bruge andres Liv og Legeme lil egen N}'tto har jo varet-tle ii-ta?- lijon.slieed8res,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bruge andres Liv og Legeme lil egen N}'tto har jo varet-tle ii-ta?- lijon.slieed8res,"

Transkript

1 Slaqet leil Hannaged,on bruge andres Liv og Legeme lil egen N}'tto har jo varet-tle ii-ta?- lijon.slieed8res, " Lensherronq SlareeierenB saavel iir- '" au" nuvarrentle Aibejdsgivers Forsat' t;;;. ;; ;;"-li*nlilih.a".o. Fjentle'. Saa. Iange Monnesket lkke besejrer don, syttes alle lpfindelser at Y'ere.Jtn.i, iiooi ouii t,*ns sorgtilige I'od' Det er' som om man ;iiil i;r*;'"; M;"n"it o l,"ut tii."ttikler, medens det mangler det nodventligste. Hungeren er-en Naturlov' den gruii*.t" "i- rtt.. l)en tvin{er- MennesketiI at pine og.ode' il;;;.; ioi'rit enttuet'pris- at vedligeholde detto hojeste so[?'ettir on-dg:-'.ol \lltt-ld;:k ar civilisation, at vi kan Har vi nu nag,et en Saaoan fo."riui" oj og oprutt. en. Samfundsorganisatior4. i- hvilken det vild vare umullgr at-uo af -Mangel og Sult? Stats- Jt "^""Ci;;;.;;-ser ooornutn" svarer uden Nolen: Nej!' og beskriver tydeligt Manglerne ved det menneskelige Samfunds nuvanentle Bygning; -men h;; t;t ikke r"aacle Botl paa dem' Derfor virker hans B;; k;; som en Branilfakk"l' der volder foroget Uro' Dei er let at gore sig selv og andre utilfreds; men alle Boger og Avisartikler, som ikke o-gsa angiv r :l iig-t-- roiddel dlter forkynder et sikkert Haab om Muligheden ai at unastippe ie narvnrentle Vanskeligheiler, burtle t*ot ft.ft.t v&te uskrevn e. Bibelen tilbyder, Gucl u*i-. f"f., ikke blot lintlrencle Balsam, men og-saa tlet ""t.t. og ufejlbarlige Laqemi(titel' til Helbretlelse* af 'Sygao., V"iO""t Slntl, Egenk:erlighed og Dsd' Den Lage, som'lentler Lmgemidlet, er $e1 st-ore ]Iitller og Liv?iver. Det er vor Stmben vetl Hjelp af Bogerne 'Stitlier i Skriftenn at henletle Opmarksomhetlen paa ilisse himmelske l,agemitller' TIENDE KAPITEL FORESLAAEDE LAGNMIDLER Stemmeret for Kvinder og Alkoholforbud, - Sslvmsntfod og tse8kytl elsestold, -,Kommurrismen.- >f)e havde alle Ting fallesn, - >Anarkio. -- "Socialisme< ellor rkollekti. visme.< - To Eksempler paa socirlistiske Statssamfund. - >Nationalisme.. - Udd-annelse i flere Haandvprk. - >Enkeltskatten< som Lagemidclel. - Forskelliee Forhaabninger og Bekymringer. - Det enesie Haab," - Det salige Ha"ab. - Den rette Stilling for.guds Folk, som ser disse Ting, - I Verden, men ikkl af Vertlen. >Dr der da inoen Balsam i Gileail? Et der i,noen der?< "Vi har ssqt dt Babel. rn?n d?t lod sio ikhe knge. Forlad, det, lor at ui'teun gad ht-er til sit tanldt Thi dets Dom naar til Himm?l?n.( - Jeremias 8 : 22; 51 :?-9. ALRIGE og meget forskelligartede er de Lagemidler, tler er blevet foreslaaet for den sukkencle Skabning i tlens nuvrerede sorgelige Tilstand. Enhver, som har Medlidenhed mecl den lidencle Patient, ma& ogsaa, sympatisere med de mange Lregers Bestrebelser for at faa Patienten til at prove deres Recepter, efter at de har stillet Sygdommens Diagnose. Forsogene paa at finde et Lregemiddel og faa ilet anvendt er al.4re vzerd og maa finde Paasksnnelse hos alle varmhjertede Mennesker. En sunrl Dommekraft, som er oplyst af Gutls OrrI, siger os clog, at ingen af ile foreslaaeile Ifjdpemidler vil kunne helbrede Sygttommen, Iutet mintlre end vedholtlencle Anvendelse af den store Lages virkningsfulile Lagemidler vil kunne helbrede den faltlne Menneskesl:egts Sygtlom, Selviskheden. Alligevel vil vi kortelig undersoge de andre Lregers Recepter, for at vi kan se, hvor tilsynelarlenele n*r op til Guds Visrlom nogle af dem er kommet, medens de tlog alle i Yirheligheden staar l&ngt tilbage n5

2 296 Staqet l)eil' flarmaged'on for tlen - ikke for at yppe Stritl, men for at alle klart kan 3e alen eneste Retning, hvorfra Hjdpen kan komme. STEMIIERET FOR KVINDER OG ALKOSOLT'ORBI]D Disse to Lagemitller blivor satlvanligvis stillet- sammen. fordi lrlun'iod"s,n."r, at Forbutl motl Nytlelsen af snirituose Drikke alclrig vil kunne faa Mang<lens Stotte. -;; metlmindro Kvinderne faar Stemmeret - og ;"lv.. clet vistnok tvivlsomt. De, tler er Talsm*nd tot attt. Lrgemicltlel, fremlxrgger statistiske Oplysninger for at blevise, at meget af Elendigheden F.al?g tigcl"ommen i Kristenheden skyldes- flanclelen med spid' tuose Drikke. De forsikrer, at dersom den blev atskaffet, viltle Freil og Velstantl blive en Regel og ikke som nu en Untltagelse. Det kan ikke nagtes, at Drukkenskaben er en af Civilisationens vrerste Frugter. Den uilbretler sig ogsaa hurtiet blanalt halvciviliseretle og vilde Folleslag' Xo"a? 4"" afskaffes, vilde clet gl*cle os hjertelig' Vi indrommer, at dens Forsvintlen viltle forebygge en stor Del af vor Ticls Elen'tighed og forhintlre Forstlsleen ai Hundrede" af Millioner Kroner aarlig' Men motl Esoismen os Loven om Tilbuil og Eftersporgsel, som ui'piner Mas-serne, er Alkoholforbutlet magteslost' Det er ikke de fattige, som bortodsler Millionerne Daa SDirituosa, men de rige i forste Rmkke og dernest clen saakalclte Middelstanrl. Alkoholforbudet vilde for tle fattigste ikke vzere nogen Lettelso' men Bnarere clet motlsatle. Tlsintler af Farmere, som nu leverer tleres Protlukter til Brantlerier og Bryggerior, vilde ikke hnsere fintle Afsetning for dem, men vilde blive nsclt til it gaa over til anden Avl, hvorved Overproduktionen viltlo ioroges og Priserne blive trykket netl' -Tusiuder af Brantlivinsbimntlere, Boclkere, Glasarbejtlere' Olkuske, Vartshushoklere og Opvartere'- sorn nu lever # Handelen metl strrke Drikke, viltle blive tvunget til at Foreslaaede Legemi.iller 297 soge anrlen Beskaftigelse, og dette viltlo yflerlieere ose Tilbutlet af Arbejdskraft og trykke LonuioEeine oeicl. Millioner og atter Millioner af Kroner, som nu er a"rr_ bragt i Spiritusfabriketionen, vilde blive sat ind Da.a andre Omraader, hvor de saak:des vilde komme tif at foroge Konkurrencen. AIt dette skukle imicllertitl ikke afholde os fra at snske Alkoholforbucl, hvis det var muligt at faa Flertallet til at samtykke deri. Men med Undtaqelse af enkelte Steder er en saadan tr{uligberl ikke t;nkelig. Flertallet bestaar af Drukkenskabens Slaver os saadanne, som enten direkte eller indirekte er finansielr interesserede i Spiritushantlelcn. AlminrleliEt Forbud vil ikke blive gennemfort, forend Gutls Rige ei oprettet. Og skulde det end lade sig gore, vilde aet alligevel ikke kunne helbrede den social-finansielle Sygtlom. SOLVMONTFOD OG BESKYTTELSESTOLD Vi indrsmmer, at Kristenhedens Afskaffelse af Solmsntfoclen var et Mesterstykke af selvisk politik fra Pengeudlaanernes Side, beregnet paa at formintlske Forraadet af egentlige Penge og tlervetl gore rlisse saa meget mere vmrdifulde, samt at holcle Rentefoden hsjt oppe paa en Tid, da tlet foragcde Tilbud trykker Priserne paa alle anrlre Yarcr og Arbejdslonnen netl, Mange Bankierer og Pengendlaauere er fra Lovens Stanclpunkt set arlige Mennesker; men Maalestokken for clelne.lerlighed er for lav. Profetierne synes at vise, at Solvmsntfoden ikke atter vil biive indfsrt i den civilisererle Verclen (se Kap. 8). Men om den end blev det, viltle Nytten kun blive af kort Varighetl. Den vilde vanskeliggore Solvlandene Japans, Kinas, Incliens og Mexikos Konkurrence meil Guldlanrlene og bringe Lantlmrentlene nogen Lettelse, men nrcppe for langere Titl entl b eller hojst 15 Aar. Gud synes imidlertid ikke at ville forhalo den onde Dag. Saaletles vil da Menneskenes Egoisme

3 298 Slaoet oed' Harmaged'on herske vitlere og fremskynde Katastrofen, som skrevet st&ar: ude vises Visdom skal forgaau, og 'hvetken tleres Sslv eller cleres Guld skal kunne retltle cleur paa Herrens Vretles Dagn. - Zefanias 1 :18; Ezekiel 7:19; Esajas - 14 t 4-7i 29 zl4, batt*t.t.uiolclen formaar, naar den anvendes med Forshnd, saa at clen forelrygger Monopoler og udvikler alie Lantlets naturlige Hjrlpemidler' at gore Arlreidslonnens Svnken langsommere' men ikke at hihdre,leir. Den er i det hojesie en skraanende Slette, nedover hvilken Arbejdslonnen langsomt glider - lige saa sikkert, som om den blev styrtet ud over en Atsruntl. Konkurrencen vil fsr eller senere komme til ' It ud;*t n. Prisforskellene hele Verden over' Alisaa er hverken. Sslvmsntf otl eller Beskyttelsestoli- Legemid'ter; tle er blot Lindringsm l'ler' KOIIMUNISMDN Kummunismen er en Orgiruisation af Samfuntlet, vetl hvilken al Ejentlom tilhorer Samfundet og bliver forvaltet i clettes Interesse, idet clet derved opnaaetle Utlbytte anventles til tlet almene Beclste, saaletles- at enhier faar, hvad han behsver. Pastor J' Cook siger om tlen:,kommunismen betyder Afskaffelse af Arveretten, af Fanilien, af Nationaliteter, af Religion og af Ejentlom." disse Tm,k af Kommunismen viltle vi kunne anbefale (se untler usocialismenu); men som et Hele er clen uisennemfsrlie. Den fomds:etter fultlkomne Mennesk"er, som ikke er selviske. Den viltle komme til at gore alle til Letliggangere' Der viltle snart blive Kon' f,o..arr"a om, hvem-cler kuncle gore tlet mindste-og tlaarligste Arbejde; og Samfundet viltle henfalde til Barbari o[ Unotatikttetl, som viltle fore til Slmgtens hurtigo Tilintetgorelse. Paa"aten Intlventling, at Kommunismen lpres i Bibelen (Apostlenes Gerninger ), har vi svaret utl' Foresl,aaeil,e forligt i >Vagttaarnet<, hvor vi har paavist at Menneskete Ufuldkommenhed og dets naturlige Tilbojelighed til Egoisme gor, at vi har nok at gore med at holdjkstlets Begreringer i Tsmme (Galaterne 5 : 16, 1Z) veal stacligt a,t vare paa Vagt over for dem - over for Selviskhedens Aand - rrg unrlerstotte og fremme Karligheclens Aand i os selv, utlen at cleune Opgave behsver at blive yderligere vanskeliggjort vecl kommunistiske Eksperimenter. (Se Kolossenserne 2:2O:3 :3: Romerne 6 : 2-8) Desuden vilde Kommunismens Gennemfsrelse i det hojeste vare mulig i et Sam-fund, som uilelukkenile bestod af Gutls Born, og et saadant Samfunil af hellige viltle ikke kunne clannes eller hoklds rent, fordi Herren alene ved, hvem der er hans. Selv om et saadant Samfuntl var muligt, og om alt i det gik godt, vilde man faa den Vanskelighed at k*mpe rned, at alle Slags urene Elementer vilde tragte efter.lets Gotler, og ile vilde ila i det Tilfakle, at man kunde holde ctem udenfor, forfolge ele hellige med al Slags onil 'lale. Kort sagt, et saadant Foretagende vikle ikl<e kunne have noget virkeligt Heltl med sig. Nogle af cle troencle er i Lighed med denne Verdens Bsrn kommet saa dybt netl i selvisk Slsvheil og Dorskhetl, at intet antlet end Nodvendigheclen kan faa dem til at vare flittige, ikke lunkne i deres lver, men brandentle i Aanilen, tjenende Herren, og antlro er sa,a eg'enkrerlige og hovmodige, at de bchaver Morlgang og Genvorcligheder for at blodgore tleres Iljerter og gore dem gotle eller blot retfartlige mod anclre. Begge disse Klasser viltle verl Kommunismen blive hindret fra at indhente de notlvendige Lerdomme. Saaletles viser da Indiviilualismen sig med sin F rihetl paa den ene Siile og sit personlige Ansva,r paa alen anclen Side at v&re tlet bedste Opdragelsesmiddel for fornuftbegavede Vasener, selv om den ofte gor Livet surt for mange, untlertiden for alle, N9

4 300 Slaqet oeil Harnxagedon Dersom tlet tusindaarige Iiige var oprettet paa- Jorilen, og tlersom tle gucklommelige Regenter, cler e'r.lovet Menneikene paa den Tirl, havclc tiltraaclt deres Stillinger som saatlann^e, viltle tle, med deres ufejlbarlige Vistlom oe deros fultlkomno Evne til at bruge den, ikke regero i kraft af Flertallets Stottc' men metl retferdig Dom som meal et Jernspir, og tla kuntle Kommunismen have ft".o-e. Da viltle tlen sandsynligvis vare den betlste SamfindJform, og hvis dettc ar Tilfaldet' vil den sikfi."t nfi"u valgt if Kongernes Konge' Men til Titl.den maa vi vente'- Vi mangler Vistlom og Magt til at opreite et saadant teokraiisk Styre; tlerfor beder vi blolz ukomme tlit Rige; ske clin Vilje, som i Ilimmelen-saalerles ogsaa pa"a 'Jorden.u Naar engang dette.kristi Riee hai fort alle tle villige tilbage til Gutl og tilinteteiirt alte cle modstrrebende, naar Karlighetlen bliver L"oo puu Jorden, ligesom den er i Himmelen, da kan vi tarrt 'e os, at Menn6skene i Fdlesskab vil komme til at nytle Jorclens Gotler ligesom Englene Himmelens Rigtlomme. Enkelte Forsog, som i De forenetle Stater er blevet Eiort mecl komm"unistisk Organisation, har ikke letlet iii noeet varist Resultat, hvilket ikko hindrer' at andre Forssi i sam"me Retning bliver foretaget, alt til ingen Nvtte] De letlentle Mantl i Yertlen arbejcler paa at fremme cleres egne Interesser, metlens de af Gud ^oplvste Kristne har travlt meal antlre Ting, metl at forkvntle det sode Budskab' Bibelen 'iprer ikke Kommunisme, uncltagen for Familiens Vetlkommentle. Ganske vist tillotl GutI tlen kommunistiske Orttning i clen forste kristne Menighecl; men clet kan kun have vreret for at belyse tlet ukloge i clenno Metode, og for at ingen skultle tanke, at Apost' lene af Mangel paa Vistlom og l{ancllekraft untllod- a't oprette saaaianne kommunistiske Menigheder' Bibelen indeholder ingen Ucltalelse af Jesus eller Apostlene' Bom kunds ststte clen kommunistisko Itl6' Forestraaed,e Legemiillar 301 Nogle har ment, at Beretningen om Ananias og Safira kuntle tytle paa, at tle troencle i elen kommunistiske Menighetl blev tvungct til ot ofre tleres private Ejentlele. Men Peter erklarer tyileligt, at tleres Synd var, at de loj. Deres Straf kom ikkc paa Gruntl af, at tle tilbagehoklt nogle Penge, med paa Gruntl af deres Forsog paa at skaffe sig en Andel i de antlres Ejendele utlen selv helt at hengive tleres eget til den fplles Kasse, Oprettelsen af kommunistiske Tilstantle inden for Menighetlen i Jerusalem var faktisk et Fejlgreb. Der opstocl en Knurren, fordi >deres Enker blev tilsidesat vetl ilen daglige Utkleling". Skant Menigheden under Apostlenes Opsigt var fri for Klinte, og skont alle dens Mocllemmer havde Kristi Sincl, kunde de clog ikke komme godt ud af clet meci hverandro under cle kommunistiske Forholtl. Apostlene overlod da ogsaa snart F orvaltningen ai det kommunistiske Samfund til andre for mere helt at ofre sig for Forkyndelsen af clet gode Butlskab. Mrrk clesuden, at Paulus fremhaver, at han havtle forkyntlt >alt Gutls Raad"; men intet Stetl forkyntler han Kommunismen. Folgelig intlgaar den ikke i Guds Raad for clenne Tidsaliler. Paulus gav tvartimod Forskrifter, som ikke kan forliges mecl Kommunismen, iclet han bod, at enhver skultle sorge for sine egne, at cle Kristne paa tlen forste Dag i Ugen skulcle hgge noget til Sitle til Herrens Vrerk i Forhokl til den Velsignolse, som Ilerren havde Iagt i deres Arbejtle, at Tjenerne skultle vere deres Herrer lytlige, og tlet mecl saa meget storre Beredvillighed, tlersom deres Ilerrer selv var Brsclre i Kristus. Ilan taler endvidere om, hvorletles Herrerne skultle behanclle cleres Tjenere, itlet tle maatte huske paa, a,t ale selv havrle en Herre i Himmelen at afl&gge Regnskab for. (1 Timotheus 5 : 8; 6 : 1; 1 Korinthier 16 :2; Efeserne 6 :5,9) Heller ikke Jesus gruniletle noget kommunistisk Samfuntl eller opforclrede til noget saatlaut. Tvertimotl larte han i sine Lignelsor, at ikke

5 302 Slaget ueil llarmctged'on alle ejer lige meget, men at alkr skal betragte sig som Rusnotaerel de, tuer lor si.g lotvalter d,eres.eget og,aflagger Regnskab derior' (Matthrcus 25 :14-28; Lukas "S" ifltz-zl. og.u, Jakob 4: 13, 15) Da Jesus var votl at clo, anbefaletl"e han sin ltlotler til Johannee's Omsorg',og ti'" d"n Time af tog Disr:iplen tr.gnae til.nie.m, 1it-'; lj6hannes 19 :27) Johannes havde altsaa i Lighed med i{o.thr, Mu.i, og Lazarus :it egct Hjem-' P"t:9P Herren havde grundet et kommullistisk Samfund' vlloe nn"- Jt fr"tt hjve anbefalet sin Motler til ctet og ikke til --- Johannes. Dannelsen af et kommuuistisk Samfuntl af troenile stricler entlvitlere mod Hensigten med Evangelietidsakleren, Fotmaalet med clenne Titlsalder er' at det goa" nuo*kun om Kristus sktrl forkyntles, og ot Folk [or hans Navn utlvalges. Derfot skal enhver troende vare et brantlentle f.,ys for Menneskene - for Vertlen i lt-itraefigtted, ikk; blot for sine medtroentle' Derior lotl ogsia Fierren, efter at han havtle tillatlt Danneleen af" ilen kommunistiske Menighed i Jerusalem' cjje Medlemmerne af denne }lenighed vetl en stor Forfolgetse blive atlspretlt over hele Judaa og Samaria' og overalt forkyntlte cle saa Evangeliet' (AposUenes G'ernilger 8:1, 4; 11 :19) Endnu i Dag er clet Guds Folks dpgave at skinne som [,ys midt i \erden og.ikke at lukke. Jig intle i Klostre eller slutte sig sammen i kommunistiske Samfuntl. Det forj*ttetle Paraclis kommer ikke vetl Hjmlp af saadanne Samfuntl' Onsket om at tlanne saadanne er intet antlet end et Utlslag af clen nu lremherskentle Titlsaantl, mod hvilken Skriften atlvarer os. lntnlns 8 :2) >Vaag og bed til enhver. Titl, for at I *ar nnrrl i Siantl til at untlfly alle tlisse Ting, som skal ske, og bestaa for Menneskeisnnenlo - Lukas 21 :36' ANARKI SOITI I,.4GEMIDDEL Den Frihed, Anarkisterne fotdrer, er Lovlsshetl' De Byn s at vere kommet til tlen Overbevisning, at alle Foreslauede Legemidler 303 Metotler for menneskelig Sarnvirken har varet Fejlgreb. De vil clerfor odelaggc Samfuntlets Organisation og Samvirken. De tanker ikke pna nogen Genopbyggelso. Den overlader de I'remtiden. Ved en Majfest i London udtlelte tle et Flyveskrift paa 16 Sitler, i hvilket tlet bl. a. hcd: >Den Tro. at der mal gives en Autoritet, for hvilken mnn bar at boje sig, or Roden til al vor Elendished. Derfor. op til Kamp paa Liv oe Dsd imod al Autoritet.-imod Statens oe ReliEiorieris Autorit--et - Resultater af Aaihundreders Uvidenbld og Overtro - imod Lovene, imod Troen paa Nytten af en Regering og af Underkasielse under de rice bs Embedsmendelne; liort- sagt, til Kamp imod al Slags'flum-- bug, som er bost mt til at slove Arbejderne og gore rlem til Siaver! Det ma^a nodvendigvis vare Arbejilerno, sou skal omstyrte Autoriteten, thi tle, som har Fordel af ilen, vil sikkert ikke gore det. Patriotisme og Religion er Slynglernes Helligdom og Bolvark; Religionen er Monneskeolagtons Btorste Forbanrlelse. Vi deler ikke tleres Syn, som tror, at Staten kan omdannes til en gavnlig Institulion. Den Forantlring viltle vero lige saa vanskelig som at forvandle en UIv til et Lam. Vi tror"heller ikko naide sdcialistiske Dromme om Centralisering ai Produktion og Forbrug; tlet vilale ikke vare andet enrl den nuvarende Stat i ny Fornr, metl forog t.a,utoritot - et sandt Monstrum af Tyrauni og Slavori. Hvad Anarkisterne vil. er lige Frihetl for alle. Alles Evner og Tilboje- Iigheder er forskellige. Enhver ved bedst sely. hvad han kan gore, og hvad han srrsker. Love og Regler er Lanker og tvunget Arbejde er aldrig behageligt I Ans,rkiststaten vil enhver gore, hvarl tler behager ham, og tillrodsetille sine Behov af de felles Forr$ad.u Man skulde synes, at selv de mindst tankende og erfarne kun skultle kunne se clen rene Daarskab i noget saadant, som ikke er antlet end Tanders Gnitlsel af de haablsse og fortvivletle. Dog er cletto clen Yderlighetl, som Masserne drives henimotl af cle Tilstande, Egoismen har skaht SOCIALISMEN ELLER KOLLEKTIVISMEN har til Formaal at lngge al Intlustri intl under Staten og sorge for mere ligelig Fordeling af Jortlens og Ar-

6 :104 Staoet ueil Harmaged'on beiitets Ualbvtte i Overensstemmelse med 11o11ostr; "Enhvlr i Forholcl til hans Gerning'n Dette vilde vpre ganske ret, hvis man lidt efter lidt kunde brmge oer tethen og'hancle med forstandige, retfardige'. o991", nyttige Itiennesker at gore. Meget er for ovrigt glort-t denol RetninE. I Byerne er Vandforsyningen' tselys- ;il;.'ffi;"laggene, Skolcvresenet o' s' v' for det -"."t" 'r-".*"ne;' - Anliggender' I enkelte Lande.i ii"t"o" iiln"... Jernbane-rl Tclegraf, Tobaks--. 9c Spi; ;fi;fi;r;;i;' m. m. Staien' Piofessor Babbitt vea iliir.ttit.t i New Jersey gor et stort {r1mm3r 1d af rle billige Jernbane- og Telegraftakster i.ilne l'ano ' hvor baa'tl"e Jernbane- og Telegrafvresen til 'l'rods. tol tle hojere Lonninger til Funktionarerne aarllg glver et Dent Nettooverskutl. -- -vi ioatr..er, at tlet er saa' men maa fastslaa' at ;ffiilil?h; ai**.-tirrie; Takster i Europa (samrnenlignet -mecl Amerikasf ikke har metlfort det tusindaarige r(lges ffijie;ftt ior de fattige tler' Det har heller ikke "*t*'-u"".ist"n med Slatens Overtagelse af -Jernba' ;;; ;. ;'Staten behsver disse Intltregter til Dak- ;i;;-;i sine store Militarutlgifter' Socialismen :il cloe'sikkert komme til at gribe vitlere og videre om 819' M;".;ti.t;;;", Kapitalismen og Navnkirke-n berecler sig til Selvforsvar over for <len og untllacler ikke- a't br&noemarke Bevmgelsen, hvatl tle har saa meget desto- letrcre u.a--*o* n&le at clens Talsmancl er alt antlet- encl -t-#"fton".." Men ingen, som vil bidrage tii a!^ Ir.en- "g Retf;dishetl, bar latle sis stu{19 {.raf. naar" tlet gelder at bedomme Bevagelse-n selv' ['et er KamDen mod denne Bevegelse, som vll lremxaloe Anarkiei, d.er, som Skriften viser, vil ops.luge den nx- ;;;;'Sa-#undsorilen i en Trmngsel, hvis L-ige^ 1ldrie har veret, saa lange et Folk hat vrret tll' selv o.' Soti"fi*t"n gik af- mccl Sejren, vilde d-en'.sa'a lenee Egoismen h-erskor, blor' blive en mitllertidig Let- ;;l-:. ;""; vil.d" ikks hintlre ile mere intelligente i at Foreslaaede Legetnid,l,er 805 skumme Floclen af Melken. Snyltedyrene paa Samfuntlslegemet viltle mangf oltliggores og blomstre, og der viltle dannes >Ringeu overalt. Hvie Socialismen blev populrer, vikle tle samme, som nu moilstaar clen, snart inclrette sig i Overensstemmelse metl rlen nye Samfuntlsorclen og soge at komme til Roret for Iigesom for at utlnytte Samfundet til egen Fordel. Der er for ovrigt i det smaa blevet gjort praktiske Forsog med socialistiske Samfund. Disse ForetaEender har imitllertid ikke kunnet blive af nogen iang Varighed. Den Koloni, som utlvantlrerle australske Arbejrlere grundede i Paraguay (Sydamerika), gik tlet ikke bedre, entl at 85 af Kolonisterne efter kort Ticls Forlob satte sig op imod Sa.mfundet; og da der i tlisses Stetl var kommet nye fra Australien, blev ogsaa rle misfornojetle meil Loilelsen. Kolonisterne rlelte sig saa i tre Partier, og Kolonien var vetl at gaa i Stykker, da det lykketles dens forhenverentle Leder at blive anerkentlt som Statholtler af Regeringen i Paraguay, som saa stilleile en Politistyrke til hans Raadigherl, hvorpaa cle socialistiske Statuter blev ophavet. VetI rlet socialistiske Foretagencle, som Minearbojtlerne i Monthieux ved St. Etienne (Frankrig) starteile, var tlet lleltlet, som foraarsagecle, at tle socialistiske Teorier blev afskaffet. Berlinerblarlet ugewerbe-zeitung< beretter tlets Historie saaleales: >l Montlrieux var cler en Mine, som ior et Par Aar siden blev opgivet af det Selskab, der ojerle den. hvorpaa Arbejrlerne blev afskedigel Arbejderne batl imidlertid Selskabet om at overdraqe dem Minen, og da Ejerne ikke troede, at Minen kunde -belale sig, g;ik -do ind'derpaa. Arbejderne havrle ingen Maskiner, rnen de arbejdede ibardigt, fandt nye Aare-r, gjorde nrsten overmenneikelige Anstiengelser o! fik sparet daa meget Bammen. at de kunde kobe Mas[iner; d6 forladte Miner bliv en Kilde til Rigdom for de nye Ejere, oe Udbvttet blev liqelie fordelt blandt dem. Der blev vist ben til Mjnerne i Montlrieux som et Eksempel paa Kollektivismens Triumf over Anvendelsen af privat Kapilel. Imidlertid udvitlede Arbejtlerne deres Virkiombed oi maatte til sidst kaldo andre Arbejtlere til lljalp, hvilke ogsaa gjonle

7 306 Slaget ued Harmagedott 6eres bedste for at tremme Arbeitlet: men, de, r.o.. T9g ;;;:;t;;;;;;o".r..ris" Anstrcnsalser ha'vde- opda'set oen iild;;.;;;;* iat unair deres Fdtlder, nalgtod at del lrge il?"? ;;r"kffii.'.tiuo*ot skrrlde de- tillad de-nve Eamrne.ater at hoste de],-som tlisse ikl<e bavd plantet? -D-e ilv"-if.ilfau -t"r.]aa god'betaling' bedre- entl i andre' Nrn-er' ihi.,-o ru"ae j "'" me.atle de, t f.k 9 "i3ftllt; 3x:Yi."S,x1,1'o:{t voldte Urci. loil de 'kapitallstr iii"ii-"':?glin-".t iii a"ttt Raadsforsamling'n NATIONALISMEN er en af tle senest fremkomne Teorier i Smag- qgil S".iJft-"* Den gor Forctring5 paa' at alt Arbejde skal letles af Nationen, at enhicr- skal vare forpligtet iiilt utueiae, men til Gengrltl faa sit Udkomme garanteret. sami at alle Arbejdere skal gore lige meger j]rbeide "":\"tfi;t;;;n os erholtle lige stor Lon' ei imiatertia ganske upraktisk' Nogle,f ;;;;;;i*ti*k. Kotooi"r] som opofrendg Ma-1tl rtrr"iiip.i tti at gruntlhgge, har slaaet fultlstandig l;1, ;';^J"l; iu. *oi-r'u* trif-t noget Held med sr-s' h.ar i cleres Samkvem med den Vertlen' tler laa uclen for.deres eget Omraatle, maattet fraviqe 'le nationalrstlske C'iona1:etoing"r. So. rrr"o kuncle vente' ha1 it-er-- i J". "ir. vaiet betyttelig intlre Uro' Na'ar Gutls -Folk' -qom hapeen IIerre og een 'Ito<, fintler-tlet vanskeligt "i t*""t Aandens Enhetl i Fretlens Bu?39 tuu 99. i"t.""..'tii-tt fortlrage hverandre i Karlighetl' hvor' i"au* tn" man saa vente, at en blanclet [Iob' tler. ikkc g;r Fordring p&a at vere letlet af en saadan Aand' -t.iejre 3f.tf lt"t. Selviskheilene Aantl' Verclens' Koclets og Djnvelens Aantl? ARBEJDERNES UDDANNELSE I FLER,E HAANDV'1T]TiK J rforum< anbefalde engnng llenry tlgtt.sgm Hialp motl Arbejtlstosheden' at enhver ArbeJder nlov "rdffi";-i J ou'.i" Eaandvierk' Dette vilde tlog lidet ni"io., a.t vilde kun foroge l(onkurrencen intlen,ior aile Haanclvark' Alle arbejclslose Skomagere eller v E- Foreslaaed,e LtBqemidler 307 vere vilde kunne konkurrere med de arbejdende Malere eller Murere o, s, v. Imidk:rtid bemarker tlen samme Forfatter ganske rigtigt, at clerr naturlige Uclvalgelses Lov spiller en stor og vigtig Rolte i tle nnrvarende sociale Tilstande. Naturen og dens Love kan ingen forantlre; og at bringe Menneskeslagten til Overensstemmelse med tlisse Love staar ikke i menneskelig Magt; dertil kraves overnaturlig Magt. Intet mindre end en saadan Overensstemmelse kan skabe det fulkomne, ideelle Samfund. Naar vi lerer at indse dette, vil det befri os for Utilfredshecl og lede os til Guclsfrygt med Nojsomhed, mealens vi venter paa Oprettelsen af Guds Rige paa Jorden og beder om dets Komme. ENKELTSKAT er et Lrgemitldel, som Mr. Eenry George har foreslaaet. Ialet han gaar ud fra clen Anskuelse, at alene privat Besidtlelse af Jord er Skyltl i det trykken<ie og fornedrenrle i [Iidlernes nprvarende ulige Fordeling, forlanger han, at Jorden atter som et Hele skal tiltragegives Menneskeheden. Enhver viltle da cleraf erholde en Del som Len, og enhver maatte deraf udretle en Skat, som svarede til hans Andel. En ubebygget 'Iomt vilcle blive behandlet som en bebygget, og en udyrket Mark som en dyrket. Udbyttet af denne Skat skulcle anvendes til Skoler og Samf ardselsmidler og til Bestridelse af Omkostningerne ved Forvaltningen. Virkningen af en saadan Beskatning vilclo vare, at store Lantlstrakninger vilcle blive taget i Brug. som uu ligger brak i Spekulationens Interesse. Denne Skat vilde vare retfardig, saafremt Jordens Vaerili blev bestemt i Forhold til rlens Produktionsevne og de for Haanden varende Samfmrrlselsmitller, tler behsves for at faa Produkterne solgt. Kvag, Husgeraad, Fortjeneste o. s. v. vilde blive skattefri. Den nu ubenyttetle Jord vilde paa disse Betingelser fintle Forpagtere, Bom vax beretlte til at gore noget ud af den, og som

8 308 Slaget oed' Harmngealon tlermetl viltle vsre forssrget' Eenry George har i,sit Svar paa Pave Leo XIII'i Bulle angaaentle Arbejclersporgsmaalet - intlflettet dette Forslag' F;orslaget er sikkert retfercligt og a'lelmotligt' og vi skulcle goine onske at se ctet virkeliggjort, om, vi end selv ikke vilcle have nogen som helst Fortlel tleraf' Dets Gennemfsrelse viltle utvivlsomt have en mitllertitlig Lettelse til Folge, og Overgangen vilcle lettes veil] at cler ifolge I{enry George skultle henga'a 10 Aar mellem Kuntlgorelsen af Loven og dens lkrafttrrrlen. Denne Ortlning vilcte nemt latle sig forene med de mere moalerato Form.:r af Socialismen og viltle Eore dem mere varige, fordi Fordelingen af Jorclen iom Erhvervskiltle viltle beskytte alle sunde, flittige Mennesker mocl Sult; thi i Mangel af antlen Fortjeneste vilde tle altitl kunne ttyrke tilstrakkeligt til,i ".orete sig. Alligevel viltle tlette System ikke kunne blive tlet Universalmitlclel, som kunrle afhjalpe alle Ontler. Den sukkende Skabning viltle vetlblive at sukke, intltil Retfrertlighed og Santlhetl var blevet oprettet paa Jorclen og alle Hjerter var blevet lragt til Overenistemmelse tlermecl; thi Egoismen vilde ogsaa untlsr en saatlan Ortlning forstaa at afskumme Fls'Ien os overlacle tlen skummetle Malk - kun clet allernsdvineligste - til anclre. Egoismen vetl altitl, hvo-rletles ilen, naar noget bliver tlen afvunclet, skal vintle tlet tilbage att antlre Veje. Kun >nye Hjerter". kan hjdpo Menneskehetlen, og ikke engang Georgeismen kan -tilvejebringe saaclanne. En eller anilen Kapitalistgruppe kuntte vagre sig vetl at ksbe Forpagternes Produkter til andre Priser entl tlem, cle selv bestemte, og pait samme Titl forhoje Priserne paa tle Artikler' s-om iar uuntlvarlige for Lantlmrentlene. Dernast vilile tlen hurtige Forogelse a,f opdyrket Jortl have en umaacleiig!'oralelso af Lantlbrugsprotlukter til Folge' Lanilm:endene viltle nok faa tilstrrekkelig Fotle solv; men clen store Overflotl paa deres Protlukter viltle snart Forcslaaede 809 presse Priserne saaledes ned, at det ikke vilde lonne sig for mange at fore dem til Torvs. Da vilde de Skarer, som var strommet fra Byerne, atter soge incl til tlisse i llaab om tler at kunne fortjene rlet noclvontligo til Indksb af Klecler og Fotle. Saaledes vilcle Arbojdsmarkedet atter blive overfyldt. - Nej, intet andet kan hjnlpe Menneskeheclen entl Oprettelsen af Guds Rige. FORSKELLIGE FORHAABMNGER OG BEKYMRINGEII, Efter at vi i tlet foregaaende har givet en kortfattet Oversigt over de forskellige Forslag, af hvilke intet kan fore til Maalet, vil vi kaste et Blik paa nogle Forslag af en anden Art, som enkelte oprigtige, men upraktiske Mennesker er fremkommet meal, og som gaar ucl paa, at Kirkesamfuntlene, dersom de blev oplyst om Stillingen, vilcle kunne forhinclre tlen truende Krise ved ligesom at revolutionere Samfundet og genoprette det paa en beclre Gruntlvokl. De vilde, siger clisse velmenentle, tlersom de blev opvakt, kunne erobre Verden for Kristus og selv oprette et Guals Rige paa Jortlen, i hvilket Karlighed til og Troskab mod Gual og Nasten skuklo vare Lov. Nogle paastaar enalogsaa, at tlenne Genopliven af Kristi Aand i Kirkesamfuntlene vikle blive Herrens antlet Komme. trien dette er betlrageriske Forhaabninger, De peger paa cle 300 Millioner Kristne og siger: >Hvilken Magt!< Vi siger: >f{vilken Svaghedlu Ja, tlersom disse 300 Millioner var. hellige, fyklte af Karligherl, vilde cle kunne udrette noget Men nu er Klinten og Avneme det fremherskencle. Hvecleklassen er ikke talrig. Den store Hyrde erklarede selv, at han$ I{jortl var lille og i Lighed metl Bin Mester uden Anseelse og Inrlflytlelse. Den t:eller kun faa vise efter Kodet, kun faa megtige og fornemme. (1 Korinthier 1 : 26) >IIor tlog, mine elskede Brorlre! [s,1 ikls Gutl uclvalgt tle for Vorrlen fattige til at vsere rige i Tro og Arvinger til ilet Rige,

FEMTE KAPITEL. MAADEN FOR KRI$TI ODNKOMST OG AABENBAREI/SE.

FEMTE KAPITEL. MAADEN FOR KRI$TI ODNKOMST OG AABENBAREI/SE. 104 Tid,an er ner EN LIDEN STUND. En liden Stund! Nu er han her, og Dagen rykker nel, den skonne Das, da vi ham kta Anstgt til Ansigt ser. Hvor let vtl Traengtslen synes da, 0g kort vor Pilgri.msgang,

Læs mere

llorson,in gens.tllellernmand t38

llorson,in gens.tllellernmand t38 t38 llorson,in gens.tllellernmand alt dette, havde han gmnomgaaet ile Prover, soro Faderen ansea f or noalvendige, f or at ha.n kuntle gme ham til,vor Frelses Ophavsmandn, ophojet lengt over' Engle, Myndigheder

Læs mere

108 Slaget ued' Harmaged'on

108 Slaget ued' Harmaged'on 108 Slaget ued' Harmaged'on onale triumferede i hans Navn og hans sande hellige lerl haarcle Forfolgelser, har han clog ikko glemt noget-' Nu er den Ticl kommet, om hvilken han talte ved Psalmisten, da

Læs mere

Guds Harpe. Afgørende Beviser for at. En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger

Guds Harpe. Afgørende Beviser for at. En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger Guds Harpe Afgørende Beviser for at Millioner af nulevende Mennesker aldrig skal dø En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger Af J.

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

IlL ÉCM. ^c J. F. Scavenius, Ico. r.nsk POLITIK KØBENHAVN. GYLDENDÅLSKE BOGHANDELS FORLAG. NATIONALTRYKKEBIET. BRIEF 1898.

IlL ÉCM. ^c J. F. Scavenius, Ico. r.nsk POLITIK KØBENHAVN. GYLDENDÅLSKE BOGHANDELS FORLAG. NATIONALTRYKKEBIET. BRIEF 1898. IlL ÉCM ^c J. F. Scavenius, Ico r.nsk POLITIK BRIEF KØBENHAVN. GYLDENDÅLSKE BOGHANDELS FORLAG. NATIONALTRYKKEBIET. 1898. 0012456 i; -*' i Æ.Å^.Mi!f< J. F. ScaYenius, DANSK POLITIK KØBEIsHAVN. GYLDENDALSKE

Læs mere

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel Kristus vor Frelser Jesu fødsel Jesus fremstilles i templet Vismændenes besøg Flugten til Ægypten Jesu barndom Dage med kamp og strid Dåben Fristelsen Virksomheden begynder Jesus underviser folket Sabbatshelligholdelse

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Man kan sige og mene, h

Man kan sige og mene, h nde.rj-~- 9..., HANDELS- OG DBRUGS BRANDE Filial at Heming Handels- og Landbrugsbank, Aktleselskab TELEFON 90 Kontortid Kl. 10-12og 14-16, L0rdage Kl. 9-12 Kontorer i BLAAH0J og THYREGOD Bankens Aktiekapital

Læs mere

Fra det moderne Frankrig

Fra det moderne Frankrig Fra det moderne Frankrig Richard Kaufmann The Project Gutenberg EBook of Fra det moderne Frankrig, by Richard Kaufmann Copyright laws are changing all over the world. Be sure to check the copyright laws

Læs mere

SAMFUNDSLIVET KØBENHAVN GYLDBNDALSKB BOGHANDELS FORLAG N. JUEL-HANSEN SAMFUNDETS ØKONOMISKE LIV OG UDVIKLING FORTID OG NUTID BAGGES BOGTRYKKERI

SAMFUNDSLIVET KØBENHAVN GYLDBNDALSKB BOGHANDELS FORLAG N. JUEL-HANSEN SAMFUNDETS ØKONOMISKE LIV OG UDVIKLING FORTID OG NUTID BAGGES BOGTRYKKERI BRIEF HC 0041373 N. JUEL-HANSEN SAMFUNDSLIVET SKILDRINGER AF SAMFUNDETS ØKONOMISKE LIV OG UDVIKLING I FORTID OG NUTID #'*«F-.' KØBENHAVN GYLDBNDALSKB BOGHANDELS FORLAG FR. BAGGES BOGTRYKKERI 1895 Gyldendalske

Læs mere

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor Bøn frem for alt Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelse for alle mennesker (1 Tim 2,1). Bøn frem for alt Oddvar Søvik Til minde om mor Credo Forlag København 2007

Læs mere

Det frivillige offer

Det frivillige offer Det frivillige offer Afsnit af professor Ole Hallesbys bog: DEN SKJULTE SKAT Tale holdt i Danmark januar 1936. Afskrevet på nutidsdansk af Verner Kristensen. Det, jeg her skal behandle, er et så prosaisk

Læs mere

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk PENGE Nogle ser på penge som en velsignelse og andre ser

Læs mere

Luthers lille Katekismus

Luthers lille Katekismus Luthers lille Katekismus Af Dr. Martin Luther Luthers lille Katekismus er gengivet i samme form som i Den danske Salmebog Indhold De 10 bud Troen Fadervor Dåben Skriftemål Nadver De ti bud De ti bud således

Læs mere

tid Katekese i vor Catechesi Tradend ae Apostolsk skrivelse fra Pave Johannes Paul II til biskopperne, præsterne og alle troende i den katolske kirke

tid Katekese i vor Catechesi Tradend ae Apostolsk skrivelse fra Pave Johannes Paul II til biskopperne, præsterne og alle troende i den katolske kirke Katekese i vor tid Catechesi Tradend ae Apostolsk skrivelse fra Pave Johannes Paul II til biskopperne, præsterne og alle troende i den katolske kirke Udgivet af Ansgarstiftelsen i kommission hos Niels

Læs mere

Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7. Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12. Hold dig nær til Jehova SIDE 17

Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7. Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12. Hold dig nær til Jehova SIDE 17 1 5. JANUAR 201 3 34567 STUDIEARTIKLER 25. FEBRUAR 3. MARTS Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7 SANGE: 60, 23 4.-10. MARTS Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12 SANGE: 106, 51 11.-17. MARTS Hold dig

Læs mere

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve.

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve. n r*-0 Min Afsked som falneniilieilsiiræsi paa lors belyst navnligt ved tjenstlige Breve. at Rasmus Lund. i^gi ft,! ^gpll ff^ ^^^^^^r- Kolding. Konrad Jørgensens Foilag. Hovedkommission hos Å'arl Sc/tenberg,

Læs mere

VEJEN TIL INDRE FRED

VEJEN TIL INDRE FRED VEJEN TIL INDRE FRED Freds Pilgrim VEJEN TIL INDRE FRED Harmoniske principper for menneskelivet VISDOMS BØGERNE Sankt Ansgars Forlag Freds Pilgrim: Vejen til indre Fred Harmoniske principper for menneskelivet.

Læs mere

Vidnesbyrd for menigheden bind 6

Vidnesbyrd for menigheden bind 6 Vidnesbyrd for menigheden bind 6 Ellen G. White Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the

Læs mere

I den Store Læges fodspor

I den Store Læges fodspor I den Store Læges fodspor Ellen G. White Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

SYNDEN FØR & EFTER KRISTENDOMMENS TID I GRØNLAND

SYNDEN FØR & EFTER KRISTENDOMMENS TID I GRØNLAND SYNDEN FØR & EFTER KRISTENDOMMENS TID I GRØNLAND Bachelorprojekt januar 2007 Stud.theol. Ulrik Albrechtsen Institut for teologi Ilisimatusarfik Vejleder: Aage Rydstrøm-Poulsen Indholdsfortegnelse Indledningen...2

Læs mere

Ludvig Holberg: Epigrammer

Ludvig Holberg: Epigrammer 1/ 25 bjoerna.dk Kultursociolog Bjørn Andersen post@bjoerna.dk Ludvig Holberg: Epigrammer Udvalgte og oversatte fra latin af Sigurd Müller Version 1.3-02.10.2006 En god ven forærede mig for nylig Sigurd

Læs mere

Martin Luthers lille Katekismus

Martin Luthers lille Katekismus Martin Luthers lille Katekismus Forord Ordet katekismus stammer fra det græske ord, katekhismos og betyder undervisning. Undervisning i kristendom har altid været en hjørnesten i kirken. Udviklingen de

Læs mere

The Project Gutenberg EBook of Fra det moderne Frankrig, by Richard Kaufmann

The Project Gutenberg EBook of Fra det moderne Frankrig, by Richard Kaufmann The Project Gutenberg EBook of Fra det moderne Frankrig, by Richard Kaufmann Copyright laws are changing all over the world. Be sure to check the copyright laws for your country before downloading or redistributing

Læs mere

Teksten er i RTF-format. Den indeholder enkelte græske bogstaver, der nok ikke er overført korrekt!

Teksten er i RTF-format. Den indeholder enkelte græske bogstaver, der nok ikke er overført korrekt! "Kristi Lære og Kirkens Lære" - af Grev Leo Tolstoj. I. Cohens Bogtrykkeri - København 1894 Oversat fra Russisk efter Forfatterens Manuskript af Andr Lütken. Indscannet af Holger Terp 1996. Hele teksten

Læs mere

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse.

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. Indledning Hvorfor overhovedet lave et bibelstudie om Israel? Se på Israel,

Læs mere

ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE

ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE Morgenudsendelser i Danmarks Radio Uge 32 / 1992 MANDAG Sommerferien er ved at være forbi. Et nyt arbejdsår ligger forude: Et nyt år en ny begyndelse... Specielt en ny begyndelse

Læs mere