Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14."

Transkript

1 Alkoholpolitisk handleplan

2 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet den 14. november 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk handleplan

3 Introduktion De fl este unge og voksne danskere drikker alkohol og opfatter det som en naturlig del af deres sociale liv. Et for stort alkoholforbrug har imidlertid omfattende sociale, sundhedsmæssige og økonomiske omkostninger for den enkelte, for børn, familier og for samfundet. Problemer med alkohol er ikke forbeholdt særligt udsatte grupper, og konsekvenserne af et stort alkoholforbrug rammer andre end dem, der drikker ikke mindst børnene. Kun få personer med et problematisk alkoholforbrug søger behandling, fordi alkoholvaner opfattes som en privat sag. Hvis alkohol giver problemer, opfattes det som tabu i vores kultur. Herudover giver overforbrug af alkohol store kommunale udgifter på sundheds-, social- og arbejdsmarkedsområdet. Med denne alkoholpolitiske handleplan vil Faxe Kommune sætte fokus på alkoholforebyggelse og behandling. Alkoholområdet skal synliggøres med henblik på at bryde tabuer om alkoholforbrug og afl edte problemstillinger for den enkelte, familier og samfund. Faxe Kommune vil medvirke aktivt til at sætte alkoholkulturen til debat. Faxe Kommunes alkoholpolitiske handleplan er en revideret og udvidet udgave af alkoholpolitikken fra Handleplanen er udarbejdet på baggrund af en bred høringsproces i Faxe Kommunes alkoholnetværk på børne-/ ungeområdet, voksen-/ ældreområdet, Folkeoplysningsudvalget, Handicaprådet, Ældrerådet, Ungerådet samt forældrebestyrelser i dagtilbud, fritidstilbud og skolebestyrelser. Faxe Kommune har en særskilt alkohol- og rusmiddelpolitik målrettet medarbejdere. Formålet er at forebygge alkohol- og rusmiddelproblemer og tilbyde hjælp til medarbejdere med misbrugsproblemer (vedtaget i Økonomiudvalget, 5. oktober 2011). Baggrund Danskernes alkoholkultur Danskerne har et højt alkoholforbrug sammenholdt med de øvrige nordiske lande. Danskere over 15 år drikker omkring 11 liter ren alkohol om året per person. Danmark placerer sig således i den mest drikkende tredjedel af europæiske lande. Grafen viser gennemsnitligt salg af ren alkohol i Danmark i perioden Forbruget er opgjort i liter per indbygger over 14 år og udregnet på bagrund af offi cielt indenlandsk salg. Der er ikke taget højde for grænsehandel. Kilde: Danmarks Statistik Alkoholpolitisk handleplan 3

4 Omfang Tal fra Sundhedsstyrelsens nationale sundhedsprofil (2010) viser, at næsten en fjerdedel af alle danskere over 16 år drikker mere end 7 genstande for kvinder og 14 genstande for mænd om ugen. Det betyder et forbrug, hvor der er øget helbredsmæssig risiko. Omkring danskere har et skadeligt forbrug af alkohol. Det betyder et forbrug, der har medført fysisk eller mental helbredsskade. Det skønnes, at danskere er afhængige af alkohol. Kun 10% af de alkoholafhængige opsøger behandling, hvilket betyder, at der er en stor underbehandling på alkoholområdet. Den seneste sundhedsprofil for Faxe Kommune (2010) viser, at: borgere har risikabel alkoholadfærd Drikker mere end højrisikogrænsen og/eller mere end 5 genstande ved samme lejlighed borgere med risikabel alkoholadfærd bor Der er mindst 1 barn under 16 år i hjemmet. sammen med børn borgere overskrider den ugentlige højrisikogrænse Drikker mere end 14 genstande pr. uge for kvinder og 21 genstande pr. uge for mænd borgere har tegn på afhængighed Afhængighed defineres ud fra screeningsværktøjet CAGE-C borgere rusdrikker Drikker mere end 5 genstande ved samme lejlighed og drikker alkohol med rusen for øje. Konsekvenser Overforbrug af alkohol medfører omfattende sundhedsmæssige, sociale og økonomiske omkostninger for den enkelte, børn, familier, arbejdsgivere, kommuner og regioner. Følgerne af et overforbrug kan fx aflæses i dødsårsags- og ulykkesstatistikker: Mere end 3000 danskere dør årligt af alkoholrelaterede lidelser, hvilket svarer til 5% af alle dødsfald. Personer der gennem længere tid drikker mere end 14 genstande for kvinder og 21 genstande for mænd om ugen har høj risiko for at blive syge, og dør i gennemsnit 4-5 år for tidligt, Overforbrug af alkohol er årsag til hospitalsbesøg og skadestuebesøg årligt. Alkohol er en væsentlig årsag til ulykker. I omtrent 4000 ulykker var den tilskadekomne påvirket af alkohol (gennemsnit ). 17% af de dræbte i trafikken i 2009 var alkoholpåvirkede. I Danmark vokser mange børn og unge op i familier, der er belastet af alkohol. Det skønnes, at børn og unge vokser op i familier med alkoholproblemer, hvilket kan have store psykiske og sociale konsekvenser. I Faxe Kommune vurderes det, at omkring 780 børn og unge vokser op i familier med alkoholproblemer. Det betyder gennemsnitligt 2-3 børn i hver skoleklasse. I alt vurderer voksne danskere, at de er vokset op i familier med alkoholproblemer. De samlede økonomiske regionale og kommunale omkostninger af alkoholoverforbrug anslås til omkring 10 mia. kr. årligt. De årlige kommunale omkostninger er samlet set 3,6 mia. kr. Senest har Sundhedsstyrelsen (2013) opgjort de samlede meromkostninger for overforbrug af alkohol. 4 Alkoholpolitisk handleplan

5 Faxe Kommunes samlede meromkostninger er 20,4 mio. kr. fordelt på: Kommunal medfinansiering af sundhedsomkostninger 2,7 mio. kr. Kommunale overførsler og ydelser 12,5 mio. kr. Anbringelser og hjælpeforanstaltninger 3,1 mio. kr. Personlig og praktisk hjælp 2,1 mio. kr. Samlede meromkostninger per år 20,4 mio. kr. Ændringer på vej Der er tegn på ændringer i alkoholkulturen. Selvom danske unge fortsat har status som Europas mest drikkende, er der tegn på opbremsning i alkoholforbruget blandt helt unge, ligesom alkohol debutalderen er stigende. Selvom mange danskere har et højt alkoholforbrug, drikker de fleste danskere (75 %) dog mindre end Sundhedsstyrelsens anbefaling på 7 genstande per uge for kvinder og 14 genstande per uge for mænd. Dog må der her tages højde for den underrapportering, der eksisterer på området. Alkoholpolitisk handleplan 5

6 Vision Faxe Kommunes vision er: At borgere udvikler hensigstmæssige alkoholvaner og opnår et velovervejet forbrug eller ikke forbrug af alkohol. Det betyder, at alkoholforbruget ikke belaster den enkeltes fysiske, psykiske og sociale formåen, familier og samfund. Mål Faxe Kommunes alkoholpolitiske mål er: Organisering & koordinering 1. At alkoholindsatsen løftes i en tværgående og helhedsorienteret organisering, der involverer og forbinder det politiske, administrative og praktiske niveau. 2. At sikre fortsat udvikling og koordinering af den forebyggende, behandlende og efterbehandlende indsats på alkoholområdet indenfor alle målgrupper. Børn & unge 3. At fremme viden og åbenhed om alkohol, hvor alkoholproblemer ikke tabuiseres men italesættes. 4. At børn og unge kan færdes i alkoholfrie miljøer. 5. At unge udskyder alkoholdebut og begrænser alkoholindtag. 6. At væsentlig færre børn vokser op i familier med alkohol- og andre rusmiddelproblemer. 7. At begrænse tilgængeligheden af alkohol. Voksne & ældre 8. At sikre et ansvarligt serveringsmiljø. 9. At styrke tidlig identifikation og indsats overfor borgere med alkoholproblemer, pårørende og børn. 10. At alle institutioner på voksen- og ældreområdet udarbejder alkoholpolitikker. 11. At styrke samarbejdet med frivillige foreninger, ungdomsuddannelser og private arbejdspladser med henblik på at udvikle og implementere alkoholpolitikker. Alkoholbehandling 12. At synliggøre behandlingstilbud og tilbyde differentieret og kvalificeret alkoholbehandling til alle borgere. 13. At flere borgere med alkoholproblemer opsøger behandling så tidligt som muligt. 6 Alkoholpolitisk handleplan

7 Tværgående indsatsområder De politiske mål for alkoholområdet udmøntes gennem tiltag indenfor fem indsatsområder: Tværgående organisering af alkoholindsatsen, Kommunens borgerrettede funktioner, Kommunens institutioner, Ansvarlig udskænkning samt Rådgivning og behandling. Disse områder gennemgås i det følgende. Tværgående organisering af alkoholindsatsen Det er essentielt, at alkoholindsatsen løftes tværgående, sammenhængende og helhedsorienteret, idet forebyggelse af alkoholproblemer relaterer til mange centerområder. Organiseringen skal involvere det politiske og administrative niveau på tværs af politiske fagudvalg og kommunens centre. Alkoholindsatsen i Faxe Kommune har siden 2012 imødekommet en tværgående, helhedsorienteret og sammenhængende organisering på politisk og administrativt niveau. Herudover er det vigtigt, at alkoholindsatsen koordineres effektivt med henblik på at skabe sammenhæng og helhed i tiltag på alkoholområdet. Ansvaret for at indfri mål og sikre en tværgående organisering forankres hos: Center for Sundhed & Pleje, Center for Beskæftigelse & Omsorg, Center for Børn & Familie, Center for Undervisning, Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Dækker mål: 1 & 2 Alkoholpolitisk handleplan 7

8 Kommunens borgerrettede funktioner Kommunens ansatte møder borgerne i mange sammenhænge fx daginstitutioner, skolen, ældreplejen, borgerservice, jobcentret med videre. Faxe Kommunes ansatte med borgerkontakt skal have fokus på forebyggelse og tidlig indsats i relation til borgere med alkoholproblemer. Tidlig identifikation og tidlig indsats er essentiel. Jo tidligere, der sættes ind, jo mindre indgribende indsats er nødvendig og desto færre skadesvirkninger opstår for den enkelte, familie og samfundet. Herudover er behandlingssuccesen større ved tidlig indsats, både når det gælder den drikkende, pårørende, familie og navnlig børn. Det betyder, at ansatte i Faxe Kommune: - Screener og italesætter borgernes alkoholvaner i relevante sammenhænge - Italesætter bekymring om alkohol - Identificerer alkoholproblemer så tidligt som muligt - Henviser til rådgivning og behandling så tidligt som muligt - Er opmærksom på, at den enkeltes alkoholvaner kan påvirke børn, familier, netværk og samfund negativt. Det er vigtigt, at kommunens ansatte vedvarende kan hente viden, støtte og vejledning ved komplekse problemstillinger vedrørende alkohol. Alkoholkonsulenterne i Misbrugscentret er faglige eksperter i forhold til rådgivning og behandling. Herudover har Faxe Kommune etableret tværgående alkoholnetværk på børneområdet og på voksen- ældreområdet. Netværkene består af fagpersoner fra kommunens forskellige afdelinger. Netværkene skal udbrede viden, udarbejde materialer og vedvarende have mulighed for at være sparringspersoner for ansatte i kommunens borgerrettede funktioner. Ansvaret for at indfri mål og gennemføre tværgående initiativer indenfor dette indsatsområde forankres hos: Center for Sundhed & Pleje, Center for Beskæftigelse & Omsorg, Center for Børn & Familie, Center for Undervisning, Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Kommunens institutioner Dækker mål: 3, 6, 9, 12 & 13 Kommunen skal i al sin virksomhed signalere ansvarlighed i relation til alkoholforbrug. Kommunen skal være norm- og rammesættende og udbrede en ansvarlig alkoholkultur. Faxe Kommune har skabt rammer for alkoholfrie miljøer for børn og unge. Således er det vedtaget, at der i Faxe Kommunes egne dagtilbud, skoler, fritidstilbud og institutioner med driftsoverenskomst ikke serveres, sælges, medbringes eller indtages alkohol, når børn og unge under 18 år deltager, eller når der afholdes forældremøder/forældrearrangementer eller andre arrangementer, hvor Faxe Kommune er vært. Centerchef for Kultur, Frivillighed & Borgerservice kan undtagelsesvist dispensere fra alkoholretningslinjen ved særlige kulturelle arrangementer målrettet voksne over 18 år, hvor der også deltager børn og unge under 18 år. (Alkoholretningslinje, vedtaget i Byrådet, februar 2013). Faxe Kommune vil arbejde for, at alle institutioner på voksen- og ældreområdet fx plejecentre, aktivitetstilbud, botilbud og beskyttet beskæftigelse udarbejder alkoholpolitikker, der signalerer ansvarlig alkoholkultur. Ansvaret for at indfri mål og gennemføre tværgående initiativer indenfor dette indsatsområde forankres hos: Center for Sundhed & Pleje, Center for Beskæftigelse & Omsorg, Center for Børn & Familie, Center for Undervisning, Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Dækker mål: 4 & 10 8 Alkoholpolitisk handleplan

9 Ansvarlig udskænkning Der er dokumentation for, at begrænsning i tilgængeligheden af alkohol er effektiv til at forebygge alkoholproblemer, reducere alkoholoverforbrug, alkoholrelateret vold og ulykker i nattelivet herunder trafikulykker. Udbudsregulerende indsatser såsom antal bevillinger, pris, aldersgrænser og åbningstider har effekt samt praktisering af ansvarlig servering på udskænkningsstederne. Faxe Kommune arbejder aktivt med bevillingsopgaven og har udarbejdet en restaurationsplan målrettet dels restaurationsbranchens professionelle aktører, dels frivillige klubber og foreninger. Med restaurationsplanen vil Faxe Kommune sikre at: - Gældende lovgivning overholdes herunder udskænkningsregler, aldersgrænser og markedsføring af alkohol - Der sker løbende dialog med udskænkningssteder vedrørende ansvarlig servering - Fornyelse af bevillinger ikke er en form sag, men at der løbende foretages vurdering af bevillingshaverne - Festmiljøer er trygge for alle borgere (Restaurationsplan for Faxe Kommune, vedtaget i Byrådet marts 2012). Faxe Kommune vil arbejde for, at unge begrænser indtag af alkohol og udsætter debut alder. Faxe Kommune vil gennem relevante fora gå i dialog med unge, forældre, ungdomsuddannelser og frivillige sports- og folkeoplysende foreninger. Kommunen vil tilbyde støtte til at udarbejde lokale alkoholpolitikker. Ansvaret for at indfri mål og gennemføre tværgående initiativer indenfor dette indsatsområde forankres hos: Center for Sundhed & Pleje, Center for Børn & Familie, Center for Undervisning, Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Rådgivning og behandling Dækker mål: 5, 7, 8 & 11 Faxe Kommune vil fremme synlighed og let adgang til alkoholbehandling. Det sker for at øge andelen af borgere, der opsøger rådgivning og behandling tidligere, end det er tilfældet i dag. Kun cirka 10% af personer med skadeligt forbrug og alkoholafhængighed opsøger behandling, og der går gennemsnitligt år før henvendelse til behandling. Faxe Kommune lægger vægt på, at der er sammenhæng mellem forebyggende tiltag og behandlingsmuligheder. Der skal være sammenhæng mellem screening for alkoholforbrug, tidlig identifikation, tidlig indsats, behandlingsmuligheder og opfølgning efter behandling. Faxe Kommunes ambulante behandlingstilbud skal være af høj kvalitet. Det vil sige: - Baseret på viden, dokumenterede og varierede metoder - Imødekommer behandlingsbehov på forskellige niveauer fra motiverende, kort rådgivende samtale til behandling af borgere med skadeligt forbrug og afhængighed - Målgruppespecifikke, herunder tilbud til pårørende, familier og børn - Sammenhængende og helhedsorienterede med henblik på borgernes samlede situation. Faxe Kommunes behandlingstilbud er beskrevet i Kvalitetsstandard for alkoholbehandling, vedtaget i Byrådet, oktober Alkoholpolitisk handleplan 9

10 Faxe Kommune vil i relation til alkoholrådgivning og behandling samarbejde med: - Praktiserende læger - Det regionale sundhedsvæsen, særligt i forhold til gravide misbrugere og borgere med psykisk sygdom - Private aktører i forhold til dag- og døgnbehandling. Ansvaret for at indfri mål og gennemføre tværgående initiativer indenfor dette indsatsområde forankres hos: Center for Beskæftigelse & Omsorg, Center for Børn & Familie. Dækker mål: 9, 12 & 13 Afslutning I takt med at Faxe Kommune følger den nyeste viden, forbedrer og iværksætter nye tværgående tiltag på alkoholområdet, er der behov for revision af alkoholpolitikken. Det vil ske hvert 4. år, næste gang i Byrådet har ansvar for at igangsætte revision af politikken. 10 Alkoholpolitisk handleplan

11 Alkoholpolitisk handleplan 11

12 Faxe Kommune Frederiksgade Haslev T l f.:

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL FOREBGGELSESPAKKE ALKOHOL FAKTA Ansvaret for forebyggelse og behandling på alkoholområdet er samlet i kommunerne. Mange danskere har et storforbrug, skadeligt eller afhængigt forbrug af alkohol. Tal på

Læs mere

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model M I N I U D G A V E Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes alkoholforebyggende indsats Indledning Denne miniudgave

Læs mere

Forebyggelsespakke om alkohol

Forebyggelsespakke om alkohol Forebyggelsespakke om alkohol 1 Indholdsfortegnelse Fakta... 3 Forekomst... 3 Brug af sundhedsvæsenet... 5 Tal på sundhed i kommunen... 6 Lovgivning... 6 Evidens... 7 Kommunernes erfaringer og muligheder

Læs mere

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014. Herning Byråd. En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014. Herning Byråd. En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Herning Byråd Januar 2011 ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014 En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune Forord fra Forebyggelsesudvalget Kære alle Denne

Læs mere

Videnspapir om alkohol og stoffer 1

Videnspapir om alkohol og stoffer 1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen November 2014 Videnspapir om alkohol og stoffer 1 Dette videnspapir indeholder informationer om københavnernes alkoholkultur, forbrug

Læs mere

FOREB Alk YGGELSESP ohol AKKE

FOREB Alk YGGELSESP ohol AKKE FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 4 TABTE LEVEÅR SOM FØLGE AF alkohol 6 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med ALKOHOL 7 TAL PÅ SUNDHED I KOMMUNEN 8 Kommunale

Læs mere

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1 Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1. Indledning Kommunerne overtog ansvaret for forebyggelse og behandling af alkohol og stofmisbrugere fra amtet efter kommunalreformen 1/1 2007. I Ringkøbing

Læs mere

Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018

Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018 November 2014 Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet, og have lige muligheder for et godt og

Læs mere

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Få respekten tilbage: Ryslinge, den 13. januar 2015 Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i en landsdækkende oplysningskampagne om kommunernes gratis alkoholbehandling,

Læs mere

Misbrugsbehandling. behov og samfundsmæssige gevinster. Departementet for Sundhed og Infrastruktur

Misbrugsbehandling. behov og samfundsmæssige gevinster. Departementet for Sundhed og Infrastruktur Misbrugsbehandling behov og samfundsmæssige gevinster Departementet for Sundhed og Infrastruktur Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Resume og konklusion... 2 1.1. Sammenfatning omkring misbrug

Læs mere

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 100 eksisterende og fremtidige indsatser til sundhedsfremme og forebyggelse på alkoholområdet Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2010-2014 Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

KOMMUNALE OMKOSTNINGER FORBUNDET MED OVERFORBRUG AF ALKOHOL

KOMMUNALE OMKOSTNINGER FORBUNDET MED OVERFORBRUG AF ALKOHOL KOMMUNALE OMKOSTNINGER FORBUNDET MED OVERFORBRUG AF ALKOHOL en registerbaseret analyse af kommunerens meromkostninger til overførselsindkomster, medfinanciering i sundhedsvæsenet og andre støttende foranstaltninger

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune. August 2010

Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune. August 2010 Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune August 2010 Den alkoholpolitiske handleplan for Langeland Kommune blev vedtaget af politikerne i Langeland Kommune i oktober 2009. Handleplanen kan rekvireres

Læs mere

4.2. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning

4.2. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning 4.2 Opgavesæt B FVU-læsning 1. januar - 30. juni 2009 Prøvetiden er 45 minutter til opgavesæt 1 15 minutters pause 1 time og 15 minutter til opgavesæt 2 Prøvedeltagerens navn Prøvedeltagernummer Prøveinstitution

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3):

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3): Liter Kapitel 5.3 Alkoholforbrug 5.3 Alkoholforbrug Alkohol er en af de kendte forebyggelige enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Hvert år er der mindst 3.000 dødsfald

Læs mere

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE SOLRØD KOMMUNE MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE W:\Misbrugspolitik for Solrød Kommune.DOC MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Målgrupper for Misbrugspolitikken 3. Definition

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Sundheden skal frem i Holbæk Kommune Sundhed er med til at skabe livskvalitet. Når du er sund og rask, kan du bedre leve dit liv fuldt ud. Du kan

Læs mere

Børn i familier med alkoholproblemer - gode eksempler på kommunal praksis

Børn i familier med alkoholproblemer - gode eksempler på kommunal praksis 2011 - gode eksempler på kommunal praksis gode kommunale eksempler på praksis Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300

Læs mere

Ulighed i sundhed. Marts 2013. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ulighed i sundhed. Marts 2013. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ulighed i sundhed Marts 213 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ulighed i sundhed Marts 213 Udarbejdet af: Ministeriet for forebyggelse og sundhed, Statens Serum Institut, Sundhedsstyrelsen Copyright:

Læs mere

Alkoholbehandling i kommunerne

Alkoholbehandling i kommunerne Lægeforeningen Oktober 2009 Alkoholbehandling i kommunerne Rapport udarbejdet af Lægeforeningens misbrugsudvalg ved: Ulrik Becker Overlæge, dr.med. Gastroenheden, Hvidovre Hospital, og Statens Institut

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002 Sund hele livet - de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Med dette udspil fremlægger KL sit bud på, hvilke kommunerne kan igangsætte for at bedre folkesundheden. Udspillet skal stimulere diskussionen om, hvad

Læs mere

Alkoholpolitisk Appel

Alkoholpolitisk Appel Alkoholpolitisk Appel til regeringen og Folketinget Vi skal hermed opfordre regering og Folketing til at påtage sig et politisk lederskab for at dæmpe de negative sider af danskernes alkoholkultur, skære

Læs mere