Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune"

Transkript

1 Tema Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Baggrund Dansk alkoholkultur og dens konsekvenser De fleste unge og voksne i Danmark drikker alkohol og opfatter det som en naturlig del af deres sociale liv. Et for stort forbrug af alkohol kan dog resultere i omfattende sociale, sundhedsmæssige og økonomiske omkostninger for både den enkelte, deres familie og for kommunerne. Ofte kan et for stort alkoholforbrug være et skjult misbrug, der ikke umiddelbart er synligt for omverdenen, men forbruget kan for eksempel stå i vejen for, at vedkommende kommer i arbejde, bliver fastholdt i arbejde eller gennemfører en uddannelse. Flere undersøgelser viser, at for en stor andel af de svageste kontanthjælpsmodtagere er alkoholforbruget en barriere for at komme i beskæftigelse. Det vurderes, at mellem % af de ledige kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 4 og 5 (efter den gamle matchgruppeinddeling) har alkoholproblemer, som er en barriere for beskæftigelsen 1. Alkoholforbrug i Svendborg Kommune Ifølge den nationale sundhedsprofilundersøgelse fra 2013 har knap 10 % af de voksne borgere i Svendborg Kommune et alkoholforbrug, der overskrider Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse i forbindelse med alkoholindtag (14 og 21 genstande per uge for hhv. kvinder og mænd). Af undersøgelsen fremgår det desuden, at 17 % af borgerne i Svendborg Kommune viser tegn på et problematisk forbrug af alkohol 2. Disse tal er forholdsvis høje sammenlignet med gennemsnittet i Region Syddanmark. Til gengæld vil 30 % af borgerne med et alkoholforbrug i hele Region Syddanmark, der overskrider Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse, gerne nedsætte deres alkoholforbrug. Alkoholbehandlingen i Svendborg Kommune kan konstatere, at de borgere, som kommer i behandling har levet med deres alkoholproblemer i mange år (ca. 9 år i gennemsnit). Desuden er alkoholbehandlingen bevidst om, at der er mange med alkoholproblemer, som aldrig kommer i behandling. Denne tendens er generelt gældende på landsplan. Kommunale meromkostninger pga. overforbrug af alkohol Sundhedsstyrelsen undersøgte senest i 2013 de kommunale omkostninger, der ligger til grund for borgernes alkoholforbrug. De kommunale omkostninger på 1 Bach et al 2003, Winding 2007, Sundhedsstyrelsen Tegn på problematisk alkoholforbrug er belyst ud fra seks spørgsmål, der udgør den såkaldte CAGE-C test 1

2 alkoholområdet omfatter medfinansiering i sundhedsvæsenet, alkoholbehandling, genoptræning i kommunen og forskellige støttende tilbud i forbindelse med sociale følger af et stort alkoholforbrug. Det kan f.eks. være overførselsindkomst, hjælp til børn og unge i familien, pleje og omsorg samt plejebolig 3. Udgifterne forbundet med den kommunale medfinansiering i sundhedsvæsenet er i gennemsnit 3,3 gange højere blandt borgere med et alkoholoverforbrug sammenlignet med borgere uden. Rapporten, der er specifik for Svendborg Kommune, viser, at kommunens meromkostninger for borgere med overforbrug af alkohol er på godt 60 mio. kr. årligt i forhold til en kontrolgruppe af borgere uden alkoholoverforbrug (se tabel). I det omfang det er muligt at nedbringe omkostningerne knyttet til alkoholoverforbruget, er der således et betydeligt besparelsespotentiale. Oversigt over Svendborg Kommunes meromkostninger for gruppen med overforbrug af alkohol i forhold til en kontrolgruppe: Svendborg Kommunal medfinansiering af sundhedsomkostninger Kommunale overførsler og ydelser mv. Anbringelser og hjælpeforanstaltninger Meromkostninger for gruppen med overforbrug af alkohol i forhold til kontrol kr kr kr. Personlig og praktisk hjælp kr. Kommunale omkostninger i alt kr. Kommunale omkostninger forbundet med overforbrug af alkohol, nr , Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakke om alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om alkohol rummer en række anbefalinger til, hvad kommunen kan foretage af forebyggende tiltag for at reduceret borgernes forbrug af alkohol. En af de anbefalinger, der foreligger mest evidens for, er systematisk tidlig opsporing af alkoholoverforbrug og alkoholproblemer. Alkoholforebyggelses pakkens anbefalinger for kort opsporende samtale: G. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kommunens frontpersonale, der møder borgere i socialforvaltningen, jobcentre, sundhedsplejen tandplejen, daginstitutioner, skoler, fritidshjem, hjemmeplejen mv., kan sikre tidlig opsporing af overforbrug og alkoholproblemer hos borgere og familier med alkoholproblemer ved hjælp af en kort opsporende samtale. For medarbejdere i socialforvaltningen, jobcentre mv. er gruppen af socialt udsatte og sårbare borgere en særlig vigtig målgruppe. 3 Kommunale omkostninger forbundet med overforbrug af alkohol, nr , Sundhedsstyrelsen 2

3 Resultaterne fra et igangværende ph.d. projekt, hvor borgere på et jobcenter systematisk bliver spurgt til deres alkoholforbrug, viser, at borgerne i gennemsnit nedsætter deres alkoholforbrug blot ved at blive spurgt 4. Nærmere beskrivelse af kort opsporende samtale I det følgende afsnit beskrives de nærmere detaljer i kort opsporende samtale Kort opsporende samtale ved frontpersonale Frontpersonalet, der i forvejen er i kontakt med mange borgere, spørger ind til alkoholvaner på et passende tidspunkt i kontakten med borgeren. Er der alkoholoverforbrug/alkoholproblemer tilbydes henvisning til kort rådgivende samtale/alkoholbehandling i henhold til kommunens henvisningsregler. En kort rådgivende samtale har ikke notatpligt, da det ikke er behandling. Det er væsentligt, at evt. supplerende henvisningsbehov vurderes i den korte opsporende samtale, f.eks. behov for henvisning til hjælp i socialforvaltningen, herunder for udredning/støtte til børn. Der kan endvidere være behov for motivering til henvisning. Udformningen af den korte opsporende samtale ved frontpersonale tilpasses hensigtsmæssigt de opgaver, som den enkelte frontmedarbejder i øvrigt har over for borgerne. Medarbejderne i jobcenteret kan som et led i deres normale udredningssamtaler indarbejde systematisk samtale om alkoholvaner. I forbindelse med samtalen kan der for eksempel anvendes et spørgeskema med enkelte spørgsmål om alkohol, f.eks. AUDIT 5. Ved alkoholoverforbrug/ alkoholproblemer henvises til hjælp i henhold til kommunens henvisningsprocedurer. Tidligere erfaringerne med uddannelse af frontpersonale i tidlig opsporing af alkoholoverforbrug i Svendborg Kommune I 2011 og 2012 blev der udbudt kurser til bredt frontpersonalet i at foretage tidlig opsporende samtale om alkohol, hvor ca. 110 fra blandt andet hjemmeplejere, sagsbehandlere og børnehavepædagoger gennemførte kurset. Erfaringerne fra den tidligere indsats er, at deltagerne var positive og glade for indholdet på kurset, men at de havde et behov for opfølgning med mulighed for sparring efterfølgende. Det skal give mening for frontpersonalet at spørge ind til alkohol. Derfor er det vigtigt, at medarbejderne kan se en tydelig sammenhæng mellem at gøre en indsats på alkoholområdet ift. at nå deres andre faglige mål, som for eksempel at få borgere i arbejde eller uddannelse. Erfaringerne viser, at med den tilstrækkelige viden og lidt træning reduceres barriererne i forhold til at spørge ind til alkoholforbrug, og medarbejderne kan tale 4 Jobcentret som arena for rekruttering til alkoholforebyggelse v. Maja B. Hansen, ph.d. - studerende. Center for Interventionsforskning, Statens Institut for Folkesundhed 5 The Alcohol Use Disorder Test (AUDIT) er et af de mest udbredte screeningsinstrumenter til at identificere og vurdere alkoholproblemer. Testen er beregnet til selvregistrering, og er oprindeligt udviklet af WHO til brug i primær sundhedstjeneste til identifikation af alkoholproblemer (SST, 2010). 3

4 om alkoholvaner ligesom de for eksempel taler om kost og rygning. Generelt savner medarbejdere på jobcenteret en større viden om henvisningsmulighederne i Svendborg Kommune og proceduren for henvisning til alkoholbehandlingen. Formål, mål og resultater Formål Formålet med indsatsen er, at flere borgere med alkoholproblemer får tilbudt hjælp til at ændre alkoholvaner og komme tidligere i alkoholbehandling. Mål Målet er, at frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune bliver uddannet i at foretage en kort opsporende samtale og henvise til kommunens behandlingstilbud ved behov. Resultater Det ønskede resultat med indsatsen er, at flere borgere med et overforbrug af alkohol i Svendborg bliver opsporet og får hjælp til at mindske deres alkoholforbrug. Desuden ønskes det at bidrage til at få skabt en åben dialog om alkohol i Svendborg Kommune både blandt personale og borgere, så alkoholproblemer bliver mindre tabuiseret. Kort beskrivelse af projektet Projektet kort fortalt Kort fortalt går projektet ud på, at en kompetencegruppe, der er opkvalificeret i at undervise frontpersonale i tidlige opsporing af alkoholoverforbrug, underviser alle medarbejdere på Svendborg Kommunes jobcenter. Formålet med undervisningen er at klæde frontpersonalet på til systematisk at tale med borgere om alkohol og foretage tidlig opsporing af alkoholoverforbrug. Hermed kan flere borgere med alkoholproblemer får tilbudt hjælp til at ændre alkoholvaner og komme tidligere i alkoholbehandling. (I nærværende projekt, som koncentrerer sig om frontpersonalet på jobcenteret, skal det undersøges, om det gør en forskel, at det er lokale medarbejdere fra jobcenteret, alkoholbehandlingen og en SSP-konsulent, der står for undervisningen. Dermed har deltagerne også efterfølgende en kommunal medarbejder tæt på, som de kan bruge som sparringspartner.) I de følgende afsnit beskrives delelementerne i projektet nærmere. Kompetencerne til opkvalificering af frontpersonalet Fire medarbejdere (kompetencegruppen) fra Svendborg Kommune har deltaget i Sundhedsstyrelsen og Sund By Netværkets kursus i at undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol. Dermed har vi i kommunen allerede kompetencerne til at uddanne frontpersonalet i tidlig opsporing. Kompetencegruppen består af en alkoholbehandler, en jobrådgiver, en SSPkonsulent og en sundhedskonsulent. Dermed består gruppen både af en 4

5 medarbejder med stor faglig viden inden for alkohol og behandling, der er en medarbejder, som kender til arbejdsforholdene og de faglige mål på jobcenteret. samt en SSP-konsulent, der har stort kendskab til arbejdet med unge i forhold til forbrug af alkohol. Endelig kan sundhedskonsulenten sikre organisering af indsatsen, at Sundhedsstyrelsens anbefaling følges korrekt og at indsatsen evalueres. Tidlig opsporing og intervention opgave- og kompetencefordeling Når frontpersonalet på jobcenteret opsporer en borger med et overforbrug af alkohol, kan de henvise borgeren til Svendborg Kommunes alkoholbehandling. I alkoholbehandlingen kommer borgeren først til en afklarende samtale, hvor det bliver vurderet, om et kortere forløb af rådgivende samtaler er til tilstrækkeligt, eller borgeren skal tilbydes et behandlingsforløb. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at tilbuddet om kort rådgivende samtale er placeret et andet sted end i alkoholbehandlingen. Dette skyldes, at kan være en barriere for at borgere møder op, eller at frontpersonalet oplever det som grænseoverskridende, at henvise borgere som endnu ikke til fulde har erkendt deres alkoholproblem eller med et mindre tydeligt alkoholproblem til alkoholbehandlingen. På nuværende tidspunkt er tilbuddet om kort rådgivende samtale placeret i alkoholbehandlingscenteret, men ved mulig etablering af et Sundhedscenter kan tilbuddet med fordel placeres der. Alternativt kan medarbejdere fra alkoholbehandlingen, som foretager kort rådgivende samtale, komme ud til borgeren på jobcenteret. Denne løsning kan eventuelt afprøves i projektperioden. I nedenstående figur er det illustreret, hvorledes opsporingen og efterfølgende intervention vil forløbe. Frontpersonale Kort opsporende samtale - Henvisning til kort rådgivende samtale eller alkoholbehandling - Evt. motivering til henvisning - Evt. henvisning til anden instans ved behov, fx til udredning/støtte i social- og familieafdelingen V j Afklarende samtale i alkoholbehandlingen j Kort rådgivende samtale - Evt. henvisning til alkoholbehandlingen ved behov - Evt. henvisning til anden instans ved behov, fx til udredning/ støtte i socialog familieafdelingen Alkoholbehandling - Evt. henvisning til anden instans ved behov, fx til udredning/ støtte i socialog familieafdelingen 5

6 Fælles for indsatsen gælder det desuden, at borgeren også kan have behov for at blive henvist til en anden instans i kommunen, hvilket f.eks. kan være i socialafdelingen/familieafdelingen, hvis der er børn indblandet. Kommunens henvisningsprocedurer Det er væsentligt, at der er klare og tydelige retningslinjer for de lokale henvisningsveje for videre hjælp i forbindelse med tidlig opsporing af borgere med alkoholproblemer. Det skal derfor formidles klart til frontpersonalet, hvordan de let kan henvise borgere videre til kommunens alkoholbehandling. Selve opkvalificeringen På jobcenteret deles medarbejderne op i fire grupper, som skal opkvalificeres sammen. Opdelingen er foretaget efter, hvad der giver mest mening i forhold til deres arbejdsfunktion. Således skal sygedagpengesagsbehandlere og revalideringssagsbehandlere opkvalificeres sammen, kontanthjælpssagsbehandlere opkvalificeres alene, A-kassesagsbehandlere og flexjobsagsbehandlere opkvalificeres sammen og Ungeteamet opkvalificeres alene eller sammen med øvrigt frontpersonale i Ungekontakten. I opkvalificeringen vil de blandt andet komme omkring formålet med tidlig opsporing, dansk alkohol kultur og alkoholens skadelige effekter (fysisk, psykisk og socialt), håndtering af barrierer for samtalen samt øvelser i samtaleteknikker. Måling af resultater Evaluering af indsatsen Indsatsen skal evalueres, da der ved positiv effekt af indsatsen, skal tages stilling til om indsatsen skal bredes ud i kommunen således, at det øvrige frontpersonale i Svendborg Kommune også oplever fortrolighed med at tale med borgere om alkoholvaner. Der måles på følgende parametre: Hvor stor andel af frontpersonalet på jobcenteret der bliver undervist i kort opsporende samtale. Frontpersonalets holdning til at spørge ind til alkoholforbrug - måles før og efter undervisningen. Hvor mange borgere med alkoholoverforbrug, der bliver henvist til alkoholbehandlingen fra jobcenteret. Inden opkvalificeringen Cirka et måned inden, at opkvalificeringen vil finde sted, vil medarbejderne modtage en appetizer for kurset og et kort spørgeskema med ca. tre spørgsmål, der afdækker deres nuværende holdning til at tale med borgere om alkoholvaner. Det tilstræbes, at dette sendes ud i uge 40, hvor Sundhedsstyrelsen kører sin nationale kampagne, der har fokus på alkohol. Efter opkvalificeringen Cirka et måned efter opkvalificeringen vil medarbejderne igen modtage et spørgeskema, hvor de spørges ind til deres holdning til at tale med borgerne om alkoholvaner. Der efter vil emnet blive taget op på et personalemøde, hvor der 6

7 afsættes tid til at spare omkring udfordringer i forbindelse med at tale med borgere om alkohol. I forbindelse med projektets slutevaluering efter 6 måneder vil medarbejderne modtage spørgeskemaet en sidste gang. Processen Processen strækker sig cirka over et år i alt, hvoraf noget allerede er forløbet. I nedenstående er proces- og tidsplan derfor opstillet i punktform og inddelt efter, hvad der allerede er forløbet, og hvordan processen for det videre forløb vil være. Er forløbet: Etableret samarbejde med alkoholbehandlingen, jobcenteret og Børn og Unge om at sende medarbejdere på kursus, så de efterfølgende kan uddanne frontpersonalet i kort opsporende samtale (apr. 2014) Fire medarbejdere en sundhedskonsulent, en alkoholbehandler, en jobrådgiver og en SSP-konsulent deltog i Sundhedsstyrelsen og Sund By Netværkets kursus i at uddanne frontpersonale i kort opsporende samtale (maj-jun. 2014) Skal forløbe: Alkoholbehandlingen og jobcenteret godkender projektbeskrivelse (jul.- aug. 2014) Social og Sundhedsudvalget forelægges en sagsfremstilling om projektet, og der anmodes om midler til gennemførsel (sept. 2014) Undervisningsforløb planlægges af kompetencegruppen (sept.-okt. 2014) Kommunens henvisningsprocedurer afdækkes, og der udvikle materiale til frontpersonalet og borgere herom (sept.-okt. 2014) Udsender appetizer og spørgeskema til frontpersonale i forbindelse med Sundhedsstyrelsens Uge 40 kampagne (okt. 2014) Opkvalificering af frontpersonalet påbegyndes (nov.-dec. 2014) Udsender 2. spørgeskema til frontpersonalet og bringer emnet på dagsordenen til personalemøder (dec.-feb ) Udsender 3. spørgeskema og foretager slutevaluering (maj-jun. 2015) Organisering Samarbejde og ansvarsområder Projektet forgår i et samarbejde mellem jobcenteret, alkoholbehandlingen, Center for børn, unge og familier, Ungekontakten og Sundhedssekretariatet. Sundhedssekretariatet står for koordineringen af indsatsen med en 7

8 sundhedskonsulent som tovholder og koordinator. Alkoholbehandlingen, jobcenteret og Center for børn, unge og familier bidrager med en medarbejder i kompetencegruppen, der skal stå for undervisningen. Jobcenteret vil i projektet arbejde hen i mod, at alle medarbejdere systematisk spørger ind til alkoholvaner i mødet med borgerne. Økonomi Finansiering forud for projektet Sundhedssekretariatet har finansieret at kompetencegruppen deltog i Sundhedsstyrelsen og Sund By Netværkets kursus i at opkvalificere frontpersonalet i tidlig opsporing á kr. ekskl. moms pr. deltager. Derudover finansierer Sundhedssekretariatet timer til sundhedskonsulentens arbejde i indsatsen både forud for og i selve projektet. Finansiering af projektet Fremadrettet i projektet er der lønudgifter til kompetencegruppen i forbindelse med planlægning af undervisningen til opkvalificeringen samt tiden til selve opkvalificeringen. Der afsættes 15 timer til planlægning af undervisningen til hver af medarbejderne i kompetencegruppen på nær til sundhedskonsulenten, der deltager som en del af sit normale arbejde. Derudover afsættes der til samme tre medarbejdere 4 gange 6 timer til selve opkvalificeringen og opfølgning, samt 4 timer pr. medarbejder til forberedelse pr. undervisningsgang og evt. justering af undervisningsmaterialet og deltagelse i personalemøder efterfølgende. Såfremt det ønskes at afprøve et tilbud om kort rådgivende samtale om alkohol i jobcenteret, skal der afsættes midler til, at en medarbejder fra alkoholbehandlingen kan foretage samtalerne 2 timer om ugen i ca. 5 måneder. Det vil sige kr. ekstra. Timeprisen sættes til 250 kr./t. Den samlede udgift til timeforbrug bliver således: kr. Til materialer, forplejning og evt. lokaleleje afsættes der yderligere kr. Samlet projektbudget udgør dermed: kr. Det forventes derud over, at jobcenteret bidrager til medfinansiering i form af medarbejder timer til frontpersonalet i forbindelse med selve opkvalificeringen, afsat tid i samtaler med borgere til at spørge systematisk ind til alkoholforbrug samt besvarelse af spørgeskemaer og erfaringsudveksling på personalemøde. 8

9 9

Forebyggelsespakke om alkohol

Forebyggelsespakke om alkohol Forebyggelsespakke om alkohol 1 Indholdsfortegnelse Fakta... 3 Forekomst... 3 Brug af sundhedsvæsenet... 5 Tal på sundhed i kommunen... 6 Lovgivning... 6 Evidens... 7 Kommunernes erfaringer og muligheder

Læs mere

FOREB Alk YGGELSESP ohol AKKE

FOREB Alk YGGELSESP ohol AKKE FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 4 TABTE LEVEÅR SOM FØLGE AF alkohol 6 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med ALKOHOL 7 TAL PÅ SUNDHED I KOMMUNEN 8 Kommunale

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Videnspapir om alkohol og stoffer 1

Videnspapir om alkohol og stoffer 1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen November 2014 Videnspapir om alkohol og stoffer 1 Dette videnspapir indeholder informationer om københavnernes alkoholkultur, forbrug

Læs mere

Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune. August 2010

Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune. August 2010 Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune August 2010 Den alkoholpolitiske handleplan for Langeland Kommune blev vedtaget af politikerne i Langeland Kommune i oktober 2009. Handleplanen kan rekvireres

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014. Herning Byråd. En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014. Herning Byråd. En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Herning Byråd Januar 2011 ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014 En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune Forord fra Forebyggelsesudvalget Kære alle Denne

Læs mere

"Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer

Flere veje og bedre metoder Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer Evalueringsrapport Juni 2006 Finn Kenneth Hansen CASA "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, Hedensted

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-08-2011 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-08-2011 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-08-2011 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

EVALUERING ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats

EVALUERING ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats EVALUERING ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats 2012 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering. Alkoholforebyggelse i kommunen 20

Læs mere

Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018

Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018 November 2014 Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet, og have lige muligheder for et godt og

Læs mere

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 100 eksisterende og fremtidige indsatser til sundhedsfremme og forebyggelse på alkoholområdet Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2010-2014 Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

Børn i familier med alkoholproblemer - gode eksempler på kommunal praksis

Børn i familier med alkoholproblemer - gode eksempler på kommunal praksis 2011 - gode eksempler på kommunal praksis gode kommunale eksempler på praksis Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

Alkohol, livsstil og helbred. En screeningsundersøgelse blandt borgere på Jobcenter Faxe og Jobcenter Holbæk

Alkohol, livsstil og helbred. En screeningsundersøgelse blandt borgere på Jobcenter Faxe og Jobcenter Holbæk Ida Høgstedt Danquah, Maja Bæksgaard Hansen, Niels Peter Mortensen, Janne Tolstrup, Anette Søgaard Nielsen, Ulrik Becker TrygFondens Forebyggelsescenter Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

Læs mere

Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale

Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale Af psykolog Anne Kimmer Jørgensen mail: Anne.Kimmer@gmail.com tlf.: 26701416 Indhold Barrierer hos frontpersonalet

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

Sundheds- politik Handleplaner 2013-2014

Sundheds- politik Handleplaner 2013-2014 Sundhedspolitik Handleplaner 2013-2014 Indhold Udarbejdelse af handleplaner 2 Borgerrettet forebyggelse 4 Kost 5 Rygning 12 Alkohol 18 Motion 24 Mental Sundhed 31 Børn og unges trivsel 32 Psykisk sygdom

Læs mere

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Indhold 1. Forord 4 2. Hovedkonklusioner 5 2.1 EFFEKTEN AF UNGEINDSATSEN PÅ OPSTILLEDE POLITISKE MÅL 5

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere