Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune"

Transkript

1 Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune

2 Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt en række indsatser overfor udsatte grupper. Med opgaverne fik kommunen også ansvaret for en række amtslige institutioner og boformer på området. Placeringen af det samlede ansvar i kommunalt regi har givet Silkeborg Kommune en enestående mulighed for at skabe en helhed og sammenhæng i indsatsen overfor misbrug. Socialudvalget har derfor ønsket at prioritere udviklingen af en egentlig misbrugspolitik, som kan fastsætte de overordnede principper og mål for indsatsen overfor misbrug af alkohol og andre rusmidler. Det er den misbrugspolitik, du sidder med i hånden nu. Målsætning Mission for misbrugspolitikken Misbrugspolitikken skal bidrage til at give kommunens borgere de bedste forudsætninger for at have eller genskabe et forhold til alkohol og andre rusmidler, som er foreneligt med et fysisk, psykisk, socialt, arbejdsmæssigt og familiemæssigt godt liv. At forebygge overforbrug og misbrug af alkohol og andre rusmidler At stille rådgivnings- og behandlingsmuligheder til rådighed for borgere, der ønsker at ophøre et misbrug At mindske de fysiske, psykiske, sociale og familiemæssige konsekvenser af misbrug, hvis misbruget ikke umiddelbart lader sig standse. Visioner for misbrugspolitikken At antallet af borgere med misbrugsproblemer reduceres gennem en målrettet og helhedsorienteret indsats At målrettet forebyggende og tidlig indsats hindrer så mange som overhovedet muligt i at blive fanget i afhængighed af alkohol eller andre rusmidler At borgere med behov for hjælp oplever, at kommunens tilbud er dækkende og attraktive, og matcher de forskelligartede behov for rådgivning og behandling, således at ingen borger uanset tyngden af problemerne oplever at blive ladt i stikken. At borgere trods svære problemer kan opleve at blive integreret socialt og arbejdsmæssigt og genvinde deres kontakt til familie og netværk samt deres selvstændighed. 1

3 Principperne i Misbrugspolitikken Forebyggelse og tidlig indsats Der lægges vægt på forebyggelse og tidlig indsats. Det tilstræbes at behandlings- og forebyggelsesindsatser finder sted i et samarbejde, således at der er sammenhæng mellem oplysning, vejledning, rådgivning og behandling. Individuelt tilrettelagt indsats Tilbuddet til borgeren skal bygge på en helhedsvurdering og tilrettelægges fleksibelt og individuelt. Koordinering mellem de involverede instanser finder sted i et smidigt og dynamisk samarbejde. Dialog Der lægges vægt på dialog med de borgere, som benytter tilbuddene samt deres pårørende. Det skal være nemt for borgerne at komme til orde med kritik, ideer, forslag og synspunkter. God praksis Metoder og tilbud skal så vidt muligt være underbygget via dokumenteret god praksis eller evidensbaseret viden. Fokus på kvalitet og faglighed skal sikre sammenhæng i indsatsen. Tilgængelighed Tilbuddene er tilgængelige og synlige, og gives så tæt på borgeren som muligt. Borgere, der af én eller anden grund kommer ind ad den forkerte dør bliver ikke afvist, men hjulpet til rette sted. Mindste-indgrebsprincippet Borgere tilbydes den behandling, som laver det mindst mulige indgreb i deres hverdag, og som samtidig, udfra en faglig vurdering, sikrer at et givet behandlingsbehov imødekommes. Målgrupper Misbrugspolitikkens primære målgruppe er borgere, der er fysisk eller psykisk afhængige af alkohol eller andre rusmidler i en sådan grad, at det medfører skader for vedkommende selv, nærtstående eller samfundet. Derudover har Silkeborg Kommunes misbrugspolitik følgende målgrupper: Unge Unge som på grund af eksperimenterende brug af alkohol eller andre rusmidler er i en risikogruppe. - Indsatsen skal primært have forebyggende karakter; både rettet mod grupper, som endnu ikke er begyndt at drikke, ryge osv. og opsøgende indsats rettet mod risikogrupper, samt nødvendig rådgivning og vejledning. Storforbrugere og pårørende Voksne og pårørende til voksne som på grund af et overforbrug af alkohol eller stoffer er i risiko for at udvikle et misbrug. - Indsatsen skal have oplysende, vejledende, rådgivende og behandlende karakter. Familier Familier hvor én eller begge forældres misbrug truer familiens velfærd, eller hvor en ung under 18 år udvikler et misbrug, som truer familien. - Indsatsen strækker sig fra udredning, rådgivning og vejledning til egentlige behandlingsindsatser med fokus på familien. Indsatsen er indeholdt i den sammenhængende børne- og ungepolitik. 2

4 Personer med følger efter langvarigt misbrug Personer hvis misbrug konstant eller i perioder tager overhånd, og som er alvorligt præget af langvarigt misbrug og har brug for støtte, omsorg og evt. pleje med henblik på at mindske eller dæmpe konsekvenserne af misbrug samt hindre forværring. - Indsatsen består af en vifte af tilbud med akutte boformer, opsøgende arbejde, gadesygeplejerske, væresteder, længerevarende boformer samt personstøtte. Borgere med dobbeltdiagnose En særlig målgruppe er borgere, som foruden et misbrug af rusmidler har en psykiatrisk lidelse og på denne måde er dobbeltbelastede. - Indsatsen overfor denne målgruppe skal ske koordineret mellem behandlingspsykiatrien, socialpsykiatrien og misbrugsbehandlingen. Forebyggelse Misbrugspolitikken er for en stor del fokuseret på at beskrive rammerne for og målsætningerne i den behandlingsrettede indsats. De overordnede målsætninger og rammer for den primære og sekundære forebyggelse af misbrug udstikkes i Silkeborg Kommunes sundhedspolitik samt børne- og ungepolitik. Primær forebyggelse er indsatser, der sætter fokus på at mindske risikoen for, at misbrugsproblemer og uhensigtsmæssig brug af alkohol og andre rusmidler overhovedet opstår. I denne indsats spiller folkeskolen, ungdomsuddannelserne og forældreindsatsen en vigtig rolle. Sekundær forebyggelse er indsatser, der tager sigte på grupper, som har en speciel risiko for at udvikle misbrugsproblemer eller allerede er ved at udvikle sådanne, eller hvis uhensigtsmæssige brug af alkohol og andre rusmidler kan have sundhedsmæssige og sociale konsekvenser. Opsøgende arbejde, klubarbejde samt SSP-indsats spiller en vigtig rolle i den sekundære forebyggelse. Henholdsvis forebyggelse og behandling af misbrug er organiseret forskellige steder i kommunen; Behandlingsindsatsen er placeret i Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen, hvorimod den brede forebyggelsesindsats også er forankret i eksempelvis skole-afdelingen, i Børn og Familie og i Fællesstabens Sundhedsprojekt. Der er nedsat en tværgående forebyggelsesgruppe, som arbejder med forslag til organisering af forebyggelsesområdet samt konkrete forslag til forebyggelse af misbrug. Det tilstræbes, at der foregår en tæt koordinering mellem indsatserne på de to områder. Det er arbejdsgruppens vurdering, at der er behov for en koordinerende og vidensskabende instans, ikke mindst efter bortfaldet af den amtslige koordinering af misbrugsforebyggelsen. En sådan instans findes ikke for nuværende Handlinger o Silkeborg Kommune samarbejder med alle relevante aktører på området herunder frivillige organisationer. Der nedsættes et tværgående Misbrugsnetværk, som skal sikre spredning af relevant information, koordinering af indsatser samt skabelse af overblik. o Hvert år udarbejdes en handleplan for, hvilke konkrete initiativer samt udviklingsarbejder, der skal sættes i værk det kommende år på det enkelte område. Handleplanen indarbejdes i institutionsaftalen, som er en del af Silkeborg Kommunes styringsmodel. o Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen vil opfordre øvrige relevante afdelinger i Silkeborg Kommune til at inddrage disse aspekter i deres planlægning. 3

5 o Den løbende indsamling af data til statistisk brug og evaluering fortsætter. Der skal udarbejdes planer for, hvilke statistiske oplysninger Silkeborg Kommune skal kunne generere og hvilke principper, der skal lægge til grund for evaluering. o De økonomiske sammenhænge skal helt klarlægges. Overgangen fra Amt til Kommune har medført en række budgetmæssige udfordringer. For at en ambitiøs misbrugspolitik skal kunne realiseres, skal der være sammenhæng mellem udmeldt serviceniveau og den budgetmæssige rammebetingelse. o Der laves en analyse af de nye geografiske rammer. Analysen skal kaste lys over, om tilbudene er tilgængelige for borgerne, uanset hvor i kommunen man er bosat. o Sammenhænge, samarbejdsflader og visitationsprocedurer skal beskrives præcist og dækkende. o Der skal udarbejdes pjecematerialer, som giver overblik over tilbud og muligheder for at få hjælp. Misbrugspolitikken er en dynamisk politik. Nye erfaringer vil løbende give anledning til justeringer. Politikken skal som minimum have et grundigt servicetjek hvert andet år. Driftssektionen tager initiativ hertil. Hvad dækker misbrugspolitikken Misbrugspolitikken er begrænset til at dække problematikker omkring alkohol og rusmidler. Politikken er således ikke udformet med henblik på personer, som har pådraget sig afhængighed af lægemidler, som er ordineret af den praktiserende læge. Dette er begrundet i, at dette henlægges til sundhedsvæsnet, (pt. læge, hospital), jf. sektoransvarsprincippet. Ligeledes er nærværende politik ej heller udformet med henblik på problemer med afhængighed af spil (ludomani), netchat, mad, købemani osv. Dette er begrundet i, at det er en større opgave, som ville kræve ressourcetilførsel, og at opgaven ikke er en lovgivningsmæssig forpligtelse. Indsatsen overfor de forskellige målgrupper varierer og kan tage sit udgangspunkt i andre afdelinger end Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen. Således er det nødvendigt, at Misbrugspolitikken inddrager de enkelte afdelinger og udvalg i Silkeborg Kommune. Herved opnås en overordnet sammenhæng i indsatsen mod misbrug af alkohol og andre rusmidler. 4

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens

Læs mere

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE SOLRØD KOMMUNE MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE W:\Misbrugspolitik for Solrød Kommune.DOC MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Målgrupper for Misbrugspolitikken 3. Definition

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Mere sundhed i det nære

Mere sundhed i det nære Mere sundhed i det nære v r s ision un er, dh må ed saf l og tale n 2 018 - på borgerens præmisser 5 1 20 e k s iti r fo l o P die r væ Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner 1. februar 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer En analyse af indsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion

Læs mere

kampen mod narko ii Handlingsplan mod narkotikamisbrug

kampen mod narko ii Handlingsplan mod narkotikamisbrug kampen mod narko ii Handlingsplan mod narkotikamisbrug RegeRIngen Oktober 2010 Indhold Forord 3 Narkotikapolitikken udfordringer og indsats 4 Forebyggelse og tidlig indsats 14 Behandling 20 Skadesreduktion

Læs mere

Videnspapir om alkohol og stoffer 1

Videnspapir om alkohol og stoffer 1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen November 2014 Videnspapir om alkohol og stoffer 1 Dette videnspapir indeholder informationer om københavnernes alkoholkultur, forbrug

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1 Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1. Indledning Kommunerne overtog ansvaret for forebyggelse og behandling af alkohol og stofmisbrugere fra amtet efter kommunalreformen 1/1 2007. I Ringkøbing

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF KOORDINERENDE INDSATSPLANER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF KOORDINERENDE INDSATSPLANER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF KOORDINERENDE INDSATSPLANER 2014 Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere