Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune"

Transkript

1 Tema Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Baggrund Dansk alkoholkultur og dens konsekvenser De fleste unge og voksne i Danmark drikker alkohol og opfatter det som en naturlig del af deres sociale liv. Et for stort forbrug af alkohol kan dog resultere i omfattende sociale, sundhedsmæssige og økonomiske omkostninger for både den enkelte, deres familie og for kommunerne. Ofte kan et for stort alkoholforbrug være et skjult misbrug, der ikke umiddelbart er synligt for omverdenen, men forbruget kan for eksempel stå i vejen for, at vedkommende kommer i arbejde, bliver fastholdt i arbejde eller gennemfører en uddannelse. Flere undersøgelser viser, at for en stor andel af de svageste kontanthjælpsmodtagere er alkoholforbruget en barriere for at komme i beskæftigelse. Det vurderes, at mellem % af de ledige kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 4 og 5 (efter den gamle matchgruppeinddeling) har alkoholproblemer, som er en barriere for beskæftigelsen 1. Alkoholforbrug i Svendborg Kommune Ifølge den nationale sundhedsprofilundersøgelse fra 2013 har knap 10 % af de voksne borgere i Svendborg Kommune et alkoholforbrug, der overskrider Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse i forbindelse med alkoholindtag (14 og 21 genstande per uge for hhv. kvinder og mænd). Af undersøgelsen fremgår det desuden, at 17 % af borgerne i Svendborg Kommune viser tegn på et problematisk forbrug af alkohol 2. Disse tal er forholdsvis høje sammenlignet med gennemsnittet i Region Syddanmark. Til gengæld vil 30 % af borgerne med et alkoholforbrug i hele Region Syddanmark, der overskrider Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse, gerne nedsætte deres alkoholforbrug. Alkoholbehandlingen i Svendborg Kommune kan konstatere, at de borgere, som kommer i behandling har levet med deres alkoholproblemer i mange år (ca. 9 år i gennemsnit). Desuden er alkoholbehandlingen bevidst om, at der er mange med alkoholproblemer, som aldrig kommer i behandling. Denne tendens er generelt gældende på landsplan. Kommunale meromkostninger pga. overforbrug af alkohol Sundhedsstyrelsen undersøgte senest i 2013 de kommunale omkostninger, der ligger til grund for borgernes alkoholforbrug. De kommunale omkostninger på 1 Bach et al 2003, Winding 2007, Sundhedsstyrelsen Tegn på problematisk alkoholforbrug er belyst ud fra seks spørgsmål, der udgør den såkaldte CAGE-C test 1

2 alkoholområdet omfatter medfinansiering i sundhedsvæsenet, alkoholbehandling, genoptræning i kommunen og forskellige støttende tilbud i forbindelse med sociale følger af et stort alkoholforbrug. Det kan f.eks. være overførselsindkomst, hjælp til børn og unge i familien, pleje og omsorg samt plejebolig 3. Udgifterne forbundet med den kommunale medfinansiering i sundhedsvæsenet er i gennemsnit 3,3 gange højere blandt borgere med et alkoholoverforbrug sammenlignet med borgere uden. Rapporten, der er specifik for Svendborg Kommune, viser, at kommunens meromkostninger for borgere med overforbrug af alkohol er på godt 60 mio. kr. årligt i forhold til en kontrolgruppe af borgere uden alkoholoverforbrug (se tabel). I det omfang det er muligt at nedbringe omkostningerne knyttet til alkoholoverforbruget, er der således et betydeligt besparelsespotentiale. Oversigt over Svendborg Kommunes meromkostninger for gruppen med overforbrug af alkohol i forhold til en kontrolgruppe: Svendborg Kommunal medfinansiering af sundhedsomkostninger Kommunale overførsler og ydelser mv. Anbringelser og hjælpeforanstaltninger Meromkostninger for gruppen med overforbrug af alkohol i forhold til kontrol kr kr kr. Personlig og praktisk hjælp kr. Kommunale omkostninger i alt kr. Kommunale omkostninger forbundet med overforbrug af alkohol, nr , Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakke om alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om alkohol rummer en række anbefalinger til, hvad kommunen kan foretage af forebyggende tiltag for at reduceret borgernes forbrug af alkohol. En af de anbefalinger, der foreligger mest evidens for, er systematisk tidlig opsporing af alkoholoverforbrug og alkoholproblemer. Alkoholforebyggelses pakkens anbefalinger for kort opsporende samtale: G. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kommunens frontpersonale, der møder borgere i socialforvaltningen, jobcentre, sundhedsplejen tandplejen, daginstitutioner, skoler, fritidshjem, hjemmeplejen mv., kan sikre tidlig opsporing af overforbrug og alkoholproblemer hos borgere og familier med alkoholproblemer ved hjælp af en kort opsporende samtale. For medarbejdere i socialforvaltningen, jobcentre mv. er gruppen af socialt udsatte og sårbare borgere en særlig vigtig målgruppe. 3 Kommunale omkostninger forbundet med overforbrug af alkohol, nr , Sundhedsstyrelsen 2

3 Resultaterne fra et igangværende ph.d. projekt, hvor borgere på et jobcenter systematisk bliver spurgt til deres alkoholforbrug, viser, at borgerne i gennemsnit nedsætter deres alkoholforbrug blot ved at blive spurgt 4. Nærmere beskrivelse af kort opsporende samtale I det følgende afsnit beskrives de nærmere detaljer i kort opsporende samtale Kort opsporende samtale ved frontpersonale Frontpersonalet, der i forvejen er i kontakt med mange borgere, spørger ind til alkoholvaner på et passende tidspunkt i kontakten med borgeren. Er der alkoholoverforbrug/alkoholproblemer tilbydes henvisning til kort rådgivende samtale/alkoholbehandling i henhold til kommunens henvisningsregler. En kort rådgivende samtale har ikke notatpligt, da det ikke er behandling. Det er væsentligt, at evt. supplerende henvisningsbehov vurderes i den korte opsporende samtale, f.eks. behov for henvisning til hjælp i socialforvaltningen, herunder for udredning/støtte til børn. Der kan endvidere være behov for motivering til henvisning. Udformningen af den korte opsporende samtale ved frontpersonale tilpasses hensigtsmæssigt de opgaver, som den enkelte frontmedarbejder i øvrigt har over for borgerne. Medarbejderne i jobcenteret kan som et led i deres normale udredningssamtaler indarbejde systematisk samtale om alkoholvaner. I forbindelse med samtalen kan der for eksempel anvendes et spørgeskema med enkelte spørgsmål om alkohol, f.eks. AUDIT 5. Ved alkoholoverforbrug/ alkoholproblemer henvises til hjælp i henhold til kommunens henvisningsprocedurer. Tidligere erfaringerne med uddannelse af frontpersonale i tidlig opsporing af alkoholoverforbrug i Svendborg Kommune I 2011 og 2012 blev der udbudt kurser til bredt frontpersonalet i at foretage tidlig opsporende samtale om alkohol, hvor ca. 110 fra blandt andet hjemmeplejere, sagsbehandlere og børnehavepædagoger gennemførte kurset. Erfaringerne fra den tidligere indsats er, at deltagerne var positive og glade for indholdet på kurset, men at de havde et behov for opfølgning med mulighed for sparring efterfølgende. Det skal give mening for frontpersonalet at spørge ind til alkohol. Derfor er det vigtigt, at medarbejderne kan se en tydelig sammenhæng mellem at gøre en indsats på alkoholområdet ift. at nå deres andre faglige mål, som for eksempel at få borgere i arbejde eller uddannelse. Erfaringerne viser, at med den tilstrækkelige viden og lidt træning reduceres barriererne i forhold til at spørge ind til alkoholforbrug, og medarbejderne kan tale 4 Jobcentret som arena for rekruttering til alkoholforebyggelse v. Maja B. Hansen, ph.d. - studerende. Center for Interventionsforskning, Statens Institut for Folkesundhed 5 The Alcohol Use Disorder Test (AUDIT) er et af de mest udbredte screeningsinstrumenter til at identificere og vurdere alkoholproblemer. Testen er beregnet til selvregistrering, og er oprindeligt udviklet af WHO til brug i primær sundhedstjeneste til identifikation af alkoholproblemer (SST, 2010). 3

4 om alkoholvaner ligesom de for eksempel taler om kost og rygning. Generelt savner medarbejdere på jobcenteret en større viden om henvisningsmulighederne i Svendborg Kommune og proceduren for henvisning til alkoholbehandlingen. Formål, mål og resultater Formål Formålet med indsatsen er, at flere borgere med alkoholproblemer får tilbudt hjælp til at ændre alkoholvaner og komme tidligere i alkoholbehandling. Mål Målet er, at frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune bliver uddannet i at foretage en kort opsporende samtale og henvise til kommunens behandlingstilbud ved behov. Resultater Det ønskede resultat med indsatsen er, at flere borgere med et overforbrug af alkohol i Svendborg bliver opsporet og får hjælp til at mindske deres alkoholforbrug. Desuden ønskes det at bidrage til at få skabt en åben dialog om alkohol i Svendborg Kommune både blandt personale og borgere, så alkoholproblemer bliver mindre tabuiseret. Kort beskrivelse af projektet Projektet kort fortalt Kort fortalt går projektet ud på, at en kompetencegruppe, der er opkvalificeret i at undervise frontpersonale i tidlige opsporing af alkoholoverforbrug, underviser alle medarbejdere på Svendborg Kommunes jobcenter. Formålet med undervisningen er at klæde frontpersonalet på til systematisk at tale med borgere om alkohol og foretage tidlig opsporing af alkoholoverforbrug. Hermed kan flere borgere med alkoholproblemer får tilbudt hjælp til at ændre alkoholvaner og komme tidligere i alkoholbehandling. (I nærværende projekt, som koncentrerer sig om frontpersonalet på jobcenteret, skal det undersøges, om det gør en forskel, at det er lokale medarbejdere fra jobcenteret, alkoholbehandlingen og en SSP-konsulent, der står for undervisningen. Dermed har deltagerne også efterfølgende en kommunal medarbejder tæt på, som de kan bruge som sparringspartner.) I de følgende afsnit beskrives delelementerne i projektet nærmere. Kompetencerne til opkvalificering af frontpersonalet Fire medarbejdere (kompetencegruppen) fra Svendborg Kommune har deltaget i Sundhedsstyrelsen og Sund By Netværkets kursus i at undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol. Dermed har vi i kommunen allerede kompetencerne til at uddanne frontpersonalet i tidlig opsporing. Kompetencegruppen består af en alkoholbehandler, en jobrådgiver, en SSPkonsulent og en sundhedskonsulent. Dermed består gruppen både af en 4

5 medarbejder med stor faglig viden inden for alkohol og behandling, der er en medarbejder, som kender til arbejdsforholdene og de faglige mål på jobcenteret. samt en SSP-konsulent, der har stort kendskab til arbejdet med unge i forhold til forbrug af alkohol. Endelig kan sundhedskonsulenten sikre organisering af indsatsen, at Sundhedsstyrelsens anbefaling følges korrekt og at indsatsen evalueres. Tidlig opsporing og intervention opgave- og kompetencefordeling Når frontpersonalet på jobcenteret opsporer en borger med et overforbrug af alkohol, kan de henvise borgeren til Svendborg Kommunes alkoholbehandling. I alkoholbehandlingen kommer borgeren først til en afklarende samtale, hvor det bliver vurderet, om et kortere forløb af rådgivende samtaler er til tilstrækkeligt, eller borgeren skal tilbydes et behandlingsforløb. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at tilbuddet om kort rådgivende samtale er placeret et andet sted end i alkoholbehandlingen. Dette skyldes, at kan være en barriere for at borgere møder op, eller at frontpersonalet oplever det som grænseoverskridende, at henvise borgere som endnu ikke til fulde har erkendt deres alkoholproblem eller med et mindre tydeligt alkoholproblem til alkoholbehandlingen. På nuværende tidspunkt er tilbuddet om kort rådgivende samtale placeret i alkoholbehandlingscenteret, men ved mulig etablering af et Sundhedscenter kan tilbuddet med fordel placeres der. Alternativt kan medarbejdere fra alkoholbehandlingen, som foretager kort rådgivende samtale, komme ud til borgeren på jobcenteret. Denne løsning kan eventuelt afprøves i projektperioden. I nedenstående figur er det illustreret, hvorledes opsporingen og efterfølgende intervention vil forløbe. Frontpersonale Kort opsporende samtale - Henvisning til kort rådgivende samtale eller alkoholbehandling - Evt. motivering til henvisning - Evt. henvisning til anden instans ved behov, fx til udredning/støtte i social- og familieafdelingen V j Afklarende samtale i alkoholbehandlingen j Kort rådgivende samtale - Evt. henvisning til alkoholbehandlingen ved behov - Evt. henvisning til anden instans ved behov, fx til udredning/ støtte i socialog familieafdelingen Alkoholbehandling - Evt. henvisning til anden instans ved behov, fx til udredning/ støtte i socialog familieafdelingen 5

6 Fælles for indsatsen gælder det desuden, at borgeren også kan have behov for at blive henvist til en anden instans i kommunen, hvilket f.eks. kan være i socialafdelingen/familieafdelingen, hvis der er børn indblandet. Kommunens henvisningsprocedurer Det er væsentligt, at der er klare og tydelige retningslinjer for de lokale henvisningsveje for videre hjælp i forbindelse med tidlig opsporing af borgere med alkoholproblemer. Det skal derfor formidles klart til frontpersonalet, hvordan de let kan henvise borgere videre til kommunens alkoholbehandling. Selve opkvalificeringen På jobcenteret deles medarbejderne op i fire grupper, som skal opkvalificeres sammen. Opdelingen er foretaget efter, hvad der giver mest mening i forhold til deres arbejdsfunktion. Således skal sygedagpengesagsbehandlere og revalideringssagsbehandlere opkvalificeres sammen, kontanthjælpssagsbehandlere opkvalificeres alene, A-kassesagsbehandlere og flexjobsagsbehandlere opkvalificeres sammen og Ungeteamet opkvalificeres alene eller sammen med øvrigt frontpersonale i Ungekontakten. I opkvalificeringen vil de blandt andet komme omkring formålet med tidlig opsporing, dansk alkohol kultur og alkoholens skadelige effekter (fysisk, psykisk og socialt), håndtering af barrierer for samtalen samt øvelser i samtaleteknikker. Måling af resultater Evaluering af indsatsen Indsatsen skal evalueres, da der ved positiv effekt af indsatsen, skal tages stilling til om indsatsen skal bredes ud i kommunen således, at det øvrige frontpersonale i Svendborg Kommune også oplever fortrolighed med at tale med borgere om alkoholvaner. Der måles på følgende parametre: Hvor stor andel af frontpersonalet på jobcenteret der bliver undervist i kort opsporende samtale. Frontpersonalets holdning til at spørge ind til alkoholforbrug - måles før og efter undervisningen. Hvor mange borgere med alkoholoverforbrug, der bliver henvist til alkoholbehandlingen fra jobcenteret. Inden opkvalificeringen Cirka et måned inden, at opkvalificeringen vil finde sted, vil medarbejderne modtage en appetizer for kurset og et kort spørgeskema med ca. tre spørgsmål, der afdækker deres nuværende holdning til at tale med borgere om alkoholvaner. Det tilstræbes, at dette sendes ud i uge 40, hvor Sundhedsstyrelsen kører sin nationale kampagne, der har fokus på alkohol. Efter opkvalificeringen Cirka et måned efter opkvalificeringen vil medarbejderne igen modtage et spørgeskema, hvor de spørges ind til deres holdning til at tale med borgerne om alkoholvaner. Der efter vil emnet blive taget op på et personalemøde, hvor der 6

7 afsættes tid til at spare omkring udfordringer i forbindelse med at tale med borgere om alkohol. I forbindelse med projektets slutevaluering efter 6 måneder vil medarbejderne modtage spørgeskemaet en sidste gang. Processen Processen strækker sig cirka over et år i alt, hvoraf noget allerede er forløbet. I nedenstående er proces- og tidsplan derfor opstillet i punktform og inddelt efter, hvad der allerede er forløbet, og hvordan processen for det videre forløb vil være. Er forløbet: Etableret samarbejde med alkoholbehandlingen, jobcenteret og Børn og Unge om at sende medarbejdere på kursus, så de efterfølgende kan uddanne frontpersonalet i kort opsporende samtale (apr. 2014) Fire medarbejdere en sundhedskonsulent, en alkoholbehandler, en jobrådgiver og en SSP-konsulent deltog i Sundhedsstyrelsen og Sund By Netværkets kursus i at uddanne frontpersonale i kort opsporende samtale (maj-jun. 2014) Skal forløbe: Alkoholbehandlingen og jobcenteret godkender projektbeskrivelse (jul.- aug. 2014) Social og Sundhedsudvalget forelægges en sagsfremstilling om projektet, og der anmodes om midler til gennemførsel (sept. 2014) Undervisningsforløb planlægges af kompetencegruppen (sept.-okt. 2014) Kommunens henvisningsprocedurer afdækkes, og der udvikle materiale til frontpersonalet og borgere herom (sept.-okt. 2014) Udsender appetizer og spørgeskema til frontpersonale i forbindelse med Sundhedsstyrelsens Uge 40 kampagne (okt. 2014) Opkvalificering af frontpersonalet påbegyndes (nov.-dec. 2014) Udsender 2. spørgeskema til frontpersonalet og bringer emnet på dagsordenen til personalemøder (dec.-feb ) Udsender 3. spørgeskema og foretager slutevaluering (maj-jun. 2015) Organisering Samarbejde og ansvarsområder Projektet forgår i et samarbejde mellem jobcenteret, alkoholbehandlingen, Center for børn, unge og familier, Ungekontakten og Sundhedssekretariatet. Sundhedssekretariatet står for koordineringen af indsatsen med en 7

8 sundhedskonsulent som tovholder og koordinator. Alkoholbehandlingen, jobcenteret og Center for børn, unge og familier bidrager med en medarbejder i kompetencegruppen, der skal stå for undervisningen. Jobcenteret vil i projektet arbejde hen i mod, at alle medarbejdere systematisk spørger ind til alkoholvaner i mødet med borgerne. Økonomi Finansiering forud for projektet Sundhedssekretariatet har finansieret at kompetencegruppen deltog i Sundhedsstyrelsen og Sund By Netværkets kursus i at opkvalificere frontpersonalet i tidlig opsporing á kr. ekskl. moms pr. deltager. Derudover finansierer Sundhedssekretariatet timer til sundhedskonsulentens arbejde i indsatsen både forud for og i selve projektet. Finansiering af projektet Fremadrettet i projektet er der lønudgifter til kompetencegruppen i forbindelse med planlægning af undervisningen til opkvalificeringen samt tiden til selve opkvalificeringen. Der afsættes 15 timer til planlægning af undervisningen til hver af medarbejderne i kompetencegruppen på nær til sundhedskonsulenten, der deltager som en del af sit normale arbejde. Derudover afsættes der til samme tre medarbejdere 4 gange 6 timer til selve opkvalificeringen og opfølgning, samt 4 timer pr. medarbejder til forberedelse pr. undervisningsgang og evt. justering af undervisningsmaterialet og deltagelse i personalemøder efterfølgende. Såfremt det ønskes at afprøve et tilbud om kort rådgivende samtale om alkohol i jobcenteret, skal der afsættes midler til, at en medarbejder fra alkoholbehandlingen kan foretage samtalerne 2 timer om ugen i ca. 5 måneder. Det vil sige kr. ekstra. Timeprisen sættes til 250 kr./t. Den samlede udgift til timeforbrug bliver således: kr. Til materialer, forplejning og evt. lokaleleje afsættes der yderligere kr. Samlet projektbudget udgør dermed: kr. Det forventes derud over, at jobcenteret bidrager til medfinansiering i form af medarbejder timer til frontpersonalet i forbindelse med selve opkvalificeringen, afsat tid i samtaler med borgere til at spørge systematisk ind til alkoholforbrug samt besvarelse af spørgeskemaer og erfaringsudveksling på personalemøde. 8

9 9

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes?

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Velkommen til temadagen Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det videre arbejde med implementering

Læs mere

Kursus til undervisere i den opsporende samtale. Slagelse 28-29 januar 2014

Kursus til undervisere i den opsporende samtale. Slagelse 28-29 januar 2014 Kursus til undervisere i den opsporende samtale Slagelse 28-29 januar 2014 3 dages kursus for undervisere mål med kurset Deltagerne: kan gennemføre undervisning om den korte opsporende samtale har udarbejdet

Læs mere

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn GUIDE TIL IMPLEMENTERING af to anbefalinger om tidlig indsats fra forebyggelsespakken om alkohol 2013 Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug

Læs mere

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen blev der med finansloven 2014 afsat

Læs mere

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Fredensborg den 20.8.2015. Lene Dørfler og Eva M.

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Fredensborg den 20.8.2015. Lene Dørfler og Eva M. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Fredensborg den 20.8.2015 Lene Dørfler og Eva M. Burchard Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det

Læs mere

: Forebyggelsesopgaver ex. ansatte i kommunale sundhedstjenester, kommunale tandpleje, forebyggende besøg hos ældre, medarbejdere i sundhedscentre

: Forebyggelsesopgaver ex. ansatte i kommunale sundhedstjenester, kommunale tandpleje, forebyggende besøg hos ældre, medarbejdere i sundhedscentre Kursus i den korte opsporende samtale Målgrupper Frontpersonale med : udredningsopgaver ex. ansatte i socialforvaltninger, familieafsnit, jobcentre, aktiveringstilbud, visitationen i hjemmeplejen : Forebyggelsesopgaver

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

18.01.13. Projektbeskrivelse til Sundhedsstyrelsens satspulje Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper.

18.01.13. Projektbeskrivelse til Sundhedsstyrelsens satspulje Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper. Projektbeskrivelse til Sundhedsstyrelsens satspulje Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper. 18.01.13 Tema Målgruppe Projektets navn Baggrund og vision for projektet Tidlig opsporring

Læs mere

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015 Projektkommissorium A. Familieorienteret 30-06-2015 B. Projektbeskrivelse Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen er der afsat 56 mio. kr. i perioden

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

TIDLIG OPSPORING AF ALKOHOL

TIDLIG OPSPORING AF ALKOHOL TIDLIG OPSPORING AF ALKOHOL ERFARINGER FRA OPKVALIFICERING AF FRONTMEDARBEJDERE I ODENSE KOMMUNE v/ Christina Hjørnholm - chhjn@odense.dk TIDLIG OPSPORING & KORT RÅDGIVENDE SAMTALE To sporet pilotprojekt

Læs mere

Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre?

Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre? Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre? To typer samtaler om alkohol 1. Kort opsporende samtale Systematisk indarbejdet vane Medarbejdere der har

Læs mere

Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen fra 2013 er der afsat 112 mio. kr. i perioden

Læs mere

Systematisk, tidlig opsporing af borgere med rusmiddelproblemer på beskæftigelsesområdet

Systematisk, tidlig opsporing af borgere med rusmiddelproblemer på beskæftigelsesområdet Systematisk, tidlig opsporing af borgere med rusmiddelproblemer på beskæftigelsesområdet Projektet Støtte af puljemidler fra Sundhedsstyrelsen 2015 til 2017 og et tiltage i Skanderborg Kommunes Sundhedsplan

Læs mere

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Ældre og misbrug Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014 v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Håndbog om forebyggelse på ældreområdet Håndbogens temaer: Selvmordsadfærd

Læs mere

Alkoholstrategi November Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade Herlev Tlf Design, prepress og tryk: Cool Gray

Alkoholstrategi November Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade Herlev Tlf Design, prepress og tryk: Cool Gray Alkoholstrategi Alkoholstrategi November 2010 Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade 90 2730 Herlev Tlf. 4452 7000 www.herlev.dk Design, prepress og tryk: Cool Gray HERLEV SIGER NEJ TAK TIL ALKOHOL......

Læs mere

Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale

Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale Af psykolog Anne Kimmer Jørgensen mail: Anne.Kimmer@gmail.com tlf.: 26701416 Indhold Barrierer hos frontpersonalet

Læs mere

Referat af efterårsmøde i Alkoholtemagruppen

Referat af efterårsmøde i Alkoholtemagruppen Temagruppe Alkohol Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dato 29. oktober 2014 Referat af efterårsmøde i Alkoholtemagruppen Sted: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C, tlf. 66141111

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 2 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Nordisk folkesundhedskonference At tale om alkohol

Nordisk folkesundhedskonference At tale om alkohol Nordisk folkesundhedskonference At tale om alkohol Den forebyggende samtale om alkohol erfaringer fra Frederikshavn kommune. Side 2 Hvem er jeg Rebekka Vestergaard Larsen Sygeplejerske i 12 år Arbejdet

Læs mere

Kort og godt Den korte opsporende samtale

Kort og godt Den korte opsporende samtale Kort og godt Den korte opsporende samtale Den korte opsporende samtale - hvis du har Udredningssamtaler Jobcentre, socialforvaltningen, familieafsnit, visitationen ved hjemmeplejen, aktiveringstilbud m.fl.

Læs mere

Ansøgning til sundhedspuljen 2014.

Ansøgning til sundhedspuljen 2014. Ansøgning til sundhedspuljen 2014. Der ansøges hermed om midler til tidlig opsporing af og støtte ved skadeligt forbrug af alkohol Sundhedsskolen i Norddjurs har i forbindelse med at der er blevet rettet

Læs mere

Samtalen om alkohol i jobcentret. v/ Karen Jacobsen og Dorde Bendtsen

Samtalen om alkohol i jobcentret. v/ Karen Jacobsen og Dorde Bendtsen Samtalen om alkohol i jobcentret v/ Karen Jacobsen og Dorde Bendtsen Baggrund kommunens sundhedspolitik I Aalborg Kommune har vi de bedste rammer og betingelser for, at flest mulige borgere kan leve et

Læs mere

Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i kort opsporende samtale om alkohol. v. psykolog Anne Kimmer Jørgensen

Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i kort opsporende samtale om alkohol. v. psykolog Anne Kimmer Jørgensen Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i kort opsporende samtale om alkohol v. psykolog Anne Kimmer Jørgensen Indhold Trin 1: Spørge ind Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner?

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

UDKAST. Projektbeskrivelse vedrørende tidlig opsporing af og støtte ved skadeligt forbrug af alkohol

UDKAST. Projektbeskrivelse vedrørende tidlig opsporing af og støtte ved skadeligt forbrug af alkohol Projektbeskrivelse vedrørende tidlig opsporing af og støtte ved skadeligt forbrug af alkohol Baggrund Det er velkendt, at danskerne har et forholdsvis stort forbrug af alkohol. Ifølge Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Oplæg til Sund By Netværket

Oplæg til Sund By Netværket Oplæg til Sund By Netværket Pulje til familieorienteret alkoholbehandling Odense 22. oktober Maria Herlev Ahrenfeldt Sundhedsstyrelsen Baggrund 140.000 mennesker med alkoholafhængighed - 15.000 i behandling

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag:

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag: Notat Til: Vedrørende: Bilag: Sundhedsudvalget Alkoholpolitisk handleplan Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016 Målgrupper og indsatser for forebyggelse og behandling af risikabel alkoholadfærd

Læs mere

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune I Danmarks ses stigende sundhedsudfordringer, som sammen med nye krav og retningslinjer fra flere sider stiller større krav til kommunernes arbejde

Læs mere

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet?

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? KONFERENCE OM SUNDHEDSPROFIL 2013 Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, 17. marts 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk

Læs mere

Kobling mellem sundhedsprofil og forebyggelsespakker

Kobling mellem sundhedsprofil og forebyggelsespakker Kobling mellem sundhedsprofil og forebyggelsespakker Temadag Region Syddanmark, Middelfart 14. marts 2014 Konsulent Lisbeth Holm Olsen Forebyggelsespakkerne: Et redskab til at nå målene En samling af de

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14.

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14. Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet den 14. november 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Nordisk Rusmiddelkonference, Tórshavn d. 24-26. august 2011 Janne Westerdahl, Bornholms Regionskommune Disposition Kort om Bornholm

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Alkoholpolitikker og handleplaner

Alkoholpolitikker og handleplaner Alkoholpolitikker og handleplaner Opstartseminar: Alkoholforebyggelse i kommunen 23. april 2008 Mette Riegels, Specialkonsulent Den korte version Fra ingenting til politik og handleplan Indholdet i Københavns

Læs mere

Servicekvalitet 9.2.7

Servicekvalitet 9.2.7 Servicekvalitet 9.2.7 Relevant servicemål Ansvarlig afdeling Alkoholforebyggelse 9.2 Sundhed Myndighed: Social- og sundhedscenter Holbæk Leverandører: Alle kommunens afdelinger Værdi og målsætninger Fremme

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Er du med, doktor? 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Samarbejdsprojekt mellem Center for Alkoholbehandling (MSB) og Folkesundhed Aarhus (MSO) Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Alkoholstrategi for Ballerup Kommune Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Ballerup Kommune Forord Det er med glæde, at Ballerup Kommune kan præsentere denne alkoholstrategi,

Læs mere

ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=true&what=3&autop...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=true&what=3&autop... Side 1 af 39 V565-LXZ9-GPYN Distributionsform E-mail Brevfletning Papir E-mail post@frederikshavn.dk Region Nordjylland region Hovedstaden Nordjylland Midtjylland Sjælland Syddanmark Kommune Frederikshavn

Læs mere

Sammenhæng i den kommunale indsats over for ældre med alkoholoverforbrug

Sammenhæng i den kommunale indsats over for ældre med alkoholoverforbrug Sammenhæng i den kommunale indsats over for ældre med alkoholoverforbrug Anita Hjort Rasmussen Alkoholforebyggende medarbejder i Silkeborg De våde årgange født mellem 1940-1960 (især 50-59 erne) Fokus

Læs mere

Kommuneprojektets baggrund. Kit Broholm Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse

Kommuneprojektets baggrund. Kit Broholm Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Kommuneprojektets baggrund Kit Broholm Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Hvorfor skal vi lave et kommuneprojekt om alkohol? I Alkohol - et kæmpeproblem for folkesundheden og går ud over mange uskyldige:

Læs mere

Organisering af arbejdet

Organisering af arbejdet Organisering af arbejdet Ærø Kommune Langeland Kommune Svendborg Kommune Projektstyregruppe Tværfagligt alkoholråd Ærø Tværfagligt alkoholråd Langeland Tværfagligt alkoholråd Svendborg Alkoholkoordinator

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Handleplan 1: Udvidelse af det nuværende alkoholkoordinationsudvalg til også at dække rusmidler ifht. unge

Handleplan 1: Udvidelse af det nuværende alkoholkoordinationsudvalg til også at dække rusmidler ifht. unge Handleplaner til Alkoholpolitisk strategi Med udgangspunkt i den Alkoholpolitiske strategi er udarbejdet en række forslag til konkrete handleplaner, der forankres fælles på tværs af alle direktørområder

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL FOREBGGELSESPAKKE ALKOHOL FAKTA Ansvaret for forebyggelse og behandling på alkoholområdet er samlet i kommunerne. Mange danskere har et storforbrug, skadeligt eller afhængigt forbrug af alkohol. Tal på

Læs mere

Notat 11. oktober Til Socialudvalget. Første status fra B&S - Sundhedsplan Indsatsområde 2 ALKOHOL

Notat 11. oktober Til Socialudvalget. Første status fra B&S - Sundhedsplan Indsatsområde 2 ALKOHOL Notat 11. oktober 2016 Til Socialudvalget Første status fra B&S - Sundhedsplan 2016-2018 Indsatsområde 2 ALKOHOL Dato 11. oktober 2016 Sagsnr.: 29.00.00-P15-2-16 Din reference Annette Holst Tlf: +4587947564

Læs mere

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Centrale anbefalinger vedr. forebyggelsespakken om alkohol

Centrale anbefalinger vedr. forebyggelsespakken om alkohol Centrale anbefalinger vedr. forebyggelsespakken om alkohol Chefkonsulent Kit Broholm National Alkoholkonference 2016 Forebyggelsespakkernes opgave Kommunerne har siden kommunalreformen fået pålagt varetagelse

Læs mere

Bilag 1 Forankring og drift af alkoholindsats baggrund, driftsmodel og aktivitetsplan

Bilag 1 Forankring og drift af alkoholindsats baggrund, driftsmodel og aktivitetsplan Bilag 1 Forankring og drift af alkoholindsats baggrund, driftsmodel og aktivitetsplan Alkoholkoordinator Karina Nørby, 27.02. Baggrund Faxe Kommune har i perioden marts 2008 marts deltaget i modelprojektet

Læs mere

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen I forbindelse med kommunalreformen er Silkeborg Kommune blevet stillet overfor nye udfordringer på alkoholområdet. Dels har kommunen

Læs mere

Handleplan Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre

Handleplan Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre Handleplan 2017 2018 Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre Målsætning, som indsatsen vedrører (Derfor vil vi. i sundhedspolitikken 2015-2018) Beskrivelse af indsats (Overordnet beskrivelse

Læs mere

Indsats Ansvarlig Samarbejdspartnere Status oktober 2015

Indsats Ansvarlig Samarbejdspartnere Status oktober 2015 1 of 6 Vision i alkoholpolitik 1. Det skal være let at tage det sunde alkoholvalg 2. Alle, der berøres af et alkoholproblem, skal tilbydes hjælp til at håndtere dette Indsats Ansvarlig Samarbejdspartnere

Læs mere

Hvad virker? Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Den 17. november 2014

Hvad virker? Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Den 17. november 2014 Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Hvad virker? Den 17. november 2014 Eva Michelle Burchard, konsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL De syv anbefalinger 1. Fælles mål og indsatser

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

ANBEFALINGER FOR ÆLDRE BORGERE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR ÆLDRE BORGERE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR ÆLDRE BORGERE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Muligheder og barrierer for at gennemføre alkoholforebyggelse i kommunalt regi. Lars Iversen, sociolog, medlem af bestyrelsen for Alkohol og Samfund

Muligheder og barrierer for at gennemføre alkoholforebyggelse i kommunalt regi. Lars Iversen, sociolog, medlem af bestyrelsen for Alkohol og Samfund Muligheder og barrierer for at gennemføre alkoholforebyggelse i kommunalt regi Lars Iversen, sociolog, medlem af bestyrelsen for Alkohol og Samfund De politiske argumenter imod! Har vi overhovedet et problem

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

FRA ANBEFALINGER TIL VIRKELIGHED

FRA ANBEFALINGER TIL VIRKELIGHED FRA ANBEFALINGER TIL VIRKELIGHED National Alkoholkonference 19. januar 2016 Tine Curtis, leder af Center for Forebyggelse i praksis og adj. professor Syddansk Universitet Implementering Hvad handler det

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol

Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol : rundniveau : dviklingsniveau Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at kommunen

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE Udviklingen fra 2013-2015 i Hørsholm Kommune 1 Indhold Mad og Måltider Slides 4-8 Fysisk aktivitet Slides 9-13 Hygiejne Slides 14-18 Solbeskyttelse

Læs mere

Referat Efterårsmøde i Alkoholtemagruppen

Referat Efterårsmøde i Alkoholtemagruppen Temagruppe Alkohol Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dato: 11. december 2013 Referat Efterårsmøde i Alkoholtemagruppen Sted: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, DK - 5000 Odense, tlf. 6614

Læs mere

Kamilla Bolt og Marie Jakobsen

Kamilla Bolt og Marie Jakobsen Evaluering af satspuljer socialt udsatte 2012-udmøntningen Evalueringen af Jobcenterprojekter Kamilla Bolt og Marie Jakobsen 1 SATSPULJEUDMØNTNING 2012 JOBCENTER Agenda Kort om puljen Introduktion til

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2012 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I DEN SKOLEPLIGTIGE ALDER INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune 1 Hvad sker der på forebyggelsesområdet? Regeringen har stigende fokus på forebyggelse Regeringsgrundlaget nationale

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Projekter omkring alkohol fra Trygfondens Forebyggelsescenter

Projekter omkring alkohol fra Trygfondens Forebyggelsescenter Projekter omkring alkohol fra Trygfondens Forebyggelsescenter - Præsentation og samarbejde med kommunerne Niels Peter Mortensen, projektleder, videnskabelig assistent Tlf.: 35 32 64 33, e-mail: nimo@si-folkesundhed.dk

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE Udviklingen fra 2013-2015 i Fanø Kommune 1 Indhold Mad og Måltider Slides 4-8 Fysisk aktivitet Slides 9-13 Hygiejne Slides 14-18 Solbeskyttelse

Læs mere

Projekter på tværs i kommunen erfaringer fra Bornholm

Projekter på tværs i kommunen erfaringer fra Bornholm Projekter på tværs i kommunen erfaringer fra Bornholm Alkoholforebyggelse i kommunen Temadag, 27. oktober 2010 Nationalmuseet Disposition Alkoholpolitiske målsætninger på Bornholm 3 eksempler på tværgående

Læs mere

Konceptbeskrivelse for Samtale om Alkohol

Konceptbeskrivelse for Samtale om Alkohol Konceptbeskrivelse for Samtale om Alkohol 1/7 Indledning Samtale om Alkohol etableres som led i pilotprojektet Tidlig opsporing og Kort rådgivende samtale. Pilotprojektet tager afsæt i Strategi for mere

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN

STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN 30-08- 2013 VEJEN KOMMUNE Status på indsatserne I nærværende rapport fremstilles, hvilke initiativer der er blevet iværksat for at realisere de indsatser,

Læs mere

Forankring i Faxe Kommune

Forankring i Faxe Kommune Forankring i Faxe Kommune Alkoholforebyggelse i kommunen Sundhedsstyrelsens slutkonference den 10. januar 2012 Ved borgmester Knud Erik Hansen, Faxe Kommune Hvad er status? Fakta om Faxe Kommune Overskridelse

Læs mere

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Baggrund I ønsket om at fremme chanceligheden blandt børn og unge er det helt centralt med en tidlig

Læs mere

Skema 2: Nuværende status og ønsker til puljestøtte. Familieorienteret alkoholbehandling

Skema 2: Nuværende status og ønsker til puljestøtte. Familieorienteret alkoholbehandling Skema 2: Nuværende status og ønsker til puljestøtte Familieorienteret alkoholbehandling Vurdering af alkoholbehandlingens nuværende status, styrker og svagheder i.f.t: 1. Nuværende størrelse og kapacitet

Læs mere

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Evaluering udarbejdet af sundhedskonsulenterne Julie Dalgaard Guldager samt Lene Schramm Petersen marts 2015. 1 I projekt Styrket indsats

Læs mere

Handleplan. Folkesundhed Aarhus Center for Sundhedsforløb. Kontaktperson: Anja Fynbo Christiansen

Handleplan. Folkesundhed Aarhus Center for Sundhedsforløb. Kontaktperson: Anja Fynbo Christiansen Handleplan ALG Handleplan Enhed, kontaktperson i ALG Folkesundhed Aarhus Center for Sundhedsforløb. Kontaktperson: Anja Fynbo Christiansen (anfy@aarhus.dk) Beskriv formålet med ALGs handleplan og udfordring

Læs mere

Alkoholpolitisk Handleplan 2010 2014 Statusredegørelse 2012

Alkoholpolitisk Handleplan 2010 2014 Statusredegørelse 2012 1. Organisering af det alkoholpolitiske forebyggelsesarbejde At forebyggelsesarbejdet på alkoholområdet organiseres systematisk og forankres politisk og ledelsesmæssigt så det kan gøre en forskel. 1a.

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost Spydspids Skole Som spydspids på Skole, er vi stolte af at kunne sige, at Vi arbejder vi hen imod at opfylde samtlige af Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra Forebyggelsespakkerne vedrørende Rygning, Alkohol,

Læs mere

Vi skal sætte ind nu. Diabetes som strategisk indsatsområde i Svendborg Kommune

Vi skal sætte ind nu. Diabetes som strategisk indsatsområde i Svendborg Kommune Vi skal sætte ind nu Diabetes som strategisk indsatsområde i Svendborg Kommune Indledning Borgere med kronisk sygdom er en særlig udfordring på sundhedsområdet, og herunder udgør diabetes en stor og stigende

Læs mere

Hvorfor falder alkoholforbruget i Danmark? Kit Broholm Chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen

Hvorfor falder alkoholforbruget i Danmark? Kit Broholm Chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen Hvorfor falder alkoholforbruget i Danmark? Kit Broholm Chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen 14,0 Alkoholforbrug i liter fra 1906-2012 12,0 10,0 8,0 6,0 Liter 4,0 2,0 0,0 1906 1916 1926 1936 1946 1956 1966

Læs mere

Forbrug af alkohol og dets omkostninger

Forbrug af alkohol og dets omkostninger KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for sundhed August 2014 Videnspapir om alkohol Dette videnspapir indeholder informationer om københavnernes alkoholvaner, alkoholkultur og evidensbaserede

Læs mere

Alkoholpolitik for Køge Kommune. Borgere og ansatte

Alkoholpolitik for Køge Kommune. Borgere og ansatte Alkoholpolitik for Køge Kommune Borgere og ansatte Alkoholpolitik for Køge Kommune Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne ansvaret for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning.

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

KRAM screeninger med fokus på Alkoholscreening. Jf. anbefalingerne i Den Danske Kvalitets Model(DDKM) skal patienters behov

KRAM screeninger med fokus på Alkoholscreening. Jf. anbefalingerne i Den Danske Kvalitets Model(DDKM) skal patienters behov KRAM screeninger med fokus på Alkoholscreening Jf. anbefalingerne i Den Danske Kvalitets Model(DDKM) skal patienters behov for: Forebyggelse og sundhedsfremme (Standard 2.16.2) vurderes i jf: Patienters

Læs mere

Tal med en voksen hvis din mor el er far tit kommer til at drikke for meget Alkoholpolitik erfardrikker.dk

Tal med en voksen hvis din mor el er far tit kommer til at drikke for meget Alkoholpolitik  erfardrikker.dk Alkoholpolitik Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne ansvaret for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning. En opgave der tidligere lå i amterne. Samtidig er også ansvaret for

Læs mere

Forebyggelsespakke Overvægt

Forebyggelsespakke Overvægt Forebyggelsespakke Overvægt Oplæg for Sund By Netværket 12. september 2013 Sundhedsstyrelsen Forebyggelse og Borgernære Sundhedstilbud Tatjana Hejgaard thv@sst.dk Baggrund hvorfor skal overvægt forebygges?

Læs mere

Forebyggelsespakke om alkohol

Forebyggelsespakke om alkohol Forebyggelsespakke om alkohol 1 Indholdsfortegnelse Fakta... 3 Forekomst... 3 Brug af sundhedsvæsenet... 5 Tal på sundhed i kommunen... 6 Lovgivning... 6 Evidens... 7 Kommunernes erfaringer og muligheder

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

Sammenfatning af rapport fra KORA og Sundhedsstyrelsen Januar samt perspektivering til Horsens Kommunes rusmiddelpolitik

Sammenfatning af rapport fra KORA og Sundhedsstyrelsen Januar samt perspektivering til Horsens Kommunes rusmiddelpolitik Sammenfatning af rapport fra KORA og Sundhedsstyrelsen Januar 2017 - samt perspektivering til Horsens Kommunes rusmiddelpolitik 1 Indhold Kommunale omkostninger forbundet med overforbrug af alkohol...3

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I DEN SKOLEPLIGTIGE ALDER INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen

Læs mere