tgln-2 SøWNEN Dansk Ornitologisk Forening, Å*hus Amt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "tgln-2 SøWNEN Dansk Ornitologisk Forening, Å*hus Amt"

Transkript

1 tgln-2 SøWNEN Dansk Ornitologisk Forening, Å*hus Amt

2 DANSK ORNITOI.OGISK FORENING Er en landsforening for fugleinteresselede og fuglebeskyttelse med afdelinger over hele Damark. Foreninqen er stiftet i F oreningens fomål er at f reme kendskabet til og interessen for fugle og at virke til- beskyttelse først og frenmest af den danske fuglefauna. Dette fomål søges fremet blandt andet ved afholdelse af møder og ekskursioner og udgivelse af et tidsskrift og andre publikationer samt ved at arbejde for at forbedre fuglenes livsvilkår. Indneldelse sker ved henvendelse til foreningens hovedkontor eller ved indbetaling af kontingent på foreningens girokonto. Der er flere muligheder for medlemskab af DOF. Kontingenterne er følgende: Ordinært medlemsskab kr. 220,00 Juniomedlem (under 18 år) kr. 130,25 pensionistmedl. (over 67 år) kr. 130,00 Ekstraordinært nedlen *) kr. 80,00 *) Ekstraordinære medlemer nodtager ikke foreningens publikationer, men kan deltage i møder og ekskursioner. Som medlem modtager man gratis "Dansk Ornltologisk Forenings Tidsskrift" (2-4 iræfter pr. år) og bl-adet nfugle" (5 hæfter pr. år) hvori neddelelser om møder og ekskursloner bringes. Dansk Ornitologisk Forening "Fuglenes hus" Vesterbrogade Københam V rrf (na.-to , fr. Il-15) Giro T,OKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT står for alle lokale arrangementer. Alle DoF-nedlemer kan frit deltage i afdelingens møder og ekskursioner. Lokalafdel-ingen adresse er: Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for Århus Amt Naturcenter SøIyst Gjellerupvej Brabrand Giro l SØRAVNEN er lokalafdelingens blad, Det udsendes 4 gange år1i9t i Århus Amt til all.e medlemer. Medlemer udenf or amtet kan tegne abonnement på bladet. Det koster kun 40 kr. pr. år. Redaktion O-tto Trap Hansen (ansvh. red.) Jens Bonde Svend Møller Jensen Chrlstina Kjelsmark rssn Annoncer : Hel side: kr. 35o-/nr. eller l2oo-lår Halv side: kr. 2OO-,/nr. eller 6OA-/år Søravnens kalender for I991l92: lfutrner Deadline Lldkcnner aug, 15. sept l. nov. 15. dec. t febr. 15. n arts 2-92 I. rmj 15. juni

3 MT.EnFR-T'FDFR-LEDER-T.FDFR.-T.FnFR-LEDER' SøRA\ len er på gaden igen - sprøqfyldt red stof fra rnange bidragydere. Vi [åtte helt op på 40 sider for at rume det he- Ie. En og anden vil nåske banske, at vi har flåttet udnfte hver centineter 5å enkelte sider. Man kan også, ved en gmrriig gennqnlæsning, se at der er blevet brugt forskel- ).ige skrifttlpenrcd renskrivni-ngen. Vi er i redaktionen klar over, at det ser trxest ud, hvis er skrevet red sarrne skriftt)æe gål sarne naskine, hele vejen igennern. Så vi håber på at bestyrelsens "ttledarbejdere søges!" (se side 11-12) oqsa resulterer i en renskriver til os. Irdtil da er wi dog indstillede på, at betragte sagen fra den positive side - rnnge bidragydere = rere vedkcsrerde blad = fleksibel opfattelse af skrifttype. I sidste nulrrer \Ærr vi igang nred en prresentationsrurde crnkring bestyrelsen. Vi fortsætter i næste numrsr, nen pa grurd af plactsnargel og så videre springer vi over denne gang. SC[^ ER,! Otto Trap ltransen INDHOLD-INDHOLD-INDHOLD-]NDHOLD-INDHOLD-INDHOLD-I}{DHOLD-I}{D: TNDHOLD: :ide Ieder & Indtrold 4 Rarders Fjoral (ftedn.tlchralget) 5 Borsens ren fjord (same) B Arhus Kdmune... (sanne) l0 TårnfaLkeProjekt'91" 1I l,ledarbejdere søges! 13 Urfugle Projekt. Iøvtrdslreqn 16 SøRA\D{ENS fuglequiz l-99l- * 2. l7 Presseklip 18 t{iljøarked 19 oplev.elser ned fier Pa 2A Fta felten 23 Breve til SøRA\AIEN 24 Kcnuende ture 26 Søndagsornitologen 29 Anreldelse 30 ørnetur 33 Referater 37 To nå nan være 38 Kalender ILLUSTRRTI AT': Inge Marie Andersen - siilerne: 8, 22, 30 & 3I. Jens O/ergaard Christensen - siderne: 5,9, 14, 15,17,20,23,25,32,36 & 37. christina Kjelsmrk - siderne: 6,!!, 12, 18, 26, 27; 28, 33, 34, sarnt forsiden. o1 '' f' 'i r!...,::l il t t:: i:l ', ij

4 Nff FRA FREDNII{GSUD\il\IGE I: RAIIDERS FJORD I SØravræn 1/1991 side kr:nre rien læse crn h\rordan cbt er gået ned et sanr arbejde tellen jægere (Randers Fjords jaghxtvålg), nabrrfre&rirqsfolk (oannarks tilaturfre&ri-rgsforenilg) og EF. Samrbejdet orkri-ng forbedrirrger af nabrr- og i og od<rfurg Rarriers Fjord forsrandt son outalt på stortløibt på Kultrduset i Randers den 23. d*ober Den 11. april 1991 ha\de År*ms Ameskcrnn:res lardsl<abskqrtor irultndt til et nlzt ndde qn Rarrders Fjæal. Det blev holdt på Kulturhuset i Randers og tmtbrteqnede æpa?senterede mf. blev lrdledt led, at antet orienterede on baggruen for indqnielsen tit nedet. Antet havde haft et ndde IIEd Kristiån l(risternserr fi:a Fiskeriud\ralget (naniers Fjord),og Carsten Andersen fra Ranlers Fjords ilagbrahralg. Iter halde nan drøftet m.rligheden i at etablere en gt:uppe af jnteressere& brugere, der internt laurre klare prcblererre. Det er arntets drslce at holde sig så larqt tilbage i kulissen scnr rnrligt, at lade brugerre styre arbejdet, altså en form for selvforrraltning. Efter fudle&lirgen rnr der frit slag for disl<ussiqr nellern de sl$rfferde få fr lrt- - ta].t 9 fæuden anrtets eqr 3 rf præentanter. l&ringsud\ækslirgen foaregik i en fourdragelig tøe, ren afsldrede en fortsat te tal twilje tros jqerre til at gå rcd på arrlre ideer og forslag. Arrire var bangre for, at mfrs l$tale og ddilrentatiqr af jægernes rentlerde wijle til at \rtte til ardre, lo:nne føre til et sarnenbrucl i løsnjngen af pnoblenerre. Hvorfor vente? Billeder dag til dag St. Torv 5 - Tlf tl

5 mf gjo!.de klart rede fon, at vi neget gerne vil deltage i et sarmrbejde, hvor vi skal filde "interne" lpsnirryer bruger ne irrellem. lbd det skal ske under gensiclig respekt for de andre irteresser' og nan nå være irtlstiuet på at girc ildrønnelser, hvis det kan bedrc en el1er flere andres gnrpters m'rligheder uden at ens egre int resser lider under det. Des.rden gjorde vi klart, at der bliver trhårdt<truderrr, scrn j]dce kan løses fuit rnt. Her nå amf-et txæde ti1, hvilket de da også \rar inclforstået ned. rresulterede i, at tan enedes crn en plan for, hvordan et sanarbejde eller en dislanssion rellem brugerne slculle foregå. Anrtet får en stags sekr:etærstatus og obsenratørrolle i første c[re ang. PLanen for arbejdet kcnner til at se således ud: 1 lffdslcbskontoret (amtet) udsender et r ferat af npdet d. 11/4 til at bnrger grufper ned såvet erhvervsnæssige scm rekreertiæ og int resser. 2 Ianiskabskørtoret udbeder sig err 6rskeliste fra hver orqanisatiqr. 3 landskabskcrtor=t i-r}clkalder til nøde i "brugergrulpenu tred 1 nåneds varsel, og udsender sannen ned tt6cleirrlkalcblsen de erkelte erhrærvsiateressers og organisatiorprs "ørske1ister", så deltagerne kan rære godt forbercdt til rødet. 4 Det første IIøde i "brugeqrufpen" irrikaldes ef ter scnnerferien. IU]S,P MF! Hvis du kender Rarxfers Fjoril eller har tariker cm, hvad der kan gøres for at for bedre natur og miljøforholchre i og onkriag fjordenr vil vi neget gerne høne fra dig. Dr kan sende dire forslag og gerne ned en kort begrr:rdelse tilbestyrelsen eller freerlng,suåraleet. Vi skal have dire.forslag senest qen 15. juli Heliefter vil vi sarnle et katalog orcr DOF'S forslag og sende atem til amt t. Dr vil natrrliryis blive holdt orienteret c.n af arbejdet red Randers Fjord. Allan Jarniche ltiit FRA FREDNINGSUDVAIGEI: HORSENS REI{ FJORD 29. d(t&er 1990 havide Dannarks Natxlrfre&ringsfo:enjlgs lokalkcrnite for LIorsens kcnmlre irdbydt organisatiorer, forenirger og erikel{>ersøer roed erh\rersfiessige og rekreative intsæsser i og crrkrfuryt Horsens Fjord. I deftog også en repræsentant for Hor sens kormme. DF kurue hilse jaitiativet velkcnnent, nen vi harde og har stadig wært ved at se, at f,titr's ølske cm en kdlfetrence i februar dog efter bl.a. EF.- pres fllttet til novenber var og D{'s 6rske og rnåi ned npdet var at få iværi<sat nogle initiativer til forbedrirgerc af natrr- og nitjøforholdene i, crkriig og i qlardet til Horsens Fjord. &rrret rrår opla* af interesse for D6F, scm deltog rred rcpnæsentanter fra båcle Vsjle og Århus arnters ld<alafdelilqer.

6 er realistisk. l,enjngen IIEd Horsens Ren Fjord er at få båtle kcnrarnale (Odder, Iiorsens, Gedved og Juelsndnde konnrner), antskcnm:nale (Vejle og Århus amter) sant ldcalvalgte folketjlgsned.leiller og -kandidater i ta1e. Disse skal sannæn ned bl.a. Skov- og l.laturstyrelsen jrd-.$ites tll at deltage i konfersrcen. I DOF nener vi, at ksrferencen skal_ være velforberedt og at vi sl<al_ Ilpde nred en saglig cldauentation, der kan støtte riore krav. Alligevel er der et stærkt ønske om, at få kqrfersrcen gennemført tif novenber! 5 IiC'VEDARtsEJDSGKIPPR, Arbejalet ncd konferenæn er lacrt tilrette pa den måde, at aer er neasat 5 hovedgrupper, scrn hver arbejder ned foqrst<eili- 9e eilner jrdenfor deres tema. Her kan arbejdet igen foregå i undergnrpper, &r koordinerer deres ar&ejde i hovedgnrfpen. Senere skal ae S irovegrupper npael, -eår at koordinere deres arbejde. Det forventes klaret på 6t i augmst, hvor kqrfererrcen forberredes og der opstilles kla:e nålstsrjiqer og sl<itser til problereres løsning. GRT'PPMNES ARBEIDSOIEÅDM, De 5 gn4per er; - Ferskrzandsgn44:en, - Saltvandsgnrppen, - Sejlergrutrpen, - Ah!gru14:en, - FugleqnrFpen lr, W- FMSI{IANDSGRI]PPEIi Gnrypen har 12 cbltagere fra ca" 10 forskellige forenjnger, qt:ar pr. 25/2 holdt 5 nøder. Grutræen har opstillet f/lgede enner, scrn den ønsker at arbejde ued; - kctrminale rensringsanlæg/orærptrnq:ning, - - srskildte ud.le&rhger ved landbrug, industri og private, - nåistætnirgex: q Wr, - vandløbsregulativer, hen:mder a&linistration og vedligeholdelse af vandløbr rcn også udforrnning af regulati\rer, - danbn:g, - cfdcer. SALT\iA}IDSGRUPPR{ r \rf ----' r\/i æ cruppen har deltagelse af forenfuqer m.v. t Horse!-rs og crregns jagtforenirg, Iandsjagrtforenfugen, Dansk Anatørf id<eriforening, erhvervsfislcer, fritidsfidcer, og perssrligt interesserede. Gruppen har,cpstillet en lang rdd<e enrner til betrand.lilg, således; - 1. Skanien, - 2. I4rslhgefiskeri, - 3. Garn- oq rusefisl<erif - 4. Forurenilg, - 5. Iossepladsen, - 6. Havdarbrug, - 7. Bly, - 8. lyawlfiskeri, - 9. Vardualskiftning, Strandrsl$ing, - 1'l. DagrEs Nor, Itudderklapring, Rensnhgsanlægrgets effektivitet, KlorudsU-p fra svfittrenaf. f\ t lil ' u_)

7 Disse 14 e!firer er J-qt ud i undergrr4per, der skal betrandle iteln. ScNn elcsenpel på en yderligere opdeliry kan nærrnes f.eks Slcarvenr. der er y'lerlige delt cp i Reå*tion af bestand, Bestandens udvikling, Fiskelmgel og udsætni-ng, Bndgarn' Jordrugning. SLII,MGRIJPPB{ Sejlelr har spillet klart ud- De anser hele Horsens Fjo!:d sdn deres cnrråde, og vil afrænte de øvrige gruppers arbejcler. ALRøGNU"PEN GnrptrEns prijrære opqave er, at belyse forholdene ffkrijtg AlrØdannilger. EYem til 25/2 har gruppen \ræret sanilet 4 gange, bl.a. i form af strandvanirjnger. Disse har redført 2 anfieldelser af tvivlscnre tilfæide af og arsdng. Gru$)en p1anlægger også at cptage h:n&røver. Gruppen har haft bsøs af en landbspd<tør, der for Hedeselskabet halzr:le foretaget en undersøgelse af forholdere cnr krirq afrødænnj&len. For at cprå 13 større van'ålrdsiftning vest for A1rødarnirqen (Amstrup Red), skal en 1/4 af darnilgen åbnes. FIJGLEGzuPPnI cruppen tnr haft startuandceligheder, rren er ru kqnret i garg og har holdt 3 i heriholårsi rnrts, april og nej cnrlæen består af; I-eif Sab:pe Pedersen, StrandjagtforenjJrgen Jørn l-drbotg, Hors ns og cnegns jagt* forenirg Mogens Brandt (Benny llarner), Iåndsjagtforenirgen af 1923 Jens Gregersen, Natrrreserizatet Vorsø Niels llarfsp, perscnligt jnteresseret Hans Pirstrup, mf-vejie Amt, Iårs P. JofEnsson & A1lan Janniclle, DOF-Århus Anrt. GruFpen tnr valgt Hans Pjnstmp til forrmnd, og hår iøvrigt opstillet føigende enner til dislcussiøt; - 1. Sejlads, hen:nder windsurfi,ng, jetsc.ootere m.m l,!.rslingefiskeri, - 3. Fiskeri a) erhvervsfislceri, b) fritidsfiskeri, - 4. Rekr"eativ udnyttelse, a) jagtr b) ornitologi, c) ørrige færdsel, - 5. F\rgler s lmgte og levecnråder, a) reservaterne Vorsør Alrø blder' tilørrestrartd b) Hjarrø, c) Alrø, d) engene langs fjorden, e) Borre Odde, hcl. fladuarrlet \rest herfor, f) DagrEs tibr, g) Ramsarcrnråde 13, h) Inderfjorden Itdarbejdelse af korbmteriale. Desuden planlægges en dcskursiqr for he le gn:ppen rundt crn Horsens Fjord. Efter de 2 førstl synes sarrf adcejde$nrlighederne at tegme godt. JF gerne besi&er en stor lckal viibn oq Ønsker sel-v ret restrjkti\re ger i f.eks. sejladsen ned rctordrevrp både og lystfartøjer. Der synes således at ræe et godt klirm, der tnride give rufighed for en rdcke gode forslag til garzn for fuglelivet. KqiIFRET{EiI I I{OIJEN{BR' 1991 Son arbejdet odcrj.rtg Horsens Ren Fjord er besi<r.evet, er det efter DOF's cpfattelse helt um:iigrt at nå, dels at gøre arbejdet i gnrpperne færdig't, dels endnu rere tlrruligtt at få koordjleret de 5 gn:ppers reslltater på ødet i august. Sdn vi ser det, kan iler nenligit godt konre nogle voldscnue kdfrontationer interesserne irrellem. Det er dog gjort klart, at arbejdet skal fortsætte efter kqrfererrcen. l,bn en konferencened bl.a. politisl< deltagelse kr-æver i hvert fald enighed fra de arrangerende organisationers side, hvis alet skal nedføre en forståelse for nogle politiske initiativer. Der er altså neget langt igen! Allan Jannicte ::

8 }WT FRA FREDNIIGSUD\ZAIGHT: FR.fLUFTSLIVEIS UDNYEEI,SE AF DEtr ÅUW f,euo oc IaTUR0"IRÅDmNE r Ånirus Kc[,o{UNE På de sereste 2 ngder i Naturfon:m ÅIhus heritroldsvis 29/1 q 9/ haru&rybtelsen af det åbrp land og natrrrcrnråderne \rær t o14:e at r,'ende. På det første blev det gi\ret et c4>hg flf en diskussicrr, og trf det næste blev det frenlagt, hvordan denne diskussiqr slcal forløbe. eåde bestyretsen og fredrrilgsudvalget firrier det ræserrtligt, at vore nedlenner særligt i Århus Kamune, får nnnidted for, at give deres holdning ti1 emtet og mllige ønsker on en stlnckelse af fugleinteressen ti1 kende. Vi skal derfor cpfordre aile vor:e tedlenner, og iss dem &r bor i Årtl:s Kqmure til at læse nedenstående oplæg grundigt i gennem rred henblik på, at besvare de efterfølgende 5 spørg$å1. Vi!nå bede de af vore nedlemrer, scrn ønsker at gi\re deres neni-ng ti1 k nde, qn at sende deres nateriale til enten bestyrelsen e11er frednilgsud\ralget senest 15. iuli Vi har herefter en n ned ti1 at sanf le alle incllæggene og bearbejde den. Århus Kqnn-rre skal have nateri-alet senest 15. august 1991, og dette vi1 så blive grenstand for en diskrssion på et nøae i Naturfonnn Århus i efteråret '1991. OPT,IM TIL DISKUSSICN I en storblz scn Århus cplever ile grønne forvaltninger et stigerde antal herwendelser fra forskellige gnrpper ned dnske cm at få m:li$red for at udøve friluftsaktiviteter: Rostævner, hundetriænilg, trlrt and take, crosskørsel, swræfl1runi-ng skyefus m.m. - og stort set hver gang er det naturen, cler rnå hotcle for, hvad enten det er scm krlisse el1er npdrændig lngrediens. Den øgede irlteresse for at brugfe naturen er ijd<e uproblernatisk. Friluftsliræt slwrder vidt. Nogle aktiviteter går fint sarmen - and:e ijdce, og belastnfugen af oqivelserne er forsl<ellige. Ofte konner benyttelsen af naturen 1et i køflikt ned beslqfttelsen af naturen, og her er det, nan ofte oplerær nere eller nlind:æ hæftige neningsudrækslilger rel- 1em bnrgrergrutrperne. Ofte sidder ran tilbage næd et udtrl& af, at konflikterne opstår foråi tumlepladsen.er for 1il1e og rigtig natur en mangehare. Sarnrpnholder r(bn den øede fri.luftsint tesse ned udviklingen af arealanver delsen i Darunark, nå rnn objekti* konståtere, at byudvij<lirg, irdustrialiserjlg og udbygni.ng af infrastn:kturen sant effektiviseringen af jordbrugserhvenzene igerrrern en længere periode har forringet mrlighederne for friluftsliræt. Braki.:egning og tilplantnirq af mar ginaljorder, den nye skcnzlcnr og de nye naturfrednirgslove traddcer dog fonrentlig i den anden retning. El cplagt forklarjlg 1å pres, bl.a. på de bynære naturonråder, rnå også søges i befolknjngrens øede fritid sallrt alen øede jnteresse for naturen - æ 9rØn MIge - og den øgede irlteresse for udendørs sports-, rotions- og alnindelige f riluf tsaktiviteter. Tilgangen til friluftsorganisaticnerne, salget af frl-hftsgrej og sportsudstyr

9 sarnt interessen for grøn turisms er ardre ekselqfer trf, at det åbne tand nå stå til dispositiør, når fanrilien Dannark vil realisere sig selv i fritiden, og at der anes en unriddelbar nedgang i berrlttelsen de kcnnende år. llange vil wre tilbøjelige til at rene, at når naturen er vært for friluftslivet, ja så skal det slie på naturens betingelser og rcd respekt for andres ørsker og rettigheder - fien hvordan afgør nen, hvad der er rirreligrt. 09 rigtigt? & det f.eks. sænlige velorganiserede brr:gergn:pper, der skal have pa.tent på at bestenne, hvem der skal have adgang til- rnturen? Exnet er især interessant at disl<utere i en forsarrling, hvon de fleste parter er rep!æsenteret. 1. Bnrgeren: AlIe de r:organiserede sanrt de organiserede i sportskluber o9 fri- Iuftsorganisatidrer. Kravene varierer reget. tle fleste ørsker adgang til natu: ren i form af stier o.lign., ren så hører enigheden q). Nogle vil haræ asfalt rede stier, andrc blot adgangsret i tenialet. l$ogle ørsker rekreative anlæg, telq)ladser, trjmstier og turgere an1æ9. Sqn før nævnt, kan der rære interesse kcnflikter rellem bruger-fnæper. Hvem ska]- have lov at færdes hvor? sl<af der laræs r,esenater ti1 specielle bnrgel? Hvad ned brristerne? I konn:neplanen har nnn forsøgt at tilgodese alle 3 interesser, bl.a. har nnn at udlægge sannertengerde arealer, twor naturberrgtelse og natlrbeslqrttelse iileelt hrrde 9å hård i hård. l,bn proble- Irerne cpstår for alrzor, når jntentiorerne skal gennentrøres. Det afspejles ned at tyclelighed i: Stiproblerer ved stillhg-solbjerg Sø, adgarg til Tåstrup Sø, udnyttelser af Vestereng m.m. I lhgistratens 1. afdeling lrer r vir at en spdtijlg af den rekreative færdsel i konnrrren, vit \iæ!re ti1 gavn for de rekreatirie bnrgere, hvis der sarnbidig sker en kanalisering af færtlslen i cb erikelte cnråder. Det vil \rære til gawt for natlren, der undgår nedslidning og til ga\rn for ejerre, der cpnår'et nogenlurde ensart t la\rt slid på deres crmåder. Scrn er vi irnrd tvarg' f.eks. i form af frednjlger og bestemelser. Vi søger frivillige aftaler red lodsejæ og brugergrulper, selvun vi nå accepter"e Iøsni-nger, der jlke er optjrale ud fra et rel<rcativt synsgrnl<t. 2 llaturberrareren ønsker, at naturen IIEst mrligt overlades tij. sig selv. ForsqErelser bør så vidt rnrligt undgås. Den grønne politik Wr Så uil på at sikr 09 gencprette natur\,rardier. 3 Ejeren har på et pinkt fælles interesser ned natxrrbe\råreren, nemlig fued og ro. Natttrtrerrslm bruges ofte scrn aryrnr nt for at hirrdre adgang ti1 landslcabet. Orr vendt kan der selvfølgelig wre rrasser af mdsatrettede holchirger ti1 fonraltnfuqen af landskabet. 4 Det offentlige. Scrn skal- forsøge at dele sol 09 vind lige. ror det først sij<re rekreative m:ligheder for stortryrbefollorirryen. For det anrjet sikrre og pleje natunærdierre i kcnm:nen. For det tredje vaætage jordbesiclderres lardbnqsilteresser. Magistratens 'l. af&iire nener, at det er på tide at få en k\nlific let disr<ussicn qn alen frentiilige rekreative u&ryttelse af tlo:re skove, naturonråder og &t "åbne lanil. Benyttelsen af det åbre lard bliver jjdce rnirdre i fremtiden, bl.a. på gr. af udvj.kli-ngen af en egientlig grdn b:risre, og en vis grad af farles fodslag.er for at kr:nne gennemføre den relo:eative del af aten gtrfitne politjk, der er lagt q> til i kcnn:neplanen.

10 KOINI]NENS SPøRGSMI L 1. Kortfattet redegprelse for organisationernes orzerordnede qznspr:nkter på ennet. 2. Filder jeres organisaticn adgarqsnrlighederne i det åbre Iard, skcnrere og natur cnrråderne er tilfredsstillerde? - Ilvis il<ke, ønsl<es en liste o'ver onråder (evt. Id litets- eller onrådet14:er), hvor jeres organisation prioriterer øet offentlig adqang højt. Hvilke vilkår bør der i givet fald stij-les (ticlsp.:rikter, færdselsform, adgangsbetingelser m.m.)? 3. Er der øråder (e\t. lokalitets- eller orrådetper), lwor jeræs organisation IIener øet offentlig adgang er skacleliq? I givet falcl hvilke? 4. Der ølskes forslag til egrrede wardreture, cykelruter og nye naturstier. 5. Der ønskes en stillilgrtagen til af lcicale brugere i forhold tj_i tr:risters brug. Er byens natux og lanclskaber for \zens egne borgere, eller nå turisterne også konre der? 6. Andre forslag og initiativer fra organisatitrerne. Bestyr l-sen og fredrringsudvalget håber på flere tilkelrdegivelser på ovenståenae fi-a rredlemrerne, specielt i Århus Kcrmf,me. HUSK vi skal harre dirre benærknilger senest 15. juti 1991 All-an JannictE TARMALKEPRO]ffCT'' 91'' EGA DAI,EN. Der turr været nange forberedelser, dels ned kontåkt til Elselskabet ÅRI(E oo I/S l.{idtkraft, scrn egentlig står scrn =fo.r=ot for tårnfalkekasserne i Egå Brge. tigeledes ned den klasse 1å Lisbjerg Skole, scm har adopteret kasserne og scrn fører det daglige tilsyn. Sarnen ned klasse- Iser OIaf Christensen har vi i klassens tire talt nreget crn problenerne fied at fide egnede steder til optrangning af redekasserne. Endelig den 23. rarts kr.rnne jeg, ned hjælp fra Arke opsætte den første tårnfalkekasse - JL ni. 2 - i Jelenge. Den 25 narts kunnene jeg, ned hælp fra Midtkraft opsætte tre redel<asser trqe vd Terp. Tilstede var repræsentanter sponsorer. Den 2. april o\,lertog "Tårnfalkegruppen" fra Lisbjerg Skole tj-lslmet ned kasserne. HeIe klassen var ned ude og se hvor kasserne \rar optlelgt. lten stor var deres skuffelse, da de to af kasserne var væk. Det var neget s'!ært for mig at forklare klassen, at det var en ting, nnn nåtte regne ned kunne ske. Det gjorde et dybt indtryk på børnene, de troede simpelthen ikke,.at noget sådant kirure ske. Vi besluttede os hurtigt for at koncentrere vores obs crkring kasse GME nr. 1, og jeg besøger ofte grqpen, hvor interessen stadig er i top, og jeg er overbevist cm denne interesse varer ved. I- nens har jeg rræret i kontakt ned lodsejerne. Der er fornndentlig sket en rnisforståelse, og derure er nu blevet rettet. De to andre kasser er fundet ituslået, rren er nu repareret og kcnner op andire steder til efterå-ret. Jeg bruger fortrj-nsvis gitterrmster til nlit fornåi, nen da disse er stækstrørsførende, fiåtte jeg gennem et kursus i stærkstramsteori, ned tilladelse til at gå op i disse rmster. Det fiedførte naturligvis erhvervelse af udstyr til klatr.rng. I skrivende stund kan jeg nedilele følgende: Kasse nr. GL 2z 4 unger. Kasse nr. JE l: 4 unger og kasse il. G\'I 1: endnu ikke betid af rnine 12 redekasser til sangfugle er de I0 besat. Leif Rosendal Lystrupvej 5 a 8240 Risskov

11 MEDARBUDME SØGES! Kdr og hjælp dirl lokal.afdeling i Århus Anrr- T ki<alafdeli-rqen bar vi efterhården så rnange aktiviteter igang, at bestyrelsen ijdce lagere kan klare otrrya\rerne aleræ. llogle opearrer er helt rsdriendige for at kunne holdb styr på cb nange forskellige aktiviteter, sager og q[xtaver, scrn EF- Århus Anrt beskæftiger sig rcd. Bestt/rels n vjf derfor gerne fortælle lidt qn den hjæ1p, scm der helt klart er bnrg for. Vi håber - når f har 1æ6t dette - at ryogle af vore nedlesrer vil \Ee jrteæss rede i, at bruge rnget af der,es fritid på forenirqsarbejde i DOF. Kan år f.eks. afse en afben crn ugen i tiden septefber-april eller har du nåske mlliqhed for at køure på SøIyst i dagtirerre? Ilar du en hjemeccnpter kan du nåske hjælpe os r:den at kcmte "ret" rrenge gange 1å Søfyst z uanset h\ror neget tid dlr har ti1 råcligr hed os uanset hrrcrcan den er placeret vi neget gerrp fra dig, hvis dr vil giræ en hånd æd \red formingsarbej- &t. l{edenfor ser du Ce o[xtaver, son bestyrels n først og f.!:ewrcst håber på hjæfp tit. * FIJGLE'IHJÆRE TIT, ''PRO]EKT IøITRÆSHEGNil Se øtalen andetst ds i blacbt. * EKSKURSICNSI,;MHIa Vi nungler dyytiqe og erfarre DOf-folk til at le& ekskursiqer, der skal udgå fra bl.a. Rånders, Grenå, silkeborg, S0canrbrborg og Århus. Der er brug f,or nye "ansigter" red friske ideer og nye ekslcursicnsrel. BestlEelsen fonenter at d.r scrn leder 'har godt feltkerdskab til firgle, - vil tage ans\raret ior ekdcursispmes tilrettelæggelse og afvij<iirg, - fonddle dlin viden arn fugler til turens deltagere. * FOREDRACSTIOIDERE IokalafdeUagen har bn:g for perscer, der vii holde foredrag on f.eks. deres egre fugleurdersøgelser, sperxterde rejseorplevelser ned fugle, feltbestemelseslcurser on vanskelige fuglegrupper son rovfugle, någer o.a. A1 fornyelse irtdenfor er særdeles velkcnnen! / ",,ur')a'/':, * SEKREUIR TIL PåPPORTGFIJPPEN Trrcttastning af fr:gleobsenratiører trå EEts og i-rdskrivnilg af rapporter på telcstbehandung. II\ært år indsanler RapporbgruFpen cp ndd fugleobserv"ati.drcr, der er gn:rdlaget for rapporterne "Fugle i Århus Amt". Efter at lckalafdellrq tlar ffut sit eget EDB-anlæg, sl<al de ijrlsanleale obsewatiorer frerover irritastes, hvilket b1.a. gii\rer larqt ruligh& for statistisk behardling af mterialet. De ganle &servatiorer - fra '1990 os tilbage til 19?2 - skal også fudtastes ned liilen, så der også bliver nrlighed for at betrandle larqtidsforardringer i cle Østjyske fi:gi bestarde. Arbejdet vil også redføre, at den årlige ratræort "Flrg1e i Årtrus Arrt" sl<al i-rdskirves trå tekstbetrandlirgsanlægget. Har dlr en hjennec [rg*er, der er cqriextijcelt til vort nye anlæq, kan arbej&t ske hjem{e hos dig selv.

12 * BTFILfSTH(SBESTYRER Vi trar et bibliotek trg Sølyst. Det består af nogle bøger og en rmsse tidsskrifter og rafporter. Besqrrelsen har fornylig at 11/dde lidt orp i biblioteket. Der nnngler dog el regristrering af hvad vi egerrtlig har, og der er belrsv for at vi får sat de n).tiikqne Wer, tialsshifter og ralæorter på plads. Der er brug for en person, sdn vil q> trygge vort bibliotek fra btrden og lave et kartotekssystem, så det det blirær iluligt at fjlde de nelevante cplysringer nent og hurtigt. Der er også plarer cm, at 1aræ en tidsskriftlæserkreds hvor manse af de tidsskrifter, son vi nodtager, X"n ga på tur relleur interessere& nedlelnrer. Oet var også noget et biblioteksbesty::er kunne tage sig af. * DIAFBESTYRR, I lololafcblingen har vi et ønske cm, at få cpnettet et.arkiv ned lysbljleder af fugle og fugleldcaliteter. Fornålet ned at opbgge et bj.lled-arkiv er at - kuffe sti1le billeder til rådighed for foredragslroldere, - kunr vise billeder \Ed de alm. rc& lemsøder, - harre billeder til rådigted, når tnf. tager ud for at holde fonedraq eller kurser for skoler, forænjnger o.ligrn. - have et biuedarkiv til brug tor # RAVNEitrS redaktidr. Han dt lyst tij at stå for opq1gnfuigen at dette arkiv fonenter bestyrelsen b1.a., at du er villig til af - efterlyse billeder (dias) til'df,s arkiv på SØlyst, - rsrtere biuederre i ramer, - cebygge et arkivsysten, der gør.let 1et at fhde de rele'uante dias, - sqrre uillån af billederne. * SE(REDER TIL SøR,A\Nnil Vi søger en interesseret persqr, scm vil irxlskriræ alle artikler o. 1ign, der irdserries til vort lckalblad SøR,AVIIEN. Irdskrivnirgen skal foregå på rcrt tekstbehartfltuqsanfæg trf Sølyst. Der udgives 4 årlige nr:nn:e af SøRA\^IEN. * SH<REIf,R TIL I,OKALIIETSRreTSTMET LcJcalafcblingen tigeer incle fied et stdrt rateriale cin nere æd 300 forskelliqe fuglelokaliteter i Århus Anrt. Hele rriaterialet ligger i en naskinskreven kladce ned hårrdslcrerzne tilføj61ser, ren sl<al ajotrføres erdrru erqang. I påbeglrxite Afflelise Skov irrdskrivningen rcn nåtte cpgive sirr deltagelse på grr. af nyt arbejde i Norge. Annelise fik dog lavet opstillingen og lay-ortet for indskrivni-ngen oq opsætnjrgen af 1d<a1itets1c1a&ne. Arbejdet består i første crrgarq af en nreget antrattende ildskrir,znilg af ca. 300 ld litetetsblade på tekstbetrandlirq. Serere vll andre cpla\rer i forbindelse en udgirælse af rlrqordnersystenet "F\rgletokaliteter: i Århus Amb" kcfie til. kbejdet kan evt. foregå hjerne hos dig selv, hvis drr er i besiddelse af en : hjenneccnp:ter, der er cdrpertibel rcd DFrs anj.æg. Dette er en lang Ønskeliste on hjæ1p! vi håber du har holdt ud til enden! l,!åske qmes du at det neste llder dddkedeligt, ren vi håber dog at i hvert fald rpgle firder det tilstrd<keligt Esxderde til, at de vil hlelpe. Det er i lwert fald helt sjkkert at ld<albestyr"elsern i-kke ragrter disse c6rrgaver. Der er nemlig allerede alt for nerqe sager og aktivite* ter ti1, at vi kan cnrelkonre *Ere. Derfor håber vi på "nenge" xedlerner vil kdrrg os til hjæip. - Kontakt sna:est ru1iqt bestyrelsen og fortæ1 evt. lidt cm dig selv o9 din firgleinteresse, og hvor det er, du kan dfbyde din hjæip. Itrerefter tager vi kqrtakt tijdig for at aftale et nøde, Lrvor vi kan aftale det nienrere forløb af arbejdet. AUan Jannidle Besqarelsen

13 rfifticte -.. F t: t:: t L s F!l i,. * F v!i- L:: å:; Hvert år i I'tå j rnårred =t i rll en h ilrrdpede\'1 9 åf ltebresker gåtrt,rer, fc.r at c.plev et =ta*r:r;e erd'.'år,drerro l'ri=tarie,. et 6anexræ haidet urfubierr. Ort;el i inperr f c,r l??l vi--år Åt der e* ea. 3Å af slag=err tilbsgå i Darrr'a!^l:. s.t F-qtetrårter' t *rfugiere=erw:rtet Frå virid hede.' -igeecn åi:e år,3re nåtte JeE.lr. å*ter i ef sflevc] f:iglerre Rii Btri t 1etrlådsenr s.å jee då iciet rn i rrdste åb L.eret t s fsr t'ri n c.ldebsl^b '. er' -når'b ud i fr tttio rt c.m de gc,rt e h$r,g. Der v6l 3 kskke deb rdc.rger, ief Bnk{l'r t i 1 epi I IeDI åds h. eq h!'gaj rr*g.terr toepe Lts*dvartl iert var. hrr, 3 c.rnitc,lgg r. Hcihkerre g.råkk lde lil'ligt cjg kf,rrf'e hareå v i dt c,r,:t<ri r,g ud svfr derr i0c.fg nd.is de fiede. fie sbrårig t går^ garrge sf. i l{ftfn 3p gåv åig!rå: ferresten til Rt rsje, Decidtiet spille Eåd cie ikke;-'6s kerdcf rrak hinarrderr. ftf gcrdtl eller gge.å vår dep.båre ingeb af hårrff' e sc,ti gåd hc,lde oje rted d to derr msrgen, Spiltet kårt elle ^s vrlre et fåtrirrefebdq _ sy.r4, Pled. freroe,tråkt håliå c,g h3vedf å*rrkede vinger c.9 opfejgn udepi let hale, darts.er! hop'ier^ c'9 +Iås ksk+(årr,ilrrc+ t bestårdi9e frernbfineelse af bc.firtg'ir6*, k{rfre"rdg tg trv35årrde. lyde.. lhorrer.ne irdfirrdår sig efter et. ctykke tid i riåkenten åf spi I lepladb Fre crg båtrågtsr ::fc'.låb t, itrdtit dr udvelbef 9ig dc :åbqkkest hanrrer,. sc.m: de gå EtlkkBF åf med - {n xhgt å life!"). Fs!^ g-.:. loo. ål- FidSrr våf. Urfuglerr aå'edrrekr aløfindclig fugl på d r' datt3ke h6fde, eg blde fugl c.g *g våf yndrde jrgtobjekter. lrlerr fllgleb lir?vede tteget Flåds' sb gd 9e1gae g.'3q f*lge åt tåbet åf- Sorrderj yl I arrd E. i cts.t i I SOf tal letl fremlåede plarrer c,rn, ai. hvad udsd tåbes s :åi. r:,dåd v:. Bdes, t renkt e har, kak i Xke specielt aå Urfuglebegtarcier, Da h der c, t e'r afd:r'rket, srfutnpeoe c,gså urf Bg I ebelrt arrdevr tn.crf.bårft. I j,543 L,Ie!' derr forpte c,f f iciel le LrrfuBlet*llir'9 ]å!'et' c.b rtar1' sne.lc,g, at beetårder dergår'g våf =å. 34O(r. sct år EereFe! våf bes.tår,der, få1d6t til 4Og (B idåg altf!å errslået tif 3: stk. { s.m Eladetg redaktsr eå Fårdmende fåetslc.g: " irrderr år g{t{t':}, har der,.-i dgte urf ug I ei. kkeft I ukket Gg slukket...!?") i!å, tilbåge til vir,d h de. -reg mt irrdrotdrter åt ef,tef B halv tirnårrg kcfrstarrt gtifferr eftår. de l armerrde sc.fte Fri kker $de i hc.ri,g&rrtrbr ts lev rniø c.f n*ffr-c.dihed I i Etedet får'rg t af Gtrr i:tdel krc.r'vi ldt t Bcrir hc.l dt mc.rg rrpådsiåf på hecierr. Der vår v.el le-hirrrrer, åc.n gtslvfolgeli! luskede v*k, da dt beto*rkede mifi ek9+r'å6r.dirr*r^e intefebge f<,r.dern. Jeg lbd LlFfsgl 'vere urfsgx, tlg bebyndte -i bedete å}rår.lcc+l HqmeE Etil ai fc.rfolge hjar^tehe. Ufåtteligt at gå mår'gf 5å Etar ctyr kan fcrrsvinde så spc.rlosi så hurtigt!!. Jeg luskede rurrdt og t.dtå fter dyefr'e, {3B Brtdte 'v d et dåmbfqg,. hver 'ca. lo fiskc*rejrer havdc stillet sig Bp på en lrng F:kkc lang5 err af tsoerne, ifafd med åt indtage Gtagcnr firofgenmåltid. DeF Ftc.d nmnest unc,rd" i tjer pt ejiefen, 6ortr libaledcb 3'tcd ',tse*fåbtede de fredrde fugle. 'J*g urd lod at kernmgrrtgre Ectrreriet c g tieteda tilbege evrf h rd?la til lrrkerrrrreg 6eftE ag den spadgåer'de B rl. Chri st irrå Kjel srnark.

14 PROIHCT IøVIRTESHEGN I efteråret 1989 plantede Århus kcnrrure og Århus Iåndboforenfug i sannrbejde ned Hedeselskabet 45 km 3 iæfcfcet f6vbfosfregn i den nordlige del af Århus kclrm.rne. Det er-almindelig kendt, at Iøvtæshegn i det åbre laryj er af stor betydnjng ior plante- o9 dlreliriet. I l*alafdeu-rsen slmes vi-, at det kan \,ære neget "purå*- de at følge fuglelivets uclvjklino-i di* se nlplantede hegn. Vi ved nernti! :kxe!ær1i9t neget cm, h\dr hurtigt ir!åvandrtuqen af fuglene foregår og hvilke arter der kqnw først. Derfø lrcn\rsdte vi os til Arhus landboforening og Århus kcnm.mes pa*- og kirkegårdsforvaltnjrg, og fortalte dem cnr den ide vi harde ned at fø19e fuglelivets udvikling i de n1e plantede løvtræshegn. Århus fandboforenbg afrrist votr. ønske, nen kcnmlrens part<- og kjrkegårdsforrraltnjng srrarede positivt. Vi har således fået mrlighed for at q)talle firglene i de ca. 10-lsn kcnrnrnle løvtræstregn, der irdtil nu er plantet. De ca. 10 km kcnrn:nale ldvbastr.egn er placeret steder: L]SB]MG - ø,s[ed Mdet ned den største tilplantning, scm er foltetaget i efteråret rækket 1/vb:æstregn ned 1125 m nellern ræld(erne og en planteafstand på 1100 m. Plantevalget frarqår af tåbel 1. IUORISIXA] - KåITGø,IE libststtrste tilplantnhg (qellem SkØilstrupvej 09 lgnkbø11e\rej), scrn er fore taget i efteråret Plantnirgen er dels 3 rdcket Iøltræstresn (se tabel 1), 2 r-ækket tjønrelregn, clels vejplantrri-ng neil seljerøn. Det 3 r*kede løvtræsbegn er plantet ned err rdd<eafstand fi 1,25 m qt en planteafstard ligeledes trå 1,25 m. }I3LTtrIJP Et rnrd-s1dgående 3 rræklcet 16rt:rædreSn. Øwige forholcl sorn ved Hjortsfpj-tcankbdlle. IøGIEI Et øst-\restgå rde 3 rækket førvtræstregn. Øwige forhold scrn ræd Hjorbfrøj-Ka*- bøi1e. IOKALIIET IfIJål.lIE\ll \IÆ LI$]ERG.4,SIED tjø[ifalln eg- slåerf tjørn-aln eg- siåen_ RØDE[, a1m ask- rtæfalm eg-hassel- ask- f æs hassel- slåen- Rørrrrvi1dæble-alm røn tjørn-alm eg-slårln- tjørn-alm eg-slåen- RøW, IIIOLI,EEIJP & a1m eg-hassel- ask-_, tæ9- a1m eg_hassel_ ast<_ ],æg Tabel 1. PIaMTTAIG I 3 RJE<KET IøIIRÆsIrcN I ÅFTTUS KoTI{[]NEørerste rd(ke : vestrdctcelvirøræt<ke. Rød I ir,,r,"to"r.

15 FI'GL$,WEIS I]UIIKLITiG Der skal foretages rnirdst 4 årlige cptæl1irger i form af linietakserirryer ei- Ier pnktoptællirqer. Elljngerrre skal fonegå oler en l,aqere årrdcke, nens hegnene vd<ser q). De 4 tælfjreer fordels g årsticbrne, så udnyttelsen følges året nrrdt. IbUirgerne l.ægges i periodeale: narts/4ri}, 15. naj-15. juni, cictoberr - januar. Der skal også registreres rqle forholcl qrkriry l gnene, &r har betldnirg for fugleltvet (plante- og dt/re1i\ret i det hele taget). Det er bl.a.: - trirernes tøjde os bredde (fulde), tiøren, - vec[iqetplcbse af tregnere (sprøjtnirs eller naskjnel fjernelse af "slqggeplanter" de første år). Dette skal su6pleres nred oplysringer fra pad<- og ki-rkegårdsfonraltni-ngen eller forpagterre crn f.eks: - på tilstænde rerker, os sgøjtefri zører orkring lregrene, - jagtlig udngtelse af tilstøderde rer ker eller i hegrære, - udsætnirger af vildt, m.m. DIN II.]78,P HvLs dette projekt skal krure Eerurernføres, har vi bruq for j-nteresserede IErsoner, der vi1 cleltaqe i cptæilingen af fuglen i hegrene. Det er vigtigt, at der er nogtle æd et neget goalt kendskab til frlglere i det åbræ larrl, son cleltager i optællirrgere. Det er helt nød\rendigt, at vi får en sikker og pr:æcis unders6gelse, der kan dckunentere fonochilge]cre cm, at cle 3 rdcke de lfirtræstrcsn hår reget stor beqdrring for fuglelir,aet. vi vil doq også geire bruge prcjektet til at uddanne n1e fuglecptaller.e, så dn sl l alligeæl jj<ke holde dig hvis du endnu ij<ke kender a1le fuglene. Du komer nqnlig til. at gå samren ned en erfanerr ornitolog. Har du lyst til at være æd i dlette projekt, skal år skrive til bestyrelsen irlden den om D.r må gerre og h\rorløqe du har set på firgle. først i septeltber vil vi furdqde de interesserede til- et [øde, hvor vi grurtffgt hele projelctet og tager ud og.kigger på qnråderne, hrrcr der skal tælles op. Allan Jannictre Bestyrelsen

16 SøRAVI{ENS HTI,EqJIZ RUI\DE nrgbqrizens 1. nrde gav 14 besrrarelser og alle \E19te at gette på gizbi.lle& 18. Alle 14 besralrelser bestelnte fuglen kotrel<t til en Ftide - Lurgågl. tuglen på quidciffede 1å rrar en Krdrer finke, sm erkelte rennte i tllgift tll besvarelsen af qlrizbillede B. llåske skulle de to bllleder ha\re \æt blttet crn, da vi har aliskuter t serhedsgladen af dem, ogt flere rsrte at Krekerffuken var den wnskelige. Det 5Jd<e noget - o9 rnåske trar abt retop.rnlet nectvirkende tll, at vi har fået en fin start på quizen. Ibr brirges nu & første 4 vlrrdere: 1. paanrie: "Sådan slmger Darumrks E\rgle'r HEiIPJK JEPSEiI GENSmAm 4, 2. T\ Æuus c 2. prad.e: "Se trå firglen J. TAT,UER, JE}ISEN BåNEÅFffiAM 16, ÅFtrus c 3. prade: i Årtus ånrt 1990', CIIRISITåN.'ORBTdSEN IORNEEAI(KEII RrssKov rt. pranuie: '\rt, fra firglanes \ær1d n,' INtD t{erchtgtsim. HELSN{reEVF^I 52 32OO HE,SIIGE Eebr fdrste nrnde tlar føigende 14 per sqer 2 polntr 09 er rred i kcnkurrersr an der er et ga\ækge til EoFLSalg c 1.OOO t<r.; Feter Ierndnæ, Iars Pedersen, itens Eæejer, J. Foln r Jensen, Kirsten lbqaard, lbd< Destplm, JØrb Federsen, Erik Ra.øussen, Willy Klitunr, genrlk Jq)E n, P.B. getersen, Icu.rd fftrlchelster, Christian Jordansen og Patriclc ltdcna1cl. ReglelrE fø at t Sørarrens F\rglequiz 1991 ftuder du i SørarrrEn 1/91 side 14. HUSK! - at der kun nå Sttes på 6t af de 2 bllleder!?-.a. Quir-Uiflede A - I pornr. (foto: Iars Borup) 2. FTJNDE - FIE.4UIZ 1991 cat. på billede 2a (t point) eller blllert 2e (2 pohtsl og i kcrjgeæncen on følgende 4 pranier: 1. pranie: Bogen ne\rgle i lbrdatlanten". 2. pranrle: Bogen "Se trå fusle". 3. panrie: Rafporten 'Elrgle i Årtrus Amt 1990", og 4. panj-e: Bogen \l5at fi:a fugleres vet&rn. hatde!.ie har en \Erdi af tenholdsvis kr. 195r- 68r i 65,- i q 20r-. Serd dlt svar IElf post t11: F(EL4mZ 1991 EE-Århus åmt cjellenryvej Brabo:and senest 15. juli 1991

17 Vilderne af 2. rurrle offentligeøres i SØrannen 3/1991, der udkcnner midt i septefiber Quiz-billede B - 2 Point. (foto: Lars Borup) HELD & LYIGE! PRESSEKLIP Foreningen har tidligere abbonneret trs en professionel udkli-psservice, crnfattende alle landets aviser. Denne ordning blev opsagt for et par år siden, idet den blev neget dyr. Vi har nu et stort behov for at vide hvad der bliver skrevet cin mf i landets aviser, ugeblade m.m. Dette for at kurure nåle effekten af de udsendte pressaneddelelser og andre PR-tiltag. Der kan også tit stå noget til inspiration for vores fredningskonsulent og FllGLEs redaktør. Dag udklipsservicen stadig er (for) d)rr, vil vi derfor bede Jer crn hjæip. Findes der nogle, gerne udenfor best)rrelsen, evt. nogle der ikke nu er foreningsaktive, i Jeres Iokalafdelinq der vil påtage sig at samle udkfip oå DF, fugle og fuglebeslqttelse fra deres lokalaviser og gerne de landsdæ:kkende også, og sende dern ind til- os en gang irrellen? Giv rnig venligst besked crn i kan finde nogen På forhånd tak for hjælpen Venlig hilsen I\4orten Nielsen A&ninistrations :l:,::- 6. rmi 1991 Interesserede kan henvende sig til I-okalafdelingens bestyrelse. Redaktionen

18 DOF Århus deltog den narts 1991 i "lailjønarked i Rådhushallen" sannen ned 23 andre organj-sationer. Der var jjcke noget egentligt tenta for arrangenentet - andet end at det drejede sig on miljø generelt. DOF deltog for at "r'ise flaget". Og på trods af lidt dår1i9 pr- 09 pressedd<ning kcrn over 3000 nennesker alligevel for at se 1å. DOF havde til anledningen frenstillet en lille plancheudstilling ned bl.a. en fuglequiz og således sat 10 stk. "rqat fra fuglenes verden" af Tcnmlz Dybbro på højkant. Det gjalt crn at gætte/genkende ninfst 3 af ialt 9 forskellige fugle på en planche. Der kunne rrælges nellan: I) Tårnfalk, 2)Grønirisk, 3 )Rødben, 4)Bynkefugl, 5)Gul vipstjert, 5)Fiskehejre, 7)Vibe, 8)Stor Skallesluger og 9)Ilvj-d \7i nqt ia* Og minsanten crn ikke 142 fugleinteresserede deltog i vores lilie spøg. Heraf havde 117 svaret rigtigt ved at aflevere rfndst 3 korrekte fuglenavne, nens 25 havde fejlbestemt. mindst I af de 3 afleverede fuglerrarme. De indkcrrne swar iordeler sig scrn føiger.. Tårnfalk: 18. Grcrriri-sk: 7, Rødben: 96, Blmkefugl: 2, Guf Vipstjert: 73, Fiskehejre: 981 Vibe: Il8, Stor Skallesluger: 4 og Hvid Vipstjert (Vipstjert): 44. Fordelingen siger ikke nødvendj_gvis så neget cm folks generelle kendskab til fuglene, idet f.eks. både Gul Vipstjert, Rødben og Fiskehejre a}le var vist og crtrtalt pa nogle af de udsti.llede plancher. Til genpld siger det, at rten har set eller læst (noget af) det udstillede materiale, og altså udvist interesse for sagen. Tak for det! Foruden de nærmte arter indkcrn også en række "uautoriserede" svar, scm rreln er velkcnnen til at vurdere forvekslingsnmlighederne for (tallet i [Erantes angiver antallet af svar): Rød]<æIk (l), Spurvelpg (l), UgIe (I), Hættsniige (l), alånejse (t), Kærnebider (I), Dcrpap (1), Gråspurv (1), toplærke (1), ttane (l), Lappedykker (I), I-hrsvit (2), Gulspurv (4), ltusvåge (4) og Ttoldand (11). Blandt de 117 korrekie svar har bestyrelsen trukket lod crn de scrn var udloddet, og føigende 10 vindere har allerede n 3dtaget deres gevinst: Line Malthe Laugesen, llundelstrupt Jannie Mathi-asen, Brabrand; Heidi llestenmnn, A- byhøj; l,tartin Hansen, Horsens; H. Rasntrlssen, Århus N.; Aase Betak, Århus C.; Ivan Munk, Iløjbjerg; Torsten Kolirxl, Århus C.; Janus Pallesen, Risskov og Anny Markussen, Århus. C. Tilly)dce! Lokalafdelingen håber selvføigelig ned deltagelsen i det store arrangefient, at skabe yderligere interesæ for fuglesagen. æn viser bl.a. ved at fielde sig ind i mf, og såiedes økoncrnisk støtte det arbejde sqn mf udfører for at bes\rtte fuglelivet - såvel herhjenne scrn i udlandet. Sartj-clig skal lejligheden benl.ttes til at opfordre såvel nye scrn gamle nedlenr rpr til at tage aktj-vt del i lokalafdelingens arrangefienter og arbejcle. Der er m;rsser af nøder dg1 twe, du kan deltage i- sart arbejdsgrupper og udvalg, scrn giæ der sig til at se nye og friske ansigrter rcd "gå pa nod" og "blod på tanden". Vel rødt. Hennirg Ettrup

19 OPLE\IEI,SER. MED FJER. PA RøRHØNM.I PA GET,&{DME'I. Poul Boldsen fra Tilst har sendt disse billeder ind til DOF-Århus. Vedlaqt var også en lilie beskrivelse af den åiove oplevelse han havde haft herned. Det lyder bl.a. "fr aften hvor det \rar rørkt, kcrn jeg til at kigge ud af vinduet på 1. sal, hvor vi har en svalegang. Der sad "noget', pa vores Tv-antenne. Det viste sj,g at \,ære en enlig RørhØne- Det undrede nrig, at dens ',klodsede" vadefødder kr.:nne holde fast crn di:n spinkle antenne. Det safine vil SøRA\/NH{ gerne. Derfor opfordres du til at indsende snå (eller store) beretninger ned oplevelser eller situationer af fugle, scrn du selv har 9joft, og sun du gerne vil delagrtiggøre anore a. Vi håber at høre beretntnqer om nernqe sjove episoder, så fat fjårpennen. - Henning Ettrup Vi lagde brød ud på gelaemderet, og det så sjovt ud, når den spankulerede hen ad gelærderet. I ca. 14 daqe blev den boende, og jeg kiggede ud, for at se crn den var på plads ',på pinden" on aftenen. " Poul Boldsen vil nu gerne høre, crn andre har gjort lignende iagttagelser.

20 FRA EEI,TEN Vi har nu taget hu1 på someren L991, og forhåbentligt bliver den både lang og varn. l,ien inden du haster ti1 stranden, og lytter ti1 terner og bølgeskvulp, så prøv lige at se hvilke hæligfreder (fug- 1enæssigt), det ti.dlige forår bød på. Artiklen her ddcker perioden februar, marts og april, hvor det, son også for tidligere år, er "de første", "de fleste'j og "de nest ualnrindelige" arter jeg prirffit vi1 beskæftige nig med. D: kan, ved ninutiøst at pløje dig gennem artiklen, få svar på nogle af naturensr nu 1øste gåder, så som: hvornår kon landsvalen? træffes Kongeedderfugl i Arhus amt? er Storspove alnindelig på Sansø? og hvor kan du se Atllngand?, sant en ra{<ke andre spa'rdende ting. Kort sagt; Fra Felten er først red det sidste! l$r redaktør l.ien uden bidragsydere, ingen artikkel! Jeg vi1 derfor gerne rette en speciel tak ti1 Svend, A11an, Jens, Ilans, Pau1, 01e, Bjarke, Peter, Carsten, Flenming, Dan, Søren og Jøxgen for nu gennem en årrdcke flittigt at. have bidraget ned materiale son har givet indhold ti1 mange artikler. Samtidigt vil jeg gerne annoncere efter en nv redaktør ti1 "Fra FdIt""T-, da ieg ønsker et pustennn. Er 4u interesseret, så ring e1ler skriv ven]igst ti1 IILlg! Og efter at jeg har opsagt m:in stilling, så skal vi ha' fjerkræ på nrenuen. De første i år fi sand fornøje1se har æt altid ræet at kunne prale npd at have setaørt det første eksqplar inden for hver art af forårsbebuderne, så her bringes dette forårs vinderdatoer:.. 24/2 Hvid Vipstjert, Tangkrogen i Århus. 3/3 Hu1dre 4 o<, Søbygård Skov. 4/3 Rd clent, trloesgård. 4/3 lle&læke 4 ex, l,loesgård. 2I,/3 Sorthalset Lappedykker, Brabrand Sø. 2I,/3 cransanger, Brabrand Sø, 26,/3 Sandtøber, øster lredekrog. 26,/3 Splitterne, Gjerrild. 28/3 KIyæ, Hesselholm. 29/3 Rørttøg, Hesselholm. 30,/3 Svalel<lire, HesselhoLm. 5/4 Eiskør]t, lra1ling. 6,24 Hvidklire, titrrcrsninde Fjord. 6/4 Havterne 16 ex, Hesselholm. 6/4 l-øvsarger, tvtånrp Skov. 10,/4 Li-l]e Præstekrave, Malling!bse. 12/ eungnejse 3 ex, Brabrand Sø. 13/4 Landsvale, Issehoved + Gjerrild. 13/4 Ringdrossel, Gjerrild. 13,/4 l,funk, l,loesgård Digesvale, Brabrand Sø. I8l4 S-Cenpi-kker, Hannel. 2V4 D\rærgterne, AntrcIt. 23/4 Mrdderklire, t4ose ved Svenstrup. 25/4 P(ødsEjerL, Anholt Lækefalk, Gjerrild. 28/4 BysvaLe, Hesselholm + Nors[inde Fj. Ny konkurrence afholdes til efteråret! Ilærtrere regler kan fåes ved henvendelse til- l-okalafdelingen. lbn nu til de sidste, de største, de fleste, de nest ualnindelige osv. Lappedykkere til Gæs l,lange Gråstrubede Lappedykkere var samlet ved Samsø sidst i narts. Flest 24/3 58 øster Hedekrog q 29/3 39 issehoved. Også Uordisk tappedykker blev der set ved Øster Hedekrog 24/3 + I3/4. Største antal af Sorthal-set Lappedykker er fra 23/4 15 Brabrand Sb q 28/4 36 Dystrup Sø. I forbindelse red en landsdækkende yngleundersøgelse af Fiskehejre er &r

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Fugleobservationer 2012 L Heltborg, 6091 Bjert. Dato Art Antal Sted Bemærk 24-02-12 Knopsvane Solkær enge Gråand Do Alm. skarv Do Krikand Do Grågæs Do

Læs mere

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Rønde Kommune 739040... Troldkær vest for Stubbe Sø 739050... Langsø i Skramsø Plantage 739060, 737065... Øjesø og Lillesø i Skramsø

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Turdeltagere: Flemming Olsen, Gunnar Boelsmand Pedersen. Rene Christensen. Turbeskrivelse: Hovedformålet med turen var, at besøge nogle af de lokaliteter

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen 30. juni Brændegård Sø (12:40-14:00): Toppet Lappedykker 10 R, Skarv 400 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 12 R, Grågås 180 R, Gravand 8 AD R, Gravand 14 PUL R, Knarand 4 R, Krikand 3 R, Gråand 30 AD R, Gråand

Læs mere

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm)

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm) Mål og vægt Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane 4,2-8,5 kg 4,1-8,3

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ)

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

HF 72O S.METER FORSTERKER

HF 72O S.METER FORSTERKER HF 72O S.METER FORSTERKER S-METER FORSTERKER HF 72O er tenkt anvendt til alle former for modtagere hvor man @nsker at vide hvor kraftig den modtagne station er. Dette er isar aktuelt ved brug af.wal"kie-talkie

Læs mere

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Fugle-, patterdyr- og orkidéliste Foto: Stor Hornugle i Storke-koloni 30/4-15 Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og selvfølgelig ikke set af alle i gruppen.

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015.

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Boligbirding i DOF København, 2015 Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Perioden startede 1. januar og sluttede den 15. marts. Der var ingen regler for, hvordan en

Læs mere

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 Vænge Sø blev færdigretableret i løbet af 2013 og vandstanden i søen nåede det planlagte niveau omkring årsskiftet. Fuglene er blevet systematisk optalt gennem hele 2014 bortset

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng.

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng. a o Matr.nr. 8 ad Fløng by, Fl@ng )o.- r vrt /ti- 7(7 åfi å[:p.:1'"**"bgu,b ful.9 o e E = f, c1 1.s,{< {t t(tc,1'1:'l '; ' Baliggenhed: '?qo, /. 7.r (7 -J 1r.t t,,u I Akacievej FlØng 264O Hedehusene DEKLARATION

Læs mere

Stier set med lodsejernes øjne 2: Færdsel langs vandløb

Stier set med lodsejernes øjne 2: Færdsel langs vandløb Stier set med lodsejernes øjne 2: Færdsel langs vandløb Frank Søndergaard Jensen Planlægning af nye stier fakta, myter og muligheder Frederiksberg 6. september 2012 Baggrund Hvorfor interessere sig for

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat.

Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat. 19. januar 2016 - Gråkragetur til Hollandsbjerg Holme, Voer og Udbyhøj Syd. Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat. Vi samledes ved Aldi i Allingåbro

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1.

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1. 30. september Gransanger 1, Hvid Vipstjert 1, Gråkrage 15, Solsort 7, Grønirisk 5. 29. september Brobyværk (10:30): Grågås 500 SØ. Peder Blommegård 28. september Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005.

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 2: Ejerforhold 4b 3d 5d 4i 8ac 1bc 5a 4ah 3b 1cx 1cu 5d 4ae 2ae 8at 3s 5i 5b 5h 1a 1h

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008 Den danske Sang Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Homann, 1924 Arr. or Wind-Band and soloist Arne Dich 2008 I you use this arrangement, lease send a greeting to arne@dichmusik.dk Find more ree arrangements

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T 2 Overvågning af fugle på Vejlerne 2001 Henrik Haaning Nielsen & Palle Rasmussen Vejlerne ligger nord for Limfjorden i Thy.

Læs mere

Lokalafdeling. Viborg. Nyhedsbrev. Her kommer et nyhedsbrev til jer, efter general forsamlingen har vi nu konstitueret os følgende:

Lokalafdeling. Viborg. Nyhedsbrev. Her kommer et nyhedsbrev til jer, efter general forsamlingen har vi nu konstitueret os følgende: Lokalafdeling Viborg Nyhedsbrev Her kommer et nyhedsbrev til jer, efter general forsamlingen har vi nu konstitueret os følgende: Formand: Jacob Vestergaard ansvarlig for nørkleklub og vius Næstformand:

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt Fotos: Finn Jensen FREDAG den 4. april var vi en flok på 36 personer, der satte kurs mod Sverige for at opleve bl.a. Tranerne ved Hornborgasjön.

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1.

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 30. juni Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 28. Juni Gøg 1, Tårnfalk 2, Musvåge 1, Ravn 1. Rød glente 1 R. Erik Ehmsen. [Snatur] Øster Hæsinge:

Læs mere

2. Afdelingsbestyrelsen Peter Jørgensen aflagde beretning, som var udsendt til beboerne inden mødet.

2. Afdelingsbestyrelsen Peter Jørgensen aflagde beretning, som var udsendt til beboerne inden mødet. Beslutningsreferat, afdeling 11: Referat af afdelingsmødet afholdt den 31. marts 2014. Der var mødt 21 beboere fra afdelingen. Desuden deltog afdelingsinspektør Kurt Larsen og Kristine Asmussen fra hovedbestyrelsen.

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 I lighed med de foregående år er det især vandfuglene og fuglearter der er tilknyttet grusgravssøerne der er optalt. I år er der i forbindelse med Dansk Ornitologisk

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag.

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Arterne er primært set indenfor Tarup/Davinde I/S s område. Listen bliver løbende opdateret Rødstrubet Lom Sjælden trækgæst: 1 6/10-14.

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007 Den ordinære generalforsamling blev indkaldt til afvikling fredag den 16. marts 2007 kl. 19.00 i Strib Sognegård. 1. Dagsordenen: 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 2006 5. Indkomne

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1.

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1. 30. november Snarup: Musvåge 2. Musvåge 1, Tårnfalk 1. 29. november Sollerup / Arreskov Sø (14:10-16:00): Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, Taffeland 1 R, Troldand 70 R,

Læs mere

Naturen. omkring Korsør

Naturen. omkring Korsør Naturen omkring Korsør Fra Korsør Lystskov med høj-stammet bøgeskov og dybe moser - over de mange vandfyldte lergrave omkring det lavvandede Korsør Nor - til de åbne marker og engdrag på Frølunde Fed -

Læs mere

OPLEV NATUREN I BALLERUP

OPLEV NATUREN I BALLERUP Me at v Kra 01 OPLEV NATUREN I BALLERUP Naturvejlederen forår 2015 Oplev Ballerups natur på 8 forskellige ture og arrangementer med naturvejlederen. Arrangementerne er gratis, men enkelte kræver tilmelding.

Læs mere

SPA 3 Madum Sø Isfugl Y F3 Sortspætte Y F3

SPA 3 Madum Sø Isfugl Y F3 Sortspætte Y F3 SPA 1 Ulvedybet og Nibe Bredning Skestork Y F1 Blå kærhøg Tn F2 Hedehøg Y F1 Fiskeørn Tn F2 Hjejle T F2, F4 Splitterne Y F3 Dværgterne Y F3 Pibeand T F4 Krikand T F4 Hvinand T F4 Toppet skallesluger T

Læs mere

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning Knæk & Bræk Årgang: 10 - September 2010 Niklas Østergaard, vinder individuel serie 3 RAHS Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

Jydsk Naturhistorisk Forening. Naturkalender 2017

Jydsk Naturhistorisk Forening. Naturkalender 2017 Jydsk Naturhistorisk Forening Naturkalender 2017 Vi arbejder for gode og spændende oplevelser i naturen - året rundt Jydsk Naturhistorisk Forening arrangerer ekskursioner, foredrag og konferencer, og udgiver

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25.

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25. 8000 Aarhus C De 25. maj 20LL Plalægig og Byggeri Tekik og Miljø Aarhus Kommue Til orieerig vedr. ejedomme, Åboulevarde 51-53 Ejere af Åboulevarde 51-53 har søg om illadelse il idreig af bolig i ageage

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R.

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. 31. januar Silkehale Klik på billede for stor størrelse. 30. januar Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. Sangsvane Klik på billede for stor størrelse.

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Nordjylland Juli 2012

Nordjylland Juli 2012 Nordjylland Juli 2012 Bygholm Vejle 16-7-2012 Turrapport fra en Nordjyllandstur fra søndag den 15. juli til tirsdag den 17. juli 2012. Deltagere Leif Frederiksen (LFR). Frank Desting (FDE). Fotograf: Frank

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Ynglesæsonen 2015 var præget af ret usædvanlig vejr, med kulde og megen regn i juni og juli. Hvilken påvirkning det har haft for ynglefuglene er ikke direkte blevet

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Sønderjylland April 2010

Sønderjylland April 2010 Sønderjylland April 2010 Bramgæs ved Saltvandssøen (foto: Frank Desting) Deltagere: Leif Frederiksen (LFR), Frank Desting (FDE). Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra fredag den 16/4 til søndag den 18/4

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Oversigt over fuglearter til spillekort

Oversigt over fuglearter til spillekort Oversigt over fuglearter til spillekort 1. Drosselfugle - Smådrosler Rødhals Blåhals Husrødstjert Rødstjert Bynkefugl Sortstrubet bynkefugl Stenpikker - Egentlige drosler Ringdrossel Solsort Sjagger Sangdrossel

Læs mere

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 for Storstrøms amt, Natur- og Plankontoret. Niels Peter Andreasen r~- 1. Tilsyn og optællinger: Nyord enge er besøgt regelmæssigt fra januar til oktober med hovedvægten

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem. Frederikssund Kommune og. Frederikssund Forsyningen

Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem. Frederikssund Kommune og. Frederikssund Forsyningen Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Forsyningen Jørgen Skaarup Frederikssund Forsyning Byens Vand Troels Karlog Frederikssund Kommune Restaurering

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere