Beretning for foreningsåret?oll / 2Ol2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning for foreningsåret?oll / 2Ol2"

Transkript

1 Ejerlejli g hedsforeni ngen Dommervaen get 4- L4, 4000 Roskilde dk Beretning for foreningsåret?oll / 2Ol2 Velkommen til nye medlemmer af foreningen siden sidste generalforsamling! Vi håber, at denne beretning giver indtryk af, hvad der er sket siden sidste generalforsamling, og hvilke planer vi har gang i - som baggrund for diskussioner og vedtagelser på generalforsamlingen. Beretningen dækker perioden side-n sidste generalforsamling, og spænder derfor som sædvanlig over to regnskabsår: 1.juni maj 2OLZ og 1.juni maj BEBYGGELSENS DRIFT Ressourceforbrug: Vand, El og Fjernvarme. I vores bebyggelse bruges der følgende ressourcer: vand, elektricitet og fjernvarme. Vi registrerer hver bloks forbrug af disse ressourcer, og på vores hjemmeside mervaenget.ck kan man hvert kvartal se, hvor meget vi i ait har brugt - i fysiske mængder, såvel som i kroner og ører - af disse ressourcer i forhold til den tilsvarende periode foregående år. Ud over de nævnte ressourcer opgøres endvidere forbruget af varmt vand. Der er stor forskel mellem de enkelte blokkes forbrug, som vi overvåger månedligt med henblik på at gribe ind, såfremt der sker en uheldig eller uforklarlig udvikling ien bloks forbrug. Ejerforeningen betaler bl.a. for vand og elektricitet af de penge, der opkreeves via fællesbidraget. Derimod bllver fjernva rm eforbruget til varme og opvarmning af varmt vand betalt individuelt, beregnet bl.a. efter antallet af "radiatormålerstreger", som de enkelte lejligheder har brugt, og ud fra det samlede fjernva rmeforbru g iden enkelte blok. Der kan være forskel på prisen pr. enhed for varme og varmt vand afhaengigt af, om den blok man bor i, skal betale straf eller får bonus som følge af temperaturen på returvandet til fjernva rmeselskabet. Bestyrelsen har også i det forløbne år lagt stor vægt på at styre ressou rceforbru get så godt som muligt, da det udgør mere end en fjerdedel af vores samlede udgifter. Efter at vi har opsagt kontrakten med vores tidligere energirådgiver og selv overtaget den månedlige kontrol med forbruget, er der kommet mere styr på tingene. Vi har f.eks. opnået en ganske betydelig reduktion af vores "strafgebyr" for dårllg udnyttelse af fj ernva rmeva ndet. Og vi har også fået styr på, hvornår varmevekslerne i de enkelte blokke skal afkalkes, så der både spares penge, og stabilt kan leveres varme brusebade til alle. Vaskerierne Selv om vi ikke har særskilt regnskab for vaskerierne (bl.a. fordi der ikke er separat afregning for vand og el i vaskerierne - det betales af "den store kasse"), kan vi sige, at de kører fint og bruges flittigt. Økonom-ien virker derfor umiooeioart sundl men vi skal huske [å, at-maskinårne efterhånden har opnået

2 Ejerlejlighedsforeni ngen Dom mervæn get 4- L4, 4000 Roskilde www. dom mervaenget,d k en anselig alder, og reparationer og udskiftninger kommer før eller senere. I det forløbne år har der været nogle reparationer, men økonomisk er det ikke foruroligende endnu: i det forgangne regnskabsår brugte vi omkring kr. på reparationer og udskiftninger, og deftil omkring kr. på at få opfyldt vaskekort. Det er det første beløb vi skal holde øje med og reagere, hvis det begynder at stlge ma rkant. En nærmere nøg leta lsu ndersøge Ise har vist, at El-forbruget til vask udgør 4o/o, og til tørring L2o/o af foreningens samlede El-forbrug, mens forbruget af koldt vand udgør omkring 2o/o af det samlede forbrug. Tidligere var det Super SPAR, som forhandlede vores vaskekort, men da den lukkede iforåret 2012, mistede vi den mulighed, og der blev derfor I stedet for indgået en aftale med Dagli'Brugsen på Vindingevej. Garager - Lejkon står for udlejning af garager, og det går fint. I tidligere år har der været ledige garager, specielt i Blok 12. På den baggrund har vi i årets løb foretaget en flytning af de garager, som benyttes af Anlægsgartnerne, sådan at der blev frigjort garager ide mere "eftertragtede" områder. Resultatet er, at foreningen nu får lejeindtægt fra samtlige garager, og at alle blokke nu har en knalleftgarage til fælles brug for blokkens beboere. Garagerne er foreningens ejendom, og de optræder separat som en værdi ivores regnskab. Vi har i årets løb fået en valuar til at vurdere ejendomsværdien, idet denne hidtil har vaeret anslået att for lavt. På basis af evaluatorens rappoft foreslår Bestyrelsen nu en mere realistisk vurdering idet nye regnskab. Valuaren fastsatte markedsprisen på garageleje til 300 kr. pr. garage. På den baggrund mener Bestyrelsen, at vi godt kan tillade os at foreslå g enera lforsa m lingen en forhøjelse af garagelejen i forbindelse med budgettet for 2012/t3. Sammen med Lejkon er der foretaget en gennemgang af de eksisterende lejekontrakter for garager, og det er konstateret, at situationen er under kontrol. Bestyrelsen mener, at lejekontra kternes bestemmelse om, at "Lejemålet omfatter alene ret til at have en personbil stående i garagen" skal tages alvorligt, sådan at vl slkrer, at garagerne faktisk bruges til at aflaste de udendørs parkerlngspladser. Det er også Bestyrelsens opfattelse, at garagerne er forbeholdt bebyggelsens beboere, hvilket betyder, at lejemålet ophører ved fraflytning. Endelig mener Bestyrelsen, at lejemålene er "personlige" i den forstand, at man f.eks. ikke kan overdrage leje af garage til en køber af ens lejlighed - vedkommende kan kun oveftage garagen, hvis der ikke er eksisterende beboere, der allerede står på ventelisten. Kælderrum Som for garagerne, er status på de udlejede keelderrum også blevet foretaget. Alle kælderrum er lejet ud. Et kælderrum er lejet til en person, som hverken bor her eller er medlem af foreningen, og der er nu ved at blive fundet en løsning på dette.

3 Ejerlejl ig hedsforeni n gen Dom mervæn get 4- L4, 4000 Roskilde www. dom m e rvaeno et. d k SERVICE OG RENHOLDELSE An lægsga rtnerne Anlægsgaftnernes arbejde med service og renholdelse styres forholdsvis stramt, idet vores kontrakt med dem specificerer hvilke opgaver, der skal udføres hvornår, og hvor mange timer, der må bruges på dem. Bestyrelsen, Grønt Udvalg og Anlaegsgartnerne samarbejder om at få tingene til at glide, bl.a. ved faste kvartalsmøder, hvor der "evalueres", og ekstraopgaver i forhold til de planlagte diskuteres. Grønt Udvalg og Anlægsgaftnerne gennemfører iårets løb nogle "havevandringer", hvor nye tiltag og eventuel misligholdelse diskuteres. Den nuværende kontrakt med Anlægsgartnerne er 3-årig, og den udløber med udgangen af marts I det forløbne år har An laeg sga rtnerne, Grønt Udvalg og Bestyrelsen nøje gennemgået listen over opgaverne, og den er blevet revideret ihenhold til de hidtidige erfaringer, og ihenhold til nye opgaver, som det har vist sig fornuftigt at medtage. Af nye opgaver kan nævnes et halvårligt tjek af, at røglemmene i opgangene fungerer som de skal - dette er dels foreningens lovbestemte forpligtelse, og dels er det jo i høj grad et spørgsmål om beboernes sikkerhed! Anlægsgartnerne står for vores snerydning og saltning. Det er forholdsvis dyrt, fordi det jo indimellem foregår uden for normal arbejdstid. Det store snefald i vinteren 2070/tL medførte, at vi den gang sprængte vores budget for snerydning. Budgetposten for dette blev derfor sat op på generalforsamlingen i 2011, men vinteren z1ltll2 var heldigvis så mild, at vi ikke fik brug for alle pengene i budgettet. I årets løb har vi fået rengjort alle vores h ushold n ingsaffa ldsconta in ere, sådan som forrige generalforsamling besluttede det. Bestyrelsen har diskuteret, om det burde være en fast procedure en eller to gange om året, men vi har endnu ikke tegnet abonnement på en ordning. Dog er der afsat kr. til rengøring af containere igen i Bestyrelsens forslag til driftsbudgetfor 20L2/73. Conta inerpladsen På pladsen med de kommunale containere til papir, pap og glas er det som bekendt ikke tilladt at henstille andet affald. Men det sker alligevel, og det er både grimt og irriterende. Affaldet fjernes med jævne mellemrum af Anlægsgartnerne og køres på fann. Det betaler foreningen for, men udgiften er ikke skræmmende. Det er Bestyrelsens opfattelse, at problemet ikke kan undgås helt: Uanset hvor mange skilte og hegn vi sætter op, vil der altid være nogen, der vælger "den nemmeste løsning" - ikke mindst iforbindelse med fraflytning, hvor ansvarsfølelsen over for beboerne og foreningen åbenbart reduceres kraftigt. Bestyrelsen oplever et dilemma iforbindelse med affaldet: På den ene side kan man ønske det fjernet hurtigst muligt af Anlægsgartnerne, så det ikke ligger og ser grimt ud og "lokker" andre til at placere yderligere affald. Men på den anden side synes vi heller ikke, at det er et godt signal at sende, at man bare kan placere affald på containe rpladsen, og så bliver det fjernet dagen efter.

4 Ejerlej li g hedsforeni ngen Dom mervaen get 4-14, 4000 Roskilde k Trappevask Det lader til, at sidste års udskiftning af tra ppevask-firm a var en god beslutning/ for antallet af klager fra beboerne over trappevasken er faldet ganske betydeligt. Det ny firma startede med en hovedrengøring af alle opgange - så kunne de i hvert-fald ikke bruge udgangspunktet som en undskyldning for dårlig kvalitet! Vi har i år ikke fået foretaget en sådan hovedrengøring, menhan kunne jo overveje, om det skulle være en fast årlig begivenhed. BEBYGGELSENS VEDLIGEHOLDELSE Tagene Det årlige ta-gtjek blev gennemført i juli. Skotrender og tagflader er fejet, og alt er gennemgået for utætheder og dampbuler. Tagfirmaet har konkluderet: Efter gennemgang af tage kan det konstateres at de trods alder taget i betragtning har det godt. Tidligere vurdering af holdbarhed ser ud til at holde stik. Vi vurderer, at de kan holde 3 år mere. Det skal dog nævne, at nedbrydning af pappen kan gå hurtigere, da tagpappen er mør/sprød. Siden aftalen med tagfirmaet blev indgået, er de tidligere tilbagevendende vandskader hos beboere på 2. sal ophørt, og det kan vi alle vaere glade for. Fu nda menter Det er vedtaget, at revner i vores fundamenter skal udbedres. Det har vist sig at være en større opgave end beregnet. Revnerne er opstået som følge af utætte fuger i muren over fundamentet. Det betyder, at også fugerne skal udskiftes. I dag er der krav om, at sådanne gamle fuger skal undersøges for giftstoftet PCB. Heldigvis har det vist sig, at der- ikke er PCB i fugerne. Derimod viste det sig, at der er asbest bag fugerne. Nu får-vi foretaget en omfugning og asbestsanering i en del af Blok 4. Efterfølgende må vi sørge for at få udbedret de samme problemer i resten af bebyggelsen. Vand, El og fjernvarme I april-nummeret af beboerbladet var der en detaljeret gennemgang af forbruget af ovennævnte ressourcer i 2011 sat i forhold til H oved kon klusionerne af denne redegørelse var: Fjernvarme Vi har haft en reel besparelse på kr. gennem forbedret varmestyring. For at opnå dette har vi investeret kr. i servicea bon nem enter og afkalkning af varmevekslere, hvoraf de kr. var en engangsudgift. Der har i 2011 ikke været beboerklager over manglende varmt vand. Vi forventer således fremover, at vi får en besparelse på fiernvarmen iforhold til tidligere år. Koldt vand Vores forbrug af koldt vand er forholdsvis konstant på fz.soo m3 om året. Men udgiften stiger, fordi leveringsprisen inkl. afgifter stiger markant. Vores forbrug

5 Ejerlejlighedsforen ingen Dom mervæn gel 4-74, 4000 Roskilde k målt iforhold til boligarealet er lidt større end la ndsg en nemsn ittet - men fordi vi ikke ved, hvor mange personer, der bor i bebyggelsen, er det svært at sige noget praecist, fordi vandforbruget selvfølgelig er afhængigt af, hvor mange personer, der bor her. Varmt vand 36,4o/o af det kolde vand bliver opvarmet til landsgen nemsnittet på 33olo. Elektricitet Bebyggelsens El-forbrug er ret konstant på "Investerings- og vedligeholdelsesplan" har henblik på at spare på strømmen. varmt vand. Det er lidt mere end ca kwh pr. år. Jfr. vores vi igangsat flere projekter med Opgange Som en del af ved ligehold elsespla n en skal der udskiftes lydisolerende plader i de opgange, hvor der mangler nogen, eller hvor de er i stykker. Arbejdet med dette pågår stadig, idet vi er ifærd med at identificere en leverandør af nye plader, og at undersøge, om der skulle være asbest ide eksisterende plader. Forsøgsvis er der blevet installeret sensorer til belysningen i kælderen i 4E, sådan at lamperne selv teender, efterhånden som man bevæger sig hen ad gangen. Systemet fungerer godt, og det er derfor planen at foretage lignende installationer i alle opgange. Derved kan vi opnå en besparelse på el-regningen. Investerings- og vedligeholdelsesplan for de kommende 2 år I det forløbne år har en væsentlig opgave for Bestyrelsen vaeret at udføre den 2- årige investerings- og ved ligeholde lsespla n, som blev vedtaget på genera lforsa m lingen i2011. Under pkt.5.1 på generalforsamlingens dagsorden vil Bestyrelsen fremlægge det nye forslag til vores kommende "Investerings- og ved ligeho ldelsespla n for 20(11)12-20L4", Denne plan er en forlængelse af den tidligere plan, og indeholder en redegørelse for fremdriften i de enkelte projekter, samt forslag til projekter, som foreslås påbegyndt de kommende år. Bestyrelsen har diskuteret, at investerings- og ved lig eh oldelsespla nen også bør indeholde, at vi skal gøre noget ved støttemurene ved indgangene mellem asfalten og de grønne områder - regnvand og rødder har flere steder medføft, at murene er begyndt at bule ud, og det kan forudses, at de på et tidspunkt vil skride sammen. Grønt Udvalg har foreløbig indhentet et prisoverslag over, hvad det vil koste at genoprette de eksisterende støttemure, og Bestyrelsen har fra et rådgivende ingeniørfirma fået nogle forslag til genopretning eller nye løsninger. Bestyrelsen foreslår, at den sammen med Grønt Udvalg arbejder videre med forslagene og undersøger eventuelle konsekvenser for- regnvand, sne, m.v. for de forskellige løsningsforslag med henblik på at foreslå en løsning for en kommende generalforsamling og indarbejde omkostningerne i en kommende investerings- og ved ligeholdelsesp la n.

6 Ejerlej li g hedsforeni ngen Dom mervaen get 4- t4, 4000 Roskilde www. dom mervaenget.d k FORENINGENS ADMTNISTRATION Lejkon tager sig af foreningens administration: Indmeldelse af nye medlemmer, betaling af regnin ger, vareta gelse af forsikrin gssa ger/ garageudlejnin g, kælderru msud lejning, ad ministration af lejekontra kter for haver, fremskaffelse af nye nøgler, osv. Bestyrelsen er glad for s-amarbejdet med Lejkon, som dels sikrer en betryggende administration, dels bistår med afklaring af administrative og juridiske forhold, som Bestyrelsen ikke selv mestrer. FORENINGENS økonomi Bestyrelsen vil på generalforsamlingen redegøre for foreningens aktuelle økonomi i forbindelse med fremlæggelse af regnskab 20II/12, forslag til budget 20t2/t3, og forslag til "Investerings- og ved ligeh olde Isespla n 20(77)12-74". I tillæg hertil har vi foretaget en naermere undersøgelse af, hvad foreningens penge er blevet brugt til gennem de sidste 9 år, og hvad udviklingen i de enkelte udgiftsposter har været. Undersøgelsen viser, at vi har brugt pengene sådan: Fordeling af udgifter 2OO3-20L2! Elektricitet I Renovation,,, Vand I Reparation ii, Ejendomsservice/Trappevask i:.containertømning Administration Varmeregnskab Snerydning e øwlet For yderligere detaljer henviser vi interesserede til bilaget til denne beretning. UDVALG Grønt Udvalg I årets løb har vi gennemført: Å Plantet blomsterløg og Vedbend. I blomsterkasser er der plantet Rhododendron og Hortensia i stedet for visne planter. I H undetoilet er nedlagt.

7 Ejerlejlighedsforen ingen Dom mervæn get 4- t4, 4000 Roskilde Å Der er plantet roser ved containerne og kirsebæftræer i pur nord for blokkene. a Stien mellem blok 12 og 14 er nedlagt. Å Sammen med Anlægsgartnerne er der fortaget små forbedringer rundt omkring. Å 3 grønne affaldskurve er opsat ud mod Gyvelvej efter opfordring på sidste generalforsa mling. Å De sidste 4 meget tunge havebaenksæt er blevet udskiftet til en lettere model. I Alle vores fastmonterede havebænke er blevet malet. Å Rutsjebanen på legepladsen mellem blok 6 og 8 er blevet renoveret. Vores planer for fremtiden er: Å Renovering af stengærde og hæk foran blokkene. -r Udfyldning af bedet mod Gyvelvej. Å Udskiftning af pur foran alle A opgange. I Sikkerh edsinspektion af legepladser. Å Nyt legehus. Å Udskiftning af galvaniserede affaldskurve til samme type som opsat mod Gyvelvej. Å Udarbejdelse af en haveplan med en havekonsulent. Festudvalget Vi har holdt 3 møder i løbet af året for at arrangere sommerfesten d. 28 juni 20L2. Ca.35 personer deltog. De havde selv kød med til grillen, og noget salat m.v. til et fælles bord. Festen kostede 10 kr. pr. person, og det var en rigtig hyggelig aften på trods af, at tryllekunstneren desvaerre blev forhindret. Der blev et lille overskud på f f O kr. som btiver overført til naeste års fest. Vi vil rigtig gerne have flere medlemmer i udvalget, og flere input til f.eks. fælles aktiviteter. Efterfølgende søger vi generalforsamlingen om kr. til finansiering af nogle klapborde og evt. stole, så vi undgår at slæbe borde/bænke rundt fra de andre blokke. Hjemmesiden Per Felt bestyrer med kyndig hånd foreningens hjemmeside. Bestyrelsen bestræber sig for, at veesentlige informationer bliver lagt på hjemmesiden. Vaskekort Sigga Joensen sørger for, at vi kan købe friske vaskekort i Dagli'Brugsen på Vindingevej. Det gør hun ved at samle de brugte kort ind og sende dem til Miele til "opfyldning" og dernæst levering til Dagli'Brugsen. ComX Det eksisterende bolignet ejes af foreningen og betjenes af ComX. Selve brugen af insta llationern e (til telefoni, TV og bredbånd) er noget den enkelte beboer selv

8 Ejerlej li g hedsforeni ngen Dom mervaen get 4- L4, 4000 Roskilde www-d-qln-msryaerselllk beslutter om - og betaler. Foreningen har således ingen udgifter iforbindelse med bolignettet, eller ComX's servicering af det. HUSORDEN, VEDTÆGTER M.V. Der er iårets løb ikke foretaget ændringer i Husordenen, og den gældende version er derfor stadig den fra februar 2011, som er opsat i alle opgange. Men der burde nok være lavet en revideret udgave, for der er en fejl I den gældende Husorden, idet der står, at "Jfr. foreningens vedtægter, 9, stk. 3, må der ikke opsættes parabot på altanen." Dette er faktisk forkert/ idet vedtægterne fastslår, at man ikke må opsætte paraboler m.v. uden bestyrelsens samtykke. Ifølge vedtægterne skal Bestyrelsen på foreningens vegne bl.a. "... sørge for, at ro og orden opretholdes i ejendommene." Det indebærer naturligvis, at Bestyrelsen er forpligtet på fåoe husorden og vedtaegter. Men hvad denne forpligtelse nærmere går ud på, kommer meget an på et skøn: Skal Bestyrelsen konstant overvåge bebyggelsen og lege politi? Eller i den modsatte ende: Skal Bestyrelsen være ligeglad med overtrædelse af regler? Bestyrelsen modtager indimellem henvendelser fra beboere, der føler sig krænket af andre beboeres overtreedelse af Husordenen (eller overtrædelse af almindelige uskrevne regler for god opførsel og hensyntagen til andre). I Bestyrelsen opfatter vi os ikke som bebyggelsens politibetjent, og vi mener, at folk selv må klare deres problemer og konflikter med hinanden. Der har dog vaeret nogle situationer i årets løb, hvor Bestyrelsen har rettet henvendelse, f.eks. i form af opslag i opgange. Para boler I forbindelse med at nogle beboere har opsat paraboler uden det krævede samtykke fra Bestyrelsen, og at andre beboere har beklaget sig over dette - samt efter at alternative løsninger er blevet undersøgt, jfr. referaterne af ge nera lforsa m lingerne 22.LO.2009 og vedtog Bestyrelsen i april 2012 efter mange og lange overvejelser et regulativ med tilhørende tekniske anvisninger. Baggrunden for dette var, at Bestyrelsen ikke var tilfreds med vedtægternes bestemmelse om, at en bestyrelse kan vaelge, om den vil give samtykke til opsaetning af en parabol eller ej - fordi der ikke er nogen kriterier for, i hvilke situationer man skal give samtykke, og i hvilke situationer man skal nægte det. Bestyrelsen mente at have fundet en løsning på problemet iden lovgivning, der er indført på området for de almennyttige boliger. Vi mente med andre ord at kunne kopiere regler og anvisninger om paraboler fra de almennyttige boliger. Og det gjorde vi så i et "Regulativ om opsættetse af parabol/antenne i Dommervænget 4-t4" af 11. april 2012, som vi dels informerede alle beboere om i beboerbladet iapril, dels sendte til ejerne af paraboler sammen med et ansøgningsskema om tilladelse til opsættelse i henhold til det nye regulativ. Behandlingen af de indkomne ansøgninger viste dog, at ordningen var på det nærmeste umulig at administrere, og efter juridisk vejledning fra Lejkon besluttede Bestyrelsen derfor at trække regulativet tilbage og meddele ansøgerne, at deres ansøgning var stillet i bero. I stedet for besluttedes det at

9 Ejerlejl i g hedsforeni ngen Dommervæn get 4- L4, 4000 Roskilde www. d o m merva e noet- d k overlade til generalforsamlingen at tage stilling til et forslag fra Bestyrelsen om ændring af vedtægterne. BESTYRELSENS ARBEJDE Den bestyrelse, der blev valgt på genera lforsa m lingen , konstituerede sig på sit første møde sådan: Poul Ingerslev, formand Flemming Andersen, næstformand Carsten Neumann Kaj Lund Camilla Pettersson Hans Jørgen Rasmussen, 1. suppleant UIrik Sørensen, 2. suppleant Henning Thomsen, 3. suppleant I forbindelse med konstitueringen vedtog Bestyrelsen også en forretningsorden, en intern arbejdsdeling og en procedure for formandens godkendelse af betaling af regninger. Bestyrelsen har afholdt månedlige møder, og herudover har diverse "underudvalg" afholdt møder, og en stor del af bestyre lsesa rbejdet er foregået mellem møderne via e-post. For hvert bestyrelsesmøde er der blevet udarbejdet et referat, som indeholder detaljer og navne, og som Bestyrelsen betragter som sit interne arbejdspapir. Derfor er der også blevet udarbejdet såkaldte bestyrelsesproto koller, som er den "offentlige" version af referaterne. Bestyrelsesprotokotle rne sendes til Lejkon til orientering, og de sættes på foreningens hjemmeside. Ud over bestyrelsesmøderne og det planlagte arbejde metlem dem, består Bestyrelsens arbejde også i at besvare henvendelser fra medlemmer, andre beboere og potentielle købere. Nogle henvendelser er beklagelser (over Bestyrelsen eller over andre beboere), andre er gode ideer, mens andre drejer sig om søgning af information. Internt ibebyggelsen har Bestyrelsen nogle gode og helt uundværlige sa ma rbejdspartnere, nemlig de udvalg og individuelle "aktivister", som yder en indsats for vores bebyggelse. Ud over Grønt Udvalg og Festudvalget er der tale om: Per Felt: foreningens hjemmeside Sigga Joensen: administration af vaskekort m.v. Carsten Polmann: kontakt til ComX på foreningens vegne En stor tak til alle, der i årets løb har gjort en indsats for, at Dommervænget fortsat er et godt sted at bo!

10 Ejerlejl ig hedsforeni ngen Dom mervæn get 4- L4, 4000 Roskilde mervaenoet.dk Bestyrelsen Oktober

11 Ejerlejl ig hedsforeni n gen Dommervæn get 4-14, 4000 Roskilde www. d om m e rvaeng et.d k Bila g til Bestyrelsens beretning for foreningså r et 20ll I 12 z Den økonomiske udvikling i "Ejerlejlighedsforeningen Dommervænget Roskildeo' i perioden fra til20llll2. Beløb i mio. kr. (løbende priser): Regnskabså r 2003/o4 2OO4lOs 2OOs/ l07 2OO7lO8 2OO8/09 2OO9/rO 20rO/rr lndtægter 2,67 2,85 2,74 2,82 )91 2,97 3,09 3,27 3,43 Udgifter 2,63 2,34 2,53 2,68 2,92 3,06 3,0s 3,16 3,77 Resultat o,34 0,51 o,27 0,L4-0,11-0,09 0,o4 0,11 o,26 Der har, som det fremgår af ovenstående oversigt, været underskud i 2 af regnskabsårene. Vores Indtægter er steget med 28,5 %o miit i løbende priser i den betragtede 9 ars periode, eller i gennemsnit med 3,16 oå pr.åtr. Udgifter er kun steget med 20,5 %o, eller i gennemsnit med2,3 %o pr. år, hvilket har bidraget til at vende udviklingen. Fællesbidraget pr. måned pr. fordelingstal, som er den væsentligste del af Indtægterne, er steget fra kt. 16,62 til kr. 2l,02 svarende til 26,4 % i perioden, eller i gennemsnit med 2,94 Yo pr. ttr. Bidraget ti1 "Grundfonden" er steget fra kr. 24,32li kr.50 pr. fordelingstal pr. år. Ser vi på nogle afde største deludgiftsposter ser taliene således ud: Udvikling i udgifter i løbende priser (1.000 kr.): Reqnskabsår: /05 05/ /08 08/09 09/10 10/ Elektricitet t78 I l6 lt t9,2% Renovation t s0.0% Vand ', % Reparation/vedligeholdelse r68 35' '7% Ei endomsservice/trappevask '7'l I % Tømning afcontainer ,2o/o Administration ' ,0% Varmeregnskab % Snerydning % Sum afdeludgifter 2.0t % af Udeifter q, I ,0 87,

12 Ejerlejl ig hedsforeni n gen Dom mervæn get 4-14, 4000 Roskilde k Udviklingen i lb. priser (1000 kr.) af udgiftsposterne fra 2003 til /04 o4los oslo6 06/07 07/08 08/09 o9h0 10/t7 77/12 Elektricitet - -Renovation Va nd -Repatration Ejendomsservice/trappevask Container tømning Administration Varrneregnskab Snerydning Ovenstående deludgiftsposter dækker således ca.90 V6 af udgifteme, men skal tages med forbehold, fordi regnskabs praksis ik-ke har været helt ens i alle årene. Øvrige kommentarer: Elektricitet er stegt med 19,2Yo i perioden Det lave beløb kr. I i skyldes en fejlkontering. Renovation er steget med 50 % Prisen er dog I'aldet de 4 seneste regnskabsår. Vand er steget med 30,5 %. Det lave tal i 2010/1 I skyldes en tilbagebetaling for 2009/10 Rep./vedligeholdelse er faldet med28,71%. Dertil kommer dog beløb som løbende er blevet betalt af "Gnrndfonden". Ejendomsservice/trappevask er steget med 98 %. Dette skyldes indgåelse al en ny kontrakt med "Anlægsgartnerne A/S" pga. utillredshed med kvaliteten afdet arbejde som "Hedeselskabet" udførte samt hovedrengøringen der blev gennemlørl i 201 I. Tømning af container er faldet med 65 %. Dette skyldes opsigelse af den "røde container". Administration er steget med 53 %. Det store beløb i 2009/10 skyldes, at der blev betalt både til LEA og Lejkon i det år. Endvidere er der kommet moms på ejendomsadministration i 2009/10. Varmeregnskab er steget med 40 oz. Snerydning er faldet med 42,7 oå.det skyldes en mild vinter i Fordeler vi udgifterne på i alt 25,48 mio. kr. i perioden fra til20llll2 udgiorde: Elektricitet 5,42% Renovation 8,52% Vand 19,47 % Rep./vedligeholdelse 9,45 o/o Ejendomsservice/trappev. 32,60 % Container tømning 1,82% Administration s,66% Varmeregnskab 2,20% Snerydning 3,11 % Øvrige udgitler 11,67 % I alt 100 % 12

13 Ejerlej li ghedsforen i ngen Dom mervæn get 4-14, 4000 Roskilde mervaenoet.d k Udvikling i Grundfonden Der er i perioden fra 2003 til t2 indbetalt 4,10 mio. kr. til Grundfonden og der er gennemført proj ekter til i alt 3,94 mio. kr. Saldoen pr udgjorde 1,178 mio. k. og udgør således pr ,337 mio. kr. Fordelt over perioden ser udviklingen således ud i mio. kr.: Netto beholdning Projekter Indbetalinger Saldo l _5_03 3l _5_04 3l.5_ s s r.5.1 l 31.s.12 0,856 1,173 1,490 0,281 0,315 0,542 o <)7 1,008 1,337 0,635 1,532 0,294 0,317 0,661 0,1 71 0,323 0,313 0,317 0,317 0,323 0,328 0,545 0,652 0,652 0,652 1,8 7,6 7,4 Udviklingen igrundfonden mio. kr. 7,2 1 0,8 0,6 o,4 x Netto I Projekter lndbetalinger r saldo 0, s s s.0s 31.s s s De gennemførte projekter har været følgende:. Disp. Vind uesudskiftning. Reparation afsokler o Bolignet (CoMX). Altangang DV 4. Ny sti mellem DV 6 og 8 o Sikring af kældre mod indtrængning af o HØjtvandslukkere regnva nd o Afkalkning, varmevekslere. Ny regnvandskloak. ry-kloakinspektion. Rådgivning vedr. ny asfalt. Lovliggørelse af EL-installationer, HFI-relæer o Returfølere fjernvarme. Nye postkasser o Fra 2077/12 er Grønt Udvalgs forbrug. Nyt tag konteret på Grundfonden. r Uda rbejdelse af Vedligeholdelsesplan r Asfalt og p-pladser 13

o.rr*de Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 4-14. 4000 Roskilde Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv

o.rr*de Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 4-14. 4000 Roskilde Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv 4-14. 4000 Roskilde Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 Den 261102011 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen Dommervænget

Læs mere

Referat af generalforsamling i. E/F Dommervænget 4-14. Ejerlejlighedsforeningen Dommervænget 4-14, 4000 Roskilde. www.lejkon.dk I

Referat af generalforsamling i. E/F Dommervænget 4-14. Ejerlejlighedsforeningen Dommervænget 4-14, 4000 Roskilde. www.lejkon.dk I Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 Den 2&1102O10 kt. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling på restaurant Toppen, Bymarken 37, 4000 Roskilde. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

Budget. 12t',13 3.242.579 71.880 18.'144 82.300 3.414.903 3.413.719 3.388.861 10.000 5.000 27.000 32.000 30.000

Budget. 12t',13 3.242.579 71.880 18.'144 82.300 3.414.903 3.413.719 3.388.861 10.000 5.000 27.000 32.000 30.000 Ejerlejlighedsforeningen Dommervænget 4-14 - bestyrelsens forslag til driftsbudget 212/213 Fællesudgifter Kælderleje Haveleje Vaskeriindtægter Diverse indtægter lndtægter i alt Elektriker Murer Blikkenslager

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Belek

Ejerlejlighedsforeningen Belek Ejerlejlighedsforeningen Belek Nyhedsbrev nr. 1 Onsdag den 29. marts 2006 Kære medlemmer Der har været fuld fart på arbejdet i bestyrelsen siden den stiftende generalforsamling i februar. Bestyrelsen har

Læs mere

Ejerforeningen Dommervænget 4-14

Ejerforeningen Dommervænget 4-14 Ejerforeningen Dommervænget 4-14 År 2006, onsdag den 25. oktober, kl. 18,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 hos Strandberg, Skomagergade 11 4000 Roskilde. Tilstede

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen MOSEGÅRDSPARKEN 2820 Gentofte. REFERAT, møde nr. 11, den 29. Oktober 2014 DAGSORDEN: Bestyrelsens mødelokale, Stolpehøj 61.1.

Afdelingsbestyrelsen MOSEGÅRDSPARKEN 2820 Gentofte. REFERAT, møde nr. 11, den 29. Oktober 2014 DAGSORDEN: Bestyrelsens mødelokale, Stolpehøj 61.1. REFERAT, møde nr. 11, den 29. Oktober 2014 Sted: Bestyrelsens mødelokale, Stolpehøj 61.1. sal Tid: 18.00 21.45 Tilstede: Ole Lund Petersen (OLP), formand, Jesper Dalhoff (JD), næstformand, Hanne Merete

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Vort j.nr. 81/320 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Mandag den 26. november 2007 kl. 17,00 afholdt ejerforening ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat for E/F Rosagården 1-5

Referat for E/F Rosagården 1-5 Referat for E/F Rosagården 1-5 Der blev afholdt ordinær generalforsamling i ejerforeningen Rosagården 1 5, den 30. april 2015 kl. 19:00, på Østervangsskolen, biologilokale, Astersvej 15, 4000 Roskilde

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008.

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Ejerforeningen Nordre Munkegård. Velkommen til Ordinær Generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2016

Ejerforeningen Nordre Munkegård. Velkommen til Ordinær Generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2016 Ejerforeningen Nordre Munkegård Velkommen til Ordinær Generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed 3. Det reviderede årsregnskab 4. Indkomne

Læs mere

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen i Ejerforeningen Grönings Have onsdag den 24. april 2013

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen i Ejerforeningen Grönings Have onsdag den 24. april 2013 Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen i Ejerforeningen Grönings Have onsdag den 24. april 2013 24. april 2013 Året der er gået har været et roligt år hvor der mest har været fokus på at få afsluttet

Læs mere

Ejerforeningen Dommervænget 4-14

Ejerforeningen Dommervænget 4-14 Ejerforeningen Dommervænget 4-14 År 2008, torsdag den 23. oktober, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 hos Strandberg, Skomagergade 11, 4000 Roskilde. Tilstede

Læs mere

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00 DIRIGENT: KARIN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, 1. mand Niels Nielsen, Freddy, Pia H. David, Karin, Mads, Pia K. Aase. AD. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Velkommen til Beboermøde afd. 3

Velkommen til Beboermøde afd. 3 Velkommen til Beboermøde afd. 3 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning ved formand Pia Hornbæk 6. Orientering fra aktivitetsudvalget

Læs mere

Endelig indkaldelse ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7 / Ewaldsensvej

Endelig indkaldelse ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7 / Ewaldsensvej Endelig indkaldelse ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7 / Ewaldsensvej 8-12 Bestyrelsen for indkalder hermed til ordinær generalforsamling, der afholdes torsdag den 18. april 2013 kl. 1900

Læs mere

Vildrose II Bestyrelsesmøde

Vildrose II Bestyrelsesmøde Vildrose II Bestyrelsesmøde Mandag d 5. oktober 2009. Sted: Mette Referat : Mette Tilstede: Heidi, Camilla, Mette, Line, Rasmus og Anders Dagsorden 1. Godkendelse af referater mv. a. Referat fra Ordinær

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 11.10.03. Beslutningsreferat af: Referat nr. 12. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.10.03 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 11.10.03. Beslutningsreferat af: Referat nr. 12. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.10.03 kl. 18.30 23. DIRIGENT: ERIK AD. 1 Fremmødte / Fraværende: Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Torben, Pia, Gert, Erik, Aase. Afbud, Roberto. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 11. Godkendt,

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2014

Ordinær Generalforsamling 2014 Ordinær Generalforsamling 2014 8. maj 2014 Dagsorden Dagsorden i henhold til vedtægternes 9, stk. 1. 1) Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab. 3)

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Ordinær generalforsamling Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2012 4. Valg af kasserer og et bestyrelsesmedlem

Læs mere

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til Kassererberetning for regnskabsåret 01.06.2013 til 31.05.2014 Regnskab og budget. Året 2013/2014 sluttede med et overskud på kr. 574.760,- hvor vi havde budgetteret med et Kr. 0,- resultat. Af store poster

Læs mere

Regninger vil fremover sendes pr. mail til godkendelse, og det er muligt via brugernavn og password at få adgang til gårdens økonomi online.

Regninger vil fremover sendes pr. mail til godkendelse, og det er muligt via brugernavn og password at få adgang til gårdens økonomi online. Referater 2008-2009. Referat bestyrelsesmøde d. 10. februar 2009 Til stede: Frank, Karina, Grete, Jakob og Pia Information til Gården: Vi har skiftet administrator, det er fremover DATEA der er ansvarlig

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Ejerforeningen Arnbjerg Allé

Ejerforeningen Arnbjerg Allé Ejerforeningen Arnbjerg Allé Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2009 Deltagere: Hans Kostow (formand), Anni Øgaard (kasserer), Gitte Morsund (sekretær), Afbud fra: Ketty Klein (suppleant) Sted: Hos Anni

Læs mere

Ejerforeningen Dommervænget 4-14

Ejerforeningen Dommervænget 4-14 Ejerforeningen Dommervænget 4-14 År 2007, onsdag den 24. oktober, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 hos Strandberg, Skomagergade 11, 4000 Roskilde. Tilstede

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer.

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer. Referat Møde den: 30. april 2014 Afholdt hos: Jørgen Til stede: Helle, Pia, Peter, Mads, Jørgen og Anette Afbud: Christina Referent: Anette Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014/15

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014/15 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014/15 LØRDAG DEN 19. SEPTEMBER 2015 KL. 13.00, KLOKKESTØBERVEJ 33 (ODENSE MALERLAUG) Fremmødte: Fremmødte på generalforsamlingen udgjorde 13 personer, der repræsenterede

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Fungerende formand Lars Hansen bød velkommen og konstaterede at vi var 60 husstande til stede. Dette tal steg senere til 62. Dagsordens pkt. 1: Valg

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger. Meddelelser fra varmemester v / Jan Grzona, samt fra Administrationen v / Esbern Ott.

Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger. Meddelelser fra varmemester v / Jan Grzona, samt fra Administrationen v / Esbern Ott. DIRIGENT: PETER NIELSEN Ad. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Jan Grzona (JG) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Peter Nielsen (PN) Tina Laursen (TL) David

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat År 2016, tirsdag den 3. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Annebergparken 10. Til stede på generalforsamlingen var repræsentanter for følgende

Læs mere

Generalforsamling i. Ejerforeningen Ringparken

Generalforsamling i. Ejerforeningen Ringparken Generalforsamling i Ejerforeningen Ringparken Dato: 23 marts 1998 Sted: Sønderborghus, Rød sal Fremmøde: 42% (32 ejere ud af 76) Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens årsberetning 3. Forelæggelse

Læs mere

Ejerforeningen Nordre Munkegård. Velkommen til Ordinær Generalforsamling

Ejerforeningen Nordre Munkegård. Velkommen til Ordinær Generalforsamling Ejerforeningen Nordre Munkegård Velkommen til Ordinær Generalforsamling Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed 3. Det reviderede årsregnskab 4. P.E. Grønnings sag 5. Budget

Læs mere

Skoleparken 1. Referat af afdelingsmøde 2012 onsdag 23. maj 2012 kl. 18.30. Dagsorden:

Skoleparken 1. Referat af afdelingsmøde 2012 onsdag 23. maj 2012 kl. 18.30. Dagsorden: Skoleparken 1 Referat af afdelingsmøde 2012 onsdag 23. maj 2012 kl. 18.30 Dagsorden: 1. Valg af stemmeudvalg 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af forretningsorden 4. Orientering om status på helhedsplan/tilstandsvurdering

Læs mere

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til Kassererberetning for regnskabsåret 01.06.2014 til 31.05.2015 Regnskab og budget. Året 2014/2015 sluttede med et overskud på kr. 790.139,- hvor vi havde budgetteret med et Kr. 0,- resultat. Af store poster

Læs mere

Det blev aftalt at udskyde reguleringen af a conto til næste år da ændringen af varmeåret komplicerer justeringen.

Det blev aftalt at udskyde reguleringen af a conto til næste år da ændringen af varmeåret komplicerer justeringen. Til Ejerforeningens hjemmeside 1. Møde med administrator a. Gennemgang af udkast til revideret administratoraftale Bestyrelsen har, med baggrund i de 6 år, som den hidtidige administratoraftale har løbet,

Læs mere

Generalforsamling i E/F Ibstrupparken III

Generalforsamling i E/F Ibstrupparken III Generalforsamling i E/F Ibstrupparken III Dagsorden 1.Valg af dirigent og referent 2.Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 3.Fremlæggelse af fordelingsregnskabet for det forløbne

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

SMS-Service/nyhedsbrev

SMS-Service/nyhedsbrev WWW.AFD127.DK Her kan man finde informationer om bestyrelsen, referater fra bestyrelsesmøder, leje af beboerlokalet, ejendomskontoret på Jagtvej 113 og meget andet. SMS-Service/nyhedsbrev Scan QR-stregkoden

Læs mere

Velkommen i vores afdeling

Velkommen i vores afdeling «Bruger_Initial» Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne lille folder vil være med til at gøre

Læs mere

Horsens den 29. april 2015. Referat af ordinær generalforsamling i ejerforeningen Rørfabrikken afholdt onsdag den 29 april i Håndværkerforeningen

Horsens den 29. april 2015. Referat af ordinær generalforsamling i ejerforeningen Rørfabrikken afholdt onsdag den 29 april i Håndværkerforeningen Horsens den 29. april 2015 Referat af ordinær generalforsamling i ejerforeningen Rørfabrikken afholdt onsdag den 29 april i Håndværkerforeningen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Side 1. Arsregnskab 2001102 2.346.120 6.048 52.500 8.625 1.567 8.572 17.055 2.440.487 210.475 119.119 51.721 '131.623

Side 1. Arsregnskab 2001102 2.346.120 6.048 52.500 8.625 1.567 8.572 17.055 2.440.487 210.475 119.119 51.721 '131.623 EJERFORENINGEN DOMMERVÆNGET 4.14 1-1-2 Side 1 RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JUNI 2OO1.31. MAJ 2OO2 NOTE 2112 Budget 21t2 2/1 INDTÆGTER A conto fællesbidrag Leje, haver Le,je, kælderrum Renteindtægter,

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009.

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Ånnrs RESULTAT FØR GARAGEDRIFT (UNDERSKUD) ÅnnTs RESULTAT EFTER GARAGEDRIFT RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JUNI 1999-31. MAJ 2OOO.

Ånnrs RESULTAT FØR GARAGEDRIFT (UNDERSKUD) ÅnnTs RESULTAT EFTER GARAGEDRIFT RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JUNI 1999-31. MAJ 2OOO. E/F Dommervænget 4-14 RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JUNI 1999-31. MAJ 2OOO Note Mediemsbidrag Indb etalinger hens ættels er Lejeindtægter Diverse indtægter Renteindtægter Indtægter i alt 2.127 057

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling Dagsorden: 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af bestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af årsregnskab 5. Fremlæggelse af budget a. Forslag til investering

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45. DIRIGENT: MADS AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Klaus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, Sussie, Knud og Aase. Afbud fra Ejendomsinspektør Per Nielsen, David og Pia K. AD. 2. Godkendelse af

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 10. juni 2013 kl. 18:45 i bestyrelseslokalet afdeling 117, mødenummer 6.

Bestyrelsesmøde den 10. juni 2013 kl. 18:45 i bestyrelseslokalet afdeling 117, mødenummer 6. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 15.april 2013. Godkendt. 2. Opfølgning på mødet den 6.maj (behandling af spørgeskemaer).anna opsamler og laver et a 4 ark til hjemmeside og opslagstavle.

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forløbne år samt godkendelse heraf 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2009

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 16

Referat Afdelingsmøde afdeling 16 Referat Afdelingsmøde afdeling 16 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 16 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 29. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 18 beboere Kurt

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Referat af Generalforsamling d. 22. marts 2011. i Ejerlejlighedsforeningen Danasvej 4-6

Referat af Generalforsamling d. 22. marts 2011. i Ejerlejlighedsforeningen Danasvej 4-6 Fremmødte: Referat af Generalforsamling d. 22. marts 2011 i Ejerlejlighedsforeningen Danasvej 4-6 - 4 - st tv - 4 - st th - 4 1 tv - 4 2 tv - 4 2 th - 4 3-6A - st - 6A 2 tv - 6A 2 th - Der var fuldmagter

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til beboere i Afdeling Fruehøj Brorsonsvej 13-63, Herning Grundtvigsvej 22-74, Herning Fruehøjvej 14-38, Herning Herning, den 28/8 215 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til brug ved det ordinære

Læs mere

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene.

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene. AB Lyngbyhus Husorden 1.0 Affald Du kan anvende affaldsskaktene til almindeligt husholdningsaffald. Du får med jævne mellemrum udleveret poser. Disse lukkes omhyggeligt(slå knude på posen) efter brug.

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Onsdag d. 6/9 2017 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster næstformand og kasserer Merete Rosenberg bestyrelsesmedlem Flemming

Læs mere

Beboermøde Afdeling 8

Beboermøde Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden beboermøde afdeling 8 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Kirsebærhaven afdeling 12

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Kirsebærhaven afdeling 12 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Kirsebærhaven afdeling 12 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 48 Torsdag den 5. november 2015 kl. 14.30 i Kirsebærhavens fælleslokale Til stede: Michael Sivebæk Nielsen

Læs mere

Referat fra Christiansbjerg Kollegiets beboermøde 30/4 2013

Referat fra Christiansbjerg Kollegiets beboermøde 30/4 2013 Antal fremmødte: 13 eksl. bestyrelsens 3 medlemmer Valg af dirigent og referent Dirigent: Christina Referent: Camilla Budget gennemgang + godkendelse Bestyrelsen har hos kollegiekontoret godkendt budgettet

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2015

Bestyrelsens beretning 2015 Bestyrelsens beretning 2015 Endnu et år er gået i Nærum Park og ligesom de andre år har der været masser af aktiviteter ikke mindst på bygge og anlægsfronten. Som det efterhånden er tradition, har vi haft

Læs mere

Side 1 RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JUNI 2OOO - 31. MAJ 2OO,I

Side 1 RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JUNI 2OOO - 31. MAJ 2OO,I EJERFORENI NGEN DOMMERVÆNGET 4.1 4 9-1 -21 Side 1 RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JUNI 2OOO - 31. MAJ 2OO,I NOTE Arsregnskab 2/1 Budget 2/1 INDTÆGTER A conto fællesbidrag Leje, haver Leje, kælderrum

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Velkommen i vores afdeling

Velkommen i vores afdeling «Bruger_Initial» Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne lille folder vil være med til at gøre

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

AB Toftevang. Nyhedsbrev

AB Toftevang. Nyhedsbrev AB Toftevang Nr. 3/2012 Nyhedsbrev Kontakt til bestyrelsen: Formand Peter Sørensen, Toftevang 40, 1.th tlf 21727973 Næstformand Rune Svendsen, vacant fra 1. september på grund af flytning Kasserer Olivia

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 014 - Elmegaarden Godkendt på afdelingsmøde den 26.09.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2 Maskiner...

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Skærgårdsparken

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Skærgårdsparken Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Skærgårdsparken Hermed indkalder bestyrelsen til ordinær generalforsamling Mandag d. 12. april 2010 kl. 19.00 I mødelokalet ved Kantinen i HEI

Læs mere

Dan har indhentet en række tilbud på renoveringsarbejder omfattende følgende:

Dan har indhentet en række tilbud på renoveringsarbejder omfattende følgende: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen Odinsvej 1,1A og 1B. Generalforsamlingen afholdes enten søndag den 7. december

Læs mere

Vedtægter. Internetforeningen Sundbynet Ver. 4.1 Sidst Revideret 18-02-2014. Navn & Hjemsted 1.

Vedtægter. Internetforeningen Sundbynet Ver. 4.1 Sidst Revideret 18-02-2014. Navn & Hjemsted 1. Side 1 af 5 1.1 Internetforeningen Sundbynet Ver. 4.1 Sidst Revideret 18-02-2014 Navn & Hjemsted 1. Foreningens navn er Sundbynet, dens hjemsted er Sundby postdistrikt 2300, og blev oprindeligt dannet

Læs mere

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING HELLIGÅNDSHUSET TIRSDAG DEN 25. JUNI 2013 KL. 19:00

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING HELLIGÅNDSHUSET TIRSDAG DEN 25. JUNI 2013 KL. 19:00 REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING HELLIGÅNDSHUSET TIRSDAG DEN 25. JUNI 2013 KL. 19:00 Fremmødte: 10 + 1 fuldmagt Afmeldinger: 2 Ad 1) Valgt til dirigent formand Helene Olsen (HO), valgt til referent

Læs mere

i Ejerforeningen Frederikskaj

i Ejerforeningen Frederikskaj Referat af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Frederikskaj afholdt den 24. marts 2015, kl. 19.OO ifælleshuset Der var fremmødt repræsentanter inkl. fuldmagter for 33 lejligheder, med et samlet

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 017 - Slagelsegade Godkendt på afdelingsmødet den 21.11.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne...

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Til beboere i Afdeling Dalgasparken Dalgas Allé 2-6 7400 Herning Herning, den 2/9 2016 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Til brug ved det ordinære afdelingsmøde tirsdag den 13/9 2016, klokken

Læs mere

rit Referat af generalforsamling i www,lejkon.dk I lejkon@lejkon,dk E/F Dommervænget4-14 Tlt.4635 1843 Fax 4635 1855

rit Referat af generalforsamling i www,lejkon.dk I lejkon@lejkon,dk E/F Dommervænget4-14 Tlt.4635 1843 Fax 4635 1855 Ejerlejlig hedsforeni n gen Dommervæn g et 4-14, 4000 Roskilde Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget4-14 Den 24110 2012 kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen

Læs mere

Andelsboligforeningen Studsgaarden

Andelsboligforeningen Studsgaarden Andelsboligforeningen Studsgaarden Bestyrelsens beretning 2009/2010 Som vi plejer sender vi bestyrelsens beretning ud før generalforsamlingen i stedet for at læse den højt ved generalforsamlingen så alle

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Den 24. august 2014. Mødedato: 22. juli 2014 2100 København Ø Mødetidspunkt: kl. 19.00

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Den 24. august 2014. Mødedato: 22. juli 2014 2100 København Ø Mødetidspunkt: kl. 19.00 Den 24. august 2014 Referat Mødeart: Afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødested: Selskabslokalet Nyborggade 11, 1. sal Mødedato: 22. juli 2014 2100 København Ø Mødetidspunkt:

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. År 2015, den 13. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. på adressen Kastrupvej 57,

Læs mere

Generalforsamling i. Ejerforeningen Ringparken

Generalforsamling i. Ejerforeningen Ringparken Generalforsamling i Ejerforeningen Ringparken Dato: 24 marts 1999 Sted: Sønderborghus, Rød sal Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af tagprojekt 4. Forelæggelse og godkendelse

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere