:l;igcn* h)psynsirtjenieai i Raficund gjeistriger krn~et oni teiefonforbindeicu, hris~, ir_a nigern.iu'ct.n oni.4av..s&cin og direkte til Iki-isr~~r, [%pqy~fi"bttjrr~"oi?n i B;eist,:ad fr.ern'iia:rer :atter. det sterke krak- paa at ci.]!u:& ~,e]~gi~~f :.Ole- i.bg~te%c-;f~~~ til JI~r.tc~xnd. Ran freiliherer: at ajer f~"cn~ii<ir~~ e11 ~;I~sF:!<jager over ilen nnyærende afsaj~zdrethetl, soiri hy$~iir~y D<- f9ijlii ri] at &siy~i, rekei Ba.litad eller rre. ForYlold~t ho.:i:gnec sorl!: hrtiilee og tilsta~~kc-ieni sol;) lnenirrgslø~. Ytedet hiir god :ag ~~.~~~il~~lig IICLTII og gode 'lietingeisei hi. iå.eilislriili men statir stille rorc, r~~eileic?: ileite, ay~grungen. tri 3Boriisand er stor og stigcade, sarilg ai ck$,itcp" ("r &kedsiilpskibt:, ~. Je*. F- e- ei-,rg r: 31 f9rbecil-ång Ilnilig kizenges c~g iiidtr~ngtlnde? at na,gi."tiei gjvires rei snart, *. (bpsy~~c~:~tle~ot~ne \.ei;eenf~- Raistsij fi.ti.nhim-er 3berkt a~dieradigi~iiden af ri<~seelefoilens b for"ie:ligalce til Sør-i-ii~,qen; den sir~tter nu i Baistad, Med caen sszcre ir;ifip i ;Jie de ~estligstt:.;=r ti?ivcr telegraf- *.. r~tirrrr-ie aldeles o;~ti.gi~i-. med te'aegriiiil~iiern% sa:i der aldrig bliver leiligliild til ai. "reiei'oneie, og dette volcke r;alange,:ange store u1e:rzpei- for &ir:*i.tn!ng-jiact.

29 Tre- ]i:i)~iiite, sit ~):i?$:i;cr:'-[ og j)~-t 5rilc~e L l;xcl;::a lang tic?? fril il Balstal4 6 ~lii, sitin fra Troildtgcm Sl-oiiccso., lir: rilil, D(:t ~<ol<isiamme cgm Iridtsaf i c4:lst~ j~:~l~;clei :?f l;i:~tii~n, sar dag ho~,-edri:?r~it~r.n n - i:] fi:ryinkeiiserni.. Det. fra J~i.stdofo~:eils herredic.eyrrlser <;g -[,oforens &,adei;ft-jrenii-jg -" :il stwtsrnnrrr~~~g?~ecieri:~e fientiaiaironi* ;~ritir:igende orai lok:it,cla-;spsklb~~~~rtc~ns -,,. uiividelst ira tca til tre ilgendigi? ture ii.p;betii,pes sorn unfrisr~ig pai~kr~~el??" i:gesonr; npta.gi;ljea a c.t riler to :tntr?bsi",der i Yt:cflr?foi0ltei; for tlen tore- ;kaiapde fjerde 1.isrr"Lgrl~te pr en no:!yc_n&ql:pd i fisket:deii. 'i; sag en e. L4nkeir?e fra titiligiire aai gjentiages; speciait mas nw7nes T<:ibeiava:igs havn. som forlzng~t burde rpret opnnridret, saame~etarere som denne i-?:t~-rr, iaa liden den end er, liar stor hetyedl^mbiq ogsiia i;del~om io:sketaderi, Stamsrrnd. Onsiaet on1 mudring og en kort 1r101o for,%-vien ;J tni:iges. 13 :kl si :it": Kra~c;ile om :nudring b Hritviken og Kr~mmcryiken gjeeztagei-..- riled slorre og storro, styrke, iczr hr ~l.%~dil2er~ike1i,~ redlronilriiende? ii":c.t jf,firre.;kgiter yti-d ~n11d ikke kain sage ha.-n der, Dertil ~.,. kr-tnlntcr. at sanimesteds ficdes adshlirge stero eg knauser, paa livilke p\;;nge skc3pter aeiietle sig op selv reii 11~ir:intl, Benne havn 7.~1ei derfor iiir er, stor del sl:-ef uf skeilerne til skadr for r>r(letiells opi~~t:t~idpl<~~7 idei de j-drliede sig sxziilnen paa mindre heidigi. sttiitdr og tilileis»gs:ail ]:lede pa% ciepl vtlrv red til stor sk:i,de fi?o &pi_ iolaairli3repiige f:~rtis:~i~ 01~q-usbtje~jentea; slrrlter iaed :it tdiitrle: at niogei mila nu absolrrt gjinres, Snncl. Stenen i Grimshoiraiiiandet. ii:(qer iler Gelilokele-: og h:ir p,. ogs:.:a Ea:ir under ilen i-i.~en.a' ir.;inl; gnr".,iilrmpc; de6 rilde hr havne- 3ciesenet y:txrr) b8gaji.l at fila den il;ti<"; ;)urt. Liippsaii gjentages i...rays;t 0-1 ;rit~ililli:e.ei~g :~f 0stb.e runil ~dtnfitr. 6istl.e xcsl:k,i.d: b;s,:bdl);.i:etr?.et >C fc~rliicdt~c~ itc<jrtc lieiilice bl:liggenire;l, I:i;ir rocti.e (Le:- -40

30 sflrn~r 4 - (jette $rti.t/sjiire. ii fic,ke1 r)jpi~ sje$tti fiiyjlcjljlcl ]le~:ilkcr figc;.i;i. :at flere iiike-p ri~-iiilnile sc$ge til di~r,te r.:u,>i. ". J)(lt :illaeik, ;lerior. i:oi~t I-tir;iI;i.;-iCt og ~v.0i*i~:i>ttieiwii6id~e11dlgt, :it dlel. heskyttelsi :i:i3~j13~~1<~~~ ng..bieijrli~' anbiiriges :noicb mellenr x-.. 1 tter.beigc-ne" og 7:"';tS~innr:J~1>i~t:iiiL orererasrfc~mrnc11~7~ :ile~bi *tiia~ii~l~~- '-.infenior F",~iies imdefiogelse:..is Ii:riker.. Ligcsaa ansees de~ Ilaiit rctd \-eritligt, :%k endel steile pun..llni;e-vikeii'', der!iggen. farligt for bri:~ile og is;er daiiip"jie, bjiye- bc.;"tt;;gnp.. F~?]~e:-i~di. ud;aielse 5.3 ~rili-algsfc;-rl~~iideii, red hlofotfiskei.iet atlg3:tn - - mrle b:arnerori!o!rlea'ie.i A;t Ilitd?ri:ttei : :ib"indt fcl~es]:~:i:di. E>firilc;irireider i I,of":ten ntziiefiiles til ;adf~relse..i farste r.zlikti ni0lt.j fra \-tterhergoilde~; ti1 ~~rirrr;iniist~oen ied Aii, samt..t.oljel r~tfiriiigs;ie.iw& sa~ilni~sieolc til lieskytte1.i for ilt banile, SOM - ~..llr:yey fiske fl-:l ilette :neil lii-a.isp ".ti2 hair~cforiioldc;le sii:~. yii~slce~ige stetl-..i befr.aritnirzg af titt aarrlssr skreifiske: scrm cirega::r for dette vei-l-..jig~te s a- dic;ti.tkt9 og deri un?st~~q!iiici:ed. tit dpr -;est,c~~:for QXlrjlic-ns - r ikke 7i~ndes nogvrnl tiyg hr<:l. det fc~r]l~o?s",sri.: ril-nclige beloka, SOT-, ~~oj?(>r(iies..til n-.;a;'le arireide, iriie~i tiil yp1.e viil :izirt.is_clte pengc~', " Det ekri'lde -rere -yl~ecbeii$~ onn liaca~rvafisenet kunde iindc aniedarng. n til ut "oiige sig 3i eo~iiei af kr;ircn<: frti Lo$i,te:i; de s:trlilur :?~ln~odning~~frem't~ties am- eder siai, rn?n jeg ser ikke nogei til7 RI de - om el:d n Risre r og >T elliragen. Kraret paa fal-tfilningsrinqe i Risyanstrildet gjentagee; det viste sig I~II~PI' sterke storroie ii-hiter, at ringe ilar hfifst l~nakr;xieeke, Ligelrdes nnsktde en ilerliet1 :ti fiskere 8-t faa Ris~~rs i'plan~qpe flytte': fm sin norviereride ptads kil Selagsdraget. JIan niitog. at den ila kunde 1i;cnyttes saai-el.wa?der selads til air fra S-'"ellingen og oplseilirrg ' fra fjorden som (09 T~F~OYCI-~ indtjl rn,?a.il jiiar I:ygteii ved Karirila. Krar-et nnr [yrlygte p:i:il$.";soen -ed S~eliiiice~r gjeiltages ogsaa laar: ilrt er af ioka'ikjeizdte rn~aiis fie~~l~oidt~ at hrsaaridt en fp-lampe paa dm kant ai Svellingen skal syare ti3 hensigten? maa den opiiares pria I>~-s~eii. G;i?dridi. Rehorenfor fiarneia i GuTdrEb ligger opp:: E fjeldet en stor sten viler* e: fjelalstykke, stim er ynaske lest: tleiso~g dette unad~r

31 fiskei, fs.j& rrfeee, ri]i]i det n.-.i:l2i']i- ' D gjgjre sitjrie ska:lt, ji.;arf<-pr <let rar -&*.,;c jtiilp :it fira det!'jei"~;et.. : ; J <. J ~ ~ ~ ~ ~ IOrrIC":- - ~ ; l,t.rernilig ~ ~ : ~ gjr:-i~:cnis, ~ ~ L, r r 17 fl p n ri g syirr., -\Inn sii-rfira. fi.iirniie?iai: c-tob,ie: 1%""..,Salaogyandenm~,. " Senl?ll;un il, Pan øs:ic: siile :ti Stc~rkiloeri (o~irrll~ngc~~i til Steine) er r1:t.r en ~ ~~~~le~-r:i~~d~stej~~ IIVO~~~>>.:~ d(?r l?~ir~l.e \-:<*W ~ f b;l:iily :?:i]: 9ello16 \i; ni-, jiian deil. 1~iges;i:t er der i ~6:st for St~rkiI- <kia>y, -,pa3 iiriij;i.i, stotie i ar :~ii;l;ii.ekg, ]l.i1lh.:;i iil(o;kcrni og _Es~t~n -r to sliizer d de ti statte. F:T11si:c els ogaeia ".. ~-1SriYt oli: >c-i-oi~rrkt: pai: Sictrsoilien eilei i<samiiiidi~ten 1iei;t LE~c?eri. : ; fpr.;rnrr.lt.~):i:j, -tljtte p;i;i ;kj:pi.et aoeilcrsi 1 h;irr;e:i seni;rges scrrij :iliaoiui l-jn:i&i:+:vci- :, ~gj<i~. i~~iår li~ldt en ba:?d li:+:? at hrlise de-. Ilen I<alsl;idci%Ji,.r~ ;tnbr;.:gt1:tc af jern bler iznilrr ~lyelr. ". ~yillie~. IP&ct, bas eier* li<r(rer jt;tt.l, Pa;] samme sted :r~:i:-i snaresi: "C.. Innkg ;tl;lll.l~:gi.s {-PI 1:. jei.n"~tt', s:&t~%~ sterkere 0, 9olidei.e ii~~il de~i garni;l, s(,~ii y;t- (lea ci:iei+, 111-irri nj:ifi de~r-tc.ils l<iandh: ;rgter.fi)rtfiie, t, 1 Der ireirzlrci:~~ flpre kr;i.; oxn en fjrl:iuipe ailhragt $:tea- ]et.]es, at ticii s:iimltidig kunde si;j:~?n,~:a~ for Bi-;izidsl;ii!lrnlj~erpte og blåue til.,..,. \-i+lieiizlir;g 1-tx4 il~il.;~~!ri>g ril llortstirrtl rcstc-noul I3roinatslioEnten. T. '.u f sfj or d, I<r.aret oril f'orti~lnpngs!~oie I li?r~;jke~: gjeiltiir~s atter; h;irl;t~forii<iljyi~t' paii ittidet er ~?.nniki.!ige, idet Ider er a~icgeii opgiilig.. Flere &rtv;inirigsri~~ge p:i:i begge sider af Ll;tvnean tiltrii:nqes;. - n-~~id czc si-nvrc; :?mi itore hellpgl har ra, i0 l-:jubep~irt~ier aleiae: tiltr.:l;ngeun;i:~iice ringt, i; stil.ttei.. Opsy:w"tl:;ivtFe,vinter st:i.(i?g ;~rb~idt:.illed IIpiil.<br~ li?~k>i~l~iing iif $irti/iil)it!fer fra stcider, livspr der ikke. rrr;e:it:c 4i,rtfi+it,si ailet RIE~ I<iilipe forr~inings~i1iiilse fiilclr ojtagne. ~:rj~-i.~i~~ie ;adiie<lrs 2 iiriee i-(-(] -9i;rjtj eriicjde~~, Ilv<lt. der i de -.. senere :ti.,- i::rr. iiiriri': r3' :i;jsjchljige baade, fordi der ikke f:rncltes hras at f~i, " i sund^ 1 ~intcir Ian ofte tl;tn!p~k~i,-nc ~cii JI~a?iei~c~c"llen,. 7. ~ Ik a. i nr. Pan iit:l: IzitEstiv~mdigste :inmorlen oan ~n~nast 20 fnrtwlnrnp- ~.irage para.-eive I-lt,jgie samt iii pa,a i3:irnej. Oieniiiist4 og Sakriso. De :m. ha~eadi- iiy~~h ar irinter sii.:i belagte: SCN~ ciei: -a:- gj~rligt, og hlgerz 111 nr:hj) fi,l.rc:;etae i stene tiniher )ijeidcreig os*.; i ei: i?ifiiliile ~.>ii?i (lisse 111l:l: il~ij~"r lareir I.i4rnsteile for a"c~jier.se k~,ji-id og fis?;, og fdgen 1 I.ritsr!;ii~,~~~ier og an:li+"llc"lser~ Steia~rt:e kan ii~~i~i~i.e ixtarisec i;:r Reitie aif lir, S\-<'r.rirrii, (r;; for O!eiliEskj og Sakrkw :if 01e Gidika> og G;t-ise:h. I)e;ir;li-li gjcntngw de ii/or ytreile kmiikeii 0111 en fir4jgte til for T> azini.,~; i:iiii(i a-ed ili;i:-~itj for opst-åling gjennerri Rrciqrri~ti - g ~, Uzg:!;~ lier :i]:i.x.iges fie?re ringe og -v,.- f)2l..k~;ii)ikipli~<j1:~~ie!.'~ ljicv riliiler ~reiret den lite ;rg,rii ':sr?irt ;jf den lllarce ftjite.?jibilimcr, ~ijni +''Q-"' lgibirtie til liitil; c11 11)" 04 S~FII^~C:.C t~~~lgil~.

32 I, Ulykken paa Steine- Torsdag de11 b;cle mnrs Id, 5 morgen hzr~dte en stor og brl~lagelig. 7 *,. raljkke pa:i Sieine: ~hl-t onder :orrygeilde areir et sneskred horttog fire rorhoder nied ir;crende 60 rtiand, Stedet? ~rrige fiskere ileeie efterhyert til Y$24p tåltrods frir det for-." fkrdcii$e -ei-, og der ndvistt~s er) berindringsi~rdog ro. ol-iiera og hjel*.- P s.rni":~ii, - Jeg betamdt i~ig i Sta-rrtsund; saitsz:fi.rt nniherrc;t~rli:g korn dld7 blev med stort besr:cr en dialconisse pr. hazd sendt fra Ziamsunc", lligesom der % * titei- "ilefonoret til T;ie. li.ior risiierii~geo~ brla,ndt sig. og det Ijkiieiac-s i~g>&a 1r;tnir trods ieirei (~(~141 i-iir ~Odiiirn~l) ti* konlnje ireni til 'StePilr, Sariltidig ti] u<li~lgsrsnr.111andei1 S ~eh~r on1 at sk;tffe (:ekstraiia~npskib rned B:rrger, sugrpleierrlrer, insbramenter og f~rbindångssa~gei~.. hgeso~i~ fbrelebig i::lcierretning sencitei til nrnti~iar;hhci~, Dan~pskibet,.Hadsel-* iaa i S~olv:vr o: sti!teiies straks gratis til dåcg?ositioml men Bn:ni&e fornledelst?eiret &ki.: iifpaa for herried i<i. 3 efierm. S~niilier-tiil stoil jeg ~.i;ifhrndt å foiiiir-idelse Steine ur. tekeion og. * fik efierhrert nljier!? Leskeni. liei vis:e sig. at ai de 60 rnand -ar. decr~nkor?imc.i is. ~arti.c?t 12 n~ :rslo;~dt ellir.nest(:ai aiskiidt 30; dog ]~a~-de :ille or~istei :rt,i:- cf srr:skl:e:larr (,;r. ti!iige nf g:~ngl<l:cdc:r7 efierh;onl ali~kli-ik i~lc"rt-:ii, :lirdeii.is f<j;pk tar tilloois. ilet >i ni.ldt c" a)ks:izt oiri a: sk:i,ir"e kla2kjer b.? ~r 1-eie. 411 de. iiskzlilodt,. S~rcnd eksti;id;iriiji~liib~t fra. SvoZ-rxbr kozn ; jeg g+ (I~~-O:CSL ti! i?:~lii~liritjo ]i:i:l(lei<uiiznd og "ip~tdiiil alt, livad de k;jndp.i, '.'P", ~ 7..,,,re ni 2ii.lngi lil;tsder og skotøt: og det»it-:- nkt f~:rligf. og sli<~pnkket ;il d;i:fi:i~<kilje~q aj~!<<>ra~t. 1)n ;ki!!,ijm, gili j(-<. <+-<:k'; C* <?m;~~~tl tjllieelnej ol:s~-r~s~~~je~y~pn., I. 1 S t ;. I " q. I':c.ge~?le teig SEC 8.f (:e ~;:j:are<le, s0~11 :ille ll;l-;ilp i;i~c!i p?:i$rj B sypi~tiset, og ri$? ~r~e(l]inrenrjc klei,kei ni id pi te^.:l:olrr.,e 2i;c-n $.Il *,.? 6~ 30 ir"riiadi~di, som clerreii fil; en foiii.elnlcg i>li? enil ij.k.p,~ 6 >.<g>7 6%ktieiig Y i;i:elp..41:e di.: o::i!;~i~~~i:c? ~nnijt 1- af clc -.:irede!l~+rtc: Iijern1ne i Sr~r~~?~ ~ r.ieljt: :att(: i :In:i :,n!~il~~:,~ i fi)rt,indc"p.;itft;:!iienli,nr]m 1 Fr.o~-o-o.

33

34 li, Fiskerne vedkommende, a, Ankomst o"a"-%eise samt Bytnln&eis Enden opsynsdtstriktet,

35

36

37

38

39 ~~ " "A. cp Y E i.: x :"c... z d.,".... i :... ~ 5 "...' ~ ~..._.. " : : : : : : : : : : : : :..... " ~ ~ G.... ~ " "i I.L.."r... r c..-.=... c. -". - :s2c:;$g: : s. G m ~ =.. A io:=..-;: m2 e - r.=c. & C 12%. m 2 c.5 5 P- > 2 2.-:--il --,,i-= i. 5 F L - 2 G-- =.E zse FT.szz " z 6 2 y o 5 o "Z% , - ^.-<C".:Y -.+xrq - m * - o ~ a ~ ' ~ G+.s>+<z+.> -- G=z,2, i"rs,p,vk%"jb^ sg

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01945.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02 Fredningen vedrører: Skjern Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k ::: 9. b vil i en emneuge fremstille papir. Til fremstillingen vil de bruge trerammer, de selv samler. Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k l.ttl Beregn prisen for en ramme. ; Rammen

Læs mere

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele.

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele. Effktmåli f EPM Bil 4 Arbjdmdllr fr EPM I d fit bkrivr vi d dl f EPM, m bru im rrt. Vi hr mdllrt iti, diri dmiitrtircr i EPM. Kliikr rbjd md EPM r dlt md t lær ir rimært bkæftir i md itidl. Syljrkr øvrit

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Mioe/aal ud lor Hlostbolm.

Mioe/aal ud lor Hlostbolm. e et arks ien. od om var. lor.ber 600 ll.ai.. "IS'._-'... " ~-------~ Mioe/aal ud lor Hlostbolm. En drivende mine blev onldag alten iaglløget i havet nogle sømil ud lor Hanltholm. To minekullere Irl Iklgen

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kmml mfiii f Småt i 27- cmi f mm i i t f jt f E m mml mfiii å måt i i t Mj 21 Si 1 f 7 Ilftl...4 Ljli fl...4 Kmml mfiii...7 i 1.1 Smmlii mllm i i Dm: Kmml mfiii i lt...7 i 1.2 Smmlii mllm mm i i t: Kmml

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

strandb;-ggelinie - ttf. 56488856 - mail chriverst??tdcadsl.dk - Kort over området med eksisterende forhold Eksisterende forhold

strandb;-ggelinie - ttf. 56488856 - mail chriverst??tdcadsl.dk - Kort over området med eksisterende forhold Eksisterende forhold Forretningsplan og visionsplanfor udvikling af Sannes Familiecamping og Strandlunden,g Farniliecantping. Eksisterende forhold,l\ Kort over området med eksisterende forhold Sannes Familiecamping - Kilde:

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP.

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP. landbothy Struer Kommune Att.: Bjarke Danvig Planafdelingen Østergade 13 76 Struer MODTAGT 27 SP. 213 STRUR KOMMUN Thisted d. 26. september 213 Sagsnr. V618/KK/idb Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: Hoslagt

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by Mtr. nr., ejerlav, sogn: I,a, ra41. (i København kvarter) eller (i de sønderjydske lands- _Horsens by dele) bd. og bl. i tingbogen, OS BOSfl art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (udfyldes

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

Facebook.com/TTDM2015. VELKOMMEN Entré: 75 kr. Egne mad- og drikkevarer må ikke medbringes. Lørdag d. 5/9 kl. 11.00 DMDyrskuepladsen i Thisted

Facebook.com/TTDM2015. VELKOMMEN Entré: 75 kr. Egne mad- og drikkevarer må ikke medbringes. Lørdag d. 5/9 kl. 11.00 DMDyrskuepladsen i Thisted Facbc/TTD215 VKON é: 75 a- ia å i bi øa 5/9 l 11 DDypla i Thi TRAKTORTRÆK 215 U b U b l l i Bl U b Bli Bli l U bu b U b l i Bl l l bu i Bli Bl l U b U b l il Bl Bli U U b U b l U b b l i Bl l l i i Bl

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

HF 72O S.METER FORSTERKER

HF 72O S.METER FORSTERKER HF 72O S.METER FORSTERKER S-METER FORSTERKER HF 72O er tenkt anvendt til alle former for modtagere hvor man @nsker at vide hvor kraftig den modtagne station er. Dette er isar aktuelt ved brug af.wal"kie-talkie

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen Modtaget Fredericia den 03.04.14 7 MAJ 2014 Receptionen Indsigelser til lokalplan nr. 315 boligområde på Puggårdsvej, Ullerup Indsigelser for følgende punkter: 1. Sti mellem Peder Bøgvads Vej og Puggårdsvej

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

\*i R I" 0 1RHOLMEN. fl M MONI. 1 ETASJE 2 ETASJE FASADE NORD FASADE SYD 1 BYGGETRINN BOLIGER BYGGETRINN GARASJE 3 ETASJE

\*i R I 0 1RHOLMEN. fl M MONI. 1 ETASJE 2 ETASJE FASADE NORD FASADE SYD 1 BYGGETRINN BOLIGER BYGGETRINN GARASJE 3 ETASJE 1 3147 VEDLEGG: E-18 EGNINGENE VISER PANEL - HVIMAL 1 EASJE -.7.e12 2 EASJE GRASJAERINGER P 3 DE FORSKJELLIGE NE URYKKER SOL- OG 12.5n2 D 2.9,62 Sav 12.5m2 D ba n2 ;m2 6 1 6,2n2 bad 6 7 ' 4,9m 4,9m ' 6.2m2

Læs mere

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01732.05 Afgøreser - Reg'. nr.: 01732.05 Fredningen vedrører: Sigersted Kirke e Domme Taksations kom miss ion en Naturkagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-10-1951, 26-02-1952 Kendeser Dekarationer

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

Marta er med (Startsang)

Marta er med (Startsang) Marta (Startsang) Swing = 120 3 = A F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at F/a Gm7 syn - ge (klap klap) F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at B /c dan - se B /c Mar - ta Pi - g - Dren - ge - Dem (find selv på fle

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47 AFSTED: Star ten er gået for Anne-Met te Bre dahl ved de Pa ra lym pis ke Lege (PL) i Vancou ver. Hun er psy ko log og skiskytte, og har deltaget seks gan ge i PL si den 1992. 428 tidsskrift f o r n o

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

I r. ':tlc 3. Ved udlæ,ening afkompetence og ansvar til brugerne er formålet at skabe ansvarlighed,. engagement og tilfredshed for brugerne.

I r. ':tlc 3. Ved udlæ,ening afkompetence og ansvar til brugerne er formålet at skabe ansvarlighed,. engagement og tilfredshed for brugerne. ? t\ Yedrlægter fon brugerbesfyrelsen på anlæg a.nnd,er Køhenha'/ns Idnæcs allnaeg $ X.: Fonnoå[ Stk. 1^ Formå.let for brugerbestln'elsen r aktivt - i samarbejde med den lokaie leceise - at deltage i dnft

Læs mere

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25.

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25. 8000 Aarhus C De 25. maj 20LL Plalægig og Byggeri Tekik og Miljø Aarhus Kommue Til orieerig vedr. ejedomme, Åboulevarde 51-53 Ejere af Åboulevarde 51-53 har søg om illadelse il idreig af bolig i ageage

Læs mere

Familiekalender 2015. Kerteminde Kommune. Plus 2016 kalender

Familiekalender 2015. Kerteminde Kommune. Plus 2016 kalender milildr rmid mm Pls ldr IGIC G B B YG G irpri r mg ffiv, sir g såsm bhdligsfrm f smrr, gr g fisbgræsig i bvægppr Bsøg mi hjmmsid lii-lgsvd fr mr ifrmi 0 lrm U Plii v: yårsdg 0 llig gr Pris Vic / Prisss

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

'?'t I. r* *d*" se:ir'-.* iil. *r ffi^ _-w. i.l. i',' ;!1' r!" 1" .l*# *: ffi. '*ara 't' ri tå. !ffi,, :% t B6

'?'t I. r* *d* se:ir'-.* iil. *r ffi^ _-w. i.l. i',' ;!1' r! 1 .l*# *: ffi. '*ara 't' ri tå. !ffi,, :% t B6 tfi T '?'t r& f r* *d*" seir'-.* G! iil f* *r f'g ^ _-w i.l ll p i'' ii o t; r!" 1".l*# '*ara 't' ;!1' E & * ri tå la r! % 1i t B6 REJSER TNOVC Ferie ferie o Sol året rundt tempereret vand sund mad - og

Læs mere

'4? +('o* * i,t +a j o r G -., #-)i;:{tt plt('il->9a;;?$\,+

'4? +('o* * i,t +a j o r G -., #-)i;:{tt plt('il->9a;;?$\,+ l "tr qp '4? +('* * i,t +a j r G -, #-)i;{tt plt('il->9a;;?$\,+ O S'* * {5ts'* + -F1, t F 5 e a-ld \-t/ [ 1q 'y;aaf 9Jysr f 1r? +qt*u,at*trtn+t!k i i ri'* q'rs a'e ii'9 >- e E'44I?tt 'r + * *-" r -isir+e,t"ps-{aits-,)9'

Læs mere

BIBELEN OG VERDEN. Et barn (eller to) er født i Betlehem GIV BØRNENE JULE- EVANGELIET. 12 sangere hjælper hiv-ramte børn. Levende debat om Bibelen

BIBELEN OG VERDEN. Et barn (eller to) er født i Betlehem GIV BØRNENE JULE- EVANGELIET. 12 sangere hjælper hiv-ramte børn. Levende debat om Bibelen IELE OG VEDE 4 2014 E ( ) GIV ØEE JULE- EVGELIET L T 12 j - L IELE OG VEDE IDHOLD S 6-9 M j 6 4 2014 IELSELSKET F 50 1360 K K T: 33 12 78 35 @ www SV UDGIVE M T Hj E DEG I E KIKE J D - j Gz I FOTO: Scx

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60 SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN i 195 9-60 Å R S B E R E T N I N G F O R S K A G E N K O M M U N A L E S K O L E V Æ S E N V E D stadsskoleinspektør V. Lykkegaard Nielsen Skagen skolekommission: (d. 1/ 4 1958)

Læs mere

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen.

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen. 01760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01760.00 Frdningn vdrørr: Jungt Kirk Domm Taksati onskomm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 20-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> -( REG. NR../7~o

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

Bamse Polle. i 1. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune

Bamse Polle. i 1. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune Bamse Polle i 1. klasse Polle Noller Sigurd Søren Maren Snella Lise Projektet Bamse Polle bygger på læseplan for den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og er støttet af Det kriminalpræventive

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hindborg Kirke. Domme. Taksations komm iss ione n.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hindborg Kirke. Domme. Taksations komm iss ione n. 01782.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01782.00 Fredningen vedrører: Hindborg Kirke Domme Taksations komm iss ione n Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-12-1951, 28-12-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Demokratisk Sangbog.

Demokratisk Sangbog. '& Demokratisk Sangbog. Udgivet af POLITIKEN. KjØBENHAVN. RASMUSSEN & OLSENS BOGTRYKKERI. 1885. Indholdsfortegnelse. Nr.. Siilo. 58. Alle smaa Fugle i Skoven er 94. 39. At Slyngler hæves til Ærens Top

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

]AHLfrB BOLIG GHARLOTTENLUND SKAV HIPPIESTIL MZDER STRZMLINET DESIGN IANDREA OG RASMUS LARSSONSVILLA NORD FOR KZBENHAVN. MED ETMIKSAF FARVESTRA-

]AHLfrB BOLIG GHARLOTTENLUND SKAV HIPPIESTIL MZDER STRZMLINET DESIGN IANDREA OG RASMUS LARSSONSVILLA NORD FOR KZBENHAVN. MED ETMIKSAF FARVESTRA- BOLG GHARLOTTENLUND ]AHLfrB SKAV HPPESTL MZDER STRZMLNET DESGN ANDREA OG RASMUS LARSSONSVLLA NORD FOR KZBENHAVN. MED ETMKSAF FARVESTRA- LENDE TAPETER, PATCHWORK, VNTAGEFUND, MODERNE MZBLER OG LAMPER HAR

Læs mere

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft Frank Hvam på spanden i tv-serien K lovn (framegrab). Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn A f Julie Hornbek Toft F r a n k H v a m s æ tte r s i g p å h u g o v e

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere