Alkoholproblemer i børnefamiler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alkoholproblemer i børnefamiler"

Transkript

1 Alkoholproblemer i børnefamiler En analyse af alkoholfokus i forvaltningens børnesager Juli 2011 Marianne Højland, Marianne Malmgren og Maiken Guttorm

2 CASA Alkoholproblemer i børnefamilier En analyse af alkoholfokus i forvaltningens børnesager Juli 2011 Marianne Højland, Marianne Malmgren og Maiken Guttorm Center for Alternativ Samfundsanalyse Kigkurren 8 M, st København S. Telefon Hjemmeside: Centre for Alternative Social Analysis Kigkurren 8 M, st. DK-2300 Copenhagen S. Denmark Phone Homepage:

3 Alkoholproblemer i børnefamilier En analyse af alkoholfokus i forvaltningens børnesager 8 CASA, Juli 2011 ISBN Elektronisk udgave: ISBN

4

5 Forord Børn i familier med alkoholproblemer er en udsat gruppe i Danmark, og deres vilkår og muligheder for at få støtte afhænger i høj grad af professionelles evne til at opspore og handle på deres tegn og signaler. Alkoholproblemer hos forældre skønnes af bl.a. forvaltningsledere at indgå som hovedproblem i en stor del af de kommunale familieafdelingers børnesager. Den præcise andel er typisk ikke kortlagt. Nogle peger på, at det er i over halvdelen af forvaltningens børnesager, at alkoholproblemer hos forældrene er en del af problemkomplekset. Alkoholproblematikken bliver trods dette ofte hverken set eller undersøgt. Ambitionen med denne analyse er at belyse særligt de værdimæssige forklaringer på, at det forholder sådan, og gennem dette bidrage til udvikling af indsatsen for disse børn i det sociale arbejde. Center for Alternativ Samfundsanalyse har initieret og udarbejdet analysen om værdiorientering i børnesager i kommunale familieafdelinger, hvor forældre har et alkoholproblem. Analysen er gennemført på baggrund af 14 børnesager, interview med 11 sagsbehandlere og 17 henholdsvis ledere i familieafdelingen, alkoholbehandlere, skoleledere, pædagoger, lærere og børne-familiesagkyndige. Tak til Sygekassernes Helsefond, Susi og Peter Robinsohns Fond og Egmont Fonden, som med deres støtte har muliggjort analysen. Tak til de personer i de 5 kommuner, som har koordineret vores besøg, og til alle de medarbejderne, som har afset tid til at deltage i interview, hvor de har fortalt om deres arbejdsmetoder, børnesager og erfaringer med alkoholproblemer hos forældre. Vi vil også gerne takke cand.polit. Finn Kenneth Hansen og socialrådgiver Karen-Asta Bo for værdifulde kommentarer undervejs i analysearbejdet og til rapportudkast. Undersøgelsen er lavet af cand.scient.soc. Marianne Højland og cand.scient. soc. Marianne Malmgren. Cand.mag. Maiken Guttorm har bidraget til udarbejdelsen af rapport. CASA Juli 2011

6 2

7 Indholdsfortegnelse 1 Konklusion Undersøgelsens baggrund og formål Baggrund Formål med analysen Metode Alkoholkultur i Danmark Et splittet forhold til alkohol Alkohol skal være tilgængelig Tabuiseret Skadeligt også for familiemedlemmer Sammenfatning Alkohol i børnesager, analyse af tre sager Første sag uafklaret alkoholproblematik Analyse Anden sag mor bestemmer Analyse Tredje sag sen, men omfattende indsats Analyse Sammenfatning Alkoholmisbrug i socialt arbejde Viden om alkohol og børneperspektiv Vanskeligt at definere alkoholmisbrug Konsekvenserne er i fokus Alkohol en diffus størrelse Udfordringer i arbejdet med alkoholproblemer i børnefamilier Det er ikke forbudt at drikke stofmisbrug er værre Alkoholproblemerne opdages ikke Tværfagligt samarbejde Ressourcer og tilbud til rådighed Vanskeligt samarbejde med familierne Indsats for børnene Sammenfatning Litteraturliste... 77

8 2

9 1 Konklusion CASAs undersøgelse vil gerne bidrage til at styrke det sociale arbejdes indsats for børn i familier med alkoholproblemer ved at analysere de problemforståelser og indsatser, sagsbehandlere arbejder med og har til rådighed. Det er vores opfattelse, at mere målrettet fokus på alkoholproblemer i sagsbehandlingen vil give bedre betingelser for indsatser til både børn og voksne. Det er undersøgelsens hypotese, at alkoholproblemer ikke bliver tilstrækkeligt belyst, og at den komplekse problemforståelse i socialforvaltningen ikke tager alkoholproblemstillingen tilstrækkeligt alvorligt. Alkohol bliver, trods alkoholbehandlingens indflydelse, stadig primært set og behandlet som et symptom, selvmedicinering eller virkelighedsflugt, og ikke som et særskilt problem. Analysen er udarbejdet på baggrund af 14 børnesager fra 5 kommuner samt 8 interview med sagsbehandlere og i alt 17 interview med alkoholbehandlere, ledere i børnefamilieafdelingerne, pædagoger, lærere og børnefamiliesagkyndige. Alle de medvirkende kommuner har særligt fokus på alkohol og børnefamilier og har foretaget foranstaltninger, der skal forbedre indsatsen i forhold til alkoholproblemer. Analysen viser, at der i kommunerne er kommet større fokus på ønsket om at hjælpe og støtte børn i familier med alkoholproblemer. Det ses i politiske udmeldinger, krav til kommunale institutioners alkoholpolitik, uddannelse af nøglepersoner, der skal hjælpe i opsporingen og støtten til børn i familier med alkoholproblemer, ansættelse af børnefamiliesagkyndige i nogle kommuner, nye tilbud osv. Fokus på alkoholens negative konsekvenser for børn er skærpet. Analysen viser imidlertid, at alkohol som problemstilling er svær for såvel sagsbehandlere som nøglepersoner at få fat på, og at forældres alkoholproblemer i vid udstrækning almengøres eller bagatelliseres. Fokus på alkoholproblemstillingen i opsporing, afdækning og indsats bliver i for vid udstrækning sat til side af fx familiekonflikter eller opvejes af forældrenes almene og praktiske forældrekompetencer og omsorgsevner for børnene. Dansk liberal alkoholkultur har også sit gennemslag i det sociale arbejde med udsatte børn, som er denne analyses fokusområde. I det sociale arbejde er opmærksomheden rettet på afvigelse frem for normalitet, men i forhold til alkoholproblemer er der ingen definition på, hvad henholdsvis normalitet og afvigelse indebærer. 3

10 Både nøglepersoner og sagsbehandlere tager udgangspunkt i en relativ definition, når de skal bestemme, hvornår der er tale om et alkoholproblem hos forældre: Det er der, når det går ud over børnene. Det er således konsekvenserne for børnene, der er i fokus og dermed et børneperspektiv på de voksnes alkoholforbrug. Analysen viser, at den relative forståelse af forældres alkoholproblemer er vanskelig at arbejde med i praksis for mange frontmedarbejdere og sagsbehandlere: For det første fordi vurderingen af en problemstilling og dens konsekvenser altid vil være til diskussion. Og i den diskussion ligger bl.a. hele den liberale danske alkoholkultur og medarbejderes personlige værdier og holdninger til alkohol, men ifølge analysen er kun meget lidt fælles faglig værdiorientering indlejret. For det andet fordi det kan være svært at få indblik i alkoholproblemernes konsekvenser for børnene selvom børnene lider. Analysen giver mange forklaringer på dette: Frontpersonalet underretter ikke, sagsbehandlerne tager ikke frontpersonalets underretninger alvorligt, sagsbehandlerne har ikke de nødvendige ressourcer til afdækning af børnenes problemer det kan handle om såvel viden om børns reaktioner på alkoholproblemer i familien som om tid til og mulighed for (uanmeldte) hjemmebesøg, og børnene reagerer ikke nødvendigvis med den normbrydende adfærd, som er let at få øje på, selvom de har det rigtig svært. Resultatet er, at sagsbehandlere og frontpersonale ofte har svært ved at få udfyldt spændingsfeltet mellem generel viden og specifik viden om det enkelte barns vanskeligheder i tilknytning til alkoholproblemer der mangler beskrivelser af og indsigt i, hvordan alkoholproblemerne ser ud i børnenes hverdag. Konsekvensen af den relative definition er, at den skygger for sagsbehandlernes viden om og interesse for, hvor meget og hvad forældrene drikker. Det er ikke mængden, men adfærden, det handler om, siger både sagsbehandlere og nøglepersoner. Der formuleres forskellige personlige og erfaringsbaserede normer omkring drikkeadfærd, hvornår der drikkes, fuldskab, funktionspromiller og kvartalsdrikkeri, men der refereres ikke til en fælles faglig forståelsesramme. Spørgsmålet er derfor, hvor stor betydning drikkeriet reelt tillægges i problemforståelsen, når kommunerne ikke går efter at få drikkeriet mere konkret beskrevet og desuden søger at opstille en fælles faglig tilgang til, hvad acceptabel adfærd er, når det gælder alkohol i børnefamilier. Bortset fra en kommune, der har udviklet et supplement til den børnefaglige undersøgelse, som sikrer en vis ensartethed omkring indhentning af information og et fokus på alkohol, så har ingen af de undersøgte kommuner formuleret en fælles faglig tilgang til forældres alkoholproblemer, som frontpersonale og sagsbehandlere kan støtte sig til i det konkrete arbejde 4

11 med den relative definition. Mangel på fælles faglighed giver god plads til faglig usikkerhed og til de personlige værdier, som tydeligvis spiller en vigtig rolle i arbejdet. Det er et problem, når de personlige værdier og normer ikke konfronteres med faglig viden. Det er overraskende, i hvilken udstrækning de alkoholmisbrugende forældre formår at sætte dagsordenen for det sociale arbejde. Forældrene har held med at nægte, at alkoholproblemer italesættes og held med at nægte at modtage hjælp og gå i behandling. De lykkedes med at forhindre sagsbehandlers indsigt i børnenes vanskeligheder og adgang til børnenes hjem, de udebliver fra aftaler og doserer i passende mål (historier om) praktiske moderkompetencer og adfærd, der indfrier forvaltningens normative forventninger uden at skulle demonstrere, hvordan de lever op til dem i praksis. Sagsbehandlerne accepterer disse vilkår med henvisning til betydningen af samarbejdet med forælderen for at kunne hjælpe børnene. Men analysen viser, at prioriteringen langtfra altid fører til børnene. Denne praksis får næsten karakter af en sagsbehandleralliance med de voksne, som forvaltningen undertiden har ment karakteriserede misbrugssektorens praksis på bekostning af børnene. Konsekvensen er, at alkoholproblemerne i praksis ikke skønnes værre, end at børnene kan leve i dem i årevis mens de venter på, at mor erkender misbruget, accepterer at gå i behandling eller lignende. Det var en del af denne analyses hypotese, at forældres alkoholmisbrug i for vid udstrækning forsvinder i børnefamiliernes ofte komplekse problemstillinger. I udgangspunktet var vores forestilling, at analysens materiale ville koncentreres om den klassiske børnefamiliesag, hvor familien har været kendt i børnefamilieforvaltningen længe, og familiens vanskeligheder er mange. Undersøgelsen har omfattet disse børnesager, og flere af dem har været meget komplekse. Men den har også omfattet familier, der gennem en årrække alene har været kendt i kommunens andre forvaltninger, kontanthjælpsafsnit og jobcenter. Fælles er det, at alkoholproblemerne i vid udstrækning forsvinder i sagerne. I den første type sager, fordi hensynet til samarbejdet med de voksne tillader de voksne at bagatellisere alkoholproblemerne og nægte, at alkoholproblemet sættes på dagsordenen og bliver behandlet. Alkoholproblemet ses, men der handles ikke på det og dermed tages det ikke alvorligt. I den anden type sager, fordi de senere års forholdsvis entydige fokus på beskæftigelse som socialt arbejde i realiteten har sat helhedssynet ud af kraft og gjort det muligt for alkoholiserede forældre at møde i jobcentre i årevis uden, at de bagvedliggende årsager til deres manglende beskæftigelse er blevet nærmere undersøgt og deres alkoholproblem dermed opdaget og uden at børnefamilieafdelingen er blevet underrettet. Alkoholproblemer ses i socialt arbejde ikke kun som et individuelt problem, men også som et problem for familie og børn. Familieorienterede behand- 5

12 lingstilbud vinder frem og dermed også et relationelt syn i de indsatser, der iværksættes i forhold til alkoholproblemer i familien. Et individuelt syn på alkoholbehandling, som knyttet til den enkelte med et misbrug fremtræder også i denne undersøgelses børnesager, men i større udtrækning i sagernes historik. Der findes i kommunerne forskellige indsatser til børnene, fx gruppetilbud i alkoholbehandlingsregi og forskellige botilbud uden for hjemmet til de unge, fx efterskoleophold og ungdomsboliger med pædagogisk støtte. Analysen viser, at der iværksættes forskellige tilbud til børn afhængig af deres alder, og der er en tendens til, at de ældste børn tilbydes andre bo- eller undervisningsmiljøer væk fra den drikkende forælder. Tilgangen viser en holdning om at støtte de ældste børn med en mindste indgriben ved, at de på en så almindelig måde kommer væk fra den drikkende forælder. Indsatser som viser en forståelse af alkoholproblemer knyttet til situationen aktuelt og mindre til en opfattelse af afhængighed som en sygdom, det er vanskeligt at blive afvendt fra i et langt perspektiv. De yngste børn mangler tilbud, og analysen viser, at der i forbindelse med sagsforløbet er langvarige perioder, hvor de venter på, at den drikkende vil ophøre sit misbrug, men uden at der er særlige indsatser med alkoholekspertise indover i forhold til motivering. Vi har også set eksempler på en samtidig og familieorienteret indsats, omend indsatsen synes iværksat sent i barnets liv. Når en tidlig koordineret fokuseret indsats for børn i familier med alkoholproblemer lykkes, er det fordi, at den, som drikker, erkender sit misbrug, og når familieorienterede tilbud er til rådighed i kommunen. Generelt er prioriteret psykologisk støtte til børn med fx samtale- og gruppeforløb og i mindre udstrækning praktisk hjælp i hverdagen og daglig pædagogisk støtte som en koordineret del af sagsbehandlingen. Hvor forældrenes praktiske og omsorgsmæssige del af forældreevnen rangerer højt i vurderingen af konsekvenserne for børnene, modsvares dette ikke af indsatser for børnene, når det ikke fungerer. De ældre børn og familiemedlemmerne spiller en afgørende rolle i forhold til at få sat alkohol på dagsordenen i børnesagen. Screening i familieafdelingerne er tilsyneladende ikke videre udbredt, og sagsbehandlere og frontmedarbejdere har mange barrierer at overkomme i forhold til at sætte alkoholproblemer på dagsordenen over for forældrene, hvoraf tabu og tillids- og samarbejdsalliance er de mest centrale. Alkoholspecifik fagprofessionalitet anvendes i varieret grad og utilstrækkeligt med henblik på motivation for den, som drikker, til at søge behandling. Der er stærk opbakning til frivilligheden i, om en forælder med alkoholproblemer, som dokumenteret skader sine børn med konsekvenserne af misbruget, kan vælge eller fravælge alkoholbehandling. Indsatsen er vagt fokuseret om motivation set i forhold til alkoholbehandling. Erkendelse af alkohol- 6

13 misbrug og motivation til at gå i behandling ses således i et individuelt personligt perspektiv og uden, at der er knyttet en indsats hertil. Synet på alkoholproblemer er situationsbestemt og kontekstuelt defineret i forhold til tid og rum. På den ene side er alkoholmisbrug defineret som konsekvenser for børnene og mest, hvis de reagerer parallelt og ikke tidsforskudt. På den anden side argumenteres årsagerne til alkoholproblemerne i et langt tidsmæssigt perspektiv. Desuden synes alkohol at blive tillagt en større betydning, hvis sagsbehandler selv oplever forælderen fuld. Den drikkende skal så at sige observeres tages på fast gerning i fuldskab. Der er mange forklaringer i sagsbehandlingen væk fra alkohol, og forældrenes problemer eller manglende tilbud skygger over konsekvenserne for børnene. 7

14 8

15 2 Undersøgelsens baggrund og formål I Center for Alternativ Samfundsanalyse udarbejder vi løbende analyser og evalueringer om udsatte børn og unge, herunder også børn og unge, hvor der er alkoholproblemer hos forældrene i familien (Højland, 2011, 2008, Malmgren, 2003, Kenneth Hansen, 2006). Erfaringerne herfra peger blandt andet på behov for mere og større viden om det sociale arbejde i forhold til disse børn og deres forældre. Derfor har vi initieret og gennemført denne kvalitative analyse, som sætter fokus på det sociale arbejde i forhold til børn og deres forældre, når der er alkoholproblemer hos forældrene i familien. Analysen er udarbejdet med udgangspunkt i det sociale arbejde i børnefamilieafdelingen i kommunale socialforvaltninger, fordi kontakten til de mest udsatte børn i familier med alkoholproblemer er her, og fordi det er her, myndigheden til at støtte børn og forældre er. Midler fra Sygekassernes Helsefond, Susi og Peter Robinsohns Fond og Egmont Fonden har muliggjort undersøgelsen. 2.1 Baggrund Baggrunden for undersøgelsen er den foreliggende viden om børns vanskelige vilkår i familier med alkoholproblemer samt erfaringerne, som viser behov for mere viden om socialforvaltningernes indsats. Cirka børn har mindst en forælder, der har været indlagt på sygehus på grund af alkoholskader. Denne gruppe skønnes at være den mest udsatte. Det er imidlertid Sundhedsstyrelsens vurdering, at man så må regne med, at mindst det dobbelte antal børn, nemlig omkring , lever i familier, hvor en eller begge forældre er storforbrugere eller misbrugere af alkohol. (Sundhedsstyrelsen, faktablad 3, 2009). Dysfunktionelle familier med forældre der har alkoholproblemer Børns vanskelige opvækst i familier med alkoholproblemer er grundigt undersøgt og veldokumenteret. Der findes en lang række undersøgelser danske og internationale der påviser og mere konkret beskriver konsekvenser af alkoholproblemer hos de voksne i børnefamilier. Helle Lindgård fremlægger i rapporten Familieorienteret alkoholbehandling et litteraturstudium af familiebehandlingens effekter, (Sundhedsstyrelsen, 2006), hvordan alkoholproblemer i familien betyder forringede opvækstbetingelser for børnene, fordi de voksnes alkoholmisbrug har emotionelle, kognitive og/eller sociale konsekvenser for dem. 9

16 Ifølge Lindgård er nogle af de faktorer, der karakteriserer familien med alkoholproblemer bl.a., at familiens liv (i en systemteoretisk forståelse) organiseres omkring misbruget: Det vil sige, at familiens værdier og aktiviteter defineres af misbruget og misbrugeren de bliver omdrejningspunktet for familien. Det kan fx være, at man ikke holder jul, eller at man holder fødselsdag på en ganske særlig måde, der tager hensyn til misbrugerens behov. (Lindgård, 2006 p. 8). Hvor store problemerne bliver, afhænger bl.a. af hvad, hvor og hvornår de voksne drikker, og hvilken støtte børnene har i det private og i det offentlige netværk. Familierne er også ofte karakteriseret ved benægtelse af misbruget. Benægtelsen findes i familiens kommunikation og interaktion, som præges af løgne, forvrængninger og tavshed. Benægtelse og tavshed kommer også til at omfatte følelser og giver et dårligt afsæt for at løse problemer i familierne. Benægtelsen fører desuden til angst for at afsløre familiens hemmeligheder, og det har typisk som konsekvens, at familierne lukker sig om sig selv og begrænser kontakten til det sociale netværk og omgivelserne i øvrigt. Følelser af skyld og skam over problemerne forstærker dette handlemønster, der også er børnenes. I nogle familier bliver børnene de ansvarlige for familiens daglige liv, fordi de voksne ikke magter opgaven. Det handler om ansvar for både det praktiske og følelsesmæssige familieliv, fx over for søskende, men også over for familiens voksne. Forhøjet stress og konfliktniveau præger ofte familierne, og det gør ofte dagligdagen utryg, forældrenes adfærd er ofte uforudsigelig og forældreomsorgen utilstrækkelig. Der er ifølge Lindgård omfattende dokumentation for, at hele familien påvirkes, når far eller mor har et alkoholmisbrug: Sammenlignet med andre dysfunktionelle familier er den alkoholiske familie gennemsnitligt mere dysfunktionel end en kontrolgruppe af dysfunktionelle familier uden alkoholproblemer. Samtidig ser det ud til at give flere psykosociale vanskeligheder for børn, der er vokset op i en dysfunktionel familie med alkoholproblemer, end for børn vokset op i en dysfunktionel familie uden alkoholproblemer. (Lindgård, 2006 p. 11). I undersøgelsen fandt hun, at stort set alle de undersøgte familier med alkoholproblemer (98 %) i forskellig grad måtte betegnes dysfunktionelle. Konsekvenser for børn af forældres alkoholproblemer Alkoholproblemer hos forældrene kan betyde forringede opvækstbetingelser for børnene og kan få konsekvenser af både emotionel, kognitiv og/eller social art. Disse børn er langt mere udsatte på alle risikoparametre såsom misbrug, psykiske problemer, spiseforstyrrelser og selvmordsforsøg (Sundhedsstyrelsens faktablade 1-8, 2009), og bestemte mønstre går igen i sags- 10

17 behandlernes mapper, hvor børnene typisk udvikler overdrevent ansvarsfuld eller udadreagerende adfærd, hvis en eller begge forældre har et massivt overforbrug af alkohol. Lindgård nævner i sit litteraturstudie bl.a. følgende konsekvenser for børn, der vokser op i familier, hvor forældrene har alkoholproblemer: Medfødte alkoholskader fx mental retardering, hyperaktivitet, specielle ansigtstræk. Forringet psykisk funktionsniveau. Det kan fx være tendens til angst og depression, lavt selvværd og selvmordstanker. Adfærdsmæssige forstyrrelser, antisocial adfærd fx kriminalitet. Kaotisk og problemfyldt skolegang med faglige problemer og/eller sociale problemer, der bl.a. kan skyldes, at den kognitive kapacitet kan være bundet i følelsesmæssige og/eller praktiske opgaver i hjemmet. Børnene har ofte svært ved at indgå i de sociale fællesskaber og føler sig ensomme og oversete. Ofte ses mange skoleskift. Andre udviklingsforstyrrelser fx en forceret eller for tidlig modningsproces, manglende adskillelse/løsrivelse fra de voksne og/eller overdreven omsorgsfunktioner og ansvarsfunktioner over for forældre. Forringede mestringsstrategier. Børnene ser bl.a. ofte familiens problemer som uforanderlige, og de mangler forældrene som rollemodeller, der kan lære dem at mestre livet og dets vanskeligheder på en hensigtsmæssig måde. Det er bl.a. den viden om konsekvenserne af alkoholmisbrug for familier og børn, som de professionelle skal omsætte konkret i afdækningen af problemstillingen og i forbindelse med indsats i forhold til den enkelte familie og børnene. Det er således grundigt undersøgt og også kendt viden, at børn, der vokser op i familier med alkoholproblemer, rammes af en række vanskeligheder, som giver vanskelige opvækstbetingelser og desuden ofte trækker lange spor ind i voksenlivet. Samtidig finders der dokumentation for, at ikke alle børn påvirkes lige voldsomt af familiens alkoholproblemer, hverken som børn eller voksne. Nogle børn formår på trods af de vanskelige betingelser at bryde det destruktive mønster. De bliver modstandsdygtige frem for at udvikle problemadfærd. Det store antal børn, der lever i familier med alkoholproblemer, og den efterhånden omfattende viden om, hvordan det påvirker børnenes liv her og nu og på lang sigt, er bl.a. baggrunden for Sundhedsstyrelsens ønske om at styrke indsatsen for børnefamilier, hvor forældrene har alkoholproblemer. 11

18 Sundhedsstyrelsens projekt bl.a. opsporing og tværfagligt samarbejde Med det formål at skabe en systematisk opsporing af og en forbedret støtte til børn og deres forældre i familier med alkoholproblemer har Sundhedsstyrelsen iværksat en tværfaglig og familieorienteret indsats lokalt i kommunerne. Først som modelprojekt i det daværende Fyns Amt med deltagelse af 10 kommuner i perioden Dernæst fra 2004 til 2009 som et landsdækkende satspuljeprojekt som i forskelligt omfang er nået ud til 79 af landets 98 kommuner. Det overordnede formål med det nationale satspuljeprojekt Børn i familier med alkoholproblemer er, at kommunerne systematisk forankrer støtten til børn i familier med alkoholproblemer som en integreret driftsfunktion i kommunen og i de relevante institutioner i kommunen både i den sociale sektor, den pædagogiske sektor, den kommunale sundhedstjeneste og i alkoholbehandlingssektoren. Projektet omhandler både en styrket indsats for målgruppen gennem bl.a. kvalificering af professionelle, støttetilbud, politikformulering og organisatorisk forankring på tværs af sektorerne og tværfagligt samarbejde. De kommuner, som deltager i denne undersøgelse, har alle deltaget i dette projekt, og har igennem de senere år styrket indsatsen for børn i familier med alkoholproblemer (CASA, 2011). Socialforvaltningens indsats for børn i familier med alkoholproblemer Ønsket om at opprioritere det sociale arbejde og det tværfaglige samarbejde omkring målgruppen i socialforvaltningernes børne-familieafsnit er central. Det må forventes, at de børn og familier med alkoholproblemer, der samtidig er klienter i socialforvaltningen, ofte vil være svært belastede med supplerende sociale vanskeligheder. Socialforvaltningens arbejde med børn og familier i familier med alkoholproblemer sker altså i en kontekst, hvor familiens vanskeligheder er flere og mere komplekse. Der findes kun sparsom samlet viden om, hvordan forældres alkoholproblemer takles i socialforvaltningernes børne-familieafsnit og hvor omfattende problemet er. Anette Sejer Perthou (Perthou, 2006) kommer ganske kort ind på, hvordan alkoholproblemerne takles i børnesager i socialforvaltningen i Københavns Kommune i rapporten Evaluering af børnesager i Københavns Kommune en journalanalyse af 38 undersøgelser og foranstaltninger iværksat i forhold til børn og unge med særlige behov. Perthou har undersøgt og analyseret i alt 40 børne-familiesager og finder, at der i 11 af sagerne dvs. i godt og vel en fjerdedel er direkte eller indirekte oplysninger om, at en eller begge forældre har et misbrug af alkohol. Sagerne rummer oplysninger om børnenes vanskelige opvækstvilkår og hverdagsliv i disse familier, hvor alkoholmisbruget er suppleret med vold, 12

19 misbrug af stoffer, underretninger fra naboer og institutioner, manglende madpakker, svingende fremmøde i daginstitutioner og skoler osv., osv. og børnene beskrives som indelukkede, mutte, triste, nedtrykte og ængstelige. Perthou skriver: Det er dog kendetegnende, at alkoholmisbruget hos forældre og dets konsekvenser for børnene ikke får megen plads hverken i undersøgelsen og bestemmelsen af familiens vanskeligheder eller de foranstaltninger, der iværksættes (p. 29). Samtidig er sagsakterne tilsyneladende præget af en generel forældreorientering, som ifølge forfatteren også typisk medfører en voksen-behandler-klient-alliance, der fører til, at der dels ikke gribes ind i forhold til de voksne og deres misbrug, dels glider børnene ud af opmærksomhedsfeltet. Forældreorienteringen forsvares i socialforvaltningen med henvisning til hensynet til barnet: Barnet er kun symptombærer, og indsatsen skal rettes mod hele familien. Og det kræver som hovedregel accept fra forældre, hvis et barn skal profitere af iværksatte foranstaltninger derfor gør man meget for, at en indsats skal hvile på et godt samarbejde med forældrene. I 9 af de 11 sager ender det med en anbringelse af barnet: i flere tilfælde efter flere år at have levet en tilværelse præget af ovenstående forhold og i flere sager efter barnets eget ønske. Det ses ikke af nogen af sagerne, at alkoholmisbruget hos forældrene afhjælpes. (p. 29, 2006). Hypotesen i nærværende analyse er, at et ændret fokus i problemforståelsen kan styrke indsatsen og bedre udnyttelsen af ressourcerne i kommunernes tilbud til børn og forældre i familier, hvor der er alkoholproblemer. Samarbejde mellem alkoholbehandlingen og socialforvaltningen Analysens hypotese tager afsæt i en mindre evaluering, som CASA har gennemført for Alkoholenheden på Hvidovre Hospital, omhandlende den tværfaglige og tværsektorielle indsats over for børn i familier med alkoholproblemer samt enhedens konkrete tilbud til børn og familier set fra brugernes vinkel. Evalueringen har omfattet 6 lokale børne-familieafsnit i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune (Højland, m.fl. CASA, 2008). Evalueringen viser, at det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde mellem socialforvaltning og Alkoholenhed har svært ved at fungere, når det drejer sig om støtte til børn og familier med alkoholproblemer. Samarbejdet er sparsomt på både individuelt og strukturelt plan, og når der overhovedet er et samarbejde, så bliver det mere til supplerende tilbud frem for sammenhængende tilbud til og indsats over for familierne. 13

20 En vigtig barriere for samarbejdet synes at være en forskellig problemforståelse. Sundhedssystemet og dermed Alkoholenheden har fokus rettet på den alkoholafhængige, der ses som et sygdomsramt individ, der skaber sociale og psykiske problemer for sig selv og sine nærmeste på grund af afhængigheden, som derfor skal sættes i fokus og behandles. I socialforvaltningen ses den alkoholafhængige i højere grad som et menneske, der med alkohol som selvmedicinering prøver at reducere påvirkningen af sociale vanskeligheder og svære livsomstændigheder, som ikke nødvendigvis er individuelt funderet og hvis løsning derfor er helhedsorienteret og en forudsætning for, at alkoholmisbruget kan fjernes. Alkoholenheden mener, at dette mere helhedsorienterede syn er med til at undervurdere alvoren i et alkoholmisbrug og underkende det nødvendige behov for en specifik behandlingsindsats over for alkoholafhængigheden til skade for børn og familie. Evalueringen viser også, at socialforvaltningen kun i begrænset omfang benytter de tilbud og den ekspertise, som Alkoholenheden tilbyder enten i form af tværfagligt samarbejde eller som konkrete tiltag og tilbud til klienterne. De medarbejdere og lokalkontorer, der har benyttet Alkoholenhedens ekspertbistand, påpeger til gengæld, at de har meget stort udbytte af den ekspertise, som Alkoholenhedens børne-familiesagkyndige har i beskrivelse og forståelse af de konsekvenser, der er for børn, der lever i familier med alkoholproblemer. En specificeret viden sagsbehandlerne ikke selv har, men som får dem til at se mere alvorligt og isoleret på alkoholmisbruget. Evalueringens brugerdel viser desuden, at det tilsyneladende har betydning for klienterne, at indsatserne i vid udstrækning er alkoholspecifikke. Det fremgår bl.a.: At familierne værdsætter den tilbudte familieterapi, og især fremhæver, at den er koncentreret om alkoholproblemerne, og at terapeuterne er eksperter på alkoholmisbrug. At børnene værdsætter de tilbudte gruppeforløb med andre børn med tilsvarende vanskeligheder. Børnene fremhæver bl.a., at de får faktuel viden om alkoholmisbrug, de får hjælp til at slippe ensomhedsfølelsen i forhold til vanskelighederne omkring familiens alkoholproblemer at de får hjælp til at blive befriet for ansvaret for familiens alkoholproblemer og således bliver styrket i at tage vare på sig selv. Endelig viser CASAs undersøgelse, at det er de voksnes takling af alkoholmisbruget, der er afgørende for, om børnene får hjælp: Forældrene skal erkende deres misbrug, og socialforvaltningen skal se alvoren i et alkoholmisbrug, før børnenes vanskeligheder i tilknytning til alkoholmisbrug bliver set. De voksnes problemforståelse både forældrenes og de professionelles har derfor betydning for, hvor tidligt indsatsen over for børnene kan sættes ind. 14

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 2 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

SOCIALE OG FAMILIEMÆSSIGE KONSEKVENSER AF ALKOHOLPROBLEMER FAMILIEINTERAKTION, ÆGTEFÆLLE OG BØRN

SOCIALE OG FAMILIEMÆSSIGE KONSEKVENSER AF ALKOHOLPROBLEMER FAMILIEINTERAKTION, ÆGTEFÆLLE OG BØRN SOCIALE OG FAMILIEMÆSSIGE KONSEKVENSER AF ALKOHOLPROBLEMER FAMILIEINTERAKTION, ÆGTEFÆLLE OG BØRN Kursus for ledere i offentlig ambulant alkoholbehandling 24-27 april 2012 Helene Bygholm Risager Lidt tal

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barn och unga i familjer med missbruk Stockholm d. 2.12.13 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov National satsning

Læs mere

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen

Læs mere

Familier med alkoholproblemer!

Familier med alkoholproblemer! Familier med alkoholproblemer! Tidlig indsats Hvordan hjælper vi bedst! Lisbet Kimer Alkoholenheden Slagelse Kommune Tlf: 40800889 Side 1 Som de fleste tænker på alkohol Hip Hip Hurra Af P.S. Krøyer 1888

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen

metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen 1 Model for døgnbehandling af gravide kvinder med rusmiddelproblemer som grundlag for metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen Følgende modelbeskrivelse er primært baseret på materiale

Læs mere

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet Strategi for familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barnet og Rusen 2014 Sandefjord d. 24.09.14 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov Ill. Pia Thaulov Aktuel lovgivning

Læs mere

Temadage om Familieorienteret alkoholbehandling den og

Temadage om Familieorienteret alkoholbehandling den og Temadage om Familieorienteret alkoholbehandling den 31.1. og 1.2. 2017 Program Velkomst Lotus Turell fortæller om egen opvækst og I har mulighed for at stille spørgsmål til Lotus Pause Samarbejdet i Næstved

Læs mere

TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET

TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET Centrale forældrefunktioner Risikofaktorer og risikoadfærd Tidlige tegn på mistrivsel At dele bekymring med forældre Perspektiver ved bekymring

Læs mere

En familie har et alkoholproblem, når de følelsesmæssige bånd mellem mennesker belastes eller forstyrres af alkohol.*

En familie har et alkoholproblem, når de følelsesmæssige bånd mellem mennesker belastes eller forstyrres af alkohol.* En familie har et alkoholproblem, når brugen af alkohol virker forstyrrende ind på de opgaver og funktioner, som skal varetages i familien.* En familie har et alkoholproblem, når de følelsesmæssige bånd

Læs mere

Sundhedsstyrelsens familiekurser

Sundhedsstyrelsens familiekurser Sundhedsstyrelsens familiekurser Hvad er den overordnede hensigt? Hvad er essensen af det, behandlerne skal lære? Vingstedseminaret 21.05.14 Kirsten Mundt, projektleder Ill. Pia Thaulov Familieorienteret

Læs mere

Projektbeskrivelse for Unge og misbrug

Projektbeskrivelse for Unge og misbrug Projektbeskrivelse for Unge og misbrug 15. oktober 2007 Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) søger hermed Københavns Kommunes forskningspulje på stofafhængighedsområdet om støtte til undersøgelse

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Forankring i Faxe Kommune

Forankring i Faxe Kommune Forankring i Faxe Kommune Alkoholforebyggelse i kommunen Sundhedsstyrelsens slutkonference den 10. januar 2012 Ved borgmester Knud Erik Hansen, Faxe Kommune Hvad er status? Fakta om Faxe Kommune Overskridelse

Læs mere

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Ældre og misbrug Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014 v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Håndbog om forebyggelse på ældreområdet Håndbogens temaer: Selvmordsadfærd

Læs mere

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse ulbe@si-folkesundhed.dk Alkohol-kemi Kalorisk værdi

Læs mere

Forebyggelsesstrategi for alkoholforbruget

Forebyggelsesstrategi for alkoholforbruget Forebyggelsesstrategi for alkoholforbruget for. s forebyggelsesstrategi for alkoholforbrug tager udgangspunkt i kommunens sundhedspolitik og andre relevante politikker og strategier samt den kendte viden

Læs mere

Familieorienteret alkoholbehandling I Glostrup-Lænken. v/judith Warny Berg og Birthe Zavilla

Familieorienteret alkoholbehandling I Glostrup-Lænken. v/judith Warny Berg og Birthe Zavilla Familieorienteret alkoholbehandling I Glostrup-Lænken v/judith Warny Berg og Birthe Zavilla Hvorfor er det kvalitet at inddrage familien Fordi alkohol-afhængighed udvikler sig til en relationel lidelse

Læs mere

Plancher til oplæg om børn i familier med alkoholproblemer. Steffen Christensen

Plancher til oplæg om børn i familier med alkoholproblemer. Steffen Christensen Plancher til oplæg om børn i familier med alkoholproblemer Steffen Christensen Børn i familier med alkoholproblemer Overordnede problemstillinger: Børn får ikke den støtte, de bør have Børn får ofte støtten

Læs mere

Socialrådgiverdage. Kolding november 2013

Socialrådgiverdage. Kolding november 2013 Socialrådgiverdage Kolding november 2013 Program Ultrakort om TUBA Børnenes belastninger i alkoholramte familier Hvad har børnene/de unge brug for De unges belastninger og muligheder for at komme sig TUBA

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Barnet og Rusen 2014. Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard.

Barnet og Rusen 2014. Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard. Barnet og Rusen 2014 Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard.dk 1 Det gode tværfaglige samarbejde for at sikre kvalitet i indsatsen

Læs mere

Sundt arbejdsliv Sundt liv. Peter Hamborg Faarbæk Sundhedspolitisk konsulent, 3F

Sundt arbejdsliv Sundt liv. Peter Hamborg Faarbæk Sundhedspolitisk konsulent, 3F Sundt arbejdsliv Sundt liv Peter Hamborg Faarbæk Sundhedspolitisk konsulent, 3F Mit oplæg Hvad er 3F Generelt om et større sundhedsprojekt Projektets arbejde med Alkohol 3F s generelle arbejde med Alkohol

Læs mere

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM FAMILIEAFDELINGERNE, KOMMUNALE DAGBEHANDLINGSTILBUD I HOLSTEBRO, STRUER OG LEMVIG KOMMUNER OG Center for Rusmiddel og Forebyggelse Formål: Formålet med at lave en samarbejdsaftale

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 Der er taget udgangspunkt I denne undersøgelse: Rasmussen, M. & Pagh Pedersen, T.. & Due, P.. (2014) Skolebørnsundersøgelsen. Odense : Statens Institut for Folkesundhed. Baggrund

Læs mere

Alkohol på arbejdspladsen

Alkohol på arbejdspladsen Alkohol på arbejdspladsen Hvorfor skal vi nu tale om det? Fordi.. Det er på alle arbejdspladser. Program Omfang af alkoholforbrug i Danmark Definitioner på alkoholforbrug Signaler på alkoholproblemer Faser

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Børnesyn i Norddjurs Kommune Børn og unge i Norddjurs kommune Udgangspunktet for den sammenhængende børnepolitik er følgende børnesyn:

Læs mere

BØRN OG UNGE ER OGSÅ PÅRØRENDE

BØRN OG UNGE ER OGSÅ PÅRØRENDE STOF nr. 4, 2004 Pårørende BØRN OG UNGE ER OGSÅ PÅRØRENDE Det værste man kan gøre er at gøre ingenting. AF BIRGIT TREMBACZ I min praksis møder jeg ofte mennesker, der er vokset op i familier med misbrugsproblemer.

Læs mere

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Juli 2010 Baggrunden for en alkoholpolitik Man anslår, at ca. 225.000 børn/unge i Danmark vokser op i familier med alkoholmisbrug (Kilde: Børn bliver også

Læs mere

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne FAKTA Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne Forebyggelse ifølge danskerne er en ny rapport fra TrygFonden og Mandag Morgen, som kortlægger danskernes holdninger til forebyggelsespolitik. I det følgende

Læs mere

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes?

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Velkommen til temadagen Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det videre arbejde med implementering

Læs mere

Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen fra 2013 er der afsat 112 mio. kr. i perioden

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn

Læs mere

ALKOHOL OG STOFFER I BØRNEFAMILIER. Ser du tegnene?

ALKOHOL OG STOFFER I BØRNEFAMILIER. Ser du tegnene? ALKOHOL OG STOFFER I BØRNEFAMILIER Ser du tegnene? Alkohol og stoffer kan give dårlig trivsel Som fagperson er det vigtigt, at du reagerer, når du oplever, at et barn ikke trives. Derfor skal du være opmærksom

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Oplæg til Sund By Netværket

Oplæg til Sund By Netværket Oplæg til Sund By Netværket Pulje til familieorienteret alkoholbehandling Odense 22. oktober Maria Herlev Ahrenfeldt Sundhedsstyrelsen Baggrund 140.000 mennesker med alkoholafhængighed - 15.000 i behandling

Læs mere

Sammenhæng i den kommunale indsats over for ældre med alkoholoverforbrug

Sammenhæng i den kommunale indsats over for ældre med alkoholoverforbrug Sammenhæng i den kommunale indsats over for ældre med alkoholoverforbrug Anita Hjort Rasmussen Alkoholforebyggende medarbejder i Silkeborg De våde årgange født mellem 1940-1960 (især 50-59 erne) Fokus

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Alkoholisme. www.soberspace.dk 1

Alkoholisme. www.soberspace.dk 1 Alkoholisme Man har et problem med alkohol, når drikkeriet koster andet end penge Alkoholisme påvirker ikke kun den der drikker; men i høj grad også omgivelserne www.soberspace.dk 1 Alkohol er et organisk

Læs mere

Alkoholisme. Alkohol er et organisk opløsningsmiddel. Alkoholisme opfattet som sygdom

Alkoholisme. Alkohol er et organisk opløsningsmiddel. Alkoholisme opfattet som sygdom Alkoholisme Man har et problem med alkohol, når drikkeriet koster andet end penge Alkoholisme påvirker ikke kun den der drikker; men i høj grad også omgivelserne www.soberspace.dk 1 Det opløser også familier

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning............................................ 6 2. Læsevejledning......................................... 14 3. Min egen historie.......................................

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Alkoholpolitikker og handleplaner

Alkoholpolitikker og handleplaner Alkoholpolitikker og handleplaner Opstartseminar: Alkoholforebyggelse i kommunen 23. april 2008 Mette Riegels, Specialkonsulent Den korte version Fra ingenting til politik og handleplan Indholdet i Københavns

Læs mere

STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN

STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN 30-08- 2013 VEJEN KOMMUNE Status på indsatserne I nærværende rapport fremstilles, hvilke initiativer der er blevet iværksat for at realisere de indsatser,

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Et liv uden styrende rusmidler. Ung Revers. - et liv uden familiens rus

Et liv uden styrende rusmidler. Ung Revers. - et liv uden familiens rus Ung Revers - et liv uden familiens rus Hvem er Ung Revers Ung Revers er et behandlingstilbud under Fonden Novavi til børn og unge vokset op i familier med alkohol og stoffer Gratis tilbud til børn og unge

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2016-2019 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Sunde måltider og gode vaner 8 2. Mere

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge Sammenfatning Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge sammenfatning Udarbejdet

Læs mere

Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen blev der med finansloven 2014 afsat

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser

Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser Godkendt af DASSOS den 15.517 Orienteret til Sundhedsstyregruppen den 19.5.17 Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser Sekretariat for Rammeaftaler i Midtjylland

Læs mere

Forbrug af alkohol og dets omkostninger

Forbrug af alkohol og dets omkostninger KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for sundhed August 2014 Videnspapir om alkohol Dette videnspapir indeholder informationer om københavnernes alkoholvaner, alkoholkultur og evidensbaserede

Læs mere

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår Sundhedspolitik Sociale fællesskaber Livsstil (KRAM) Personlige valg og prioriteringer Alder, køn, arv (biologi) Sundhed over Billund Kommune Kulturelle faktorer Leve- og arbejdsvilkår Socialøkonomi, miljø

Læs mere

Vi tager hånd om alkoholproblemer

Vi tager hånd om alkoholproblemer Lænkens strategiske indsatsområder frem mod 2025 Vi tager hånd om alkoholproblemer Interesseorganisation Lokalforeninger Oplysning Brugerperspektiv Væk med tabu Udfordringer på alkoholområdet Der bliver

Læs mere

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale.

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker København 010414 ulbe@si-folkesundhed.dk Alkohol-kemi Kalorisk

Læs mere

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Fredensborg den 20.8.2015. Lene Dørfler og Eva M.

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Fredensborg den 20.8.2015. Lene Dørfler og Eva M. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Fredensborg den 20.8.2015 Lene Dørfler og Eva M. Burchard Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det

Læs mere

SST-krav vs. målgruppeopdeling

SST-krav vs. målgruppeopdeling SST-krav vs. målgruppeopdeling Tilgængelighed (udbudsreducerende indsatser) Professionelle funktioner (sagsbehandlere, sundhedspleje osv.) Institutioner (skoler, væresteder, sportshaller osv.) Den kommunale

Læs mere

Alkoholstrategi November Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade Herlev Tlf Design, prepress og tryk: Cool Gray

Alkoholstrategi November Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade Herlev Tlf Design, prepress og tryk: Cool Gray Alkoholstrategi Alkoholstrategi November 2010 Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade 90 2730 Herlev Tlf. 4452 7000 www.herlev.dk Design, prepress og tryk: Cool Gray HERLEV SIGER NEJ TAK TIL ALKOHOL......

Læs mere

Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker

Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker Til personalet på skoler, daginstitutioner og dagpleje DENNE FOLDER SKAL SIKRE, AT MEDARBEJDERE I KOMMUNEN MEDVIRKER TIL At borgere med alkoholproblemer

Læs mere

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød Sundhedsprofil 2013 Rudersdal Kommune RUDERSDAL KOMMUNE Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej 36 3460 Birkerød Åbningstid Mandag-onsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17 Fredag kl. 10-13

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Lev livet godt, hver dag hele livet Hvis man som borger i Glostrup Kommune ønsker at leve livet godt, hver dag hele livet, så kræver det, at man allerede fra fødslen

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser 1. Projektets titel: Projekt Hånd i hånd - parallelle gruppeforløb til børn/unge og

Læs mere

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010 T r i v s e l o g S u n d h e d Misbrugspolitik Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1. Indledning...2 1.2. Misbrugsområdet i Morsø Kommune...2 1.3. Kommunalreformens betydning

Læs mere

Tal med en voksen hvis din mor el er far tit kommer til at drikke for meget Alkoholpolitik erfardrikker.dk

Tal med en voksen hvis din mor el er far tit kommer til at drikke for meget Alkoholpolitik  erfardrikker.dk Alkoholpolitik Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne ansvaret for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning. En opgave der tidligere lå i amterne. Samtidig er også ansvaret for

Læs mere

Principper for støtte til børn og unge og deres familier

Principper for støtte til børn og unge og deres familier Principper for støtte til børn og unge og deres familier Indledning På de kommende sider kan du læse hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen yder støtte til

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER 3 DANSKERNES ALKOHOLVANER Dette afsnit belyser danskernes alkoholvaner, herunder kønsforskelle og sociale forskelle i alkoholforbrug, gravides alkoholforbrug samt danskernes begrundelser for at drikke

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

Børn i familier med alkoholproblemer

Børn i familier med alkoholproblemer Børn i familier med alkoholproblemer En evaluering af Hvidovre Hospitals Alkoholenhed om tilbud til børnefamilier og samarbejde med socialforvaltningen August 2008 Marianne Højland og Marianne Malmgren

Læs mere

UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE

UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE Til brug for offentligt ansatte og andre med særlige ansvar over for børn og unge. Når du under dit arbejde får kendskab til forhold, der giver formodning om, at

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Alkoholstrategi for Ballerup Kommune Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Ballerup Kommune Forord Det er med glæde, at Ballerup Kommune kan præsentere denne alkoholstrategi,

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Allégårdens Rusmiddelpolitik

Allégårdens Rusmiddelpolitik Allégårdens Rusmiddelpolitik Ungecentret Allegården forholder sig aktivt til de anbragte unges brug af rusmidler. Det betyder, at unge, der bor på Allégården, kan forvente, at de kommer til at forholde

Læs mere

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Faglig

Læs mere

Undersøgelse om økonomi og faglighed i børnesager 2011

Undersøgelse om økonomi og faglighed i børnesager 2011 Undersøgelse om økonomi og faglighed i børnesager 2011 Dansk Socialrådgiverforening, november 2011 1 Forord af Bettina Post, formand for Dansk Socialrådgiverforening Det ville være rart, hvis der var uanede

Læs mere

Den danske alkoholkultur. Kit Broholm Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse

Den danske alkoholkultur. Kit Broholm Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Den danske alkoholkultur Kit Broholm Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Alkoholkultur hvad er det? I Vores alkoholvaner og forestillinger om hvad der er rigtigt og forkert i forhold til at drikke

Læs mere

Erfaringer fra Hvidovre Kommune med tidlig opsporing v. Helga Jørgensen

Erfaringer fra Hvidovre Kommune med tidlig opsporing v. Helga Jørgensen Erfaringer fra Hvidovre Kommune med tidlig opsporing v. Helga Jørgensen Hvidovre på Danmarkskortet Hvorfor gjorde vi så som vi gjorde? Overtagelse af ansvaret for misbrugsbehandling i 2007. Fokus på stofmisbrug

Læs mere

Beskrivelse af Familiehusenes udgående medarbejderes indsats

Beskrivelse af Familiehusenes udgående medarbejderes indsats Beskrivelse af den udgåendes funktioner... 2 Målgruppe... 2 Målsætning... 2 Visitation... 2 Samarbejdspartnere... 2 Møder... 2 Opgavetyper... 3 Afklaringsopgaven... 3 Udviklingsopgaven... 3 Kontrakten...

Læs mere

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium Rusmiddelkultur blandt unge Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium 2008 Undersøgelsen Spørgeskemaundersøgelsen forløb i efteråret 2008 og foregik ved at spørgeskemaerne blev sendt med

Læs mere