ICC 2. Register and win! (12/12)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ICC 2. Register and win! www.kaercher.com 59612240 (12/12)"

Transkript

1 ICC 2 Register and win! (12/12)

2 Læs denne brugsanvisning før første gangs brug af apparater og følg anvisningerne. Gem brugsanvisningen til senere brug eller til senere ejere. Inden første ibrugtagelse skal betjeningsvejledningen og sikkerhedshenvisningerne nr læses! Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger.... DA.. 1 Generelle henisninger.. DA.. 1 Symboler på apparatet. DA.. 2 Symbolerne i driftsvejledningen DA.. 2 Funktion DA.. 2 Bestemmelsesmæssig anvendelse DA.. 2 Egnede underlag DA.. 2 Miljøbeskyttelse DA.. 2 Betjenings- og funktionselementer DA kostsystem DA kostsystem DA.. 4 Betjeningspanel DA.. 4 Konsol DA.. 4 Omskifterliste DA.. 4 Betjening DA.. 5 Advarselsblink DA.. 5 Multifunktionsdisplay... DA.. 5 Visker DA.. 5 Forrude vaskeranlæg.. DA.. 5 Justere bakspejlet..... DA.. 5 Justere sidespejlet.... DA.. 5 Sidespejlvarmer (tilbehør) DA.. 5 Arbejdsbelysning DA.. 5 Lugte til alle sider..... DA.. 5 Kombinationsomskifter. DA.. 5 Venstre køreretningsstyring DA.. 5 Stopbremse DA.. 6 Indstilling af førersædet. DA.. 6 Komfortsæde (tilbehør). DA V-tilslutning DA.. 6 Blæser DA.. 6 Klimaanlæg (tilbehør).. DA.. 6 Styring friskluft DA.. 6 Varmer DA.. 6 Inden ibrugtagning DA.. 6 Aflæsning DA.. 6 Ibrugtagning DA.. 6 Generelle henisninger.. DA.. 6 Optankning DA.. 6 Kontrol- og vedligeholdelsesarbejder DA.. 6 Drift DA.. 6 Start maskinen DA.. 6 Kørsel med maskinen.. DA.. 6 Fejefunktion DA.. 7 Tømning af smudsbeholderen DA.. 9 Tøm snavsbeholderen manuelt DA.. 9 Sluk for maskinen..... DA.. 9 Drift til løvopsugning (tilbehør) DA...9 Transport DA..10 Bugsering DA..10 Afbrydning/nedlæggelse... DA.. 10 Pleje og vedligeholdelse... DA..10 Generelle henisninger.. DA.. 10 Rensning DA..10 Vedligeholdelsesintervaller DA.. 11 Vedligeholdelsesarbejder DA.. 12 Tilbehør DA..18 Hjælp ved fejl DA..19 Tekniske data DA..20 EU-overensstemmelseserklæring DA..21 Garanti DA..21 Sikkerhedsanvisninger Generelle henisninger Kontakt venligst forhandleren, såfremt De under udpakningen konstaterer evt. transportskader. Læs brugsanvisningen til maskinen og primært sikkerhedsanvisningerne grundigt, inden De tager maskinen i brug. Advarsels- og henvisningsskilte på maskinen giver vigtige anvisninger for farefri drift. Ud over anvisningerne i denne brugsanvisning skal lovens generelle sikkerheds- og ulykkesforebyggelsesforskrifter overholdes. Kørselsdrift Fysisk Risiko! Risiko for at vælte ved for store stigninger. Kør kun på stigninger op til 25% i kørselsretningen. Risiko for vipning ved hurtig kørsel gennem sving. Kør langsomt i sving. Risiko for at vælte ved ustabilt underlag. Kør kun med maskinen på et fast underlag. Risiko for at vælte ved for stor hældning til siden. Kør kun ad stigninger på op til 10% på tværs af kørselsretningen. Forholdsreglerne, regler og direktiver til køretøjer skal altid følges. Brugeren skal anvende maskinen iht. dens anvendelsesformål. Brugeren skal tage hensyn til lokale forhold og under arbejdet med apparatet være opmærksom på andre personer, især børn Maskinen må kun bruges af personer som blev oplyst om brugen eller som kan dokumentere at de er i stand til at betjene maskinen og udtrykkeligt blev betroliget med brugen. Maskinen må ikke anvendes af børn, unge eller af personer, der ikke er blevet instrueret i brugen. Det er ikke tilladt at medføre passagerer. Maskinen må kun sættes i bevægelse ud fra sæden. Startnæglen skal fjernes for at garantere for at ingen uvedkommende kan bruge maskinen. Hvis motoren er tændt må maskinen aldrig være uden opsyn. Brugeren må først forlade maskinen hvis motoren er gået i stå, hvis maskinen er sikret imod utilsigtede bevægelser, evt. stopbremse er trukket og hvis startnøglen blev fjernet. Maskiner med forbrændingsmotor Fysisk Risiko! Forbrændingsgasåbningen må ikke lukkes. Bøj dig aldrig over eller grib aldrig ind i forbrændingsgasåbningen (skoldningsfare) Berør ikke eller grib ikke fat i drivmotoren (skolningsfare). Forbrændingsgas er giftigt og sundhedsfarlig, de må ikke indåndes. Motoren har et efterløb på ca. 3-4 sekunder, efter at der er slukket for den. Det er meget vigtigt at holde afstand til arbejdsområdet i den tid. Turbinehus Fare for personskader ved løbende dieselmotor! Låget på siden af turbinehuset (under turbinen) må aldrig åbnes. Grib ikke ind i turbinehuset. Sprøjt ikke vand ind i turbinehuset. Tilbehør og reservedele Der må kun anvendes tilbehør og reservedele, der er godkendt af producenten. Originaltilbehør og -reservedele er en garanti for, at maskinen kan fungere sikkert og uden fejl. Et udvalg over de reservedele som bruges meget ofte finder De i slutningen af betjeningsvejledningen Yderligere informationen om reservedele finder De under i afsni "Service". 2 DA - 1

3 Symboler på apparatet Skoldningsfare på grund af varme overflader! Inden der arbejdes på apparatet skal udblæsningsenheden køles tilstrækkeligt ned. Symbolerne i driftsvejledningen Betegner en umiddelbart truende fare. Hvis anvisningen ignoreres, er der risiko for død eller alvorlig tilskadekomst. Advarsel Betegner en muligvis farlig situation. Hvis anvisningen ignoreres, kan der opstå mindre alvorlig tilskadekomst eller materielle skader. Betegner gode råd vedrørende brugen af anlægget samt vigtige informationer. Funktion Støvet, som opstår, bindes igennem det sprøjtede vand (1). Sidekosterne (2) transporterer snavset foran sugeåbningen (3). Sugeturbinerne (4) suger snavset ind og transporterer det i snavsbeholderen (5). Bestemmelsesmæssig anvendelse Brug maskinen kun i overensstemmelse med angivelserne i denne driftsvejledning. Maskinen og dens arbejdsanordninger skal kontrolleres med henblik på fejlfri tilstand og driftssikkerhed, inden maskinen tages i brug. Hvis maskinen ikke er i en fejlfri tilstand, må den ikke benyttes. Denne fejemaskine er beregnet til fejning af tilsmudsede udendørs arealer. Maskinen må ikke bruges i lukkede rum. Maskinen er ikke egnet til opsugning af sundhedsskadeligt støv. Der må ikke foretages ændringer på maskinen. Fej/opsug aldrig eksplosive væsker, brændbare gasser eller ufortyndede syrer og opløsningsmidler! Dertil hører benzin, farvefortynder og fyringsolie, som ved ophvirvling med sugeluften kan danne eksplosive dampe eller blandinger. Det samme gælder for acetone, ufortyndede syrer og opløsningsmidler, som angriber de materialer, maskinen er fremstillet af. Fej/opsug ikke brændende eller glødende genstande. Maskinen er kun egnet til de typer underlag, der er beskrevet i brugsanvisningen. Der må kun køres på de arealer, som producenten eller dennes repræsentanter har frigivet hertil. Det er forbudt at opholde sig i fareområdet. Det er forbudt at bruge maskinen i rum med eksplosionsrisiko. Generelt gælder: Maskinen må ikke komme i nærheden af letantændelige stoffer (eksplosions-, brandfare). Egnede underlag Asfalt Industrigulve Afretningslag Beton Brosten Miljøbeskyttelse Emballagen kan genbruges. Smid ikke emballagen ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, men aflever den til genbrug. Udtjente apparater indeholder værdifulde materialer, der kan og bør afleveres til genbrug. Batterier, olie og lignende stoffer er ødelæggende for miljøet. Aflever derfor udtjente apparater på en genbrugsstation eller lignende. DA - 2 3

4 Betjenings- og funktionselementer Fig. 1 1 Rat 2 Betjeningspanel 3 Belysning 4 Højre sidekost, foran (Kun 4-kostsystem) 5 Højre sidekost, bagved (Kun 4-kostsystem) 6 Venstre sidekost, foran (Kun 4-kostsystem) 7 Venstre sidekost, bagved (Kun 4-kostsystem) 8 Grovsmudslåge 9 Førersæde 10 Smudsbeholder 11 Benzintank 12 Visker 13 Højre sidespejl 14 Venstre sidespejl 15 Bakspejl 16 Vandkøler 17 Oliekøler 18 Køler klimaanlæg (tilbehør) 19 Beholder visker 20 Sikringskasse førerhus 21 Bremsepedal 22 Kørepedal 23 Pedal for løft/sænk af grovsmudslåge 24 Sikringskasse motorrum 25 Bugseringsring, foran 26 Bugseringsring, bagved 27 Lugte til alle sider 28 Fastspænding sidekostløftning (Kun 2-kostsystem) Fig. 2 4 DA - 3

5 4-kostsystem Pedal for løft/sænk af grovsmudslåge Betjeningspanel Konsol Fig. 3 2-kostsystem Pedal for løft/sænk af grovsmudslåge Fig. 4 Fig. 6 1 Display 2 Justering til sidekostens omdrejningstal 3 Arbejdshydraulik 1. Trin = tænde arbejdshydraulikken 2. Trin = tænde sugeturbinen og sidekosterne 4 Løftning af sugemunden 5 Tændingslås 6 Forrude vaskeranlæg 7 Visker 8 Sidespejlvarmer (tilbehør) 9 Lugte til alle sider 10 Kontakt arbejdslys 11 Ratsøjlejustering 12 Kombinationsomskifter 13 Bevægelsesretningshåndtag 14 Advarselsblink Fig. 7 1 Løft/sænk sidekost Hydraulisk sidekost-belastningsreduktion (tilbehør) 2 Køre ud/trække ind joystick sidekost 3 Låse sidekost 4 Hældning sidekost, venstre (Kun 4-kostsystem) 5 Justering motor-omdrejningstal 6 Tænde/slukke for sprøjtevand 7 Løft/sænk smudsbeholder 8 Hældning sidekost, højre (Kun 4-kostsystem) Omskifterliste Fig. 5 A Højre sidebørste B Venstre sidebørste Fig V-tilslutning 2 Blæser 3 Tænde/slukke for klimaanlægget (tilbehør) 4 Styring friskluft 5 Varmer DA - 4 5

6 Tænde/slukke for advarselsblink: Tryk kontakten advarselsblink. Multifunktionsdisplay Fig. 9 Taster Betjening Advarselsblink Motor-omdrejningstal (1) Displaylinje 1 Temperatur kølevand (2) Displaylinje 1 Advarselstone 1 ( ) > 108 C Advarselstone 2 ( ) > 115 C Temperatur hydraulikolie (3) Displaylinje 1 Advarselstone 1 ( ) > 75 C Advarselstone 2 ( ) > 80 C Kvittering (3) Påfyldningsstand benzintank (4) Displaylinje 1 Advarselstone 1 ( ) < 15 l Kvittering (4) Påfyldningsstand vandtank (5) Displaylinje 2 Fremkalde (5) Driftstimetæller motor (6) Displaylinje 2 Fremkalde (6) Driftstimetæller turbine (6) Motor slukket Tænding tændt Displaylinje 2 Kørestrækning (7) Displaylinje 2 Hastighed (8) Displaylinje 2 Klokkeslæt (1)-(8) Motor tændt Displaylinje 2 Batterispænding Motor slukket Tænding tændt Displaylinje 1 Bordspænding Motor tændt Displaylinje 1 Serviceinterval SIA Displaylinje 2 Filterskift > 320 h Kontrollamper Blinklys venstre/højre (9) Langt lys (10) Holdebremsen aktiveret (11) Forvarmning (hold 3 sekunder) (12) Snavsbeholder løftet (13) Motorolietrykket for lav (14) Batteriladning for lavt (15) Luftfilter tilsmudset (16) Sprøjtevandspumpe tændt (17) Visker Tænde/slukke for viskeren: Tryk kontakten viskeren. 1. Trin = interval 2. Trin = konstant Forrude vaskeranlæg Tænde/slukke for vaskeranlægget: Tryk kontakten vaskeranlægget. Sprøjtevandet til forruden bliver aktiveret. Justere bakspejlet Justere bakspejlet med hånden. Justere sidespejlet Justere det venstre og højre sidespejl med hånden. Sidespejlvarmer (tilbehør) Tænde/slukke for sidespejlvarmeren: Tryk kontakten sidespejlvarmer. Arbejdsbelysning Tænde/slukke for arbejdsbelysningen: Tryk kontakten arbejdsbelysning. Lugte til alle sider Tænde/slukke for lygten til alle sider. Tryk kontakten lygten til alle sider. Kombinationsomskifter 1 Positionslys 2 Nærlys 3 Overhalingsblink 4 Langt lys 1 Signalhorn 2 Højre køreretningsstyring 3 Venstre Venstre køreretningsstyring 0 = neutral 1 = køre fremad 2 = køre tilbage 6 DA - 5

7 Lås stopbremsen. Løfte håndtaget. Stopbremse Løsn stopbremsen. Tryk låseknappen og giv slip for håndtaget. Indstilling af førersædet Justere siddepositionen Træk håndtaget under sæden opad. Flyt sædet, slip armen og sæt den i indgreb. Flyt sædet frem og tilbage for at kontrollere, at det er i indgreb. Justere sædefjedringen Drej håndhjulet på sædens bagside. Med uret: Hårdere fjedring Imod uret: Blødere fjedring Komfortsæde (tilbehør) Justere siddepositionen Tryk håndtaget (1). Flyt sædet, slip armen og sæt den i indgreb. Flyt sædet frem og tilbage for at kontrollere, at det er i indgreb. Justere sædefjedringen Sving håndtaget (2) så langt, indtil kropsvægten er opnået på måleren. Indstilling af kropsvægten fra kg. Ved at svinge til slutpositionen tilbagestilles indstillingen til 50 kg. Indstilling af sæde Sving håndtaget (3). Forskyde sædefladen. 12V-tilslutning Sæt forbrugeren ind i 12V-tilslutningen. (se omskifterlisten) Blæser Tænde/slukke for blæseren. (se omskifterlisten) til varmer: 2-trin til klimaanlægget: 3-trin Klimaanlæg (tilbehør) Tænde/slukke for klimaanlægget. (se omskifterlisten) Styring friskluft Betjene skyderen. (se omskifterlisten) Skyderen skubbet ind = frisk luft Skyderen trukket ud = fornyet luft Varmer Betjene skyderen. (se omskifterlisten) Skyderen skubbet ind = kold Skyderen trukket ud = varm Inden ibrugtagning Aflæsning Til en sikker transport blev maskinen sikret med spændingsseler. Gå frem på følgende måde ved aflæsningen: Fjern spændingsselerne. Løsn stopbremsen. Kør maskinen ned fra transportkøretøjet. Ibrugtagning Generelle henisninger Stil fejemaskinen på et plant underlag. Træk tændingsnøglen ud. Aktiver stopbremsen. Optankning Eksplosionsrisiko! Der må kun bruges den brændselsstof som er angivet i betjeningsvejledningen. Tank ikke i lukkede rum. Rygning og åben ild er forbudt. Læg mærke til at ingen brændselsstof kommer i kontakt med varme overflader. Sluk for motoren. Åbn tankdækslet. Fyld brændstof på. Påfyld maksimalt til 1 cm under kanten af påfyldningsstudsen da brændstoffet udbreder sig ved varme. Tør spildt brændstof af og luk tankdækslet. Påfyldning med dunk Takser først brændstofmængden for at forhindre spild. Påfyldning med påfyldningspistol Sæt påfyldningspistolen så lang ind i påfyldningsåbningen som muligt. Så snart påfyldningspistolen afbryder sig det første gang må du ikke påfylde mere brændstof. Kontrol- og vedligeholdelsesarbejder Kontroller motoroliestanden. * Kontrollere og service vandkøleren. * Kontroller dæktrykket. * Kontroller brændstoftankens påfyldningsniveau. * Indstilling af førersædet Kontrollere sugekanalen. * Kontrollere sugeåbningens indstilling. * Kontrollere det lystekniske anlæg med hensyn til dets funktion. * Kontrollere signal- og advarselsindretningerne med hensyn til deres funktion. * Fyld vandtank. * Kontroller sidebørsterne. * Tøm smudsbeholderen. * Beskrivelse, se kapitlet Pleje og vedligeholdelse. Advarsel Konstaterede fejl skal omgående afhjælpes eller køretøjet skal tages ude af drift. Drift Start maskinen Tag plads på førersædet. Træd IKKE på kørepedalen. Aktiver stopbremsen. Slukke for arbejdshydraulikken. Stil håndtaget til bevægelsesretningen på position (0) (neutral). Forvarmning Drej startnøglen til position "I". Lampen til forvarmningen lyser. Tænd motoren Drej startnøglen til position "II" hvis lampen til forvarmningen slukkes. Slip tændingsnøglen, når maskinen er startet. Hold aldrig tændingsnøglen aktiveret i mere end 10 sekunder. Vent i mindst 10 sekunder, inden tændingsnøglen drejes igen. Kørsel med maskinen Kør frem Tryk bremsepedalen. Stil håndtaget til bevægelsesretningen på position (1) (fremad neutral). Løsn stopbremsen. Træd langsomt på højre kørepedal. Bak Fysisk Risiko! Hvis du kører tilbage må der ikke opstå risiko for tredje personer, evt. bør du dirigeres ind. Tryk bremsepedalen. Stil håndtaget til bevægelsesretningen på position (2) (tilbage neutral). Løsn stopbremsen. Træd langsomt på højre kørepedal. DA - 6 7

8 Køreegenskaber Hvis du kører tilbage toner et advarselssignal. Kørselshastigheden kan reguleres trinløst med kørepedalerne. Undgå rykvis aktivering af pedalen, da det kan beskadige hydraulikanlægget. Slæk lidt på kørepedalen ved hastighedsreduktion på stigninger. Skift kørselsretningen først efter køretøjet står stille. Bremsning Slip kørepedalen. Maskinen bremser automatisk og bliver stående. Bremseeffekten kan understøttes ved at trykke fodbremsen. Kørsel over forhindringer Advarsel Inden du kører over forhindringer skal sidekosten og sugeåbningen løftes. Forhindringer op til 150 mm: Kør langsomt fremad over forhindringen i en vinkel på 45. Forhindringer over 150 mm: Der må kun kører hen over sådanne forhindringer ved hjælp af en dertil egnet rampe. Advarsel Risiko for beskadigelse. Sørg for at køretøjet ikke sidder på. Fejefunktion Fysisk Risiko! Når grovsmudslågen står åben, kan fejevalsen slynge sten eller singels fremefter. Sørg for, at mennesker, dyr og genstande ikke kan komme i fare. Advarsel Undgå at feje pakbånd, tråd eller lignende op, da det kan tilstoppe sugekanalen. Advarsel For at undgå at beskadige underlaget, bør fejemaskinen ikke stå stille, når den er i drift. For at få et optimalt rengøringsresultat bør kørselshastigheden tilpasses forholdene. Smudsbeholderen bør tømmes jævnligt under drift. Justere motorens omdrejningstal Indstil tomgang på justeringen "motorens omdrejningstal" på / min. (se konsol) Motorens omdrejningstal kan opkaldes over multifunktionens display. Tænde arbejdshydraulikken Tænd for arbejdshydraulikken (1. trin). (se betjeningspanelet) Tænde sugeturbinen og sidekosterne (2. trin). Ved slukket arbejdshydraulik er kun køredrift muligt. Justere sidekosternes omdrejningstal Juster sidekosternes omdrejningstal på regulatoren. (se betjeningspanelet) Med uret: Sidekosternes omdrejningstal forøges Imod uret: Sidekosternes omdrejningstal reduceres Tænde/slukke for sprøjtevand Kontakt til sprøjtevand trykkes. (se konsol) Sprøjtevand til sidekosterne og sugemund aktiveres. Sprøjtevandspumpens funktion vises ved hjælp af en gul kontrollampe, se multifunktionsdisplay. Hvis vandtanken er tom, slukkes den gule kontrollampe. Slukke for sprøjtevandet. Fyld vandtank. Justere vandmængden til sidekosternes dyser Indstil vandmængden til sidekosternes dyser på regulatorventilen. Med uret: Vandmængden forøges Imod uret: Vandmængden reduceres En model med 2 regulatorventiler til sideadskilt regulering af vandmængden kan fås som tilbehør. Vand-cirkulationssystem Maskinen er udstyret med et vand-cirkulationssystem for at forøge brugstiden (ferskvandsbeholdning). Ved vandcirkulationssystem ledes vand ud af snavsbeholderen til sugemunden og dermed ind i kredsløbet. Supplerende dertil kan ferskvand doseres til. Påfyld vand i snavsbeholderen til enden af den forreste hældning. Påfyld mindre vand i snavsbeholderen ved opsugning af løv. Håndtaget til genbrug stilles på ON. Juster den supplerende ferskvandstilførsel til sugemunden med håndtaget "Sugemund". Tænde sugeturbinen, starte med rengøringen. Ved afslutning af arbejdet slukkes sugeturbinen først ca. 30 sekunder efter sugemunden blev løftet. Det forhindrer drypning ved slukket maskine. Ved hver tømning af snavsbeholderen, spol filteret i snavsbeholderen med vandslangen og rens kammeret bagved filteret. Ved rift uden vandcirkulation stil håndtaget til genbrug på OFF. Drift uden vand-cirkulationssystem Håndtaget til genbrug skal stilles på OFF mens maskinen er slukket, ellers er der fare for at slangeledningen til sugemunden tilstoppes. Også uden vand-cirkulation skal filteret og det bagved liggende kammer renses ved hver tømning af snavsbeholderen. Løft/sænk sidekost 4-kostsystem: Tryk vippekontakten ned. Sidekosterne sænkes. (se konsol) Tryk vippekontakten op. Sidekosterne løftes op. 2-kostsystem: Tryk vippekontakten ned. Sidekosterne sænkes. (se konsol) Tryk vippekontakten op. Sidekosterne løftes op. Hydraulisk sidekost-belastningsreduktion (tilbehør) Den hydrauliske sidekost-belastningsreduktion reducerer kostens modpresningstryk på kørebanen. Ved aflastet kost beskyttes gulvet mod slitage og kostens holdetid forlænges. Afhængigt af kørebanens overflade og tilsmudsningen, kan belastningsreduktionen varieres trinløst. 8 DA - 7

9 Løft/sænk sidekost: Tryk tippekontakten ned. Sidekoster sænkes, reduktionen er deaktivt. (se konsol) Tippekontakten i mellemste position. Sidekoster sænkes, reduktionen er aktiveret. Tryk vippekontakten op. Sidekosterne løftes op. Indstille hydraulisk sidekost-belastningsreduktion: Indstil kostebelastningsreduktion på regulatoren. Stilling Belastningsreduktion af kostene 1 minimal 5-8 medium (anbefalet indstilling) 11 maksimal Lås sidekosternes løftning (kun 2-kostsystem) Sodekosternes kan låses enkeltvis i løftet position. Feje større genstande For at feje større genstande, f.eks. drikkedåser eller større mængder løv, skal grovsmudslågen løftes kort. Løft grovsmudslågen: Træd pedalen for grovsmudslågen ned og hold den nede Tag foden af pedalen for at sænke lågen ned igen. Der kan kun opnås et optimalt rengøringsresultat, når grovsmudslågen er sænket helt ned. Fejning af tørre underlag For at undgå aflejringer i sugekanalen eller dannelsen af støv, skal vandtilførslen til kosterne være i drift. Indstille sprøjtevandet. (se konsol) Fejning af fugtige eller våde underlag Hvis der kun opstår ringe mængder af støv eller ingen støv skal vandtilførslen til kosterne slukkes. Slukke for sprøjtevandet. (se konsol) For at få et optimalt rengøringsresultat bør kørselshastigheden tilpasses forholdene, respektive fejebredden tilpasses til situationen. Feje flader Hælde de forreste sidekoster (kun 4- kostsystem) Hældningen af de forreste sidekoster kan tilpasses til kørebanens geometri. Hælde sidekosterne til højre (1). Hælde sidekosterne til venstre (2). Feje langs med kørebanens kant (kun 4- kostsystemet) Hælde sidekosten til højre efter behov. Feje smalle steder Luk kuglehanen ved løftet sidekost. Køre ud/trække ind sidekost De forreste sidekoster kan strækkes ud eller trækkes ind afhængigt af tilsmudsningen. Til fejning i højre kantområde: Trække sidekosten tilbage til venstre og strækkes den ud til højre (1). Bevæg joystick i position (2). Sidekosten strækkes ud. Bevæg joystick i position (4). Sidekosten trækkes ind. Kun 2-kostsystem: Det er kun muligt at strække sidekosterne ud, hvis de drejer sig. Strække sidekosterne ud (2). Trække sidekosterne ind (4). Fejebredden bør tilpasses til fladens tilsmudsningsgrad så at snavs fuldstændigt kan suges op. Til fejning i venstre kantområde: Trække sidekosten ind ind til højre og strække den ud til venstre (3). DA - 8 9

10 Afled vand på begge sider. Drift til løvopsugning (tilbehør) Sidekosten kan låses fast til venstre for at feje snævre passager eller veje. Sidekosten til højre kan nu fortsat bevæges med joystick i position (1) og (3). Hvis joystick bevæges i position (2) og (4), strækkes begge sidekoster ud, henholdsvis trækkes de tilbage. I smalle kurver bør den ydre sidekoste trækkes tilbage. Tømning af smudsbeholderen Fysisk Risiko! Hvis du kører tilbage må der ikke opstå risiko for tredje personer, evt. bør du dirigeres ind. Risiko for at vælte! Stil maskinen på et plant underlagt under tømningen. Risiko for at vælte! Tag hensyn til en tilsvarende sikkerhedsafstand ved udtømning på skåninger eller ramper. Fysisk Risiko! Sluk sugeturbinen før udtømning af snavsbeholderen. Fysisk Risiko! Under tømningen må der ikke opholde sig personer eller dyr i smudsbeholderens udsvingsområde. Risiko for kvæstelser! Ræk aldrig ind mellem tømningsmekanikkens stangsystem. Snavsbeholderen skal altid løftes helt til slutpositionen. Sprøjtevand til sidekosterne og sugemund skal deaktiveres. Stands maskinen. Aktiver stopbremsen. Stil håndtaget til bevægelsesretningen på position (0) (neutral). Trække sidekosterne ind. Løft sidekosterne. Slukke sugeturbinen og sidekosterne (2. trin). Løft smudsbeholderen op (1). Tøm smudsbeholderen. Sænk smudsbeholderen ned (2). Medens snavsbeholderen sænkes kan man høre et advarselssignal. Tøm snavsbeholderen manuelt Aktiver stopbremsen. Åbne sidelågen. Afled vand på begge sider. Tag håndtaget til pumpen ud. Sæt håndtaget på pumpens arm. Advarsel Inden pumpningen starter, skal snavsbeholderens låg løftes med hånden. Dermed forhindres en beskadigelse på bagskærmen. Løft snavsbeholderen ved at pumpe. Sluk for maskinen Sprøjtevand til sidekosterne og sugemund skal deaktiveres. Stands maskinen. Aktiver stopbremsen. Stil håndtaget til bevægelsesretningen på position (0) (neutral). Trække sidekosterne ind. Løft sidekosterne. Slukke sugeturbinen og sidekosterne (2. trin). Sluk for arbejdshydraulikken (1. trin). Indstil tomgang til frigear-omdrejningstal. Drej tændingsnøglen om på "0" og træk nøglen ud. Åbn lågen. Sæt specialværktøjet (tilbehør) i og drej imod uret. Løsn sugeslangens fastspænding. Kobl slangen sammen ved studsen. Løsn sugedysens fastspænding. Forbind sugedysen med sugeslangen. Indstil tomgang til ca /min. Motorens omdrejningstal kan opkaldes over multifunktionens display. Tænd for arbejdshydraulikken (1. trin). Betjen kontakten til løftning af sugemunden. 1. Trin = Løfte sugemunden 2. Trin = Tænde/slukke sidekosterne Åbne sidelågen. 10 DA - 9

11 Løft smudsbeholderen op. Beskyt sugerøret med pladen ved drift til opsugning af løv. Sænk smudsbeholderen ned. Omskift vandtilførslen fra fejedrift til drift til løvopsugning. Tænd for sugeturbinen (2. trin). Indstille sprøjtevandet. Advarsel Risiko for beskadigelse. Den forreste bugseringsring må ikke bruges til at fastspænde maskinen. Bugsering Ved bjærgningsarbejder i trafikerede områder på offentlige veje bør der bæres advarselsbeklædning. Det hydrostatiske drev tillader kun en bugsering på nogle meter ud af fareområdet i gåfart. Bevæg fejemaskinen ikke ud over gåfart. Maskinen er ikke egnet til læsning med kran. Under bugsering hold øje med at kostsystemet ikke beskadiges. Afled sprøjtevandet. Tøm smudsbeholderen. Fastgør slæbetovet på bugseringsringen i foran eller på bagsiden. Træk maskinen på transportkøretøjet. Bypassventil (tilbehør) Maskinen kan bevæges nemmere med åbnet bypassventil. Rengør fejemaskinen indvendigt og udvendigt. Stil maskinen et beskyttet og tørt sted. Pleje og vedligeholdelse Generelle henisninger Inden maskinen renses eller vedligeholdes, udskiftning af komponenter eller omstilling til en anden funktion, skal maskinen slukkes og evt. trækkes startnøglen ud. Ved arbejder på el-anlægget skal batteriets stikkontakt trækkes ud eller batteriet afbrydes. Istandsættelser må kun gennemføres af den godkendte kundeservice eller fagkyndige personer, som er fortroligt mit alle gældende sikkerhedsbestemmelser. Stedforandrede maskiner der bruges til erhverv skal kontrolleres me hensyn til sikkerhed ifølge VDE Rensning Stil fejemaskinen på et plant underlag. Tøm smudsbeholderen. Løfte sugemunden og sidekosterne. Aktiver stopbremsen. Advarsel Risiko for beskadigelse! Motorens el-komponenter må ikke rengøres med en højtryksstråle. Rense maskinen Maskinen skal renses dagligt efter afslutning af arbejde. Juster vandmængden med ventilen. Efter opsugning af løv Fjern beskyttelsen til sugerøret. Omskift vandtilførslen fra løvopsugning til fejedrift. Transport Advarsel Under transporten skal maskinen sikres imod forskydning. Drej tændingsnøglen om på "0" og træk nøglen ud. Aktiver stopbremsen. Sørg for at sikre maskinen med kiler ved kanterne. Sikr maskinen venstre og højre med fastspændingsseler i ringene. Åbn bypassventilen med håndtaget fra bordværktøjet eller gaffelnøglen (SW 9). Afbrydning/nedlæggelse Hvis fejemaskinen ikke skal bruges i en længere periode, skal nedenstående punkter overholdes: Stil fejemaskinen på et plant underlag. Løft sidekosten for at forhindre skader på børsterne. Drej tændingsnøglen om på "0" og træk nøglen ud. Sørg for at sikre fejemaskinen mod at kunne rulle væk ved at aktivere stopbremsen. Brændstoftanken påfyldes helt. Udskift motorolie og motorfilter. Afled sprøjtevandet ved forventning af frost og kontroller om der er tilstrækkeligt frostbeskyttelsesmiddel i kølevandet. Tøm vandbeholderen og ledningssystemet. Afbryd batteriet. Lad batteriet op ca. hver 2. måned. Brug ingen aggressive rengøringsmidler. Omskift vandtilførslen til sidekosterne og sugemunden til drift med højtryksrenser. Tænd højtryksrenseren. Løft smudsbeholderen op. Tag håndsprøjtepistolen ud. Afvikl højtryksslangen. DA

12 Rens snavsbeholderen. Rens vandafløbets perforerede plade på begge sider. Rens sugekanalens tætningsflader. Rens sidekosterne. Rens sugemunden. Rens grovsmudsåbningen. Rens slangeledningen. Hvis slangeledningen imellem snavsbeholderen og sugemunden er tilstoppet, gå frem som følgende: Fjern slangeledningen på klovkoblingen under køretøjet. Drej ventilens håndhjul imod uret. Tilslut slangeledningen på klovkoblingen med vandforsyningen og spol. Adskil slangeledningen fra vandforsyningen og tilslut slangeledningen igen med sugemunden. Drej ventilens håndhjul med uret. Rens køleren Åbn afdækningsristens fastspænding. Tag afdækningen af. 1 Køler klimaanlæg (tilbehør) 2 Oliekøler 3 Vandkøler Køleren må kun renses med afbrudt motor. Som foroven beskrevet, skal køleren renses med en lavtryk-vandstråle eller med trykluft. Rensningen må ikke gennemføres med en højtryksrenser. Rense sugekanalen og snavsbeholderen Start maskinen Indstil tomgang til ca /min. Tænd for arbejdshydraulikken (1. trin). Læg vandslangen foran sugemunden. Tænde sugeturbinen og sidekosterne (2. trin). Lad sugeturbinen køre for ca. 2 minutter. Rense sugekanalens afdækning Løft smudsbeholderen op. Sluk for motoren. Rens afdækningsristen. Rense sugekanalen Løft smudsbeholderen op. Sluk for motoren. Fysisk Risiko! Vendt mindst 1 minut indtil blæserens hjul ikke drejer sig længere. Skru den øverste skrue (1) af. Fjern listen (2). Løsn de nederste skruer (3). Fjern afdækningen og rens sugekanalen. Vedligeholdelsesintervaller Driftstimetælleren "Motor" angiver tidspunkterne for vedligeholdelsesintervallerne. Vedligeholdelse udført af kunden Daglig vedligeholdelse: Rens lysmaskinen. Kontroller motoroliestanden. Kontroller hydraulikoliens påfyldningsstand Rens køleren. Rense sugekanalens afdækning Kontroller kølevandets påfyldningsstand. Kontroller luftfilteret, rengør det ved behov. Kontroller luftfilter/motor. Kontroller sidekosterne og sugemunden for slid og indviklede bånd. Kontroller alle betjeningselementers funktion. Ugentlig vedligeholdelse: Kontroller tætningen til sugerøret. Kontroller tætningerne til snavsbeholderen. Smør lejringen. Kontroller dæktrykket. Kontroller vandstanden til ruderne. Rens vandfilteret (oftere, afhængigt af vandets kvalitet). Kontrollere vandpumpens oliestand. Kontroller lågen for groft snavs med hensyn til funktion og nem gang. Kontroller, om løberullerne har en let gang. Smør sidekostsystemet. Yderligere vedligeholdelse for hver 50 driftstimer: Kontroller bremsens funktion Kontroller hydrauliksystemet for lækage. Kontroller kilerem for slid. Kontroller kølemiddel med hensyn til frostbeskyttelse. Kontroller slanger og slangeklemmer. Kontroller hjulene. Kontroller tilslutninger og ledninger. Yderligere vedligeholdelse for hver 150 driftstimer: Skift motorolie. Udskift indsatsen til motorfilteret. Udskift luftfilteret. Tøm vandudskilleren ved brændstoffilteret. Kontroller batterisyrestanden. Rens lysmaskinens ventilationsåbninger. Beskrivelse, se kapitlet Vedligeholdelsesarbejder. Alle service- og vedligeholdelsesarbejder, der skal udføres af kunden, skal udføres af 12 DA - 11

13 uddannet fagpersonale. Kontakt Kärcherforhandleren, såfremt der er behov herfor. Vedligeholdelse udført af kundeservice Service efter 50 driftstimer: Udfør første inspektion. Yderligere vedligeholdelse for hver 150 driftstimer For at opretholde muligheden for at stille krav til garantien skal alle service- og vedligeholdelsesarbejder i garantiperioden udføres af en autoriseret Kärcherkundeservice iht. serviceheftet. Vedligeholdelsesarbejder Klargøring: Stil fejemaskinen på et plant underlag. Løft smudsbeholderen helt op. Sænk sidekosten. Drej tændingsnøglen om på "0" og træk nøglen ud. Aktiver stopbremsen. Ved reparationsarbejder i trafikerede områder på offentlige veje bør der bæres advarselsbeklædning. Generelle sikkerhedsanvisninger Fysisk Risiko! Ved alle vedligeholdelsesarbejder skal snavsbeholderen vippes helt op og sidekostsystemet sænkes for at tage trykket ud af hydrauliksystemet. Fysisk Risiko! Lågen skal sikres ved arbejder i snavsbeholderen. Risiko for tilskadekomst på grund af motorens efterløb! Vent 5 sekunder efter at der er slukket for motoren. Det er meget vigtigt at holde afstand til arbejdsområdet i de 5 sekunder. Lad maskinen køle tilstrækkelig af, inden vedligeholdelses- og reparationsarbejderne påbegyndes. Kølevand er varm. Rør ikke ved varme dele, som f.eks. drivmotor og udstødning. Motorolie, fyringsolie, diesel og benzin må ikke nå ind i miljøet. Beskyt jorden og sørg for en miljørigtigt bortskaffe af affaldsolie. Sikkerhedsanvisninger vedrørende batterierne Overhold altid nedenstående advarselshenvisninger ved håndtering af batterier: Følg anvisningerne på batterierne, i brugsanvisningen og i køretøjets driftsvejledning! Brug øjenværn! Hold børn væk fra syre og batterier! Eksplosionsrisiko! Gnister, åben ild og rygning forbudt! Ætsningsfare! Førstehjælp! Advarselsnotat! Bortskaffelse! Smid ikke batterier i affaldstønden! Tag hensyn til forskrifterne til beskyttelse imod ulykkestilfælder som også DIN VDE 0510, VDE 0105 T.1. Eksplosionsrisiko! Læg ikke værktøj eller lignende på batteriet, dvs. på endepoler og cellebroer. Fysisk Risiko! Sår må aldrig komme i berøring med bly. Vask altid hænder efter arbejde med batterierne. Brand- og eksplosionsfare! Rygning og åben ild er forbudt. Batterier må kun oplades i rum som er godt ventileret fordi der opstår eksplosive gas under opladningen. Ætsningsfare! Syresprøjt i øjne eller på huden skal skyldes med meget klar vand. Søg derefter omgående en læge. Tilsmudset tøj vaskes med vand. Montering og tilslutning af batteriet Løft smudsbeholderen op. Sæt batteriet i batteriholderen. Skru holderne fast i bunden af batteriet. Slut polklemmen (rød ledning) til pluspol (+). Slut polklemmen til minuspol (-). Ved afmontering af batteriet er det altid minuspol-ledningen, der skal afmonteres først. Kontroller, at batteripolerne og polklemmerne er tilstrækkelig beskyttet med polbeskyttelsesfedt. Kontrol og korrektion af væskestanden i batteriet Advarsel Ved syrefyldte batterier skal væskestanden kontrolleres jævnligt. Syren af et fuldstændig opladet batteri har ved 20 C en speciel vægt på 1,28 kg/l. Syren på et delvis opladet batteri har en speciel vægt imellem 1,00 og 1,28 kg/l. Syrens vægt skal være den samme i alle celler. Skru dækslet af alle celler. Træk en prøve ud af hver celle med syreafprøveren. Før prøven tilbage i cellen. Hvis væskestanden er for lav, skal cellerne fyldes op til mærket med destilleret vand. Oplad batteriet. Skru dækslerne på cellerne igen. Opladning af batteriet Fysisk Risiko! Overhold sikkerhedsbestemmelserne ved omgang med batteriet. Overhold opladerproducentens brugsvejledning. Oplad batteriet kun med en velegnet oplader. Afbryd batteriet. Slut ladeaggregatets pluspol-ledning til batteriets pluspoltilslutning. Slut ladeaggregatets minuspol-ledning til batteriets minuspol-tilslutning. Sæt netstikket i og tænd for ladeaggregatet. Oplad batteriet med mindst mulig ladestrøm. Hvis batteriet er opladet, adskil opladeren først fra strømforsyningen og derefter fra batteriet. Kontrol af dæktrykket Stil fejemaskinen på et plant underlag. Slut en dæktryksmåler til dækventilen. Kontroller lufttrykket og korriger om nødvendigt. Lufttryk foran Lufttryk bagved 3,75 bar 4,75 bar DA

14 Udskiftning af hjul Ved reparationsarbejder i trafikerede områder på offentlige veje bør der bæres advarselsbeklædning. Fysisk Risiko! Stil fejemaskinen på et plant underlag. Træk tændingsnøglen ud. Kontroller om underlaget er stabilt. Sørg for at sikre maskinen med kiler, så den ikke kan rulle væk. Aktiver stopbremsen. Kontrol af dækkene Kontroller, om der sidder genstande fast i dækkene. Fjern genstandene. Brug et egnet, gængs middel til dækreparation. Overhold den pågældende producents anbefalinger. Kørslen kan fortsætte i det omfang, dette er angivet af produktproducenten. Skift dæk resp. hjul så hurtigt som muligt. Optagelsespunkt til donkraften (forhjul) Brug den tilsvarende optagelse som er med i leveringen. Optagelsespunkt til donkraften (baghjul) Sæt donkraften ind det dertil beregnede sted ved det defekte for- eller baghjul. Løsn hjulmøtrikkerne/hjulboltene. Løft maskinen med donkraften. Fjern hjulmøtrikkerne/hjulboltene. Tag hjulet af. Sæt reservehjulet på. Sæt hjulmøtrikkerne/hjulboltene på. Sænk maskinen ned med donkraften. Skru hjulmøtrikkerne/hjulboltene fast. Tilspændingsmoment forhjul 140 Nm Tilspændingsmoment baghjul 120 Nm Brug en egnet, gængs donkraft. Kontrol af motoroliestanden og påfyldning af olie Forbrændingsfare! Lad motoren køle af. Kontroller først motoroliestanden tidligst 5 minutter efter, at der er slukket for motoren. Løft smudsbeholderen op. Træk oliepinden ud. Tør oliepinden af og skub den i igen. Træk oliepinden ud. Aflæs oliens påfyldningsstand. Sæt oliemåleren ind igen. Oliestanden skal ligge mellem "MIN" og "MAX" mærket. Ligger oliestanden under "MIN" mærket, påfyld olie. Påfyld ikke over "MAX" mærket. Løsn låseskruen til olien påfyldningsåbning. Påfyld motorolie. Olietype: se de tekniske data Luk oliepåfyldningsåbningen. Vent i mindst 5 minutter. Kontroller motoroliestanden. Udskift motorolie og motorfilter. Skoldningsfare på grund af varmt olie! En opsamlingsbeholder til ca. 6 liter olie skal stå til disposition. Lad motoren køle af. Skru olieaftapningsskruen ud. Løsn låseskruen til olien påfyldningsåbning. Aftap olien. Skru oliefilteret af. Rens holderen og tætningsfladerne. Smør olie på tætningerne af det nye oliefilter inden det sættes i. Sæt det nye oliefilter i og træk det fast med hånden. Skru aftapningsskruen til oliet inklusive en ny tætning ind. Skru aftapningsskruen fast med en momentnøgle på 25 Nm. Påfyld motorolie. Olietype: se de tekniske data Luk oliepåfyldningsåbningen. Lad motoren køre for ca. 10 minutter. Kontroller motoroliestanden. Kontroller vandpumpens oliestand, påfylde og udskifte olie Oliestanden skal være indenfor skueglasset. Påfylde olie: Rens påfyldningsområdet. 14 DA - 13

15 Løsn låseskruen til olien påfyldningsåbning. Påfyld olie. Luk oliepåfyldningsåbningen. Kontroller oliestanden Udskift olien. En opsamlingsbeholder til ca. 1 liter olie skal stå til disposition. Skru olieaftapningsskruen ud. Olietype: se de tekniske data Kontroller oliestanden til hydraulikolien og påfyld hydraulikolie Kølevand må ikke indeholde mere end 50% frostbeskyttelsesmiddel. Rensning og udskiftning af brændstoffilteret Eksplosionsrisiko! Vedligeholdelsen må ikke gennemføres i lukkede rum. Rygning og åben ild er forbudt. Sluk for motoren. Løft smudsbeholderen op. Egnet opsamlingsbeholder skal stå til disposition. Løsn kassen til brændstoffilteret. Tøm kassen til brændstoffilteret. Fjern kassen til brændstoffilteret. Tøm vandudskilleren til brændstofsystemet Løft smudsbeholderen op. Sæt slangen på afløbsskruen. Løsn afløbsskruen for ca. 1 omdrejning. Egnet opsamlingsbeholder skal stå til disposition. Afløbsskruen skrues fast igen. Kontrol og udskiftning af luftfilteret Løft smudsbeholderen op. Rensning og udskiftning af brændstoffilteret Oliestanden skal være indenfor skueglasset. Rens påfyldningsområdet. Løsn låseskruen til olien påfyldningsåbning. Fyld hydraulikolie på. Olietype: se de tekniske data Kontroller hydraulikanlægget Kontroller alle hydraulikslanger og tætninger for tæthed. Hydraulikanlægget må kun vedligeholdes af Kärcher-kundeservice. Kontrollere og service vandkøleren. Skoldningsrisiko på grund af varmt vand! Køleren skal mindst afkøles i 20 minutter. Udskift tætningerne. Skru brændstoffilteret på igen. Kontroller brændstofslangerne og slangeklemmerne med hensyn til tæthed og skader. Udluft brændstofsystemet. Udluft brændstofsystemet. Løft smudsbeholderen op. Sæt slangen på udluftningsskruen. Løsn udluftningsskruen for ca. 1 omdrejning. Egnet opsamlingsbeholder skal stå til disposition. Løsn luftfilterets kasse. Fjern lågen. Tag filterpatronen ud og rens den. Sæt evt. nye filterpatroner i. Rens lågen. Sæt lågen på og spænd den fast. Monter fastspændingen til luftfilterets kasse. Smør lejringen. Smør smøreniplerne venstre og højre af den forreste aksel. Påfyld kølevand i kølevandets udligningsbeholder. Ved kold motor: Kølevandstanden skal være over den nederste mærkning. Ved varm motor: Kølevandstanden skal være under den nederste mærkning. Pump indtil der undslipper brændstof uden luftblærer. Lås udluftningsskruen igen. Smør smøreniplerne venstre og højre af den bageste aksel. DA

16 Service rudeviskerne Smør smørniplen ved drejeleddet. Smør smørniplen ved styringscylindret. Kun 4-kostsystem: Løft kugleleddenes afdækningsplade. Smør kugleleddene (8x). Centralt smøringsanlæg (tilbehør) Det centrale smøringsanlæg forsyner alle smøringspunkter automatisk med fedt i fastsatte intervaller. Efter intensiv rensning af maskinen skal der gennemføres en yderligere smøring. Rens/juster sprøjtedyserne: Rens sprøjtedysernes åbning (1) med en tråd. Juster sprøjteretningen ved at dreje sprøjtehovedet med en tråd. Udskift viskerbladet: Fjern fastspændingsskruen (2). Udskift viskerbladet: Udskiftning af sidebørste Aktiver stopbremsen. Løft sidekosterne. Sæt sidebørsten på medbringeren og skru den fast. Smør smørniplen ved styringscylindret. Smør kostsystemet Tryk trykknappen (TK) ved det centrale smøringsanlæg. Kostsystemet smøres ikke af det centrale smøringsanlæg. Kontroller kilerem Udskift sidekost samt holder: Løsn den centrale skrue. Fjern sidekosten. Skru ny sidekost på. Smør smørniplerne på kostsystemet (8x). Kontroller sprøjtevandpumpens kilerem for slid og skader. Kun 4-kostsystem: Løft kugleleddenes afdækningsplade. Smør kugleleddene (8x). Løft smudsbeholderen op. Kontroller lysmaskinens kilerem for slid og skader. Påfyld vand til ruderne Påfyld vand til ruderne Udskift sidekost uden holder: Løsn sekskantmøtrikker. Fjern sidekosten. Skru ny sidekost på. Kontroller sidekostens fejeområde Kontroller hjulenes lufttryk og juster evt. Indstil tomgang på justeringen "motorens omdrejningstal" på / min. Løft sidekosterne. Kør fejemaskinen hen på et jævnt og glat underlag, der er synligt dækket med støv eller kridt. Sænk sidekosten ned og lad den køre et lille øjeblik. Løft sidekosterne. Bak maskinen væk. Kontroller fejeområdet. 16 DA - 15

17 Påfylde vandbeholderen Sidekosternes pålægningsflade ved optimal justering (4-kostsystemet). Sidekosternes pålægningsflade ved optimal justering (2-kostsystemet). Juster hældningen på siden af de bageste sidekoster (kun 4-kostsystemet) Løsn fastspændingsskruen (1). Juster hældningen på sidekosterne i kørselsretning ved at forskyde holderen (2). Den venstre og højre side skal altid forskydes om den samme værdi. Juster hældningen i kørselsretning af de forreste sidekoster (kun 4-kostsystemet) Sku tankkoblingen af. Tilslut tekstilslangen på tankkoblingen og hydranten. Påfylde vandbeholderen Påfyld vandbeholderen indtil vand løber ud over overløbet. Udluft sprøjtevandsystemet Hvis vandbeholderen blev tømt fuldstændigt, skal sprøjtevandsystemet udluftes efter påfyldningen. Løsn fastspændingsskruen (1). Juster hældningen på sidekosternes side ved at forskyde holderen (2). Juster hældningen i kørselsretning af de bageste sidekoster (kun 4-kostsystemet) De bageste sidekoster skal altid justeres først fordi forandring af den bageste hældning også påvirker hældningen af de forreste sidekoster. Fjerne fodmåtten. Fjern gulvpladerne (1) og (2). Løsn fastspændingsskruen (1) af sidekosternes ophængning. Juster hældningen på sidekosterne i kørselsretning ved at forskyde holderen (2). Juster hældningen af sidekosterne (kun 2-kostsystem) Løsn fastspændingsskruerne (1) og (2) af sidekosternes ophængning. Juster sidekosternes hældning. Juster kosternes modpresningstryk. Forøg/reducer kosternes modpresningstryk ved at omskifte justeringsskruen (3). Justering af modpresningstrykket er ved 4- kostsystemet kun muligt hos de forreste sidekoster. Åbn ventilen indtil der udløber vand uden blærer. Luk ventilen igen. Tøm vandbeholderen Åbn afløbsskruen under vandbeholderen. Hold øje med at det udløbende vand ikke forårsager skader. DA

18 Rens og udskift vandfilteret Fjern tætningslisten. Sæt ny tætningsliste i og skru den fast sammen med stabiliseringspladen. Sænk sugemunden. Juster tætningslisten. Træk tætningslistens fastspændingsskrue fast. Udskift sugemundens løberuller (kun 4- kostsystem) Træk tætningslistens fastspændingsskrue fast. Udskift sugerørets tætning Luk for vandhanen (1). Skru vandfilterets kasse (2) af. Rens og udskift vandfilteret. Rens vandfilterets kasse. Kontroller gummitætningen. Monter vandfilteret. Åbn for vandhanen (1). Rens sprøjtedyserne ved sidekosterne Tag hjulet af. Fjern løberullernes møtrikker. Udskift løberullerne. Skru løberullernes møtrikker fast. Udskift grovsmudslågens glideskinne (kun 4-kostsystem) Løft smudsbeholderen op. Fjern tætningen. Rens tætningsfladen. Sæt ny tætning på og klæb den sammen med silikone. Udskift snavsbeholderens tætning Skru omløbermøtrikken (1) af. Træk sprøjtedysen (2) af. Rens sprøjtedysen. Juster og udskift sugemundens tætningsliste (kun 4-kostsystem) Fjern glideskinnens møtrikker. Udskift glideskinnen. Fastgør glideskinnen. Juster og udskift sugemundens tætningsliste (kun 2-kostsystem) Løft smudsbeholderen op. Fjern tætningen. Rens tætningsfladen. Sæt ny tætning på og klæb den sammen. Juster tætningslisten: Løsn tætningslistens fastspændingsskrue. Sænk sugemunden. Juster tætningslisterne på siden og bagved til en gulvafstand på 10 mm. Træk tætningslistens fastspændingsskrue fast. Udskift tætningslisten: Løsn tætningslistens fastspændingsskrue. Fjern stabiliseringspladen. Juster tætningslisten: Løsn skruerne. Sænk sugemunden. Juster de bageste løberuller (3) således, at tætningslisten på siden (1) i bagved har en gulvafstand på 20 mm. Juster den forreste tætningsliste (2) således, at den berører gulvet. Træk tætningslistens fastspændingsskrue fast. Udskift tætningslisten: Løsn skruerne. Fjern tætningslisten. Isæt en ny tætningsliste. Sænk sugemunden. Juster tætningslisten. Fjern tætningen. Rens tætningsfladen. Sæt ny tætning på og klæb den sammen med silikone. Udskift tætningen til turbinens tilsugning Fjern tætningen. Rens tætningsfladen. Sæt ny tætning på og klæb den sammen. 18 DA - 17

19 Udskift lygtens glødelampe Løsn skruerne. Tag lygten ud. Skru den defekte pære ud. Sæt en ny pære i. Udskift pæren til retningsviseren Løsn skruerne. Fjern glasset fra retningsviseren. Skru den defekte pære ud. Sæt en ny pære i. Udskift baglygtens pære Løsn skruerne. Fjern baglygtens glas. Skru den defekte pære ud. Sæt en ny pære i. Udskift sikringerne i førerhusets sikringskasse Brug kun sikringer med samme værdi. Udskift defekte sikringer. Udskift sikringerne i motorrummets sikringskasse Udskift defekte sikringer. Tilbehør komponentsæt til nye køretøjer kan også fås af fabrik. Reservehjul, komplet Kostplade Sidekost, plast/plast Sidekost, stålplade Sidekost, PE/stål Advarselstrekant Pærer/sikringssæt Hjulkile Klimaanlæg Radioanlæg Løvsugeslange Advarselslys, bagved (kun til maskiner uden løvsuger) Komfortsæde (høj ryglæn) Bakspejl, med varmer Batterioplader Centralt smøreanlæg Stødbeskyttelse i bag Tilbagekørselskamera Donkraft Slangeholder til påfyldningsslangen Sikkerhedsadvarselsmærker Hydraulisk sidekost-aflastningsreduktion Reguleringsventil (til regulering af sprøjtevandets mængde, adskilt til højre og venstre) Magnetventil (til afbrydning af sprøjtevandet kombineret med løftning af kosten) Komponentsæt bypassventil DA

20 Hjælp ved fejl Fejl Maskinen kan ikke startes Motoren arbejder uregelmæssigt Motor overhedet (visuelt og akustisk signal) Motoren er i gang, men maskinen kører kun langsomt Sidekosten drejer sig kun langsomt eller slet ikke Maskinen støver Fejeenheden mangler at opsamle snavs Snavsbeholderen kan ikke sænkes eller løftes Fejl med dele som bevæges hydraulisk Afhjælpning Oplade eller udskifte batteriet Påfylde brændstof, udlufte brændstofsystemet Rensning og udskiftning af brændstoffilteret Kontrollere brændstof-ledningssystemet og tilslutningerne og service efter behov Kontakt Kärcher-kunderservice. Rens luftfilteret eller skift det ud. Kontrollere brændstof-ledningssystemet og tilslutningerne og service efter behov Kontakt Kärcher-kunderservice. Påfylde kølemiddel Rens køleren. Kontakt Kärcher-kunderservice. Løsn stopbremsen. Omskift håndtaget til kørselsretningen Kontrollere hydraulikvæskens stand Kontakt Kärcher-kunderservice. Forøg sidekostens omdrejningstal Fjern snør og bånd Kontrollere hydraulikvæskens stand Kontakt Kärcher-kunderservice. Tænd vandpumpen Efterfyldning af vand Tilpas sidekostens omdrejningstal Rense vanddyserne Kontakt Kärcher-kunderservice. Reducer arbejdsområdet Tøm smudsbeholderen. Indstil det korrekte omdrejningstal til motoren (1800 1/min) Rense sugekanalen Rens afluft-beskyttelsesristen Kontakt Kärcher-kunderservice. Kontrollere hydraulikvæskens stand Kontakt Kärcher-kunderservice. Kontakt Kärcher-kunderservice. 20 DA - 19

KM 130/300 R D 001 59641360 08/15

KM 130/300 R D 001 59641360 08/15 KM 130/300 R D 001 59641360 08/15 2 Læs original brugsanvisning inden første brug, følg anvisningerne og opbevar vejledningen til senere efterlæsning eller til den næste ejer. Inden første ibrugtagelse

Læs mere

KM 170/600 R D. Register and win! www.kaercher.com 59641320 (03/12)

KM 170/600 R D. Register and win! www.kaercher.com 59641320 (03/12) KM 170/600 R D Register and win! www.kaercher.com 59641320 (03/12) 2 Læs original brugsanvisning inden første brug, følg anvisningerne og opbevar vejledningen til senere efterlæsning eller til den næste

Læs mere

KM 75/40 W Bp KM 75/40 W Bp Pack

KM 75/40 W Bp KM 75/40 W Bp Pack KM 75/40 W Bp KM 75/40 W Bp Pack Register and win! www.kaercher.com 59622900 (03/12) 2 Læs original brugsanvisning inden første brug, følg anvisningerne og opbevar vejledningen til senere efterlæsning

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark.

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark. Eurodumper 700 Brugervejledning www.fl-i.dk 100 % made in Denmark FL Industries A/S Mimersvej 9 8722 Hedensted +45 7692 9092 +45 2492 9092 E-mail: ps@fl-i.dk Indholdsfortegnelse 1 Eurodumper 700 beskrivelse

Læs mere

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 15 430 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Stama diesel-multi-truck

Stama diesel-multi-truck Brugsmanual Stama diesel-multi-truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

Læses før ibrugtagning

Læses før ibrugtagning Læses før ibrugtagning Side 1 af 5 Følg venligst denne vejledning hver gang de tager dette anlæg i brug, herved sikre de, lang levetid for udstyret og sparer dem selv for unødige ærgrelser. Adskillelse,

Læs mere

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.:

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: Brugsanvisning Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: 90 39 263 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

B 40 C Ep. Register and win! www.kaercher.com 59641630 (01/12)

B 40 C Ep. Register and win! www.kaercher.com 59641630 (01/12) B 40 C Ep Register and win! www.kaercher.com 59641630 (01/12) Læs original brugsanvisning inden første brug, følg anvisningerne og opbevar vejledningen til senere efterlæsning eller til den næste ejer.

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Betjeningsvejledning for søløven

Betjeningsvejledning for søløven Betjeningsvejledning for søløven Almindelig betjening: 1. Udfyld sejladsprotokollen før afgang. 2. Båden lænses 3. Brændstofbeholdningen (diesel) kontrolleres. Der skal være min. 1/3 tank fuld 4. Rød knap

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

KM 120/150 R P KM 120/150 R D KM 120/150 R LPG

KM 120/150 R P KM 120/150 R D KM 120/150 R LPG KM 120/150 R P KM 120/150 R D KM 120/150 R LPG Register and win! www.kaercher.com 59637740 03/12 Læs original brugsanvisning inden første brug, følg anvisningerne og opbevar vejledningen til senere efterlæsning

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

MC 50 MIC 34C. Register and win! www.kaercher.com 59633150 08/12

MC 50 MIC 34C. Register and win! www.kaercher.com 59633150 08/12 MC 50 MIC 34C Register and win! www.kaercher.com 59633150 08/12 Læs original brugsanvisning inden første brug, følg anvisningerne og opbevar vejledningen til senere efterlæsning eller til den næste ejer.

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Garage donkraft - model 41000

Garage donkraft - model 41000 Garage donkraft - model 41000 Produktionsår: 2017 ADVARSEL! Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af Produktet. Dette produkt bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Mobil højtryksrenser

Mobil højtryksrenser Mobil højtryksrenser Modelnr.: GFS-C1 Lavt vandforbrug & højt vandtryk Energibesparende & miljøvenlig Mobil, holdbar, stænksikker & ufarlig at anvende Til rengøring i huset: badeværelse, vask, kæledyr

Læs mere

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 42 637 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt

Læs mere

Garagedonkraft i aluminium/stål

Garagedonkraft i aluminium/stål EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137909 Davidsen A/S bekræfter at konstruktion og

Læs mere

Brugsanvisning. Hedvandsrenser, 1714T Portotecnica 14 l/min. 170 Bar Varenr.:

Brugsanvisning. Hedvandsrenser, 1714T Portotecnica 14 l/min. 170 Bar Varenr.: Brugsanvisning Hedvandsrenser, 1714T Portotecnica 14 l/min. 170 Bar Varenr.: 90 20 883 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT Tlf. 7589 1244 * Fax. 7589 1180 C:\Gol\manualer\Flåmaskine.doc Flåmaskine 2 / 13 FLÅMASKINE TYPE: MASKIN NR.: ÅR: KUNDE: FORHANDLER: Typeskilt 7 TYPE: 270

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning ATV Slagleklipper Varenr.: 90 40 023 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.: 90 42 742 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Højtryksrensere, model: 2840T & 3175T Varenr.: &

Højtryksrensere, model: 2840T & 3175T Varenr.: & Brugsanvisning Højtryksrensere, model: 2840T & 3175T Varenr.: 90 21 071 & 90 21 239 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P.

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

Brugsanvisning til HS-68B

Brugsanvisning til HS-68B Pladevibrator HS-68B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Teleskoplæsser 450/ 550/ 570

Teleskoplæsser 450/ 550/ 570 45% load indicator 85 % 00 % TEST 2 0 Førerplatform Teleskoplæsser 450/ 550/ 570 Advarselsblink Kombi-Instrument Hældningsindstilling- Ratstamme Styrearm Redskab åbent Inchpedal/ Kørepedal Lastindikator

Læs mere

DK Betjeningsvejledning

DK Betjeningsvejledning DK Betjeningsvejledning DK BETJENINGSVEJLEDNING Du kan også finde betjeningsvejledningen på Leifheits hjemmeside www.leifheit.de Indholdsfortegnelse: 1. TEKNISKE DATA 2. MEDFØLGER VED LEVERING 3. TILSIGTET

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 -

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 - - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER INTRODUKTION Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye PN Universal Målflytter og takker Dem fordi de valgte et af vores produkter. PN Universal

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.:

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Brugsanvisning Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start Varenr.: 90 Varenr.: 90 36 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fa 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7 1 Indholdsfortegnelse Side: Brugsanvisning 2 Brugervejledning 3 Før du kører ud på din første tur 3 Din første tur 4 Tilpasning af din cykel 5 Justering af sadel 5 Justering af ryglæn 5 Justering af styr

Læs mere

Betjeningsvejledning. LivingBike 369

Betjeningsvejledning. LivingBike 369 DK Betjeningsvejledning LivingBike 369 Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Identifikation af dele (ID) Illustrationer

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

D WD Betjeningsvejledning

D WD Betjeningsvejledning Copyright FSI power-tech, Erhvervsparken 2, DK-7160 Tørring D30-4702WD Betjeningsvejledning CE OVERNSSTEMMELSESERKLÆRING Producent:... FSI power-tech aps... Erhvervsparken 2... DK 7160 Tørring... Tlf.

Læs mere

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.:

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: Brugsanvisning 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: 90 40 362 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

BRUGSANVISNING ISOLERINGSMASKINE MB40 BENT LAURITSEN

BRUGSANVISNING ISOLERINGSMASKINE MB40 BENT LAURITSEN BRUGSANVISNING ISOLERINGSMASKINE MB40 BENT LAURITSEN BENT LAURITSEN Maskinfabrik Ahornsvinget 21 Nr. Felding 7500 Holstebro Tlf. 97 40 21 00 Fax. 96 10 21 06-1 - ANVENDELSMULIGHEDER Isoleringsmaskinen

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

Betjeningsvejledning for Gansow fejemaskiner Model 105 B/125 B/130B

Betjeningsvejledning for Gansow fejemaskiner Model 105 B/125 B/130B Side 1 af 11 Betjeningsvejledning for Gansow fejemaskiner Model 105 B/125 B/130B Bemærk: Ikke alle de omtalte modeller er afbilledet Side 2 af 11 VIGTIGE OPLYSNINGER: 1. Denne maskine er ikke egnet til

Læs mere

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Dansk For Deres egen sikkerheds skyld Overhold sikkerheds- og betjeningsforskrifterne

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

B 40 C Ep 59641630 01/15

B 40 C Ep 59641630 01/15 B 40 C Ep 59641630 01/15 2 Læs original brugsanvisning inden første brug, følg anvisningerne og opbevar vejledningen til senere efterlæsning eller til den næste ejer. Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger......

Læs mere

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning OCEAN/OCEAN XL DA Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning DA VIGTIGT! Læs denne betjeningsvejledning opmærksomt igennem, før du anvender produktet. Læg mærke til alle henvisninger, især sikkerhedshenvisningerne,

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Gennemstrømningsfordelersæt Groundsmaster -traktionsenhed i 4000-serien med Yanmar-motor ADVARSEL. CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr.

Gennemstrømningsfordelersæt Groundsmaster -traktionsenhed i 4000-serien med Yanmar-motor ADVARSEL. CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. Form No. 3378-132 Rev A Gennemstrømningsfordelersæt Groundsmaster -traktionsenhed i 4000-serien med Yanmar-motor Modelnr. 30407 Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: 90 36 653 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere