Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol"

Transkript

1 Blad nr. 55 REFERAT fra bestyrelsesmøde i onsdag den Til stede: Søren Fibiger Olesen (formand), Carsten Jørgensen (næstformand), Sonja Pilgaard Andersen (kasserer), Per Henriksen (f. Bente Gertz), Lisbeth Kjær Poulsen (f. Bjarne Gertz Olsen), Ole Davidsen, Kurt Krogh Pedersen, Finn Lundy, Linda Frandsen - og som tilforordnet Jens Olesen Fraværende: Torben Vesterlund Punkt Referat 1 Godkendelse af dagsordenen Dagsordenen godkendt. 2 Orienteringspunkter ved JO: a) Initiativer fra KH som opfølgning på menighedsrådsvalgene. b) Pr overdrager Vejlby MR regnskabsføringen til KH. Herefter regnskabsføres alle MR-kasser i Fredericia Provsti nu i KH. c) MUSamtaler gennemført December d) Døvemenighederne. Orientering om KHs opgaver i relation til de tre kasser. e) Problemer med belysningen på Christians kirkegård. Ad. a Ad. b Ad. c Ad. d Ad. e Der har været afholdt introduktionskursus for ny (og gamle) kasserere og de formænd, der havde lyst til at deltage. Kontaktpersoner har været samlet til første ERFAmøde efter valget. Stor tilslutning. Orientering. Generelt indtryk: OK Nogle ønskede lidt større synlighed/opmærksomhed fra JOs side. Kun få kursusønsker. Orientering. Tilbagevendende problemer med overgang i ledningsnettet samt problemer i de eksisterende parklamper har fået Christians til at ønske nye lamper. Der har været møde med YIT som udarbejder tilbud. JO kontakter Christians MR med henblik på en afstemt holdning til en god løsning. Udgiften må for KHs vedkommende påregnes at blive i størrelsesordenen 275 til 350 tus.kr. afhængig af valg af løsning.

2 3 Fredericia Kirkegårde - Kirkegårdsudvalget Orienteringspunkter ved JO. a) Fælles Kirkegårdstakster i Fredericia Provsti. FU: Fastlagt af Provstiudvalget med virkning fra b) Fredericia Kirkegårde overtog formelt den daglige drift af Egeskov kirkegård pr c) GIAS. Implementering og opstarts problemer. FU: Forskellige indkøringsvanskeligheder ikke mindst i forhold til samdrift af flere kirkegårde under Kirkernes Hus har krævet betydelig tidsforbrug hos især TL og LS. Ad. a Ad. b Ad. c Blad nr. 56 Fastlagt af Provstiudvalget med virkning fra Kopi af priser kan rekvireres fra KH. Der er indgået aftale med Vejlby MR om varetagelse af opgaven. Formelt er ansvaret overdraget pr Jonna Villefrance fortsætter som medarbejder ved Fredericia Kirkegårde. Betydelige udfordringer i.f.t. brugen af GIAS og også betydelige udfordringer som konsekvens af at systemets implementering har haltet. GIAS 0 Gravsteds Indberetnings og Administrations System! 4 Personregistreringen Status og herunder også drøftelse af åbningstiden som p.t. er aftalt til at være mandag til fredag klokken 9.00 til Der er ønske om åbningstid svarende til Fredericia Kirkegårde = mandag til fredag klokken til Dog: Vi betjener, når der er medarbejdere på kontoret! Alternativt kunne vi evt. begge steder have åbningstid fra 9.00 til 14.00? FU: Status på implementeringen: Det har gået over forventning med igangsætning af personregistreringen for de nu seks deltagende sogne. Sidst tilkomne sogn er Vejlby. Åbningstid: Drøftet. FU indstiller til bestyrelsen at åbningstiden for kirkekontoret (Personregistreringen) fastholdes mandag til torsdag men et fredag kan ændres til 9.00 til Med hensyn til implementeringen af den nye opgaver i KH: Intet at tilføje. Det vurderes fra KHs side til at være en succes-historie. Vedrørende åbningstid: Godkender at åbningstiden fredag afkortes med én time. Øvrige dage fortsat åbningstid 9-15.

3 5 Ny bestyrelses-sammensætning I Vedtægtens 5 stk. 1 står: ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen består af menighedsrådsformændene eller et andet menighedsrådsmedlem fra de tilsluttede menighedsråd. Menighedsrådene vælger en suppleant, som indtræder når det valgte bestyrelsesmedlem har forfald. Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år fra 1.april efter menighedsrådsvalg. Administrationschefen er tilforordnet som bestyrelsens sekretær. Blad nr. 57 Nye bestemmelser forudsætter en vedtægtsændring. Anbefaler at en sådan kan indgå sammen med evt. andre vedtægtsændringer. Bestyrelsens vurdering er, at udpegningen af medlem til bestyrelsen for bør ske i forbindelse med menighedsrådets konstituering efter valg med en funktionsperioden begyndende 1. januar efter valg. Det kan overvejes, om der i lighed med øvrige poster skal ske konstituering årligt eller blot hvert fjerde år i forbindelse med valg. Hvordan skal disse bestemmelser forstås i relation til perioden fra MRvalg til 1. april året efter? Er MRmedlemmer, der udtræder af menighedsrådet, fortsat medlem af bestyrelsen for frem til udgangen af marts måned? Eller ligger bestyrelsen brak (evt. med FU som forretningsministerium ) i første kvartal efter MR-valg. Eller er ønsket/hensigten, at nyudpegede MRmedlemmer tiltræder så snart de er udpeget af det enkelte menighedsråd? Drøftes med henblik på afklaring. Punktet genoptages med henblik på drøftelse og beslutning vedr. indhold af forslag til vedtægtsændring. Bilag: Sammensætning af bestyrelsens efter MRvalg til udfyldelse! 6 Middelfart Sparekasse Genoptaget drøftelse af risici og handlemuligheder i relation til KH s indeståender i Middelfarts Sparekasse. Er der brug for en ny drøftelse i bestyrelsen? Bilag: MidSpar s soliditets-analyse FU: JO indhenter oplysning om seneste besøg af Finanstilsynet hos Middelfart Sparekasse. Orientering om administrationschefens henvendelse til Middelfart Sparekasse. Finanstilsynets seneste besøg fandt sted i december Der var varslet nyt besøg i december 2012 men tilsynet har udsat besøget, som forventes at finde sted inden for kort tid. Præsentation af Tilsynsdiamanten for Middelfart Sparekasse pr Nøgletallene ligger flot/betryggende på alle parametre. Ny soliditetsanalyse forventes at foreligge ved udgangen af første kvartal. Bestyrelsen beslutter at der af den likvide kapital skal

4 7 I forbindelse med at Egeskov pr flytter regnskabsføringen til Kirkernes Hus, har man i en henvendelse til FU fremført ønsker til en udvidelse af KHs opgaver og ansvar i forhold til arbejdsfordelingen mellem MR og KH. Bilag: Kopi af brev fra Vejlby MR mv. Kunne dette være temaet til januar-mødet? FU: Temadrøftes i bestyrelsen med henblik på overvejelser og afklaring i forhold til evt. nye tiltag (nye opgaver) i Kirkernes Hus. Bilag: Forslag til ajourført Procedurer for økonomihåndtering mellem MR og KH udsendes til bestyrelsen med henblik på drøftelse. Enkelte punkter markeres med rød skrift med henblik på drøftelse i bestyrelsen. Øvrig tekst i forslaget indstilles til godkendelse. Særligt følgende bør indgå i temadrøftelsen: a) Elektronisk bilagshåndtering (kan det afvente nærmere afklaring af de øvrige spørgsmål, spørger JO) b) Skal KH tilbyde kontering af bilag. Ud fra erfaringen vurderer KH at der vil være tale om forøgelse af bogføringstiden i KH med 20%. c) Er der behov/ønske om øget bistand fra KH til budgetlægning (f.eks. udarbejdelse af råskitse, gennemgang sammen med kasserer, udfyldelse af bilag) samt til afrapportering/budgetopfølgning og i givet fald hvad, hvor meget og hvordan (f.eks. møde med kasserer for drøf- Blad nr. 58 flyttes yderligere 750 tus.kr. til andet pengeinstitut. Dvs. 750 tus.kr. i Danske Bank tus.kr. i andet pengeinstitut. Vurdering/analyse ved JO: KH kan med nuværende ressourcer ikke altid være ajour med bogføringen. Vi holder os inden for instruksens bestemmelse (max. 1 md. bagud med bogføringen) og som regel også godt indenfor denne ramme. I forhold til rådgivning/sparring er KHs kompetencer ikke på højde med, hvad vi kunne ønske at tilbyde. Vi er opmærksom på problemet. I.f.t. Therese, Hans Erik og Maj-Britt er elastikken spændt helt ud. Der er ikke plads til nye opgaver og øget sparring af MR. Bestyrelsens temadrøftelse tog afsæt i en runde, hvor hvert enkelt MR kunne udtale sig om behov og ønsker mv.: Vejlby: Mgl. hjælp til at kunne bruge regnskabssystemets faciliteter. Taulov: Konteringen bør ske af den, der attesterer til betaling. Ikke interesseret i at KH overtager konteringen. Ønsker bedre opdatering i.f.t. bogføringen, som særligt hen mod slutningen af året er afgørende for en vurdering af den økonomiske status. Herslev: Enig i at konteringen hører til i MR-regi. Forekommende problemer løses ad hoc af KH. Kan vi evt. få/aftale en dato for, hvornår månedens bogføring er udført? Christians: Vi er helt klart fortalere for øget indsats fra KH. Både i.f.t. kontering, analyser af regnskabet og rapportering til MR. Bredstrup-Pjedsted: Der har været startvanskeligheder i.f.t. nyt regnskabssystem. Med ny kasserer ønske om mere hjælp til forståelse af systemet og tallene, som læses ud i rapporter samt til udførelse af opgaverne. Michaelis: Vil gerne have hjælp til konteringen og brug for hjælp til at forstå kvartals-rapporterne. Trinitatis: Efterlyser også mulighed for at se bilagene. Har haft svært ved at overskud/forstå kvartalsrapporterne. Erritsø: Har ikke behov for hjælp til kontering; men

5 telse af kvartalsrapport mv.) d) Andet som best.medlemmerne måtte ønske drøftet i relation til evt. udvidelse af KHs opgave i.f.t. MR. Blad nr. 59 vil gerne have hjælp til at forstå rapporterne. Lyng: Ikke noget ønske om store forandringer; men ville meget gerne have mulighed for at se indsendte bilag, hvilket ville være en hjælp bl.a. i forbindelse med konteringsopgaven. Opsamling: Jens O.: Umiddelbart giver runden anledning til at overveje et lokalt mini-kursus for kasserere, formænd og andre interesserede i brugen af kiggelicens. Hvilke rapporter/udskrifter er med til at give overblik og hvordan får vi fat i dem? Hvordan virker sted- og projektkoder? Hvordan kommer vi i gang med budgettet? Konklusion: Ca 50% af menighedsrådene ønsker yderligere hjælp fra KH på kontering, budgetlægning og rapportering. Stort set alle har behov for hjælp ved budgetlægning + rapportering. Der er behov for yderligere ansættelse i KH, hvis disse ønsker skal imødekommes. Kh udarbejder en procesplan + afdækning af ressourcer + tidsplan m.v. 8 Afslutning af regnskab 2012 Bogføringen for 2012 er endnu ikke tilendebragt. Vi regner med at have en forsigtig vurdering af årsresultatet klar til FU-mødet. Detaljerne må afvente den endelige afslutning af regnskabet. Bogføringen af 2012 er afsluttet bortset fra at der endnu ikke foreligger opgørelse fra GIAS vedrørende forrentning af kapitalerne, som er oplagt i Stiftet. Afventer at bogføringsbilagene fremkommer sammen med saldoopgørelser for gravstedskapitalerne, så der kan ske bogføring og afstemning. FU: Bogføringen af 2012 er for Kirkernes Hus vedkommende afsluttet. Resultatopgørelsen udviser p.t. balance. I forbindelse med færdiggørelse af regnskabet til årskørsel kan der forekommer reguleringer, så resultatet er foreløbigt! 9 Kirkegårdsassistent Ole Hougaard (lukket punkt)

6 10 Aftalte mødedatoer 2013 Bestyrelsesmøder: 23. januar, onsdag (temamøde) 19. marts, tirsdag (konstituering, regnskab, spisning) 23. maj, torsdag (budgetbidrag, temamøde) 22. august, torsdag (rev.protokol,) 8. oktober (budget) Mødetidspunkt for best.md. er 16.30! FU-møder 2013: 8. januar 28. februar (ændret) 7. maj 13. august 24. september Mødetidspunkt for FU-møder er 15.30! Blad nr Eventuelt Therese Lindegaard kan den 1. april fejre 40-års jubilæum som ansat ved Fredericia Kirkegårde. Det vil blive markeret den 2. april Kan noteres i kalenderen! Referent: Jens Olesen

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

AB bladet 12. årgang nr. 1

AB bladet 12. årgang nr. 1 AB bladet 12. årgang nr. 1 Nyt byggeri: Nu er byggeriet af 12 nye almene familieboliger startet på Buskelundhøjen Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted i graverhuset Pkt. Indhold Begrundelse/ Beslutningsforslag

Læs mere

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015 KORDEGNENES BLAD 1 FEBRUAR 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 Kordegnenes blad Nr. 1 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER INDHOLD PRORAM s. 4 DAGSORDEN s. 5 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING S. 6 REGNSKAB OG BUDGET s. 8 VEDTÆGTER s. 10 VELKOMMEN Du sidder nu med den første årsberetning

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen 2 S A M A R B E J D E I F O L K E K I R K E N Udgivet af Kirkeministeriet 2000 T RY K B o rch Try k R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen PAPIR A rctic silk 130

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Dato: 27. februar 2014 Tidspunkt: 16.30 19.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, Helsingør I mødet

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi lokale økonomi. Betænkning 1491 Betænkning 1491.

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi lokale økonomi. Betænkning 1491 Betænkning 1491. Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Folkekirkens Folkekirkens Folkekirkens lokale Folkekirkens økonomi lokale økonomi lokale økonomi lokale økonomi Betænkning fra Udvalget om

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

B. Beslutningspunkter

B. Beslutningspunkter Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet Referat fra Menighedsrådets møde onsdag den 5.11.2014 kl. 19:00 i Morten Reenbergs Gård, Kirkepladsen 1, Stege A. Mødeadministration a1. Forplejning Under mødet serveres

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Sammenfatning Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00

Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Deltagere: Steen Solvang Jensen (formand), Jan Peiter (kasserer), Ole

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere