Beretning for foreningsåret?oll / 2Ol2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning for foreningsåret?oll / 2Ol2"

Transkript

1 Ejerlejli g hedsforeni ngen Dommervaen get 4- L4, 4000 Roskilde dk Beretning for foreningsåret?oll / 2Ol2 Velkommen til nye medlemmer af foreningen siden sidste generalforsamling! Vi håber, at denne beretning giver indtryk af, hvad der er sket siden sidste generalforsamling, og hvilke planer vi har gang i - som baggrund for diskussioner og vedtagelser på generalforsamlingen. Beretningen dækker perioden side-n sidste generalforsamling, og spænder derfor som sædvanlig over to regnskabsår: 1.juni maj 2OLZ og 1.juni maj BEBYGGELSENS DRIFT Ressourceforbrug: Vand, El og Fjernvarme. I vores bebyggelse bruges der følgende ressourcer: vand, elektricitet og fjernvarme. Vi registrerer hver bloks forbrug af disse ressourcer, og på vores hjemmeside mervaenget.ck kan man hvert kvartal se, hvor meget vi i ait har brugt - i fysiske mængder, såvel som i kroner og ører - af disse ressourcer i forhold til den tilsvarende periode foregående år. Ud over de nævnte ressourcer opgøres endvidere forbruget af varmt vand. Der er stor forskel mellem de enkelte blokkes forbrug, som vi overvåger månedligt med henblik på at gribe ind, såfremt der sker en uheldig eller uforklarlig udvikling ien bloks forbrug. Ejerforeningen betaler bl.a. for vand og elektricitet af de penge, der opkreeves via fællesbidraget. Derimod bllver fjernva rm eforbruget til varme og opvarmning af varmt vand betalt individuelt, beregnet bl.a. efter antallet af "radiatormålerstreger", som de enkelte lejligheder har brugt, og ud fra det samlede fjernva rmeforbru g iden enkelte blok. Der kan være forskel på prisen pr. enhed for varme og varmt vand afhaengigt af, om den blok man bor i, skal betale straf eller får bonus som følge af temperaturen på returvandet til fjernva rmeselskabet. Bestyrelsen har også i det forløbne år lagt stor vægt på at styre ressou rceforbru get så godt som muligt, da det udgør mere end en fjerdedel af vores samlede udgifter. Efter at vi har opsagt kontrakten med vores tidligere energirådgiver og selv overtaget den månedlige kontrol med forbruget, er der kommet mere styr på tingene. Vi har f.eks. opnået en ganske betydelig reduktion af vores "strafgebyr" for dårllg udnyttelse af fj ernva rmeva ndet. Og vi har også fået styr på, hvornår varmevekslerne i de enkelte blokke skal afkalkes, så der både spares penge, og stabilt kan leveres varme brusebade til alle. Vaskerierne Selv om vi ikke har særskilt regnskab for vaskerierne (bl.a. fordi der ikke er separat afregning for vand og el i vaskerierne - det betales af "den store kasse"), kan vi sige, at de kører fint og bruges flittigt. Økonom-ien virker derfor umiooeioart sundl men vi skal huske [å, at-maskinårne efterhånden har opnået

2 Ejerlejlighedsforeni ngen Dom mervæn get 4- L4, 4000 Roskilde www. dom mervaenget,d k en anselig alder, og reparationer og udskiftninger kommer før eller senere. I det forløbne år har der været nogle reparationer, men økonomisk er det ikke foruroligende endnu: i det forgangne regnskabsår brugte vi omkring kr. på reparationer og udskiftninger, og deftil omkring kr. på at få opfyldt vaskekort. Det er det første beløb vi skal holde øje med og reagere, hvis det begynder at stlge ma rkant. En nærmere nøg leta lsu ndersøge Ise har vist, at El-forbruget til vask udgør 4o/o, og til tørring L2o/o af foreningens samlede El-forbrug, mens forbruget af koldt vand udgør omkring 2o/o af det samlede forbrug. Tidligere var det Super SPAR, som forhandlede vores vaskekort, men da den lukkede iforåret 2012, mistede vi den mulighed, og der blev derfor I stedet for indgået en aftale med Dagli'Brugsen på Vindingevej. Garager - Lejkon står for udlejning af garager, og det går fint. I tidligere år har der været ledige garager, specielt i Blok 12. På den baggrund har vi i årets løb foretaget en flytning af de garager, som benyttes af Anlægsgartnerne, sådan at der blev frigjort garager ide mere "eftertragtede" områder. Resultatet er, at foreningen nu får lejeindtægt fra samtlige garager, og at alle blokke nu har en knalleftgarage til fælles brug for blokkens beboere. Garagerne er foreningens ejendom, og de optræder separat som en værdi ivores regnskab. Vi har i årets løb fået en valuar til at vurdere ejendomsværdien, idet denne hidtil har vaeret anslået att for lavt. På basis af evaluatorens rappoft foreslår Bestyrelsen nu en mere realistisk vurdering idet nye regnskab. Valuaren fastsatte markedsprisen på garageleje til 300 kr. pr. garage. På den baggrund mener Bestyrelsen, at vi godt kan tillade os at foreslå g enera lforsa m lingen en forhøjelse af garagelejen i forbindelse med budgettet for 2012/t3. Sammen med Lejkon er der foretaget en gennemgang af de eksisterende lejekontrakter for garager, og det er konstateret, at situationen er under kontrol. Bestyrelsen mener, at lejekontra kternes bestemmelse om, at "Lejemålet omfatter alene ret til at have en personbil stående i garagen" skal tages alvorligt, sådan at vl slkrer, at garagerne faktisk bruges til at aflaste de udendørs parkerlngspladser. Det er også Bestyrelsens opfattelse, at garagerne er forbeholdt bebyggelsens beboere, hvilket betyder, at lejemålet ophører ved fraflytning. Endelig mener Bestyrelsen, at lejemålene er "personlige" i den forstand, at man f.eks. ikke kan overdrage leje af garage til en køber af ens lejlighed - vedkommende kan kun oveftage garagen, hvis der ikke er eksisterende beboere, der allerede står på ventelisten. Kælderrum Som for garagerne, er status på de udlejede keelderrum også blevet foretaget. Alle kælderrum er lejet ud. Et kælderrum er lejet til en person, som hverken bor her eller er medlem af foreningen, og der er nu ved at blive fundet en løsning på dette.

3 Ejerlejl ig hedsforeni n gen Dom mervæn get 4- L4, 4000 Roskilde www. dom m e rvaeno et. d k SERVICE OG RENHOLDELSE An lægsga rtnerne Anlægsgaftnernes arbejde med service og renholdelse styres forholdsvis stramt, idet vores kontrakt med dem specificerer hvilke opgaver, der skal udføres hvornår, og hvor mange timer, der må bruges på dem. Bestyrelsen, Grønt Udvalg og Anlaegsgartnerne samarbejder om at få tingene til at glide, bl.a. ved faste kvartalsmøder, hvor der "evalueres", og ekstraopgaver i forhold til de planlagte diskuteres. Grønt Udvalg og Anlægsgaftnerne gennemfører iårets løb nogle "havevandringer", hvor nye tiltag og eventuel misligholdelse diskuteres. Den nuværende kontrakt med Anlægsgartnerne er 3-årig, og den udløber med udgangen af marts I det forløbne år har An laeg sga rtnerne, Grønt Udvalg og Bestyrelsen nøje gennemgået listen over opgaverne, og den er blevet revideret ihenhold til de hidtidige erfaringer, og ihenhold til nye opgaver, som det har vist sig fornuftigt at medtage. Af nye opgaver kan nævnes et halvårligt tjek af, at røglemmene i opgangene fungerer som de skal - dette er dels foreningens lovbestemte forpligtelse, og dels er det jo i høj grad et spørgsmål om beboernes sikkerhed! Anlægsgartnerne står for vores snerydning og saltning. Det er forholdsvis dyrt, fordi det jo indimellem foregår uden for normal arbejdstid. Det store snefald i vinteren 2070/tL medførte, at vi den gang sprængte vores budget for snerydning. Budgetposten for dette blev derfor sat op på generalforsamlingen i 2011, men vinteren z1ltll2 var heldigvis så mild, at vi ikke fik brug for alle pengene i budgettet. I årets løb har vi fået rengjort alle vores h ushold n ingsaffa ldsconta in ere, sådan som forrige generalforsamling besluttede det. Bestyrelsen har diskuteret, om det burde være en fast procedure en eller to gange om året, men vi har endnu ikke tegnet abonnement på en ordning. Dog er der afsat kr. til rengøring af containere igen i Bestyrelsens forslag til driftsbudgetfor 20L2/73. Conta inerpladsen På pladsen med de kommunale containere til papir, pap og glas er det som bekendt ikke tilladt at henstille andet affald. Men det sker alligevel, og det er både grimt og irriterende. Affaldet fjernes med jævne mellemrum af Anlægsgartnerne og køres på fann. Det betaler foreningen for, men udgiften er ikke skræmmende. Det er Bestyrelsens opfattelse, at problemet ikke kan undgås helt: Uanset hvor mange skilte og hegn vi sætter op, vil der altid være nogen, der vælger "den nemmeste løsning" - ikke mindst iforbindelse med fraflytning, hvor ansvarsfølelsen over for beboerne og foreningen åbenbart reduceres kraftigt. Bestyrelsen oplever et dilemma iforbindelse med affaldet: På den ene side kan man ønske det fjernet hurtigst muligt af Anlægsgartnerne, så det ikke ligger og ser grimt ud og "lokker" andre til at placere yderligere affald. Men på den anden side synes vi heller ikke, at det er et godt signal at sende, at man bare kan placere affald på containe rpladsen, og så bliver det fjernet dagen efter.

4 Ejerlej li g hedsforeni ngen Dom mervaen get 4-14, 4000 Roskilde k Trappevask Det lader til, at sidste års udskiftning af tra ppevask-firm a var en god beslutning/ for antallet af klager fra beboerne over trappevasken er faldet ganske betydeligt. Det ny firma startede med en hovedrengøring af alle opgange - så kunne de i hvert-fald ikke bruge udgangspunktet som en undskyldning for dårlig kvalitet! Vi har i år ikke fået foretaget en sådan hovedrengøring, menhan kunne jo overveje, om det skulle være en fast årlig begivenhed. BEBYGGELSENS VEDLIGEHOLDELSE Tagene Det årlige ta-gtjek blev gennemført i juli. Skotrender og tagflader er fejet, og alt er gennemgået for utætheder og dampbuler. Tagfirmaet har konkluderet: Efter gennemgang af tage kan det konstateres at de trods alder taget i betragtning har det godt. Tidligere vurdering af holdbarhed ser ud til at holde stik. Vi vurderer, at de kan holde 3 år mere. Det skal dog nævne, at nedbrydning af pappen kan gå hurtigere, da tagpappen er mør/sprød. Siden aftalen med tagfirmaet blev indgået, er de tidligere tilbagevendende vandskader hos beboere på 2. sal ophørt, og det kan vi alle vaere glade for. Fu nda menter Det er vedtaget, at revner i vores fundamenter skal udbedres. Det har vist sig at være en større opgave end beregnet. Revnerne er opstået som følge af utætte fuger i muren over fundamentet. Det betyder, at også fugerne skal udskiftes. I dag er der krav om, at sådanne gamle fuger skal undersøges for giftstoftet PCB. Heldigvis har det vist sig, at der- ikke er PCB i fugerne. Derimod viste det sig, at der er asbest bag fugerne. Nu får-vi foretaget en omfugning og asbestsanering i en del af Blok 4. Efterfølgende må vi sørge for at få udbedret de samme problemer i resten af bebyggelsen. Vand, El og fjernvarme I april-nummeret af beboerbladet var der en detaljeret gennemgang af forbruget af ovennævnte ressourcer i 2011 sat i forhold til H oved kon klusionerne af denne redegørelse var: Fjernvarme Vi har haft en reel besparelse på kr. gennem forbedret varmestyring. For at opnå dette har vi investeret kr. i servicea bon nem enter og afkalkning af varmevekslere, hvoraf de kr. var en engangsudgift. Der har i 2011 ikke været beboerklager over manglende varmt vand. Vi forventer således fremover, at vi får en besparelse på fiernvarmen iforhold til tidligere år. Koldt vand Vores forbrug af koldt vand er forholdsvis konstant på fz.soo m3 om året. Men udgiften stiger, fordi leveringsprisen inkl. afgifter stiger markant. Vores forbrug

5 Ejerlejlighedsforen ingen Dom mervæn gel 4-74, 4000 Roskilde k målt iforhold til boligarealet er lidt større end la ndsg en nemsn ittet - men fordi vi ikke ved, hvor mange personer, der bor i bebyggelsen, er det svært at sige noget praecist, fordi vandforbruget selvfølgelig er afhængigt af, hvor mange personer, der bor her. Varmt vand 36,4o/o af det kolde vand bliver opvarmet til landsgen nemsnittet på 33olo. Elektricitet Bebyggelsens El-forbrug er ret konstant på "Investerings- og vedligeholdelsesplan" har henblik på at spare på strømmen. varmt vand. Det er lidt mere end ca kwh pr. år. Jfr. vores vi igangsat flere projekter med Opgange Som en del af ved ligehold elsespla n en skal der udskiftes lydisolerende plader i de opgange, hvor der mangler nogen, eller hvor de er i stykker. Arbejdet med dette pågår stadig, idet vi er ifærd med at identificere en leverandør af nye plader, og at undersøge, om der skulle være asbest ide eksisterende plader. Forsøgsvis er der blevet installeret sensorer til belysningen i kælderen i 4E, sådan at lamperne selv teender, efterhånden som man bevæger sig hen ad gangen. Systemet fungerer godt, og det er derfor planen at foretage lignende installationer i alle opgange. Derved kan vi opnå en besparelse på el-regningen. Investerings- og vedligeholdelsesplan for de kommende 2 år I det forløbne år har en væsentlig opgave for Bestyrelsen vaeret at udføre den 2- årige investerings- og ved ligeholde lsespla n, som blev vedtaget på genera lforsa m lingen i2011. Under pkt.5.1 på generalforsamlingens dagsorden vil Bestyrelsen fremlægge det nye forslag til vores kommende "Investerings- og ved ligeho ldelsespla n for 20(11)12-20L4", Denne plan er en forlængelse af den tidligere plan, og indeholder en redegørelse for fremdriften i de enkelte projekter, samt forslag til projekter, som foreslås påbegyndt de kommende år. Bestyrelsen har diskuteret, at investerings- og ved lig eh oldelsespla nen også bør indeholde, at vi skal gøre noget ved støttemurene ved indgangene mellem asfalten og de grønne områder - regnvand og rødder har flere steder medføft, at murene er begyndt at bule ud, og det kan forudses, at de på et tidspunkt vil skride sammen. Grønt Udvalg har foreløbig indhentet et prisoverslag over, hvad det vil koste at genoprette de eksisterende støttemure, og Bestyrelsen har fra et rådgivende ingeniørfirma fået nogle forslag til genopretning eller nye løsninger. Bestyrelsen foreslår, at den sammen med Grønt Udvalg arbejder videre med forslagene og undersøger eventuelle konsekvenser for- regnvand, sne, m.v. for de forskellige løsningsforslag med henblik på at foreslå en løsning for en kommende generalforsamling og indarbejde omkostningerne i en kommende investerings- og ved ligeholdelsesp la n.

6 Ejerlej li g hedsforeni ngen Dom mervaen get 4- t4, 4000 Roskilde www. dom mervaenget.d k FORENINGENS ADMTNISTRATION Lejkon tager sig af foreningens administration: Indmeldelse af nye medlemmer, betaling af regnin ger, vareta gelse af forsikrin gssa ger/ garageudlejnin g, kælderru msud lejning, ad ministration af lejekontra kter for haver, fremskaffelse af nye nøgler, osv. Bestyrelsen er glad for s-amarbejdet med Lejkon, som dels sikrer en betryggende administration, dels bistår med afklaring af administrative og juridiske forhold, som Bestyrelsen ikke selv mestrer. FORENINGENS økonomi Bestyrelsen vil på generalforsamlingen redegøre for foreningens aktuelle økonomi i forbindelse med fremlæggelse af regnskab 20II/12, forslag til budget 20t2/t3, og forslag til "Investerings- og ved ligeh olde Isespla n 20(77)12-74". I tillæg hertil har vi foretaget en naermere undersøgelse af, hvad foreningens penge er blevet brugt til gennem de sidste 9 år, og hvad udviklingen i de enkelte udgiftsposter har været. Undersøgelsen viser, at vi har brugt pengene sådan: Fordeling af udgifter 2OO3-20L2! Elektricitet I Renovation,,, Vand I Reparation ii, Ejendomsservice/Trappevask i:.containertømning Administration Varmeregnskab Snerydning e øwlet For yderligere detaljer henviser vi interesserede til bilaget til denne beretning. UDVALG Grønt Udvalg I årets løb har vi gennemført: Å Plantet blomsterløg og Vedbend. I blomsterkasser er der plantet Rhododendron og Hortensia i stedet for visne planter. I H undetoilet er nedlagt.

7 Ejerlejlighedsforen ingen Dom mervæn get 4- t4, 4000 Roskilde Å Der er plantet roser ved containerne og kirsebæftræer i pur nord for blokkene. a Stien mellem blok 12 og 14 er nedlagt. Å Sammen med Anlægsgartnerne er der fortaget små forbedringer rundt omkring. Å 3 grønne affaldskurve er opsat ud mod Gyvelvej efter opfordring på sidste generalforsa mling. Å De sidste 4 meget tunge havebaenksæt er blevet udskiftet til en lettere model. I Alle vores fastmonterede havebænke er blevet malet. Å Rutsjebanen på legepladsen mellem blok 6 og 8 er blevet renoveret. Vores planer for fremtiden er: Å Renovering af stengærde og hæk foran blokkene. -r Udfyldning af bedet mod Gyvelvej. Å Udskiftning af pur foran alle A opgange. I Sikkerh edsinspektion af legepladser. Å Nyt legehus. Å Udskiftning af galvaniserede affaldskurve til samme type som opsat mod Gyvelvej. Å Udarbejdelse af en haveplan med en havekonsulent. Festudvalget Vi har holdt 3 møder i løbet af året for at arrangere sommerfesten d. 28 juni 20L2. Ca.35 personer deltog. De havde selv kød med til grillen, og noget salat m.v. til et fælles bord. Festen kostede 10 kr. pr. person, og det var en rigtig hyggelig aften på trods af, at tryllekunstneren desvaerre blev forhindret. Der blev et lille overskud på f f O kr. som btiver overført til naeste års fest. Vi vil rigtig gerne have flere medlemmer i udvalget, og flere input til f.eks. fælles aktiviteter. Efterfølgende søger vi generalforsamlingen om kr. til finansiering af nogle klapborde og evt. stole, så vi undgår at slæbe borde/bænke rundt fra de andre blokke. Hjemmesiden Per Felt bestyrer med kyndig hånd foreningens hjemmeside. Bestyrelsen bestræber sig for, at veesentlige informationer bliver lagt på hjemmesiden. Vaskekort Sigga Joensen sørger for, at vi kan købe friske vaskekort i Dagli'Brugsen på Vindingevej. Det gør hun ved at samle de brugte kort ind og sende dem til Miele til "opfyldning" og dernæst levering til Dagli'Brugsen. ComX Det eksisterende bolignet ejes af foreningen og betjenes af ComX. Selve brugen af insta llationern e (til telefoni, TV og bredbånd) er noget den enkelte beboer selv

8 Ejerlej li g hedsforeni ngen Dom mervaen get 4- L4, 4000 Roskilde www-d-qln-msryaerselllk beslutter om - og betaler. Foreningen har således ingen udgifter iforbindelse med bolignettet, eller ComX's servicering af det. HUSORDEN, VEDTÆGTER M.V. Der er iårets løb ikke foretaget ændringer i Husordenen, og den gældende version er derfor stadig den fra februar 2011, som er opsat i alle opgange. Men der burde nok være lavet en revideret udgave, for der er en fejl I den gældende Husorden, idet der står, at "Jfr. foreningens vedtægter, 9, stk. 3, må der ikke opsættes parabot på altanen." Dette er faktisk forkert/ idet vedtægterne fastslår, at man ikke må opsætte paraboler m.v. uden bestyrelsens samtykke. Ifølge vedtægterne skal Bestyrelsen på foreningens vegne bl.a. "... sørge for, at ro og orden opretholdes i ejendommene." Det indebærer naturligvis, at Bestyrelsen er forpligtet på fåoe husorden og vedtaegter. Men hvad denne forpligtelse nærmere går ud på, kommer meget an på et skøn: Skal Bestyrelsen konstant overvåge bebyggelsen og lege politi? Eller i den modsatte ende: Skal Bestyrelsen være ligeglad med overtrædelse af regler? Bestyrelsen modtager indimellem henvendelser fra beboere, der føler sig krænket af andre beboeres overtreedelse af Husordenen (eller overtrædelse af almindelige uskrevne regler for god opførsel og hensyntagen til andre). I Bestyrelsen opfatter vi os ikke som bebyggelsens politibetjent, og vi mener, at folk selv må klare deres problemer og konflikter med hinanden. Der har dog vaeret nogle situationer i årets løb, hvor Bestyrelsen har rettet henvendelse, f.eks. i form af opslag i opgange. Para boler I forbindelse med at nogle beboere har opsat paraboler uden det krævede samtykke fra Bestyrelsen, og at andre beboere har beklaget sig over dette - samt efter at alternative løsninger er blevet undersøgt, jfr. referaterne af ge nera lforsa m lingerne 22.LO.2009 og vedtog Bestyrelsen i april 2012 efter mange og lange overvejelser et regulativ med tilhørende tekniske anvisninger. Baggrunden for dette var, at Bestyrelsen ikke var tilfreds med vedtægternes bestemmelse om, at en bestyrelse kan vaelge, om den vil give samtykke til opsaetning af en parabol eller ej - fordi der ikke er nogen kriterier for, i hvilke situationer man skal give samtykke, og i hvilke situationer man skal nægte det. Bestyrelsen mente at have fundet en løsning på problemet iden lovgivning, der er indført på området for de almennyttige boliger. Vi mente med andre ord at kunne kopiere regler og anvisninger om paraboler fra de almennyttige boliger. Og det gjorde vi så i et "Regulativ om opsættetse af parabol/antenne i Dommervænget 4-t4" af 11. april 2012, som vi dels informerede alle beboere om i beboerbladet iapril, dels sendte til ejerne af paraboler sammen med et ansøgningsskema om tilladelse til opsættelse i henhold til det nye regulativ. Behandlingen af de indkomne ansøgninger viste dog, at ordningen var på det nærmeste umulig at administrere, og efter juridisk vejledning fra Lejkon besluttede Bestyrelsen derfor at trække regulativet tilbage og meddele ansøgerne, at deres ansøgning var stillet i bero. I stedet for besluttedes det at

9 Ejerlejl i g hedsforeni ngen Dommervæn get 4- L4, 4000 Roskilde www. d o m merva e noet- d k overlade til generalforsamlingen at tage stilling til et forslag fra Bestyrelsen om ændring af vedtægterne. BESTYRELSENS ARBEJDE Den bestyrelse, der blev valgt på genera lforsa m lingen , konstituerede sig på sit første møde sådan: Poul Ingerslev, formand Flemming Andersen, næstformand Carsten Neumann Kaj Lund Camilla Pettersson Hans Jørgen Rasmussen, 1. suppleant UIrik Sørensen, 2. suppleant Henning Thomsen, 3. suppleant I forbindelse med konstitueringen vedtog Bestyrelsen også en forretningsorden, en intern arbejdsdeling og en procedure for formandens godkendelse af betaling af regninger. Bestyrelsen har afholdt månedlige møder, og herudover har diverse "underudvalg" afholdt møder, og en stor del af bestyre lsesa rbejdet er foregået mellem møderne via e-post. For hvert bestyrelsesmøde er der blevet udarbejdet et referat, som indeholder detaljer og navne, og som Bestyrelsen betragter som sit interne arbejdspapir. Derfor er der også blevet udarbejdet såkaldte bestyrelsesproto koller, som er den "offentlige" version af referaterne. Bestyrelsesprotokotle rne sendes til Lejkon til orientering, og de sættes på foreningens hjemmeside. Ud over bestyrelsesmøderne og det planlagte arbejde metlem dem, består Bestyrelsens arbejde også i at besvare henvendelser fra medlemmer, andre beboere og potentielle købere. Nogle henvendelser er beklagelser (over Bestyrelsen eller over andre beboere), andre er gode ideer, mens andre drejer sig om søgning af information. Internt ibebyggelsen har Bestyrelsen nogle gode og helt uundværlige sa ma rbejdspartnere, nemlig de udvalg og individuelle "aktivister", som yder en indsats for vores bebyggelse. Ud over Grønt Udvalg og Festudvalget er der tale om: Per Felt: foreningens hjemmeside Sigga Joensen: administration af vaskekort m.v. Carsten Polmann: kontakt til ComX på foreningens vegne En stor tak til alle, der i årets løb har gjort en indsats for, at Dommervænget fortsat er et godt sted at bo!

10 Ejerlejl ig hedsforeni ngen Dom mervæn get 4- L4, 4000 Roskilde mervaenoet.dk Bestyrelsen Oktober

11 Ejerlejl ig hedsforeni n gen Dommervæn get 4-14, 4000 Roskilde www. d om m e rvaeng et.d k Bila g til Bestyrelsens beretning for foreningså r et 20ll I 12 z Den økonomiske udvikling i "Ejerlejlighedsforeningen Dommervænget Roskildeo' i perioden fra til20llll2. Beløb i mio. kr. (løbende priser): Regnskabså r 2003/o4 2OO4lOs 2OOs/ l07 2OO7lO8 2OO8/09 2OO9/rO 20rO/rr lndtægter 2,67 2,85 2,74 2,82 )91 2,97 3,09 3,27 3,43 Udgifter 2,63 2,34 2,53 2,68 2,92 3,06 3,0s 3,16 3,77 Resultat o,34 0,51 o,27 0,L4-0,11-0,09 0,o4 0,11 o,26 Der har, som det fremgår af ovenstående oversigt, været underskud i 2 af regnskabsårene. Vores Indtægter er steget med 28,5 %o miit i løbende priser i den betragtede 9 ars periode, eller i gennemsnit med 3,16 oå pr.åtr. Udgifter er kun steget med 20,5 %o, eller i gennemsnit med2,3 %o pr. år, hvilket har bidraget til at vende udviklingen. Fællesbidraget pr. måned pr. fordelingstal, som er den væsentligste del af Indtægterne, er steget fra kt. 16,62 til kr. 2l,02 svarende til 26,4 % i perioden, eller i gennemsnit med 2,94 Yo pr. ttr. Bidraget ti1 "Grundfonden" er steget fra kr. 24,32li kr.50 pr. fordelingstal pr. år. Ser vi på nogle afde største deludgiftsposter ser taliene således ud: Udvikling i udgifter i løbende priser (1.000 kr.): Reqnskabsår: /05 05/ /08 08/09 09/10 10/ Elektricitet t78 I l6 lt t9,2% Renovation t s0.0% Vand ', % Reparation/vedligeholdelse r68 35' '7% Ei endomsservice/trappevask '7'l I % Tømning afcontainer ,2o/o Administration ' ,0% Varmeregnskab % Snerydning % Sum afdeludgifter 2.0t % af Udeifter q, I ,0 87,

12 Ejerlejl ig hedsforeni n gen Dom mervæn get 4-14, 4000 Roskilde k Udviklingen i lb. priser (1000 kr.) af udgiftsposterne fra 2003 til /04 o4los oslo6 06/07 07/08 08/09 o9h0 10/t7 77/12 Elektricitet - -Renovation Va nd -Repatration Ejendomsservice/trappevask Container tømning Administration Varrneregnskab Snerydning Ovenstående deludgiftsposter dækker således ca.90 V6 af udgifteme, men skal tages med forbehold, fordi regnskabs praksis ik-ke har været helt ens i alle årene. Øvrige kommentarer: Elektricitet er stegt med 19,2Yo i perioden Det lave beløb kr. I i skyldes en fejlkontering. Renovation er steget med 50 % Prisen er dog I'aldet de 4 seneste regnskabsår. Vand er steget med 30,5 %. Det lave tal i 2010/1 I skyldes en tilbagebetaling for 2009/10 Rep./vedligeholdelse er faldet med28,71%. Dertil kommer dog beløb som løbende er blevet betalt af "Gnrndfonden". Ejendomsservice/trappevask er steget med 98 %. Dette skyldes indgåelse al en ny kontrakt med "Anlægsgartnerne A/S" pga. utillredshed med kvaliteten afdet arbejde som "Hedeselskabet" udførte samt hovedrengøringen der blev gennemlørl i 201 I. Tømning af container er faldet med 65 %. Dette skyldes opsigelse af den "røde container". Administration er steget med 53 %. Det store beløb i 2009/10 skyldes, at der blev betalt både til LEA og Lejkon i det år. Endvidere er der kommet moms på ejendomsadministration i 2009/10. Varmeregnskab er steget med 40 oz. Snerydning er faldet med 42,7 oå.det skyldes en mild vinter i Fordeler vi udgifterne på i alt 25,48 mio. kr. i perioden fra til20llll2 udgiorde: Elektricitet 5,42% Renovation 8,52% Vand 19,47 % Rep./vedligeholdelse 9,45 o/o Ejendomsservice/trappev. 32,60 % Container tømning 1,82% Administration s,66% Varmeregnskab 2,20% Snerydning 3,11 % Øvrige udgitler 11,67 % I alt 100 % 12

13 Ejerlej li ghedsforen i ngen Dom mervæn get 4-14, 4000 Roskilde mervaenoet.d k Udvikling i Grundfonden Der er i perioden fra 2003 til t2 indbetalt 4,10 mio. kr. til Grundfonden og der er gennemført proj ekter til i alt 3,94 mio. kr. Saldoen pr udgjorde 1,178 mio. k. og udgør således pr ,337 mio. kr. Fordelt over perioden ser udviklingen således ud i mio. kr.: Netto beholdning Projekter Indbetalinger Saldo l _5_03 3l _5_04 3l.5_ s s r.5.1 l 31.s.12 0,856 1,173 1,490 0,281 0,315 0,542 o <)7 1,008 1,337 0,635 1,532 0,294 0,317 0,661 0,1 71 0,323 0,313 0,317 0,317 0,323 0,328 0,545 0,652 0,652 0,652 1,8 7,6 7,4 Udviklingen igrundfonden mio. kr. 7,2 1 0,8 0,6 o,4 x Netto I Projekter lndbetalinger r saldo 0, s s s.0s 31.s s s De gennemførte projekter har været følgende:. Disp. Vind uesudskiftning. Reparation afsokler o Bolignet (CoMX). Altangang DV 4. Ny sti mellem DV 6 og 8 o Sikring af kældre mod indtrængning af o HØjtvandslukkere regnva nd o Afkalkning, varmevekslere. Ny regnvandskloak. ry-kloakinspektion. Rådgivning vedr. ny asfalt. Lovliggørelse af EL-installationer, HFI-relæer o Returfølere fjernvarme. Nye postkasser o Fra 2077/12 er Grønt Udvalgs forbrug. Nyt tag konteret på Grundfonden. r Uda rbejdelse af Vedligeholdelsesplan r Asfalt og p-pladser 13

o.rr*de Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 4-14. 4000 Roskilde Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv

o.rr*de Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 4-14. 4000 Roskilde Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv 4-14. 4000 Roskilde Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 Den 261102011 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen Dommervænget

Læs mere

Ejerforeningen Dommervænget 4-14

Ejerforeningen Dommervænget 4-14 Ejerforeningen Dommervænget 4-14 År 2008, torsdag den 23. oktober, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 hos Strandberg, Skomagergade 11, 4000 Roskilde. Tilstede

Læs mere

Budget. 12t',13 3.242.579 71.880 18.'144 82.300 3.414.903 3.413.719 3.388.861 10.000 5.000 27.000 32.000 30.000

Budget. 12t',13 3.242.579 71.880 18.'144 82.300 3.414.903 3.413.719 3.388.861 10.000 5.000 27.000 32.000 30.000 Ejerlejlighedsforeningen Dommervænget 4-14 - bestyrelsens forslag til driftsbudget 212/213 Fællesudgifter Kælderleje Haveleje Vaskeriindtægter Diverse indtægter lndtægter i alt Elektriker Murer Blikkenslager

Læs mere

Det blev aftalt at udskyde reguleringen af a conto til næste år da ændringen af varmeåret komplicerer justeringen.

Det blev aftalt at udskyde reguleringen af a conto til næste år da ændringen af varmeåret komplicerer justeringen. Til Ejerforeningens hjemmeside 1. Møde med administrator a. Gennemgang af udkast til revideret administratoraftale Bestyrelsen har, med baggrund i de 6 år, som den hidtidige administratoraftale har løbet,

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Generalforsamling i. Ejerforeningen Ringparken

Generalforsamling i. Ejerforeningen Ringparken Generalforsamling i Ejerforeningen Ringparken Dato: 24 marts 1999 Sted: Sønderborghus, Rød sal Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af tagprojekt 4. Forelæggelse og godkendelse

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Ånnrs RESULTAT FØR GARAGEDRIFT (UNDERSKUD) ÅnnTs RESULTAT EFTER GARAGEDRIFT RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JUNI 1999-31. MAJ 2OOO.

Ånnrs RESULTAT FØR GARAGEDRIFT (UNDERSKUD) ÅnnTs RESULTAT EFTER GARAGEDRIFT RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JUNI 1999-31. MAJ 2OOO. E/F Dommervænget 4-14 RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JUNI 1999-31. MAJ 2OOO Note Mediemsbidrag Indb etalinger hens ættels er Lejeindtægter Diverse indtægter Renteindtægter Indtægter i alt 2.127 057

Læs mere

Side 1 RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JUNI 2OOO - 31. MAJ 2OO,I

Side 1 RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JUNI 2OOO - 31. MAJ 2OO,I EJERFORENI NGEN DOMMERVÆNGET 4.1 4 9-1 -21 Side 1 RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JUNI 2OOO - 31. MAJ 2OO,I NOTE Arsregnskab 2/1 Budget 2/1 INDTÆGTER A conto fællesbidrag Leje, haver Leje, kælderrum

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2014

Ordinær Generalforsamling 2014 Ordinær Generalforsamling 2014 8. maj 2014 Dagsorden Dagsorden i henhold til vedtægternes 9, stk. 1. 1) Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab. 3)

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00 DIRIGENT: KARIN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, 1. mand Niels Nielsen, Freddy, Pia H. David, Karin, Mads, Pia K. Aase. AD. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 2006 kl. 19.00 hos Kristian 3. tv.

Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 2006 kl. 19.00 hos Kristian 3. tv. Ejerforeningen Forhåbningsholms Allé 41A og B (Matrikel 23o) Frederiksberg 19-5-26 Til stede var: Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 26 kl. 19. hos Kristian 3. tv. St. Tv. Ej

Læs mere

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent.

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent. Den 3. december 2014 Referat Mødeart: Afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødested: Selskabslokalet Nyborggade 11, 1. sal Mødedato: 2. december 2014 2100 København Ø

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Horsens den 29. april 2015. Referat af ordinær generalforsamling i ejerforeningen Rørfabrikken afholdt onsdag den 29 april i Håndværkerforeningen

Horsens den 29. april 2015. Referat af ordinær generalforsamling i ejerforeningen Rørfabrikken afholdt onsdag den 29 april i Håndværkerforeningen Horsens den 29. april 2015 Referat af ordinær generalforsamling i ejerforeningen Rørfabrikken afholdt onsdag den 29 april i Håndværkerforeningen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Beboermøde Afdeling 8

Beboermøde Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden beboermøde afdeling 8 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 17. marts 2006 Ref.: 8061/AH/mt År 2006, den 16. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

Sønderborg, d. 5. december

Sønderborg, d. 5. december 2001 Sønderborg, d. 5. december Ordinær/ekstraordinær generalforsamling afholdt d. 1/2 2001 på Sønderborg Hus, Rød Sal Dagsorden: 1. Valg af dirigent 1.a: Jævnfør vedlagte notat 2. Formandens beretning

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Ordinær generalforsamling Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2012 4. Valg af kasserer og et bestyrelsesmedlem

Læs mere

Ejerforeningen Dommervænget 4-14

Ejerforeningen Dommervænget 4-14 Ejerforeningen Dommervænget 4-14 År 2005, onsdag den 26. oktober, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 på Restaurant Toppen, Bymarken 37, 4000 Roskilde.. Tilstede

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

Andelsboligforeningen Studsgaarden

Andelsboligforeningen Studsgaarden Andelsboligforeningen Studsgaarden Bestyrelsens beretning 2009/2010 Som vi plejer sender vi bestyrelsens beretning ud før generalforsamlingen i stedet for at læse den højt ved generalforsamlingen så alle

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Husorden afd. 13-15 og16

Husorden afd. 13-15 og16 Husorden afd. 13-15 og16 HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke,

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien Tirsdag, den 27. maj 2014 kl. 17.00 afholdt ejerforeningen Humlebien ordinær generalforsamling På Johannesskolen, lokale 230, 1. sal, Troels Lundsvej

Læs mere

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forløbne år samt godkendelse heraf 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2009

Læs mere

Eierforeningen Sletterhagevei nr. 23. 25. 27

Eierforeningen Sletterhagevei nr. 23. 25. 27 Eierforeningen Sletterhagevei nr. 23. 25. 27 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i ejerforeningen - onsdag d.27.05 2009 k1.19 i Caf6 Fortegården, Femmøllervej 10 med indgang ved nye hvide

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen E/F Strandbo II

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen E/F Strandbo II H. Høgsbro Holm Kristian Nørgaard Administration ApS Stockholmsgade 37, 2. Referat nr. 31 2100 København Ø Journal nr. 574/mbj Tlf. 35 43 43 06 København, den 8.9.2011 R E F E R A T fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Beretning for bestyrelsens arbejde 2010:

Beretning for bestyrelsens arbejde 2010: Beretning for bestyrelsens arbejde 2010: Ved årets start oplistede bestyrelsen som vanligt en række emner, der skulle stå øverst på opgavelisten over årets indsats. Det var følgende emner: Ny TV udbyder.

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 7 Buen, Stubbæk og Sejsbjerg, Stubbæk Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 16.

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamling 2011

BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamling 2011 BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamling 2011 Så er der gået endnu et år, og bestyrelsen ser i år frem til et solidt fremmøde af andelshavere på vores generalforsamling. Skimmelsvamp sag 27, 2 th. På generalforsamlingen

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 015 - Sprogøvej Godkendt på afdelingsmødet den 09.08.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

AB Glasgården generalforsamling 2010 - bestyrelsens beretning!

AB Glasgården generalforsamling 2010 - bestyrelsens beretning! BERETNING: Bestyrelsen kan se tilbage på endnu et aktivt år, men også et år hvor vi virkelig fik prøvet nogle udfordringer. Det var i øvrigt foreningens 5. leveår. Året bød på mange forskelligartede opgaver

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen EF Strandbo II

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen EF Strandbo II H. Høgsbro Holm Kristian Nørgaard Administration ApS Stockholmsgade 37, 2. Referat nr. 27 2100 København Ø Journal nr. 574/mbj Tlf. 35 43 43 06 København, den 14.10.2010 R E F E R A T fra bestyrelsesmøde

Læs mere

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Frederiksberg, 24-04-2013 Kundenr. 108-250 Sagsnr. 12-20493 Dok.nr. 13-63878 Direkte tlf. +45 39 46 64 38 tsh@deas.dk REFERAT E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Mødested: DEAS, Dirch

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Jeg vil som jeg plejer aflægge beretning, der dækker tidsrummet fra sidste generalforsamling til dato. Administrationen. FA09 har for nylig fået nye lokaler

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer Bestyrelsen byder nye medlemmer af Ejerforeningen BSV 77-79 velkommen. I dette notat har bestyrelsen samlet relevante praktiske oplysninger. Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen,

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Jørgen Lakjer Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 005-11 5. oktober 2011 Referat

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013 AAB Afdeling 16 april 2013 Beretning 2012 Afdeling 16 Almene boliger Almene boliger har på det sidste været drøftet i dagspressen og det forlyder, at der er afsat 4,1 milliarder til ekstra renovering af

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Kære andelshavere i A/B Syven, så er der gået et år siden der sidst var indkaldt til generalforsamling i A/B Syven. Der er sket flere ting i den mellemliggende tid, og bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

EJERFORENINGEN SUNDBY OVERDREV Fælleddiget 21-95 2300 København S. Den 3. marts 2015. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 19.00

EJERFORENINGEN SUNDBY OVERDREV Fælleddiget 21-95 2300 København S. Den 3. marts 2015. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 19.00 EJERFORENINGEN SUNDBY OVERDREV Fælleddiget 21-95 2300 København S. Den 3. marts 2015 Generalforsamling Ejerforeningen Matr. nr. 39 af Sundby Overdrev indkalder hermed til ordinær generalforsamling Torsdag

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Til stede: Ellen Vedelsby, Bjørn Dam, Lise Christensen, Niels Peter Rasmussen, Tina Rasmussen og Hanne Rasmussen. Afbud fra: Steen Pedersen

Til stede: Ellen Vedelsby, Bjørn Dam, Lise Christensen, Niels Peter Rasmussen, Tina Rasmussen og Hanne Rasmussen. Afbud fra: Steen Pedersen Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3031 Danalund Mødedato: 3. juni 2014 Til stede: Ellen Vedelsby, Bjørn Dam, Lise Christensen, Niels Peter Rasmussen, Tina Rasmussen og Hanne Rasmussen. Afbud

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 105 A.I. Holmsvej Godkendt på afdelingsmøde den 30.08.2012 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2 Maskiner...

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45. DIRIGENT: MADS AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Klaus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, Sussie, Knud og Aase. Afbud fra Ejendomsinspektør Per Nielsen, David og Pia K. AD. 2. Godkendelse af

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SØBO 15.01.2008

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SØBO 15.01.2008 J.nr.: 103522 Ejerlav: Bogense Markjorder Matr.nr.: 18 E Ejerlejlighed nr. 1 og 2 Beliggende: ANMELDER: Advokat Søren Olesen Adelgade 79 5400 Bogense 6481 1666 Rolighedsvej 16 5400 Bogense VEDTÆGTER FOR

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. onsdag, den 14. maj 2008, kl. 19.00, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. onsdag, den 14. maj 2008, kl. 19.00, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Rømersgade 9 1362 København K. Tlf. 33 14 11 19 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården onsdag, den 14. maj 2008,

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Bestyrelsesmødereferat Dato: 08 september 2011 Afd. 18 Hornemanns Vænge Sted: bestyrelseslokalet Indkaldte E-mail Deltaget Afbud Ej mødt Ulla Lind (UL) formand ulihn@stofanet.dk x Inge Grønlund (IG) næstformand

Læs mere

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Vallensbæk Strand den 27. juni 2012. Formanden bød velkommen, 27 stemmeberettigede var mødt

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Driftschef Søren Nielsen Inspektør Johnny Philip Philipsen (DEAS F&S)

Driftschef Søren Nielsen Inspektør Johnny Philip Philipsen (DEAS F&S) FACILITY SERVICES Frederiksberg, april 2015 Direkte telefon +45 39 46 61 41 soni@deas.dk Referat 66-møde 140-949 Dambakken Dato: 09-04-2015 Deltagere: Fra beboerrepræsentationen: Willy Fløe Jens Tidemann

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Lidt om Nybrohave. Side 1

Lidt om Nybrohave. Side 1 Lidt om Nybrohave Ejendommen Nybrohave, Buddingevej 72, blev opført i 1939 som almennyttigt boligbyggeri. I 1967 blev ejendommen som så mange andre attraktive bebyggelser udstykket i ejerlejligheder. Efterhånden

Læs mere

Godkendt af en enig bestyrelse, ingen bemærkninger. AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott og fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

Godkendt af en enig bestyrelse, ingen bemærkninger. AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott og fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) David Oszlak (DO) Knud Petersen (KP) Naseer Shah (NS) Aase B. Stisen (AAS)

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 412 - Bekkasinvej Godkendt på afdelingsmødet den 27.08.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne...

Læs mere

DIRIGENT: FREDDY RASMUSSEN. Fremmødte / Fraværende.

DIRIGENT: FREDDY RASMUSSEN. Fremmødte / Fraværende. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 11.05.2015. Referat af: Beslutningsreferat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.05.15 kl. 18.30 21.45 Maj DIRIGENT: FREDDY RASMUSSEN AD.

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2012.

Generalforsamlingsreferat 2012. 1 Generalforsamlingsreferat 2012. År 2012, den 30 april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Vanløse kulturhus, Frode Jacobsens Plads 4, 2720 Vanløse. Til stede

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 414 Kastanie Alle Godkendt på afdelingsmødet den 04.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik...

Læs mere

Afdeling 61. Hals. Referat fra afdelingsmødet den 24. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 43

Afdeling 61. Hals. Referat fra afdelingsmødet den 24. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 43 Side 1/5 Afdeling 61. Hals. Referat fra afdelingsmødet den 24. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 43 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Jens Erik Grøn

Læs mere

Afbud fra Mads Greve. Bestyrelsen godkender at der bliver rykket rundt på nogle punkter på dagsordenen af hensyn til at (NS) skal gå kl. 21.00.

Afbud fra Mads Greve. Bestyrelsen godkender at der bliver rykket rundt på nogle punkter på dagsordenen af hensyn til at (NS) skal gå kl. 21.00. DIRIGENT: TINA LAURSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsførende Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Tina Laursen (TL) David Oszlak (DO) Knud Petersen (KP) Bianca Balslev (BB) Naseer Shah

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Referat af beboermøde d. 20. april 2006

Referat af beboermøde d. 20. april 2006 Referat af beboermøde d. 20. april 2006 Fremmødte: - Bjarke F11 - Christian F5 - Elsebeth F1 - Kim F1 - Kim C6 - Christian B4 - Per KK - Lisbeth KK - Jørgen KK Ikke mødt:... Referent: Christian F5 Dagsordenen

Læs mere