Beretning for perioden 1. januar- 31. december 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning for perioden 1. januar- 31. december 2013"

Transkript

1 Haveforeningen lsh{3jg;hd Pilemf311evej shf3j mail: Beretning for perioden 1. januar- 31. december 213 Ishfltj, marts har vreret et ~r fyldt med udfordringer for haveforeningen og bestyrelsen. Der har vreret afholdt 3 generalforsamlinger i ~rets lb. Form~let var at forberede os bedst muligt p~ den nye administrationsaftale der var indg~et til ikrafttrreden pr. 1. januar 214. Et var at f~ godkendt belb p~ boderne, et andet var at sikre, at der aldrig blev betalt fakturaer der ikke var korrekt godkendt. Efter 2 generalforsamlinger er materialet afleveret til Ishj Kommune, der ogs~ skal godkende vores vedtregtsrendringer. Vi afventer deres tilbagemelding inden godkendelsen bliver implementeret i vedtregterne. Administrationsaftale Bestyrelsen har ikke vreret tilfredse med den ydelse vi har f~et fra kolonihaveforbundet. Vi har derfor indg~et en ny administrationsaftale med Andelsbo, der har stor erfaring med administration af haveforeninger. Aftalen trreder i kraft 1. januar 214, og et af de vigtige elementer i aftalen er, at bestyrelsen ikke lrengere selv skal holde je med lejere der ikke betaler til tiden. P~ generalforsamlingen i november 213 var der flertal for indfrelse af et gebyr ved for sen betaling af havelejen, og det vii administrator selv srge for at opkrreve. Hvis der stadig er uorden i betalingen, s~ tager administrator straks fat p~ ophrevelsesproceduren. Deter ikke noget bestyrelsen selv skal f1ge op p~. Vi har valgt, at medlemmerne ogs~ skal have mulighed for at give udtryk for tilfredshed/utilfredshed med administrator, s~ derfor vii valg af administrator fra 215 blive et punkt p~ dagsordenen. Hvis medlemmerne- eller bestyrelsen- ikke er tilfredse med ydelsen, er det her det skal besluttes om samarbejdet med administrator skal ophre. Revisor P~ samme vis som for administrator, s~ har bestyrelsen valgt, at medlemmerne ogs~ skal have mulighed for at beslutte om revisionsselskabet skal fortsrette, eller om der skal ske en udskiftning. Valg af revisor bliver ogs~ et punkt p~ dagsordenen i 215. Medlemsoplysninqer Bestyrelsen har ogs~ i 213 brug en del tid p~ at f~ styr p~ medlemskartoteket. Og det er blevet meget bedre. Mrengden af breve vi f~r retur er faldet fra over 7 breve til nu hvor under 1 breve returneres. Men deter vigtigt at huske, at deter det enkelte medlem der har pligt til at sikre, at bestyrelsen har de korrekte oplysninger. Postkasser I for~ret erfarede vi, at kommunen havde givet nresten halvdelen af haverne nye husnumre. Havelodsnummeret var urendret. Det betd, at der nu var uorden i postkassestativerne. Bestyrelsen fik bestilt nye numre til postkasserne for at undg~, at de ngler der var udleveret skulle returneres. Det betyder nu, at postkasserne ikke sidder i kronologisk orden, men vi vurderede, at det ville vrere en umulig opgave at inddrage aile ngler igen. Alternativet ville have vreret, at aile ngler skulle udskiftes. Bestyrelsen Jigger stadig inde med mere en 15 ngler til postkasserne. Postkasserne tilhrer foreningen, og deter ikke tilladt for den enkelte lejer at rendre p~ postkasserne. Venteliste Siden vi indfrte ventelisten for de ubebyggede grunde, har det vreret nemt for bestyrelsen, at finde en nye lejere til de f~ ubebyggede grunde der har skiftet lejer. Vi har haft ganske f~ henvendelser fra personer der ikke optr~dte p~ den venteliste vi havde f~et samlet, og hvis de p~greldende personer har kunnet fremvise dokumentation for at de burde have st~et p~ ventelisten, s~ er de blevet placeret p~ ventelisten. Vi fastholde'ruventelisten, og vii i januar igen skrive til de personer der st~r p~ ventelisten, for at hre, om de fortsat nsker at vcere p~

2 Haveforeningen lsh(6jgc\rd Pilemf611evej shl6j mail: listen. Gebyret for at sta pa listen er ucendret 15,- kr. er pabegyndt opfrelse af hus. Der er endnu ca. SO grunde der ikke Regnskabet for 211 og 212 Pa generalforsamlingen i april 213 fik bestyrelsen mandat og kr. 25.,- til at fa en advokat til at kigge pa bilag for 211 og 212. Det var en stor mundfuld at ga i gang med, og resultater af advokatundersgelsen blev forelagt pa generalforsamlingen i november 213. Der er ingen tvivl om at der er tale om dokumentfalsk og bogfringsmcessige fejl, og generalforsamlingen godkendte endnu et belb pa kr. 15.,- til en partshring af visse af de tidligere bestyrelsesmedlemmer. Denne partshring finder sted i 214, og nar resultatet heraf foreligger, vii det blive fremlagt for medlemmerne. Advokaten har ogsa kigget pa den lejefritagelse som den tidligere bestyrelse havde bevilget sig selv. Disse belb er forlangt tilbagebetalt af de pagceldende bestyrelsesmedlemmer, og tilbagebetaling eller aftale herem, er sket. Fcellesarbejde I 213 harder vceret pligt til at deltage i fcellesarbejdet. Arbejdsindsatsen for hver have, var sat til 3 timer i forarsscesonen og 3 timer i efterarsscesonen. Bestyrelsen vurderer, at det har vceret passende. Veres opfattelse er ogsa, at medlemmerne syntes at 3 timer pr. gang er OK. Vi cendrer derfor ikke pa timetallet i sceson 214. Vi har derimod haft lidt udfordringer i at det ikke er aile medlemmer der kan huske der havelodsnummer, og derfor har vi uretmcessigt opkrcevet nogen fa havelejere for en bod de ikke skulle have haft. Og sa er der formentlig ogsa nogen der skulle have haft en bod, som ikke har faet den. Det har givet noget ekstra administration, sa derfor cendrer vi lidt pa proceduren til nceste sceson for at undga disse fejl. Fcelleshuset Snakken om fcelleshuset og forpagtningsaftalen har fortsat i 213. Det er ikke aile medlemmer der er lige tilfredse med anvendelsen af huset, og pa den ekstraordincere generalforsamling i november, fik bestyrelsen mandat til at bruge advokatbistand for at fa cendret forpagtningsaftalen. Bestyrelsen har vceret i dialog med vores advokat fra Ret og Rad, og han vii kontakte marketenderne. Bestyrelsen haber, at der kommer en ny og mere rimelig forpagtningsaftale ud af dette arbejde. Dlrlige betalere. Der har ogsa i 213 vcere problemer med at inddrive havelejen til tiden. Derfor besluttede bestyrelsen i foraret, at aile darlige betalere, blev sendt til advokat med det samme. Det har givet anledning til flere lejere der nskede afdragsordninger, og de er aile blevet godkendt. Vi krcever blot at afdragsordningerne bliver overholdt. Det har ogsa betydet, at der er langt flere der betaler til tiden. Vi kan kun opfordre til at aile tilmelder lejebetalipgen til Betalingsservice. Det har kostet et mindre belb til Kolonihaveforbundets advokat for denne proces, men det har nedbragt antallet af darfige betalere. Det manedlige udestaende belb er faldet fra ca. kr. 14.,- til ca. kr. 5.,-. I 214 far vi ingen advokatomkos~ninger forbundet med darlige betalere, da deter en del af vores nye administrationsaftale. Kun hvis en sag kommer helt til fogedretten, vii der vcere omkostninger forbundet hermed. Hjemmeside Foreningen har en officiel hjemmeside, og her kommer der lbende informationer om hvad der sker i foreningen. Kolonihaveforbundets advokat er lykkedes med at fa lukket en alternativ hjemmeside, men desvcerre er der blot dukket en ny hjemmeside op i stedet for. Bestyrelsen har den holdning, at vi ikke kommenterer pa de usandheder og misfortolkninger der star pa disse alternative hjemmesider. Desvcerre har stifterne af den nye hjemmeside bibeholdt det medlemskartotek som de uretmcessigt er i besiddelse af, og det betfl!ler at de skriver direkte til en stor del af foreningens medlemmer. Bestyrelsen kan godt forsta at medlemmer og andre interesserede er forvirrede, men vi kan ikke lukke de to andre sider. Det kan kun de personer

3 i-laveforeningen lsh~&jg~rd Pilem~&llevej lsh~&j mail: der ejer domcenenavnene. Men husk, at foreningens officielle hjemmeside er: og mailadressen er: Vand pa stier og grunde Som vi skrev sidste ar sa er vand pastier og grunde stadig et problem. Vi havde habet, at der var konomi til at fa udbedret drcen pa de stier hvor problemet er strst, men 213 blev ikke det ar hvor der var penge til det. Vi har igen i 214 sat drcen pa budgettet, og vi haber, at det kan lade sig gre, at fa taget hul pa udbedringen af drcen i 214. Nar der er lavet drcen pa en sti, vii stien blive genoprettet med grus og hvis der ikke allerede er bomme for enderne af stierne, vii de blive opsat og aflast. Negleansvarlige I forbindelse med den lbende lukning af stierne med bomme, vii vi forsge at finde en "ngleansvarlig" for nglen til bommen for hver sti. Det er vores nske, at lejerne pa de enkelte veje skal kunne kontakte den ngleansvarlige, hvis man har tunge varer der skal scettes af pa lejemalet. Vi haber, at det vii vcere muligt for lejerne selv at tale sig til rette omkring dette. I tilfcelde hvor der ikke kan findes en ngleansvarlig, vii det vcere muligt at aftale abning af bommen med bestyrelsen. HAndtering af affald Der har i arets lb vceret mange tilfcelde af stoppede pumpebrnde. Det har i 213 kostet over kr. 15.,- at fa renset de stoppede brnde, og det kan derfor ikke henstilles skarpt nok, at bleer, handklceder og andet affald smides i affaldscontainerne der er opstillet i containergarden. Hvis problemet fortscetter, vii vi forsge at lokalisere helt prcecist hvem der ikke kan finde ud af at bruge affaldscontainerne. Og sa ved vi hvor vi skal kanalisere udgiften hen. Det koster over 3.,- pr. gang Ishj Forsyning skal rense brndene. I containergarden harder ogsa vceret problemer med henkastet affald. Der har vceret flere tilfcelde hvor der er henstillet vaskemaskiner, mblementer, bildcek, juletrceer og lignende. I de tilfcelde hvor overvagningen har kunnet vise hvem der har henstillet affaldet, har vi rettet henvendelse til de pagceldende for at fa det fjernet igen. Vi henstiller derfor til at storskrald og byggeaffald kres til den kommunale genbrugsstation pa Industrivangen 34; 2635 Ishj. Lees mere om abningstider pa foreningens hjemmeside, eller pa Eiendomsskattesag Vi har tidligere orienteret om, at advokatfirmaet Rafn & Sn, arbejder pa at undersge om vi kan fa tilbagebetalt ejendomsskat for grundforbedringer pa haveforeningens matrikel. Undersgelsen er uden omkostninger for foreningen, men som aile andre advokatsager, sa trcekker denne sag i langdrag. Seneste opdatering fra Rafn & Sn var at sagsbehandlingen for sager af denne art var mellem 6 maneder og 3 ar. Bestyrelsen hat ingen mulighed for at pavirke denne sag, men afventer blot advokaternes arbejde. Og vi har ingen anelse om hvor sagen ender. Krav fra Ishej Kommune Ishj Kommune er begyndt at sla hardt ned, hvis lokalplanen for omradet ikke overholdes. Bestyrelsen er blevet orienteret om, at der er skrevet til folk der har vceret folkeregistertilmeldte i haveforeningen. Deter ikke noget bestyrelsen har indflydelse pa, og det er et rent kommunalt anliggende. Bestyrelsen haber, at vi kan komme i en positiv dialog med kommunen, blandt andet omkring husenes maksimale strrelse, overdcekning af terrasser, afstand fra hcek til opscetning af hegn, m.m.. I starten af efteraret havde kommunen rettet henvendelse til Kreds 3, om at der manglede byggetilladelser pa lere grunde i foreningen. Kreds 3, der i dag godkender aile byggeansgninger- bad os om at gennemga vores mapper, for at finde ud af hvor mange huse der var opfrt en de ndvendige tilladelser. Bestyrelsen gennemgik aile mapper, og fandt frem til, at 22 lejere havde hus uden byggetilladelse. Kreds 3, Ishj Kommune og bestyrelsen skrev sammen et brev, der skulle

4 Haveforeningen lshl!ljg~rd Pileml!lllevej lsh(llj mail: have vceret sendt til de pagceldende lejere, men efterf1gende ville Ishj Kommune ikke underskrive et brev skrevet pa Kreds 3 brevpapir, og kommunen ville ikke selv skrive brevet pa kommunalt brevpapir. Derfor blev brevet ikke afsendt. Bestyrelsen har omtalt de manglende byggetilladelser pa hjemmesiden i november, og det har da ogsa af stedkommet, at der er et par lejere der har faet bragt forholdet i orden. Men der skal da fra bestyrelsens side lyde en opfordring til de sidste lejere om at fa bragt forholdene i orden. Bes~relsen vii gerne have noget at "handle med" overfor kommunen, sa hvis vi kan fa disse sma ting pa plads, kan det vcere at det bliver lettere at fa de store ting forhandlet igennem til vores fordel. Samarbejde med IshfJj SfJnderqird Bestyrelsen afholdt i august et mde med bestyrelsen for Ishj Sndergard. Der er flere ting vi har fcelles interesse i at samarbejde om. Blandt andet lcebceltet mellem de to foreninger. Begge foreninger har en interesse i at bceltet er ordentligt vedligeholdt, og vi har planer om at etablere flisebelagte gennemgange mellem de to foreninger. Det kan vcere med til at sikre, at buske og trceer ikke bliver delagt. Arranqementsudvalq Der har vceret etableret et lille arrangementsudvalg under bestyrelsen. De har afviklet bankospil for at spare sammen til en hjertestarter. Bestyrelsen har dog ikke ressourcer til at afvikle flere arrangementer, men det ville vcere dejligt hvis der kunne blive nedsat et "festudvalg". Der er flere der har henvendt sig i lbet af aret om dette, men der er endnu ingen der er kommet med konkrete initiativer til etablering af et festudvalg. Pa mdet med Ishj Sndergard snakkede vi ogsa om et muligt samarbejde om afvikling af en sommerfest. Men det betinger, at vi far et arrangementsudvalg der vii sta for det. Det er ogsa muligt at komme med forslag om afvikling af enkelte aktiviteter. Fx er der kommet forslag om af afholdelse af loppemarked og de lejere der har foreslaet denne aktivitet, er selv villige til at star for arrangementet. Bestyrelsens rolle er kun kommunikation til medlemmerne via hjemmesiden. Afslutningsvis vii jeg takke bestyrelsen for en utrolig stor indsats. Der er brugt mange krcefter og rigtig meget tid pa arbejdet, og jeg ser frem til at d~n store indsats, pa sigt vii gre det lettere at vcere bestyrelsesmedlem. Der skal ogsa lyde en lige sa stor tak til medlemmerne i "det grnne udvalg", der igennem hele scesonen og efteraret har vedligeholdt vores grnne omrader. Ogsa en stor tak til de Vrige medlemmer der har hjulpet bestyrelsen i aret der er gaet. Det er klart for bestyrelsen, at de hjcelpende hcender i udvalgene er af meget stor betydning for foreningen. Elsebeth Bock Formand

5 Haveforeningen IshBjgArd Pilemllevej Ishj CVR-nr Arsrapport for 213.&.rsrapporten er fremlagt og godkendt pa foreningens ordinc:ere generalforsamling den Dirigent DSSING & PARTNERE..,

6 .., - Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 3 Bestyrelsespategning 4 Den uafhcengige revisors erklceringer 5 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgrelse 9 Balance 1 Noter 12

7 Virksomhedsoplysninger Virksomheden CVR-nr. Regnskabsar Haveforeningen Ishjgard Pilemllevej Ishj januar december 213 Bestyrelse Interne revisorer Revisor Elsebeth Bock, Formand Edmund Frey Dorte Kjcergaard-Bjaaland Kim Gylds Jimmi Lillelund Hanne Axelsen Hanne Olesen Dssing & Partnere Revisionsinteressentselskab Roskildevej 12A 34 Hillerd CVR-nr.:

8 Bestyrelsesp~tegning Undertegnede har aflagt arsrapport for Haveforeningen Ishjgard..&.rsrapporten er aflagt i overensstemmelse med arsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt foreningens vedtcegter. Det er vores opfattelse, at arsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling 31. december 213 samt af foreningens aktiviteter for regnskabsaret 1. januar december 213. Der er efter regnskabsarets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der vcesentligt vii kunne pavirke vurderingen af foreningens finansielle stilling..&.rsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Ishj, den 28. februar 214 Bestyrelse ilt&:a~ Form and rp&vb ~ - $ eej arz/ Dorte Kjcergaard-ejaaland Den interne revisors pategninq Vi har foretaget stikprvevis revision af bilag, bogfring og andet regnskabsmateriale. Vi kan tilsluttet os den supplerende oplysning, som fremgar af den uafhcengige revisors erklcering. Det er vores opfattelse, at arsregnskabet, giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 213 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsaret 1. januar december 213 r overensstemmelse med arsreg nskabsloven. Den //I J 214 Interne revisorer Hanne Axelsen co~~ Hanne Olesen ' - 4 -

9 Den uafhaengige revisors p~tegning Til medlemrrierne i Haveforeningen IshfiJjglrd Vi har revideret arsregnskabet for Haveforeningen Ishjgard for regnskabsaret 1. januar december 213, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgrelse, balance og noter..&.rsregnskabet udarbejdes efter arsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for lrsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et arsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med arsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser ndvendig for at udarbejde et arsregnskab uden vcesentlig fejlinformation, uanset otn denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om arsregnskabet pa grundlag af vores revision. Vi har udfrt revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav if1ge dansk revisorlovgivning. Dette krcever, at vi overholder etiske krav samt planlcegger og udfrer revisionen for at opna hj grad af sikkerhed for, om arsregnskabet er uden vcesentlig fejlinformation. En revision omfatter udfrelse af revisionshandlinger for at opna revisionsbevis for belb og oplysninger i arsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhcenger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for vcesentlig fejlinformation i arsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et arsregnskab, der giver et retvisende billede. Formalet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstcendighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmcessige skn er rimelige samt den samlede prcesentation af arsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnaede revisionsbevis ~r tilstrcekkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Deter vores opfattelse, at arsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 213 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsaret 1. januar december 213 i overensstemmelse med arsregnskabsloven. - 5-

10 Den uafhaengige revisors p~tegning ' Supplerende oplysninger vedr«~jrende forhold i regnskabet Uden at modificere vores konklusion, henleder vi opmcerksomheden pa arsregnskabets note 14: Det fremgar heraf, at foreningen har en forpligtelse pa kr. 77. vedn?jrende deposita. Som f1ge af uregelmcessigheder i foreningens registreringer af ind- og udbetalinger er der usikkerhed om den njagtige strrelse pa de skyldige deposita. Malingen af forpligtelsen er derfor behceftet med vcesentlig usikkerhed. Hillerd, den 28. februar 214 DS PARTNERE gistrerede Revisorer registreret revisor - 6 -

11 Anvendt regnskabspraksis ' Regnskabsklasse.&.rsrapporten for Haveforeningen Ishjg rd for 213 er aflagt i overensstemmelse med rsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A og foreningens vedtcegter. Anvendt regnskabspraksis er ucendret i forhold til tidligere r. Ra pporteringsva I uta.&.rsrapporten er aflagt i danske kroner. Generelt om indregning og m:llling Indtcegter indregnes i resultatopgrelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes vcerdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der m 1es til dagsvcerdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgrelsen aile omkostninger, der er afholdt for at opn rets indtjening, herunder afskrivninger; nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbagefrsler som fi'zjige af cendrede regnskabsmcessige skn af beii'zjb, der tidligere har vceret indregnet i resultatopgrelsen. Aktiver indregnes i balancen, n r deter sandsynligt, at fremtidige konomiske fordele vii tilflyde foreningen, og aktivets vcerdi kan m 1es p 1ideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, n r det er sandsynligt, at fremtidige konomiske fordele vii frag foreningen, og forpligtelsens vcerdi kan n'l 1es p 1ideligt. Ved frste indregning m 1es aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterflgende m 1es aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og m 1ing tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden rsrapporten aflcegges, og som be- eller afkrcefter forhold, der eksisterer p balancedagen. Resultatopgfnelsen Kontingenter Indtcegter i form af kontingenter og haveleje indg r i resultatopgrelsen. Manglende indbetalinger vii blive optaget i regnskabet som et tilgodehavende. Omkostninger, Omkostninger vedrrende regnskabsperioden indg r i resultatopgi'zjrelsen: Af- og nedskrivninger p:li materielle anlaegsaktiver Af- og nedskrivninger p materielle anlcegsaktiver er foretaget ud fra en lbende vurdering af aktivernes brugstid i foreningen. Anlcegsaktiverne afskrives linecert p grundlag af kostprisen, baseret p fi'zjigende vurdering af brugstider: Bygninger Andre anlceg, driftsmateriel og inventar 5 r 5-2 r Der afskrives ikke p grunde.

12 Anvendt regnskabspraksis '\. Balancen Materielle anlcegsaktiver Materielle anlcegsaktiver males til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger og henlceggelser. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug. Tilgodehavender Tilgodehavender males til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominel vcerdi. Vcerdien reduceres med nedskrivninger til imdegaelse af forventede tab. Periodeafgrcensningsposter, passiver Periodeafgrcesningsposter opfrt som forpligtelser udgres af modtagne forudbetalinger. Gceld i fijvrigt vrige gceldsforpligtelser, som omfatter gceld til leverandrer, mellemregning med administrator samt anden gceld, males til amortiseret kostpris, hvilket scedvanligvis svarer til nominel vcerdi.

13 Resultatopgrelse, Kontingenter Andre indtcegter Indtaegter i alt Anlcegsomkostninger Fcellesomkostninger Administrationsomkostninger Jordleje, skatter og afgifter Resultat af primaer drift Af- og nedskrivninger Resultat ffijr finansielle poster Finansielle indtcegter Finansielle omkostninger ARETS RESUL TAT ,

14 Balance pr. 31. detember AKTIVER Anlcegsaktiver Grunde og bygninger Andre anlaeg, driftsmateriel og inventar Materielle anlcegsaktiver i alt Anlcegsaktiver i alt Omscetningsaktiver Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omscetningsaktiver i alt 219.9, AKTIVER I AL T ,

15 Balance pr. 31. december \. 212 PASSIVER Egenkapital Geeldsforpligtelser Kortfristede geejdsforpligtelser Leverandrer af varer og tjenesteydelser Periodeafgrcensningsposter Anden. gceld Kortfristede geeldsforpligtelser i alt Geeldsforpligtelser i alt PASSIVER I AL T Eventualforpligtelser 15 Sikkerhedsstillelser og pantscetninger '

16 ' Noter Andre indtcegter Gebyrer Kontigentindt~gter vedr. tidligere ar Diverse indt~gter Andre indtcegter i alt Anlcegsomkostninger Vedligeholdelse Havearbejde, anl~g, gr~sslaning Anlcegsomkostninger i alt Fcellesomkostninger Husleje El og gas Renovation Vandafgift Vandafgift pr. have Vandafgift, f~lles Renovation ejendomsskat Fester Foreningsarbejde Fcellesomkostninger i alt Administrationsomkostninger Kursusudgifter Reklamer og annoncer Kontorartikler EDB-udgifter Bestyrelsesmder Generalforsamling Mindre anskaffelser Telefon, telefax mm Porto og gebyrer Re~ sorhonorar Administrationshonorar Forsikringer Sikring/alarm Kontingenter Tab pa debitorer Tab pa debitorer, tidligere ar Administrationsomkostninger i alt t'-,

17 Noter Jordleje, skatter og afgifter Jordleje Ejendomsskat Byggetilladelser lordleje, skatter og afgifter i alt Finansielle indtaegter Pengeinstitut Finansielle indtaegter i alt Finansielle omkostninger Kreditorer Finansielle omkostninger i alt Grunde og bygninger Kostpris primo Tilgang i rets lb, herunder forbedringer Kostpris ultimo Af- og nedskrivninger primo.&.rets afskrivninger Af- og nedskrivninger ultimo Regnskabsmaessig vaerdi ultimo Andre anlaeg, driftsmateriel og inventar Kostpris primo Tilgang i rets 1b, herunder forbedringer Kostpris ultimo Af- og nedskrivninger primo.&.rets afskrivninger Af- og nedskrivninger ultimo Regnskabsmaessig vaerdi ultimo Andre tilgodehavender Tilgodehavende kontingenter og udlceg Restance indbetalt til advokat Vandafgift vrige tilgodehavender Andre tilgodehavender i alt ' -t:

18 Noter Likvide beholdninger Kasse Arbejdernes Landsbank Arbejdernes Landsbank Arbejdernes Landsbank Likvide beholdninger i alt Egenkapital OverfCJrt resultat Overfrt primo.&.rets resultat Overfrt fra henlceggelser OverfCJrt resultat i alt Henlaeggelser Saldo primo Overfrt til overfrt resultat Henlaeggelser i alt Egenkapital i alt LeverandCJrer af varer og tjenesteydelser Kreditorer Revisionshonorar LeverandCJrer af varer og tjenesteydelser i alt Anden gaeld Mellemregning, administrator Depositum Anden gaeld i alt Usikkerhed vedrrende indregning og maling: Deposita pr. 31. december 213 omfatter 154 havelodder a kr. 5.. vrige havelodder har modtaget depositum retur. Da foreningens registreringssystemer i~ke kan specificere saldi pr. 3 ~ december 213 er der saledes vcesentlig usikkerhed omkring den prcecise forpligtelse. Bes'tyrelsen sknner dog at denne ikke afviger vcesentligt fra den indregnede forpligtelse pa kr Eventualforpligtelser Haveforeningen er opfrt pa lejet grund. Der betales arligt t.kr. 477 i leje til F!21devareErhverv, lejemalet er indgaet for en periode pa 25 ar. F!21devareErhverv har forestaet kloakeringen og anden byggemodning fori alt ca. t.kr. 43. til amortisation heraf betales arligt t.kr Sikkerhedsstillelser og pantsaetninger Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantscetninger pr. statusdagen.

19 ...-, '~5 H/F lsh(ij}gard INDT.IEGTER Haveleje Vand Alarm/arnmsement Marketenderl Bod Restancesebyr Vurderlns af havelod lndbetallnaer 1 alt 214 Januar Februar Marts April Mal Juni Juli August September Oktober November December Total UDGimR Daarenovatlon Skat JordleJe + ll.lnfalft El,. Venct,c;,, Vedi!Mb'Q!Jelle omride (sne/graes) Al mp. Vedlliilhaldel" fllllesaniii!b Vedtrltlloldpumpestatlon Vedlllehold ws I Miterleler til omrldevedligehold DIY. Anlae1 (Incl. dram) Ombv1nlns contalnerprde Telefon EDB IContorartlkler Incl. porto Fa!llesarbe]der IContingenter Revision Advokat Administration Forsikring M!lldeudgifter Udbetalinger I alt lndta;,gter Udgifter Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total ; Arets resultat Arlig regulering ,% \ Ukvidltet primo halv~ret Betalinger Gceld ~, Vand netto Udslfter ultimo Llkvldltet ultimo 1.%~r13 2Y.ir ,

20 BILAG 4 Bestyrelsen foreslar f1gende: I lokalplanen for foreningen er der foreskrevet, at der skal plantes bgehcek rundt om aile haver. Det foreslas derfor, at der skal plantes hcek rundt om aile haver inden 31.oktober 214. Dog kan man undlade at plante hcek ud til fcellesstien indtil byggeriet er fcerdigt. Satremt den enkelte lejer ikke selv har sikret at der er plantet hcek inden 31. oktober 214, vii bestyrelsen bede en gartner om at plante hcekken for lejers regning. -

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14 CVR-nr. 28 03 26 17 pwc Indholdsfortegnelse Side er Ledelsespategning 1 Den uafhaengige revisors pategning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling I Ejendom Midtjylland. mandag den 3. november 2014 kl. 18,00

Generalforsamling I Ejendom Midtjylland. mandag den 3. november 2014 kl. 18,00 Ejendomsfunktionrerernes Fagforening Midtjylland Afdeling under Dansk Funktionrerforbund - Serviceforbundel Ejendomsfunktionrerernes Land amrnenslutning > Medlem af LO Vester Alle 7 8000 Århus C Telefon

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

B~LAG ~~ ~~ ~~ Vattenfall Vindkraft Klim P/S under stiftelse. Udkast til /~bningsbalance pr. #. [juni] 2015

B~LAG ~~ ~~ ~~ Vattenfall Vindkraft Klim P/S under stiftelse. Udkast til /~bningsbalance pr. #. [juni] 2015 B~LAG ~~ ~~ ~~ Vattenfall Vindkraft Klim P/S under stiftelse Udkast til /~bningsbalance pr. #. [juni] 2015 Baseret pa budgettal pr. 23/02 2015 saledes som disse er indarbejdet i prospekt Godkendt p9 selskabets

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater.

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater. Årsberetning 2013 Nøgletal Udbud af spil i Danmark og Grønland Spillehallen.dk ApS herefter SPH - erhvervede sin onlinekasino spil licens fra Spillemyndigheden den 15. december 2011 og påbegyndte udbud

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Årsrapport for 2010/2011

Årsrapport for 2010/2011 Årsrapport for 2010/2011 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

Grant Thornton. DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum. Årsrapport 2004

Grant Thornton. DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum. Årsrapport 2004 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2005 (dirigent) DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum Årsrapport

Læs mere

Spildevandsteknisk Forening

Spildevandsteknisk Forening Spildevandsteknisk Forening Balløjvej 2, Kolsnap 6500 Vojens Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 56 11 57 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger: Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

Årsrapport 2010 2011

Årsrapport 2010 2011 Årsrapport 2011 2010 Indhold side 2-6 side 7 side 7 side 8 side 9 side 10-12 side 13 side 14 side 15 Fotos: side 2-3 side 4-6 Selskabsoplysninger: Ledelsesberetning Ledelsespåtegning og revisionspåtegning

Læs mere

Merkur Udviklingslån A/S. Intern årsrapport. 6. regnskabsår CVR"nr. 31 93 71 83

Merkur Udviklingslån A/S. Intern årsrapport. 6. regnskabsår CVRnr. 31 93 71 83 Merkur Udviklingslån A/S Intern årsrapport 2014 6. regnskabsår CVR"nr. 31 93 71 83 2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v.... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6! 7 Ledelsesberetning...

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE ÅRSRAPPORT BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE Reno Djurs Årsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Selskabsoplysninger.................................................. 3 2. Ledelsespåtegning...................................................

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28 Årsrapport 2007 2 Årsrapport 2007 Fælleskassen Bestyrelsens beretning Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning - nøgletal Ledelsesberetning Regnskabspraksis Resultatopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Årsrapport 2013. 42. regnskabsår

Årsrapport 2013. 42. regnskabsår Årsrapport 2013 42. regnskabsår B O R N H O L M S E R H V E R V S F O N D - 2 - Det skal bare være i orden. Der har været fuld fart på, siden ægteparret Henriette Lassen og Henrik Petersen for to og et

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Syvende Dags Adventistkirken Danmark. Årsrapport 2014. Concordiavej 16, 2850 Nærum CVR 11924913 www.adventist.dk

Syvende Dags Adventistkirken Danmark. Årsrapport 2014. Concordiavej 16, 2850 Nærum CVR 11924913 www.adventist.dk Syvende Dags Adventistkirken Danmark Årsrapport 2014 Concordiavej 16, 2850 Nærum CVR 11924913 www.adventist.dk SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN ÅRSRAPPORT 2014 (forkortet) - SIDE 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere