d i;.ti, 0~ Ifit:e janum- og med "& april = 300 dage" name="description"> d i;.ti, 0~ Ifit:e janum- og med "& april = 300 dage"> 'ri";oddw, til Brpitcixnei ctbsyliet">

-;oi~iih>d i;.ti, 0~ Ifit:e janum- og med "& april = 300 dage og. Sn3 st-&j;ingon $2. oi,of<>'ri";oddw, til Brpitcixnei ctbsyliet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-;oi~iih>d i;.ti, 0~ Ifit:e janum- og med "& april = 300 dage og. Sn3 st-&j;ingon $2. oi,of<>'ri";oddw, til Brpitcixnei ctbsyliet"
'ri";oddw, til Brpitcixnei ctbsyliet.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transkript

1

2

3 CZpxJi~et tnaadte iaar atter i-ttdig tid deip 15:Je janl~:nr. Sn3 st-&j;ingon $2. oi,of<>'ri";oddw, til Brpitcixnei ctbsyliet a U 1 rij"rkq. -;oi~iih>d i;.ti, 0~ Ifit:e janum- og med "& april = 300 dage og T.. paii, strf2kningen Rrct:erne3 i:li og Sre!]åligen fr:a. og 12te mitri tihg ;tlje =- 4- dage. Det oprårrdeiige per?onale var TO opsjnsbetjente, 4 assistenter, 1 stfr-runn-id7 84 n~atroser og i?;ro~~"kri-t. Da imidlertid ki!strørnrzingen til ~est~ofi\t,en al:6;.i<e<le tidlig biev s",a-, indkakdtei den asti., irsars en ekstra, ;nakres kil tjerieslegj~rirtg 1 &i-oinr~urid samt (aen L2to s. m. yderligere to - til heiihnidsris Kufsfiord og Reine, -Allerede LSde februar sendtes 5,Petreller~'' restorer og underlageles ha 2lde i a p s j ~ s e i t Balstad, idei, sti,rrnanide:l fljenstgjorde i Balrnecffens Inxil.osen sendtes t: ~~ortsaiad. "de &brnar e:~ ~~~~~~os fra STO~T:F:~ til Sufsijord, og ("aa,,pelre1iezls' den 16te mars misiiatle sende-: ostorer til Risi-er, Miei istedecfor ("leris folk en matros fia llopen selidt 'I;icad, med e.. a- s uyr-il-\-ijte makor Jr3 SioiyEr forflyttedes fra, S~~fcfjord til Xortsrxnd. 14eli i%de rsanrs sendtes en matros fra Skroven ti1 Rretiesnes: hvor han tjenstgjorde som rassisten$ og den 19de beordredes eoi hi:'l"-k i Mroraag stationeret nraitres at reise til,sa. Ved denne kid \-ar der i cle vestlig2 cfpsynsdistrikter ialt 6 ekstra m:t"l-oser, nemlig 7, i Iap 1 i Beine: I i 311lsfjor.d~ l i Balstad! I I >lortsund og H i Stamsund.,Assistenteaa i Vre skrrlds: ogsaa en tid tavt en nl:?iros t41 I?jzIpj mel9 yed~ion~14ien& blev syg, og assisteaten ii:areile det senere mecl endel 1eiekij:elp. Der rar caaiedes adskiilig omfiyt-aiing af rnatroserne; dette riod- -i:ridlggjo~des ai tieli! sr;ee.c: tilstr~rxn~~ing ~esi!oirti?rs, man samtidig ti1ioil frafl~tnlngen fra de østlige distrikter: at tie ar" ilei faste matroser kunde sendes ostenfra? innleder at kuai tie n>e behoredei-. at Pndkaides,

4 sit, ei..cl.;iigw -. ophynnet arede i Raftsu?.i~i3 gjcxr.de iiperonl i[jor j9p&rclle~~~b' >t-i-ii,iand Qezneste stim konsriiuereh. i:pcj-n&betjciiit i ~fa:rts~ds kgistrikl: - - > " ~,,Pc-trc:ilei~'Vilavcie dere heie 4.1tl slation k Risvær, cg detblev ikke nad- " ~ - p k.zpia~qt 7 ' at sencle nogen luar~d til Scellliigen. Iste ripr.il i~;dknidtes opsynsk~e~jentc:n å Hopen "t1 ekstra %;ontorli$a$i. ~ E,,^iIarinens., samtidig med, at lians distrikt, ilvor (kei :la kun var yderst tai. folk t,iicted~, un~lem~1;igdes hetjente- i Pa:igene, Deri 17de vendte i,itc~-al.ibetjen"ib>ekel.seai "e. tilbag:? til Hopeni og ilen "(le ll~63vede9 opsjited saa,vei i Hopen sctm og i Bisrier? Breitesnes og Skrovi;n, Fra i7de trg-ir-il og ndover nfbetalees tiere af maiidskakaerne, deii ene efter den anden7 ~Rersoira heiqget a,ftop: saat deres kjerraste kunde ~tndvarec. Den gjenneri~snitliy:: tjenestetid ixikgjorde for 4e 10 faste opcj-11s- &tjente 90 dage, og naar medregeles den konstituerede bettjent i Raftsierer%. som fungerede i 41 dage? gjt:ijnemsnitlig 86 dage, p.. i:~eneste"rir&en for assistenterne og de faste matroser rar gjennem- ~r~itilg 91 dtigc, heri reisedagene rr~cdiegnecle, 3Iediagee de tre ekstrii nnatroser canit st~rmsnden i den tid. hali ikke i-ar betjent, bliver gjeernersasnittei 85 dage. klontoristen gjorde tjeneste å Ill dage, reisedagene inedregnede. De faste betjentes tjenestetid rariererle mellem 82 og l00 dane C og de fastte nrellern 30 a, q. Y&? ~al?!;???enb1g1ih med forrige kieietrkirig ril sees, a& tjenestetiden gjeairnea-iga~erxde er nsgek lengere end i 1905; derte kommier af, at opsynet tritailte &raft til ~anlig tid den 16de janunr niod i 1905 en uge senere samt af. at det ide fiske begplrlte tidligere: iliihiaei ni-;dvendiggjorde tidligeie inde;aldeise af den 1;eiTe styrke. Dette -- at fisker atter begynaer -. og forl~ber mere nc;rrnale elid i ds senere -- Inan firrle:idientlig Eitanne gjwe regning pa& herefter. Se fosøvrigr :sid 1,

5

6

7 . F_'dfftfierfie ti] cipsynet ud-orde har kr, 39 62Ss6:> : 3f br~~igmngr~i, Kr, ;~~ ble;- saaiedes endcpaiei kr , eler er indbetalt i statskassen, ~ - - ' Teleg;afudgifierne hai f de si;iisde 3 nar udgjort: i kr, 3 02:2,3O i kw %2C?. i ? i *..a... 4ill.05 "auel 2 ;:ser az~r,alie"eaf te?ta)rrte og idemte bder samt dl: til piotokolb; &ste priiari \ager i01 hvert ai: de sir$--te 5 lar.

8 annieldtjse... Lofetie:-ens.? 7 r:ovlig sretniny -sa deit hav..., n.. For tidlig cdrar. eller fii si:iiin ~:.3rr?inr. 16 c - sait af andre rarer... u -w'_ O-:errr,7t.deise ai sn:ngi:atidel;;oie-, - xf ~~01i;iceil:rr;rtci. 901: l;aynn).... i$i(i-i af lov zf i4,; 1851 (og 2; r Ifioii) om Ic! teris-pi?....- af lei ai 'o, 1899 (jag: up fi~n?:;). ~ sr~~alie~o~~.~. Kap lf89. ~.. Vedtasne bni.ler ied ~,.i~ar farlig.... ~

9 Wcad der hist og fremst til Ir.*rragtc: tabei ;2 er dei; sar-dejes srcr]ie -it. u; a;-.- g i ilri!;tl ()T:""4-~~ ~s,1.-.1'- zii,l<i<dr1~~1 ;%* Siohtloveils 5 22: tl;ellkgd:agspi-ragrafen, Dette -:.;ar ogsaa, hvail man lilaakte.- I ente, og liaabe efter de11 Lctå~iieKigc. og i:c-sxe ønskecle Loiforandring o De 2.3 boder for- o~eriredelser mod j 22 fidde1t'~- ">g :ned 1 hr Rrefismd.: disirik4 5 for Skro~ens: % for I3opens, 1 for Hel'inin~g~u~jrs, 8 for Stan~s~~aadc, 2 hr SrrrzcFs og 2 for Reinei ('ristrikt. Der raader I l estlofoti-n drnindeiip iilired.;hed med iovfiis-irridrårigeriy Iitlr~ ineldcs fra.. Sramid om nzlcr-oie orer* at ar%gangen til. pait. iie"riiffdag :nr trxkke os-erst:ixet brug er afska~rit. Hermed er irnidlerilti neppe ~w"fih atgpj~w; spcargsmnalet t~ier nciåi. overveie:: f~i. 1-1-en b k fc~r'andrei, ~ Fra Hopen, Irror der iura,esten under fiskets senero det nz>ten Ingen folk rar, meidi3 om steinning for akt fm de nye lieiiigdagsbe~re~~~~~eiser tidvidede til ogsaa at orrifatte dette f.listr?xt, Boderaie for hardelirtgs- og tadros~+t~reitr~aie"iser~ Lofotlovens 3 16 a og IS e, t-ser deriaiod sterk stigning; af de 1.69 b&.en* fos o-ei,tr;edelse * nf $ 16 n og dr 47 for 5 16 c f:dider. Eian R,-tftsands distrikt lienholtlsrlc 3 og Q, yaa Henr,irrgtræi.s 6 og O, pan St:>msar:ds 53 og W$", paa Kalstads 28 og? 6. paa Sunds 15 og 7: loart Beirres 14 og 1 og pa21 %L.- rangens 20 on 2; 1, Ordenen Fan sjoen kan ikke betegnes som mrlig god; eri af rapsynsbetjentene siger Iige rad, at dette fork~oiil syrnes at kglive mrre og w.c i ~, itri % ~. e - :~.;irior :tar. Beaaaerkes bor7 8.t det sntnl iineiiript~ingssager: hror sler kan ska-ifes Sei;&, saa at strnfian l?aafcllge, iifdge saginr alutus- er meget "det, meder;s cle iibierfleste uf i-pisse or-~str~rieisei ibko engang bl; =,c, anmeldte7 fir& det. ingen ifdner e- ilden de skyle.lig8 seli;, Cnrlig sterlii: Iilbtgei lortes åaai mod skai~efiskernei og tilcieis tilllige moil titin-pskiiksfisi.rerne. Dette iorhoid ~ii aldrig bunne blive bedre? f~rerid fiskernes egen moral heojres, caa at <ile mere end liidtil respekterer a-adres eiendoni og ikke forrearsager sine egne kaxwr:iter skade og tab, som liililde -eret nndgnnet, Ortlerren og zeclruaeiigk~eilera lina lanil rar idethele ineget god: dog iliinde caen hme r~wet hedre i nogle ;it de 7;estlige vær, Elror der *ar. niitnge folk2 og liror man, grualdet det gode fiske, hade penge alok. Det er eriiieh nf ungdr;iiirne~~, snr~ synes at hni-e ~ariskeligi for a! le:ire pelyre rtnder Il,nil:d(ir: de bestiller br;;.-devin tilsenakt og Leenytter sit:i tildels p:aasiaelieigen til drik med deraf fk$lg~.nde cpektctkke?, Dette er eai daaili- <tral-endei-ie af paasken, og ir~agckol~i? son1 ai1 ire;ii i li-vet., biarde holde sig for',gol1 til sligt. Antdiet ~f kj~de~ for rolighe~~sforstyrre1s~ etc, rar 28, liior-af i. -7 Sroio-er distrikt 2: I vaagenes Ei!enoingsvrtrs L, Strimsrrnds " 1Bx'n-. P' stads 3: Si~ncis 7. Reirles hop i >~r.i.auiens 2,

10 p43i Jruk]<coskab og -lan$maal kretoge- 10 arregra~ioner, :Ier.af å Sv<,Irzr 3, 1 Kabe!.vniig 4, i J(31ib;LI\ c, 4 1 c;i~dlrl.odiaoc,.-- lk1;e fiskea.), Far u;i;r.nlesl fil-pcaai.~(le y;u. ~;iissp arrestationers ~lfif~~j: i 19f)a 6; i i It)oV -- og j 190" $&<k, For tvierl axmholdtec I person : forefaidt nogle iaa tilfzelde --- bieri: - imleri og nverfpjil, der? at rilfeldcne nc~dreildiggjerrde an- holdelse. er drkt ritlge :i:lnial hader for 3101-iig handei ; ilette kommer at'* akt tie tii-r.eice:?ide hanrilere red bekjeaidtgjorih iforrelen bfer gjort bel<joad&c: med, at l~fider~lti ~kod<- iafire kle og stige::ile, og at der,.-t*:;,le 1, biiie tilin& ar fortsette 1ia~ide-ic.n~ bare ~liuikt var bekziit - * i,.elund'ie 1t:oe 'iroulkfe3-'), Berred ble6 de ",ungne til at lone bandeisisreve, Det caanlede bel& leriragile og idmnte bsder adgjorde kr, 5 724,Oig, alt til s"tatsk~isi;i.n; Iicrnf er indtii nu Iletelt kr, 5 624,00 og aisonet kr, 29-06, medeiis kr. 80.i1o clrrid~ii stanr til rest, Hi, oierretssagfo-t-er X. J, Hsiugeri fuiingeierle ogcata laar som doamniei, Det vi1 af tahel 3 sties: at itntailetaaf de sager: siim bler behandicde ai (Xonin~iirefi~ er sti~get sterkt innr og nern.ier sig taliei $a -i91421 di, det riir Eiaiest, Ioe fleste sager Tar. $om tabelier) viser., pslåi-isager. idet riange af ioelr~: sorn overtinadte I,ofotlt~ven, særlig liarde~ingen, nægtede at vedtage ile af opsynsbttjentene: fra forsi_ af forejagte boder, Grunden hertil kar ice~~l. at disse boder ia:w gjennen~paaende sattes haieire end tidligere, dels hr atf~iirsoge itt stagge den tlis:;nelade~ade tåltagende lyst til at nvertr~:le ~edt~e~terne? dels ogsaa fordi fisket og fortjenesten iaar \-ar becire end i de senere aar. Sargtelsen af at veclrage Emnede sig imid- Lercid seani regel ikke, idet meddon~izsietten gjennamgaaende forireiede Ofid;, erne, Som folge af akk disse sager rar (lori_merer:s tid sterkt optilget.

11

12 1 tabei 1 sades anfot*t de 8 inden opvrr2sdistr~];tri nfi-?"c~ L LL- Ireger: iidenfor. q.;-nsdhstriktet fin~gerede: 1 il;:eoø og Rkist cand, r~~e:d. E, Daae, h i Borpl og 6~11lse1 k~ra~it~~~e%ege E, An~lrenssen, i Bo og Valnes cand. raed, E. EF-rn-Hansen, i k3ksnæs ii;onlmuneiccge Beint Berntsen og h Dverberg kon~rnuneltege L. Green. Blirektm-en for det eiviie rr1ediein:o4v~iei~ iiclarbeidet eftprstaiaende tnbe!ll:r r+* al~it~stil<~ ~.&>nla G.-C-n*"; A- Ilai ogsaa ianr ~ebriliig efter den a-0 læpeiaie let-erede syge- Paa griirmdkag rif de inog rrdkiiante indbrretiiiilger fra fiu1;erfl~gerne Ga,.eiilni. *. de af ~ps~ns"u~ql:~-;deale og Izegerne til mig inclrendre nedd dele ar-er :1. r, liidsattes fulgelide: Ra fts:and og BP. et te s 11 es^ Fra siiatten af oanrs ann~odede jeg fiskeriiatigeii i 3~oir:er om at holde kontor 1 ISrettesnes en gmg ngentlig, - -- Frri Rlsizer klage'; atter over det daaitrgs drikkerand der indkom a.ndiagenilce, anbefalet af ops~-rarbetjenters: orai opreimiknring og Istande -odtte'lce -> at" en ~airgdbeliolder, li\-~iied eik stor beiirin~g Bnnnde ske; dette blei- al rnig oversendt arntmazden mod anbefz-ling, at rioget b.1- foretage' til forbedring kf fodiluldef. Sk roveal, L~gen tiftrnadte sin tjeneste den W&e februar. Su.ndhedstilrtaanibea vikr den lieie tid meget god: der kaelzandledec 191 fiskere, ~1er;aT paa sygehrrset 8: Ingen døde, iezgen tiifze'ide ;sl smiisomnle sygilom ri re, Da det led ild i mars reiste flere og &re fiskere fra. Skroreal og resl.~.;er, saa ut der biei lidet at gjfire hr T61~gen dersteds menn desto travlere restenfor; jeg beordrede derfor: efterat hare erkyndiget &g om, at Intet derfor rar ~åliiinsler~ under 22de naars læger^ at forlade Skroven og reise fl1 Sor~aagen til Zijzetp for fiskerila~gen i Seire iiåstrikt, Han reirte deil 23de eig ankom til sin ipfe station deri Side, Ilti ]%gen dreiste, 'iaa der paa ~ygelariset ",patienter; de far begge H bedring og oriirilytteides itil KabeErraag sygehus. ~ ~an~l:lx3ge~ klaper orex o$aarisgt ianj forekonl &ke iu,cr, grundek det fa:~tal af h&, der var tiistede, SY oiv ær og 63 ss n e sl. or d en, Lagen tiltraadte den Isie februar og slrrtkede den 16de april, Sundiiedsdils"La11dei~ car god ; der behandleckes 252 iisker-e ai Er1:iikie 4 sendtes til sygel~ncet i K3,belraug. Ai' cpidemislre sygdonnnec forekor11 f xilf~lde uf den aitiitsirrnrne rygnaar~ssygdrvr,~ ingen cimde.

13 'V a:ip en t! o g Ei di p en. Fislieri%urgen tsjtales:gi<irdi: ii.;i ks-c- fehri~;ir tii yldr pwrtrlj, Soog.rdhedb;siZstnndc:pt r;ir tideii udrnri.ket,.ae.- -,t-irc-- r-. k!cill:ti:tblt.des 398 fiskere, ai' Irrilke qiiia sym.-:;iisei. n"- Y7 r: i~lgrrs dtde, Der ixldtrii-f et enkrit tilfazlde ai tjiiis, men ~ekkkoraliiieniåe nxr. ikke risker, R ciiiii n ps-~r, %~;i-gen tiltraedre den 23de jarl ur:^ eig s?ut:ede ilen Biide april, SLsndhedsaiilstaa~ilei~ snr gold: del* sygeirehazodiecle~ 651 fiskere, hvoral 26 pna s~ge11n~~ Lode a:" i:inrrs!vng. Ai. epiclerrliske ;y~&~i"riie foreliciin nogie faa tilfzlaie af randkol:per og si~ilpel feber. St anls~ind: Stciai e og PTr e. Leegens tjeilectetirl rar fra 25de janunr til 24de april. Legen; som linr statioc pna Steine: Ilror syge- 2ir;sct Egger7 besagte som.;anligi Oitiiilisilnd 3 galipe og B.-re: 2 gange r~yentlig. ";alt sygeliehåndledes 758 fiskere, hsorsxf paa sjgehus 54. 8% dr behl~ncllede duide 3; nemlig I rixt sniitsom r-gn~-sr~ssygigong, nlec1e.n~ 2 ararte mer3 iie de red ul:yl;kc-i den 8de al-rais tiralromne? hrorom se niermere rrnder bragsta~ i; man mente atmerke lisstegra i~is ilem; da de ble\- bjergede, og de kragtes til cygcih~rset~ men gje~iopli~-else lykkeries ikke trocks iii~riligt arbeide. Decraden dgde ganske p"ondsrii!gt er? :eldre, ik-le ro-gebehandlrd fiskerl Idet han steg iianad fra sin baad, antagelig r~arfimet af hjert~ianemekse'. En forsagte at forkorte sit ki ed heilgnlng men Bies- i sidste oieb'rik redded og sendt t11 Rmsrik asyl. I'ed ulykken pm Steine foraarsagedes endnra 16 dødsfiild furndeii de to 01-ennernte? samt c:rare.des 13; ae disse blev hclskrer-no som he1brederbe ånden i9de mars og yderiigerc 6 iliden 31 te; lirart eiter ardskreves atter 2, medeiis de reiterende 3 maa betegnes som meget slemt skailedq dog rar ogsna nf disse de 2 i god hedring \-ed tjeneskelis aisliitniaag, medeizs diia sidste 1ia-r-de tittet rygraden skadet og derired bleret Iarn i benene; han blear ox-eri4ytået til sygehuset i Grav~bal, og hani vil vel neppe l<a?an~rie sig mere. 4i"orw;rigt forekom endel spredte tiifz3lde :il inflcoerlza og randkopper, i? til,f':~!dc :if i-yfi~s, 2 af dnlnerkuloce canlit fas lette tilfelde af brgstlliaadeiwtændelse og %ungebetznde!ee 3 tilfslide nf venerisk iiygdo~ii; adckiilig Irronick nlaiekwtnrrh og rl~rurr;<~ticmale. ~ 9 For.trrragt siir~iver doktoren :,,B hygienisk i~enseeiide er fc~e?rk.-ol;sene i og omkring rorbcderne hnist forskjeiligq mange anaa rosis for at holde det net og pent. bilade h~ad rorboderne og deres egen peiso?~ angaar: gied~.-i-i~ enkelte - helilig~is :log kur- et faatai - anser rcniiyhed for er; rinødrendig lniccus. Rorboi!ir~~e anaa gjeroyien~gnaentle siges ;it s~re rekroti\-x gode; dcg faridt.eg nnt, jeg k>ic:v tilliaictt til en SV- fisker, ved ankornsien ~ui~ctddækct. - al' et lov Up. sne soa~mt I deim eae Icog en noksan l:& skai-l: at ikke flel-r eir<! 4 i (lenne rorbod i;!< limgebet,-l~delce maa.;ei ailsee-; for it kleid, 1 ;inter. sattes ignng et I~arl i Staniz~~mtO af ia:incle~~~~iand Yttervag:

14

15

16 TnbeI 4 A, Opgivne dedsaarsager under lofotfiske"a906- C<~*CS~ jil<jv.li~ IatLl 4 l:. Hjemstavn for de under keifatfiakemdsde "rksre B 1906, 1) Ai.- Jul;wr T, Rrrg o:jlg;.e~ Daa s:;geij?rel.re fra Ri.ii:e d indtriif~?~ ;ra:* q-gelir~s n.ien ai,pive!.e :t IIQ;JPTIRI.S~~. aider eller Iijrir?starii,. T mars er nf do1;t~:r );i;irn-h:%kkr t,;;fu?c et ;i< t:llieo.kiiikis ili~r?1ejlei8~:1fs"rii+~~ t.' gixtirnt iniilagt *i., I;<sy;-:iag-~< 1:~:; 'k!.;ne.)-?cliu-. liilrtr.;~ er ~ IEII~ Ii:ads<al<I idinrisk med det af tjoktor 13er~ opfcrte 1:)~ mars; 62er :.;\del!1:3ni opfdrtt. iz1:icrzf i arsri: Og er llle.dtag??t i iirirlnr(!li d.>it-r :L*?e psa fabel 4. Den s-tm:ecie -UEI dode fiskere biiver derfor 11; med *. i ie:?.dt iip<l;a,>.l.ac: 10.

17

18

19

20 I- -. i. ~ ~ ~ i : ; :! t, - u r e3 t-l L: -,x i2 c2 " c? ' l." 2 - :w- r! = :, -, < > l s C: n, 2 og /..*~ f -.-..i i;, ". <i..~..-.r,2 ~ ' 2 -L -~ - :p,: :.-c ".o 2 : :-:..- L < L " L-. : --, " g '. ; s ?. S Z ti "c... -G, - = & c, & >.< :-, - L -- G z - z L z -.._..-. -<c- 2

21 :.. ; j b 8 I ' / w - L ~ % t. b - ~ l ~ ~ " ~ ~ c ~ cc ~ --9; ~ ~ - r, -,.- M "P , - - " " 'T2 ~ ~ S i.. - r. x -. -L ~ "

22

23

24

25 P, Kirke- o& akole~assenet,,

26 Fra ~e]ezriifin~li-]rt~o.~~~ i T~c?I~s~ ] ~ ~ ~ cstl"(?ill~;tc(i~ d ~ ~ ogsan l :allr ~.--- in<idragt-t de szdvamlige o~~lr~aaiogrr. og oppar-er vedk;irnirie-elde tc-le- L arnfiecenir, Stationernes alitrt1 V~L" ilfc9r~.lidl'et. 23 faste 0" 1 f~itcratio~:; persoiiiiiti: -;ed disse si::tiocer ibrsterkedci under fisket nted in:btll 31 og i 1,vndir:gen med inutil 5. otatioiiirnc t~obdes 22 adane IreEe :ramset, 8 som telegraf7 6 ~.ii~:l telegraf i fisketiden og telefon ic:teil ai-' mret og 3 som ndolui;l;erede telefon, ~. ~3 statio:kt.n i Sund 'Eiold-es ofis21a iiii~i r ilrkiomlied sorn teief:;n;tn;ioa, i I\ Mrcraag st:rtioaa aabneiles 81ke og felti*l:itiorien I >reine 16de jnnaar: Steine Irr]d<e$cb "."<le Rote jr-1. o;l:ijerfjord il-" &C -i ---l I LLI-~ *Q+. % a:i"k,.nzet i.,;.cone.nm. Tabel 8 riser aritailc: af de a -auoicr uloilei fi-kct eiisqsrederede telcgia-r~:nair: antallet rar flere end inndor fisket i 1903,

27

28 '~~~egrhf~.~orr~~b~~ni~5åni~~ixj *.n: ;i2sl~d;l i:i::.r hr:g~r~ig -lor~.e end dca ]iz51* v;~r(3i i p i "P-',l-17> i L* iliii 3f ;;':]r* Den l-;? li;fi-i axbriejea ~~r~iintic-lst red g.stistrelegiuf mel:i-n~ R ~st 0; Sfir\-:l;igcn* h)psynsirtjenieai i Raficund gjeistriger krn~et oni teiefonforbindeicu, hris~, ir_a nigern.iu'ct.n oni.4av..s&cin og direkte til Iki-isr~~r, [%pqy~fi"bttjrr~"oi?n i B;eist,:ad fr.ern'iia:rer :atter. det sterke krak- paa at ci.]!u:& ~,e]~gi~~f :.Ole- i.bg~te%c-;f~~~ til JI~r.tc~xnd. Ran freiliherer: at ajer f~"cn~ii<ir~~ e11 ~;I~sF:!<jager over ilen nnyærende afsaj~zdrethetl, soiri hy$~iir~y D<- f9ijlii ri] at &siy~i, rekei Ba.litad eller rre. ForYlold~t ho.:i:gnec sorl!: hrtiilee og tilsta~~kc-ieni sol;) lnenirrgslø~. Ytedet hiir god :ag ~~.~~~il~~lig IICLTII og gode 'lietingeisei hi. iå.eilislriili men statir stille rorc, r~~eileic?: ileite, ay~grungen. tri 3Boriisand er stor og stigcade, sarilg ai ck$,itcp" ("r &kedsiilpskibt:, ~. Je*. F- e- ei-,rg r: 31 f9rbecil-ång Ilnilig kizenges c~g iiidtr~ngtlnde? at na,gi."tiei gjvires rei snart, *. (bpsy~~c~:~tle~ot~ne \.ei;eenf~- Raistsij fi.ti.nhim-er 3berkt a~dieradigi~iiden af ri<~seelefoilens b for"ie:ligalce til Sør-i-ii~,qen; den sir~tter nu i Baistad, Med caen sszcre ir;ifip i ;Jie de ~estligstt:.;=r ti?ivcr telegraf- *.. r~tirrrr-ie aldeles o;~ti.gi~i-. med te'aegriiiil~iiern% sa:i der aldrig bliver leiligliild til ai. "reiei'oneie, og dette volcke r;alange,:ange store u1e:rzpei- for &ir:*i.tn!ng-jiact.

29 Tre- ]i:i)~iiite, sit ~):i?$:i;cr:'-[ og j)~-t 5rilc~e L l;xcl;::a lang tic?? fril il Balstal4 6 ~lii, sitin fra Troildtgcm Sl-oiiccso., lir: rilil, D(:t ~<ol<isiamme cgm Iridtsaf i c4:lst~ j~:~l~;clei :?f l;i:~tii~n, sar dag ho~,-edri:?r~it~r.n n - i:] fi:ryinkeiiserni.. Det. fra J~i.stdofo~:eils herredic.eyrrlser <;g -[,oforens &,adei;ft-jrenii-jg -" :il stwtsrnnrrr~~~g?~ecieri:~e fientiaiaironi* ;~ritir:igende orai lok:it,cla-;spsklb~~~~rtc~ns -,,. uiividelst ira tca til tre ilgendigi? ture ii.p;betii,pes sorn unfrisr~ig pai~kr~~el??" i:gesonr; npta.gi;ljea a c.t riler to :tntr?bsi",der i Yt:cflr?foi0ltei; for tlen tore- ;kaiapde fjerde 1.isrr"Lgrl~te pr en no:!yc_n&ql:pd i fisket:deii. 'i; sag en e. L4nkeir?e fra titiligiire aai gjentiages; speciait mas nw7nes T<:ibeiava:igs havn. som forlzng~t burde rpret opnnridret, saame~etarere som denne i-?:t~-rr, iaa liden den end er, liar stor hetyedl^mbiq ogsiia i;del~om io:sketaderi, Stamsrrnd. Onsiaet on1 mudring og en kort 1r101o for,%-vien ;J tni:iges. 13 :kl si :it": Kra~c;ile om :nudring b Hritviken og Kr~mmcryiken gjeeztagei-..- riled slorre og storro, styrke, iczr hr ~l.%~dil2er~ike1i,~ redlronilriiende? ii":c.t jf,firre.;kgiter yti-d ~n11d ikke kain sage ha.-n der, Dertil ~.,. kr-tnlntcr. at sanimesteds ficdes adshlirge stero eg knauser, paa livilke p\;;nge skc3pter aeiietle sig op selv reii 11~ir:intl, Benne havn 7.~1ei derfor iiir er, stor del sl:-ef uf skeilerne til skadr for r>r(letiells opi~~t:t~idpl<~~7 idei de j-drliede sig sxziilnen paa mindre heidigi. sttiitdr og tilileis»gs:ail ]:lede pa% ciepl vtlrv red til stor sk:i,de fi?o &pi_ iolaairli3repiige f:~rtis:~i~ 01~q-usbtje~jentea; slrrlter iaed :it tdiitrle: at niogei mila nu absolrrt gjinres, Snncl. Stenen i Grimshoiraiiiandet. ii:(qer iler Gelilokele-: og h:ir p,. ogs:.:a Ea:ir under ilen i-i.~en.a' ir.;inl; gnr".,iilrmpc; de6 rilde hr havne- 3ciesenet y:txrr) b8gaji.l at fila den il;ti<"; ;)urt. Liippsaii gjentages i...rays;t 0-1 ;rit~ililli:e.ei~g :~f 0stb.e runil ~dtnfitr. 6istl.e xcsl:k,i.d: b;s,:bdl);.i:etr?.et >C fc~rliicdt~c~ itc<jrtc lieiilice bl:liggenire;l, I:i;ir rocti.e (Le:- -40

30 sflrn~r 4 - (jette $rti.t/sjiire. ii fic,ke1 r)jpi~ sje$tti fiiyjlcjljlcl ]le~:ilkcr figc;.i;i. :at flere iiike-p ri~-iiilnile sc$ge til di~r,te r.:u,>i. ". J)(lt :illaeik, ;lerior. i:oi~t I-tir;iI;i.;-iCt og ~v.0i*i~:i>ttieiwii6id~e11dlgt, :it dlel. heskyttelsi :i:i3~j13~~1<~~~ ng..bieijrli~' anbiiriges :noicb mellenr x-.. 1 tter.beigc-ne" og 7:"';tS~innr:J~1>i~t:iiiL orererasrfc~mrnc11~7~ :ile~bi *tiia~ii~l~~- '-.infenior F",~iies imdefiogelse:..is Ii:riker.. Ligcsaa ansees de~ Ilaiit rctd \-eritligt, :%k endel steile pun..llni;e-vikeii'', der!iggen. farligt for bri:~ile og is;er daiiip"jie, bjiye- bc.;"tt;;gnp.. F~?]~e:-i~di. ud;aielse 5.3 ~rili-algsfc;-rl~~iideii, red hlofotfiskei.iet atlg3:tn - - mrle b:arnerori!o!rlea'ie.i A;t Ilitd?ri:ttei : :ib"indt fcl~es]:~:i:di. E>firilc;irireider i I,of":ten ntziiefiiles til ;adf~relse..i farste r.zlikti ni0lt.j fra \-tterhergoilde~; ti1 ~~rirrr;iniist~oen ied Aii, samt..t.oljel r~tfiriiigs;ie.iw& sa~ilni~sieolc til lieskytte1.i for ilt banile, SOM - ~..llr:yey fiske fl-:l ilette :neil lii-a.isp ".ti2 hair~cforiioldc;le sii:~. yii~slce~ige stetl-..i befr.aritnirzg af titt aarrlssr skreifiske: scrm cirega::r for dette vei-l-..jig~te s a- dic;ti.tkt9 og deri un?st~~q!iiici:ed. tit dpr -;est,c~~:for QXlrjlic-ns - r ikke 7i~ndes nogvrnl tiyg hr<:l. det fc~r]l~o?s",sri.: ril-nclige beloka, SOT-, ~~oj?(>r(iies..til n-.;a;'le arireide, iriie~i tiil yp1.e viil :izirt.is_clte pengc~', " Det ekri'lde -rere -yl~ecbeii$~ onn liaca~rvafisenet kunde iindc aniedarng. n til ut "oiige sig 3i eo~iiei af kr;ircn<: frti Lo$i,te:i; de s:trlilur :?~ln~odning~~frem't~ties am- eder siai, rn?n jeg ser ikke nogei til7 RI de - om el:d n Risre r og >T elliragen. Kraret paa fal-tfilningsrinqe i Risyanstrildet gjentagee; det viste sig I~II~PI' sterke storroie ii-hiter, at ringe ilar hfifst l~nakr;xieeke, Ligelrdes nnsktde en ilerliet1 :ti fiskere 8-t faa Ris~~rs i'plan~qpe flytte': fm sin norviereride ptads kil Selagsdraget. JIan niitog. at den ila kunde 1i;cnyttes saai-el.wa?der selads til air fra S-'"ellingen og oplseilirrg ' fra fjorden som (09 T~F~OYCI-~ indtjl rn,?a.il jiiar I:ygteii ved Karirila. Krar-et nnr [yrlygte p:i:il$.";soen -ed S~eliiiice~r gjeiltages ogsaa laar: ilrt er af ioka'ikjeizdte rn~aiis fie~~l~oidt~ at hrsaaridt en fp-lampe paa dm kant ai Svellingen skal syare ti3 hensigten? maa den opiiares pria I>~-s~eii. G;i?dridi. Rehorenfor fiarneia i GuTdrEb ligger opp:: E fjeldet en stor sten viler* e: fjelalstykke, stim er ynaske lest: tleiso~g dette unad~r

31 fiskei, fs.j& rrfeee, ri]i]i det n.-.i:l2i']i- ' D gjgjre sitjrie ska:lt, ji.;arf<-pr <let rar -&*.,;c jtiilp :it fira det!'jei"~;et.. : ; J <. J ~ ~ ~ ~ ~ IOrrIC":- - ~ ; l,t.rernilig ~ ~ : ~ gjr:-i~:cnis, ~ ~ L, r r 17 fl p n ri g syirr., -\Inn sii-rfira. fi.iirniie?iai: c-tob,ie: 1%""..,Salaogyandenm~,. " Senl?ll;un il, Pan øs:ic: siile :ti Stc~rkiloeri (o~irrll~ngc~~i til Steine) er r1:t.r en ~ ~~~~le~-r:i~~d~stej~~ IIVO~~~>>.:~ d(?r l?~ir~l.e \-:<*W ~ f b;l:iily :?:i]: 9ello16 \i; ni-, jiian deil. 1~iges;i:t er der i ~6:st for St~rkiI- <kia>y, -,pa3 iiriij;i.i, stotie i ar :~ii;l;ii.ekg, ]l.i1lh.:;i iil(o;kcrni og _Es~t~n -r to sliizer d de ti statte. F:T11si:c els ogaeia ".. ~-1SriYt oli: >c-i-oi~rrkt: pai: Sictrsoilien eilei i<samiiiidi~ten 1iei;t LE~c?eri. : ; fpr.;rnrr.lt.~):i:j, -tljtte p;i;i ;kj:pi.et aoeilcrsi 1 h;irr;e:i seni;rges scrrij :iliaoiui l-jn:i&i:+:vci- :, ~gj<i~. i~~iår li~ldt en ba:?d li:+:? at hrlise de-. Ilen I<alsl;idci%Ji,.r~ ;tnbr;.:gt1:tc af jern bler iznilrr ~lyelr. ". ~yillie~. IP&ct, bas eier* li<r(rer jt;tt.l, Pa;] samme sted :r~:i:-i snaresi: "C.. Innkg ;tl;lll.l~:gi.s {-PI 1:. jei.n"~tt', s:&t~%~ sterkere 0, 9olidei.e ii~~il de~i garni;l, s(,~ii y;t- (lea ci:iei+, 111-irri nj:ifi de~r-tc.ils l<iandh: ;rgter.fi)rtfiie, t, 1 Der ireirzlrci:~~ flpre kr;i.; oxn en fjrl:iuipe ailhragt $:tea- ]et.]es, at ticii s:iimltidig kunde si;j:~?n,~:a~ for Bi-;izidsl;ii!lrnlj~erpte og blåue til.,..,. \-i+lieiizlir;g 1-tx4 il~il.;~~!ri>g ril llortstirrtl rcstc-noul I3roinatslioEnten. T. '.u f sfj or d, I<r.aret oril f'orti~lnpngs!~oie I li?r~;jke~: gjeiltiir~s atter; h;irl;t~forii<iljyi~t' paii ittidet er ~?.nniki.!ige, idet Ider er a~icgeii opgiilig.. Flere &rtv;inirigsri~~ge p:i:i begge sider af Ll;tvnean tiltrii:nqes;. - n-~~id czc si-nvrc; :?mi itore hellpgl har ra, i0 l-:jubep~irt~ier aleiae: tiltr.:l;ngeun;i:~iice ringt, i; stil.ttei.. Opsy:w"tl:;ivtFe,vinter st:i.(i?g ;~rb~idt:.illed IIpiil.<br~ li?~k>i~l~iing iif $irti/iil)it!fer fra stcider, livspr der ikke. rrr;e:it:c 4i,rtfi+it,si ailet RIE~ I<iilipe forr~inings~i1iiilse fiilclr ojtagne. ~:rj~-i.~i~~ie ;adiie<lrs 2 iiriee i-(-(] -9i;rjtj eriicjde~~, Ilv<lt. der i de -.. senere :ti.,- i::rr. iiiriri': r3' :i;jsjchljige baade, fordi der ikke f:rncltes hras at f~i, " i sund^ 1 ~intcir Ian ofte tl;tn!p~k~i,-nc ~cii JI~a?iei~c~c"llen,. 7. ~ Ik a. i nr. Pan iit:l: IzitEstiv~mdigste :inmorlen oan ~n~nast 20 fnrtwlnrnp- ~.irage para.-eive I-lt,jgie samt iii pa,a i3:irnej. Oieniiiist4 og Sakriso. De :m. ha~eadi- iiy~~h ar irinter sii.:i belagte: SCN~ ciei: -a:- gj~rligt, og hlgerz 111 nr:hj) fi,l.rc:;etae i stene tiniher )ijeidcreig os*.; i ei: i?ifiiliile ~.>ii?i (lisse 111l:l: il~ij~"r lareir I.i4rnsteile for a"c~jier.se k~,ji-id og fis?;, og fdgen 1 I.ritsr!;ii~,~~~ier og an:li+"llc"lser~ Steia~rt:e kan ii~~i~i~i.e ixtarisec i;:r Reitie aif lir, S\-<'r.rirrii, (r;; for O!eiliEskj og Sakrkw :if 01e Gidika> og G;t-ise:h. I)e;ir;li-li gjcntngw de ii/or ytreile kmiikeii 0111 en fir4jgte til for T> azini.,~; i:iiii(i a-ed ili;i:-~itj for opst-åling gjennerri Rrciqrri~ti - g ~, Uzg:!;~ lier :i]:i.x.iges fie?re ringe og -v,.- f)2l..k~;ii)ikipli~<j1:~~ie!.'~ ljicv riliiler ~reiret den lite ;rg,rii ':sr?irt ;jf den lllarce ftjite.?jibilimcr, ~ijni +''Q-"' lgibirtie til liitil; c11 11)" 04 S~FII^~C:.C t~~~lgil~.

32 I, Ulykken paa Steine- Torsdag de11 b;cle mnrs Id, 5 morgen hzr~dte en stor og brl~lagelig. 7 *,. raljkke pa:i Sieine: ~hl-t onder :orrygeilde areir et sneskred horttog fire rorhoder nied ir;crende 60 rtiand, Stedet? ~rrige fiskere ileeie efterhyert til Y$24p tåltrods frir det for-." fkrdcii$e -ei-, og der ndvistt~s er) berindringsi~rdog ro. ol-iiera og hjel*.- P s.rni":~ii, - Jeg betamdt i~ig i Sta-rrtsund; saitsz:fi.rt nniherrc;t~rli:g korn dld7 blev med stort besr:cr en dialconisse pr. hazd sendt fra Ziamsunc", lligesom der % * titei- "ilefonoret til T;ie. li.ior risiierii~geo~ brla,ndt sig. og det Ijkiieiac-s i~g>&a 1r;tnir trods ieirei (~(~141 i-iir ~Odiiirn~l) ti* konlnje ireni til 'StePilr, Sariltidig ti] u<li~lgsrsnr.111andei1 S ~eh~r on1 at sk;tffe (:ekstraiia~npskib rned B:rrger, sugrpleierrlrer, insbramenter og f~rbindångssa~gei~.. hgeso~i~ fbrelebig i::lcierretning sencitei til nrnti~iar;hhci~, Dan~pskibet,.Hadsel-* iaa i S~olv:vr o: sti!teiies straks gratis til dåcg?ositioml men Bn:ni&e fornledelst?eiret &ki.: iifpaa for herried i<i. 3 efierm. S~niilier-tiil stoil jeg ~.i;ifhrndt å foiiiir-idelse Steine ur. tekeion og. * fik efierhrert nljier!? Leskeni. liei vis:e sig. at ai de 60 rnand -ar. decr~nkor?imc.i is. ~arti.c?t 12 n~ :rslo;~dt ellir.nest(:ai aiskiidt 30; dog ]~a~-de :ille or~istei :rt,i:- cf srr:skl:e:larr (,;r. ti!iige nf g:~ngl<l:cdc:r7 efierh;onl ali~kli-ik i~lc"rt-:ii, :lirdeii.is f<j;pk tar tilloois. ilet >i ni.ldt c" a)ks:izt oiri a: sk:i,ir"e kla2kjer b.? ~r 1-eie. 411 de. iiskzlilodt,. S~rcnd eksti;id;iriiji~liib~t fra. SvoZ-rxbr kozn ; jeg g+ (I~~-O:CSL ti! i?:~lii~liritjo ]i:i:l(lei<uiiznd og "ip~tdiiil alt, livad de k;jndp.i, '.'P", ~ 7..,,,re ni 2ii.lngi lil;tsder og skotøt: og det»it-:- nkt f~:rligf. og sli<~pnkket ;il d;i:fi:i~<kilje~q aj~!<<>ra~t. 1)n ;ki!!,ijm, gili j(-<. <+-<:k'; C* <?m;~~~tl tjllieelnej ol:s~-r~s~~~je~y~pn., I. 1 S t ;. I " q. I':c.ge~?le teig SEC 8.f (:e ~;:j:are<le, s0~11 :ille ll;l-;ilp i;i~c!i p?:i$rj B sypi~tiset, og ri$? ~r~e(l]inrenrjc klei,kei ni id pi te^.:l:olrr.,e 2i;c-n $.Il *,.? 6~ 30 ir"riiadi~di, som clerreii fil; en foiii.elnlcg i>li? enil ij.k.p,~ 6 >.<g>7 6%ktieiig Y i;i:elp..41:e di.: o::i!;~i~~~i:c? ~nnijt 1- af clc -.:irede!l~+rtc: Iijern1ne i Sr~r~~?~ ~ r.ieljt: :att(: i :In:i :,n!~il~~:,~ i fi)rt,indc"p.;itft;:!iienli,nr]m 1 Fr.o~-o-o.

33

34 li, Fiskerne vedkommende, a, Ankomst o"a"-%eise samt Bytnln&eis Enden opsynsdtstriktet,

35

36

37

38

39 ~~ " "A. cp Y E i.: x :"c... z d.,".... i :... ~ 5 "...' ~ ~..._.. " : : : : : : : : : : : : :..... " ~ ~ G.... ~ " "i I.L.."r... r c..-.=... c. -". - :s2c:;$g: : s. G m ~ =.. A io:=..-;: m2 e - r.=c. & C 12%. m 2 c.5 5 P- > 2 2.-:--il --,,i-= i. 5 F L - 2 G-- =.E zse FT.szz " z 6 2 y o 5 o "Z% , - ^.-<C".:Y -.+xrq - m * - o ~ a ~ ' ~ G+.s>+<z+.> -- G=z,2, i"rs,p,vk%"jb^ sg

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

I r. ':tlc 3. Ved udlæ,ening afkompetence og ansvar til brugerne er formålet at skabe ansvarlighed,. engagement og tilfredshed for brugerne.

I r. ':tlc 3. Ved udlæ,ening afkompetence og ansvar til brugerne er formålet at skabe ansvarlighed,. engagement og tilfredshed for brugerne. ? t\ Yedrlægter fon brugerbesfyrelsen på anlæg a.nnd,er Køhenha'/ns Idnæcs allnaeg $ X.: Fonnoå[ Stk. 1^ Formå.let for brugerbestln'elsen r aktivt - i samarbejde med den lokaie leceise - at deltage i dnft

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER.

R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER. R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER. Onsdag d. 15. april 2015 kl. 18.00 blev der afholdt ordinaer generalforsamling i andelsboligfareningen Langager i Felleslokafet Langagervej

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng.

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng. a o Matr.nr. 8 ad Fløng by, Fl@ng )o.- r vrt /ti- 7(7 åfi å[:p.:1'"**"bgu,b ful.9 o e E = f, c1 1.s,{< {t t(tc,1'1:'l '; ' Baliggenhed: '?qo, /. 7.r (7 -J 1r.t t,,u I Akacievej FlØng 264O Hedehusene DEKLARATION

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af Thermografirapport 2010 I l:i le7 Udarbejdet af Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia Tlf.: 76 20 75 15-36 16 83 44 www. tr.jeld-lauridsen. dk rd Undersøgdsessted: Thorsager

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA

BYG-ERFA tema Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt Michael Vesterløkke 1 Fugtkilder eliminering Kilde: 3. JUNI SBS/GI, 2014 Martin L. B. Schulze 2 Fugtmønster 3 Målemetoder

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Almennyttigt lotteri Dato 3 0 04 2015

Almennyttigt lotteri Dato 3 0 04 2015 FILLEMYDIGHEDEI1 Regnskab 3 0 04 2015 1/2 Regnskab efter atholdelse af aimennyttigt lotteri Arrangør Navn Det Kristne Gymnasium Adresse Vasevej 28 E-mail adresse kontor@kris tne-gym. dk CVR-/SE-nr. 86.

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Konference om Amager Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Focus pi Amagers historie En iben konference For forste gang er de tre lokalarkiver pa Amager giet sammen om at

Læs mere

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Kastrup Broforening en udstilling Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Kastrupfiskerne og havnen Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling viser fra den 1. juni og frem til

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

Landsdækkende belysning

Landsdækkende belysning Laddæede eig Går De med aer om a åe i eer reoere Dere ærede i eer oor a i ide føgede: Laddæede eigoeer, om år i rådighed med dregig af id og eregiger. Koeere føger projeere i dør i de er færdigmoerede.

Læs mere

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632 AF 631-32 30 u,att AF631 * 10 'gtatt AF 632 TEKNISKE DATA AF 63I: Arbejdsspandlng max: Arbejdsspanding min: Stromforbrug ed 30 watt: Stromforbfug i tomgang: Udgangseffekt ed 3.2 ohm: HOj ttalerimpedans

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Steffen Christensen, MD, Malene Engebjerg Msc Jacob Jacobsen Msc Mette Nørgaard, MD, Phd Pr ogram Få generelle betragtninger HSMR Baggrund for HSMR Styrker

Læs mere

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup ".r* t!',, {.1 f. l, l'"': ' 'l; i lf? ta Advokataktieselskab Hesteskoenl.Postboks29.2880Bagsværd.tlt:44442500.fax:4444388e lf?, Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 J.nr.: 209001 CVR nr.: 17 38 25 94 Matr.nr.:

Læs mere

Tabeirapport Osterbro, d. 2. august 1994 Hen-Ry Undersogelse om rygelovgivning Juli 1994 (Bus 27.2 & 28.1) scgg ssf g

Tabeirapport Osterbro, d. 2. august 1994 Hen-Ry Undersogelse om rygelovgivning Juli 1994 (Bus 27.2 & 28.1) scgg ssf g Tabeirapport Osterbro, d. 2. august 1994 Undersogelse om rygelovgivning Juli 1994 (Bus 27.2 & 28.1) scgg ssf g Jobnr. : d8671 Udarbejdet af : Jonna Nielsen Pia Einfeldt Olesen I Undersogelse om rygelovgivning,

Læs mere

Velkommen dl høring af 1 version af Den Danske Kvalitetsmodel

Velkommen dl høring af 1 version af Den Danske Kvalitetsmodel Spørgeskemaet er opbygget at en generel del og en standardspedfik del. - Akkrediteringsstandarder for speciallgepraks1s Sairoeskemaits oobvonlna: Hønngsfrlsten er mandag d. 24. Jurd 2013 ki. 12. Bemrk

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Skrubberuphavn T E KSTER OG NODER

Skrubberuphavn T E KSTER OG NODER Skrubberuphavn T K S T R O G N O D R 1. udgave - 1. oplag Udgivet 2010 af Ulla Abdullas Cocobongoband - www.cocobongo.dk Illustrationer: Pia Thaulov Foto: Niels Jensen Alle rettigheder tilhører Ulla Abdullas

Læs mere

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby lag e g GEl.{FAftT??6rJ87 ]1 ut:r8u. rlr1?1 3u. 11.3ij'l:, f ft 1., 4r.t[t t liu f" Registreringsafgift kr..400,00 Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup Beliggende: Ved Sen 3 3210 Vejby Deklaratin Jhn '.4071

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse

konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse retningsorden for paritetiske nævn vedrørende konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse I-{en'ed fastsættes forretnìngsorden [or de 8 paritetisl(e lliì:\ n (fjævn) i henholcl til bestemr elserne

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. Regnskab for dret 2006.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. Regnskab for dret 2006. OLE WANTING REGISTRERET REVISOR Den Danske Publicistklub, Strandvejen 23, 29 Hellerup. Regnskab for dret 26. KIRKEV,ERL@SEVEI 18C 35V,,ERLUSE TELEFON 4448 16 56. TELEFAX44487674'E-mailinfo@owanting.dk

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

Bølgeudbredelse ved jordskælv

Bølgeudbredelse ved jordskælv rojekt: Jordskæl Bølgeudbredelse ed jordskæl IAG 2005 Bølgeudbredelse ed jordskæl V skal dette projekt studere bølgeudbredelse ed jordskæl. Her kommer så ldt teor om bølger. Bølger Man tegner næsten altd

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Status pa skolernes brug af I-pads og PC I skolerne -maj 2015

Status pa skolernes brug af I-pads og PC I skolerne -maj 2015 Status pa skolernes brug af I-pads og PC I skolerne -maj 2015 Baggrund: Skolelederne blev spurgt om at give en hurtig og kort tilbagemelding pa brugen af I-pads i deres skoler ved at svare pa følgende

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

Kun til lærerbrug. Skrivebog 1. i s o ø å a e l n m t f r

Kun til lærerbrug. Skrivebog 1. i s o ø å a e l n m t f r Bestil venligst direkte på www.forlagetdelta.dk Skrivebog 1 Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. Dette materiale skal bruges så tidligt som muligt. Det er først og fremmest tænkt som

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

Tag mig med hjem! Play-Doh tips og sjov LEG OG LÆ NYE KREATIONER, DER GIVER MANGE TIMERS GOD LEG FOR DIG OG DIT BARN MERE!

Tag mig med hjem! Play-Doh tips og sjov LEG OG LÆ NYE KREATIONER, DER GIVER MANGE TIMERS GOD LEG FOR DIG OG DIT BARN MERE! Play-Doh tips og sjov LG OG LÆ MD O R S D B DS B Y KRAIOR, DR GIVR MAG IMRS GOD LG FOR DIG OG DI BAR FRA GG V LUK OP RDR., OG S MR! R D L O F S I V I AK ag mig med hjem! 05 Hasbro. Alle rettigheder forbeholdt.

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

Pilersuisoq-butikker. i.i;,2. Nina arbejder i en Pilersuisoq-butik i Uummannaq. I L997 var der Pilersuisoq-butikker i 12 byer og 59 bygder.

Pilersuisoq-butikker. i.i;,2. Nina arbejder i en Pilersuisoq-butik i Uummannaq. I L997 var der Pilersuisoq-butikker i 12 byer og 59 bygder. Folkeskolens afgangsprove (Gronland): Problemregning - 4 timer Som bilag til dette opgaves@t vedlegges et svarark. Se opgave 2, 3 og 6. Maj-juni2003 Pilersuisoq-butikker Nina arbejder i en Pilersuisoq-butik

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979 H anne Ruus 139 In stitu t for nordisk filo lo g i Københavns Universitet Njalsgade 80 DK 2300 København S. SEMANTIK I AUTOMATISK LEMMATISERING. De fleste, der beskæftiger sig med lemmatisering, har som

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 Vedtægt for byplan 17 for et område mellem Jægersborg Allé, Kystbanen, Fredensvej, Lille Fredensvej og Lindegårdsvej i Gentofte Kommune HELLERUP AUG.

Læs mere

152A. Afrives inden indbetalingen. Sidste rettidige indbetalingsdato: Kontonummer. 285 691 703

152A. Afrives inden indbetalingen. Sidste rettidige indbetalingsdato: Kontonummer. 285 691 703 il' j: Rykkerbrev.... -! Rl!turadre5se: TDC c/o CCE Ellegårdsve] 23A 6400 Sønderbof9 Cand. Psych. Bogtrykkervej 25 St Th 152A Fakturanr. Fakturadato Periode Beløb Dags dato: Kontonr.: Girokonto: Abon.

Læs mere

Breakeven analyse. Tue Christensen Aarhus Universitet

Breakeven analyse. Tue Christensen Aarhus Universitet Breakeven analyse Tue Christensen Aarhus Universitet 1 Indledning At finde de relevante omkostninger for en beslutning/produkt og lignende er essentielt for alle firmaer. Hvis Carlsberg overvejer at lancere

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

2]AS. Arsregnskab 2006. Danmarks-Samfundet. De$ ersregnskab indcholder 6 sider 07-1001ASL DOKH 1843006002.doc. Teleton 38183000

2]AS. Arsregnskab 2006. Danmarks-Samfundet. De$ ersregnskab indcholder 6 sider 07-1001ASL DOKH 1843006002.doc. Teleton 38183000 2]AS st'tsrllon*d Rdbion.trr.r@m.t b AUOIT Teleton 38183 Danmarks-Samfundet Arsregnskab 26 De$ ersregnskab indcholder 6 sider 7-11ASL DOKH 184362.doc Donho.IssatuIundet ArsreErskab 26 Indhold Pitegninger

Læs mere

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00 Fredningen vedrører: Gedebjerg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-12-1944 Fredningsnævnet 26-05-1944 Kendelser Deklarationer OVER

Læs mere

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7 ldrig alene m m m m sus m Kærligheden vandt m sus a verden blev stille - stille m u havde sagt og gjort m sus lt hvad du skulle - skulle m m øden fik et nej m m Og du rejste dig m m Stenen fjernede sig

Læs mere

Kompendie Komplekse tal

Kompendie Komplekse tal Kompedie Komplekse tal Prebe Holm 08-06-003 "!#!%$'&($)+*-,. cos(s + t) )0/ si(s + t) Trigoometri er måske ikke så relevat, år ma såda umiddelbart sakker om komplekse tal. Me faktisk avedes de trigoometriske

Læs mere

Bnt. - Alt stål varmfor inkes.

Bnt. - Alt stål varmfor inkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVE IDE INGENIØRER Bnt GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

Kirke!"#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3

Kirke!#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 Kirke!"#$%& SVENSTRUP KIRKE ELLIDSHØJ KIRKE '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453 August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 ! Til eftertanke... K OLOFON "#$%&'()*&+,-*.#/&0,)1 2&3#.4&*0$5*&3&,#,

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF =

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = TELEGRAM fra + KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = Adressen Tj. Bem. BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = ''v-vs. i ). Kl. af Lbnr. X /! > # 9 ui den Kl. Telegrafstation ^ N y k ø b i n g F / t t j l l t j j g D at?:.9.apa..m

Læs mere

EJERFORENINGEN LINDEVANG 7 EO

EJERFORENINGEN LINDEVANG 7 EO Ejerfrenlngen Lindevang 7e EJERFRENINGEN LINEVANG 7 E RESULTATPGRELSE FR 1. JUL1214-3. JUNI 215 G BALANCE PR. 3. JUNI 215-1- Ejerfrenlngen Lindevang 7e INHL SF RTEGNELSE Resultatpgrelse, driftsregnskab...

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Eport 4 Håndbog. Indhold. Find dit svar i denne håndbog. Ellers giv os et ring! Eport Manual

Eport 4 Håndbog. Indhold. Find dit svar i denne håndbog. Ellers giv os et ring! Eport Manual Eport 4 Håndbog Indhold Find dit svar i denne håndbog. Ellers giv os et ring! Eport Manual Bestilling af rapporter / Nyt projekt Side 1: Køb af credits Side 2: Bestilling af rapporter Side 5: Bestilling

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

TROLLA BRUGS. Staal- Hotel, Hamar. ill Bankforretninger

TROLLA BRUGS. Staal- Hotel, Hamar. ill Bankforretninger HA0013542 Mnivérsitetsbiblioteket i Trondheim teren Telegr.-adresse:,,ARTHUR". $&å ill Bankforretninger Hotel, Hamar li!liiiann. ^ 0} KBå*.«ss;y s-"- o o o *3 ItS** w :>- æ ic * ^yt-, o-o og telefon i

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere