ÅRSREGNSKAB for Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSREGNSKAB 2014. for Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7830. CVR-nr."

Transkript

1 ÅRSREGNSKAB for Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7830 CVR-nr Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer Anvendt regnskabspraksis Årsregnskab i hovedtal Resultatdisponering Finansiel status Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt Oversigt over faste ejendomme Kollektregnskab Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau Antal vedhæftede biregnskaber: 2 Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr ,, Afleveret d :23 Side 1

2 Menighedsrådets erklæring Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar december for Fjelsted- Harndrup Sognes Menighedsråd. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis. Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer. Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning. Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr ,, Afleveret d :23 Side 2

3

4 Kommentarer til har vi haft 5 projekter i spil: L. Engsalget 2. Dige på Harndrup Kirkegård 3. Stormskader fra stormen i okt og dec Donationer til Præstetavlerne 5. Energirenoveringen af Fjellerup præstegård Da der blev givet 5% midler til dige og energirenovering samt likviditetslån til stormskaderne, skønnede vi at dette skulle bogføres under driften (formål L oe2). Vi kan godt på det nu fremkomne regnskab 20L4 se, at dette giver nogle uhensigtsmæssigheder, som i forbindelse med PU's behandling af kvartalsoversigt i også blev påpeget herfra. Vi skal derfor oplyse, at vi ved fremtidige projekter vil bogføre under formål 8, såfremt PU ikke har anført andet. I det der henvises til revisionsprotokollatet fra beholdningeftersynetfor 2O74(4.lL.2Ot4l, specifikt pkt. 4, skal vi hermed oplyse, at konto , saldo kr ,33, fra den 2015 vil være L00% im plementeret i kirkekasseregnskabet. PMV Finn Nielsen regnskabsfører

5 BRANDSOFT_BPSK_REGNSKABSPRAKSIS_TAG Anvendt regnskabspraksis Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet. Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. et er aflagt på formål. Generelt om indregning og måling Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Resultatopgørelsen Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet. Omkostninger: ets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. et er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen. Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene: Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præsteboliger mv. Administration og fællesudgifter Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv. Ekstraordinære poster: Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende. Balancen Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje. Tilgodehavender: Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab. Periodeafgrænsning: Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår. Værdipapirer: Værdipapirer registreres til anskaffelsesværdi (likviditet og opsparing til anlæg). Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominel værdi. Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr ,, Afleveret d :23 Side 4

6 1 Fælles indtægter i alt ,45 Øvrig drift i alt ,61 2 Kirkebygning og sognegård ,86 Indtægter ,85 Udgifter, løn ,53 Udgifter, øvrig drift ,48 3 Kirkelige aktiviteter ,66 Indtægter 4.460,80 Udgifter, løn ,45 Udgifter, øvrig drift ,01 4 Kirkegård ,06 Indtægter ,16 Udgifter, løn ,88 Udgifter, øvrig drift ,34 5 Præstebolig mv ,18 Indtægter ,53 Udgifter, løn ,64 Udgifter, øvrig drift ,07 6 Administration og fællesudgifter ,25 Indtægter Udgifter, løn ,23 Udgifter, øvrig drift ,02 7 Finansielle poster ,60 A Resultat af drift ,16 ANLÆGSBEVILLINGER Renteindtægter af anlægsopsparing (90) Salg af anlæg mv. (91) Ligningsbeløb til anlæg (92+93) Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) Udgifter Kirkegård ((83)+(84)) Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88)) 104, , , , ,43 B Resultat af anlæg ,33 C Resultatopgørelse ,17 Budget * , , , , , , , , , ,00-156, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,12 * Budgettet er ikke revideret Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr ,, Afleveret d :23 Side 5

7 Resultatdisponering af årets resultat: OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Før disponering Disponering Efter disponering Opsparing til anlæg , ,29-2, Kirke- og præsteembedekapitaler , , Likviditet stillet til rådighed af provstiet Langfristet gæld , , , Frie midler , , , Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde -19,28-19, Præstegårdens frie midler Kirkegårdens frie midler Årsafslutning , ,17 Årets bevægelser på arv og donationer: OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Primo Bevægelse Ultimo Arv og donationer Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr ,, Afleveret d :23 Side 6

8 FINANSIEL STATUS: AKTIVER Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Aktiver i alt PASSIVER Egenkapital Hensættelser Lån Skyldige omkostninger Passiver i alt Debitorer Andre tilgodehavender Provenue for salg af anlæg oplagt i stiftet Kirke- og præsteembedekapitaler Gravstedkapitaler Værdipapirer frie midler Værdipapirer gaver og donationer Værdipapirer opsparing til anlæg Værdipapirer gravstedskapital (før 1987) (købstadskapitaler) Værdipapirer til anskaffelsesværdi - 5%-midler Bank drift og anlæg Opsparing til anlæg, inkl. renter Bank- og Girokonti Kontant- og udlægskasser Ikke-forbrugte 5% midler (PU) Opsparing til anlæg Kirke- og præsteembedekapital Likviditet stillet til rådighed Langfristet gæld Arv og donationer Menighedsrådets frie midler Præstegårdens frie midler Kirkegårdens frie midler Videreførte anlægsmidler Årsafslutningskonto Hensættelser Hensættelser til gravstedskapital, indb. før 1987 (købstads) Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold Årlige bevægelser vedr. arv og donationer Mellemregning 5%-midler (PU) Stiftsmiddellån Realkredit og andre lån Kreditorer Gæld til andre menighedsråd Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser Forskud på kommunal kirkeskat Deposita mv. Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele Primo , , , , , , , , ,05 Ultimo , , , , , ,02 2, , , , , , , , , , , , , , , , , ,54-2, , , ,84-19, , , , , , , , , , ,19 Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr ,, Afleveret d :23 Side 7

9 Formål 1 Indtægter Fælles indtægter i alt Budget heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 10 Ligningsbeløb til drift , , , ,96 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne , ,49 12 Generelt tilskud fra fællesfonden I alt , , , ,45 2 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård Budget heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 20 Fælles formål , ,89 235, ,68 21 Kirkebygning , , , , ,89 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) -36, ,46-36,73 23 Sognegård , , , ,18 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) 25 Tjenstlige lokaler i præstegård , , ,00 I alt , , , , ,48 3 Kirkelige aktiviteter Budget heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 30 Fælles formål , , ,35 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger , , , , ,45 32 Kirkelig undervisning , , ,65 33 Diakonal virksomhed , , ,18 34 Kommunikation , ,20 35 Kirkekor -296,60-580,86-296,60 36 Kirkekoncerter , , ,58 37 Foredrags- og mødevirksomhed ,88 39 Kontingent til DSUK I alt , , , , ,01 4 Kirkegård Budget heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 40 Kirkegården , , , , , ,59 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser , , , , ,75 42 Krematorium 43 Arbejde uden for egen kirkegård I alt , , , , , ,34 Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr ,, Afleveret d :23 Side 8

10 Formål 5 Præstebolig mv. Budget heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 50 Fælles formål 751, ,03-354,95 51 Præstebolig , , , , , ,12 52 Præstebolig 2 53 Præstebolig 3 54 Præstebolig 4 55 Præstebolig 5 56 Funktionærbolig 57 Skov og landbrug , Øvrige ejendomme I alt , , , , , ,07 6 Administration og fællesudgifter Budget heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 60 Fælles formål , , ,83 61 Menighedsrådet/provstiudvalget , , , ,69 62 Personale, inkl. delt medarbejder , , , ,30 63 Bygning , ,02 64 Økonomi , , , , ,36 65 Personregistrering ,00-635, Efteruddannelse ,00 67 Forsikringspræmie , , , ,84 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg , ,46 69 Stiftbidrag (PU) I alt , , , , ,02 7 Finansielle poster Budget heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 70 Renter af stiftslån , , , ,15 71 Renter af realkredit og andre lån 72 Øvrige renteudgifter 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.) 2.855, , , ,71 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) 2.936,00 715,83 75 Kursgevinst/-tab 76 Momsregulering , ,16 I alt , , , , ,31 Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr ,, Afleveret d :23 Side 9

11 Formål 8 Anlægsramme Budget heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 80 Kirkebygning , , ,57 81 Sognegård ,23 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) 83 Kirkegård , , ,14 84 Krematorium 85 Præsteboliger 86 Funktionærboliger 87 Skov og landbrug , ,43 88 Øvrige ejendomme 90 Renteindtægt af anlægsopsparing 104,43 104,43 91 Salg af anlæg m.v. 92 Ligningsbeløb anlæg , , , , % tillægsbevilling anlæg I alt , , , , ,14 Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr ,, Afleveret d :23 Side 10

12 Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet (bortset fra kirken og kirkegården med bygninger) Matr. nr ejerlav og sogn 40 c Fjelsted 19 d Fjelsted 59 f Harndrup 2 a Harndrup 96 Harndrup 58 b Harndrup 53 c Harndrup 1 a m.fl. Fjellerup Areal 623 m2 910 m2 702 m2 348 m2 376 m2 226 m2 296 m m2 Seneste ejendomsvurdering Ejendomsværdi Grundværdi Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår Jægersmindevej 4, ubebygget gr Jægersmindevej 6, Graverk+ S.h Kildevej 10, Graverfaciliteter Kildevej 12A, Toiletbygn Kildevej 14, Sognegård Kildevej 13 P-plads Kildevej 15, P Plads Fjellerupvej 35, Præstegård Ejendomsværdi i alt Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr ,, Afleveret d :23 Side 11

13 Dato Bilagsnr. Tekst lndtægter-kr Udgifter-kr Kollekt iulen \4.1.20L5 2 Til Kirkens Korshær 1.653,50 Balance 1.653, ,50 Kollekt fra julen 2Ot4fra Fjelsted og Harndrup Kirker

14 BRANDSOFT_BPSK_RESULTATOPGOERELSE_TAG Indtægter Indbetalinger og tilskud Ordinær ligning Kirkelig ligning kommune 1 Kirkelig ligning kommune 4 Ordinær ligning i alt Tillægsbevilling Tillægsbevilling fra provstiet drift og anlæg (5%) Tillægsbevilling i alt Øvrige tilskud Øvrige tilskud i alt Indbetalinger og tilskud i alt Salg af varer og tjenesteydelser Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter Bygninger, betaling af forbrugsafgifter Forpagtningsindtægter Indtægt gravstedskapitaler Hensættelse af gravstedskapitaler (forpligtigelsen) Hjemfald af gravstedskapital Gravkastning Køb/fornyelse gravsted Salg planter, vedligehold, renhold mv. Kirkepyntning, salg af lys og blomster Salg ved arrangementer Diverse indtægter Salg af varer og tjenesteydelser i alt Udgifter Huslejeudgifter Huslejeudgifter i alt Løn Ordinær løn Feriepenge Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct. Løn Overarbejde Honorarer (A-indkomst) Honorarer (B-indkomst) Ordinær løn i alt Pension Pension ATP (arbejdsgiverandel) Pension i alt Lønrefusioner Refusion for udlånt eller delt personale Lønrefusioner i alt Lønomkostninger i alt Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau Kontonavn OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Artskontonummer Beløb , , , , , , , , , , , ,27-406, ,80-235, , , , , , , , , , , , , ,73 Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr ,, Afleveret d :23 Side 13

15 Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau Kontonavn OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Andre ordinære driftsomkostninger Rejser og befordring Befordringsgodtgørelse Rejser og befordring Repræsentation Repræsentation intern Repræsentation ekstern Repræsentation i alt Vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse af bygning Indvendig vedligeholdelse af bygning Vedligeholdelse af udenomsarealer Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer Vedligeholdelse af maskiner Vedligeholdelse i alt Anskaffelser Anskaffelser - udenomsarealer Anskaffelser - inventar og tekniske installationer Anskaffelser - maskiner og værktøj Anskaffelser i alt Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift Ejendomsskatter KODA Medielicens Skattepligtige godtgørelser AER og AES Menighedsråds- Samarbejde 1 Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder Vand, renovation, grundejerforening m.m. Varme EL Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift i alt IT Køb af IT, Folkekirkens IT Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT IT i alt Køb af tjenesteydelser i øvrigt Kirkebil, taxa, buskørsel m.m. Porto og fragt m.v. Telefon/internet - datakommunikation Udgifter til alarmselskab Folkekirkens selvforsikring Rengøring efter regning Annoncering Konsulentydelser Entreprenørudgifter, gravning af grave Artskontonummer Beløb 6.046, , , , , , , , , , , , , , , , ,60 982, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,75 Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr ,, Afleveret d :23 Side 14

16 Kørsel af affald Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau Kontonavn OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distrik Gebyrer Diverse tjenesteydelser Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt Køb øvrige varer til forbrug Kontorudgifter Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m. Undervisningsmaterialer Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.) Abonnementer/bøger/aviser Indkøb til fortæring Planter, grus, gran m.v. Udsmykning (lys, gran mv.) Diverse forbrugsvarer m.v. Forbrugsvarer, udvendig vedligehold Arbejdstøj og udstyr Brændstof Oblater, altervin og lign. Køb øvrige varer til forbrug i alt Reguleringer Kasse-/afrundingsdifferencer Momsreguleringskonto Reguleringer i alt Andre ordinære driftsomkostninger i alt Øvrige poster Finansielle indtægter Finansielle indtægter Renteindtægter, bank Renteafkast gravstedskapitaler Renteafkast af præste- og kirkeembedekapitaler Finansielle indtægter i alt Finansielle udgifter Renteudgifter stiftsmiddellån Finansielle udgifter i alt Ekstraordinære indtægter Salg af anlæg Ekstraordinære indtægter i alt Ekstraordinære udgifter Ekstraordinære udgifter Ekstraordinære udgifter i alt Finansieret af anlægsbevilling Biregnskab - anlæg Finansieret af anlægsbevilling i alt Resultatopgørelsen i alt Balance Artskontonummer Beløb , ,85 702, , , , , , , , , ,15 882, , , , , ,24 32, , , , , , , , , , , , , , , , ,17 Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr ,, Afleveret d :23 Side 15

17 Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau Kontonavn OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Aktiver Værdipapirer Værdipapirer i alt Tilgodehavender Debitorer - kirkegård Udgående moms Momsafregning A conto udbetalt løn Andre tilgodehavender/udlæg Andre tilgodehavender/udlæg xxxx Andre tilgodehavender/udlæg xxxx Andre tilgodehavender/udlæg xxxx Andre tilgodehavender/udlæg xxxx Diverse forudbetalte omkostninger (periodeafgrænsningskonto) Kirke- og præsteembedekapitaler Gravstedskapital oplagt i stiftet Tilgodehavender i alt Likvider Bank - drift og anlæg Bank xxxx-xxxxxxxxx - opsparing til anlæg Bank xxxx-xxxxxxxxx Bank xxxx-xxxxxxxxx Likvider i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital Opsparing til anlæg Kirke- og præsteembedekapitaler Likviditet stillet til rådighed af provstiet Langfristet gæld Menighedsrådets frie midler Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde Egenkapital i alt Mellemregning 5%-midler Mellemregning 5%-midler i alt Hensættelser Hensættelse til vedligeholdelse af gravsteder (gravstedsaftaler) Årlige bevægelser vedrørende arv og donationer (herunder fonde og legater) til Hensættelser i alt Gæld Gæld, stiftsmidler Gæld i alt Gældsforpligtelser Diverse skyldige omkostninger (periodeafgrænsningskonto) Diverse skyldige omkostninger (periodeafgrænsningkonto) Lån fra provstiet (5 pct.'s midlerne) Artskontonummer Beløb ,00 0, , , ,00 43, , ,00-587, , , , ,02 2, ,33 19, , ,19-2, , , ,84-19, , , , , , , , , ,04 Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr ,, Afleveret d :23 Side 16

18 ATP-bidrag (til afregning) Skyldige feriepenge Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Balanceposter i alt Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau Kontonavn OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Artskontonummer Beløb , , ,19 Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr ,, Afleveret d :23 Side 17

19 Dato Bilassnr. Tekst lndtægter-kr Udgifter-kr 04.L0.12 L DONATION 2.00 L9.L2.t2 2 DONATION L3 3 DONATION DONATION RENTER i 2013 LL, DONATION 2.00 L7.09.L4 7 RENTER i(1.h.å.) L2,06 L7.09.L4 8 Gruppe 7 midler til finans. af præstetavler tl.226,o7 L7.O9.t4 9 Betalt til oræstetavlema ler 7L.226,O7 L L0 Betalt til præstetavlemaler , Renter , Overf til kirkekassen 5,34 BALANCE ,34 3L.255,34 Menighedsrådet har gennem et par år modtaget donationer til erhvervelse af Præstetavler til Fjelsted og Harndrup Kirker. Donationerne er kommet fra en ældre herre i Sydjylland, som er søn af en tidligere præst/provst i Fjelsted-Harndrup Pastorat (omkring 1925). Fjelsted-Harndrup Menighedsråd besluttede at spæde resten til. Afsløringen af tavlerne blev overværet af den ældre herre, der har betalt ca.2l3 af den samlede pris.

20 Dato Bilagsnr..-_-_ Tekst 22.0s.13 lndtægter-kr. 1 Deponeret UetøU Udgifter-kr. i fotatuanken , Kenter I Oerioden )) o\, 1?_1-, ^a 3 527,51, Bankgebyr , Frioivpf v _ nrrarf _... +il ri ssy! \vttlv voovlzz! ry! t.-tverfot* frr f i-i.,^+f ,5L. -,,_ _... _...b,yvl urputtet IItEsKonf,o 5 Ha lv tinglysningsafgift LO2s27,5L 28.O2.L4 6._. Landinspektør L.1.g Honorartilcentiffi , Honorartilvidenffi 7.s87,2s Renter3o.3oe ,92 RefusionsoF - - ovf ,33 L.106, L2 K280590, reduc6r.foffi til Energirenovering af prstgd. R^!^iraE 1.L06, , ,97 Fielsted-Harndrup Menighedsråd har fået tilladelse til at afhænde 243ozm2engarear, særskirt matrikuteret som 1 llflf'jlr},r:;rffiff:' i daglig tale kaldet "Engen",l h udg6r sammen,"0 r a Fjerrerup by, Fjersted sogn Engstykket har været udlejet til køberen, Leo - Hansen, Fjellerupvej 13, 5463 Harndrup siden 200g. Middelfart Provstiudvalg(Pu) har godkendt salget mod, at restprovenuet Øremærkes tir nyt tag på præstegården(senere af pu ændret tir energirenoveringen af Fjeilerup præstegård). stiftets præstegårdskonsurent har bistået menighedsrådet ved handten.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7823. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7823. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Middelfart Sogns Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7823 CVR-nr. 38434616 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ryde Sogns Menighedsråd. i Holstebro Provsti. i Holstebro Kommune. Myndighedskode 8834. CVR-nr. 10533317

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ryde Sogns Menighedsråd. i Holstebro Provsti. i Holstebro Kommune. Myndighedskode 8834. CVR-nr. 10533317 ÅRSREGNSKAB for Ryde Sogns Menighedsråd i Holstebro Provsti i Holstebro Kommune Myndighedskode 8834 CVR-nr. 10533317 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vojens Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8975. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vojens Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8975. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Vojens Sogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 8975 CVR-nr. 19127117 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Glostrup Sogns Menighedsråd. i Glostrup Provsti. i Glostrup Kommune. Myndighedskode 7147. CVR-nr. 64925210

ÅRSREGNSKAB 2013. for Glostrup Sogns Menighedsråd. i Glostrup Provsti. i Glostrup Kommune. Myndighedskode 7147. CVR-nr. 64925210 ÅRSREGNSKAB for Glostrup Sogns Menighedsråd i Glostrup Provsti i Glostrup Kommune Myndighedskode 7147 CVR-nr. 64925210 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8962. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8962. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 8962 CVR-nr. 50258610 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Margrethe Sogns Menighedsråd. i Aalborg Budolfi Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode 9110. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Margrethe Sogns Menighedsråd. i Aalborg Budolfi Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode 9110. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Margrethe Sogns Menighedsråd i Aalborg Budolfi Provsti i Aalborg Kommune Myndighedskode 9110 CVR-nr. 48957617 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Bågø Sogns Menighedsråd. i Assens Provsti. i Assens Kommune. Myndighedskode 7802. CVR-nr. 14884114

REGNSKABSTAL 2012. for Bågø Sogns Menighedsråd. i Assens Provsti. i Assens Kommune. Myndighedskode 7802. CVR-nr. 14884114 REGNSKABSTAL for Bågø Sogns Menighedsråd i Assens Provsti i Assens Kommune Myndighedskode 7802 CVR-nr. 14884114 Bågø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 14884114,, Afleveret d. 19-03-2013 14:42 Side 1 1 Fælles

Læs mere

2014 Artskontoplan for lokale kasser (version 2.4)

2014 Artskontoplan for lokale kasser (version 2.4) 2014 Artskontoplan for lokale kasser (version 2.4) Indholdsfortegnelse 10xxxx - Indbetalinger og tilskud Side 2 11xxxx - Salg af varer og tjenesteydelser Side 2 16xxxx - Huslejeudgifter Side 4 18xxxx -

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Langenæs sogns kirkekasse. Langenæs Sogns Menighedsråd. Århus Domprovsti. Århus Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Langenæs sogns kirkekasse. Langenæs Sogns Menighedsråd. Århus Domprovsti. Århus Kommune ÅRSBUDGET 15 for Langenæs sogns kirkekasse under Langenæs Sogns Menighedsråd i Århus Domprovsti i Århus Kommune Myndighedskode: 8119 CVR nummer: 69461 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den 1 / 5 14

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Søndersø. Søndersø Sogns Menighedsråd. Bogense Provsti. Nordfyns Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Søndersø. Søndersø Sogns Menighedsråd. Bogense Provsti. Nordfyns Kommune ÅRSBUDGET 215 for Søndersø under Søndersø Sogns Menighedsråd i Bogense Provsti i Nordfyns Kommune Myndighedskode: 7867 CVR nummer: 3817919 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Søndersø den 25 / 9 21

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Hornbæk. Hornbæk Sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Hornbæk. Hornbæk Sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør Kommune ÅRSBUDGET 215 for Hornbæk under Hornbæk Sogns Menighedsråd i Helsingør Domprovsti i Helsingør Kommune Myndighedskode: 7441 CVR nummer: 22827928 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hornbæk den 28 / 5

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Vinderup Sogns Menighedsråd. Holstebro Provsti. Holstebro Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Vinderup Sogns Menighedsråd. Holstebro Provsti. Holstebro Kommune ÅRSBUDGET 15 for Vinderup (fra 9) under Vinderup Sogns Menighedsråd i Holstebro Provsti i Holstebro Kommune Myndighedskode: 9 CVR nummer: 3131817 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Vinderup den 6 /

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Herstedøster Kirkekasse - Endelig. Herstedøster Menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Herstedøster Kirkekasse - Endelig. Herstedøster Menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Herstedøster Menighedsråd i Glostrup Provsti i Albertslund Kommune Myndighedskode: 7148 CVR nummer: 66125513 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Lars Lodberg menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Storring-Stjær Kirkekasse. Storring-Stjær Menighedsråd. Skanderborg Provsti. Skanderborg Kommmune

ÅRSBUDGET 2013. Storring-Stjær Kirkekasse. Storring-Stjær Menighedsråd. Skanderborg Provsti. Skanderborg Kommmune ÅRSBUDGET 213 for under Storring-Stjær Menighedsråd i Skanderborg Provsti i Skanderborg Kommmune Myndighedskode: 883 CVR nummer: 21118214 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Storring den 25 / 12 212

Læs mere

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Dokument nr.: 135501-12 Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Trin 1: Klargøring til årsafslutning...

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

Formålskontoplan 2.3-2015, med indbygget vejledning

Formålskontoplan 2.3-2015, med indbygget vejledning Formålskontoplan 2.3-2015, med indbygget vejledning 1 Fælles indtægter 10 Kirkelig ligning Månedens del af den kirkelige ligning til driftsrammen konteres på konto 10. Månedlig del af den kirkelige ligning

Læs mere

Årsregnskab 2011. Dansk Firmaidrætsforbund

Årsregnskab 2011. Dansk Firmaidrætsforbund Årsregnskab 2011 Dansk Firmaidrætsforbund 1 2 Indholdsfortegnelse Organisationsoplysninger...4 Årsberetning...5 Årsregnskabets godkendelse... 7 Den uafhængige revisors erklæringer...8 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer Klemens Torp Køge Boligselskab Årsregnskab 213 Køge Boligselskab I Regnskab pr. 31/12-213 1/1-213 - 31 /12-213 Afdeling: Klemens Torp Hovedtal Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Køge Boligselskab

Læs mere

Årsrapport for 2010/2011

Årsrapport for 2010/2011 Årsrapport for 2010/2011 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

Spildevandsteknisk Forening

Spildevandsteknisk Forening Spildevandsteknisk Forening Balløjvej 2, Kolsnap 6500 Vojens Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 56 11 57 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger: Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54

Læs mere

Syvende Dags Adventistkirken Danmark. Årsrapport 2014. Concordiavej 16, 2850 Nærum CVR 11924913 www.adventist.dk

Syvende Dags Adventistkirken Danmark. Årsrapport 2014. Concordiavej 16, 2850 Nærum CVR 11924913 www.adventist.dk Syvende Dags Adventistkirken Danmark Årsrapport 2014 Concordiavej 16, 2850 Nærum CVR 11924913 www.adventist.dk SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN ÅRSRAPPORT 2014 (forkortet) - SIDE 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder Løbenr. 637211/09 Regnskabsinstruks for de lokale kirkelige myndigheder Indholdsfortegnelse: Forord... 3 1. Den regnskabsmæssige organisation... 4 1.1. Menighedsrådet... 4 1.2. Provstiudvalget... 4 1.3.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Momsvejledning for De lokale kasser

Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 334/13 Momsvejledning for De lokale kasser Version januar 2013 (anvendes fra årsregnskab 2012) 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.2. Ændret

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere