j-g pngan';. Min Farieri Far' s1."rnåei f ra ffrz og flyttede tii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "j-g pngan';. Min Farieri Far' s1."rnåei f ra ffrz og flyttede tii"

Transkript

1 Da. BogenilTegl værke:: verl Fl- snsbor! FlordrrL.I ev,-rrl1i vet, korn j:g i Tank er ':m, hlrad min Far har f ort,alt m j-g pngan';. Min Farieri Far' s1."rnåei f ra ffrz og flyttede tii t Broalor, da clp:: ikke var Arbsj.-e nrrk paa Øenrog Te11\rri,r:= kerne havde nnk. Her bl-ev han ogsaaf Qift..0m Scnnmer'5n boerie Familior:ne ved TcglrrærkeL i nogle lange Huse hvor cl p hrrr-,r hatrrle r.t. stnrt Køkken og Pn stor 5tue. I Scmmeren I924. var Rasmus og j.l merl m j.n F:r i Br:c?!er ng flmegn.husenr, stocl endnrjrogpfar fortalterrtn3ar de som Børn kom hjepn fra SkoIen,skuIde cl e altid først \/on6e StsDr,,nr:r som var lagt. ti1'tørrerl?a nnnl o hrmrl dero.da Vi Vår der, blorr der kun lavet haenrl st::øgne TagpanrJer:, som min 0nkeI Rasmusrhans Kone Tante Annazn1^ en meri Navfl Jsns lar:erle. I dcn ene Ende af Skuret, tratrpde cn Hest runcit i- en rlrnd Beho l dor: ffie,ri Ler. Herf ra to0 Tant.p en P0rtion oj ællerle denne lrr-,nrli qt. saa f ik 0r-rkel o! Jons hver r.let, Halve og formede en Tugpancj e paa nogle Træfprmer, som saa hlev lagl ti1 l,ø::re.ejern af Værkpt kom tilfældiqt for:bj.rhan kunnr.r kendo Far,gav Haand og uar mfgnt f link.far har tjent som Kar.l paa hans Gaard incl en ltan gik t,il- Posten, Vi l,ar ossaa hen at se et moderne Tcol = værk, hvor al t Sik nred [Ylaskin er. I BcA=n paa Siije 5o, staar min F=Is, Broder Hans Holm i?asmussen cg Kcn: Cecilie t-i1,hans hø jre. Han v3r be rlt kenril: urder Navn:t Hans Hcl-m. H:n er den eneste,dr::r har Hålm sdm ttlel-]emnavn. Ra han Jes 0nk crg Ba srlm -"9 Li bl-. lrar ad bru nn 6 tlko rie de De smtjs og jol er født i l\lørrelacle i rønder,øst. for Ri-chtseng:.rcl p i Brød= cl: Jessens Hus.Hjørnehuset var Bager llosmus.der gj.k sn Gang inrl til sens Baggaard,hrlor der \/ar en 1i11e Lejlighsdrr.ler: boode'';cies For;oldrp ei lylartin og Tante L.ise syntes ikke om dpnne solfattige Lejlighed, hjalp rlemr såa de kunde byggc i Strucksa-lIe. ger Jessen kunne lerve af at ba3e Br:ed, han havde s-i-ne f aste K,-lnder, han besøgte to gange om Llgen.Brør1et h::vde han i on t-ohjulet, Kasse= n mr.rl I aan.'.?.jc! kan Ca huskoråt han ogsaa klm hns ns. dlr mere om B::ød.paa Lanrl et have nnan månrje Ste.Jer pn.muret 0vnrscm v opvarmtrt, med forskelligt Affal-d.Dg v?r f.l.ers om rl enrog naar den Ene færdig, f ortsatte pn aflden, rt3 0rrnen v3r varrrn. [--lo bragte frnr en lvl aqlneci 93ngen,n2 have i BryD!erspn nt l avt Skab Lit Rrzclet,Skabet. blev n!saa gt, som Bord. Tanto Lise i lt!ykirke, ba.3t.e s;racjan,ll i [Jc.icre, hrjor Rasmus jsg var en Sommerf erie, bagte de ojsaa saadan. Llrzdc+- smagt-e merlet godt, blev hverken +-gr el1er fugtiq.de t1,cic So]-dater fik nogc+- de kaldle mmishbrottt.dc fik ct Brød om Ugen,rg Far fort,alte,rjet Førsts AAr bfev ikk e ri gtig mæt af.jet. Ef terhaan dcn srm rje bl ev v;?nn et til dei-, brrrq f-e ikke merc hele Brødet og solgbe saa et Styl,.k: til de n),c -Rckrutter" tyskc Shldater laa jo to åar. I gamle Dage skulde man jornaar man have r:r-l lært,,;erne p3a Vå$EEn, *qaa man kun.je 1ære nog?t mere og sc n3get.detvar cn 5laqs slatussymboj.titin Svoger t(arl lyl:csen(tante [Y]innas manri)have lige ucrt-it verl Krigsslut,-l-!llB, o! q.ik med en Kammerat. D9 kom til Strasqtlr.rr!, hvnr de f ik B:skåd paa, at cf en Tid h"vce v?eret,, de ha0e ingen Albejcte ti j-' si g selvr s4a de maatte r.ej= ss hjcm igen.de blev fuj.g+- tii Bancg3arden til det rigtige TcA nord ta), fl-ik Billettcrne oq saa havde de rræret paa Ual_sen. )letrs vi var i Lærergik vi ef i;erfiåi-rdcr-, uvci ti LasLiril vi lavuduren Furt-ir.va', tri Srrii;g..tiird i 1i..i '" s'"ui-t at J-n.I rj, j5 Å1, j-9 h:;..,ib.i.j:._!-..-.:- uyg93f.. -! r! 1i-ri.l! JCJ VceIe; i;tlu t.1 1 at it Csu rrc-t,cii 3iier. I ai- I.:,-rc 3ilei.Den, lørsta llr.,clru.,-,i vqr fi al-r.j-:_st JUril l(ar'. Li,,.-r;ur I Js Y.-;gii= ai-ir S1.res llusl.:vlr-ie -9

2 Vi havdc hjcrnrne i Tønder en sl-or l-1avc rnccj Frugttræcr og Frugtbusl<c. Under Krigcn(19I4-18)bragte vi mangc Spande fyldt rned Ribs cl-l-cr SoIb:er til Købmandcnrsom havde l-et vcd at s-:1g,: rjisse.kzbrnanicn h:v.je oflc i ie førdte Krigsaar Kunsthonning ur-jcn Kort.Honninil:n v3r qernc i emajtcr:dc Grydcr e11er Spandc -) af forskelliq Starrrlse. Den Grund minc For:lldrc byijgede paa ft,var rigcligi s LCr. [.] en v.jr den fzrs te der blev udstyl<l<ct af cn stcrttfenriu.f:;.in,jil. hclt ncd Lil-rr,Jil<toria- Brygg=rictrog sydpaa hert til [Y]arl<gade.fjcren fi:r-langtcrl(6[3ine :l<u]-d;_ t:qe hslt til lilalkgade, da han e-l-l-ers var bangc f rc.,t uiive hængl:ndc rncrj dennc fnde.ilcn de f leste Køberc l<r-;mbagcf tir af incd Fndcn, især tii Jcrn= bancf oll<.filirre Foræ1drc sclgte ti1 Lol'.rmctivførcr Pahl,scrn vcd Gcnf or= cningl:n flyltede til Rendsburg. Dengang bc*tod Kloaken af en G1øf t f oran l-luset. frspandcn'r blgv tlegrauet paa oren storc Grund, det var jo Nlaturgødning ce Jordon kunde ntk biugc den samncn mcd.svine- og l'1ørvsceaijningcn.f'ilcr v:sl<cdc op i cn 1i1]c eat;c 3g 0pvaske vandet bi-cv hælijt over i to Spandc, som vi Drenge saa sl<ul,je v:rnde FrugtbuskcnD mcd,og Busl<cnc bar!o-rl med slcrc Bær. ljvcrnaar vi f ik \landlelning, huskcr jeg il<i<cnø jc,nen jg0 l<:n husk,_- at vi havde en Pumpc i Gaarcjspladsen, og at vi r::itmoetidlr sl<uide hjælpe pe.tøndcr al h:vde llu,ir= Gasværk, men vi havde il<l<c indj-agt Ua:.Gadel-y.;ter:ne blev cplyst mcc Gasrvar storc og af Stabejern.[ ),gtr.:rni: brændte..gr,-,, orir t)agen med sn 1i11a Fl-ammerda detls var neirrnerc end:t tænr,re r.rcn l-.v:-r a: qik Aft,:n. der hver Af ten en ttgasrnandtrlangs merl en s.=rlig Stok og Crc j eje ol f or fuldt Blusrr:g cm ltlorgenen^ned igen, If tsr Genf or"r,ing". f i[,;i åg="u indlagt, e1':ktr:i-sk Lysrmen Str6msn v:rr ml,gsl,-lyr"pctr.ole'fmsj-amperpc k,:rn s33 r-i1 Nlykirke.Ved sarnmc Tid fik Tcnde:: o.;sf,a ri,ltig K.Lcal<,cJ St:ucks= allce fik gulc KLinkcr ptra Fcrtcrvci.. Eftsr Rcvul-uticncn skete Cer o!saa t.[] Rcyulign r Nccl-n-r-rnn hlprr rn.r,. fri D..,,nnatr:mer _ utt!j(; ij( behøvede ikke ncio at Å;,,;-O:"i";åÅ"":_l-Lii^inf.1l.ln,r, mcn ct 5;yl<ke undcr Kn:ecnee, og Farverns blev mcrc 1yst. D: ogs3a S[;mpergt maate v,:re lyserrnatte mange æl-dre Dam:r t-.lrje derr:s i'tl ic.hfl-:schchin'rlp a1 Tasl<snrfor at kornme siq over e[cket.en Tir 1:ng J-igneCe KjcIcrn" mers sn Sekrnen den Dag kom, da de igen skulde hal,e ttt=j1jeno.g det bl-ev merc l(uns1 :t sy?n s'nul,. Kjole. ligc eftcr Krigcn kunne Bend:rne købe UEte fra Stat-n.Dissc sl<u111c r.lca det farst: Aar staa i StalCcn naar dg il,.kc blcrr bruet.t.lc v;r jc ilrkc v::ndt til- GrønlfoCer og sku.l-d: i ; taldcn lan,;scmt u,"nn.s t:il- ir'"s.i ljy= kirkc fik dc L,o meect smul<kc brune Hcsterson rje blcv mcqrjt ql-edc llc fcr. sl<ul-dc jo ogs:la hlve \/u-gnene i,-.1,.jr.--n ir;cn.jern r.il H{uf.inge v:r i!<i<s at f -:ar sa- bl-cv dcr sømmet Baandjcrn lun,._rl cm HJuIct. I'los 0nki, I lyl artin Dccde en B::odrr ir j I h:rn, h:n \/ir-r l.lng[<arl og ],ict sv.r:jc= 1ig.ng sad so'nmct,idcr bcqee to o! skar l.rr-l_s.jpindc oe runr-1e Træl<iIi.r tr.rrn brugtes til sarnmle BaaCbund:nc mcc.ba..lnd til ;t birrcc -l-aeb:'ntjt:r rnrj sad Ce oqsea cg lavcde, i'je t de ha;dc ln bescmt sli';s Gr:s, sc,.n de f u.gt,-dc oq snocde som sn Slcgs tlcb i en bc:t:mt L,;ngdc. I Tandcr t.ndcr Huscnc mcll:m Sl(ibDr r:h ug i4zt1-gai.le i en Spids,-iI tillc,;:dr.spldsen Lr nol< v:fi nurrnsn j_g r,.in huskå, rt Hrs_-L,,_r:rr li_ll-c n1o -+ iiu r-r^ru I i I I ^ C-..!- rrri!liavrrl(st:d.i Gavlcn var dcr iit'jmurel t. l.: lunc: K.ancr-il<u;1cr. l-lvor qamls dis:e var/ v.lr dcr inecn ccr dcngang viijst:.

3 Hvis jel husker ri,gti,=;l,var r,-n,iansk Kr. i IgIl+.l,DS tlul6mar:k værcl. 1 Dezbrr.I9IB skul-de der 2rnD.Papiermark tjr en GulrJrnark. IDezb::.l9I9.sku1de de:: II,00.Papiermark til sn Guldmark. Da u'i fik dansk KronemønL 20.mai Ig2D,gavdet en Krone for I3r50 llark. Der b.l ev indført en Slags Valutagodtgørelse, h',,orefter Inrjestaaende i Banker og Sparekasse:: f øt Kri,;qrlrJbrud IgI4, blerr omregnet i Kr.efter en fastsat SkaIa.Det blev dg m.re,clanske cle Fige dsi fik r:jem. De t;zske Marksedler indtit I9I5 var l-avet af stærkt Lærerjspapier og efter min mening smukke.[ylangp ældre Fofk kunne -ikke forstaa at rje gode 14ar:k gik v=k, og r_remte nævnte Sedler, f ast overberrrst om, at rje båev g1,l diq igr.n, tii G1ærje for senere Samlere. Hanne husker ogsaa:hencles Far have nr:k -IaanL hos hans Far(Ofa)oq tretalt tllbage.dahun var i Køkkenet meri hendes Far,kom 0fa ansusånde: Du kom af med din Gæld,men Penqene ar ikke mere værd end at viske sin trrøvrr med.del var de j,: hel-fer ikke. Vores Nabo i Tønder,Schæferrstruks+A1l-e 26.stammerie fra 5øncler-lygum. Han h.,vdo: købt Huset i Tønder oq bae.rftrr snlgt sine to Gaarde da lilarken endnu stod stod qodt.da han fik Pr',n!enervar clis:.sr il<ke merrj vær:d, end han kunrte kølre en blaa Kasket f or: dern, denne viste han nonle qange med Drdene:Den fik jeg for mine to Gaarcje. Ved Emmer.l'vdiqet 1ig.1er oesaa en::tnr pæn 14ark(Enne)s.rm blev solg t f or lvlark. Sælgeren købte ti]sidsi ogsaa en Kaskot 'inden llarken uik hel t: væk.nog1e kaidte denrræ Kasketfenntt. Da vi kom i Læreri Ig22rvar der en del tyske ældre Svende rundtom. Disse fik Lr:v ti.l at fortsætterda de havde arbr:jclr=t her -inden Genf or= eningen.hos Roost var i,n rnfrget dyqtiq ;erdre snerjemest,i.,r,14arhæi. Han stammede lra Thllrirngen, ffii r-r have Hus o! l(onp i Husum. Naar han have faaet Ugelønrgik han med cjet sarirme i Banki-,n o? locl l(ronel:ne veksle til tyskc Flark. Detgav jo rnangs. ilaade vores Dhef er oq Banken arjr.rarecie og raadede ham i.il at beholdc Kronerne.lYlen han vilde ikke høre. Da [larken saa virkcj.igt qik vækrklappede han sarnmen. Da vi fik Kronernerrejste mange tj-1 Tyskl-anrl for at købe forskeflioe Tingroct Forretningerpe vilde hel.lere enci rjcrne have Kroner.I Ju-l-en I92I fik Rasmus og jeq et Lommeur sorn Fa,r have hentet i NieblJI,jeg har mi1- endnu. tvlo$n, Inf lat,ionen ruinerde mange Fol k. De Folk cler have Laan rskynrite sig.l at betale disse tilbage.min F"! skylrjte 0nkel lrlartj.nx-en rjel,da UnIe] L:oa,t ha'-re hjulpet ham tii at bygqe.jeq stod tilfældigt i Haven.cJa Far og l."utje drøfterle dette,lutje Tr'(L;- sagcle qanske rol"igt:be Penge var jo alligevel,nu har 9uråt de db qjort Gavn,Han fik nok pengene: med tiiuaqe. er fl ere gange bl evet omtal t i Pressen, me C for:ske.l J-ig', Fcrmoninger ofrr hvor Hilsenen strmmer fra.da jcq!ik i Sk c-l-r, b.levlder efler Kri.=l"n o!s1a 'l hilst mo jr/rp=n nne.t om lvlcrgenen. fn Lærer d cr h=vde'r;jornt helr, KrrSen med, f nrtall:o, at rjet var Amerikanerne, der jn altiri fi2r-rip travlt, snm havce forkortpttrgod wlorninqtttil mojn.tid or Donn-

4 Vi kom -i. Skole I9I4rj. Ap::iI.Krigen brød ud j. August,, I Tznder sku"l de tr[ylænnernert inclti..l- en vis AIder ogsaa sti] I e. Da der ikke med det samme var Uniformer nok,rendte en Del Soldater en Tid Iang i- halvt cfvil. Far ver l+2 Aar dengang. Han brlev 3 gange indkal-dt til ttlland::l;1.*lt Jeg mener, han ]aa i5kærbækrdøstrup oq Brzns.dei- var ixke Iacnge ad gangen, da PostmesLeren søgte ham fri, fordå Far forstnd at tage postfolkenefr,rnest "Heserve- I6-I? aarige Drenge og lidt æ,ldr:e Damer. If terhaanden b]- pv Føden olsaa lidt knap. Et Sry-in og Høns havcis vi if rrrve j en. Nu f ik vi ogsaa 2 Geder og Kaniner, saa f ik 'yi da af orj til- Kan-insteg.[Y]pn for a1t dette fik vi trr-rkket af Levnesmj,cidelkortene. Rasmus og jeq havde saa arbejde med at p-lukke Kaninfoder,flytte Geder:ne om wliddaqen o! hent dem hjem om Af tenen. De gik i Grøftekanten ved Gaarden?tGørrismarkfr.Her fik min Far.ogsaa Iov t,i1 at slaa Græsset i Grøfterne, saa vi havde Hø tii Vinteren.'frfu" al.le Bzrn hjalp jo dengangrsaa jeg synes, at rjet l"igegodt, var en interesant, Tid. Vi kom qodt ud af det med Forval,teren paa Gaarderr.Han kørte Llgsaa H,aeL hjem forfios,og/isaa skulde rjette jo sl.æbes op paa Loftet. En Dag Rasmus 'og j eq havde h jul pet, med et r:11er ;rndet, skul de vi med ind oq have "Na6tt, Af tensmad. Derlvar en he1 dei Fulk paa Gaarden. Først f ik vi en væld-i-g Tallerken stuvede'kal:toffer,ol Cen spi-ste der fire [Yland af. Detvar første o? sidste gang v.r sku-l de plrzv e det. Det var vi jo ikke vant til.den yngste SønrAnton Gottbersen, har jeg mødl flere gan!e siden. Da vi oqsaa skulde plukke Kaninfoder, Iavede nnin Far en Voqn af en Kasse og to Barnsvognshjul.men dcnne var il<kc stær[< nol<.i I9IE [<øbtc min Far saa en rfellok'laqentjen fire-hjulet Haandvogn.Denne var stærkrs=å jeg havde den endnu i Højer til I956. Ncd \lognen henterje vi blandt andet Koks paa Gasirnstaltenrdisse var jo ngsaa paa Kort. Et AAr f ik Folk 1ov t-if at saml-e Grene i GalIehus-Skov, ti.l blanclt andet Bønnestænger. Dct sicl ste l(rigs?,rr \./alr vi. e1: p,r g"nge fra SkoIen i i Skovenrfor af plul<ke Rladc,som blev tørrecle til Kreaturfoder.Vi fik Iidt Betaling for det.vi skufde ogs:ra engång Iangs fra Skolen i- Husene og samle Knogler, en Husm,:r h=vde i hvertf rlrl Humør, hun saqde:hvis du vil komrne med trn Steg,maa du!erne faa Knoglcn i1,,n. V j- f ili ogsaa KoIon j have i en l-ar-, l''lar:k " f t Aar \/an rj':t saa p1 År el, at vi Iigefr:ern gik i Vand for at høste Kartr:flerr'lerKaal'.n o! l'ioerne,el-lers var Jorden god n,rk. lle sjdste Kri,-lsaar bl-ev Skol',tirien r-rgsåa rni.ndre paa Grunrl zf Lær:rm3ng 1, ellers hav:: Skcl ctiden al tid v=ret hver tlag f ra Util I? rog f ire Eft:rmir-tdage fra 2 LiI fire. \/i f ik ogs?a en ilbst-r,rncl Gartenbarivere-in. ilenne h rvo!ansk{'rist t:estr'laet pt par A6irmen cjet var rnest-, de hedre st.il-lede,s'r.n den.;.n1,l=r. l'l-diem, \Ju var clet godt nok at blive IIecllem. Fore.ningen anskrf f ede []o-,-d! K.:,-rtofell:aspe og andel. snm?ik F^a skift hos l'ylerilernlrprne.vi!av-.le K.rtnf e1rne1 og k,r1te Sirup af Roerne.lJe fzrste rj;rng.., hl ev 5ir:upen saa tyk at den knap vår at fza ucj af Gl"asset. Rønderne avlede o!saa Roer 3g Kartofler s!m skul-de Leveres paa Banegaa::rl en o-! losses i Jernbane\./ogne.Bønrl ernes \/cgnp bl-',v t.jt r-'i':l-s trukk-t af stude nred Krigsfanqer s,rm Kucisl<e.D.is.,p.;ør1ede for at tabe noglgtil os Børn.I Kælderen i. rrr;iktor:ia-br),g:pr-i-r,trt$nu Bachmrrrn6 Kornlar-. er)nl=t, rl er inrlr'.ttet n ttrubendøranlaqerr.her.tod pn d,1 Kvinr-l errskræ11odo Roerrsom saa blev Lør,', trsåa h,rldt de s1g bcri re. En tørret Rcesf limnr,l smagte hel-t grrrl t.i Storbyerne f ik de j-kke ma,,,ret andpt p,;a (iet sirjstp. Vj- Børn srtpg os sommetider fi:rbi Kæ1cl e::vinr]uerne orjr fj-k en [-l aandfulrl. fvlen opdagede Direktor Feustel os, toq pokker ved ham,

5 I f,ønder bj pv rje:: o!saa bygg.t en tylælketraulingsanstatt(nrr Slagteri ) men den kom ikke rigtigt i gang.ihøjer hl-ev der: ogsaa bygr_1et en 5z2ræsfabrikrsom blev l.ige færdig da K::igen sluttedermen da der'lik Sygdr-.lm i Søgræsset knm dpn aldriq i gang. Den have ellers rflapgs f ine lylaskiner. Fabrikken bi ev senere bruqt som Lager og en del 4". som Ka::osseri f ab:r:i.k1 og andet. l,lnder Krigen var man,!e Folk ogsaa langs at samle Aks, naar ltlarkerne var høstet.det ga\/ 1i-,gegoil en Del.tvtin Far,lavcde pn Plejl til- ht tærske med. Det g jorde han i \laskerurnmet. Naar:han saa var paa [1øI.] en ef ter Kotn, tj-l- Svin o! Høns(ogsaa paa Kort,)tol han rjerne en litte Sæk med o0 fik det hjcmmea,r-lede Korn malet. Det sidste Krigsaar var der et par ganqr, pn LeuLnanL med to ltland lanqs, for at se hvor manqe KartoflerrRopr orj andet v-i have.han var megpt flink. Han kastede bare et Blik i KæIrJsprrn,oq saqde gbrnerat der nok ikke var t for mejet. De før:sle Krirlsaar have vi for det meste to SoIdater: i Kvater. De sl<u.l-de I iqqe paa Loi'ti,:t. Da det, j-kke vai udbyq,jet, hængte min Far nngle Sækkr' op,saa del il<ke bl-ev for k,:lcjt for dem.vi havcie nu Held med at faa flink Folk,saa om AFtenen fik de Lov ti"1 at komme nerl i Sluen.fn qan0 v;rr den ene So.Ldat pn Bonde f ra en større Gaard. Lla han harl,:ie været t-t stykke Tirirkom Vr:gnmanden med to Sække Kartof-tcl rsum vi skuf de have af hain. Der -l-aa ogsaa en lvli t j t,ærkapelle i Tønder.[]aar dcnne bragte KomoagnieL tj,l Ør.relsereller hentede den ir:r,nrvar vi Børn gerne et Stykkp tneri. En ilag beqyndte de større Drenqe at f1øte medrmenda blev KapelmesLeten vred. 0nkr'l- Rasrnus l-aa o0saa entid i. Tønderrmen boe,de it<k,. hos os. KompaSniføreren var 0borI' utnant Buntrockrsom boedc t,o l-luse fra os.hanvar i Civi Postassistent orl kendtp Far.lla Kompagniet pn Dag var opsti-l Iet ved [Ylar:schbahnhof shotel, ieg antager det, skl:-1" de f t ytles, va:: rri med Far hen o! sermrjl,igvis fr"rr at sige farvel-.elrrnlrnck var r.n melet fl.ink filand talte.lidt merj Far og sagde,at, de havc s\/ær't vedat, faa en rrlff[!tzeft t-i1 l-lnk-irda rjenne have et usædvanl-i-gt stort Hnr.rer'1.Saa have de'l-avet on af t 0nkoI kom til- Bryssel oq var mest rle::. Jønnes(Chri-sti-nes tyl and)to Brødre n! hrn sr-lv kom onsaa rnpd.0nkel Petor Broagerr0nkel- Jørn Gur-J, rup var: o{.jsa.r rned" Vpr,ter Rasmus f aldtrrnen de andr knm da hjem i!gn.vi fj.k somrnptirler Pr:st fra dpm.de skrov rj;rnskrhvad der fnrb;lrysede miq,at de maal-te.jeg har nnnlp af Kortpne ljt,:r.ilr,j?. Hannes Far 1,.i nqsaa hel-e KrJgnn metl,mcn ti] s,i-rlst væk fra Fronl-,n,da han have for manoe Bern.Han skr, Lr skj-ftr:vi.:, ij.l alle B.iltnene.en Del. af Hannes Kort harvi pndnu. Han var Unt'.rr:f f izier r'l! have tte.i.cltnes Kretrz 2.Kl.trUerl Revolutionpn kr:mhan hjemt-il en rrschj-ffahrtsgrupdt=tr rsom Io*'sene hvad der skrrf,le til o.! fra Sil-d. llrlenfnr Tønder tryggedes der l-o store Luftskib.shal-1,crrF1),vehaIJ-er,Gasanstalt o.j traadløs Teleg:raf station. Herf ra f.lø j Luf tskibeno b1-an,,t arrdet t.it Fnqland, de kom ikke a-lle hj'-rn i 1en, f ytdt m"d Gas ag *'tnrp Skyde-.kj,ver srlr-n rie j r var.enrjans b.l-pv HallBI:ne bombpt af Engl-iendernF;D,,) rjet Jykkedes de [nge]ske Flyryemaskiner a1. nea o\rer Græns,,n tjl Danmark, hvor de bler.,i,nterneret.det vat: rlengans qn Be.irrft at flyve o\/el: i']ordsøen.l-)en D"g have lyl atrosr-,rne Fest,og passerl e i-kt<e gorl t nok paa.blancjt ci e flerr. hundr:ede [Yl atroser var fler:e 5p-i-onet:ren l(umun-ist,lrlo]ll'reber, =r"lfe$..]tp-y-er J,r,1:;l,j,e psr as pp i r. lrl atr:osr.rne l-avede Slzjtrblan,lt anrlet l(urr,re afl PiIegrene,s,-rm vi ogsaa købte, de var mr qet s tærke

6 { lvl ange matr:oser var fra Stnrbyerne,sa de l-ramstrede hos Banr]ernerdet vil sige at de købte lidt fyladvarerrsom de sr,n(jte trjern.nu L,ar ciet.te fr:roudt, og GenrJarmen sku"l.rl e tage Stil<prrøver.lYl en den gik j-kkn.l'vl atlroserne have en stnr Trækvogn, trukket af 6-B l(and, rler trak i et ti:tr mecl Haandtag i. wl ed denne voon besørgede de post o! anr-jr= Ærinder.Nu tog de 4-s i/l anri eksl,ra medrmed Gervær orj Bajonel.Disse ovf,r:vær:-de indi uverinoen orl qik f ørst naar de have set derås Pakker l"rnåå i Postsækken. G"ndir:men -r-,11 for:nr*rfti3 nnk til at lade dem i Ro. ' Revolution'n qik. roligt af saa rvirjl jeg huskbf.i hvert f alrl j Tønder. Der b1er.r dannct SoldaterraadrrJe fleste 5r-rILJatr.r fik rødt. Ar:mbind paa, o! Byraadet blev af sat, tlm Formi cirlsgsn var Kl-okrnanden 1an3s:de FoIk som viste sig paa Gaden efler Kl.I2rvildc u'jcn Uars;I blivc st<udt.\li hlrte ingcn 5[<ud. De næsts Daqe var Ccr sa3 Foraam]-ing:r og Ipt,cqog der blev holijl Talcr af den S1a9s FclkrscmrrDcn brave Soldat Sveikttk:lcter:den 5lags svømmer aitirl ovenpaa. Paa Luftskibshall-en trlev der Aukt.ion our.r en hcl rlel- fisblerlnl and-t. Vi var med Far derud og købte et stort" Bortj or_j lr Skaml :r, snnl vi skul brule i Køkk.,net..Je Kornmandanten var Adelig oq og meget popr,rfer hos fvlandskabet.da d,.,t hele ho.l.rlt op,bragte ilandskebet har,n tit To3et nrer! fuld wlusik.komman,:janten red foran cl da Toget kcrte,fik han et kraftigr hurra med paa Vejen. Et Bet,is paa, at ikke al le nf f icerer v:rr f orhacjt',. t -i-ge ef ter Gr.nf oreningen var der f r j- Adgang tii Hall,'rne. Dpr rrar rn?pn Vagter.vi Knægt,e skulde selvføqel-i? prø\/e at klatrd op p"a Hall-erne. Dj,ssp var 45m.hzj.Nog1e af Gangbroerne var j. stykker,at vi ailiqvr.jrrovedo hele \/ejen::undt,forbavser mii i D::grmen rien ens fi-k nok d.n anrlen til det.i Dag vilde jeg kalcje det f ol rlumdristig,mr.n rlsl var pn 6t.jlig lldsigl. Af de rrpcstbeamtenrr,s,rm blev o? gik ovrsj: i rjansk T.l' cn es lø, ya:: m i-n Far den en,este, der kunde tal-e og st<iive,,rigsriansk'), s...inr:l p r"an den gan g. H:n havde som statslas haft -i-ov til. at faa D:nskunrlrr\/-is ning.derfor b.l-ev hpb.,?å?l r,ili"i t roix; =[=,, j:?=e;=[,. B;ii;t:?i.u?r [:?-* f,'] ir*-g.-,f 1 t,. Pl s +-l< -,n to r. lvl in Fars ljroderronkel Jzrnrso.rn v?r 5mr.r-l lrlester: i GucrcruprL/.rr: unrrpr Kri= g{?nin.lkalrjt som 5mede,'neste:: paa ol Værf L i Kiel. Iil in Far fort^ite ogsaa cnr-,r ang,at pn 0nkcl tir ir.:rr,5[r-rf 6ip hrvp strr,_1 err,,t f.i-1 Dræst. Det var et- Earnl-øst Fr.pslr,,pqtr.irar. rl pl vi I ci e have I ariet iran strtderet. llen hrn skulde først af t,jene sin \/.arnppl i 1it. sorn Draloner, Her y"r han saa uhei-dig at styl;" med llesten oq Ir.ekIq Harsen. l'icisel ijiiireirl r-j.2.t-;.rvr..,ie stl(:r 5ø,t,tter.le Du:guiJeorJiii. ug-å iil. sckr!øilrei, fik su,i.l cir 5i.rgs Iaiiursi(aLr cir, SrJ,;, u.:ilclr]-l]llvu.,,r.eguiru:i -'-L voi f,,riiel' eir,gatt,q, "itrel iru.sker j"c i-kkerri:l,bitr jr9 irusket r.rt, elr l(iasseka'rrelai itavuc iåe;. den l"errr Lg Srur-.i errså r-j e ttu, vdi scks.lict<lui l..r;t ri..rgic r..j.19r, sclr.uib iiiui i- Kiassen ug øir.sktj.,.je Ka,,ler.arjetr l,i1 Lyt.ke,,,crj1oL tieiseir eti nll. val BIr siags ladrier ilol tjen nye SrotJer'.

7 I Rasmus rrg jeg blerr konf j-rmeret i Paask',n Ig22. V.i. r;i1rle bogrle fi:r,-r5j o vsrel ivløbe.l.snehber,men skul-de saa have venåbb et -nl eb o! et.h:l,ryt AAr. llet, L/ar hos Richter og tylø11-er.0et var: knap rnprj [-ærep1?dser,o,,'r da l]r:rt. Forrst søgte en Smed=-, on Karetmagclt-og en S=deInna.3-r.L,erling, r-/l gt. pasmus at bljve Smerl og jeg Karotrnagrrr,Ui arb,,,jdede clen ganl I0 Tj_mer om l):..;r.ln. 6n Tiner orn Ugen,Der var ike noget, d"r her-1 Fer.ie.\/i skul,rte have Klst og Loqi,rrlen Lcgi fik vi hjemrnsrsaa vfrst. Far cg lilrrrrhvcr de h:ve os.efter tc AQr fil< tri saa K.osten hjemme,da det blerr Fru Rn,:st for mo.j,t. \/i fik 1ært fra Bunden af.jeg har s:vet m3nge Planker op meri Fotlsavr p"a t;rsk Faust.sægerog da jeq skulde havle Stykkerne mod Haan.*1enrsk,-rl'ie jeg nr:k passe paa at sa\-,e lige.fa.l-serne skulde vi ogsaa Iave mecl Haanden, saa jeg f ik lært at kende Træet. En Del Vær:ktø j f averte vi ojsaa s,,1v. Rasmus fik ogsaa lært mr-g-l: med l-'l aånrjpnrojsea at sl-aa fr:r me,rj i;o [Yl an,lr h'-,i lk,.t ikke var 1et. Fir maet \/alr ikke vel f -i-r.rt, 7f Konkurr.ntpl:ne, cla rl el have taget. nognt Arbr.jde f ra rlisse, hvari vi L;er1in1e ossaa f i.k at m=rke. Til '.n tlrlst,ij li n1, hvor tæ::l-ingernf o?saa skr:1de.lave et el-l-er andet.,paastlrj Knr-nmitei,af j.g ikkp have lavet mit Hjul selvrog at. Smeclel-rerl-i-noprnF b.l.andt an,let hatrc b:^uqt Drejebænk.[t]en Rorrst harve nr-l noii r. r.\yqtige [Yl estrc og Sr.renrl er vj lrpr:t-r: ooclt.saa tog F-lrmaet \/ore ; agop hjr,rm. Vj fik hele VcAnbyggeri-et læ::t,fo::riå t,i srrlrmetirle:r skulde Hjæ1pe i 11p andro Fag. Ef ter ca. tcr AAr, begynrlte vi ngsaa paa Bilby.-lleni-, saa v j- f ik dpt hele med. Til Svendestykke.l-a,;cdp j"d pt. Fzr',r:hus, snm Konkurpnterne paastort, jeq ikke have larret se.itr.for rjet kunde ikke passpråt en Ltnrl Knægt kunne det.hos lyl ester l-le.in skulde jef lave en E!c..rsom jr:g laverl e, som jeg var vandt til- det,da jel var Færdi1.kom lilester Hein med en af si.ne, at saadan skulrle cn Eger være.[yl en de Fyre blcv da nøcl t ti L at 1ir;e mit Svendebrev. Jeg have jo Vi,:Jrr er. flasmus Iavede til- Srrendestykke en slrlr Srrensknzl.l-ersorn han selvfølfelig hel-1er ikke havr: lavet sel.v.men vi havrip nu Vidner: n.:k.rasmus fik urtl Iært sdm Smed og [rlekani[<er. De si-dste to AAr f ik rii sa:i Kcstpcn!e f or at bro og spise hj',mrno. Saa f ik rri hverjuge I ommenpnoe af Far, de L f rzrsle AAr Fn Kron p: o,j ci et s j.ci ste Aar to Krnn'e::. Saa kc,rbts r/i Væ::tø j, den!an!l f j k m,,n noget. f'or en Krnn.,rmAn kr-rn6e hl-anrjt, andet den!tanq knbr: hal vfærdi 1t V,=r-'tri, som rr j- saa J-ar-,psj f;pr:digl.naar vi bragte Uogn:r til Kr.:oernr., Hr-ror de Bznr-l elr der harre købt " rl emropl'roldt silrfik r.ri 0ernp hver en 25Øre.Drt var olsaa mannrl P'nr,re for pn Lær-l-ing.Desuden tjent,e vi Iidt, ved at male Arbejdsvn(lne.oq lave lirlt for Bok.,ndtc.For at ma-1e pn Voln to nanqe. fik r.ri fem l(rc:n'r.

8 a U fvl ine Arbejdspl"adscr. Første Arbejdsplaris eft,er Læretidpn var hns l(aretmagcr Jensen i Røddino, ( pøtrup)i Sommpr:en Ig26.Kost orj Logi p,1,us Ir 50 Kr.åm Da3øn. \lintpt'pn ?,1idt p-(tucihj;cj p"..tjgr:t,rr r+b l(r.deng;rn! en,3ort Lqn. I L/intprcn 26-27rfra I.II.26-IÅ.27rf Jerde Ka::,1- hos ia.icll'ljei L.t-yk i- Trred ved Tønder.L.øn:Kost oq Lnqi plus I,50 Kr.om Dagnn.Fjk tilbudt Pl arjsen som anrl en l(ar1,mcn f ik Ar'b":jrl e j. rni t Fag et par ltjrjr. hns RnosL. I Somm''rn'I927 i Arbejde hos Karptmaler Jø::gensen i Esbjer:glTariflrn. \/ar om Efteraaret i Høslen og PosLuclhjæJ-per. Saa fj-k Rasmus o3 ieg Arbejde hns J.H,:lenspn i. Højer.Vi Lroe.le Hjemrne, Kørte hver Dag mecj Toget.Lønnen \ral:?5 Kr.om Ugc,n. Rejstn om Ef tr.raaret ti-t Hannibal- Jensen i Tved ved Sr;enrjhorg, hvo:: j"g fj-k Kost og logi og 25 Kr.crny Ugeno I Januar I92B.rj.ngede Jensen Hzjer saa om at. bregyncle hos ham i1en. Lønnen var Kost og Lr:gi og 25 Kr. om Ulen. [i]an var jo glarj f or i det hel-e taget at, faa Ar:bejde.Den gan! arirejdede mrn al_'l.e Str:r:Jer I0 Tj-mer: dagtig. I Ig30 steg Lznnen til Logi pj-us 50 Kr. om tj.gen, saa skul de vi Sel r,, søpqe f n:: Kosten. I I935 knp Fagfoeningen i*genmen,r.la mån i. Kzbenharyn nægtecle at. arbejde med dc Vr:gne der blev l-avet hos os.5aa kllnde det pludsej-ig qae mect qa T-i-mer og mere i Løn.Liqe -inclen Kri-gen fi-k Fn KareLmaler l,:5 Kr.j. Timen. f n god Løn den gang. En [4ekaniker f ik I,25 Kr. Da llanmark blev besat I940, blev r.ri al l-e arbejds Løs,,,. Af Fagf cren-in1en 6e $ui Paabud om,il<ke at næqte at arhejrie fni Tyskerne,Jrlr filr sai Ar-7 5.jde snm Snedkr.r ved det, tfskr- Llranrjly;c1n iaalhorl-u.lest-fiyvep1r.rds. Eftpr 7-8 f{dr:. fi-k Jensen Arbejrle i,qenrog j,,,, r,.:js1;.,hjern iqen. Under: Kriqen maat.tf ie! saa s,rejse el.ektrisk'i nnrjt et Aar.paa nng"t Jern; arbejdc.men saa f-ik vi noget Karrossplj-arbe,-Ce i-1err,n3 vi lavede oqsaa Beboelsesvogne.Her maalte jeg saa kal.r:je mig Værkfører. 14ens jog svejsede,maatte jeq mel.lie m,i.c om i Smer_j pnes Faqfr-rrenirrn. h,,r t/ar jug i{edlem fra den 24,I0.4I.ti1 den 28.I.43. EfLer Kr:igen var{der nogle AAr Arbejr:ie igen hos Jrrnsen,Højer.ir"l,n f,:a I954 maatle jeg 'tago :nrjct Arhpj jo -jnri i.mnl. I pp,eller v;.rr Aror.j.isIas, fra den I.4.55.t,i.1 den B.I.2.5B.ar:bojdede _ieq som Up::etter ved ntznd,.r Autornobilhandelil.Var saa til-fæ1di-1t i Arbejde eiier arbejcisl,as. Den IB.2.57.begynrlt,e jeg hos P.Peft'-r:sen l AAbcnraa.Her var jeg ljl- ca. rlen I.7,57.da jeq fik fast Arbejde som Hzr;Iemester hos rrvoelmanns Tøm= merhandeltr..jeg var der indlil m-in 6?.a:rige Fødselsrjag.den 26.I0.I974, l. alt i 1'7. Aar.

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*.

Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*. Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*. Legelopva rm n ingsøve!se, 1 l-et rnstisn af lsd ikr*pp*n, start fra t*p tiltå, 3] L*t opvarnrr*ing m*d lgb cg te*:po sk!{t 3i Opvar*rnings l-egr D*jang Hockey ag Z*mbie

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25.

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25. 8000 Aarhus C De 25. maj 20LL Plalægig og Byggeri Tekik og Miljø Aarhus Kommue Til orieerig vedr. ejedomme, Åboulevarde 51-53 Ejere af Åboulevarde 51-53 har søg om illadelse il idreig af bolig i ageage

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time KLASSE : 1a VHG, FORÅR 2013 CP 2x He 1a OC 1a GN 1a 1 fy/c 2.12 bi 2.15 Sa 1.1 DA 1.1 Kunst C WN 1a MN 1a JN 1a OC 1a JN 1a 2 id Id EN 1.1 ma 1.1 Sa 1.1 ma 1.1 CS 2x GN 1a JN 1a He 1a CS 2x 3 MA 2.3 DA

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884.

KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884. KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884. I N D H O L D. Side Lykkehans I De tre smaa Skovnisser 7 Snehvide I 4 Stadsmusikanterne i Bremen 24 Hunden og Spurven 28 De tre Spindersker 3 2 Lille Rumleskaft

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold D si å ikk kpis Glæ & Bø v/lis Tia Si 3 Ihl Vlk il Mi Sykbg s 4 Øvls 1: D 24 syk s 5 Øvls 2: Sykspill s 9 Øvls 3: Syksls 10 Øvls 4: Sykhisis 11 Øvls 5: Syk i gpps 13 Øvls 6: Mi psyks 15 Øvls 7: Syklaskab

Læs mere

HVAD DER KAN HÆNDE EN JULEAFTENS DAG

HVAD DER KAN HÆNDE EN JULEAFTENS DAG HVAD DER KAN HÆNDE EN JULEAFTENS DAG Lille Knud sad og stirrede ud af Vinduet. Det var Juleaftensdag. Aldrig syntes han, havde en Dag været saa lang før. De skulde spise Kl. 6 og derefter ind til Juletræet

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

- b r u g e r v e j l e d n i n g

- b r u g e r v e j l e d n i n g Active - b r u g e r v e j l e d n i n g! O B S! V I G T I G T L æ s d e n n e b r u g e v e j l e d n i n g f ø r A c t i v e t a g e s i b r u g. D a t o : 2 0 0 7-0 2-2 3 V e r s i o n 3 P r o ducent

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

Å F - I n g e m a n s s o n. A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r. L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n

Å F - I n g e m a n s s o n. A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r. L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n Å F - I n g e m a n s s o n A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n M e d d e n n e f o l d e r v i l v i i n f or m er e o m I n ge

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by Mtr. nr., ejerlav, sogn: I,a, ra41. (i København kvarter) eller (i de sønderjydske lands- _Horsens by dele) bd. og bl. i tingbogen, OS BOSfl art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (udfyldes

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

Bamse Polle. i 1. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune

Bamse Polle. i 1. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune Bamse Polle i 1. klasse Polle Noller Sigurd Søren Maren Snella Lise Projektet Bamse Polle bygger på læseplan for den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og er støttet af Det kriminalpræventive

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k ::: 9. b vil i en emneuge fremstille papir. Til fremstillingen vil de bruge trerammer, de selv samler. Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k l.ttl Beregn prisen for en ramme. ; Rammen

Læs mere

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE.

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE. 1 Følgende står at læse på etiketten på heftets forside: DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE Ebbe og Dagmar HUN VAR JO STEDMOR TIL DE FIRE FØRSTE BØRN OG

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Velkommen til. Peters Jul. i Ribe. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2015 på www.petersjuliribe.dk

Velkommen til. Peters Jul. i Ribe. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2015 på www.petersjuliribe.dk Vlkommn til Ptr Jul i Rib Jul om i gaml dag... S hl programmt for uln 0 på www.ptrulirib.dk Jg glædr mig i dnn tid... Dt r indldningn til bogn Ptr Jul, om handlr om familin Krohn ul og traditionr i 0 rn.

Læs mere

I Skandinavisk Kunstudstilling" (Vesterbrogade 58)

I Skandinavisk Kunstudstilling (Vesterbrogade 58) S IP / N S T A U k T lo N. I Skandinavisk Kunstudstilling" (Vesterbrogade 58) bortsælges Tirsdagen den 10de Marts 1896, Form. Kl. 11, en Samling Malerier af vore bedste Kunstnere. UDSTILLING: Søndag den

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kmml mfiii f Småt i 27- cmi f mm i i t f jt f E m mml mfiii å måt i i t Mj 21 Si 1 f 7 Ilftl...4 Ljli fl...4 Kmml mfiii...7 i 1.1 Smmlii mllm i i Dm: Kmml mfiii i lt...7 i 1.2 Smmlii mllm mm i i t: Kmml

Læs mere

HF 72O S.METER FORSTERKER

HF 72O S.METER FORSTERKER HF 72O S.METER FORSTERKER S-METER FORSTERKER HF 72O er tenkt anvendt til alle former for modtagere hvor man @nsker at vide hvor kraftig den modtagne station er. Dette er isar aktuelt ved brug af.wal"kie-talkie

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var

er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var Askeladden som kapaad med Troldet. er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var D i smaa Kaar og gammel og svag, og Sønnerne vilde ikke tage sig noget til. Til Gaarden hørte en stor god Skog,

Læs mere

Teksten i bokselskap.no er basert på xml-fil mottatt fra. Universitetet i Oslo/dokpro.uio.no. Dokpros tekst er hentet

Teksten i bokselskap.no er basert på xml-fil mottatt fra. Universitetet i Oslo/dokpro.uio.no. Dokpros tekst er hentet bokselskap.no 2012 Ragnhild Jølsen: Rikka Gan Teksten i bokselskap.no er basert på xml-fil mottatt fra Universitetet i Oslo/dokpro.uio.no. Dokpros tekst er hentet fra: Samlede Skrifter. Aschehoug, Oslo,

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Bamse Polle. i 1. klasse

Bamse Polle. i 1. klasse Bamse Polle i 1. klasse Polle Noller Sigurd Søren Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på læseplan for den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og blev støttet af Det kriminalpræventive

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

Interne kontroller. Internal controls

Interne kontroller. Internal controls Cand.merc.aud. studiet Kandidatafhandling Interne kontroller - Design af interne kontroller i forhold til besvigelser Internal controls - Reducing the risk of fraud by designing internal controls Afleveringsdato:

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ",'ïrr''ïrll" rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013.

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ,'ïrr''ïrll rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013. Fredag 30 august 2013 Marmrkirken. MMK2-2 Alle værdier er "frit-felt" (krrektin = -6 db) 6' Ër d 970 =(U.9 c l Þ50.> Ê r',n õ '= 30 l< Þ20 ) ' Dagperide LAeq = 67 [dbl \ Aftenperide LAeq = 57 [db] Natpedde

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Da det i dette Efteraar var et halvt Hundrede Aar, siden Høj

Da det i dette Efteraar var et halvt Hundrede Aar, siden Høj Mit første Indtryk af Askov. Da det i dette Efteraar var et halvt Hundrede Aar, siden Høj skolen i Askov begyndte sin Virksomhed, kunde jeg have Lyst til at meddele mit første Indtryk af Byen Askov og

Læs mere

]AHLfrB BOLIG GHARLOTTENLUND SKAV HIPPIESTIL MZDER STRZMLINET DESIGN IANDREA OG RASMUS LARSSONSVILLA NORD FOR KZBENHAVN. MED ETMIKSAF FARVESTRA-

]AHLfrB BOLIG GHARLOTTENLUND SKAV HIPPIESTIL MZDER STRZMLINET DESIGN IANDREA OG RASMUS LARSSONSVILLA NORD FOR KZBENHAVN. MED ETMIKSAF FARVESTRA- BOLG GHARLOTTENLUND ]AHLfrB SKAV HPPESTL MZDER STRZMLNET DESGN ANDREA OG RASMUS LARSSONSVLLA NORD FOR KZBENHAVN. MED ETMKSAF FARVESTRA- LENDE TAPETER, PATCHWORK, VNTAGEFUND, MODERNE MZBLER OG LAMPER HAR

Læs mere

1876 Kjøbt Bøger hos Boghandler Jørgensen For Indbinding af Bøger do do Subskription af Skandin. Folkemagasin 1876 Ialt Udgift.

1876 Kjøbt Bøger hos Boghandler Jørgensen For Indbinding af Bøger do do Subskription af Skandin. Folkemagasin 1876 Ialt Udgift. Ark No 43/1879. Regnskab over Indtægter og Udgifter ved Vejle Borger - (tidligere Frie -) Skoles Børne- Bibliothek for 1876-77. 1876 Januar Indtægt Modtaget af Kæmnerkassen I alt Indtægt Kr Kr 40 Ø 40

Læs mere

Side. 10. Hovedbestyrelsens Adresser.

Side. 10. Hovedbestyrelsens Adresser. JERNBANE-BLADE,T Nr. 40. OKTOBER NOVEMBER DECEMBER 2012 Forside IC 4. ESBJERG - ÅRUUS. Side. 2 og 3 Artikel L.D.J. Side. 4. 5. 6.7.ANNONCER. Side. 8. Artikel L.D.J. Side. 9 Artikel fortsat Side. 10. Hovedbestyrelsens

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige forhold

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05399.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05399.00 Frdningn vdrørr: Mo's Grund Domm Taksati ans kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 25-11-1970 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 401 ALLNGE

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele.

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele. Effktmåli f EPM Bil 4 Arbjdmdllr fr EPM I d fit bkrivr vi d dl f EPM, m bru im rrt. Vi hr mdllrt iti, diri dmiitrtircr i EPM. Kliikr rbjd md EPM r dlt md t lær ir rimært bkæftir i md itidl. Syljrkr øvrit

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

Blot en drengestreg Vrny Søn Nspirl

Blot en drengestreg Vrny Søn Nspirl Blot en drengestreg Vrny Søn Nspirl To drenge der var brødre, fordi de havde samme forældre, havde desuden en onker til fætes der en skønne dag fik fjærnet et ben' Af den grund steg drengenes interesse

Læs mere