j-g pngan';. Min Farieri Far' s1."rnåei f ra ffrz og flyttede tii

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "j-g pngan';. Min Farieri Far' s1."rnåei f ra ffrz og flyttede tii"

Transkript

1 Da. BogenilTegl værke:: verl Fl- snsbor! FlordrrL.I ev,-rrl1i vet, korn j:g i Tank er ':m, hlrad min Far har f ort,alt m j-g pngan';. Min Farieri Far' s1."rnåei f ra ffrz og flyttede tii t Broalor, da clp:: ikke var Arbsj.-e nrrk paa Øenrog Te11\rri,r:= kerne havde nnk. Her bl-ev han ogsaaf Qift..0m Scnnmer'5n boerie Familior:ne ved TcglrrærkeL i nogle lange Huse hvor cl p hrrr-,r hatrrle r.t. stnrt Køkken og Pn stor 5tue. I Scmmeren I924. var Rasmus og j.l merl m j.n F:r i Br:c?!er ng flmegn.husenr, stocl endnrjrogpfar fortalterrtn3ar de som Børn kom hjepn fra SkoIen,skuIde cl e altid først \/on6e StsDr,,nr:r som var lagt. ti1'tørrerl?a nnnl o hrmrl dero.da Vi Vår der, blorr der kun lavet haenrl st::øgne TagpanrJer:, som min 0nkeI Rasmusrhans Kone Tante Annazn1^ en meri Navfl Jsns lar:erle. I dcn ene Ende af Skuret, tratrpde cn Hest runcit i- en rlrnd Beho l dor: ffie,ri Ler. Herf ra to0 Tant.p en P0rtion oj ællerle denne lrr-,nrli qt. saa f ik 0r-rkel o! Jons hver r.let, Halve og formede en Tugpancj e paa nogle Træfprmer, som saa hlev lagl ti1 l,ø::re.ejern af Værkpt kom tilfældiqt for:bj.rhan kunnr.r kendo Far,gav Haand og uar mfgnt f link.far har tjent som Kar.l paa hans Gaard incl en ltan gik t,il- Posten, Vi l,ar ossaa hen at se et moderne Tcol = værk, hvor al t Sik nred [Ylaskin er. I BcA=n paa Siije 5o, staar min F=Is, Broder Hans Holm i?asmussen cg Kcn: Cecilie t-i1,hans hø jre. Han v3r be rlt kenril: urder Navn:t Hans Hcl-m. H:n er den eneste,dr::r har Hålm sdm ttlel-]emnavn. Ra han Jes 0nk crg Ba srlm -"9 Li bl-. lrar ad bru nn 6 tlko rie de De smtjs og jol er født i l\lørrelacle i rønder,øst. for Ri-chtseng:.rcl p i Brød= cl: Jessens Hus.Hjørnehuset var Bager llosmus.der gj.k sn Gang inrl til sens Baggaard,hrlor der \/ar en 1i11e Lejlighsdrr.ler: boode'';cies For;oldrp ei lylartin og Tante L.ise syntes ikke om dpnne solfattige Lejlighed, hjalp rlemr såa de kunde byggc i Strucksa-lIe. ger Jessen kunne lerve af at ba3e Br:ed, han havde s-i-ne f aste K,-lnder, han besøgte to gange om Llgen.Brør1et h::vde han i on t-ohjulet, Kasse= n mr.rl I aan.'.?.jc! kan Ca huskoråt han ogsaa klm hns ns. dlr mere om B::ød.paa Lanrl et have nnan månrje Ste.Jer pn.muret 0vnrscm v opvarmtrt, med forskelligt Affal-d.Dg v?r f.l.ers om rl enrog naar den Ene færdig, f ortsatte pn aflden, rt3 0rrnen v3r varrrn. [--lo bragte frnr en lvl aqlneci 93ngen,n2 have i BryD!erspn nt l avt Skab Lit Rrzclet,Skabet. blev n!saa gt, som Bord. Tanto Lise i lt!ykirke, ba.3t.e s;racjan,ll i [Jc.icre, hrjor Rasmus jsg var en Sommerf erie, bagte de ojsaa saadan. Llrzdc+- smagt-e merlet godt, blev hverken +-gr el1er fugtiq.de t1,cic So]-dater fik nogc+- de kaldle mmishbrottt.dc fik ct Brød om Ugen,rg Far fort,alte,rjet Førsts AAr bfev ikk e ri gtig mæt af.jet. Ef terhaan dcn srm rje bl ev v;?nn et til dei-, brrrq f-e ikke merc hele Brødet og solgbe saa et Styl,.k: til de n),c -Rckrutter" tyskc Shldater laa jo to åar. I gamle Dage skulde man jornaar man have r:r-l lært,,;erne p3a Vå$EEn, *qaa man kun.je 1ære nog?t mere og sc n3get.detvar cn 5laqs slatussymboj.titin Svoger t(arl lyl:csen(tante [Y]innas manri)have lige ucrt-it verl Krigsslut,-l-!llB, o! q.ik med en Kammerat. D9 kom til Strasqtlr.rr!, hvnr de f ik B:skåd paa, at cf en Tid h"vce v?eret,, de ha0e ingen Albejcte ti j-' si g selvr s4a de maatte r.ej= ss hjcm igen.de blev fuj.g+- tii Bancg3arden til det rigtige TcA nord ta), fl-ik Billettcrne oq saa havde de rræret paa Ual_sen. )letrs vi var i Lærergik vi ef i;erfiåi-rdcr-, uvci ti LasLiril vi lavuduren Furt-ir.va', tri Srrii;g..tiird i 1i..i '" s'"ui-t at J-n.I rj, j5 Å1, j-9 h:;..,ib.i.j:._!-..-.:- uyg93f.. -! r! 1i-ri.l! JCJ VceIe; i;tlu t.1 1 at it Csu rrc-t,cii 3iier. I ai- I.:,-rc 3ilei.Den, lørsta llr.,clru.,-,i vqr fi al-r.j-:_st JUril l(ar'. Li,,.-r;ur I Js Y.-;gii= ai-ir S1.res llusl.:vlr-ie -9

2 Vi havdc hjcrnrne i Tønder en sl-or l-1avc rnccj Frugttræcr og Frugtbusl<c. Under Krigcn(19I4-18)bragte vi mangc Spande fyldt rned Ribs cl-l-cr SoIb:er til Købmandcnrsom havde l-et vcd at s-:1g,: rjisse.kzbrnanicn h:v.je oflc i ie førdte Krigsaar Kunsthonning ur-jcn Kort.Honninil:n v3r qernc i emajtcr:dc Grydcr e11er Spandc -) af forskelliq Starrrlse. Den Grund minc For:lldrc byijgede paa ft,var rigcligi s LCr. [.] en v.jr den fzrs te der blev udstyl<l<ct af cn stcrttfenriu.f:;.in,jil. hclt ncd Lil-rr,Jil<toria- Brygg=rictrog sydpaa hert til [Y]arl<gade.fjcren fi:r-langtcrl(6[3ine :l<u]-d;_ t:qe hslt til lilalkgade, da han e-l-l-ers var bangc f rc.,t uiive hængl:ndc rncrj dennc fnde.ilcn de f leste Køberc l<r-;mbagcf tir af incd Fndcn, især tii Jcrn= bancf oll<.filirre Foræ1drc sclgte ti1 Lol'.rmctivførcr Pahl,scrn vcd Gcnf or= cningl:n flyltede til Rendsburg. Dengang bc*tod Kloaken af en G1øf t f oran l-luset. frspandcn'r blgv tlegrauet paa oren storc Grund, det var jo Nlaturgødning ce Jordon kunde ntk biugc den samncn mcd.svine- og l'1ørvsceaijningcn.f'ilcr v:sl<cdc op i cn 1i1]c eat;c 3g 0pvaske vandet bi-cv hælijt over i to Spandc, som vi Drenge saa sl<ul,je v:rnde FrugtbuskcnD mcd,og Busl<cnc bar!o-rl med slcrc Bær. ljvcrnaar vi f ik \landlelning, huskcr jeg il<i<cnø jc,nen jg0 l<:n husk,_- at vi havde en Pumpc i Gaarcjspladsen, og at vi r::itmoetidlr sl<uide hjælpe pe.tøndcr al h:vde llu,ir= Gasværk, men vi havde il<l<c indj-agt Ua:.Gadel-y.;ter:ne blev cplyst mcc Gasrvar storc og af Stabejern.[ ),gtr.:rni: brændte..gr,-,, orir t)agen med sn 1i11a Fl-ammerda detls var neirrnerc end:t tænr,re r.rcn l-.v:-r a: qik Aft,:n. der hver Af ten en ttgasrnandtrlangs merl en s.=rlig Stok og Crc j eje ol f or fuldt Blusrr:g cm ltlorgenen^ned igen, If tsr Genf or"r,ing". f i[,;i åg="u indlagt, e1':ktr:i-sk Lysrmen Str6msn v:rr ml,gsl,-lyr"pctr.ole'fmsj-amperpc k,:rn s33 r-i1 Nlykirke.Ved sarnmc Tid fik Tcnde:: o.;sf,a ri,ltig K.Lcal<,cJ St:ucks= allce fik gulc KLinkcr ptra Fcrtcrvci.. Eftsr Rcvul-uticncn skete Cer o!saa t.[] Rcyulign r Nccl-n-r-rnn hlprr rn.r,. fri D..,,nnatr:mer _ utt!j(; ij( behøvede ikke ncio at Å;,,;-O:"i";åÅ"":_l-Lii^inf.1l.ln,r, mcn ct 5;yl<ke undcr Kn:ecnee, og Farverns blev mcrc 1yst. D: ogs3a S[;mpergt maate v,:re lyserrnatte mange æl-dre Dam:r t-.lrje derr:s i'tl ic.hfl-:schchin'rlp a1 Tasl<snrfor at kornme siq over e[cket.en Tir 1:ng J-igneCe KjcIcrn" mers sn Sekrnen den Dag kom, da de igen skulde hal,e ttt=j1jeno.g det bl-ev merc l(uns1 :t sy?n s'nul,. Kjole. ligc eftcr Krigcn kunne Bend:rne købe UEte fra Stat-n.Dissc sl<u111c r.lca det farst: Aar staa i StalCcn naar dg il,.kc blcrr bruet.t.lc v;r jc ilrkc v::ndt til- GrønlfoCer og sku.l-d: i ; taldcn lan,;scmt u,"nn.s t:il- ir'"s.i ljy= kirkc fik dc L,o meect smul<kc brune Hcsterson rje blcv mcqrjt ql-edc llc fcr. sl<ul-dc jo ogs:la hlve \/u-gnene i,-.1,.jr.--n ir;cn.jern r.il H{uf.inge v:r i!<i<s at f -:ar sa- bl-cv dcr sømmet Baandjcrn lun,._rl cm HJuIct. I'los 0nki, I lyl artin Dccde en B::odrr ir j I h:rn, h:n \/ir-r l.lng[<arl og ],ict sv.r:jc= 1ig.ng sad so'nmct,idcr bcqee to o! skar l.rr-l_s.jpindc oe runr-1e Træl<iIi.r tr.rrn brugtes til sarnmle BaaCbund:nc mcc.ba..lnd til ;t birrcc -l-aeb:'ntjt:r rnrj sad Ce oqsea cg lavcde, i'je t de ha;dc ln bescmt sli';s Gr:s, sc,.n de f u.gt,-dc oq snocde som sn Slcgs tlcb i en bc:t:mt L,;ngdc. I Tandcr t.ndcr Huscnc mcll:m Sl(ibDr r:h ug i4zt1-gai.le i en Spids,-iI tillc,;:dr.spldsen Lr nol< v:fi nurrnsn j_g r,.in huskå, rt Hrs_-L,,_r:rr li_ll-c n1o -+ iiu r-r^ru I i I I ^ C-..!- rrri!liavrrl(st:d.i Gavlcn var dcr iit'jmurel t. l.: lunc: K.ancr-il<u;1cr. l-lvor qamls dis:e var/ v.lr dcr inecn ccr dcngang viijst:.

3 Hvis jel husker ri,gti,=;l,var r,-n,iansk Kr. i IgIl+.l,DS tlul6mar:k værcl. 1 Dezbrr.I9IB skul-de der 2rnD.Papiermark tjr en GulrJrnark. IDezb::.l9I9.sku1de de:: II,00.Papiermark til sn Guldmark. Da u'i fik dansk KronemønL 20.mai Ig2D,gavdet en Krone for I3r50 llark. Der b.l ev indført en Slags Valutagodtgørelse, h',,orefter Inrjestaaende i Banker og Sparekasse:: f øt Kri,;qrlrJbrud IgI4, blerr omregnet i Kr.efter en fastsat SkaIa.Det blev dg m.re,clanske cle Fige dsi fik r:jem. De t;zske Marksedler indtit I9I5 var l-avet af stærkt Lærerjspapier og efter min mening smukke.[ylangp ældre Fofk kunne -ikke forstaa at rje gode 14ar:k gik v=k, og r_remte nævnte Sedler, f ast overberrrst om, at rje båev g1,l diq igr.n, tii G1ærje for senere Samlere. Hanne husker ogsaa:hencles Far have nr:k -IaanL hos hans Far(Ofa)oq tretalt tllbage.dahun var i Køkkenet meri hendes Far,kom 0fa ansusånde: Du kom af med din Gæld,men Penqene ar ikke mere værd end at viske sin trrøvrr med.del var de j,: hel-fer ikke. Vores Nabo i Tønder,Schæferrstruks+A1l-e 26.stammerie fra 5øncler-lygum. Han h.,vdo: købt Huset i Tønder oq bae.rftrr snlgt sine to Gaarde da lilarken endnu stod stod qodt.da han fik Pr',n!enervar clis:.sr il<ke merrj vær:d, end han kunrte kølre en blaa Kasket f or: dern, denne viste han nonle qange med Drdene:Den fik jeg for mine to Gaarcje. Ved Emmer.l'vdiqet 1ig.1er oesaa en::tnr pæn 14ark(Enne)s.rm blev solg t f or lvlark. Sælgeren købte ti]sidsi ogsaa en Kaskot 'inden llarken uik hel t: væk.nog1e kaidte denrræ Kasketfenntt. Da vi kom i Læreri Ig22rvar der en del tyske ældre Svende rundtom. Disse fik Lr:v ti.l at fortsætterda de havde arbr:jclr=t her -inden Genf or= eningen.hos Roost var i,n rnfrget dyqtiq ;erdre snerjemest,i.,r,14arhæi. Han stammede lra Thllrirngen, ffii r-r have Hus o! l(onp i Husum. Naar han have faaet Ugelønrgik han med cjet sarirme i Banki-,n o? locl l(ronel:ne veksle til tyskc Flark. Detgav jo rnangs. ilaade vores Dhef er oq Banken arjr.rarecie og raadede ham i.il at beholdc Kronerne.lYlen han vilde ikke høre. Da [larken saa virkcj.igt qik vækrklappede han sarnmen. Da vi fik Kronernerrejste mange tj-1 Tyskl-anrl for at købe forskeflioe Tingroct Forretningerpe vilde hel.lere enci rjcrne have Kroner.I Ju-l-en I92I fik Rasmus og jeq et Lommeur sorn Fa,r have hentet i NieblJI,jeg har mi1- endnu. tvlo$n, Inf lat,ionen ruinerde mange Fol k. De Folk cler have Laan rskynrite sig.l at betale disse tilbage.min F"! skylrjte 0nkel lrlartj.nx-en rjel,da UnIe] L:oa,t ha'-re hjulpet ham tii at bygqe.jeq stod tilfældigt i Haven.cJa Far og l."utje drøfterle dette,lutje Tr'(L;- sagcle qanske rol"igt:be Penge var jo alligevel,nu har 9uråt de db qjort Gavn,Han fik nok pengene: med tiiuaqe. er fl ere gange bl evet omtal t i Pressen, me C for:ske.l J-ig', Fcrmoninger ofrr hvor Hilsenen strmmer fra.da jcq!ik i Sk c-l-r, b.levlder efler Kri.=l"n o!s1a 'l hilst mo jr/rp=n nne.t om lvlcrgenen. fn Lærer d cr h=vde'r;jornt helr, KrrSen med, f nrtall:o, at rjet var Amerikanerne, der jn altiri fi2r-rip travlt, snm havce forkortpttrgod wlorninqtttil mojn.tid or Donn-

4 Vi kom -i. Skole I9I4rj. Ap::iI.Krigen brød ud j. August,, I Tznder sku"l de tr[ylænnernert inclti..l- en vis AIder ogsaa sti] I e. Da der ikke med det samme var Uniformer nok,rendte en Del Soldater en Tid Iang i- halvt cfvil. Far ver l+2 Aar dengang. Han brlev 3 gange indkal-dt til ttlland::l;1.*lt Jeg mener, han ]aa i5kærbækrdøstrup oq Brzns.dei- var ixke Iacnge ad gangen, da PostmesLeren søgte ham fri, fordå Far forstnd at tage postfolkenefr,rnest "Heserve- I6-I? aarige Drenge og lidt æ,ldr:e Damer. If terhaanden b]- pv Føden olsaa lidt knap. Et Sry-in og Høns havcis vi if rrrve j en. Nu f ik vi ogsaa 2 Geder og Kaniner, saa f ik 'yi da af orj til- Kan-insteg.[Y]pn for a1t dette fik vi trr-rkket af Levnesmj,cidelkortene. Rasmus og jeq havde saa arbejde med at p-lukke Kaninfoder,flytte Geder:ne om wliddaqen o! hent dem hjem om Af tenen. De gik i Grøftekanten ved Gaarden?tGørrismarkfr.Her fik min Far.ogsaa Iov t,i1 at slaa Græsset i Grøfterne, saa vi havde Hø tii Vinteren.'frfu" al.le Bzrn hjalp jo dengangrsaa jeg synes, at rjet l"igegodt, var en interesant, Tid. Vi kom qodt ud af det med Forval,teren paa Gaarderr.Han kørte Llgsaa H,aeL hjem forfios,og/isaa skulde rjette jo sl.æbes op paa Loftet. En Dag Rasmus 'og j eq havde h jul pet, med et r:11er ;rndet, skul de vi med ind oq have "Na6tt, Af tensmad. Derlvar en he1 dei Fulk paa Gaarden. Først f ik vi en væld-i-g Tallerken stuvede'kal:toffer,ol Cen spi-ste der fire [Yland af. Detvar første o? sidste gang v.r sku-l de plrzv e det. Det var vi jo ikke vant til.den yngste SønrAnton Gottbersen, har jeg mødl flere gan!e siden. Da vi oqsaa skulde plukke Kaninfoder, Iavede nnin Far en Voqn af en Kasse og to Barnsvognshjul.men dcnne var il<kc stær[< nol<.i I9IE [<øbtc min Far saa en rfellok'laqentjen fire-hjulet Haandvogn.Denne var stærkrs=å jeg havde den endnu i Højer til I956. Ncd \lognen henterje vi blandt andet Koks paa Gasirnstaltenrdisse var jo ngsaa paa Kort. Et AAr f ik Folk 1ov t-if at saml-e Grene i GalIehus-Skov, ti.l blanclt andet Bønnestænger. Dct sicl ste l(rigs?,rr \./alr vi. e1: p,r g"nge fra SkoIen i i Skovenrfor af plul<ke Rladc,som blev tørrecle til Kreaturfoder.Vi fik Iidt Betaling for det.vi skufde ogs:ra engång Iangs fra Skolen i- Husene og samle Knogler, en Husm,:r h=vde i hvertf rlrl Humør, hun saqde:hvis du vil komrne med trn Steg,maa du!erne faa Knoglcn i1,,n. V j- f ili ogsaa KoIon j have i en l-ar-, l''lar:k " f t Aar \/an rj':t saa p1 År el, at vi Iigefr:ern gik i Vand for at høste Kartr:flerr'lerKaal'.n o! l'ioerne,el-lers var Jorden god n,rk. lle sjdste Kri,-lsaar bl-ev Skol',tirien r-rgsåa rni.ndre paa Grunrl zf Lær:rm3ng 1, ellers hav:: Skcl ctiden al tid v=ret hver tlag f ra Util I? rog f ire Eft:rmir-tdage fra 2 LiI fire. \/i f ik ogs?a en ilbst-r,rncl Gartenbarivere-in. ilenne h rvo!ansk{'rist t:estr'laet pt par A6irmen cjet var rnest-, de hedre st.il-lede,s'r.n den.;.n1,l=r. l'l-diem, \Ju var clet godt nok at blive IIecllem. Fore.ningen anskrf f ede []o-,-d! K.:,-rtofell:aspe og andel. snm?ik F^a skift hos l'ylerilernlrprne.vi!av-.le K.rtnf e1rne1 og k,r1te Sirup af Roerne.lJe fzrste rj;rng.., hl ev 5ir:upen saa tyk at den knap vår at fza ucj af Gl"asset. Rønderne avlede o!saa Roer 3g Kartofler s!m skul-de Leveres paa Banegaa::rl en o-! losses i Jernbane\./ogne.Bønrl ernes \/cgnp bl-',v t.jt r-'i':l-s trukk-t af stude nred Krigsfanqer s,rm Kucisl<e.D.is.,p.;ør1ede for at tabe noglgtil os Børn.I Kælderen i. rrr;iktor:ia-br),g:pr-i-r,trt$nu Bachmrrrn6 Kornlar-. er)nl=t, rl er inrlr'.ttet n ttrubendøranlaqerr.her.tod pn d,1 Kvinr-l errskræ11odo Roerrsom saa blev Lør,', trsåa h,rldt de s1g bcri re. En tørret Rcesf limnr,l smagte hel-t grrrl t.i Storbyerne f ik de j-kke ma,,,ret andpt p,;a (iet sirjstp. Vj- Børn srtpg os sommetider fi:rbi Kæ1cl e::vinr]uerne orjr fj-k en [-l aandfulrl. fvlen opdagede Direktor Feustel os, toq pokker ved ham,

5 I f,ønder bj pv rje:: o!saa bygg.t en tylælketraulingsanstatt(nrr Slagteri ) men den kom ikke rigtigt i gang.ihøjer hl-ev der: ogsaa bygr_1et en 5z2ræsfabrikrsom blev l.ige færdig da K::igen sluttedermen da der'lik Sygdr-.lm i Søgræsset knm dpn aldriq i gang. Den have ellers rflapgs f ine lylaskiner. Fabrikken bi ev senere bruqt som Lager og en del 4". som Ka::osseri f ab:r:i.k1 og andet. l,lnder Krigen var man,!e Folk ogsaa langs at samle Aks, naar ltlarkerne var høstet.det ga\/ 1i-,gegoil en Del.tvtin Far,lavcde pn Plejl til- ht tærske med. Det g jorde han i \laskerurnmet. Naar:han saa var paa [1øI.] en ef ter Kotn, tj-l- Svin o! Høns(ogsaa paa Kort,)tol han rjerne en litte Sæk med o0 fik det hjcmmea,r-lede Korn malet. Det sidste Krigsaar var der et par ganqr, pn LeuLnanL med to ltland lanqs, for at se hvor manqe KartoflerrRopr orj andet v-i have.han var megpt flink. Han kastede bare et Blik i KæIrJsprrn,oq saqde gbrnerat der nok ikke var t for mejet. De før:sle Krirlsaar have vi for det meste to SoIdater: i Kvater. De sl<u.l-de I iqqe paa Loi'ti,:t. Da det, j-kke vai udbyq,jet, hængte min Far nngle Sækkr' op,saa del il<ke bl-ev for k,:lcjt for dem.vi havcie nu Held med at faa flink Folk,saa om AFtenen fik de Lov ti"1 at komme nerl i Sluen.fn qan0 v;rr den ene So.Ldat pn Bonde f ra en større Gaard. Lla han harl,:ie været t-t stykke Tirirkom Vr:gnmanden med to Sække Kartof-tcl rsum vi skuf de have af hain. Der -l-aa ogsaa en lvli t j t,ærkapelle i Tønder.[]aar dcnne bragte KomoagnieL tj,l Ør.relsereller hentede den ir:r,nrvar vi Børn gerne et Stykkp tneri. En ilag beqyndte de større Drenqe at f1øte medrmenda blev KapelmesLeten vred. 0nkr'l- Rasrnus l-aa o0saa entid i. Tønderrmen boe,de it<k,. hos os. KompaSniføreren var 0borI' utnant Buntrockrsom boedc t,o l-luse fra os.hanvar i Civi Postassistent orl kendtp Far.lla Kompagniet pn Dag var opsti-l Iet ved [Ylar:schbahnhof shotel, ieg antager det, skl:-1" de f t ytles, va:: rri med Far hen o! sermrjl,igvis fr"rr at sige farvel-.elrrnlrnck var r.n melet fl.ink filand talte.lidt merj Far og sagde,at, de havc s\/ær't vedat, faa en rrlff[!tzeft t-i1 l-lnk-irda rjenne have et usædvanl-i-gt stort Hnr.rer'1.Saa have de'l-avet on af t 0nkoI kom til- Bryssel oq var mest rle::. Jønnes(Chri-sti-nes tyl and)to Brødre n! hrn sr-lv kom onsaa rnpd.0nkel Petor Broagerr0nkel- Jørn Gur-J, rup var: o{.jsa.r rned" Vpr,ter Rasmus f aldtrrnen de andr knm da hjem i!gn.vi fj.k somrnptirler Pr:st fra dpm.de skrov rj;rnskrhvad der fnrb;lrysede miq,at de maal-te.jeg har nnnlp af Kortpne ljt,:r.ilr,j?. Hannes Far 1,.i nqsaa hel-e KrJgnn metl,mcn ti] s,i-rlst væk fra Fronl-,n,da han have for manoe Bern.Han skr, Lr skj-ftr:vi.:, ij.l alle B.iltnene.en Del. af Hannes Kort harvi pndnu. Han var Unt'.rr:f f izier r'l! have tte.i.cltnes Kretrz 2.Kl.trUerl Revolutionpn kr:mhan hjemt-il en rrschj-ffahrtsgrupdt=tr rsom Io*'sene hvad der skrrf,le til o.! fra Sil-d. llrlenfnr Tønder tryggedes der l-o store Luftskib.shal-1,crrF1),vehaIJ-er,Gasanstalt o.j traadløs Teleg:raf station. Herf ra f.lø j Luf tskibeno b1-an,,t arrdet t.it Fnqland, de kom ikke a-lle hj'-rn i 1en, f ytdt m"d Gas ag *'tnrp Skyde-.kj,ver srlr-n rie j r var.enrjans b.l-pv HallBI:ne bombpt af Engl-iendernF;D,,) rjet Jykkedes de [nge]ske Flyryemaskiner a1. nea o\rer Græns,,n tjl Danmark, hvor de bler.,i,nterneret.det vat: rlengans qn Be.irrft at flyve o\/el: i']ordsøen.l-)en D"g have lyl atrosr-,rne Fest,og passerl e i-kt<e gorl t nok paa.blancjt ci e flerr. hundr:ede [Yl atroser var fler:e 5p-i-onet:ren l(umun-ist,lrlo]ll'reber, =r"lfe$..]tp-y-er J,r,1:;l,j,e psr as pp i r. lrl atr:osr.rne l-avede Slzjtrblan,lt anrlet l(urr,re afl PiIegrene,s,-rm vi ogsaa købte, de var mr qet s tærke

6 { lvl ange matr:oser var fra Stnrbyerne,sa de l-ramstrede hos Banr]ernerdet vil sige at de købte lidt fyladvarerrsom de sr,n(jte trjern.nu L,ar ciet.te fr:roudt, og GenrJarmen sku"l.rl e tage Stil<prrøver.lYl en den gik j-kkn.l'vl atlroserne have en stnr Trækvogn, trukket af 6-B l(and, rler trak i et ti:tr mecl Haandtag i. wl ed denne voon besørgede de post o! anr-jr= Ærinder.Nu tog de 4-s i/l anri eksl,ra medrmed Gervær orj Bajonel.Disse ovf,r:vær:-de indi uverinoen orl qik f ørst naar de have set derås Pakker l"rnåå i Postsækken. G"ndir:men -r-,11 for:nr*rfti3 nnk til at lade dem i Ro. ' Revolution'n qik. roligt af saa rvirjl jeg huskbf.i hvert f alrl j Tønder. Der b1er.r dannct SoldaterraadrrJe fleste 5r-rILJatr.r fik rødt. Ar:mbind paa, o! Byraadet blev af sat, tlm Formi cirlsgsn var Kl-okrnanden 1an3s:de FoIk som viste sig paa Gaden efler Kl.I2rvildc u'jcn Uars;I blivc st<udt.\li hlrte ingcn 5[<ud. De næsts Daqe var Ccr sa3 Foraam]-ing:r og Ipt,cqog der blev holijl Talcr af den S1a9s FclkrscmrrDcn brave Soldat Sveikttk:lcter:den 5lags svømmer aitirl ovenpaa. Paa Luftskibshall-en trlev der Aukt.ion our.r en hcl rlel- fisblerlnl and-t. Vi var med Far derud og købte et stort" Bortj or_j lr Skaml :r, snnl vi skul brule i Køkk.,net..Je Kornmandanten var Adelig oq og meget popr,rfer hos fvlandskabet.da d,.,t hele ho.l.rlt op,bragte ilandskebet har,n tit To3et nrer! fuld wlusik.komman,:janten red foran cl da Toget kcrte,fik han et kraftigr hurra med paa Vejen. Et Bet,is paa, at ikke al le nf f icerer v:rr f orhacjt',. t -i-ge ef ter Gr.nf oreningen var der f r j- Adgang tii Hall,'rne. Dpr rrar rn?pn Vagter.vi Knægt,e skulde selvføqel-i? prø\/e at klatrd op p"a Hall-erne. Dj,ssp var 45m.hzj.Nog1e af Gangbroerne var j. stykker,at vi ailiqvr.jrrovedo hele \/ejen::undt,forbavser mii i D::grmen rien ens fi-k nok d.n anrlen til det.i Dag vilde jeg kalcje det f ol rlumdristig,mr.n rlsl var pn 6t.jlig lldsigl. Af de rrpcstbeamtenrr,s,rm blev o? gik ovrsj: i rjansk T.l' cn es lø, ya:: m i-n Far den en,este, der kunde tal-e og st<iive,,rigsriansk'), s...inr:l p r"an den gan g. H:n havde som statslas haft -i-ov til. at faa D:nskunrlrr\/-is ning.derfor b.l-ev hpb.,?å?l r,ili"i t roix; =[=,, j:?=e;=[,. B;ii;t:?i.u?r [:?-* f,'] ir*-g.-,f 1 t,. Pl s +-l< -,n to r. lvl in Fars ljroderronkel Jzrnrso.rn v?r 5mr.r-l lrlester: i GucrcruprL/.rr: unrrpr Kri= g{?nin.lkalrjt som 5mede,'neste:: paa ol Værf L i Kiel. Iil in Far fort^ite ogsaa cnr-,r ang,at pn 0nkcl tir ir.:rr,5[r-rf 6ip hrvp strr,_1 err,,t f.i-1 Dræst. Det var et- Earnl-øst Fr.pslr,,pqtr.irar. rl pl vi I ci e have I ariet iran strtderet. llen hrn skulde først af t,jene sin \/.arnppl i 1it. sorn Draloner, Her y"r han saa uhei-dig at styl;" med llesten oq Ir.ekIq Harsen. l'icisel ijiiireirl r-j.2.t-;.rvr..,ie stl(:r 5ø,t,tter.le Du:guiJeorJiii. ug-å iil. sckr!øilrei, fik su,i.l cir 5i.rgs Iaiiursi(aLr cir, SrJ,;, u.:ilclr]-l]llvu.,,r.eguiru:i -'-L voi f,,riiel' eir,gatt,q, "itrel iru.sker j"c i-kkerri:l,bitr jr9 irusket r.rt, elr l(iasseka'rrelai itavuc iåe;. den l"errr Lg Srur-.i errså r-j e ttu, vdi scks.lict<lui l..r;t ri..rgic r..j.19r, sclr.uib iiiui i- Kiassen ug øir.sktj.,.je Ka,,ler.arjetr l,i1 Lyt.ke,,,crj1oL tieiseir eti nll. val BIr siags ladrier ilol tjen nye SrotJer'.

7 I Rasmus rrg jeg blerr konf j-rmeret i Paask',n Ig22. V.i. r;i1rle bogrle fi:r,-r5j o vsrel ivløbe.l.snehber,men skul-de saa have venåbb et -nl eb o! et.h:l,ryt AAr. llet, L/ar hos Richter og tylø11-er.0et var: knap rnprj [-ærep1?dser,o,,'r da l]r:rt. Forrst søgte en Smed=-, on Karetmagclt-og en S=deInna.3-r.L,erling, r-/l gt. pasmus at bljve Smerl og jeg Karotrnagrrr,Ui arb,,,jdede clen ganl I0 Tj_mer om l):..;r.ln. 6n Tiner orn Ugen,Der var ike noget, d"r her-1 Fer.ie.\/i skul,rte have Klst og Loqi,rrlen Lcgi fik vi hjemrnsrsaa vfrst. Far cg lilrrrrhvcr de h:ve os.efter tc AQr fil< tri saa K.osten hjemme,da det blerr Fru Rn,:st for mo.j,t. \/i fik 1ært fra Bunden af.jeg har s:vet m3nge Planker op meri Fotlsavr p"a t;rsk Faust.sægerog da jeq skulde havle Stykkerne mod Haan.*1enrsk,-rl'ie jeg nr:k passe paa at sa\-,e lige.fa.l-serne skulde vi ogsaa Iave mecl Haanden, saa jeg f ik lært at kende Træet. En Del Vær:ktø j f averte vi ojsaa s,,1v. Rasmus fik ogsaa lært mr-g-l: med l-'l aånrjpnrojsea at sl-aa fr:r me,rj i;o [Yl an,lr h'-,i lk,.t ikke var 1et. Fir maet \/alr ikke vel f -i-r.rt, 7f Konkurr.ntpl:ne, cla rl el have taget. nognt Arbr.jde f ra rlisse, hvari vi L;er1in1e ossaa f i.k at m=rke. Til '.n tlrlst,ij li n1, hvor tæ::l-ingernf o?saa skr:1de.lave et el-l-er andet.,paastlrj Knr-nmitei,af j.g ikkp have lavet mit Hjul selvrog at. Smeclel-rerl-i-noprnF b.l.andt an,let hatrc b:^uqt Drejebænk.[t]en Rorrst harve nr-l noii r. r.\yqtige [Yl estrc og Sr.renrl er vj lrpr:t-r: ooclt.saa tog F-lrmaet \/ore ; agop hjr,rm. Vj fik hele VcAnbyggeri-et læ::t,fo::riå t,i srrlrmetirle:r skulde Hjæ1pe i 11p andro Fag. Ef ter ca. tcr AAr, begynrlte vi ngsaa paa Bilby.-lleni-, saa v j- f ik dpt hele med. Til Svendestykke.l-a,;cdp j"d pt. Fzr',r:hus, snm Konkurpnterne paastort, jeq ikke have larret se.itr.for rjet kunde ikke passpråt en Ltnrl Knægt kunne det.hos lyl ester l-le.in skulde jef lave en E!c..rsom jr:g laverl e, som jeg var vandt til- det,da jel var Færdi1.kom lilester Hein med en af si.ne, at saadan skulrle cn Eger være.[yl en de Fyre blcv da nøcl t ti L at 1ir;e mit Svendebrev. Jeg have jo Vi,:Jrr er. flasmus Iavede til- Srrendestykke en slrlr Srrensknzl.l-ersorn han selvfølfelig hel-1er ikke havr: lavet sel.v.men vi havrip nu Vidner: n.:k.rasmus fik urtl Iært sdm Smed og [rlekani[<er. De si-dste to AAr f ik rii sa:i Kcstpcn!e f or at bro og spise hj',mrno. Saa f ik rri hverjuge I ommenpnoe af Far, de L f rzrsle AAr Fn Kron p: o,j ci et s j.ci ste Aar to Krnn'e::. Saa kc,rbts r/i Væ::tø j, den!an!l f j k m,,n noget. f'or en Krnn.,rmAn kr-rn6e hl-anrjt, andet den!tanq knbr: hal vfærdi 1t V,=r-'tri, som rr j- saa J-ar-,psj f;pr:digl.naar vi bragte Uogn:r til Kr.:oernr., Hr-ror de Bznr-l elr der harre købt " rl emropl'roldt silrfik r.ri 0ernp hver en 25Øre.Drt var olsaa mannrl P'nr,re for pn Lær-l-ing.Desuden tjent,e vi Iidt, ved at male Arbejdsvn(lne.oq lave lirlt for Bok.,ndtc.For at ma-1e pn Voln to nanqe. fik r.ri fem l(rc:n'r.

8 a U fvl ine Arbejdspl"adscr. Første Arbejdsplaris eft,er Læretidpn var hns l(aretmagcr Jensen i Røddino, ( pøtrup)i Sommpr:en Ig26.Kost orj Logi p,1,us Ir 50 Kr.åm Da3øn. \lintpt'pn ?,1idt p-(tucihj;cj p"..tjgr:t,rr r+b l(r.deng;rn! en,3ort Lqn. I L/intprcn 26-27rfra I.II.26-IÅ.27rf Jerde Ka::,1- hos ia.icll'ljei L.t-yk i- Trred ved Tønder.L.øn:Kost oq Lnqi plus I,50 Kr.om Dagnn.Fjk tilbudt Pl arjsen som anrl en l(ar1,mcn f ik Ar'b":jrl e j. rni t Fag et par ltjrjr. hns RnosL. I Somm''rn'I927 i Arbejde hos Karptmaler Jø::gensen i Esbjer:glTariflrn. \/ar om Efteraaret i Høslen og PosLuclhjæJ-per. Saa fj-k Rasmus o3 ieg Arbejde hns J.H,:lenspn i. Højer.Vi Lroe.le Hjemrne, Kørte hver Dag mecj Toget.Lønnen \ral:?5 Kr.om Ugc,n. Rejstn om Ef tr.raaret ti-t Hannibal- Jensen i Tved ved Sr;enrjhorg, hvo:: j"g fj-k Kost og logi og 25 Kr.crny Ugeno I Januar I92B.rj.ngede Jensen Hzjer saa om at. bregyncle hos ham i1en. Lønnen var Kost og Lr:gi og 25 Kr. om Ulen. [i]an var jo glarj f or i det hel-e taget at, faa Ar:bejde.Den gan! arirejdede mrn al_'l.e Str:r:Jer I0 Tj-mer: dagtig. I Ig30 steg Lznnen til Logi pj-us 50 Kr. om tj.gen, saa skul de vi Sel r,, søpqe f n:: Kosten. I I935 knp Fagfoeningen i*genmen,r.la mån i. Kzbenharyn nægtecle at. arbejde med dc Vr:gne der blev l-avet hos os.5aa kllnde det pludsej-ig qae mect qa T-i-mer og mere i Løn.Liqe -inclen Kri-gen fi-k Fn KareLmaler l,:5 Kr.j. Timen. f n god Løn den gang. En [4ekaniker f ik I,25 Kr. Da llanmark blev besat I940, blev r.ri al l-e arbejds Løs,,,. Af Fagf cren-in1en 6e $ui Paabud om,il<ke at næqte at arhejrie fni Tyskerne,Jrlr filr sai Ar-7 5.jde snm Snedkr.r ved det, tfskr- Llranrjly;c1n iaalhorl-u.lest-fiyvep1r.rds. Eftpr 7-8 f{dr:. fi-k Jensen Arbejrle i,qenrog j,,,, r,.:js1;.,hjern iqen. Under: Kriqen maat.tf ie! saa s,rejse el.ektrisk'i nnrjt et Aar.paa nng"t Jern; arbejdc.men saa f-ik vi noget Karrossplj-arbe,-Ce i-1err,n3 vi lavede oqsaa Beboelsesvogne.Her maalte jeg saa kal.r:je mig Værkfører. 14ens jog svejsede,maatte jeq mel.lie m,i.c om i Smer_j pnes Faqfr-rrenirrn. h,,r t/ar jug i{edlem fra den 24,I0.4I.ti1 den 28.I.43. EfLer Kr:igen var{der nogle AAr Arbejr:ie igen hos Jrrnsen,Højer.ir"l,n f,:a I954 maatle jeg 'tago :nrjct Arhpj jo -jnri i.mnl. I pp,eller v;.rr Aror.j.isIas, fra den I.4.55.t,i.1 den B.I.2.5B.ar:bojdede _ieq som Up::etter ved ntznd,.r Autornobilhandelil.Var saa til-fæ1di-1t i Arbejde eiier arbejcisl,as. Den IB.2.57.begynrlt,e jeg hos P.Peft'-r:sen l AAbcnraa.Her var jeg ljl- ca. rlen I.7,57.da jeq fik fast Arbejde som Hzr;Iemester hos rrvoelmanns Tøm= merhandeltr..jeg var der indlil m-in 6?.a:rige Fødselsrjag.den 26.I0.I974, l. alt i 1'7. Aar.

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER.

R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER. R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER. Onsdag d. 15. april 2015 kl. 18.00 blev der afholdt ordinaer generalforsamling i andelsboligfareningen Langager i Felleslokafet Langagervej

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

Små historier. sø ro so så tå. Rim

Små historier. sø ro so så tå. Rim Rim ko so mus hus får hår is ris lo to ti ni få lå se fe min din far har hat kat te le på gå at nat nu du by sy ny ly bi si mel hel mas las i hi tø sø ro so så tå Dyre-rim En hest får hø En fugl får frø

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

I r. ':tlc 3. Ved udlæ,ening afkompetence og ansvar til brugerne er formålet at skabe ansvarlighed,. engagement og tilfredshed for brugerne.

I r. ':tlc 3. Ved udlæ,ening afkompetence og ansvar til brugerne er formålet at skabe ansvarlighed,. engagement og tilfredshed for brugerne. ? t\ Yedrlægter fon brugerbesfyrelsen på anlæg a.nnd,er Køhenha'/ns Idnæcs allnaeg $ X.: Fonnoå[ Stk. 1^ Formå.let for brugerbestln'elsen r aktivt - i samarbejde med den lokaie leceise - at deltage i dnft

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

01 fisk e f- -sɡ. 27 skjorte - sɡj- -də. 02 juletræ u j- - 28 klemmer - kl- -mɔ. 03 stjerne - sdj- -nə. 29 flaske - fl- -sɡə.

01 fisk e f- -sɡ. 27 skjorte - sɡj- -də. 02 juletræ u j- - 28 klemmer - kl- -mɔ. 03 stjerne - sdj- -nə. 29 flaske - fl- -sɡə. JOURNAL NR. LYDSKRIFT DANIA REGISTRERINGSARK SIDE 1 AF 2 ÅR MÅNED DAG KL/GR DATO ADRESSE FØDT UNDERSØGER LA 01 fisk e f- -sɡ 02 juletræ u j- - 03 stjerne - sdj- -nə 04 lys y l- -s 05 kran α kr- -n 06 kop

Læs mere

BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA

BYG-ERFA tema Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt Michael Vesterløkke 1 Fugtkilder eliminering Kilde: 3. JUNI SBS/GI, 2014 Martin L. B. Schulze 2 Fugtmønster 3 Målemetoder

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Konference om Amager Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Focus pi Amagers historie En iben konference For forste gang er de tre lokalarkiver pa Amager giet sammen om at

Læs mere

Uge 47 Uddannelse og jobuge. Fra Idé til produkt 2. klasse. Eksempler fra Frederiksberg virksomheder

Uge 47 Uddannelse og jobuge. Fra Idé til produkt 2. klasse. Eksempler fra Frederiksberg virksomheder Uge 47 Uddannelse og jobuge Fra Idé til produkt 2. klasse Eksempler fra Frederiksberg virksomheder Den gode stol Hvem er jeg og hvad er jeg god til? Du er god til mange ting Hvis man spørger folk, hvad

Læs mere

-1- ,j\ \ t)t l sbr;1 lt,l r)jr.f \ l\(, \ -\t. t N ir,..-ri- \ t L,.r \ Rl)l \

-1- ,j\ \ t)t l sbr;1 lt,l r)jr.f \ l\(, \ -\t. t N ir,..-ri- \ t L,.r \ Rl)l \ ,j\ \ t)t l sbr;1 lt,l r)jr.f \ l\(, \ -\t. t N ir,..-ri- \ t L,.r \ Rl)l \ 7. apnl2008 NynnossREv NR.28 Bestynelsesmøde den 31. marts 2008. Dom i sagen om grundforureningen Retten i Sønderborg har den

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse

konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse retningsorden for paritetiske nævn vedrørende konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse I-{en'ed fastsættes forretnìngsorden [or de 8 paritetisl(e lliì:\ n (fjævn) i henholcl til bestemr elserne

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Breakeven analyse. Tue Christensen Aarhus Universitet

Breakeven analyse. Tue Christensen Aarhus Universitet Breakeven analyse Tue Christensen Aarhus Universitet 1 Indledning At finde de relevante omkostninger for en beslutning/produkt og lignende er essentielt for alle firmaer. Hvis Carlsberg overvejer at lancere

Læs mere

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632 AF 631-32 30 u,att AF631 * 10 'gtatt AF 632 TEKNISKE DATA AF 63I: Arbejdsspandlng max: Arbejdsspanding min: Stromforbrug ed 30 watt: Stromforbfug i tomgang: Udgangseffekt ed 3.2 ohm: HOj ttalerimpedans

Læs mere

Fredningsdeklaration

Fredningsdeklaration 02048.21 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.21 Fredningen vedrører: Hammer Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-09-1953 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af Thermografirapport 2010 I l:i le7 Udarbejdet af Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia Tlf.: 76 20 75 15-36 16 83 44 www. tr.jeld-lauridsen. dk rd Undersøgdsessted: Thorsager

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Sange for de helt små

Sange for de helt små Sange for de helt små Hjulene på bussen Hjulene på bussen drejer rund,rundt,rundt, rundt, rundt, rundt, rundt, rundt, rundt, Hjulene på bussen drejer rund,rundt,rundt, gennem hele byen. Dørene i bussen

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

BRODERM. okt.1997. NR.4. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn . 1. ARGANG

BRODERM. okt.1997. NR.4. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn . 1. ARGANG BRODERM okt.1997. NR.4. 1. ARGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn a Bestyrelsen Formand og ansvarshavende redaktør: Willy Kolleru Nielsen Teglværksvej 43, Telefon 75 92 33 57 Næstformand:

Læs mere

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby lag e g GEl.{FAftT??6rJ87 ]1 ut:r8u. rlr1?1 3u. 11.3ij'l:, f ft 1., 4r.t[t t liu f" Registreringsafgift kr..400,00 Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup Beliggende: Ved Sen 3 3210 Vejby Deklaratin Jhn '.4071

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole Rtuass La, Kutu Paæ S Søsvj, 6950 Røb Lastø P Ns Søa 62 6870 Ø Ma: s@hta.c Sasbha Ma Tæu Lass Dt t 9974347 E-st a.ass@s. Dat 6. auust 205 Sasu 204070062T Laztas t æ a avs a aa a abu t t å t ts Du ha å

Læs mere

Augustenborg Hallerne Aktivitets- og Kulturcenter

Augustenborg Hallerne Aktivitets- og Kulturcenter Sønderjyl ands Revision Augustenborg Hallerne Aktivitets- og Kulturcenter Årsregnskab 2013 D.r u lirtrs!! rsr.r kr.,m! l^.tgnrtrb 1. jrrur ir. Bsr)relse o-{ den dasliee kdelse hr! drss ddo athsr ia.!snskabcrlor

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

Vedr.: Orienteringsmøde vedrørende vinduesudskiftning. Sted:

Vedr.: Orienteringsmøde vedrørende vinduesudskiftning. Sted: REFERAT Vedr.: Orienteringsmøde vedrørende vinduesudskiftning Ejendm: E/F Dmmervænget 4-'14 Sted: Strandberg Cafå g Spisehus, Skmagergade 11-15, Rskilde Tidspunkt: 10. april2003, kl. 19.00 Til stede var

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Bnt. - Alt stål varmfor inkes.

Bnt. - Alt stål varmfor inkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVE IDE INGENIØRER Bnt GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00 Fredningen vedrører: Gedebjerg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-12-1944 Fredningsnævnet 26-05-1944 Kendelser Deklarationer OVER

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Kandersteg. Sandved/Tornemark

Kandersteg. Sandved/Tornemark Kandersteg Sandved/Tornemark 4. - 13. juli 2007 Her er så de sidste informationer inden vi drager af sted mod Kandersteg i Schweiz. AFGANG: Vi mødes onsdag d 4. juli kl. 18.45 på Ringsted banegård og ankommer

Læs mere

- Alt stål varmforzinkes.

- Alt stål varmforzinkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVCruDE INGENIØRER?m GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

Landsdækkende belysning

Landsdækkende belysning Laddæede eig Går De med aer om a åe i eer reoere Dere ærede i eer oor a i ide føgede: Laddæede eigoeer, om år i rådighed med dregig af id og eregiger. Koeere føger projeere i dør i de er færdigmoerede.

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

Vejledning. ril. lerprogram - EDB. Opma

Vejledning. ril. lerprogram - EDB. Opma Opma Vejledning ril o lerprogram - EDB Oprettelse af regnskab Det er let at ïa adgangtil den elektroniske udgave af opmålerprogrammet. Du skal ind på forbundets hjemmeside www.blikroer.dk På siden skal

Læs mere

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning Vi karr t bskit arbj - Spcia i iustri- og takrsig Jysk Koak Srvic tibyr at i koak- og takrsig Jysk Koak Srvic A/S hovkotor og garagaæg r bigg i Lystrup it ufor Århus. Firmat bv gruagt i 1963 som t famiifirma

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng.

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng. a o Matr.nr. 8 ad Fløng by, Fl@ng )o.- r vrt /ti- 7(7 åfi å[:p.:1'"**"bgu,b ful.9 o e E = f, c1 1.s,{< {t t(tc,1'1:'l '; ' Baliggenhed: '?qo, /. 7.r (7 -J 1r.t t,,u I Akacievej FlØng 264O Hedehusene DEKLARATION

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

Ny efterskole - Smededal Efterskole, Mørkøv.

Ny efterskole - Smededal Efterskole, Mørkøv. TORNVED KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-14 for en delf Mørkøv by - Smededlsgården - Ny efterskole - Smededl Efterskole, Mørkøv. I henhold til kommuneplnloven (lov nr. 287 f 26. juni 1975) fstsættes herved følgende

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Pinligt, Morten! Anna-Marie Helfer

Pinligt, Morten! Anna-Marie Helfer Vil du vide, hvad der er pinligt? Spørg Morten. Han ved det. Alle elever på skolen er samlet. De mindes frøken Alvilda Jensen. Hun er død. Overlærer Madsen fælder en tåre og pudser næse. Lad os ære frøken

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Landbrug i gamle dage på markarbejde

Landbrug i gamle dage på markarbejde Landbrug i gamle dage på markarbejde Blandt Lokalhistorisk Arkivs over 10.000 billeder fra den tidligere Støvring Kommune er en hel del, der fortæller om arbejdet i landbruget før i tiden. En del af billederne

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

!"#$% $& $ $&" ' $ '( " )& $% * %+$& )&" $&, +-$&+ % $+$&+ $%%. /0123 1 4 5 6 78 9:;: ? @ 1 A B10? C C0DEF D G7 H=I8 G7II78 J7: G= : K 7 I I77 77 77 I 77II 7 7 7: ; 7 I 7 I I 7< 7 I 7 7 7 I= 78 II77

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup ".r* t!',, {.1 f. l, l'"': ' 'l; i lf? ta Advokataktieselskab Hesteskoenl.Postboks29.2880Bagsværd.tlt:44442500.fax:4444388e lf?, Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 J.nr.: 209001 CVR nr.: 17 38 25 94 Matr.nr.:

Læs mere