tgln-2 SøWNEN Dansk Ornitologisk Forening, Å*hus Amt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "tgln-2 SøWNEN Dansk Ornitologisk Forening, Å*hus Amt"

Transkript

1 tgln-2 SøWNEN Dansk Ornitologisk Forening, Å*hus Amt

2 DANSK ORNITOI.OGISK FORENING Er en landsforening for fugleinteresselede og fuglebeskyttelse med afdelinger over hele Damark. Foreninqen er stiftet i F oreningens fomål er at f reme kendskabet til og interessen for fugle og at virke til- beskyttelse først og frenmest af den danske fuglefauna. Dette fomål søges fremet blandt andet ved afholdelse af møder og ekskursioner og udgivelse af et tidsskrift og andre publikationer samt ved at arbejde for at forbedre fuglenes livsvilkår. Indneldelse sker ved henvendelse til foreningens hovedkontor eller ved indbetaling af kontingent på foreningens girokonto. Der er flere muligheder for medlemskab af DOF. Kontingenterne er følgende: Ordinært medlemsskab kr. 220,00 Juniomedlem (under 18 år) kr. 130,25 pensionistmedl. (over 67 år) kr. 130,00 Ekstraordinært nedlen *) kr. 80,00 *) Ekstraordinære medlemer nodtager ikke foreningens publikationer, men kan deltage i møder og ekskursioner. Som medlem modtager man gratis "Dansk Ornltologisk Forenings Tidsskrift" (2-4 iræfter pr. år) og bl-adet nfugle" (5 hæfter pr. år) hvori neddelelser om møder og ekskursloner bringes. Dansk Ornitologisk Forening "Fuglenes hus" Vesterbrogade Københam V rrf (na.-to , fr. Il-15) Giro T,OKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT står for alle lokale arrangementer. Alle DoF-nedlemer kan frit deltage i afdelingens møder og ekskursioner. Lokalafdel-ingen adresse er: Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for Århus Amt Naturcenter SøIyst Gjellerupvej Brabrand Giro l SØRAVNEN er lokalafdelingens blad, Det udsendes 4 gange år1i9t i Århus Amt til all.e medlemer. Medlemer udenf or amtet kan tegne abonnement på bladet. Det koster kun 40 kr. pr. år. Redaktion O-tto Trap Hansen (ansvh. red.) Jens Bonde Svend Møller Jensen Chrlstina Kjelsmark rssn Annoncer : Hel side: kr. 35o-/nr. eller l2oo-lår Halv side: kr. 2OO-,/nr. eller 6OA-/år Søravnens kalender for I991l92: lfutrner Deadline Lldkcnner aug, 15. sept l. nov. 15. dec. t febr. 15. n arts 2-92 I. rmj 15. juni

3 MT.EnFR-T'FDFR-LEDER-T.FDFR.-T.FnFR-LEDER' SøRA\ len er på gaden igen - sprøqfyldt red stof fra rnange bidragydere. Vi [åtte helt op på 40 sider for at rume det he- Ie. En og anden vil nåske banske, at vi har flåttet udnfte hver centineter 5å enkelte sider. Man kan også, ved en gmrriig gennqnlæsning, se at der er blevet brugt forskel- ).ige skrifttlpenrcd renskrivni-ngen. Vi er i redaktionen klar over, at det ser trxest ud, hvis er skrevet red sarrne skriftt)æe gål sarne naskine, hele vejen igennern. Så vi håber på at bestyrelsens "ttledarbejdere søges!" (se side 11-12) oqsa resulterer i en renskriver til os. Irdtil da er wi dog indstillede på, at betragte sagen fra den positive side - rnnge bidragydere = rere vedkcsrerde blad = fleksibel opfattelse af skrifttype. I sidste nulrrer \Ærr vi igang nred en prresentationsrurde crnkring bestyrelsen. Vi fortsætter i næste numrsr, nen pa grurd af plactsnargel og så videre springer vi over denne gang. SC[^ ER,! Otto Trap ltransen INDHOLD-INDHOLD-INDHOLD-]NDHOLD-INDHOLD-INDHOLD-I}{DHOLD-I}{D: TNDHOLD: :ide Ieder & Indtrold 4 Rarders Fjoral (ftedn.tlchralget) 5 Borsens ren fjord (same) B Arhus Kdmune... (sanne) l0 TårnfaLkeProjekt'91" 1I l,ledarbejdere søges! 13 Urfugle Projekt. Iøvtrdslreqn 16 SøRA\D{ENS fuglequiz l-99l- * 2. l7 Presseklip 18 t{iljøarked 19 oplev.elser ned fier Pa 2A Fta felten 23 Breve til SøRA\AIEN 24 Kcnuende ture 26 Søndagsornitologen 29 Anreldelse 30 ørnetur 33 Referater 37 To nå nan være 38 Kalender ILLUSTRRTI AT': Inge Marie Andersen - siilerne: 8, 22, 30 & 3I. Jens O/ergaard Christensen - siderne: 5,9, 14, 15,17,20,23,25,32,36 & 37. christina Kjelsmrk - siderne: 6,!!, 12, 18, 26, 27; 28, 33, 34, sarnt forsiden. o1 '' f' 'i r!...,::l il t t:: i:l ', ij

4 Nff FRA FREDNII{GSUD\il\IGE I: RAIIDERS FJORD I SØravræn 1/1991 side kr:nre rien læse crn h\rordan cbt er gået ned et sanr arbejde tellen jægere (Randers Fjords jaghxtvålg), nabrrfre&rirqsfolk (oannarks tilaturfre&ri-rgsforenilg) og EF. Samrbejdet orkri-ng forbedrirrger af nabrr- og i og od<rfurg Rarriers Fjord forsrandt son outalt på stortløibt på Kultrduset i Randers den 23. d*ober Den 11. april 1991 ha\de År*ms Ameskcrnn:res lardsl<abskqrtor irultndt til et nlzt ndde qn Rarrders Fjæal. Det blev holdt på Kulturhuset i Randers og tmtbrteqnede æpa?senterede mf. blev lrdledt led, at antet orienterede on baggruen for indqnielsen tit nedet. Antet havde haft et ndde IIEd Kristiån l(risternserr fi:a Fiskeriud\ralget (naniers Fjord),og Carsten Andersen fra Ranlers Fjords ilagbrahralg. Iter halde nan drøftet m.rligheden i at etablere en gt:uppe af jnteressere& brugere, der internt laurre klare prcblererre. Det er arntets drslce at holde sig så larqt tilbage i kulissen scnr rnrligt, at lade brugerre styre arbejdet, altså en form for selvforrraltning. Efter fudle&lirgen rnr der frit slag for disl<ussiqr nellern de sl$rfferde få fr lrt- - ta].t 9 fæuden anrtets eqr 3 rf præentanter. l&ringsud\ækslirgen foaregik i en fourdragelig tøe, ren afsldrede en fortsat te tal twilje tros jqerre til at gå rcd på arrlre ideer og forslag. Arrire var bangre for, at mfrs l$tale og ddilrentatiqr af jægernes rentlerde wijle til at \rtte til ardre, lo:nne føre til et sarnenbrucl i løsnjngen af pnoblenerre. Hvorfor vente? Billeder dag til dag St. Torv 5 - Tlf tl

5 mf gjo!.de klart rede fon, at vi neget gerne vil deltage i et sarmrbejde, hvor vi skal filde "interne" lpsnirryer bruger ne irrellem. lbd det skal ske under gensiclig respekt for de andre irteresser' og nan nå være irtlstiuet på at girc ildrønnelser, hvis det kan bedrc en el1er flere andres gnrpters m'rligheder uden at ens egre int resser lider under det. Des.rden gjorde vi klart, at der bliver trhårdt<truderrr, scrn j]dce kan løses fuit rnt. Her nå amf-et txæde ti1, hvilket de da også \rar inclforstået ned. rresulterede i, at tan enedes crn en plan for, hvordan et sanarbejde eller en dislanssion rellem brugerne slculle foregå. Anrtet får en stags sekr:etærstatus og obsenratørrolle i første c[re ang. PLanen for arbejdet kcnner til at se således ud: 1 lffdslcbskontoret (amtet) udsender et r ferat af npdet d. 11/4 til at bnrger grufper ned såvet erhvervsnæssige scm rekreertiæ og int resser. 2 Ianiskabskørtoret udbeder sig err 6rskeliste fra hver orqanisatiqr. 3 landskabskcrtor=t i-r}clkalder til nøde i "brugergrulpenu tred 1 nåneds varsel, og udsender sannen ned tt6cleirrlkalcblsen de erkelte erhrærvsiateressers og organisatiorprs "ørske1ister", så deltagerne kan rære godt forbercdt til rødet. 4 Det første IIøde i "brugeqrufpen" irrikaldes ef ter scnnerferien. IU]S,P MF! Hvis du kender Rarxfers Fjoril eller har tariker cm, hvad der kan gøres for at for bedre natur og miljøforholchre i og onkriag fjordenr vil vi neget gerne høne fra dig. Dr kan sende dire forslag og gerne ned en kort begrr:rdelse tilbestyrelsen eller freerlng,suåraleet. Vi skal have dire.forslag senest qen 15. juli Heliefter vil vi sarnle et katalog orcr DOF'S forslag og sende atem til amt t. Dr vil natrrliryis blive holdt orienteret c.n af arbejdet red Randers Fjord. Allan Jarniche ltiit FRA FREDNINGSUDVAIGEI: HORSENS REI{ FJORD 29. d(t&er 1990 havide Dannarks Natxlrfre&ringsfo:enjlgs lokalkcrnite for LIorsens kcnmlre irdbydt organisatiorer, forenirger og erikel{>ersøer roed erh\rersfiessige og rekreative intsæsser i og crrkrfuryt Horsens Fjord. I deftog også en repræsentant for Hor sens kormme. DF kurue hilse jaitiativet velkcnnent, nen vi harde og har stadig wært ved at se, at f,titr's ølske cm en kdlfetrence i februar dog efter bl.a. EF.- pres fllttet til novenber var og D{'s 6rske og rnåi ned npdet var at få iværi<sat nogle initiativer til forbedrirgerc af natrr- og nitjøforholdene i, crkriig og i qlardet til Horsens Fjord. &rrret rrår opla* af interesse for D6F, scm deltog rred rcpnæsentanter fra båcle Vsjle og Århus arnters ld<alafdelilqer.

6 er realistisk. l,enjngen IIEd Horsens Ren Fjord er at få båtle kcnrarnale (Odder, Iiorsens, Gedved og Juelsndnde konnrner), antskcnm:nale (Vejle og Århus amter) sant ldcalvalgte folketjlgsned.leiller og -kandidater i ta1e. Disse skal sannæn ned bl.a. Skov- og l.laturstyrelsen jrd-.$ites tll at deltage i konfersrcen. I DOF nener vi, at ksrferencen skal_ være velforberedt og at vi sl<al_ Ilpde nred en saglig cldauentation, der kan støtte riore krav. Alligevel er der et stærkt ønske om, at få kqrfersrcen gennemført tif novenber! 5 IiC'VEDARtsEJDSGKIPPR, Arbejalet ncd konferenæn er lacrt tilrette pa den måde, at aer er neasat 5 hovedgrupper, scrn hver arbejder ned foqrst<eili- 9e eilner jrdenfor deres tema. Her kan arbejdet igen foregå i undergnrpper, &r koordinerer deres ar&ejde i hovedgnrfpen. Senere skal ae S irovegrupper npael, -eår at koordinere deres arbejde. Det forventes klaret på 6t i augmst, hvor kqrfererrcen forberredes og der opstilles kla:e nålstsrjiqer og sl<itser til problereres løsning. GRT'PPMNES ARBEIDSOIEÅDM, De 5 gn4per er; - Ferskrzandsgn44:en, - Saltvandsgnrppen, - Sejlergrutrpen, - Ah!gru14:en, - FugleqnrFpen lr, W- FMSI{IANDSGRI]PPEIi Gnrypen har 12 cbltagere fra ca" 10 forskellige forenjnger, qt:ar pr. 25/2 holdt 5 nøder. Grutræen har opstillet f/lgede enner, scrn den ønsker at arbejde ued; - kctrminale rensringsanlæg/orærptrnq:ning, - - srskildte ud.le&rhger ved landbrug, industri og private, - nåistætnirgex: q Wr, - vandløbsregulativer, hen:mder a&linistration og vedligeholdelse af vandløbr rcn også udforrnning af regulati\rer, - danbn:g, - cfdcer. SALT\iA}IDSGRUPPR{ r \rf ----' r\/i æ cruppen har deltagelse af forenfuqer m.v. t Horse!-rs og crregns jagtforenirg, Iandsjagrtforenfugen, Dansk Anatørf id<eriforening, erhvervsfislcer, fritidsfidcer, og perssrligt interesserede. Gruppen har,cpstillet en lang rdd<e enrner til betrand.lilg, således; - 1. Skanien, - 2. I4rslhgefiskeri, - 3. Garn- oq rusefisl<erif - 4. Forurenilg, - 5. Iossepladsen, - 6. Havdarbrug, - 7. Bly, - 8. lyawlfiskeri, - 9. Vardualskiftning, Strandrsl$ing, - 1'l. DagrEs Nor, Itudderklapring, Rensnhgsanlægrgets effektivitet, KlorudsU-p fra svfittrenaf. f\ t lil ' u_)

7 Disse 14 e!firer er J-qt ud i undergrr4per, der skal betrandle iteln. ScNn elcsenpel på en yderligere opdeliry kan nærrnes f.eks Slcarvenr. der er y'lerlige delt cp i Reå*tion af bestand, Bestandens udvikling, Fiskelmgel og udsætni-ng, Bndgarn' Jordrugning. SLII,MGRIJPPB{ Sejlelr har spillet klart ud- De anser hele Horsens Fjo!:d sdn deres cnrråde, og vil afrænte de øvrige gruppers arbejcler. ALRøGNU"PEN GnrptrEns prijrære opqave er, at belyse forholdene ffkrijtg AlrØdannilger. EYem til 25/2 har gruppen \ræret sanilet 4 gange, bl.a. i form af strandvanirjnger. Disse har redført 2 anfieldelser af tvivlscnre tilfæide af og arsdng. Gru$)en p1anlægger også at cptage h:n&røver. Gruppen har haft bsøs af en landbspd<tør, der for Hedeselskabet halzr:le foretaget en undersøgelse af forholdere cnr krirq afrødænnj&len. For at cprå 13 større van'ålrdsiftning vest for A1rødarnirqen (Amstrup Red), skal en 1/4 af darnilgen åbnes. FIJGLEGzuPPnI cruppen tnr haft startuandceligheder, rren er ru kqnret i garg og har holdt 3 i heriholårsi rnrts, april og nej cnrlæen består af; I-eif Sab:pe Pedersen, StrandjagtforenjJrgen Jørn l-drbotg, Hors ns og cnegns jagt* forenirg Mogens Brandt (Benny llarner), Iåndsjagtforenirgen af 1923 Jens Gregersen, Natrrreserizatet Vorsø Niels llarfsp, perscnligt jnteresseret Hans Pirstrup, mf-vejie Amt, Iårs P. JofEnsson & A1lan Janniclle, DOF-Århus Anrt. GruFpen tnr valgt Hans Pjnstmp til forrmnd, og hår iøvrigt opstillet føigende enner til dislcussiøt; - 1. Sejlads, hen:nder windsurfi,ng, jetsc.ootere m.m l,!.rslingefiskeri, - 3. Fiskeri a) erhvervsfislceri, b) fritidsfiskeri, - 4. Rekr"eativ udnyttelse, a) jagtr b) ornitologi, c) ørrige færdsel, - 5. F\rgler s lmgte og levecnråder, a) reservaterne Vorsør Alrø blder' tilørrestrartd b) Hjarrø, c) Alrø, d) engene langs fjorden, e) Borre Odde, hcl. fladuarrlet \rest herfor, f) DagrEs tibr, g) Ramsarcrnråde 13, h) Inderfjorden Itdarbejdelse af korbmteriale. Desuden planlægges en dcskursiqr for he le gn:ppen rundt crn Horsens Fjord. Efter de 2 førstl synes sarrf adcejde$nrlighederne at tegme godt. JF gerne besi&er en stor lckal viibn oq Ønsker sel-v ret restrjkti\re ger i f.eks. sejladsen ned rctordrevrp både og lystfartøjer. Der synes således at ræe et godt klirm, der tnride give rufighed for en rdcke gode forslag til garzn for fuglelivet. KqiIFRET{EiI I I{OIJEN{BR' 1991 Son arbejdet odcrj.rtg Horsens Ren Fjord er besi<r.evet, er det efter DOF's cpfattelse helt um:iigrt at nå, dels at gøre arbejdet i gnrpperne færdig't, dels endnu rere tlrruligtt at få koordjleret de 5 gn:ppers reslltater på ødet i august. Sdn vi ser det, kan iler nenligit godt konre nogle voldscnue kdfrontationer interesserne irrellem. Det er dog gjort klart, at arbejdet skal fortsætte efter kqrfererrcen. l,bn en konferencened bl.a. politisl< deltagelse kr-æver i hvert fald enighed fra de arrangerende organisationers side, hvis alet skal nedføre en forståelse for nogle politiske initiativer. Der er altså neget langt igen! Allan Jannicte ::

8 }WT FRA FREDNIIGSUD\ZAIGHT: FR.fLUFTSLIVEIS UDNYEEI,SE AF DEtr ÅUW f,euo oc IaTUR0"IRÅDmNE r Ånirus Kc[,o{UNE På de sereste 2 ngder i Naturfon:m ÅIhus heritroldsvis 29/1 q 9/ haru&rybtelsen af det åbrp land og natrrrcrnråderne \rær t o14:e at r,'ende. På det første blev det gi\ret et c4>hg flf en diskussicrr, og trf det næste blev det frenlagt, hvordan denne diskussiqr slcal forløbe. eåde bestyretsen og fredrrilgsudvalget firrier det ræserrtligt, at vore nedlenner særligt i Århus Kamune, får nnnidted for, at give deres holdning ti1 emtet og mllige ønsker on en stlnckelse af fugleinteressen ti1 kende. Vi skal derfor cpfordre aile vor:e tedlenner, og iss dem &r bor i Årtl:s Kqmure til at læse nedenstående oplæg grundigt i gennem rred henblik på, at besvare de efterfølgende 5 spørg$å1. Vi!nå bede de af vore nedlemrer, scrn ønsker at gi\re deres neni-ng ti1 k nde, qn at sende deres nateriale til enten bestyrelsen e11er frednilgsud\ralget senest 15. iuli Vi har herefter en n ned ti1 at sanf le alle incllæggene og bearbejde den. Århus Kqnn-rre skal have nateri-alet senest 15. august 1991, og dette vi1 så blive grenstand for en diskrssion på et nøae i Naturfonnn Århus i efteråret '1991. OPT,IM TIL DISKUSSICN I en storblz scn Århus cplever ile grønne forvaltninger et stigerde antal herwendelser fra forskellige gnrpper ned dnske cm at få m:li$red for at udøve friluftsaktiviteter: Rostævner, hundetriænilg, trlrt and take, crosskørsel, swræfl1runi-ng skyefus m.m. - og stort set hver gang er det naturen, cler rnå hotcle for, hvad enten det er scm krlisse el1er npdrændig lngrediens. Den øgede irlteresse for at brugfe naturen er ijd<e uproblernatisk. Friluftsliræt slwrder vidt. Nogle aktiviteter går fint sarmen - and:e ijdce, og belastnfugen af oqivelserne er forsl<ellige. Ofte konner benyttelsen af naturen 1et i køflikt ned beslqfttelsen af naturen, og her er det, nan ofte oplerær nere eller nlind:æ hæftige neningsudrækslilger rel- 1em bnrgrergrutrperne. Ofte sidder ran tilbage næd et udtrl& af, at konflikterne opstår foråi tumlepladsen.er for 1il1e og rigtig natur en mangehare. Sarnrpnholder r(bn den øede fri.luftsint tesse ned udviklingen af arealanver delsen i Darunark, nå rnn objekti* konståtere, at byudvij<lirg, irdustrialiserjlg og udbygni.ng af infrastn:kturen sant effektiviseringen af jordbrugserhvenzene igerrrern en længere periode har forringet mrlighederne for friluftsliræt. Braki.:egning og tilplantnirq af mar ginaljorder, den nye skcnzlcnr og de nye naturfrednirgslove traddcer dog fonrentlig i den anden retning. El cplagt forklarjlg 1å pres, bl.a. på de bynære naturonråder, rnå også søges i befolknjngrens øede fritid sallrt alen øede jnteresse for naturen - æ 9rØn MIge - og den øgede irlteresse for udendørs sports-, rotions- og alnindelige f riluf tsaktiviteter. Tilgangen til friluftsorganisaticnerne, salget af frl-hftsgrej og sportsudstyr

9 sarnt interessen for grøn turisms er ardre ekselqfer trf, at det åbne tand nå stå til dispositiør, når fanrilien Dannark vil realisere sig selv i fritiden, og at der anes en unriddelbar nedgang i berrlttelsen de kcnnende år. llange vil wre tilbøjelige til at rene, at når naturen er vært for friluftslivet, ja så skal det slie på naturens betingelser og rcd respekt for andres ørsker og rettigheder - fien hvordan afgør nen, hvad der er rirreligrt. 09 rigtigt? & det f.eks. sænlige velorganiserede brr:gergn:pper, der skal have pa.tent på at bestenne, hvem der skal have adgang til- rnturen? Exnet er især interessant at disl<utere i en forsarrling, hvon de fleste parter er rep!æsenteret. 1. Bnrgeren: AlIe de r:organiserede sanrt de organiserede i sportskluber o9 fri- Iuftsorganisatidrer. Kravene varierer reget. tle fleste ørsker adgang til natu: ren i form af stier o.lign., ren så hører enigheden q). Nogle vil haræ asfalt rede stier, andrc blot adgangsret i tenialet. l$ogle ørsker rekreative anlæg, telq)ladser, trjmstier og turgere an1æ9. Sqn før nævnt, kan der rære interesse kcnflikter rellem bruger-fnæper. Hvem ska]- have lov at færdes hvor? sl<af der laræs r,esenater ti1 specielle bnrgel? Hvad ned brristerne? I konn:neplanen har nnn forsøgt at tilgodese alle 3 interesser, bl.a. har nnn at udlægge sannertengerde arealer, twor naturberrgtelse og natlrbeslqrttelse iileelt hrrde 9å hård i hård. l,bn proble- Irerne cpstår for alrzor, når jntentiorerne skal gennentrøres. Det afspejles ned at tyclelighed i: Stiproblerer ved stillhg-solbjerg Sø, adgarg til Tåstrup Sø, udnyttelser af Vestereng m.m. I lhgistratens 1. afdeling lrer r vir at en spdtijlg af den rekreative færdsel i konnrrren, vit \iæ!re ti1 gavn for de rekreatirie bnrgere, hvis der sarnbidig sker en kanalisering af færtlslen i cb erikelte cnråder. Det vil \rære til gawt for natlren, der undgår nedslidning og til ga\rn for ejerre, der cpnår'et nogenlurde ensart t la\rt slid på deres crmåder. Scrn er vi irnrd tvarg' f.eks. i form af frednjlger og bestemelser. Vi søger frivillige aftaler red lodsejæ og brugergrulper, selvun vi nå accepter"e Iøsni-nger, der jlke er optjrale ud fra et rel<rcativt synsgrnl<t. 2 llaturberrareren ønsker, at naturen IIEst mrligt overlades tij. sig selv. ForsqErelser bør så vidt rnrligt undgås. Den grønne politik Wr Så uil på at sikr 09 gencprette natur\,rardier. 3 Ejeren har på et pinkt fælles interesser ned natxrrbe\råreren, nemlig fued og ro. Natttrtrerrslm bruges ofte scrn aryrnr nt for at hirrdre adgang ti1 landslcabet. Orr vendt kan der selvfølgelig wre rrasser af mdsatrettede holchirger ti1 fonraltnfuqen af landskabet. 4 Det offentlige. Scrn skal- forsøge at dele sol 09 vind lige. ror det først sij<re rekreative m:ligheder for stortryrbefollorirryen. For det anrjet sikrre og pleje natunærdierre i kcnm:nen. For det tredje vaætage jordbesiclderres lardbnqsilteresser. Magistratens 'l. af&iire nener, at det er på tide at få en k\nlific let disr<ussicn qn alen frentiilige rekreative u&ryttelse af tlo:re skove, naturonråder og &t "åbne lanil. Benyttelsen af det åbre lard bliver jjdce rnirdre i fremtiden, bl.a. på gr. af udvj.kli-ngen af en egientlig grdn b:risre, og en vis grad af farles fodslag.er for at kr:nne gennemføre den relo:eative del af aten gtrfitne politjk, der er lagt q> til i kcnn:neplanen.

10 KOINI]NENS SPøRGSMI L 1. Kortfattet redegprelse for organisationernes orzerordnede qznspr:nkter på ennet. 2. Filder jeres organisaticn adgarqsnrlighederne i det åbre Iard, skcnrere og natur cnrråderne er tilfredsstillerde? - Ilvis il<ke, ønsl<es en liste o'ver onråder (evt. Id litets- eller onrådet14:er), hvor jeres organisation prioriterer øet offentlig adqang højt. Hvilke vilkår bør der i givet fald stij-les (ticlsp.:rikter, færdselsform, adgangsbetingelser m.m.)? 3. Er der øråder (e\t. lokalitets- eller orrådetper), lwor jeræs organisation IIener øet offentlig adgang er skacleliq? I givet falcl hvilke? 4. Der ølskes forslag til egrrede wardreture, cykelruter og nye naturstier. 5. Der ønskes en stillilgrtagen til af lcicale brugere i forhold tj_i tr:risters brug. Er byens natux og lanclskaber for \zens egne borgere, eller nå turisterne også konre der? 6. Andre forslag og initiativer fra organisatitrerne. Bestyr l-sen og fredrringsudvalget håber på flere tilkelrdegivelser på ovenståenae fi-a rredlemrerne, specielt i Århus Kcrmf,me. HUSK vi skal harre dirre benærknilger senest 15. juti 1991 All-an JannictE TARMALKEPRO]ffCT'' 91'' EGA DAI,EN. Der turr været nange forberedelser, dels ned kontåkt til Elselskabet ÅRI(E oo I/S l.{idtkraft, scrn egentlig står scrn =fo.r=ot for tårnfalkekasserne i Egå Brge. tigeledes ned den klasse 1å Lisbjerg Skole, scm har adopteret kasserne og scrn fører det daglige tilsyn. Sarnen ned klasse- Iser OIaf Christensen har vi i klassens tire talt nreget crn problenerne fied at fide egnede steder til optrangning af redekasserne. Endelig den 23. rarts kr.rnne jeg, ned hjælp fra Arke opsætte den første tårnfalkekasse - JL ni. 2 - i Jelenge. Den 25 narts kunnene jeg, ned hælp fra Midtkraft opsætte tre redel<asser trqe vd Terp. Tilstede var repræsentanter sponsorer. Den 2. april o\,lertog "Tårnfalkegruppen" fra Lisbjerg Skole tj-lslmet ned kasserne. HeIe klassen var ned ude og se hvor kasserne \rar optlelgt. lten stor var deres skuffelse, da de to af kasserne var væk. Det var neget s'!ært for mig at forklare klassen, at det var en ting, nnn nåtte regne ned kunne ske. Det gjorde et dybt indtryk på børnene, de troede simpelthen ikke,.at noget sådant kirure ske. Vi besluttede os hurtigt for at koncentrere vores obs crkring kasse GME nr. 1, og jeg besøger ofte grqpen, hvor interessen stadig er i top, og jeg er overbevist cm denne interesse varer ved. I- nens har jeg rræret i kontakt ned lodsejerne. Der er fornndentlig sket en rnisforståelse, og derure er nu blevet rettet. De to andre kasser er fundet ituslået, rren er nu repareret og kcnner op andire steder til efterå-ret. Jeg bruger fortrj-nsvis gitterrmster til nlit fornåi, nen da disse er stækstrørsførende, fiåtte jeg gennem et kursus i stærkstramsteori, ned tilladelse til at gå op i disse rmster. Det fiedførte naturligvis erhvervelse af udstyr til klatr.rng. I skrivende stund kan jeg nedilele følgende: Kasse nr. GL 2z 4 unger. Kasse nr. JE l: 4 unger og kasse il. G\'I 1: endnu ikke betid af rnine 12 redekasser til sangfugle er de I0 besat. Leif Rosendal Lystrupvej 5 a 8240 Risskov

11 MEDARBUDME SØGES! Kdr og hjælp dirl lokal.afdeling i Århus Anrr- T ki<alafdeli-rqen bar vi efterhården så rnange aktiviteter igang, at bestyrelsen ijdce lagere kan klare otrrya\rerne aleræ. llogle opearrer er helt rsdriendige for at kunne holdb styr på cb nange forskellige aktiviteter, sager og q[xtaver, scrn EF- Århus Anrt beskæftiger sig rcd. Bestt/rels n vjf derfor gerne fortælle lidt qn den hjæ1p, scm der helt klart er bnrg for. Vi håber - når f har 1æ6t dette - at ryogle af vore nedlesrer vil \Ee jrteæss rede i, at bruge rnget af der,es fritid på forenirqsarbejde i DOF. Kan år f.eks. afse en afben crn ugen i tiden septefber-april eller har du nåske mlliqhed for at køure på SøIyst i dagtirerre? Ilar du en hjemeccnpter kan du nåske hjælpe os r:den at kcmte "ret" rrenge gange 1å Søfyst z uanset h\ror neget tid dlr har ti1 råcligr hed os uanset hrrcrcan den er placeret vi neget gerrp fra dig, hvis dr vil giræ en hånd æd \red formingsarbej- &t. l{edenfor ser du Ce o[xtaver, son bestyrels n først og f.!:ewrcst håber på hjæfp tit. * FIJGLE'IHJÆRE TIT, ''PRO]EKT IøITRÆSHEGNil Se øtalen andetst ds i blacbt. * EKSKURSICNSI,;MHIa Vi nungler dyytiqe og erfarre DOf-folk til at le& ekskursiqer, der skal udgå fra bl.a. Rånders, Grenå, silkeborg, S0canrbrborg og Århus. Der er brug f,or nye "ansigter" red friske ideer og nye ekslcursicnsrel. BestlEelsen fonenter at d.r scrn leder 'har godt feltkerdskab til firgle, - vil tage ans\raret ior ekdcursispmes tilrettelæggelse og afvij<iirg, - fonddle dlin viden arn fugler til turens deltagere. * FOREDRACSTIOIDERE IokalafdeUagen har bn:g for perscer, der vii holde foredrag on f.eks. deres egre fugleurdersøgelser, sperxterde rejseorplevelser ned fugle, feltbestemelseslcurser on vanskelige fuglegrupper son rovfugle, någer o.a. A1 fornyelse irtdenfor er særdeles velkcnnen! / ",,ur')a'/':, * SEKREUIR TIL PåPPORTGFIJPPEN Trrcttastning af fr:gleobsenratiører trå EEts og i-rdskrivnilg af rapporter på telcstbehandung. II\ært år indsanler RapporbgruFpen cp ndd fugleobserv"ati.drcr, der er gn:rdlaget for rapporterne "Fugle i Århus Amt". Efter at lckalafdellrq tlar ffut sit eget EDB-anlæg, sl<al de ijrlsanleale obsewatiorer frerover irritastes, hvilket b1.a. gii\rer larqt ruligh& for statistisk behardling af mterialet. De ganle &servatiorer - fra '1990 os tilbage til 19?2 - skal også fudtastes ned liilen, så der også bliver nrlighed for at betrandle larqtidsforardringer i cle Østjyske fi:gi bestarde. Arbejdet vil også redføre, at den årlige ratræort "Flrg1e i Årtrus Arrt" sl<al i-rdskirves trå tekstbetrandlirgsanlægget. Har dlr en hjennec [rg*er, der er cqriextijcelt til vort nye anlæq, kan arbej&t ske hjem{e hos dig selv.

12 * BTFILfSTH(SBESTYRER Vi trar et bibliotek trg Sølyst. Det består af nogle bøger og en rmsse tidsskrifter og rafporter. Besqrrelsen har fornylig at 11/dde lidt orp i biblioteket. Der nnngler dog el regristrering af hvad vi egerrtlig har, og der er belrsv for at vi får sat de n).tiikqne Wer, tialsshifter og ralæorter på plads. Der er brug for en person, sdn vil q> trygge vort bibliotek fra btrden og lave et kartotekssystem, så det det blirær iluligt at fjlde de nelevante cplysringer nent og hurtigt. Der er også plarer cm, at 1aræ en tidsskriftlæserkreds hvor manse af de tidsskrifter, son vi nodtager, X"n ga på tur relleur interessere& nedlelnrer. Oet var også noget et biblioteksbesty::er kunne tage sig af. * DIAFBESTYRR, I lololafcblingen har vi et ønske cm, at få cpnettet et.arkiv ned lysbljleder af fugle og fugleldcaliteter. Fornålet ned at opbgge et bj.lled-arkiv er at - kuffe sti1le billeder til rådighed for foredragslroldere, - kunr vise billeder \Ed de alm. rc& lemsøder, - harre billeder til rådigted, når tnf. tager ud for at holde fonedraq eller kurser for skoler, forænjnger o.ligrn. - have et biuedarkiv til brug tor # RAVNEitrS redaktidr. Han dt lyst tij at stå for opq1gnfuigen at dette arkiv fonenter bestyrelsen b1.a., at du er villig til af - efterlyse billeder (dias) til'df,s arkiv på SØlyst, - rsrtere biuederre i ramer, - cebygge et arkivsysten, der gør.let 1et at fhde de rele'uante dias, - sqrre uillån af billederne. * SE(REDER TIL SøR,A\Nnil Vi søger en interesseret persqr, scm vil irxlskriræ alle artikler o. 1ign, der irdserries til vort lckalblad SøR,AVIIEN. Irdskrivnirgen skal foregå på rcrt tekstbehartfltuqsanfæg trf Sølyst. Der udgives 4 årlige nr:nn:e af SøRA\^IEN. * SH<REIf,R TIL I,OKALIIETSRreTSTMET LcJcalafcblingen tigeer incle fied et stdrt rateriale cin nere æd 300 forskelliqe fuglelokaliteter i Århus Anrt. Hele rriaterialet ligger i en naskinskreven kladce ned hårrdslcrerzne tilføj61ser, ren sl<al ajotrføres erdrru erqang. I påbeglrxite Afflelise Skov irrdskrivningen rcn nåtte cpgive sirr deltagelse på grr. af nyt arbejde i Norge. Annelise fik dog lavet opstillingen og lay-ortet for indskrivni-ngen oq opsætnjrgen af 1d<a1itets1c1a&ne. Arbejdet består i første crrgarq af en nreget antrattende ildskrir,znilg af ca. 300 ld litetetsblade på tekstbetrandlirq. Serere vll andre cpla\rer i forbindelse en udgirælse af rlrqordnersystenet "F\rgletokaliteter: i Århus Amb" kcfie til. kbejdet kan evt. foregå hjerne hos dig selv, hvis drr er i besiddelse af en : hjenneccnp:ter, der er cdrpertibel rcd DFrs anj.æg. Dette er en lang Ønskeliste on hjæ1p! vi håber du har holdt ud til enden! l,!åske qmes du at det neste llder dddkedeligt, ren vi håber dog at i hvert fald rpgle firder det tilstrd<keligt Esxderde til, at de vil hlelpe. Det er i lwert fald helt sjkkert at ld<albestyr"elsern i-kke ragrter disse c6rrgaver. Der er nemlig allerede alt for nerqe sager og aktivite* ter ti1, at vi kan cnrelkonre *Ere. Derfor håber vi på "nenge" xedlerner vil kdrrg os til hjæip. - Kontakt sna:est ru1iqt bestyrelsen og fortæ1 evt. lidt cm dig selv o9 din firgleinteresse, og hvor det er, du kan dfbyde din hjæip. Itrerefter tager vi kqrtakt tijdig for at aftale et nøde, Lrvor vi kan aftale det nienrere forløb af arbejdet. AUan Jannidle Besqarelsen

13 rfifticte -.. F t: t:: t L s F!l i,. * F v!i- L:: å:; Hvert år i I'tå j rnårred =t i rll en h ilrrdpede\'1 9 åf ltebresker gåtrt,rer, fc.r at c.plev et =ta*r:r;e erd'.'år,drerro l'ri=tarie,. et 6anexræ haidet urfubierr. Ort;el i inperr f c,r l??l vi--år Åt der e* ea. 3Å af slag=err tilbsgå i Darrr'a!^l:. s.t F-qtetrårter' t *rfugiere=erw:rtet Frå virid hede.' -igeecn åi:e år,3re nåtte JeE.lr. å*ter i ef sflevc] f:iglerre Rii Btri t 1etrlådsenr s.å jee då iciet rn i rrdste åb L.eret t s fsr t'ri n c.ldebsl^b '. er' -når'b ud i fr tttio rt c.m de gc,rt e h$r,g. Der v6l 3 kskke deb rdc.rger, ief Bnk{l'r t i 1 epi I IeDI åds h. eq h!'gaj rr*g.terr toepe Lts*dvartl iert var. hrr, 3 c.rnitc,lgg r. Hcihkerre g.råkk lde lil'ligt cjg kf,rrf'e hareå v i dt c,r,:t<ri r,g ud svfr derr i0c.fg nd.is de fiede. fie sbrårig t går^ garrge sf. i l{ftfn 3p gåv åig!rå: ferresten til Rt rsje, Decidtiet spille Eåd cie ikke;-'6s kerdcf rrak hinarrderr. ftf gcrdtl eller gge.å vår dep.båre ingeb af hårrff' e sc,ti gåd hc,lde oje rted d to derr msrgen, Spiltet kårt elle ^s vrlre et fåtrirrefebdq _ sy.r4, Pled. freroe,tråkt håliå c,g h3vedf å*rrkede vinger c.9 opfejgn udepi let hale, darts.er! hop'ier^ c'9 +Iås ksk+(årr,ilrrc+ t bestårdi9e frernbfineelse af bc.firtg'ir6*, k{rfre"rdg tg trv35årrde. lyde.. lhorrer.ne irdfirrdår sig efter et. ctykke tid i riåkenten åf spi I lepladb Fre crg båtrågtsr ::fc'.låb t, itrdtit dr udvelbef 9ig dc :åbqkkest hanrrer,. sc.m: de gå EtlkkBF åf med - {n xhgt å life!"). Fs!^ g-.:. loo. ål- FidSrr våf. Urfuglerr aå'edrrekr aløfindclig fugl på d r' datt3ke h6fde, eg blde fugl c.g *g våf yndrde jrgtobjekter. lrlerr fllgleb lir?vede tteget Flåds' sb gd 9e1gae g.'3q f*lge åt tåbet åf- Sorrderj yl I arrd E. i cts.t i I SOf tal letl fremlåede plarrer c,rn, ai. hvad udsd tåbes s :åi. r:,dåd v:. Bdes, t renkt e har, kak i Xke specielt aå Urfuglebegtarcier, Da h der c, t e'r afd:r'rket, srfutnpeoe c,gså urf Bg I ebelrt arrdevr tn.crf.bårft. I j,543 L,Ie!' derr forpte c,f f iciel le LrrfuBlet*llir'9 ]å!'et' c.b rtar1' sne.lc,g, at beetårder dergår'g våf =å. 34O(r. sct år EereFe! våf bes.tår,der, få1d6t til 4Og (B idåg altf!å errslået tif 3: stk. { s.m Eladetg redaktsr eå Fårdmende fåetslc.g: " irrderr år g{t{t':}, har der,.-i dgte urf ug I ei. kkeft I ukket Gg slukket...!?") i!å, tilbåge til vir,d h de. -reg mt irrdrotdrter åt ef,tef B halv tirnårrg kcfrstarrt gtifferr eftår. de l armerrde sc.fte Fri kker $de i hc.ri,g&rrtrbr ts lev rniø c.f n*ffr-c.dihed I i Etedet får'rg t af Gtrr i:tdel krc.r'vi ldt t Bcrir hc.l dt mc.rg rrpådsiåf på hecierr. Der vår v.el le-hirrrrer, åc.n gtslvfolgeli! luskede v*k, da dt beto*rkede mifi ek9+r'å6r.dirr*r^e intefebge f<,r.dern. Jeg lbd LlFfsgl 'vere urfsgx, tlg bebyndte -i bedete å}rår.lcc+l HqmeE Etil ai fc.rfolge hjar^tehe. Ufåtteligt at gå mår'gf 5å Etar ctyr kan fcrrsvinde så spc.rlosi så hurtigt!!. Jeg luskede rurrdt og t.dtå fter dyefr'e, {3B Brtdte 'v d et dåmbfqg,. hver 'ca. lo fiskc*rejrer havdc stillet sig Bp på en lrng F:kkc lang5 err af tsoerne, ifafd med åt indtage Gtagcnr firofgenmåltid. DeF Ftc.d nmnest unc,rd" i tjer pt ejiefen, 6ortr libaledcb 3'tcd ',tse*fåbtede de fredrde fugle. 'J*g urd lod at kernmgrrtgre Ectrreriet c g tieteda tilbege evrf h rd?la til lrrkerrrrreg 6eftE ag den spadgåer'de B rl. Chri st irrå Kjel srnark.

14 PROIHCT IøVIRTESHEGN I efteråret 1989 plantede Århus kcnrrure og Århus Iåndboforenfug i sannrbejde ned Hedeselskabet 45 km 3 iæfcfcet f6vbfosfregn i den nordlige del af Århus kclrm.rne. Det er-almindelig kendt, at Iøvtæshegn i det åbre laryj er af stor betydnjng ior plante- o9 dlreliriet. I l*alafdeu-rsen slmes vi-, at det kan \,ære neget "purå*- de at følge fuglelivets uclvjklino-i di* se nlplantede hegn. Vi ved nernti! :kxe!ær1i9t neget cm, h\dr hurtigt ir!åvandrtuqen af fuglene foregår og hvilke arter der kqnw først. Derfø lrcn\rsdte vi os til Arhus landboforening og Århus kcnm.mes pa*- og kirkegårdsforvaltnjrg, og fortalte dem cnr den ide vi harde ned at fø19e fuglelivets udvikling i de n1e plantede løvtræshegn. Århus fandboforenbg afrrist votr. ønske, nen kcnmlrens part<- og kjrkegårdsforrraltnjng srrarede positivt. Vi har således fået mrlighed for at q)talle firglene i de ca. 10-lsn kcnrnrnle løvtræstregn, der irdtil nu er plantet. De ca. 10 km kcnrn:nale ldvbastr.egn er placeret steder: L]SB]MG - ø,s[ed Mdet ned den største tilplantning, scm er foltetaget i efteråret rækket 1/vb:æstregn ned 1125 m nellern ræld(erne og en planteafstand på 1100 m. Plantevalget frarqår af tåbel 1. IUORISIXA] - KåITGø,IE libststtrste tilplantnhg (qellem SkØilstrupvej 09 lgnkbø11e\rej), scrn er fore taget i efteråret Plantnirgen er dels 3 rdcket Iøltræstresn (se tabel 1), 2 r-ækket tjønrelregn, clels vejplantrri-ng neil seljerøn. Det 3 r*kede løvtræsbegn er plantet ned err rdd<eafstand fi 1,25 m qt en planteafstard ligeledes trå 1,25 m. }I3LTtrIJP Et rnrd-s1dgående 3 rræklcet 16rt:rædreSn. Øwige forholcl sorn ved Hjortsfpj-tcankbdlle. IøGIEI Et øst-\restgå rde 3 rækket førvtræstregn. Øwige forhold scrn ræd Hjorbfrøj-Ka*- bøi1e. IOKALIIET IfIJål.lIE\ll \IÆ LI$]ERG.4,SIED tjø[ifalln eg- slåerf tjørn-aln eg- siåen_ RØDE[, a1m ask- rtæfalm eg-hassel- ask- f æs hassel- slåen- Rørrrrvi1dæble-alm røn tjørn-alm eg-slårln- tjørn-alm eg-slåen- RøW, IIIOLI,EEIJP & a1m eg-hassel- ask-_, tæ9- a1m eg_hassel_ ast<_ ],æg Tabel 1. PIaMTTAIG I 3 RJE<KET IøIIRÆsIrcN I ÅFTTUS KoTI{[]NEørerste rd(ke : vestrdctcelvirøræt<ke. Rød I ir,,r,"to"r.

15 FI'GL$,WEIS I]UIIKLITiG Der skal foretages rnirdst 4 årlige cptæl1irger i form af linietakserirryer ei- Ier pnktoptællirqer. Elljngerrre skal fonegå oler en l,aqere årrdcke, nens hegnene vd<ser q). De 4 tælfjreer fordels g årsticbrne, så udnyttelsen følges året nrrdt. IbUirgerne l.ægges i periodeale: narts/4ri}, 15. naj-15. juni, cictoberr - januar. Der skal også registreres rqle forholcl qrkriry l gnene, &r har betldnirg for fugleltvet (plante- og dt/re1i\ret i det hele taget). Det er bl.a.: - trirernes tøjde os bredde (fulde), tiøren, - vec[iqetplcbse af tregnere (sprøjtnirs eller naskjnel fjernelse af "slqggeplanter" de første år). Dette skal su6pleres nred oplysringer fra pad<- og ki-rkegårdsfonraltni-ngen eller forpagterre crn f.eks: - på tilstænde rerker, os sgøjtefri zører orkring lregrene, - jagtlig udngtelse af tilstøderde rer ker eller i hegrære, - udsætnirger af vildt, m.m. DIN II.]78,P HvLs dette projekt skal krure Eerurernføres, har vi bruq for j-nteresserede IErsoner, der vi1 cleltaqe i cptæilingen af fuglen i hegrene. Det er vigtigt, at der er nogtle æd et neget goalt kendskab til frlglere i det åbræ larrl, son cleltager i optællirrgere. Det er helt nød\rendigt, at vi får en sikker og pr:æcis unders6gelse, der kan dckunentere fonochilge]cre cm, at cle 3 rdcke de lfirtræstrcsn hår reget stor beqdrring for fuglelir,aet. vi vil doq også geire bruge prcjektet til at uddanne n1e fuglecptaller.e, så dn sl l alligeæl jj<ke holde dig hvis du endnu ij<ke kender a1le fuglene. Du komer nqnlig til. at gå samren ned en erfanerr ornitolog. Har du lyst til at være æd i dlette projekt, skal år skrive til bestyrelsen irlden den om D.r må gerre og h\rorløqe du har set på firgle. først i septeltber vil vi furdqde de interesserede til- et [øde, hvor vi grurtffgt hele projelctet og tager ud og.kigger på qnråderne, hrrcr der skal tælles op. Allan Jannictre Bestyrelsen

16 SøRAVI{ENS HTI,EqJIZ RUI\DE nrgbqrizens 1. nrde gav 14 besrrarelser og alle \E19te at gette på gizbi.lle& 18. Alle 14 besralrelser bestelnte fuglen kotrel<t til en Ftide - Lurgågl. tuglen på quidciffede 1å rrar en Krdrer finke, sm erkelte rennte i tllgift tll besvarelsen af qlrizbillede B. llåske skulle de to bllleder ha\re \æt blttet crn, da vi har aliskuter t serhedsgladen af dem, ogt flere rsrte at Krekerffuken var den wnskelige. Det 5Jd<e noget - o9 rnåske trar abt retop.rnlet nectvirkende tll, at vi har fået en fin start på quizen. Ibr brirges nu & første 4 vlrrdere: 1. paanrie: "Sådan slmger Darumrks E\rgle'r HEiIPJK JEPSEiI GENSmAm 4, 2. T\ Æuus c 2. prad.e: "Se trå firglen J. TAT,UER, JE}ISEN BåNEÅFffiAM 16, ÅFtrus c 3. prade: i Årtus ånrt 1990', CIIRISITåN.'ORBTdSEN IORNEEAI(KEII RrssKov rt. pranuie: '\rt, fra firglanes \ær1d n,' INtD t{erchtgtsim. HELSN{reEVF^I 52 32OO HE,SIIGE Eebr fdrste nrnde tlar føigende 14 per sqer 2 polntr 09 er rred i kcnkurrersr an der er et ga\ækge til EoFLSalg c 1.OOO t<r.; Feter Ierndnæ, Iars Pedersen, itens Eæejer, J. Foln r Jensen, Kirsten lbqaard, lbd< Destplm, JØrb Federsen, Erik Ra.øussen, Willy Klitunr, genrlk Jq)E n, P.B. getersen, Icu.rd fftrlchelster, Christian Jordansen og Patriclc ltdcna1cl. ReglelrE fø at t Sørarrens F\rglequiz 1991 ftuder du i SørarrrEn 1/91 side 14. HUSK! - at der kun nå Sttes på 6t af de 2 bllleder!?-.a. Quir-Uiflede A - I pornr. (foto: Iars Borup) 2. FTJNDE - FIE.4UIZ 1991 cat. på billede 2a (t point) eller blllert 2e (2 pohtsl og i kcrjgeæncen on følgende 4 pranier: 1. pranie: Bogen ne\rgle i lbrdatlanten". 2. pranrle: Bogen "Se trå fusle". 3. panrie: Rafporten 'Elrgle i Årtrus Amt 1990", og 4. panj-e: Bogen \l5at fi:a fugleres vet&rn. hatde!.ie har en \Erdi af tenholdsvis kr. 195r- 68r i 65,- i q 20r-. Serd dlt svar IElf post t11: F(EL4mZ 1991 EE-Århus åmt cjellenryvej Brabo:and senest 15. juli 1991

17 Vilderne af 2. rurrle offentligeøres i SØrannen 3/1991, der udkcnner midt i septefiber Quiz-billede B - 2 Point. (foto: Lars Borup) HELD & LYIGE! PRESSEKLIP Foreningen har tidligere abbonneret trs en professionel udkli-psservice, crnfattende alle landets aviser. Denne ordning blev opsagt for et par år siden, idet den blev neget dyr. Vi har nu et stort behov for at vide hvad der bliver skrevet cin mf i landets aviser, ugeblade m.m. Dette for at kurure nåle effekten af de udsendte pressaneddelelser og andre PR-tiltag. Der kan også tit stå noget til inspiration for vores fredningskonsulent og FllGLEs redaktør. Dag udklipsservicen stadig er (for) d)rr, vil vi derfor bede Jer crn hjæip. Findes der nogle, gerne udenfor best)rrelsen, evt. nogle der ikke nu er foreningsaktive, i Jeres Iokalafdelinq der vil påtage sig at samle udkfip oå DF, fugle og fuglebeslqttelse fra deres lokalaviser og gerne de landsdæ:kkende også, og sende dern ind til- os en gang irrellen? Giv rnig venligst besked crn i kan finde nogen På forhånd tak for hjælpen Venlig hilsen I\4orten Nielsen A&ninistrations :l:,::- 6. rmi 1991 Interesserede kan henvende sig til I-okalafdelingens bestyrelse. Redaktionen

18 DOF Århus deltog den narts 1991 i "lailjønarked i Rådhushallen" sannen ned 23 andre organj-sationer. Der var jjcke noget egentligt tenta for arrangenentet - andet end at det drejede sig on miljø generelt. DOF deltog for at "r'ise flaget". Og på trods af lidt dår1i9 pr- 09 pressedd<ning kcrn over 3000 nennesker alligevel for at se 1å. DOF havde til anledningen frenstillet en lille plancheudstilling ned bl.a. en fuglequiz og således sat 10 stk. "rqat fra fuglenes verden" af Tcnmlz Dybbro på højkant. Det gjalt crn at gætte/genkende ninfst 3 af ialt 9 forskellige fugle på en planche. Der kunne rrælges nellan: I) Tårnfalk, 2)Grønirisk, 3 )Rødben, 4)Bynkefugl, 5)Gul vipstjert, 5)Fiskehejre, 7)Vibe, 8)Stor Skallesluger og 9)Ilvj-d \7i nqt ia* Og minsanten crn ikke 142 fugleinteresserede deltog i vores lilie spøg. Heraf havde 117 svaret rigtigt ved at aflevere rfndst 3 korrekte fuglenavne, nens 25 havde fejlbestemt. mindst I af de 3 afleverede fuglerrarme. De indkcrrne swar iordeler sig scrn føiger.. Tårnfalk: 18. Grcrriri-sk: 7, Rødben: 96, Blmkefugl: 2, Guf Vipstjert: 73, Fiskehejre: 981 Vibe: Il8, Stor Skallesluger: 4 og Hvid Vipstjert (Vipstjert): 44. Fordelingen siger ikke nødvendj_gvis så neget cm folks generelle kendskab til fuglene, idet f.eks. både Gul Vipstjert, Rødben og Fiskehejre a}le var vist og crtrtalt pa nogle af de udsti.llede plancher. Til genpld siger det, at rten har set eller læst (noget af) det udstillede materiale, og altså udvist interesse for sagen. Tak for det! Foruden de nærmte arter indkcrn også en række "uautoriserede" svar, scm rreln er velkcnnen til at vurdere forvekslingsnmlighederne for (tallet i [Erantes angiver antallet af svar): Rød]<æIk (l), Spurvelpg (l), UgIe (I), Hættsniige (l), alånejse (t), Kærnebider (I), Dcrpap (1), Gråspurv (1), toplærke (1), ttane (l), Lappedykker (I), I-hrsvit (2), Gulspurv (4), ltusvåge (4) og Ttoldand (11). Blandt de 117 korrekie svar har bestyrelsen trukket lod crn de scrn var udloddet, og føigende 10 vindere har allerede n 3dtaget deres gevinst: Line Malthe Laugesen, llundelstrupt Jannie Mathi-asen, Brabrand; Heidi llestenmnn, A- byhøj; l,tartin Hansen, Horsens; H. Rasntrlssen, Århus N.; Aase Betak, Århus C.; Ivan Munk, Iløjbjerg; Torsten Kolirxl, Århus C.; Janus Pallesen, Risskov og Anny Markussen, Århus. C. Tilly)dce! Lokalafdelingen håber selvføigelig ned deltagelsen i det store arrangefient, at skabe yderligere interesæ for fuglesagen. æn viser bl.a. ved at fielde sig ind i mf, og såiedes økoncrnisk støtte det arbejde sqn mf udfører for at bes\rtte fuglelivet - såvel herhjenne scrn i udlandet. Sartj-clig skal lejligheden benl.ttes til at opfordre såvel nye scrn gamle nedlenr rpr til at tage aktj-vt del i lokalafdelingens arrangefienter og arbejcle. Der er m;rsser af nøder dg1 twe, du kan deltage i- sart arbejdsgrupper og udvalg, scrn giæ der sig til at se nye og friske ansigrter rcd "gå pa nod" og "blod på tanden". Vel rødt. Hennirg Ettrup

19 OPLE\IEI,SER. MED FJER. PA RøRHØNM.I PA GET,&{DME'I. Poul Boldsen fra Tilst har sendt disse billeder ind til DOF-Århus. Vedlaqt var også en lilie beskrivelse af den åiove oplevelse han havde haft herned. Det lyder bl.a. "fr aften hvor det \rar rørkt, kcrn jeg til at kigge ud af vinduet på 1. sal, hvor vi har en svalegang. Der sad "noget', pa vores Tv-antenne. Det viste sj,g at \,ære en enlig RørhØne- Det undrede nrig, at dens ',klodsede" vadefødder kr.:nne holde fast crn di:n spinkle antenne. Det safine vil SøRA\/NH{ gerne. Derfor opfordres du til at indsende snå (eller store) beretninger ned oplevelser eller situationer af fugle, scrn du selv har 9joft, og sun du gerne vil delagrtiggøre anore a. Vi håber at høre beretntnqer om nernqe sjove episoder, så fat fjårpennen. - Henning Ettrup Vi lagde brød ud på gelaemderet, og det så sjovt ud, når den spankulerede hen ad gelærderet. I ca. 14 daqe blev den boende, og jeg kiggede ud, for at se crn den var på plads ',på pinden" on aftenen. " Poul Boldsen vil nu gerne høre, crn andre har gjort lignende iagttagelser.

20 FRA EEI,TEN Vi har nu taget hu1 på someren L991, og forhåbentligt bliver den både lang og varn. l,ien inden du haster ti1 stranden, og lytter ti1 terner og bølgeskvulp, så prøv lige at se hvilke hæligfreder (fug- 1enæssigt), det ti.dlige forår bød på. Artiklen her ddcker perioden februar, marts og april, hvor det, son også for tidligere år, er "de første", "de fleste'j og "de nest ualnrindelige" arter jeg prirffit vi1 beskæftige nig med. D: kan, ved ninutiøst at pløje dig gennem artiklen, få svar på nogle af naturensr nu 1øste gåder, så som: hvornår kon landsvalen? træffes Kongeedderfugl i Arhus amt? er Storspove alnindelig på Sansø? og hvor kan du se Atllngand?, sant en ra{<ke andre spa'rdende ting. Kort sagt; Fra Felten er først red det sidste! l$r redaktør l.ien uden bidragsydere, ingen artikkel! Jeg vi1 derfor gerne rette en speciel tak ti1 Svend, A11an, Jens, Ilans, Pau1, 01e, Bjarke, Peter, Carsten, Flenming, Dan, Søren og Jøxgen for nu gennem en årrdcke flittigt at. have bidraget ned materiale son har givet indhold ti1 mange artikler. Samtidigt vil jeg gerne annoncere efter en nv redaktør ti1 "Fra FdIt""T-, da ieg ønsker et pustennn. Er 4u interesseret, så ring e1ler skriv ven]igst ti1 IILlg! Og efter at jeg har opsagt m:in stilling, så skal vi ha' fjerkræ på nrenuen. De første i år fi sand fornøje1se har æt altid ræet at kunne prale npd at have setaørt det første eksqplar inden for hver art af forårsbebuderne, så her bringes dette forårs vinderdatoer:.. 24/2 Hvid Vipstjert, Tangkrogen i Århus. 3/3 Hu1dre 4 o<, Søbygård Skov. 4/3 Rd clent, trloesgård. 4/3 lle&læke 4 ex, l,loesgård. 2I,/3 Sorthalset Lappedykker, Brabrand Sø. 2I,/3 cransanger, Brabrand Sø, 26,/3 Sandtøber, øster lredekrog. 26,/3 Splitterne, Gjerrild. 28/3 KIyæ, Hesselholm. 29/3 Rørttøg, Hesselholm. 30,/3 Svalel<lire, HesselhoLm. 5/4 Eiskør]t, lra1ling. 6,24 Hvidklire, titrrcrsninde Fjord. 6/4 Havterne 16 ex, Hesselholm. 6/4 l-øvsarger, tvtånrp Skov. 10,/4 Li-l]e Præstekrave, Malling!bse. 12/ eungnejse 3 ex, Brabrand Sø. 13/4 Landsvale, Issehoved + Gjerrild. 13/4 Ringdrossel, Gjerrild. 13,/4 l,funk, l,loesgård Digesvale, Brabrand Sø. I8l4 S-Cenpi-kker, Hannel. 2V4 D\rærgterne, AntrcIt. 23/4 Mrdderklire, t4ose ved Svenstrup. 25/4 P(ødsEjerL, Anholt Lækefalk, Gjerrild. 28/4 BysvaLe, Hesselholm + Nors[inde Fj. Ny konkurrence afholdes til efteråret! Ilærtrere regler kan fåes ved henvendelse til- l-okalafdelingen. lbn nu til de sidste, de største, de fleste, de nest ualnindelige osv. Lappedykkere til Gæs l,lange Gråstrubede Lappedykkere var samlet ved Samsø sidst i narts. Flest 24/3 58 øster Hedekrog q 29/3 39 issehoved. Også Uordisk tappedykker blev der set ved Øster Hedekrog 24/3 + I3/4. Største antal af Sorthal-set Lappedykker er fra 23/4 15 Brabrand Sb q 28/4 36 Dystrup Sø. I forbindelse red en landsdækkende yngleundersøgelse af Fiskehejre er &r

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng.

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng. a o Matr.nr. 8 ad Fløng by, Fl@ng )o.- r vrt /ti- 7(7 åfi å[:p.:1'"**"bgu,b ful.9 o e E = f, c1 1.s,{< {t t(tc,1'1:'l '; ' Baliggenhed: '?qo, /. 7.r (7 -J 1r.t t,,u I Akacievej FlØng 264O Hedehusene DEKLARATION

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

I r. ':tlc 3. Ved udlæ,ening afkompetence og ansvar til brugerne er formålet at skabe ansvarlighed,. engagement og tilfredshed for brugerne.

I r. ':tlc 3. Ved udlæ,ening afkompetence og ansvar til brugerne er formålet at skabe ansvarlighed,. engagement og tilfredshed for brugerne. ? t\ Yedrlægter fon brugerbesfyrelsen på anlæg a.nnd,er Køhenha'/ns Idnæcs allnaeg $ X.: Fonnoå[ Stk. 1^ Formå.let for brugerbestln'elsen r aktivt - i samarbejde med den lokaie leceise - at deltage i dnft

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Kongeørnen i Århus amt

Kongeørnen i Århus amt Kongeørnen i Århus amt Jørgen Terp Laursen INDLEDNING. Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Århus amt har i en snes år foretaget årlige indsamlinger af fugleiagttagelser fra amtet. Materialet,

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

OPLEV NATUREN I BALLERUP

OPLEV NATUREN I BALLERUP Me at v Kra 01 OPLEV NATUREN I BALLERUP Naturvejlederen forår 2015 Oplev Ballerups natur på 8 forskellige ture og arrangementer med naturvejlederen. Arrangementerne er gratis, men enkelte kræver tilmelding.

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER.

R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER. R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER. Onsdag d. 15. april 2015 kl. 18.00 blev der afholdt ordinaer generalforsamling i andelsboligfareningen Langager i Felleslokafet Langagervej

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

t9b1-l iisøwnen Dansk Ornitologsk Forening, Å*hus Amt

t9b1-l iisøwnen Dansk Ornitologsk Forening, Å*hus Amt t9b1-l isøwnen Dansk Ornitologsk Forening, Å*hus Amt DANSK ORNTO".OGSK FORENNG Er en landsforening for f)rgleinteresse- Ordinært medlemsskab ke. 22O,OO rede og fuglebeskyttelse med afdelinger Juniomedlem

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

Fugleferie på Mallorca

Fugleferie på Mallorca Fugleferie på Mallorca 23.-30. april 2005 Deltagere: Simon Berg Pedersen, Bo Berg og Kim Berg Fotograf: Simon Berg Pedersen Indledning ved Bo Berg Da jeg har været på Mallorca på kombineret fugle-/familieferie

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632 AF 631-32 30 u,att AF631 * 10 'gtatt AF 632 TEKNISKE DATA AF 63I: Arbejdsspandlng max: Arbejdsspanding min: Stromforbrug ed 30 watt: Stromforbfug i tomgang: Udgangseffekt ed 3.2 ohm: HOj ttalerimpedans

Læs mere

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen BILAG 3.4.1 LUU SKIVE Referat Dato: Onsdag den 28 april kl. 10 i el afd. Referent: Bjarne Tilstede: Søren Dath; Arne Thøgersen; Peter F. Andersen; Vagn Petersen; Per Nielsen; Ivar Rud; Christian Møller;

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund

Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund Accipiter 1995-2 Af Jørgen Terp Laursen Indledning Igennem hele dette århundrede har Lærkefalken (Falco subbuteo) været en sjælden dansk ynglefugl, hvor der næppe

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Bjørnesafari. Finland

Bjørnesafari. Finland Bjørnesafari til Finland Juni 2008 med Politikken Plus Indledning I perioden 13. 17. juni 2008 var jeg så heldig at få lov at lede en naturrejse til Finland for Politiken Plus, arrangementsafdeling i et

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012.

Bestyrelsens beretning 2012. Bestyrelsens beretning 2012. Et forenings år er allerede gået siden vi holdt generalforsamling i kulturhuset i Farum i 2012. Som de forrige år har dette år også være præget af rigtig mange udfordringer

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol Blad nr. 82 Dagsorden Tilstede: Janne (JRP). Jens Christian (JCB), Kirsten (KKO), Kjeld (KM), Lars (LF), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW), Helle (HJ), Kisser (KW), Mai (MBA), Benny (BR) Afbud: Anders

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs.

Delegeretmøde. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs. Inden selve delegeretmødet blev Kaj Mortensen mindet. 1. Valg af dirige n t, dirige n tse k re tæ r o g m ø de se

Læs mere

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Tekst & fotos: Lars Hansen Udarbejdet af naturkonsulent.dk for Nyborg Kommune Indhold Indledning.. 2 Knudshovedhalvøen 3 Holckenhavn Nor.. 8 Holckenhavn

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm Indledning. Efter flere års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret

Læs mere

TYRKIET. Istanbul og Bursa 17. 24. september 2005. DOF-TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark

TYRKIET. Istanbul og Bursa 17. 24. september 2005. DOF-TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark TYRKIET Istanbul og Bursa 17. 24. september 2005 DOF-TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Forord I perioden 17. til 24.september 2005 afholdt DOF-Travel atter en tur til det nordvestligetyrkiet.

Læs mere

Rapport. Extremadura - Spanien. Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen

Rapport. Extremadura - Spanien. Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen Rapport Extremadura - Spanien Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen 26. april - 3. maj 2013 1 Fredag den 26. april 2013 Vi mødtes - Palle, Mogens og Jens - med afgang fra

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Århus Amt Bind 2 Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Århus Amt, bind 2 af Peter Lange og Morten Nielsen Forside: Tilde

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

AI(: Havdehørtrygter om, at der kun varkørtmed 1 pumpe.

AI(: Havdehørtrygter om, at der kun varkørtmed 1 pumpe. Referat fra møde den 30. april 2008 kl. 18:00 mellem Formandskabet for strandgrundejerforeningerne og Guldborgsund Kommune. Deltagere: Gedesby Øster Strand Elkenøre Strands Grundej erforening Sillestrup

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Metal Sorting Plant - Copenhagen Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Overview 1. Plant capacity, lay-out and function 2. Supply of Screens

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

& 0 // *0 // 70 " : /"

& 0 // *0 // 70  : / ## # " # $ %& () * +, --./ 01." 231.$ *.$ * 3 *.+,. 04. 0. 0.5 & 0.5 *0.5 (6.5 70.5 80 / 06 / 09 / :-) 0 / :0 / : / ; / 20 / 8 /. 04 // 0 // ' '.' "# 0 // & 0 // *0 // (6 // 70 /" 80 /" 06 /" 09 /" :)

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

INDSPIL NR. 49. Maj /juni 2015

INDSPIL NR. 49. Maj /juni 2015 Maj /juni 2015 Så er K U L T U R N A T 2 0 1 5 afviklet. Tak til alle jer, der bidrog til arrangementets vellykkede forløb. Vi håber, I har lyst til at være med igen i 2016 og vender tilbage bl.a. her

Læs mere

Landsdækkende belysning

Landsdækkende belysning Laddæede eig Går De med aer om a åe i eer reoere Dere ærede i eer oor a i ide føgede: Laddæede eigoeer, om år i rådighed med dregig af id og eregiger. Koeere føger projeere i dør i de er færdigmoerede.

Læs mere

TOFTE SKOV OG MOSE Status 2012 TOFTE SKOV OG MOSE - STATUS 2012 Redaktion: Poul Hald-Mortensen Layout og tilrettelægning: Lars Abrahamsen Akavareller: Jens Gregersen Hovedfotograf: Jan Skriver Udgivet

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet

Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet Mødesteder Hesnæs Havn Bønnetvej, kør til havneområdet og parker på arealet ved den sorte toiletbygning. Ulslev Strand Østersøvej, kør til P-pladsen

Læs mere

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Ud af af efterskolens elever har helt eller delvist

Læs mere

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Sæsonens sidste DVK golfmatch sponsor: Christian Boesen www.bolig-udland.dk Vinder i dame rækken Nr. 2 i dame rækken Nr. 3 i Dame rækken Elsa Risvad Margit Sandager

Læs mere

' 011 1900 8. ~rgang, nr. 4. august 2004 Informationsblad for Århus 1900 orientering

' 011 1900 8. ~rgang, nr. 4. august 2004 Informationsblad for Århus 1900 orientering ' 011 1900 8. ~rgang, nr. 4. august 2004 Informationsblad for Århus 1900 orientering Papirudgave af POST 1900, der normalt udkommer i elektronisk form, men da der med dette nummer udsendes girokort til

Læs mere

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1 Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Marsken fra Esbjerg til den dansktyske grænse er i dag afvandet og intensivt dyrket med afgrøder som raps, majs, byg og wrapgræs. Tidligere tiders vidtstrakte

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU November DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Odder Frimærkehandel

Odder Frimærkehandel Odder Frimærkehandel Odde Jørn Jensen Odder KØB OG OG SALG AF AF FRIMÆRKER SALGSKATALOG NUMMER NUMMER 102 87 93-95 - SEPTEMBER - JANUAR - MAJ 2014 2013 2014 2015 SE NR. 18970406 Afa 67m Afa 81w Afa 1Ia

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Konference om Amager Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Focus pi Amagers historie En iben konference For forste gang er de tre lokalarkiver pa Amager giet sammen om at

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009

Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009 Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009 Generalforsamlingen blev afholdt den 28. februar 2009 på Odense Danhostel kl. 13.00. 8 familier var repræsenteret. Dagsorden:

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Ad 1) Susanne bød Velkommen og læste Formålsparagraffen op. Ad 2) Søren blev valgt som dirigent, Charlotte blev valgt som referent. Næste møde i Skanderborg

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Vedr.: Orienteringsmøde vedrørende vinduesudskiftning. Sted:

Vedr.: Orienteringsmøde vedrørende vinduesudskiftning. Sted: REFERAT Vedr.: Orienteringsmøde vedrørende vinduesudskiftning Ejendm: E/F Dmmervænget 4-'14 Sted: Strandberg Cafå g Spisehus, Skmagergade 11-15, Rskilde Tidspunkt: 10. april2003, kl. 19.00 Til stede var

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til:

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: 99S1t,91. 6 1. 0LOZ9 017 1. FREDERICIAKOMMUNE 11~IMMI~ffilt1 Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen G/F Tisvildelund Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen Kundenummer 3300546748 Ostergade 33 Policenummer 3502921 6520 Toftlund Hefte I af 2 Sagsbehandler nr. R98 19.t2.2007 Z31Z Bygningsforsi kri ng -

Læs mere