I/S ABJERG VANDVf,RK. Arsregnskab for c/o kasserer Torben Skaaning. Falkenborgvej Frederikssund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I/S ABJERG VANDVf,RK. Arsregnskab for 2009. c/o kasserer Torben Skaaning. Falkenborgvej 40. 3600 Frederikssund"

Transkript

1 o I/S ABJERG VANDVf,RK c/o kasserer Torben Skaaning Falkenborgvej 4 36 Frederikssund Arsregnskab for 29

2 I/S Abjerg Vandvark Den uafhangige revisors petegning Til interessenterne i I/S Abierg Vandvark Pttegning pe trsregnskabet Vi har revideret Srsregnskabet for I/S AOierg Vandvark for regnskabs8ret 1. januar december 29, omfattende resultatopgorelse og balance. Bestyrelsens a nsvar for Arsregnskabet Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af Srsregnskabet og for, at Srsregnskabet er retvisende. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og presentere et retvisende Srsregnskab uden vesentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl; valg og anvendelse af en hensigtsmassig regnskabspraksisamt udgvelse af regnskabsmassige skon, som er rimelige efter omstendighederne. Revisors ansvar og den udfgrte revision Voft ansvar er at afgive en konklusion om Srsregnskabet pb grundlag af vor revision. Vi har udfart vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kraver, at vi overholder etiske krav samt planlegger og udfarer revisionen med henblik pe at opn8 hoj grad af sikkerhed for, at Srsregnskabet ikke indeholder vasentlig fejlinformation. Revisionen omfatter handlinger for at opnt revisionsbevis for de belgb og oplysninger, der er anfgrt i Srsregnskabet. De valgte handlinger afhenger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for vasentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og prasentation af et retvisende Srsregnskab, men ikke med det form8t at afgive en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til om den regnskabspraksis, der er anvendt af bestyrelsen, er passende og om rimeligheden af de regnskabsmassige skon, der er udgvet af bestyrelsen, samt en vurdering af den samlede presentation af Srsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnsede revisionsbevis er tilstrekkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

3 t/s Abjerg Vandvark Den uafhangige revisors pategning Konklusion Det er vor opfattelse, at trsregnskabet giver et retvisende billede af interessentskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2OO9 samt af resultatet af interessentskabets aktiviteter for regnskabs8ret 1. januar 2OO9-31. december 29 i overensstemmelse med Srsregnskabsloven. Frederikssund, den 19. marts 21 DANSK REVISION FREDERIKSSUND re g i stre ret reyi si o nsa n pa ftsi nte resse ntska b Generalforsa m I i ngsvalgt revisor: Kasserer: Bestyrelse: C,.1. )(trn Aa-

4 Indtegter : Resultat 29 Budget Resultat Vandafgift: Faste afgifter Forbrug efter maler, m , , Renter m.v.: Renteindtegter, aktieudbytte m.v ,4 39. '1.595, Diverse indtagter: Flytte- og rykkergebyrer Nye forbrugere Diverse indtegter 1.75,,, 1.75, lndtagter i alt , Udgifter: Driftsudgifter: EI Reparation og vedligeholdelse ledningsnet Reparation og vedligeholdelse bygning Lonninger til drift SmAvarktoj Forsikringer Ejendomsskat Vandanalyser og gebyr for vandindv.till. driftsudgifter , , 1.642, 52.65,, 4.998,, , 8.849,, , Ad mi n istratio nso mkostn i nger: Kasserer, konsulent + best.honorarer Forsikringer Kontorartikler m.v. Telefon mv Annoncer EDB-programmer m.v. Smiinventar Porto og gebyrer Revisor Generalforsamling og mader Representation Avrige omkostninger s reafrunding mv 9.2, 831, 33, 1.866, 4.338, 7.794,, 7.33, 12., 7.42, 1.872,, , Afskrivninger: Tab pa debitorer Driftsmidler,,, , Overskud

5 Status pr. 31. december 29 Aktiver : Likvide beholdninger Kontant beholdning Nordea hojrentekonto Nordea grundkonto DanskeBank, girokonto Tilgodehavender: Tilgodehavende Ejendomsskat Debitorer Omsetningsaktiver i alt Fast Ejendom og driftsmidler, , , 14.16, , , Driftsmidler Ejendoms verdi, alene grundvardi, 37.5, 62. Vardipapirer Nordea-invest, stk. 5r 12,53 Anlagsaktiver ialt Aktiver i alt , , , Passiver : Gald: lkke havede bankudtrek Tilbageholdt A-skat og AM-bidrag Skyldig Merverdiafgift Skyldig Statsafgift vand Skyldige feriepenge Skyldige omkostninger, 2.31, 2.691, , 8.85, 11., Fremmedkapital i alt O Egenkapital: Saldo Ku rsgevi nst investeri ng sbeviser Ejendommens nedskr. til grundverdi Overskud ifolge driftsregnskab , 8.12, , Passiver i all ,

6 Dansk Revision Dansk Revision Frederikssund registreret revi sionsa npartsselska b Havnegade 2-4 DK-36 Frederikssund nskrevision.dk Telefon: Telefax: CVR: Bank: I/S Abjerg vandverk v/kasserer Torben Skaaning CVR-nummer 747O42L2 Ledelsens regnskabserkl ring af 19. marts 21 vedr. 8rsregnskab for 29 *ry - BAKtR T-til\' l\, I l.'lnr\llilnat

7 I/S Abierg Vandvark u/kasserer Torben Skaan ing Bes{relsens regnskabserklaring af 79. marts 2O7O Indledning Denne regnskabserklering er afgivet i forbindelse med Dansk Revisions revision af 8rsregnskabet for l/s Abjerg Vandverk v/kasserer Torben Skaaning for det regnskabssr, som sluttede pr. 31. december 29. Revisionen udfores med det formtl at kunne forsyne 8rsregnskabet med en revisionspstegning om, hvorvidt 8rsregnskabet giver et retvisende billede af interessentskabets finansielle stilling pr. 31. december 29 og af resultatet af interessentskabets aktiviteter for regnskabssret 1. januar december 29. Regnskabserklaring for 1. januar 2OO9-31. december 29 Bestyrelsen for f/s Abjerg Vandverk v/kasserer Torben Skaaning kan efter bedste overbevisning bekrefte at: Formalia. Det er bestyrelsens ansvar at aflegge Srsregnskabet ssledes, at Srsregnskabet giver et rewisende billede,. Bestyrelsen har stillet alt regnskabsmateriale og underliggende dokumentation samt alle generalforsamlingsreferater og referater fra ledelsesmoder afholdt i regnskabssret til r8dighed,. Besryrelsen anerkender sit ansvar for implementeringen og driften af de regnskabs- og kontrolsystemer, der skal forebygge og opdage besvigelser og fejl, ' ingen interessenter har - eller har haft i Srets lab - l3n i interessentskabet, udover det i 6rsregnskabet anfarte,. interessentskabets forsikringsdekning anses for tilstrekkelig, hvorfor en skade, brand eller tyveri ikke skgnnes at indebere en v sentlig risiko for interessentskabet,. alle transaktioner i det forlobne regnskabs8r er foretaget p6 normal forretningsmessig basis,. bestyrelsen, i samarbejde med revisionen, har rettet alle vesentlige fejlinformationer, som revisor har fundet under revisionen af 8rsregnskabet, s8ledes at Srsregnskabet ikke indeholder vesentlige fejl og mangler - btde enkeltvis og sammenlagt, ' bestyrelsen ikke er bekendt med overtredelse af love, bekendtgorelser, myndighedsp8bud ffi.v., og. indeverende 8rs og de forrige trs regnskabsmaterialer til stede og fortsat opbevares p6 betryggende vis. {flff,1,.,,.

8 t/s Abjerg Vandvark u/kasserer Torben Skaa n ing Bestyrelsens regnskabserklaring af 79. marts 2O7O Besvigelser ' Der ikke har veret uregelmessigheder eller besvigelser, som har omfattet bestyrelsen eller andre medarbejdere, der har en v sentlig rolle i regnskabsafleggelsen eller i interessentskabets interne kontroller, eller som kunne have haft vesentlig indvirkning pt 6rsregnskabet,. bestyrelsen har givet revisor oplysning om resultatet af bestyrelsens vurdering af risikoen for, at 6rsregnskabet kan indeholde vesentlig fejlinformation, som folge af besvigelser, og. besryrelsen har givet revisor alle vesentlige oplysninger vedrorende eventuelle besvigelser eller formodninger om besvigelser, som bestyrelsen har kendskab til, og som kan have p8virket interessentska bet el ler 3 rsreg nska bet. Fuldstandighed. Arsregnskabet indeholder de ngdvendige oplysninger til bedommelse af interessentskabets resultat og den finansielle stilling pr. 31. december 29,. der ikke, ud over det i 8rsregnskabet anforte i perioden fra regnskabs6rets udl4b og indtil dato, er indtrsdt ekstraordinere forhold, eller opst8et tab eller tabsrisici, af vesentlig betydning for bedgmmelse af interessentskabets ind$ening el ler finansielle stilling, ' ' samtlige indtegter og omkostninger for regnskabs8ret er med i Srsregnskabet og er periodiseret korrekt, interessentskabet har opfyldt alle kontrakter, som ved manglende opfyldelse kan have vasentlig indflydelse p6 6rsregnskabet,. atle aktiver, der tilhgrer interessentskabet, til stede pr. 31. december 29, og at vurderingen af disse er foretaget forsvarligt og i overensstemmelse med god og forsigtig forretningsskik samt fremgsr p3 rigtig mtde af Srsregnskabet, ' ingen af de interessentskabets tilhgrende aktiver er pantsatte, eller beheftet med ejendomsforbehold, ud over det i Srsregnskabet anfofte,. interessentskabets ikke har p8taget sig veksel-, kautions-, garanti-, pensions- eller lignende forpligtelser, som ikke fremg8r af Srsregnskabet,. bestyrelsen fuldstendigt har oplyst om optioner, aftaler om optioner, warrants mv. og oplysningerne er indregnet i 8rsregnskabet,. alle vesentlige geldsforpligtelser, der pshviler interessentskabet, er medtaget i og fremgsr p6 rigtig mtde af Srsregnskabet, {a$,1,""

9 I/S Abjerg Vandvark u/kasserer Torben Skaaning Bestyrelsens regnskabserklaring af 79, marts 2O7O. der ikke, ud over det i8rsregnskabet anfarte, er rejst retssager, skattesager, miljakrav eller andre krav, som har vasentlig betydning for bedgmmelse af interessentskabets finansielle stilling, r eventualforpligtelser er tilstrekkeligt oplyst i Srsregnskabet,. 6rsregnskabet ikke indeholder vesentlige fejlinformationer eller udeladelser. Frederikssund, den 19. marts 21 Bestyrelsen: #"rl u*.,?.-_ \!.--"-4Y/' -l {fi$,:,,^

10 Dansk Revision Dansk Revision Frederikssund registreret revisionsa npartsselskab Havnegade 2-4 DK-36 Frederikssund frederi Telefon: Telefax: CVR: Bank: f/s AUjerg Vandverk v/kasserer Torben Skaaning CVR-nummer 747O42L2 Revisionsprotokollat af 19. marts 21 vedr. Srsregnskab for SAKIR TIT.LY lnltrnall()l{4t

11 I/S Abjerg Vandvark u/kasserer Torben Skaaning Revisionsprotokollat af 79, matts 2OlO Revision af Arsregnskabet Indledning Som interessentskabets generalforsamlingsvalgte revisorer har vi revideret det af bestyrelsen fremlagte Srsregnskab for regnskabs8ret 1. januar december 29. Arsregnskabet udviser folgende resultat, aktiver og egenkapital: 1.OOO kr. Indevarende Ar Sidste Ar Arets resultat Aktiver i alt Egenkapital r.279 L.T7O Revisionens omfang og udforelse Revisionens form6l, tilretteleggelse og udfarelse, revisors ansvar og rapportering samt bestyrelsens ansvar er uandret, hvorfor vi henviser til vor tiltredelsesprotokol af 2. maj Revisionen af Srsregnskabet er primert udfgrt efter regnskabs8rets udlab. Revisionen har blandt andet omfattet en gennemgang og vurdering af nogle af de v sentligste forretningsgange, en stikprovevis gennemgang af bogfaringen og bilagsmaterialet, en analyse af resultatopgorelsens poster samt en gennemgang og vurdering af interessentskabets balance pr. 31. december 29. Konktusion pt den udfgrte revision - revisionspttegning Revisionen af 8rsregnskabet har ikke givet anledning til kritiske bemerkninger af betydning for revisionspstegningen. Nedenfor er redegjort for serlige forhold vedrorende regnskabsafleggelsen. Der henvises hertil. SSfremt Srsregnskabet vedtages i den foreliggende form, og der ikke under bestyrelsens behandling og vedtagelse af Ersregnskabet fremkommer yderligere, vesentlige oplysninger, vil vi forsyne 8rsregnskabet for 29 med en revisionspttegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. Serlige forhold vedrgrende Arsregnskabet for 2OO9 Revisionen har ikke givet anledning til kritiske bemerkninger vedrorende forhold af vesentlig betydning for Srsregnskabet, og vi er ikke stgdt pt serlige forhold, der krever nermere omtale. {ofl$,:,,,. 35

12 I/S Abjerg Vandva'rk u/kasserer Torben Skaa n in g Revisionsprotokollat af 19. marts 2O7O Kommentarer til den udfgrte revision og trsregnskabet for 2OO9 Risi kovu rderi ng og revi sionsstrateg i Revisionen er gennemfart med udgangspunkt i den af os udarbejdede revisionsstrategi. Revisionsstrategien sikrer, at revisionen fokuseres mod de vasentligste og mest risikofyldte forretningsmessige og administrative omrtder af betydning for Srsregnskabet. Disse regnskabsomr$der er tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser, verdiansrettelse af ejendommen og geld til leverandarer af varer og tjenesteydelser. p3 ovrige omrsder er risikoen for fejl i Srsregnskabet vurderet som normal, og revisionens udforelse har derfor veret mindre. Revision af forretningsgange og interne kontroller Vi har gennemgset regnskabsmessige forretningsgange og interne kontrolforanstaltninger p3 udvalgte omrsder, samt vurderet om de er hensigtsmessige og sikrer en p8lidelig okonomistyring. Herudover har vi foretaget en vurdering af, om de regnskabsmessige systemer giver et pslideligt grundlag for udarbejdelse af interessentskabets 6rsregnskab. p3 grund af interessentskabets storrelse er der ingen funktionsadskillelse mellem bogholder og kasserer, hvilket svakker en effektiv intern kontrol. Vi skal dog tilfoje, at vi gennem vor revision ikke er stgdt p6 forhold, der kunne give anledning til nogen mistanke om besvigelser. Bemerkningen er derfor heller ikke fremsat for at bringe medarbejdernes hederlighed i tvivl. Bemerkningen er alene fremsat ud fra det principielle forhold, at misligheder kan finde sted med den foreliggende forretningsgang normale revision. - uden at s8danne misligheder nodvendigvis mttte blive opdaget ved den Vi opfordrer dedor bestyrelsen til atf4re udvidet opsyn p6 dette omr6de. It-anvendelse Det er vor vurdering, at interessentskabets ikke kan betragtes som serligt afhengig af it, og at interessentskabets it-anvendelse ikke er risikofyldt, set i forhold til den fortsatte drift. Fejlinformationer i trsregnskabet, der er rettet Ved regnskabsafleggelsen konstateres der ofte fejl, som ikke rettes. Dette drejer sig typisk om fejl, der ikke er vesentlige for regnskabsafleggelsen og for 8rsregnskabets billede af interessentskabets okonomiske stilling. Alle vesentlige belobsmessige fejl og mangler i Srsregnskabet er rettet i samarbejde bestyrelsen. Bestyrelsen er af den opfattelse, at Srsregnskabet ikke indeholder vesentlige fejl og mangler - bsde enkelryis og sammenlagt. Vi er enige med bestyrelsen i denne vurdering. tfi5,1'," 36

13 I/S Abjerg Vandvark u/kasserer Torben Skaa n in g Revisionsprotokollat af 79. marts 2O7O ResultatopgOrelsen Vor revision af resultatopgorelsen for 29 er primert baseret p6 regnskabsanalyse af resultatopgarelsens poster sammenlignet dets med tidligere 6r og dels med budgetterne for regnskabssret. Vi har desuden foretaget en stikprovevis gennemgang af dokumentationen for regnskabsposterne Anlagsaktiver Verdien af interessentskabets ejendom er medtaget alene til grundverdien pr. 1. oktober 28, kr. 37,5. Dette m6 ses i sammenheng med, at der har veret indsigelser omkring vurderingen, som bl.a. har betydet, at hele den betalte ejendomsskat for 29 vil blive tilbagebetaltil interessentskabet en gang i 21. Vrerdiansettelsen anses ssledes for rimelig. Verdien af investeringsbeviserne er optaget til kursverdien pr. 31. december 29. Tilgodehavender Vi har gennemgtet interessentskabets tilgodehavender pr. 31. december 29. Dette best8r bl.a. af et tilgodehavende fra Frederikssund kommune vedrorende tilbagebetaling af ejendomsskat for 29. Der er modtaget en kopi af mail til kommunen, hvori der rykkes for belgbet, Interessentskabets bestyrelse har i regnskabserkleringen til os erkleret, at tilgodehavender ikke er beheftet med risiko for tab ud over almindelige forretningsmessige risici. Dette underbygges af, at der ikke er konstateret tab i det forgangne regnskabs8r. Vi er enige i den af bestyrelsen foretagne vurdering og kan tilslutte os den i trsregnskabet foretagne verdiansettelse. Galdsforpligtelser Vi har gennemg8et geld og skyldige belob samt ptset, at alle vesentlige geldsposter er afstemt med oplysninger fra kreditorerne. Vi har endvidere gennemgset og vurderet grundlaget for de skyldige og afsatte belgb. 6vrige forhold Eftersyn af ledelsens fortegnelser og protokoller Vi har p8set, at revisionsprotokollen er underskrevet af alle bestyrelsens medlemmer. Oko no m i sk kri m i n a I itet Vi har i henhold til revisorloven pligt til at p6se, om personer i bestyrelsen har beg8et kriminalitet, og under visse omstendigheder rapportere herom til lovgivende og kontrollerende myndigheder (primert bagmandspolitiet). Vi har ikke under vor revision stgdt p6 forhold eller indikationer p6, at personer i bestyrelsen har beg6et okonomisk kriminalitet. tfi$,!,." 37

14 I/S Abjerg Vandverk u/kasserer Torben Skaaning Revisionsprotokollat af 79. mafts 2OlO Opbevaring af regnskabsmateriale mv' Vi er i henhold til Erkleringsbekendtgorelsen pligtige til at p8se, at lovgivningens krav om bogfaring og opbevaring af regnskabsmateriale er overholdt. Det er vor opfattelse, at lovgivningens krav om bogforing og opbevaring af regnskabsmaterialer overholdt. Forsikringsforhold yi gar for god ordens skyld opmerksom p3, at vi ikke indestsr for, at interessentskabets forsikringsforhold, med hensyn til forsikringssummer mv., er tilstrekkelige. Vi anbefaler, interessentskabets bestyrelse tilstreber at gennemgs interessentskabets forsikringer mindst en gang om Sret sammen med en forsikringskonsulent. A n satte I se sko n t ra kte r Vi gar for god ordens skyld opmerksom p3, at vor revision ikke omfatter ansettelseskontrakternes fuldstendighed. Vi skal opfordre bestyrelsen til lgbende at opdatere og ajourtare ansrettelseskontrakterne. Andre opgaver Vi har i dette regnskabstr leveret folgende ydelser til interessentskabet: - Revision af Srsregnskabet Der henvises til det udarbejdede materiale vedr. disse opgaver. Der er ikke vesentlige forhold at berette om vedrorende disse opgaver. Erklaringer i forbindelse med revisionen Be sty re I se n s reg n ska b se rkl a ri n g I forbindelse med revisionen af 8rsregnskabet har vi indhentet bekreftelse fra bestyrelsen om 8rsregnskabets fuldstendighed, sssom oplysninger om pantsetninger, garantistillelser, retssager, begivenheder efter balancedagen samt andre vanskeligt reviderbare omr6der. \oflh,1,"" 3B

15 t/s Anjerg Vandverk u/kasserer Torben Skaa n ing Revisionsprotokollat af 79, marts 27 Revisors erklaringer I henhold til bekendtggrelse om statsautoriserede og registrerederevisorers erklaringer m.v. skal vi afslutningsvis erklere, at: - At vi opfylder de i lovgivningen indeholdte habilitetsbetingelser, og - at vi har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om. Frederikssund, 19. mafts 21 Dansk Revision Frederikssund reg istreret revisignsa n pa ftsselska b Forevist bestyrelsen deri-tq \r] 1 fru,,'j- tl 'L"rn t odi r/" /to \,-t---\!,'', l \.,Lr:TL-,r! l -"/t; '-'t' 'd*'"ik, {R$'1,," 39

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Deloitte. UU-center Syd. Revisionsprotokollat til arsregnskab 2012

Deloitte. UU-center Syd. Revisionsprotokollat til arsregnskab 2012 Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revision spartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 Kebenhavn C Telefon 36102030 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk UU-center Syd Revisionsprotokollat

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14 CVR-nr. 28 03 26 17 pwc Indholdsfortegnelse Side er Ledelsespategning 1 Den uafhaengige revisors pategning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning

Læs mere

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat)

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat) Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 5A. Bilag 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax

Læs mere

Hillerod Sportsrideklub Revisionsprotokollat til arsrapport for 2014

Hillerod Sportsrideklub Revisionsprotokollat til arsrapport for 2014 pwc Hillerod Sportsrideklub Revisionsprotokollat til arsrapport for 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Reuisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Milnersvej 43, 3400 Hillerod T: 4825 3500,

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2008. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København

ÅRSREGNSKAB 2008. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København ÅRSREGNSKAB 2008 Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring side 3 Den uafhængige revisors påtegning side 4 Resultatopgørelse for tiden 1. januar

Læs mere

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer ISA uddannelsen Modul 5 Revisors erklæringer 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk Revisionsafdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' "",!">"; /!! 4 ;,"!6 "!!

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' ,!>; /!! 4 ;,!6 !! ! "! !!!" #$ " %""!"& # ' " ('!" ") * ) +,!","& " "!!,! " "!,! - ( "! ) # (!"! ) *.%/ 0 0 "!"!!! # ) $%&& &!' %(! �*12! &!!! "!! 3! ",!",!"4!"!! 5 )!&% 6 "!!78'!!!" "!! 3! 4,!"& "',!" 9!!!: " "!!! 6

Læs mere

NwrBrand Forsikring G/S. Arsrapport for 2014

NwrBrand Forsikring G/S. Arsrapport for 2014 NwrBrand.dk 4 samarbejde med Topdanmark NwrBrand Forsikring G/S Arsrapport for 2014 CVR-nr. 17 34 25 17 Indholdsfortegnelse Side Pfitegninger Ledelsespategning 1 Den uafheengige revisors erklringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

FMV. Foreningen Flyvemuseets Venner ARSREGNSKAB 2006

FMV. Foreningen Flyvemuseets Venner ARSREGNSKAB 2006 FMV Foreningen Flyvemuseets Venner ARSREGNSKAB 2006 I bestyrelsen /' Henrik Knudtzon armand d ;Y'Z;;). >ft$ {Jh~L:- Hans Kofoed :K!~~. Ebbe H. Kristiansen P Lars Gudman Petersen ;! A C--~-;~~t4Y--- IJ

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11 Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune Årsrapport 2010/11 Resultatopgørelse for regnskabsåret 1. april 2010-31. marts 2011 Spec. Vedtaget budget 2010/11 Budgetforslag 2011/12 Indtægter:

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Årsregnskab for 2008 Boligorganisation: Tilsynsførende kommune: LBF nr. 122 Kommunenr. 153 Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby Kommune Brøndby Parkvej 12 Park Alle

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Spildevandsteknisk Forening

Spildevandsteknisk Forening Spildevandsteknisk Forening Balløjvej 2, Kolsnap 6500 Vojens Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 56 11 57 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger: Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Årsrapport for 2010/2011

Årsrapport for 2010/2011 Årsrapport for 2010/2011 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere